ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB 2013

2 2 Årsredovisning 2013 NU SKA VI BLI ÄNNU BÄTTRE

3 INNEHÅLL STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB VD HAR ORDET 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6 RESULTATRÄKNING FÖR KONCERNEN 8 BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN 9 BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN 10 KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN 11 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 12 NOTER 14 STRÄNGNÄS BOSTADS AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 22 RESULTATRÄKNING 24 BALANSRÄKNING 25 KASSAFLÖDESANALYS 27 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 28 NOTER 30 Några av våra medarbetare som ser till att bostadshyresgästerna får bästa tänkbara service. Årsredovisning

4 ÅRSREDOVISNING 2013 STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB LYXIGT ATT BO I HYRESLÄGENHET Jämför du kostnader, flexibilitet och service så slår hyresrätten bostadsrätten eller det egna huset. Låt mig förklara varför: Efter hand som samhället förändras allt snabbare krävs större flexibilitet avseende det mesta och naturligtvis även boendet. Där erbjuder hyresrätten absolut största flexibilitet med sina tre månaders uppsägning. Ingen annan upplåtelseform kan erbjuda motsvarande snabbhet. Köper du hus eller bostadsrätt kan du om du har tur kanske få ditt hus eller din bostadsrätt såld inom ett halvår, men då vet du inte om du får tillbaka hela din investering. Många hävdar att det är billigare att bo i äganderätt eller bostadsrätt. Vid en grund jämförelse kan det kanske te sig så, men gör du en mer ärlig, komplett och korrekt jämförelse får du troligen ett annat resultat. Ofta glömmer man att beräkna kostnader för kontantinsats, underhåll och reparationer. När vi jämför bekvämlighet, service grad och serviceinnehåll i respektive upplåtelseform är hyresrätten fort farande vinnare. Var kan du till exempel beställa ett standardhöjande tillval, exempelvis nya köksluckor, som du bara betalar för under den tid du bor i bostaden? När du får ett akut fel i Strängnäs Bostads AB skall du få det åtgärdat inom 24 timmar, oftast mycket snabbare, bara genom att ringa oss. Personer som bor i villa måste själva få tag i en ledig hantverkare, som är beredd att ta sig an uppdraget. Många som flyttar från villa till hyres lägenhet vittnar om hur skönt det är att slippa att klippa gräs, rensa rabatter, skotta snö och allt underhållsarbete som krävs för att huset ska bibehålla sin standard. När du kommer hem till din hyresrätt så kan du koppla av från allt sådant och göra vad du vill. Det mesta ingår i hyresrätten och jämför man rättvist de olika upplåtelse formerna så kan man konstatera att hyresrätten är den lyxigaste där allt är all inclusive. Utan att du behöver betala extra. Alla de som bor i hyresrätt är helt enkelt privilegierade. VI BYGGER NYTT PÅ TOSTERÖ! Vi ska bygga 48 nya lägenheter på Tosterö. Vi har varit ensamma i regionen om att bygga hyresrätter under 2000-talet. Sedan 2000 har Strängnäs Bostads AB byggt 175 lägenheter och kommer nu att bygga ytterligare Årsredovisning 2013

5 STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB VD HAR ORDET DET GÅR BRA FÖR FÖRETAGET! Vi har jobbat mycket med vår leverans till våra kunder och mycket med ledarskap i organisationen. Vi har höjt både medarbetarindex och vårt ledarskapsindex till 89 %. Ledarskapsindex har höjts i två omgångar med sammanlagt 24 %. Sådant ger resultat. Att vi vann Kundkristallen är en följd av detta och visar tydligt att vi är på rätt väg. CERTIFIERING En av våra viktigaste uppgifter under året blir att gå i mål med vår arbetsmiljöcertifiering enligt OHSAS Inom företaget har vi arbetet mycket med vår arbetsmiljö, vilket har inneburit att vi har kommit långt med vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Av detta skäl var det inte långt kvar till en certifiering, som vi nu strävar efter att åstadkomma. SLUTSPURT I 100-MILJONERS PROJEKTET Vi går nu in på det sista året med åtgärder relaterade till det projekt som även kallas skolprojektet. Ett projekt som har beslutats av kommunfullmäktige att genomföras av SFAB. Bolagets ekonomi har påverkats i hög grad av projektet men genom under hösten genomförd kvittningsemission har de ekonomiska effekterna kommit att bli fullt hanterbara. Vi beräknar att effekterna av genomfört projekt kommer att vara normaliserade och bolagets ekonomi fullt återställd 2017/2018, under förutsättning att vi får en hyresutveckling i enlighet med presenterade kalkyler. ORDNING OCH REDA I BOLAGETS EKONOMI För övrigt har bolaget mycket bra ordning och reda i sin ekonomi, vilket alla kan konstatera som noggrant studerar företagets ekonomi givet de förutsättningar som bolaget har givits av sin ägare över tid. Lars Keyser Vd, Strängnäs Bostads AB Årsredovisning

6 FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Strängnäs Fastighets AB, org.nr , får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret STYRELSE Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Ersättare Torgny Jonsson, ordf P Göran Persson Ingrid Fäldt, 1 vice ordf Gunilla Frithiof Tuula Fröderos, 2 vice ordf. Lennart Andersson Johan Ekwall Sten Diurlin Monica Lindell Rylén Kerstin Dahlström Erik Berg Ilpo Viinikka Ingvar Lundborg Anders Svensson (tom ) Björn Lind Lars-Åke Gilander (fr o m ) Lilian Sjölund Anders Hjulström Anette Strömberg Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden. Ordinarie bolagsstämma hölls den 13 juni Extra bolagsstämma hölls den 24 oktober. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Lars Keyser REVISORER Ordinarie: Bodil Gistrand, aukt. KPMG AB Ersättare: Stefan Tärnell, aukt. KPMG AB Av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorer: Ordinarie: Bertil Stensgård Ersättare: Bruno Karlsson FÖRVALTNINGSFRÅGOR Bolaget äger sedan 2005 i princip samtliga kommunala verksamhetsfastigheter med en sammanlagd yta av cirka kvm BTA. Fastighetsbeståndet är fördelat på cirka 100 olika hyresobjekt. Dessutom förvaltas ca kvm inhyrda lokaler i ett 25-tal hyresobjekt som också används för kommunal verksamhet. En mindre del av det totala beståndet hyrs ut av bolaget till externa hyresgäster. Antalet sådana hyresavtal är cirka 50. Under 2013 genomfördes i enlighet med ägardirektivet en andra kundundersökning för samtliga chefer inom kommunen med hjälp av det välrenomérade företaget AktivBo, som vid sidan av bostadsundersökningar även genomför omfattande undersökningar hos flera stora fastighetsägare i Sverige. Undersökningen gav ett relativt dåligt resultat Vid den andra undersökningen som genomfördes under 2013, har serviceindex hos de kommunala kunderna i bolaget förbättrats med hela 26 procent. Under inledningen av 2012 förhandlades de nya självkostnadshyrorna för 2013, i enlighet med det nya ramavtalet. Under 2013 förhandlades hyrorna för 2014, vilken inte resulterade i någon hyreshöjning. En analys av självkostnadshyrorna, som gjordes inför förhandlingen, påvisade att fördelningen av hyrorna nu var högst skäliga. Den första avstämningen och justeringen av självkostnadshyrorna beräknar bolaget att göra under våren 2014, när självkostnadshyrorna för 2015 skall förhandlas. Under året har arbetet avseende upprustning av skolfastigheter för 100 Msek fortsatt, och Vasaskolans renovering färdigställdes strax efter årsskiftet. Hela skolprojektet har forcerats ett år. Strängnäs kommun har under året gjort ett ägartillskott genom en så kallad kvittningsemission om 50 mkr, vilken har ökat aktiekapitalet med 10 mkr, varför överskjutande del har tillförts en överkursfond. FÖRSÄKRINGAR Samtliga fastigheter i bolaget är försäkrade till fullvärde. INVESTERINGAR OCH PÅGÅENDE PRODUKTION Under året har investerats totalt 86 Msek. Investeringarna har främst skett i nyproduktion, ombyggnader och anpassningar av de kommunala verksamhetslokalerna. Bland investeringarna kan nämnas följande; i Åkers Styckebruk har en ny förskola uppförts till en slutkostnad om 43,4 Msek, varav 26,5 Msek investerats under 2013, i kv Höjden har en ny förskola uppförts för 11,9 Msek, i kv Benninge har uppförandet av en ny förskola inletts för 20,9 Msek, i kv Trollskogen har ombyggnad av förskola fortsatt för 2,3 Msek, i Vasaskolan har en större ombyggnad pågått för ca 11 Msek jämte kostnadsfört underhåll om 19,9 Msek, ombyggnad av Åkersskolan har inletts under året för 2,7 MSek, Paulinska skolans plenisal har ombyggts för total 8,3 Msek, av vilket 3,6 Msek belastat årets investeringar. I övrigt har ett stort antal mindre projekt utförts beträffande ombyggnad och anpassning av de kommunala verksamhetslokalerna. UNDERHÅLL Under året har utförts fastighetsunderhåll för 32 Msek. Den stora volymen underhåll beror främst på kostnadsförda underhållsåtgärder från det stora skolprojektet. Bland större underhållsinsatser kan nämnas följande: Underhåll av Vasaskolan och Finningeskolan har utförts för 19,9 Msek respektive 2,4 Msek, i ombyggnad av Paulinska skolans plenisal har ingått underhåll för 1,2 Msek, i stora delar av beståndet har yttre miljöåtgärder inkl belysning utförts för 1,3 Msek och energiåtgärder för 0,8 Msek. Utöver detta har en stor mängd åtgärder utförts, i ett stort antal fastigheter för totalt 6,4 Msek. Totalt har underhållsprogrammet omfattat ett 50-tal olika åtgärder i lika många fastigheter. 6 Årsredovisning 2013

7 STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLANER Under 2011 upprättades femåriga underhållsplaner för båda bolagen. Planerna påvisade att underhållsbehovet är betydande i båda bolagen de närmaste åren, för att sedan stabilisera sig på en något lägre nivå. För att hantera detta behöver visst underhåll flyttas framåt i planen. Parallellt med detta föreligger behov av förstärkta hyresjusteringar de kommande åren, om inte underhållet skall bli eftersatt i fastigheterna. RISKHANTERING Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för fastighetsskador. Dessa risker hanteras genom efterlevnad av upprättad finanspolicy och systematisk kreditbedömning. Samtliga fastigheter är fullvärdesförsäkrade. ÄGARFÖRHÅLLANDEN Strängnäs Fastighets AB har Strängnäs kommun som ensam ägare. Bolaget är moderbolag i en koncern där Strängnäs Bostads AB är helägt dotterbolag. Bostadsbolaget är ett allmännyttigt bostadsföretag med ett bostadsbestånd av lägenheter i ett 30-tal fastig heter i tätorterna Strängnäs, Mariefred och Åkers Styckebruk. Bostadsbolagets årsredovisning presenteras separat. ÄGARDIREKTIV Som ägare, till moderbolaget Strängnäs Fastighets AB med dotterbolaget Strängnäs Bostads AB, utställer Strängnäs kommun ägardirektiv. Gällande ägardirektiv fastställdes av kommunfullmäktige och överlämnades vid bolagsstämmorna I ägardirektiven regleras ändamål och inriktning, ekonomiska direktiv, personalpolicy, klimat- och miljömål, verksamhetsutveckling, grundläggande principer, underställningsplikt, informations- och rapportskyldighet samt direktiv för antagande av ägardirektiven. Efter antagandet av de nya ägardirektiven vid de ordinarie bolagsstämmorna har bolagen fullt ut arbetat i enlighet med givna direktiv. Samtliga ekonomiska krav och direktiv är uppfyllda givet nämnda förutsättningar. Moderbolaget redovisar för året en förlust efter finansiella poster om -15,6 Msek ( f.g år -11,9). I koncernen uppgår omsättningen till 320 Msek (f.g år 273) och resultatet efter finansiella poster blev en förlust om -9,9 Msek (f.g år -9,3). Nettoresultatet blev -14,6 Msek i moderbolaget (f.g. år -9,9) och -8,9 Msek i koncernen (f.g år -6,4) FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst överkursfond årets förlust disponeras så att i ny räkning överföres Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med tilläggsupplysningar. FLERÅRSÖVERSIKT (TKR) Koncernen Omsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Antal anställda Soliditet (%) 8,6 6,1 6,6 6,5 5,1 Avkastning på totalt kap. (%) 2,69 3,00 3,80 5,40 3,50 Avkastning på eget kap. (%) neg neg 2,6 31,3 11,2 Moderbolaget Omsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Antal anställda Soliditet (%) 9,9 6,7 7,9 7,9 6,1 Avkastning på totalt kap. (%) 1,3 2,1 3,5 6,1 3,2 Avkastning på eget kap. (%) neg neg 0,5 36,3 6,2 För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper. Årsredovisning

8 RESULTATRÄKNING FÖR KONCERNEN KONCERNRESULTATRÄKNING Not Koncernen Moderbolaget (tkr) Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster 4 Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Borgensavgifter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt 5, ÅRETS RESULTAT Årsredovisning 2013

9 BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN KONCERNBALANSRÄKNING Not Koncernen Moderbolaget (tkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Markanläggningar Mark Pågående nyanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar/hyresfordringar Fordran hos Strängnäs Kommun Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Årsredovisning

10 BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN KONCERNBALANSRÄKNING Not Koncernen Moderbolaget (tkr) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 14 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier med kvotvärde 1 tkr) Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Uppskjutna skatter Summa avsättningar Långfristiga skulder 15,16 Skulder till Strängnäs Kommun Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skulder till Strängnäs Kommun Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 10 Årsredovisning 2013

11 KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN KONCERNBALANSRÄKNING Not Koncernen Moderbolaget (tkr) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm Erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Aktieägartillskott Upptagna lån Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Årsredovisning

12 TILLÄGGS- UPPLYSNINGAR REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Strängnäs Fastighets AB har upprättat årsredovisning enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inte annat anges.redovisningsprinciper oförändrade i jämförelse med föregående år. KONCERNREDOVISNING Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagets egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagets egna kapital som tillkommit efter förvärvet. INTÄKTER Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser och redovisas netto efter moms och rabatter. INKOMSTSKATTER Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt samt andel i intressebolags skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkommit genom avskrivning av fastigheter. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Ränta på kapital som har lånats för finansiering av tillverkning av tillgång räknas in i anskaffningsvärdet till den del räntan hänför sig till tillverkningsperioden. Följande nya avskrivningstider tillämpas fr om : De tidigare progressiva avskrivningsplanerna för byggnader är ersatta med linjära avskrivningsplaner, där ingående restvärde skrivs av under återstoden i en 50-årig plan beräknat från byggnadens uppförandeår. Framtida nybyggnad och större ombyggnader kommer att skrivas av linjärt i 50 år. Mindre ombyggnader kommer att skrivas av linjärt under år beroende av omfattning. Totalt sett motsvarar de nya avskrivningplanerna 2011 en årlig avskrivning om 2,35 procent baserat på totalt anskaffningsvärde exkl tomtmark. Byggnader * - I moderbolaget, förvärvade år - I moderbolaget, förvärv, ny- och ombyggnad >10 Msek 50 år - I moderbolaget, ombyggnad 1 10 Msek 30 år - I moderbolaget, ombyggnad < 1 Msek 10 år - I dotterbolaget, nybyggnad före år - I dotterbolaget, nybyggnad efter år - I dotterbolaget, ombyggnad före år - I dotterbolaget, ombyggnad >10 Msek 50 år - I dotterbolaget, ombyggnad 1 10 Msek 30 år Värmeanläggningar och tilläggsisoleringar Kabel-TV-anläggningar (bredband) Markanläggningar Balanslåneposter (från år 1996) Datasystem Datorer Övriga Inventarier * Progressiva avskrivningsplaner tillämpades tom Från och med 2011 är samtliga avskrivningsplaner linjära. 20 år 30 år 20 år Utgår 10 år Utgår 5 år FINANSIELLA INSTRUMENT Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar andra finansiella fordringar, kund- & hyresfordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Inga marknadsvärden finns för bolagets finansiella instrument, därmed har det bedömda marknadsvärdet likställts med det bokförda värdet. Kund- & hyresfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar. DERIVATINSTRUMENT Bolaget använder derivatinstrument för att säkra delar av sin exponering för ränterisker. Säkring görs utifrån en helhetssyn vad gäller andel förfall av räntebindning i olika löptidsintervall. Hanteringen sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som är fastställda i bolagets finanspolicy. Eftersom ränteswapparna normalt behålls till förfallodagen påverkas inte bolagets resultat av förändringar av marknadsvärdet på swapparna. Marknadsvärdet på ränteswapparna på balansdagen redovisas i not. 12 Årsredovisning 2013

13 STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB TILLÄGGSUPPLYSNINGAR FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. FORDRINGAR Fordringar som förfaller senare än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. VARULAGER Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först- utprincipen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Inkuranser har därvid beaktats. INVESTERINGAR AV SÄKERHETS- OCH MILJÖSKÄL Åtgärder för sanering av flytspackel och radon redovisas som investeringar i enlighet med Bokföringsnämndens vägledning 2001:3 Den tillkommande investeringen inräknas i redovisat värde till den del det inte leder till ett nedskrivningsbehov. KASSAFLÖDESANALYS Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. NYCKELTALSDEFINITIONER Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. Avkastning på totalt kap. (%) Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen. Avkastning på eget kap. (%) Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt). Förskolan Natt ugglan i Strängnäs är kommunens första dygnet-runt-öppna förskola. Här kan barn få omsorg när föräldrarna jobbar natt eller skift. Årsredovisning

14 NOTER NOT 1 ERSÄTTNING TILL REVISORERNA Koncernen Moderbolaget Ersättning till revisorerna Revisionsuppdrag KPMG Revisionsuppdrag Ernst & Young Andra uppdrag Ernst & Young Andra uppdrag Öhrlings PWC Lekmannarevision NOT 2 MEDELANTAL ANSTÄLLDA, LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA AVGIFTER Medelantalet anställda har uppgått till: Koncernen Moderbolaget Kvinnor Män Löner och ersättningar har uppgått till: Styrelse och verkställande direktören Övriga anställda Övriga personalkostnader Sociala kostnader Pensionskostnader för VD och styrelse Pensionskostnader övrig personal Sociala avgifter enligt lag och avtal Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Vid uppsägning av anställningen från bolaget respektive VD gäller sex månaders uppsägningstid. Därutöver gäller vid uppsägning från företagets sida att verkställande direktören äger rätt till avgångsersättning motsvarande 12 månadslöner efter anställningens upphörande, utan avräkning mot andra inkomster. Pensionsförmån till VD utgår med 39% på kontant lön. Därutöver har VD inga andra förmåner utöver kollektivavtal. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Könsfördelning bland ledande befattningshavare Andel kvinnor i styrelsen 44 % 44 % Andel män i styrelsen 56 % 56 % Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 0 % 14 % Andel män bland övriga ledande befattningshavare 100 % 86 % 14 Årsredovisning 2013

15 STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB NOTER NOT 3 AV- OCH NEDSKRIVNINGAR Koncernen Moderbolaget Byggnader Tillval Markanläggningar Maskiner, fordon, inventarier Nedskrivning byggnad NOT 4 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Koncernen Moderbolaget Resultat från andelar i koncernföretag Räntebidrag Ränteintäkter Räntekostnader Räntekostnader Fastighetslån Kommunala borgensavgifter Övriga finansiella kostnader Aktiverad ränta NOT 5 UPPSKJUTEN SKATT Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkommit genom avskrivning av fastigheter. Årsredovisning

16 NOTER STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB NOT 6 BYGGNADER Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärden Inköp Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Omklassificeringar Årets avskrivningar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Bokfört värde byggnader Bokfört värde mark NOT 7 MARK Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärden Inköp Omklassificeringar Utgående restvärde NOT 8 MARKANLÄGGNINGAR Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärden Inköp Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Omklassificeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Årsredovisning 2013

17 STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB NOTER NOT 9 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR Koncernen Moderbolaget Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Under året genomförda omfördelningar Utgående nedlagda kostnader NOT 10 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan NOT 11 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR Koncernen Moderbolaget HBV NOT 12 ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Koncernen Moderbolaget Återbäring HBV vid årets början Tillkommande återbäring, HBV Jämkningsmoms Årsredovisning

18 NOTER STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB NOT 13 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Koncernen Moderbolaget Förutbetalda hyror Övriga poster NOT 14 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Aktiekapital Bundna Fritt eget Årets Koncernen reserver kapital resultat Ingående balans Disposition enligt årsstämma Kvittningsemission Överkursfond Uppskrivningsfond Årets resultat Eget kapital Aktiekapital Uppskrivningsfond Balanserat Årets Moderbolaget resultat resultat Ingående balans Kvittningsemission Uppskrivningsfond Överkursfond Disposition enligt beslut av årets årstämma Årets resultat Eget kapital Aktiekapitalet består av st aktier med kvotvärde kr. Under året har en kvittningsemission skett. Det innebär att aktiekapitalet ökar med tkr och en överkursfond har upprättats med tkr. NOT 15 DERIVATINSTRUMENT Moderbolaget och koncernen: På balansdagen fanns ränteswappar på nominellt tkr i moderbolaget och tkr i koncernen. Marknadsvärdena på balansdagen var tkr resp tkr. Marknadsvärdena på derivatinstrumenten har erhållits från respektive bank där derivatkontrakt finns. Samtliga ränteswappar ägs av Strängnäs kommun, men betalningsströmmarna överförs med oförändrade villkor till respektive bolag. 18 Årsredovisning 2013

KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005.

KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005. KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005. Foto: Roxx ÅRSREDOVISNINGAR 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 4-5 Koncernresultaträkning 7 Koncernbalansräkning 8-9 Kassaflödesanalys

Läs mer

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 Torshälla Fastighets AB INNEHÅLL Ordförandes och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt... 4 Personal... 6 Miljö... 7 Fastigheterna

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 Å R S R E D O V 20 I I S N 11 N G AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 1 Innehåll VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Förändringar av eget kapital 18 Kassafl ödesanalys

Läs mer

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning CSR - hållbarhetsredovisning VD har ordet Det här är nu tredje året du får årsredovisningen presenterad ihop med vår CSRredovisning. Båda är starkt sammankopplade eftersom ekonomisk hållbarhet är en viktig

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Torshälla Fastigheter Årsredovisning

Torshälla Fastigheter Årsredovisning Torshälla Fastigheter Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Förord... 3 Organisation... 4 Åtaganden... 5 Bostäder och näringslivslokaler... 6 Kommunala lokaler och ortsutveckling... 8 Personal... 12 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(24) Örebroporten Fastigheter AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2014

Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2014 Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2014 MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2014 Innehållsförteckning VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE Ekonomisk Redovisning 2008 Familjebostäder ÅRSREDOVISNING 2008 Foto: Linus Hallgren Innehåll 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6 Resultaträkning 7 Kommentarer till resultaträkningen 9 Balansräkning 11 Kommentarer

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOVISNING AB ALEBYGGEN 2012 AB Alebyggen 1 (38) 1Styrelsen och verkställande direktören för AB Alebyggen får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Skandrenting årsredovisning 2006

Skandrenting årsredovisning 2006 Skandrenting årsredovisning 2006 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Skandrenting AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. AB Alebyggen

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. AB Alebyggen Årsredovisning och Koncernårsredovisning för AB Alebyggen 556093-0504 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 556093-0504 1 (38) Styrelsen och verkställande direktören för AB Alebyggen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Bostads AB Gårdsten (organisationsnummer 556536-0277) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB (TFAB) Innehåll Ordförande och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt...4 Personal... 5 Litet företag med

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Flerårsjämförelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 Fabs AB

Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning Fabs AB 2014 Visste du att: 4 Uppdrag och snabbfakta... Fabs anordnade två föreställningar tillsammans Alingsås Energi och Alingsåshem under Framtidsveckan i

Läs mer

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Arsredovisning för Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Omslag: Fotomontage Svalövs kommun med omgivningar.

Omslag: Fotomontage Svalövs kommun med omgivningar. Omslag: Fotomontage Svalövs kommun med omgivningar. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB SvalövsBostäder, organisationsnummer 556081-2892, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2007. marks bostads ab

Årsredovisning 2007. marks bostads ab Årsredovisning 2007 marks bostads ab Innehåll VD har ordet sida 5 Förvaltningsberättelse sida 7 Flerårsöversikt sida 22 Resultaträkning sida 23 Balansräkning sida 24 Kassaflödesanalys sida 26 Noter sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 1(31) ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 2(31) VD-kommentar Året 2013 var ett jubileumsår, nämligen SHE 40 år. Detta firades med måtta, men alla blev involverade, personal, ägare

Läs mer