Motioner och utlåtanden. Grupp E Bostäder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motioner och utlåtanden. Grupp E Bostäder"

Transkript

1 Motioner och utlåtanden Grupp E Bostäder Stockholms arbetarekommuns årsmöte april 2014

2 Sida 2 av 23

3 Motion E1 Bra bostäder för alla! Traneberg-Ålsten-Bromma socialdemokratiska kvinnoklubb Traneberg-Ålsten-Bromma kvinnoklubb hade en studiecirkel kring äldrefrågor med särskild inriktning boendefrågor för äldre. Cirkeln använde bland annat: Wikman/Rohlén: Vi vill inte bli gamla med dagens äldrevård! Resp Säg ifrån, Antti: Adamssons, Informationsmaterial från Micasa, Informationsmaterial från Äldreförvaltningen och Kärnekull: Bygga för seniorer (Stor genomgång av bra byggnationer och krav på dylika) Vidare har cirkeln haft studiebesök/genomgång med kommunens bostadsbolag Micasa som förvaltar särskilda boenden och en genomgång av olika boende- och upplåtelseformer med Karin Wiklund. Tidigare VD på SKB. Efter många diskussioner i klubben vill vi rikta uppmärksamheten på - Att det byggs alldeles för lite i vår region - Att det byggs alldeles för få hyresbostäder - Att olika upplåtelseformer studeras och utvecklas - Att det byggs/planeras in alldeles för lite allmän och privat service där det ändå byggs - Att de framtida boende ges alldeles för lite inflytande över planeringen - Att bygg-och bokostnader blir alldeles för höga - Att miljöhänsyn prioriteras, bland annat avseende barns utemiljö - Att trygghetsfrågorna i stadsplaneringen får tyngre vikt I ett kommande valprogram för Stockholm måste bygg-och bofrågor prioriteras. Genom samarbete med folkrörelser inom bostadsområdet, HSB, Riksbyggen, Hyresgästerna, PRO måste nya idéer tas fram, gärna med erfarenheter från tidigare bostadskriser. Hur kan bostadsbyggande bäst stimuleras? Statliga bostadslån igen? Bättre styrning för att tillgodose efterfrågan på olika bostadsformer, hur? Varför acceptera att nuvarande majoritet i Stadshuset kallar ett privatiserat, dyrt boende utan service för trygghetsboende? Ensamhet och isolering utgör ett allvarligt socialt och psykologiskt problem även om hemtjänst kommer på tidsstuderat besök flera gånger per dag, där hade servicehuset en stor fördel som bör omvärderas, kanske förnyas. Traneberg-Ålsten-Bromma S-kvinnor föreslår 1. att Stockholms Arbetarekommun särskilt prioriterar bygg- och bostadsfrågan i kommande valprogram 2. att Stockholms Arbetarekommun tillsätter en arbetsgrupp, gärna tillsammans med Stockholms läns partidistrikt, om bostadsfrågorna i Stockholmsregionen enligt ovan Bromma 1 december 2013 Margrethe Höglund Enligt uppdrag Motionen antagen på klubbmöte 1 december 2013 Sida 3 av 23

4 Motion E2 Rätt till bostad Katarina s-förening Katarina Västra s-förening Ingenstans i vårt land är bostadsbristen så katastrofal som i Stockholmsområdet. Det vore därför mer än egendomligt om Stockholms socialdemokrater inte som ett prioriterat område pekar på bostadsbristen och lägger förslag till åtgärder om hur rätten till bostad ska kunna infrias. Förslag till beslut 1. att ett fjärde prioriterat område, Rätt till bostad, tillförs valprogrammet Motionen antagen på Katarina och Katarina Västra S-föreningars gemensamma motionsmöte 10 dec Sida 4 av 23

5 Motion E3 Morgondagens Stockholm bygger vi tillsammans Farsta socialdemokratiska områdesorganisation Denna motion är ett resultat av diskussioner i Farsta socialdemokratiska områdesorganisation vid höstmötet i oktober och vid medlemsmöte i december. Valprogramsgruppen har gjort ett bra arbete med att tydligöra de viktigaste valfrågorna i Stockholm. Vi delar uppfattningen att programmet ska fånga upp de frågor som är mest relevanta för människor och där vi genom socialdemokratisk politik kan göra störst skillnad. För att valprogrammet ska bli mer av en helhet anser vi att de föreslagna löftena om jobben, skolan och vård/omsorg ska kompletteras med ett löfte om bostadsbyggande och samhällsutveckling. Målet för detta område ska vara att få igång byggande av fler hyresrätter till rimliga hyror. Syftet med att tillföra detta område är dels att visa att det finns en annan politisk inriktning med hyresrätter, användning av allmännyttan, markpolitik och samhällansvar i utbyggnaden av staden. Dagens borgerliga politik med marknadsanpassning och privatisering hämmar Stockholmsregionens utveckling när bostadsbristen blir värre och värre. Den så kallade Stockholmsmodellen där exploatörer tar fram förslag till mark för bostadsbyggande är också tveksam ur ett demokratiskat perspektiv. Vi vill ersätta denna frimärksplanering med mer av verklig samhällsplanering i hela områden där medborgares synpunkter och förslag kan tas in tidigt. Dessutom tillför detta område ett perspektiv av att aktivt bygga staden. Det tror vi är viktigt för oss som framtidsparti. Vi kan visa på aktiva skapande åtgärder för att bygga staden hållbart. Den stad vi vill bygga är hållbar ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Att hejda klimatkrisen är en förutsättning för framtida välfärd. Under lång tid måste all stads- och trafikplanering i Stockholm präglas av vårt globala åtagande att minska utsläppen av växthusgaser. För att lösa bostadsbristen måste tunnelbanan byggas ut. Med en snabb, punktlig, bekväm kollektivtrafik och smart utformade trängselskatter kan vi dessutom rejält minska trängseln på gator, bussar, T-banor och tåg. Socialdemokraterna i Farstaområdet föreslår årsmötet besluta: 1. att ett fjärde område om bostadsbyggande och samhällsutveckling tillförs i valprogrammet Motionen diskuterades och antogs vid medlemsmöte i Farsta socialdemokratiska områdesorganisation På mötet medverkade medlemmar i Farsta strands, Farstas, Gubbängen-Hökarängens, Sköndals och Tallkrogen-Svedmyras socialdemokratiska föreningar. Sida 5 av 23

6 Motion E4 Valprogram 2014 Östberga s-förening Tack för ett smart uppbyggt och väl processat förslag till valprogram Att valarbeta för fler jobb och bättre skola och vård är viktigt och riktigt. Men jag, tillsammas med SSU, LO och framförallt våra ungdomar, eller unga vuxna, saknar ett fokusområde till bostäder. Att inte gå till val på att fler bostäder ska byggas i Stockholms stad vore ett stort misstag, tror jag. Enligt TNS Sifos undersökning (genomförd under september/oktober 2013 på uppdrag av Hyresgästföreningen) rankar svarande bostadsfrågan så här inför valet: Kategori Ranking (där 1 står för högst prioriterad fråga inför valet, 16 för lägst) åringar 5 Boende i hyresrätt 10 Svarande i Storstockholm Oavsett ålder och boende 11 TNS Sifo sammanställde också hur viktiga vissa frågor upplevdes vara inom området boende. Förutom bostadsbyggande fanns två frågor som allmänheten prioriterar. Det är 1) att överskottet eller vinstern i en fastighet ska komma de boende till del och 2) att segregationen i boendet ska minska. Det är 70 procent av alla i gruppen allmänheten som tycker att dessa två frågor är mycket eller ganska viktiga. En överväldigande majoritet, 76 procent anser också att bostadsfrågan i stort är en fråga för beslutande politiker och inte som det verkar vara nu, en fråga för marknaden att lösa (12 procent tycker detta). 63 procent tycker att bostadsbristen hämmar den ekonomiska långsiktiga tillväxten i Sverige. Att bära frågan om byggande av fler bostäder i Stockholm har hittills, i vår valprogramsprocess, inte ansetts uppfylla alla de lovvärda och argumentationstekniskt smarta kriterier som ska till för att kvala in bland våra mest prioriterade valfrågor. Risken har ansetts för stor för att framförallt vi och (M) bara kommer att bolla vallöften mellan varandra om vem som ha ambitionen, att bygga mest för flest. Jag gör inte riktigt samma bedömning. Under (S)-styre i vår stad byggdes det mer, folk var inte lika trångbodda som nu, de var inte riktigt lika utlämnade till ett osäkert och dyrt boende i andra, tredje och fjärde hand, eller som inneboende, och de tvingades inte i samma utsträckning som nu välja bort Stockholm som bostadsort för studier eller arbete. Dessutom tror jag, att (M):s (Alliansens) löften om ökat bostadsbyggande, lätt kan petas sönder om vi ber dem redovisa hur många av deras bygg- och bostadslöften som är uppfyllda efter åtta år vid makten. Det går dessutom att föra in en rad plogfrågor under tema Bostäder. Till exempel markanvisningar (som idag säljs till högstbjudande istället för att fördelas mellan intressenter utifrån tomträtt) samt den viktiga frågan om att fler hyresrätter måste byggas till en rimligare kostnad än vad som är fallet idag. Till bostadsfrågan kan också föras frågor om tryggt boende, välplanerade bostadsområden samt frågan om segregation/integration. Och för att citera Hyresgästföreningens förbundsordförande Barbro Engman: Bostadspolitik är en genuin välfärdsfråga. Med stöd i texten ovan yrkar jag därför på 1. att även tema bostäder förs till Stockholms arbetarekommuns valprogram 2014 Kristina Öberg, Östberga s-förening Denna motion togs som Östberga s-förenings egen vid styrelsemöte den 8 december 2014 Sida 6 av 23

7 Motion E5 Morgondagens Stockholm bygger vi tillsammans Handels-sossen Valprogramsgruppen har gjort ett bra arbete med att tydligöra de viktigaste valfrågorna i Stockholm. Vi delar uppfattningen att programmet ska fånga upp de frågor som är mest relevanta för människor och där vi genom socialdemokratisk politik kan göra störst skillnad. För att valprogrammet ska bli mer av en helhet anser vi att de föreslagna löftena om jobben, skolan och vård/omsorg ska kompletteras med ett löfte om bostadsbyggande och samhällsutveckling. Målet för detta område ska vara att få igång byggande av fler hyresrätter till rimliga hyror. Syftet med att tillföra detta område är dels att visa att det finns en annan politisk inriktning med hyresrätter, användning av allmännyttan, markpolitik och samhällansvar i utbyggnaden av staden. Dagens borgerliga politik med marknadsanpassning och privatisering hämmar Stockholmsregionens utveckling när bostadsbristen blir värre och värre. Den så kallade Stockholmsmodellen där exploatörer tar fram förslag till mark för bostadsbyggande är också tveksam ur ett demokratiskat perspektiv. Vi vill ersätta denna frimärksplanering med mer av verklig samhällsplanering i hela områden där medborgares synpunkter och förslag kan tas in tidigt. Dessutom tillför detta område ett perspektiv av att aktivt bygga staden. Det tror vi är viktigt för oss som framtidsparti. Vi kan visa på aktiva skapande åtgärder för att bygga staden hållbart. Den stad vi vill bygga är hållbar ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Att hejda klimatkrisen är en förutsättning för framtida välfärd. Under lång tid måste all stads- och trafikplanering i Stockholm präglas av vårt globala åtagande att minska utsläppen av växthusgaser. För att lösa bostadsbristen måste tunnelbanan byggas ut. Med en snabb, punktlig, bekväm kollektivtrafik och smart utformade trängselskatter kan vi dessutom rejält minska trängseln på gator, bussar, T-banor och tåg. Handels-sossen föreslår årsmötet besluta 1. att ett fjärde område om bostadsbyggande och samhällsutveckling tillförs i valprogrammet. Handels-sossen Behandlad på Handels-sossens styrelsemöte Sida 7 av 23

8 Motion E6 RÄTTEN ATT BO - Dags att politisera bostadsfrågan! SSK SSU 25+ Bostadsbristen i Stockholm är akut. Enligt landstingets beräkningar krävs nya lägenheter per år framtill 2030 för att bota bostadsbristen. Ändå byggs knappt ett par tusen om året. Parallellt har cirka lägenheter omvandlats till bostadsrätter sedan år Varannat boende i Stockholm är idag en bostadsrätt enligt SCB. I innerstaden är statistiken ännu värre; 65 % är idag bostadsrätter. För oss socialdemokrater är det här alarmerande av flera skäl. Rätten att bo har för oss alltid varit en ideologisk självklarhet. Men den rätten är idag, mer än någonsin, en klassfråga. De som har kapital, eller kapitalstarka föräldrar, belånar sig för att köpa en bostad, medan resten lämnas på bar backe. Det här är inte bara klassklyftepolitik, utan också oansvarig ekonomisk politik. Svenska hushåll är idag de mest privatbelånade i hela OECD-området, vilket gör att risken för en bostadsbubbla inte kan ignoreras. Hyresmarknaden präglas i sin tur av växande köer och otrygghet. Det här slår hårt mot unga människor, som inte kan börja ett självständigt vuxenliv. Det tröga byggandet av studentbostäder gör att Stockholms lärosäten tappar i attraktivitet och kvalitet. Studenter flyttar från soffa till soffa på bekostnad av studieron. Det är till och med känt att partners, främst kvinnor, mot sin vilja stannar i samborelationer på grund av de inte kan hitta ett annat boende. Problemen stannar inte heller vid bristen på hyresrätter, utan vid underhållet av de hyresrätter som redan finns. Miljonprogramsområdet behöver renoveringar av sådan ekonomisk magnitud att det borde vara föremål för statligt understöd. Men istället dumpar moderaterna över mer och mer kostnader på kommunerna, med följden att de kommuner som tar ansvar för icke-kapitalstarka grupper, t.ex. Botkyrka, straffas ekonomiskt och tvingas sälja ut sin allmännytta för att hålla budgeten. Den borgerliga bostadspolitiken slår brett, men den slår som hårdast mot de som har det tuffast. Situationen är sedan länge desperat. Därför är det, i första hand, vår plikt att återpolitisera bostadsfrågan. Det här är ingen naturlag. Staden äger mark. Vi har bostadsbolag. Vi har kapital - Stockholm är Sveriges rikaste region. Vi kan bygga! Allt som behövs är politisk viljekraft. Det är, i andra hand, en möjlighet för oss att vinna väljarnas stöd. Problemet är på allas läppar, men ingen har hittills presenterat en trovärdig lösning. En rörlig bostadsmarknad är starkt kopplad till en fungerande arbetsmarknad, infrastruktur och utbildningspolitik. Vi kan också effektivt knyta samman bostadsfrågan med den lika viktiga skolfrågan, eftersom segregationen i skolan uppges vara ett av skälen till de sjunkande resultaten och den minskade likvärdigheten. Låt oss visa för stockholmarna att en annan bostadspolitik är möjlig. Vi i SSK yrkar 1. att lägga till bostadsfrågan som fokusområde 2. att ett ökat bostadsbestånd inom allmännyttan ska vara en del av vårt valprogram 3. att ett ökat antal studentbostäder ska vara en del av vårt valprogram Socialdemokratiska Studentklubben genom Elinor Odeberg, Gustav Mannerström Jansson, Amanda Bos Ekman Antagen på klubbmöte den 3/12. Sida 8 av 23

9 Utlåtande E1, E2, E3, E4, E5 och E6 Flera av valprogramsmotionerna handlar om bostadsbristen i Stockholm och att bostadsfrågan borde få en mer framskjuten plats i vårt valprogram. Många av de argument som förts fram är starka och övertygande. Styrelsen delar uppfattningen att bostadsbristen är en av de största och svåraste utmaningarna för Stockholm idag. Direkt drabbade är de enskilda stockholmare som inte har möjlighet till en egen bostad och de som tvingas tacka nej till ett jobb eller en studieplats i Stockholm. Indirekt drabbas alla stockholmare då regionens näringsliv och arbetsmarknad påverkas negativt när det inte går att rekrytera den arbetskraft som behövs. Segregationen växer och unga vuxna kan inte ta steget ut i vuxenlivet. Samtidigt måste vi prioritera. Vi vet att vårt största problem i tidigare valrörelser har varit bristen på tydlighet. Vilken är den viktigaste frågan för Socialdemokraterna? Det har inte väljarna i Stockholm kunnat svara på. Vi vet att jobben, skolan och vården/omsorgen är stockholmarnas allra viktigaste frågor eftersom de påverkar nästan alla människor. Om vi inte klarar arbetslösheten har vi inte råd att göra de samhällsinvesteringar som krävs för att vår ekonomi ska fortsätta att växa. När skolresultaten försämras kraftigt oroas även de som inte själva har barn i skolan. Ingen vill leva i ett samhälle som inte tar hand om sina sjuka eller sköra äldre. Vi har en lång rad program och ställningstaganden i stora och små frågor; lokala, regionala, nationella och internationella. Självklart står vi upp för alla delar av vår politik och inte bara i de frågor som ges en särskild framskjuten plats i valprogrammet. Vid en samlad bedömning anser ändå styrelsen att bostäderna bör göras till valprogrammets fjärde prioriterade område vid sidan av jobben, skolan och vården/omsorgen. Det blir allt tydligare att bostadsbristen i Stockholm är ett politiskt misslyckande som bara kan lösas genom en ny bostadspolitik som investerar i fler hyresrätter så att Stockholm kan fortsätta växa. Ingen kan blunda för bostadsbristen i Stockholm idag och allt fler ser hur bristen på hyresrätter och studentbostäder riskerar att bromsa in Stockholms utveckling och tillväxt. Det har funnits en övertro på att marknaden och utförsäljningar ska lösa bostadsbristen. Nu måste Stockholms studenter och unga vuxna få tillträde till bostadsmarknaden. Takten i byggandet ska öka och vi måste prioritera byggandet av små hyresrätter för unga och studenter. Styrelsen vill avslutningsvis påminna om det bostadsförsörjningsprogram ( Bygg Stockholm ) som representantskapet antog vid sitt sammanträde den 4 februari Detta program syftar till att utveckla den socialdemokratiska bostadspolitiken på lokal nivå och tydliggöra hur vi vill planera och utveckla staden. Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att bifalla första att-satsen i motion E1 2. att anse andra att-satsen i motion E1 besvarad 3. att bifalla motion E2 4. att bifalla motion E3 5. att bifalla motion E4 6. att bifalla motion E5 7. att bifalla första att-satsen i motion E6 8. att bifalla andra att-satsen i motion E6 9. att bifalla tredje att-satsen i motion E6 Beslut: Sida 9 av 23

10 Motion E7 Omvandla allmännyttan till en stiftelse! Katarina Västra s-förening Utförsäljningen av allmännyttans bostadsbestånd i Stockholms kommun fortsätter på ett eller annat sätt - öppet eller i smyg - antingen till ett privat bostadsbolag eller till reapris för bostadsrätter. Med hänvisning till ovanstående yrkar vi att åtminstone ett av bolagen: Stockholmshem, Familjebostäder eller Svenska bostäder omvandlas till en stiftelse 1. att en utförligare och förbättrad text införs i Socialdemokraternas valprogram för Stockholm stad åren att en stiftelse ska bildas för ett av allmännyttans bostadsbolag Motionen antagen på Katarina Västras medlemsmöte 20 nov 2013 Sida 10 av 23

11 Utlåtande E7 Annika Billström föreslog genom en skrivelse 2005 att stadens skulle utreda och inleda arbetet med att införa bostadsstiftelser. I stadsledningskontorets svar på skrivelsen uppges: Sammanfattningsvis anser stadsledningskontoret att förslaget inte bör genomföras med hänsyn till dess negativa, främst ekonomiska, konsekvenser. Om en bildad stiftelse ska få rimliga ekonomiska förutsättningar att driva sin verksamhet genom subventioner från staden löper upplägget mycket stor risk att betraktas som olagligt. Vidare har förutsättningarna ändrats sedan skrivelsen upprättades. Nu gällande lagstiftning innebär att de angivna grundläggande motiven för stiftelsebildning, bl a relaterade till allbolagen och bruksvärdessystemet, inte uppfylls. Skrivelsen ska därför avslås. Enligt stadsledningskontorets utredning är skulle en stiftelsebildning vara tveksam ur juridisk synvinkel och det skulle kunna få negativa ekonomiska konsekvenser för bostadsbolagen. Motionärernas problemanalys är relevant. Alliansen har under senare år sålt stora delar av de kommunala bostadsbolagens bestånd. Det är mycket olyckligt. Socialdemokraterna i Stockholms stadshus har presenterat ett alternativ till den förda politiken där allmännyttan utvecklas snarare än avvecklas. Detta presenteras närmre i socialdemokraternas förslag till budget för För att uppfylla de högt ställda målsättningarna, och följa lagen, anser vi att bostadsbolagen har störst möjlighet att utvecklas om de drivs som kommunalägda aktiebolag. Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att avslå första att-satsen 2. att avslå andra att-satsen Beslut: Sida 11 av 23

12 Motion E8 Förtätning genom påbyggnad Gubbängen-Hökarängens s-förening En stor del av allmännyttans och vissa privata värdars bostadsbestånd i Stockholm är s.k. lamellhus, två- eller tre-våningsbyggnader, från 40- och 50-talet. De ligger i stadsdelar med gröna, lekvänliga utemiljöer. För att möta den växande efterfrågan på bostäder byggs nu dessa gröna plättar igen, vilket försämrar boendemiljöerna. Vi vill att de äldre fastigheterna, gärna i samband med takrenoveringar, byggs på med ytterligare minst två våningar. Detta har med lyckat resultat redan skett i andra delar av landet, exempelvis i Karlstad. En påbyggnad skulle lämpligen ske genom att färdiga moduler lyftes på plats före det nya taket. Flera våningar gör det nödvändigt och lönsamt att installera hissar, vilket är bra för alla, inte minst äldre och rörelsehindrade. Om de färdiga modulerna tillverkas i trä, blir de vara lätta nog för att klara hållfastheten. Tillverkningen skapar arbetstillfällen vid landets många tillverkare av småhus i trä! Vi föreslår att Socialdemokraterna beslutar 1. att AK inarbetar en kort version av motionen i valprogrammet att uppdra åt kommunfullmäktigegruppen att utreda hur en förtätning kan göras och finansieras 3. samt att arbeta för att den snabbt genomförs Gubbängen-Hökarängens Socialdemokratiska förening Sida 12 av 23

13 Utlåtande E8 Motionärerna föreslår att valprogrammet ska kompletteras med ett förslag om att förtäta befintligt bostadsbestånd genom att bygga på ytterligare våningar på befintliga, äldre två- och trevåningshus. På så sätt skulle nya bostäder tillkomma, hissar installeras vilket skulle innebära en anpassning för äldre och rörelsehindrade och slutligen skulle befintliga gröna ytor kunna bevaras. Styrelsen tycker att motionärernas förslag är intressant, men alldeles för detaljerat för att rymmas i valprogrammet. I sammanhanget vill styrelsen påminna om det bostadsförsörjningsprogram ( Bygg Stockholm ) som representantskapet antog vid sitt sammanträde den 4 februari Detta detaljerade program syftar till att utveckla den socialdemokratiska bostadspolitiken på lokal nivå och tydliggöra hur vi vill planera och utveckla staden. Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att avslå första att-satsen 2. att anse andra att-satsen besvarad 3. att anse tredje att-satsen besvarad Beslut: Sida 13 av 23

14 Motion E9 Ändring av text i valprogrammet Akalla S-Förening Vi anser att texten i valprogrammet: En snabb befolkningsökning ställer krav på att samhället möter upp med utökad kollektivtrafik och utbyggd infrastruktur. Vi ser utbyggd tunnelbana som en möjlighet att lösa både bostadsbristen och trängseln i trafiken. Vi vill se ett större ansvarstagande för miljön i Stockholm. För oss är satsningar på klimatsmarta lösningar inte en kostnad, utan en investering i stadens utveckling som ger oss en konkurrensfördel. Ersätts med För att lösa bostadsbristen måste tunnelbanan byggas ut. Med en snabb, punktlig, bekväm kollektivtrafik och smart utformade trängselskatter kan vi dessutom rejält minska trängseln på gator, bussar, T-banor och tåg. Att hejda klimatkrisen är en förutsättning för framtida välfärd. Under lång tid måste all stads- och trafikplanering i Stockholm präglas av vårt globala åtagande att minska utsläppen av växthusgaser. Därför vill vi göra nya bostäder extremt energisnåla, energisanera äldre hus och effektivisera transportsystemet genom att prioritera kollektivtrafik, varutransporter och cykling. Härmed föreslås valprogramgruppen 1. att ställa sig bakom förslaget Akalla S-Förening Sida 14 av 23

15 Utlåtande E9 Motionärerna föreslår att den text i valprogrammet som handlar om kollektivtrafik och miljö omformuleras. Styrelsen har beaktat motionärernas förslag och genomfört vissa ändringar i texten i motionens anda. Kollektivtrafiken ska naturligtvis inte bara utökas utan också vara snabb, punktlig och bekväm så att det är attraktivt att nyttja gemensamma transportmedel. Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att anse motionen besvarad Beslut: Sida 15 av 23

16 Motion E10 Bostadsmarknaden Sofia s-förening I Stockholm förvärras läget för bostadslösa och speciellt för de ungdomar som inte har kapitalstarka föräldrar/närstående som kan hjälpa till att betala kontantinsatsen för en bostadsrätt. Den är också svår för de flyktingar vi tar emot och som får trängas med släkt och vänner (i den mån de har sådana) i redan trånga lägenheter. På 1970-talet hade vi miljonprogrammet och kunde garantera människor och framförallt barnfamiljer bostäder till rimliga kostnader. Tyvärr har miljonprogrammet fått förfalla och anledningen har varit bristande underhåll. Samtidigt har allmännyttan plockat ut stora vinster som gått tillbaka till staden och finansierat diverse annat istället för underhållet av bostäderna eller byggande av nya bostäder. Genom de gemensamt ägda bostadsbolagen (allmännyttan) kan politikerna använda överskotten/vinsterna till att bygga många nya hyresrätter Hyresgästföreningen i region Stockholm har pekat på att den mark kommunen äger och skulle kunna bygga bostäder på, säljs ut till högstbjudande vilket leder till att det byggs färre hyresrätter och att boendekostnaderna blir orimligt höga. Vi får inte låta kapitalet styra vårt bostadsbestånd. Varför ska Stockholms hyresgäster vara med och berika kapitalisterna? Varför ska de ägda bostäderna gynnas på hyresgästernas bekostnad? I dag går miljarder av skattebetalarnas pengar till dem som äger sitt boende eller bor i bostadsrätt genom Rot- och ränteavdrag Vi yrkar 1. att den kommunägda mark som finns används till att bygga nya bostäder på, främst hyresrätter 2. att vinsten ur allmännyttan används i bostadsmarknaden 3. att nybyggnationen subventioneras på det sätt som gjordes då miljonprogrammet byggdes 4. att neutralitet införs mellan boendeformerna Marianne Boltegård Motionen har antagits av Sofia socialdemokratiska förening vid styrelsemöte den 25 november 2013 Sida 16 av 23

17 Utlåtande E10 Arbetarekommunens styrelse delar Sofia S- förenings beskrivning av den akuta och ohållbara bostadsmarknaden i Stockholm som under en längre tid av byggstopp, utförsäljning av hyresrätter och ökade hyror bidragit till att man inte längre kan tillgodose stadens invånare med bostäder till rimliga kostnader. Därför behövs en ny politik för bostadsmarknaden i Stockholm som innebär en ökad byggtakt samt fler hyresrätter till rimliga hyror för att bekämpa segregationen och bostadsbristen. Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att bifalla första att-satsen med hänvisning till det bostadspolitiska programmet 2. att bifalla andra att-satsen 3. att avslå tredje att-satsen med hänvisning till en ny bostadspolitik genom det bostadspolitiska programmet 4. att bifalla fjärde att-satsen Beslut: Sida 17 av 23

18 Motion E11 Stärkt regional bostadspolitik Engelbrekts socialdemokratiska förening Konkreta insatser mot bostadsbrist och boendesegregation Partikongressen 2013 formulerade en socialdemokratisk bostadspolitik, som i allt väsentligt ligger i linje med vad Stockholms arbetarekommun och partidistrikt förordat i sina motioner på detta område. Den allvarliga utvecklingen i storstadsregionerna, och särskilt i Stockholm, med dramatiskt växande bostadsbrist och bostadssegregation uppmärksammades särskilt. Det bostadspolitiska program kongressen formulerat måste nu leda till konkreta och pådrivande insatser lokalt och regionalt. När storlandstinget i Stockholm bildades 1971 var en av huvuduppgifterna att i den snabbt sammanväxande storstadsregionen samordna bostadsbyggandet och motverka social och ekonomisk segregation. Vi måste nu konstatera att vi misslyckats fullständigt med detta. Landstinget har varit svagt i sin roll som samordningsansvarigt för regionplaneringen. Av regionens många kommuner har några närmast valt att konkurrera om de välbeställda medborgarna. Några har valt en passiv bostadbyggnadspolitik. Andra har ställts inför segregationens baksida med växande problem i skola och samhällsservice. Den årliga uppföljning av regionplanen, som redovisats i landstinget, har inte på långa vägar lett till effektiva reaktioner och insatser på politiskt ansvarig nivå. Detta måste vi åtgärda och vårt parti bör vara det pådrivande. Erfarenheten visar tydligt att vi behöver ett starkare regionalt grepp för balans mellan de kommunala intressena och för kraft, kvalitet och volym i byggandet. I landstinget har socialdemokraterna, utan att få gehör, föreslagit en stärkt regional organisation med detta syfte. Detta arbete bör drivas vidare, konkretiseras och föras ut i debatt och politisk verksamhet. Jag föreslår: Utveckla och återkom med s-förslaget om ny förstärkt organisation av regionplanearbetet, se över beslutsprocess och befogenhetsfördelning i planprocessen. Utarbeta ett samfällt konkret s-förslag till kraftigt förstärkt regionalt program för bostadsbyggande, kollektivtrafikutveckling och infrastruktur i hela regionen I linje med partikongressens resonemang bör ett s-förslag utarbetas till bl.a. regionalt samordnad och utvecklad markpolitik, bostadsförmedling, kollektivtrafikförsörjning och samarbete i de kommunala bostadsbolagen. Jag föreslår arbetarekommunens årsmöte 1. att bifalla motionen 2. att överlämna den till den socialdemokratiska landstingsgruppen och den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen för fortsatt bostadspolitiskt arbete i enlighet därmed. Lennart Björk Motionen antagen vid möte med Engelbrekts socialdemokratiska förening som föreningens egen. Sida 18 av 23

19 Utlåtande E11 Styrelsen delar motionärens beskrivning av den allvarliga situation som råder i länet när det gäller såväl bostadsförsörjningen som bostadssegregation. En alltför svag regional samordning är en av flera viktiga orsaker. Som länets befolkningsmässigt största kommun är det av stor vikt hur mycket vi bygger i Stockholm, men vi kommer aldrig att ensamma kunna lösa bostadsförsörjningen för hela länet. Alla kommuner måste bidra, och då krävs en stark och framsynt regional planering av markanvändning, bostadsbyggande, kollektivtrafik och infrastruktur i övrigt. Som motionären framhåller har vi redan en väl utvecklad politik på området, och politiken bedrivs i nära samarbete mellan våra två partidistrikt och s-kanslierna i stadshuset och landstinghuset. Vad som nu krävs för att åstadkomma förändring är att vi får medborgarnas förtroende att leda arbetet i stadshuset, landstinget och så många kommuner som möjligt runt om i länet. Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att anse första att-satsen besvarad 2. att avslå andra att-satsen Beslut: Sida 19 av 23

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik Motioner och utlåtanden Grupp B Bostadspolitik Stockholms arbetarekommuns representantskap 29-30 september 2012 2 Innehåll BX01 Partidistriktsmotion Bostadspolitisk motion... 5 B02 En social bostadspolitik

Läs mer

Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår

Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår N E T R O R FRÅGA FÖ d a t s o b l l i t - om rätten Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår Vänsterpartiet & Ung Vänster Vänsterpartiets Informationsavdelnng www.vansterpartiet.se,

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

1. Inledning... 4. 2. Bakgrund... 5. 2.1 Vad är bostadsbrist... 5. 2.2 Vem drabbas av bostadsbrist... 5

1. Inledning... 4. 2. Bakgrund... 5. 2.1 Vad är bostadsbrist... 5. 2.2 Vem drabbas av bostadsbrist... 5 Politik i rörelse, del 1: Bostadsrapport 2014 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Bakgrund... 5 2.1 Vad är bostadsbrist... 5 2.2 Vem drabbas av bostadsbrist... 5 3. Hyresrätten och dess roll på

Läs mer

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Kommunstyrelsen Datum 1 (28) Kommunledningskontoret Näringsliv/Mark och exploatering Camilla Björkman, 016-710 51 58 Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Postadress Besöksadress Telefon,

Läs mer

Innehållsförteckning. FLER BOSTÄDER... 3 UE1 Utlåtande bostadspolitik... 3

Innehållsförteckning. FLER BOSTÄDER... 3 UE1 Utlåtande bostadspolitik... 3 E fler bostäder Innehållsförteckning FLER BOSTÄDER... 3 UE1 Utlåtande bostadspolitik... 3 FLER BOSTÄDER Partistyrelsens utlåtande över motionerna A64:2, A64:3, A113:3, B2:5, B24:1, C98:4, E1:1, E1:2, E1:3,

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD INLEDNING Att ha en bostad är en grundläggande förutsättning för att livet ska fungera. Men trots det så saknar nästan hälften av alla unga vuxna en egen bostad och enligt siffror

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

Boverket. Boendeplanering. en strategisk fråga för kommunen

Boverket. Boendeplanering. en strategisk fråga för kommunen Boverket Boendeplanering en strategisk fråga för kommunen Boendeplanering en strategisk fråga för kommunen Boverket april 2006 Titel: Boendeplanering en strategisk fråga för kommunen Utgivare: Boverket,

Läs mer

Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid

Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid Socialdemokraterna Stockholm 2012-10-26 Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid Arbetsgruppsrapport Innehållsförteckning Förord... 3 Bostadssektorns betydelse för en hållbar framtid... 6 Bostadssektorns

Läs mer

Rapport 2013:14 Läget i länet

Rapport 2013:14 Läget i länet Rapport 2013:14 Läget i länet Bostadsmarknaden i Stockholms län 2013 Riktlinjer för bostadsförsörjning januari 2013 antaget år) od (antaget år) Norrtälje 2004 Sigtuna 2012 Vallentuna 2012 Upplands-Bro

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

Bostadspolitik eller bostadsbutik?

Bostadspolitik eller bostadsbutik? www.stockholmsvanstern.se EXTRA! EXTRA! Bostadspolitik eller bostadsbutik? En analys av förändringarna i Stockholms bostadsbestånd. En bostadspolitisk rapport av Edvin S. Frid, beställd av Stockholmsvänstern,

Läs mer

RAPPORT. Ett hem åt alla. Kristdemokraternas bostadspolitik 2014-2018. www.kristdemokraterna.se

RAPPORT. Ett hem åt alla. Kristdemokraternas bostadspolitik 2014-2018. www.kristdemokraterna.se RAPPORT Ett hem åt alla Kristdemokraternas bostadspolitik 2014-2018 1 www.kristdemokraterna.se Innehåll SAMMANFATTNING AV FÖRSLAGEN I PUNKTFORM... 3 EN KRISTDEMOKRATISK BOSTADSPOLITIK... 5 BAKGRUND...

Läs mer

SAMHÄLLE, BYGGANDE OCH NÄRINGSPOLITIK (SBN)

SAMHÄLLE, BYGGANDE OCH NÄRINGSPOLITIK (SBN) SAMHÄLLE, BYGGANDE OCH NÄRINGSPOLITIK (SBN) Motionerna SBN 1 SBN 17 MOTION SBN 1 Byggnads MellanNorrland Byggbranschen i Sverige har förändrats i fel riktning både för byggnads medlemmar men även för beställare,

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 1 HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 2 Innehåll FÖRORD 3 BOSTADSFÖRSÖRJING I MALMÖ STAD 3 SAMMANSFATTNING 4 INLEDNING 7 MOTIV OCH MÅL FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN 8

Läs mer

Hur och var vill ni bo?

Hur och var vill ni bo? Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2015:02 Välkomna till Västernorrland: Hur och var vill ni bo? Analys av bostadsmarknaden 2015 Omslagsbild:Trafikskylt byggarbetsplats Fotograf: Ann-Charlotte Larsson

Läs mer

Årsmöte 2011. Motioner H-K. Skola/Utbildning Social välfärd/sociala frågor Rättsväsende Trafik/Miljö

Årsmöte 2011. Motioner H-K. Skola/Utbildning Social välfärd/sociala frågor Rättsväsende Trafik/Miljö Årsmöte 2011 Motioner H-K H I J K Skola/Utbildning Social välfärd/sociala frågor Rättsväsende Trafik/Miljö H01 En mer jämlik skola... 4 Utlåtande över motion H01 En mer jämlik skola... 4 H02 Motion om

Läs mer

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering 2014-01-16 Remissversion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor Motioner och utlåtanden Grupp A Organisatoriska frågor Stockholms arbetarekommuns årsmöte 27-28 april 2013 2 Innehåll Motion A1 Ökat valdeltagande i val till ombud till partikongresserna... 5 Bredängs

Läs mer

nvestera möjligheter ch framtidstro åt ungdomsgenerationen ta plats

nvestera möjligheter ch framtidstro åt ungdomsgenerationen ta plats nvestera möjligheter ch framtidstro åt ungdomsgenerationen ta plats Jobbkongressen 2009 Häfte D Investera i möjligheter och framtidstro Låt ungdomsgenerationen ta plats Partistyrelsens utlåtanden och motioner

Läs mer

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO i samarbete med SUS. 2009-09-16 Författare: Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO (föräldraledig) Kristina Persdotter

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till budget 2014

Socialdemokraternas förslag till budget 2014 (S):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING NYSTART FÖR STOCKHOLM 4 En stad som växer genom arbete, utbildning och investeringar 4 Ett Stockholm som arbetar 5 Bryt utvecklingen mot sjunkande resultat i skolan 9 Utveckla

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

Flytta eller. lättare att välja

Flytta eller. lättare att välja December 2008 Flytta eller bo kvargör det lättare att välja En skrift om äldres boende Socialdemokraterna RÅDSLAG VÄLFÄRD Innehållsförteckning Förord 3 Flytta eller bo kvar gör det lättare att välja 4

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp D Stadsbyggnad och bostäder Miljö och kollektivtrafik

Motioner och utlåtanden. Grupp D Stadsbyggnad och bostäder Miljö och kollektivtrafik Motioner och utlåtanden Grupp D Stadsbyggnad och bostäder Miljö och kollektivtrafik Stockholms arbetarekommuns årsmöte 27-28 april 2013 2 Innehåll Motion D1Enkelriktade gator...5 Ulf Holmlund Utlåtande

Läs mer

HALVTID LÖFTENA STUDENTERNA? TILL I MANDATPERIODEN - HUR GÅR DET MED

HALVTID LÖFTENA STUDENTERNA? TILL I MANDATPERIODEN - HUR GÅR DET MED HALVTID I MANDATPERIODEN - HUR GÅR DET MED LÖFTENA TILL STUDENTERNA? INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 NULÄGESANALYS STOCKHOLM VÄXER SÅ DET KNAKAR HUVUDSTADEN BLIR ALLT MER KUNSKAPSINTENSIV 6 NULÄGESANALYS EXTREM

Läs mer

Jag yrkar : de skånska riksdagsledamöterna driver frågan om arbetstidsförkortning i de sammanhang de verkar,

Jag yrkar : de skånska riksdagsledamöterna driver frågan om arbetstidsförkortning i de sammanhang de verkar, I samband med den första egentliga arbetstidslagen trädde i kraft 1920 kom den högsta tillåtna veckoarbetstiden bli 48 timmar. Sedan 1973 när 40-timmarsveckan var helt genomförd, har det inte skett någon

Läs mer

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Socialdemokraternas förslag till Budget 2008 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och offensiva Den samlade oppositionens

Läs mer