Förslag till forskningsområden för programutlysningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till forskningsområden för programutlysningar"

Transkript

1 Förslag till forskningsområden för programutlysningar SSF kontaktade samtliga universitet, relevanta högskolor, åtta branschorganisationer samt de fyra forskningsinstituten att vardera lämna in två förslag, vart och ett omfattande maximalt två A4-sidor i en fastlagd mall. Förslagen skulle lämnas senast 1 oktober Följande inbjudna organisationer har inkommit med förslag: Almega 1 Blekinge tekniska högskola 2 Chalmers Tekniska universitet 2 Göteborgs universitet 1 Högskolan i Halmstad 1 Högskolan i Kalmar 1 Innventia 1 Karlstads universitet 1 Karolinska Institutet 2 Kungliga tekniska högskolan 1 Linköpings universitet 2 Luleå tekniska universitet 2 Lunds universitet 4 Mittuniversitetet 1 Skogsindustrierna 2 SP- Sveriges Tekniska Forskningsinstitut/SIK 1 Stockholms universitet 1 Swerea AB 2 Sveriges Lantbruksuniversitet 2 Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 2 Umeå universitet 1 Uppsala universitet 3 Örebro universitet 2 Utöver dessa 38 inlämnade förslag, har sex enskilda forskare lämnat in förslag vid sidan av sina universitetsledningar. Eftersom detta inte utgör ansökningar, utan idéer till områden för utlysningar har dessa också lagts in i sammanställningen, som därför omfattar 44 förslag. De sex forskarna är: Jan Blomgren, Svenskt Kärntekniskt Centrum; Uppsala universitet Johan Hoffman, Kungliga tekniska högskolan Mikael Persson, Chalmers tekniska universitet Imre Prászit, Chalmers tekniska universitet Thomas Olivecrona, Umeå universitet Kristofer Rubin, Uppsala universitet Förslagen har tilldelats ett nummer i den ordning de inkom i portalen. De bilagda förslagen är sorterade i denna nummerordning. I nedanstående försök att sortera förslagen efter ämnesområden används också dessa nummer. Försök till sortering av inkomna förslag efter ämnesområden

2 Numren framför namnet på ingivaren hänvisar till bilagda förslag. Lunds universitet inkom med tre förslag och Uppsala universitet med fyra. Dessutom inkom fyra enskilda forskare med var sitt förslag. Samtliga dessa förslag är inlagda i sammanställningen nedan. Bakteriologi/antibiotika 2. Umeå universitet Nya antibakteriella strategier Inom SSFs verksamhetsområden överlappar relativt kraftigt med Bioutlysningen 2009 I linje med A. Jones och A. Hallbergs LV-SFC från 2002 Överlappar Uppsala universitet New antibiotics Inom SSFs verksamhetsområden I linje med A. Jones och A. Hallbergs LV-SFC från 2002 Överlappar Örebro universitet Microbe-Gut-Brain Interaction Inom SSFs verksamhetsområden Ligger delvis inom samma härad som 2 och 14, men har en helt annan inriktning Bioimaging 6. Karolinska institutet Biologisk avbildning Inom SSFs verksamhetsområden I linje med delar av SFC Visimod från 2005 och Visualiseringsprogrammet Överlappar med 18 och Kungliga tekniska högskolan Imaging Technology for Life Sciences Inom SSFs verksamhetsområden Likt 6 och Linköpings universitet Bildbaserade tekniker inom medicin Delvis inom SSFs verksamhetsområden Överlappar delvis 6, 18, Lunds universitet Functional and molecular bioimaging Inom SSFs verksamhetsområden Anknyter till 6, 17, 32, men är mer hårdvaruorienterat Diverse biomedicinska områden 4. Lunds universitet Translationell cancerforskning Inom SSFs verksamhetsområden. I linje med med SFC Create Health från 2005

3 5. Karolinska Institutet Cellsystem och cellterapi Inom SSFs verksamhetsområden I linje med två LV-SFC från Göteborgs universitet Kemisk biologi Inom SSFs verksamhetsområden Delvis kopplat till bioimaging 13. Uppsala universitet Kronisk smärta Inom SSFs verksamhetsområden 31. Sveriges lanbruksuniversitet Systems-based novel animal models of complex disease and for drug development Inom SSFs verksamhetsområden I linje med SFC 2005 (Leif Andersson) 37. Lunds universitet Systembiologi: biologiska systems cellulära dynamik och reglering Inom SSFs verksamhetsområden I linje med SIG Carsten Pettersson Applicerbart inom ex. stamcellsbiologi, cancerbiologi, metabola studier 44. Kristofer Rubin och kolleger Extracellular Matrix Inom SSFs verksamhetsormåden Medicinsk teknik 23. Högskolan i Kalmar Innovativa system för bio- och/eller biomimetisk sensorbaserad detektion Inom SSFs verksamhetsområden 40. Mikael Persson, Chalmers Medicintekniska vårdnära forsknings- och utvecklingsmiljöer Inom SSFs verksamhetsområden Bioteknik och Livsmedelsforskning 9. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut/SIK Avancerad livsmedelsvetenskap I utkanten av SSFs verksamhetsområden 30. Sveriges lantbruksuniversitet Utveckling och produktion av vacciner och läkemedel i växter Inom SSFs verksamhetsområden 43. Thomas Olivecrona, Umeå universitet Advanced Food Science I utkanten av SSFs verksamhetsområden

4 Diverse forskningsområden relaterade till skogsråvara 21. Skogsindustrierna Demonstrerade nya produkter från biomaterial (förslaget stött av Trä- och Möbelindustriförbundet) Inom SSFs verksamhetsområden I linje med SFC Biomime Överlappar Skogsindustrierna Framtidens energieffektiva och miljövänliga hus baserade på förnyelsebara material I utkanten av SSFs verkssamhetsområden, passar möjligen inom produktutveckling Förslaget går betydligt längre mot innovation än vad SSF normalt tillåter. 25. Mittuniversitetet Skogsindustrikombinat med mycket högt förädlingsvärde Inom SSFs verksamhetsområden Alltför storskaligt och tillämpat för SSF 29. Innventia Biobaserade funktionella material och tillverkningsprocesser Inom SSFs verksamhetsområden I linje med SFC Biomime Överlappar 21 Kemi 7. Stockholms universitet Kemisk katalys Inom SSFs verksamhetsområden Energirelaterade material 32. Chalmers Tekniska högskola Sustainable and energy-efficient device technologies Inom SSFs verksamhetsområden Överlappar med 15 och 36 samt med det utkast till forskningsprogram som STEM och SSF utarbetat(r) 15. Uppsala universitet Energirelaterade material Inom SSFs verksamhetsområden Överlappar med 32 och 36 samt med det utkast till forskningsprogram som STEM och SSF utarbetat(r) 36. Linköpings universitet Material för energitillämpningar Inom SSFs verksamhetsområden Överlappar 15 och 32 samt med det utkast til forskningsprogram som STEM och SSF utarbetat(r)

5 Kärnteknik 41. Imre Prászit, Chalmers Tekniska högskola Ny kärnteknik Inom SSFs verksamhetsområden Anknyter till/överlappar Jan Blomgren, Vattenfall Pan-European Nuclear Power; Svenskt Kärntekniskt Centrum; Uppsala universitet Jules Horowitz-reaktorn som bas för svensk materialforskning Inom SSFs verksamhetsområden Anknyter till/överlappar 41 Beräkningsvetenskap, modellering, simulering 20. Försvarets forskningsinstitut Beräkningsvetenskap Inom SSFs verksamhetsområden Tangerar/överlappar Chalmers Tekniska högskola Utveckling av metoder för modellering, analys, visualisering Inom SSFs verksamhetsområden Tangerar/överlappar Johan Hoffman med kolleger från KTH, Chalmers, Umeå universitet, Uppsala universitet och Lunds tekniska högskola Simulering och beräkningsteknik för Fältproblem Inom SSFs verksamhetsområden Tangerar överlappar 20 och 33 Återvinning/kretslopp 27. Swerea AB Fullständig återvinning av heterogena material och återanvändning av konstituenter Inom SSFs verksamhetsområden Överlappar den av styrelsen initierade studien om Återvinningsforskning 28. Swerea Kretsloppsanpassad produktframtagning med minimal miljöbelastning Delvis inom SSFs verksamhetsområden (produktutveckling), men också en stor del samhällsvetenskaplig forskning. Tribologi/materialutveckling 34. Luleå tekniska universitet Interfacial engineering Inom SSFs verksamhetsområden

6 Diverse IT-relaterade områden/robotics 10. Blekinge tekniska högskola Multi-core Platforms Inom SSFs verksamhetsområden 11. Blekinge tekniska högskola Integrerad virtuell produkt- och produktionsutveckling Inom SSFs verksamhetsområden Variant av ProViking? 24. Högskolan i Halmstad Creation of a networked vehicle-infrastructure system Inom SSFs verksamhetsområden Mycket storskaligt 12. Örebro universitet Robotics for the 21st century Inom SSFs verksamhetsområden Explosiver 19. Försvarets forskningsinstitut Energietiska material (explosiver etc) Inom SSFs verksamhetsområden Förslaget förefaller alltför storskaligt för SSF Vård och omsorg 1. Karlstads universitet Vård- och stödsamordning inom omsorgssektorn. Utanför SSFs verksamhetsområden Överlappar med Lunds universitet Vårdens och omsorgens logistik Till största delen utanför SSFs verksamhetsområde Överlappar delvis med Luleå tekniska universitet E-hälsa Tveksamt om detta förslag ligger inom SSFs verksamhetsområde Samhällsvetenskap 26. Almega Policy- och regleringsfrågor inom konvergerande marknader Utanför SSFs verksamhetsområden

7 1. 1. Förslag till forskningsprogram lämnat av: Torsten Norlander, professor i psykologi, Karlstads universitet 2. Beskrivning av ämnesområde: Vård- och stödsamordning inom omsorgssektorn i vid mening (hälso- och sjukvård, kriminalvård, osv) i avseende på verksamheten inom och mellan myndigheter och med andra nya aktörer (t ex entreprenörer och kooperativ) samt hur implementering av nya evidensbaserade metoder kan genomföras. Till området skall också föras frågor om förbättrad journalföring (av mer interaktiv karaktär) och klienternas delaktighet i behandlingen samt utformningen av utbildningarna av olika vård- och stödgivare. 3. Motivering till varför forskningsstöd inom ovan beskrivna område prioriteras: I takt med att samhället blir allt mer komplicerat ökar risken att klienter/patienter faller mellan stolarna både inom och mellan myndigheter. Det saknas ofta en helhetsbild av klienten och vård- och stödgivarnas själva riskerar att mer uppfatta sitt ansvar som ett uppfyllande av vissa förpliktelser snarare än bidra till att skapa grundläggande förändringar för klienten. Med ett annat förhållningssätt skapas stora vinster både för den enskilde och för samhället. 4. Exempel på fem framstående forskargrupper, från olika organisationer, som skulle kunna söka projekt inom ett program med ovan föreslagna ämnesområde: (1) Karlstads universitet fick det stora regeringsuppdraget att leda försöksverksamhet vad gäller implementering av case management teknik (vård- och stödsamordning). Detta görs i nära samverkan med det fristående forskningsinstitutet Evidens-FoU. Tillsammans har man byggt upp en unik kunskap och ett landsomfattande nätverk. Vidare finns vid universitetet en omfattande klinisk forskning inom området psykiatri/psykologi: psykosforskning (Clinical Long-term Investigation of Psychosis in Sweden, CLIPS), ADHD (t ex förbättra diagnostisering och medicininställning, Qbtech; sensomotorisk rörelseterapi, Vestibularis) samt stresshantering (Human Performance laboratoriet). Ytterligare har Karlstads universitet framgångsrik forskning inom områdena Folkhälsovetenskap, Risk, Omvårdnad och Biomedicinsk vetenskap. Samtliga här nämnda forskargrupper har samlats på en forsknings- och utbildningsplattform under namnet Hälsoakademin. Ett kännetecken för Hälsoakademin är en forskning tillsammans med kliniskt och praktiskt verksamma personer. (2) Örebro universitet har en omfattande klinisk forskning i samverkan med Universitetssjukhuset i Örebro. (3) Vid Lunds universitet är forskargruppen CEPI verksamma. Denna grupp har särskilt en kompetens inom socialtjänstforskning. (4) Karolinska Institutet har kompetens inom området (5) Vid Umeå universitet finns en socialpsykiatrisk forskning som är snarlik den som bedrivs i Lund. 5. Beskrivning av relevansen för svensk industri och/eller samhället i övrigt av forskning inom ovan beskrivna område: Relevansen består däri att det föreligger stora strukturproblem inom vård- och omsorgsområdet och andra närliggande områden såsom till exempel kriminalvården. Stora besparingar kan göras för både den enskilde och samhället med effektiviseringar, bättre rapporteringar, interaktiva journaler, okomplicerade beslutsgångar och genomtänkta och flexibla samordningslösningar. Det är viktigt att nya aktörer ges möjligheter att medverka på denna arena. Myndighetsstrukturen kan tyvärr ibland vara tungfotad och med svårigheter att förnya sig. Erfarenheterna från case manager satsningen visade att det var små vårdföretag i Sverige som införde och utvecklade metoden. Efterhand framstod detta nya arbetssätt som mycket attraktivt och det är inte säkert att metoden fått möjligheter att utvecklas enbart

8 inom den ordinarie verksamheten. Samtidigt finns det uppenbara problem med förekomst av nya aktörer. Det är till exempel nödvändigt att kvalitetskriterier fastställs och tillämpas vid upphandlingar. Det är också nödvändigt att se över att utbildningar för arbetsuppgifter inom vård- och stödområdet görs mer anknutna till evidensbaserade metoder. 6. Motivering till föreslagen utlysnings-/bidragsform (om sådan angetts):

9 2. 1. Förslag till forskningsprogram lämnat av: Umeå universitet 2. Beskrivning av ämnesområde: Nya antibakteriella strategier Programmet avser forskning om de mikrobella mekanismerna bakom infektionssjukdomar orsakade av bakterier hos människor och djur. Projekten bör ta fasta på nya möjligheter till molekylära och kemisk-biologiska angreppssätt genom interdisciplinär forskning som omfattar områdena mikrobiologi, molekylärbiologi, immunologi, cellbiologi, metabolomics, strukturbiologi, medicinsk kemi, biokemi, organisk kemi, kemometri och fysik. 3. Motivering till varför forskningsstöd inom ovan beskrivna område prioriteras: Mikroorganismer som orsakar infektioner är bland de största orsakerna till människors och djurs ohälsa. De orsakar samhället oerhörda kostnader i form av sjukskrivningar och läkemedelskostnader. Enligt WHO är en betydande del av den globala ohälsan, troligtvis mer än 50%, orsakad av mikroorganismer. Att utveckla nya anti-infektiösa läkemedel samt att begränsa resistensutveckling är en global utmaning. Den snabba utvecklingen av resistens mot dagens antibiotika är ett växande problem som blivit en verklig pandemi även inom vårt samhälle och vår sjukvård vilket kräver nya forskningsinsatser. Genom ökad grundforskning kan vi finna möjligheter till nya innovativa strategier för bekämpning av dessa sjukdomar och därmed bidraga till att problemen skall kunna få en hållbar och kostnadseffektiv lösning. Ökad kunskap rörande de molekylära mekanismer som ligger till grund för mikrobiell virulens, dvs mikroorganismers sjukdomsframkallande förmåga, kommer att ge nya och förbättrade möjligheter att utveckla effektivare strategier för bekämpande av infektioner. Ämnseområdet är således högst relevant för sjukvårdssektorn och för läkemedelsutveckling och bioteknisk utveckling inom infektionsmedicinska sektorn. 4. Exempel på fem framstående forskargrupper, från olika organisationer, som skulle kunna söka projekt inom ett program med ovan föreslagna ämnesområde: Forskning inom området bedrivs vid alla universitet med medicinsk/biomedicinsk forskningsverksamhet. Nedan ges exempel på framståeende forskargrupper vid ett antal universitet. Göteborg: Stockholm (KI & SU): Prof Nils Lycke Prof Staffan Normark Prof Ann-Mari Svennerholm Prof Ann-Beth Jonsson Prof Jan Holmgren Prof Mikael Rhen Prof Claes Dahlgren Prof Agneta Richter-Dahlfors Prof Birgitta Henriques-Normark Lund & Malmö: Prof Lars Björck Umeå: Prof Catharina Svanborg Prof Hans Wolf-Watz Prof Kristian Riesbeck Prof Thomas Borén Prof Anna Blom Prof Anders Sjöstedt Prof Sven Bergström Uppsala: Prof Bernt Eric Uhlin Prof Siv Andersson Prof Dan Andersson Prof Dairmaid Hughes Prof Måns Ehrenberg 5. Beskrivning av relevansen för svensk industri och/eller samhället i övrigt av forskning inom ovan beskrivna område: Ämnseområdet är högst relevant för sjukvårdssektorn och för läkemedelsutveckling och bioteknisk utveckling inom infektionsmedicinska sektorn.

10 6. Motivering till föreslagen utlysnings-/bidragsform (om sådan angetts): En programutlysning på fem år med en omfattning av minst 100 milj kr föreslås och det kan genomföras antingen i form av individuella bidrag eller rambidrag.

11 3. 1. Förslag till forskningsprogram lämnat av: Lunds Universitet 2. Beskrivning av ämnesområde: Vårdens och omsorgens logistik och processer. Hälso- och sjukvården och den kommunala vården och omsorgen står inför betydande utmaningar när det gäller dess infrastruktur, logistik och vårdprocesser särskilt när det gäller att tillgodose de behov som återfinns hos de äldsta i befolkningen. Det finns betydande forskning i Sverige om de äldres hälsa, sjukdomsutveckling, funktionella förmåga och livskvalitet, särskilt den fas då de har att leva med flera sjukdomar och behandlingar som interagerar. Det finns också betydande forskning i Sverige som demonstrerar bristfällig interaktion mellan hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg. Det föreligger således stora behov av utveckling och testning av nya modeller och annan logistik för att bättre tillgodose de äldstas behov av hälso- och sjukvård respektive kommunal vård och omsorg. De största utmaningarna för samhället (Sverige) kommer när den generation som är född mellan närmar sig års ålder men redan nu är trycket på hälso- och sjukvården och den kommunala vården och omsorgen betydande. Inledningsvis, dvs. vid cirka 70 år debuterar kroniska sjukdomar, inte sällan så kallad multisjuklighet och senare debuterar funktionsnedsättningar som leder till behov av kommunala vårdinsatser men även hälso- och sjukvårdsinsatser. Slutligen är vården i livets slut synnerligen kostnadsdrivande för samhället, bidrar till mycket låg livskvalitet för de äldre och negativa konsekvenser för de närstående som oftast varit djupt involverade i den äldres vård och omsorg under de sista levnadsåren. Under de sista levnadsåren sker vården dels i särskilda boenden där huvudsakligen personer med demenssjukdom vårdas eller i det egna hemmet med kommunal hemsjukvård och social service. Kunskapen om brister i dessa vårdformer och avsaknaden av interaktion mellan olika delar är väl tillgodosedd medan ansatser för nya lösningar är sparsamma. Den kunskapsbas som vuxit fram är en utmärkt plattform för nästa steg i kunskapskedjan, vars fokus är att testa nya modeller för såväl vårdens och omsorgens processer som vårdens inne håll och kvalitet oavsett var den förmedlas. Forskningsområdet är synnerligen gränsöver skridan de och involverar vårdforskare, omsorgsforskare, hälsoekonomer, medicinare, humanister och statsvetare mfl. Samverkan mellan dessa olika vetenskaps områden finns bland annat inom Swedish National Study on Aging and Care (Lunds universitet, Karolinska Institutet och Blekinge Tekniska högskola), Vårdalinstitutet (plattformen för forskning om äldres vård och omsorg), de forskargrupper vid Lunds universitet som arbetar med forskning om livets slut, modeller för att utveckla samverkan mellan kommuner och landsting samt inom Brain Power (involverar forskare över hela landet och har säte på KI) som särskilt fokuserar vården av personer med demens. Det finns också vid Lunds universitet EUfinansierad forskning med fokus på demensvården i åtta Europeiska länder med målet att utveckla en modell för best practice. Steget till testning och implementering av den forskning som bedrivs i Sverige har emellertid tagits endast i begränsad omfattning. Implementering av forskningsresultat i komplexa miljöer är en synnerligen avancerad process. Den berör såväl politiska, ekonomiska och samhälleliga värderingar som vårdvetenskapliga, humanistiska och medicinska forsknings resultat och dessa står inte självklart i harmoni med varandra. Forskning om implementering av forsknings resultat i miljöer av detta slag har sannolikt bäring även på andra komplexa miljöer. Därför föreslår Lunds universitet en strategisk satsning på forskning som fokuserar implementering av forskning om vårdprocesser, högkvalitativ hälso- och sjukvård och vård och omsorg i samverkan till den äldsta befolkningen. Utmaningen när det gäller gränsöverskridande implementering av forskning om vårdprocesser, högkvalitativ hälso- och sjukvård och vård och omsorg i samverkan till den äldsta befolkningen är inte unik för det svenska samhället. Sverige ligger emellertid i framkanten i den meningen att stora födelsekohorter tidigast uppträdde i de nordiska länderna, därefter i Europa och numera är det ett världsomspännande fenomen. En strategisk satsning på utveckling och testning av modeller som bättre svarar mot de äldstas behov skulle väcka stort internationellt intresse. Sverige är redan i blickpunkten för många länder som står inför betydande demografiska förändringar tex Kina och Japan. Med en satsning av ovan beskrivet slag skulle intresset öka ytterligare. 3. Motivering till varför forskningsstöd inom ovan beskrivna område prioriteras: Området har prioriterats på grund av dess gränsöverskridande natur och för dess strategiska betydelse för vård och omsorg i Sverige och för Sveriges goda förutsättningar att gå i fronten för hur den förändrade demografiska strukturen världen över skall kunna mötas av hälso- och sjukvården, vård och omsorg och familjen som vårdgivare.

12 4. Exempel på fem framstående forskargrupper, från olika organisationer, som skulle kunna söka projekt inom ett program med ovan föreslagna ämnesområde: Stockholm: Äldrecentrum, Laura Fratiglioni, Mårten Lagergren, KI; Bengt Winblad mfl Göteborg: Synneve Ivanoff Dahlin, Sten Landahl (GU) mfl Umeå: Gösta Bucht, Yngve Gustafsson, (Umeå Univ) etc Linköping: Anna-Kristina Ek, Mitra Unosson (LiU) etc Lund: Ingalill Rahm Hallberg, Sölve Elmståhl, Anna-Karin Edberg, Ulla Melin Emilsson 5. Beskrivning av relevansen för svensk industri och/eller samhället i övrigt av forskning inom ovan beskrivna område: Området har strategisk betydelse för samhällsutvecklingen och den ekonomiska balansen, för Sverige såväl som internationellt där Sverige till följd av omfattande register, förhållandevis god infrastruktur för vård och omsorg har betydande konkurrensfördelar. Forskningen vid universiteten är omfattande. Det finns en plattform av kunskap från vilken nästa steg mot nya strukturer, arbetsformer och nytt innehåll skulle kunna tas. Tekniska och logistiska innovationer till nytta för de äldsta i befolkningen är intressanta för såväl industri som samhälle. 6. Motivering till föreslagen utlysnings-/bidragsform (om sådan angetts): Ett forskningsprogram av detta slag bör utlysas så att det främjar samarbete mellan olika vetenskapsområden och helst så att olika nationella forskargrupper samarbetar vilket innebär finansieringsformer som tex ramprogram.

13 4. 1. Förslag till forskningsprogram lämnat av: Lunds Universitet 2. Beskrivning av ämnesområde: Translationell Cancerforskning är fokuserad på att lösa kliniska problem inom cancerområdet och involverar ofta expertis från olika skiljda vetenskapsområden, såsom immunologi, bioteknik, onkologi, molekylärbiologi och nanoteknologi. Till skillnad från traditionell cancerforskning, som oftast försöker kartlägga de underliggande mekanismerna bakom sjukdomen, så syftar det translationella tillvägagångssättet på att, med hjälp av avancerad teknologi, direkt och utan tidsspillan föra ut forskningsresultat till patienten. Fokus är således mindre på basal förståelse och mer på det praktiska tillgodogörandet av forskningen, vilket kan exemplifieras med senare tids nya molekylärdiagnostiska metoder baserade på genomik eller proteomik. Dessa har redan fått betydelse hur vi diagnostisera och väljer behandlingsmetoder för olika cancerindikationer. Trenden inom ämnesområdet är tydligt gränsöverskridande och stora satsningar görs internationellt på translationell cancerforskning, vilket förväntas få stor strategisk betydelse för samhället eftersom resultaten kommer att stimulera både nya start-upp bolag samt förväntas få stor betydelse för samhällsekonomin och inte minst för en ökad livskvalitet hos cancerpatienter. Den gränsöverskridande aspekten exemplifieras bästa av att ny teknik inom så kallade omics områden (t.ex. proteomik, genomik, nanomedicin) behöver utvecklas/tillämpas i kombination med prospektiva kliniska studier syftande till förbättrad diagnostik, prediktion och prognostik. Även systembiologi är ett viktigt inslag i detta område, eftersom omics tekniker möjliggör precisionsmätningar som ofta är av dynamisk natur. Detta möjliggör en kvantitativ beskrivning av förloppen, vilket inte tidigare har tillämpats inom translationell cancerforskning. Det är således av vikt att, baserat på experimentella data, utföra mekanistisk modellering av gen och proteindynamik, vilket i sin tur kan öppna nya terapeutiska interventionsmöjligheter. Resultatet av detta ämnesområde är en förbättrad och tidigare diagnostik för olika cancertyper, det enskilt bästa tillvägagångssättet att förbättra möjligheterna till överlevnad. Lunds Universitet föreslår en satsning på detta ämnesområde på grund av dess stora strategiska betydelse, gränsöverskridande karaktär samt det faktum att Sverige har lovande forskning inom området. Framstående forskargrupper inom ämnesområdet finns idag på Lunds Universitet, Karolinska Institutet, KTH, Uppsala Universitet samt Chalmers, d.v.s. området uppfyller väl kravet på betydande tyngd och omfattning inom svensk forskning. Emellertid behövs en ytterligare förstärkning att göras för att behålla Sveriges internationella konkurrenskraft inom området samt för att nå en ledande ställning inom fler delområden. Ämnesområdets relevans är betydande för både regionala sjukvårdsorganisationer, läkemedelsbolag samt bioteknikföretag, eftersom trenden går mot en mer individualiserad cancerbehandling. Detta innebär för sjukvårdsorganisationer en möjlighet att spara stora kostnader i vården och samtidigt uppnå en förbättrad kvalitet. Läkemedelsbolag, som t.ex. Astra Zeneca, söker efter denna typ av forskning eftersom det skulle förbättra och förkorta läkemedelsutvecklingen då optimala patientgrupper kan väljas för de olika kliniska faserna. Translationell cancerforskning är dessutom ett lämpligt område för att studera dessa processer samt att föra implementeringsproblematiken framåt. Vidare stimuleras det teknikutvecklande företagandet, eftersom detta är en förutsättning för utvecklingen av nya avancerade diagnostik och terapiprinciper. Exempel på det senare är att det bara i USA under senare tid startats ett hundratal nya bolag enbart inom området molekylär diagnostik Sammanfattningsvis uppfyller det föreslagna ämnesområdet Translationell Cancerforskning väl de krav SSF har på förslag till nysatsningar, i det att de strategiska implikationerna för samhället, företagandet och universitetsforskningen är omfattande, samtidigt som en betydande bas finns att bygga på inom svensk forskning. 3. Motivering till varför forskningsstöd inom ovan beskrivna område prioriteras: Ämnesområde prioriteras på grund av dess stora strategiska betydelse, gränsöverskridande karaktär, samt dess relevans för både regionala sjukvårdsorganisationer, läkemedelsbolag samt bioteknikföretagandet. 4. Exempel på fem framstående forskargrupper, från olika organisationer, som skulle kunna söka projekt inom ett program med ovan föreslagna ämnesområde: Stockholm: Rolf Kiessling, Klas Wiman, Klas Kärre, (KI), Mathias Uhlen (KTH) etc

14 Uppsala: Carl-Henrik Heldin, Thomas Tötterman, Lena Claesson-Welsh (UU) etc Göteborg: Jan-Erik Damber, Eva Forssell-Aronsson (GU) etc Umeå: Roger Henriksson, Anders Bergh (Umeå Univ) etc Linköping: Anders Rosén, Mikael Sigvardsson, Olle Ståhl (LiU) etc Lund: CREATE Health (Borrebaeck/Borg/Peterson/Rose/Påhlman/James/Laurell) 5. Beskrivning av relevansen för svensk industri och/eller samhället i övrigt av forskning inom ovan beskrivna område: Translationell cancerforskning stimulerar det teknikutvecklande företagandet, eftersom detta är en förutsättning för utvecklingen av nya avancerade diagnostik och terapiprinciper. Vidare är detta idag ett prioriterat område inom s.k. big pharma (t.ex. AZ), eftersom de idag driver utvecklingen inom individualiserad terapi och läkemedelsutveckling. 6. Motivering till föreslagen utlysnings-/bidragsform (om sådan angetts): Utlysningsformen bör anpassas efter det faktum att flera starka forskningsgrupper kommer att behöva samarbeta för att uppnå internationell framgång, d.v.s. finansieringsformer av typ strategiskt centrum eller ramprogram föreslås.

15 5. 1. Förslag till forskningsprogram lämnat av: Karolinska Institutet 2. Beskrivning av ämnesområde: Cellsystem och cellterapi Utvecklingen kring stamceller, regenerativ medicin och vävnadsteknologi (s.k. tissue engineering ) är snabbt expanderande. Förbättrade cellbaserade analyssystem är av utomordentligt stor vikt för läkemedelsutveckling. De cellinjer som f.n. används är ofta otillfredsställande modeller för specifika vävnadstyper och cytopatologiska processer. Svensk forskning ligger väl till när det gäller stamceller och bör ha goda möjligheter att göra framsteg inom dessa forskningsfält. 3. Motivering till varför forskningsstöd inom ovan beskrivna område prioriteras: I Sverige har vi en stark biomedicinsk forskning med tonvikt på både grundforskning och klinisk forskning, samt en stark tradition av väl fungerande överföring av kunskap mellan dessa områden. Sverige har även en historisk styrka inom medicinsk teknik med ett flertal viktiga innovationer såsom pacemakern och den konstgjorda njuren. Vår starka ställning har medfört betydande hälsovinster och industriell utveckling. Svensk biomedicinsk forskning har dock under senare år försvagats, framförallt på grund av ett (i förhållande till andra länder) relativt minskat statligt stöd till svensk forskning. Av synnerligen stor strategisk betydelse är därför att bibehålla och främja det historiskt sett starka biomedicinska området genom utökat finansiellt stöd till de främsta forskargrupperna. Ett övergripande mål för det rekommenderade insatsområdet är att de ska överbrygga mellan etablerade discipliner och kunskapsområden. Strategiskt relevanta biovetenskaper inom stamceller, regenerativ medicin och vävnadsteknologi behöver byggas kring samverkan inom små och medelstors grupperingar bestående av forskargrupper med kliniker, biologer, fysiker, kemister och matematiker, för att etablera nya kompetensområden i interdisciplinära fält. Cellterapi är idag ett mycket expansivt forsknings område där utvecklingen av potentiellt användbara terapi metoder är uppenbar. Framställning av terapeutiskt relevanta celltyper, stamceller eller differentierade celltyper är ett strategiskt utomordentligt viktigt område av betydelse både för preklinisk läkemedelsutveckling, cellterapi/regenerativ medicin och för framsteg inom vävnadsteknologi. 4. Exempel på fem framstående forskargrupper, från olika organisationer, som skulle kunna söka projekt inom ett program med ovan föreslagna ämnesområde: Frisén, Jonas, Karolinska Institutet Olle Korsgren, Uppsala universitet Anders Björklund, Lunds universitet Henrik Semb, Lunds universitet Urban Lendahl, Karolinska Institutet Gold, Julie, Chalmers tekniska högskola Edlund, Thomas, Umeå universitet Lena Claesson-Welch, Uppsala Outi Hovatta, Karolinska Institutet 5. Beskrivning av relevansen för svensk industri och/eller samhället i övrigt av forskning inom ovan beskrivna område: En stark akademisk forskning såväl grundläggande som mer tillämpad inom bioteknik, biokemi och molekylär cellbiologi är av avgörande betydelse för svensk industri inom livsvetenskapernas område. Antalet innovationer med sitt ursprung i den akademiska forskningen som resulterat i globala produkter eller företag talar sitt tydliga språk. Området har också bevisat sin potential som grogrund för ett stort antal nya bioteknikföretag (http://www.swedenbio.se). Både i Sverige och internationellt framträder behovet av att bättre tillvarata grundvetenskapliga upptäckter för att snabbare nå tillämpningar som kan främja människors hälsa. Ett uppmärksammat mål är att skapa bättre integration mellan grundforskning och klinisk verksamhet (s.k. translationell forskning ).

Att komma igång med strategiska forskningsmiljöer

Att komma igång med strategiska forskningsmiljöer Arbetsrapport 2009 91 Att komma igång med strategiska forskningsmiljöer En analys av SSF:s satsning på strategiska forskningscentra ENRICO DEIACO, MATS BENNER, LARS GESCHWIND, KARLA ANAYA KARLSSON Institutet

Läs mer

höst Öppen innovation Dags att släppa ut kunskapen Öppen innovation är samarbete 6 Samarbetsavtal med Roche 8 Beactica på rätt spår 17

höst Öppen innovation Dags att släppa ut kunskapen Öppen innovation är samarbete 6 Samarbetsavtal med Roche 8 Beactica på rätt spår 17 Halvårsrapport 2011 12 31 höst 11 Öppen innovation Dags att släppa ut kunskapen Öppen innovation är samarbete 6 Samarbetsavtal med Roche 8 Beactica på rätt spår 17 Ledare: Sverige en stark region i nytt

Läs mer

BILAGOR TILL FÖRSLAG TILL ETABLERINGS-/VERKSAMHETSPLAN FÖR SWEDISH TOXICOLOGY SCIENCES INSTITUTE. (SweTox) A. Myndiheters behov av toxikologitjänster

BILAGOR TILL FÖRSLAG TILL ETABLERINGS-/VERKSAMHETSPLAN FÖR SWEDISH TOXICOLOGY SCIENCES INSTITUTE. (SweTox) A. Myndiheters behov av toxikologitjänster BILAGOR TILL FÖRSLAG TILL ETABLERINGS-/VERKSAMHETSPLAN FÖR SWEDISH TOXICOLOGY SCIENCES INSTITUTE () A. Myndiheters behov av toxikologitjänster B. Behovsstudie av internationella aktörer C. Förutsättningarna

Läs mer

I hur många korgar skall äggen läggas?

I hur många korgar skall äggen läggas? S t i f t e l s e n f ö r s t r at e g i s k f o r s k n i n g 1 I hur många korgar skall äggen läggas? En jämförelse mellan SSFs satsningar på ett centrum för skogsbioteknik och ett nätverk för växtbioteknik

Läs mer

Framtidens hälsooch sjukvård

Framtidens hälsooch sjukvård Rapport från Teknisk Framsyn Uppdateringsprojektet 2003 Framtidens hälsooch sjukvård framsteg och utmaningar Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 1. Inledning 7 2. Drivkrafter specifika för framsynsområdet

Läs mer

Slutapport från strategipanelen. för tvärvetenskaplig forskning. Stiftelsen för strategisk forskning 2007-09-28

Slutapport från strategipanelen. för tvärvetenskaplig forskning. Stiftelsen för strategisk forskning 2007-09-28 Slutapport från strategipanelen för tvärvetenskaplig forskning Stiftelsen för strategisk forskning 2007-09-28 1 Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Tvärpanelens ledamöter... 5 Tvärpanelens arbete och arbetsformer...

Läs mer

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP)

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Rapport, juni 2011 Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström www.technopolis-group.com Etapputvärdering

Läs mer

Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården

Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården En studie över vilka logistiska förändringsmetoder som gett framgångsrikt resultat vid förändringsarbete inom svensk hälso- och sjukvård.

Läs mer

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna B 2008:1 De nya affärsinnovationerna De nya affärsinnovationerna Omslag: Nutek B 2008:1 ISBN: 978-91-7318-400-7 Februari 2008 Upplaga: 1 000 ex Text: Nutek Form: Tango AB Tryck: E-print FÖRORD Förord Under

Läs mer

Programvaruintensiva företag i Sverige: Konkurrenskraft och synlighet

Programvaruintensiva företag i Sverige: Konkurrenskraft och synlighet Programvaruintensiva företag i Sverige: Konkurrenskraft och synlighet FÖRFATTARE: DR. NIKLAS Z KVISELIUS (E-mail: niklas.kviselius@hhs.se) OKTOBER 2008 SWEDSOFT Swedsoft är ett industriinitiativ för att

Läs mer

Made in Sweden PRODUKTION FÖR KONKURRENSKRAFT SYNTESRAPPORT

Made in Sweden PRODUKTION FÖR KONKURRENSKRAFT SYNTESRAPPORT Made in Sweden PRODUKTION FÖR KONKURRENSKRAFT SYNTESRAPPORT 1 2 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Utvärdering av KK-stiftelsens profilsatsningar STC@MIUN, Infofusion, CERES och Biofilms

Utvärdering av KK-stiftelsens profilsatsningar STC@MIUN, Infofusion, CERES och Biofilms Utvärdering av KK-stiftelsens profilsatsningar STC@MIUN, Infofusion, CERES och Biofilms www.technopolis-group.com Utvärdering av KK-stiftelsens profilsatsningar STC@MIUN, Infofusion, CERES och Biofilms

Läs mer

Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling

Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling Hundra nya företag, 3000 nya jobb och 750 miljoner i skatteintäkter. En strategisk satsning på nanoteknik idag kommer att ge tillväxt i Sverige och internationell

Läs mer

Näringspolitiska insatser för stärkt konkurrenskraft

Näringspolitiska insatser för stärkt konkurrenskraft Svar Direkt 2015:13 Näringspolitiska insatser för stärkt konkurrenskraft Tillväxtanalys har studerat Storbritanniens, Nederländernas och Tysklands insatser för att lösa aktuella och framtida utmaningar

Läs mer

Kommersialisering av svenska biobanker Ett näringspolitiskt perspektiv

Kommersialisering av svenska biobanker Ett näringspolitiskt perspektiv Kommersialisering av svenska biobanker Ett näringspolitiskt perspektiv Jens Laage-Hellman IMIT WP: 2001_121 Datum: 2001 Antal sidor: 82 Institute for Management of Innovation and Technology Kommersialisering

Läs mer

bilagor till agendan

bilagor till agendan bilagor till agendan»nationell kraftsamling för Processindustriell Automation«Bilaga 1: Projektorganisation Bilaga 2: Översikt FUI-miljöer, kluster och initiativ Bilaga 3: Genomförda aktiviter och workshops

Läs mer

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE. VINNOVA Analys VA 2012:03 FRISKA SYSTEM. ehälsa som lösning på hälsooch sjukvårdens utmaningar

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE. VINNOVA Analys VA 2012:03 FRISKA SYSTEM. ehälsa som lösning på hälsooch sjukvårdens utmaningar FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2012:03 FRISKA SYSTEM ehälsa som lösning på hälsooch sjukvårdens utmaningar Titel: Friska system - ehälsa som lösning på hälso- och sjukvårdens

Läs mer

Spetstekniker för miljömålen. Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik

Spetstekniker för miljömålen. Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik Spetstekniker för miljömålen Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik RAPPORT 5933 MARS 2015 Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Diagnostiken tar ett steg närmare patienten

Diagnostiken tar ett steg närmare patienten Diagnostiken tar ett steg närmare patienten Diagnostics forum 8 Innovation Akademiska expanderar 4 BIO-X lanseras nationellt 14 Kvinnor, ta steget! 26 Hjälp i ansökningsdjungeln 37 summaries in English

Läs mer

Smart specialiseringsstrategi för Östergötland. s a m m a n f a t t n i n g

Smart specialiseringsstrategi för Östergötland. s a m m a n f a t t n i n g Smart specialiseringsstrategi för Östergötland s a m m a n f a t t n i n g 1 2 INNEHÅLL INLEDNING.... 5 UTGÅNGSPUNKTER... 7 EFFEKTIV LOGISTIK... 11 Kort bakgrund... 11 Globala trender... 11 Resursbasen

Läs mer

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Ansvarig utgivare: SQMA/SIQ Projektledare: Michael Westher, SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Fabriksgatan 10, 412 50 Göteborg Telefon 031-723 17 00 Fax 031-723

Läs mer

William Chalmers (1748 1811) skapade en större förmögenhet som superkargör i Svenska Ostindiska Companiet i slutet av 1700-talet. Efter att i tio år

William Chalmers (1748 1811) skapade en större förmögenhet som superkargör i Svenska Ostindiska Companiet i slutet av 1700-talet. Efter att i tio år HÅLLBARHETS- REDOVISNING ÅRSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2014 William Chalmers (1748 1811) skapade en större förmögenhet som superkargör i Svenska Ostindiska Companiet i slutet av 1700-talet. Efter att i

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

Innovationer och ny teknik

Innovationer och ny teknik VINNOVA Analys VA 2013:13 Innovationer och ny teknik Vilken roll spelar forskningen? Lennart Elg Titel: Innovationer och ny teknik - Vilken roll spelar forskningen? Författare : Lennart Elg Serie : VINNOVA

Läs mer

Life Sciences i Schweiz

Life Sciences i Schweiz Life Sciences i Schweiz Landrapport tillhörande Svar Direkt 2012:05 Dnr: 2012/22 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 010 447 44 00 Telefax

Läs mer

Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier 2014:01

Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier 2014:01 PM 2014:01 Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier I denna rapport granskas fyra av Vinnovas effektstudier. Hur säker är evidensen på effekter av stödet till

Läs mer

Forsknings- och innovationspolitik i Sydafrika

Forsknings- och innovationspolitik i Sydafrika Svar Direkt 2013:13 Forsknings- och innovationspolitik i Sydafrika Denna översikt beskriver sydafrikansk forsknings- och innovationspolitik och innehåller dessutom uppgifter om samarbeten och utbyten mellan

Läs mer

FP7. morgondagens svar börjar idag SJUNDE RAMPROGRAMMET

FP7. morgondagens svar börjar idag SJUNDE RAMPROGRAMMET FP7 morgondagens svar börjar idag SJUNDE RAMPROGRAMMET FP7 I ETT NÖTSKAL FP7 är ett kortare namn för det sjunde ramprogrammet för utveckling inom forskning och teknik. Detta är EU:s huvudinstrument för

Läs mer

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 Underlag till forsknings- och innovationsproposition från Vetenskapsrådet, VINNOVA,

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer