Framtiden är samtidens viktigaste fråga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtiden är samtidens viktigaste fråga"

Transkript

1 Framtiden är samtidens viktigaste fråga LKABS HÅLLBARHETSREDOVISNING 28

2 56 LÄSINSTRUKTIONER HÅLLBARHETSREDOVISNING 28 I nnehåll 56 LÄSINSTRUKTIONER 57 HÅLLBARHETSÅRET HÅLLBARHETSREDOVISNINGENS UTFORMNING 59 OM LKAB 61 LKABs STRATEGI OCH STYRNING 65 ARBETET MED EKONOMISKA FRÅGOR 67 ARBETET MED MILJÖFRÅGOR 81 ARBETET MED SOCIALA FRÅGOR 89 ORDLISTA 9 GRI INDEX LÄSINSTRUKTIONER I slutet av år 27 beslutade regeringen och Näringsdepartementet att statligt ägda företag skall rapportera om sitt hållbarhetsarbete. För att göra rapporterna mer jämförbara, både nationellt och internationelt, beslutades att rapporteringen skall ske i enlighet med Global Reporting Initiative, GRI. Det är ett metodiskt ramverk för hållbarhetsrapportering. Denna, LKABs första hållbarhetsredovisning, beskriver bolagets verksamhet utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Redovisningen inleds med en berättande del där LKAB redogör för sitt strategiska förhållningssätt gällande hållbarhetsfrågorna och för verksamheten. Därefter följer avsnitt innehållande tabeller och resonemang kring de olika hållbarhetsområdena Ekonomi, Miljö och Socialt. Indikatorerna är hämtade både ur GRIs kärn- och tilläggsindikatorer, samt ur GRIs särskilda branschtillägg för gruvindustrin. Strategi och vision beträffande hållbarhetsarbetet återfinns i VD-kommentaren i årsredovisningen. 94 BESTYRKANDERAPPORT LKAB avser att hållbarhetsredovisa årligen, med denna redovisning för år 28 som utgångspunkt. Historiska sifferuppgifter presenteras för de indikatorer där sådana finns. 95 KONTAKTINFORMATION Denna hållbarhetsredovisning är granskad av externa revisorer. Vy mot Nikkaloukta från Kiruna.

3 HÅLLBARHETSREDOVISNING 28 OM LKAB 57 Hållbarhetsåret 28 LKAB eftersträvar trygghet i relationen med dem som påverkas av förändringarna. De ska kunna lita på att företaget finner hållbara och rimliga lösningar utifrån den situation som råder i varje enskilt fall. LKABs vd Ola Johnsson om samhällsomvandlingarna i Malmfälten Järnmalmsbrytning är en långsiktig verksamhet. Produktion under jord kräver dyra och tidskrävande investeringar och förändrar landskapsbilden. LKAB har ända sedan företaget bildades för 118 år sedan arbetat långsiktigt. På senare år har detta förhållningssätt formaliserats, exempelvis genom införande av kvalitetscertifiering samt miljö- och energiledningssystem. Nu presenterar LKAB för första gången en hållbarhetsredovisning. Det är ett naturligt steg utifrån det långsiktiga perspektiv som präglar företagets relation till de anställda, kunderna, järnmalmen, naturen och de samhällen där vi verkar. En ytterligare systematisering av LKABs hållbarhetsarbete syftar till att stärka denna inställning och säkerställa att den genomsyrar hela företagets affär. Under 28 utsåg koncernledningen en styrgrupp för det operativa ansvaret för hållbarhetsfrågorna. Mål och prioriterade områden inom hållbarhetsarbetet identifierades. Därmed startade även arbetet med införande av rapporteringsrutiner, formalisering av intressentdialoger och planering av utbildningssatsningar. Trots lågkonjunkturen måste LKAB planera för framtiden. Företaget är inne i en intensiv investeringsfas, med nya huvudnivåer som byggs i gruvorna i både Kiruna och Malmberget. Dessa satsningar för att trygga framtida gruvbrytning sätter spår även ovan jord, i form av deformationer och behov av att flytta infrastruktur och bostadsområden. Under 28 och 29 flyttas eller ersätts ca 15 hus i Malmberget. I Kiruna börjar arbetet med en ny järnväg under 29. Inom några år ska det första bostadsområdet flyttas. Utvecklingen ställer enskilda människor inför stora förändringar. Detta är en utmaning för LKAB under lång tid framöver. Livskraftiga samhällen där människor finner det attraktivt att bo och arbeta är nödvändiga för LKABs framtid. Därför är det viktigt att människorna kan lita på att företaget tillsammans med andra centrala aktörer finner hållbara och rimliga lösningar för dem som påverkas av förändringarna. övergripande mål för HÅLLBARHETSarbetet 1 års sikt Ha etablerat strukturer för koncernens hållbarhetsarbete. 3 års sikt Ha bra processer för GRI-rapporteringen, framför allt gällande dokumentation, arkivering, resultatmätning, uppföljning och dialoger. 5 års sikt Hållbarhetsarbetet ska vara en affärsmässig fördel för LKAB och helt integrerat i affärsstrategierna. LKAB har identifierat fem prioriterade områden för hållbarhetsarbetet: Säkerhet. För LKAB har säkerhet i synnerhet och arbetsmiljöfrågor i allmänhet en hög prioritet. Efter den tragiska dödsolyckan i februari 28 bedrivs ett intensivt arbete med fokus på ökad bergförstärkning för att förhindra liknande händelser i framtiden. Under 29 kommer också arbetet med att undvika onödiga arbetsplatsolyckor till följd av bristande efterlevnad av rutiner att intensifieras. Hälsa. Det långsiktiga hälsofrämjande arbetet har fortsatt bära frukt. Under 28 halverades antalet långtidssjuka LKABanställda från 5 till 25 personer. Miljö- och klimatpåverkan. Det intensiva arbetet med att minska företagets och branschens miljö- och klimatpåverkan fortsätter. LKABs experimentmasugn i Luleå är en viktig bas för projekt ULCOS, som är ett europeiskt samarbete i syfte att halvera utsläppen av koldioxid från järn- och stålbranschen till år 22. Tillsammans med Statoil/Hydro och Höganäs har LKAB kommit överens om att göra en förstudie under 29 med sikte på att skapa världens minst koldioxidpåverkande järnverk. Jämställdhet. Jämställdheten har tagit ytterligare steg framåt. Andelen kvinnliga anställda har under året ökat från 12,5 till 13.1 procent och andelen kvinnliga chefer är idag 13.3 procent. Koncernledningen har fått sin första kvinnliga medlem. Mångfald. Som dominerande ekonomisk aktör och stor arbetsgivare i Malmfälten kommer LKAB långsiktigt att ha behov av kvalificerade och yrkesskickliga medarbetare. Jämställdhetsarbetet kompletteras därför under 29 med fokus på mångfald, för att säkerställa att LKAB är en attraktiv arbetsgivare för alla individer. KONCERNSAMMANDRAG Mkr Nettoomsättning Rörelseresultat - rörelsemarginal, % Resultat efter finansiella poster - vinstmarginal, % Skatt Årets resultat Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Eget kapital Årets kassaflöde Avkastning på eget kapital, %* Soliditet, % Investeringar (matr. anläggn.) Medeltal anställda * Efter skatt , , ,2 69, , , , ,8 42, ,7 45, ,1 36,6 73,8 72,

4 58 HÅLLBARHETSREDOVISNINGENS UTFORMNING HÅLLBARHETSREDOVISNING 28 Hållbarhetsredovisningens utformning Vid utformningen av hållbarhetsredovisningen har LKAB tillämpat GRIs vägledning för att fastställa innehållet i redovisningen. Det innebär att LKAB har försökt säkerställa att information som lämnats är väsentlig och speglar verksamhetens mest betydande ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan. Hänsyn har även tagits till LKABs mest betydande intressenters informationsbehov. Rapportering enligt GRI LKAB rapporterar i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI), riktlinjer G3. LKAB uppfattar att redovisningen uppfyller GRIs nivå C+. Revisorernas bestyrkanderapport återfinns på sidan 94. Omfattning och avgränsningar Redovisningen har sin tyngdpunkt på den nordiska verksamheten, vilken utgör 85% av koncernens totala omsättning och där det gångna årets hållbarhetsarbete har fokuserats. Arbetet med att anamma GRI som koncernens rapporteringsstandard har detta första år inriktats på att etablera strukturer och rutiner för inrapportering av data. LKAB har använt den av GRI tillhandahållna matrisen för att kartlägga både väsentliga frågeställningar och intressenter. Rapporteringsperioden löper under kalenderår, detsamma gäller rapporterad data om inte annat anges. Den översiktliga granskningen av hållbarhetsredovisningen omfattar inte historisk jämförelsedata. LKABs STRUKTUR LKABs legala organisationsstruktur bygger på en struktur av helägda dotterbolag i vars styrelser representanter från koncernledningen ingår. Koncernen har ett 5-procentigt innehav i joint venture. Anläggningar och utrustning ägs av företagen och leasing förekommer i princip inte alls. beräkningsmetoder och underlag Information i rapporterade miljöindikatorer gäller 28 och avser bolagen inom LKAB Mining Division samt Minelco AB om inte annat anges. I de fall en indikator inte redovisas eller är fullständig enligt GRIs indikatorprotokoll anges detta i GRIindexet. Informationen i redovisningen hämtas från ledningssystem för kvalitet, miljö och energi, miljörapporter 27/28, årsredovisningen 27/28, diarieförda miljökonsekvensbeskrivningar respektive egenkontrollprogram, rapporterade miljöincidenter samt utsläppshandelssystemet. All rapportering av konsoliderad finansiell information sker i ett koncerngemensamt system, Ocra. Moderbolaget och flertalet av de svenska dotterbolagen använder ett gemensamt affärssystem Movex. Övriga koncernföretag, företrädesvis utlandsbolagen använder lokala affärssystem. Långsiktigt är målsättningen att ha ett koncernövergripande affärssystem. LKABs övervakningssystem för koldioxidutsläpp Systemet bygger på interna rutiner som i sin tur emanerar från Länsstyrelsens tillstånd samt respektive flödes övervakningsbeskrivning. En intern kvalitetsplan beskriver LKABs kolbalanser, beräkning av ingående och utgående kol vid produktionen av järnmalmspellets vid anläggningarna i Sverige. Den är ett komplement till Länsstyrelsens tillstånd och fungerar som checklista och instruktion. Till kvalitetsplanen bifogas även övervakningsbeskrivningar för flöde per anläggning som utgör grunden för LKABs övervakningssystem. Extern rapportering av årsutsläpp sker till ackrediterad kontrollör, till Naturvårdsverket och till Länsstyrelsen i Norrbottens län.

5 HÅLLBARHETSREDOVISNING 28 OM LKAB 59 Om LKAB LKABs Hållbarhetsarbete LKAB är en världsomspännande koncern vilket i sig innebär stora utmaningar och möjligheter inom hållbarhetsområdet. För närvarande fokuserar LKAB hållbarhetsarbetet på den nordiska verksamheten och har påbörjat arbetet med att angripa frågorna ur ett koncernperspektiv. Verksamheterna i Sverige och utlandet är av olika natur, till exempel är miljöpåverkan från verksamheterna i Sverige och Norge mer betydande än för övriga verksamheter. Detta återspeglas i att den miljödata som följs upp för dessa verksamheter är betydligt mer omfattande än för övriga delar av koncernen. Som ett resultat har koncernen traditionellt haft en uppdelad syn på de olika verksamhetsområdena. I en genomlysning som har gjorts av verksamheten, finner LKAB också att hållbarhetsarbetet bör tydliggöras och förankras på ett koncernövergripande plan. Hittills har LKABs hållbarhetsarbete främst inriktats på miljöoch säkerhets- och arbetsmiljöfrågorna. Orsaken till detta är att bolaget har en stor miljöpåverkan och att arbetsmiljöfrågorna i verksamheten, särskilt säkerhetsfrågorna, är starkt prioriterade. LKAB kommer successivt att utveckla arbetet kring hållbarhetsfrågorna. GRI-processen har inneburit att hållbarhetsfrågorna kartläggs tydligare inom bolaget. ningen; ekonomichefen, personalchefen och kvalitetschefen. Till styrgruppen har allt beslutsfattande avseende hållbarhetsfrågorna delegerats, med undantag för policybeslut som fattas av hela företagsledningen gemensamt. Styrgruppen har också till uppgift att följa upp det löpande arbetet. Styrgruppen har till sin hjälp utsett en projektgrupp, bestående av representanter som arbetar med ekonomiska, sociala och miljörelaterade frågor. Projektgruppen, som rapporterar direkt till styrgruppen, har bland annat till uppgift att ta fram mål för hållbarhetsarbetet med tillhörande åtgärdsplan. Styrelsen har delegerat till Revisionsutskottet att internt följa upp LKABs hållbarhetsarbete samt arbetet med att ta fram denna hållbarhetsredovisning. LKABs hållbarhetsstyrning Det yttersta ansvaret för LKABs hållbarhetsarbete ligger hos styrelsen, medan det operativa ansvaret ligger hos koncernledningen. I statens ägarpolicy finns riktlinjer för hur det säkerställs att personer som utses till styrelsen har erforderlig kompetens inom hållbarhetsområdet. Utbildning av styrelsen sker när behov anses föreligga på anmodan av Näringsdepartementet. För att säkerställa effektiviteten i det dagliga arbetet med hållbarhetsfrågorna har koncernledningen utsett en styrgrupp som under 28 bestod av tre medlemmar ur företagsled- V iktiga strukturella f ö rändringar inom LKAB 28 I Kiruna togs de nya anriknings- och pelletsverken (KA3 respektive KK4) planenligt i produktion under 28. KK4 som är LKABs sjätte pelletsverk har en kapacitet på fem miljoner ton pellets per år och kan vid behov genom tilläggsinvesteringar byggas ut till sex miljoner ton. Flotationsanläggningen i Svappavaara som togs i drift under 28 har stor strategisk betydelse för LKABs Mining Division. När samtliga anrikningsverk i Kiruna och Svappavaara har flotationsrening möjliggörs ett enda råmalmsflöde på sikt i Kirunagruvan jämfört med tidigare tre. Effektiviseringen innebär att råmalmsproduktionen höjs med ca 1,3 miljoner ton per år, vilket motsvarar ca,8 miljoner ton pellets. Del av kulsinterverket KK4 i Kiruna.

6 6 OM LKAB HÅLLBARHETSREDOVISNING 28 Övergripande styrningsmodell STATEN ÄGARPOLICY EXTERNA REVISORER ÅRSSTÄMMA REVISIONSUTSKOTT NOMINERINGSPROCESS STYRELSE MÅL OCH STRATEGIER ERSÄTTNINGSKOMMITTÉ VALUTAOCH FINANSKOMMITTÉ RAPPORT OCH KONTROLLER VD & KONCERNCHEF Ola Johnsson TECHNOLOGY & BUSINESS DEVELOPMENT Lars-Eric Aaro FINANCE Leif Boström GEMENSAMMA VÄRDERINGAR TOTAL QUALITY MANAGEMENT Anders Furbeck AFFÄRSPLAN HUMAN RESOURCES Mats Pettersson* MÅL AKTIVITETER COMMUNICATION Lotta Fogde MARKET DIVISION Johan Heyden PROGNOSER RAPPORTER MINING DIVISION Anders Kitok * Fram till 31 januari 29 Övergripande styrningsmodell och operativ organisationsstruktur MINERALS DIVISION Per-Erik Lindvall SPECIAL BUSINESSES DIVISION

7 HÅLLBARHETSREDOVISNING 28 OM LKAB 61 LKABs strategi och styrning LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara AB) är en internationell och högteknologisk mineralkoncern som producerar järnmalmsprodukter till stålindustrin samt andra mineralprodukter till många olika branscher och användningsområden. Koncernen har drygt 3 8 tillsvidareanställda och består av ett trettiotal bolag i ett femtontal länder. LKAB, med säte i Luleå, är ett aktiebolag som är helägt av svenska staten, företrädd av Näringsdepartementet. LKABs högsta beslutande organ är årsstämman. Mot bakgrund av det statliga helägandet har LKAB inte en valberedning enligt den definition som finns i Svensk Kod för Bolagsstyrning. Nomineringsprocessen sker enligt de principer som beskrivs i statens ägarpolicy. Styrelsen utser den verkställande direktören och delar, i enlighet med svensk lagstiftning, ansvaret för kontroll och styrning av bolaget med denne. Styrelsen i LKAB utser även ledamöter till Revisionsutskottet, Ersättningskommittén och Valuta- och finanskommittén. Revisionsutskottet övervakar rapportering och uppföljning av såväl ekonomisk redovisning som redovisning av hållbarhetsarbetet. Ersättningskommittén har till uppgift att ta fram riktlinjer för ersättningar till koncernledningen. Valuta- och finanskommittén förbereder och följer valutsäkring och finansiella riktlinjer. I egenskap av statligt bolag granskas LKAB även av Riksrevisionen, en myndighet som har till uppgift att granska den statliga verksamheten och därigenom medverka till god resursanvändning och en effektiv förvaltning i staten. Medarbetarnas möjligheter att påverka ledning och styrelse Medarbetarna har möjligheter att genom sina fackliga företrädare påverka styrelse och ledning i LKAB. Samtliga medarbetare har möjlighet att föra fram synpunkter och önskemål till arbetstagarrepresentanterna. I styrelsen sitter tre ordinarie arbetstagarrepresentanter, med tre suppleanter, som har till uppgift att representera medarbetarnas intressen i styrelsen. Även suppleanterna deltar på styrelsemötena. Dessutom finns ett antal samrådsfora med arbetstagarrepresentation som tar tillvara medarbetarnas intressen. Företags- och processråd behandlar till exempel övergripande frågor som marknad, ekonomi och verksamhetsinriktning. Inom prioriterade intresseområden finns dessutom ett antal fasta och tillfälliga partsammansatta forum. Operativ Organisationsstruktur LKABs verksamhet är uppdelad i fyra divisioner, Mining, Market, Minerals och Special Businesses. Mining Division bryter, förädlar och levererar kundanpassade järnmalmsprodukter till stålindustrin. Huvudprodukten är järnmalmspellets för råjärnstillverkning i masugnar och direktreduktionsprocesser. Järnmalmsgruvor, förädlingsverk och malmhamnar finns i norra Sverige och Norge. Market Division vars verksamhet består i att marknadsföra Mining Divisions järnmalmsprodukter har försäljningskontor i Sverige, Belgien, Tyskland och Singapore. Försäljningen av järnmalmsprodukter sker i huvudsak till Nordeuropa, Nordafrika och Mellanöstern. Minerals Division, som utgörs av dotterbolaget Minelco, bryter, förädlar och levererar industrimineralprodukter. Främst magnetit, olivin, glimmer och huntit. Industrimineralverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, på Grönland, i Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Spanien, Grekland, Turkiet, Slovakien, Thailand, Kina, Hong Kong och USA. Industrimineraler säljs främst till Europa samt till växande marknader i Asien och USA. Special Businesses Division stödjer koncernen med kvalificerade tjänster och teknisk utveckling, men har också externa kunder. Divisionen utgörs huvudsakligen av dotterbolag. AB KGS arbetar med berg-, betong- och verkstadstjänster, Kimit AB, dotterföretag till KGS tillverkar sprängämnen, Fastighets AB Malmfälten förvaltar fastigheter på verksamhetsorterna, Wassara AB utvecklar och tillverkar borrsystem.

8 62 OM LKAB HÅLLBARHETSREDOVISNING 28 LKABs verksamhetsområden S TO CKTO N- O N- TE E S DR IF F IE L D/ L U ND SVAPPAVAARA KI R UNA M ASUGNSBY N F L IXB O R O U G H M ALM BERGET STOKE- O N- TR E NT LULEÅ DE R B Y STORBRITANNIEN S V E R IG E S H O R E H A M - B Y- S E A NU U K NARVI K STOCKHOLM SI LI I NJÄRVI ESSEN M OERDI JK GURB CINCINATTI BRATI SLAVA TESSALONI KI TI ANJI N I ZM I R HONG KONG BANKOK KONCER NKO NTO R SI NGAPORE GR UVA FÖRÄDLING S - O CH PROCES S A NL Ä G G NING A R FÖRSÄLJ NING S KO NTO R FASTIGH E TS INNE H AV HAMNA R O CH / E L L E R JÄRNVÄG A R S A NTIA G O ELDISTR IB U TIO NS B O L A G LKAB i världen Brutna mängder Järnmalm och mineral PRODUCEradE järnmalmsprodukter Järnmalm, Sverige (Mt) ,9 OMSÄTTNING PER MARKNADSOMRÅDE Dolomit, Sverige (ton) Pellets (Mt) 19,9 18,8 16,9 16,5 Olivin, Grönland (ton) Fines (Mt) 3,9 5,9 6,4 6,8 Huntit, Turkiet (ton) Övriga 8% Asien 22% Europa 7% (inkl specialprodukter) Både järnmalmsprodukter och industrimineraler säljs främst till Europa.

9 HÅLLBARHETSREDOVISNING 28 OM LKAB 63 LKAB ( ) WASSARA AB FASTIGHETS AB MALMFÄLTEN LKAB NÄT AB AB KIRUNA GRUS & STENFÖRÄDLING MINELCO AB LKAB FÖRSÄKRING AB LKAB NORGE AS (Norway) MALMTRAFIK I KIRUNA AB LKAB SA (Belgium) LKAB FAR EAST PTE LTD (Singapore) LKAB SCHWEDENERZ GMBH (Germany) MALMTRAFIK AS (Norway) JÄGARSKOLAN FASTIGHETER AB LINDGRENS MEKANISKA WASSARA LIMITADA AB KGS MEKANISKA MINELCO B.V. (Netherlands) MINELCO INC (USA) AB KGS CONTRACTING MINELCO GMBH (Germany) KIMIT AB MINELCO ASIA PACIFIC LTD (Hong Kong) MINELCO LTD (UK) MICROFINE MINERALS LTD (UK) Legal organisationsstruktur MINELCO A/S (Greenland) MINELCO MINERALS LTD (UK) MINELCO SPECIALITIES LTD (UK) MICROFINE HELLAS A.E (Greece) MINELCO OY (Finland) MINELCO TIANJIN MINERALS CO (China) QUAY MINERALS LTD (UK) FERGUSSON WILD & CO LTD (UK) TIANJIN JINDALAI MINERALS (China) FORDAMIN COMPANY LTD (UK) LIKYA MINELCO (Turkey)

10 64 OM LKAB HÅLLBARHETSREDOVISNING 28 Medarbetare Invånarna i de orter som direkt påverkas av verksamheten Lokala organisationer som berörs av verksamheten Andra boende i området Ägare Samer, Inuiter och andra ursprungsbefolkningar eller minoriteter Leverantörer och entreprenörer Myndigheter Kunder LKABs intressenter Intressentdialoger Policies och Riktlinjer LKABs verksamhet har såväl en lokal som global påverkan och således omfattar företagets intressenter allt ifrån boende i närområdet till kunder på andra sidan jordklotet. LKAB har definierat en intressent som en individ eller organisation med vilken det finns en ömsesidig påverkan genom LKABs verksamhet eller blotta existens. LKAB har under året påbörjat arbetet med att kartlägga intressenter. Denna process ser olika ut beroende på land och frågeställning, men till grund för arbetet ligger GRIs struktur för att identifiera intressenter. Hittills har LKAB identifierat de för bolaget mest centrala intressenterna i Malmfälten. Intressenterna är uppdelade i två huvudgrupper; interna och externa. LKAB har kontinuerliga dialoger med vissa externa intressentgrupper som påverkas direkt och påtagligt av verksamheten. Bland dessa återfinns de boende i Malmberget och Kiruna. Under året har även den första interna intressentdialogen genomförts med bolagets ekonomiavdelningar. Arbetet med att hålla intressentdialoger kommer att fortsätta under 29. LKAB har en rad hållbarhetsrelaterade koncernövergripande policies som styr verksamheten, se sidan 11. Företagets policies kompletteras av handlingsplaner som tillämpas framför allt i moderbolaget och dotterbolagen i Sverige och Norden. De policies som är särskilt relevanta är etikpolicyn, som inkluderar krav på att inte tillåta kränkande särbehandling, hindrande av ekonomisk, social och demokratisk utveckling, såsom korruption, mutor och illojala konkurrensbegränsande åtgärder samt personalpolicyn och miljö- och energipolicyn. Till dessa policys finns handlingsplaner som stöd för arbetet.

11 HÅLLBARHETSREDOVISNING 28 EKONOMISKA FRÅGOR 65 Arbetet med ekonomiska frågor För 28 kunde LKAB redovisa sitt bästa ekonomiska resultat någonsin. Omsättningen uppgick till Mkr och resultatet efter skatt till Mkr. E konomist y rning Verkställande direktören har det övergripande ansvaret för företagets ekonomi. Till sin hjälp har han i sin stab ekonomiavdelningen. Det operativa ansvaret delegeras till divisions- och enhetscheferna. Skatter Betalda skatter i koncernen uppgick under året till Mkr varav 2 95 Mkr erlades i Sverige, 8 Mkr i Norge och 16 Mkr i övriga länder. Beträffande ytterligare information om koncernens och moderbolagets generering och distribution av ekonomiska värden hänvisas till årsredovisningens resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser. Investeringar Övergri pande ekonomiska mål LKABs övergripande ekonomiska mål är att skapa värde för ägaren genom att erbjuda kunder konkurrenskraftiga produkter. LKABs ekonomiska framgång är ett viktigt bidrag i den ekonomiska tillväxten både lokalt, regionalt och globalt. Värdeska pande verksamhet Intressentdialoger Genererat och distribuerat ekonomiskt värde Av det värde om Mkr som LKABs verksamhet genererade under 28 fördelades Mkr till olika intressentgrupper och återinvesterades i koncernen. Fördelning av distribuerat ekonomiskt värde till olika intressenter framgår av nedanstående graf, som baseras på årsredovisningen. Frivilliga bidrag och samhällsinvesteringar Koncernens betalningar under 28 avseende samhällsinvesteringar uppgick sammanlagt till 421 Mkr, varav 339 Mkr avsåg skadeståndsersättningar för infrastrukturell påverkan vid expansion av gruvområden i Malmberget och Kiruna. LKABs sponsorverksamhet i form av bidrag till främst utbildning, kultur och idrott i norra Sverige och Norge uppgick till 65 Mkr. Genererat och distribuerat ekonomiskt värde Skatter LKABs investeringar genererar också värdeökningar till samhället. Löner och sociala kostnader bidrar till individernas köpkraft, vilket stimulerar ekonomin. Utdelning till ägaren är en del i LKABs ekonomiska ansvar. För att kunna producera järnmalmspellets krävs utrustning och tjänster som köps in från en rad leverantörer globalt, vilket skapar arbetstillfällen i flera länder. Leverantörer Mkr Som ett led i GRI-processen ska LKAB genomföra dialoger med utvalda intressentgrupper. Medarbetare har genom kartläggning identifierats som en viktig intressentgrupp. Med tanke på den internationella spridningen på LKAB koncernens verksamhet, och det stora antalet anställda, fattades beslutet att i ett första skede genomföra en mer ämnesspecifik intressentdialog med företagets ekonomer. I nedanstående graf presenteras resultatet av intressentdialogen som behandlade hållbarhetsarbetets prioriterade områden för 29. Prioriterade områden av intressentdialogen med ekonomer Klimat och yttre miljö Samhällsomvandling Aktieägare 2 Mångfald Hälsa Anställda Jämställdhet Säkerhet

12 66 EKONOMISKA FRÅGOR HÅLLBARHETSREDOVISNING 28 Anställdas pensionsförmåner Leverantörsrelationer Huvuddelen av LKABs pensionsplaner för anställda i Sverige är förmånsbestämda, vilket innebär att LKAB garanterar en procentuell andel av lönen i pension. Pensionsåtagandena i Sverige tryggas genom bokföringsmässiga avsättningar i egen regi, varav den större delen kreditförsäkras i försäkringsbolag. Löften om kommande pensionering före 65 år är till viss del villkorade av underjordsarbete och säkerställs genom bokföringsmässiga avsättningar i egen regi utan kreditförsäkring. Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sverige tryggas genom försäkring. För anställda i Belgien, Norge, Storbritannien och Tyskland har LKAB förmånsbestämda pensionsplaner som komplement till lokala socialförsäkringar. I Sverige har koncernen avgiftsbestämda pensionsplaner som helt bekostas av företagen. I andra länder finns avgiftsbestämda planer vilka till del bekostas av dotterföretagen och delvis täcks genom avgifter som de anställda betalar. Betalning till dessa planer sker löpande enligt reglerna i respektive plan. medlemsska p o c h samarbeten Värde per 31 december 28 i Mkr (beräknade enligt IAS 19, se vidare not 27 i Årsredovisningen) Helt eller delvis fonderade förpliktelser Verkligt värde på förvaltningstillgångar Värdet av ofonderade förpliktelser Värdet av nettoförpliktelserna Kostnaderna för avgiftsbestämda pensionsplaner 75 LKABs medarbetare Nina Johansson gillar det norrländska. LKAB har fastställda riktlinjer som vägledning för medarbetarnas uppförande vid kontakter i tjänsten med externa enheter och personer. Umgänget med leverantören är ytterst en fråga om personligt omdöme. Medarbetare, som i sitt arbete har kontakt med leverantörer, skall alltid ha i åtanke att de representerar LKAB och hela tiden företräder LKABs intressen. Vid misstanke om mutbrott eller bestickning kan allmän åklagare väcka åtal. Beroende på brottets svårighetsgrad kan LKAB vidta suspension eller uppsägning av anställd eller väcka åtal. Det bör framhållas att LKABs inköpsverksamhet, till skillnad från motsvarande vid statliga verk och inrättningar, inte omfattas av upphandlingsförordningens bestämmelser. Inga uppgifter som berör anskaffningsfrågor är underkastade offentlig insyn. LKAB är delägare i utvecklingsbolagen Progressum i Kiruna och Expandum i Gällivare, som båda har som mål att utveckla det lokala näringslivet. Engagemanget i utvecklingsbolagen är sedan länge etablerat och är bra exempel på LKABs långsiktiga och breda samhällsengagemang. LKAB är även delägare i riskkapitalbolaget Norrskenet. SveMin är en närings- och arbetsgivarpolitisk förening för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige. Ett 4-tal företag är medlemmar i SveMin. LKAB har, genom sitt medlemskap undertecknat de etiska regler som gäller för SveMins medlemsföretag.

13 HÅLLBARHETSREDOVISNING 28 MILJÖFRÅGOR 67 Arbetet med miljöfrågor Malmbrytning har betydande påverkan på miljön, likaså de processer där järnmalmen bearbetas och förädlas till stålprodukter. Samtidigt är samhället beroende av dessa produkter för fortsatt utveckling. LKAB strävar efter att tillgodose behoven på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Miljö- och energifrågorna är strategiskt viktiga för LKAB. Brytning och förädling av mineraler påverkar miljön genom förändringar av landskap, energianvändning samt utsläpp till luft och vatten. LKAB strävar efter att begränsa miljöpåverkan genom god framförhållning och beredskap i miljöarbetet. De miljömässiga konsekvenserna av beslut och åtgärder beaktas alltid och miljöarbetet är framåtblickande och inriktas på att företaget ska kunna leva upp till framtida, skärpta miljökrav. Fördel för kunden med LKABs unika järnmalm LKABs järnmalmspellets består av magnetitmalm. Jämfört med hematitmalm medför användning av magnetitmalm en rad miljöfördelar vid vidareanvändning hos LKABs kunder. Magnetitmalmer är effektiva energibärare eftersom stora mängder energi frigörs i förädlingsprocessen. Därför behöver väsentligt mindre mängd fossila bränslen användas i LKABs tillverkning jämfört med konkurrerande processer. I förlängningen innebär detta att när LKAB-pellets används vid ståltillverkning genereras tre gånger lägre koldioxidutsläpp än om hematitbaserad pellets används i masugnarna och hela sju gånger lägre än alternativet att sintra finesprodukter vid stålverken. PRODUKTERNAS MILJÖFÖRDELAR I en tid då energieffektivisering och reducerad klimatpåverkan är i fokus, kan LKABs magnetitpellets, sk Green Pellets bidra på ett positivt sätt och tillhör tveklöst framtiden. LKABs järnmalm ger stora miljöfördelar: Vid sintring i pelletsprocessen sker en oxidation som frigör energi. 6% av värmeenergin för produktionen kommer från oxidationen. Mindre tillförsel av kol och olja krävs, vilket innebär lägre koldioxidutsläpp. Framställningen av LKABs magnetitpellets genererar sju gånger lägre utsläpp av koldioxid än sintring vid stålverken. Minerals Division erbjuder produkter av naturligt förekommande mineraler: Huntit, som är ett naturligt mineral, används som flamskyddsmedel och kan ersätta miljöfarligare alternativ. Magnetit används för vattenrening och svavelrening av kol. Användning av olivin sänker energiförbrukningen vid stålframställning. Viktiga händelser 28 Under året har LKAB, i samarbete med Kiruna och Gällivare kommuner, introducerat idéer om Gruvstadsparker. Konceptet innebär att områden som befinner sig i de första stadierna av markdeformationer, då byggnaderna inte står kvar men marken fortfarande kan beträdas, under en övergångsperiod kan erbjudas som parkområden. Vibrationer och skalv kan upplevas som besvärande och oroande av närboende. LKAB har intensifierat arbetet med att utveckla och förbättra tekniker för att mäta den seismiska aktiviteten och med att förbättra informationen till närboende. Under året har LKAB genomfört en rad dialoger avseende en mängd olika frågeställningar med intressenter i den kringliggande miljön. Bland annat har LKAB genomfört samrådsmöten med myndigheter, samebyar, lokala jaktföreningar och fiskevårdsföreningar. Under året genomfördes även dialoger med boende i Malmberget och Kiruna som påverkas av de pågående samhällsomvandlingarna. LKAB är en av Sveriges allra största energikonsumenter. Under 28 användes totalt cirka 3,7 TWh energi i produktionsanläggningarna, varav hälften, eller cirka 1,9 TWh, utgjordes av el. Jämfört med 26 ökade den totala energiförbrukningen med 17 procent. Jämfört med produktionsvolymen, ton pellets, så minskade energiförbrukningen,7 procent jämfört med 26.

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Samhällsomvandling Malmfälten

Samhällsomvandling Malmfälten Samhällsomvandling Malmfälten Anders Furbeck Senior Vice President LKAB Skellefteå 110405 En långsiktig och hållbar väg mot tillväxt LKAB är en av Sveriges lönsammaste industrikoncerner som i stor utsträckning

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet 2010 fyllde LKAB 120 år. Det är i sig fantastiskt. Nästan svårt att förstå... 120 år. Man måste stanna upp lite

Läs mer

LKAB OCH GASEN - EN BRYGGA TILL FOSSILFRI PRODUKTION. Lars-Eric Aaro, VD

LKAB OCH GASEN - EN BRYGGA TILL FOSSILFRI PRODUKTION. Lars-Eric Aaro, VD LKAB OCH GASEN - EN BRYGGA TILL FOSSILFRI PRODUKTION Lars-Eric Aaro, VD LKAB Bryter och förädlar järnmalm för den globala stålmarknaden DET HÄR ÄR LKAB Vi arbetar både under och ovan jord Narvik Hamn Kiruna

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997 Sammanfattning Enligt preliminär statistik för 1997 ökade råstålsproduktionen i världen med 6 % jämfört med föregående år. LKABs leveranser av förädlade järnmalmsprodukter

Läs mer

LKAB 2011. Lars-Eric Aaro. Vd och koncernchef PERFORMANCE IN IRONMAKING

LKAB 2011. Lars-Eric Aaro. Vd och koncernchef PERFORMANCE IN IRONMAKING LKAB 2011 Lars-Eric Aaro Vd och koncernchef Resultat 2011 Omsättning Rörelseresultat Rekord 31 122 Mkr 14 705 Mkr + 9% + 19 % Marknad 2011 Marknad 2011 - Råstålsproduktion i världen Miljoner ton per månad

Läs mer

FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN

FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. LKAB:s järnmalmspellets är världens mest klimatsmarta järnmalmsprodukt.

Läs mer

Arbetsmiljö och hälsa LKAB

Arbetsmiljö och hälsa LKAB Arbetsmiljö och hälsa LKAB Kärnan i LKAB LKAB grundades 1890 och ägs av svenska staten. Detta gör oss unika: Långsiktiga kundrelationer Medarbetarnas kunskap och kompetens Magnetit LKAB Green Pellets

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

Samrådsunderlag kompletterande samråd - Utökad pelletsproduktion upp till 16,2 Mton i Kiruna. Förändrad rågodsförsörjning

Samrådsunderlag kompletterande samråd - Utökad pelletsproduktion upp till 16,2 Mton i Kiruna. Förändrad rågodsförsörjning Bilagor: 1 (7) 1 2014-07-30 14-M141 Handläggare Avd/Sektion Ivan Forsgren Hållbar utveckling/yttre Miljö D 0980-535 64 Samrådsunderlag kompletterande samråd - Utökad pelletsproduktion upp till 16,2 Mton

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Innehållsförteckning enligt GRI G3

Innehållsförteckning enligt GRI G3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2009 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen uppfyller tillämplighetsnivå

Läs mer

10:15-11:45 PLENUMSSALEN STED: PLENUMSSAL ONSDAG 19. OKTOBER 2016 (10:15-11:45) TEKNOLOGI KARBONFANGST OG MILJØ ONSDAG 19.

10:15-11:45 PLENUMSSALEN STED: PLENUMSSAL ONSDAG 19. OKTOBER 2016 (10:15-11:45) TEKNOLOGI KARBONFANGST OG MILJØ ONSDAG 19. STED: PLENUMSSAL ONSDAG 19. OKTOBER 2016 (10:15-11:45) SEMINAR: TEKNOLOGI Karbonfangst og miljø Moderator: Ordförande Progressum AB, Thomas Björnström Karbonfangst og lagring Salgssjef Polarkonsult AS,

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

Innehålls- förteckning enligt gri g3

Innehålls- förteckning enligt gri g3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENLIGT GRI 2 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2010 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen

Läs mer

SAMARBETE I PRAKTIKEN I ÖVER 100 ÅR

SAMARBETE I PRAKTIKEN I ÖVER 100 ÅR SAMARBETE I PRAKTIKEN I ÖVER 100 ÅR Bo Krogvig Direktör Kommunikation och Samhällskontakter 18 oktober 2016 Tekniskt ledande leverantör av klimatsmarta järnmalmsprodukter till den globala stålindustrin

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Ljus framtid med nya utmaningar

Ljus framtid med nya utmaningar Årsredovisning 2007 Innehåll 4 VD-kommentar 7 Affärsidé, vision, strategier, policys 10 2007 i sammandrag 14 Marknad 17 Energi, klimat och yttre miljö 27 Personal 31 Strategiska investeringar 33 Forskning

Läs mer

LKABs totala leveranser av järnmalm uppgick till 6,1 (6,0) Mt, varav pelletsandelen utgjorde 4,3 (4,1) Mt.

LKABs totala leveranser av järnmalm uppgick till 6,1 (6,0) Mt, varav pelletsandelen utgjorde 4,3 (4,1) Mt. DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Luossavaara-Kiirunavaara AB Org. nr. 556001-5835 Nettoomsättningen blev 3 999 (3 831) Mkr. Rörelseresultatet blev 1 709 (1 698) Mkr. Resultat efter finansiella poster blev

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Utvecklingstrender i världen (1972=100)

Utvecklingstrender i världen (1972=100) Utvecklingstrender i världen (1972=1) Reell BNP Materialförbrukning Folkmängd Koldioxidutsläpp Utvecklingen av befolkningen på jorden, i EU15-länderna och EU:s nya medlemsländer (195=1) Världen EU-15 Nya

Läs mer

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA?

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Malmbergets samhällsomvandling Tillsammans kan vi, invånarna, näringslivet, kommunen och LKAB, genomföra samhällsomvandlingen på ett

Läs mer

Kv 2 2005 Kv 2 2004 Kv 1-2 2005 Kv 1-2 2004

Kv 2 2005 Kv 2 2004 Kv 1-2 2005 Kv 1-2 2004 EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN Delårsrapport januari-juni 2005 Nettoomsättningen ökade med 65% och blev 6 966 (4 234) mnkr. Rörelseresultatet blev 3 022 (685) mnkr. Resultat efter finansiella

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för: - bolagets organisation

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN

ÅRSREDOVISNING EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN ÅRSREDOVISNING 2006 EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN 2 VD-KOMMENTAR Koncernchef Martin Iverts kommentar till verksamheten och bokslutet 2006. 4 SÄKERHETEN FÖRST Säkerhetsarbetet har hög

Läs mer

Höganäs på väg mot Magnus Pettersson, Energisamordnare

Höganäs på väg mot Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs på väg mot 2050 Magnus Pettersson, Energisamordnare STÅLINDUSTRINS GEMENSAMMA VISION STÅLINDUSTRINS ÅTAGANDE Vår arbetsmiljö tillverkning använder stimulerar resurser så Vår forskning och innovation

Läs mer

KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB

KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. Inom LKAB finns fler än 200 spännande och utvecklande jobb och

Läs mer

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta GRI-index Från och med verksamhetsåret 2009 följer Stockholms läns landstings miljöredovisning Global Reporting Initiative, GRI, på tillämpningsnivån C. Landstinget har för närvarande inte några planer

Läs mer

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Finansmarknadsminister Peter Norman 10 september 2013 En av Sveriges största bolagsportföljer 53 bolag 43 helägda och 10 delägda 35 förvaltas under 3 noterade TeliaSonera,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ansökan om tidsbegränsat ändringstillstånd för deponering av avfallskalk i Kiruna

Samrådsunderlag avseende ansökan om tidsbegränsat ändringstillstånd för deponering av avfallskalk i Kiruna 1 (7) Samrådsunderlag avseende ansökan om tidsbegränsat ändringstillstånd för deponering av avfallskalk i Kiruna Till: Delges: Kiruna kommun Trafikverket Statens fastighetsverk Naturvårdsverket Havs- och

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Department of Technology and Built Environment. Energiflödesanalys av Ljusdals kommun. Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari

Department of Technology and Built Environment. Energiflödesanalys av Ljusdals kommun. Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari Department of Technology and Built Environment Energiflödesanalys av Ljusdals kommun Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari Examensarbete 30 hp, D-nivå Energisystem 1 Bakgrund Beställare av denna analys

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Tankar kring flytten av Kiruna 2015 11 10. Thomas Björnström, Energichef, Tekniska Verken/Kiruna Kraft

Tankar kring flytten av Kiruna 2015 11 10. Thomas Björnström, Energichef, Tekniska Verken/Kiruna Kraft Tankar kring flytten av Kiruna 2015 11 10 Thomas Björnström, Energichef, Tekniska Verken/Kiruna Kraft Arktis 24 000 innevånare 20 000 km 2 6000 sjöar 6 stora älvar 220 km 250 km POSITIVA PROGNOSER RYMDINDUSTRIN

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Ägardirektiv för Övik Energi AB

Ägardirektiv för Övik Energi AB Ägardirektiv för Övik Energi AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Bolaget har till föremål för sin verksamhet;

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2013 Härmed kallas till årsstämma i SJ AB, 556196-1599.

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Kompletterande samråd enligt miljöbalkens 6 kap 4, med anledning av att Boliden planerar att ansöka om nytt tillstånd för Kristinebergsgruvan

Kompletterande samråd enligt miljöbalkens 6 kap 4, med anledning av att Boliden planerar att ansöka om nytt tillstånd för Kristinebergsgruvan 16 maj 2012 Boliden Mineral AB Kompletterande samråd enligt miljöbalkens 6 kap 4, med anledning av att Boliden planerar att ansöka om nytt tillstånd för Kristinebergsgruvan 1 Inledning Boliden Mineral

Läs mer

Vindkraft i Falköpings kommun - andelsägande

Vindkraft i Falköpings kommun - andelsägande Vindkraft - andelsägande Falköpings kommun kan genom att engagera sig påverka utvecklingen mot lokalt ägande och ställa krav på de som projekterar vindkraftverk. Kommunen erbjuder sig att bli delägare

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

Hållbart värdeskapande 2011

Hållbart värdeskapande 2011 Hållbart värdeskapande 2011 Vi vill börja med att tacka för den fina responsen i samband med projektlanseringen 2009. Med en svarsfrekvens på hela 84 procent fick vi som investerare en bra bild av hur

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (1950=100)

Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (1950=100) Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (195=1) Folkmängden i världen EU15-länderna De nya EU-länderna 195 196 197 198 199 2 21 22 23 24 25 Index för miljöns hållbarhet

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för: - bolagets organisation

Läs mer

SKANDIA LIVS ÄGARPOLICY

SKANDIA LIVS ÄGARPOLICY SKANDIA LIVS ÄGARPOLICY antagen den 19 december 2005 1. Skandia Livs principer för ägarutövande 1.1 Syfte Skandia Liv har närmare 1,2 miljoner försäkringstagare. För försäkringstagarnas räkning förvaltar

Läs mer

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Karolinska Universitetssjukhusets Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Miljöpolicy Karolinskas verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och

Läs mer

RUTIN FÖR ÖVERVAKNING OCH MÄTNING - INTERNT FÖRBÄTTRINGSARBETE

RUTIN FÖR ÖVERVAKNING OCH MÄTNING - INTERNT FÖRBÄTTRINGSARBETE MILJÖLEDNINGSSYSTEM M1 1171091 0110 Sida 1 av 8 dnr 1171091 RUTIN FÖR ÖVERVAKNING OCH MÄTNING INTERNT FÖRBÄTTRINGSARBETE Syfte Syftet är att säkerställa att Högskolan i Borås miljöarbete följs upp och

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Klimatsmart Affärssmart

Klimatsmart Affärssmart Klimatsmart = Affärssmart FAS 2 Viktiga steg till stärkta affärer! - med hållbarhet i fokus! Frågeformulär för djupintervjuer I samverkan med: IUC Norrbotten, LTU Affärsutveckling (f d Centek) och Almi

Läs mer

Konkurrenskraftiga gruvor och smältverk Boliden koncernpresentation

Konkurrenskraftiga gruvor och smältverk Boliden koncernpresentation Konkurrenskraftiga gruvor och smältverk Boliden koncernpresentation Boliden levererar metaller till det moderna samhället Ledande metallföretag med fokus på hållbar utveckling Kärnkompetens inom prospektering,

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2017

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2017 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2017 Härmed

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Vision 2050 I Norrbotten är all produktion och konsumtion resurseffektiv och hållbar ur så väl ett regionalt som globalt perspektiv. Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

Budget 2013. i Eskilstuna

Budget 2013. i Eskilstuna Budget 2013 i Eskilstuna Ägardirektiv för Kommunföretag AB 2013 1 Innehållsförteckning Effektiv och marknadsmässig bolagsstyrning... 3 Kommunföretag AB... 4 Bolagsstyrning... 4 Taxor och hyror... 4 Parken

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Fredagen den 29 april 2016, kl. 10.00. Registrering från kl. 09.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning av avfall

SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning av avfall Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Malmö den 31 augusti 2017 SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning

Läs mer

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef SSABs klimatarbete mot 2050 Jonas Larsson, SSABs miljöchef en global och mycket specialiserad stålkoncern 17 300 anställda i mer än 50 länder SSABs produktionsorter Försäljning 2 SSABs verksamhet gör skillnad

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB,

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB, Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2017 Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB, 556758-1805 Tid: Plats: Torsdagen den 27 april 2017, kl.11.30 7A Centralen,

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ansökan om tidsbegränsat ändringstillstånd för deponering av avfallskalk i Kiruna

Samrådsunderlag avseende ansökan om tidsbegränsat ändringstillstånd för deponering av avfallskalk i Kiruna 1 (5) Samrådsunderlag avseende ansökan om tidsbegränsat ändringstillstånd för deponering av avfallskalk i Kiruna Till: Delges: Enligt sändlista Linda Dahlström Natasha Lyckholm Lars-Ola Särkimukka Johan

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

Kallelse till årsstämma i SJ AB 2017

Kallelse till årsstämma i SJ AB 2017 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2017 Härmed kallas till årsstämma i

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2017

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2017 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2017 Härmed kallas till

Läs mer