Motioner och utlåtanden. Grupp E Bostäder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motioner och utlåtanden. Grupp E Bostäder"

Transkript

1 Motioner och utlåtanden Grupp E Bostäder Stockholms arbetarekommuns årsmöte april 2014

2 Sida 2 av 23

3 Motion E1 Bra bostäder för alla! Traneberg-Ålsten-Bromma socialdemokratiska kvinnoklubb Traneberg-Ålsten-Bromma kvinnoklubb hade en studiecirkel kring äldrefrågor med särskild inriktning boendefrågor för äldre. Cirkeln använde bland annat: Wikman/Rohlén: Vi vill inte bli gamla med dagens äldrevård! Resp Säg ifrån, Antti: Adamssons, Informationsmaterial från Micasa, Informationsmaterial från Äldreförvaltningen och Kärnekull: Bygga för seniorer (Stor genomgång av bra byggnationer och krav på dylika) Vidare har cirkeln haft studiebesök/genomgång med kommunens bostadsbolag Micasa som förvaltar särskilda boenden och en genomgång av olika boende- och upplåtelseformer med Karin Wiklund. Tidigare VD på SKB. Efter många diskussioner i klubben vill vi rikta uppmärksamheten på - Att det byggs alldeles för lite i vår region - Att det byggs alldeles för få hyresbostäder - Att olika upplåtelseformer studeras och utvecklas - Att det byggs/planeras in alldeles för lite allmän och privat service där det ändå byggs - Att de framtida boende ges alldeles för lite inflytande över planeringen - Att bygg-och bokostnader blir alldeles för höga - Att miljöhänsyn prioriteras, bland annat avseende barns utemiljö - Att trygghetsfrågorna i stadsplaneringen får tyngre vikt I ett kommande valprogram för Stockholm måste bygg-och bofrågor prioriteras. Genom samarbete med folkrörelser inom bostadsområdet, HSB, Riksbyggen, Hyresgästerna, PRO måste nya idéer tas fram, gärna med erfarenheter från tidigare bostadskriser. Hur kan bostadsbyggande bäst stimuleras? Statliga bostadslån igen? Bättre styrning för att tillgodose efterfrågan på olika bostadsformer, hur? Varför acceptera att nuvarande majoritet i Stadshuset kallar ett privatiserat, dyrt boende utan service för trygghetsboende? Ensamhet och isolering utgör ett allvarligt socialt och psykologiskt problem även om hemtjänst kommer på tidsstuderat besök flera gånger per dag, där hade servicehuset en stor fördel som bör omvärderas, kanske förnyas. Traneberg-Ålsten-Bromma S-kvinnor föreslår 1. att Stockholms Arbetarekommun särskilt prioriterar bygg- och bostadsfrågan i kommande valprogram 2. att Stockholms Arbetarekommun tillsätter en arbetsgrupp, gärna tillsammans med Stockholms läns partidistrikt, om bostadsfrågorna i Stockholmsregionen enligt ovan Bromma 1 december 2013 Margrethe Höglund Enligt uppdrag Motionen antagen på klubbmöte 1 december 2013 Sida 3 av 23

4 Motion E2 Rätt till bostad Katarina s-förening Katarina Västra s-förening Ingenstans i vårt land är bostadsbristen så katastrofal som i Stockholmsområdet. Det vore därför mer än egendomligt om Stockholms socialdemokrater inte som ett prioriterat område pekar på bostadsbristen och lägger förslag till åtgärder om hur rätten till bostad ska kunna infrias. Förslag till beslut 1. att ett fjärde prioriterat område, Rätt till bostad, tillförs valprogrammet Motionen antagen på Katarina och Katarina Västra S-föreningars gemensamma motionsmöte 10 dec Sida 4 av 23

5 Motion E3 Morgondagens Stockholm bygger vi tillsammans Farsta socialdemokratiska områdesorganisation Denna motion är ett resultat av diskussioner i Farsta socialdemokratiska områdesorganisation vid höstmötet i oktober och vid medlemsmöte i december. Valprogramsgruppen har gjort ett bra arbete med att tydligöra de viktigaste valfrågorna i Stockholm. Vi delar uppfattningen att programmet ska fånga upp de frågor som är mest relevanta för människor och där vi genom socialdemokratisk politik kan göra störst skillnad. För att valprogrammet ska bli mer av en helhet anser vi att de föreslagna löftena om jobben, skolan och vård/omsorg ska kompletteras med ett löfte om bostadsbyggande och samhällsutveckling. Målet för detta område ska vara att få igång byggande av fler hyresrätter till rimliga hyror. Syftet med att tillföra detta område är dels att visa att det finns en annan politisk inriktning med hyresrätter, användning av allmännyttan, markpolitik och samhällansvar i utbyggnaden av staden. Dagens borgerliga politik med marknadsanpassning och privatisering hämmar Stockholmsregionens utveckling när bostadsbristen blir värre och värre. Den så kallade Stockholmsmodellen där exploatörer tar fram förslag till mark för bostadsbyggande är också tveksam ur ett demokratiskat perspektiv. Vi vill ersätta denna frimärksplanering med mer av verklig samhällsplanering i hela områden där medborgares synpunkter och förslag kan tas in tidigt. Dessutom tillför detta område ett perspektiv av att aktivt bygga staden. Det tror vi är viktigt för oss som framtidsparti. Vi kan visa på aktiva skapande åtgärder för att bygga staden hållbart. Den stad vi vill bygga är hållbar ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Att hejda klimatkrisen är en förutsättning för framtida välfärd. Under lång tid måste all stads- och trafikplanering i Stockholm präglas av vårt globala åtagande att minska utsläppen av växthusgaser. För att lösa bostadsbristen måste tunnelbanan byggas ut. Med en snabb, punktlig, bekväm kollektivtrafik och smart utformade trängselskatter kan vi dessutom rejält minska trängseln på gator, bussar, T-banor och tåg. Socialdemokraterna i Farstaområdet föreslår årsmötet besluta: 1. att ett fjärde område om bostadsbyggande och samhällsutveckling tillförs i valprogrammet Motionen diskuterades och antogs vid medlemsmöte i Farsta socialdemokratiska områdesorganisation På mötet medverkade medlemmar i Farsta strands, Farstas, Gubbängen-Hökarängens, Sköndals och Tallkrogen-Svedmyras socialdemokratiska föreningar. Sida 5 av 23

6 Motion E4 Valprogram 2014 Östberga s-förening Tack för ett smart uppbyggt och väl processat förslag till valprogram Att valarbeta för fler jobb och bättre skola och vård är viktigt och riktigt. Men jag, tillsammas med SSU, LO och framförallt våra ungdomar, eller unga vuxna, saknar ett fokusområde till bostäder. Att inte gå till val på att fler bostäder ska byggas i Stockholms stad vore ett stort misstag, tror jag. Enligt TNS Sifos undersökning (genomförd under september/oktober 2013 på uppdrag av Hyresgästföreningen) rankar svarande bostadsfrågan så här inför valet: Kategori Ranking (där 1 står för högst prioriterad fråga inför valet, 16 för lägst) åringar 5 Boende i hyresrätt 10 Svarande i Storstockholm Oavsett ålder och boende 11 TNS Sifo sammanställde också hur viktiga vissa frågor upplevdes vara inom området boende. Förutom bostadsbyggande fanns två frågor som allmänheten prioriterar. Det är 1) att överskottet eller vinstern i en fastighet ska komma de boende till del och 2) att segregationen i boendet ska minska. Det är 70 procent av alla i gruppen allmänheten som tycker att dessa två frågor är mycket eller ganska viktiga. En överväldigande majoritet, 76 procent anser också att bostadsfrågan i stort är en fråga för beslutande politiker och inte som det verkar vara nu, en fråga för marknaden att lösa (12 procent tycker detta). 63 procent tycker att bostadsbristen hämmar den ekonomiska långsiktiga tillväxten i Sverige. Att bära frågan om byggande av fler bostäder i Stockholm har hittills, i vår valprogramsprocess, inte ansetts uppfylla alla de lovvärda och argumentationstekniskt smarta kriterier som ska till för att kvala in bland våra mest prioriterade valfrågor. Risken har ansetts för stor för att framförallt vi och (M) bara kommer att bolla vallöften mellan varandra om vem som ha ambitionen, att bygga mest för flest. Jag gör inte riktigt samma bedömning. Under (S)-styre i vår stad byggdes det mer, folk var inte lika trångbodda som nu, de var inte riktigt lika utlämnade till ett osäkert och dyrt boende i andra, tredje och fjärde hand, eller som inneboende, och de tvingades inte i samma utsträckning som nu välja bort Stockholm som bostadsort för studier eller arbete. Dessutom tror jag, att (M):s (Alliansens) löften om ökat bostadsbyggande, lätt kan petas sönder om vi ber dem redovisa hur många av deras bygg- och bostadslöften som är uppfyllda efter åtta år vid makten. Det går dessutom att föra in en rad plogfrågor under tema Bostäder. Till exempel markanvisningar (som idag säljs till högstbjudande istället för att fördelas mellan intressenter utifrån tomträtt) samt den viktiga frågan om att fler hyresrätter måste byggas till en rimligare kostnad än vad som är fallet idag. Till bostadsfrågan kan också föras frågor om tryggt boende, välplanerade bostadsområden samt frågan om segregation/integration. Och för att citera Hyresgästföreningens förbundsordförande Barbro Engman: Bostadspolitik är en genuin välfärdsfråga. Med stöd i texten ovan yrkar jag därför på 1. att även tema bostäder förs till Stockholms arbetarekommuns valprogram 2014 Kristina Öberg, Östberga s-förening Denna motion togs som Östberga s-förenings egen vid styrelsemöte den 8 december 2014 Sida 6 av 23

7 Motion E5 Morgondagens Stockholm bygger vi tillsammans Handels-sossen Valprogramsgruppen har gjort ett bra arbete med att tydligöra de viktigaste valfrågorna i Stockholm. Vi delar uppfattningen att programmet ska fånga upp de frågor som är mest relevanta för människor och där vi genom socialdemokratisk politik kan göra störst skillnad. För att valprogrammet ska bli mer av en helhet anser vi att de föreslagna löftena om jobben, skolan och vård/omsorg ska kompletteras med ett löfte om bostadsbyggande och samhällsutveckling. Målet för detta område ska vara att få igång byggande av fler hyresrätter till rimliga hyror. Syftet med att tillföra detta område är dels att visa att det finns en annan politisk inriktning med hyresrätter, användning av allmännyttan, markpolitik och samhällansvar i utbyggnaden av staden. Dagens borgerliga politik med marknadsanpassning och privatisering hämmar Stockholmsregionens utveckling när bostadsbristen blir värre och värre. Den så kallade Stockholmsmodellen där exploatörer tar fram förslag till mark för bostadsbyggande är också tveksam ur ett demokratiskat perspektiv. Vi vill ersätta denna frimärksplanering med mer av verklig samhällsplanering i hela områden där medborgares synpunkter och förslag kan tas in tidigt. Dessutom tillför detta område ett perspektiv av att aktivt bygga staden. Det tror vi är viktigt för oss som framtidsparti. Vi kan visa på aktiva skapande åtgärder för att bygga staden hållbart. Den stad vi vill bygga är hållbar ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Att hejda klimatkrisen är en förutsättning för framtida välfärd. Under lång tid måste all stads- och trafikplanering i Stockholm präglas av vårt globala åtagande att minska utsläppen av växthusgaser. För att lösa bostadsbristen måste tunnelbanan byggas ut. Med en snabb, punktlig, bekväm kollektivtrafik och smart utformade trängselskatter kan vi dessutom rejält minska trängseln på gator, bussar, T-banor och tåg. Handels-sossen föreslår årsmötet besluta 1. att ett fjärde område om bostadsbyggande och samhällsutveckling tillförs i valprogrammet. Handels-sossen Behandlad på Handels-sossens styrelsemöte Sida 7 av 23

8 Motion E6 RÄTTEN ATT BO - Dags att politisera bostadsfrågan! SSK SSU 25+ Bostadsbristen i Stockholm är akut. Enligt landstingets beräkningar krävs nya lägenheter per år framtill 2030 för att bota bostadsbristen. Ändå byggs knappt ett par tusen om året. Parallellt har cirka lägenheter omvandlats till bostadsrätter sedan år Varannat boende i Stockholm är idag en bostadsrätt enligt SCB. I innerstaden är statistiken ännu värre; 65 % är idag bostadsrätter. För oss socialdemokrater är det här alarmerande av flera skäl. Rätten att bo har för oss alltid varit en ideologisk självklarhet. Men den rätten är idag, mer än någonsin, en klassfråga. De som har kapital, eller kapitalstarka föräldrar, belånar sig för att köpa en bostad, medan resten lämnas på bar backe. Det här är inte bara klassklyftepolitik, utan också oansvarig ekonomisk politik. Svenska hushåll är idag de mest privatbelånade i hela OECD-området, vilket gör att risken för en bostadsbubbla inte kan ignoreras. Hyresmarknaden präglas i sin tur av växande köer och otrygghet. Det här slår hårt mot unga människor, som inte kan börja ett självständigt vuxenliv. Det tröga byggandet av studentbostäder gör att Stockholms lärosäten tappar i attraktivitet och kvalitet. Studenter flyttar från soffa till soffa på bekostnad av studieron. Det är till och med känt att partners, främst kvinnor, mot sin vilja stannar i samborelationer på grund av de inte kan hitta ett annat boende. Problemen stannar inte heller vid bristen på hyresrätter, utan vid underhållet av de hyresrätter som redan finns. Miljonprogramsområdet behöver renoveringar av sådan ekonomisk magnitud att det borde vara föremål för statligt understöd. Men istället dumpar moderaterna över mer och mer kostnader på kommunerna, med följden att de kommuner som tar ansvar för icke-kapitalstarka grupper, t.ex. Botkyrka, straffas ekonomiskt och tvingas sälja ut sin allmännytta för att hålla budgeten. Den borgerliga bostadspolitiken slår brett, men den slår som hårdast mot de som har det tuffast. Situationen är sedan länge desperat. Därför är det, i första hand, vår plikt att återpolitisera bostadsfrågan. Det här är ingen naturlag. Staden äger mark. Vi har bostadsbolag. Vi har kapital - Stockholm är Sveriges rikaste region. Vi kan bygga! Allt som behövs är politisk viljekraft. Det är, i andra hand, en möjlighet för oss att vinna väljarnas stöd. Problemet är på allas läppar, men ingen har hittills presenterat en trovärdig lösning. En rörlig bostadsmarknad är starkt kopplad till en fungerande arbetsmarknad, infrastruktur och utbildningspolitik. Vi kan också effektivt knyta samman bostadsfrågan med den lika viktiga skolfrågan, eftersom segregationen i skolan uppges vara ett av skälen till de sjunkande resultaten och den minskade likvärdigheten. Låt oss visa för stockholmarna att en annan bostadspolitik är möjlig. Vi i SSK yrkar 1. att lägga till bostadsfrågan som fokusområde 2. att ett ökat bostadsbestånd inom allmännyttan ska vara en del av vårt valprogram 3. att ett ökat antal studentbostäder ska vara en del av vårt valprogram Socialdemokratiska Studentklubben genom Elinor Odeberg, Gustav Mannerström Jansson, Amanda Bos Ekman Antagen på klubbmöte den 3/12. Sida 8 av 23

9 Utlåtande E1, E2, E3, E4, E5 och E6 Flera av valprogramsmotionerna handlar om bostadsbristen i Stockholm och att bostadsfrågan borde få en mer framskjuten plats i vårt valprogram. Många av de argument som förts fram är starka och övertygande. Styrelsen delar uppfattningen att bostadsbristen är en av de största och svåraste utmaningarna för Stockholm idag. Direkt drabbade är de enskilda stockholmare som inte har möjlighet till en egen bostad och de som tvingas tacka nej till ett jobb eller en studieplats i Stockholm. Indirekt drabbas alla stockholmare då regionens näringsliv och arbetsmarknad påverkas negativt när det inte går att rekrytera den arbetskraft som behövs. Segregationen växer och unga vuxna kan inte ta steget ut i vuxenlivet. Samtidigt måste vi prioritera. Vi vet att vårt största problem i tidigare valrörelser har varit bristen på tydlighet. Vilken är den viktigaste frågan för Socialdemokraterna? Det har inte väljarna i Stockholm kunnat svara på. Vi vet att jobben, skolan och vården/omsorgen är stockholmarnas allra viktigaste frågor eftersom de påverkar nästan alla människor. Om vi inte klarar arbetslösheten har vi inte råd att göra de samhällsinvesteringar som krävs för att vår ekonomi ska fortsätta att växa. När skolresultaten försämras kraftigt oroas även de som inte själva har barn i skolan. Ingen vill leva i ett samhälle som inte tar hand om sina sjuka eller sköra äldre. Vi har en lång rad program och ställningstaganden i stora och små frågor; lokala, regionala, nationella och internationella. Självklart står vi upp för alla delar av vår politik och inte bara i de frågor som ges en särskild framskjuten plats i valprogrammet. Vid en samlad bedömning anser ändå styrelsen att bostäderna bör göras till valprogrammets fjärde prioriterade område vid sidan av jobben, skolan och vården/omsorgen. Det blir allt tydligare att bostadsbristen i Stockholm är ett politiskt misslyckande som bara kan lösas genom en ny bostadspolitik som investerar i fler hyresrätter så att Stockholm kan fortsätta växa. Ingen kan blunda för bostadsbristen i Stockholm idag och allt fler ser hur bristen på hyresrätter och studentbostäder riskerar att bromsa in Stockholms utveckling och tillväxt. Det har funnits en övertro på att marknaden och utförsäljningar ska lösa bostadsbristen. Nu måste Stockholms studenter och unga vuxna få tillträde till bostadsmarknaden. Takten i byggandet ska öka och vi måste prioritera byggandet av små hyresrätter för unga och studenter. Styrelsen vill avslutningsvis påminna om det bostadsförsörjningsprogram ( Bygg Stockholm ) som representantskapet antog vid sitt sammanträde den 4 februari Detta program syftar till att utveckla den socialdemokratiska bostadspolitiken på lokal nivå och tydliggöra hur vi vill planera och utveckla staden. Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att bifalla första att-satsen i motion E1 2. att anse andra att-satsen i motion E1 besvarad 3. att bifalla motion E2 4. att bifalla motion E3 5. att bifalla motion E4 6. att bifalla motion E5 7. att bifalla första att-satsen i motion E6 8. att bifalla andra att-satsen i motion E6 9. att bifalla tredje att-satsen i motion E6 Beslut: Sida 9 av 23

10 Motion E7 Omvandla allmännyttan till en stiftelse! Katarina Västra s-förening Utförsäljningen av allmännyttans bostadsbestånd i Stockholms kommun fortsätter på ett eller annat sätt - öppet eller i smyg - antingen till ett privat bostadsbolag eller till reapris för bostadsrätter. Med hänvisning till ovanstående yrkar vi att åtminstone ett av bolagen: Stockholmshem, Familjebostäder eller Svenska bostäder omvandlas till en stiftelse 1. att en utförligare och förbättrad text införs i Socialdemokraternas valprogram för Stockholm stad åren att en stiftelse ska bildas för ett av allmännyttans bostadsbolag Motionen antagen på Katarina Västras medlemsmöte 20 nov 2013 Sida 10 av 23

11 Utlåtande E7 Annika Billström föreslog genom en skrivelse 2005 att stadens skulle utreda och inleda arbetet med att införa bostadsstiftelser. I stadsledningskontorets svar på skrivelsen uppges: Sammanfattningsvis anser stadsledningskontoret att förslaget inte bör genomföras med hänsyn till dess negativa, främst ekonomiska, konsekvenser. Om en bildad stiftelse ska få rimliga ekonomiska förutsättningar att driva sin verksamhet genom subventioner från staden löper upplägget mycket stor risk att betraktas som olagligt. Vidare har förutsättningarna ändrats sedan skrivelsen upprättades. Nu gällande lagstiftning innebär att de angivna grundläggande motiven för stiftelsebildning, bl a relaterade till allbolagen och bruksvärdessystemet, inte uppfylls. Skrivelsen ska därför avslås. Enligt stadsledningskontorets utredning är skulle en stiftelsebildning vara tveksam ur juridisk synvinkel och det skulle kunna få negativa ekonomiska konsekvenser för bostadsbolagen. Motionärernas problemanalys är relevant. Alliansen har under senare år sålt stora delar av de kommunala bostadsbolagens bestånd. Det är mycket olyckligt. Socialdemokraterna i Stockholms stadshus har presenterat ett alternativ till den förda politiken där allmännyttan utvecklas snarare än avvecklas. Detta presenteras närmre i socialdemokraternas förslag till budget för För att uppfylla de högt ställda målsättningarna, och följa lagen, anser vi att bostadsbolagen har störst möjlighet att utvecklas om de drivs som kommunalägda aktiebolag. Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att avslå första att-satsen 2. att avslå andra att-satsen Beslut: Sida 11 av 23

12 Motion E8 Förtätning genom påbyggnad Gubbängen-Hökarängens s-förening En stor del av allmännyttans och vissa privata värdars bostadsbestånd i Stockholm är s.k. lamellhus, två- eller tre-våningsbyggnader, från 40- och 50-talet. De ligger i stadsdelar med gröna, lekvänliga utemiljöer. För att möta den växande efterfrågan på bostäder byggs nu dessa gröna plättar igen, vilket försämrar boendemiljöerna. Vi vill att de äldre fastigheterna, gärna i samband med takrenoveringar, byggs på med ytterligare minst två våningar. Detta har med lyckat resultat redan skett i andra delar av landet, exempelvis i Karlstad. En påbyggnad skulle lämpligen ske genom att färdiga moduler lyftes på plats före det nya taket. Flera våningar gör det nödvändigt och lönsamt att installera hissar, vilket är bra för alla, inte minst äldre och rörelsehindrade. Om de färdiga modulerna tillverkas i trä, blir de vara lätta nog för att klara hållfastheten. Tillverkningen skapar arbetstillfällen vid landets många tillverkare av småhus i trä! Vi föreslår att Socialdemokraterna beslutar 1. att AK inarbetar en kort version av motionen i valprogrammet att uppdra åt kommunfullmäktigegruppen att utreda hur en förtätning kan göras och finansieras 3. samt att arbeta för att den snabbt genomförs Gubbängen-Hökarängens Socialdemokratiska förening Sida 12 av 23

13 Utlåtande E8 Motionärerna föreslår att valprogrammet ska kompletteras med ett förslag om att förtäta befintligt bostadsbestånd genom att bygga på ytterligare våningar på befintliga, äldre två- och trevåningshus. På så sätt skulle nya bostäder tillkomma, hissar installeras vilket skulle innebära en anpassning för äldre och rörelsehindrade och slutligen skulle befintliga gröna ytor kunna bevaras. Styrelsen tycker att motionärernas förslag är intressant, men alldeles för detaljerat för att rymmas i valprogrammet. I sammanhanget vill styrelsen påminna om det bostadsförsörjningsprogram ( Bygg Stockholm ) som representantskapet antog vid sitt sammanträde den 4 februari Detta detaljerade program syftar till att utveckla den socialdemokratiska bostadspolitiken på lokal nivå och tydliggöra hur vi vill planera och utveckla staden. Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att avslå första att-satsen 2. att anse andra att-satsen besvarad 3. att anse tredje att-satsen besvarad Beslut: Sida 13 av 23

14 Motion E9 Ändring av text i valprogrammet Akalla S-Förening Vi anser att texten i valprogrammet: En snabb befolkningsökning ställer krav på att samhället möter upp med utökad kollektivtrafik och utbyggd infrastruktur. Vi ser utbyggd tunnelbana som en möjlighet att lösa både bostadsbristen och trängseln i trafiken. Vi vill se ett större ansvarstagande för miljön i Stockholm. För oss är satsningar på klimatsmarta lösningar inte en kostnad, utan en investering i stadens utveckling som ger oss en konkurrensfördel. Ersätts med För att lösa bostadsbristen måste tunnelbanan byggas ut. Med en snabb, punktlig, bekväm kollektivtrafik och smart utformade trängselskatter kan vi dessutom rejält minska trängseln på gator, bussar, T-banor och tåg. Att hejda klimatkrisen är en förutsättning för framtida välfärd. Under lång tid måste all stads- och trafikplanering i Stockholm präglas av vårt globala åtagande att minska utsläppen av växthusgaser. Därför vill vi göra nya bostäder extremt energisnåla, energisanera äldre hus och effektivisera transportsystemet genom att prioritera kollektivtrafik, varutransporter och cykling. Härmed föreslås valprogramgruppen 1. att ställa sig bakom förslaget Akalla S-Förening Sida 14 av 23

15 Utlåtande E9 Motionärerna föreslår att den text i valprogrammet som handlar om kollektivtrafik och miljö omformuleras. Styrelsen har beaktat motionärernas förslag och genomfört vissa ändringar i texten i motionens anda. Kollektivtrafiken ska naturligtvis inte bara utökas utan också vara snabb, punktlig och bekväm så att det är attraktivt att nyttja gemensamma transportmedel. Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att anse motionen besvarad Beslut: Sida 15 av 23

16 Motion E10 Bostadsmarknaden Sofia s-förening I Stockholm förvärras läget för bostadslösa och speciellt för de ungdomar som inte har kapitalstarka föräldrar/närstående som kan hjälpa till att betala kontantinsatsen för en bostadsrätt. Den är också svår för de flyktingar vi tar emot och som får trängas med släkt och vänner (i den mån de har sådana) i redan trånga lägenheter. På 1970-talet hade vi miljonprogrammet och kunde garantera människor och framförallt barnfamiljer bostäder till rimliga kostnader. Tyvärr har miljonprogrammet fått förfalla och anledningen har varit bristande underhåll. Samtidigt har allmännyttan plockat ut stora vinster som gått tillbaka till staden och finansierat diverse annat istället för underhållet av bostäderna eller byggande av nya bostäder. Genom de gemensamt ägda bostadsbolagen (allmännyttan) kan politikerna använda överskotten/vinsterna till att bygga många nya hyresrätter Hyresgästföreningen i region Stockholm har pekat på att den mark kommunen äger och skulle kunna bygga bostäder på, säljs ut till högstbjudande vilket leder till att det byggs färre hyresrätter och att boendekostnaderna blir orimligt höga. Vi får inte låta kapitalet styra vårt bostadsbestånd. Varför ska Stockholms hyresgäster vara med och berika kapitalisterna? Varför ska de ägda bostäderna gynnas på hyresgästernas bekostnad? I dag går miljarder av skattebetalarnas pengar till dem som äger sitt boende eller bor i bostadsrätt genom Rot- och ränteavdrag Vi yrkar 1. att den kommunägda mark som finns används till att bygga nya bostäder på, främst hyresrätter 2. att vinsten ur allmännyttan används i bostadsmarknaden 3. att nybyggnationen subventioneras på det sätt som gjordes då miljonprogrammet byggdes 4. att neutralitet införs mellan boendeformerna Marianne Boltegård Motionen har antagits av Sofia socialdemokratiska förening vid styrelsemöte den 25 november 2013 Sida 16 av 23

17 Utlåtande E10 Arbetarekommunens styrelse delar Sofia S- förenings beskrivning av den akuta och ohållbara bostadsmarknaden i Stockholm som under en längre tid av byggstopp, utförsäljning av hyresrätter och ökade hyror bidragit till att man inte längre kan tillgodose stadens invånare med bostäder till rimliga kostnader. Därför behövs en ny politik för bostadsmarknaden i Stockholm som innebär en ökad byggtakt samt fler hyresrätter till rimliga hyror för att bekämpa segregationen och bostadsbristen. Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att bifalla första att-satsen med hänvisning till det bostadspolitiska programmet 2. att bifalla andra att-satsen 3. att avslå tredje att-satsen med hänvisning till en ny bostadspolitik genom det bostadspolitiska programmet 4. att bifalla fjärde att-satsen Beslut: Sida 17 av 23

18 Motion E11 Stärkt regional bostadspolitik Engelbrekts socialdemokratiska förening Konkreta insatser mot bostadsbrist och boendesegregation Partikongressen 2013 formulerade en socialdemokratisk bostadspolitik, som i allt väsentligt ligger i linje med vad Stockholms arbetarekommun och partidistrikt förordat i sina motioner på detta område. Den allvarliga utvecklingen i storstadsregionerna, och särskilt i Stockholm, med dramatiskt växande bostadsbrist och bostadssegregation uppmärksammades särskilt. Det bostadspolitiska program kongressen formulerat måste nu leda till konkreta och pådrivande insatser lokalt och regionalt. När storlandstinget i Stockholm bildades 1971 var en av huvuduppgifterna att i den snabbt sammanväxande storstadsregionen samordna bostadsbyggandet och motverka social och ekonomisk segregation. Vi måste nu konstatera att vi misslyckats fullständigt med detta. Landstinget har varit svagt i sin roll som samordningsansvarigt för regionplaneringen. Av regionens många kommuner har några närmast valt att konkurrera om de välbeställda medborgarna. Några har valt en passiv bostadbyggnadspolitik. Andra har ställts inför segregationens baksida med växande problem i skola och samhällsservice. Den årliga uppföljning av regionplanen, som redovisats i landstinget, har inte på långa vägar lett till effektiva reaktioner och insatser på politiskt ansvarig nivå. Detta måste vi åtgärda och vårt parti bör vara det pådrivande. Erfarenheten visar tydligt att vi behöver ett starkare regionalt grepp för balans mellan de kommunala intressena och för kraft, kvalitet och volym i byggandet. I landstinget har socialdemokraterna, utan att få gehör, föreslagit en stärkt regional organisation med detta syfte. Detta arbete bör drivas vidare, konkretiseras och föras ut i debatt och politisk verksamhet. Jag föreslår: Utveckla och återkom med s-förslaget om ny förstärkt organisation av regionplanearbetet, se över beslutsprocess och befogenhetsfördelning i planprocessen. Utarbeta ett samfällt konkret s-förslag till kraftigt förstärkt regionalt program för bostadsbyggande, kollektivtrafikutveckling och infrastruktur i hela regionen I linje med partikongressens resonemang bör ett s-förslag utarbetas till bl.a. regionalt samordnad och utvecklad markpolitik, bostadsförmedling, kollektivtrafikförsörjning och samarbete i de kommunala bostadsbolagen. Jag föreslår arbetarekommunens årsmöte 1. att bifalla motionen 2. att överlämna den till den socialdemokratiska landstingsgruppen och den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen för fortsatt bostadspolitiskt arbete i enlighet därmed. Lennart Björk Motionen antagen vid möte med Engelbrekts socialdemokratiska förening som föreningens egen. Sida 18 av 23

19 Utlåtande E11 Styrelsen delar motionärens beskrivning av den allvarliga situation som råder i länet när det gäller såväl bostadsförsörjningen som bostadssegregation. En alltför svag regional samordning är en av flera viktiga orsaker. Som länets befolkningsmässigt största kommun är det av stor vikt hur mycket vi bygger i Stockholm, men vi kommer aldrig att ensamma kunna lösa bostadsförsörjningen för hela länet. Alla kommuner måste bidra, och då krävs en stark och framsynt regional planering av markanvändning, bostadsbyggande, kollektivtrafik och infrastruktur i övrigt. Som motionären framhåller har vi redan en väl utvecklad politik på området, och politiken bedrivs i nära samarbete mellan våra två partidistrikt och s-kanslierna i stadshuset och landstinghuset. Vad som nu krävs för att åstadkomma förändring är att vi får medborgarnas förtroende att leda arbetet i stadshuset, landstinget och så många kommuner som möjligt runt om i länet. Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att anse första att-satsen besvarad 2. att avslå andra att-satsen Beslut: Sida 19 av 23

20 Motion E12 Hemlösheten Socialdemokrater för tro och solidaritet Södermalm Mat för dagen, vatten, kläder på kroppen och tak över huvudet är vad vi alla behöver. Och det måste vi gemensamt i samhället se till att det finns tillgång till. Det saknas bostäder. Det byggs för lite i Sverige, särskilt i storstäderna. Klyftorna mellan rika och fattiga ökar istället för att minska. Det överförs stora resurser från de fattiga till de rika istället för tvärtom, bl a genom att det byggs så många bostadsrätter samt genom att hyresrätter ombildas till bostadsrätter. I Sverige beräknas det att det finns ca hemlösa, ca 3000 i Stockholm. Här krävs omedelbara insatser. Det är en skam för oss alla att det ser ut på det sättet. Det behövs byggas bostäder men också andra stödåtgärder. De senaste åren har det kommit alltfler hemlösa från EU-länder. Här behövs mer positiva åtgärder. Många ungdomar har inga egna bostäder fast de önskar en och är mogna -Ibland för längesedan-att flytta hemifrån. De kan sällan skaffa sig en bostadsrätt. Studenter har ofta en svår bostadssituation när de ska börja studera utanför hemorten. Det som behövs är att det byggs många fler hyresrätter. Och det behövs prispress på hela byggsektorn. Flera exempel har visat att det går att bygga billigt och ändå ha en bra kvalitet. Bostadssituationen bidrar till segregation i vårt samhälle. Det gör att klyftorna blir större och ojämlikheten ökat istället för tvärtom.. Det krävs mycket för att ändra på den trenden. Bostadsbyggandet, särskilt av hyresrätter, är en viktig faktor Vi yrkar att Stockholms arbetarekommuns årsmöte beslutar 1. att Stockholms arbetarekommun ska arbeta för att flera bostäder, särskilt hyresrätter byggs i Stockholm med inriktning på ett jämlikare samhälle 2. att Stockholms arbetarekommun agerar för bostäder åt de hemlösa med högsta prioritet och verkar för att lösa situationen för de hemlösa EU-medborgarna i Stockholm 3. att Stockholms arbetarekommun bearbetar berörda myndigheter och aktörer för att öka bostadsbyggandet i Stockholm och pressa bostadskostnaderna. Socialdemokrater för tro och solidaritet Södermalm Motion antagen på föreningsmöte Sida 20 av 23

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte 140315 13 OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Kommunalt bostadsprogram

Kommunalt bostadsprogram Kista 24-11-2009 Motion till Stockholms Arbetarekommuns årsmöte 2010: Kommunalt bostadsprogram Bostadssituationen i Stockholm är en situation som karaktäriseras av bostadsbristen. Inte minst unga har svårt

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m)

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m) inte bo hos kompisar och hos mina syskon under hela mitt liv, det har jag ju gjort sedan januari 2005 och det gör ja ande. För att jag inte vet hur länge jag får bo kvar, och var jag ska bo sen. Jag ser

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

Var med och FÖR FRAM NYA IDÉER för att påverka Socialdemokratin och samhället Skriv en motion! Det är enkelt. Så här gör du:

Var med och FÖR FRAM NYA IDÉER för att påverka Socialdemokratin och samhället Skriv en motion! Det är enkelt. Så här gör du: Var med och FÖR FRAM NYA IDÉER för att påverka Socialdemokratin och samhället Skriv en motion! Det är enkelt. Så här gör du: En motionsskola från Norra Socialdemokratiska föreningen i Uddevalla skriva

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik Motioner och utlåtanden Grupp B Bostadspolitik Stockholms arbetarekommuns representantskap 29-30 september 2012 2 Innehåll BX01 Partidistriktsmotion Bostadspolitisk motion... 5 B02 En social bostadspolitik

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Fredrik Meurman, Avdelningschef Ulrika Palm, Regionplanerare Regeringsuppdrag

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas.

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. 1 ETT FÖRSLAG TILL EN NY BOSTADSPOLITIK INNEHÅLL Hyresgästföreningens mål 5 Hyresgästföreningens åtgärdsförslag

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Stor brist på sådana boenden idag Rekordgenerationen födda under efterkrigstiden Vi seniorer är alla olika intressen, betalningsförmåga,

Läs mer

Bostadsfrågan måste få rätt prioritet

Bostadsfrågan måste få rätt prioritet Bostadsfrågan måste få rätt prioritet Jesper Göransson, VD och koncernchef Peab BYGGBRANSCHENS VALSEMINARIUM 5 SEPTEMBER 2014 Senaste årens debatt En skev debatt som handlat om: Hushållens skuldsättning

Läs mer

Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till en ny bostadspolitik. ett förslag

Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till en ny bostadspolitik. ett förslag Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas Förslag till en ny bostadspolitik ett förslag Innehåll Hyresgästföreningens mål... 5 Hyresgästföreningens åtgärdsförslag... 5 Bruksvärdessystemet

Läs mer

Har du råd att bo i Stockholm?

Har du råd att bo i Stockholm? www.stockholmsvanstern.se Har du råd att bo i Stockholm? En bostadspolitisk rapport av Georgios Tsiroyannis och Katja Olofsson (statistiska beräkningar) beställd av Stockholmsvänstern, juni 2014. Innehåll

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

Nytt bostadspolitiskt program. Dags för en ny svensk bostadspolitik för det goda boendet för alla

Nytt bostadspolitiskt program. Dags för en ny svensk bostadspolitik för det goda boendet för alla Nytt bostadspolitiskt program 30 december 2013 1(7). Nytt bostadspolitiskt program Dags för en ny svensk bostadspolitik för det goda boendet för alla tillräckligt med bostäder högre boendekvalité attraktiv

Läs mer

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) YTTRANDE Vårt dnr: 15/3653 2015-09-25 N2015/5139/PUB Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Jan-Ove Östbrink Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

Bostadspolitiskt program

Bostadspolitiskt program Bostadspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på bostadsmarknaden, stadsplanering

Läs mer

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA GÖTEBORG SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER 20 ÅR ÄR EN LÅNG TID I POLITIKEN Utmaningarna inom

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

Förslag till mål och inriktning för budget 2011

Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Yrkande Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden Moderata Samlingspartiet Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Medborgarnas behov och intressen

Läs mer

Hur ska bostadskrisen lösas?

Hur ska bostadskrisen lösas? Hur ska bostadskrisen lösas? Klas Eklund Byggbranschens valseminarium 5 september 2014 Lågt bostadsbyggande Antalet hyresrätter i Stockholm minskar Krisen och dess orsaker Bostadsbrist Blockerade flyttkedjor

Läs mer

"STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL"

STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL EN BOSTADSMARKNAD I FÖRÄNDRING HYRESRÄTTENS ANDEL AV BESTÅNDET 1990-2014 "STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL" Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Bygg Växjös framtid. Styrelsens föredragande: Rose-Marie Holmqvist

Bygg Växjös framtid. Styrelsens föredragande: Rose-Marie Holmqvist Motion 1 Styrelsens föredragande: Rose-Marie Holmqvist Bygg Växjös framtid Många står idag i kö för bostad i Växjö och inte minst ungdomar lider av detta. Det leder till att unga vuxna tvingas bo kvar

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

En dag om hemlöshet i Stockholms län

En dag om hemlöshet i Stockholms län En dag om hemlöshet i Stockholms län 09.00 09.30 Länsstyreslens arbete med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Henrik Weston, Länsstyrelsen 09.30 10.15 Gemensamma mål grund för

Läs mer

Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder Allbo-kommittens uppdrag

Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder Allbo-kommittens uppdrag Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder - en sammanfattning av SOU 2000:104 sammanställd av Allbo-kommittens sekretariat Allbo-kommittens uppdrag Allbo-kommitten

Läs mer

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling.

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling. Skåne bygger för framtiden Nu går vi från ord till handling. Förord från initiativtagarna Trots att Skånes befolkning växer med cirka 10 000 människor per år så ökar inte bostadsbyggandet i Skåne i motsvarande

Läs mer

Har du råd att bo kvar?

Har du råd att bo kvar? www.stockholmsvanstern.se Efter pensionen: Har du råd att bo kvar? En rapport om inkomster och boende bland äldre i Stockholms stad. Beställd av Stockholmsvänstern, utförd av Edvin S. Frid oktober 2012.

Läs mer

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom Socialdemokraterna i Stockholms stadshus Handlingsplan mot barnfattigdom Handlingsplan mot barnfattigdom Rädda Barnens rapport talar sitt tydliga språk Stockholm är en av de mest segregerade kommunerna

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark EMELIE HALLIN SID 1/3 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark Förslag till beslut

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala

Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala Bostadsmötet 2014, Vad kan Sverige lära av andra länders bostadspolitik? Hannu Ruonavaara Åbo universitet Det är litet underligt att fråga vad Sverige

Läs mer

Motion 15 Motion 16. med utlåtanden

Motion 15 Motion 16. med utlåtanden Motion 15 Motion 16 med utlåtanden 44 Motion 15 Ombildningar av allmännyttans hyresrätter/ Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter Ombildningen av allmännyttans lägenheter fortsätter. Nu med ännu

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018

Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018 1 Det goda boendet Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018 Inledning För Socialdemokraterna är rätten till en egen bostad en social rättighet. Alla människor, och inte bara

Läs mer

Renoveringsskulden i miljonprogrammet. Sammanfattande slutsatser av Prognoscentrets rapport Miljonprogrammet Förutsättningar och möjligheter

Renoveringsskulden i miljonprogrammet. Sammanfattande slutsatser av Prognoscentrets rapport Miljonprogrammet Förutsättningar och möjligheter Renoveringsskulden i miljonprogrammet Sammanfattande slutsatser av Prognoscentrets rapport Miljonprogrammet Förutsättningar och möjligheter TMF vi bygger och inreder Sverige, juni 2014 I korthet Det finns

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Att bygga för boende gör Stockholm starkare. Rapport om bostadsläget för studenter och unga i Stockholm 2011

Att bygga för boende gör Stockholm starkare. Rapport om bostadsläget för studenter och unga i Stockholm 2011 Att bygga för boende gör Stockholm starkare Rapport om bostadsläget för studenter och unga i Stockholm 2011 Innehåll Sammanfattning 2 Extrem bostadsbrist i Stockholmsregionen 3 20 månaders väntetid för

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

SFS bostadspolitiska ställningstaganden

SFS bostadspolitiska ställningstaganden SFS bostadspolitiska ställningstaganden Antaget på SFS fullmäktige 2015 SFS bostadspolitiska ställningstaganden Antaget på SFS fullmäktige 2015 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Utgångspunkter... 3 2.1 Boende

Läs mer

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM PROBLEMBILDEN VÄLKÄND Kraftig urbanisering städerna växer Bostadsbrist särskilt hyresrätter i centrala

Läs mer

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Oktober 2009 Stockholms stad Inledning Stockholm växer och får en allt yngre befolkningsstruktur. Sedan år 2000 har Stockholms

Läs mer

20 000 färre byggjobb med de rödgröna i Stockholm. Så påverkar rödgrön bostadspolitik i Stockholm byggjobben enligt underlag från SCB och Bygganalys

20 000 färre byggjobb med de rödgröna i Stockholm. Så påverkar rödgrön bostadspolitik i Stockholm byggjobben enligt underlag från SCB och Bygganalys 20 000 färre byggjobb med de rödgröna i Stockholm Så påverkar rödgrön bostadspolitik i Stockholm byggjobben enligt underlag från SCB och Bygganalys Innehåll Sammanfattning 3 Inledning 3 Färre bostäder

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

Bostadsbyggande i Dalarna

Bostadsbyggande i Dalarna Bostadsbyggande i Dalarna Kommunal samverkan regionalt för att lösa ett samhällsproblem Bengt-Åke Rehn - ordförande rådet miljö-bygga-bo i Region Dalarna Bengt Welin - utredare 1 Bostadsfrågorna uppmärksammas

Läs mer

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin Unga ska först! - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin En rapport från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund www.ssu.se www.ssu.se Förord Arbetslösheten når nya rekordnivåer i

Läs mer

BostadStorstad Q3 2015

BostadStorstad Q3 2015 Oktober 2015 Per Tryding BostadStorstad Q3 2015 - Lägenhetsboom i Skåne, stabilt i Stockholm BostadStorstad är Handelskammarens nya index över utvecklingen på bostadsmarknaden i Sveriges tre storstadsområden.

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Utmaningar på bostadsmarknaden

Utmaningar på bostadsmarknaden ) 1 (5) Handläggare Datum Kikki Liljeblad 20140116 Samhällsplanerare 072-247 13 56 Utmaningar på bostadsmarknaden Bostadsplanering är en komplex fråga. Många faktorer påverkar och kommunen har bara rådighet

Läs mer

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid På den första Paneldebatten som ägde rum den 9 april skrev mötesbesökare på små vita lappar de frågor som man var intresserad av att få ett svar

Läs mer

Bygg bort hemlösheten i Malmö!

Bygg bort hemlösheten i Malmö! Bygg bort hemlösheten i Malmö! En rapport från Nya Moderaterna Malmö Torbjörn Tegnhammar April 2014 Om rapportförfattaren Torbjörn Tegnhammar är moderat politiker i Malmö. Han är 32 år gammal och jobbar

Läs mer

Inledning 4-6. Nulägesanalys 7-8. Fallstudie: intervju Solna 9-10. Fallstudie: intervju - Järntorget 11-13

Inledning 4-6. Nulägesanalys 7-8. Fallstudie: intervju Solna 9-10. Fallstudie: intervju - Järntorget 11-13 Inledning Nulägesanalys Fallstudie: intervju Solna Fallstudie: intervju - Järntorget Kommunal bostadspolitik åtgärder för nybyggnation 3 4-6 7-8 9-10 11-13 Sammanfattning Källor 14 15 Bostadsrapport hösten

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

SvD Näringsliv granskar: Ombildningarna del 1

SvD Näringsliv granskar: Ombildningarna del 1 SvD NÄRINGSLIV Publicerad Onsdag 27 maj http://www.svd.se/ett-paradigmskifte-pa-stockholms-bostadsmarknad#xtor=ad-500-[svd]-[tf_huvudspalt_1505]-[integration]-[aftonbladet]-[ettan]-[29] SvD Näringsliv

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Till Regionplane- och trafikkontoret

Till Regionplane- och trafikkontoret 2008-11-26 1(5). Till Regionplane- och trafikkontoret Yttrande över förslag till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2010 Nätverket för hyresgästernas boendetrygghet, NHB, arbetar med boendefrågor.

Läs mer

BOSTADSHYRES- MARKNADEN

BOSTADSHYRES- MARKNADEN Stockholm, mars 2014 Bokriskommittén ett initiativ för en bättre bostadsmarknad Bokriskommittén har i uppdrag att presentera konkreta förslag på reformer som kan få den svenska bostadsmarknaden i allmänhet

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 24 (38) 53 MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-156 Socialnämnden

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen 2007 : 8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Fungerande regler för andrahandsuthyrningen Sammanfattning Stockholms bostadsmarknad fungerar inte. Skatteregler och hyresreglering leder inte

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD INLEDNING Att ha en bostad är en grundläggande förutsättning för att livet ska fungera. Men trots det så saknar nästan hälften av alla unga vuxna en egen bostad och enligt siffror

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt SIGNERAD 2014-05-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-05-16 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Bygg Malmö helt STK-2014-590 Sammanfning Kommunstyrelsens

Läs mer

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Fakta Göteborg Politiskt styre: S, MP, V och FI Folkmängd: 540 132 invånare (30/9-2014) Ökning av folkmängd 2013: 7 182 invånare 10

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Hur bor studenter? Hur vill de bo?

Hur bor studenter? Hur vill de bo? Hur bor studenter? Hur vill de bo? GÖTEBORG Sammanfattning 9 procent av studenter mellan och 7 år, 7 personer, bor i egen hyresrätt, i egen bostadsrätt, i eget hus eller i studentbostad. 8 procent, 8 personer,

Läs mer

MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-156

MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-156 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-03-25 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se MODULBOENDET VID SIVIK

Läs mer