Enea Data AB Årsredovisning 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enea Data AB Årsredovisning 2003"

Transkript

1 Enea Data AB Årsredovisning

2 Innehåll Året i sammandrag Eneaaktien Affärsidé, mål och strategi VD har ordet Enea Embedded Technology Enea Systems Medarbetare, processer & miljöpåverkan Ledande befattningshavare Styrelse och revisorer Nominering till styrelsen Fem år i sammandrag Definitioner och varumärken Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Förändring av eget kapital Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper Noter Revisionsberättelse PRODUKTION: FOTO: PORTRÄTT JENNY HALLENGREN, ÖVRIGA BILDER ENEA TRYCK: WIKSTRÖMS I MARS 24

3 Enea Data AB (publ) Årsredovisning levererar avancerad realtidsteknologi, systemutveckling och ITlösningar till en världsmarknad med höga krav på tillförlitlighet och användbarhet. BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 18 maj 24, kl 18. på Täby Park Hotel, Kemistvägen 3, Täby. Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken senast den 7 maj 24. Deltagare ska dessutom anmälas till Enea Data AB (publ) senast torsdagen den 13 maj 24 kl 17.. Anmälan görs per post till Enea Data AB, Box 232, Täby, per telefon eller via epost till Anmälan ska innefatta namn, person eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt uppgift om eventuellt biträde. ENEA DATA AB (publ) UTDELNING Styrelsen och verkställande direktören föreslår ingen utdelning för år. UTDELNINGSPOLICY Aktieutdelningen ska motsvara ca 25 procent av vinsten efter skatt. RAPPORTTILLFÄLLEN Delårsrapport för första kvartalet 2443 Delårsrapport för andra kvartalet 2473 Delårsrapport för tredje kvartalet Bokslutskommuniké för Enea Data AB Årsredovisning 3

4 i sammandrag i sammandrag Kundernas framgångar är beroende av att kunna förverkliga sina utvecklingsidéer på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Vårt uppdrag är att bidra med vår kompetens inom systemutveckling och realtidsteknik, baserad på mer än 35 års erfarenhet. Kunderna tillgodogör sig denna kompetens genom våra produkter, koncept, tjänster och utbildningar. Marknadsutvecklingen Den globala marknaden för realtidsoperativsystem kännetecknades under början av året av en allmän återhållsamhet. Under året har vi upplevt en ökad aktivitet, till en början på den asiatiska och under slutet av året även på den nordamerikanska marknaden. Den europeiska marknaden har varit fortsatt avvaktande. Den svenska konsultmarknaden har kännetecknats av överetablering och prispress under det gångna året. Under andra halvåret märktes en viss förbättring i efterfrågan även om de grundläggande svaga faktorerna i marknaden kvarstår. Den nordamerikanska konsultmarknaden har varit svag under året med en tendens till ljusning under fjärde kvartalet. Viktiga händelser I början av året var den tidigare beslutade omstruktureringen och omorganisationen av Eneakoncernen genomförd. Förändringarna har inneburit en minskning av de jämförbara rörelsekostnaderna med 34% och ett förbättrat kassaflöde med 211 mkr från den löpande verksamheten. Under tredje kvartalet fulltecknades Eneas nyemission till aktieägarna, vilket tillförde koncernen 81 mkr efter emissionskostnader. Under helårsperioden har beläggningen i den svenska konsultverksamheten successivt ökat under en fortsatt hård konkurrens och prispress. Den amerikanska konsultverksamheten har under hela året varit lönsam trots en fortsatt prispress även där. Produktverksamhetens lönsamhet har förbättrats under året, dels tack vare omförhandling av ett antal äldre ramavtal, dels tack vare att den nya organisationen successivt fungerat effektivare. Ekonomisk utveckling s resultat efter skatt blev 42 mkr och nettoomsättningen 549 mkr. Resultatet har belastats med en extra goodwillnedskrivning om 15 mkr avseende Enea Epact och omstruktureringskostnader på 7 mkr. Resultatet påverkades positivt med 26 mkr genom upplösning av en reserv för ett hyreskontrakt i USA. Nettoomsättning för helåret uppgick till 549 (684) mkr Årets resultat efter skatt blev 42 (312 ) mkr s resultat efter finansiella poster exkl. engångsposter blev 31 (19) mkr Årets resultat per aktie efter skatt blev,16 (1,75) kr Engångsposter: justering av köpeskilling avseende Combitech 7 mkr goodwillnedskrivning avseende Enea Epact 15 mkr upplösning av reserv avseende ett hyreskontrakt i USA 26 mkr 4 Enea Data AB Årsredovisning

5 i sammandrag Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Rörelsemarginal, % Medelantal anställda Nettoomsättning Rörelseresultat Res. efter finansiella poster (MSEK) Enea Systems 1 Enea Embedded Technology 2, övrigt 3 Eneakoncernen 261,2 284,9 2,8 548,9 42,2 317,5 35,3 684,4 15,3 18,1 3,7 27,9 11,1 188,1 98,6 387,8 2,5 8,6 22,2 34,1 18,6 197,7 14, 292,3 (%) Enea Systems 1 Enea Embedded Technology 2, övrigt 3 Eneakoncernen Rörelsemarginal 6% 6% 5% 25% 59% 57% Nettomarginal 8% 3% 6% 27% 62% 43% 1 Innefattar Enea Systems och Enea Business Software. 2 Innefattar Enea Embedded Technology och Enea OSE Participation. 3 Innefattar moderbolaget Enea Data, Epact Technology Holding, Enea Service Enabling Technology samt koncernelimineringar. Enea Data AB (säte i Täby) är moderbolag i koncernen med ansvar för ägarfrågor och koncerngemensamma angelägenheter. Enea Data AB Årsredovisning 5

6 Eneaaktien Eneaaktien ÄGARFÖRHÅLLANDEN PER 31 DECEMBER Antal aktieägare Andel per ägarkategorier Utländska ägare Svenska ägare varav Institutioner Aktiefonder Privatpersoner inkl fåmansbolag ÄGARKAPITAL Aktie 1 januari Nyemission 31 december 1 Varje aktie har en röst ,5 73,5 5,7 7,4 6,4 Antal aktier ,8 78,2 7,2 4,9 66,1 Kapital (KSEK) Ägarkategorier största enskilda ägare Lindberg Per Lindberg Herman bolag Robur fonder Didner & Gerge aktiefond Nordea fonder Industritjänstemannaförb. Skandia Johannesson Eskil Waldén Kim Steinholtz Bo Summa 1 största ägare Övriga Totalt Utspädning från optionsprogram i TekSci, förfallodag (lösenkurs,54 SEK) Totalt Procentuell andel av aktiekapital och Antal aktier röster 8, 4,5 2,5 2,3 2, 1,7 1,5 1, 1,,9 25,4 74,6 1,,8 ENEAAKTIEN Resultat per aktie (SEK) Resultat per aktie efter full utspädning (SEK) Kassaflöde per aktie (SEK) Kassaflöde per aktie efter full utspädning (SEK) Eget kapital per aktie (SEK) Eget kapital per aktie efter full utspädning (SEK) Utdelning per aktie (SEK) Börskurs per 31 december (SEK) P/Etal Kurs/eget kapital (%),16,16,16,15,99,98, 2,3 neg ,75 1,75,15,15 1,24 1,24, 1,53 neg ,95,95,62,62 3,19 3,19, 5,45 neg ,11,11 1,22 1,22 4,18 3,91,5 37, ,21,19,91,91,99,92,5 26, Tidigare år har justerats med anledning av split 1:25 år 2. Aktieutvecklingen 3 2 1,5 JAN 3 Aktien Afv Generalindex Omsatt antal aktier 1tal (inkl.efteranm.) FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC (c) SIX ,5 Aktien Afv Generalindex (c) SIX Eget kapital/aktie (vä) Vinst per aktie (hö) SEK SEK,5,,5 1, 1,5 2, 6 Enea Data AB Årsredovisning

7 Affärsidé, mål och strategi Affärsidé, mål och strategi Affärsidé Enea levererar produkter, tjänster och utbildning på en världsmarknad för avancerad realtidsteknologi och systemutveckling till kunder som söker: kortare timetomarket lägre utvecklingskostnader lägre produktionskostnader och som ställer krav på prestanda, tillförlitlighet och kvalitet. Mål Strategi Eneas strategi är att: erbjuda realtidsprodukter med överlägsen funktionalitet och kvalitet erbjuda lokal service till våra internationella kunder verka för självständiga kontor utifrån lokala marknadsbehov uppmuntra till intern effektivitet vara en arbetsgivare känd för personutvecklande miljö och mänskliga värderingar Eneas övergripande mål är att: vara världsledande på realtidsoperativsystem för inbyggda tillämpningar med realtidsteknik som är normgivande på marknaden för datoriserade kommunikationsprodukter vara Nordens ledande leverantör av såväl tillförlitliga och användbara system som produkter genom erkänt hög kompetens inom kravanalys, systemarkitektur, systemkonstruktion, integration och test uppnå en uthållig vinstmarginal på minst 1% Enea Data AB Årsredovisning 7

8 VD har ordet På rätt väg mot framtiden med en tydlig affärskultur Eneas mission Enea förbättrar kundernas lönsamhet genom att vara specialister på produkt och systemutveckling i allmänhet och realtidsteknik i synnerhet. Vårt realtidsoperativsystem OSE ser till att en mängd tekniska saker i vår vardag fungerar utan störningar, till exempel mobiltelefoner, dataväxlar, bilar, telefonisystem, blodpumpar och mycket annat. Våra konsulter är specialister på bland annat effektiv systemutveckling, användbarhet samt test och verifiering. Genom att vara specialister effektiviserar vi kundernas utveckling så att utvecklingskostnaderna blir lägre. Tack vare realtidsoperativsystemet OSE blir inte bara utvecklingstiden kortare, utan prestanda i det färdiga systemet blir också högre snabbare svarstider, effektivare minnesutnyttjande och högre tillförlitlighet för att nämna några exempel. Kort sagt med hjälp av Enea tjänar kunderna mer pengar tack vare att de spar pengar i utvecklingsprocessen och dessutom blir produkterna mer konkurrenskraftiga. Omvärlden År har gått i lågkonjunkturens tecken. Vi har under året erfarit en fortsatt återhållsamhet i investeringar från produktutvecklande bolag världen över. Vår bedömning är dock att marknaden tenderade att ljusna något under slutet av året. Den svenska konsultmarknaden har även under delvis kännetecknats av överetablering med åtföljande prispress, men även här har utvecklingen under året varit svagt positiv. Vi kan också konstatera att våra kunder är fortsatt mycket nöjda med såväl våra tjänster som våra produkter. OSEprodukternas robusta uppbyggnad och grundarkitektur gör att de står sig mycket väl i den snabba tekniska utveckling som styr världens kommunikationsindustri. Denna industri påverkar också starkast utvecklingen av OSEprodukterna. Resultatet Vi inledde med slutfasen av en kraftig omstrukturering, som var en konsekvens av års svaga marknad. Omstruktureringen innebar bland annat att rörelsekostnaderna under minskade med 34% jämfört med. Resultatet förbättrades avsevärt tack vare denna omstrukturering och resultatet före skatt blev 34 mkr jämfört med 29 mkr. Denna förbättring är naturligtvis inte tillräcklig, och under andra halvåret har ytterligare effektiviseringsåtgärder vidtagits för att förbättra resultatet inför 24. Under året genomfördes en nyemission med företräde för aktieägarna varigenom antalet aktier fördubblades. Nyemissionen övertecknades och tillförde företaget cirka 8 Enea Data AB Årsredovisning

9 VD har ordet 81 mkr efter emissionskostnader. Detta kapitaltillskott säkerställde den stabilitet våra kunder efterfrågar och tillsammans med ett kraftigt förbättrat kassaflöde är Enea en fortsatt långsiktig partner. Vår produkt och tjänsteverksamhet, knuten till Enea Embedded Technologys realtidsoperativsystem OSE, har en fortsatt mycket stark position och ett gott anseende hos våra kunder, varav flera är mycket stora globala företag. På grund av den globala lågkonjunkturen blev försäljningen något lägre än förväntat och det jämförbara rörelseresultatet blev 21 mkr. Under andra halvåret genomfördes ytterligare effektivisering av verksamheten inom Enea Embedded Technology bland annat med tydligare kundansvar och lägre rörelsekostnader som följd. Vår svenska produktoberoende konsultverksamhet, Enea Systems, utvecklades mycket väl under året och stärkte sina positioner hos de flesta kunder, bland annat tack vare en tydligare profilering av våra olika utbud och större andel helhetsåtaganden. Det jämförbara rörelseresultatet blev +,6 mkr vilket vittnar om en lyckad affärsutveckling. Den verksamhet för positioneringsteknologi, Enea Service Enabling Technology, som startades under året, avvecklades helt under fjärde kvartalet på grund av svag lönsamhet. De två första faserna av omstruktureringen har inneburit sänkta kostnader och ett kapitaltillskott. Den tredje fasen, som inleddes under året och sträcker sig in i 24, innebär en grundlig genomgång av intäktssidan där gamla avtal och affärsmodeller ses över och omförhandlas. Detta syftar till att ge en stabil grund med kassaflöden som dels säkerställer en produktutveckling i teknikens framkant och dels räcker till en uthållig lönsamhet för att säkra företagets framtida utveckling. Enea som leverantör Enea kommer att fortsätta vara det trygga valet för kunder som bygger avancerade produkter. Vår gedigna kompetens och erfarenhet från 35 år i branschen säkerställer att kunderna kan lita på oss. Vår fortsatta satsning på OSEprodukterna och tillhörande tjänster gör att vi kan tillgodose framtidens tekniska krav och tillgodogöra oss den fortsatta utvecklingen inom halvledarteknologin. Det gör valet av Enea till ett framtidssäkert val. Bland de största kunderna under året återfanns Abbott Labs, Agere, Atlas Copco, Boeing, Ericsson, Nokia och Saab. Det bekräftar att våra kunder är krävande, långsiktigt satsande produktutvecklande företag som förlitar sig på Eneas produkter och tjänster. I mötet med kunden får vi gång på gång bekräftat att vi är en mycket betydelsefull leverantör, av produkter såväl som av tjänster. Kundrelationerna, som ofta är mångåriga, präglas av ömsesidigt förtroende. Detta förtroendekapital värnar vi om och det vidareutvecklas genom en stor närhet till kunderna, en närhet som ger oss möjlighet att utveckla våra utbud i rätt riktning. Kort sagt, vi arbetar hårt för att vara den partner våra kunder behöver för att kunna stärka sin konkurrensförmåga. Eneaaktien Under året har aktiekursen stigit med 5%, eller från 1,53 kr till 2,3 kr. Genom att antalet aktier ökat under året har börsvärdet därigenom ökat med 27%, eller från 273 mkr till 838 mkr. Tack vare den grundliga omstruktureringen av verksamheten, inte minst med tanke på översynen av intäktssidan och de framtida kassaflödena, är det vår ambition att Enea ska vara ett framtidssäkert val även för aktieägarna. Utsikter för 24 Tecken finns på att marknaden verkar återhämta sig och vi kan anta att de sannolikt ökade industriinvesteringarna under 24 kommer att medföra en större efterfrågan på vårt utbud. Vår bedömning är att våra produkter och tjänster kommer att stå sig fortsatt väl i konkurrensen, inte minst är kombinationen av produkter och tjänster erkänt stark hos våra kunder. Vi kommer att fortsatt satsa på utveckling av OSEproduktfamiljen och det närliggande tjänsteutbudet. Det utgör den innersta kärnan av vår verksamhet. Därutöver kommer vi i all vår verksamhet att fortsatt eftersträva att erbjuda mer kompletta åtaganden som systemleverantör. Det är ett naturligt led i ett närmare samarbete med kunderna och ett sätt att kunna leverera högre värde. Avslutningsvis vill jag framhålla min starka tro på företaget och dess medarbetare. Tack vare det hängivna arbete var och en lägger ned kan vi fortsätta vidareutveckla våra kundrelationer, vår kompetens och vår konkurrenskraft. Ola Berglund VD, Enea Data AB Enea Data AB Årsredovisning 9

10 Enea Embedded Technology Enea Embedded Technology Du kommer förmodligen i kontakt med våra produkter flera gånger om dagen, utan att veta om det. Det är vår styrka men också vår svaghet. Utmaningen ligger i att bygga avancerade produkter men också att kunna påvisa ett mervärde som aldrig får synas. Vad är det ni gör på Enea egentligen? Frågan brukar komma med jämna mellanrum. Hur förklarar man på ett begripligt och övertygande sätt att vi försörjer världens stora telekom och mobilsystemtillverkare med världens säkraste realtidsoperativsystem, som varken syns eller märks? Här ligger den verkliga utmaningen, nämligen att inte bara bygga världens mest avancerade realtidsoperativsystem utan också kunna förklara för gemene man vad det gör; i synnerhet som det inte ska synas utåt för användaren. Skulle så vara fallet är det sannolikt ett tecken på att något har gått fel. Avancerade tillämpningar Verksamheten i Enea Embedded Technology, med sina runt 25 medarbetare världen över, startade i början av 199talet. Vår vision i korta huvudrag är att vårt kunnande inom realtidslösningar ska vara vägledande och uppfattas som en branschstandard för inbyggda system på kommunikationsmarknaden. I centrum för affärsutbudet står Eneas egenutvecklade produkt OSE som är ett realtidsoperativsystem. Det är ett datorprogram som har till uppgift att koppla ihop en eller flera mikroprocessorer med omvärlden på ett snabbt och tillförlitligt sätt. Realtidsoperativsystemet bäddas ner tillsammans med mikroprocessorna i den produkt där de ska göra nytta. OSE liksom mikroprocessorn syns därför aldrig för den slutliga användaren av mobiltelefonen eller av andra liknande produkter. Med vårt samlade kunnande och våra produkter som bas hjälper vi våra kunder att bygga produkter som ofta är tekniskt mycket avancerade. Mobiltelefoner, mobilsystem som betjänar miljontals abonnenter, avancerade kommunikationssystem inom medicin och fordonsindustri. Det är några typiska exempel på områden där namnkunniga företag världen över har valt vår teknik och vårt kunnande. De tekniska utmaningar som de här områdena representerar har därför kommit att bli lite av vardagsmat för vår verksamhet. OSE bildar en slags stomme för kundens produkt. Därför är det utomordentligt viktigt att även erbjuda kunden tillgång till hela vår specialistkompetens. Med vårt kunnande inom realtidstekniken hjälper vi till att göra kopplingen mellan OSE och kundens egna produkter så effektiv som möjligt. Kundnyttan Kundnyttan då? Lite förenklat skulle man kunna säga att vi förser kunden med en avancerad och driftsäker kärna som kunden bygger sin egen produkt kring. Väl på plats är det vår uppgift att se till att kärnan underhålls så att kunden istället kan koncentrera sig på att utveckla sina egna produkter. Det ger kunden många fördelar: alltid tillgång till den senaste realtidstekniken inget krav på eget specialistkunnande ökat fokus på den egna produkten effektivare användning av egna resurser säkrare kostnadsuppskattningar kortare utvecklingstider lägre tillverkningskostnader Sammantaget ställer det stora för att inte säga mycket specifika krav på konstruktionen och produktutbud. Här har Enea under sina 35 verksamhetsår byggt upp ett unikt kunnande i världsklass. Det bekräftas av mångfalden av våra kunder som representerar majoriteten av världsindustrin inom tele, datakom, mobiltelefonsystem och mobiltillverkning vilket är ett kvitto på det mervärde som vår unika teknologi står för. Dessutom är det en viktig drivkraft för våra medarbetare som ständigt är på jakt efter nya och smartare lösningar, med teknikerns outtröttliga nyfikenhet. Året som gått Sett ur ett affärsperspektiv har en av de stora utmaningarna varit att föra ut vårt nya affärsutbud på en bredare marknad än tidigare. Enea Embedded Technology bildades i syfte att erbjuda kunderna ett komplett affärsutbud som kombinerar produkter och tjänster inom realtidstekniken. Det är vår fasta övertygelse att kombinationen ger kunden ett betydligt större mervärde, vilket också har bekräftats av flera kunder under det gångna verksamhetsåret. 1 Enea Data AB Årsredovisning

11 Enea Embedded Technology Det handlar om att kunna erbjuda bra produkter och tjänster och att förstå på vilket sätt de gör störst nytta för kunden. Vi lever redan i en komplex värld och den digitala tekniken gör den ännu mer komplex. Våra kunder står därför ofta inför svåra beslut ifråga om rätt teknikval eller rätt och slätt hur tekniskt komplicerade problem ska lösas, stora som små. Besluten leder ofta till stora investeringar som påverkar hela verksamheter under lång tid. Därför förskjuts tyngdpunkten i vårt affärsmannaskap mer och mer mot att hjälpa kunden att identifiera sitt verkliga behov. Vår uppgift är att visa hur man kan realisera behovet på ett effektivt sätt och hur vi som partner tillsammans med kunden kan lösa detta på ett optimalt sätt. Bland våra stora kunder har detta bemötts mycket positivt eftersom det avlastar kunden som i högre utsträckning kan koncentrera sig på att utveckla sin egen produkt på marknaden. Nya marknader Lägger man ihop produkter och tjänster har den amerikanska verksamheten för första gången uppvisat ett positivt resultat. En sträng kostnadsjakt och ökade lönsamhetskrav men också flera viktiga beställningar har stabiliserat verksamheten i USA. I raden av kunder kan omnämnas Abbott Labs, Boeing och Motorola. Framtiden Vi ser ett fortsatt stort intresse för våra produkter och tjänster bland tillverkare av tele och datakommunikations produkter. OSE ger alltid kunderna en stark bas att bygga vidare på. En återkommande observation är att många företag utanför den traditionellt teknik och prestandahungriga tele och datakommunikationsindustrin i högre grad börjar värdesätta Eneas teknik. Flera beställningar från såväl fordons som medicintekniksektorn vittnar om ett ökat behov av avancerade realtidsoperativsystem utanför de traditionella användarna. Framgång bygger på mer än ett företags produkter och tekniska meriter. Det är lika viktigt att skapa och vidmakthålla ett arbetsklimat som attraherar duktiga och motiverade medarbetare. En väsentlig del av detta är att varje medarbetare känner att han eller hon kan göra sin röst hörd och även påverka. Det är en tradition som gör Enea till en attraktiv arbetsplats vilket också borgar för att våra kunder alltid ska kunna känna sig trygga med valet av en produkt eller tjänst levererad av Enea. I Europa visade merparten av marknadens aktörer på fortsatt återhållssamhet. Däremot har verksamheten i Sydostasien resulterat i flera viktiga och strategiska beställningar från såväl japanska som koreanska kunder där OSE har stått sig väl i konkurrensen med våra konkurrenter som GreenHills och Windriver. Fakta Affärsidé: Med vår egenutvecklade realtidsteknik hjälper vi våra kunder att öka sin egen produktivitet och att marknadsanpassa sina egna produkter där vårt kunnande står för en paradigm inom realtidstekniken. Antal anställda: 254 Exempel på kunder: Abbott Labs, Agere, Alcatel, Atlas Copco, Boeing, Ericsson, Fujitsu, Infineon, Motorola, Nokia, Samsung, ST Microelectronics och Volvo. Enea Data AB Årsredovisning 11

12 Enea Systems Enea Systems Vi levererar produktoberoende lösningar, konsulttjänster och utbildning. Vi hjälper våra kunder med produkt och systemutveckling där kraven är höga på användbarhet och tillförlitlighet. Det kan handla om system till nästa generations mobiltelefoner, system som ökar säkerheten i fordon och teknik som övervakar patienter i hemmet. Året som gått Enea Systems har under det gångna året vänt det negativa resultatet och visar nu lönsamhet i rörelsen. Efter några tuffa år i hela branschen ser vi nu många nya affärsmöjligheter. Att agera på en mycket konkurrensutsatt marknad kräver att kunna lyssna på nya signaler och behov samt se affärsmöjligheterna i dessa. Under året har vi märkt en stor ökning av förfrågningar inom test, lösningar till myndigheter och sjukvården samt expertkonsultning till olika typer av innovativa företag. Vi har också bibehållit samt i vissa delar av landet även ökat uppdragen till telekombranschen, vilket har gett ökade marknadsandelar och en ännu starkare position i denna bransch. Vi har gjort intensiva satsningar för att sälja vårt utbud av kurser och vi ser nu åter en ökad efterfrågan. Under hösten såg vi en klar uppgång av antal bokningar till våra öppna kurstillfällen. Samtidigt ökar antalet förfrågningar på företagsanpassade kurser. Kunderna blir alltmer medvetna om behovet av att kunna göra bra beställningar. Att definiera krav, mäta och värdera nyttan, leda och styra upphandlingsprojekt är inte alltid så lätt. Vi hjälper kunderna att bygga upp sin beställarkompetens. I många fall väljer kunden att låta oss ansvara för de inledande analyserna av nuläge, behov och krav. Vad gör Enea Systems? Enea Systems levererar produktoberoende lösningar, konsulttjänster och utbildning. Vi hjälper våra kunder med produkt och systemutveckling där kraven är höga på användbarhet och tillförlitlighet. Vår verksamhet kan beskrivas med tre ord: affärsmannaskap, hjärta och hjärna. Affärsmannaskap för att vi gör affärer som är lönsamma för både kunderna och oss själva. Hjärta för att vi attraherar de bästa medarbetarna som har ett genuint engagemang för kunden och dess behov. Hjärna för att vi ligger kunskapsmässigt främst inom valda områden och levererar innovativa systemlösningar till innovativa kunder. Ett system har en viss livscykel. Från tillfället då idén kläcks till dess att systemet blir gammalt och ersätts av något nytt. Vi utför uppdrag i alla faser av systemlivscykeln. Vi är med i början när ny teknik föds och hjälper till med att ställa rätt krav på ett system. Vi är med i utvecklings, test, och kvalitetsäkringsfasen. Vi förvaltar och underhåller ett färdigt system i drift och avvecklar system som är gamla och ska ersättas av nya. Enea Systems agerar framförallt i Sverige. Våra kunder finns främst inom telekommunikation, teknikföretag, hälso och sjukvård, offentliga myndigheter, energisektor, fordonsindustri och försvarsindustri. Många gånger är vi med och utvecklar teknik som lanseras på marknaden först om flera år. Kundnyttan Design och utveckling Att utveckla system på bästa sätt kräver stor professionalism. Det kan jämföras med att bygga hus. Fel konstruktion och arbetsmetod kan leda till ökade kostnader och få ödesdigra konsekvenser. Vi har den kompetens som kunden kanske inte alltid själv besitter eller har tillräckligt med resurser till. Vi har också färdiga systemplattformar som kan utgöra en grund till många kunder. Nyttan med vår effektiva systemutveckling är att kunderna får ut nya, bättre produkter snabbare på marknaden. Test Test förekommer i alla branscher och i alla typer av system och produktutveckling, oavsett om det är en ny basstation för ett 3Gnät, en webblösning eller om det är ett nytt affärssystem. Genom att införa bra processer för test kan våra kunder göra stora kostnadsbesparingar och undvika fel och brister vid driftsättning eller leverans. Vi har idag Sveriges bredaste och mest erfarna testorganisation och utför test och kvalitetssäkring av såväl mjukvara som hårdvara. 12 Enea Data AB Årsredovisning

13 Enea Systems Fakta Affärsidé: Vi erbjuder effektiv systemutveckling och utbildning till företag och myndigheter som efterfrågar tillförlitliga och användbara system och produkter. Genom lång erfarenhet, djup teknisk kunskap, engagemang och kreativitet levererar vi det kunderna efterfrågar. Vi bidrar härigenom till att våra kunder blir effektivare och mer lönsamma, samtidigt som vi ger dem möjlighet att erbjuda sina kunder bättre tjänster och produkter. Antal anställda: 288 Exempel på kunder: ABB, AMS, Atlas Copco, Autoliv, Ericsson, Landstingen i Stockholm, Östergötland och Jönköping, Läkemedelsförmånsnämnden, Läkemedelsverket, Micronic Laser Systems, Saab, Scania, ServiceFactory, Siemens Elema, Sony Ericsson, Tetra Pak och Vattenfall. Vaktis säkerhetslösningar Vaktis heter vårt koncept inom säkerhet. Vaktis används av företag, oavsett bransch, där man vill ha säkra datamängder. I en modern organisation stöds de flesta arbetsuppgifter av datoriserade verktyg. Det kan röra sig om allt från lönesystem och kundregister till journalinformation om patienter. Vaktis är ett behörighetskontrollsystem som ser till att lagrad information bara nås av den som är behörig. Proper verksamhetsstödjande system Proper är ett system som hanterar elektronisk information. Systemet används av många företag där flera tusen reservdelar ska hanteras på ett effektivt sätt. Offerthantering, beställningar, elektronisk handel och kataloger är några funktioner som ingår i detta system. Våra kunder effektiviserar hela sin affärsprocess genom att använda detta verksamhetsstödjande system. ACSD användarcentrerad systemdesign ACSD är vårt koncept för att utveckla mer användarvänliga produkter och system. Användarcentrerad systemdesign är inte inriktat på en speciell marknad eller teknisk plattform. Arbetssättet är till för att förbättra en verksamhet, produkt och användarnas situation. Med ett tydligt användarfokus leder det till bättre produkter för ett tillverkande företag och ökade konkurrensfördelar för ett tjänsteföretag. Framtiden Vi ser en ökad efterfrågan av större uppdrag och helhetsåtaganden. Kunderna efterfrågar lösningar snarare än resurser. Kunderna vill ha mer kostnadseffektiva lösningar. Detta ställer krav på att vi alltid har kunskaper om nya tekniker och metoder inom systemutveckling. Paketerade lösningar efterfrågas i större utsträckning samt att anpassa befintliga system och produkter snarare än att bygga nytt. Enea Systems kan svara upp till den efterfrågan genom många års erfarenhet av systemutveckling. Vi har idag ett antal produkter och komponenter som flera kunder kan dra nytta av. Genom en så kallad öppen källkod kan samma systemplattform användas av många kunder. Allt behöver inte byggas från grunden varje gång, utan kan bara anpassas för den aktuella kunden. Att kunderna får rätt system med rätt teknik vid rätt tillfälle och till rätt pris är vår styrka och framtid. Enea Data AB Årsredovisning 13

14 Medarbetare, processer & miljöpåverkan Medarbetare Processer Våra medarbetare Ökad affärsmässighet och ännu tydligare kundfokus krävs på en mognande marknad. Krav på ett bredare utbud och en större flexibilitet blir därför självklara i vår dagliga verksamhet. Nya lösningar och kreativitet driver vår verksamhet framåt och skapar välkomna utmaningar för vår personal. Vi värdesätter hög kvalitet, kundtillfredsställelse och pålitlighet. Vi anser det vara naturligt att ha tid för aktiviteter utanför jobbet. Vi vill skapa förutsättningar för att våra anställda ska tillbringa tid tillsammans med familj och vänner samt utöva fritidsintressen. Våra nödvändiga omstruktureringar under året har inneburit påfrestningar för våra medarbetare, både för de som tvingats lämna Enea, men också för de medarbetare som är kvar i organisationen. En majoritet av våra anställda har frivilligt avstått tio procent av sin lön under det gångna året. Ett av våra viktigaste personalmål är nu att tillvarata och stärka det intresse och engagemang som finns hos våra medarbetare för att bibehålla vår starka företagskultur. En kultur som bygger på en kombination av arbetsglädje, motivation, affärsmässighet och tekniska utmaningar. Arbetet ska kännas kul och stimulerande! Mål: att våra medarbetare känner delaktighet och lojalitet med Enea att våra medarbetare upplever arbetsglädje och engagemang att våra medarbetare känner stolthet att arbeta på Enea att Enea upplevs som en attraktiv arbetsplats att uppnå balans i fördelningen mellan kvinnor och män i olika befattningar att alla medarbetare känner sig respekterade och blir behandlade som jämlikar Enea Embedded Technology Enea Embedded Technology förbättrar ständigt kvalitén på de produkter och tjänster som utvecklas. Processerna för utveckling styrs av milstolpar och beslutspunkter vilka kontrollerar de olika flödena som finns vid produktutveckling; kravhantering, analys och design, integration, test, systembyggnad osv. Produkter och tjänster från Enea Embedded Technology ingår ofta i utvecklingen av strategiska delar av våra kunders erbjudanden. Därför kan vi aldrig fokusera nog mycket på kvalitetssäkring och tillförlitlighet. Vi gör återkommande mätningar hos våra kunder av hur de uppfattar kvalitén på våra leveranser och mätresultaten blir styrande för vår processutveckling. Enea Systems Med helhetsåtaganden tar Enea Systems ansvar för hela eller delar av en produkts livscykel, från kravhantering och utveckling av en helt ny produkt till förvaltning och underhåll av en befintlig. Vårt ledningssystem för kvalité omfattar en etablerad projektmodell, en heltäckande utvecklingsmodell och en testprocess som möter högt ställda krav enligt internationell standard. Vårt erbjudande gynnar både det mindre företaget som själv kan sakna möjlighet att upprätthålla nödvändig kompetens och det stora företaget som vill koncentrera sin kompetens på kärnverksamheten. Miljöpåverkan Enea är en ITkoncern och våra produkter är kunskap i form av produkter, konsultstöd och utbildning. Produkterna i sig är således immateriella och icke miljöpåverkade. Enea värnar om miljön genom att lämna förbrukningsmaterial till återvinning ställa miljökrav på vår omgivning Anställningstid >1 år 14 % < 1 år 3 % 12 år 12 % 61 år 19 % 35 år 52 % Utbildning Annan utbildning 3 % Teknologie doktorer 3 % Gymnasieutbildning 13 % Annan akademisk utbildning 1 % Systemvetare, högskoleingenjörer 17 % Civilingenjörer 54 % Åldersfördelning 5155 år 4 % 465 år 9 % 4145 år 15 % 364 år 22 % > 56 år 4 % < 25 år 1 % 263 år 21 % 3135 år 24 % 14 Enea Data AB Årsredovisning

15 Ledande befattningshavare Ledande befattningshavare OLA BERGLUND (1959) VD Enea Data AB, VD Enea Embedded Technology AB Anställd sedan: 1998 Utbildning: Civilingenjör Aktieinnehav: 5 5 Optionsinnehav: JOHAN WALL (1964) Tillträdande VD Enea Data AB, den 29 mars 24 Anställd sedan: 24 Utbildning: Civilingenjör Aktieinnehav: 392 Optionsinnehav: 1 1 PETER JOHANSSON (1963) Vice VD Enea Data AB, VD Enea Systems AB Anställd sedan: 21 Utbildning: Civilingenjör Aktieinnehav: 26 Optionsinnehav: GUNILLA SPONGH (1966) Ekonomichef Enea Data AB Anställd sedan: Utbildning: Civilingenjör Aktieinnehav: 5 Optionsinnehav: KARLERIK ERICSSON (1945) Informationschef Anställd sedan: 1969 Utbildning: ADB, Matematik, Statistik Aktieinnehav: 55 6 Optionsinnehav: GUNNAR HOLMEN (1954) Globalt kundansvarig, Vice VD Enea Embedded Technology AB Anställd sedan: 21 Utbildning: Civilingenjör Aktieinnehav: 1 Optionsinnehav: Aktie och optionsinnehav per den 1 mars 24 1 Utställda av Per Lindberg Enea Data AB Årsredovisning 15

16 Styrelse och revisorer Styrelse och revisorer STAFFAN AHLBERG (1944) Ordförande, Enea Data AB Styrelseordförande sedan: Utbildning: Civilingenjör och civilekonom Övriga uppdrag: Ledamot i IBS AB, Glocalnet AB och Catella Holding AB OLA BERGLUND (1959) VD, Enea Data AB Styrelseledamot sedan: 2 Anställd sedan: 1998 Utbildning: Civilingenjör Aktieinnehav: 3 Aktieinnehav: 5 5 ÅSA LANDÉN ERICSSON (1965) Styrelseledamot sedan: Investeringsansvarig på Catella Holding AB Utbildning: Civilingenjör och MBA Övriga uppdrag: Ledamot i Rejlerkoncernen AB, Powerit PS AB och Tasteline Sweden AB GÖSTA LEMNE (1956) Styrelseledamot sedan: VP Technology Management, Ericsson Utbildning: Civilingenjör Övriga uppdrag: Senior Technology Advisor åt ITProvider och ledamot i IVAs näringslivsråd Aktieinnehav: 2 Aktieinnehav: 3 OVE LINDSTRÖM (1973) Personalrepresentant för CF Styrelseledamot sedan: Konsult, Enea Systems AB Anställd sedan: 2 Utbildning: Systemvetare JON RISFELT (1961) Styrelseledamot sedan: President Gambro Renal Products Utbildning: Civilingenjör Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Tuab AB, ledamot i Ticket AB, Bilia AB och IT Företagens föreningsstyrelse Aktieinnehav: 4 Aktieinnehav: 44 JAN RYNNING (1951) Styrelseledamot sedan: 21 Advokat Utbildning: Jur. Kand. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Malå GeoScience AB (publ), ledamot i Innoventus Projekt AB, BioPhausia AB (publ), AB C A Östberg, Ahlford Advokatbyrå AB och SMI Media Invest AB. Aktieinnehav: 1 ANDERS WÅNGBY (1966) Personalrepresentant för SIF Styrelseledamot sedan: 2 Konsult Enea Systems AB Anställd sedan: 1997 Utbildning: Högskoleingenjör Aktieinnehav: Revisorer Ordinarie PER BERGMAN (1946) Auktoriserad Revisor, KPMG Revisorsuppleant HANS BREDBERG (1954) Auktoriserad revisor, Finnhammars revisionsbyrå Aktieinnehav per den 1 mars Enea Data AB Årsredovisning

17 Nominering till styrelsen Nominering till styrelsen Styrelsens ordförande kontaktar några av bolagets största aktieägare enligt aktieboken per den 31 december för att bilda en nomineringskommitté. Samråd tas även med Aktiespararna för att utforma ett förslag till årets styrelse. Övriga aktieägare är välkomna att lämna förslag och kommentarer vad gäller styrelsens sammansättning fram till den 1 april till styrelsens ordförande Staffan Ahlberg under bolagets adress Enea Data AB, Box 232, Täby. Förslag till ny styrelse kommer att presenteras i kallelsen till ordinarie bolagsstämma. Nomineringskommitté 24 STAFFAN AHLBERG Styrelseordförande i Enea Data AB THOMAS EHLIN Ansvarig för ägarstyrning Nordea kapitalförvaltning MARIANNE NILSSON Ställföreträdande aktiechef Robur AB CAROLINE AF UGGLAS Ansvarig för ägarstyrning Skandia Liv Asset Management Enea Data AB Årsredovisning 17

18 Fem år i sammandrag Fem år i sammandrag RESULTATRÄKNING, MSEK Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt Minoritetens andel Årets resultat 548,9 23, 599,8 27,9 2,3 8,5 34,1 7,7 41,8 684,4 31,3 1 13,5 387,8 96,1,6 292,3 19,7 312, 885,5 8, 1 127, 249,5 18,5,2 231,2 19,4,2 212, 847,2 21,5 851, 17,7 17,2 7,5 27,4 21, 1,1 5,3 55,5 7,6 477,7 35,4 1,8,8 45,4 13,8 31,6 BALANSRÄKNING, MSEK Immateriella anläggningstillgångar Övriga anläggningstillgångar Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR 16,7 22,7 128,1 33,9 112, 43,4 148,8 37,3 127,1 45,1 73,3 431,6 392,8 95,6 175,5 36,8 113,3 814, 317,3 85,7 272,9 82,8 236,1 994,8 19, 7,1 166,6 15,2 32,6 33,5 Eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar och långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 253,4, 13,6 136,4 43,4 221,3, 11,7 198,6 431,6 561,7,7 63,8 187,8 814, 728, 2,1 4,2 224,5 994,8 155,5,2 27,5 12,3 33,5 KASSAFLÖDE, MSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten 9,7 45,5 35,8 21,8 87,8 114, 188,9 118,5 7,4 23,8 3,8 27,6 37,6 2, 17,6 Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde 5, 8,9 4,1 81,9 5, 27,1 8, 3,9 19,3 297,7 473,2 23,1 18,7 4,6 5,7 18 Enea Data AB Årsredovisning

19 Fem år i sammandrag NYCKELTAL Belopp i mkr om ej annat anges MARGINALER Rörelsemarginal, % Nettomarginal, % 5,1 6,2 56,7 42,7 28,2 26,1 2,1 3,2 7, 9, RÄNTABILITET Räntabilitet på sysselsatt kapital, % Räntabilitet på eget kapital, % 1,4 17,6 73, 79,7 35,6 32,9 7,8 1,2 31,9 23,7 KAPITALSTRUKTUR Sysselsatt kapital Eget kapital Skuldsättningsgrad, ggr Räntetäckningsgrad, ggr Soliditet, % Likviditet, % Likvida medel Andel riskbärande kapital, % 257,4 253,4, neg , ,3 221,3, neg , ,7 561,7,8 neg ,3 7 73,1 728,,4 4, , ,3 155,5,9 55, ,6 56 ÖVRIGT Medelantal anställda Nettoomsättning per anställd, tkr Förädlingsvärde per anställd, tkr Antal aktier vid årets utgång Nettoomsättning (MSEK) Nettomarginal (%) MSEK % Resultat efter finansiella poster (MSEK) Avkastning på eget kapital (%) MSEK % Nettoomsättning per anställd (KSEK) Förädlingsvärde per anställd KSEK Enea Data AB Årsredovisning 19

20 användarcentrerad Definitioner och varumärken Definitioner MARGINALER Rörelsemarginal Nettomarginal RÄNTABILITET Räntabilitet på eget kapital Räntabilitet på sysselsatt kapital KAPITALSTRUKTUR Sysselsatt kapital Eget kapital Skuldsättningsgrad Räntetäckningsgrad Soliditet Likviditet Andel riskbärande kapital DATA PER AKTIE Resultat per aktie Utdelning per aktie Eget kapital per aktie P/etal Kurs/eget kapital ÖVRIGT Nettoomsättning per anställd Förädlingsvärde per anställd Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning. Resultat efter finansiella poster i förhållande till nettoomsättning. Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Rörelseresultat plus finansiella intäkter i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive uppskjutna skatteskulder. Genomsnittligt sysselsatt kapital har beräknats som ingående plus utgående sysselsatt kapital dividerat med två. Eget kapital vid årets slut. Genomsnittligt eget kapital har beräknats som ingående plus utgående eget kapital dividerat med två. Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital. Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i förhållande till finansiella kostnader. Eget kapital inklusive minoritet i förhållande till balansomslutningen. Likvida medel, kortfristiga placeringar och kortfristiga fordringar i förhållande till kortfristiga skulder. Summan av eget kapital (inklusive minoritet) och uppskjuten skatt i procent av balansomslutningen. Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal aktier. Faktisk utdelning för rådande räkenskapsår dividerat med antalet aktier vid kalenderårets utgång. Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen. Aktiekurs vid årets utgång dividerad med vinst per aktie. Aktiekurs vid årets utgång i procent av eget kapital per aktie. Redovisad nettoomsättning dividerat med medeltal anställda. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster plus lönekostnader inklusive lönebikostnader dividerat med medeltal anställda. Varumärken s y ste m d e sig n Användarcentrerad systemdesign är en utvecklingsmetod där användarna sätts i fokus. OSE är ett realtidsoperativsystem med tillhörande tjänster för inbyggnad i krävande produkter och tillämpningar. Proper är ett verksamhetsstödjande system som hanterar elektronisk information i form av reservdelskataloger, manualer och ehandel. VAKTIS Vaktis är ett rollbaserat behörighetssystem som effektiviserar utvecklingen och underlättar administrationen av säkra distribuerade applikationer. 2 Enea Data AB Årsredovisning

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003 Niomånadersperiodens nettoomsättning blev 382 (520) mkr, en minskning med 27% relativt förra året. Resultatet efter skatt blev -49 (-158 ) mkr. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké för år 2002

Bokslutskommuniké för år 2002 Bokslutskommuniké för år 2002 Nettoomsättningen för Enea-koncernen i fjärde kvartalet minskade med 19% till 165 Mkr. Årsomsättningen minskade med 23% till 684 Mkr. Koncernen har under kvartalet strukturerats

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2002

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2002 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2002 Nettoomsättningen för Enea-koncernen i tredje kvartalet minskade med 14% till 152 MSEK. Niomånadersomsättningen minskade med 24% till 520 MSEK. Rörelsekostnaderna

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 Perioden 1 mars 2014 31 augusti 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,6(-2,9)

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Org.nr 556529-9293 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/12 2006 Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Moderbolagets fakturering uppgick till 5,7 MSEK (7,3 MSEK) vilket

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Faktureringen under perioden uppgick till 27,8 MSEK (23,9 MSEK), en ökning med 3,9 MSEK (16,3 %).

Faktureringen under perioden uppgick till 27,8 MSEK (23,9 MSEK), en ökning med 3,9 MSEK (16,3 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Bokslutskommuniké 1/1 31/12 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 27,8 MSEK (23,9 MSEK), en ökning med 3,9 MSEK (16,3 %). Det operativa resultatet efter

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 december 2016 Perioden 1 juli 2016 31 december 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2004 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2004 Nettoomsättningen ökade med 16 % till 312 (268) mkr, jämfört med samma period i fjol. Resultat efter skatt uppgick till -24 (-33) mkr, vilket motsvarar

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer