Innehåll SID ÅRET I KORTHET BESQAB I KORTHET VD-ORD 2 VISION, AFFÄRSIDÉ OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll SID ÅRET I KORTHET BESQAB I KORTHET VD-ORD 2 VISION, AFFÄRSIDÉ OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 4"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 Innehåll SID ÅRET I KORTHET BESQAB I KORTHET VD-ORD 2 VISION, AFFÄRSIDÉ OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 4 FINANSIELLA MÅL 5 STRATEGI 6 AFFÄRSMODELL 8 BESQABS MARKNAD 10 MÅLGRUPP OCH KUNDER 12 BESQABS AFFÄR 14 BESQABS BYGGRÄTTSPORTFÖLJ 28 BESQABS ROLL SOM SAMHÄLLSBYGGARE 30 HÅLLBART BYGGANDE 32 BESQAB SOM ARBETSPLATS 34 RISKER OCH RISKHANTERING 36 BOLAGSSTYRNING 38 STYRELSE 42 KONCERNLEDNING 43 AKTIEN 44 FEM ÅR I SAMMANDRAG 46 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 48 FINANSIELLA RAPPORTER 52 NOTER 59 STYRELSENS UNDERTECKNANDE 77 REVISIONSBERÄTTELSE 78 DEFINITIONER 79 C BESQAB ÅRSREDOVISNING 2013

3 JAN FEB MARS MAJ MAJ ÅRET I KORTHET Besqab försäljningsstartar 39 smålägenheter i Brf Kanonen i Upplands Väsby Tillsammans med Familjebostäder produktionsstartar Besqab 39 stadsradhus vid Telefonplan Besqab säljer kontorsfastigheten Stilgjutaren 4 i Täby Kyrkby till Securus Säkerhet i Sverige AB Besqab förvärvar fastigheten Fuxen 2 i Täby för att uppföra ett vård- och omsorgsboende Besqab säljer kontors- och logistiklokalerna Fuxen 5 och Fuxen 7 i Täby till fastighetsbolaget KopparCronan Besqab förvärvar mark av Vasallen vid Rindö Hamn i Vaxholm BESQAB I KORTHET FEMÅRSÖVERSIKT Belopp i Mkr 2013 (IFRS) 2012 (IFRS) 2011 (BFN) 2010 (BFN) 2009 (BFN) Intäkter 693,9 727,2 601,4 651,1 664,2 Rörelseresultat 70,7 74,4 90,1 107,7 89,6 Resultat före skatt 60,1 61,0 77,5 104,0 85,6 Balansomslutning 814,4 930,2 849,9 768,9 625,7 Rörelsemarginal (%) 10,2 10,2 15,0 16,5 13,5 Räntabilitet på eget kapital (%) 21,0 23,0 22,9 29,8 24,7 Soliditet (%) 36,9 28,0 26,7 49,0 48,6 Resultat per aktie (kr) 53,87 51,48 63,39 93,21 63,58 Utdelning per aktie (kr) 20,00* 18,00 23,00 18,00 25,00 Eget kapital per aktie (kr) 274,12 238,37 208,44 345,60 278,90 Antal sålda bostäder Antal produktionsstartade bostäder Antal bostäder i pågående produktion *Föreslagen utdelning AUG Kontorsfastigheten Linaberg säljs till Atlasmuren AUG Detaljplan för Nybohovsbacken i Stockholm vinner laga kraft OKT Besqab avslutar och överlämnar CM-projekt om 374 lägenheter i Ängby Park till Stena Fastigheter NOV Försäljningsstart av 86 lägenheter i Brf Tegnér i Uppsala INTÄKTERNA UPPGICK TILL 693,9 Mkr (727,2) Förståelse för den lokala marknadens behov och inneboende potential ligger till grund för en framgångsrik och hållbar bostadsutveckling. BESQAB ÄR VERKSAMMA I STOCKHOLM OCH UPPSALA ÅRETS RESULTAT EFTER SKATT MOTSVARAR 53,87 KRONOR PER AKTIE (51,48) RESULTAT FÖRE SKATT UPPGICK TILL 60,1 Mkr (61,0)

4 BESQAB I KORTHET Besqab är ett personligt, kompetent företag som utvecklar bostäder samt vård- och omsorgsboenden i Stockholms län och Uppsala. Vi är tillgängliga, snabbfotade och arbetar nära vår produkt för att hela tiden vara lyhörda för kundernas efterfrågan och behov. Genom att identifiera projekt med god potential och att tidigt i processen se vad som är värdeskapande kan vi erbjuda välplanerade och prisvärda bostäder utifrån de lokala behoven. SNABBA FAKTA Grundat 1989 Idag cirka 70 anställda Producerat cirka bostäder och cirka kvm lokaler Verksamhet i Stockholms län och Uppsala VÅR VERKSAMHET BEDRIVS INOM TRE AFFÄRSOMRÅDEN: PROJEKTUTVECKLING BOSTAD Inom Projektutveckling Bostad bedriver Besqab verksamhet genom hela värdekedjan från detaljplaneläggning av råmark till produktion av nyckelfärdig bostad. Verksamhetsområdet avser bostäder upplåtna med bostadsrätt och äganderätt. CONSTRUCTION MANAGEMENT Besqab arbetar med uppdragsverksamhet i form av projektledning inom Construction Management (CM). CM-projekten bygger på samarbeten med externa fastighetsägare vilket ger Besqab möjlighet att arbeta tillsammans med andra aktörer. FASTIGHETSUTVECKLING Inom Fastighetsutveckling arbetar Besqab med utveckling av vård- och omsorgsbostäder. Vi samarbetar både med kommuner och privata vårdgivare i våra vårdprojekt i Stockholms län och i Uppsala. SOLIDITET OCH RÄNTABILITET PÅ EGET KAPITAL INTÄKTER OCH RESULTAT FÖRE SKATT % 60 Mkr (BFN) 2010 (BFN) 2011 (BFN) 2012 (IFRS) 2013 (IFRS) (BFN) 2010 (BFN) 2011 (BFN) 2012 (IFRS) 2013 (IFRS) Soliditet Räntabilitet på eget kapital Intäkter Resultat före skatt BESQAB ÅRSREDOVISNING

5 VD-ORD VD-ord 2013 har varit ett bra år för Besqab. Efter en avvaktande inledning på året tog bostadsmarknaden fart igen under våren och fortsatte att successivt förbättras. Vi har färdigställt ett antal framgångsrika projekt och flera nya spännande projekt har sälj- och produktionsstartats. Vi går in i 2014 med stabila finanser, en växande organisation, intressanta markförvärv och cirka byggrätter i portföljen. län och Uppsala stå för cirka 87 procent av ökningen av befolkningen i yrkesverksam ålder. Det finns en stark ekonomi i regionen och vi ser tecken på ökat bostadsbyggande. Marknaden saknar dock inte utmaningar. Det råder hård konkurrens om mark och det finns utmaningar i långa detaljplaneprocesser. Besqab står dock starkt i konkurrrensen och det finns en politisk vilja om ökat byggande för den växande befolkningen. Besqab har sedan starten 1989 visat god lönsamhet och därmed år efter år kunnat lämna en stabil utdelning till ägarna. BESQAB HAR SEDAN starten 1989 visat god lönsamhet och därmed år efter år kunnat lämna en stabil utdelning till ägarna. Vi har vuxit organiskt på basis av egen lönsamhet, vilket bidragit till den trygga och solida historia vi tar med oss framåt. Under åren har vi med stolthet levererat mer än bostäder och drivit fram cirka 230 detaljplaner. Hög kompetens, god företagskultur, personligt engagemang och stabila finanser har bidragit till att vi med stolthet konsekvent har levererat vinst år efter år, även i konjunktursvängningar då marknaden varit tuff. Vi är på rätt marknader Under 2013 har bostadsmarknaden präglats av stark efterfrågan och lågt utbud vilket medfört ökande priser och försäljningar. Fram till 2020 beräknas Stockholms Vår bostadsaffär Våra bostadsprojekt har utvecklats väl under året. Vi säljstartade totalt sex projekt, motsvarande 171 bostäder, och produktionsstartade sju projekt, omfattande 192 bostäder. För helåret sålde vi totalt 204 bostäder. Flera intressanta detaljplaner har vunnit laga kraft, bland annat i Liljeholmen och Brf Tegnér i Uppsala. I Uppsala planerar vi även smålägenheter i Stabby allé i Luthagen och vi har ytterligare två större detaljplaner i Uppsala som förväntas antas under Efter att under 2013 ha färdigställt Brf Marknadstorget i Täby Centrum vill vi fortsätta vårt engagemang i området och har förvärvat ytterligare ett projekt i kvarteret intill. Bostadsbristen och prisutvecklingen på bostäder har bidragit till att många 2 BESQAB ÅRSREDOVISNING 2013

6 VD-ORD unga vuxna tvingas bo kvar hos sina föräldrar. För projektet Brf Kanonen i Upplands Väsby har vi satsat på ett koncept för prisvärt ungdomsboende med yteffektiva smålägenheter. Lägenheterna har varit mycket populära och slutsåldes långt innan inflyttning. I november avslutades CM-projektet med Stena Fastigheter där vi har byggt 374 lägenheter i Ängby Park. Vi har också påbörjat nya intressanta CM-uppdrag, såsom de 46 lägenheter åt gästforskare vid Uppsala universitet som vi bygger tillsammans med Uppsala Akademiförvaltning. Fokusering av verksamheten Under 2013 sålde vi de fyra kontorsfastigheter vi tidigare har haft som vår förvaltningsportfölj. Vi köpte fastigheten Fuxen 2 i Täby där vi utvecklar 62 nya lägenheter för vård och omsorg. Försäljningarna och köpet är viktiga steg i inriktningen av vår strategi där vi ska fokusera på projektutveckling av bostäder samt utveckling och uppförande av vård- och omsorgsbostäder. Vår goda erfarenhet och vårt affärsmannaskap inom dessa områden ger oss möjligheten att vara bäst på det vi gör. Finansiell stabilitet som bäddar för tillväxt Vi har fortsatt en hög soliditet, ett starkt rörelseresultat och en tydlig kassaflödesorientering. Rörelseresultatet för 2013 uppgick till 70,7 Mkr, jämfört med 74,4 Mkr för 2012, med en god rörelsemarginal på 10,2 procent. Arbetet med kostnadskontroll pågår löpande och vi är aktiva för att i varje projekt hitta bästa leverantör till bästa pris. Årets resultat efter skatt uppgick till 59,0 Mkr, en ökning med fem procent jämfört med föregående år. Besqab står stadigt och väl rustat för att på ett balanserat sätt växa och ta oss an större utmaningar. För helåret 2013 kunde vi leverera en räntabilitet på eget kapital om 21,0 procent, vilket helt är i paritet med vår räntabilitet de senaste tio åren. I denna årsredovisning tillämpar vi för första gången de internationella redovisningsstandarderna International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de har antagits av EU. Övergången från de svenska redovisningsreglerna till IFRS har gett viss effekt på redovisningen av resultatposter och balansposter. Vår skicklighet att bedöma marknaden och dess förutsättningar resulterar i väl avvägda affärer. Engagemang och närhet till affären Med 25 års erfarenhet i ryggen besitter vi goda kunskaper inom projektutveckligens alla skeden. Vi ägnar vår kraft åt affären som vi lever nära. När omvärlden förändras lägger vi stort fokus på att följa våra kunders utveckling och identifiera deras nuvarande och framtida behov. Vår skicklighet att bedöma marknaden och dess förutsättningar resulterar i väl avvägda affärer. Våra kompetenta medarbetares personliga engagemang är en förutsättning för att lyckas med detta. Jag känner stor stolthet över våra duktiga medarbetare som utgör hjärtat i företaget. De är ett signifikant bidrag till Besqabs goda renommé som byggts upp genom åren. Hållbart värdeskapande I Besqabs projektutveckling finns en tydlig satsning på hållbart byggande, dels genom interna rutiner, dels genom oberoende certifiering. Värdeskapandet i Besqab resulterar i hållbara och bestående bostäder där människor ska trivas i många år. Ett hållbart byggande ska ske ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. Ett starkt och tryggt Besqab För att förbereda vår verksamhet inför tillväxt och en framtida börsnotering har våra processer stärkts och förtydligats och våra strategier har renodlats. Det har bidragit till en än mer stark organisation. Likviditeten är god och finansiering är säkerställd för samtliga pågående projekt. En attraktiv projektportfölj om cirka byggrätter, lönsamhet i pågående projekt samt goda bankrelationer utgör god grund för fortsatt tillväxt. Det är med glädje och stolthet vi nu tar oss an de möjligheter en börsnotering innebär och jag känner ett stort ansvar att föra ett så välskött bolag som Besqab vidare. Besqab ska tillvarata möjligheterna att växa, öka kännedomen och ta marknadsandelar samtidigt som lönsamheten bibehålls. Täby i april 2014 Anette Frumerie, VD BESQAB ÅRSREDOVISNING

7 VISION, AFFÄRSIDÉ OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vision, affärsidé och övergripande mål VISION Besqab ska vara Sveriges mest lönsamma projektutvecklare av bostäder och den tryggaste affären för kunderna. AFFÄRSIDÉ Besqab ska förädla fastigheter, vilket innebär att i en fastighets alla skeden tillföra kompetens som bidrar till ökat värde. Besqabs arbete ska genomsyras av ett stort personligt engagemang och att i alla sammanhang leverera beställd kvalitet och väl uppfylla kundens förväntningar. VÅR ROLL SOM SAMHÄLLSBYGGARE Besqab ska erbjuda bostäder efter marknadens behov med kvaliteter som väl uppfyller förväntan och med god avkastning till ägarna. För att vara en framgångsrik samhällsbyggare arbetar Besqab mot följande uppsatta mål: Uppnå hög lönsamhet och värdetillväxt för att ge aktieägare god avkastning Att ha nöjda kunder Verksamheten ska bidra till en hållbar samhällsutveckling Vara en attraktiv arbetsgivare 4 BESQAB ÅRSREDOVISNING 2013

8 FINANSIELLA MÅL Finansiella mål Besqabs finansiella mål syftar till att bibehålla en långsiktigt stabil lönsamhet och värdetillväxt för att ge aktieägare god avkastning. En stabil lönsamhet skapar finansiella förutsättningar för att öka investeringar i dels byggrättsportföljen, dels utvecklingsfastigheter i form av vård- och omsorgsbostäder. RÄNTABILITET SOLIDITET UTDELNING >15 % på eget kapital >30 % >30 % av resultatet % % % * * Räntabilitet på eget kapital Målnivå Soliditet Målnivå *2011 genomfördes en rekapitalisering som väsentligt minskade koncernens eget kapital. Utdelning *Av styrelsen föreslagen Målnivå utdelning för Besqabs räntabilitet på eget kapital har varit minst 20 procent de senaste nio åren. Under 2013 uppgick räntabiliteten till 21,0 procent. Den fortsatt goda räntabiliteten kommer från en god lönsamhet i pågående och genomförda projekt. Besqab har historiskt haft en stabil soliditet på god nivå, ofta över målet om 30 procent. Per den 31 december 2013 uppgick Besqabs soliditet till 36,9 procent. Soliditeten har ökat under året med försäljningarna av kontorsfastigheter. Besqabs utdelningsmål syftar till att säkra såväl ägarnas avkastning på sitt insatta kapital som bolagets behov av medel för att utveckla verksamheten. Styrelsens förslag till utdelning för 2013 är 20,00 kr per aktie (18,00). Beräknat som andel av koncernens resultat efter skatt uppgår föreslagen utdelning till 37 procent vilket ligger väl i linje med Besqabs mål. BESQAB ÅRSREDOVISNING

9 STRATEGI Strategi Värdeskapandet i Besqab resulterar i hållbara och bestående bostäder där människor ska trivas i många år. Våra bostäder ska vara en plats för trygghet, avkoppling och social samvaro. En förståelse för den lokala marknadens behov, dess inneboende potential och framtida tillväxt är grundläggande för en långsiktigt framgångsrik bostadsutveckling. Långsiktighet ger bostäder för livets alla skeden Långsiktigheten finns djupt rotad i Besqabs företagskultur. Vi är engagerade, lyhörda, ansvarsfulla och långsiktiga i vårt agerande. Strategin är väl integrerad i verksamheten eftersom den handlar om att göra det som vi är duktiga på och att hålla oss till det. Långsiktigt handlar det om att fatta väl underbyggda och avvägda strategiska beslut där vi hela tiden beaktar pris och kvalitet. Besqabs bostäder har en lång hållbarhet eftersom vi säkerställer att husen håller god kvalitet. Våra hus ska åldras med värdighet och vara hem för många kommande generationer. Vi värnar byggmästarkvaliteter. STRATEGISKA PRIORITERINGAR God insikt om vad som skapar värden för våra målgrupper Tydliga framgångsfaktorer för Besqab är att vi känner våra kunder och förstår vad de värdesätter i upplevelsen av bostaden och mötet med Besqab. Det gäller allt ifrån första kontakt i form av information och bemötande till inflyttning samt boende. Vi lägger stort fokus på att följa omvärldens utveckling samt hur den påverkar våra kunders livsstil och behov. Vi arbetar löpande med att kundanpassa våra processer och tillse att våra kunder förblir nöjda. Majoriteten av Besqabs kunder är mellan 25 och 40 år, men vi utvecklar också bostäder för en något äldre målgrupp som flyttar från villan till en lägenhet. Våra ungdomsboenden riktar sig till unga vuxna, där det med tanke på bostadsbristen i Stockholm och Uppsala, är viktigt att kunna erbjuda möjligheten att flytta hemifrån. Vi utvecklar även vård- och omsorgsboenden för den ökande andelen äldre människor som inte längre klarar av att bo kvar hemma. KUNDER Arbeta proaktivt med hållbarhetsfrågor Besqab ska verka för en hållbar utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Hållbarhetsfrågorna är centrala ur ett affärsstrategiskt perspektiv och är en nyckelfaktor för att långsiktigt konkurrera om kunder och medarbetare samt skapa värde för aktieägare och stärka varumärket. Verksamheten ska bedrivas så att den gynnar en hållbar utveckling för miljön, ekonomin och samhället i stort. HÅLLBARHET 6 BESQAB ÅRSREDOVISNING 2013

10 STRATEGI MARGRETERO, MARIEHÄLL, STOCKHOLM Förvärva byggrätter i attraktiva lägen Vara kostnadsmedvetna och fokusera på kassaflödet LÖNSAMHET Detaljplaneprocesser tar lång tid varför det är av vikt att i tidiga skeden identifiera och hitta byggbar mark i lägen med goda framtidsförutsättningar. Besqab strävar efter att välja attraktiva lägen med stabil efterfrågan, liksom lägen med stor utvecklingspotential. Besqab har alltid haft god kostnadskontroll och arbetar systematiskt med att utvärdera produktionskostnaderna. Kostnadsmedvetenheten börjar redan i detaljplanefasen där det finns kompetens att driva smidiga processer och ta fram kostnadseffektiva planer. Ett bra grundarbete i byggrättsportföljen bidrar till en långsiktig lönsamhet. I grunden handlar det om att dra nytta av den samlade kunskapen och erfarenheten av projektering, byggtider, inköpsprocesser och nyckeltal för att effektivt driva lönsamma projekt. Vi vet vad som kostar och vi vet vad som ger intäkter. Öka byggrättsportföljen samt byggstarter av egna bostadsprojekt Skapa en större portfölj av vård- och omsorgsprojekt TILLVÄXT Besqab ska med bibehållen lönsamhet tillvarata tillväxtmöjligheter. Vi har som målsättning att växa inom alla affärsområden på befintliga marknader, varför det är viktigt att det finns en god stabil efterfrågan i de lägen där Besqab finns. En stabil ekonomisk utveckling är en grundläggande förutsättning för tillväxt genom att kunna investera i nya byggrätter. Besqabs befintliga marknader Stockholms län och Uppsala har betydande potential med den högsta tillväxttakten i Sverige. Vi ska därför tillvarata befintlig marknad och sikta på att utöka vår marknadsandel. BESQAB ÅRSREDOVISNING

11 AFFÄRSMODELL Affärsmodell och värdedrivande faktorer FÖRVALTNING FÖRSÄLJNING OCH KUNDVÅRD PRODUKTION DETALJPLANE- PROCESSEN PROJEKTERING FINANSIERING IDÉARBETE MARKFÖRVÄRV 8 BESQAB ÅRSREDOVISNING 2013

12 AFFÄRSMODELL Besqab utvecklar bostäder, från idé och förvärv av mark till försäljning och produktion av färdiga bostäder till människor i alla åldrar. Hög kompetensnivå, god företagskultur, personligt engagemang och stabila finanser har gjort oss till en av de mest lönsamma fastighetsutvecklarna på Stockholms- och Uppsalamarknaderna. BESQABMODELLEN Besqabs grundläggande verksamhet är att utveckla bostäder för alla åldrar. Med 25 års erfarenhet i ryggen besitter vi goda kunskaper inom projektutvecklingens alla skeden idéarbete, markförvärv, detaljplaneprocesser, projektering, produktion, finansiering, försäljning, kundvård samt förvaltning. I en flexibel organisation utgör kompetenta projektledare kärnan i bolaget. Ett starkt och kunnigt team står bakom varje bostadsprojekt för att ha full kontroll och kunna säkerställa kvaliteten i alla led. Besqabs projektmodell ger möjlighet till stor flexibilitet för att möta förändringar i efterfrågan. Vi fattar väl underbyggda beslut och med korta beslutsvägar kan vi snabbt anpassa oss på en föränderlig marknad. 1 Idéarbete Sökandet efter nya projekt bedrivs proaktivt och Besqab värderar kontinuerligt olika intressanta lägen. Analyser av efterfrågan, kundbehov och marknadsutveckling ger förutsättningar för vilken produkt vi ska utveckla samt vilken målgrupp vi ska inrikta oss på. Samtidigt utförs beräkningar av risker, projekteffektivitet och kvalitet för att bedöma projektets värdepotential. God kreativitet och förmåga att hitta nya lösningar är framgångsfaktorer för att finna värden i projekt. 2 Markförvärv Tillgång till mark och en god byggrättsportfölj är grunden för långsiktig lönsamhet. Parallellt med att idéarbetet framskrider analyserar vi noggrant och ständigt ett flertal potentiella förvärv. I de tidiga skedena läggs grunden för projektets kommande lönsamhet. 3 Detaljplaneprocessen I detaljplaneprocessen beslutas markanvändningen i ett samspel mellan kommunen, fastighetsägaren och sakägare bland andra. Tiden för denna process kan variera mycket, normalt tar det mellan 2 6 år. I detta skede tas förvärvsidén vidare till bland annat val av målgrupp. Slutkunden är i fokus hos Besqab under hela detaljplaneprocessen. Allt eftersom markanvändningen tydliggörs sker värdeökningen på marken successivt. 4 Projektering Under ledning av Besqabs projektledare tas produktionshandlingar fram. Erfarenhetsåterföringen är av stor vikt för att skapa lönsamma projekt och arkitekter finns med i projektet från idéfasen. Även den blivande platschefen liksom inköpsansvarig är en del av projekteringsgruppen. Vår samlade kunskap och erfarenhet av byggtider, inköpsprocesser och projektering ger oss god insikt i vad som skapar kostnader och vad som skapar intäkter. 5 Finansiering Projektutveckling av bostäder är kapitalintensivt. Samtliga av Besqabs projekt är externfinansierade vad gäller såväl byggnadskreditiv som slutlig placering för bostadsrättsföreningen. Besqabs historiskt stabila finansiella utveckling och företagets goda rykte främjar bra bankrelationer. Vid årets slut hade vi samarbeten med samtliga stora svenska affärsbanker. 6 Försäljning och kundvård Att veta var och hur vi hittar våra kunder är en viktig erfarenhet och kunskap. Kontakten med kunderna ska upplevas som positiv, okomplicerad och lyhörd. Vi är tillgängliga och har en närvaro i processen, vilket ger kunderna trygghet. Våra bostadsobjekt förmedlas till slutkund med hjälp av professionella fastighetsmäklare. Noggrann informationsplanering ger kunderna bästa möjliga förutsättningar i sitt köpbeslut. Först när vi har god marknadskontakt och procent av de planerade bostäderna har bokats påbörjas byggandet. 7 Produktion Besqab ingår entreprenadavtal med bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Våra produktionsmetoder är beprövade och innefattar hållbara material. Besqabs egna produktionsresurser utgörs av platschef och arbetsledare genom vilka vi, säkerställer den kvalitet som eftersträvas. Vi har inga hantverkare anställda i Besqab. Istället tecknas avtal med underentreprenörer för de olika delarna i byggprocessen. Samtliga underentreprenader konkurrensutsätts för att hitta den lämpligaste underentreprenören sett till pris och kvalitet. Vi har alltid en platsorganisation på våra byggarbetsplatser för att ha full kontroll i alla led, samtidigt som vår affärsmodell och organisation är snabbrörlig och flexibel. 8 Förvaltning Vi är väl medvetna om vikten av överlämnandet av våra bostäder till våra kunder bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Besqab har därför inrättat en eftermarknadsavdelning för att finnas tillgänglig för kunden när frågor och behov uppstår i den nya bostaden. Efter inflyttning i Besqabs bostadsrätter sköter vi den ekonomiska förvaltningen åt bostadsrättsföreningen under den första tiden. Detta ger oss ovärderlig information och erfarenhet att använda i nya projekt. BESQAB ÅRSREDOVISNING

13 BESQABS MARKNAD Besqabs marknad Besqab är verksamma på den svenska bostadsmarknaden i Stockholms län och i Uppsala. Stockholm och Uppsala hör till en av Europas snabbast växande tillväxtregioner och har en stark regional utveckling. Det ger oss goda förutsättningar vad gäller utsikterna på bostadsmarknaden. Efterfrågan och utbud Under 2013 har bostadsbyggandet tagit fart och prisutvecklingen ökat. Den regionala tillväxten i Stockholms län och Uppsala bedöms vara fortsatt god med en väl fungerande arbetsmarknad och en fortsatt kraftig befolkningsökning. Dessa faktorer, i kombination med det relativt låga ränteläget skapar grundläggande förutsättningar för en god efterfrågan på bostäder. Generellt går trenden mot ökad efterfrågan i centrala och kollektivtrafiknära lägen. Sedan mitten av 90-talet har bostadsbyggandet i Stockholms län och Uppsala varit lågt i relation till tillväxten i regionerna. Bostadsbristen är ett allvarligt problem som hämmar den regionala tillväxten, varför politiker uppmuntrar till ökad nyproduktion och försöker hitta lösningar för utveckling av nya bostadsområden. Bostadsbristen påverkas inte endast av den låga nivån på bostadsbyggandet utan även av ett lågt utbud av bostäder på andrahandsmarknaden. Statistik från Hemnet visar att utbudet av bostadsrätter varit ovanligt lågt under En ökad ekonomisk stabilitet, större framtidstro och investeringsvilja har inneburit en hetare bostadsmarknad med kortare försäljningstider under Disponibel inkomst och betalningsförmåga Den svenska ekonomin utvecklades svagt positivt under 2013 med en BNP-tillväxt på cirka en procent. Tack vare en fortsatt låg räntemiljö samt stigande sysselsättning och inkomstökning tror Riksbanken på en ökad tillväxt under de kommande åren. Inflationen är dock fortsatt låg, varför Riksbanken valde att sänka reporäntan med 0,25 procentenheter i december Hushållens betalningsförmåga är en viktig parameter för utvecklingen på bostadsmarknaden. Betalningsförmågan påverkas dels av sysselsättnings- och löneutvecklingen, dels av tillgång till och förutsättningar för lånefinansiering samt av bolåneränteutvecklingen. De historiskt låga räntenivåerna har ökat möjligheten för hushåll att erhålla lånefinansiering till fördelaktiga räntekostnader, vilket har haft en positiv effekt på hushållens betalningsförmåga för boende. Det finns en viss oro för den ökade skuldsättningen hos svenska hushåll. Bankerna har blivit något mer restriktiva i sin utlåning och bolånetaket som infördes 2010 förväntas bestå eller skärpas ytterligare. Eventuella ökade krav på amorteringar kommer att påverka framför allt yngre och ekonomiskt svagare hushåll. De svenska bolånetagarna bedöms dock generellt ha en god återbetalningsförmåga och en god motståndskraft för såväl räntehöjningar och inkomstbortfall som prisfall på bostäder. Byggrättsmarknaden Vi ser tecken på att antalet färdiga byggrätter i Stockholms län och Uppsala ökar och det finns även många bostadsprojekt där detaljplaner håller på att bli färdiga. I stor utsträckning rör det sig emellertid om projekt i lite mindre centrala lägen, där bostadsmarknaden i första hand är lokal och efterfrågan därmed begränsad. Trots lägre kostnader för byggrättsförvärv är det svårt att få ekonomi i vissa bostadsprojekt i städernas ytterområden på grund höga produktionskostnader, låg betalningsvilja och relativt få kunder i närområdet. I bostadslägen med en stark bostadsefterfrågan är tillgången på befintliga byggrätter begränsad. Det är också svårare att skapa nya bostadsbyggrätter i attraktiva lägen på grund av att det finns begränsat med lämplig mark som dessutom konkurrerar med andra intressen, såsom bevarande av grönområden, trafikbuller och strandskydd. Sammanfattningsvis bedöms den rådande situationen innebära ett relativt lågt bostadsbyggande även under 2014, trots att det finns tillgängliga byggrätter. TILLSKOTTET AV BOSTÄDER OCH BEFOLKNINGSÖKNINGEN I STOCKHOLMS LÄN GENOMSNITTLIGT ANTAL BOSTÄDER PÅ HEMNET Färdigställda bostäder Tillskott genom ombyggnad och permanentning snitt Befolkningsökning 600 bostäder/1 000 nya invånare Källa: SCB och Länsstyrelsen Uppsala kommun Stockholms län Källa: Hemnet 10 BESQAB ÅRSREDOVISNING 2013

14 BESQABS MARKNAD DRIVKRAFTER OCH TRENDER Bostadsmarknaden påverkas till stor del av lokala förutsättningar och i de allra flesta bostadslägen bor huvuddelen av kunderna inom en begränsad radie längs kommunikationerna. Ju längre ut vi rör oss i länet, ju mer lokal blir marknaden. Läget är nästan alltid den viktigaste faktorn i beslutet om att köpa en ny bostad, varefter kunden underordnat värderar bostadens övriga attribut. Som ett säljande och utvecklande företag ska vi veta vad våra kunder eftersöker i form av nya hem och önskningar om sitt boende. Drömmar om ett liv närmare stadens puls eller ett liv nära naturen med plats och tid för familj. Ett naturligt led är att ständigt följa vår omvärld för att identifiera trender och drivkrafter och därigenom komma nära de önskemål kunderna kan ha imorgon. URBANISERING Stockholm och Uppsala hör till Västeuropas snabbast växande regioner. Stockholms Handelskammare beräknar att fram till 2020 kommer ökningen av den yrkesaktiva åldersklassen år i huvudstadsregionen, Stockholms län inklusive Uppsala kommun, motsvara 87 procent av den förväntade ökningen i Sverige. Urbaniseringen förväntas därmed fortsätta med oförminskad takt och belyser ytterligare behovet av bostadsbyggande och investeringar i kollektivtrafik och infrastruktur i regionen. Många barnfamiljer, som förr ofta valde att lämna innerstaden till förmån för mer yta och närhet till natur, väljer idag att bo kvar i en lite mindre lägenhet i innerstan. DEMOGRAFI Demografin i Sverige förändras vilket i sin tur påverkar bostadsmarknaden. Idag finns ovanligt många unga vuxna i 20-årsåldern, vilket skapar en stark efterfrågan på små, utrymmeseffektiva lägenheter. Om tio år kommer det att finnas färre 20-åringar, men istället ett större antal personer över 80 år med tillhörande behov av äldreboenden. Från 2020 och framåt förutspås en kraftig ökning i efterfrågan på bostäder för äldre då mer än en femtedel av Sveriges befolkning beräknas vara över 65 år. Även nya familjekonstellationer, såsom barn varannan vecka, ställer nya krav på bostädernas storlek och utformning. Överlag efterfrågas fler små bostäder, där funktionella och flexibla planlösningar är viktiga parametrar. HÅLLBARHET Värderingarna mot ett hållbart samhälle förstärks och det har blivit en väsentlig fråga i samhällsbyggandet. Besqabs kunder, medarbetare, myndigheter och andra aktörer förväntar sig i allt större utsträckning att vår verksamhet tar hänsyn till hållbarhetsaspekter, och att vi tar ansvar för vår påverkan på såväl miljö som samhälle. Kunderna förväntar sig smarta och effektiva lösningar i bostaden som underlättar för den enskilda individen att leva ett mer hållbart liv. Besqab bedriver ett centralt hållbarhetsarbete för att kunna utveckla och erbjuda bostäder som svarar upp mot kundernas och samhällets ökande förväntningar. KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI Kommunikation, såväl digital som i mänskliga möten, blir en allt mer avgörande faktor även i bostadsbyggandet. Digitaliseringen med möjlighet till ständig uppkoppling har på några få år markant förändrat människors vardag. Det går att vara uppkopplad överallt vilket innebär att exempelvis arbete, surfande och tv-tittande kan ske i nästan alla bostadens utrymmen. Detta ger en flexibel syn på hur vi väljer att använda bostadens ytor. I dagens tjänstesamhälle är kommunikation och personligt bemötande i flera fall lika viktigt som upplevelsen av den fysiska produkten. Mätningar visar bland annat att bostadsköpares nöjdhet till stor del beror på hur väl de blivit bemötta från säljstart till garantibesiktning. BESQAB ÅRSREDOVISNING

Delårsrapport januari-juni 2014

Delårsrapport januari-juni 2014 Brf Kanonen i Upplands Väsby 39 yteffektiva smålägenheter med egen uteplats tillträddes i juni 2014. Delårsrapport januari-juni 2014 Anette Frumerie, VD Björn Somnäs, Ekonomichef 2014-08-28 PRESS- OCH

Läs mer

Innehåll SID 2014 I KORTHET BESQAB I KORTHET VD-ORD 2

Innehåll SID 2014 I KORTHET BESQAB I KORTHET VD-ORD 2 Årsredovisning 2014 Innehåll SID 2014 I KORTHET BESQAB I KORTHET VD-ORD 2 VISION, AFFÄRSIDÉ OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 4 FINANSIELLA MÅL 5 STRATEGI 7 VÅR AFFÄRSMODELL 8 BESQABS MARKNAD 12 KUNDENS BEHOV I FOKUS

Läs mer

Välkommen på. Årsstämma. i Besqab AB (publ) 27 april 2016

Välkommen på. Årsstämma. i Besqab AB (publ) 27 april 2016 Välkommen på Årsstämma i Besqab AB (publ) 27 april 2016 Besqabs verksamhetsår 2015 Anette Frumerie, VD Kort om Besqab Projektutvecklare av bostäder i Stockholms län och Uppsala INTÄKTER 1 409 MKR NÄRMARE

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Brf Parkhusen i Tyresö Strandängar Bokslutskommuniké 2014 Anette Frumerie, VD Björn Somnäs, Ekonomichef 2015-02-20 PRESS- OCH ANALYTIKERPRESENTATION, BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 1 Kort om Besqab Projektutvecklare

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2014

Delårsrapport januari-september 2014 Brf Trädgårdshusen i Tyresö Strandängar Delårsrapport januari-september 2014 Anette Frumerie, VD Björn Somnäs, Ekonomichef 2014-11-21 PRESS- OCH ANALYTIKERPRESENTATION, JANUARI SEPTEMBER 2014 1 Kort om

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2007 Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 2008-02-14 080214/ytf 2 Intäkter: 12,7 mdkr Balansomslutning: 9,9 mdkr Byggrätter: 31 000 st Antal anställda: 2 415

Läs mer

JM-koncernen Delårsrapport januari mars April 2007

JM-koncernen Delårsrapport januari mars April 2007 JM-koncernen Delårsrapport januari mars 2007 April 2007 2 Silverdal Bostäder ca 400 Produktionsstart: hösten 2001 Etapp 1-4, 145 småhus Etapp 5, 54 småhus 134 160 kvm 36 000 kr/kvm, äganderätter 32 000

Läs mer

HSB Bostad. i ord och siffror

HSB Bostad. i ord och siffror HSB Bostad i ord och siffror HSB BOSTAD i ord och siffror 2014 1 Vår vision är att vi ska skapa framtidens bästa boende tillsammans med våra ägare // SKISSBILD // 2 HSB BOSTAD i ord och siffror 2014 innehåll

Läs mer

JM koncernen. Februari 2004

JM koncernen. Februari 2004 JM koncernen Februari 2004 Koncernen i sammandrag Resultat efter finansiella poster uppgick till 267 mkr (368) Antal sålda bostäder 3 189 (2 511) Antal produktionsstartade bostäder 2 714 (2 711) Nettoskulden

Läs mer

Aktiespararna Örebro 14 september 2015. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör

Aktiespararna Örebro 14 september 2015. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Aktiespararna Örebro 14 september 2015 Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Koncernen Intäkter: 14,5 mdkr 1) Balansomslutning: 11,5 mdkr Antal byggrätter: 27 900 Antal anställda: 2 252 Börsvärde:

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005 23 februari 2006 Koncernen i sammandrag Januari december 2005 Intäkterna ökade med 16 procent till 9 887 mkr (8 532) Resultatet före skatt förbättrades kraftigt till

Läs mer

JM koncernen. April 2004

JM koncernen. April 2004 JM koncernen April 2004 Koncernen i sammandrag Januari mars 2004 Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1 914 mkr (1 765) Resultat efter finansiella poster uppgick till 77 mkr (329) Fastighetsförsäljningar

Läs mer

Välkommen till Besqabs. Kapitalmarknadsdag 11 mars 2016

Välkommen till Besqabs. Kapitalmarknadsdag 11 mars 2016 Välkommen till Besqabs Kapitalmarknadsdag 11 mars 2016 Agenda 09.30 Besqabs affär och strategi Anette Frumerie Bostadsmarknaden, byggrätter och förvärvsstrategi Johan Westring Region Stockholm Lotta Niland

Läs mer

Bokslutkommuniké Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012

Bokslutkommuniké Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012 Bokslutkommuniké 2011 Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012 Koncernen Intäkter: 12 mdkr Balansomslutning: 11,3 mdkr Byggrätter: 27 200 st Antal anställda: 2 370 16 % 1 % Börsvärde: 11,0 mdkr

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Koncernen Intäkter: 12,9 mdkr Balansomslutning: 11,2 mdkr Antal byggrätter: 27 700 Antal anställda: 2 169 Börsvärde: 18,0

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2016

Delårsrapport januari-september 2016 Delårsrapport januari-september 2016 STRANDÄNGARNA, TYRESÖ Anette Frumerie, VD Björn Somnäs, Ekonomichef Kort om Besqab Projektutvecklare av bostäder i Stockholms län och Uppsala Besqab ska förädla fastigheter,

Läs mer

Delårsrapport januari september Press- och analytikerpresentation 24 oktober 2014

Delårsrapport januari september Press- och analytikerpresentation 24 oktober 2014 Delårsrapport januari september 2014 Press- och analytikerpresentation 24 oktober 2014 Koncernen Intäkter: 13,4 mdkr Balansomslutning: 11,1 mdkr Antal byggrätter: 28 400 Antal anställda: 2 187 Börsvärde:

Läs mer

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 11 februari 2015

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 11 februari 2015 Bokslutskommuniké 2014 Press- och analytikerpresentation 11 februari 2015 Koncernen Intäkter: 14,2 mdkr Balansomslutning: 12,4 mdkr Antal byggrätter: 29 400 Antal anställda: 2 197 Börsvärde: xx mdkr 18

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Vardagen för en bostadsutvecklare

Vardagen för en bostadsutvecklare Vardagen för en bostadsutvecklare STRANDÄNGARNA, TYRESÖ Anette Frumerie, VD Bofrämjandet 5 dec 2016 Vardagen för en bostadsutvecklare AGENDAN FÖR DAGEN Vardagsprocesser och gemensamma utmaningar Tre förutsättningar

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSBOSTÄDER I NÄRA DIALOG MED DE BOENDE OCH VÅRDGIVAREN

VÅRD- OCH OMSORGSBOSTÄDER I NÄRA DIALOG MED DE BOENDE OCH VÅRDGIVAREN RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR OCH EV TRYCKFEL. VÅRD- OCH OMSORGSBOSTÄDER I NÄRA DIALOG MED DE BOENDE OCH VÅRDGIVAREN TÄBY KEMISTVÄGEN 17 BOX 1328 183 13 TÄBY TELEFON 08-630 16 00 FAX 08-630 16 90 UPPSALA DAG

Läs mer

2015 var ett gyllene år för bostadsutvecklare i Stockholm och Uppsala. Nästan alla bostäder gick att sälja, oavsett läge och utformning. BESQAB.

2015 var ett gyllene år för bostadsutvecklare i Stockholm och Uppsala. Nästan alla bostäder gick att sälja, oavsett läge och utformning. BESQAB. s.10 Möte mellan drömfångare s.20 Koll på läget Handelsprofessorn Micael Dahlén och Besqabs platschef Niklas Ingberg samtalar om drömhus, förväntningar och krävande kunder. 2015 var ett gyllene år för

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2016

Delårsrapport Januari-juni 2016 Delårsrapport Januari-juni 2016 TEGNÉR, UPPSALA Anette Frumerie, VD Björn Somnäs, Ekonomichef Kort om Besqab Projektutvecklare av bostäder i Stockholms län och Uppsala Besqab ska förädla fastigheter, vilket

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Brf Parkhusen i Tyresö Strandängar Bokslutskommuniké Tillväxt med stärkt lönsamhet JANUARI DECEMBER Enligt segmentsredovisningen 1 uppgick intäkterna till 815,7 Mkr (698,7) och rörelseresultatet till 96,5

Läs mer

Charlottenburgsparken, Solna

Charlottenburgsparken, Solna Charlottenburgsparken, Solna Affärsidé Besqab ska förädla fastigheter, vilket innebär att i en fastighets alla skeden tillföra kompetens som bidrar till ökat värde. Arbetet ska genomsyras av ett stort

Läs mer

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 4 februari 2016

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 4 februari 2016 Bokslutskommuniké 2015 Press- och analytikerpresentation 4 februari 2016 Koncernen Intäkter: 13,9 mdkr Balansomslutning: 12,0 mdkr Antal byggrätter: 31 100 Antal anställda: 2 316 Börsvärde: 17,2 mdkr 18

Läs mer

Analytikerpresentation. 24 april 2003

Analytikerpresentation. 24 april 2003 Analytikerpresentation 24 april 2003 Affärsidé Att skapa attraktiva boendeoch arbetsmiljöer som uppfyller individuella behov idag och i framtiden 2003-04-24 Analytiker_24april_ytf 1 JM Koncernen Norge

Läs mer

Delårsrapport januari mars Press- och analytikerpresentation 22 april 2015

Delårsrapport januari mars Press- och analytikerpresentation 22 april 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Press- och analytikerpresentation 22 april 2015 Koncernen Intäkter: 14,5 mdkr Balansomslutning: 11,9 mdkr Antal byggrätter: 29 700 Antal anställda: 2 228 Börsvärde: 21,0

Läs mer

Delårsrapport januari - juni Press- och analytikerpresentation 24 augusti 2011

Delårsrapport januari - juni Press- och analytikerpresentation 24 augusti 2011 Delårsrapport januari - juni 2011 Press- och analytikerpresentation 24 augusti 2011 Koncernen Intäkter: 10,3 mdkr Balansomslutning: 10,1 mdkr Byggrätter: 26 500 st Antal anställda: 2 221 13 % 1 % Börsvärde:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Innehåll. Besqab i korthet Mission statement VD har ordet

Innehåll. Besqab i korthet Mission statement VD har ordet 2016 Årsredovisning Besqab Innehåll Intäkter enligt segmentsredovisningen 1 684,1 Mkr Bostäder i pågående produktion 776 st 01 02 04 Besqab i korthet Mission statement VD har ordet 08 09 10 12 16 18 20

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2008

Delårsrapport januari-mars 2008 Delårsrapport januari-mars 2008 April 2008 Koncernen Intäkter: 12,8 mdkr Balansomslutning: 10,3 mdkr Byggrätter: 32 500 st Antal anställda: 2 435 Börsvärde: 10,6 mdkr 14 % Norge 80 % Sverige 5 % Danmark

Läs mer

RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR OCH EV TRYCKFEL.

RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR OCH EV TRYCKFEL. RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR OCH EV TRYCKFEL. TÄBY KEMISTVÄGEN 17 BOX 1328 183 13 TÄBY TELEFON 08-630 16 00 FAX 08-630 16 90 UPPSALA DAG HAMMARSKJÖLDSVÄG 36A 751 83 UPPSALA TELEFON 018-418 28 00 FAX 018-418

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2008

Delårsrapport januari-juni 2008 Delårsrapport januari-juni 2008 Koncernen Intäkter: 13,4 mdkr Balansomslutning: 9,6 mdkr Byggrätter: 33 000 st Antal anställda: 2 502 13 % Börsvärde: 6,4 mdkr Norge 81 % Sverige Finland 5 % Danmark Belgien

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Det går bra nu! Här är vi idag! Så här var det...

Det går bra nu! Här är vi idag! Så här var det... Det går bra nu! Här är vi idag! Så här var det... En bild av Stockholms bostadsmarknad 2015 Det går bra nu! a J ust nu är läget på bostadsmarknaden betydligt mer intensivt än normalt. Siffror som Svensk

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Brf Trädgårdshusen i Tyresö Strandängar Delårsrapport januari september Ökat antal produktionsstarter och förbättrad rörelsemarginal JANUARI SEPTEMBER Enligt segmentsredovisningen 1 uppgick intäkterna

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2008

Delårsrapport januari-september 2008 Delårsrapport januari-september 2008 Koncernen Intäkter: 13,3 mdkr Balansomslutning: 9,9 mdkr Byggrätter: 32 900 st Antal anställda: 2 467 13 % Börsvärde: 2,9 mdkr Norge 81 % Sverige Finland 5 % Danmark

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008

Bokslutskommuniké 2008 Bokslutskommuniké 2008 Koncernen Intäkter: 12,2 mdkr Balansomslutning: 10,1 mdkr Byggrätter: 31 000 st Antal anställda: 2 365 11 % Börsvärde: 3,7 mdkr Norge 83 % Sverige Finland 5 % Danmark Belgien 1 %

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL BESQAB I KORTHET VERKSAMHETSHISTORIA ÅRET 2012

ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL BESQAB I KORTHET VERKSAMHETSHISTORIA ÅRET 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL BESQAB I KORTHET 2 ÅRET I KORTHET 5 VD:S KOMMENTAR 6-7 AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI 8 FINANSIELLA MÅL 9 OMVÄRLDSANALYS 10 Kundtrender 10 Marknadstrender 11 Pristrender 12 Konkurrenter

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 Catena i korthet Sprunget ur Bilia, börsnoterat 2006 Beslut 2010 om ny inriktning mot projektutveckling Avyttring av återstoden av portföljen till Balder jan 2011 Flytt från Göteborg

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Aktuellt om bostadsbyggandet

Utvecklingsavdelningen Aktuellt om bostadsbyggandet Utvecklingsavdelningen Aktuellt om bostadsbyggandet 1 (7) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 4, juni 211 I rapporten redovisas bostadsbyggandet omfattning, sammansättning och lokalisering

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Bostaden är lösningen - en helhetssyn på bostadsfrågan. Lotta Jaensson 140407

Bostaden är lösningen - en helhetssyn på bostadsfrågan. Lotta Jaensson 140407 Bostaden är lösningen - en helhetssyn på bostadsfrågan Lotta Jaensson 140407 Bostadsmarknaden i ett sammanhang Befolkningsökning. Industrisamhället ersatts med tjänstesamhälle. Urbanisering. Utflyttning

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014 Bergvärme hetast Trendspaning Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2015

Skanskas bostadsrapport 2015 Skanskas bostadsrapport 2015 Metodik Så genomfördes rapporten Skanskas bostadsrapport 2015 bygger på en omfattande analys av en rad olika faktaunderlag. Statistik från Hittabrf.se och Mäklarstatistik har

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2012

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2012 ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2012 Stockholm 2012-08-24 April - juni 2012 Omsättningen uppgick till 78,4 (144,2) Mkr Resultatet uppgick till 7,5 (30,7) Mkr, motsvarande 0,61 (3,02)

Läs mer

BOSTÄDER TILL 2020

BOSTÄDER TILL 2020 250 000 BOSTÄDER TILL 2020 MAGDALENA ANDERSSON 27 AUGUSTI 2014 Sverige ska öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU till 2020

Läs mer

Draft 3 2011-04-18 14:00. Delårsrapport JANUARI MARS 2011, JM-KONCERNEN 1/2011. Silverdal, Sollentuna

Draft 3 2011-04-18 14:00. Delårsrapport JANUARI MARS 2011, JM-KONCERNEN 1/2011. Silverdal, Sollentuna Draft 3 2011-04-18 14:00 Delårsrapport JANUARI MARS 2011, JM-KONCERNEN 1/2011 Silverdal, Sollentuna Delårsrapport JANUARI - MARS 2011, JM-KONCERNEN Fortsatt god efterfrågan på JMs huvudmarknader Intäkterna

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen ökade med 21,8 procent och uppgick till 150 mkr (123). Rörelseresultatet ökade till 5,6 mkr (4,7). Rörelsemarginalen uppgick till 3,7 procent (3,8).

Läs mer

SÄLJMATERIAL SOM DEL AV TOTALUPPLEVELSEN.

SÄLJMATERIAL SOM DEL AV TOTALUPPLEVELSEN. SÄLJMATERIAL SOM DEL AV TOTALUPPLEVELSEN. PROCESS & ORGANISATION MARKNAD LANSERING METODISKT & LÅNGSIKTIGT FÖRSÄLJNINGSARBETE EFTERMARKNAD TILLTRÄDE WWW.CHOKLADFABRIKEN2.SE ETABLERAD PROCESS MED TYDLIGT

Läs mer

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454)

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-04-18 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) Fastighetsförsäljningar om 902 mkr (1 350) gav ett resultat om

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Ett starkt första kvartal med god lönsamhet JANUARI MARS Intäkterna ökade till 213,4 Mkr (158,0) Rörelseresultatet ökade till 26,5 Mkr (14,9) Resultatet före skatt ökade till

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion i Stockholmsregionen TRANSAKTION ÖKAR POTENTIALEN I FASTIGHETSPORTFÖLJEN

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Resultatet före skatt ökade till 387 mkr (342). Resultat efter skatt ökade till 299 mkr (261)

Resultatet före skatt ökade till 387 mkr (342). Resultat efter skatt ökade till 299 mkr (261) Delårsrapport 1/ 216 JM-KONCERNEN JANUARI MARS 216 FORTSATT STARK FÖRSÄLJNING OCH HÖG NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 3 757 mkr (3 417) och rörelseresultatet

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Räkenskapsanalys Avdelningen för byggnadsekonomi Räkenskapsanalys Nyckeltal (likviditet, soliditet, räntabilitet) Underlag till långivare Information till aktieägare Information leverantörer

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

FABEGE 5 december 2016

FABEGE 5 december 2016 FABEGE 5 december 2016 Hammarby Sjöstad Stockholm Inner city Solna Business Park Arenastaden BIDRAG FRÅN VERKSAMHETEN 2009-2016 MKR 2016, Q3 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Bidrag Förvaltning 3 975

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2014

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2014 ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2014 Januari december 2014 Stockholm 2015-02-26 Omsättningen uppgick till 895,7 (364,5) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 169,0 (69,9) Mkr. Resultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 7 februari 2017

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 7 februari 2017 Bokslutskommuniké 2016 Press- och analytikerpresentation 7 februari 2017 Koncernen Intäkter: 15,3 mdkr Balansomslutning: 12,5 mdkr Antal byggrätter: 32 500 Antal anställda: 2 422 Börsvärde: 19,2 mdkr 20

Läs mer

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Bostadsmötet 2014-10-01 Svenskarnas flyttningar Vi flyttar ungefär 10 gånger i livet i genomsnitt och varje

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Affärsmodell;

Läs mer

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4 Bostadsutskottet: Motion gällande: Hur kan vi lösa bostadsbristen bland ungdomar i Stockholm? Inledning: Boverket varnar för förvärrad bostadsbrist 1. Att ha en egen bostad är en självklarhet för många,

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Tomtköer i Sveriges kommuner 2008

Tomtköer i Sveriges kommuner 2008 Tomtköer i Sveriges kommuner 2008 Björn Nordlund, Utredare Villaägarnas Riksförbund 1. INLEDNING... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Syfte... 4 4. Metod... 4 5. Avgränsningar... 4 6. Resultat... 5 6.1 Kommuner

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 82 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,8 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Sammanfattande slutsatser

Sammanfattande slutsatser Sammanfattande slutsatser Det byggs nu mer än på länge Fler kommuner bygger mer nya förutsättningar och ambitioner 41 500 bostäder påbörjades 2013 2015 15 000 bostäder färdigställdes under 2015 På väg

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Välkommen till JMs Kapitalmarknadsdag

Välkommen till JMs Kapitalmarknadsdag Välkommen till JMs Kapitalmarknadsdag Dalénum, 27 november 2009 Agenda Goda förutsättningar framåt Johan Skoglund, VD och koncernchef Strukturerad projektutveckling och miljösatsning Lennart Henriz, chef

Läs mer

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Fredrik Meurman, Avdelningschef Ulrika Palm, Regionplanerare Regeringsuppdrag

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Juli - september 2014 Nettoomsättningen ökade med 53,1 procent och uppgick till 147 mkr (96). Rörelseresultatet ökade till 5,7 mkr (4,4). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI JUNI 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr,

Läs mer

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5 Styrelsen visar riktningen för IBAB Uno Jöelaid, styrelseordförande i Industribyggnader i Borås AB, ser med stolthet och glädje tillbaka på vad som har åstadkommits under det senaste året. Bolaget står

Läs mer

Dags för nya lokaler?

Dags för nya lokaler? Dags för nya lokaler? Här har vi har samlat tips till dig som söker lokal. Framtidssäker arbetsplats Välja läge Modernt och flexibelt Framtidssäker arbetsplats Tänk långsiktigt och ha framtiden i åtanke

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

JM-koncernen. God marknad och stark försäljning. Delårsrapport januari - mars 2004. Pressmeddelande 2004-04-28

JM-koncernen. God marknad och stark försäljning. Delårsrapport januari - mars 2004. Pressmeddelande 2004-04-28 Pressmeddelande 2004-04-28 JM-koncernen Delårsrapport januari - mars 2004 God marknad och stark försäljning Nettoomsättningen ökade till 1 914 mkr (1 765) och periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer