Sammanträdeslokalen Magistern. 2. Fördjupad översiktsplan Södra staden med omgivande kulturlandskap Beslutsnivå: Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdeslokalen Magistern. 2. Fördjupad översiktsplan Södra staden med omgivande kulturlandskap Beslutsnivå: Kommunfullmäktige"

Transkript

1 Kallelse Rev Tid Tisdagen den 3 februari 2015 kl. 08:00 Plats Sammanträdeslokalen Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén sekreterare Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång av beslutsärenden Ajournering för gruppmöten (ca 09.30) 2. Fördjupad översiktsplan Södra staden med omgivande kulturlandskap Föredragande: Hanna Olsson, samhällsbyggnadskontoret Kommunfullmäktige antar förslag till fördjupad översiktsplan för Södra staden samt tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. 3. Redovisning av utredning framtida bad- och friskvårdsanläggning Föredragande: Susanne Söderberg, kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen beslutar utifrån Utredning om framtida bad- och

2 2 friskvårdsanläggning den 21 januari 2015 att ge kommundirektören följande uppdrag: 1. ta fram förslag på modell för upphandling av ny sim- och badanläggning 2. utreda planmässiga förutsättningar för en placering av en ny sim- och badanläggning 3. redovisa förslag på framtida Kalmar Sportcenter 4. ta med underlaget för investeringen i budgetprocessen 2016 Ärendet ska återrapportera till kommunstyrelsen den 3 november Svar på granskningsrapport om krisledning Kommunstyrelsen antar Brandkårens yttrande som sitt och överlämnar det till kommunens revisorer som kommunstyrelsen yttrande över Granskning av krisberedskap i Kalmar kommun. 5. Detaljplan för del av fastigheten Kungsljuset samt Lasarettsvägen Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan för del av fastigheten Kungsljuset 3 samt Lasarettvägen. 6. Detaljplan för del av fastigheten Bryggaren 23 Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan för del av fastigheten Bryggaren Detaljplan för del av fastigheten Tegelviken 2:4 m.fl. i Kalmar Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan för del av fastigheten Tegelviken 2:4 m.fl. 8. Detaljplan för del av fastigheten Harby 1:183 i Trekanten Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan för del av fastigheten Harby 1:183 i Trekanten.

3 3 9. Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun Kommunstyrelsen antar serviceförvaltningens förslag om införande och regler för innehav av personalbil för tillsvidareanställda i Kalmar kommun. Erbjudandet gäller miljövänlig personalbil i form av bilar som kan drivas av biogas, el eller är en så kallad laddhybrid. Kommunstyrelsen ger serviceförvaltningen i uppdrag att upphandla och teckna ett ramavtal avseende leasingtjänster och administration av personalbilar. Inger Hilmansson (FP) redovisade en protokollsanteckning i arbetsutskottet, se bilaga. 10. Preliminärt bokslut 2014 Föredragande: Urban Sparre Kommunstyrelsen överlämnar preliminärt bokslut 2014 till kommunfullmäktige. 11. Kommunledningskontorets årsrapport 2014 Föredragande: Åsa Bejvall Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till årsrapport Markanvisningsavtal för del av fastigheten Tegelviken 2:4, Jungs väg i Tegelviken Kommunstyrelsen godkänner förslag till markanvisningsavtal för del av Tegelviken 2:4, Jungs väg, mellan Kalmar kommun och Lindö Elmontage AB (org.nr ) enligt kommunledningskontorets förslag. 13. Värdering vid försäljning av kommunal mark Kommunfullmäktige beslutar att huvudregeln vid markförsäljningar är att

4 4 kommunen värderar marken i egen regi och fastställer markpriset i förhandling med aktuell part. I de fall där osäkerhet råder, till exempel inför exploatering av ett helt nytt område, kan oberoende värderingar köpas in. Beslutet ersätter tidigare beslut i kommunfullmäktige den 28 september 2009, 114, att vid försäljningar ska kommunen alltid genomföra två av varandra oberoende värderingar. 14. Anställning av kommundirektör Handlingar och förslag till beslut redovisas senare. 15. Motion från Margreth Johansson (KD) om utbildningsanställningar inom omsorgsförvaltningen Kommunfullmäktige beslutar att omsorgsnämndens yttrande ska utgöra svar på Margreth Johanssons (KD) motion om kompetensutvecklingsplan och utbildningsanställning inom omsorgen. Motionen ska härmed anses vara besvarad. 16. Motion från Birgitta Nordlöw (FP): Välja mat ska vara självklart Kommunfullmäktige beslutar att omsorgsnämndens yttrande ska utgöra svar på Birgitta Nordlöws (FP) och Anna-Britt Wejdstens (FP) motion: Välja mat självklart. Motionen ska härmed anses vara besvarad. 17. Medborgarförslag om turisttåg på gummihjul Kommunstyrelsen beslutar att yttrandet från Destination Kalmar AB ska utgöra svar på medborgarförslaget om turisttåg på gummihjul. Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat. 18. Medborgarförslag om hattparad och nöjesfält

5 5 Kommunstyrelsen beslutar att yttrandet från Destination Kalmar AB ska utgöra svar på medborgarförslaget om hattparad och nöjesfält. Förslagen skickas för kännedom till Kalmar City och samhällsbyggnadsnämnden. Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat. 19. Medborgarförslag om gratis inträde på Kalmar slott Kommunstyrelsen beslutar att yttrandet från Destination Kalmar AB ska utgöra svar på medborgarförslaget om gratis inträde på Kalmar Slott för länsbor. Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat. 20. Permutation av Stiftelsen Hilmar Olséns minnesfond 21. Permutation av Stiftelsen KG Johanssons fond 22. Permutation av Stiftelsen syskonen Karlbergs minnesfond 23. Permutation av stiftelsen Wollinska fonden 24. Permutation av stiftelsen Wollinska pensionsfonden 25. Permutation av Stiftelsen Axel Åkesssons fond 26. Permutation av Stiftelsen grundskolans samfond I

6 6 27. Permutation av Stiftelsen Gymnasieskolans Samfond 2 till Lars Kaggskolan 28. Permutation av Stiftelsen Gymnasieskolans Samfond Permutation av Stiftelsen Kalmar hantverkare och Borgares premiefond 30. Permutation av Stiftelsen pensionärshemsfonden, fd. Ryssby kommun 31. Permutation av Stiftelsen Hjalmar och Albert Hjertqvist fond 32. Permutation av Stiftelsen Johan Jeanssons understödsfond 33. Permutation av Stiftelsen Hjalmar Appeltoffts donationsfond 34. Permutation av Stiftelsen Fru Anna Kjells fond 35. Permutation av Stiftelsen Signe Ludvigssons donationsfond 36. Permutation av Stiftelsen Hilma och Hilbert Reis fond 37. Permutation av Stiftelsen Carl-Erik och Caroline Hahns minnesfond

7 7 38. Permutation av Stiftelsen Frimanska fonden 39. Permutation av Stiftelsen Kalmar kommuns Samfond I 40. Permutation av Stiftelsen Kalmar kommuns Samfond III 41. Permutation av Stiftelsen Kalmar kommuns Samfond IV 42. Permutation av Stiftelsen Kalmar kommuns Samfond V 43. Permutation av Stiftelsen Kalmars Sommarstugas fond 44. Permutation av Stiftelsen Sociala Centralnämndens fond 45. Permutation av Stiftelsen Edward Anderssons donationsfond 46. Permutation av stiftelsen Kalmar Brandkårs jubileumsfond av år Yttrande över KSRR:s begäran om att bilda bolaget Moskogen AB

8 8 Kommunfullmäktige tillstyrker Kalmarsundsregionens Renhållares förslag att bilda bolaget Moskogen AB. 48. Delegationsbeslut - Beslut att Kalmar kommun avstår från att lämna yttrande på remissen Förslag till lag om ändring i lagen om utbyte av sprutor - Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Harby 38:2 - Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Harby 3:204 - Försäljning av fastigheten Åby 6:28 samt godkännande av tomtköpare - Försäljning av fastigheten Tältet 12 - Försäljning av fastigheten Tältet 11 - Försäljning av fastigheten Tältet 10 - Försäljning av fastigheten Tältet 9 - Försäljning av fastigheten Tältet 4 - Försäljning av fastigheten Harby 1:194 samt godkännande av tomtköpare - Yttrande över Kalmar Husvagn och Fritid AB:s ansökan om tillstånd till kameraövervakning 49. Anmälningsärenden - Kalmar läns pensionkapitalförvaltning AB:s portföljrapport för december Länsstyrelsens kommentar till Kalmar kommuns synpunkter på länsstyrelsens förslag till nya underlag till riksintressen för kulturmiljövården - Protokollsutdrag från Södermöre kommundelsnämnd angående riktlinjer för skolskjuts gällande förskoleklass och grundskola

9 9 Bilaga Ärende 9, Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun Protokollsanteckning från Inger Hilmansson (FP): I budget för 2015 tar majoriteten bort personalens friskvårdspeng och man förordar restriktivitet när det gäller utbildningar. För Folkpartiet liberalerna kommer friskvård och kompetenshöjning tillsammans med t.ex. arbetskläder och fruktkorg för all personal högre upp på prioriteringslistan än personalbil. Vi tror också att detta leder till effektivare arbete och en möjlighet att i framtidens konkurrens rekrytera de allra bästa medarbetarna Det är bra att framtida negativa konsekvenser med försäkringar och pension framgår tydligt i avtalet, men det bjuder emot att som förtroendevald uppmuntra kortsiktiga förmåner. I Kalmar kommun når endast drygt 300 av kommunens 5000 anställda i sin lön över brytpunkten runt kr/ månad. En personalbil som miljösatsning och personalförmån är en lovvärd satsning, som jag ställer mig bakom så länge den är verkligt kostnadsneutral. Jag vill därför att kommunstyrelsen beslutar om en utvärdering hösten 2017 avseende dolda kostnader, miljövinster och kända positiva effekter för rekrytering och goodwill för kommunen som arbetsgivare. För Folkpartiet är personalbil en långt senare prioritering än andra nämnda insatser för att kommunen ska bli en mer attraktiv arbetsplats.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne kl. 10:00-11:10. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-06 KS 2015/0104 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Förslag till

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S)

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/1274.384 Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar

Läs mer

Granskning av kommunens engagemang i Fanerduns etablering

Granskning av kommunens engagemang i Fanerduns etablering 1(20) Revisionsrapport Granskning av kommunens engagemang i Fanerduns etablering Kalmar kommun Februari 2009 Olle Nilsson Pär Sturesson 2(20) 2009-02-24 Olle Nilsson Senior Manger Pär Sturesson Certifierad

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

DOM 2015-04-15 Stockholm

DOM 2015-04-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-04-15 Stockholm Mål nr P 1433-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-29 i mål nr P 2142-14,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Krav på privata aktörer i välfärden

Krav på privata aktörer i välfärden Krav på privata aktörer i välfärden Slutbetänkande av Ägarprövningsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:7 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014

Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 26 Paragraf Diarienummer KS-2014/1061.909 Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 Kommunstyrelsens

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden PROTOKOLL 6 (15) 30 Mer tid i förskolan för 15-timmarsbarnen Dnr BUN 2013/0305 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse 2015-02-24. Bakgrund Kommunfullmäktige har givit barn-

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna.

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna. s sammanträde Måndag 16 april kl 9.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

Tekniska nämnden. Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP)

Tekniska nämnden. Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP) l PROTOKOLL SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden PLATS OCH TID Bäve kl. 13:00-16:30 LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE ÖVRIGA UTSES ATT JUSTERA JUSTERINGENS PLATS OCH TID UNDERSKRIFT SEKRETERARE Henrik

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 juni 2015 kl. 08.30-15.00 Mötet ajourneras kl 11.00-13.00.

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 juni 2015 kl. 08.30-15.00 Mötet ajourneras kl 11.00-13.00. Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 juni 2015 kl. 08.30-15.00 Mötet ajourneras kl 11.00-13.00. Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 101-110 Olof Börjesson (C)

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierade kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning Innehållsförteckning 1. Inledning... 1

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer