Förslag till forskningsområden för programutlysningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till forskningsområden för programutlysningar"

Transkript

1 Förslag till forskningsområden för programutlysningar SSF kontaktade samtliga universitet, relevanta högskolor, åtta branschorganisationer samt de fyra forskningsinstituten att vardera lämna in två förslag, vart och ett omfattande maximalt två A4-sidor i en fastlagd mall. Förslagen skulle lämnas senast 1 oktober Följande inbjudna organisationer har inkommit med förslag: Almega 1 Blekinge tekniska högskola 2 Chalmers Tekniska universitet 2 Göteborgs universitet 1 Högskolan i Halmstad 1 Högskolan i Kalmar 1 Innventia 1 Karlstads universitet 1 Karolinska Institutet 2 Kungliga tekniska högskolan 1 Linköpings universitet 2 Luleå tekniska universitet 2 Lunds universitet 4 Mittuniversitetet 1 Skogsindustrierna 2 SP- Sveriges Tekniska Forskningsinstitut/SIK 1 Stockholms universitet 1 Swerea AB 2 Sveriges Lantbruksuniversitet 2 Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 2 Umeå universitet 1 Uppsala universitet 3 Örebro universitet 2 Utöver dessa 38 inlämnade förslag, har sex enskilda forskare lämnat in förslag vid sidan av sina universitetsledningar. Eftersom detta inte utgör ansökningar, utan idéer till områden för utlysningar har dessa också lagts in i sammanställningen, som därför omfattar 44 förslag. De sex forskarna är: Jan Blomgren, Svenskt Kärntekniskt Centrum; Uppsala universitet Johan Hoffman, Kungliga tekniska högskolan Mikael Persson, Chalmers tekniska universitet Imre Prászit, Chalmers tekniska universitet Thomas Olivecrona, Umeå universitet Kristofer Rubin, Uppsala universitet Förslagen har tilldelats ett nummer i den ordning de inkom i portalen. De bilagda förslagen är sorterade i denna nummerordning. I nedanstående försök att sortera förslagen efter ämnesområden används också dessa nummer. Försök till sortering av inkomna förslag efter ämnesområden

2 Numren framför namnet på ingivaren hänvisar till bilagda förslag. Lunds universitet inkom med tre förslag och Uppsala universitet med fyra. Dessutom inkom fyra enskilda forskare med var sitt förslag. Samtliga dessa förslag är inlagda i sammanställningen nedan. Bakteriologi/antibiotika 2. Umeå universitet Nya antibakteriella strategier Inom SSFs verksamhetsområden överlappar relativt kraftigt med Bioutlysningen 2009 I linje med A. Jones och A. Hallbergs LV-SFC från 2002 Överlappar Uppsala universitet New antibiotics Inom SSFs verksamhetsområden I linje med A. Jones och A. Hallbergs LV-SFC från 2002 Överlappar Örebro universitet Microbe-Gut-Brain Interaction Inom SSFs verksamhetsområden Ligger delvis inom samma härad som 2 och 14, men har en helt annan inriktning Bioimaging 6. Karolinska institutet Biologisk avbildning Inom SSFs verksamhetsområden I linje med delar av SFC Visimod från 2005 och Visualiseringsprogrammet Överlappar med 18 och Kungliga tekniska högskolan Imaging Technology for Life Sciences Inom SSFs verksamhetsområden Likt 6 och Linköpings universitet Bildbaserade tekniker inom medicin Delvis inom SSFs verksamhetsområden Överlappar delvis 6, 18, Lunds universitet Functional and molecular bioimaging Inom SSFs verksamhetsområden Anknyter till 6, 17, 32, men är mer hårdvaruorienterat Diverse biomedicinska områden 4. Lunds universitet Translationell cancerforskning Inom SSFs verksamhetsområden. I linje med med SFC Create Health från 2005

3 5. Karolinska Institutet Cellsystem och cellterapi Inom SSFs verksamhetsområden I linje med två LV-SFC från Göteborgs universitet Kemisk biologi Inom SSFs verksamhetsområden Delvis kopplat till bioimaging 13. Uppsala universitet Kronisk smärta Inom SSFs verksamhetsområden 31. Sveriges lanbruksuniversitet Systems-based novel animal models of complex disease and for drug development Inom SSFs verksamhetsområden I linje med SFC 2005 (Leif Andersson) 37. Lunds universitet Systembiologi: biologiska systems cellulära dynamik och reglering Inom SSFs verksamhetsområden I linje med SIG Carsten Pettersson Applicerbart inom ex. stamcellsbiologi, cancerbiologi, metabola studier 44. Kristofer Rubin och kolleger Extracellular Matrix Inom SSFs verksamhetsormåden Medicinsk teknik 23. Högskolan i Kalmar Innovativa system för bio- och/eller biomimetisk sensorbaserad detektion Inom SSFs verksamhetsområden 40. Mikael Persson, Chalmers Medicintekniska vårdnära forsknings- och utvecklingsmiljöer Inom SSFs verksamhetsområden Bioteknik och Livsmedelsforskning 9. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut/SIK Avancerad livsmedelsvetenskap I utkanten av SSFs verksamhetsområden 30. Sveriges lantbruksuniversitet Utveckling och produktion av vacciner och läkemedel i växter Inom SSFs verksamhetsområden 43. Thomas Olivecrona, Umeå universitet Advanced Food Science I utkanten av SSFs verksamhetsområden

4 Diverse forskningsområden relaterade till skogsråvara 21. Skogsindustrierna Demonstrerade nya produkter från biomaterial (förslaget stött av Trä- och Möbelindustriförbundet) Inom SSFs verksamhetsområden I linje med SFC Biomime Överlappar Skogsindustrierna Framtidens energieffektiva och miljövänliga hus baserade på förnyelsebara material I utkanten av SSFs verkssamhetsområden, passar möjligen inom produktutveckling Förslaget går betydligt längre mot innovation än vad SSF normalt tillåter. 25. Mittuniversitetet Skogsindustrikombinat med mycket högt förädlingsvärde Inom SSFs verksamhetsområden Alltför storskaligt och tillämpat för SSF 29. Innventia Biobaserade funktionella material och tillverkningsprocesser Inom SSFs verksamhetsområden I linje med SFC Biomime Överlappar 21 Kemi 7. Stockholms universitet Kemisk katalys Inom SSFs verksamhetsområden Energirelaterade material 32. Chalmers Tekniska högskola Sustainable and energy-efficient device technologies Inom SSFs verksamhetsområden Överlappar med 15 och 36 samt med det utkast till forskningsprogram som STEM och SSF utarbetat(r) 15. Uppsala universitet Energirelaterade material Inom SSFs verksamhetsområden Överlappar med 32 och 36 samt med det utkast till forskningsprogram som STEM och SSF utarbetat(r) 36. Linköpings universitet Material för energitillämpningar Inom SSFs verksamhetsområden Överlappar 15 och 32 samt med det utkast til forskningsprogram som STEM och SSF utarbetat(r)

5 Kärnteknik 41. Imre Prászit, Chalmers Tekniska högskola Ny kärnteknik Inom SSFs verksamhetsområden Anknyter till/överlappar Jan Blomgren, Vattenfall Pan-European Nuclear Power; Svenskt Kärntekniskt Centrum; Uppsala universitet Jules Horowitz-reaktorn som bas för svensk materialforskning Inom SSFs verksamhetsområden Anknyter till/överlappar 41 Beräkningsvetenskap, modellering, simulering 20. Försvarets forskningsinstitut Beräkningsvetenskap Inom SSFs verksamhetsområden Tangerar/överlappar Chalmers Tekniska högskola Utveckling av metoder för modellering, analys, visualisering Inom SSFs verksamhetsområden Tangerar/överlappar Johan Hoffman med kolleger från KTH, Chalmers, Umeå universitet, Uppsala universitet och Lunds tekniska högskola Simulering och beräkningsteknik för Fältproblem Inom SSFs verksamhetsområden Tangerar överlappar 20 och 33 Återvinning/kretslopp 27. Swerea AB Fullständig återvinning av heterogena material och återanvändning av konstituenter Inom SSFs verksamhetsområden Överlappar den av styrelsen initierade studien om Återvinningsforskning 28. Swerea Kretsloppsanpassad produktframtagning med minimal miljöbelastning Delvis inom SSFs verksamhetsområden (produktutveckling), men också en stor del samhällsvetenskaplig forskning. Tribologi/materialutveckling 34. Luleå tekniska universitet Interfacial engineering Inom SSFs verksamhetsområden

6 Diverse IT-relaterade områden/robotics 10. Blekinge tekniska högskola Multi-core Platforms Inom SSFs verksamhetsområden 11. Blekinge tekniska högskola Integrerad virtuell produkt- och produktionsutveckling Inom SSFs verksamhetsområden Variant av ProViking? 24. Högskolan i Halmstad Creation of a networked vehicle-infrastructure system Inom SSFs verksamhetsområden Mycket storskaligt 12. Örebro universitet Robotics for the 21st century Inom SSFs verksamhetsområden Explosiver 19. Försvarets forskningsinstitut Energietiska material (explosiver etc) Inom SSFs verksamhetsområden Förslaget förefaller alltför storskaligt för SSF Vård och omsorg 1. Karlstads universitet Vård- och stödsamordning inom omsorgssektorn. Utanför SSFs verksamhetsområden Överlappar med Lunds universitet Vårdens och omsorgens logistik Till största delen utanför SSFs verksamhetsområde Överlappar delvis med Luleå tekniska universitet E-hälsa Tveksamt om detta förslag ligger inom SSFs verksamhetsområde Samhällsvetenskap 26. Almega Policy- och regleringsfrågor inom konvergerande marknader Utanför SSFs verksamhetsområden

7 1. 1. Förslag till forskningsprogram lämnat av: Torsten Norlander, professor i psykologi, Karlstads universitet 2. Beskrivning av ämnesområde: Vård- och stödsamordning inom omsorgssektorn i vid mening (hälso- och sjukvård, kriminalvård, osv) i avseende på verksamheten inom och mellan myndigheter och med andra nya aktörer (t ex entreprenörer och kooperativ) samt hur implementering av nya evidensbaserade metoder kan genomföras. Till området skall också föras frågor om förbättrad journalföring (av mer interaktiv karaktär) och klienternas delaktighet i behandlingen samt utformningen av utbildningarna av olika vård- och stödgivare. 3. Motivering till varför forskningsstöd inom ovan beskrivna område prioriteras: I takt med att samhället blir allt mer komplicerat ökar risken att klienter/patienter faller mellan stolarna både inom och mellan myndigheter. Det saknas ofta en helhetsbild av klienten och vård- och stödgivarnas själva riskerar att mer uppfatta sitt ansvar som ett uppfyllande av vissa förpliktelser snarare än bidra till att skapa grundläggande förändringar för klienten. Med ett annat förhållningssätt skapas stora vinster både för den enskilde och för samhället. 4. Exempel på fem framstående forskargrupper, från olika organisationer, som skulle kunna söka projekt inom ett program med ovan föreslagna ämnesområde: (1) Karlstads universitet fick det stora regeringsuppdraget att leda försöksverksamhet vad gäller implementering av case management teknik (vård- och stödsamordning). Detta görs i nära samverkan med det fristående forskningsinstitutet Evidens-FoU. Tillsammans har man byggt upp en unik kunskap och ett landsomfattande nätverk. Vidare finns vid universitetet en omfattande klinisk forskning inom området psykiatri/psykologi: psykosforskning (Clinical Long-term Investigation of Psychosis in Sweden, CLIPS), ADHD (t ex förbättra diagnostisering och medicininställning, Qbtech; sensomotorisk rörelseterapi, Vestibularis) samt stresshantering (Human Performance laboratoriet). Ytterligare har Karlstads universitet framgångsrik forskning inom områdena Folkhälsovetenskap, Risk, Omvårdnad och Biomedicinsk vetenskap. Samtliga här nämnda forskargrupper har samlats på en forsknings- och utbildningsplattform under namnet Hälsoakademin. Ett kännetecken för Hälsoakademin är en forskning tillsammans med kliniskt och praktiskt verksamma personer. (2) Örebro universitet har en omfattande klinisk forskning i samverkan med Universitetssjukhuset i Örebro. (3) Vid Lunds universitet är forskargruppen CEPI verksamma. Denna grupp har särskilt en kompetens inom socialtjänstforskning. (4) Karolinska Institutet har kompetens inom området (5) Vid Umeå universitet finns en socialpsykiatrisk forskning som är snarlik den som bedrivs i Lund. 5. Beskrivning av relevansen för svensk industri och/eller samhället i övrigt av forskning inom ovan beskrivna område: Relevansen består däri att det föreligger stora strukturproblem inom vård- och omsorgsområdet och andra närliggande områden såsom till exempel kriminalvården. Stora besparingar kan göras för både den enskilde och samhället med effektiviseringar, bättre rapporteringar, interaktiva journaler, okomplicerade beslutsgångar och genomtänkta och flexibla samordningslösningar. Det är viktigt att nya aktörer ges möjligheter att medverka på denna arena. Myndighetsstrukturen kan tyvärr ibland vara tungfotad och med svårigheter att förnya sig. Erfarenheterna från case manager satsningen visade att det var små vårdföretag i Sverige som införde och utvecklade metoden. Efterhand framstod detta nya arbetssätt som mycket attraktivt och det är inte säkert att metoden fått möjligheter att utvecklas enbart

8 inom den ordinarie verksamheten. Samtidigt finns det uppenbara problem med förekomst av nya aktörer. Det är till exempel nödvändigt att kvalitetskriterier fastställs och tillämpas vid upphandlingar. Det är också nödvändigt att se över att utbildningar för arbetsuppgifter inom vård- och stödområdet görs mer anknutna till evidensbaserade metoder. 6. Motivering till föreslagen utlysnings-/bidragsform (om sådan angetts):

9 2. 1. Förslag till forskningsprogram lämnat av: Umeå universitet 2. Beskrivning av ämnesområde: Nya antibakteriella strategier Programmet avser forskning om de mikrobella mekanismerna bakom infektionssjukdomar orsakade av bakterier hos människor och djur. Projekten bör ta fasta på nya möjligheter till molekylära och kemisk-biologiska angreppssätt genom interdisciplinär forskning som omfattar områdena mikrobiologi, molekylärbiologi, immunologi, cellbiologi, metabolomics, strukturbiologi, medicinsk kemi, biokemi, organisk kemi, kemometri och fysik. 3. Motivering till varför forskningsstöd inom ovan beskrivna område prioriteras: Mikroorganismer som orsakar infektioner är bland de största orsakerna till människors och djurs ohälsa. De orsakar samhället oerhörda kostnader i form av sjukskrivningar och läkemedelskostnader. Enligt WHO är en betydande del av den globala ohälsan, troligtvis mer än 50%, orsakad av mikroorganismer. Att utveckla nya anti-infektiösa läkemedel samt att begränsa resistensutveckling är en global utmaning. Den snabba utvecklingen av resistens mot dagens antibiotika är ett växande problem som blivit en verklig pandemi även inom vårt samhälle och vår sjukvård vilket kräver nya forskningsinsatser. Genom ökad grundforskning kan vi finna möjligheter till nya innovativa strategier för bekämpning av dessa sjukdomar och därmed bidraga till att problemen skall kunna få en hållbar och kostnadseffektiv lösning. Ökad kunskap rörande de molekylära mekanismer som ligger till grund för mikrobiell virulens, dvs mikroorganismers sjukdomsframkallande förmåga, kommer att ge nya och förbättrade möjligheter att utveckla effektivare strategier för bekämpande av infektioner. Ämnseområdet är således högst relevant för sjukvårdssektorn och för läkemedelsutveckling och bioteknisk utveckling inom infektionsmedicinska sektorn. 4. Exempel på fem framstående forskargrupper, från olika organisationer, som skulle kunna söka projekt inom ett program med ovan föreslagna ämnesområde: Forskning inom området bedrivs vid alla universitet med medicinsk/biomedicinsk forskningsverksamhet. Nedan ges exempel på framståeende forskargrupper vid ett antal universitet. Göteborg: Stockholm (KI & SU): Prof Nils Lycke Prof Staffan Normark Prof Ann-Mari Svennerholm Prof Ann-Beth Jonsson Prof Jan Holmgren Prof Mikael Rhen Prof Claes Dahlgren Prof Agneta Richter-Dahlfors Prof Birgitta Henriques-Normark Lund & Malmö: Prof Lars Björck Umeå: Prof Catharina Svanborg Prof Hans Wolf-Watz Prof Kristian Riesbeck Prof Thomas Borén Prof Anna Blom Prof Anders Sjöstedt Prof Sven Bergström Uppsala: Prof Bernt Eric Uhlin Prof Siv Andersson Prof Dan Andersson Prof Dairmaid Hughes Prof Måns Ehrenberg 5. Beskrivning av relevansen för svensk industri och/eller samhället i övrigt av forskning inom ovan beskrivna område: Ämnseområdet är högst relevant för sjukvårdssektorn och för läkemedelsutveckling och bioteknisk utveckling inom infektionsmedicinska sektorn.

10 6. Motivering till föreslagen utlysnings-/bidragsform (om sådan angetts): En programutlysning på fem år med en omfattning av minst 100 milj kr föreslås och det kan genomföras antingen i form av individuella bidrag eller rambidrag.

11 3. 1. Förslag till forskningsprogram lämnat av: Lunds Universitet 2. Beskrivning av ämnesområde: Vårdens och omsorgens logistik och processer. Hälso- och sjukvården och den kommunala vården och omsorgen står inför betydande utmaningar när det gäller dess infrastruktur, logistik och vårdprocesser särskilt när det gäller att tillgodose de behov som återfinns hos de äldsta i befolkningen. Det finns betydande forskning i Sverige om de äldres hälsa, sjukdomsutveckling, funktionella förmåga och livskvalitet, särskilt den fas då de har att leva med flera sjukdomar och behandlingar som interagerar. Det finns också betydande forskning i Sverige som demonstrerar bristfällig interaktion mellan hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg. Det föreligger således stora behov av utveckling och testning av nya modeller och annan logistik för att bättre tillgodose de äldstas behov av hälso- och sjukvård respektive kommunal vård och omsorg. De största utmaningarna för samhället (Sverige) kommer när den generation som är född mellan närmar sig års ålder men redan nu är trycket på hälso- och sjukvården och den kommunala vården och omsorgen betydande. Inledningsvis, dvs. vid cirka 70 år debuterar kroniska sjukdomar, inte sällan så kallad multisjuklighet och senare debuterar funktionsnedsättningar som leder till behov av kommunala vårdinsatser men även hälso- och sjukvårdsinsatser. Slutligen är vården i livets slut synnerligen kostnadsdrivande för samhället, bidrar till mycket låg livskvalitet för de äldre och negativa konsekvenser för de närstående som oftast varit djupt involverade i den äldres vård och omsorg under de sista levnadsåren. Under de sista levnadsåren sker vården dels i särskilda boenden där huvudsakligen personer med demenssjukdom vårdas eller i det egna hemmet med kommunal hemsjukvård och social service. Kunskapen om brister i dessa vårdformer och avsaknaden av interaktion mellan olika delar är väl tillgodosedd medan ansatser för nya lösningar är sparsamma. Den kunskapsbas som vuxit fram är en utmärkt plattform för nästa steg i kunskapskedjan, vars fokus är att testa nya modeller för såväl vårdens och omsorgens processer som vårdens inne håll och kvalitet oavsett var den förmedlas. Forskningsområdet är synnerligen gränsöver skridan de och involverar vårdforskare, omsorgsforskare, hälsoekonomer, medicinare, humanister och statsvetare mfl. Samverkan mellan dessa olika vetenskaps områden finns bland annat inom Swedish National Study on Aging and Care (Lunds universitet, Karolinska Institutet och Blekinge Tekniska högskola), Vårdalinstitutet (plattformen för forskning om äldres vård och omsorg), de forskargrupper vid Lunds universitet som arbetar med forskning om livets slut, modeller för att utveckla samverkan mellan kommuner och landsting samt inom Brain Power (involverar forskare över hela landet och har säte på KI) som särskilt fokuserar vården av personer med demens. Det finns också vid Lunds universitet EUfinansierad forskning med fokus på demensvården i åtta Europeiska länder med målet att utveckla en modell för best practice. Steget till testning och implementering av den forskning som bedrivs i Sverige har emellertid tagits endast i begränsad omfattning. Implementering av forskningsresultat i komplexa miljöer är en synnerligen avancerad process. Den berör såväl politiska, ekonomiska och samhälleliga värderingar som vårdvetenskapliga, humanistiska och medicinska forsknings resultat och dessa står inte självklart i harmoni med varandra. Forskning om implementering av forsknings resultat i miljöer av detta slag har sannolikt bäring även på andra komplexa miljöer. Därför föreslår Lunds universitet en strategisk satsning på forskning som fokuserar implementering av forskning om vårdprocesser, högkvalitativ hälso- och sjukvård och vård och omsorg i samverkan till den äldsta befolkningen. Utmaningen när det gäller gränsöverskridande implementering av forskning om vårdprocesser, högkvalitativ hälso- och sjukvård och vård och omsorg i samverkan till den äldsta befolkningen är inte unik för det svenska samhället. Sverige ligger emellertid i framkanten i den meningen att stora födelsekohorter tidigast uppträdde i de nordiska länderna, därefter i Europa och numera är det ett världsomspännande fenomen. En strategisk satsning på utveckling och testning av modeller som bättre svarar mot de äldstas behov skulle väcka stort internationellt intresse. Sverige är redan i blickpunkten för många länder som står inför betydande demografiska förändringar tex Kina och Japan. Med en satsning av ovan beskrivet slag skulle intresset öka ytterligare. 3. Motivering till varför forskningsstöd inom ovan beskrivna område prioriteras: Området har prioriterats på grund av dess gränsöverskridande natur och för dess strategiska betydelse för vård och omsorg i Sverige och för Sveriges goda förutsättningar att gå i fronten för hur den förändrade demografiska strukturen världen över skall kunna mötas av hälso- och sjukvården, vård och omsorg och familjen som vårdgivare.

12 4. Exempel på fem framstående forskargrupper, från olika organisationer, som skulle kunna söka projekt inom ett program med ovan föreslagna ämnesområde: Stockholm: Äldrecentrum, Laura Fratiglioni, Mårten Lagergren, KI; Bengt Winblad mfl Göteborg: Synneve Ivanoff Dahlin, Sten Landahl (GU) mfl Umeå: Gösta Bucht, Yngve Gustafsson, (Umeå Univ) etc Linköping: Anna-Kristina Ek, Mitra Unosson (LiU) etc Lund: Ingalill Rahm Hallberg, Sölve Elmståhl, Anna-Karin Edberg, Ulla Melin Emilsson 5. Beskrivning av relevansen för svensk industri och/eller samhället i övrigt av forskning inom ovan beskrivna område: Området har strategisk betydelse för samhällsutvecklingen och den ekonomiska balansen, för Sverige såväl som internationellt där Sverige till följd av omfattande register, förhållandevis god infrastruktur för vård och omsorg har betydande konkurrensfördelar. Forskningen vid universiteten är omfattande. Det finns en plattform av kunskap från vilken nästa steg mot nya strukturer, arbetsformer och nytt innehåll skulle kunna tas. Tekniska och logistiska innovationer till nytta för de äldsta i befolkningen är intressanta för såväl industri som samhälle. 6. Motivering till föreslagen utlysnings-/bidragsform (om sådan angetts): Ett forskningsprogram av detta slag bör utlysas så att det främjar samarbete mellan olika vetenskapsområden och helst så att olika nationella forskargrupper samarbetar vilket innebär finansieringsformer som tex ramprogram.

13 4. 1. Förslag till forskningsprogram lämnat av: Lunds Universitet 2. Beskrivning av ämnesområde: Translationell Cancerforskning är fokuserad på att lösa kliniska problem inom cancerområdet och involverar ofta expertis från olika skiljda vetenskapsområden, såsom immunologi, bioteknik, onkologi, molekylärbiologi och nanoteknologi. Till skillnad från traditionell cancerforskning, som oftast försöker kartlägga de underliggande mekanismerna bakom sjukdomen, så syftar det translationella tillvägagångssättet på att, med hjälp av avancerad teknologi, direkt och utan tidsspillan föra ut forskningsresultat till patienten. Fokus är således mindre på basal förståelse och mer på det praktiska tillgodogörandet av forskningen, vilket kan exemplifieras med senare tids nya molekylärdiagnostiska metoder baserade på genomik eller proteomik. Dessa har redan fått betydelse hur vi diagnostisera och väljer behandlingsmetoder för olika cancerindikationer. Trenden inom ämnesområdet är tydligt gränsöverskridande och stora satsningar görs internationellt på translationell cancerforskning, vilket förväntas få stor strategisk betydelse för samhället eftersom resultaten kommer att stimulera både nya start-upp bolag samt förväntas få stor betydelse för samhällsekonomin och inte minst för en ökad livskvalitet hos cancerpatienter. Den gränsöverskridande aspekten exemplifieras bästa av att ny teknik inom så kallade omics områden (t.ex. proteomik, genomik, nanomedicin) behöver utvecklas/tillämpas i kombination med prospektiva kliniska studier syftande till förbättrad diagnostik, prediktion och prognostik. Även systembiologi är ett viktigt inslag i detta område, eftersom omics tekniker möjliggör precisionsmätningar som ofta är av dynamisk natur. Detta möjliggör en kvantitativ beskrivning av förloppen, vilket inte tidigare har tillämpats inom translationell cancerforskning. Det är således av vikt att, baserat på experimentella data, utföra mekanistisk modellering av gen och proteindynamik, vilket i sin tur kan öppna nya terapeutiska interventionsmöjligheter. Resultatet av detta ämnesområde är en förbättrad och tidigare diagnostik för olika cancertyper, det enskilt bästa tillvägagångssättet att förbättra möjligheterna till överlevnad. Lunds Universitet föreslår en satsning på detta ämnesområde på grund av dess stora strategiska betydelse, gränsöverskridande karaktär samt det faktum att Sverige har lovande forskning inom området. Framstående forskargrupper inom ämnesområdet finns idag på Lunds Universitet, Karolinska Institutet, KTH, Uppsala Universitet samt Chalmers, d.v.s. området uppfyller väl kravet på betydande tyngd och omfattning inom svensk forskning. Emellertid behövs en ytterligare förstärkning att göras för att behålla Sveriges internationella konkurrenskraft inom området samt för att nå en ledande ställning inom fler delområden. Ämnesområdets relevans är betydande för både regionala sjukvårdsorganisationer, läkemedelsbolag samt bioteknikföretag, eftersom trenden går mot en mer individualiserad cancerbehandling. Detta innebär för sjukvårdsorganisationer en möjlighet att spara stora kostnader i vården och samtidigt uppnå en förbättrad kvalitet. Läkemedelsbolag, som t.ex. Astra Zeneca, söker efter denna typ av forskning eftersom det skulle förbättra och förkorta läkemedelsutvecklingen då optimala patientgrupper kan väljas för de olika kliniska faserna. Translationell cancerforskning är dessutom ett lämpligt område för att studera dessa processer samt att föra implementeringsproblematiken framåt. Vidare stimuleras det teknikutvecklande företagandet, eftersom detta är en förutsättning för utvecklingen av nya avancerade diagnostik och terapiprinciper. Exempel på det senare är att det bara i USA under senare tid startats ett hundratal nya bolag enbart inom området molekylär diagnostik Sammanfattningsvis uppfyller det föreslagna ämnesområdet Translationell Cancerforskning väl de krav SSF har på förslag till nysatsningar, i det att de strategiska implikationerna för samhället, företagandet och universitetsforskningen är omfattande, samtidigt som en betydande bas finns att bygga på inom svensk forskning. 3. Motivering till varför forskningsstöd inom ovan beskrivna område prioriteras: Ämnesområde prioriteras på grund av dess stora strategiska betydelse, gränsöverskridande karaktär, samt dess relevans för både regionala sjukvårdsorganisationer, läkemedelsbolag samt bioteknikföretagandet. 4. Exempel på fem framstående forskargrupper, från olika organisationer, som skulle kunna söka projekt inom ett program med ovan föreslagna ämnesområde: Stockholm: Rolf Kiessling, Klas Wiman, Klas Kärre, (KI), Mathias Uhlen (KTH) etc

14 Uppsala: Carl-Henrik Heldin, Thomas Tötterman, Lena Claesson-Welsh (UU) etc Göteborg: Jan-Erik Damber, Eva Forssell-Aronsson (GU) etc Umeå: Roger Henriksson, Anders Bergh (Umeå Univ) etc Linköping: Anders Rosén, Mikael Sigvardsson, Olle Ståhl (LiU) etc Lund: CREATE Health (Borrebaeck/Borg/Peterson/Rose/Påhlman/James/Laurell) 5. Beskrivning av relevansen för svensk industri och/eller samhället i övrigt av forskning inom ovan beskrivna område: Translationell cancerforskning stimulerar det teknikutvecklande företagandet, eftersom detta är en förutsättning för utvecklingen av nya avancerade diagnostik och terapiprinciper. Vidare är detta idag ett prioriterat område inom s.k. big pharma (t.ex. AZ), eftersom de idag driver utvecklingen inom individualiserad terapi och läkemedelsutveckling. 6. Motivering till föreslagen utlysnings-/bidragsform (om sådan angetts): Utlysningsformen bör anpassas efter det faktum att flera starka forskningsgrupper kommer att behöva samarbeta för att uppnå internationell framgång, d.v.s. finansieringsformer av typ strategiskt centrum eller ramprogram föreslås.

15 5. 1. Förslag till forskningsprogram lämnat av: Karolinska Institutet 2. Beskrivning av ämnesområde: Cellsystem och cellterapi Utvecklingen kring stamceller, regenerativ medicin och vävnadsteknologi (s.k. tissue engineering ) är snabbt expanderande. Förbättrade cellbaserade analyssystem är av utomordentligt stor vikt för läkemedelsutveckling. De cellinjer som f.n. används är ofta otillfredsställande modeller för specifika vävnadstyper och cytopatologiska processer. Svensk forskning ligger väl till när det gäller stamceller och bör ha goda möjligheter att göra framsteg inom dessa forskningsfält. 3. Motivering till varför forskningsstöd inom ovan beskrivna område prioriteras: I Sverige har vi en stark biomedicinsk forskning med tonvikt på både grundforskning och klinisk forskning, samt en stark tradition av väl fungerande överföring av kunskap mellan dessa områden. Sverige har även en historisk styrka inom medicinsk teknik med ett flertal viktiga innovationer såsom pacemakern och den konstgjorda njuren. Vår starka ställning har medfört betydande hälsovinster och industriell utveckling. Svensk biomedicinsk forskning har dock under senare år försvagats, framförallt på grund av ett (i förhållande till andra länder) relativt minskat statligt stöd till svensk forskning. Av synnerligen stor strategisk betydelse är därför att bibehålla och främja det historiskt sett starka biomedicinska området genom utökat finansiellt stöd till de främsta forskargrupperna. Ett övergripande mål för det rekommenderade insatsområdet är att de ska överbrygga mellan etablerade discipliner och kunskapsområden. Strategiskt relevanta biovetenskaper inom stamceller, regenerativ medicin och vävnadsteknologi behöver byggas kring samverkan inom små och medelstors grupperingar bestående av forskargrupper med kliniker, biologer, fysiker, kemister och matematiker, för att etablera nya kompetensområden i interdisciplinära fält. Cellterapi är idag ett mycket expansivt forsknings område där utvecklingen av potentiellt användbara terapi metoder är uppenbar. Framställning av terapeutiskt relevanta celltyper, stamceller eller differentierade celltyper är ett strategiskt utomordentligt viktigt område av betydelse både för preklinisk läkemedelsutveckling, cellterapi/regenerativ medicin och för framsteg inom vävnadsteknologi. 4. Exempel på fem framstående forskargrupper, från olika organisationer, som skulle kunna söka projekt inom ett program med ovan föreslagna ämnesområde: Frisén, Jonas, Karolinska Institutet Olle Korsgren, Uppsala universitet Anders Björklund, Lunds universitet Henrik Semb, Lunds universitet Urban Lendahl, Karolinska Institutet Gold, Julie, Chalmers tekniska högskola Edlund, Thomas, Umeå universitet Lena Claesson-Welch, Uppsala Outi Hovatta, Karolinska Institutet 5. Beskrivning av relevansen för svensk industri och/eller samhället i övrigt av forskning inom ovan beskrivna område: En stark akademisk forskning såväl grundläggande som mer tillämpad inom bioteknik, biokemi och molekylär cellbiologi är av avgörande betydelse för svensk industri inom livsvetenskapernas område. Antalet innovationer med sitt ursprung i den akademiska forskningen som resulterat i globala produkter eller företag talar sitt tydliga språk. Området har också bevisat sin potential som grogrund för ett stort antal nya bioteknikföretag (http://www.swedenbio.se). Både i Sverige och internationellt framträder behovet av att bättre tillvarata grundvetenskapliga upptäckter för att snabbare nå tillämpningar som kan främja människors hälsa. Ett uppmärksammat mål är att skapa bättre integration mellan grundforskning och klinisk verksamhet (s.k. translationell forskning ).

Medicin och Hälsa / Medicine and Health

Medicin och Hälsa / Medicine and Health Vetenskapsrådet Medicin och Hälsa / Medicine and Health KSLA 4 April 2011 En värld-en hälsa Sven Bergström www.vr.se Vetenskapsrådet Three main responsibilities: Research funding Main grant agency. Quality!

Läs mer

Stiftelsen för Strategisk Forskning

Stiftelsen för Strategisk Forskning Stiftelsen för Strategisk Forskning Forskning som formar vår framtid Presentation för styrelsen Lars Rask 2008-02-08 1 Stiftelsen för Strategisk Forskning Bildades 1994 Regeringen utarbetade dess stadga,

Läs mer

UVIS. Ett nationellt center för avbildning med tyngdpunkt inom translationell medicin. Jan Grawé. Uppsala Universitet

UVIS. Ett nationellt center för avbildning med tyngdpunkt inom translationell medicin. Jan Grawé. Uppsala Universitet UVIS Ett nationellt center för avbildning med tyngdpunkt inom translationell medicin Jan Grawé Rudbecklaboratoriet b t Uppsala Universitet Science For Life Laboratory (SciLifeLab) En satsning på storskalig

Läs mer

Biokemi. Sammanfattande bedömning. Ämnesbeskrivning

Biokemi. Sammanfattande bedömning. Ämnesbeskrivning Biokemi Sammanfattande bedömning Sverige var länge världsledande inom biokemi, främst analytisk biokemi och enzymologi, och nuvarande svensk bioteknisk och farmaceutisk industri har i många delar sitt

Läs mer

Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna

Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna Masterprogrammet i molekylära tekniker inom na 5MT15 Inrättad av rektor 2014-06-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-06-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2014-12-17 Sid 2 (5) 1. Basdata

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

Forskningen måste inriktas på individanpassad medicin

Forskningen måste inriktas på individanpassad medicin En utskrift från Dagens Nyheter, 2016 03 24 21:32 Artikelns ursprungsadress: http://www.dn.se/debatt/forskningen maste inriktas pa individanpassad medicin/ DN Debatt Forskningen måste inriktas på individanpassad

Läs mer

Civilingenjörsprogrammet, Bioteknik

Civilingenjörsprogrammet, Bioteknik Civilingenjörsprogrammet, Termin 1-5 Bioteknisk bas Termin 7-10 Master prog Termin 6 Kandidatarbete Valfria kurser Tekn kandidat Teknologie Master; Civilingenjör; Gymnasielärare Vad är bioteknik? Teknik

Läs mer

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt En regions och en nations långsiktiga l utveckling avgörs av förmf rmågan att attrahera, behålla och utveckla människor. Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf

Läs mer

Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast

Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast 2014-05-28 Innehåll Vad är en kommunikativ plattform?... 3 Målgrupper... 4 Samtliga målgrupper...4 Interna målgrupper...4 Kärnvärden och stödord... 5 Tonalitet

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Bioteknikbranschen innovation, värdekedjor och tillväxt. Henrik Mattsson Ekonomisk geografi HT 2009

Bioteknikbranschen innovation, värdekedjor och tillväxt. Henrik Mattsson Ekonomisk geografi HT 2009 Bioteknikbranschen innovation, värdekedjor och tillväxt Henrik Mattsson Ekonomisk geografi HT 2009 Föreläsningens teman Den globala bioteknikbranschen Svensk bioteknik Produktutveckling och värdekedjor

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift Lars Ekedahl www.htu.se Innehåll UoH:s uppgifter Kompetenscentrum S-SENCE Personliga reflektioner och kommentarer www.htu.se

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Tillsammans skapar vi morgondagens Hälsa Politisk känslig verksamhet Topp 100-listan Ca 17 000 lärosäten i världen. Ca 23 i Sverige

Läs mer

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet Linnéstöd Pär Omling GD Vetenskapsrådet Prop 2004/05:80 Forskningspropositionen 2006-2008 Statens särskilda ansvar: Forskningens frihet Grundforskning Forskarutbildning Statens övergripande målsättningar:

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa PROGRAMFÖRKLARING 2013-2016 Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa Fo rord Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa stödjer forskning inom allt från forskning på molekylär- och cellnivå

Läs mer

Panel members that participated year 2004 and/or 2005 plus one of - or all of the years 2006,

Panel members that participated year 2004 and/or 2005 plus one of - or all of the years 2006, Panel members that participated year 2004 and/or 2005 plus one of - or all of the years 2006, Surname First name Sex University City Country Alarcón-Riquelme Marta K Uppsala Universitet Uppsala Sverige

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogrammet i biomedicin

Utbildningsplan för kandidatprogrammet i biomedicin Utbildningsplan för kandidatprogrammet i biomedicin 1BI14 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2013-11-07 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2015-06-08

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Strategic Research Areas

Strategic Research Areas Strategic Research Areas Modelling: on-going (includes modelling and characterisation) Manufacturing Development Potential new area in future Materials development Potential new area in future Strategic

Läs mer

Masterprogram i kemi 2015/2016

Masterprogram i kemi 2015/2016 Masterprogram i kemi 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% Uppsala universitet erbjuder en högklassig utbildning i kemi på avancerad nivå, nära kopplad till världsledande forskning. Tack vare denna forskningsanknytning

Läs mer

En civilingenjör i bioteknik

En civilingenjör i bioteknik Mål En civilingenjör i bioteknik ska kunna: Identifiera, formulera och lösa biotekniska problem Planera, utföra och utvärdera experiment Projektera industriella tillämpningar av biologiska processer Kommunicera

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Arbetsplatsträff 8 mars 2011

Arbetsplatsträff 8 mars 2011 Arbetsplatsträff 8 mars 2011 1. Vetenskapsrådets utvärdering. 2. Rapport från rekryteringsgruppen för matematisk statistik. 3. Pågående rekryteringar. 4. Procentsatser för stödverksamhet. 5. Ny studierektor

Läs mer

UU Innovation FÅR SAMARBETEN ATT VÄXA; IDÉER ATT BLI VERKLIGHET. Cecilia Gullberg Anette Persson Stache

UU Innovation FÅR SAMARBETEN ATT VÄXA; IDÉER ATT BLI VERKLIGHET. Cecilia Gullberg Anette Persson Stache UU Innovation FÅR SAMARBETEN ATT VÄXA; IDÉER ATT BLI VERKLIGHET Cecilia Gullberg Anette Persson Stache Innehåll Uppsala universitet och UU Innovation Konceptet AIMday Exempel Fördelar och resultat Kommande

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning utlysning 2008 Bakgrund I internationella jämförelser intar den svenska vården ofta en ledande position; den har tillgång till unika register och system, är förhållandevis väl utbyggd, jämlik och skapar

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Innovation och produktutveckling. Joakim Lilliesköld & Liv Gingnell

Innovation och produktutveckling. Joakim Lilliesköld & Liv Gingnell Innovation och produktutveckling Joakim Lilliesköld & Liv Gingnell KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Med innovation menar vi kunskap som omsätts till nya värden Turning traditional ways uppsida down Var

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Fortsatt arbete med Vattenvisionen: Nationell påverkansplattform för Horisont 2020 SIO ansökan Varför en Vattenplattform?

Läs mer

Tidigare FP har: främjat europeiskt samarbete ökat samverkan UoH näringsliv ökat samverkan inom Sverige

Tidigare FP har: främjat europeiskt samarbete ökat samverkan UoH näringsliv ökat samverkan inom Sverige Vad betyder utvärderingen för utvecklingen inför åttonde ramprogrammet? Arbetet inför FP8 Tidigare FP har: främjat europeiskt samarbete ökat samverkan UoH näringsliv ökat samverkan inom Sverige tillfört

Läs mer

Biomedicum Forskning över vetenskapliga gränser. Karolinska Institutets nya laboratorium för experimentell biomedicinsk forskning

Biomedicum Forskning över vetenskapliga gränser. Karolinska Institutets nya laboratorium för experimentell biomedicinsk forskning Biomedicum Forskning över vetenskapliga gränser Karolinska Institutets nya laboratorium för experimentell biomedicinsk forskning Experimentell forskning under ett tak Experimentella forskare från fem institutioner,

Läs mer

Utbildningsplan för biomedicinprogrammet

Utbildningsplan för biomedicinprogrammet Utbildningsplan för biomedicinprogrammet 1BI13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-16 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 1BI13 1.2. Programmets

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Biologisk fysik

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Biologisk fysik Studieplan för utbildning på forskarnivå Biologisk fysik Skolan för Teknikvetenskap Skolan för Informations- och Kommunikationsteknik Skolan för Datavetenskap och Kommunikation Nationella föreskrifter

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogrammet i biomedicin

Utbildningsplan för kandidatprogrammet i biomedicin Utbildningsplan för kandidatprogrammet i biomedicin 1BI17 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-04-14 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 1BI17 1.2.

Läs mer

Energimyndighetens solcellsverksamhet

Energimyndighetens solcellsverksamhet Energimyndighetens solcellsverksamhet Linus Palmblad Teknikavdelningen 016-544 23 37 linus.palmblad@energimyndigheten.se www.energimyndigheten.se Energimyndighetens uppdrag: Att arbeta för ett tryggt,

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Tomas Blomquist Umeå Universitet Sven Gunnarson Chalmers. Göteborg/Stockholm, /23

Tomas Blomquist Umeå Universitet Sven Gunnarson Chalmers. Göteborg/Stockholm, /23 VAD HÄNDER INOM PROJEKTFORSKNINGEN IDAG Tomas Blomquist Umeå Universitet Sven Gunnarson Chalmers Göteborg/Stockholm, 2010-09-21/23 AGENDA 1. Svenska ProjektAkademien 2. Vad har hänt? 3. Vad händer? 4.

Läs mer

Forska!Sverige-dagen 21 oktober 2013. Tack för din medverkan!

Forska!Sverige-dagen 21 oktober 2013. Tack för din medverkan! Forska!Sverige-dagen 21 oktober 2013 Tack för din medverkan! Jan Björklund, vice statsminister, utbildningsminister, FP Sjukvårdens effektivitetskrav gör att forskningen ofta kommer på undantag, och det

Läs mer

Särläkemedel. Viktiga läkemedel för sällsynta sjukdomar

Särläkemedel. Viktiga läkemedel för sällsynta sjukdomar Särläkemedel Viktiga läkemedel för sällsynta sjukdomar 1 Förord LIF är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. LIF har drygt 75 medlemsföretag vilka står som tillverkare

Läs mer

Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007. Anders Anell anders.anell@fek.lu.se

Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007. Anders Anell anders.anell@fek.lu.se Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007 Anders Anell anders.anell@fek.lu.se Läkarbesöken i Sverige fördelas inte efter behov Fig. 5: Horizontal inequity (HI) indices for the annual mean number

Läs mer

Forskningsfinansieringen för psykisk hälsa i Europa är förhållandevis liten jämfört med den

Forskningsfinansieringen för psykisk hälsa i Europa är förhållandevis liten jämfört med den Varför forska i psykisk hälsa? Psykisk ohälsa kan förorsaka en belastning för de som drabbas, deras närstående och för samhället överlag. Varje år upplever åtminstone en av tre européer psykisk ohälsa.

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI VINNOVAs roll i strukturfonderna Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI Uppdrag: Nationella programmet Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket, Energimyndigheten och Verket för innovationssystem

Läs mer

Är genetiken på väg att bota diabetes?

Är genetiken på väg att bota diabetes? Är genetiken på väg att bota diabetes? Simon Eklöv Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi 2013 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet. Under början

Läs mer

Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care

Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care Robert Feldt Blekinge Institute of Technology & Chalmers All animations have been excluded in this pdf version! onsdag

Läs mer

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 250 år av erfarenhet HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 2005 2004 2005 E-legitimation införs av skatteverket YouTube lanseras Big Brother sänds för första

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Sammanfattning. Stockholm den 27 maj 2008. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Sammanfattning. Stockholm den 27 maj 2008. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 27 maj 2008 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissärende: Betänkande av Utredningen om utvärderingen av myndighetsorganisationen för forskningsfinansiering Forskningsfinansiering

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Beslutas att fastställa särskild behörighet för masterprogram enligt handling.

Beslutas att fastställa särskild behörighet för masterprogram enligt handling. PROTOKOLL LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten Dekanus Närvarande: Ulf Nilsson dekanus Ingela Wiklund föredragande Maria Boberg sekr 1 Särskild behörighet för masterprogram

Läs mer

Infectious Diseases - a global challenge

Infectious Diseases - a global challenge Infectious Diseases - a global challenge Clas Ahlm Department of Clinical Microbiology, Division of Infectious Diseases, Umeå University Swedish Conference on Infection Prevention and Control, Umeå April

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU integration Internationell Politik Tisdag 12 maj 2009 Idag Definitioner vad menar vi egentligen? Kontext EU:s utvecklingspolitik EU ekonomisk supermakt Handel som bistånd Malin Stegmann McCallion 1

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

Rekommenderad finansiering strategiska forskningsområden

Rekommenderad finansiering strategiska forskningsområden Rekommenderad finansiering strategiska forskningsområden Summan som anges är rekommenderad årlig finansiering från och med år 2012 (efter successiv höjning under perioden 2010-2012). Cancer Center for

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Green Charge Southeast a Leading Effort for Electric Vehicles in Sweden. Project Overview, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH

Green Charge Southeast a Leading Effort for Electric Vehicles in Sweden. Project Overview, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH Green Charge Southeast a Leading Effort for s in Sweden Project Overview, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH GreenCharge - for fossil-free transports 2030 Lead Partner (BTH) The whole value-chain Project Mgmt

Läs mer

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT The Salut Programme A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten Eva Eurenius, PhD, PT Hälsoutvecklare/Health Promotion Officer, Project Assistant Verksamhetsutvecklingsstaben/ Strategic

Läs mer

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 250 år av erfarenhet Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 2005 För tio år sedan iphone finns inte Spotify finns inte YouTube finns inte World of Warcraft finns inte Fler känner till

Läs mer

Lägesrapport 2015. En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige

Lägesrapport 2015. En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige Lägesrapport 2015 En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige Maj 2015 Förord Politiker och allmänhet är överens om att Sverige ska vara ett kunskapsland och att forskning

Läs mer

SEC-03-DRS-2016: Validation of biological toxins measurements after an incident: Development of tools and procedures for quality control

SEC-03-DRS-2016: Validation of biological toxins measurements after an incident: Development of tools and procedures for quality control SEC-03-DRS-2016: Validation of biological toxins measurements after an incident: Development of tools and procedures for quality control EQuATox - Establishment of Quality Assurances for the Detection

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Bioteknik. Sammanfattande bedömning. Ämnesbeskrivning

Bioteknik. Sammanfattande bedömning. Ämnesbeskrivning Bioteknik Sammanfattande bedömning Biotekniken har haft en dramatisk utveckling under de senaste decennierna, både från ett forskningsmässigt och tillämpat perspektiv med många vetenskapliga genombrott

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:617 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Regeringen föreskriver 1 att bilaga 1 och

Läs mer

Utbildningsplan för biomedicinprogrammet

Utbildningsplan för biomedicinprogrammet Utbildningsplan för biomedicinprogrammet 1BI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-10-09 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2011-02-04 Sid 2 (6)

Läs mer

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life.

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life. The GEO Life Region Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life Roland Norgren - Process Manager R&I Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Läkemedels miljöeffekter internationell utveckling på väg. Åke Wennmalm f.d. miljödirektör i Stockholms läns landsting

Läkemedels miljöeffekter internationell utveckling på väg. Åke Wennmalm f.d. miljödirektör i Stockholms läns landsting Läkemedels miljöeffekter internationell utveckling på väg Åke Wennmalm f.d. miljödirektör i Stockholms läns landsting Landstingets miljöarbete med läkemedel under perioden 2000-2010: 2001 Förorening av

Läs mer

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits 1 I vår lanserar TNS SIFO Navigare en ny syndikerad undersökning Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits högaktuell för läkemedelsindustrin

Läs mer

Välkommen att växa med oss!

Välkommen att växa med oss! Välkommen att växa med oss! Vi växer i Flemingsberg One giant leap for Här skapar vi en miljö där idéer kan växa till innovativa företag. health technology Den närmaste femårsperioden investeras cirka

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

REKOMMENDERAD FÖRDELNING AV MEDEL TILL STRATEGISKA FORSKNINGSOMRÅDEN

REKOMMENDERAD FÖRDELNING AV MEDEL TILL STRATEGISKA FORSKNINGSOMRÅDEN Cancer År Total budget 25 40 70 70 70 Avsättning till infrastruktur 9 11 14 14 14 Budget efter avsättning 16 29 56 56 56 Dnr s titel (eng) Lärosäte Center for Integrated Cancer Studies at Karolinska Institutet

Läs mer

ELVÄGAR. För ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige Martin Gustavsson & Conny Börjesson 20 januari RISE IKT RISE Viktoria

ELVÄGAR. För ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige Martin Gustavsson & Conny Börjesson 20 januari RISE IKT RISE Viktoria ELVÄGAR För ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige Martin Gustavsson & Conny Börjesson 20 januari 2017 Research Institutes of Sweden RISE IKT RISE Viktoria RISE Viktoria 2 RISE Viktoria Forskningsinstitut

Läs mer

Designmönster för sociala användningssituationer

Designmönster för sociala användningssituationer Designmönster för sociala användningssituationer Baserat på Interaction design patterns for computers in sociable use, kommande artikel i International Journal of Computer Applications in Technology, matar@ida.liu.se

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07

Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Innehåll Vad är en kommunikativ plattform?...3 Målgrupper...4 Samtliga målgrupper... 4 Interna målgrupper... 4 Kärnvärden och stödord...5 Tonalitet

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Nasrin Perskvist, National Coordinator and Director of Clinical Cytology Biobank BBMRI.se Karolinska Institute, Inst LabMed Karolinska University

Nasrin Perskvist, National Coordinator and Director of Clinical Cytology Biobank BBMRI.se Karolinska Institute, Inst LabMed Karolinska University , National Coordinator and Director of Clinical Cytology Biobank BBMRI.se Karolinska Institute, Inst LabMed Karolinska University Hospital Clinical Pathology Cytology Nasrin.perskvist@karolinska.se, BBMRI.se

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

Vem lyssnar vi helst på människan eller maskinen?

Vem lyssnar vi helst på människan eller maskinen? personlig inbjudan Vem lyssnar vi helst på människan eller maskinen? blicka 10 patienten och tekniken om den individualiserade vårdens utmaningar DEN 11 NOVEMBER PÅ NORRA LATIN I STOCKHOLM välkommen till

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer