Verksamhetsberättelse 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2003"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2003 Allt sedan starten 1916 har Konsumentföreningen Stockholm (KfS) stått på konsumenternas sida och aktivt arbetat för att stärka deras ställning i samhället. Det har resulterat i att föreningen nu har konsumenter som medlemmar. Föreningen driver ingen egen detaljhandelsverksamhet, men är delägare i Kooperativa Förbundet (KF). Från och med den 1 januari 2002 har KF samordnat sin dagligvaruverksamhet i Coop Norden, ett bolag som ägs tillsammans med de norska och danska kooperativa förbunden. Coop Konsum och Coop Forum drivs av Coop Sverige, ett dotterbolag till Coop Norden. KappAhl och Akademibokhandeln ägs och drivs fortfarande av KF. I föreningens kärnverksamhet ingår att fortlöpande verka för att konsumenterna ska få tillgång till prisvärda, miljöanpassade och oförfalskade varor. Dessutom driver KfS ett gymnasium med kooperativa värderingar som bas. Föreningens delägda dotterbolag Atrium, (ägarandel drygt 72 procent), är landets största fastighetsbolag med inriktning på centrumanläggningar och detaljhandel.

2 VDs förord Viktiga händelser under 2003 Konsumentföreningen Stockholm (KfS) antog en ny verksamhetsidé. Den tidigare verksamhetsidéns nio punkter komprimerades till tre: Påverka, Förmedla, Förvalta. Beslut om ny medlemsdemokratisk organisation öppnar för ett större inslag av informell verksamhet. Butiksstämmorna försvinner och ersätts av medlemsmöten. Utredning om skolans framtid ledde till beslut om fortsatt verksamhet vid KfS Gymnasieskola och ett större antal elever. KfS verksamhet miljöcertifierad enligt ISO Ett handlingsprogram togs för för bland annat påverkan av konsumenter och producenter. Nytt avtal på tre år tecknades med Kooperation Utan Gränser om biståndet till Honduras. Det ekonomiska resultatet för 2003 blev efter finansiella poster 34,5 miljoner kronor och i koncernen 273,9 miljoner kronor. Vid årets slut hade KfS totalt medlemmar, en ökning med jämfört med föregående år Förändring i antalet medlemmar under tiden Ett år av förändring Dagens konsumentkooperation är komplex och i stark förändring med en ny gemensam nordisk affärsrörelse. Den nordiska konsumentkooperationens nya struktur och organisation har under 2003 funnit sina former. Samarbetet mellan medlemsrörelsen genom Konsumentföreningen Stockholm (KfS) och affärsrörelsen har utvecklats positivt inom ramen för de avtal som träffades under Dessa syftade till att fördjupa relationerna mellan medlemmarna och detaljhandeln. Så har också skett genom vår styrelserepresentation i Coop Norden och Coop Sverige, men också i vårt samarbete i detaljhandelsrådet och regionrådet. Detta har lett till att vi i KfS fått större insikt i de affärsmässiga problemen och affärsrörelsen fått motsvarande förståelse för medlemsrörelsens ambitioner. Ny verksamhetsidé och organisation Under året gjordes en omfattande utredning om hur medlemmarna uppfattar KfS. Vi kunde där konstatera att många inte identifierar sig som enbart medlemmar i vår förening. Man uppfattar sig oftare som medlem i Konsum, KF, Coop Sverige eller Coop MedMera. För oss är det viktigt att dra slutsatserna av detta. Vi måste se oss som en integrerad del i hela konsumentkooperationen. Komplexiteten och den fortlöpande snabba förändringen på detaljhandelsmarknaden kräver också att vi inom KfS finner enkla och klara linjer i vår kommunikation med medlemmar och omvärld. Styrande är här medlemsnyttan som varit utgångspunkten i det förändringsarbete som bedrivits under året och som resulterat i en ny verksamhetsidé och en ny medlemsdemokratisk organisation. Verksamhetsidéns koncentration till de tre punkterna Påverka, Förmedla och Förvalta bidrar till att öka tydligheten om föreningens roll. Den nya medlemsdemokratiska organisationen öppnar för nya former av medlemsengagemang. Detta ställer stora krav på anställda och förtroendevalda när det gäller att genomföra utredning- 4 KfS verksamhetsberättelse 2003

3 Medlemskapet Föreningen stärker konsumenternas ställning ens intentioner och de beslut som fattats. Valberedningen har lagt ner ett stort arbete på att utse interimistiska styrelser för de tio distrikt som ingår i den nya organisationen. Dessa styrelser och de ordinarie som väljs vid medlemsmöten i april 2004 måste vara beredda på att förändra verksamheten i takt med utvecklingen och vara lyhörda för medlemmarnas intressen. Gymnasieskolan drivs vidare KfS Gymnasium startade för tio år sedan med syftet att sprida information och kunskap om de kooperativa idéerna. Alltsedan dess har KfS satsat stora resurser på att utforma en pedagogik som ska passa framtidens skola. Under åren har skolan visat ett avsevärt löpande underskott. Styrelsen lät under 2003 utreda skolans framtid. Under hösten genomfördes ett antal informationsmöten med föräldrar, elever och personal. Vid dessa möten framkom en stark önskan om att skolan skulle drivas vidare, vilket bidrog till flera aktiva processer som öppnade för en mängd nya idéer. Dessa ledde till beslut om fortsatt drift av skolan och att behålla huvudansvaret för denna, dock med några förändringar. En är att inom ramen för nuvarande lokaler och huvudsakliga organisation ta in ytterligare 95 elever, en ökad intagning som ändrar förutsättningarna för ekonomin. Dessutom införs bland annat förändrade arbetssätt med mer projektarbete och vissa kostnadsnedskärningar. Den kooperativa affärsrörelsen Den nya ledning för Coop Norden och Coop Sverige, som tillträdde i början av 2003, har ännu inte hunnit genomföra sin förändringsprocess fullt ut. Förändringsarbetet fortsätter under En förutsättning för en framgångsrik affärsverksamhet är att inte tappa marknadsandelar, vilket förutsätter en högre nyetableringstakt. Det är därför särskilt glädjande att det nu för första gången på närmare 20 år etableras en ny Coop Forumanläggning i vårt verksamhetsområde. Den nya marknadsplatsen uppförs vid Gustavsberg och invigs under hösten Sedan 30 år har den kooperativa detaljhandelsrörelsen i Sverige haft sitt huvudkontor vid Slussen. I början av 2004 bryts den traditionen då Coop Sverige flyttar från Katarinavägen till Sundbyberg. Även Kooperativa Förbundet flyttar under året, men bara till den intillliggande fastigheten vid Katarinahissen som också bland annat rymmer KfS. Coop Norden flyttade under 2003 sitt huvudkontor från Göteborg till Stockholm. Atrium Atrium är ett delägt dotterbolag till KfS med en ägarandel på 72,35 procent. De övriga andelarna på 27,65 procent ägs av KP Pension & Försäkring. Verksamheten bedrevs mycket framgångsrikt under året. Fastighetskoncernens resultat för 2003 uppgick efter finansiella poster till sammanlagt 267,9 miljoner kronor. Avskrivning har skett med två procent på byggnader. Investeringar i existerande fastigheter uppgick till 108,6 miljoner kronor. Vissa större fastigheter har sålts under året. Dessa påverkar resultatet med en reavinst på 89 miljoner kronor. De största sålda objekten var Högbergsgatan 76 i Stockholm och Hotell Opalen i Göteborg. Större utvecklingsarbeten pågår framförallt i anläggningarna Farsta Centrum, PUB, Mobilia i Malmö och Gränby i Uppsala. Utan Gränser KfS har under många år bidragit till Kooperation Utan Gränsers verksamhet i Honduras. Under 2003 träffade KfS ett nytt treårigt avtal med Kooperation Utan Gränser, som innebär att KfS fortsätter med denna biståndsverksamhet. Vår bedömning är att behovet i Honduras är minst lika stort som 1996 då vi första gången tog beslutet om vårt engagemang. Ekonomin Verksamheten i moderbolaget KfS bygger helt på den verksamhetsplan som årligen fastställs av styrelsen. Kostnaden för föreningens verksamhet uppgår totalt till 56,7 miljoner kronor. Föreningen får sina intäkter främst från förräntning av förlagsinsatser, insatskapital i KF samt ränta på förlagslån från Atrium. Dessutom har Atrium under året lämnat en utdelning på 30,0 miljoner kronor till föreningen. Sammantaget innebär detta att resultatet i moderbolaget efter finansiella poster uppgår till 34,5 miljoner kronor (11,2). Resultatet efter skatt blir 36,1 miljoner kronor (9,8). s resultat efter finansiella poster uppgår till 273,9 miljoner kronor. Detta innebär att föreningen med en soliditet på 80,9 procent ekonomiskt sett är väl konsoliderad och stark. Bedömningen är att föreningen under 2004 ekonomiskt kommer att redovisa ett resultat i paritet med 2003 års resultat. Laszlo Kriss VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Konsumentföreningen Stockholm (KfS) har medlemmar och är därmed Sveriges största konsumentförening. Vår uppgift är att företräda medlemmarna och stärka konsumenternas ställning. Vi arbetar aktivt för att skapa ekonomiska fördelar och andra mervärden för våra medlemmar. Avsikten är också att göra det möjligt för konsumenterna att bidra till ett samhälle med ekonomisk utveckling, ekologisk uthållighet, social tillit och samverkan. Medlemskapet med många fördelar Medlemmarna i föreningen erbjuds att delta i Premieprogrammet inom ramen för Coop MedMera. Det innebär att medlemmarna genom att handla i sina butiker och stormarknader samlar poäng som ger premiecheckar. Dessa kan lösas in i butikerna som kron- eller procentrabatt. Medlemserbjudanden görs fortlöpande i tidningen Mersmak som ges ut av KF. Kontokunderna får tidningen direkt hem i brevlådan tillsammans med kontoutdraget. De som inte utnyttjar sitt konto för att handla kan hämta tidningen i de kooperativa butikerna. Tidningen Mersmak innehåller artiklar, aktuella reportage, recept och beskrivning av kooperativ verksamhet. KfS har sex sidor i varje nummer där bland annat föreningens aktiviteter och medlemserbjudanden presenteras. Ovan: En av de mest populära tematräffarna under 2003 var mat- och blomsterträffen på Bergianska trädgården. Till vänster: Ekostigen på Överjärva gårds påskmarknad intresserade många unga och gamla. Mycket efterfrågade är våra tematräffar som främst berör ämnen inom miljö, mat, hälsa och hushållsekonomi. På dessa får medlemmarna ta del av föredrag i vardagsnära frågor. Alla medlemmar får också en rad förmånliga erbjudanden inom ramen för våra medlemsaktiviteter. Det KfS verksamhetsberättelse KfS verksamhetsberättelse 2003

4 Medlemsinflytande Medlemmarna utvecklar verksamheten Värderingar som styr konsumentkooperationen Även under 2003 stod inflytandefrågorna i fokus. Förslaget till ny verksamhetsidé och ny medlemsdemokratisk organisation antogs. Den nordiska konsumentkooperationen är medlemsägd, vilket skiljer oss från den övriga dagligvaruhandeln. Verksamheten syftar till att maximera nyttan för medlemmarna och andra konsumenter genom ekonomisk, effektiv och professionell drift. Tillsammans har konsumentkooperationen i de nordiska länderna antagit gemensamma värderingar och ställningstaganden som ska gälla överallt inom verksamheten. Denna ska genomsyras av de fyra nyckelvärderingarna inflytande, omtanke, ärlighet och nytänkande. handlar bland annat om kraftiga rabatter på biljetter till sportarrangemang, musikevenemang, teaterföreställningar och museer. Många medlemsaktiviteter genomförs lokalt av kretsar och medlemsråd. Ett exempel är familjedagen på Torekällberget i Södertälje. De nordiska konsumentkooperationerna har också lagt fast nio viktiga ställningstaganden som ska gälla gemensamt. Dessa är i korthet: Många människor tillsammans Gemensamt åstadkommer vi mer än var och en för sig. Alla som vill kan bli medlemmar. Medlemsnytta Målet för vår verksamhet är att skapa värde för medlemmarna. Det gör vi främst genom försäljning och förmedling av varor, kunskapsutveckling och information, samt opinionsbildning i konsumtionsfrågor. Ett bra arbete Vi är en värderingsstyrd organisation. Alla medarbetare ska ha kunskap om våra värderingar och agera utifrån dem. Hållbar konsumtion Vi ska göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till ett samhälle med ekonomisk utveckling, ekologisk uthållighet, social tillit och samverkan. Må bra mat, hälsa och miljö Med en helhetssyn på mat, hälsa och miljö ska vi erbjuda attraktiva utbud för mat och matvanor som är bra ur miljö- och hälsosynpunkt. Attraktivt sortiment till konkurrenskraftiga priser Mångfald och valmöjligheter ska prägla vårt sortiment. Information och marknadskommunikation Konsumenterna har rätt till öppen och ärlig information. Den ska vara lätt tillgänglig och underlätta konsumenternas val. Opinionsbildning och kunskapsutveckling Vår styrka är att vi kan omsätta våra idéer på konsumentområdet i praktisk handling i vår egen verksamhet. Tillsammans med andra Konumentkooperationen vill stimulera en utveckling som innebär att människor engagerar sig och tar aktiv del i samhällsutvecklingen. Vi är djupt och långsiktigt engagerade för kooperativ utveckling och solidaritetsarbete. Ägs av medlemmarna KfS är en kooperativ förening där alla medlemmar tillsammans äger verksamheten. Genom den medlemsdemokratiska organisationen kan medlemmarna utöva inflytande över föreningen. Med sin 20-procentiga ägarandel är KfS den största delägaren i Kooperativa Förbundet. Medlemmarnas och de förtroendevaldas synpunkter är en viktig grund för det ägarinflytande som föreningen utövar genom sina styrelserepresentanter i KF, Coop Norden och Coop Sverige. KF är delägare av Coop Norden som heläger dotterbolaget Coop Sverige. Coop Sverige driver de konsumentkooperativa dagligvarubutikerna i Sverige, Coop Konsum, Coop Forum och Coop Extra. Dessutom äger KF butikskedjorna Akademibokhandeln och KappAhl. Utöver styrelserepresentation kan föreningen utöva inflytande över den lokala affärsverksamheten genom Regionråd Stockholm som är ett samrådsorgan för föreningen, KF och Coop Sverige. KfS verksamhetsberättelse Butiks- och kretsstämmorna Den formella demokratiska processen inleddes under året som vanligt med butiksstämmor i Coop Konsums butiker och på Coop Forums stormarknader. Stämmorna ägde rum den 6 mars. Viktigaste inslaget ur medlemsdemokratisk synpunkt var valet av medlemsråd, vars uppgift är att fungera som en länk mellan medlemmarna och butiken. Liksom tidigare år samlades medlemsråden till stämma i respektive krets för att välja kretsstyrelse och ombud till föreningsstämman. Föreningsstämmorna hade fokus på organisationen Föreningsstämman är KfS högsta beslutande organ. Den består av 210 ombud för medlemmarna och två ombud för personalen. Normalt hålls en årsstämma på våren och en höststämma i november/december. Under 2003 hölls dessutom en extrastämma med anledning av de stadgeändringar som krävdes för att genomföra en ny medlemsdemokratisk organisation. Vårstämman Vårens föreningsstämma genomfördes den 21 maj i konferenshallen Polstjärnan på Sveavägen i Stockholm. Stämman samlade 199 ombud som behandlade föreningens årsredovisning, godkände räkenskaperna och beviljade styrelse och VD ansvarsfrihet för det gångna året. Stämman följde valberedningens förslag om omval av de styrelseledamöter som stod i tur att avgå: Lena Ingren, Carin Jämtin, Lena Karlsson och Mats Lundquist. (Senare avgick Carin Jämtin i samband med att hon utsågs till biståndsminister.) Därefter ägnades stämman åt en diskussion om styrelsens förslag till förändrad verksamhetsidé och ny medlemsdemokratisk organisation. Stämmans engagemang kom att koncentreras till hur den stadgebundna medlemsdemokratiska organisationen skulle utformas. Efter en lång och engagerad debatt godkändes: att den medlemsdemokratiska organisationen ska vila på två ben, ett stadgebundet och ett informellt att föreningens verksamhetsområde fortfarande ska bestå av 10 delområden 8 KfS verksamhetsberättelse 2003 att föreningsstämman ska bestå av 150 ombud framlagd tidsplan, inklusive extrastämma och föreslagna övergångsbestämmelser Stämman godkände också förslaget till ny verksamhetsidé. Extrastämman En extra föreningsstämma genomfördes den 5 november. Syftet var att fatta ett första beslut om nya stadgar. Styrelsens förslag till nya stadgar godkändes efter några mindre justeringar. De nya stadgarna innebär, förutom ny medlemsdemokratisk organisation, att föreningens insatskapital sänks från kronor till 100 kronor, vil Under året hölls två ordinarie stämmor och en extra stämma för att genomföra stadgeändringar.

5 Ny verksamhet och organisation Beslut som vitaliserar och engagerar ket är en anpassning till samma nivå som övriga konsumentföreningar i landet. Sänkningen av insatskapitalet kommer att leda till ett förslag till 2004 års årsstämma att inte längre förränta insatskapitalet. De medlemmar som har mer än 100 kronor på sitt insatskonto föreslås få det överskjutande beloppet överflyttat till medlemskontot, som kommer att förräntas med samma räntesats som medel på MedMera-kontot. Höststämman Ordinarie höststämma genomfördes den 29 november och behandlade framförallt tre frågor: bekräftande beslut om nya stadgar för föreningen rapport om vilka som skulle ingå i de interimistiska funktionerna inför den nya organisationen inlämnade motioner Det bekräftande beslutet om nya stadgar togs av stämman. Rapporten om interimistiska distriktsstyrelser och valberedningar presenterades av valberedningens ordförande Margaretha Svegander. Vid medlemsmötena i april 2004 kommer medlemmarna att välja ordinarie representanter i respektive organ. Till stämman hade 45 motioner kommit in. Dessa behandlade allt från elektromagnetisk strålning till EMU. En sammanställning av motionerna kan rekvireras från föreningssekretariatet på KfS. Nya informella möjligheter Medlemmarnas låga deltagande i de representativa demokratiska organen var bakgrunden till den översyn av den medlemsdemokratiska organisationen som genomfördes. Detta är ett problem som vi delar med de flesta folkrörelser. Den nya organisationen innehåller en formell del som i korthet går ut på att medlemmarna samlas till distriktens medlemsmöten och väljer representanter till distriktsstyrelsen och ombud till föreningsstämman. Distriktsstyrelsen utser medlemsråd i distriktets butiker, vilket är en förenklad inflytandemodell mot tidigare. Därutöver kommer föreningen att satsa på att utveckla nya former för medlemsengagemang. En mycket lyckad form är de regelbundet återkommande tematräffarna som innebär att man besöker en kvällsföreläsning på något intressant tema. En annan satsning som genomförs under 2004 är ett försök med temagrupper, det vill säga grupper av medlemmar som engagerar sig i några aktuella konsumentfrågor och även gärna genomför några utåtriktade aktioner. Detta är exempel på delaktighet och engagemang utan att man behöver binda upp sig för ett tidskrävande förtroendeuppdrag. En informell mötesplats är också föreningens hemsida. Här kan man se vilka frågor som föreningen engagerar sig i och enkelt förmedla sina åsikter i ett diskussionsforum. På hemsidan presenteras också aktuella tematräffar, medlemsförmåner och andra nyheter. Man kan även anmäla sig till en medlemspanel och på så sätt delta i de enkäter om konsument- och miljöfrågor som genomförs i föreningen. Hemsidan innehåller en lösenordsskyddad del extranätet som särskilt vänder sig till föreningens förtroendevalda. Här finns verksamhetsplaner, kalendarium för kommande aktiviteter och mötesnoteringar. Varje distrikt har en egen sida och ett diskussionsforum för utbyte av synpunkter finns. I idékatalogen finner man tips på medlemsaktiviteter inom områdena miljö, hälsa, etik och bistånd. Här kan medlemsråden också ge varandra tips om bra aktiviteter. Adressen till hemsidan är KfS verksamhetsberättelse Höststämman 2001 gav styrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som skulle utarbeta förslag till ny verksamhetsidé och ny demokratisk organisation. Syftet var att vitalisera medlemsdemokratin och engagera fler medlemmar. Gruppen överlämnade sitt förslag i början av I samband med att förslaget då gick ut på remiss avgick arbetsgruppen. Remissvaren behandlades av föreningsstyrelsen. Denna lade sitt förslag till vårstämman Efter några justeringar godkändes förslaget. Beslut om nya stadgar togs av en extrastämma och bekräftades av den ordinarie höststämman (se sidorna 8-9). Nya verksamhetsidén Den nya verksamhetsidén innebär en tydligare beskrivning av föreningens grundläggande värderingar, syften och verksamhet. I beskrivningen av föreningens inriktning har den tidigare verksamhetsidéns nio punkter komprimerats till tre. Utformningen av den nya verksamhetsidén bygger på Kompassen, det gemensamma styrdokumentet för den nordiska konsumentkooperationen (se sidan 7). 10 KfS verksamhetsberättelse 2003 Under 2003 beslutades om en ny verksamhetsidé och organisation för Konsumentföreningen Stockholm (KfS). Beslutet hade föregåtts av en demokratisk process som inleddes hösten 2001, då en rad motioner i ämnet lämnades till föreningsstämman. Den nya verksamhetsidén Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är en kooperativ ekonomisk förening, ägd och styrd av sina medlemmar. Föreningens syfte är att, med stöd av de kooperativa värderingarna i Kompassen, göra medlemsnytta, skapa opinion i konsument- och miljöfrågor och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter genom att PÅVERKA och ställa krav på den kooperativa affärsverksamheten vad gäller lönsamhet, värderingar, etisk och hållbar konsumtion samt fördelar för medlemmarna FÖRMEDLA information, kunskap och medlemserbjudanden FÖRVALTA föreningens tillgångar efter sunda ekonomiska principer. KfS ordförande Lena Ingren. PÅVERKA Påverkan sker huvudsakligen genom: inflytandet i KF och Coop Norden/Coop Sverige regionråd Stockholm opinionsbildning Viktig information om vad medlemmarna tycker om Coop Sveriges butiker får KfS genom medlemsråden, medlemsundersökningar och inte minst genom medlemspanelen på nätet. KfS välkomnar engagemang bland medlemmar och förtroendevalda när det gäller områden som etisk och hållbar konsumtion, ekologiska och rättvisemärkta produkter samt andra viktiga medlems- och konsumentfrågor. Genom ett aktivt medlemsengagemang kan föreningen påverka Coop Sverige till att ligga i framkanten inom dessa områden. FÖRMEDLA Exempel på verksamhet är: Mersmak Medlemserbjudanden Hemsidan Tematräffar, seminarier Temagrupper Utvecklingen av verksamheten under denna punkt har hög prioritet. Våra tematräffar, som oftast bedrivs i sam-

6 Ny verksamhet och organisation Påverkar och ställer krav arbete med ABF Stockholm, blir allt populärare. De planerade nya temagrupperna kommer att kräva ett stort engagemang från medlemmar och förtroendevalda. FÖRVALTA Att driva en förening med över en halv miljon medlemmar och göra medlemsnytta inom konsument- och miljöområdet kostar pengar. KfS är huvudägare av fastighetsbolaget Atrium, vilket ger en nödvändig grund för föreningens ekonomiska stabilitet. Dessa och andra ekonomiska tillgångar ska förvaltas på ett sunt och klokt sätt. Det är garantin för föreningens fortbestånd. Nya organisationen I den nya organisationen finns liksom tidigare en stadgebunden verksamhet där medlemmarna fortfarande styr genom en representativ demokrati (se översikt på sidorna 18-19). En stor förändring jämfört med tidigare är att butiksstämmorna försvinner. Istället börjar den demokratiska processen i den nya organisationen på distriktens medlemsmöten. Dessa hålls minst en gång per år i vart och ett av tio distrikt. På medlemsmötena väljs distriktsstyrelse, distriktets valberedning och distriktets ombud till föreningsstämman. Distriktsstyrelserna består av 5-9 personer, som utser och stöder medlemsråden i butikerna, arrangerar medlemsmöten och driver verksamheten i distriktet. Föreningsstämman får i fortsättningen 150 ombud som sammanträder minst två gånger per år. Föreningsstyrelsen har liksom tidigare 9-12 ledamöter, som ansvarar för föreningens organisation och verksamhet. Den nya organisationen trädde i kraft den 1 januari Informell påverkan Det som beskrivits utgör den formella, stadgebundna delen av verksamheten. All erfarenhet hittills visar att denna engagerar allt färre medlemmar. Dagens jäktade människor har inte mycket tid och intresse för ett traditionellt föreningsliv. Föreningen kommer därför att lägga mycket kraft på att få fler medlemmar aktiva och delaktiga i verksamheten vid sidan av den formella organisationen. Stor vikt kommer att läggas på utveckling av hemsidan, medlemspanelen, tematräffarna och temagrupperna. En extrastämma genomfördes den 5 november för att fatta ett första beslut om nya stadgar. KfS verksamhetsberättelse Påverkan inom kooperationen Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är en stor delägare av Kooperativa Förbundet (KF), som driver egen affärsverksamhet genom KappAhl och KF Media. KF är i sin tur delägare i Coop Norden tillsammans med de kooperativa förbunden i Norge och Danmark. Coop Norden driver genom sina tre dotterbolag, Coop Sverige, Coop Norge och Coop Danmark, kooperativ dagligvaruverksamhet i de tre länderna. I Sverige genom koncepten Coop Forum, Coop Konsum och Coop Extra. KfS utövar sitt inflytande genom styrelserepresentation i KF, Coop Norden, Coop Sverige och KappAhl. Dessutom utövar KfS inflytande över regionens kooperativa affärsverksamhet genom Regionråd Stockholm, ett samrådsorgan där föreningens styrelse möter representanter från KF:s och Coop Sveriges ledningar. Förutom att medlemmarnas krav på affärsverksamheten förs fram utbyter man erfarenheter om hur butikerna inom föreningens verksamhetsområde kan utvecklas för att ännu bättre kunna tillfredsställa medlemmarnas önskemål. Opinionsbildning KfS har utvecklats till en stark och engagerad konsumentröst främst inom områdena mat, hälsa, etik och hushållsekonomi. Många konsumentfrågor är komplexa och tar lång tid att föra fram till tillfredsställande lösningar och flera av dem kräver till exempel lagstiftning på internationell nivå. KfS är därför representerat, själv eller genom mandat från Sveriges Konsumentråd, i olika styrelser och arbetsgrupper. Några exempel är Mat 21, ett forskningsprogram om uthållig livsmedelsproduktion, och Livsmedelsverkets konsumentpanel. Dessutom har KfS medverkat vid ett trettiotal tillfällen under året med anföranden eller i debatter vid olika konferenser och symposier. En viktig del av det opinionsbildande arbetet är att lyssna på våra medlemmar. Ett bra hjälpmedel för att snabbt få höra deras åsikter är medlemspanelen på nätet, som drivs i samarbete med konsumentföreningarna Väst och Norrort. Idag består den av ca 500 medlemmar som tycker till i olika konsument- och miljöfrågor. 12 KfS verksamhetsberättelse 2003 Den första punkten i den nya verksamhetsidén är Påverka både inom och utanför kooperationen. Några exempel på frågor som KfS engagerat sig i under 2003 är: Vilseledande marknadsföring Bakdatum på bröd återinförs. Flera års kamp fick resultat och nu anger Schulstad och Skogaholm, liksom andra stora bagerier, bakdatum på bröd. KfS fick rätt mot Dafgårds, då Livsmedelsverket förbjöd livsmedelsföretaget att sätta ut svenska ortnamn på förpackningar om dessa innehåller kött utan svenskt ursprung och ursprunget inte anges på förpackningen. Red Bulls marknadsföring om att drycken har en positiv inverkan på hjärt- och blodomloppet är oetisk. Det slog Bedömningsnämnden för kost- och hälsainformation (BKH) fast. KfS anmälde redan år 2000 Red Bull till Konsument- och Livsmedelsverket för vilseledande marknadsföring. Reklam för margarinerna Becel Proactive och Benecol har anmälts till BKH, eftersom KfS anser att de ger ett förenklat hälsobudskap. BKH har gett KfS rätt när det gäller Becel Proactive, medan uttalandet om Benecol dröjer.

7 Påverka Ny verksamhet och organisation Förmedlar information, kunskap och glädje Hälsa KfS initierade under våren en diskussion om socker och dess inverkan på folkhälsan. Ett seminarium om ungdomar och mat den 14 mars lockade cirka 200 lärare, skolsköterskor och media. Dagen bjöd på många intressanta föreläsningar kring vår sockerkonsumtion, trender på godis- och läskmarknaden och olika projekt för att främja sunda mat- och motionsvanor. En diskussion om övervikt och ohälsa bland barn och ungdomar avslutade seminariet. I juni krävde KfS att Livsmedelsverket reglerar begreppet cider. I många andra länder är cider en jäst produkt av äppel- eller päronmust. I Sverige blandar bryggerier destillerad alkohol med läsk, tillsätter lite äppelvin och säljer drycken som cider. Ärendet är ännu inte avgjort. I juli uppmanade KfS livsmedelsföretagen och svensk Till vänster. På KfS seminarium "Flytande godis och andra läckerheter", talade Bitten Jonsson, expert på aptitreglering, om sockerberoende och hur det kan behandlas. Ovan. Anja Garback, hälsopedagog på Huddinge sjukhus, talade om hur man med motion och bra matvanor kan förebygga fetma hos barn. dagligvaruhandel att uppge saltmängden i färdigrätter. Idag kan vissa färdigrätter ge hela dagsbehovet i en enda rätt. KfS kräver att det dels ska framgå hur mycket salt respektive förpackning innehåller, dels ska det finnas en fullständig näringsdeklaration på alla livsmedel, där det är relevant, som även upptar andelen socker och salt. Tillsammans med tidningen Expressen startade KfS ett bröduppror för att få Cerealia, ägare till Skogaholm och Schulstad, att sätta ut bakdatum på bröd. KfS vill stoppa försäljningen av maltbaserade drycker med 3,5 procent alkoholhalt i dagligvarubutiker. Bakgrunden är att butikerna enligt svensk alkohollagstiftning bara får sälja drycker med upp till 2,25 procent alkohol. Enda undantaget är öl. Bryggerier har därför börjat sälja drycker som smakar läsk, men enligt etiketten är smaksatt öl. Efter att KfS uppmärksammat detta försvann drycken ur handeln, men har senare återkommit. KfS driver ärendet vidare. Miljö Under hösten väckte KfS en debatt om buteljerat vatten och dess inverkan på miljön. Konsumtionen av vatten på flaska har ökat med nästan 40 procent de senaste fem åren, vilket medför allt större utsläpp från transporter som bidrar till växthuseffekten och därmed påverkar klimatet. KfS uppmanar inte till bojkott, men ber var och en att tänka efter vilka effekter denna konsumtion får för miljön. Kranvatten är ett billigt och miljövänligt alternativ och kvalitén är utmärkt på de flesta ställen i landet. KfS verksamhetsberättelse Verksamhetsidéns andra punkt, Förmedla, utgör en mycket stor del av föreningens verksamhet och engagerar flest medlemmar. Hälsoserien Hälsofrågor är ett prioriterat område för Konsumentföreningen Stockholm (KfS). Under 2003 fortsatte därför den mycket populära Hälsoserien. Idén med Hälsoserien är att ge KfS medlemmar möjlighet att utveckla sin hälsa i eget tempo. Varje föreläsning har sin specifika inriktning: rörelse, glädje, tid, balans, energi och relationer. Träffarna i hälsoserien sker i samarbete med ABF. Årets föreläsningar blev snabbt fulltecknade och fick dubbleras. Tematräffar Varje år arrangerar KfS en rad tematräffar inom aktuella områden som till exempel miljö, mat, hälsa och hushållsekonomi. Den egna hälsan var det tema som lockade flest medlemmar, följt av mat- och blomsterträffen på Bergianska trädgården. De sexton tematräffar som ägde rum under året samlade totalt ca personer. Arrangemang Familjedagen på Torekällberget i Södertälje ägde rum den 25 maj med populära aktiviteter och många deltagare. Den 12 juni deltog KfS i samarbete med Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Pippi-dagen på Skansen. Allt överskott från dagen gick till stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Mellan den 28 juni och den 6 juli uppfördes årets Wiraspel av både proffs och amatörer på utomhusscenen i Wira Bruk. KfS var värd vid en av föreställningarna. Medlemsdagen När KfS bjöd in till medlemsdag på Skansen den 31 augusti kom drygt personer. Populärast var Nicke och Nillas show. Tematräffen Nyttan av örter och ogräs drog många vuxna som fick höra om örternas hemligheter. Mycket folk besökte också det ekologiska café som KfS för dagen öppnat vid Solliden. Medlemsaktiviteter Liksom tidigare år fick medlemmarna en rad förmånliga erbjudanden och rabatter till sportevenemang, teatrar och muséer inom ramen för KfS sponsringsprogram. Grundtanken är att främst satsa på återkommande aktiviteter och arrangemang. Även 2003 inleddes därför 14 KfS verksamhetsberättelse 2003 med en nyårskonsert i Berwaldhallen, en tradition som nu är tio år. Totalt under året gick medlemmar in gratis på Millesgården. Sammanlagt har därmed medlemmar utan kostnad gått in på museet sedan 1997 då KfS blev huvudsponsor. KfS är också sedan många år huvudsponsor för Hammarby IF Damfotboll. Även Fryshuset ingår i KfS långsiktiga satsning på grund av dess sociala engagemang och viktiga roll i integrationsarbetet. År 1996 stiftade KfS Vildkattsfonden tillsammans med Parken Zoo i Eskilstuna. Alltsedan dess har föreningen stött arbetet för att bevara ett hotat djur. Under 2003 gällde insatsen den vita tigern. För nionde och sista året i rad ställde KfS upp som etappsponsor för tjejtrampet. Ändrade förutsättningar gör att KfS därmed avslutar sitt engagemang i loppet. Glädje och spänning inom ramen för medlemsaktiviteterna förmedlades också bland annat genom förmånliga erbjudanden till föreställningarna Jerka och Skolans sjunde årgång slutade den 3 juni med högtidlig samling och sedvanligt studentfirande.

6 Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är en medlemsstyrd ekonomisk förening och en av de största av Sveriges 54 konsumentföreningar. KfS grundades 1916 och har idag 580 000 medlemmar och närmare 450 förtroendevalda.

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm. Verksamhetsberättelse

Konsumentföreningen Stockholm. Verksamhetsberättelse Konsumentföreningen Stockholm Verksamhetsberättelse 2013 Distriktsstyrelsernas ordföranden Gunilla Skoglund Född 1935 Distrikt 1 Araghi Parvin Född 1955 Distrikt 3 Ulf Runström Född 1937 Distrikt 5 Ingemar

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Verksamhetsberättelse

Konsumentföreningen Stockholm Verksamhetsberättelse Konsumentföreningen Stockholm Verksamhetsberättelse 2012 Året i korthet 2012»Föreningens resultat är fortsatt starkt«årets MEDLEMSMÖTE Genomfördes på Folkets Hus där 900 personer deltog i ett intressant

Läs mer

KORTA FAKTA 2006 INNEHÅLL

KORTA FAKTA 2006 INNEHÅLL En presentation av Konsumentföreningen Svea Verksamheten 2006 KORTA FAKTA 2006 Medlemsantalet var den 31/12: 580 425 varav 12 202 var nya under året. 837 förtroendevalda, 102 nyvalda varav 59 genomgått

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm. Verksamhetsberättelse

Konsumentföreningen Stockholm. Verksamhetsberättelse Konsumentföreningen Stockholm Verksamhetsberättelse 2014 Innehåll 3 4 6 8 10 12 14 16 17 18 20 22 24 26 Året i korthet Vd har ordet Så hänger KfS, KF och Coop ihop KfS går in som aktiv ägare i Coop Sverige

Läs mer

VERKSAMHETEN 2009 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2009 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2009 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 106.211 medlemmar/ägare varav 257 är förtroendevalda. 693 medarbetare varav 426 tillsvidareanställda. Vårt verksamhetsområde Från Karlholmsbruk

Läs mer

MOTIONER 2001. Box 4050, 102 61 STOCKHOLM www.konsumentforeningenstockholm.se * info@konsumentforeningenstockholm.se

MOTIONER 2001. Box 4050, 102 61 STOCKHOLM www.konsumentforeningenstockholm.se * info@konsumentforeningenstockholm.se MOTIONER 2001 Box 4050, 102 61 STOCKHOLM www.konsumentforeningenstockholm.se * info@konsumentforeningenstockholm.se Motionernas väg till beslut på föreningsstämman Detta häfte innehåller de motioner från

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse 2008 Konsumentkooperationen ska skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö.

Läs mer

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 99.644 medlemmar/ägare* varav 235 är förtroendevalda. 643 medarbetare varav 421 tillsvidareanställda. 15 Coop Konsum 4 Coop Nära 7 Coop

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om oss Antal medlemmar 104 352 medlemmar/ägare varav 200 är förtroendevalda Medlemsåterbäring 31 miljoner kronor delades ut till medlemmarna i medlemsåterbäring

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009

Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009 Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009 Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009 Värmland Layout: HSB Värmland Foto: Maria Obed, Benjamin Goss, HSB Värmland Tryck: Just Nu tryck Karlstad. Papper: Multidesign

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 Välkommen till Konsum Nords distriktstämmor 2005 Samtliga distriktsstämmor börjar kl. 19.00. Medlemsdag i alla butiker fredagen den 11 mars, se anslag i butiken Datum Distrikt

Läs mer

Riksbyggens verksamhet 2006

Riksbyggens verksamhet 2006 Riksbyggen Verksamhet 2006 Riksbyggens verksamhet 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Rum för hela livet 3 Vd 7 Förvaltning 15 Byggnation 20 Fastigheter 26 Föreningsverksamhet 30 Medarbetare 35 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

VERKSAMHETEN 2014 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2014 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2014 KONSUM GÄVLEBORG Innehållsförteckning Vår verksamhet 2 Vår särart/vår verksamhetsidé 3 Här finns vi 3 Korta fakta 4 Händelser 2014 6 Personal 8 Nya Coop MedMera 9 Medlemsnytta - Coop

Läs mer

Motionshanteringen Motionsbehandling Viktigt att veta Beslutsförslag Bifall Besvarad Avslag

Motionshanteringen Motionsbehandling Viktigt att veta Beslutsförslag Bifall Besvarad Avslag Motioner 2013 Motionshanteringen Detta häfte innehåller de motioner från medlemmar i Konsumentföreningen Stockholm (KfS) som kommit föreningsstyrelsen tillhanda senast den 1 september 2013. Efter varje

Läs mer

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta årsredovisning Det här är Atrium Ljungberg Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter.

Läs mer

Årsredovisning 2013. Avsnitt

Årsredovisning 2013. Avsnitt Årsredovisning 2013 Avsnitt Innehåll Verksamhet 1 Det här är ICA Gruppen 2 2013 i sammandrag 3 Historik 4 Vd har ordet 8 Mål och strategi 10 Affärsmodell 16 Marknad 18 ICA Gruppens sex segment 21 ICA Sverige

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010

Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010 Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Den nya förhandlingsrollen 3 En seger för den svenska modellen 5 Förbundsstämma, påverkansarbete och protester 7 Nytta,

Läs mer

ICA-koncernens årsredovisning 2006

ICA-koncernens årsredovisning 2006 ICA-koncernens årsredovisning 2006 Innehållsförteckning Detta är ICA 1 Vd-ord 6 Mål och strategier 9 Omvärld och trender 12 ICAs organisation koncernfunktioner 16 ICA Sverige 22 ICA Norge 24 Rimi Baltic

Läs mer

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 En hållbar berättelse Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 Hemma Annonsbyrå och JLP! Foto: Bertil Höders, Kari Kohvakka, Eric Lundquist, Malms, Jan Olsson, Kristian Pohl och Sune Sundahl.

Läs mer

Vi skapar levande mötesplatser för människor, handel och affärer

Vi skapar levande mötesplatser för människor, handel och affärer årsredovisning VI FÅR PLATSER ATT VÄXA OCH UTVECKLAS Vi skapar levande mötesplatser för människor, handel och affärer Det här är vi Vi är ett av Sveriges största börs noterade fastighetsbolag. Noterat

Läs mer

Innehåller även KFs HÅLLBARHETSREDOVISNING VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

Innehåller även KFs HÅLLBARHETSREDOVISNING VERKSAMHETS- BERÄTTELSE Innehåller även KFs HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 Innehåll Översikt 2012 3 Vd-ord 4 Koncernöversikt Hållbarhetsredovisning 6 Strategi för hållbar utveckling 7 Hållbart sortiment

Läs mer

Lantmännens Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2009

Lantmännens Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2009 Lantmännens Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2009 Innehåll Koncernen Viktiga händelser 2 Divisioner i korthet 3 Ordförande har ordet 5 Vd har ordet 6 Strategi med tonvikt på effektivisering 8

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008.

ÅRSREDOVISNING 2008. ÅRSREDOVISNING 2008. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats Årsstämman i Peab AB äger rum torsdagen den 14 maj 2009 klockan 15.00 i Grevieparken, Grevie. Anmälan Anmälan om deltagande i stämman

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer