ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB 2013

2 2 Årsredovisning 2013 NU SKA VI BLI ÄNNU BÄTTRE

3 INNEHÅLL STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB VD HAR ORDET 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6 RESULTATRÄKNING FÖR KONCERNEN 8 BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN 9 BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN 10 KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN 11 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 12 NOTER 14 STRÄNGNÄS BOSTADS AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 22 RESULTATRÄKNING 24 BALANSRÄKNING 25 KASSAFLÖDESANALYS 27 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 28 NOTER 30 Några av våra medarbetare som ser till att bostadshyresgästerna får bästa tänkbara service. Årsredovisning

4 ÅRSREDOVISNING 2013 STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB LYXIGT ATT BO I HYRESLÄGENHET Jämför du kostnader, flexibilitet och service så slår hyresrätten bostadsrätten eller det egna huset. Låt mig förklara varför: Efter hand som samhället förändras allt snabbare krävs större flexibilitet avseende det mesta och naturligtvis även boendet. Där erbjuder hyresrätten absolut största flexibilitet med sina tre månaders uppsägning. Ingen annan upplåtelseform kan erbjuda motsvarande snabbhet. Köper du hus eller bostadsrätt kan du om du har tur kanske få ditt hus eller din bostadsrätt såld inom ett halvår, men då vet du inte om du får tillbaka hela din investering. Många hävdar att det är billigare att bo i äganderätt eller bostadsrätt. Vid en grund jämförelse kan det kanske te sig så, men gör du en mer ärlig, komplett och korrekt jämförelse får du troligen ett annat resultat. Ofta glömmer man att beräkna kostnader för kontantinsats, underhåll och reparationer. När vi jämför bekvämlighet, service grad och serviceinnehåll i respektive upplåtelseform är hyresrätten fort farande vinnare. Var kan du till exempel beställa ett standardhöjande tillval, exempelvis nya köksluckor, som du bara betalar för under den tid du bor i bostaden? När du får ett akut fel i Strängnäs Bostads AB skall du få det åtgärdat inom 24 timmar, oftast mycket snabbare, bara genom att ringa oss. Personer som bor i villa måste själva få tag i en ledig hantverkare, som är beredd att ta sig an uppdraget. Många som flyttar från villa till hyres lägenhet vittnar om hur skönt det är att slippa att klippa gräs, rensa rabatter, skotta snö och allt underhållsarbete som krävs för att huset ska bibehålla sin standard. När du kommer hem till din hyresrätt så kan du koppla av från allt sådant och göra vad du vill. Det mesta ingår i hyresrätten och jämför man rättvist de olika upplåtelse formerna så kan man konstatera att hyresrätten är den lyxigaste där allt är all inclusive. Utan att du behöver betala extra. Alla de som bor i hyresrätt är helt enkelt privilegierade. VI BYGGER NYTT PÅ TOSTERÖ! Vi ska bygga 48 nya lägenheter på Tosterö. Vi har varit ensamma i regionen om att bygga hyresrätter under 2000-talet. Sedan 2000 har Strängnäs Bostads AB byggt 175 lägenheter och kommer nu att bygga ytterligare Årsredovisning 2013

5 STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB VD HAR ORDET DET GÅR BRA FÖR FÖRETAGET! Vi har jobbat mycket med vår leverans till våra kunder och mycket med ledarskap i organisationen. Vi har höjt både medarbetarindex och vårt ledarskapsindex till 89 %. Ledarskapsindex har höjts i två omgångar med sammanlagt 24 %. Sådant ger resultat. Att vi vann Kundkristallen är en följd av detta och visar tydligt att vi är på rätt väg. CERTIFIERING En av våra viktigaste uppgifter under året blir att gå i mål med vår arbetsmiljöcertifiering enligt OHSAS Inom företaget har vi arbetet mycket med vår arbetsmiljö, vilket har inneburit att vi har kommit långt med vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Av detta skäl var det inte långt kvar till en certifiering, som vi nu strävar efter att åstadkomma. SLUTSPURT I 100-MILJONERS PROJEKTET Vi går nu in på det sista året med åtgärder relaterade till det projekt som även kallas skolprojektet. Ett projekt som har beslutats av kommunfullmäktige att genomföras av SFAB. Bolagets ekonomi har påverkats i hög grad av projektet men genom under hösten genomförd kvittningsemission har de ekonomiska effekterna kommit att bli fullt hanterbara. Vi beräknar att effekterna av genomfört projekt kommer att vara normaliserade och bolagets ekonomi fullt återställd 2017/2018, under förutsättning att vi får en hyresutveckling i enlighet med presenterade kalkyler. ORDNING OCH REDA I BOLAGETS EKONOMI För övrigt har bolaget mycket bra ordning och reda i sin ekonomi, vilket alla kan konstatera som noggrant studerar företagets ekonomi givet de förutsättningar som bolaget har givits av sin ägare över tid. Lars Keyser Vd, Strängnäs Bostads AB Årsredovisning

6 FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Strängnäs Fastighets AB, org.nr , får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret STYRELSE Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Ersättare Torgny Jonsson, ordf P Göran Persson Ingrid Fäldt, 1 vice ordf Gunilla Frithiof Tuula Fröderos, 2 vice ordf. Lennart Andersson Johan Ekwall Sten Diurlin Monica Lindell Rylén Kerstin Dahlström Erik Berg Ilpo Viinikka Ingvar Lundborg Anders Svensson (tom ) Björn Lind Lars-Åke Gilander (fr o m ) Lilian Sjölund Anders Hjulström Anette Strömberg Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden. Ordinarie bolagsstämma hölls den 13 juni Extra bolagsstämma hölls den 24 oktober. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Lars Keyser REVISORER Ordinarie: Bodil Gistrand, aukt. KPMG AB Ersättare: Stefan Tärnell, aukt. KPMG AB Av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorer: Ordinarie: Bertil Stensgård Ersättare: Bruno Karlsson FÖRVALTNINGSFRÅGOR Bolaget äger sedan 2005 i princip samtliga kommunala verksamhetsfastigheter med en sammanlagd yta av cirka kvm BTA. Fastighetsbeståndet är fördelat på cirka 100 olika hyresobjekt. Dessutom förvaltas ca kvm inhyrda lokaler i ett 25-tal hyresobjekt som också används för kommunal verksamhet. En mindre del av det totala beståndet hyrs ut av bolaget till externa hyresgäster. Antalet sådana hyresavtal är cirka 50. Under 2013 genomfördes i enlighet med ägardirektivet en andra kundundersökning för samtliga chefer inom kommunen med hjälp av det välrenomérade företaget AktivBo, som vid sidan av bostadsundersökningar även genomför omfattande undersökningar hos flera stora fastighetsägare i Sverige. Undersökningen gav ett relativt dåligt resultat Vid den andra undersökningen som genomfördes under 2013, har serviceindex hos de kommunala kunderna i bolaget förbättrats med hela 26 procent. Under inledningen av 2012 förhandlades de nya självkostnadshyrorna för 2013, i enlighet med det nya ramavtalet. Under 2013 förhandlades hyrorna för 2014, vilken inte resulterade i någon hyreshöjning. En analys av självkostnadshyrorna, som gjordes inför förhandlingen, påvisade att fördelningen av hyrorna nu var högst skäliga. Den första avstämningen och justeringen av självkostnadshyrorna beräknar bolaget att göra under våren 2014, när självkostnadshyrorna för 2015 skall förhandlas. Under året har arbetet avseende upprustning av skolfastigheter för 100 Msek fortsatt, och Vasaskolans renovering färdigställdes strax efter årsskiftet. Hela skolprojektet har forcerats ett år. Strängnäs kommun har under året gjort ett ägartillskott genom en så kallad kvittningsemission om 50 mkr, vilken har ökat aktiekapitalet med 10 mkr, varför överskjutande del har tillförts en överkursfond. FÖRSÄKRINGAR Samtliga fastigheter i bolaget är försäkrade till fullvärde. INVESTERINGAR OCH PÅGÅENDE PRODUKTION Under året har investerats totalt 86 Msek. Investeringarna har främst skett i nyproduktion, ombyggnader och anpassningar av de kommunala verksamhetslokalerna. Bland investeringarna kan nämnas följande; i Åkers Styckebruk har en ny förskola uppförts till en slutkostnad om 43,4 Msek, varav 26,5 Msek investerats under 2013, i kv Höjden har en ny förskola uppförts för 11,9 Msek, i kv Benninge har uppförandet av en ny förskola inletts för 20,9 Msek, i kv Trollskogen har ombyggnad av förskola fortsatt för 2,3 Msek, i Vasaskolan har en större ombyggnad pågått för ca 11 Msek jämte kostnadsfört underhåll om 19,9 Msek, ombyggnad av Åkersskolan har inletts under året för 2,7 MSek, Paulinska skolans plenisal har ombyggts för total 8,3 Msek, av vilket 3,6 Msek belastat årets investeringar. I övrigt har ett stort antal mindre projekt utförts beträffande ombyggnad och anpassning av de kommunala verksamhetslokalerna. UNDERHÅLL Under året har utförts fastighetsunderhåll för 32 Msek. Den stora volymen underhåll beror främst på kostnadsförda underhållsåtgärder från det stora skolprojektet. Bland större underhållsinsatser kan nämnas följande: Underhåll av Vasaskolan och Finningeskolan har utförts för 19,9 Msek respektive 2,4 Msek, i ombyggnad av Paulinska skolans plenisal har ingått underhåll för 1,2 Msek, i stora delar av beståndet har yttre miljöåtgärder inkl belysning utförts för 1,3 Msek och energiåtgärder för 0,8 Msek. Utöver detta har en stor mängd åtgärder utförts, i ett stort antal fastigheter för totalt 6,4 Msek. Totalt har underhållsprogrammet omfattat ett 50-tal olika åtgärder i lika många fastigheter. 6 Årsredovisning 2013

7 STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLANER Under 2011 upprättades femåriga underhållsplaner för båda bolagen. Planerna påvisade att underhållsbehovet är betydande i båda bolagen de närmaste åren, för att sedan stabilisera sig på en något lägre nivå. För att hantera detta behöver visst underhåll flyttas framåt i planen. Parallellt med detta föreligger behov av förstärkta hyresjusteringar de kommande åren, om inte underhållet skall bli eftersatt i fastigheterna. RISKHANTERING Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för fastighetsskador. Dessa risker hanteras genom efterlevnad av upprättad finanspolicy och systematisk kreditbedömning. Samtliga fastigheter är fullvärdesförsäkrade. ÄGARFÖRHÅLLANDEN Strängnäs Fastighets AB har Strängnäs kommun som ensam ägare. Bolaget är moderbolag i en koncern där Strängnäs Bostads AB är helägt dotterbolag. Bostadsbolaget är ett allmännyttigt bostadsföretag med ett bostadsbestånd av lägenheter i ett 30-tal fastig heter i tätorterna Strängnäs, Mariefred och Åkers Styckebruk. Bostadsbolagets årsredovisning presenteras separat. ÄGARDIREKTIV Som ägare, till moderbolaget Strängnäs Fastighets AB med dotterbolaget Strängnäs Bostads AB, utställer Strängnäs kommun ägardirektiv. Gällande ägardirektiv fastställdes av kommunfullmäktige och överlämnades vid bolagsstämmorna I ägardirektiven regleras ändamål och inriktning, ekonomiska direktiv, personalpolicy, klimat- och miljömål, verksamhetsutveckling, grundläggande principer, underställningsplikt, informations- och rapportskyldighet samt direktiv för antagande av ägardirektiven. Efter antagandet av de nya ägardirektiven vid de ordinarie bolagsstämmorna har bolagen fullt ut arbetat i enlighet med givna direktiv. Samtliga ekonomiska krav och direktiv är uppfyllda givet nämnda förutsättningar. Moderbolaget redovisar för året en förlust efter finansiella poster om -15,6 Msek ( f.g år -11,9). I koncernen uppgår omsättningen till 320 Msek (f.g år 273) och resultatet efter finansiella poster blev en förlust om -9,9 Msek (f.g år -9,3). Nettoresultatet blev -14,6 Msek i moderbolaget (f.g. år -9,9) och -8,9 Msek i koncernen (f.g år -6,4) FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst överkursfond årets förlust disponeras så att i ny räkning överföres Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med tilläggsupplysningar. FLERÅRSÖVERSIKT (TKR) Koncernen Omsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Antal anställda Soliditet (%) 8,6 6,1 6,6 6,5 5,1 Avkastning på totalt kap. (%) 2,69 3,00 3,80 5,40 3,50 Avkastning på eget kap. (%) neg neg 2,6 31,3 11,2 Moderbolaget Omsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Antal anställda Soliditet (%) 9,9 6,7 7,9 7,9 6,1 Avkastning på totalt kap. (%) 1,3 2,1 3,5 6,1 3,2 Avkastning på eget kap. (%) neg neg 0,5 36,3 6,2 För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper. Årsredovisning

8 RESULTATRÄKNING FÖR KONCERNEN KONCERNRESULTATRÄKNING Not Koncernen Moderbolaget (tkr) Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster 4 Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Borgensavgifter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt 5, ÅRETS RESULTAT Årsredovisning 2013

9 BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN KONCERNBALANSRÄKNING Not Koncernen Moderbolaget (tkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Markanläggningar Mark Pågående nyanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar/hyresfordringar Fordran hos Strängnäs Kommun Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Årsredovisning

10 BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN KONCERNBALANSRÄKNING Not Koncernen Moderbolaget (tkr) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 14 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier med kvotvärde 1 tkr) Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Uppskjutna skatter Summa avsättningar Långfristiga skulder 15,16 Skulder till Strängnäs Kommun Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skulder till Strängnäs Kommun Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 10 Årsredovisning 2013

11 KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN KONCERNBALANSRÄKNING Not Koncernen Moderbolaget (tkr) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm Erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Aktieägartillskott Upptagna lån Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Årsredovisning

12 TILLÄGGS- UPPLYSNINGAR REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Strängnäs Fastighets AB har upprättat årsredovisning enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inte annat anges.redovisningsprinciper oförändrade i jämförelse med föregående år. KONCERNREDOVISNING Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagets egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagets egna kapital som tillkommit efter förvärvet. INTÄKTER Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser och redovisas netto efter moms och rabatter. INKOMSTSKATTER Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt samt andel i intressebolags skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkommit genom avskrivning av fastigheter. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Ränta på kapital som har lånats för finansiering av tillverkning av tillgång räknas in i anskaffningsvärdet till den del räntan hänför sig till tillverkningsperioden. Följande nya avskrivningstider tillämpas fr om : De tidigare progressiva avskrivningsplanerna för byggnader är ersatta med linjära avskrivningsplaner, där ingående restvärde skrivs av under återstoden i en 50-årig plan beräknat från byggnadens uppförandeår. Framtida nybyggnad och större ombyggnader kommer att skrivas av linjärt i 50 år. Mindre ombyggnader kommer att skrivas av linjärt under år beroende av omfattning. Totalt sett motsvarar de nya avskrivningplanerna 2011 en årlig avskrivning om 2,35 procent baserat på totalt anskaffningsvärde exkl tomtmark. Byggnader * - I moderbolaget, förvärvade år - I moderbolaget, förvärv, ny- och ombyggnad >10 Msek 50 år - I moderbolaget, ombyggnad 1 10 Msek 30 år - I moderbolaget, ombyggnad < 1 Msek 10 år - I dotterbolaget, nybyggnad före år - I dotterbolaget, nybyggnad efter år - I dotterbolaget, ombyggnad före år - I dotterbolaget, ombyggnad >10 Msek 50 år - I dotterbolaget, ombyggnad 1 10 Msek 30 år Värmeanläggningar och tilläggsisoleringar Kabel-TV-anläggningar (bredband) Markanläggningar Balanslåneposter (från år 1996) Datasystem Datorer Övriga Inventarier * Progressiva avskrivningsplaner tillämpades tom Från och med 2011 är samtliga avskrivningsplaner linjära. 20 år 30 år 20 år Utgår 10 år Utgår 5 år FINANSIELLA INSTRUMENT Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar andra finansiella fordringar, kund- & hyresfordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Inga marknadsvärden finns för bolagets finansiella instrument, därmed har det bedömda marknadsvärdet likställts med det bokförda värdet. Kund- & hyresfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar. DERIVATINSTRUMENT Bolaget använder derivatinstrument för att säkra delar av sin exponering för ränterisker. Säkring görs utifrån en helhetssyn vad gäller andel förfall av räntebindning i olika löptidsintervall. Hanteringen sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som är fastställda i bolagets finanspolicy. Eftersom ränteswapparna normalt behålls till förfallodagen påverkas inte bolagets resultat av förändringar av marknadsvärdet på swapparna. Marknadsvärdet på ränteswapparna på balansdagen redovisas i not. 12 Årsredovisning 2013

13 STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB TILLÄGGSUPPLYSNINGAR FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. FORDRINGAR Fordringar som förfaller senare än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. VARULAGER Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först- utprincipen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Inkuranser har därvid beaktats. INVESTERINGAR AV SÄKERHETS- OCH MILJÖSKÄL Åtgärder för sanering av flytspackel och radon redovisas som investeringar i enlighet med Bokföringsnämndens vägledning 2001:3 Den tillkommande investeringen inräknas i redovisat värde till den del det inte leder till ett nedskrivningsbehov. KASSAFLÖDESANALYS Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. NYCKELTALSDEFINITIONER Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. Avkastning på totalt kap. (%) Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen. Avkastning på eget kap. (%) Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt). Förskolan Natt ugglan i Strängnäs är kommunens första dygnet-runt-öppna förskola. Här kan barn få omsorg när föräldrarna jobbar natt eller skift. Årsredovisning

14 NOTER NOT 1 ERSÄTTNING TILL REVISORERNA Koncernen Moderbolaget Ersättning till revisorerna Revisionsuppdrag KPMG Revisionsuppdrag Ernst & Young Andra uppdrag Ernst & Young Andra uppdrag Öhrlings PWC Lekmannarevision NOT 2 MEDELANTAL ANSTÄLLDA, LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA AVGIFTER Medelantalet anställda har uppgått till: Koncernen Moderbolaget Kvinnor Män Löner och ersättningar har uppgått till: Styrelse och verkställande direktören Övriga anställda Övriga personalkostnader Sociala kostnader Pensionskostnader för VD och styrelse Pensionskostnader övrig personal Sociala avgifter enligt lag och avtal Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Vid uppsägning av anställningen från bolaget respektive VD gäller sex månaders uppsägningstid. Därutöver gäller vid uppsägning från företagets sida att verkställande direktören äger rätt till avgångsersättning motsvarande 12 månadslöner efter anställningens upphörande, utan avräkning mot andra inkomster. Pensionsförmån till VD utgår med 39% på kontant lön. Därutöver har VD inga andra förmåner utöver kollektivavtal. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Könsfördelning bland ledande befattningshavare Andel kvinnor i styrelsen 44 % 44 % Andel män i styrelsen 56 % 56 % Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 0 % 14 % Andel män bland övriga ledande befattningshavare 100 % 86 % 14 Årsredovisning 2013

15 STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB NOTER NOT 3 AV- OCH NEDSKRIVNINGAR Koncernen Moderbolaget Byggnader Tillval Markanläggningar Maskiner, fordon, inventarier Nedskrivning byggnad NOT 4 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Koncernen Moderbolaget Resultat från andelar i koncernföretag Räntebidrag Ränteintäkter Räntekostnader Räntekostnader Fastighetslån Kommunala borgensavgifter Övriga finansiella kostnader Aktiverad ränta NOT 5 UPPSKJUTEN SKATT Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkommit genom avskrivning av fastigheter. Årsredovisning

16 NOTER STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB NOT 6 BYGGNADER Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärden Inköp Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Omklassificeringar Årets avskrivningar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Bokfört värde byggnader Bokfört värde mark NOT 7 MARK Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärden Inköp Omklassificeringar Utgående restvärde NOT 8 MARKANLÄGGNINGAR Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärden Inköp Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Omklassificeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Årsredovisning 2013

17 STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB NOTER NOT 9 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR Koncernen Moderbolaget Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Under året genomförda omfördelningar Utgående nedlagda kostnader NOT 10 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan NOT 11 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR Koncernen Moderbolaget HBV NOT 12 ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Koncernen Moderbolaget Återbäring HBV vid årets början Tillkommande återbäring, HBV Jämkningsmoms Årsredovisning

18 NOTER STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB NOT 13 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Koncernen Moderbolaget Förutbetalda hyror Övriga poster NOT 14 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Aktiekapital Bundna Fritt eget Årets Koncernen reserver kapital resultat Ingående balans Disposition enligt årsstämma Kvittningsemission Överkursfond Uppskrivningsfond Årets resultat Eget kapital Aktiekapital Uppskrivningsfond Balanserat Årets Moderbolaget resultat resultat Ingående balans Kvittningsemission Uppskrivningsfond Överkursfond Disposition enligt beslut av årets årstämma Årets resultat Eget kapital Aktiekapitalet består av st aktier med kvotvärde kr. Under året har en kvittningsemission skett. Det innebär att aktiekapitalet ökar med tkr och en överkursfond har upprättats med tkr. NOT 15 DERIVATINSTRUMENT Moderbolaget och koncernen: På balansdagen fanns ränteswappar på nominellt tkr i moderbolaget och tkr i koncernen. Marknadsvärdena på balansdagen var tkr resp tkr. Marknadsvärdena på derivatinstrumenten har erhållits från respektive bank där derivatkontrakt finns. Samtliga ränteswappar ägs av Strängnäs kommun, men betalningsströmmarna överförs med oförändrade villkor till respektive bolag. 18 Årsredovisning 2013

19 STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB NOTER NOT 16 CHECKRÄKNINGSKREDIT Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till tkr (f.å tkr) i moderbolaget, och tkr (f.å tkr) i koncernen. NOT 17 UPPLÅNING Koncernen Moderbolaget Långfristiga skulder Skulder till Strängnäs Kommun Förfallotider Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen. Skulder till Strängnäs Kommun NOT 18 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Koncernen Moderbolaget Personalreserveringar Förskottsbetalda hyror Beräknad fastighetsskatt Övriga poster NOT 19 ANSVARSFÖRBINDELSER Koncernen Moderbolaget Borgensåtagande Fastigo NOT 20 JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET, MM Koncernen Moderbolaget Avskrivningar Övrigt Årsredovisning

20 NOTER STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB NOT 21 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Moderbolaget Inköp och försäljning mellan koncernföretag Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag. Inköp, (%) 19,20 23 Försäljning, (%) 0,69 0,1 NOT 22 RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Koncernen Moderbolaget Utdelningar NOT 23 SKATTER Koncernen Moderbolaget Uppskjuten skatt Skatt på grund av ändrad taxering NOT 24 ANDELAR I DOTTERFÖRETAG Org nr Säte Kapitalandel Eget kapital Resultat Strängnäs Bostads AB Strängnäs 100% Kapitalandel Rösträttsandel Antal aktier Redovisat värde Strängnäs Bostads AB 100% 100% Årsredovisning 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Conny Johansson välkomnar i receptionen. Foto: Per Sandberg, Furillo

Conny Johansson välkomnar i receptionen. Foto: Per Sandberg, Furillo Conny Johansson välkomnar i receptionen. Foto: Per Sandberg, Furillo ÅRSREDOVISNINGAR 2012 1 ÅRSREDOVISNING 2008 ÅRSREDOVISNING 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB Årsredovisning och Koncernredovisning för Abelco AB 556775-2745 Räkenskapsåret 2015 1 (18) Styrelsen och verkställande direktören för Abelco AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer