Verksamhetsberättelse 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2003"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2003 Allt sedan starten 1916 har Konsumentföreningen Stockholm (KfS) stått på konsumenternas sida och aktivt arbetat för att stärka deras ställning i samhället. Det har resulterat i att föreningen nu har konsumenter som medlemmar. Föreningen driver ingen egen detaljhandelsverksamhet, men är delägare i Kooperativa Förbundet (KF). Från och med den 1 januari 2002 har KF samordnat sin dagligvaruverksamhet i Coop Norden, ett bolag som ägs tillsammans med de norska och danska kooperativa förbunden. Coop Konsum och Coop Forum drivs av Coop Sverige, ett dotterbolag till Coop Norden. KappAhl och Akademibokhandeln ägs och drivs fortfarande av KF. I föreningens kärnverksamhet ingår att fortlöpande verka för att konsumenterna ska få tillgång till prisvärda, miljöanpassade och oförfalskade varor. Dessutom driver KfS ett gymnasium med kooperativa värderingar som bas. Föreningens delägda dotterbolag Atrium, (ägarandel drygt 72 procent), är landets största fastighetsbolag med inriktning på centrumanläggningar och detaljhandel.

2 VDs förord Viktiga händelser under 2003 Konsumentföreningen Stockholm (KfS) antog en ny verksamhetsidé. Den tidigare verksamhetsidéns nio punkter komprimerades till tre: Påverka, Förmedla, Förvalta. Beslut om ny medlemsdemokratisk organisation öppnar för ett större inslag av informell verksamhet. Butiksstämmorna försvinner och ersätts av medlemsmöten. Utredning om skolans framtid ledde till beslut om fortsatt verksamhet vid KfS Gymnasieskola och ett större antal elever. KfS verksamhet miljöcertifierad enligt ISO Ett handlingsprogram togs för för bland annat påverkan av konsumenter och producenter. Nytt avtal på tre år tecknades med Kooperation Utan Gränser om biståndet till Honduras. Det ekonomiska resultatet för 2003 blev efter finansiella poster 34,5 miljoner kronor och i koncernen 273,9 miljoner kronor. Vid årets slut hade KfS totalt medlemmar, en ökning med jämfört med föregående år Förändring i antalet medlemmar under tiden Ett år av förändring Dagens konsumentkooperation är komplex och i stark förändring med en ny gemensam nordisk affärsrörelse. Den nordiska konsumentkooperationens nya struktur och organisation har under 2003 funnit sina former. Samarbetet mellan medlemsrörelsen genom Konsumentföreningen Stockholm (KfS) och affärsrörelsen har utvecklats positivt inom ramen för de avtal som träffades under Dessa syftade till att fördjupa relationerna mellan medlemmarna och detaljhandeln. Så har också skett genom vår styrelserepresentation i Coop Norden och Coop Sverige, men också i vårt samarbete i detaljhandelsrådet och regionrådet. Detta har lett till att vi i KfS fått större insikt i de affärsmässiga problemen och affärsrörelsen fått motsvarande förståelse för medlemsrörelsens ambitioner. Ny verksamhetsidé och organisation Under året gjordes en omfattande utredning om hur medlemmarna uppfattar KfS. Vi kunde där konstatera att många inte identifierar sig som enbart medlemmar i vår förening. Man uppfattar sig oftare som medlem i Konsum, KF, Coop Sverige eller Coop MedMera. För oss är det viktigt att dra slutsatserna av detta. Vi måste se oss som en integrerad del i hela konsumentkooperationen. Komplexiteten och den fortlöpande snabba förändringen på detaljhandelsmarknaden kräver också att vi inom KfS finner enkla och klara linjer i vår kommunikation med medlemmar och omvärld. Styrande är här medlemsnyttan som varit utgångspunkten i det förändringsarbete som bedrivits under året och som resulterat i en ny verksamhetsidé och en ny medlemsdemokratisk organisation. Verksamhetsidéns koncentration till de tre punkterna Påverka, Förmedla och Förvalta bidrar till att öka tydligheten om föreningens roll. Den nya medlemsdemokratiska organisationen öppnar för nya former av medlemsengagemang. Detta ställer stora krav på anställda och förtroendevalda när det gäller att genomföra utredning- 4 KfS verksamhetsberättelse 2003

3 Medlemskapet Föreningen stärker konsumenternas ställning ens intentioner och de beslut som fattats. Valberedningen har lagt ner ett stort arbete på att utse interimistiska styrelser för de tio distrikt som ingår i den nya organisationen. Dessa styrelser och de ordinarie som väljs vid medlemsmöten i april 2004 måste vara beredda på att förändra verksamheten i takt med utvecklingen och vara lyhörda för medlemmarnas intressen. Gymnasieskolan drivs vidare KfS Gymnasium startade för tio år sedan med syftet att sprida information och kunskap om de kooperativa idéerna. Alltsedan dess har KfS satsat stora resurser på att utforma en pedagogik som ska passa framtidens skola. Under åren har skolan visat ett avsevärt löpande underskott. Styrelsen lät under 2003 utreda skolans framtid. Under hösten genomfördes ett antal informationsmöten med föräldrar, elever och personal. Vid dessa möten framkom en stark önskan om att skolan skulle drivas vidare, vilket bidrog till flera aktiva processer som öppnade för en mängd nya idéer. Dessa ledde till beslut om fortsatt drift av skolan och att behålla huvudansvaret för denna, dock med några förändringar. En är att inom ramen för nuvarande lokaler och huvudsakliga organisation ta in ytterligare 95 elever, en ökad intagning som ändrar förutsättningarna för ekonomin. Dessutom införs bland annat förändrade arbetssätt med mer projektarbete och vissa kostnadsnedskärningar. Den kooperativa affärsrörelsen Den nya ledning för Coop Norden och Coop Sverige, som tillträdde i början av 2003, har ännu inte hunnit genomföra sin förändringsprocess fullt ut. Förändringsarbetet fortsätter under En förutsättning för en framgångsrik affärsverksamhet är att inte tappa marknadsandelar, vilket förutsätter en högre nyetableringstakt. Det är därför särskilt glädjande att det nu för första gången på närmare 20 år etableras en ny Coop Forumanläggning i vårt verksamhetsområde. Den nya marknadsplatsen uppförs vid Gustavsberg och invigs under hösten Sedan 30 år har den kooperativa detaljhandelsrörelsen i Sverige haft sitt huvudkontor vid Slussen. I början av 2004 bryts den traditionen då Coop Sverige flyttar från Katarinavägen till Sundbyberg. Även Kooperativa Förbundet flyttar under året, men bara till den intillliggande fastigheten vid Katarinahissen som också bland annat rymmer KfS. Coop Norden flyttade under 2003 sitt huvudkontor från Göteborg till Stockholm. Atrium Atrium är ett delägt dotterbolag till KfS med en ägarandel på 72,35 procent. De övriga andelarna på 27,65 procent ägs av KP Pension & Försäkring. Verksamheten bedrevs mycket framgångsrikt under året. Fastighetskoncernens resultat för 2003 uppgick efter finansiella poster till sammanlagt 267,9 miljoner kronor. Avskrivning har skett med två procent på byggnader. Investeringar i existerande fastigheter uppgick till 108,6 miljoner kronor. Vissa större fastigheter har sålts under året. Dessa påverkar resultatet med en reavinst på 89 miljoner kronor. De största sålda objekten var Högbergsgatan 76 i Stockholm och Hotell Opalen i Göteborg. Större utvecklingsarbeten pågår framförallt i anläggningarna Farsta Centrum, PUB, Mobilia i Malmö och Gränby i Uppsala. Utan Gränser KfS har under många år bidragit till Kooperation Utan Gränsers verksamhet i Honduras. Under 2003 träffade KfS ett nytt treårigt avtal med Kooperation Utan Gränser, som innebär att KfS fortsätter med denna biståndsverksamhet. Vår bedömning är att behovet i Honduras är minst lika stort som 1996 då vi första gången tog beslutet om vårt engagemang. Ekonomin Verksamheten i moderbolaget KfS bygger helt på den verksamhetsplan som årligen fastställs av styrelsen. Kostnaden för föreningens verksamhet uppgår totalt till 56,7 miljoner kronor. Föreningen får sina intäkter främst från förräntning av förlagsinsatser, insatskapital i KF samt ränta på förlagslån från Atrium. Dessutom har Atrium under året lämnat en utdelning på 30,0 miljoner kronor till föreningen. Sammantaget innebär detta att resultatet i moderbolaget efter finansiella poster uppgår till 34,5 miljoner kronor (11,2). Resultatet efter skatt blir 36,1 miljoner kronor (9,8). s resultat efter finansiella poster uppgår till 273,9 miljoner kronor. Detta innebär att föreningen med en soliditet på 80,9 procent ekonomiskt sett är väl konsoliderad och stark. Bedömningen är att föreningen under 2004 ekonomiskt kommer att redovisa ett resultat i paritet med 2003 års resultat. Laszlo Kriss VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Konsumentföreningen Stockholm (KfS) har medlemmar och är därmed Sveriges största konsumentförening. Vår uppgift är att företräda medlemmarna och stärka konsumenternas ställning. Vi arbetar aktivt för att skapa ekonomiska fördelar och andra mervärden för våra medlemmar. Avsikten är också att göra det möjligt för konsumenterna att bidra till ett samhälle med ekonomisk utveckling, ekologisk uthållighet, social tillit och samverkan. Medlemskapet med många fördelar Medlemmarna i föreningen erbjuds att delta i Premieprogrammet inom ramen för Coop MedMera. Det innebär att medlemmarna genom att handla i sina butiker och stormarknader samlar poäng som ger premiecheckar. Dessa kan lösas in i butikerna som kron- eller procentrabatt. Medlemserbjudanden görs fortlöpande i tidningen Mersmak som ges ut av KF. Kontokunderna får tidningen direkt hem i brevlådan tillsammans med kontoutdraget. De som inte utnyttjar sitt konto för att handla kan hämta tidningen i de kooperativa butikerna. Tidningen Mersmak innehåller artiklar, aktuella reportage, recept och beskrivning av kooperativ verksamhet. KfS har sex sidor i varje nummer där bland annat föreningens aktiviteter och medlemserbjudanden presenteras. Ovan: En av de mest populära tematräffarna under 2003 var mat- och blomsterträffen på Bergianska trädgården. Till vänster: Ekostigen på Överjärva gårds påskmarknad intresserade många unga och gamla. Mycket efterfrågade är våra tematräffar som främst berör ämnen inom miljö, mat, hälsa och hushållsekonomi. På dessa får medlemmarna ta del av föredrag i vardagsnära frågor. Alla medlemmar får också en rad förmånliga erbjudanden inom ramen för våra medlemsaktiviteter. Det KfS verksamhetsberättelse KfS verksamhetsberättelse 2003

4 Medlemsinflytande Medlemmarna utvecklar verksamheten Värderingar som styr konsumentkooperationen Även under 2003 stod inflytandefrågorna i fokus. Förslaget till ny verksamhetsidé och ny medlemsdemokratisk organisation antogs. Den nordiska konsumentkooperationen är medlemsägd, vilket skiljer oss från den övriga dagligvaruhandeln. Verksamheten syftar till att maximera nyttan för medlemmarna och andra konsumenter genom ekonomisk, effektiv och professionell drift. Tillsammans har konsumentkooperationen i de nordiska länderna antagit gemensamma värderingar och ställningstaganden som ska gälla överallt inom verksamheten. Denna ska genomsyras av de fyra nyckelvärderingarna inflytande, omtanke, ärlighet och nytänkande. handlar bland annat om kraftiga rabatter på biljetter till sportarrangemang, musikevenemang, teaterföreställningar och museer. Många medlemsaktiviteter genomförs lokalt av kretsar och medlemsråd. Ett exempel är familjedagen på Torekällberget i Södertälje. De nordiska konsumentkooperationerna har också lagt fast nio viktiga ställningstaganden som ska gälla gemensamt. Dessa är i korthet: Många människor tillsammans Gemensamt åstadkommer vi mer än var och en för sig. Alla som vill kan bli medlemmar. Medlemsnytta Målet för vår verksamhet är att skapa värde för medlemmarna. Det gör vi främst genom försäljning och förmedling av varor, kunskapsutveckling och information, samt opinionsbildning i konsumtionsfrågor. Ett bra arbete Vi är en värderingsstyrd organisation. Alla medarbetare ska ha kunskap om våra värderingar och agera utifrån dem. Hållbar konsumtion Vi ska göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till ett samhälle med ekonomisk utveckling, ekologisk uthållighet, social tillit och samverkan. Må bra mat, hälsa och miljö Med en helhetssyn på mat, hälsa och miljö ska vi erbjuda attraktiva utbud för mat och matvanor som är bra ur miljö- och hälsosynpunkt. Attraktivt sortiment till konkurrenskraftiga priser Mångfald och valmöjligheter ska prägla vårt sortiment. Information och marknadskommunikation Konsumenterna har rätt till öppen och ärlig information. Den ska vara lätt tillgänglig och underlätta konsumenternas val. Opinionsbildning och kunskapsutveckling Vår styrka är att vi kan omsätta våra idéer på konsumentområdet i praktisk handling i vår egen verksamhet. Tillsammans med andra Konumentkooperationen vill stimulera en utveckling som innebär att människor engagerar sig och tar aktiv del i samhällsutvecklingen. Vi är djupt och långsiktigt engagerade för kooperativ utveckling och solidaritetsarbete. Ägs av medlemmarna KfS är en kooperativ förening där alla medlemmar tillsammans äger verksamheten. Genom den medlemsdemokratiska organisationen kan medlemmarna utöva inflytande över föreningen. Med sin 20-procentiga ägarandel är KfS den största delägaren i Kooperativa Förbundet. Medlemmarnas och de förtroendevaldas synpunkter är en viktig grund för det ägarinflytande som föreningen utövar genom sina styrelserepresentanter i KF, Coop Norden och Coop Sverige. KF är delägare av Coop Norden som heläger dotterbolaget Coop Sverige. Coop Sverige driver de konsumentkooperativa dagligvarubutikerna i Sverige, Coop Konsum, Coop Forum och Coop Extra. Dessutom äger KF butikskedjorna Akademibokhandeln och KappAhl. Utöver styrelserepresentation kan föreningen utöva inflytande över den lokala affärsverksamheten genom Regionråd Stockholm som är ett samrådsorgan för föreningen, KF och Coop Sverige. KfS verksamhetsberättelse Butiks- och kretsstämmorna Den formella demokratiska processen inleddes under året som vanligt med butiksstämmor i Coop Konsums butiker och på Coop Forums stormarknader. Stämmorna ägde rum den 6 mars. Viktigaste inslaget ur medlemsdemokratisk synpunkt var valet av medlemsråd, vars uppgift är att fungera som en länk mellan medlemmarna och butiken. Liksom tidigare år samlades medlemsråden till stämma i respektive krets för att välja kretsstyrelse och ombud till föreningsstämman. Föreningsstämmorna hade fokus på organisationen Föreningsstämman är KfS högsta beslutande organ. Den består av 210 ombud för medlemmarna och två ombud för personalen. Normalt hålls en årsstämma på våren och en höststämma i november/december. Under 2003 hölls dessutom en extrastämma med anledning av de stadgeändringar som krävdes för att genomföra en ny medlemsdemokratisk organisation. Vårstämman Vårens föreningsstämma genomfördes den 21 maj i konferenshallen Polstjärnan på Sveavägen i Stockholm. Stämman samlade 199 ombud som behandlade föreningens årsredovisning, godkände räkenskaperna och beviljade styrelse och VD ansvarsfrihet för det gångna året. Stämman följde valberedningens förslag om omval av de styrelseledamöter som stod i tur att avgå: Lena Ingren, Carin Jämtin, Lena Karlsson och Mats Lundquist. (Senare avgick Carin Jämtin i samband med att hon utsågs till biståndsminister.) Därefter ägnades stämman åt en diskussion om styrelsens förslag till förändrad verksamhetsidé och ny medlemsdemokratisk organisation. Stämmans engagemang kom att koncentreras till hur den stadgebundna medlemsdemokratiska organisationen skulle utformas. Efter en lång och engagerad debatt godkändes: att den medlemsdemokratiska organisationen ska vila på två ben, ett stadgebundet och ett informellt att föreningens verksamhetsområde fortfarande ska bestå av 10 delområden 8 KfS verksamhetsberättelse 2003 att föreningsstämman ska bestå av 150 ombud framlagd tidsplan, inklusive extrastämma och föreslagna övergångsbestämmelser Stämman godkände också förslaget till ny verksamhetsidé. Extrastämman En extra föreningsstämma genomfördes den 5 november. Syftet var att fatta ett första beslut om nya stadgar. Styrelsens förslag till nya stadgar godkändes efter några mindre justeringar. De nya stadgarna innebär, förutom ny medlemsdemokratisk organisation, att föreningens insatskapital sänks från kronor till 100 kronor, vil Under året hölls två ordinarie stämmor och en extra stämma för att genomföra stadgeändringar.

5 Ny verksamhet och organisation Beslut som vitaliserar och engagerar ket är en anpassning till samma nivå som övriga konsumentföreningar i landet. Sänkningen av insatskapitalet kommer att leda till ett förslag till 2004 års årsstämma att inte längre förränta insatskapitalet. De medlemmar som har mer än 100 kronor på sitt insatskonto föreslås få det överskjutande beloppet överflyttat till medlemskontot, som kommer att förräntas med samma räntesats som medel på MedMera-kontot. Höststämman Ordinarie höststämma genomfördes den 29 november och behandlade framförallt tre frågor: bekräftande beslut om nya stadgar för föreningen rapport om vilka som skulle ingå i de interimistiska funktionerna inför den nya organisationen inlämnade motioner Det bekräftande beslutet om nya stadgar togs av stämman. Rapporten om interimistiska distriktsstyrelser och valberedningar presenterades av valberedningens ordförande Margaretha Svegander. Vid medlemsmötena i april 2004 kommer medlemmarna att välja ordinarie representanter i respektive organ. Till stämman hade 45 motioner kommit in. Dessa behandlade allt från elektromagnetisk strålning till EMU. En sammanställning av motionerna kan rekvireras från föreningssekretariatet på KfS. Nya informella möjligheter Medlemmarnas låga deltagande i de representativa demokratiska organen var bakgrunden till den översyn av den medlemsdemokratiska organisationen som genomfördes. Detta är ett problem som vi delar med de flesta folkrörelser. Den nya organisationen innehåller en formell del som i korthet går ut på att medlemmarna samlas till distriktens medlemsmöten och väljer representanter till distriktsstyrelsen och ombud till föreningsstämman. Distriktsstyrelsen utser medlemsråd i distriktets butiker, vilket är en förenklad inflytandemodell mot tidigare. Därutöver kommer föreningen att satsa på att utveckla nya former för medlemsengagemang. En mycket lyckad form är de regelbundet återkommande tematräffarna som innebär att man besöker en kvällsföreläsning på något intressant tema. En annan satsning som genomförs under 2004 är ett försök med temagrupper, det vill säga grupper av medlemmar som engagerar sig i några aktuella konsumentfrågor och även gärna genomför några utåtriktade aktioner. Detta är exempel på delaktighet och engagemang utan att man behöver binda upp sig för ett tidskrävande förtroendeuppdrag. En informell mötesplats är också föreningens hemsida. Här kan man se vilka frågor som föreningen engagerar sig i och enkelt förmedla sina åsikter i ett diskussionsforum. På hemsidan presenteras också aktuella tematräffar, medlemsförmåner och andra nyheter. Man kan även anmäla sig till en medlemspanel och på så sätt delta i de enkäter om konsument- och miljöfrågor som genomförs i föreningen. Hemsidan innehåller en lösenordsskyddad del extranätet som särskilt vänder sig till föreningens förtroendevalda. Här finns verksamhetsplaner, kalendarium för kommande aktiviteter och mötesnoteringar. Varje distrikt har en egen sida och ett diskussionsforum för utbyte av synpunkter finns. I idékatalogen finner man tips på medlemsaktiviteter inom områdena miljö, hälsa, etik och bistånd. Här kan medlemsråden också ge varandra tips om bra aktiviteter. Adressen till hemsidan är KfS verksamhetsberättelse Höststämman 2001 gav styrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som skulle utarbeta förslag till ny verksamhetsidé och ny demokratisk organisation. Syftet var att vitalisera medlemsdemokratin och engagera fler medlemmar. Gruppen överlämnade sitt förslag i början av I samband med att förslaget då gick ut på remiss avgick arbetsgruppen. Remissvaren behandlades av föreningsstyrelsen. Denna lade sitt förslag till vårstämman Efter några justeringar godkändes förslaget. Beslut om nya stadgar togs av en extrastämma och bekräftades av den ordinarie höststämman (se sidorna 8-9). Nya verksamhetsidén Den nya verksamhetsidén innebär en tydligare beskrivning av föreningens grundläggande värderingar, syften och verksamhet. I beskrivningen av föreningens inriktning har den tidigare verksamhetsidéns nio punkter komprimerats till tre. Utformningen av den nya verksamhetsidén bygger på Kompassen, det gemensamma styrdokumentet för den nordiska konsumentkooperationen (se sidan 7). 10 KfS verksamhetsberättelse 2003 Under 2003 beslutades om en ny verksamhetsidé och organisation för Konsumentföreningen Stockholm (KfS). Beslutet hade föregåtts av en demokratisk process som inleddes hösten 2001, då en rad motioner i ämnet lämnades till föreningsstämman. Den nya verksamhetsidén Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är en kooperativ ekonomisk förening, ägd och styrd av sina medlemmar. Föreningens syfte är att, med stöd av de kooperativa värderingarna i Kompassen, göra medlemsnytta, skapa opinion i konsument- och miljöfrågor och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter genom att PÅVERKA och ställa krav på den kooperativa affärsverksamheten vad gäller lönsamhet, värderingar, etisk och hållbar konsumtion samt fördelar för medlemmarna FÖRMEDLA information, kunskap och medlemserbjudanden FÖRVALTA föreningens tillgångar efter sunda ekonomiska principer. KfS ordförande Lena Ingren. PÅVERKA Påverkan sker huvudsakligen genom: inflytandet i KF och Coop Norden/Coop Sverige regionråd Stockholm opinionsbildning Viktig information om vad medlemmarna tycker om Coop Sveriges butiker får KfS genom medlemsråden, medlemsundersökningar och inte minst genom medlemspanelen på nätet. KfS välkomnar engagemang bland medlemmar och förtroendevalda när det gäller områden som etisk och hållbar konsumtion, ekologiska och rättvisemärkta produkter samt andra viktiga medlems- och konsumentfrågor. Genom ett aktivt medlemsengagemang kan föreningen påverka Coop Sverige till att ligga i framkanten inom dessa områden. FÖRMEDLA Exempel på verksamhet är: Mersmak Medlemserbjudanden Hemsidan Tematräffar, seminarier Temagrupper Utvecklingen av verksamheten under denna punkt har hög prioritet. Våra tematräffar, som oftast bedrivs i sam-

6 Ny verksamhet och organisation Påverkar och ställer krav arbete med ABF Stockholm, blir allt populärare. De planerade nya temagrupperna kommer att kräva ett stort engagemang från medlemmar och förtroendevalda. FÖRVALTA Att driva en förening med över en halv miljon medlemmar och göra medlemsnytta inom konsument- och miljöområdet kostar pengar. KfS är huvudägare av fastighetsbolaget Atrium, vilket ger en nödvändig grund för föreningens ekonomiska stabilitet. Dessa och andra ekonomiska tillgångar ska förvaltas på ett sunt och klokt sätt. Det är garantin för föreningens fortbestånd. Nya organisationen I den nya organisationen finns liksom tidigare en stadgebunden verksamhet där medlemmarna fortfarande styr genom en representativ demokrati (se översikt på sidorna 18-19). En stor förändring jämfört med tidigare är att butiksstämmorna försvinner. Istället börjar den demokratiska processen i den nya organisationen på distriktens medlemsmöten. Dessa hålls minst en gång per år i vart och ett av tio distrikt. På medlemsmötena väljs distriktsstyrelse, distriktets valberedning och distriktets ombud till föreningsstämman. Distriktsstyrelserna består av 5-9 personer, som utser och stöder medlemsråden i butikerna, arrangerar medlemsmöten och driver verksamheten i distriktet. Föreningsstämman får i fortsättningen 150 ombud som sammanträder minst två gånger per år. Föreningsstyrelsen har liksom tidigare 9-12 ledamöter, som ansvarar för föreningens organisation och verksamhet. Den nya organisationen trädde i kraft den 1 januari Informell påverkan Det som beskrivits utgör den formella, stadgebundna delen av verksamheten. All erfarenhet hittills visar att denna engagerar allt färre medlemmar. Dagens jäktade människor har inte mycket tid och intresse för ett traditionellt föreningsliv. Föreningen kommer därför att lägga mycket kraft på att få fler medlemmar aktiva och delaktiga i verksamheten vid sidan av den formella organisationen. Stor vikt kommer att läggas på utveckling av hemsidan, medlemspanelen, tematräffarna och temagrupperna. En extrastämma genomfördes den 5 november för att fatta ett första beslut om nya stadgar. KfS verksamhetsberättelse Påverkan inom kooperationen Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är en stor delägare av Kooperativa Förbundet (KF), som driver egen affärsverksamhet genom KappAhl och KF Media. KF är i sin tur delägare i Coop Norden tillsammans med de kooperativa förbunden i Norge och Danmark. Coop Norden driver genom sina tre dotterbolag, Coop Sverige, Coop Norge och Coop Danmark, kooperativ dagligvaruverksamhet i de tre länderna. I Sverige genom koncepten Coop Forum, Coop Konsum och Coop Extra. KfS utövar sitt inflytande genom styrelserepresentation i KF, Coop Norden, Coop Sverige och KappAhl. Dessutom utövar KfS inflytande över regionens kooperativa affärsverksamhet genom Regionråd Stockholm, ett samrådsorgan där föreningens styrelse möter representanter från KF:s och Coop Sveriges ledningar. Förutom att medlemmarnas krav på affärsverksamheten förs fram utbyter man erfarenheter om hur butikerna inom föreningens verksamhetsområde kan utvecklas för att ännu bättre kunna tillfredsställa medlemmarnas önskemål. Opinionsbildning KfS har utvecklats till en stark och engagerad konsumentröst främst inom områdena mat, hälsa, etik och hushållsekonomi. Många konsumentfrågor är komplexa och tar lång tid att föra fram till tillfredsställande lösningar och flera av dem kräver till exempel lagstiftning på internationell nivå. KfS är därför representerat, själv eller genom mandat från Sveriges Konsumentråd, i olika styrelser och arbetsgrupper. Några exempel är Mat 21, ett forskningsprogram om uthållig livsmedelsproduktion, och Livsmedelsverkets konsumentpanel. Dessutom har KfS medverkat vid ett trettiotal tillfällen under året med anföranden eller i debatter vid olika konferenser och symposier. En viktig del av det opinionsbildande arbetet är att lyssna på våra medlemmar. Ett bra hjälpmedel för att snabbt få höra deras åsikter är medlemspanelen på nätet, som drivs i samarbete med konsumentföreningarna Väst och Norrort. Idag består den av ca 500 medlemmar som tycker till i olika konsument- och miljöfrågor. 12 KfS verksamhetsberättelse 2003 Den första punkten i den nya verksamhetsidén är Påverka både inom och utanför kooperationen. Några exempel på frågor som KfS engagerat sig i under 2003 är: Vilseledande marknadsföring Bakdatum på bröd återinförs. Flera års kamp fick resultat och nu anger Schulstad och Skogaholm, liksom andra stora bagerier, bakdatum på bröd. KfS fick rätt mot Dafgårds, då Livsmedelsverket förbjöd livsmedelsföretaget att sätta ut svenska ortnamn på förpackningar om dessa innehåller kött utan svenskt ursprung och ursprunget inte anges på förpackningen. Red Bulls marknadsföring om att drycken har en positiv inverkan på hjärt- och blodomloppet är oetisk. Det slog Bedömningsnämnden för kost- och hälsainformation (BKH) fast. KfS anmälde redan år 2000 Red Bull till Konsument- och Livsmedelsverket för vilseledande marknadsföring. Reklam för margarinerna Becel Proactive och Benecol har anmälts till BKH, eftersom KfS anser att de ger ett förenklat hälsobudskap. BKH har gett KfS rätt när det gäller Becel Proactive, medan uttalandet om Benecol dröjer.

7 Påverka Ny verksamhet och organisation Förmedlar information, kunskap och glädje Hälsa KfS initierade under våren en diskussion om socker och dess inverkan på folkhälsan. Ett seminarium om ungdomar och mat den 14 mars lockade cirka 200 lärare, skolsköterskor och media. Dagen bjöd på många intressanta föreläsningar kring vår sockerkonsumtion, trender på godis- och läskmarknaden och olika projekt för att främja sunda mat- och motionsvanor. En diskussion om övervikt och ohälsa bland barn och ungdomar avslutade seminariet. I juni krävde KfS att Livsmedelsverket reglerar begreppet cider. I många andra länder är cider en jäst produkt av äppel- eller päronmust. I Sverige blandar bryggerier destillerad alkohol med läsk, tillsätter lite äppelvin och säljer drycken som cider. Ärendet är ännu inte avgjort. I juli uppmanade KfS livsmedelsföretagen och svensk Till vänster. På KfS seminarium "Flytande godis och andra läckerheter", talade Bitten Jonsson, expert på aptitreglering, om sockerberoende och hur det kan behandlas. Ovan. Anja Garback, hälsopedagog på Huddinge sjukhus, talade om hur man med motion och bra matvanor kan förebygga fetma hos barn. dagligvaruhandel att uppge saltmängden i färdigrätter. Idag kan vissa färdigrätter ge hela dagsbehovet i en enda rätt. KfS kräver att det dels ska framgå hur mycket salt respektive förpackning innehåller, dels ska det finnas en fullständig näringsdeklaration på alla livsmedel, där det är relevant, som även upptar andelen socker och salt. Tillsammans med tidningen Expressen startade KfS ett bröduppror för att få Cerealia, ägare till Skogaholm och Schulstad, att sätta ut bakdatum på bröd. KfS vill stoppa försäljningen av maltbaserade drycker med 3,5 procent alkoholhalt i dagligvarubutiker. Bakgrunden är att butikerna enligt svensk alkohollagstiftning bara får sälja drycker med upp till 2,25 procent alkohol. Enda undantaget är öl. Bryggerier har därför börjat sälja drycker som smakar läsk, men enligt etiketten är smaksatt öl. Efter att KfS uppmärksammat detta försvann drycken ur handeln, men har senare återkommit. KfS driver ärendet vidare. Miljö Under hösten väckte KfS en debatt om buteljerat vatten och dess inverkan på miljön. Konsumtionen av vatten på flaska har ökat med nästan 40 procent de senaste fem åren, vilket medför allt större utsläpp från transporter som bidrar till växthuseffekten och därmed påverkar klimatet. KfS uppmanar inte till bojkott, men ber var och en att tänka efter vilka effekter denna konsumtion får för miljön. Kranvatten är ett billigt och miljövänligt alternativ och kvalitén är utmärkt på de flesta ställen i landet. KfS verksamhetsberättelse Verksamhetsidéns andra punkt, Förmedla, utgör en mycket stor del av föreningens verksamhet och engagerar flest medlemmar. Hälsoserien Hälsofrågor är ett prioriterat område för Konsumentföreningen Stockholm (KfS). Under 2003 fortsatte därför den mycket populära Hälsoserien. Idén med Hälsoserien är att ge KfS medlemmar möjlighet att utveckla sin hälsa i eget tempo. Varje föreläsning har sin specifika inriktning: rörelse, glädje, tid, balans, energi och relationer. Träffarna i hälsoserien sker i samarbete med ABF. Årets föreläsningar blev snabbt fulltecknade och fick dubbleras. Tematräffar Varje år arrangerar KfS en rad tematräffar inom aktuella områden som till exempel miljö, mat, hälsa och hushållsekonomi. Den egna hälsan var det tema som lockade flest medlemmar, följt av mat- och blomsterträffen på Bergianska trädgården. De sexton tematräffar som ägde rum under året samlade totalt ca personer. Arrangemang Familjedagen på Torekällberget i Södertälje ägde rum den 25 maj med populära aktiviteter och många deltagare. Den 12 juni deltog KfS i samarbete med Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Pippi-dagen på Skansen. Allt överskott från dagen gick till stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Mellan den 28 juni och den 6 juli uppfördes årets Wiraspel av både proffs och amatörer på utomhusscenen i Wira Bruk. KfS var värd vid en av föreställningarna. Medlemsdagen När KfS bjöd in till medlemsdag på Skansen den 31 augusti kom drygt personer. Populärast var Nicke och Nillas show. Tematräffen Nyttan av örter och ogräs drog många vuxna som fick höra om örternas hemligheter. Mycket folk besökte också det ekologiska café som KfS för dagen öppnat vid Solliden. Medlemsaktiviteter Liksom tidigare år fick medlemmarna en rad förmånliga erbjudanden och rabatter till sportevenemang, teatrar och muséer inom ramen för KfS sponsringsprogram. Grundtanken är att främst satsa på återkommande aktiviteter och arrangemang. Även 2003 inleddes därför 14 KfS verksamhetsberättelse 2003 med en nyårskonsert i Berwaldhallen, en tradition som nu är tio år. Totalt under året gick medlemmar in gratis på Millesgården. Sammanlagt har därmed medlemmar utan kostnad gått in på museet sedan 1997 då KfS blev huvudsponsor. KfS är också sedan många år huvudsponsor för Hammarby IF Damfotboll. Även Fryshuset ingår i KfS långsiktiga satsning på grund av dess sociala engagemang och viktiga roll i integrationsarbetet. År 1996 stiftade KfS Vildkattsfonden tillsammans med Parken Zoo i Eskilstuna. Alltsedan dess har föreningen stött arbetet för att bevara ett hotat djur. Under 2003 gällde insatsen den vita tigern. För nionde och sista året i rad ställde KfS upp som etappsponsor för tjejtrampet. Ändrade förutsättningar gör att KfS därmed avslutar sitt engagemang i loppet. Glädje och spänning inom ramen för medlemsaktiviteterna förmedlades också bland annat genom förmånliga erbjudanden till föreställningarna Jerka och Skolans sjunde årgång slutade den 3 juni med högtidlig samling och sedvanligt studentfirande.

KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF)

KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF) KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF) Detta är KF Kooperativa Förbundet är förbund för landets 58 konsumentföreningar med sammanlagt drygt tre miljoner medlemmar. Kooperativa Förbundet (KF) har

Läs mer

opinionsbildning i konsumentfrågor.

opinionsbildning i konsumentfrågor. Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är en medlemsstyrd ekonomisk förening och en av de största av Sveriges 54 konsumentföreningar. KfS grundades 1916 och har idag 580 000 medlemmar och närmare 450 förtroendevalda.

Läs mer

6 Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är en medlemsstyrd ekonomisk förening och en av de största av Sveriges 54 konsumentföreningar. KfS grundades 1916 och har idag 580 000 medlemmar och närmare 450 förtroendevalda.

Läs mer

Stadgar för Dataföreningen i Sverige

Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar för Dataföreningen i Sverige Sida 1 av 6 Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar antagna av Dataföreningen i Sverige vid ordinarie Föreningsstämmor; första gången 29:e mars 2012 samt andra

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

Stadgar antagna av Dataföreningen vid extra årsstämma 10 juni 19983 juni 2003.

Stadgar antagna av Dataföreningen vid extra årsstämma 10 juni 19983 juni 2003. Stadgar Stadgar antagna av Dataföreningen vid extra årsstämma 10 juni 19983 juni 2003. 1 Namn Föreningens namn är Dataföreningen i Sverige. 2 Ändamål Dataföreningen i Sverige (föreningen) är en ideell

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

STADGAR för Destination Åsnen

STADGAR för Destination Åsnen STADGAR för Destination Åsnen 1 Föreningens firma är Destination Åsnen, ideell förening 2 Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm verksamhetsberättelse 2005

Konsumentföreningen Stockholm verksamhetsberättelse 2005 Konsumentföreningen Stockholm verksamhetsberättelse 2005 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2005 Fortsatt satsning på den medlemsdemokratiska organisationen Antalet medlemmar i Föräldrajuryn ökade till drygt 1 000

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för Ung Media Stockholm

Stadgar för Ung Media Stockholm Stadgar för Ung Media Stockholm Antagna på årsmötet 2014-05-09 Reviderade på årsmötet 2015-03-18 Definition 1 Syfte mom 1 Distriktets syfte är att inom Stockholms län verka för förbundets syfte. 2 Organisation

Läs mer

Stadgar. för. Färingsö Konsumentförening Ekonomisk förening. Box 82 179 03 STENHAMRA. Förslag till föreningsstämman den 18 april 2015

Stadgar. för. Färingsö Konsumentförening Ekonomisk förening. Box 82 179 03 STENHAMRA. Förslag till föreningsstämman den 18 april 2015 Stadgar för Färingsö Konsumentförening Ekonomisk förening Box 82 179 03 STENHAMRA Förslag till föreningsstämman den 18 april 2015 (Förändringar mot tidigare stadgar är markerade med gult färg) 1 Konsumentkooperationens

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11.

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. Sida 1 av 6 Bilaga 2 Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Matteröds fiber ekonomisk förening 2 Ändamål

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige

Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige Datum Tisdagen den 24 april 2007 Plats Westmanska Palatset, Stockholm Närvarande Av 28 fullmäktige var 26 närvarande varav 12 genom fullmakter

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Kvinnor och män i dagligvaruhandelns tre stora kedjor KF, ICA och Axfood Materialet är till största delen hämtat från deras hemsidor.

Kvinnor och män i dagligvaruhandelns tre stora kedjor KF, ICA och Axfood Materialet är till största delen hämtat från deras hemsidor. Kvinnor och män i dagligvaruhandelns tre stora kedjor KF, ICA och Axfood Materialet är till största delen hämtat från deras hemsidor. KF Kooperativa Förbundet (KF). KF är ett förbund för landets 47 konsumentföreningar

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

FÖRSLAG TILL NY STADGA: NUVARANDE STADGA:

FÖRSLAG TILL NY STADGA: NUVARANDE STADGA: NUVARANDE STADGA: 1 Namn Föreningens namn är Föreningen för folkbildningsforskning. 2 Uppgift Föreningen som har hela Sverige till arbetsfält har till uppgift att främja och stimulera forskning och studier

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning Grupp Atmen är en ideell och obunden förening som samlar, sammanställer och sprider kunskap om byggande och byggnadskonst i Sverige. Föreningen verkar för hus och byggande av god kvalitet i ett helhetsperspektiv.

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet STADGAR för Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 1. FIRMA Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 2. ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Utgöra ett samarbetsorgan mellan aktörer inom

Läs mer

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar!

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Byalaget vill vara Tyringebornas samlade röst! 1 Uppgift Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Tyringe

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för yygården Gårdsförening

Stadgar för yygården Gårdsförening Förslag till stadgar i förening utan andelar Stadgar för yygården Gårdsförening Senast reviderade på föreningsstämma xxxx-xx-xx och extra föreningsstämma xxxx-xx-xx 1. FÖRENINGENS NAMN yygårdens Gårdsförening

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag

Ägarpolicy för kommunägda bolag Datum 2014-09-18 Ägarpolicy för kommunägda bolag Kommunfullmäktige 2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-11-24, 196 Dokumentnamn: Ägarpolicy för kommunägda bolag Ärendebeteckning: Kst/2014:452, Ägarpolicy

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Firma, säte, ändamål 1 Firma, säte, ändamål, verksamhet och finansiering

Firma, säte, ändamål 1 Firma, säte, ändamål, verksamhet och finansiering Firma, säte, ändamål 1 Firma, säte, ändamål, verksamhet och finansiering FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är Konsumentföreningen Göta, ekonomisk förening. Föreningens styrelse har sitt säte i Växjö. FÖRENINGENS

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES.

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 1 Namn Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 2 Riksförbundets mål och syfte Förbundet har en nollvision när det gäller suicid. Riksförbundet ska: ge stöd

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015.

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Historik för Ägarföreningen ProSkandia Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Inledning Skandia är ett kundägt ömsesidigt bolag med ett fullmäktige som högsta instans. Detta ger 1.4 miljoner

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 2015-05-28 Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 1. Föreningens Firma Föreningens firma är Leader Mellansjölandet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen har som vision att

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

STADGAR För Sweden-China Trade Council ek. för. Förslag 060518 Antagna 2006-12-14

STADGAR För Sweden-China Trade Council ek. för. Förslag 060518 Antagna 2006-12-14 STADGAR För Sweden-China Trade Council ek. för. Förslag 060518 Antagna 2006-12-14 1 Firma 2 Säte 3 Ändamål Föreningens firma är Sweden-China Trade Council ekonomisk förening. Styrelsen skall ha sitt säte

Läs mer

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 1 (5) BOLAGSORDNING för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 Bolagets verksamhet 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt,

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2010

Bokslutskommuniké. januari december 2010 2011-02-18 Vår nya anläggning Edsviks Camping i Bohuslän på Västkusten Bokslutskommuniké januari december 2010 Kraftigt förbättrat resultat på helåret Tillväxten fortsätter och den jämförbara omsättningen

Läs mer

Föreningens firma är Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. Regnbågens kooperativa hyresrättsförening har till ändamål att främja medlemmarnas

Föreningens firma är Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. Regnbågens kooperativa hyresrättsförening har till ändamål att främja medlemmarnas Stadgar för Regnbågens kooperativa hyresrättsförening (ekonomisk förening) i Stockholm. Förslag inför höstens stämma 2012 1 Firma Föreningens firma är Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. 2 Föreningens

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Brunnsviken Solna

Riksbyggens Bostadsrättsförening Brunnsviken Solna Riksbyggens Bostadsrättsförening Brunnsviken Solna Årsredovisning 2002-01-01 2002-12-31 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Brunnsviken i Solna får härmed avge berättelse

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS

VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS Styrelsen Villaägarna i BOLLNÄS VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS Allmänt Föreningens verksamhet skall präglas av MÅL ORGANISATION VERKSAMHETSPLAN fastställd av Villaägarnas Riksförbund samt skall

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Dagordning årsmöte 2011-02-03 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer