Innehåll SID ÅRET I KORTHET BESQAB I KORTHET VD-ORD 2 VISION, AFFÄRSIDÉ OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll SID ÅRET I KORTHET BESQAB I KORTHET VD-ORD 2 VISION, AFFÄRSIDÉ OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 4"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 Innehåll SID ÅRET I KORTHET BESQAB I KORTHET VD-ORD 2 VISION, AFFÄRSIDÉ OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 4 FINANSIELLA MÅL 5 STRATEGI 6 AFFÄRSMODELL 8 BESQABS MARKNAD 10 MÅLGRUPP OCH KUNDER 12 BESQABS AFFÄR 14 BESQABS BYGGRÄTTSPORTFÖLJ 28 BESQABS ROLL SOM SAMHÄLLSBYGGARE 30 HÅLLBART BYGGANDE 32 BESQAB SOM ARBETSPLATS 34 RISKER OCH RISKHANTERING 36 BOLAGSSTYRNING 38 STYRELSE 42 KONCERNLEDNING 43 AKTIEN 44 FEM ÅR I SAMMANDRAG 46 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 48 FINANSIELLA RAPPORTER 52 NOTER 59 STYRELSENS UNDERTECKNANDE 77 REVISIONSBERÄTTELSE 78 DEFINITIONER 79 C BESQAB ÅRSREDOVISNING 2013

3 JAN FEB MARS MAJ MAJ ÅRET I KORTHET Besqab försäljningsstartar 39 smålägenheter i Brf Kanonen i Upplands Väsby Tillsammans med Familjebostäder produktionsstartar Besqab 39 stadsradhus vid Telefonplan Besqab säljer kontorsfastigheten Stilgjutaren 4 i Täby Kyrkby till Securus Säkerhet i Sverige AB Besqab förvärvar fastigheten Fuxen 2 i Täby för att uppföra ett vård- och omsorgsboende Besqab säljer kontors- och logistiklokalerna Fuxen 5 och Fuxen 7 i Täby till fastighetsbolaget KopparCronan Besqab förvärvar mark av Vasallen vid Rindö Hamn i Vaxholm BESQAB I KORTHET FEMÅRSÖVERSIKT Belopp i Mkr 2013 (IFRS) 2012 (IFRS) 2011 (BFN) 2010 (BFN) 2009 (BFN) Intäkter 693,9 727,2 601,4 651,1 664,2 Rörelseresultat 70,7 74,4 90,1 107,7 89,6 Resultat före skatt 60,1 61,0 77,5 104,0 85,6 Balansomslutning 814,4 930,2 849,9 768,9 625,7 Rörelsemarginal (%) 10,2 10,2 15,0 16,5 13,5 Räntabilitet på eget kapital (%) 21,0 23,0 22,9 29,8 24,7 Soliditet (%) 36,9 28,0 26,7 49,0 48,6 Resultat per aktie (kr) 53,87 51,48 63,39 93,21 63,58 Utdelning per aktie (kr) 20,00* 18,00 23,00 18,00 25,00 Eget kapital per aktie (kr) 274,12 238,37 208,44 345,60 278,90 Antal sålda bostäder Antal produktionsstartade bostäder Antal bostäder i pågående produktion *Föreslagen utdelning AUG Kontorsfastigheten Linaberg säljs till Atlasmuren AUG Detaljplan för Nybohovsbacken i Stockholm vinner laga kraft OKT Besqab avslutar och överlämnar CM-projekt om 374 lägenheter i Ängby Park till Stena Fastigheter NOV Försäljningsstart av 86 lägenheter i Brf Tegnér i Uppsala INTÄKTERNA UPPGICK TILL 693,9 Mkr (727,2) Förståelse för den lokala marknadens behov och inneboende potential ligger till grund för en framgångsrik och hållbar bostadsutveckling. BESQAB ÄR VERKSAMMA I STOCKHOLM OCH UPPSALA ÅRETS RESULTAT EFTER SKATT MOTSVARAR 53,87 KRONOR PER AKTIE (51,48) RESULTAT FÖRE SKATT UPPGICK TILL 60,1 Mkr (61,0)

4 BESQAB I KORTHET Besqab är ett personligt, kompetent företag som utvecklar bostäder samt vård- och omsorgsboenden i Stockholms län och Uppsala. Vi är tillgängliga, snabbfotade och arbetar nära vår produkt för att hela tiden vara lyhörda för kundernas efterfrågan och behov. Genom att identifiera projekt med god potential och att tidigt i processen se vad som är värdeskapande kan vi erbjuda välplanerade och prisvärda bostäder utifrån de lokala behoven. SNABBA FAKTA Grundat 1989 Idag cirka 70 anställda Producerat cirka bostäder och cirka kvm lokaler Verksamhet i Stockholms län och Uppsala VÅR VERKSAMHET BEDRIVS INOM TRE AFFÄRSOMRÅDEN: PROJEKTUTVECKLING BOSTAD Inom Projektutveckling Bostad bedriver Besqab verksamhet genom hela värdekedjan från detaljplaneläggning av råmark till produktion av nyckelfärdig bostad. Verksamhetsområdet avser bostäder upplåtna med bostadsrätt och äganderätt. CONSTRUCTION MANAGEMENT Besqab arbetar med uppdragsverksamhet i form av projektledning inom Construction Management (CM). CM-projekten bygger på samarbeten med externa fastighetsägare vilket ger Besqab möjlighet att arbeta tillsammans med andra aktörer. FASTIGHETSUTVECKLING Inom Fastighetsutveckling arbetar Besqab med utveckling av vård- och omsorgsbostäder. Vi samarbetar både med kommuner och privata vårdgivare i våra vårdprojekt i Stockholms län och i Uppsala. SOLIDITET OCH RÄNTABILITET PÅ EGET KAPITAL INTÄKTER OCH RESULTAT FÖRE SKATT % 60 Mkr (BFN) 2010 (BFN) 2011 (BFN) 2012 (IFRS) 2013 (IFRS) (BFN) 2010 (BFN) 2011 (BFN) 2012 (IFRS) 2013 (IFRS) Soliditet Räntabilitet på eget kapital Intäkter Resultat före skatt BESQAB ÅRSREDOVISNING

5 VD-ORD VD-ord 2013 har varit ett bra år för Besqab. Efter en avvaktande inledning på året tog bostadsmarknaden fart igen under våren och fortsatte att successivt förbättras. Vi har färdigställt ett antal framgångsrika projekt och flera nya spännande projekt har sälj- och produktionsstartats. Vi går in i 2014 med stabila finanser, en växande organisation, intressanta markförvärv och cirka byggrätter i portföljen. län och Uppsala stå för cirka 87 procent av ökningen av befolkningen i yrkesverksam ålder. Det finns en stark ekonomi i regionen och vi ser tecken på ökat bostadsbyggande. Marknaden saknar dock inte utmaningar. Det råder hård konkurrens om mark och det finns utmaningar i långa detaljplaneprocesser. Besqab står dock starkt i konkurrrensen och det finns en politisk vilja om ökat byggande för den växande befolkningen. Besqab har sedan starten 1989 visat god lönsamhet och därmed år efter år kunnat lämna en stabil utdelning till ägarna. BESQAB HAR SEDAN starten 1989 visat god lönsamhet och därmed år efter år kunnat lämna en stabil utdelning till ägarna. Vi har vuxit organiskt på basis av egen lönsamhet, vilket bidragit till den trygga och solida historia vi tar med oss framåt. Under åren har vi med stolthet levererat mer än bostäder och drivit fram cirka 230 detaljplaner. Hög kompetens, god företagskultur, personligt engagemang och stabila finanser har bidragit till att vi med stolthet konsekvent har levererat vinst år efter år, även i konjunktursvängningar då marknaden varit tuff. Vi är på rätt marknader Under 2013 har bostadsmarknaden präglats av stark efterfrågan och lågt utbud vilket medfört ökande priser och försäljningar. Fram till 2020 beräknas Stockholms Vår bostadsaffär Våra bostadsprojekt har utvecklats väl under året. Vi säljstartade totalt sex projekt, motsvarande 171 bostäder, och produktionsstartade sju projekt, omfattande 192 bostäder. För helåret sålde vi totalt 204 bostäder. Flera intressanta detaljplaner har vunnit laga kraft, bland annat i Liljeholmen och Brf Tegnér i Uppsala. I Uppsala planerar vi även smålägenheter i Stabby allé i Luthagen och vi har ytterligare två större detaljplaner i Uppsala som förväntas antas under Efter att under 2013 ha färdigställt Brf Marknadstorget i Täby Centrum vill vi fortsätta vårt engagemang i området och har förvärvat ytterligare ett projekt i kvarteret intill. Bostadsbristen och prisutvecklingen på bostäder har bidragit till att många 2 BESQAB ÅRSREDOVISNING 2013

6 VD-ORD unga vuxna tvingas bo kvar hos sina föräldrar. För projektet Brf Kanonen i Upplands Väsby har vi satsat på ett koncept för prisvärt ungdomsboende med yteffektiva smålägenheter. Lägenheterna har varit mycket populära och slutsåldes långt innan inflyttning. I november avslutades CM-projektet med Stena Fastigheter där vi har byggt 374 lägenheter i Ängby Park. Vi har också påbörjat nya intressanta CM-uppdrag, såsom de 46 lägenheter åt gästforskare vid Uppsala universitet som vi bygger tillsammans med Uppsala Akademiförvaltning. Fokusering av verksamheten Under 2013 sålde vi de fyra kontorsfastigheter vi tidigare har haft som vår förvaltningsportfölj. Vi köpte fastigheten Fuxen 2 i Täby där vi utvecklar 62 nya lägenheter för vård och omsorg. Försäljningarna och köpet är viktiga steg i inriktningen av vår strategi där vi ska fokusera på projektutveckling av bostäder samt utveckling och uppförande av vård- och omsorgsbostäder. Vår goda erfarenhet och vårt affärsmannaskap inom dessa områden ger oss möjligheten att vara bäst på det vi gör. Finansiell stabilitet som bäddar för tillväxt Vi har fortsatt en hög soliditet, ett starkt rörelseresultat och en tydlig kassaflödesorientering. Rörelseresultatet för 2013 uppgick till 70,7 Mkr, jämfört med 74,4 Mkr för 2012, med en god rörelsemarginal på 10,2 procent. Arbetet med kostnadskontroll pågår löpande och vi är aktiva för att i varje projekt hitta bästa leverantör till bästa pris. Årets resultat efter skatt uppgick till 59,0 Mkr, en ökning med fem procent jämfört med föregående år. Besqab står stadigt och väl rustat för att på ett balanserat sätt växa och ta oss an större utmaningar. För helåret 2013 kunde vi leverera en räntabilitet på eget kapital om 21,0 procent, vilket helt är i paritet med vår räntabilitet de senaste tio åren. I denna årsredovisning tillämpar vi för första gången de internationella redovisningsstandarderna International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de har antagits av EU. Övergången från de svenska redovisningsreglerna till IFRS har gett viss effekt på redovisningen av resultatposter och balansposter. Vår skicklighet att bedöma marknaden och dess förutsättningar resulterar i väl avvägda affärer. Engagemang och närhet till affären Med 25 års erfarenhet i ryggen besitter vi goda kunskaper inom projektutveckligens alla skeden. Vi ägnar vår kraft åt affären som vi lever nära. När omvärlden förändras lägger vi stort fokus på att följa våra kunders utveckling och identifiera deras nuvarande och framtida behov. Vår skicklighet att bedöma marknaden och dess förutsättningar resulterar i väl avvägda affärer. Våra kompetenta medarbetares personliga engagemang är en förutsättning för att lyckas med detta. Jag känner stor stolthet över våra duktiga medarbetare som utgör hjärtat i företaget. De är ett signifikant bidrag till Besqabs goda renommé som byggts upp genom åren. Hållbart värdeskapande I Besqabs projektutveckling finns en tydlig satsning på hållbart byggande, dels genom interna rutiner, dels genom oberoende certifiering. Värdeskapandet i Besqab resulterar i hållbara och bestående bostäder där människor ska trivas i många år. Ett hållbart byggande ska ske ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. Ett starkt och tryggt Besqab För att förbereda vår verksamhet inför tillväxt och en framtida börsnotering har våra processer stärkts och förtydligats och våra strategier har renodlats. Det har bidragit till en än mer stark organisation. Likviditeten är god och finansiering är säkerställd för samtliga pågående projekt. En attraktiv projektportfölj om cirka byggrätter, lönsamhet i pågående projekt samt goda bankrelationer utgör god grund för fortsatt tillväxt. Det är med glädje och stolthet vi nu tar oss an de möjligheter en börsnotering innebär och jag känner ett stort ansvar att föra ett så välskött bolag som Besqab vidare. Besqab ska tillvarata möjligheterna att växa, öka kännedomen och ta marknadsandelar samtidigt som lönsamheten bibehålls. Täby i april 2014 Anette Frumerie, VD BESQAB ÅRSREDOVISNING

7 VISION, AFFÄRSIDÉ OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vision, affärsidé och övergripande mål VISION Besqab ska vara Sveriges mest lönsamma projektutvecklare av bostäder och den tryggaste affären för kunderna. AFFÄRSIDÉ Besqab ska förädla fastigheter, vilket innebär att i en fastighets alla skeden tillföra kompetens som bidrar till ökat värde. Besqabs arbete ska genomsyras av ett stort personligt engagemang och att i alla sammanhang leverera beställd kvalitet och väl uppfylla kundens förväntningar. VÅR ROLL SOM SAMHÄLLSBYGGARE Besqab ska erbjuda bostäder efter marknadens behov med kvaliteter som väl uppfyller förväntan och med god avkastning till ägarna. För att vara en framgångsrik samhällsbyggare arbetar Besqab mot följande uppsatta mål: Uppnå hög lönsamhet och värdetillväxt för att ge aktieägare god avkastning Att ha nöjda kunder Verksamheten ska bidra till en hållbar samhällsutveckling Vara en attraktiv arbetsgivare 4 BESQAB ÅRSREDOVISNING 2013

8 FINANSIELLA MÅL Finansiella mål Besqabs finansiella mål syftar till att bibehålla en långsiktigt stabil lönsamhet och värdetillväxt för att ge aktieägare god avkastning. En stabil lönsamhet skapar finansiella förutsättningar för att öka investeringar i dels byggrättsportföljen, dels utvecklingsfastigheter i form av vård- och omsorgsbostäder. RÄNTABILITET SOLIDITET UTDELNING >15 % på eget kapital >30 % >30 % av resultatet % % % * * Räntabilitet på eget kapital Målnivå Soliditet Målnivå *2011 genomfördes en rekapitalisering som väsentligt minskade koncernens eget kapital. Utdelning *Av styrelsen föreslagen Målnivå utdelning för Besqabs räntabilitet på eget kapital har varit minst 20 procent de senaste nio åren. Under 2013 uppgick räntabiliteten till 21,0 procent. Den fortsatt goda räntabiliteten kommer från en god lönsamhet i pågående och genomförda projekt. Besqab har historiskt haft en stabil soliditet på god nivå, ofta över målet om 30 procent. Per den 31 december 2013 uppgick Besqabs soliditet till 36,9 procent. Soliditeten har ökat under året med försäljningarna av kontorsfastigheter. Besqabs utdelningsmål syftar till att säkra såväl ägarnas avkastning på sitt insatta kapital som bolagets behov av medel för att utveckla verksamheten. Styrelsens förslag till utdelning för 2013 är 20,00 kr per aktie (18,00). Beräknat som andel av koncernens resultat efter skatt uppgår föreslagen utdelning till 37 procent vilket ligger väl i linje med Besqabs mål. BESQAB ÅRSREDOVISNING

9 STRATEGI Strategi Värdeskapandet i Besqab resulterar i hållbara och bestående bostäder där människor ska trivas i många år. Våra bostäder ska vara en plats för trygghet, avkoppling och social samvaro. En förståelse för den lokala marknadens behov, dess inneboende potential och framtida tillväxt är grundläggande för en långsiktigt framgångsrik bostadsutveckling. Långsiktighet ger bostäder för livets alla skeden Långsiktigheten finns djupt rotad i Besqabs företagskultur. Vi är engagerade, lyhörda, ansvarsfulla och långsiktiga i vårt agerande. Strategin är väl integrerad i verksamheten eftersom den handlar om att göra det som vi är duktiga på och att hålla oss till det. Långsiktigt handlar det om att fatta väl underbyggda och avvägda strategiska beslut där vi hela tiden beaktar pris och kvalitet. Besqabs bostäder har en lång hållbarhet eftersom vi säkerställer att husen håller god kvalitet. Våra hus ska åldras med värdighet och vara hem för många kommande generationer. Vi värnar byggmästarkvaliteter. STRATEGISKA PRIORITERINGAR God insikt om vad som skapar värden för våra målgrupper Tydliga framgångsfaktorer för Besqab är att vi känner våra kunder och förstår vad de värdesätter i upplevelsen av bostaden och mötet med Besqab. Det gäller allt ifrån första kontakt i form av information och bemötande till inflyttning samt boende. Vi lägger stort fokus på att följa omvärldens utveckling samt hur den påverkar våra kunders livsstil och behov. Vi arbetar löpande med att kundanpassa våra processer och tillse att våra kunder förblir nöjda. Majoriteten av Besqabs kunder är mellan 25 och 40 år, men vi utvecklar också bostäder för en något äldre målgrupp som flyttar från villan till en lägenhet. Våra ungdomsboenden riktar sig till unga vuxna, där det med tanke på bostadsbristen i Stockholm och Uppsala, är viktigt att kunna erbjuda möjligheten att flytta hemifrån. Vi utvecklar även vård- och omsorgsboenden för den ökande andelen äldre människor som inte längre klarar av att bo kvar hemma. KUNDER Arbeta proaktivt med hållbarhetsfrågor Besqab ska verka för en hållbar utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Hållbarhetsfrågorna är centrala ur ett affärsstrategiskt perspektiv och är en nyckelfaktor för att långsiktigt konkurrera om kunder och medarbetare samt skapa värde för aktieägare och stärka varumärket. Verksamheten ska bedrivas så att den gynnar en hållbar utveckling för miljön, ekonomin och samhället i stort. HÅLLBARHET 6 BESQAB ÅRSREDOVISNING 2013

10 STRATEGI MARGRETERO, MARIEHÄLL, STOCKHOLM Förvärva byggrätter i attraktiva lägen Vara kostnadsmedvetna och fokusera på kassaflödet LÖNSAMHET Detaljplaneprocesser tar lång tid varför det är av vikt att i tidiga skeden identifiera och hitta byggbar mark i lägen med goda framtidsförutsättningar. Besqab strävar efter att välja attraktiva lägen med stabil efterfrågan, liksom lägen med stor utvecklingspotential. Besqab har alltid haft god kostnadskontroll och arbetar systematiskt med att utvärdera produktionskostnaderna. Kostnadsmedvetenheten börjar redan i detaljplanefasen där det finns kompetens att driva smidiga processer och ta fram kostnadseffektiva planer. Ett bra grundarbete i byggrättsportföljen bidrar till en långsiktig lönsamhet. I grunden handlar det om att dra nytta av den samlade kunskapen och erfarenheten av projektering, byggtider, inköpsprocesser och nyckeltal för att effektivt driva lönsamma projekt. Vi vet vad som kostar och vi vet vad som ger intäkter. Öka byggrättsportföljen samt byggstarter av egna bostadsprojekt Skapa en större portfölj av vård- och omsorgsprojekt TILLVÄXT Besqab ska med bibehållen lönsamhet tillvarata tillväxtmöjligheter. Vi har som målsättning att växa inom alla affärsområden på befintliga marknader, varför det är viktigt att det finns en god stabil efterfrågan i de lägen där Besqab finns. En stabil ekonomisk utveckling är en grundläggande förutsättning för tillväxt genom att kunna investera i nya byggrätter. Besqabs befintliga marknader Stockholms län och Uppsala har betydande potential med den högsta tillväxttakten i Sverige. Vi ska därför tillvarata befintlig marknad och sikta på att utöka vår marknadsandel. BESQAB ÅRSREDOVISNING

11 AFFÄRSMODELL Affärsmodell och värdedrivande faktorer FÖRVALTNING FÖRSÄLJNING OCH KUNDVÅRD PRODUKTION DETALJPLANE- PROCESSEN PROJEKTERING FINANSIERING IDÉARBETE MARKFÖRVÄRV 8 BESQAB ÅRSREDOVISNING 2013

12 AFFÄRSMODELL Besqab utvecklar bostäder, från idé och förvärv av mark till försäljning och produktion av färdiga bostäder till människor i alla åldrar. Hög kompetensnivå, god företagskultur, personligt engagemang och stabila finanser har gjort oss till en av de mest lönsamma fastighetsutvecklarna på Stockholms- och Uppsalamarknaderna. BESQABMODELLEN Besqabs grundläggande verksamhet är att utveckla bostäder för alla åldrar. Med 25 års erfarenhet i ryggen besitter vi goda kunskaper inom projektutvecklingens alla skeden idéarbete, markförvärv, detaljplaneprocesser, projektering, produktion, finansiering, försäljning, kundvård samt förvaltning. I en flexibel organisation utgör kompetenta projektledare kärnan i bolaget. Ett starkt och kunnigt team står bakom varje bostadsprojekt för att ha full kontroll och kunna säkerställa kvaliteten i alla led. Besqabs projektmodell ger möjlighet till stor flexibilitet för att möta förändringar i efterfrågan. Vi fattar väl underbyggda beslut och med korta beslutsvägar kan vi snabbt anpassa oss på en föränderlig marknad. 1 Idéarbete Sökandet efter nya projekt bedrivs proaktivt och Besqab värderar kontinuerligt olika intressanta lägen. Analyser av efterfrågan, kundbehov och marknadsutveckling ger förutsättningar för vilken produkt vi ska utveckla samt vilken målgrupp vi ska inrikta oss på. Samtidigt utförs beräkningar av risker, projekteffektivitet och kvalitet för att bedöma projektets värdepotential. God kreativitet och förmåga att hitta nya lösningar är framgångsfaktorer för att finna värden i projekt. 2 Markförvärv Tillgång till mark och en god byggrättsportfölj är grunden för långsiktig lönsamhet. Parallellt med att idéarbetet framskrider analyserar vi noggrant och ständigt ett flertal potentiella förvärv. I de tidiga skedena läggs grunden för projektets kommande lönsamhet. 3 Detaljplaneprocessen I detaljplaneprocessen beslutas markanvändningen i ett samspel mellan kommunen, fastighetsägaren och sakägare bland andra. Tiden för denna process kan variera mycket, normalt tar det mellan 2 6 år. I detta skede tas förvärvsidén vidare till bland annat val av målgrupp. Slutkunden är i fokus hos Besqab under hela detaljplaneprocessen. Allt eftersom markanvändningen tydliggörs sker värdeökningen på marken successivt. 4 Projektering Under ledning av Besqabs projektledare tas produktionshandlingar fram. Erfarenhetsåterföringen är av stor vikt för att skapa lönsamma projekt och arkitekter finns med i projektet från idéfasen. Även den blivande platschefen liksom inköpsansvarig är en del av projekteringsgruppen. Vår samlade kunskap och erfarenhet av byggtider, inköpsprocesser och projektering ger oss god insikt i vad som skapar kostnader och vad som skapar intäkter. 5 Finansiering Projektutveckling av bostäder är kapitalintensivt. Samtliga av Besqabs projekt är externfinansierade vad gäller såväl byggnadskreditiv som slutlig placering för bostadsrättsföreningen. Besqabs historiskt stabila finansiella utveckling och företagets goda rykte främjar bra bankrelationer. Vid årets slut hade vi samarbeten med samtliga stora svenska affärsbanker. 6 Försäljning och kundvård Att veta var och hur vi hittar våra kunder är en viktig erfarenhet och kunskap. Kontakten med kunderna ska upplevas som positiv, okomplicerad och lyhörd. Vi är tillgängliga och har en närvaro i processen, vilket ger kunderna trygghet. Våra bostadsobjekt förmedlas till slutkund med hjälp av professionella fastighetsmäklare. Noggrann informationsplanering ger kunderna bästa möjliga förutsättningar i sitt köpbeslut. Först när vi har god marknadskontakt och procent av de planerade bostäderna har bokats påbörjas byggandet. 7 Produktion Besqab ingår entreprenadavtal med bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Våra produktionsmetoder är beprövade och innefattar hållbara material. Besqabs egna produktionsresurser utgörs av platschef och arbetsledare genom vilka vi, säkerställer den kvalitet som eftersträvas. Vi har inga hantverkare anställda i Besqab. Istället tecknas avtal med underentreprenörer för de olika delarna i byggprocessen. Samtliga underentreprenader konkurrensutsätts för att hitta den lämpligaste underentreprenören sett till pris och kvalitet. Vi har alltid en platsorganisation på våra byggarbetsplatser för att ha full kontroll i alla led, samtidigt som vår affärsmodell och organisation är snabbrörlig och flexibel. 8 Förvaltning Vi är väl medvetna om vikten av överlämnandet av våra bostäder till våra kunder bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Besqab har därför inrättat en eftermarknadsavdelning för att finnas tillgänglig för kunden när frågor och behov uppstår i den nya bostaden. Efter inflyttning i Besqabs bostadsrätter sköter vi den ekonomiska förvaltningen åt bostadsrättsföreningen under den första tiden. Detta ger oss ovärderlig information och erfarenhet att använda i nya projekt. BESQAB ÅRSREDOVISNING

13 BESQABS MARKNAD Besqabs marknad Besqab är verksamma på den svenska bostadsmarknaden i Stockholms län och i Uppsala. Stockholm och Uppsala hör till en av Europas snabbast växande tillväxtregioner och har en stark regional utveckling. Det ger oss goda förutsättningar vad gäller utsikterna på bostadsmarknaden. Efterfrågan och utbud Under 2013 har bostadsbyggandet tagit fart och prisutvecklingen ökat. Den regionala tillväxten i Stockholms län och Uppsala bedöms vara fortsatt god med en väl fungerande arbetsmarknad och en fortsatt kraftig befolkningsökning. Dessa faktorer, i kombination med det relativt låga ränteläget skapar grundläggande förutsättningar för en god efterfrågan på bostäder. Generellt går trenden mot ökad efterfrågan i centrala och kollektivtrafiknära lägen. Sedan mitten av 90-talet har bostadsbyggandet i Stockholms län och Uppsala varit lågt i relation till tillväxten i regionerna. Bostadsbristen är ett allvarligt problem som hämmar den regionala tillväxten, varför politiker uppmuntrar till ökad nyproduktion och försöker hitta lösningar för utveckling av nya bostadsområden. Bostadsbristen påverkas inte endast av den låga nivån på bostadsbyggandet utan även av ett lågt utbud av bostäder på andrahandsmarknaden. Statistik från Hemnet visar att utbudet av bostadsrätter varit ovanligt lågt under En ökad ekonomisk stabilitet, större framtidstro och investeringsvilja har inneburit en hetare bostadsmarknad med kortare försäljningstider under Disponibel inkomst och betalningsförmåga Den svenska ekonomin utvecklades svagt positivt under 2013 med en BNP-tillväxt på cirka en procent. Tack vare en fortsatt låg räntemiljö samt stigande sysselsättning och inkomstökning tror Riksbanken på en ökad tillväxt under de kommande åren. Inflationen är dock fortsatt låg, varför Riksbanken valde att sänka reporäntan med 0,25 procentenheter i december Hushållens betalningsförmåga är en viktig parameter för utvecklingen på bostadsmarknaden. Betalningsförmågan påverkas dels av sysselsättnings- och löneutvecklingen, dels av tillgång till och förutsättningar för lånefinansiering samt av bolåneränteutvecklingen. De historiskt låga räntenivåerna har ökat möjligheten för hushåll att erhålla lånefinansiering till fördelaktiga räntekostnader, vilket har haft en positiv effekt på hushållens betalningsförmåga för boende. Det finns en viss oro för den ökade skuldsättningen hos svenska hushåll. Bankerna har blivit något mer restriktiva i sin utlåning och bolånetaket som infördes 2010 förväntas bestå eller skärpas ytterligare. Eventuella ökade krav på amorteringar kommer att påverka framför allt yngre och ekonomiskt svagare hushåll. De svenska bolånetagarna bedöms dock generellt ha en god återbetalningsförmåga och en god motståndskraft för såväl räntehöjningar och inkomstbortfall som prisfall på bostäder. Byggrättsmarknaden Vi ser tecken på att antalet färdiga byggrätter i Stockholms län och Uppsala ökar och det finns även många bostadsprojekt där detaljplaner håller på att bli färdiga. I stor utsträckning rör det sig emellertid om projekt i lite mindre centrala lägen, där bostadsmarknaden i första hand är lokal och efterfrågan därmed begränsad. Trots lägre kostnader för byggrättsförvärv är det svårt att få ekonomi i vissa bostadsprojekt i städernas ytterområden på grund höga produktionskostnader, låg betalningsvilja och relativt få kunder i närområdet. I bostadslägen med en stark bostadsefterfrågan är tillgången på befintliga byggrätter begränsad. Det är också svårare att skapa nya bostadsbyggrätter i attraktiva lägen på grund av att det finns begränsat med lämplig mark som dessutom konkurrerar med andra intressen, såsom bevarande av grönområden, trafikbuller och strandskydd. Sammanfattningsvis bedöms den rådande situationen innebära ett relativt lågt bostadsbyggande även under 2014, trots att det finns tillgängliga byggrätter. TILLSKOTTET AV BOSTÄDER OCH BEFOLKNINGSÖKNINGEN I STOCKHOLMS LÄN GENOMSNITTLIGT ANTAL BOSTÄDER PÅ HEMNET Färdigställda bostäder Tillskott genom ombyggnad och permanentning snitt Befolkningsökning 600 bostäder/1 000 nya invånare Källa: SCB och Länsstyrelsen Uppsala kommun Stockholms län Källa: Hemnet 10 BESQAB ÅRSREDOVISNING 2013

14 BESQABS MARKNAD DRIVKRAFTER OCH TRENDER Bostadsmarknaden påverkas till stor del av lokala förutsättningar och i de allra flesta bostadslägen bor huvuddelen av kunderna inom en begränsad radie längs kommunikationerna. Ju längre ut vi rör oss i länet, ju mer lokal blir marknaden. Läget är nästan alltid den viktigaste faktorn i beslutet om att köpa en ny bostad, varefter kunden underordnat värderar bostadens övriga attribut. Som ett säljande och utvecklande företag ska vi veta vad våra kunder eftersöker i form av nya hem och önskningar om sitt boende. Drömmar om ett liv närmare stadens puls eller ett liv nära naturen med plats och tid för familj. Ett naturligt led är att ständigt följa vår omvärld för att identifiera trender och drivkrafter och därigenom komma nära de önskemål kunderna kan ha imorgon. URBANISERING Stockholm och Uppsala hör till Västeuropas snabbast växande regioner. Stockholms Handelskammare beräknar att fram till 2020 kommer ökningen av den yrkesaktiva åldersklassen år i huvudstadsregionen, Stockholms län inklusive Uppsala kommun, motsvara 87 procent av den förväntade ökningen i Sverige. Urbaniseringen förväntas därmed fortsätta med oförminskad takt och belyser ytterligare behovet av bostadsbyggande och investeringar i kollektivtrafik och infrastruktur i regionen. Många barnfamiljer, som förr ofta valde att lämna innerstaden till förmån för mer yta och närhet till natur, väljer idag att bo kvar i en lite mindre lägenhet i innerstan. DEMOGRAFI Demografin i Sverige förändras vilket i sin tur påverkar bostadsmarknaden. Idag finns ovanligt många unga vuxna i 20-årsåldern, vilket skapar en stark efterfrågan på små, utrymmeseffektiva lägenheter. Om tio år kommer det att finnas färre 20-åringar, men istället ett större antal personer över 80 år med tillhörande behov av äldreboenden. Från 2020 och framåt förutspås en kraftig ökning i efterfrågan på bostäder för äldre då mer än en femtedel av Sveriges befolkning beräknas vara över 65 år. Även nya familjekonstellationer, såsom barn varannan vecka, ställer nya krav på bostädernas storlek och utformning. Överlag efterfrågas fler små bostäder, där funktionella och flexibla planlösningar är viktiga parametrar. HÅLLBARHET Värderingarna mot ett hållbart samhälle förstärks och det har blivit en väsentlig fråga i samhällsbyggandet. Besqabs kunder, medarbetare, myndigheter och andra aktörer förväntar sig i allt större utsträckning att vår verksamhet tar hänsyn till hållbarhetsaspekter, och att vi tar ansvar för vår påverkan på såväl miljö som samhälle. Kunderna förväntar sig smarta och effektiva lösningar i bostaden som underlättar för den enskilda individen att leva ett mer hållbart liv. Besqab bedriver ett centralt hållbarhetsarbete för att kunna utveckla och erbjuda bostäder som svarar upp mot kundernas och samhällets ökande förväntningar. KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI Kommunikation, såväl digital som i mänskliga möten, blir en allt mer avgörande faktor även i bostadsbyggandet. Digitaliseringen med möjlighet till ständig uppkoppling har på några få år markant förändrat människors vardag. Det går att vara uppkopplad överallt vilket innebär att exempelvis arbete, surfande och tv-tittande kan ske i nästan alla bostadens utrymmen. Detta ger en flexibel syn på hur vi väljer att använda bostadens ytor. I dagens tjänstesamhälle är kommunikation och personligt bemötande i flera fall lika viktigt som upplevelsen av den fysiska produkten. Mätningar visar bland annat att bostadsköpares nöjdhet till stor del beror på hur väl de blivit bemötta från säljstart till garantibesiktning. BESQAB ÅRSREDOVISNING

Innehåll SID 2014 I KORTHET BESQAB I KORTHET VD-ORD 2

Innehåll SID 2014 I KORTHET BESQAB I KORTHET VD-ORD 2 Årsredovisning 2014 Innehåll SID 2014 I KORTHET BESQAB I KORTHET VD-ORD 2 VISION, AFFÄRSIDÉ OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 4 FINANSIELLA MÅL 5 STRATEGI 7 VÅR AFFÄRSMODELL 8 BESQABS MARKNAD 12 KUNDENS BEHOV I FOKUS

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Koncernen Intäkter: 12,9 mdkr Balansomslutning: 11,2 mdkr Antal byggrätter: 27 700 Antal anställda: 2 169 Börsvärde: 18,0

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSBOSTÄDER I NÄRA DIALOG MED DE BOENDE OCH VÅRDGIVAREN

VÅRD- OCH OMSORGSBOSTÄDER I NÄRA DIALOG MED DE BOENDE OCH VÅRDGIVAREN RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR OCH EV TRYCKFEL. VÅRD- OCH OMSORGSBOSTÄDER I NÄRA DIALOG MED DE BOENDE OCH VÅRDGIVAREN TÄBY KEMISTVÄGEN 17 BOX 1328 183 13 TÄBY TELEFON 08-630 16 00 FAX 08-630 16 90 UPPSALA DAG

Läs mer

ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL BESQAB I KORTHET VERKSAMHETSHISTORIA ÅRET 2012

ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL BESQAB I KORTHET VERKSAMHETSHISTORIA ÅRET 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL BESQAB I KORTHET 2 ÅRET I KORTHET 5 VD:S KOMMENTAR 6-7 AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI 8 FINANSIELLA MÅL 9 OMVÄRLDSANALYS 10 Kundtrender 10 Marknadstrender 11 Pristrender 12 Konkurrenter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014 Bergvärme hetast Trendspaning Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Fredrik Meurman, Avdelningschef Ulrika Palm, Regionplanerare Regeringsuppdrag

Läs mer

700 år av TRADITION, ANSVAR och KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av tio bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet.

700 år av TRADITION, ANSVAR och KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av tio bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. 700 år av TRADITION, ANSVAR och KULTUR Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av tio bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. Stockholmsbyggmästarna Tio företag med en mycket stark och traditionell

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Räkenskapsanalys Avdelningen för byggnadsekonomi Räkenskapsanalys Nyckeltal (likviditet, soliditet, räntabilitet) Underlag till långivare Information till aktieägare Information leverantörer

Läs mer

JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN. Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946)

JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN. Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946) Delårsrapport JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN 1/2007 Hög lönsamhet och stabil försäljning Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946) Resultatet

Läs mer

Resultatet före skatt minskade till 342 mkr (374). Resultat efter skatt minskade till 261 mkr (283)

Resultatet före skatt minskade till 342 mkr (374). Resultat efter skatt minskade till 261 mkr (283) Delårsrapport 1/ 215 JM-KONCERNEN JANUARI MARS 215 GOD EFTERFRÅGAN PÅ JMs HUVUDMARKNADER OCH STARK FÖRSÄLJNING Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 3 417 mkr (3 37) och rörelseresultatet

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 April-juni 2015 Nettoomsättningen ökade med 24 procent och uppgick till 195 mkr (157). Rörelseresultatet ökade med 47 procent till 8,1 mkr (5,5). Rörelsemarginalen

Läs mer

750 år av TRADITION, ANSVAR OCH KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av elva bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet.

750 år av TRADITION, ANSVAR OCH KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av elva bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. 750 år av TRADITION, ANSVAR OCH KULTUR Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av elva bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. Stockholmsbyggmästarna Stockholmsbyggmästarna utgörs av: Anders

Läs mer

Pro forma våren 2010. Pro forma. SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ)

Pro forma våren 2010. Pro forma. SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) Pro forma våren 2010 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) Pro forma räkenskaper är framtagna för att ge vägledning om hur det nya SBC:s balansräkning och därmed finansiella ställning kan komma att

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Bostadsmötet 2014-10-01 Svenskarnas flyttningar Vi flyttar ungefär 10 gånger i livet i genomsnitt och varje

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER 84 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER BOSTADSPRISER De svenska bostadspriserna mindre attraktiva för danskar Billigare bostäder, större och bättre bostad för pengarna var drivkraften bakom den

Läs mer

HYRESRÄTTER FÖR MORGONDAGENS STOCKHOLMARE

HYRESRÄTTER FÖR MORGONDAGENS STOCKHOLMARE HYRESRÄTTER FÖR MORGONDAGENS STOCKHOLMARE INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING 3 BOSTADSMARKNADSLÄGET 4-5 Ett Stockholm i förändring HYRESMARKNADSLÄGET 6-7 Ett tufft klimat för Stockholms

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat

Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat Delårsrapport JANUARI JUNI 2005 JM-KONCERNEN Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 4 592 mkr (4 165) och antal sålda bostäder uppgick till 2 124

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

2012 AFFÄRSPLAN 2016

2012 AFFÄRSPLAN 2016 2012 AFFÄRSPLAN 2016 AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse 2012-06-20 och gäller för åren 2012-2016.

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Stark balansräkning ger handlingsfrihet. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör

Stark balansräkning ger handlingsfrihet. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Stark balansräkning ger handlingsfrihet Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Finansiella mål % 2 15 1 5 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 Rörelsemarginal Mål % % 8 5 6 4 3 4 2 2 1 23 24 25 26

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2013

Skanskas bostadsrapport 2013 Skanskas bostadsrapport 2013 Förord Metodik Sammanfattning 3 4-5 6-9 Inställning till och prisutveckling för nya bostadsrätter: Stockholm Göteborg Malmö Om Skanska Nya Hem 10-13 14-17 18-21 22 Förord Det

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2010

Bokslutskommuniké. januari december 2010 2011-02-18 Vår nya anläggning Edsviks Camping i Bohuslän på Västkusten Bokslutskommuniké januari december 2010 Kraftigt förbättrat resultat på helåret Tillväxten fortsätter och den jämförbara omsättningen

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Affärsmodell;

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Hur ser bostadsefterfrågan ut från marknadens perspektiv? Ted Lindqvist

Hur ser bostadsefterfrågan ut från marknadens perspektiv? Ted Lindqvist Hur ser bostadsefterfrågan ut från marknadens perspektiv? Ted Lindqvist TMR ÖPPET FORUM FÖR BOENDEPLANERING 215-6-17 1 Antal Varför så få hyresrätter? eventuell avveckling av ränteavdrag betyder mindre

Läs mer

JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN. Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning

JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN. Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning Delårsrapport JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN 2/2006 Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning Intäkterna ökade med 27 procent till 5 809 mkr (4 592) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 MÖJLIGHETER INOM FÖRVALTNING OCH PROJEKT Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum FASTIGHETSPORTFÖLJEN Attraktiva

Läs mer

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 2013 startskottet för ett nytt Kungsleden Ny strategi, nya mål, ny affärsledning Från fokus på transaktioner till aktiv förvaltning och utveckling samt renodling och

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari juni 2015

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari juni 2015 ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari juni 2015 Stockholm 2015-08-25 Januari juni 2015 Omsättningen uppgick till 404,3 (384,1) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 82,7 (67,6) Mkr. Resultatet uppgick

Läs mer

Stockholmsverksamheten bostäder. Zdravko Markovski, Affärsenhetschef JM Bostad Stockholm och JM Produktion

Stockholmsverksamheten bostäder. Zdravko Markovski, Affärsenhetschef JM Bostad Stockholm och JM Produktion Stockholmsverksamheten bostäder Zdravko Markovski, Affärsenhetschef JM Bostad Stockholm och JM Produktion JM Bostad Stockholm Januari september Mkr 2007 2006 Intäkter 3 596 3 302 Rörelseresultat 788 579

Läs mer

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar.

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. DIVERSIFIERING PÅ RIKTIGT När banker och finansiella rådgivare

Läs mer

Detta är Tagehus. Affärsidén är att skapa värde genom investeringar och utveckling av:

Detta är Tagehus. Affärsidén är att skapa värde genom investeringar och utveckling av: Detta är Tagehus Affärsidén är att skapa värde genom investeringar och utveckling av: Fastigheter, bl. a. bostäder och hotell Företag med god värdetillväxt Strategiskt, långsiktigt innehav i Atrium Ljungberg

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

Bostadsfrågan måste få rätt prioritet

Bostadsfrågan måste få rätt prioritet Bostadsfrågan måste få rätt prioritet Jesper Göransson, VD och koncernchef Peab BYGGBRANSCHENS VALSEMINARIUM 5 SEPTEMBER 2014 Senaste årens debatt En skev debatt som handlat om: Hushållens skuldsättning

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege VÄRMEFÖRBRUKNING 2003-2014 kwh/m2 160 140 120 100 80 60 Fabege

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2012

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2012 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2012 Stockholm 2012-11-23 Juli -september 2012 Omsättningen uppgick till 108,2 (50,1) Mkr Resultatet uppgick till 14,7 (11,5) Mkr, motsvarande 1,32

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling.

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling. Skåne bygger för framtiden Nu går vi från ord till handling. Förord från initiativtagarna Trots att Skånes befolkning växer med cirka 10 000 människor per år så ökar inte bostadsbyggandet i Skåne i motsvarande

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Fastighetsmarknaden LTH Våren 2011 Fastighetsmarknaden Fastighetsmarknaden påverkas kontinuerligt av omvärldsfaktorer. Fastighetsmarknaden är inte en självständig och oberoende marknadsplats för dess aktörer

Läs mer

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan Strävar du efter att skapa rörlighet på bostadsmarknaden eller att få in unga på bostadsmarknaden? Eller vill du

Läs mer

Johan Karlström V k er täll s d an e di di k re tö ktö h r oc K h oncernc f e

Johan Karlström V k er täll s d an e di di k re tö ktö h r oc K h oncernc f e Johan Karlström Verkställande direktör och Koncernchef Affärsplan 2011 2015 2015 Lönsam tillväxt Koncernen resultat och lönsamhet Mdr kr 2011 2010 Årets resultat 8,1 3,9 Avkastning på eget kapital, %

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Magnolia Bostad Kvartalsrapport

Magnolia Bostad Kvartalsrapport Q2 Magnolia Bostad Kvartalsrapport Koncernen april juni 2014 1 April juni 2014 Kvartalet i korthet Väsentliga händelser under kvartalet Nettoomsättning: 3,8 (8,2) mkr Rörelseresultat: 2,2 ( 2,1) mkr Resultat

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG?

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? INLEDNING OCH SAMMANFATTNING De senaste decennierna har inflyttningen från landsbygd till stad ökat. Det gör att Sveriges befolkning och produktion allt mer koncentreras

Läs mer

Magnolia Bostad Kvartalsrapport

Magnolia Bostad Kvartalsrapport Q3 Magnolia Bostad Kvartalsrapport Koncernen juli september 2014 1 Juli september 2014 Kvartalet i korthet Väsentliga händelser under kvartalet Nettoomsättning: 5,1 (91,5) mkr Rörelseresultat: 0,0 (12,5)

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2013

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2013 ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2013 Oktober december 2013 Stockholm 2014-02-27 Omsättningen uppgick till 95,3 (129,7) Mkr. Resultatet uppgick till 12,3 (11,0) Mkr, motsvarande 0,76 (0,96) kr per

Läs mer

Kundansvarig Johan Harvig. Bakgrund Bank Fastighetsmäklare Ordförande i min förening Arbetsområde Brf Verksam i Stockholm

Kundansvarig Johan Harvig. Bakgrund Bank Fastighetsmäklare Ordförande i min förening Arbetsområde Brf Verksam i Stockholm Kundansvarig Johan Harvig Bakgrund Bank Fastighetsmäklare Ordförande i min förening Arbetsområde Brf Verksam i Stockholm 1 Kundansvarig Göran Skott Bakgrund Civ. Ingenjör Fastighetschef Många år i SBAB

Läs mer

Fastighetsprisindex. Analytiker: Jonas Olsson John Olsson

Fastighetsprisindex. Analytiker: Jonas Olsson John Olsson 2013-02-10 Balder har de senaste åren haft en stark tillväxt både i omsättning samt börskurs, vilket vi tror kommer fortsätta. Därför ser vi inga anledningar till att inte hoppa på Baldertåget och åka

Läs mer

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5 Styrelsen visar riktningen för IBAB Uno Jöelaid, styrelseordförande i Industribyggnader i Borås AB, ser med stolthet och glädje tillbaka på vad som har åstadkommits under det senaste året. Bolaget står

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

SBAB spekulerar eller Fastighetsmarknaden enligt de som vet

SBAB spekulerar eller Fastighetsmarknaden enligt de som vet SBAB spekulerar eller Fastighetsmarknaden enligt de som vet Innehållsförteckning Det ser ljust ut... 3 Nyproduktion... 4 Transaktioner... 4 Finansiering... 5 Priserna... 5 Rosenkavaljeren, Malmö Finns

Läs mer

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter - betalningsvilja för kontor, stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari mars 2015

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari mars 2015 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari mars 2015 Stockholm 2015-05-28 Januari mars 2015 Omsättningen uppgick till 192,9 (165,6) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 39,9 (28,4) Mkr. Resultatet uppgick

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2013

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2013 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2013 Januari - mars 2013 Stockholm 2013-05-23 Omsättningen uppgick till 113,1 (101,4) Mkr. Resultatet uppgick till 23,0 (16,0) Mkr, motsvarande 2,14 (1,45)

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2007, JM-KONCERNEN. Högre lönsamhet och stabil försäljning i Sverige

JANUARI - SEPTEMBER 2007, JM-KONCERNEN. Högre lönsamhet och stabil försäljning i Sverige Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2007, JM-KONCERNEN 3/2007 Högre lönsamhet och stabil försäljning i Sverige Intäkterna ökade med 6 procent till 8 852 mkr (8 352) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Aula Östensjöveien Medica, Stockholm 27, Oslo -04-29 NCC AB 1 Q1 i korthet Orderingång 13

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

SIGNERAT BESQAB ETT TRYGGT BOSTADSKÖP

SIGNERAT BESQAB ETT TRYGGT BOSTADSKÖP SIGNERAT BESQAB ETT TRYGGT BOSTADSKÖP TÄBY KEMISTVÄGEN 17 BOX 1328 183 13 TÄBY TELEFON 08-630 16 00 FAX 08-630 16 90 UPPSALA DAG HAMMARSKJÖLDSVÄG 36A 751 83 UPPSALA TELEFON 018-418 28 00 FAX 018-418 28

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2013

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2013 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2013 Juli - september 2013 Stockholm 2013-11-21 Omsättningen uppgick till 114,5 (108,2) Mkr. Resultatet uppgick till 15,7 (14,7) Mkr, motsvarande 1,38

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2014

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2014 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2014 Januari september 2014 Stockholm 2014-11-20 Omsättningen uppgick till 681,9 (269,2) Mkr. Resultatet uppgick till 114,9 (37,7) Mkr, motsvarande

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Hållbarhet. Fukt på fel ställe kan medföra allvarliga konsekvenser. I projekten upprättas en fuktskyddsbeskrivning för att bevaka viktiga punkter.

Hållbarhet. Fukt på fel ställe kan medföra allvarliga konsekvenser. I projekten upprättas en fuktskyddsbeskrivning för att bevaka viktiga punkter. signerat besqab ett tryggt bostadsköp täby Kemistvägen 17 Box 1328 183 13 Täby Telefon 08-630 16 00 Fax 08-630 16 90 uppsala Dag Hammarskjöldsväg 36A 751 83 Uppsala Telefon 018-418 28 00 Fax 018-418 28

Läs mer

Omsättning 2013 (Mkr)

Omsättning 2013 (Mkr) Axfood är idag en av de största aktörerna inom dagligvaruhandeln i norden. Aktien har gett en stabil direktavkastning, samtidigt har värdet ökat med ungefär 15 % per år de senaste 14 åren. De senaste dagarna

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Q4 2012 Fjärde kvartalet i korthet Tillväxt i hyresintäkter Överskottsgrad 65 procent (69) Fortsatt värdetillväxt i både förvaltnings- och projektportfölj

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

Har du råd att bo kvar?

Har du råd att bo kvar? www.stockholmsvanstern.se Efter pensionen: Har du råd att bo kvar? En rapport om inkomster och boende bland äldre i Stockholms stad. Beställd av Stockholmsvänstern, utförd av Edvin S. Frid oktober 2012.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer