Enea Data AB Årsredovisning 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enea Data AB Årsredovisning 2003"

Transkript

1 Enea Data AB Årsredovisning

2 Innehåll Året i sammandrag Eneaaktien Affärsidé, mål och strategi VD har ordet Enea Embedded Technology Enea Systems Medarbetare, processer & miljöpåverkan Ledande befattningshavare Styrelse och revisorer Nominering till styrelsen Fem år i sammandrag Definitioner och varumärken Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Förändring av eget kapital Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper Noter Revisionsberättelse PRODUKTION: FOTO: PORTRÄTT JENNY HALLENGREN, ÖVRIGA BILDER ENEA TRYCK: WIKSTRÖMS I MARS 24

3 Enea Data AB (publ) Årsredovisning levererar avancerad realtidsteknologi, systemutveckling och ITlösningar till en världsmarknad med höga krav på tillförlitlighet och användbarhet. BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 18 maj 24, kl 18. på Täby Park Hotel, Kemistvägen 3, Täby. Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken senast den 7 maj 24. Deltagare ska dessutom anmälas till Enea Data AB (publ) senast torsdagen den 13 maj 24 kl 17.. Anmälan görs per post till Enea Data AB, Box 232, Täby, per telefon eller via epost till Anmälan ska innefatta namn, person eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt uppgift om eventuellt biträde. ENEA DATA AB (publ) UTDELNING Styrelsen och verkställande direktören föreslår ingen utdelning för år. UTDELNINGSPOLICY Aktieutdelningen ska motsvara ca 25 procent av vinsten efter skatt. RAPPORTTILLFÄLLEN Delårsrapport för första kvartalet 2443 Delårsrapport för andra kvartalet 2473 Delårsrapport för tredje kvartalet Bokslutskommuniké för Enea Data AB Årsredovisning 3

4 i sammandrag i sammandrag Kundernas framgångar är beroende av att kunna förverkliga sina utvecklingsidéer på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Vårt uppdrag är att bidra med vår kompetens inom systemutveckling och realtidsteknik, baserad på mer än 35 års erfarenhet. Kunderna tillgodogör sig denna kompetens genom våra produkter, koncept, tjänster och utbildningar. Marknadsutvecklingen Den globala marknaden för realtidsoperativsystem kännetecknades under början av året av en allmän återhållsamhet. Under året har vi upplevt en ökad aktivitet, till en början på den asiatiska och under slutet av året även på den nordamerikanska marknaden. Den europeiska marknaden har varit fortsatt avvaktande. Den svenska konsultmarknaden har kännetecknats av överetablering och prispress under det gångna året. Under andra halvåret märktes en viss förbättring i efterfrågan även om de grundläggande svaga faktorerna i marknaden kvarstår. Den nordamerikanska konsultmarknaden har varit svag under året med en tendens till ljusning under fjärde kvartalet. Viktiga händelser I början av året var den tidigare beslutade omstruktureringen och omorganisationen av Eneakoncernen genomförd. Förändringarna har inneburit en minskning av de jämförbara rörelsekostnaderna med 34% och ett förbättrat kassaflöde med 211 mkr från den löpande verksamheten. Under tredje kvartalet fulltecknades Eneas nyemission till aktieägarna, vilket tillförde koncernen 81 mkr efter emissionskostnader. Under helårsperioden har beläggningen i den svenska konsultverksamheten successivt ökat under en fortsatt hård konkurrens och prispress. Den amerikanska konsultverksamheten har under hela året varit lönsam trots en fortsatt prispress även där. Produktverksamhetens lönsamhet har förbättrats under året, dels tack vare omförhandling av ett antal äldre ramavtal, dels tack vare att den nya organisationen successivt fungerat effektivare. Ekonomisk utveckling s resultat efter skatt blev 42 mkr och nettoomsättningen 549 mkr. Resultatet har belastats med en extra goodwillnedskrivning om 15 mkr avseende Enea Epact och omstruktureringskostnader på 7 mkr. Resultatet påverkades positivt med 26 mkr genom upplösning av en reserv för ett hyreskontrakt i USA. Nettoomsättning för helåret uppgick till 549 (684) mkr Årets resultat efter skatt blev 42 (312 ) mkr s resultat efter finansiella poster exkl. engångsposter blev 31 (19) mkr Årets resultat per aktie efter skatt blev,16 (1,75) kr Engångsposter: justering av köpeskilling avseende Combitech 7 mkr goodwillnedskrivning avseende Enea Epact 15 mkr upplösning av reserv avseende ett hyreskontrakt i USA 26 mkr 4 Enea Data AB Årsredovisning

5 i sammandrag Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Rörelsemarginal, % Medelantal anställda Nettoomsättning Rörelseresultat Res. efter finansiella poster (MSEK) Enea Systems 1 Enea Embedded Technology 2, övrigt 3 Eneakoncernen 261,2 284,9 2,8 548,9 42,2 317,5 35,3 684,4 15,3 18,1 3,7 27,9 11,1 188,1 98,6 387,8 2,5 8,6 22,2 34,1 18,6 197,7 14, 292,3 (%) Enea Systems 1 Enea Embedded Technology 2, övrigt 3 Eneakoncernen Rörelsemarginal 6% 6% 5% 25% 59% 57% Nettomarginal 8% 3% 6% 27% 62% 43% 1 Innefattar Enea Systems och Enea Business Software. 2 Innefattar Enea Embedded Technology och Enea OSE Participation. 3 Innefattar moderbolaget Enea Data, Epact Technology Holding, Enea Service Enabling Technology samt koncernelimineringar. Enea Data AB (säte i Täby) är moderbolag i koncernen med ansvar för ägarfrågor och koncerngemensamma angelägenheter. Enea Data AB Årsredovisning 5

6 Eneaaktien Eneaaktien ÄGARFÖRHÅLLANDEN PER 31 DECEMBER Antal aktieägare Andel per ägarkategorier Utländska ägare Svenska ägare varav Institutioner Aktiefonder Privatpersoner inkl fåmansbolag ÄGARKAPITAL Aktie 1 januari Nyemission 31 december 1 Varje aktie har en röst ,5 73,5 5,7 7,4 6,4 Antal aktier ,8 78,2 7,2 4,9 66,1 Kapital (KSEK) Ägarkategorier största enskilda ägare Lindberg Per Lindberg Herman bolag Robur fonder Didner & Gerge aktiefond Nordea fonder Industritjänstemannaförb. Skandia Johannesson Eskil Waldén Kim Steinholtz Bo Summa 1 största ägare Övriga Totalt Utspädning från optionsprogram i TekSci, förfallodag (lösenkurs,54 SEK) Totalt Procentuell andel av aktiekapital och Antal aktier röster 8, 4,5 2,5 2,3 2, 1,7 1,5 1, 1,,9 25,4 74,6 1,,8 ENEAAKTIEN Resultat per aktie (SEK) Resultat per aktie efter full utspädning (SEK) Kassaflöde per aktie (SEK) Kassaflöde per aktie efter full utspädning (SEK) Eget kapital per aktie (SEK) Eget kapital per aktie efter full utspädning (SEK) Utdelning per aktie (SEK) Börskurs per 31 december (SEK) P/Etal Kurs/eget kapital (%),16,16,16,15,99,98, 2,3 neg ,75 1,75,15,15 1,24 1,24, 1,53 neg ,95,95,62,62 3,19 3,19, 5,45 neg ,11,11 1,22 1,22 4,18 3,91,5 37, ,21,19,91,91,99,92,5 26, Tidigare år har justerats med anledning av split 1:25 år 2. Aktieutvecklingen 3 2 1,5 JAN 3 Aktien Afv Generalindex Omsatt antal aktier 1tal (inkl.efteranm.) FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC (c) SIX ,5 Aktien Afv Generalindex (c) SIX Eget kapital/aktie (vä) Vinst per aktie (hö) SEK SEK,5,,5 1, 1,5 2, 6 Enea Data AB Årsredovisning

7 Affärsidé, mål och strategi Affärsidé, mål och strategi Affärsidé Enea levererar produkter, tjänster och utbildning på en världsmarknad för avancerad realtidsteknologi och systemutveckling till kunder som söker: kortare timetomarket lägre utvecklingskostnader lägre produktionskostnader och som ställer krav på prestanda, tillförlitlighet och kvalitet. Mål Strategi Eneas strategi är att: erbjuda realtidsprodukter med överlägsen funktionalitet och kvalitet erbjuda lokal service till våra internationella kunder verka för självständiga kontor utifrån lokala marknadsbehov uppmuntra till intern effektivitet vara en arbetsgivare känd för personutvecklande miljö och mänskliga värderingar Eneas övergripande mål är att: vara världsledande på realtidsoperativsystem för inbyggda tillämpningar med realtidsteknik som är normgivande på marknaden för datoriserade kommunikationsprodukter vara Nordens ledande leverantör av såväl tillförlitliga och användbara system som produkter genom erkänt hög kompetens inom kravanalys, systemarkitektur, systemkonstruktion, integration och test uppnå en uthållig vinstmarginal på minst 1% Enea Data AB Årsredovisning 7

8 VD har ordet På rätt väg mot framtiden med en tydlig affärskultur Eneas mission Enea förbättrar kundernas lönsamhet genom att vara specialister på produkt och systemutveckling i allmänhet och realtidsteknik i synnerhet. Vårt realtidsoperativsystem OSE ser till att en mängd tekniska saker i vår vardag fungerar utan störningar, till exempel mobiltelefoner, dataväxlar, bilar, telefonisystem, blodpumpar och mycket annat. Våra konsulter är specialister på bland annat effektiv systemutveckling, användbarhet samt test och verifiering. Genom att vara specialister effektiviserar vi kundernas utveckling så att utvecklingskostnaderna blir lägre. Tack vare realtidsoperativsystemet OSE blir inte bara utvecklingstiden kortare, utan prestanda i det färdiga systemet blir också högre snabbare svarstider, effektivare minnesutnyttjande och högre tillförlitlighet för att nämna några exempel. Kort sagt med hjälp av Enea tjänar kunderna mer pengar tack vare att de spar pengar i utvecklingsprocessen och dessutom blir produkterna mer konkurrenskraftiga. Omvärlden År har gått i lågkonjunkturens tecken. Vi har under året erfarit en fortsatt återhållsamhet i investeringar från produktutvecklande bolag världen över. Vår bedömning är dock att marknaden tenderade att ljusna något under slutet av året. Den svenska konsultmarknaden har även under delvis kännetecknats av överetablering med åtföljande prispress, men även här har utvecklingen under året varit svagt positiv. Vi kan också konstatera att våra kunder är fortsatt mycket nöjda med såväl våra tjänster som våra produkter. OSEprodukternas robusta uppbyggnad och grundarkitektur gör att de står sig mycket väl i den snabba tekniska utveckling som styr världens kommunikationsindustri. Denna industri påverkar också starkast utvecklingen av OSEprodukterna. Resultatet Vi inledde med slutfasen av en kraftig omstrukturering, som var en konsekvens av års svaga marknad. Omstruktureringen innebar bland annat att rörelsekostnaderna under minskade med 34% jämfört med. Resultatet förbättrades avsevärt tack vare denna omstrukturering och resultatet före skatt blev 34 mkr jämfört med 29 mkr. Denna förbättring är naturligtvis inte tillräcklig, och under andra halvåret har ytterligare effektiviseringsåtgärder vidtagits för att förbättra resultatet inför 24. Under året genomfördes en nyemission med företräde för aktieägarna varigenom antalet aktier fördubblades. Nyemissionen övertecknades och tillförde företaget cirka 8 Enea Data AB Årsredovisning

9 VD har ordet 81 mkr efter emissionskostnader. Detta kapitaltillskott säkerställde den stabilitet våra kunder efterfrågar och tillsammans med ett kraftigt förbättrat kassaflöde är Enea en fortsatt långsiktig partner. Vår produkt och tjänsteverksamhet, knuten till Enea Embedded Technologys realtidsoperativsystem OSE, har en fortsatt mycket stark position och ett gott anseende hos våra kunder, varav flera är mycket stora globala företag. På grund av den globala lågkonjunkturen blev försäljningen något lägre än förväntat och det jämförbara rörelseresultatet blev 21 mkr. Under andra halvåret genomfördes ytterligare effektivisering av verksamheten inom Enea Embedded Technology bland annat med tydligare kundansvar och lägre rörelsekostnader som följd. Vår svenska produktoberoende konsultverksamhet, Enea Systems, utvecklades mycket väl under året och stärkte sina positioner hos de flesta kunder, bland annat tack vare en tydligare profilering av våra olika utbud och större andel helhetsåtaganden. Det jämförbara rörelseresultatet blev +,6 mkr vilket vittnar om en lyckad affärsutveckling. Den verksamhet för positioneringsteknologi, Enea Service Enabling Technology, som startades under året, avvecklades helt under fjärde kvartalet på grund av svag lönsamhet. De två första faserna av omstruktureringen har inneburit sänkta kostnader och ett kapitaltillskott. Den tredje fasen, som inleddes under året och sträcker sig in i 24, innebär en grundlig genomgång av intäktssidan där gamla avtal och affärsmodeller ses över och omförhandlas. Detta syftar till att ge en stabil grund med kassaflöden som dels säkerställer en produktutveckling i teknikens framkant och dels räcker till en uthållig lönsamhet för att säkra företagets framtida utveckling. Enea som leverantör Enea kommer att fortsätta vara det trygga valet för kunder som bygger avancerade produkter. Vår gedigna kompetens och erfarenhet från 35 år i branschen säkerställer att kunderna kan lita på oss. Vår fortsatta satsning på OSEprodukterna och tillhörande tjänster gör att vi kan tillgodose framtidens tekniska krav och tillgodogöra oss den fortsatta utvecklingen inom halvledarteknologin. Det gör valet av Enea till ett framtidssäkert val. Bland de största kunderna under året återfanns Abbott Labs, Agere, Atlas Copco, Boeing, Ericsson, Nokia och Saab. Det bekräftar att våra kunder är krävande, långsiktigt satsande produktutvecklande företag som förlitar sig på Eneas produkter och tjänster. I mötet med kunden får vi gång på gång bekräftat att vi är en mycket betydelsefull leverantör, av produkter såväl som av tjänster. Kundrelationerna, som ofta är mångåriga, präglas av ömsesidigt förtroende. Detta förtroendekapital värnar vi om och det vidareutvecklas genom en stor närhet till kunderna, en närhet som ger oss möjlighet att utveckla våra utbud i rätt riktning. Kort sagt, vi arbetar hårt för att vara den partner våra kunder behöver för att kunna stärka sin konkurrensförmåga. Eneaaktien Under året har aktiekursen stigit med 5%, eller från 1,53 kr till 2,3 kr. Genom att antalet aktier ökat under året har börsvärdet därigenom ökat med 27%, eller från 273 mkr till 838 mkr. Tack vare den grundliga omstruktureringen av verksamheten, inte minst med tanke på översynen av intäktssidan och de framtida kassaflödena, är det vår ambition att Enea ska vara ett framtidssäkert val även för aktieägarna. Utsikter för 24 Tecken finns på att marknaden verkar återhämta sig och vi kan anta att de sannolikt ökade industriinvesteringarna under 24 kommer att medföra en större efterfrågan på vårt utbud. Vår bedömning är att våra produkter och tjänster kommer att stå sig fortsatt väl i konkurrensen, inte minst är kombinationen av produkter och tjänster erkänt stark hos våra kunder. Vi kommer att fortsatt satsa på utveckling av OSEproduktfamiljen och det närliggande tjänsteutbudet. Det utgör den innersta kärnan av vår verksamhet. Därutöver kommer vi i all vår verksamhet att fortsatt eftersträva att erbjuda mer kompletta åtaganden som systemleverantör. Det är ett naturligt led i ett närmare samarbete med kunderna och ett sätt att kunna leverera högre värde. Avslutningsvis vill jag framhålla min starka tro på företaget och dess medarbetare. Tack vare det hängivna arbete var och en lägger ned kan vi fortsätta vidareutveckla våra kundrelationer, vår kompetens och vår konkurrenskraft. Ola Berglund VD, Enea Data AB Enea Data AB Årsredovisning 9

10 Enea Embedded Technology Enea Embedded Technology Du kommer förmodligen i kontakt med våra produkter flera gånger om dagen, utan att veta om det. Det är vår styrka men också vår svaghet. Utmaningen ligger i att bygga avancerade produkter men också att kunna påvisa ett mervärde som aldrig får synas. Vad är det ni gör på Enea egentligen? Frågan brukar komma med jämna mellanrum. Hur förklarar man på ett begripligt och övertygande sätt att vi försörjer världens stora telekom och mobilsystemtillverkare med världens säkraste realtidsoperativsystem, som varken syns eller märks? Här ligger den verkliga utmaningen, nämligen att inte bara bygga världens mest avancerade realtidsoperativsystem utan också kunna förklara för gemene man vad det gör; i synnerhet som det inte ska synas utåt för användaren. Skulle så vara fallet är det sannolikt ett tecken på att något har gått fel. Avancerade tillämpningar Verksamheten i Enea Embedded Technology, med sina runt 25 medarbetare världen över, startade i början av 199talet. Vår vision i korta huvudrag är att vårt kunnande inom realtidslösningar ska vara vägledande och uppfattas som en branschstandard för inbyggda system på kommunikationsmarknaden. I centrum för affärsutbudet står Eneas egenutvecklade produkt OSE som är ett realtidsoperativsystem. Det är ett datorprogram som har till uppgift att koppla ihop en eller flera mikroprocessorer med omvärlden på ett snabbt och tillförlitligt sätt. Realtidsoperativsystemet bäddas ner tillsammans med mikroprocessorna i den produkt där de ska göra nytta. OSE liksom mikroprocessorn syns därför aldrig för den slutliga användaren av mobiltelefonen eller av andra liknande produkter. Med vårt samlade kunnande och våra produkter som bas hjälper vi våra kunder att bygga produkter som ofta är tekniskt mycket avancerade. Mobiltelefoner, mobilsystem som betjänar miljontals abonnenter, avancerade kommunikationssystem inom medicin och fordonsindustri. Det är några typiska exempel på områden där namnkunniga företag världen över har valt vår teknik och vårt kunnande. De tekniska utmaningar som de här områdena representerar har därför kommit att bli lite av vardagsmat för vår verksamhet. OSE bildar en slags stomme för kundens produkt. Därför är det utomordentligt viktigt att även erbjuda kunden tillgång till hela vår specialistkompetens. Med vårt kunnande inom realtidstekniken hjälper vi till att göra kopplingen mellan OSE och kundens egna produkter så effektiv som möjligt. Kundnyttan Kundnyttan då? Lite förenklat skulle man kunna säga att vi förser kunden med en avancerad och driftsäker kärna som kunden bygger sin egen produkt kring. Väl på plats är det vår uppgift att se till att kärnan underhålls så att kunden istället kan koncentrera sig på att utveckla sina egna produkter. Det ger kunden många fördelar: alltid tillgång till den senaste realtidstekniken inget krav på eget specialistkunnande ökat fokus på den egna produkten effektivare användning av egna resurser säkrare kostnadsuppskattningar kortare utvecklingstider lägre tillverkningskostnader Sammantaget ställer det stora för att inte säga mycket specifika krav på konstruktionen och produktutbud. Här har Enea under sina 35 verksamhetsår byggt upp ett unikt kunnande i världsklass. Det bekräftas av mångfalden av våra kunder som representerar majoriteten av världsindustrin inom tele, datakom, mobiltelefonsystem och mobiltillverkning vilket är ett kvitto på det mervärde som vår unika teknologi står för. Dessutom är det en viktig drivkraft för våra medarbetare som ständigt är på jakt efter nya och smartare lösningar, med teknikerns outtröttliga nyfikenhet. Året som gått Sett ur ett affärsperspektiv har en av de stora utmaningarna varit att föra ut vårt nya affärsutbud på en bredare marknad än tidigare. Enea Embedded Technology bildades i syfte att erbjuda kunderna ett komplett affärsutbud som kombinerar produkter och tjänster inom realtidstekniken. Det är vår fasta övertygelse att kombinationen ger kunden ett betydligt större mervärde, vilket också har bekräftats av flera kunder under det gångna verksamhetsåret. 1 Enea Data AB Årsredovisning

11 Enea Embedded Technology Det handlar om att kunna erbjuda bra produkter och tjänster och att förstå på vilket sätt de gör störst nytta för kunden. Vi lever redan i en komplex värld och den digitala tekniken gör den ännu mer komplex. Våra kunder står därför ofta inför svåra beslut ifråga om rätt teknikval eller rätt och slätt hur tekniskt komplicerade problem ska lösas, stora som små. Besluten leder ofta till stora investeringar som påverkar hela verksamheter under lång tid. Därför förskjuts tyngdpunkten i vårt affärsmannaskap mer och mer mot att hjälpa kunden att identifiera sitt verkliga behov. Vår uppgift är att visa hur man kan realisera behovet på ett effektivt sätt och hur vi som partner tillsammans med kunden kan lösa detta på ett optimalt sätt. Bland våra stora kunder har detta bemötts mycket positivt eftersom det avlastar kunden som i högre utsträckning kan koncentrera sig på att utveckla sin egen produkt på marknaden. Nya marknader Lägger man ihop produkter och tjänster har den amerikanska verksamheten för första gången uppvisat ett positivt resultat. En sträng kostnadsjakt och ökade lönsamhetskrav men också flera viktiga beställningar har stabiliserat verksamheten i USA. I raden av kunder kan omnämnas Abbott Labs, Boeing och Motorola. Framtiden Vi ser ett fortsatt stort intresse för våra produkter och tjänster bland tillverkare av tele och datakommunikations produkter. OSE ger alltid kunderna en stark bas att bygga vidare på. En återkommande observation är att många företag utanför den traditionellt teknik och prestandahungriga tele och datakommunikationsindustrin i högre grad börjar värdesätta Eneas teknik. Flera beställningar från såväl fordons som medicintekniksektorn vittnar om ett ökat behov av avancerade realtidsoperativsystem utanför de traditionella användarna. Framgång bygger på mer än ett företags produkter och tekniska meriter. Det är lika viktigt att skapa och vidmakthålla ett arbetsklimat som attraherar duktiga och motiverade medarbetare. En väsentlig del av detta är att varje medarbetare känner att han eller hon kan göra sin röst hörd och även påverka. Det är en tradition som gör Enea till en attraktiv arbetsplats vilket också borgar för att våra kunder alltid ska kunna känna sig trygga med valet av en produkt eller tjänst levererad av Enea. I Europa visade merparten av marknadens aktörer på fortsatt återhållssamhet. Däremot har verksamheten i Sydostasien resulterat i flera viktiga och strategiska beställningar från såväl japanska som koreanska kunder där OSE har stått sig väl i konkurrensen med våra konkurrenter som GreenHills och Windriver. Fakta Affärsidé: Med vår egenutvecklade realtidsteknik hjälper vi våra kunder att öka sin egen produktivitet och att marknadsanpassa sina egna produkter där vårt kunnande står för en paradigm inom realtidstekniken. Antal anställda: 254 Exempel på kunder: Abbott Labs, Agere, Alcatel, Atlas Copco, Boeing, Ericsson, Fujitsu, Infineon, Motorola, Nokia, Samsung, ST Microelectronics och Volvo. Enea Data AB Årsredovisning 11

12 Enea Systems Enea Systems Vi levererar produktoberoende lösningar, konsulttjänster och utbildning. Vi hjälper våra kunder med produkt och systemutveckling där kraven är höga på användbarhet och tillförlitlighet. Det kan handla om system till nästa generations mobiltelefoner, system som ökar säkerheten i fordon och teknik som övervakar patienter i hemmet. Året som gått Enea Systems har under det gångna året vänt det negativa resultatet och visar nu lönsamhet i rörelsen. Efter några tuffa år i hela branschen ser vi nu många nya affärsmöjligheter. Att agera på en mycket konkurrensutsatt marknad kräver att kunna lyssna på nya signaler och behov samt se affärsmöjligheterna i dessa. Under året har vi märkt en stor ökning av förfrågningar inom test, lösningar till myndigheter och sjukvården samt expertkonsultning till olika typer av innovativa företag. Vi har också bibehållit samt i vissa delar av landet även ökat uppdragen till telekombranschen, vilket har gett ökade marknadsandelar och en ännu starkare position i denna bransch. Vi har gjort intensiva satsningar för att sälja vårt utbud av kurser och vi ser nu åter en ökad efterfrågan. Under hösten såg vi en klar uppgång av antal bokningar till våra öppna kurstillfällen. Samtidigt ökar antalet förfrågningar på företagsanpassade kurser. Kunderna blir alltmer medvetna om behovet av att kunna göra bra beställningar. Att definiera krav, mäta och värdera nyttan, leda och styra upphandlingsprojekt är inte alltid så lätt. Vi hjälper kunderna att bygga upp sin beställarkompetens. I många fall väljer kunden att låta oss ansvara för de inledande analyserna av nuläge, behov och krav. Vad gör Enea Systems? Enea Systems levererar produktoberoende lösningar, konsulttjänster och utbildning. Vi hjälper våra kunder med produkt och systemutveckling där kraven är höga på användbarhet och tillförlitlighet. Vår verksamhet kan beskrivas med tre ord: affärsmannaskap, hjärta och hjärna. Affärsmannaskap för att vi gör affärer som är lönsamma för både kunderna och oss själva. Hjärta för att vi attraherar de bästa medarbetarna som har ett genuint engagemang för kunden och dess behov. Hjärna för att vi ligger kunskapsmässigt främst inom valda områden och levererar innovativa systemlösningar till innovativa kunder. Ett system har en viss livscykel. Från tillfället då idén kläcks till dess att systemet blir gammalt och ersätts av något nytt. Vi utför uppdrag i alla faser av systemlivscykeln. Vi är med i början när ny teknik föds och hjälper till med att ställa rätt krav på ett system. Vi är med i utvecklings, test, och kvalitetsäkringsfasen. Vi förvaltar och underhåller ett färdigt system i drift och avvecklar system som är gamla och ska ersättas av nya. Enea Systems agerar framförallt i Sverige. Våra kunder finns främst inom telekommunikation, teknikföretag, hälso och sjukvård, offentliga myndigheter, energisektor, fordonsindustri och försvarsindustri. Många gånger är vi med och utvecklar teknik som lanseras på marknaden först om flera år. Kundnyttan Design och utveckling Att utveckla system på bästa sätt kräver stor professionalism. Det kan jämföras med att bygga hus. Fel konstruktion och arbetsmetod kan leda till ökade kostnader och få ödesdigra konsekvenser. Vi har den kompetens som kunden kanske inte alltid själv besitter eller har tillräckligt med resurser till. Vi har också färdiga systemplattformar som kan utgöra en grund till många kunder. Nyttan med vår effektiva systemutveckling är att kunderna får ut nya, bättre produkter snabbare på marknaden. Test Test förekommer i alla branscher och i alla typer av system och produktutveckling, oavsett om det är en ny basstation för ett 3Gnät, en webblösning eller om det är ett nytt affärssystem. Genom att införa bra processer för test kan våra kunder göra stora kostnadsbesparingar och undvika fel och brister vid driftsättning eller leverans. Vi har idag Sveriges bredaste och mest erfarna testorganisation och utför test och kvalitetssäkring av såväl mjukvara som hårdvara. 12 Enea Data AB Årsredovisning

13 Enea Systems Fakta Affärsidé: Vi erbjuder effektiv systemutveckling och utbildning till företag och myndigheter som efterfrågar tillförlitliga och användbara system och produkter. Genom lång erfarenhet, djup teknisk kunskap, engagemang och kreativitet levererar vi det kunderna efterfrågar. Vi bidrar härigenom till att våra kunder blir effektivare och mer lönsamma, samtidigt som vi ger dem möjlighet att erbjuda sina kunder bättre tjänster och produkter. Antal anställda: 288 Exempel på kunder: ABB, AMS, Atlas Copco, Autoliv, Ericsson, Landstingen i Stockholm, Östergötland och Jönköping, Läkemedelsförmånsnämnden, Läkemedelsverket, Micronic Laser Systems, Saab, Scania, ServiceFactory, Siemens Elema, Sony Ericsson, Tetra Pak och Vattenfall. Vaktis säkerhetslösningar Vaktis heter vårt koncept inom säkerhet. Vaktis används av företag, oavsett bransch, där man vill ha säkra datamängder. I en modern organisation stöds de flesta arbetsuppgifter av datoriserade verktyg. Det kan röra sig om allt från lönesystem och kundregister till journalinformation om patienter. Vaktis är ett behörighetskontrollsystem som ser till att lagrad information bara nås av den som är behörig. Proper verksamhetsstödjande system Proper är ett system som hanterar elektronisk information. Systemet används av många företag där flera tusen reservdelar ska hanteras på ett effektivt sätt. Offerthantering, beställningar, elektronisk handel och kataloger är några funktioner som ingår i detta system. Våra kunder effektiviserar hela sin affärsprocess genom att använda detta verksamhetsstödjande system. ACSD användarcentrerad systemdesign ACSD är vårt koncept för att utveckla mer användarvänliga produkter och system. Användarcentrerad systemdesign är inte inriktat på en speciell marknad eller teknisk plattform. Arbetssättet är till för att förbättra en verksamhet, produkt och användarnas situation. Med ett tydligt användarfokus leder det till bättre produkter för ett tillverkande företag och ökade konkurrensfördelar för ett tjänsteföretag. Framtiden Vi ser en ökad efterfrågan av större uppdrag och helhetsåtaganden. Kunderna efterfrågar lösningar snarare än resurser. Kunderna vill ha mer kostnadseffektiva lösningar. Detta ställer krav på att vi alltid har kunskaper om nya tekniker och metoder inom systemutveckling. Paketerade lösningar efterfrågas i större utsträckning samt att anpassa befintliga system och produkter snarare än att bygga nytt. Enea Systems kan svara upp till den efterfrågan genom många års erfarenhet av systemutveckling. Vi har idag ett antal produkter och komponenter som flera kunder kan dra nytta av. Genom en så kallad öppen källkod kan samma systemplattform användas av många kunder. Allt behöver inte byggas från grunden varje gång, utan kan bara anpassas för den aktuella kunden. Att kunderna får rätt system med rätt teknik vid rätt tillfälle och till rätt pris är vår styrka och framtid. Enea Data AB Årsredovisning 13

14 Medarbetare, processer & miljöpåverkan Medarbetare Processer Våra medarbetare Ökad affärsmässighet och ännu tydligare kundfokus krävs på en mognande marknad. Krav på ett bredare utbud och en större flexibilitet blir därför självklara i vår dagliga verksamhet. Nya lösningar och kreativitet driver vår verksamhet framåt och skapar välkomna utmaningar för vår personal. Vi värdesätter hög kvalitet, kundtillfredsställelse och pålitlighet. Vi anser det vara naturligt att ha tid för aktiviteter utanför jobbet. Vi vill skapa förutsättningar för att våra anställda ska tillbringa tid tillsammans med familj och vänner samt utöva fritidsintressen. Våra nödvändiga omstruktureringar under året har inneburit påfrestningar för våra medarbetare, både för de som tvingats lämna Enea, men också för de medarbetare som är kvar i organisationen. En majoritet av våra anställda har frivilligt avstått tio procent av sin lön under det gångna året. Ett av våra viktigaste personalmål är nu att tillvarata och stärka det intresse och engagemang som finns hos våra medarbetare för att bibehålla vår starka företagskultur. En kultur som bygger på en kombination av arbetsglädje, motivation, affärsmässighet och tekniska utmaningar. Arbetet ska kännas kul och stimulerande! Mål: att våra medarbetare känner delaktighet och lojalitet med Enea att våra medarbetare upplever arbetsglädje och engagemang att våra medarbetare känner stolthet att arbeta på Enea att Enea upplevs som en attraktiv arbetsplats att uppnå balans i fördelningen mellan kvinnor och män i olika befattningar att alla medarbetare känner sig respekterade och blir behandlade som jämlikar Enea Embedded Technology Enea Embedded Technology förbättrar ständigt kvalitén på de produkter och tjänster som utvecklas. Processerna för utveckling styrs av milstolpar och beslutspunkter vilka kontrollerar de olika flödena som finns vid produktutveckling; kravhantering, analys och design, integration, test, systembyggnad osv. Produkter och tjänster från Enea Embedded Technology ingår ofta i utvecklingen av strategiska delar av våra kunders erbjudanden. Därför kan vi aldrig fokusera nog mycket på kvalitetssäkring och tillförlitlighet. Vi gör återkommande mätningar hos våra kunder av hur de uppfattar kvalitén på våra leveranser och mätresultaten blir styrande för vår processutveckling. Enea Systems Med helhetsåtaganden tar Enea Systems ansvar för hela eller delar av en produkts livscykel, från kravhantering och utveckling av en helt ny produkt till förvaltning och underhåll av en befintlig. Vårt ledningssystem för kvalité omfattar en etablerad projektmodell, en heltäckande utvecklingsmodell och en testprocess som möter högt ställda krav enligt internationell standard. Vårt erbjudande gynnar både det mindre företaget som själv kan sakna möjlighet att upprätthålla nödvändig kompetens och det stora företaget som vill koncentrera sin kompetens på kärnverksamheten. Miljöpåverkan Enea är en ITkoncern och våra produkter är kunskap i form av produkter, konsultstöd och utbildning. Produkterna i sig är således immateriella och icke miljöpåverkade. Enea värnar om miljön genom att lämna förbrukningsmaterial till återvinning ställa miljökrav på vår omgivning Anställningstid >1 år 14 % < 1 år 3 % 12 år 12 % 61 år 19 % 35 år 52 % Utbildning Annan utbildning 3 % Teknologie doktorer 3 % Gymnasieutbildning 13 % Annan akademisk utbildning 1 % Systemvetare, högskoleingenjörer 17 % Civilingenjörer 54 % Åldersfördelning 5155 år 4 % 465 år 9 % 4145 år 15 % 364 år 22 % > 56 år 4 % < 25 år 1 % 263 år 21 % 3135 år 24 % 14 Enea Data AB Årsredovisning

15 Ledande befattningshavare Ledande befattningshavare OLA BERGLUND (1959) VD Enea Data AB, VD Enea Embedded Technology AB Anställd sedan: 1998 Utbildning: Civilingenjör Aktieinnehav: 5 5 Optionsinnehav: JOHAN WALL (1964) Tillträdande VD Enea Data AB, den 29 mars 24 Anställd sedan: 24 Utbildning: Civilingenjör Aktieinnehav: 392 Optionsinnehav: 1 1 PETER JOHANSSON (1963) Vice VD Enea Data AB, VD Enea Systems AB Anställd sedan: 21 Utbildning: Civilingenjör Aktieinnehav: 26 Optionsinnehav: GUNILLA SPONGH (1966) Ekonomichef Enea Data AB Anställd sedan: Utbildning: Civilingenjör Aktieinnehav: 5 Optionsinnehav: KARLERIK ERICSSON (1945) Informationschef Anställd sedan: 1969 Utbildning: ADB, Matematik, Statistik Aktieinnehav: 55 6 Optionsinnehav: GUNNAR HOLMEN (1954) Globalt kundansvarig, Vice VD Enea Embedded Technology AB Anställd sedan: 21 Utbildning: Civilingenjör Aktieinnehav: 1 Optionsinnehav: Aktie och optionsinnehav per den 1 mars 24 1 Utställda av Per Lindberg Enea Data AB Årsredovisning 15

16 Styrelse och revisorer Styrelse och revisorer STAFFAN AHLBERG (1944) Ordförande, Enea Data AB Styrelseordförande sedan: Utbildning: Civilingenjör och civilekonom Övriga uppdrag: Ledamot i IBS AB, Glocalnet AB och Catella Holding AB OLA BERGLUND (1959) VD, Enea Data AB Styrelseledamot sedan: 2 Anställd sedan: 1998 Utbildning: Civilingenjör Aktieinnehav: 3 Aktieinnehav: 5 5 ÅSA LANDÉN ERICSSON (1965) Styrelseledamot sedan: Investeringsansvarig på Catella Holding AB Utbildning: Civilingenjör och MBA Övriga uppdrag: Ledamot i Rejlerkoncernen AB, Powerit PS AB och Tasteline Sweden AB GÖSTA LEMNE (1956) Styrelseledamot sedan: VP Technology Management, Ericsson Utbildning: Civilingenjör Övriga uppdrag: Senior Technology Advisor åt ITProvider och ledamot i IVAs näringslivsråd Aktieinnehav: 2 Aktieinnehav: 3 OVE LINDSTRÖM (1973) Personalrepresentant för CF Styrelseledamot sedan: Konsult, Enea Systems AB Anställd sedan: 2 Utbildning: Systemvetare JON RISFELT (1961) Styrelseledamot sedan: President Gambro Renal Products Utbildning: Civilingenjör Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Tuab AB, ledamot i Ticket AB, Bilia AB och IT Företagens föreningsstyrelse Aktieinnehav: 4 Aktieinnehav: 44 JAN RYNNING (1951) Styrelseledamot sedan: 21 Advokat Utbildning: Jur. Kand. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Malå GeoScience AB (publ), ledamot i Innoventus Projekt AB, BioPhausia AB (publ), AB C A Östberg, Ahlford Advokatbyrå AB och SMI Media Invest AB. Aktieinnehav: 1 ANDERS WÅNGBY (1966) Personalrepresentant för SIF Styrelseledamot sedan: 2 Konsult Enea Systems AB Anställd sedan: 1997 Utbildning: Högskoleingenjör Aktieinnehav: Revisorer Ordinarie PER BERGMAN (1946) Auktoriserad Revisor, KPMG Revisorsuppleant HANS BREDBERG (1954) Auktoriserad revisor, Finnhammars revisionsbyrå Aktieinnehav per den 1 mars Enea Data AB Årsredovisning

17 Nominering till styrelsen Nominering till styrelsen Styrelsens ordförande kontaktar några av bolagets största aktieägare enligt aktieboken per den 31 december för att bilda en nomineringskommitté. Samråd tas även med Aktiespararna för att utforma ett förslag till årets styrelse. Övriga aktieägare är välkomna att lämna förslag och kommentarer vad gäller styrelsens sammansättning fram till den 1 april till styrelsens ordförande Staffan Ahlberg under bolagets adress Enea Data AB, Box 232, Täby. Förslag till ny styrelse kommer att presenteras i kallelsen till ordinarie bolagsstämma. Nomineringskommitté 24 STAFFAN AHLBERG Styrelseordförande i Enea Data AB THOMAS EHLIN Ansvarig för ägarstyrning Nordea kapitalförvaltning MARIANNE NILSSON Ställföreträdande aktiechef Robur AB CAROLINE AF UGGLAS Ansvarig för ägarstyrning Skandia Liv Asset Management Enea Data AB Årsredovisning 17

18 Fem år i sammandrag Fem år i sammandrag RESULTATRÄKNING, MSEK Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt Minoritetens andel Årets resultat 548,9 23, 599,8 27,9 2,3 8,5 34,1 7,7 41,8 684,4 31,3 1 13,5 387,8 96,1,6 292,3 19,7 312, 885,5 8, 1 127, 249,5 18,5,2 231,2 19,4,2 212, 847,2 21,5 851, 17,7 17,2 7,5 27,4 21, 1,1 5,3 55,5 7,6 477,7 35,4 1,8,8 45,4 13,8 31,6 BALANSRÄKNING, MSEK Immateriella anläggningstillgångar Övriga anläggningstillgångar Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR 16,7 22,7 128,1 33,9 112, 43,4 148,8 37,3 127,1 45,1 73,3 431,6 392,8 95,6 175,5 36,8 113,3 814, 317,3 85,7 272,9 82,8 236,1 994,8 19, 7,1 166,6 15,2 32,6 33,5 Eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar och långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 253,4, 13,6 136,4 43,4 221,3, 11,7 198,6 431,6 561,7,7 63,8 187,8 814, 728, 2,1 4,2 224,5 994,8 155,5,2 27,5 12,3 33,5 KASSAFLÖDE, MSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten 9,7 45,5 35,8 21,8 87,8 114, 188,9 118,5 7,4 23,8 3,8 27,6 37,6 2, 17,6 Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde 5, 8,9 4,1 81,9 5, 27,1 8, 3,9 19,3 297,7 473,2 23,1 18,7 4,6 5,7 18 Enea Data AB Årsredovisning

19 Fem år i sammandrag NYCKELTAL Belopp i mkr om ej annat anges MARGINALER Rörelsemarginal, % Nettomarginal, % 5,1 6,2 56,7 42,7 28,2 26,1 2,1 3,2 7, 9, RÄNTABILITET Räntabilitet på sysselsatt kapital, % Räntabilitet på eget kapital, % 1,4 17,6 73, 79,7 35,6 32,9 7,8 1,2 31,9 23,7 KAPITALSTRUKTUR Sysselsatt kapital Eget kapital Skuldsättningsgrad, ggr Räntetäckningsgrad, ggr Soliditet, % Likviditet, % Likvida medel Andel riskbärande kapital, % 257,4 253,4, neg , ,3 221,3, neg , ,7 561,7,8 neg ,3 7 73,1 728,,4 4, , ,3 155,5,9 55, ,6 56 ÖVRIGT Medelantal anställda Nettoomsättning per anställd, tkr Förädlingsvärde per anställd, tkr Antal aktier vid årets utgång Nettoomsättning (MSEK) Nettomarginal (%) MSEK % Resultat efter finansiella poster (MSEK) Avkastning på eget kapital (%) MSEK % Nettoomsättning per anställd (KSEK) Förädlingsvärde per anställd KSEK Enea Data AB Årsredovisning 19

20 användarcentrerad Definitioner och varumärken Definitioner MARGINALER Rörelsemarginal Nettomarginal RÄNTABILITET Räntabilitet på eget kapital Räntabilitet på sysselsatt kapital KAPITALSTRUKTUR Sysselsatt kapital Eget kapital Skuldsättningsgrad Räntetäckningsgrad Soliditet Likviditet Andel riskbärande kapital DATA PER AKTIE Resultat per aktie Utdelning per aktie Eget kapital per aktie P/etal Kurs/eget kapital ÖVRIGT Nettoomsättning per anställd Förädlingsvärde per anställd Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning. Resultat efter finansiella poster i förhållande till nettoomsättning. Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Rörelseresultat plus finansiella intäkter i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive uppskjutna skatteskulder. Genomsnittligt sysselsatt kapital har beräknats som ingående plus utgående sysselsatt kapital dividerat med två. Eget kapital vid årets slut. Genomsnittligt eget kapital har beräknats som ingående plus utgående eget kapital dividerat med två. Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital. Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i förhållande till finansiella kostnader. Eget kapital inklusive minoritet i förhållande till balansomslutningen. Likvida medel, kortfristiga placeringar och kortfristiga fordringar i förhållande till kortfristiga skulder. Summan av eget kapital (inklusive minoritet) och uppskjuten skatt i procent av balansomslutningen. Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal aktier. Faktisk utdelning för rådande räkenskapsår dividerat med antalet aktier vid kalenderårets utgång. Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen. Aktiekurs vid årets utgång dividerad med vinst per aktie. Aktiekurs vid årets utgång i procent av eget kapital per aktie. Redovisad nettoomsättning dividerat med medeltal anställda. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster plus lönekostnader inklusive lönebikostnader dividerat med medeltal anställda. Varumärken s y ste m d e sig n Användarcentrerad systemdesign är en utvecklingsmetod där användarna sätts i fokus. OSE är ett realtidsoperativsystem med tillhörande tjänster för inbyggnad i krävande produkter och tillämpningar. Proper är ett verksamhetsstödjande system som hanterar elektronisk information i form av reservdelskataloger, manualer och ehandel. VAKTIS Vaktis är ett rollbaserat behörighetssystem som effektiviserar utvecklingen och underlättar administrationen av säkra distribuerade applikationer. 2 Enea Data AB Årsredovisning

visning 20 Årsredo 08

visning 20 Årsredo 08 Årsredovisning 20 08 a k t i e ä g a r i n f o r m a t i o n Årsstämma 2009 MSC Konsult AB:s årsstämma hålls tisdagen den 5 maj 2009 kl. 16.00 i MSC Konsult AB:s lokaler på Vasagatan 52 i Stockholm. Anmälan

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2011 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2010 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBG AB Årsredovisning 2004 04 VBG 2004 i korthet VD-ordet: Anders Birgersson Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBGs själ Samhällsrollen Engagemang och gemenskap Varumärkeskapitalet

Läs mer

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 Årsredovisning 2007 Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 1 Innehåll Innehåll...2 VD har ordet...2 Året i korthet...2 Verksamhetsbeskrivning...2 Historik...2 Koncernens utveckling i sammandrag...2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Innehåll Året i korthet 3 Vd har ordet 4 Fem år i sammandrag 6 Koncernen 8 KONSULTVERKSAMHETEN Generic Integration Sweden AB 12 Generic Systems Sweden AB 14 TELEKOMVERKSAMHETEN

Läs mer

Bolagsstämma. Innehåll. Utdelning: Rapporter 1999:

Bolagsstämma. Innehåll. Utdelning: Rapporter 1999: ÅRSREDOVISNING 1998 1 Innehåll Bolagsstämma 1998 i punktform... 3 Intervju med VD Anders Eriksson... 4-7 Tjänster och service via partnerskap... 8-9 Mångfald i produkter och tjänster... 10-11 ITM Insurance...

Läs mer

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 Årsredovisning 2005 Bilder omslag: Den stora bilden är från service och montagearbete under stoppet 2005 vid M-reals pappersbruk i Husum. Bilderna på baksidan är tagna i samband med tre projekt som koncernen

Läs mer

Årsredovisning 2006 LUVIT. året i sammandrag. Informationstillfälle 2007 Årsstämma - 2 maj. Försäljningsutveckling. Viktigaste händelserna

Årsredovisning 2006 LUVIT. året i sammandrag. Informationstillfälle 2007 Årsstämma - 2 maj. Försäljningsutveckling. Viktigaste händelserna Årsredovisning 2006 Årsredovisning 2006 LUVIT året i sammandrag Innehållsförteckning Årsstämma Årsstämma äger rum 2 maj kl 15.00 Informationstillfälle 2007 Årsstämma - 2 maj Försäljningsutveckling 6,0

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2011 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

Dialectkedjan har idag 50 kundcenter och säljkontor etablerade i alla delar av landet, från Boden till Malmö.

Dialectkedjan har idag 50 kundcenter och säljkontor etablerade i alla delar av landet, från Boden till Malmö. ÅRSREDOVISNING 2013 Dialect levererar it- och telekommunikation till företag. Vi ser till att allt kan fungera ihop oavsett tid, plats eller lösning. Utöver våra integrerade lösningar och vägledande kunskap

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 PAYEX HOLDING AB

ÅRSREDOVISNING 2014 PAYEX HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2014 PAYEX HOLDING AB I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014 Årsberättelse 2014 CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 10 MRM SKAPAR VÄRDE FÖR MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13 MODERN OUTSOURCING - STÄNDIGT FUNGERANDE LEVERANS

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Tretti AB (publ) Årsredovisning 2006

Tretti AB (publ) Årsredovisning 2006 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2006 Innehåll Tretti.se i korthet...4 VD har ordet...5 Marknad...6 Verksamhet...8 Aktien och ägarförhållanden... 12 Koncernens finansiella utveckling i sammandrag... 13

Läs mer

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 4 Historik 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och vision 6 Medarbetarna 7 Verksamhetsbeskrivning 8 Marknadsöversikt 11 Möjligheter

Läs mer

Official sponsor of awesomeness!

Official sponsor of awesomeness! Årsredovisning 2011 Official sponsor of awesomeness! Vi verkar i världens roligaste bransch! Vi utvecklar organisationer och processer, vi effektiviserar, förbättrar och förenklar våra uppdragsgivares

Läs mer

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsredovisning 2007 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsstämma Aktieägarna i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ), 556670-2584, kallas härmed till årsstämma onsdagen den

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005. Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005. Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005 Pressmeddelande 26 april 2005 Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 24 procent till 170 (137) mkr. Resultat efter

Läs mer

Årsredovisning 2007. Rätt försäkring till rätt pris

Årsredovisning 2007. Rätt försäkring till rätt pris Rätt försäkring till rätt pris Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2007 tecknade Insplanet 84

Läs mer

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 13/14 Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Marknad och kunder 6 Vårt erbjudande 8 Våra medarbetare

Läs mer

VD har ordet 5. istone i korthet 7 Styrelsen 14 Koncernledning 16. istone i Sverige och i världen 20. istone i siffror 23

VD har ordet 5. istone i korthet 7 Styrelsen 14 Koncernledning 16. istone i Sverige och i världen 20. istone i siffror 23 ÅRSREDOVISNING 01 02 03 04 VD har ordet 5 istone i korthet 7 Styrelsen 14 ledning 16 istone i Sverige och i världen 20 istone i siffror 23 VD HAR ORDET Det senaste året har varit utmanande, händelserikt

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

20 Årsredovisni 0 ng 8

20 Årsredovisni 0 ng 8 2008 Årsredovisning Svedbergs startades 1920 som bleckslageri och övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades fler badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning:

Läs mer

Årsredovisning 2003 Viking Telecom AB

Årsredovisning 2003 Viking Telecom AB Årsredovisning 2003 Viking Telecom AB VIKING TELECOM 2003 1 Detta är Viking Telecom Viking Telecoms affärsidé är att hjälpa nätoperatörer att öka trafiken i deras nät genom att utveckla och marknadsföra

Läs mer