Ekonomisk segregation på bostadsmarknaden: hyresregleringens roll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk segregation på bostadsmarknaden: hyresregleringens roll"

Transkript

1 Ekonomisk segregation på bostadsmarknaden: hyresregleringens roll ILIAN DREA PERSSON C-uppsats HT 2010, nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Handledare: Bo Söderberg. Examinator: Henry Ohlsson.

2 Sammanfattning Tidigare forskning på hyresreglering har behandlat både teoretiska och empiriska effekter av ett pristak på hyreskontrakt för bostäder. Resultaten har visat att de negativa aspekterna mestadels tycks överväga de positiva. Undersökningar bland nationalekonomer bekräftar detta; flertalet är emot dagens hyresregleringar. Forskningen till trots lever omfattande regleringar inom bostadspolitiken kvar. En anledning är sociala och politiska aspekter. Tanken är att regleringen av hyror på ett rättvist sätt fördelar bostäder och hindrar bostadsmarknaden från att segmenteras i pris. Konsekvensen av detta, resonerar man, blir en mindre inkomstmässigt skiktad stad. Hyresregleringen har utan tvivel uppnått det första målet: att skapa en hyresmarknad som prismässigt är näst intill oberoende av den skiftande efterfrågan vad gäller det geografiska läget för bostäder. Hur den har lyckats med att hindra en ekonomisk segregation är mer ovisst. Jag har därför med aggregerade data om inkomst och boendeyta uppdelat på upplåtelseform i Stockholms församlingar försökt bidra till att besvara frågan huruvida hyresregleringen påverkat den ekonomiska segregationen. Resultatet visar att bostadsmarknaden är segregerad vad gäller inkomst både inom områden beroende på boendeform, men också mellan områden inom en typ av boendeform. Hyresmarknaden verkar till viss del motverka den skiktning som sker på den oreglerade bostadsrättsmarknaden men är fortfarande segregerad enligt ungefär samma mönster som bostadsrättsmarknaden. Vidare kan man av resultaten utläsa att det i samtliga församlingar råder en tydlig skillnad i genomsnittlig inkomst mellan privat ägda och offentligt ägda hyresrätter. Detta trots att hyresregleringen, om än indirekt, omfattar båda bestånden. Tidigare forskning pekar på att orsaken till den fortsatta segmenteringen är den mekanism som ersätter priset i distributionen; ofta är det svarta marknader, kontakter och selektiva hyresvärdar. Denna tes stärks av mina resultat och hyresregleringen tycks på så vis ofta gynna de på bostadsmarknaden redan etablerade hushållen. Vidare finner jag bevis för att hyresregleringen i genomsnitt inte bidragit till den överkonsumtion som befarats. Inledning Som ämne är hyresreglering vältrampad mark inom nationalekonomin. Nobelpristagare längs hela det politiska spektrumet, från Milton Friedman och Friedrich Hayek till Gunnar Myrdal, har kritiserat effekterna. I forskningen har det skrivits mängder om hyresregleringar av olika slag och slutsatserna har ofta varit negativa. Även om tanken, som det heter, varit god har det uppstått ovälkomna 2

3 sidoeffekter som följd. Målen för prisregleringen har dessutom skiftat genom åren och sällan har man kunnat visa tydliga resultat. Enligt en undersökning av Jenkins (2009) tycks det nästan råda en konsensus bland nationalekonomer att nackdelarna med hyresreglering vida överstiger fördelarna. Detta till trots är det ett system som, och detta gäller särskilt Sverige, inte tycks vara direkt hotat. Åtminstone inte rent politiskt. 1 Jag ska behandla en aspekt av hyresregleringen som det inte finns så mycket forskning om och som nog kan sägas vara en av anledningarna till att systemet lever kvar, nämligen ekonomisk segregation. Ekonomisk teori säger inte nödvändigtvis att hyresreglering skulle motverka ekonomisk segregation men ett pristak kan verka indirekt genom att sätta prismekanismen ur spel och ersätta den med en annan allokeringsmekanism. Sättet på vilket ett pristak skapar boende i annars dyra delar av staden kan tänkas öka exempelvis låginkomsttagares möjligheter att skaffa ett boende där. På så vis kan man få mer blandade områden rent inkomstmässigt och som följd en mindre ekonomiskt segregerad stad. Det avgörande för att det ska fungera som tänkt är vad som ersätter prismekanismen vid allokeringen av bostäder på en reglerad marknad. När prisets funktion som allokeringsmekanism sätts ur spel genom en reglering av priserna skapas, om den efterfrågade kvantiteten är högre än utbudet, ett underskott av varor och ett efterfrågeöverskott. I Stockholms stad märks det på marknaden för hyresrätter genom långa kötider till hyreslägenheter. Vissa typer av boende, exempelvis större lägenheter i innerstaden, tycks nästan helt ha försvunnit från hyresmarknaden. Den genomsnittliga väntetiden under 2010 för att få hyra en lägenhet genom bostadsförmedlingen med tre rum och kök på Kungsholmen i Stockholm, en stadsdel med drygt invånare och ca bostäder, var 33 år. Antalet förmedlade lägenheter var mycket litet och förmodligen ligger förklaringen i att de boende inte flyttar när de har ett så fördelaktigt boende. Gör de det lär de försöka antingen realisera det ekonomiska värdet av sin hyresrätt genom att sälja den på den svarta marknaden eller byta till sig en annan hyresrätt på bytesmarknaden för hyresrätter. Följden av en sådan situation är knappast mindre segregering. Snarare cementeras de mönster som redan existerar genom en låg omsättning av lägenheter. Marknaderna för bostadsrätter och hyresrätter skiljer sig åt på flera sätt. Bostadsrätterna är inte prisreglerade och handlas med på en ganska omfattande marknad (bostadsrätt som boendeform är, precis som det svenska systemet för hyresrätter, förhållandevis unikt och förekommer i samma omfattning endast i ett fåtal andra länder). Hyresrätterna regleras av det som kallas bruksvärdessystemet, som består 1 Hyresrätterna har kraftigt krympt som andel av bostadsbeståndet i Stockholm under de senaste tjugo åren som följd av ombildningar till bostadsrätter. Detta är dock en mer indirekt följd av reglerna på bostadsmarknaden. 3

4 av regler som bestämmer förfarandet i hyresförhandlingar och hyresprövningar. Individuellt förhandlade hyror förekommer men vanligen förhandlas hyrorna kollektivt mellan hyresvärden och hyresgästorganisationen. De allmännyttiga bolagen bestämmer hyrorna utifrån en självkostnadsprincip och har en hyresnormerande roll för de övriga hyresrätterna. Hyrorna ska täcka direkta kostnader och inbegripa skälig förräntning på det insatta kapitalet. Hyresmarknaden är därför reglerad på ett vis som sker indirekt och mellan de olika parterna på hyresmarknaden. I denna uppsats ska jag undersöka hur hyresregleringen påverkat den ekonomiska segregationen i Stockholm. Detta är en svår fråga att besvara eftersom det tillstånd man måste jämföra med, en oreglerad marknad, inte existerar. Men kanske kan man få lite mer klarhet genom att dela upp uppgiften i mindre frågor och ge en beskrivning som gör det möjligt att förstå hur demografin kan tänkas ha påverkats av det svenska bruksvärdesystemet. Detta är värdefullt eftersom konsekvenserna av hyresregleringen måste kunna utvärderas för att se om målen uppnås. Naturligast att undersöka när det gäller ekonomisk segregation är inkomster och hur de skiljer sig mellan områden och olika typer av boende. Om det visar sig att inkomsterna mellan boende i hyresrätter inte skiljer sig mellan områden kan ett mål med hyresregleringen sägas vara uppfyllt. Att det sker utan bieffekter är dock inte troligt. Visar resultaten däremot att inkomster mellan boende i hyresrätter skiljer sig enligt det mönster som uppstår på andra bostadsmarknader måste man fråga sig om dagens konstruktion verkligen främjar målen och till vilken kostnad. Bakgrund I Stockholms inre delar är den mera välsituerade befolkningen särskilt talrik på Östermalm och angränsande stadsdelar samt inom vissa delar av Kungsholmen. Södermalm får sin karaktär av arbetarbefolkningen och de norra stadsdelarna av en befolkning, som till stor del kan anses tillhöra medelklasskikten. Utanför den inre staden är den sociala differentieringen måhända ännu mer utpräglad. Man finner å ena sidan överklassbetonade förorter sådana som Djursholm och Saltsjöbaden samt delar av Lidingö, Bromma och Stocksund och å andra sidan sådana proletärt betonade som Hagalund, Gröndal och Örby. Stycket ovan finns att läsa i Det framtida Stockholm. Skriften författades 1946 på uppdrag av Stockholms stad och kom att bli ett tongivande inlägg i debatten om Stockholms framtida utformning. Redan då framhölls den sociala uppdelningen, eller segregationen om man så vill, som ett problem. Staden som ett sekel tidigare hade bestått av flera klart åtskilda stadsdelar, som i många avseenden levt sitt eget liv, hade nu flutit ihop. I ytterområdena höll luckorna mellan de tidigare skarpt 4

5 avgränsade förortssamhällena på att fyllas ut och gränserna övergick från att vara faktiska geografiska friytor till att vara av helt annan karaktär. Olikheterna mellan skilda delar av staden bottnade nu i en rad andra faktorer bebyggelsens ålder, hustyperna, förekomsten av arbetsplatser och affärer i närheten och, kanske framför allt, befolkningens sociala och ekonomiska förutsättningar. Kommande årtionden fick bostadspolitiken som mål att verka för en mer differentierad social sammansättning på bostadsmarknaden. I Boverkets skrift Bostadspolitiken Svensk politik för boende, planering och byggande under 130 år (2007) beskrivs de olika faserna av den svenska bostadspolitikens problem och mål. De statliga ingreppen på bygg- och bostadsmarknaden grundar sig i en föreställning om att marknaden inte klarar av att fördela bostäder på ett tillfredsställande sätt; de som gynnas är de resursstarka och förlorarna är redan marginaliserade grupper. Låg produktion och bostadsunderskott väntas som följd av att en balans på marknaden endast uppnås i det långa loppet, i vilket vi alla som bekant uttryckts är döda. Bostaden får inte ses endast som en vara utan är bunden till en viss plats och bärare av identitetsskapande värden för den som bor där. Boendet skapar tillsammans med arbete och grannskap ett socialt sammanhang och en miljö där människor utvecklas. Detta anses för betydelsefullt att lämnas åt marknadens krafter. I samband med välfärdsstatens framväxt och det offentligas allt större åtaganden i samhället utvecklades som ett medel i bostadspolitiken regleringar för olika upplåtelseformer. Hyresreglering hade redan förekommit i olika former sedan det första världskriget och bostadsrätter var efter andra världskriget föremål för prisoch hyresreglering. De förhållanden som i stora drag är grunden för dagens system slogs fast under senare delen av 1960-talet och i mitten av 1970-talet. Hyresregleringen av den tidigare varianten avskaffades för hyresrätter och ersattes med bruksvärdessystemet där allmännyttans nya särskilda roll som hyresnormerande definierades. Samtidigt avskaffades prisregleringen av bostadsrätter. Reglering av hyror är bara ett i raden av instrument för att uppnå olika mål inom ramen för bostadspolitiken. För att öka den sociala blandningen på bostadsmarknaden finns det bland annat hyresrabatter, bidrag, subventioner och offentlig inblandning i planering av boendemiljöer och stadens utbredning. Dessa är kanske de instrument som främst präglat bostadspolitikens historia och använts för att uppnå önskade mål. I och med tillbakadragandet av statens inblandning på bostadsmarknaden har dock hyresreglering fått en alltmer framträdande roll. Vetskapen om att pristaket har en social inverkan och överför resurser från en grupp till en annan blir alltmer tydlig efter kraftiga prisuppgångar i storstäderna. I ljuset av detta blir skepsisen ännu större vad gäller oreglerade marknaders förmåga att tillgodose människors behov. Den grundläggande idén om att marknadskrafterna inte fungerar när det kommer till bostäder är därför fortfarande stark. 5

6 Tidigare forskning Tidigare forskning om effekten av hyresregleringar har behandlat en lång rad frågeställningar. Jenkins (2009) sammanfattar en stor del av forskningen om hyresregleringar i olika kategorier. Här berörs regleringars inverkan på rörligheten på arbetsmarknaden; hur underhållet påverkas negativt och hur självunderhållet kan öka; utbudet av bostäder som följd av minskade vinster och vikande incitament; möjliga vägar för hyresvärdar att kringgå regleringar; regleringarnas effekt på ickereglerade bostadsmarknadens priser; överkonsumtion och hemlöshet. Utgångspunkten är ofta en tänkt jämviktssituation och regleringen är per definition ett avsteg från den. Med snedvridningen av pris och incitament kommer effekter att uppstå som inte hade funnits i samma utsträckning utan regleringen. Om dessa är positiva eller negativa beror naturligtvis på vad målet är. Eriksson och Lind (2005) drar slutsatsen att många föreställningar om de eventuella positiva och negativa effekterna av hyresregleringen är överdrivna. De menar att ett reformerat system i Sverige inte i någon större utsträckning skulle förvärra de problem med segregation och heller inte bidra till någon snabb förbättring av situationen med lågt bostadsbyggande i snabbt växande regioner. Problemen med svarta marknader, som visserligen hjälpt till att lindra en del av de möjliga problemen med hyresregleringen, tycker de dock är värda att ta på alvar. Likaså problemen med begränsad rörlighet och möjligheten för outsiders att ta sig in på hyresmarknaden i centrala lägen. De tar även upp en annan intressant poäng: Den ökade svarthandeln ökar toleransen för lagbrott som kan sprida sig till andra sammanhang och förstör på så sätt inte främst bostadsmarknaden utan moralen. I en genomgång av empiriska undersökningar av hyresregleringens effekter finner Turner och Malpezzi (2003) för det första att ämnet är förvirrande. För det andra är effekterna svåra att generalisera det som gäller för Stockholm gäller inte New Dehli. Många av de empiriskt funna sambanden stämmer överens med den teori som förutser inlåsningseffekter och välfärdsförluster. Forskningen om hur hyresregleringar påverkar den sociala sammansättningen är ganska begränsad. Trots det noterar Englund och Ellingsen (2003) att ett av de kanske vanligaste argumenten för hyresregleringar åtminstone i Sverige är att det motverkar ekonomisk segregation genom att integrera rika och fattiga hushåll. Glaeser (2003) gör ett försök att förklara hur hyresreglering kan tänkas motverka segregation i teorin och hur det fungerat i praktiken. Beroende på typen av hyresreglering menar han att man också kan vänta sig olika effekter (Lind (2001) karaktäriserar det svenska systemet som omfattande och i en internationell jämförelse ganska hård och med målet att motverka segregation). Samtliga typer av regleringar skapar incitament för boende att stanna i sina nuvarande lägenheter i stället för att flytta. Detta menar Glaeser är den huvudsakliga mekanism genom vilken hyresregelringen påverkar placeringen av invånarna i en växande stad. 6

7 Orsaken till det är att en flytt innebär en ökad kostnad i form av nytt oreglerat boende alternativt ett sämre boende. Med den slutsatsen är det värt att notera att det i Stockholm finns en andrahandsmarknad för lägenhetsbyten som till viss del bevarar rörligheten för de boende i hyresrätter. Denna orörlighet må vara negativ ur exempelvis arbetsmarknadsaspekter och ineffektiv vad gäller allokering, men den kan också motverka ekonomisk segregation. Om ett område blir rikare över tid säkerställer hyresregleringen att boende som inte skulle ha råd att stanna kvar med högre hyror fortsätter att bo i området. Om utvecklingen är den motsatta kommer effekten givetvis vara obefintlig. Detta argument är kanske det oftast använda för att försvara hyresreglering. Glaeser menar att man givet de dåliga möjligheterna att flytta kan förvänta att regleringen gynnar äldre personer och missgynnar yngre barnfamiljer som är nyinflyttade. Om barnen uppväxt är det som främst påverkas negativt av segregering är detta givetvis problematiskt. Vidare understryks betydelsen av den mekanism som ersätter priset för distribution av bostäder med priser under marknadspris. En något mer utförlig redovisning av förhållandena i Sverige beskriv av Andersson och Söderberg (2002). De menar att få lägenheter i Stockholms innerstad förmedlas genom bostadsförmedlingen, vilket ger utrymme för andra mekanismer vid uthyrningen. De påpekar också att det system som finns inom ramen för bostadsförmedlingen gynnar äldre personer och stänger ute yngre från attraktiva områden. Bostadsförmedlingen bygger ofta på en typ av väntelista där lägenheter förmedlas efter de sökandes kötid. De lägenheter som inte förmedlas via bostadsförmedlingen eller andra kösystem riskerar att förvärra segregationen. Glaeser menar att hyresvärdar som kan välja från ett stort antal hyresgäster kan välja de som ger byggnaden eller värden själv störst fördelar. Ofta är den typen av hyresgäster rikare eller har någon annan anknytning till fastighetsägaren. Möjligheten för fattiga att prioritera boende i ett dyrare område försvinner helt. Utfallet av regleringens effekter blir på så sätt oklart. Glaeser visar att det i New York finns en tydlig överrepresentation av människor med låga inkomster bland dem bor i den reglerade delen av beståndet men att de boende är betydligt äldre, vilket borde motverka syftet med regleringen. Mellan stora amerikanska städer finner han ingen större skillnad vad gäller segregation beroende på om staden har omfattande hyresreglering eller inte. De stora städer med hyresreglering är till synes lika segregerade som den utan och på de platser det möjligtvis finns bevis för att det hjälper är effekterna små och åtgärderna kostsamma. Lind och Hellström (2006) testar med ett naturligt experiment två hypoteser mot varandra. Första hypotesen är att hyresregleringens är verkningslös mot segregation eftersom den ersätts av svarta marknader och selektivt urval av hyresgäster, vilket ger ungefär samma utveckling som på en marknadsmässigt prissatt marknad. Andra 7

8 hypotesen är att graden av segregation vore högre om hyrorna justerades mot marknadsmässiga nivåer. Studien jämför de två olika situationer som uppstått efter att olika principer tillämpats i hyressättningen i Malmö och Stockholm under talet. I Malmö bestämde hyresgästföreningen att låta hyrorna röra sig mot marknadsmässiga nivåer under periodens början. Hyrorna i attraktivare lägen skulle höjas och i mindre attraktivare lägen skulle man låta hyrorna ligga kvar på konstanta nivåer eller till och med sänka dem. I Stockholm tillämpades inte någon sådan princip utan hyrorna höjdes i samma takt i samtliga områden, utan någon hänsyn till den skiftande efterfrågan. Resultaten tyder inte på att hyressättningen påverkade den ökade grad av ekonomisk segregation som observerades i båda städer. Snarare avspeglade bostadsmarknaden den ökade inkomstskillnaden, oberoende av hur hyrorna sätts. De drar slutsatsen att resursstarka individer alltid kommer att få tillgång till de mer efterfrågade bostäderna på hyresmarknaden. Forskningen tyder alltså på att hyresregleringar av olika sorter ibland kan vara kortsiktiga lösningar för att uppnå mer social integration men att de i längden får sidoeffekter som är oönskade. I fallet med Stockholm och Malmö observerades ökad ekonomisk segregation i båda städer och de olika typerna av hyressättning verkade inte ha någon större betydelse för den utvecklingen. Empirisk undersökning Att på ett empiriskt sätt utvärdera olika effekter av företeelser som hyresreglering är alltid svårt och kanske särskilt i Sverige. Det tillstånd man måste jämföra med nämligen ett där regleringarna inte finns eller existerar i annan form är rent hypotetiskt och de verkliga effekterna av ett avskaffat system eller förtjänsterna av dagens blir alltid mer eller mindre osäkra bedömningar. I de fall där det existerar en jämförbar hyresmarknad som går att jämföra den reglerade med blir det något enklare. Troligtvis är det därför New York varit föremål för så många studier genom åren. Redan nämnda Glaeser men även Linneman (1987) har funnit resultat som tyder på att den reglerade sektorn bidragit till att skapa en mer differentierad ekonomisk sammansättning. I Sverige har det tillämpads metoder för att fastställa olika effekter av den typen Lind och Hellström använder sig av i fallet med Malmö och Stockholm. Genom att jämföra en storstad med en annan får man en kontrollgrupp att jämföra mot. Men även då uppstår problem vad gäller resultaten. Är de observerade likheterna i utveckling trots regleringen eller tack vare regleringen? Hade Stockholm varit ännu mer segregerat om man tillämpat samma principer som i Malmö? På frågan om hyresreglering lyckats stävja den ekonomiska segregationen blir därför svårt att få ett svar och något bestämt mål finns inte som vi kan undersöka om det uppfyllts. Det som är uttryckts är ganska diffust och utan direkt stöd i någon 8

9 forskning. Trots det finns några frågor som går att försöka besvara och som därför kan vara intressanta att undersöka. För det första om det finns en tydlig ekonomisk segregation på hyresrättsmarknaden, om den skiljer sig åt mellan andra typer av boende, exempelvis bostadsrätter, och om det finns skillnader inom de reglerade bestånden som kan förklaras av de faktorer som diskuterats i tidigare forskning. Materialet tillåter oss även besvara en aspekt av hyresregleringens befarade effekter som det funnits vissa bevis för vad gäller marknaden i bland annat New York, nämligen överkonsumtion. Bruksvärdessystemet har gjort att hyresstrukturen mellan olika stadsdelar i Stockholm är relativt tillplattad. I en rapport från Stockholms Stads Utredningsoch Statistikkontor (2009) jämförs 2008 års hyror mellan olika delar av Stockholm. Där kan man observera en skillnad på ca fem procent mellan de privatägda fastigheternas hyror och de allmännyttiga bolagens fatigheter. Detta är enligt de principer som följs när hyran sätts med de allmännyttiga bolagen som normerande. Vad gäller de geografiska områden visas att hyresnivån är något högre i innerstaden än i Söderort och Västerort. Den genomsnittliga årshyran per kvadratmeter är kronor i innerstaden, 951 kronor i Söderort och 952 kronor i Västerort. Dyraste typen av lägenhet per kvadratmeter är små lägenheter i innerstaden medan större lägenheter är billigare. Den högsta hyran har lägenheter med ett rum utan kök. Genomsnittshyran är 1276 kronor per kvadratmeter. Jämfört med bostadsrättsmarknaden är dessa skillnader små. Genomsnittspriset per kvm i Stockholms innerstad var kronor i oktober Enligt statistik från Mäklarstatistik år 2010 var motsvarande siffra för västerort var kronor och för söderort. För att illustrera ett av problemen med bruksvärdesystemet kan man enkelt se till hur hyrorna i Stockholm har utvecklats de tio åren mellan 1998 och Oavsett hyrornas ursprungliga nivå och relation till en eventuell marknadshyra kan man jämföra utvecklingen med inkomstutvecklingen. Den genomsnittliga årshyran för samtliga lägenheter har ökat med 29 procent under perioden. KPI för boende har ökat med 28 procent och konsumentprisindex totalt med 17 procent. Under samma period har den disponibla inkomsten för familjer ökat med 72 procent. Resultatet av låga hyror, som inte tar hänsyn till efterfrågan i olika områden eller till marknadskrafter, blir långa väntetider. I innerstaden är väntetiden för de allra minsta lägenheterna ungefär tio år och blir längre för större lägenheter. En ytterligare förklaring till detta är att hyresrätter som del av Stockholms bostadsbestånd har minskat kraftigt sedan Delvis beror det på att större delen 9

10 av nyproduktionen i Stockholm varit bostadsrättlägenheter men den största förklaringen är ombildning av hyresrätter till bostadsrätter, som varit av särskild omfattning i Stockholms stad. Även inom Stockholms stad råder stora geografiska variationer. Fenomenet är framför allt koncentrerat till innerstaden. Som ett resultat var endast 44 procent av alla bostäder i innerstaden hyresrätter I hela Stockholms stad var 57 procent av alla bostäder i flerfamiljshus hyresrätter. Ombildningen sker sannolikt i attraktiva innerstadsområden främst för att det är där det går att tjäna pengar på ombildning. I dessa områden finns farhågor att hyresrätten helt håller på att försvinna. I många förortsområden är däremot bostadsrätten underrepresenterad, antagligen eftersom det råder osäkerheter om lönsamheten. Det är lätt att förstå utvecklingen om man tar i betänkelse att hyrorna är reglerade medan bostadsrättspriser får sättas fritt enligt marknadens lagar. Detta visas också av Turner och Andersson (2008). De ombildade fastigheterna har signifikant högre taxeringsvärde än genomsnittet. Turner och Andersson visar också i sin studie att den omfattande omvandlingen av hyresrätter till bostadsrätter påverkat den sociala sammansättningen i Stockholms innerstad. De omvandlade fastigheterna har präglats av hög grad av inflyttning av individer med högre inkomst än genomsnittet. På så sätt drar de slutsatsen att ombildningen förstärkt den redan pågående trenden med en utveckling där innerstadsområden bebos av allt mer resursstarka hushåll. Stockholms stad är namnet på det som utgörs av Stockholms kommun. Efter ett beslut i kommunfullmäktige på 1980-talet bestämde man att man skulle använda namnet Stockholms stad i de fall det saknar kommunalrättslig betydelse. Kommunen är uppdelad i olika administrativa och statistiska områden som används vid bland annat politiska val och vid rättsliga instanser. Den högsta statistiska nivån utgörs av begreppen Inre staden och Ytterstaden. Ytterstaden i sin tur är uppdelad i Söderort och Västerort. Dessa uppdelningar är främst statistiska och för den kommunala förvaltningen finns istället 14 stadsdelsområden med tillhörande stadsdelsförvaltning. Svenska kyrkans församlingar har kommit att fylla en funktion eftersom de använts i folkbokföringen vid redovisning av statistik. 14 av församlingarna ligger i innerstaden och resten söder och väster om de centrala delarna. I tabell 1 nedan redovisas de 28 församlingarna som fanns år Från 2010 finns det 27 församlingar sedan man slagit ihop Spånga och Kista till en församling. Den heter numera Spånga-Kista församling. 10

11 01. Stockholms domkyrkoförs. 21. Brännkyrka 04. S:t Johannes 23. Vantör 05. Adolf Fredrik 25. Farsta 06. Gustaf Vasa 27. Bromma 07. S:t Matteus 28. Essinge 09. Engelbrekt 29. Västerled 10. Hedvig Eleonora 31. Vällingby 11. Oscar 34. Enskede-Årsta 13. Maria Magdalena 36. Skarpnäck 14. Högalid 38. Hässelby 15. Katarina 39. Hägersten 17. Sofia 40. Skärholmen 18. Kungsholm 41. Spånga 19. S:t Göran 42. Kista Tabell 1. Stockholms församlingar med tillhörande församlingskod. I kommande delar av uppsatsen kommer jag förutom församlingarna att använda olika stadsdelar för att göra jämförelser mellan områden. Dessa stadsdelar består av ett antal sammanslagna församlingar. De definieras i tabell 2 och på följande sida finns en karta med församlingarna utmärkta av sin respektive kod. Den tvåsiffriga koden används i olika register och är inte något jag konstruerat i samband med uppsatsen. Det är förklaringen till den lite osammanhängande numreringen. Norrmalm-Vasastan Östermalm Kungsholmen Södermalm 01, 04, 05, 06, 07 09, 10, 11 18, 19, 28 13, 14, 15, 17 Västerort närförort Söderort närförort Västerort ytterförort Söderort ytterförort 27, 29 34, 36, 39 31, 38, 41, 42 21, 23, 25, 40 Tabell 2. Stadsdelar i Stockholm med tillhörande församlingar. 11

12 Figur 1. Karta över Stockholms församlingar Stadsdelarna är godtyckligt uppdelade och gjorda för att ge en bättre bild av hur inkomsterna skiljer sig mellan olika områden i staden. De används av bland annat Mäklarstatistik vid redovisning av försäljningsstatistik. Förenklat finns det en viss korrelation mellan avståndet till centrala Stockholm och ett områdes sociala kategori. Detta gäller främst för boende i flerbostadshus, vilket är de bostäder jag ska undersöka närmare. Som illustrerats tidigare är de olika stadsdelarna i Stockholm uppdelade efter mönster som har sett liknande ut under åtminstone sjuttio år. Södermalm skulle man idag knappast kunna säga karaktäriseras av sin arbetarbefolkning, men uppdelningen av stadsdelar med olika inkomstgrupper stämmer alltjämt. Största 12

13 skillnaden i dag är framför allt att samhället är mer ekonomiskt jämlikt än under första halvan av 1900-talet. 3 Församlingarna i Stockholm bygger på kyrkornas placering och tar ingen hänsyn till geografisk storlek eller invånarantal. Som statistiska enheter blir de därför inte helt optimala. Samtliga församlingar är dock så pass stora att endast tre av dem har ett invånarantal som understiger personer och lika många har ett invånarantal som överstiger Samtliga data för inkomst och boendeyta är framtagna ur folkbokföringsregistret, skatteregistret och fastighetsregistret år Alla dessa finns i den statistik SCB varje år för och är baserat på alla folkbokförda personer i Stockholms stad. Totalt var personer folkbokförda som boende i en flerbostadsfastighet i Stockholm. Av dessa var folkbokförda i någon av de församlingar som jag betecknat som Innerstaden. I fastighetsregistret finns data på samtliga beskattningsbara fastigheter i hela landet. I registret finns information om bland annat den totala bostadsytan för varje fastighet, vilken typ av fastighet det rör sig om och vad den juridiska ägarformen är. Folkbokföringsregistret innefattar alla permanent boende i Stockholm. Följande går att läsa i folkbokföringslagen: 6 En person skall folkbokföras på den fastighet och i den territoriella församling där han enligt 7-13 är att anse som bosatt. 7 En person anses vara bosatt på den fastighet där han regelmässigt tillbringar eller, när byte av bostad har skett, kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila. Den som därigenom kan anses vara bosatt på fler än en fastighet anses vara bosatt på den fastighet där han sammanlever med sin familj eller med hänsyn till övriga omständigheter får anses ha sitt egentliga hemvist. En person skall anses regelmässigt tillbringa sin dygnsvila på en fastighet där han under sin normala livsföring tillbringar dygnsvilan minst en gång i veckan eller i samma omfattning men med annan förläggning i tiden. Även om det står i lagen att man ska bo där man är skriven ser det givetvis inte ut så i verkligheten. Men mer precisa data är svåra att få och folkbokföringen borde ge ganska exaktinformation om var människor bor. Vad gäller genomsnittliga inkomster ska man komma ihåg att medelvärdena är framtagna med hjälp av alla 3 Se kap 1 och 2 i Waldenström (2009) för vidare läsning. 13

Helena Eklund och Robert Gidehag. Friköp hyresrätten!

Helena Eklund och Robert Gidehag. Friköp hyresrätten! #4 Helena Eklund och Robert Gidehag Friköp hyresrätten! Författarna och Reforminstitutet 2001 Omslag och sättning: Formgivningsverket Illustration: Anna-Karin Elde Tryck: Adebe miljötryck, Stockholm 2001

Läs mer

Socioekonomiska och demografiska konsekvenser av ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter i Stockholms stad 1995 2004

Socioekonomiska och demografiska konsekvenser av ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter i Stockholms stad 1995 2004 Socioekonomiska och demografiska konsekvenser av ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter i Stockholms stad 1995 2004 Lena Magnusson Turner och Roger Andersson Institutet för bostads- och urbanforskning,

Läs mer

FÖRHANDLINGAR Nationalekonomiska Föreningen 2000 11 30

FÖRHANDLINGAR Nationalekonomiska Föreningen 2000 11 30 FÖRHANDLINGAR Nationalekonomiska Föreningen 2000 11 30 Sammanfattade och redigerade av Inga-Lill Viotti Ordförande: professor Claes-Henric Siven Inledare: VD Bengt Owe Birgersson, SABO, professor Peter

Läs mer

Vad kan vi lära av länder som avreglerat sin hyresmarknad? - En studie av Finland, Spanien och Storbritannien

Vad kan vi lära av länder som avreglerat sin hyresmarknad? - En studie av Finland, Spanien och Storbritannien Stockholm Avdelningen för Bygg- och Fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter och Byggande Kungliga Tekniska Högskolan, Examensarbete nr 96 Vad kan vi lära av länder som avreglerat sin hyresmarknad?

Läs mer

Svarthandel med hyreskontrakt i Stockholm

Svarthandel med hyreskontrakt i Stockholm Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 281 Svarthandel med hyreskontrakt i Stockholm Författare: Jon Henriksson Lars Lindström Stockholm

Läs mer

Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar:

Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar: Rapport 2015:1 Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar: analys och förslag H ANS L IND 2 Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar: - Analys

Läs mer

rapport 2014:34 Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar

rapport 2014:34 Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar rapport 2014:34 REGERINGSUPPDRAG Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar Boverket december 2014 Titel: Flyttmönster till följd av omfattande

Läs mer

inledning boendesegregation 183

inledning boendesegregation 183 BOENDET inledning Boendet speglar de ekonomiska klyftorna Den etniska och socioekonomiska boendesegregationen i Sveriges städer är i stor utsträckning en spegel av de ekonomiska klyftor mellan olika befolkningsgrupper

Läs mer

Bostadspolitik eller bostadsbutik?

Bostadspolitik eller bostadsbutik? www.stockholmsvanstern.se EXTRA! EXTRA! Bostadspolitik eller bostadsbutik? En analys av förändringarna i Stockholms bostadsbestånd. En bostadspolitisk rapport av Edvin S. Frid, beställd av Stockholmsvänstern,

Läs mer

DEL I BOENDET inledning I de fall Integrationsverket har uppmärksammat boendet ur ett integrationsperspektiv är det i första hand storstadsregionerna som stått i fokus. I Rapport Integration 2002 konstaterade

Läs mer

Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) BKN:s dnr: 17-83/08

Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) BKN:s dnr: 17-83/08 Samband mellan bostadsmarknad, arbetskraftens rörlighet och tillväxt 12 december 2008 Titel: Samband mellan bostadsmarknad, arbetskraftens rörlighet och tillväxt Redovisning av: Uppdrag till Statens Bostadskreditnämnd

Läs mer

Bolånetakets påverkan på efterfrågan av hyresrättslägenheter

Bolånetakets påverkan på efterfrågan av hyresrättslägenheter Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr xx Bolånetakets påverkan på efterfrågan av hyresrättslägenheter Författare:

Läs mer

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD Bokriskommitténs rapport EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD EN REFORMAGENDA Juni 2014 En fungerande bostadsmarknad en reformagenda Klas Eklund Bokriskommittén 2014 Original: Eiserman Design Tryckeri: E-print

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD INLEDNING Att ha en bostad är en grundläggande förutsättning för att livet ska fungera. Men trots det så saknar nästan hälften av alla unga vuxna en egen bostad och enligt siffror

Läs mer

Befinner sig Stockholms bostadsmarknad i en bubbla?

Befinner sig Stockholms bostadsmarknad i en bubbla? 2011-05-22 Befinner sig Stockholms bostadsmarknad i en bubbla? Författare: Alexis Priftis och Andreas Lundgren Kandidatuppsats NEKK01 VT 2011 Nationalekonomiska Institutionen vid Lunds Universitet Handledare:

Läs mer

Hyra eller äga sitt boende? Cecilia Carlhson och Celie Von Euler-Chelpin Sammanfattning

Hyra eller äga sitt boende? Cecilia Carlhson och Celie Von Euler-Chelpin Sammanfattning Sammanfattning Är det mest fördelaktigt att hyra eller äga sin bostad? Vi har jämfört två europeiska storstadsmetropoler, Stockholm och Paris. Frågan är vilka aspekter som spelar in vid val av boendeform?

Läs mer

Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår

Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår N E T R O R FRÅGA FÖ d a t s o b l l i t - om rätten Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår Vänsterpartiet & Ung Vänster Vänsterpartiets Informationsavdelnng www.vansterpartiet.se,

Läs mer

FINANSKRISEN ledde i många länder

FINANSKRISEN ledde i många länder Mars 2013 SNS ANALYS nr 10 Vad händer på bostadsmarknaden? FINANSKRISEN ledde i många länder till fallande bostadspriser då bubblor brast. Varför klarade sig Sverige undan prisfall? Bostadsbeståndet har

Läs mer

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO i samarbete med SUS. 2009-09-16 Författare: Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO (föräldraledig) Kristina Persdotter

Läs mer

Markpriser, markbrist och byggande

Markpriser, markbrist och byggande Marknadsrapport Mars 2015 Markpriser, markbrist och byggande Titel: Markpriser, markbrist och byggande Marknadsrapport, mars 2015 Utgiven av: Boverket Författare: Olle Netzell Övriga projektmedlemmar:

Läs mer

Boverket. Hur fördelar fastighetsägare lägenheter?

Boverket. Hur fördelar fastighetsägare lägenheter? Boverket Hur fördelar fastighetsägare lägenheter? Hur fördelar fastighetsägare lägenheter? Boverket januari 2009 Titel: Hur fördelar fastighetsägare lägenheter? Utgivare: Boverket januari 2009 Upplaga:

Läs mer

Etableringshinder för individer och hushåll med svaga förutsättningar

Etableringshinder för individer och hushåll med svaga förutsättningar Etableringshinder för individer och hushåll med svaga förutsättningar Boverket mars 2013 Titel: Etableringshinder för individer och hushåll med svaga förutsättningar Dnr: 2102-536/2013 Boverket 2013 Innehåll

Läs mer

Bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen

Bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen Bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen Per-Anders Bergendahl Monika Hjeds Löfmark Hans Lind Bilaga 3 till Långtidsutredningen 2015 Stockholm 2015 SOU 2015:48 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär

Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär arbetsmaterial 3:2011 Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär arbetsmaterial 3:2011 Tillväxt, miljö och regionplanering Postadress:

Läs mer

Bostadsägarlandet. DEN NORSKA MODELLEN: En annan väg till ökat byggande, lägre boendekostnader och en bostadsmarknad i balans.

Bostadsägarlandet. DEN NORSKA MODELLEN: En annan väg till ökat byggande, lägre boendekostnader och en bostadsmarknad i balans. Bostadsägarlandet DEN NORSKA MODELLEN: En annan väg till ökat byggande, lägre boendekostnader och en bostadsmarknad i balans. Veidekke, Juni 2014 2014 Veidekke Layout: Arkeobild Tryck: Komplätt Digital

Läs mer

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 Rapport Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 HUR BOR 20 27-ÅRINGARNA? HUR VILL DE BO? Sven Bergenstråhle 2 (54) I sammandrag 27 000 unga i Malmö och Lund saknar egen bostad Det har blivit

Läs mer

Foto: Marie Åkerström-Olsson BOENDESOCIALA FRÅGOR

Foto: Marie Åkerström-Olsson BOENDESOCIALA FRÅGOR Foto: Marie Åkerström-Olsson BOENDESOCIALA FRÅGOR Resultatet av en workshop 31 mars 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Många bostäder, men inte till alla? 3 Unga vuxna 8 Trångboddhet 12 Hemlöshet 16 Vad gör vi?

Läs mer

Den svenska debatten om bostadsmarknaden

Den svenska debatten om bostadsmarknaden Hans Lind Hans Lind: The Swedish debate on the housing market KART OG PLAN, Vol 72, pp. 86 94. P.O.B 5003, NO-1432 Ås, ISSN 0047-3278 This article gives an overview of three current debates concerning

Läs mer

Rapport 2011:15 REGERINGSUPPDRAG. Konkurrens på bostadsmarknaden

Rapport 2011:15 REGERINGSUPPDRAG. Konkurrens på bostadsmarknaden Rapport 2011:15 REGERINGSUPPDRAG Konkurrens på bostadsmarknaden Konkurrens på bostadsmarknaden analys och kartläggning med fokus på marknaden för hyresrätter Boverket oktober 2011 Titel: Konkurrens på

Läs mer

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 696

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 696 ARBETSRAPPORTER Kulturgeografiska institutionen Nr. 696 Försäljning av kommunal allmännytta Är en viktig del av välfärdspolitiken på väg att försvinna? Anna Bolinder Uppsala, juni 2009 ISSN 0283-622X INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer