Förslag till forskningsområden för programutlysningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till forskningsområden för programutlysningar"

Transkript

1 Förslag till forskningsområden för programutlysningar SSF kontaktade samtliga universitet, relevanta högskolor, åtta branschorganisationer samt de fyra forskningsinstituten att vardera lämna in två förslag, vart och ett omfattande maximalt två A4-sidor i en fastlagd mall. Förslagen skulle lämnas senast 1 oktober Följande inbjudna organisationer har inkommit med förslag: Almega 1 Blekinge tekniska högskola 2 Chalmers Tekniska universitet 2 Göteborgs universitet 1 Högskolan i Halmstad 1 Högskolan i Kalmar 1 Innventia 1 Karlstads universitet 1 Karolinska Institutet 2 Kungliga tekniska högskolan 1 Linköpings universitet 2 Luleå tekniska universitet 2 Lunds universitet 4 Mittuniversitetet 1 Skogsindustrierna 2 SP- Sveriges Tekniska Forskningsinstitut/SIK 1 Stockholms universitet 1 Swerea AB 2 Sveriges Lantbruksuniversitet 2 Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 2 Umeå universitet 1 Uppsala universitet 3 Örebro universitet 2 Utöver dessa 38 inlämnade förslag, har sex enskilda forskare lämnat in förslag vid sidan av sina universitetsledningar. Eftersom detta inte utgör ansökningar, utan idéer till områden för utlysningar har dessa också lagts in i sammanställningen, som därför omfattar 44 förslag. De sex forskarna är: Jan Blomgren, Svenskt Kärntekniskt Centrum; Uppsala universitet Johan Hoffman, Kungliga tekniska högskolan Mikael Persson, Chalmers tekniska universitet Imre Prászit, Chalmers tekniska universitet Thomas Olivecrona, Umeå universitet Kristofer Rubin, Uppsala universitet Förslagen har tilldelats ett nummer i den ordning de inkom i portalen. De bilagda förslagen är sorterade i denna nummerordning. I nedanstående försök att sortera förslagen efter ämnesområden används också dessa nummer. Försök till sortering av inkomna förslag efter ämnesområden

2 Numren framför namnet på ingivaren hänvisar till bilagda förslag. Lunds universitet inkom med tre förslag och Uppsala universitet med fyra. Dessutom inkom fyra enskilda forskare med var sitt förslag. Samtliga dessa förslag är inlagda i sammanställningen nedan. Bakteriologi/antibiotika 2. Umeå universitet Nya antibakteriella strategier Inom SSFs verksamhetsområden överlappar relativt kraftigt med Bioutlysningen 2009 I linje med A. Jones och A. Hallbergs LV-SFC från 2002 Överlappar Uppsala universitet New antibiotics Inom SSFs verksamhetsområden I linje med A. Jones och A. Hallbergs LV-SFC från 2002 Överlappar Örebro universitet Microbe-Gut-Brain Interaction Inom SSFs verksamhetsområden Ligger delvis inom samma härad som 2 och 14, men har en helt annan inriktning Bioimaging 6. Karolinska institutet Biologisk avbildning Inom SSFs verksamhetsområden I linje med delar av SFC Visimod från 2005 och Visualiseringsprogrammet Överlappar med 18 och Kungliga tekniska högskolan Imaging Technology for Life Sciences Inom SSFs verksamhetsområden Likt 6 och Linköpings universitet Bildbaserade tekniker inom medicin Delvis inom SSFs verksamhetsområden Överlappar delvis 6, 18, Lunds universitet Functional and molecular bioimaging Inom SSFs verksamhetsområden Anknyter till 6, 17, 32, men är mer hårdvaruorienterat Diverse biomedicinska områden 4. Lunds universitet Translationell cancerforskning Inom SSFs verksamhetsområden. I linje med med SFC Create Health från 2005

3 5. Karolinska Institutet Cellsystem och cellterapi Inom SSFs verksamhetsområden I linje med två LV-SFC från Göteborgs universitet Kemisk biologi Inom SSFs verksamhetsområden Delvis kopplat till bioimaging 13. Uppsala universitet Kronisk smärta Inom SSFs verksamhetsområden 31. Sveriges lanbruksuniversitet Systems-based novel animal models of complex disease and for drug development Inom SSFs verksamhetsområden I linje med SFC 2005 (Leif Andersson) 37. Lunds universitet Systembiologi: biologiska systems cellulära dynamik och reglering Inom SSFs verksamhetsområden I linje med SIG Carsten Pettersson Applicerbart inom ex. stamcellsbiologi, cancerbiologi, metabola studier 44. Kristofer Rubin och kolleger Extracellular Matrix Inom SSFs verksamhetsormåden Medicinsk teknik 23. Högskolan i Kalmar Innovativa system för bio- och/eller biomimetisk sensorbaserad detektion Inom SSFs verksamhetsområden 40. Mikael Persson, Chalmers Medicintekniska vårdnära forsknings- och utvecklingsmiljöer Inom SSFs verksamhetsområden Bioteknik och Livsmedelsforskning 9. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut/SIK Avancerad livsmedelsvetenskap I utkanten av SSFs verksamhetsområden 30. Sveriges lantbruksuniversitet Utveckling och produktion av vacciner och läkemedel i växter Inom SSFs verksamhetsområden 43. Thomas Olivecrona, Umeå universitet Advanced Food Science I utkanten av SSFs verksamhetsområden

4 Diverse forskningsområden relaterade till skogsråvara 21. Skogsindustrierna Demonstrerade nya produkter från biomaterial (förslaget stött av Trä- och Möbelindustriförbundet) Inom SSFs verksamhetsområden I linje med SFC Biomime Överlappar Skogsindustrierna Framtidens energieffektiva och miljövänliga hus baserade på förnyelsebara material I utkanten av SSFs verkssamhetsområden, passar möjligen inom produktutveckling Förslaget går betydligt längre mot innovation än vad SSF normalt tillåter. 25. Mittuniversitetet Skogsindustrikombinat med mycket högt förädlingsvärde Inom SSFs verksamhetsområden Alltför storskaligt och tillämpat för SSF 29. Innventia Biobaserade funktionella material och tillverkningsprocesser Inom SSFs verksamhetsområden I linje med SFC Biomime Överlappar 21 Kemi 7. Stockholms universitet Kemisk katalys Inom SSFs verksamhetsområden Energirelaterade material 32. Chalmers Tekniska högskola Sustainable and energy-efficient device technologies Inom SSFs verksamhetsområden Överlappar med 15 och 36 samt med det utkast till forskningsprogram som STEM och SSF utarbetat(r) 15. Uppsala universitet Energirelaterade material Inom SSFs verksamhetsområden Överlappar med 32 och 36 samt med det utkast till forskningsprogram som STEM och SSF utarbetat(r) 36. Linköpings universitet Material för energitillämpningar Inom SSFs verksamhetsområden Överlappar 15 och 32 samt med det utkast til forskningsprogram som STEM och SSF utarbetat(r)

5 Kärnteknik 41. Imre Prászit, Chalmers Tekniska högskola Ny kärnteknik Inom SSFs verksamhetsområden Anknyter till/överlappar Jan Blomgren, Vattenfall Pan-European Nuclear Power; Svenskt Kärntekniskt Centrum; Uppsala universitet Jules Horowitz-reaktorn som bas för svensk materialforskning Inom SSFs verksamhetsområden Anknyter till/överlappar 41 Beräkningsvetenskap, modellering, simulering 20. Försvarets forskningsinstitut Beräkningsvetenskap Inom SSFs verksamhetsområden Tangerar/överlappar Chalmers Tekniska högskola Utveckling av metoder för modellering, analys, visualisering Inom SSFs verksamhetsområden Tangerar/överlappar Johan Hoffman med kolleger från KTH, Chalmers, Umeå universitet, Uppsala universitet och Lunds tekniska högskola Simulering och beräkningsteknik för Fältproblem Inom SSFs verksamhetsområden Tangerar överlappar 20 och 33 Återvinning/kretslopp 27. Swerea AB Fullständig återvinning av heterogena material och återanvändning av konstituenter Inom SSFs verksamhetsområden Överlappar den av styrelsen initierade studien om Återvinningsforskning 28. Swerea Kretsloppsanpassad produktframtagning med minimal miljöbelastning Delvis inom SSFs verksamhetsområden (produktutveckling), men också en stor del samhällsvetenskaplig forskning. Tribologi/materialutveckling 34. Luleå tekniska universitet Interfacial engineering Inom SSFs verksamhetsområden

6 Diverse IT-relaterade områden/robotics 10. Blekinge tekniska högskola Multi-core Platforms Inom SSFs verksamhetsområden 11. Blekinge tekniska högskola Integrerad virtuell produkt- och produktionsutveckling Inom SSFs verksamhetsområden Variant av ProViking? 24. Högskolan i Halmstad Creation of a networked vehicle-infrastructure system Inom SSFs verksamhetsområden Mycket storskaligt 12. Örebro universitet Robotics for the 21st century Inom SSFs verksamhetsområden Explosiver 19. Försvarets forskningsinstitut Energietiska material (explosiver etc) Inom SSFs verksamhetsområden Förslaget förefaller alltför storskaligt för SSF Vård och omsorg 1. Karlstads universitet Vård- och stödsamordning inom omsorgssektorn. Utanför SSFs verksamhetsområden Överlappar med Lunds universitet Vårdens och omsorgens logistik Till största delen utanför SSFs verksamhetsområde Överlappar delvis med Luleå tekniska universitet E-hälsa Tveksamt om detta förslag ligger inom SSFs verksamhetsområde Samhällsvetenskap 26. Almega Policy- och regleringsfrågor inom konvergerande marknader Utanför SSFs verksamhetsområden

7 1. 1. Förslag till forskningsprogram lämnat av: Torsten Norlander, professor i psykologi, Karlstads universitet 2. Beskrivning av ämnesområde: Vård- och stödsamordning inom omsorgssektorn i vid mening (hälso- och sjukvård, kriminalvård, osv) i avseende på verksamheten inom och mellan myndigheter och med andra nya aktörer (t ex entreprenörer och kooperativ) samt hur implementering av nya evidensbaserade metoder kan genomföras. Till området skall också föras frågor om förbättrad journalföring (av mer interaktiv karaktär) och klienternas delaktighet i behandlingen samt utformningen av utbildningarna av olika vård- och stödgivare. 3. Motivering till varför forskningsstöd inom ovan beskrivna område prioriteras: I takt med att samhället blir allt mer komplicerat ökar risken att klienter/patienter faller mellan stolarna både inom och mellan myndigheter. Det saknas ofta en helhetsbild av klienten och vård- och stödgivarnas själva riskerar att mer uppfatta sitt ansvar som ett uppfyllande av vissa förpliktelser snarare än bidra till att skapa grundläggande förändringar för klienten. Med ett annat förhållningssätt skapas stora vinster både för den enskilde och för samhället. 4. Exempel på fem framstående forskargrupper, från olika organisationer, som skulle kunna söka projekt inom ett program med ovan föreslagna ämnesområde: (1) Karlstads universitet fick det stora regeringsuppdraget att leda försöksverksamhet vad gäller implementering av case management teknik (vård- och stödsamordning). Detta görs i nära samverkan med det fristående forskningsinstitutet Evidens-FoU. Tillsammans har man byggt upp en unik kunskap och ett landsomfattande nätverk. Vidare finns vid universitetet en omfattande klinisk forskning inom området psykiatri/psykologi: psykosforskning (Clinical Long-term Investigation of Psychosis in Sweden, CLIPS), ADHD (t ex förbättra diagnostisering och medicininställning, Qbtech; sensomotorisk rörelseterapi, Vestibularis) samt stresshantering (Human Performance laboratoriet). Ytterligare har Karlstads universitet framgångsrik forskning inom områdena Folkhälsovetenskap, Risk, Omvårdnad och Biomedicinsk vetenskap. Samtliga här nämnda forskargrupper har samlats på en forsknings- och utbildningsplattform under namnet Hälsoakademin. Ett kännetecken för Hälsoakademin är en forskning tillsammans med kliniskt och praktiskt verksamma personer. (2) Örebro universitet har en omfattande klinisk forskning i samverkan med Universitetssjukhuset i Örebro. (3) Vid Lunds universitet är forskargruppen CEPI verksamma. Denna grupp har särskilt en kompetens inom socialtjänstforskning. (4) Karolinska Institutet har kompetens inom området (5) Vid Umeå universitet finns en socialpsykiatrisk forskning som är snarlik den som bedrivs i Lund. 5. Beskrivning av relevansen för svensk industri och/eller samhället i övrigt av forskning inom ovan beskrivna område: Relevansen består däri att det föreligger stora strukturproblem inom vård- och omsorgsområdet och andra närliggande områden såsom till exempel kriminalvården. Stora besparingar kan göras för både den enskilde och samhället med effektiviseringar, bättre rapporteringar, interaktiva journaler, okomplicerade beslutsgångar och genomtänkta och flexibla samordningslösningar. Det är viktigt att nya aktörer ges möjligheter att medverka på denna arena. Myndighetsstrukturen kan tyvärr ibland vara tungfotad och med svårigheter att förnya sig. Erfarenheterna från case manager satsningen visade att det var små vårdföretag i Sverige som införde och utvecklade metoden. Efterhand framstod detta nya arbetssätt som mycket attraktivt och det är inte säkert att metoden fått möjligheter att utvecklas enbart

8 inom den ordinarie verksamheten. Samtidigt finns det uppenbara problem med förekomst av nya aktörer. Det är till exempel nödvändigt att kvalitetskriterier fastställs och tillämpas vid upphandlingar. Det är också nödvändigt att se över att utbildningar för arbetsuppgifter inom vård- och stödområdet görs mer anknutna till evidensbaserade metoder. 6. Motivering till föreslagen utlysnings-/bidragsform (om sådan angetts):

9 2. 1. Förslag till forskningsprogram lämnat av: Umeå universitet 2. Beskrivning av ämnesområde: Nya antibakteriella strategier Programmet avser forskning om de mikrobella mekanismerna bakom infektionssjukdomar orsakade av bakterier hos människor och djur. Projekten bör ta fasta på nya möjligheter till molekylära och kemisk-biologiska angreppssätt genom interdisciplinär forskning som omfattar områdena mikrobiologi, molekylärbiologi, immunologi, cellbiologi, metabolomics, strukturbiologi, medicinsk kemi, biokemi, organisk kemi, kemometri och fysik. 3. Motivering till varför forskningsstöd inom ovan beskrivna område prioriteras: Mikroorganismer som orsakar infektioner är bland de största orsakerna till människors och djurs ohälsa. De orsakar samhället oerhörda kostnader i form av sjukskrivningar och läkemedelskostnader. Enligt WHO är en betydande del av den globala ohälsan, troligtvis mer än 50%, orsakad av mikroorganismer. Att utveckla nya anti-infektiösa läkemedel samt att begränsa resistensutveckling är en global utmaning. Den snabba utvecklingen av resistens mot dagens antibiotika är ett växande problem som blivit en verklig pandemi även inom vårt samhälle och vår sjukvård vilket kräver nya forskningsinsatser. Genom ökad grundforskning kan vi finna möjligheter till nya innovativa strategier för bekämpning av dessa sjukdomar och därmed bidraga till att problemen skall kunna få en hållbar och kostnadseffektiv lösning. Ökad kunskap rörande de molekylära mekanismer som ligger till grund för mikrobiell virulens, dvs mikroorganismers sjukdomsframkallande förmåga, kommer att ge nya och förbättrade möjligheter att utveckla effektivare strategier för bekämpande av infektioner. Ämnseområdet är således högst relevant för sjukvårdssektorn och för läkemedelsutveckling och bioteknisk utveckling inom infektionsmedicinska sektorn. 4. Exempel på fem framstående forskargrupper, från olika organisationer, som skulle kunna söka projekt inom ett program med ovan föreslagna ämnesområde: Forskning inom området bedrivs vid alla universitet med medicinsk/biomedicinsk forskningsverksamhet. Nedan ges exempel på framståeende forskargrupper vid ett antal universitet. Göteborg: Stockholm (KI & SU): Prof Nils Lycke Prof Staffan Normark Prof Ann-Mari Svennerholm Prof Ann-Beth Jonsson Prof Jan Holmgren Prof Mikael Rhen Prof Claes Dahlgren Prof Agneta Richter-Dahlfors Prof Birgitta Henriques-Normark Lund & Malmö: Prof Lars Björck Umeå: Prof Catharina Svanborg Prof Hans Wolf-Watz Prof Kristian Riesbeck Prof Thomas Borén Prof Anna Blom Prof Anders Sjöstedt Prof Sven Bergström Uppsala: Prof Bernt Eric Uhlin Prof Siv Andersson Prof Dan Andersson Prof Dairmaid Hughes Prof Måns Ehrenberg 5. Beskrivning av relevansen för svensk industri och/eller samhället i övrigt av forskning inom ovan beskrivna område: Ämnseområdet är högst relevant för sjukvårdssektorn och för läkemedelsutveckling och bioteknisk utveckling inom infektionsmedicinska sektorn.

10 6. Motivering till föreslagen utlysnings-/bidragsform (om sådan angetts): En programutlysning på fem år med en omfattning av minst 100 milj kr föreslås och det kan genomföras antingen i form av individuella bidrag eller rambidrag.

11 3. 1. Förslag till forskningsprogram lämnat av: Lunds Universitet 2. Beskrivning av ämnesområde: Vårdens och omsorgens logistik och processer. Hälso- och sjukvården och den kommunala vården och omsorgen står inför betydande utmaningar när det gäller dess infrastruktur, logistik och vårdprocesser särskilt när det gäller att tillgodose de behov som återfinns hos de äldsta i befolkningen. Det finns betydande forskning i Sverige om de äldres hälsa, sjukdomsutveckling, funktionella förmåga och livskvalitet, särskilt den fas då de har att leva med flera sjukdomar och behandlingar som interagerar. Det finns också betydande forskning i Sverige som demonstrerar bristfällig interaktion mellan hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg. Det föreligger således stora behov av utveckling och testning av nya modeller och annan logistik för att bättre tillgodose de äldstas behov av hälso- och sjukvård respektive kommunal vård och omsorg. De största utmaningarna för samhället (Sverige) kommer när den generation som är född mellan närmar sig års ålder men redan nu är trycket på hälso- och sjukvården och den kommunala vården och omsorgen betydande. Inledningsvis, dvs. vid cirka 70 år debuterar kroniska sjukdomar, inte sällan så kallad multisjuklighet och senare debuterar funktionsnedsättningar som leder till behov av kommunala vårdinsatser men även hälso- och sjukvårdsinsatser. Slutligen är vården i livets slut synnerligen kostnadsdrivande för samhället, bidrar till mycket låg livskvalitet för de äldre och negativa konsekvenser för de närstående som oftast varit djupt involverade i den äldres vård och omsorg under de sista levnadsåren. Under de sista levnadsåren sker vården dels i särskilda boenden där huvudsakligen personer med demenssjukdom vårdas eller i det egna hemmet med kommunal hemsjukvård och social service. Kunskapen om brister i dessa vårdformer och avsaknaden av interaktion mellan olika delar är väl tillgodosedd medan ansatser för nya lösningar är sparsamma. Den kunskapsbas som vuxit fram är en utmärkt plattform för nästa steg i kunskapskedjan, vars fokus är att testa nya modeller för såväl vårdens och omsorgens processer som vårdens inne håll och kvalitet oavsett var den förmedlas. Forskningsområdet är synnerligen gränsöver skridan de och involverar vårdforskare, omsorgsforskare, hälsoekonomer, medicinare, humanister och statsvetare mfl. Samverkan mellan dessa olika vetenskaps områden finns bland annat inom Swedish National Study on Aging and Care (Lunds universitet, Karolinska Institutet och Blekinge Tekniska högskola), Vårdalinstitutet (plattformen för forskning om äldres vård och omsorg), de forskargrupper vid Lunds universitet som arbetar med forskning om livets slut, modeller för att utveckla samverkan mellan kommuner och landsting samt inom Brain Power (involverar forskare över hela landet och har säte på KI) som särskilt fokuserar vården av personer med demens. Det finns också vid Lunds universitet EUfinansierad forskning med fokus på demensvården i åtta Europeiska länder med målet att utveckla en modell för best practice. Steget till testning och implementering av den forskning som bedrivs i Sverige har emellertid tagits endast i begränsad omfattning. Implementering av forskningsresultat i komplexa miljöer är en synnerligen avancerad process. Den berör såväl politiska, ekonomiska och samhälleliga värderingar som vårdvetenskapliga, humanistiska och medicinska forsknings resultat och dessa står inte självklart i harmoni med varandra. Forskning om implementering av forsknings resultat i miljöer av detta slag har sannolikt bäring även på andra komplexa miljöer. Därför föreslår Lunds universitet en strategisk satsning på forskning som fokuserar implementering av forskning om vårdprocesser, högkvalitativ hälso- och sjukvård och vård och omsorg i samverkan till den äldsta befolkningen. Utmaningen när det gäller gränsöverskridande implementering av forskning om vårdprocesser, högkvalitativ hälso- och sjukvård och vård och omsorg i samverkan till den äldsta befolkningen är inte unik för det svenska samhället. Sverige ligger emellertid i framkanten i den meningen att stora födelsekohorter tidigast uppträdde i de nordiska länderna, därefter i Europa och numera är det ett världsomspännande fenomen. En strategisk satsning på utveckling och testning av modeller som bättre svarar mot de äldstas behov skulle väcka stort internationellt intresse. Sverige är redan i blickpunkten för många länder som står inför betydande demografiska förändringar tex Kina och Japan. Med en satsning av ovan beskrivet slag skulle intresset öka ytterligare. 3. Motivering till varför forskningsstöd inom ovan beskrivna område prioriteras: Området har prioriterats på grund av dess gränsöverskridande natur och för dess strategiska betydelse för vård och omsorg i Sverige och för Sveriges goda förutsättningar att gå i fronten för hur den förändrade demografiska strukturen världen över skall kunna mötas av hälso- och sjukvården, vård och omsorg och familjen som vårdgivare.

12 4. Exempel på fem framstående forskargrupper, från olika organisationer, som skulle kunna söka projekt inom ett program med ovan föreslagna ämnesområde: Stockholm: Äldrecentrum, Laura Fratiglioni, Mårten Lagergren, KI; Bengt Winblad mfl Göteborg: Synneve Ivanoff Dahlin, Sten Landahl (GU) mfl Umeå: Gösta Bucht, Yngve Gustafsson, (Umeå Univ) etc Linköping: Anna-Kristina Ek, Mitra Unosson (LiU) etc Lund: Ingalill Rahm Hallberg, Sölve Elmståhl, Anna-Karin Edberg, Ulla Melin Emilsson 5. Beskrivning av relevansen för svensk industri och/eller samhället i övrigt av forskning inom ovan beskrivna område: Området har strategisk betydelse för samhällsutvecklingen och den ekonomiska balansen, för Sverige såväl som internationellt där Sverige till följd av omfattande register, förhållandevis god infrastruktur för vård och omsorg har betydande konkurrensfördelar. Forskningen vid universiteten är omfattande. Det finns en plattform av kunskap från vilken nästa steg mot nya strukturer, arbetsformer och nytt innehåll skulle kunna tas. Tekniska och logistiska innovationer till nytta för de äldsta i befolkningen är intressanta för såväl industri som samhälle. 6. Motivering till föreslagen utlysnings-/bidragsform (om sådan angetts): Ett forskningsprogram av detta slag bör utlysas så att det främjar samarbete mellan olika vetenskapsområden och helst så att olika nationella forskargrupper samarbetar vilket innebär finansieringsformer som tex ramprogram.

13 4. 1. Förslag till forskningsprogram lämnat av: Lunds Universitet 2. Beskrivning av ämnesområde: Translationell Cancerforskning är fokuserad på att lösa kliniska problem inom cancerområdet och involverar ofta expertis från olika skiljda vetenskapsområden, såsom immunologi, bioteknik, onkologi, molekylärbiologi och nanoteknologi. Till skillnad från traditionell cancerforskning, som oftast försöker kartlägga de underliggande mekanismerna bakom sjukdomen, så syftar det translationella tillvägagångssättet på att, med hjälp av avancerad teknologi, direkt och utan tidsspillan föra ut forskningsresultat till patienten. Fokus är således mindre på basal förståelse och mer på det praktiska tillgodogörandet av forskningen, vilket kan exemplifieras med senare tids nya molekylärdiagnostiska metoder baserade på genomik eller proteomik. Dessa har redan fått betydelse hur vi diagnostisera och väljer behandlingsmetoder för olika cancerindikationer. Trenden inom ämnesområdet är tydligt gränsöverskridande och stora satsningar görs internationellt på translationell cancerforskning, vilket förväntas få stor strategisk betydelse för samhället eftersom resultaten kommer att stimulera både nya start-upp bolag samt förväntas få stor betydelse för samhällsekonomin och inte minst för en ökad livskvalitet hos cancerpatienter. Den gränsöverskridande aspekten exemplifieras bästa av att ny teknik inom så kallade omics områden (t.ex. proteomik, genomik, nanomedicin) behöver utvecklas/tillämpas i kombination med prospektiva kliniska studier syftande till förbättrad diagnostik, prediktion och prognostik. Även systembiologi är ett viktigt inslag i detta område, eftersom omics tekniker möjliggör precisionsmätningar som ofta är av dynamisk natur. Detta möjliggör en kvantitativ beskrivning av förloppen, vilket inte tidigare har tillämpats inom translationell cancerforskning. Det är således av vikt att, baserat på experimentella data, utföra mekanistisk modellering av gen och proteindynamik, vilket i sin tur kan öppna nya terapeutiska interventionsmöjligheter. Resultatet av detta ämnesområde är en förbättrad och tidigare diagnostik för olika cancertyper, det enskilt bästa tillvägagångssättet att förbättra möjligheterna till överlevnad. Lunds Universitet föreslår en satsning på detta ämnesområde på grund av dess stora strategiska betydelse, gränsöverskridande karaktär samt det faktum att Sverige har lovande forskning inom området. Framstående forskargrupper inom ämnesområdet finns idag på Lunds Universitet, Karolinska Institutet, KTH, Uppsala Universitet samt Chalmers, d.v.s. området uppfyller väl kravet på betydande tyngd och omfattning inom svensk forskning. Emellertid behövs en ytterligare förstärkning att göras för att behålla Sveriges internationella konkurrenskraft inom området samt för att nå en ledande ställning inom fler delområden. Ämnesområdets relevans är betydande för både regionala sjukvårdsorganisationer, läkemedelsbolag samt bioteknikföretag, eftersom trenden går mot en mer individualiserad cancerbehandling. Detta innebär för sjukvårdsorganisationer en möjlighet att spara stora kostnader i vården och samtidigt uppnå en förbättrad kvalitet. Läkemedelsbolag, som t.ex. Astra Zeneca, söker efter denna typ av forskning eftersom det skulle förbättra och förkorta läkemedelsutvecklingen då optimala patientgrupper kan väljas för de olika kliniska faserna. Translationell cancerforskning är dessutom ett lämpligt område för att studera dessa processer samt att föra implementeringsproblematiken framåt. Vidare stimuleras det teknikutvecklande företagandet, eftersom detta är en förutsättning för utvecklingen av nya avancerade diagnostik och terapiprinciper. Exempel på det senare är att det bara i USA under senare tid startats ett hundratal nya bolag enbart inom området molekylär diagnostik Sammanfattningsvis uppfyller det föreslagna ämnesområdet Translationell Cancerforskning väl de krav SSF har på förslag till nysatsningar, i det att de strategiska implikationerna för samhället, företagandet och universitetsforskningen är omfattande, samtidigt som en betydande bas finns att bygga på inom svensk forskning. 3. Motivering till varför forskningsstöd inom ovan beskrivna område prioriteras: Ämnesområde prioriteras på grund av dess stora strategiska betydelse, gränsöverskridande karaktär, samt dess relevans för både regionala sjukvårdsorganisationer, läkemedelsbolag samt bioteknikföretagandet. 4. Exempel på fem framstående forskargrupper, från olika organisationer, som skulle kunna söka projekt inom ett program med ovan föreslagna ämnesområde: Stockholm: Rolf Kiessling, Klas Wiman, Klas Kärre, (KI), Mathias Uhlen (KTH) etc

14 Uppsala: Carl-Henrik Heldin, Thomas Tötterman, Lena Claesson-Welsh (UU) etc Göteborg: Jan-Erik Damber, Eva Forssell-Aronsson (GU) etc Umeå: Roger Henriksson, Anders Bergh (Umeå Univ) etc Linköping: Anders Rosén, Mikael Sigvardsson, Olle Ståhl (LiU) etc Lund: CREATE Health (Borrebaeck/Borg/Peterson/Rose/Påhlman/James/Laurell) 5. Beskrivning av relevansen för svensk industri och/eller samhället i övrigt av forskning inom ovan beskrivna område: Translationell cancerforskning stimulerar det teknikutvecklande företagandet, eftersom detta är en förutsättning för utvecklingen av nya avancerade diagnostik och terapiprinciper. Vidare är detta idag ett prioriterat område inom s.k. big pharma (t.ex. AZ), eftersom de idag driver utvecklingen inom individualiserad terapi och läkemedelsutveckling. 6. Motivering till föreslagen utlysnings-/bidragsform (om sådan angetts): Utlysningsformen bör anpassas efter det faktum att flera starka forskningsgrupper kommer att behöva samarbeta för att uppnå internationell framgång, d.v.s. finansieringsformer av typ strategiskt centrum eller ramprogram föreslås.

15 5. 1. Förslag till forskningsprogram lämnat av: Karolinska Institutet 2. Beskrivning av ämnesområde: Cellsystem och cellterapi Utvecklingen kring stamceller, regenerativ medicin och vävnadsteknologi (s.k. tissue engineering ) är snabbt expanderande. Förbättrade cellbaserade analyssystem är av utomordentligt stor vikt för läkemedelsutveckling. De cellinjer som f.n. används är ofta otillfredsställande modeller för specifika vävnadstyper och cytopatologiska processer. Svensk forskning ligger väl till när det gäller stamceller och bör ha goda möjligheter att göra framsteg inom dessa forskningsfält. 3. Motivering till varför forskningsstöd inom ovan beskrivna område prioriteras: I Sverige har vi en stark biomedicinsk forskning med tonvikt på både grundforskning och klinisk forskning, samt en stark tradition av väl fungerande överföring av kunskap mellan dessa områden. Sverige har även en historisk styrka inom medicinsk teknik med ett flertal viktiga innovationer såsom pacemakern och den konstgjorda njuren. Vår starka ställning har medfört betydande hälsovinster och industriell utveckling. Svensk biomedicinsk forskning har dock under senare år försvagats, framförallt på grund av ett (i förhållande till andra länder) relativt minskat statligt stöd till svensk forskning. Av synnerligen stor strategisk betydelse är därför att bibehålla och främja det historiskt sett starka biomedicinska området genom utökat finansiellt stöd till de främsta forskargrupperna. Ett övergripande mål för det rekommenderade insatsområdet är att de ska överbrygga mellan etablerade discipliner och kunskapsområden. Strategiskt relevanta biovetenskaper inom stamceller, regenerativ medicin och vävnadsteknologi behöver byggas kring samverkan inom små och medelstors grupperingar bestående av forskargrupper med kliniker, biologer, fysiker, kemister och matematiker, för att etablera nya kompetensområden i interdisciplinära fält. Cellterapi är idag ett mycket expansivt forsknings område där utvecklingen av potentiellt användbara terapi metoder är uppenbar. Framställning av terapeutiskt relevanta celltyper, stamceller eller differentierade celltyper är ett strategiskt utomordentligt viktigt område av betydelse både för preklinisk läkemedelsutveckling, cellterapi/regenerativ medicin och för framsteg inom vävnadsteknologi. 4. Exempel på fem framstående forskargrupper, från olika organisationer, som skulle kunna söka projekt inom ett program med ovan föreslagna ämnesområde: Frisén, Jonas, Karolinska Institutet Olle Korsgren, Uppsala universitet Anders Björklund, Lunds universitet Henrik Semb, Lunds universitet Urban Lendahl, Karolinska Institutet Gold, Julie, Chalmers tekniska högskola Edlund, Thomas, Umeå universitet Lena Claesson-Welch, Uppsala Outi Hovatta, Karolinska Institutet 5. Beskrivning av relevansen för svensk industri och/eller samhället i övrigt av forskning inom ovan beskrivna område: En stark akademisk forskning såväl grundläggande som mer tillämpad inom bioteknik, biokemi och molekylär cellbiologi är av avgörande betydelse för svensk industri inom livsvetenskapernas område. Antalet innovationer med sitt ursprung i den akademiska forskningen som resulterat i globala produkter eller företag talar sitt tydliga språk. Området har också bevisat sin potential som grogrund för ett stort antal nya bioteknikföretag (http://www.swedenbio.se). Både i Sverige och internationellt framträder behovet av att bättre tillvarata grundvetenskapliga upptäckter för att snabbare nå tillämpningar som kan främja människors hälsa. Ett uppmärksammat mål är att skapa bättre integration mellan grundforskning och klinisk verksamhet (s.k. translationell forskning ).

Stiftelsen för Strategisk Forskning

Stiftelsen för Strategisk Forskning Stiftelsen för Strategisk Forskning Forskning som formar vår framtid Presentation för styrelsen Lars Rask 2008-02-08 1 Stiftelsen för Strategisk Forskning Bildades 1994 Regeringen utarbetade dess stadga,

Läs mer

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt En regions och en nations långsiktiga l utveckling avgörs av förmf rmågan att attrahera, behålla och utveckla människor. Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Strategic Research Areas

Strategic Research Areas Strategic Research Areas Modelling: on-going (includes modelling and characterisation) Manufacturing Development Potential new area in future Materials development Potential new area in future Strategic

Läs mer

Masterprogram i kemi 2015/2016

Masterprogram i kemi 2015/2016 Masterprogram i kemi 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% Uppsala universitet erbjuder en högklassig utbildning i kemi på avancerad nivå, nära kopplad till världsledande forskning. Tack vare denna forskningsanknytning

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Panel members that participated year 2004 and/or 2005 plus one of - or all of the years 2006,

Panel members that participated year 2004 and/or 2005 plus one of - or all of the years 2006, Panel members that participated year 2004 and/or 2005 plus one of - or all of the years 2006, Surname First name Sex University City Country Alarcón-Riquelme Marta K Uppsala Universitet Uppsala Sverige

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Infectious Diseases - a global challenge

Infectious Diseases - a global challenge Infectious Diseases - a global challenge Clas Ahlm Department of Clinical Microbiology, Division of Infectious Diseases, Umeå University Swedish Conference on Infection Prevention and Control, Umeå April

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer

Rekommenderad finansiering strategiska forskningsområden

Rekommenderad finansiering strategiska forskningsområden Rekommenderad finansiering strategiska forskningsområden Summan som anges är rekommenderad årlig finansiering från och med år 2012 (efter successiv höjning under perioden 2010-2012). Cancer Center for

Läs mer

Energimyndighetens solcellsverksamhet

Energimyndighetens solcellsverksamhet Energimyndighetens solcellsverksamhet Linus Palmblad Teknikavdelningen 016-544 23 37 linus.palmblad@energimyndigheten.se www.energimyndigheten.se Energimyndighetens uppdrag: Att arbeta för ett tryggt,

Läs mer

Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07

Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Innehåll Vad är en kommunikativ plattform?...3 Målgrupper...4 Samtliga målgrupper... 4 Interna målgrupper... 4 Kärnvärden och stödord...5 Tonalitet

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Forskningsfinansieringen för psykisk hälsa i Europa är förhållandevis liten jämfört med den

Forskningsfinansieringen för psykisk hälsa i Europa är förhållandevis liten jämfört med den Varför forska i psykisk hälsa? Psykisk ohälsa kan förorsaka en belastning för de som drabbas, deras närstående och för samhället överlag. Varje år upplever åtminstone en av tre européer psykisk ohälsa.

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte.

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Titel det första du kommunicerar till granskaren Ska vara kort max 100 tecken.

Läs mer

Resultat från den första Workshopen

Resultat från den första Workshopen Resultat från den första Workshopen Martin Risberg, Swerea Ola Isaksson, GKN Aerospace Sweden Kopplingar till andra agendor och initiativ SIP Lättvikt SIP Produktion 2030 SIP Metalliska material SIP Innovair

Läs mer

Masterprogram i biologi 2015/2016

Masterprogram i biologi 2015/2016 Masterprogram i biologi 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% På masterprogrammet i biologi får du en förstklassig utbildning med stor valfrihet att skapa din egen profil. Genom det stora kursutbudet inom

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Studeranderepresentanter Martin Grimheden

Läs mer

Internet of Things betydelse för Sverige

Internet of Things betydelse för Sverige Internet of Things betydelse för Sverige 1. Sveriges Ökat intresse för Forskning och Innovation () 2. EUs intresse av och Horizon 2020 3. i Sverige 4. s möjlighet och effekt för Sverige 5. Agenda, projekt,

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag Prioriteringsprocess Beslutsstödsdokument Kvalitetsindikatorer Populärversion Skolhälsovården Patient- och närstående Vetenskapligt underlag Kartläggning av nuläget Mårten Gerle, med. sakkunnig, ordf.

Läs mer

Medical Engineering 120 hp Info för D-teknologer 11 04 11

Medical Engineering 120 hp Info för D-teknologer 11 04 11 Medical Engineering 120 hp Info för D-teknologer 11 04 11 1 Medical Engineering Medicinsk teknik Programansvarig: Mats Nilsson mats@sth.kth.se 08 790 48 62 Akademiskt ansvarig: Professor Kaj Lindecrantz

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg

1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg Utlysning, Vinnvård Fellows 1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg Vården och omsorgen står inför stora utmaningar. En åldrande befolkning, ny teknik och ökade förväntningar från patienter

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:617 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Regeringen föreskriver 1 att bilaga 1 och

Läs mer

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Datum 2012-02-01 Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Ett förvaltande organ är den juridiska person som förvaltar ett bidrag som Vetenskapsrådet betalar ut. Nedan listas

Läs mer

Dilaforette ingår samarbete med Ergomed för utveckling av behandling inom sicklecellanemi

Dilaforette ingår samarbete med Ergomed för utveckling av behandling inom sicklecellanemi Dilaforette ingår samarbete med Ergomed för utveckling av behandling inom sicklecellanemi STOCKHOLM, LONDON den 19 februari 2015. Ergomed PLC (LSE:ERGO eller Ergomed ) och Dilaforette AB ( Dilaforette

Läs mer

NATURVETARE 19 april 2013

NATURVETARE 19 april 2013 Arbetsmarknad & karriär NATURVETARE 19 april 2013 Naturvetarna www.naturvetarna.se 08 466 24 80, info@naturvetarna.se Naturvetarnas nätverk på LinkedIn Vi arbetar för naturvetare, så att de kan rädda världen.

Läs mer

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013 UF 23 SM 1401 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2013 Higher Education. Employees in Higher Education 2013 I korta drag Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent

Läs mer

Regler & Anvisningar Quality Innovation of the Year 2015

Regler & Anvisningar Quality Innovation of the Year 2015 Regler & Anvisningar Quality Innovation of the Year 2015 SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling Drakegatan 6, 412 50 Göteborg Kungsgatan 26, 111 35 Stockholm Telefon 031-723 17 00 Fax 031-723 17 99 siq@siq.se

Läs mer

Swami. Valter Nordh, Göteborgs Universitet 50% SWAMID/Swami 50% edugain X% GU. valter.nordh@gu.se 031-786 5357

Swami. Valter Nordh, Göteborgs Universitet 50% SWAMID/Swami 50% edugain X% GU. valter.nordh@gu.se 031-786 5357 Swami Valter Nordh, Göteborgs Universitet 50% SWAMID/Swami 50% edugain X% GU valter.nordh@gu.se 031-786 5357 Swami Swami SUNETs middleware satsning Swami står för The Swedish Alliance for Middleware Infrastructure

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Högre utbildning och forskning i Brasilien

Högre utbildning och forskning i Brasilien Högre utbildning och forskning i Brasilien Science withoutborders och Sveriges nationella erbjudande Mikael Román, Brasília mikael.roman@growthanalysis.se Andreas Larsson, Stockholm Andreas.Larsson@tillvaxtanalys.se

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4HI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-11-06 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HI10 1.2. Programmets

Läs mer

engagera samhället, myndigheter och industri för att förbättra forskning som är biobanksbaserad

engagera samhället, myndigheter och industri för att förbättra forskning som är biobanksbaserad Vetenskapsrådets hearing om biobanker 2007-09-18 Nuvarande brister och utvecklingsmöjligheter för att organisera och engagera samhället, myndigheter och industri för att förbättra forskning som är biobanksbaserad

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI

Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI ehälsa Möjlighet till patientinflytande eller Hot mot patientintegritet? Health Informatics Centre, Dept. of LIME and Dept.

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning Evidensbaserad kunskap och patient outcome

Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning Evidensbaserad kunskap och patient outcome Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning Evidensbaserad kunskap och patient outcome Isabell Fridh Intensivvårdssjuksköterska, Fil Dr Ins7tu7onen för vårdvetenskap och hälsa Vårdvetenskap Vårdvetenskap

Läs mer

Flexible Assembly of Environmental Cars

Flexible Assembly of Environmental Cars Mr.Dick O.Larsson Volvo Cars Core ME T&F (Framtida process strategier) Sammanfattning / dagsläget: Flexible Assembly of Environmental Cars Trots sina tidigare framgångar, går svensk fordonsindustri stora

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Stockholm: Universitetshuvudstaden

Stockholm: Universitetshuvudstaden Stockholm: Universitetshuvudstaden Utbildning, forskning och utveckling med Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet i samverkan. Stockholm: Universitetshuvudstaden

Läs mer

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37 Del 1. Vidtagna åtgärder i denna ansökan utifrån den kritik som lämnades av Högskoleverket... 7 vid bedömningen 2007 2008 Programmets grundläggande struktur... 7 Pedagogisk modell för integration av teori

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Datorer och intelligens

Datorer och intelligens Datorer och intelligens (kapitel 4 och 8 av Winograd & Flores) Harko Verhagen Statement One cannot program computers to be intelligent Problem: vad är intelligens? Vad är intelligens? 1. Intelligens =

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Forskarstation Östra Norrbotten

Forskarstation Östra Norrbotten Forskarstation Östra Norrbotten I samverkan med: Företag Skolor Myndigheter Organisationer För regional utveckling Utvecklingsprojektet: Forskarstation Östra Norrbotten Första fasen genomförs i samverkan

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Utbildning av toxikologer förr och nu behov för framtiden

Utbildning av toxikologer förr och nu behov för framtiden Utbildning av toxikologer förr och nu behov för framtiden Annika Hanberg Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet annika.hanberg@ki.se Utbildning av toxikologer i Sverige Masterprogram (internationella,

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Mikilvægi samskipta heilbrigðisgeirans og iðnfyrirtækja til þess að örva vísindastarfsemi og nýsköpun

Mikilvægi samskipta heilbrigðisgeirans og iðnfyrirtækja til þess að örva vísindastarfsemi og nýsköpun Mikilvægi samskipta heilbrigðisgeirans og iðnfyrirtækja til þess að örva vísindastarfsemi og nýsköpun Birgir Jakobsson Karolinska University Hospital 26. janúar 2011 The Doctor. Sir Luke Fildes, 1891.

Läs mer

Remissvar angående EU konsultation avseende europeiska åtgärder inom området sällsynta sjukdomar (Dnr S2007/10815/HS)

Remissvar angående EU konsultation avseende europeiska åtgärder inom området sällsynta sjukdomar (Dnr S2007/10815/HS) Stockholm 21 januari 2008 Remissvar angående EU konsultation avseende europeiska åtgärder inom området sällsynta sjukdomar (Dnr S2007/10815/HS) Karolinska Institutet (KI) ser mycket positivt på detta initiativ.

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Samlad expertis för bästa finansieringsutfall Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Disposition Forskningsfinansiering Lunds universitet Vad gör Forskningsservice? Strategiska forskningsområden

Läs mer