Viktiga händelser under VD har ordet 4. Marknad 6. Finansieringsmodell 10. Miljö 11. Affärsmodell 12. Projekt & fastigheter 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viktiga händelser under 2009 3. VD har ordet 4. Marknad 6. Finansieringsmodell 10. Miljö 11. Affärsmodell 12. Projekt & fastigheter 15"

Transkript

1 A L M E q u i t y a b å r s r e d o v i s n i n g I N N E H Å L L Viktiga händelser under VD har ordet 4 Marknad 6 Finansieringsmodell 10 Miljö 11 Affärsmodell 12 Projekt & fastigheter 15 Styrelse, revisorer, ledning & organisation 52 Aktien 58 Nyckeltal & aktiedata 60 Förvaltningsberättelse 62 Resultaträkningar 65 Balansräkningar 66 Kassaflödesanalyser 68 Noter 69 Revisionsberättelse 79 Tidplan för ekonomisk information 80 Kontaktinformation 80

2 2 ALM Equity AB Org nr ALM Equity ligger i startgroparna och är redo att ta nya affärer

3 ALM Equity AB Org nr L j u s e t i t u n n e l n va r i n t e e t t s k e n a n d e tå g V I K T I G A H Ä N D E L S E R U N D E R : Omsättningen minskade till 52,8 (157,8) mkr. Resultatet uppgick till 0,1 ( 1,6) mkr, motsvarande 0,01 ( 0,16) kr/aktie. Eget kapital uppgick vid årets slut till 89 (89) mkr, motsvarande 8,77 (8,78) kr per aktie. Soliditeten stärktes till 44 (34) procent. Likvida medel ökade till 30,1 (24,1) mkr. Projektportföljen innehöll vid årsskiftet 14 (12) bostadsprojekt med (22.500) kvm möjlig byggarea. alm Equitys andel var (19.500) kvm. Under året såldes 3 (15) bostadsrätter till ett värde av 13 (71) mkr, samt elva lägenheter ur eget lager med ett resultat på 1,7 mkr. Tvålflingan 11 förvärvades tillsammans med partners för en köpeskilling om 120 mkr. alm Equitys ägarandel uppgår till 38,5 procent. Finansiering av projektet har säkerställts via bank och byggentreprenadavtal har tecknats med Kungsfiskaren, ett dotterbolag till PEAB. V I K T I G A H Ä N D E L S E R E F T E R R Ä K E N S K A P S Å R E T S U T G Å N G : alm Equity har avyttrat del av fastighet Tvålflingan 11 för 23 mkr vilket ger ett resultat på 5 mkr. alm Equity har förvärvat fastigheten Varan 9:2 i Torekov, Båstads kommun. Fastigheten omfattar ett markområde om ca 4 ha som skall detaljplaneändras till byggbar mark. alm Equity har förvärvat Svartbäcken 1:18 och 53:11 i centrala Uppsala tillsammans med en partner med 50 procents ägarandel. Fastigheterna utgörs av två byggnader med en uthyrningsbar area av kvm. Detaljplanen medger konvertering till bostäder. U T S I K T E R F Ö R : Under 2010 har alm Equity för avsikt att växla upp verksamheten och utöka projektportföljen. Bolaget har en stabil finansiell ställning och söker aktivt efter intressanta projekt och nya partners. Fokus kommer att ligga på att identifiera och förvärva nya projekt och samtidigt driva utveckling, försäljning och byggnation av de befintliga projekten Tvålflingan i Stockholm, Brf Seaside på Värmdö, Oaxen i Stockholms skärgård samt Guldkaggen på Gotland. En väsentlig ökning av affärsverksamheten förväntas jämfört med 2009.

4 4 ALM Equity AB Org nr V D H A R O R D E T : G r u n d e n l a g d f ö r s n a b b a r e t i l lvä x t Det har varit ett utmanande år för hela fastighetsbranschen och även för alm Equity. Med facit i hand kan jag dock konstatera att vi gått stärkta ur krisen och att bolaget idag är bättre positionerat än någonsin för att möta framtiden inleddes med finansiell iskyla. Det fanns ingen efterfrågan på våra produkter, bankerna var ovilliga att ställa upp med lån och flera av våra finansiella partners kände oro inför framtiden. Våren gick åt till att omstrukturera bolaget finansiellt. Vi såg över vår projektportfölj, sålde ett perifert projekt, återbetalade lån och valde att bygga färdigt Smögenbaden med egna medel. Samtidigt har vi inriktat oss på att vårda och förstärka vår kretsorganisation som nu omfattar större och välkända stabila aktörer. Under detta arbete, som kännetecknades av krismedvetenhet, uppvisade bolagets affärsmodell sin styrka. Tack vare företagets uppbyggnad, med en flexibel kretsorganisation och ett begränsat risktagande i flera led, kunde de negativa effekterna av finanskrisen begränsas. I augusti kunde vi skönja en ljusning. Kreditmarknaden förbättrades och tack vare vårens arbete för att stärka bolagets finansiella ställning hade alm Equitys förhandlingsposition gentemot banker och entreprenadbolag stärkts. b o l a g e t s s t ö r s ta f ö r v ä r v Den stora vändningen för alm Equity kom i och med förvärvet av Tvålflingan för 120 Mkr bolagets största förvärv hittills. Vi genomförde affären tillsammans med två starka finansiella partners och kunde, tack vare genomarbetade och kreativa idéer, öka exploateringsgraden, vilket väsentligt bidrog till att förbättra projektets lönsamhetskalkyl. För vår lilla kärnorganisation, som slitit hårt under våren, innebar Tvålflingan en stor seger genom att Joakim Alm. stärka bolagets utvecklingspotential och framtidstro. alm Equitys framgångar bygger till stor del på medarbetarnas kreativitet och förmåga att hitta lösningar och skapa mervärden som gör projekten attraktiva och skiljer sig från mängden Förvärvet av Tvålflingan kan också ses som inledningen på en delvis ny strategi för alm Equity. Under företagets uppbyggnadsskede har vi framför allt arbetat med exklusiva projekt upp till kvm. Framöver kommer fokus att ligga på större projekt i centrala storstadslägen som vänder sig mot en bredare kundkrets och som skall gå att sälja även i kärvare tider.

5 ALM Equity AB Org nr Fördelen med att öka projektstorlekarna är att detta till stor del kan ske inom ramen för befintlig organisation. För en projektledare innebär det i praktiken ingen större arbetsbelastning om volymerna i varje projekt utökas. Utmaningen för våra medarbetare blir snarare att bibehålla och utveckla kreativiteten och nytänkandet när projekten i större utsträckning blir storprojekt. Erfarenheten från Tvålflingan visar att detta är fullt möjligt. Här skapar vi ett spännande och lönsamt projekt som vänder sig till en målgrupp av första gångsköpare, som trots sin storlek 255 stycken smålägenheter sticker ut på marknaden i form av innehåll och design. S tä r k ta p o s i t i o n e r Trots finanskrisens påfrestningar kan jag med tillfredsställelse konstatera att alm Equity har stärkt sina positioner under det gångna året. Vår ekonomiska ställning har förbättrats, vår kretsorganisationen är stark, projektvolymerna har ökat och vi har goda relationer med banker och stora entreprenadbolag. alm Equitys sätt att hantera de utmaningar som bolaget ställdes inför under 2009 har ingett respekt på marknaden och gjort att allt fler aktörer nu vänder sig till oss med affärsförslag. Jag vågar påstå att alm Equity på många sätt blivit ett helt nytt bolag under Framöver ser jag stora möjligheter för alm Equity. Vi har en rad intressanta projekt klara för byggstart under året och därutöver har vi flera spännande affärer på gång som jag räknar med kommer att realiseras under För att säkra bolagets fortsatta expansion har vi även inlett arbetet med att öka antalet byggrätter genom förvärv eller planändringar. Marknaden mot slutkund förbättades successivt under 2009, framför allt i storstadsregionerna. Men återhämtningen känns fortfarande bräcklig och kan störas av för tidiga räntehöjningar. Vi är emellertid försiktigt optimistiska, inte minst med tanke på det positiva bokningsläget i Brf Insteget som utgör första etappen av Tvålflingan-projektet. På lite längre sikt är jag betydligt mer optimistisk och räknar med att alm Equity skall kunna växa snabb are än den underliggande marknaden. Stockholm i mars 2010 Joakim Alm vd f ö r s i k t i g o p t i m i s m

6 6 ALM Equity AB Org nr m A R K N A D : S tä r k t p o s i t i o n på u t m a n a n d e m a r k n a d Vid ingången av 2009 var utsikterna för bostadsmarknaden fortsatt dystra. Utvecklingen kom dock att bli betydligt bättre än befarat tack vare Riksbankens aggressiva räntesänkningar till som lägst 0,25 procent 1. Detta gav marknaden en välbehövlig stimulans och ledde till att under 2009 ökade priserna 2 i Sverige med 20 procent på bostadsrätter och med 10 procent på villor. Bostadsbyggandet var under året fortsatt lågt och sjönk jämfört med 2008 med 30 procent den lägsta nivån på tio år 3. Marknadens aktörer satsade i första hand på att sälja ur eget lager, ofta med generösa rabatterbjudanden för att locka kunder som blivit mer kräsna, både avseende pris och läge. Som en effekt av denna säljstrategi minskade det samlade lagret av bostäder i landet, vilket i kombination med en positiv befolkningstillväxt 4, färre varsel än befarat och ljusare konjunkturutsikter har lett till ett ökat nybyggnadsbehov, inte minst i storstäderna. Lågkonjunkturen har tvingat marknadens aktörer att se över sina affärsmål. Säljstarter har skjutits upp och många projekt har delats upp i flera etapper för att kunna komma igång och byggstartas. En tydlig trend är att bolagens byggrättsportföljer struktureras om genom försäljningar och byten. Många bostadsbyggrätter har överlåtits till allmännyttiga bolag som avser att uppföra dessa som hyresrätter. o m a r b e ta d p r o j e k t p o r t f ö l j Även alm Equity inriktade sig under 2009 på att sälja kvarvarande enheter i pågående eller avslutade projekt samt omarbeta projektportföljen för att passa det nya marknadsläget. Tack vare alm Equitys flexibla affärsmodell kunde företaget snabbt ställa om och anpassa bolagets arbete efter de ändrade förutsättningarna. alm har uppvisat en snabb återhämtningsförmåga och bolaget har flyttat fram sina positioner på flera om råden och står starkare än någonsin. Som en följd av marknadens förändringar kommer bolaget framöver att prioritera projekt i storstadsområden med bra kommunikationer och stark underliggande efterfrågan. Det mesta talar för att marknaden kommer att Småhus Flerbostadshus Sveriges befolkning (historik & prognos) Källa: SCB Påbörjade lägenheter Källa: SCB

7 ALM Equity AB Org nr a f f ä r s i d é, s t r at e g i e r & o r g a n i s at i o n återgå till ett normalläge under 2010 med ökad nyproduktion och en stabil prisnivå. Boverket spår att bostadsbyggandet ökar med 25 procent nästa år 5 och det känns inte orimligt. I slutet av år 2009 kom indikationer på att försäljningen av nyproduktion på ritning börjat lätta lite och vi tror att det eftersatta behovet kommer visa sig under året genom en fortsatt ökning av försäljning av nyproduktion. Även med förväntade räntehöjningar kommer ränteläget att vara fortsatt lågt. Dock kan Riksbankens utredning om riskerna på den svenska bostadsmarknaden leda till krav på högre kontantinsatser vid bostadsköp, vilket i sin tur kan resultera i svårigheter för flera grupper att få lån, svårigheter för förstagångsköpare att komma in på marknaden och därmed påverka prisbilden på bostäder i Sverige. M A R K N A D S S T R AT E G I Lägesfaktorn är kärnan i allt projektutvecklingsarbete. För att kunna utveckla projekt med höga marginaler krävs tillgång till attraktiva fastigheter. alm Equity lägger därför ned stort arbete på att hitta projektlägen som har förutsättningar att generera den höga lönsamhet som vi eftersträvar. Ofta handlar det om unika projekt som Smögenbaden och Oaxen, men vi är inte främmande för att utveckla mer konventionella fastigheter, förutsatt att läget är rätt. I det kräsna marknadstillståndet har lägesfaktorn blivit allt viktigare, men ett bra läge säljer inte sig själv. En bärande tanke i alm Equitys projektutvecklingsarbete är att tillföra mervärden som ökar attraktionskraften och som gör att våra kunder känner att de får något utöver det vanliga. I flera av våra projekt har vi tidigare strävat efter att skapa en känsla av exklusivitet för att på så sätt förstärka lägets unika karaktär. Under 2009 har vi delvis tvingats anpassa vår strategi efter marknadens förändringar. Vi har tonat A f f ä r s i d é ALM Equity utvecklar och säljer bostäder i syfte att uppnå högsta möjliga riskjusterad avkastning för varje projekt. Värdeskapandet skall vara till gagn för såväl bolagets kunder som dess aktieägare. I n v e s t e r i n g s s t r at e g i I syfte att minimera risken sker investeringar huvudsakligen i projekt med fastställd detaljplan. Bolagets huvudmarknader skall vara Storstockholm, Mälardalen samt centrala lägen i regionstäder och speciella lägen på attraktiva semesterorter. F i n a n s i e l l s t r at e g i Verksamheten skall drivas kapitaleffektivt och med begränsat risktagande. Alla projekt läggs i egna bolag som skall vara fullt finansierade. Dessutom skall som regel 75 procent av bostäderna i varje projekt vara sålda innan byggnationen startar. Den finansiella risken delas ofta med andra aktörer där externa partners, utöver ränta, får del i projektets vinst. ALM Equitys moderbolag skall vara obelånat. O r g a n i s at i o n ALM Equity har en liten och flexibel kärnorganisation bestående av egna, högt kvalificerade, medarbetare som köper in tjänster från externa partners inom arkitektur, byggnation, juridik, design, finansiering och mäkleri. Organisationsmodellen är smidig, vilket innebär att ALM Equity snabbt kan anpassa sig till förändringar på marknaden.

8 8 ALM Equity AB Org nr ner sökandet efter exklusiva projekt på perifera lägen för att istället koncentrera oss på marknadssegment där det finns en genuin underliggande efterfrågan. Det riktigt påkostade har tillfälligt fått ge vika för satsningar som vänder sig till bredare köpstarka grupper. Fokus är fortfarande det speciella. I vårt största pågående projekt, Brf Insteget, som domineras av ettor och tvåor, strävar vi efter att skapa effektiva planlösningar med stilsäker design som ger lägenheterna en egen karaktär och som höjer dem över genomsnittet på marknaden, och i Brf Seaside, där vi vänder oss mot typiska barnfamiljer, erbjuder vi sjöutsikt, tillgång till strand och sjöstugor med bastu. I nuvarande marknadsläge är det extra viktigt att arbeta noggrant med varje delmoment i ett projekt som läge, pris, innehåll och utformning. Det som kännetecknar alm Equity är att vi redan på ett tidigt stadium har en klar uppfattning om hur en fastighet skall utvecklas. Byggföretag som arbetar med fastighetsutveckling gör det oftast utifrån ett entreprenadperspektiv, medan alm Equity alltid har kunden i centrum och strävar efter att skapa tilltalande lösningar som skiljer sig från mängden och som kan bana väg för en hög lönsamhet i projekten. Vi har ett helhetstänkande kring boendet som kräver extra omtanke och även omfattar bra kommunikationer och god service. K O N K U R R E N T E R alm Equity är ett renodlat utvecklingsbolag, utan egen byggrörelse. I denna nisch är vi relativt ensamma. Flertalet av alm Equitys konkurrenter är byggföretag, eller har byggföretag i sin koncern, som lockas av den höga lönsamhet som under goda omständigheter kan uppnås inom fastighetsutveckling. Vinsterna från denna typ av verksamhet kan i vissa fall vara större än vinsterna i själva byggverksamheten, även om lönsamheten varierar kraftigt över åren. Under senare år har byggbolag i ökad utsträckning börjat arbeta med projektutveckling av bostäder, och konkurrerar med traditionella aktörer om de stora bostadsprojekten. De stora byggbolagen som dominerar marknaden, är främst inriktade på storskaliga fastighetsprojekt med mer än 100 lägenheter. alm Equitys styrka är att vi kan arbeta med mindre fastighetsprojekt som inte passar de stora byggbolagens produktionsplaner, men som är stora nog för oss, och som vi kan ge extra omsorg. Under de senaste två åren har konkurrenssituationen förändrats. Många mindre fastighetsutvecklare har slagits ut och alm Equity möter i ökad utsträckning de större byggföretagen som konkurrenter. Samtidigt är entreprenadbolagen också våra leverantörer och samarbetspartners, vilket i sin tur kan generera nya affärer. R I S K E R O C H M Ö J L I G H E T E R Under 2009 har den finansiella krisen ställt bygg- och fastighetsmarknaden inför fortsatt stora utmaningar och det ser ut att fortsätta in i Ränteläget är visserligen rekordlågt, men mot detta står att bankerna skärpt sin kreditgivning när det gäller nyproduktion och fastighetsförvärv. Köpare av nyproduktion har dessutom blivit mer kräsna och är varse om de ökade svårigheterna att köpa nyproduktion då bankerna ökat sina krav på säkerhet och utlåning mot slutkund. Värderingen av köparnas befintliga värden i bostäder 5, Storstockholm Storgöteborg Stormalmö 4,00 3,00 2, ,00 0 jan 2007 jun 2007 nov 2007 apr 2008 sep 2008 feb 2009 jul 2009 dec okt-09 jul-09 apr-09 jan-09 okt-08 jul-08 apr-08 jan-08 okt-07 jul-07 apr-07 jan-07 okt-06 jul-06 apr-06 jan-06 okt-05 jul-05 apr-05 jan-05 Reporänta: Källa: Riksbanken Bostadsrätt (kr/kvm)

9 ALM Equity AB Org nr på andrahandsmarknaden har stundtals varit svårbedömda och bromsat upp hela flyttkedjan. Många av alm Equitys kunder är beroende av att kunna sälja sin befintliga bostad för att få kapital till insatsen. När kedjorna upphör att fungera skapas det dessutom en allmän osäkerhet på marknaden som bidrar till att dämpa prisutvecklingen, och i beträffande nyproduktionsförsäljningen nästan helt stannat upp. Detta märks främst på marknader utanför storstadsområdena. Under det senaste året har hushållens skuldbörda ökat kraftigt 6. Kommande förväntade räntehöjningar och krav på högre kontantinsatser, kan leda till en dämpad prisutveckling för bostäder de närmaste åren. Detta är en marknadsrisk som måste beaktas och som ställer stora krav på smidighet i såväl finans- som penningpolitiken. I det korta perspektivet är risken stor att räntorna höjs för tidigt och dämpar den gryende optimismen på marknaden. I dagsläget märker vi dock att det blivit lättare att sälja bostäder på ritning, för framtida leverans och hoppas att inte detta kommer försvåra återgången till normalläge. Men lågkonjunkturen har även skapat möjligheter. Flera aktörer, både stora och små, har slagits ut och nya aktörer har avvaktat att gå in på marknaden. Stora bolag som JM har känt av osäkerheten med att sitta på stora lager outnyttjade byggrätter och fått sälja av ur sin portfölj. När mindre och stora fastighetsutvecklare fått problem har alm Equity klarat sig bra tack vare bolagets flexibla affärsmodell och försiktiga kreditpolicy. Goda banksamarbeten har varit en styrka genom krisen. Kännetecknade för 2009 är att alm Equity har flyttat fram sina positioner i flera led. Vi arbetar med större projekt, vi anlitar större entreprenadbolag, vi har förbättrat våra bankrelationer och knutit till oss starkare samarbetspartners. Dessutom har vi betalat tillbaka lån och stärkt vår balansräkning. På flera punkter har vår trovärdighet och vårt anseende på marknaden stärkts, vilket kommer att skapa helt nya affärsmöjligheter framöver. 1. Källa: Riksbanken 2. Källa: Mäklarstatistik 3. Källa: SCB 4. Källa: SCB 5. Källa: Boverkets indikatorer, 20 oktober Källa: SCB, Sparbarometern , , , , , , januari mars maj juli september november Bostadsrätt (kr/kvm) Riket 2009 Not: Månadsvisa medelvärden 1,70 januari mars maj juli september november Villa (K/T) Riket 2009 Not 1: Månadsvisa medelvärden Not 2: Taxeringsår 2006 Not 3: K /T = Köpesumman dividerad med taxeringsvärdet

10 10 ALM Equity AB Org nr F i n a n s i e r i n g s m o d e l l : S t r at e g i f ö r t i l lvä x t m e d b e g r ä n s at r i s k ta g a n d e alm Equitys finansiella modell är utformad för att begränsa riskerna och möjliggöra en hög tillväxt med minimal kapitalinsats från bolagets sida. Huvudsakligen skall alla projekt vara sålda eller uthyrda till 75 procent innan de byggstartas. Vid denna försäljningsnivå är projekten säkerställda tack vare hög marginal i respektive projekt. Projekten skall dessutom vara fullt finansierade före byggstart vilket innebär att alla kostnader för att kunna sälja det färdig utvecklade projektet till slutkund skall vara säkrade, inklusive köpeskilling för fastigheten. Kapitalstrukturen följer löpande en finansieringsplan som tas fram tillsammans med finansiella partners och eventuella delägare i projektet. Kapitalstrukturen varierar från projekt till projekt, varför varje projekt får en egen finansiell uppbyggnad beroende på de flöden som genereras. På så sätt uppnås en dynamisk kapitalstruktur som vid varje tillfälle ger projektet full finansiering. Inga lån eller säkerheter får ställas mellan de olika projekten; varje projekt skall stå på egna ben. Alla projekt bolagiseras som regel redan vid förvärvstillfället. Därefter kapitaliseras projekten med banklån, ägarlån och eget kapital. En vanlig finansieringsform i alm Equity är hybridkapital där externa partners, utöver ränta, erhåller del i den vinst som upparbetas i projektet. Genom denna finansieringsform avstår alm Equity från en del av vinsten, men kan i gengäld ta sig an större och fler projekt och uppnå en snabbare tillväxt. Enligt alm Equitys definition utgör eget kapital plus ägarlån andelen riskbärande kapital i förhållande till totalt kapital i projektet. Eftersom alla projekt är självfinansierade, och ligger i egna bolag, minimeras den finansiella risken, samtidigt som projekten blir lättare att styra. Ytterligare en fördel är att moderbolaget kan hållas skuldfritt och utnyttjas för nya affärer. I alm Equitys finansiella modell riskanalyseras alla projekt av flera parter delägare, banker, andra finansiärer samt bolagets investeringskommitté vilket ytterligare ökar säkerheten. A L M: S F I N A N S I E L L A M O D E L L (ASS ET LIAB I LITY MANAG E M E NT) Ett obelånat moderbolag Projekten skall vara fullfinansierade Marginalen i varje projekt skall vara hög Inga säkerheter får ställas mellan olika projekt Inga lån mellan olika projekt

11 ALM Equity AB Org nr m I L J Ö : H å l l b a r t b o e n d e m e d e f f e k t i v e n e r g i a n vä n d n i n g alm Equitys målsättning är att skapa genomtänkta bostadsmiljöer där val av material, uppförande och förvaltning sammantaget tar hänsyn till miljön och ett långsiktigt brukande. Bra material och kvalitetsprodukter har bättre hållbarhet och längre livstid. alm Equity lägger därför stor vikt vid att anpassa materialen efter projektens olika behov och efterfrågan. I detta arbete följer vi med intresse utvecklingen av nya material. Utöver alla rådande miljökrav, försöker vi, så långt det går, att uppnå ett så kostnads- och miljöeffektivt boende som möjligt, bland annat genom att ge lägenhetsinnehavarna bättre möjligheter att själva påverka sitt miljöval. Stora energibesparingar kan uppnås om de boende själva kan styra sin energianvändning genom individuell energi- och vattenmätning. Genom att installera styr- och reglersystem med separata el-, värme- och vatten mätare i varje lägenhet får de boende ett incitament att påverka sin energikonsumtion och att sänka sina driftskostnader. Internt arbetar alm Equity med att utveckla miljötänkandet i företaget genom att skapa bra rutiner inom alla våra arbetsområden. ALM Equity uppför 29 fritidsbostäder i Brf Guldkaggen i Burgsvik på södra Gotland.

12 12 ALM Equity AB Org nr A F F Ä R S M O D E L L : S m i d i g o r g a n i s at i o n f ö r at t h a n t e r a r i s k e r o c h m ö j l i g h e t e r Rätt skött, och under gynnsamma omständigheter, kan fastighetsutveckling vara en mycket lönsam verksamhet. Risknivån är dock, generellt sett, högre än i traditionell entreprenadverksamhet, vilket ställer höga krav på affärsmodellen i ett litet företag som alm Equity. Den bärande strategin i alm Equity är lönsam tillväxt med begränsat finansiellt risktagande. För att uppnå detta har bolaget utvecklat en flexibel affärsmodell som medger att verksamheten lätt kan anpassas till nya förhållanden på marknaden, eller till förändrade krav i enskilda projekt. Tack vare denna flexibilitet har alm Equity lyckats bemästra de stora utmaningar som bygg- och fastighetsmarknaden ställts inför under 2008 och Fastighetsutveckling är en utdragen och arbetsam process som spänner över lång tid och där värdeutvecklingen sker trappstegvis med månads- och årslånga intervaller. Köp av råmark är en förhållandevis billig investering, men samtidigt riskabel eftersom det inte är givet att marken kan bli detaljplanelagd och byggbar. Det inledande arbetet med olika myndighetsprocesser är dessutom tidsödande, och kanske förgäves, om inte alla tillstånd går igenom. Å andra sidan ökar värdet på projektet kraftigt den dag som detaljplan och bygglov har gått igenom. Trots detta har alm Equity under bolagets uppbyggnadsskede avstått från denna inledande fas av projektutvecklingen, helt enkelt för att begränsa risken och 10 0 % V Ä R D E V ä r d e u t V e c k l i n g i e t t b o s ta d s p r o j e k t 8 0 % 6 0 % 4 0 % 2 0 % i d È A r b e t e / r Å M A r k : 2 6 M Å n A d e r p l A n A r b e t e : M Å n A d e r b Y g g l o V : 2 6 M Å n A d e r f ö r s ä l j n i n g ( 7 5 % ) : 2 6 M Å n A d e r p r o d u k t i o n : M Å n A d e r i n f ly t t n i n g : 1 3 M Å n A d e r 0 % 0 2 m å n 4 m å n 6 m å n 8 m å n 10 m å n 12 m å n 14 m å n 16 m å n 18 m å n 2 0 m å n 2 2 m å n 24 m å n 2 6 m å n 2 8 m å n 3 0 m å n 3 2 m å n Uppskattad genomsnittlig värdeutveckling utifrån ALM Equitys bostadsprojektportfölj.

13 108_alm_brochure.indd TACK FÖR AT T DU TAR DIG TID ALM Equity vill göra avtryck på Sveriges bostadsmarknad och utveckla boendet. Och självklart vill vi ha nöjda kunder. Det är därför viktigt för oss att veta hur ni upplevde oss, och de företag som vi anlitar, under processen. Denna enkät innehåller 34 frågor om er upplevelse som kund hos ALM Equity. Det är värdefullt för oss om ni svarar på frågorna så fullständigt som möjligt era synpunkter kan hjälpa oss att bli ännu bättre. Vi uppskattar att ni tar er tid att besvara enkäten och som tack för hjälpen bjuder vi på en trisslott. ATT KÖPA BOSTAD GENOM ALM EQUITY 108_alm_brochure.indd för dig som har köpt bostad genom ALM Equity. 1. I vilket projekt har ni köpt bostad? Sammansättning på köpare? Kvinna Man Par Familj med barn, antal barn Ålder på köpare? och uppåt 66 och uppåt 4. Vilken typ av bostad har ni köpt? Lägenhet i nyproducerat bostadshus Lägenhet i befintligt bostadshus Villa/radhus 5. För vilket ändamål har ni köpt bostaden? Permanentboende Fritidsboende 6. Om ni köpt fritidsboende, hur bor ni permanent? Hyresrätt Bostadsrätt Villa/radhus med äganderätt 7. Köpte ni er bostad på ritning? Ja Nej 8. Vid hur många tillfällen har ni uppskattningsvis bytt / köpt bostad under de senaste 10 åren? En gång inkluderat denna Två gånger inkluderat denna Tre till fem gånger inkluderat denna Mer än fem gånger inkluderat denna 9. Vilken typ av bostad var er senaste? Hyresrätt Bostadsrätt Villa/radhus med äganderätt 10. Har ni köpt en nyproducerad bostad tidigare? Ja, antal gånger Nej 11. Vilken/vilka faktorer var avgörande vid valet? Läget Allt är nytt och fräscht Arkitekturen/designen Priset Slumpen Annat : Hade ni köpt bostaden om den inte var nyproducerad/renoverad? Ja Nej Kanske 110_alm_enkat.indd _alm_enkat.indd SÄKERHET & GARANTIER 108_alm_brochure.indd _alm_brochure.indd ALM Equity AB Org nr Att köpa bostad 7 Att köpa bostad 13 Det är skillnad att köpa bostadsrätt i en nyproducerad förening jämfört med att köpa en bostadsrätt på begagnatmarknaden. Huset och lägenheten finns helt enkelt inte ännu. Istället finns det ritningar och beskrivningar på hur fastigheten, lägenheterna och ekonomin kommer att se ut. Oftast kan man inte exakt veta hur allting kommer se ut, men det är också lite av tjusningen. Att flytta in en helt ny bostad där ingen tidigare bott upplever många som väldigt lyxigt. Nyproducerade bostadsrätter kommer ofta till genom att fastighetsutvecklingsföretag som ALM Equity, byggföretag som JM och NCC eller bosparorganisationer som Riksbyggen och HSB tar initiativet och bygger nytt. Företagen startar, driver och håller i projekten. När du kommer i kontakt med ett bostadsprojekt från ALM Equity är bostads rättsföreningen redan bildad. Styrelsen består av ett antal personer med anknytning till ALM Equity och projektet, och dessa kvarstår i styrelsen tills projektet är klart. Kontaktpersonen ni möter från ALM Equity har alltid god insyn i projektet och föreningens arbete. Så småningom utgår denna interimsstyrelse och överlämnar ansvaret till en ny styrelse, som består av de boende i föreningen. Detta brukar ske i samband med den stämma som kommer närmast efter inflytt. ALM Equity representerar föreningen och bevakar att föreningen får det de beställt, att alla garantier och försäkringar finns, såsom insatsgaranti, färdigställande- och byggfelsförsäkring, och att projekten slutförs. Vi startar inte byggnationen förrän cirka 75 % av alla bostäder är sålda. Detta är oerhört viktigt och innebär en trygghet för våra köpare, långivare, aktieägare och konsulter som arbetar för oss. Så snart 75 % är sålt sätter vi spaden i jorden. För de resterande 25 % av lägenheterna finns en köpgaranti. På detta sätt får föreningen in alla insatser och avgifter så att medlemmarna inte drabbas av kostnadsökningar. Att bygget uppfyller alla myndighetskrav kontrolleras under byggtiden av en oberoende kvalitetsansvarig. Kvalitetsansvarige är anlitad av byggherren (bostadsrättsföreningen) och skall se till att entreprenören utför sitt arbete enligt kontrollplan och att samhällets krav på byggnationen uppfylls. När bygget sedan är klart skall hela byggnationen genomgå slutbesiktning. Even tuella anmärkningar åtgärdas innan bygget blir helt godkänt. Två år efter slutbesiktningen skall en garantibesiktning ske. Lagstadgade garantier gäller för maskiner, inventarier och byggnation. Behöriga besiktningsmän utför alla besiktningar. De är oberoende och deras tjänster köps in för att kontrollera att entreprenören uppfyllt sina åtaganden gentemot beställaren, föreningen och samhället. ENKÄT Köparprofil Bostaden Broschyren»Att köpa bostad genom ALM Equity«beskriver tydligt för kunden vad som gäller vid köp av en nyproducerad bostad. Efter att kunden har flyttat in får man via enkäten»du som köpt bostad genom ALM Equity«utförligt svara på 34 st frågor. slippa svåruppskattade och tidskrävande processer. Bolagets inriktning har istället varit att satsa på mark eller fastigheter där detaljplanen är fastställd och där vi ser goda möjligheter att utveckla attraktiva projekt med hög lönsamhet inom ett till två år. Vår styrka ligger i kreativiteten och att se lösningar som ökar värdet på varje enskilt projekt, vare sig det gäller ändrad tomt indelning, utökade byggytor eller utformningen av attraktiva lägenheter för speciella målgrupper. Ett bärande tema i alm Equitys affärsmodell är att begränsa riskerna i varje led. En stor del av risken kan elimineras genom att bolaget avstår från köp av tomtmark och att inga projekt startas förrän 75 procent av lägenheterna är sålda. I takt med att alm Equity växer är det emellertid viktigt att bolagets portfölj med byggrätter utökas så att en kontinuerlig produktion kan upprätthållas. Av denna anledning är det framöver aktuellt med köp av icke planlagd mark. För närvarande utreds hur detta skall kunna ske utan att binda för mycket kapital som hämmar bolagets expansion. v a r j e p r o j e k t i e t t e g e t b o l a g En annan viktig princip är att varje projekt läggs i eget bolag, med egen finansiering och egen projektstyrning. Korsvisa säkerheter mellan bolagen får inte förekomma och moderbolaget skall alltid vara skuldfritt. Eventuella problem är på så sätt isolerade till varje enskilt projekt och kan inte spridas till resten av bolaget. Även finansieringen av projektbolagen är en spegling av alm Equitys riskaversion. Bolaget använder sig gärna av hybridkapital där långivarna, utöver ränta, får del av den kommande projektvinsten. alm Equity väljer således att ta ut en lägre vinst i utbyte mot större säkerhet. I en svag marknad är det dock förenat med stora svårigheter att finansiera fastighetsprojekt med mezzaninlån. Upplåningstekniken har därför förfinats under 2009 för att öka tillgången på kapital och begränsa riskerna. Detta har bland annat åstadkommits genom att investerare erbjuds hybridkapital i de olika projektbolagen i stället för lån. På så vis har alm Equity även garderat sig för negativa följdverkningar om någon långivare skulle komma på obestånd. Modellen med självständiga projektbolag innebär att alm Equity har en mycket flexibel affärsstruktur som underlättar kommunikationen med kunder, banker, samarbetspartners och leverantörer. Inte minst under 2009 visade denna modell sin styrka eftersom den gjorde det möjligt att snabbt anpassa verksamheten till den kraftiga inbromsning som skedde på marknaden med vikande efterfrågan och svårigheter för kunderna att finansiera sina bostadsköp.

14 14 ALM Equity AB Org nr På rörelsenivå begränsas risken genom alm Equitys organisatoriska uppbyggnad med ett fåtal medarbetare som runt sig har en rad externa specialister och dess tjänster som köps upp efter behov. Utöver att vara smidig och kostnadseffektiv kan denna partnerorganisation lätt anpassas till varje projekts speciella krav, vare sig det gäller val av arkitekter, byggbolag eller säljare. En annan fördel med organisationsmodellen är att den lätt kan anpassas till ökade volymer, vilket kommer att vara en viktig faktor framöver i takt med att alm Equitys verksamhet växer. För projektledarna, som självständigt ansvarar för att varje projekt fullföljs smidigt och utan förseningar, innebär det inget större merarbete om volymerna justeras upp. v i s u a l i s e r i n g a v p r o j e k t e n Kommunikationen med kunderna är en kritisk framgångsfaktor för alm Equity. Affärsidén att sälja lägenheter redan på ritningsstadiet, för framtida leve rans, ställer organisationen inför stora utmaningar, speciellt i tider med svag efterfrågan. För icke fackmän kan det vara mycket svårt att föreställa sig hur bostaden kommer att se ut när projektet är färdigställt. Det gäller därför att så långt det går visualisera de olika projekten så att slutresultatet stämmer väl överens med kundernas förväntningar. alm Equity sätter alltid kunden i centrum, vilket innebär att vi måste vara lyhörda för deras krav och anstränga oss extra mycket för att motsvara deras förväntningar. I denna process är det viktigt att välja rätt mäklare för varje enskilt projekt, samt att ta fram säljunderlag som så långt det går underlättar valet för våra presumtiva kunder. Detta är ett arbetssätt som ständigt måste förfinas och anpassas efter respektive projekts utformning och målgrupp. Även färdigställda projekt kan visa sig vara svårsålda om marknaden viker. För att lättare kunna bedöma risken i de olika utvecklingsfaserna delar alm Equity in varje projekt i olika risknivåer. Projekten rangordnas med hänsyn till sin utvecklingsfas och position på marknaden mikroläge på olika delmarknader. På så sätt går det att bilda sig en uppfattning om hur läget och utformningen kan tänkas påverka de olika projektens lönsamhet. I den efterföljande projektbeskrivningen framgår tydligt de olika projektens position på marknaden och var på riskskalan de befann sig per den 31 december Även vinstavräkningsgraden, som beskrivs närmare i not 1 på sidan 69, redovisas. P R O J E K T E N S M I K R O L Ä G E M4 M3 M2 M 1 Mikroläget följer övriga marknaden. Mycket små möjligheter att påverka prisbilden. Mikroläge med designkoncept, storlek på lägenheter. Små möjligheter att påverka prisbilden. Eget läge, möjlighet att påverka prisbilden. Unikt mikroläge, objekt kopplat till aktiviteter, design, båtplatser m.m. Jämförbara objekt saknas. Stora möjligheter att påverka prisbilden. Premiumprojekt. I efterföljande beskrivningar av våra projekt går det enkelt att se varje projekts mikroläge. P R O J E K T E N S R I S K N I V Å Risknivå R5 R4 R3 R2 R 1 Projektfas Råmark. Planlagd mark. Bygglov beviljat/olika myndighetslov. Mer än 75 % av projektets bostäder sålda. Upphandling, påbörjande & färdigställande av entreprenad. Normalt arbetar ALM Equity inte på risknivå 5. I efterföljande beskrivningar av våra projekt går det att se var på risktrappan de olika projekten befinner sig. Observera att uppgifterna avser projektens status per den 31 december 2009.

15 ALM Equity AB Org nr P R O J E K T & FA S T I G H E T E R

16 16 ALM Equity AB Org nr P R O J E K T - & F A S T I G H E T S P O R T F Ö L J : V i g ö r d e t o vä n ta d e alm Equitys projekt- och fastighetsportfölj omfattade vid utgången av kvm byggrätter och cirka 600 planerade bostäder. Av dessa planeras cirka 300 bostäder byggstartas under alm Equitys andel är kvm byggrätter och drygt 360 planerade bostäder. Nedan presenteras samtliga projekt med en utförligare beskrivning, av ett pågående och ett avslutat projekt, som stämmer väl överens med alm Equitys målsättning: Att se nya möjligheter inom fastighetsutveckling Att betrakta varje projekt som unikt Att göra det oväntade T v å l f l i n g a n : K o n t o r o m v a n d l a s t i l l a t t r a k t i v a b o s t ä d e r Under 2009 förvärvade alm Equity fastigheten Tvålflingan 11 i Stockholm som under de närmaste åren kommer att vara bolagets dominerande utvecklingsprojekt. Totalt kommer alm Equity att investera 320 Mkr i projektet. Avtalet innefattar förvärv av del av fastigheten Tvålflingan 5 och fastigheten omfattar tre potentiella avstyckningsbara fastigheter om ca kvm kontor och en byggrätt om kvm. Ny detaljplan trädde i kraft oktober 2009 som medger byggnation av bostäder. Projekt Tvålflingan ger en bra bild av alm Equitys sätt att arbeta och vår förmåga att hitta kreativa lösningar för att uppnå maximal lönsamhet i varje projekt. Inför förvärvet gjordes en volymstudie och översiktlig bygglovsritning över fastigheterna. Det framgick snart att Hus 01 passade utmärkt för ombyggnation till små och yteffektiva bostäder, perfekta för förstagångsköparen, att Hus 02 var en attraktiv förvaltningsfastighet, idag kontorsfastighet, men med potential att bygga om till bostäder och att Hus 03 var en attraktiv byggrätt för bostäder: Hus 01 befintligt kontorshus från 1972 om ca kvm. Hus 02 befintligt kontorshus från 1935 om ca kvm. Hus 03 enkel industribyggnad/byggrätt om ca kvm. Varje fastighet skall utvecklas var för sig utifrån dess förutsättningar att skapa ett så högt totalresultat som möjligt. Handlingsutrymmet är stort i projektet då fastig heternas karaktär skiljer sig från varandra sinsemellan och lämpar sig för många saker. Finansieringen av Tvålflingan har skett helt i enlighet med alm Equitys strategi att begränsa risken genom att ta in två delägare i projektet. alm Equity kommer att driva projektutvecklingen och äga 38,5% av projektet. Exploateringen förväntas genomföras under en period om ca 36 månader. Tvålflingan ligger vid Telefonplan i Hägersten, en av Stockholms mest attraktiva närförorter. Sedan Ericsson successivt har lämnat området har nya verksamheter flyttat in i bolagets gamla industri- och kontorslokaler, samtidigt som vissa fastigheter börjat byggas om till bostäder. En av de första hyresgästerna var Konstfack som kommit att sätta sin prägel på hela området och lockat till sig en rad liknande verksamheter. Inte minst unga människor söker sig hit, vilket bidragit till att vitalisera området och skapat ett rikt utbud av kultur, trendiga butiker och restauranger. Bra kommunikationer är en annan viktig faktor som stärker områdets popularitet. alm Equity bedömde på ett tidigt stadium att Tvålflingan hade en stor utvecklingspotential, inte minst med tanke på läget i en stadsdel med stark underliggande efterfrågan på bostäder samt Stockholm ökande

17 ALM Equity AB Org nr inflyttningsnetto. Vid förvärvstillfället bestod fastigheten av tre byggnader om totalt kvm med byggrätter för bostäder, kontor och hotell. Efter styckning i tre delar kunde en mindre industribyggnad på kvm säljas, vilket skedde efter verksamhetsårets utgång. Kvar finns därefter: Hus 1 en tomställd kontorsfastighet om kvm, byggd på tidigt 70-tal, samt Hus 2 en uthyrd kontorsbyggnad om kvm i gott skick. Hus 1 kommer byggas om till bostäder i alm Equitys regi under 2010 medan framtiden för Hus 2 inte är fastlagd. Här kan man tänka sig en rad olika möjligheter som konvertering till bostäder, skola, hotell eller fortsatt förvaltning som kontor. B r f I N S T E G E T, T E L E F O N P L A N, S T O C K H O L M alm Equity kommer att investera 220 Mkr i Hus 1 som skall byggas om till bostäder, främst mindre lägenheter för ungdomar, förstagångsköpare och studenter. Behovet av mindre bostäder är stort och bostadsbristen i Stockholm ökar med nyinflyttning och barn som når vuxen ålder. Projektet kommer ge ett bra boende i stadsnära miljö med goda kommunikationer nära tunnelbana till universitet och högskolor samtidigt som boendekostnaden (lån + avgift + driftkostnader) ska konkurrera med dagens studentbostäder. Totalt blir det 255 lägenheter med smarta planlösningar, balkong och egen stil, anpassad efter målgrupperna. Ambitionen med Brf Insteget är att skapa möjligheter för yngre människor att bo tillsammans i en kreativ och modern miljö som matchar områdets atmosfär. Utöver bostäder rymmer fastigheten lokaler för gym, café och affär, samt garage om kvm. Projektet, som fått namnet Brf Insteget, har utarbetats i samarbete med alm Equitys kretsorganisation och som totalentreprenör har utsetts Peab:s dotterbolag Kungsfiskaren. alm Equitys målsättning är»högsta vinst per kvm«. Högsta vinst uppnås genom att både få ut maximal intäkt per kvm exempelvis via yteffektivitet, rätt planlösningar för tänkt målgrupp av köpare och individuell prissättning av varje lägenhet för sig samt att få ner den totala byggkostnaden genom exempelvis upprepningar och förenklingar utan att tulla på dess inneliggande värden att höja intäkten. Avvägningsfrågorna är många. alm Equity står för kundinsikten och totalentreprenören för det tekniska. Eftersom det varit svårt att sälja nyproduktion på ritning de senaste åren har vi inför lanseringen av projektet scannat av marknaden ordentligt. Priser och design har stämts av mot en fokusgrupp och vi har fått en säker känsla på att vi ligger rätt på marknaden. För att säkerställa 75% sålda enheter under våren 2010, då vi har för avsikt att påbörja byggnationen, har vi en strategi som innebär att vi inte går ut officiellt med försäljningen via extern mäklare förrän cirka 100 enheter är sålda. Detta gör vi genom att bygga upp ett intresse kring projektet som inte tar de vanliga vägarna via mäklarannonser och vanliga visningar. I detta sammanhang där målgruppen är yngre människor, har alm Equity valt att marknadsföra lägenheterna via sociala medier som Facebook, Twitter och genom en egen hemsida För projektet gäller tre olika designkoncept som kunden har att välja emellan;»manhattan Lifestyle«,»Notting Hill Lifestyle«samt»Plain Vanilla«. Detta gör det möjligt för kunden att vara med och påverka sitt boende, som är en av fördelarna vid köp av nyproduktion. De varierar i färgsättning av väggar, golv och badrum, men har den genomgående höga standarden som till exempel integrerad kyl, frys och diskmaskin, gemensamt. Till försäljningsstarten bygger vi även en visningslägenhet. Där vi presentera våra designlinjer samt tillval samt har visningar och informationsmöten för att spekulanter ska få chansen att visualisera hur det kommer att bli. Fastighet: Tvålflingan 11 Byggrätt: kvm Boarea: kvm Lokalarea: kvm Antal bostäder/alm:s andel: 255/98 st Försäljningsgrad: 0 % Färdigställandegrad: 0 % Vinstavräkningsgrad: 0 % Ägandedel: 38,5 % F LY G P L A N S F A B R I K E N, T E L E F O N P L A N, S T O C K H O L M Flygplansfabriken, Hus 02 som ingick i förvärvet av Tvålflingan 11, är en fyra våningar hög fabriksbyggnad från 1935 med ljus putsad fasad. På platsen stod tidigare flygplansfabriken Nordisk Aviatik, byggd 1917, som producerade flygplan för statens räkning. VD och grundare var flygbaron Carl Cederström, känd som Sveriges förste pilot. Han var övertygad om att civilflyget skulle utvecklas starkt efter första världskriget och satsade på att utveckla passagerarplan. Endast ett år senare, 1918, omkom Cederström i en flygolycka och driften i fabriken upphörde. Minnet lever dock fortfarande kvar och huset kallas i folkmun än idag för»flygplansfabriken«.

18 18 ALM Equity AB Org nr A L M E Q U I T Y S P R O J E K T K A R TA Projektfastigheter: 3. E. Wollbratts Byggnadsfirma Uddevalla 6. Nilhästen 11 Eskilstuna Pågående projekt: 5. Brf Kyrkklockan Eskilstuna 8. Brf Guldkaggen Burgsvik 9. Hökaren Enköping 13. Brf Seaside Värmdö 14. Brf Insteget Telefonplan 15. Flygplansfabriken Telefonplan 16. Cobran Telefonplan 20. Brf Sjövillan 5 Oaxen 21. Brf Kalksilos 1& 2 Oaxen 22. Brf Sjövillan 7 Oaxen 23. Brf Kalkateljén Oaxen 24. Brf Kalkmagasinet Oaxen 25. Brf Kalklaboratoriet Oaxen Planprojekt: 4. Stadsfjället Uddevalla Avslutade projekt: 1. Brf Smögenbaden Smögen 2. Brf Bohusbryggan Ellös 7. Brf Repet Visby 10. Brf Stadshotellet Enköping 11. Brf Utsikten Norrtälje 12. Sjöhjälten Sollentuna 17. Brf Penseldraget Hägersten 18. Brf Körgossen Fruängen 19. Brf Trädgårdsterrassen Segeltorp 26. Brf Kalk Palais Oaxen

19 ALM Equity AB Org nr Brf Kyrkklockan 18 Hökaren 84 Brf Sjövillan 5 15 Brf Guldkaggen 23 Brf Seaside 32 Brf Insteget 98 Brf Kalkateljén 6 Brf Sjövillan 7 7 Brf Kalklaboratoriet 10 Brf Kalkmagasinet 6 Flygplansfabriken 15 Brf Kalksilos 1 20 Brf Kalksilos 2 20 ALM Equitys andel av antal byggrätter i bostadsprojektportföljen Brf Insteget Brf Seaside Brf Guldkaggen Brf Kyrkklockan Hökaren Brf Sjövillan 5 Brf Sjövillan 7 Brf Kalksilos 1 Brf Kalksilos 2 Brf Kalkateljén Brf Kalkmagasinet Brf Kalklaboratoriet Flygplansfabriken Cobran Summa: 364 st Cobran 10 A L M E Q U I T Y S B O S TA D S - & P L A N P R O J E K T Bostads- Byggrätt ALM:s Mark ALM:s Bostäder ALM:s Mikro- Riskprojekt Boa / Loa andel** kvm andel** totalt andel** läge nivå Brf Insteget * M3 R4 Brf Seaside M2 R3 Brf Guldkaggen M1 R3 Brf Kyrkklockan M3 R3 Hökaren * M4 R4 Brf Sjövillan 5 * M2 R4 Brf Sjövillan 7 * M2 R4 Brf Kalksilo 1 * M1 R4 Brf Kalksilo 2 * M1 R4 Brf Kalkateljen * M2 R4 Brf Kalkmagasinet * M2 R4 Brf Kalklaboratoriet * M2 R4 Flygplansfabriken * M3 R4 Cobran * M3 R4 Stadsfjället, Uddevalla 74,9 48,0 Fas 1: 2 6 mån Idéarbete/ råmark Fas 2: mån Planarbete Fas 3: 2 6 mån Bygglov Fas 4: 2 6 mån Försäljning Fas 5: mån Produktion Fas 6: 1 3 mån Inflyttning Summa ,9 48, PROJEKT- Area Bostäder ALM:s Fas 1: Fas 2: Fas 3: FASTIGHETER kvm totalt andel** Förvaltning Utveckling Avyttring Kråkhagen 3, Uddevalla Kråkhagen 4, Uddevalla Stake 5, Uddevalla Nilhästen 11, Eskilstuna Summa * Förvärv med villkor om att detaljplan vinner laga kraft. **Alm Equitys ägarandel av det totala projektet.

20 20 ALM Equity AB Org nr I dag består fastigheten av kontor och lager. Detaljplanen medger kontor, bostäder eller skola. Hus 02, har goda möjligheter för framtida bostadsrätter, kontorsuthyrning eller hotellverksamhet. Efterfrågan finns som stöder samtliga idéer. alm Equity undersöker utvecklingsmöjligheterna för alla alternativ. Byggrätt: kvm Antal bostäder/alm:s andel: 40/15 st Försäljningsgrad: 0 % Färdigställandegrad: 0 % Vinstavräkningsgrad: 0 % Ägandedel: 38,5 % C O B R A N, T E L E F O N P L A N, S T O C K H O L M Cobran ingick som del i förvärvet av Tvålflingan 11 och består av en bostadsbyggrätt om ca kvm. Tanken var att antingen utveckla fasigheten i egen regi, eller att sälja den vidare till annan aktör. I början av 2010 valde alm Equity att avyttra projektet för 23 Mkr till en lokal aktör. Fastighet: Del av Tvålflingan 11 Byggrätt: kvm Antal bostäder/alm:s andel: 25/10 st Försäljningsgrad: 0 % Färdigställandegrad: 0 % Vinstavräkningsgrad: 0 % Ägandedel: 38,5 % B r f S E A S I D E V Ä R M D Ö, M Ö R T N Ä S Ursprungligen bestod projektet av fyra separata fastigheter om totalt ca fyra hektar mark på en halvö ute på Värmdö. Endast två av dessa fyra fastigheter fick bebyggas men enligt den då pågående planändringen var en uppdelning på tio villatomter trolig, vilket också låg till grund för förvärvspriset. Sedan alm Equitys förvärvat området vann den nya detaljplanen laga kraft, och efter ytterligare bearbetning av förutsättningarna från alm Equitys sida blev resultatet att området styckades i 16 villatomter, varav nio sjötomter och sju sjönära med sjöutsikt. Då varje tomt får bebyggas med ett parhus, kan de 16 fastigheterna generera totalt 32 bostadsenheter. Genom att fastigheten är styckad i 16 separata tomter har projektet stor flexibilitet. Försäljningen kan ske i bostadsrättsform och/eller med äganderätt. Det minskar projektrisken och höjer värdet i och med att antalet kategorier köpare ökar. Efter krisen hösten 2008 valde alm Equity att säga upp de köpeavtal som då hade tecknats med intresserade privatkunder. Under 2009 har projektet därefter omarbetats och ett nytt parhus har tagits fram tillsammans med NCC som skall stå för totalentreprenaden. Bygglovet för det nya parhuset är klart och under 2010 kommer projektet att marknadsföras och säljas. Försäljning och utbyggnad sker nu i etappform, Etapp I Etapp III. Området har fått en mindre lyxbetonad karaktär än tidigare och vänder sig i första hand till barnfamiljer samt yngre par som uppskattar det moderna, lättskötta och natursköna skärgårdslivet, bara 20 minuter från Stockholms city. Projektet omfattar även privat strand och sjöstugor med vedeldad bastu. Fastighet: Mörtnäs 1:705, m.fl. Tomtstorlek: kvm Byggrätt: kvm Antal bostäder/alm:s andel: 32/32 st Försäljningsgrad: 0 % Färdigställandegrad: 0 % Vinstavräkningsgrad: 17 % Ägarandel: 100 % B r f G U L D K A G G E N, B U R G S V I K, G O T L A N D Fastigheten består av Wärdshuset Guldkaggen där huvudbyggnaden är ett hamnmagasin från 1600-talet, mycket väl beläget i Burgsviks hamn. Burgsvik ligger på södra Gotland i ett område som heter Storsudret, ibland kallat»sveriges Provence«på grund av sin unika natur med kilometerlånga sandstränder, klapperstensvallar och raukområden. Ambitionen är att skapa ett område med bekymmersfritt fritidsboende i anslutning till en restaurang och i direkt närhet till havet med möjlighet till båtplats. Lägenheterna blir små, kompakta och designade med möjlighet till uthyrning via restauratören. Beviljat bygglov medger att alm Equity utvecklar fritidsboende i nuvarande huvudbyggnad, bygger en helt ny tillbyggnad med restaurang och lägenheter samt 10 småhus i form av sjöstugor och 2 parhus. alm Equity har under året styckat fastigheten i tre delar, vilket ökat projektets flexibilitet. En sjöstuga är färdigbyggd och kommer användas som visningshus vid marknadsaktiviteter under vår och sommar. Avtal om totalentreprenad är tecknat.

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2012

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2012 ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2012 Stockholm 2012-08-24 April - juni 2012 Omsättningen uppgick till 78,4 (144,2) Mkr Resultatet uppgick till 7,5 (30,7) Mkr, motsvarande 0,61 (3,02)

Läs mer

W W W. A L M E Q U I T Y. s E

W W W. A L M E Q U I T Y. s E WWW.ALMEQUITY.se MÄLARUTSIKTEN HÄSSELBY STRAND 4 BRF MÄLARUTSIKTEN BRF MÄLARUTSIKTEN Välkommen t i l l B R F MÄLARUTSIKTEN! Mitt i Hässelby strand centrum kommer ALM Equity uppföra ett 18-våningshus

Läs mer

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd s. 1 BILAGA 4 projektorganisation och referenser Sveafastigheter Bostad Bakgrund s. 2 Sveafastigheter är verksamma inom utveckling och förvaltning av bostads och handels fastigheter sedan 2003. I Sveafastigheter

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2007

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2007 ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2007 Stockholm 2007-08-22 Januari-Juni 2007 Omsättning 107,0 Mkr Resultat 16,5 Mkr motsvarande 1,34 kr/aktie Balansomslutningen 298 Mkr Eget kapital 80

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2014

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2014 ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2014 Januari december 2014 Stockholm 2015-02-26 Omsättningen uppgick till 895,7 (364,5) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 169,0 (69,9) Mkr. Resultatet uppgick

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2015

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2015 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2015 Stockholm 2015-11-25 Januari september 2015 Omsättningen 704,7 (681,9) Mkr. Rörelseresultatet 150,1 (132,3) Mkr. Resultatet 127,5 (114,5) Mkr,

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2010

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2010 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2010 Stockholm 2010-05-17 Januari-mars 2010 Omsättningen uppgick till 44,6 (18,5) Mkr Resultatet uppgick till 13,3 (-1,0) Mkr, motsvarande 1,31 (-0,09)

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2008

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2008 ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2008 Stockholm 2008-08-21 Januari-juni 2008 Omsättningen ökade under perioden till 105,0 (107,0) Mkr Periodens resultat blev 3,2 (13,8) Mkr, motsvarande

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

Project Guadalmina, Marbella, Spanien

Project Guadalmina, Marbella, Spanien Bolagets Affärside: Att på spanska solkusten i Marbellaområdet förvärva och förädla fastighetsprojekt på mellan till att börja med 1-4 000 kvm innehållande mellan 10-30 lägenheter. Genom ett samarbete

Läs mer

Det här är Framfast Urklipp från bolagets årsredovisning för 2015

Det här är Framfast Urklipp från bolagets årsredovisning för 2015 2 Det här är Framfast Urklipp från bolagets årsredovisning för 2015 Framfast grundades 2011 med målet att skapa moderna och prisvärda hem för alla. Vi sätter boendet i fokus: genomtänkt och effektivt på

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2012

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2012 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2012 Stockholm 2012-11-23 Juli -september 2012 Omsättningen uppgick till 108,2 (50,1) Mkr Resultatet uppgick till 14,7 (11,5) Mkr, motsvarande 1,32

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2007

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2007 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2007 Stockholm 2007-05-08 Januari-mars 2007 Omsättningen under perioden var 35,5 Mkr Perioden resultat var 5,8 Mkr motsvarande 0,04 kr/aktie Balansomslutningen

Läs mer

Aktiespararna Örebro 14 september 2015. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör

Aktiespararna Örebro 14 september 2015. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Aktiespararna Örebro 14 september 2015 Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Koncernen Intäkter: 14,5 mdkr 1) Balansomslutning: 11,5 mdkr Antal byggrätter: 27 900 Antal anställda: 2 252 Börsvärde:

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2015

Skanskas bostadsrapport 2015 Skanskas bostadsrapport 2015 Metodik Så genomfördes rapporten Skanskas bostadsrapport 2015 bygger på en omfattande analys av en rad olika faktaunderlag. Statistik från Hittabrf.se och Mäklarstatistik har

Läs mer

Informationsträff Brf Hammars Park 8 maj 2017

Informationsträff Brf Hammars Park 8 maj 2017 Informationsträff Brf Hammars Park 8 maj 2017 Vi skapar smarta och hållbara hem till attraktiva priser i orter med bostadsbrist. 2 Bostadsutveckling sedan 2010 1 180 sålda varav 740 färdigställda Projektportfölj

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 2010

å r s r e d o v i s n i n g 2010 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 A L M E q u i t y a b å r s r e d o v i s n i n g 2010 I N N E H Å L L Detta är ALM Equity AB 2 Femårskalas 4 viktiga händelser under året 5 vd har ordet 6 Affärsmodell

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Koncernen Intäkter: 12,9 mdkr Balansomslutning: 11,2 mdkr Antal byggrätter: 27 700 Antal anställda: 2 169 Börsvärde: 18,0

Läs mer

Pro forma våren 2010. Pro forma. SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ)

Pro forma våren 2010. Pro forma. SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) Pro forma våren 2010 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) Pro forma räkenskaper är framtagna för att ge vägledning om hur det nya SBC:s balansräkning och därmed finansiella ställning kan komma att

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2010

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2010 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2010 Stockholm 2010-11-19 Juli-september 2010 Omsättningen uppgick till 41,9 (9,6) Mkr Resultatet blev 6,0 (0,7) Mkr, motsvarande 0,60 (0,07) kr/aktie

Läs mer

JM koncernen. April 2004

JM koncernen. April 2004 JM koncernen April 2004 Koncernen i sammandrag Januari mars 2004 Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1 914 mkr (1 765) Resultat efter finansiella poster uppgick till 77 mkr (329) Fastighetsförsäljningar

Läs mer

SÄLJMATERIAL SOM DEL AV TOTALUPPLEVELSEN.

SÄLJMATERIAL SOM DEL AV TOTALUPPLEVELSEN. SÄLJMATERIAL SOM DEL AV TOTALUPPLEVELSEN. PROCESS & ORGANISATION MARKNAD LANSERING METODISKT & LÅNGSIKTIGT FÖRSÄLJNINGSARBETE EFTERMARKNAD TILLTRÄDE WWW.CHOKLADFABRIKEN2.SE ETABLERAD PROCESS MED TYDLIGT

Läs mer

Viktiga händelser under 2008 3. Marknad 6. Finansiering 8. Miljö 9. Affärsmodell 10. Projekt- & fastighetsportfölj 13

Viktiga händelser under 2008 3. Marknad 6. Finansiering 8. Miljö 9. Affärsmodell 10. Projekt- & fastighetsportfölj 13 I N N E H Å L L Viktiga händelser under 2008 3 VD har ordet 4 Marknad 6 Finansiering 8 Miljö 9 Affärsmodell 10 Projekt- & fastighetsportfölj 13 Styrelse, revisorer, ledning & organisation 44 Aktien 48

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2010

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2010 ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2010 Stockholm 2011-02-16 Oktober-december 2010 Omsättningen uppgick till 51,5 (2,2) Mkr Resultatet blev 5,1 (-1,8) Mkr, motsvarande 0,51 (-0,18) kr/aktie Eget kapital

Läs mer

Delårsrapport januari - juni Press- och analytikerpresentation 24 augusti 2011

Delårsrapport januari - juni Press- och analytikerpresentation 24 augusti 2011 Delårsrapport januari - juni 2011 Press- och analytikerpresentation 24 augusti 2011 Koncernen Intäkter: 10,3 mdkr Balansomslutning: 10,1 mdkr Byggrätter: 26 500 st Antal anställda: 2 221 13 % 1 % Börsvärde:

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Viktiga händelser under 2007 3. Marknad 6. Finansiering 8. Miljö 9. Affärsmodell 10. Projekt- & fastighetsportfölj 12

Viktiga händelser under 2007 3. Marknad 6. Finansiering 8. Miljö 9. Affärsmodell 10. Projekt- & fastighetsportfölj 12 INNEHÅLL Viktiga händelser under 2007 3 VD har ordet 4 Marknad 6 Finansiering 8 Miljö 9 Affärsmodell 10 Projekt- & fastighetsportfölj 12 Styrelse, revisorer, ledning & organisation 44 Aktien 48 Nyckeltal

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Bokslutkommuniké Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012

Bokslutkommuniké Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012 Bokslutkommuniké 2011 Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012 Koncernen Intäkter: 12 mdkr Balansomslutning: 11,3 mdkr Byggrätter: 27 200 st Antal anställda: 2 370 16 % 1 % Börsvärde: 11,0 mdkr

Läs mer

JM koncernen. Februari 2004

JM koncernen. Februari 2004 JM koncernen Februari 2004 Koncernen i sammandrag Resultat efter finansiella poster uppgick till 267 mkr (368) Antal sålda bostäder 3 189 (2 511) Antal produktionsstartade bostäder 2 714 (2 711) Nettoskulden

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Aktuellt om bostadsbyggandet

Utvecklingsavdelningen Aktuellt om bostadsbyggandet Utvecklingsavdelningen Aktuellt om bostadsbyggandet 1 (7) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 4, juni 211 I rapporten redovisas bostadsbyggandet omfattning, sammansättning och lokalisering

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Högt belägen tomt i Åre Sadeln. Övre Sadeln ÅreBjörnen

Högt belägen tomt i Åre Sadeln. Övre Sadeln ÅreBjörnen Högt belägen tomt i Åre Sadeln Övre Sadeln ÅreBjörnen ÖVRE SADELN 0MRÅDET Vacker tomt i fantastisk miljö Acceptpris 1.875.000 kr Tomtarea ca. 1.267 kvm fastighetsbeteckning Åre-Svedje 1:407 INTRO Åre

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 1 Disposition 1. Metod och branschbeskrivning 2. Slutsatser 3. Företagets finansiella situation 4. Behov av finansiering 5. Tillgång till finansiering 6. Planerade

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Bostadsmarknaden Stockholm Analys och efterfrågan på successionsmarknaden

Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Bostadsmarknaden Stockholm Analys och efterfrågan på successionsmarknaden Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige sjönk med 3,5 procent jämfört med föregående månad. Villaindex sjönk med 2,5 procent. Svenskarnas förväntningar

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2014

Delårsrapport januari-juni 2014 Brf Kanonen i Upplands Väsby 39 yteffektiva smålägenheter med egen uteplats tillträddes i juni 2014. Delårsrapport januari-juni 2014 Anette Frumerie, VD Björn Somnäs, Ekonomichef 2014-08-28 PRESS- OCH

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar

Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar Castellum är långsiktigt och i strategin för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom investeringar i såväl ny-, till-

Läs mer

ATT KÖPA BOSTAD VIA ALM EQUITY

ATT KÖPA BOSTAD VIA ALM EQUITY ATT KÖPA BOSTAD VIA ALM EQUITY Att köpa en ny bostad är spännande men det är också ett stort och viktigt beslut. Vi på ALM Equity vill göra denna resa så smidig och trygg som möjligt och kommer att finnas

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2009

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2009 ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2009 Stockholm 2010-02-24 Oktober-december 2009 Omsättningen uppgick till 2,2 (28,0) Mkr Resultatet uppgick till -1,8 (-0,3) Mkr, motsvarande -0,18 (-0,03) kr/aktie

Läs mer

Övrigt 9. Handel 6. Kontor 12. Bostad 72

Övrigt 9. Handel 6. Kontor 12. Bostad 72 Förvaltningsresultat Mkr 2 000 1 500 Fastighetsvärde Mkr 80 000 60 000 Balder äger, förvaltar och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter och hotell i Sverige, Danmark och Finland. Balder skapar attraktiva

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) 556867-7008 Räkenskapsåret 2013 07 01 2014 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen.

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen. VD Roland Kindslätt Tjänsteskrivelse 2015-03-05 Bakgrund Sedan sekelskiftet så har behovet av bostäder sakta men säkert ökat. Främst Edshus AB hade då betydande vakanser men kurvan har över tid ständigt

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 Catena i korthet Sprunget ur Bilia, börsnoterat 2006 Beslut 2010 om ny inriktning mot projektutveckling Avyttring av återstoden av portföljen till Balder jan 2011 Flytt från Göteborg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. PROTOKOLL - ojusterat Information om utdelning från Alsikebolaget KS-2015/429.

Kommunstyrelsens arbetsutskott. PROTOKOLL - ojusterat Information om utdelning från Alsikebolaget KS-2015/429. Kommunstyrelsens arbetsutskott 99 Utdrag ur PROTOKOLL - ojusterat 2015-08-10 Information om utdelning från Alsikebolaget 2015-2019 KS-2015/429 Ärende Simon Granit, ekonomichef för de kommunala bolagen,

Läs mer

Räntebärande fastighetsinvesteringar

Räntebärande fastighetsinvesteringar FASTIGHETER Välkommen att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III September/Oktober 2013 Räntebärande fastighetsinvesteringar

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2010

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2010 ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2010 Stockholm 2010-08-20 April-juni 2010 Omsättningen uppgick till 14,1 (22,5) Mkr Resultatet blev 0,3 (1,9) Mkr, motsvarande 0,03 (0,19) kr/aktie Eget

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2012

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2012 Delårsrapport 1 januari-31 mars 212 Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Station Triangeln, Malmö 212-4-27 NCC AB 1 Agenda Q1 i korthet Marknad, order och projekt

Läs mer

Delårsrapport januari september Press- och analytikerpresentation 24 oktober 2014

Delårsrapport januari september Press- och analytikerpresentation 24 oktober 2014 Delårsrapport januari september 2014 Press- och analytikerpresentation 24 oktober 2014 Koncernen Intäkter: 13,4 mdkr Balansomslutning: 11,1 mdkr Antal byggrätter: 28 400 Antal anställda: 2 187 Börsvärde:

Läs mer

HSB Bostad. i ord och siffror

HSB Bostad. i ord och siffror HSB Bostad i ord och siffror HSB BOSTAD i ord och siffror 2014 1 Vår vision är att vi ska skapa framtidens bästa boende tillsammans med våra ägare // SKISSBILD // 2 HSB BOSTAD i ord och siffror 2014 innehåll

Läs mer

Kundansvarig Johan Harvig. Bakgrund Bank Fastighetsmäklare Ordförande i min förening Arbetsområde Brf Verksam i Stockholm

Kundansvarig Johan Harvig. Bakgrund Bank Fastighetsmäklare Ordförande i min förening Arbetsområde Brf Verksam i Stockholm Kundansvarig Johan Harvig Bakgrund Bank Fastighetsmäklare Ordförande i min förening Arbetsområde Brf Verksam i Stockholm 1 Kundansvarig Göran Skott Bakgrund Civ. Ingenjör Fastighetschef Många år i SBAB

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00 Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005 23 februari 2006 Koncernen i sammandrag Januari december 2005 Intäkterna ökade med 16 procent till 9 887 mkr (8 532) Resultatet före skatt förbättrades kraftigt till

Läs mer

LÄGENHETSBESKRIVNING.

LÄGENHETSBESKRIVNING. LÄGENHETSBERIVNING. Brf Ejdern,, GOTLAND Fem steg till ditt drömboende 1Intresseanmälan och säljpremiär Om du du är är intresserad av av en en lägenhet lägenhet börjar börjar du med du med att göra att

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2013

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2013 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2013 Januari - mars 2013 Stockholm 2013-05-23 Omsättningen uppgick till 113,1 (101,4) Mkr. Resultatet uppgick till 23,0 (16,0) Mkr, motsvarande 2,14 (1,45)

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

40 000 påbörjade lägenheter fram till 2018

40 000 påbörjade lägenheter fram till 2018 40 000 påbörjade lägenheter fram till 2018 Nya byggförslag i Folkpartiet liberalernas förslag till budget för Stockholms stad 2016 40 000 påbörjade lägenheter fram till 2018 Folkpartiet liberalerna står

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Norrtälje merkurius 1

Norrtälje merkurius 1 Rosengren kommersiella fastigheter AUGUSTI 2014 1 r Norrtälje merkurius 1 Rosengren kommersiella fastigheter AUGUSTI 2014 2 Norrtälje merkurius 1 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017

MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Mellan juni och juli steg prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, med 0,3

Läs mer

Marknadsrapport Ombildningar i Stockholm. sep 2010-2011. Accelerating success.

Marknadsrapport Ombildningar i Stockholm. sep 2010-2011. Accelerating success. Marknadsrapport Ombildningar i Stockholm sep 2010-2011 Accelerating success. Ombildningar i Stockholm 2010-2011 De boende hos allmännyttan som under analysperioden sålt sin nybildade bostadsrätt har i

Läs mer

Län Uppsala Gatuadress Stationsgatan 36 Kommun Uppsala Storlek 3 rum (2 sovrum) / 104 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Uppsala Gatuadress Stationsgatan 36 Kommun Uppsala Storlek 3 rum (2 sovrum) / 104 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Uppsala Gatuadress Kommun Uppsala Storlek 3 rum (2 sovrum) / 104 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Tillfälle att förvärva en ljus trerummare på 104 kvm på fjärde våningen,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2015

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 september Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Kungliga Musikhögskolan, Stockholm -11-06 NCC AB 1 i korthet Orderingång 13,0 Mdr SEK

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454)

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-04-18 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) Fastighetsförsäljningar om 902 mkr (1 350) gav ett resultat om

Läs mer

JM-koncernen Delårsrapport januari mars April 2007

JM-koncernen Delårsrapport januari mars April 2007 JM-koncernen Delårsrapport januari mars 2007 April 2007 2 Silverdal Bostäder ca 400 Produktionsstart: hösten 2001 Etapp 1-4, 145 småhus Etapp 5, 54 småhus 134 160 kvm 36 000 kr/kvm, äganderätter 32 000

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Affärsmodell;

Läs mer

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar.

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. DIVERSIFIERING PÅ RIKTIGT När banker och finansiella rådgivare

Läs mer

Pan 1, korsningen Stora - Lilla Nygatan. Delårsrapport januari-mars 2007

Pan 1, korsningen Stora - Lilla Nygatan. Delårsrapport januari-mars 2007 Pan 1, korsningen Stora - Lilla Nygatan. Delårsrapport januari-mars 2007 3 maj 2007 Q1 2007 i korthet - Hyresmarknaden fortsätter stärkas - Fortsatt koncentration till prioriterade marknader - Förbättrad

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Aula Östensjöveien Medica, Stockholm 27, Oslo -04-29 NCC AB 1 Q1 i korthet Orderingång 13

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion i Stockholmsregionen TRANSAKTION ÖKAR POTENTIALEN I FASTIGHETSPORTFÖLJEN

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2007 Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 2008-02-14 080214/ytf 2 Intäkter: 12,7 mdkr Balansomslutning: 9,9 mdkr Byggrätter: 31 000 st Antal anställda: 2 415

Läs mer

MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017

MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017 MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017 MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige sjönk med 1,9 procent jämfört med föregående

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari juni 2015

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari juni 2015 ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari juni 2015 Stockholm 2015-08-25 Januari juni 2015 Omsättningen uppgick till 404,3 (384,1) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 82,7 (67,6) Mkr. Resultatet uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008

Bokslutskommuniké 2008 Bokslutskommuniké 2008 Koncernen Intäkter: 12,2 mdkr Balansomslutning: 10,1 mdkr Byggrätter: 31 000 st Antal anställda: 2 365 11 % Börsvärde: 3,7 mdkr Norge 83 % Sverige Finland 5 % Danmark Belgien 1 %

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Brittsbo har alla de kvaliteter som behövs för att tillskapa ett attraktivt bostadsområde! Östersunds

Läs mer