Framtiden är samtidens viktigaste fråga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtiden är samtidens viktigaste fråga"

Transkript

1 Framtiden är samtidens viktigaste fråga LKABS HÅLLBARHETSREDOVISNING 28

2 56 LÄSINSTRUKTIONER HÅLLBARHETSREDOVISNING 28 I nnehåll 56 LÄSINSTRUKTIONER 57 HÅLLBARHETSÅRET HÅLLBARHETSREDOVISNINGENS UTFORMNING 59 OM LKAB 61 LKABs STRATEGI OCH STYRNING 65 ARBETET MED EKONOMISKA FRÅGOR 67 ARBETET MED MILJÖFRÅGOR 81 ARBETET MED SOCIALA FRÅGOR 89 ORDLISTA 9 GRI INDEX LÄSINSTRUKTIONER I slutet av år 27 beslutade regeringen och Näringsdepartementet att statligt ägda företag skall rapportera om sitt hållbarhetsarbete. För att göra rapporterna mer jämförbara, både nationellt och internationelt, beslutades att rapporteringen skall ske i enlighet med Global Reporting Initiative, GRI. Det är ett metodiskt ramverk för hållbarhetsrapportering. Denna, LKABs första hållbarhetsredovisning, beskriver bolagets verksamhet utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Redovisningen inleds med en berättande del där LKAB redogör för sitt strategiska förhållningssätt gällande hållbarhetsfrågorna och för verksamheten. Därefter följer avsnitt innehållande tabeller och resonemang kring de olika hållbarhetsområdena Ekonomi, Miljö och Socialt. Indikatorerna är hämtade både ur GRIs kärn- och tilläggsindikatorer, samt ur GRIs särskilda branschtillägg för gruvindustrin. Strategi och vision beträffande hållbarhetsarbetet återfinns i VD-kommentaren i årsredovisningen. 94 BESTYRKANDERAPPORT LKAB avser att hållbarhetsredovisa årligen, med denna redovisning för år 28 som utgångspunkt. Historiska sifferuppgifter presenteras för de indikatorer där sådana finns. 95 KONTAKTINFORMATION Denna hållbarhetsredovisning är granskad av externa revisorer. Vy mot Nikkaloukta från Kiruna.

3 HÅLLBARHETSREDOVISNING 28 OM LKAB 57 Hållbarhetsåret 28 LKAB eftersträvar trygghet i relationen med dem som påverkas av förändringarna. De ska kunna lita på att företaget finner hållbara och rimliga lösningar utifrån den situation som råder i varje enskilt fall. LKABs vd Ola Johnsson om samhällsomvandlingarna i Malmfälten Järnmalmsbrytning är en långsiktig verksamhet. Produktion under jord kräver dyra och tidskrävande investeringar och förändrar landskapsbilden. LKAB har ända sedan företaget bildades för 118 år sedan arbetat långsiktigt. På senare år har detta förhållningssätt formaliserats, exempelvis genom införande av kvalitetscertifiering samt miljö- och energiledningssystem. Nu presenterar LKAB för första gången en hållbarhetsredovisning. Det är ett naturligt steg utifrån det långsiktiga perspektiv som präglar företagets relation till de anställda, kunderna, järnmalmen, naturen och de samhällen där vi verkar. En ytterligare systematisering av LKABs hållbarhetsarbete syftar till att stärka denna inställning och säkerställa att den genomsyrar hela företagets affär. Under 28 utsåg koncernledningen en styrgrupp för det operativa ansvaret för hållbarhetsfrågorna. Mål och prioriterade områden inom hållbarhetsarbetet identifierades. Därmed startade även arbetet med införande av rapporteringsrutiner, formalisering av intressentdialoger och planering av utbildningssatsningar. Trots lågkonjunkturen måste LKAB planera för framtiden. Företaget är inne i en intensiv investeringsfas, med nya huvudnivåer som byggs i gruvorna i både Kiruna och Malmberget. Dessa satsningar för att trygga framtida gruvbrytning sätter spår även ovan jord, i form av deformationer och behov av att flytta infrastruktur och bostadsområden. Under 28 och 29 flyttas eller ersätts ca 15 hus i Malmberget. I Kiruna börjar arbetet med en ny järnväg under 29. Inom några år ska det första bostadsområdet flyttas. Utvecklingen ställer enskilda människor inför stora förändringar. Detta är en utmaning för LKAB under lång tid framöver. Livskraftiga samhällen där människor finner det attraktivt att bo och arbeta är nödvändiga för LKABs framtid. Därför är det viktigt att människorna kan lita på att företaget tillsammans med andra centrala aktörer finner hållbara och rimliga lösningar för dem som påverkas av förändringarna. övergripande mål för HÅLLBARHETSarbetet 1 års sikt Ha etablerat strukturer för koncernens hållbarhetsarbete. 3 års sikt Ha bra processer för GRI-rapporteringen, framför allt gällande dokumentation, arkivering, resultatmätning, uppföljning och dialoger. 5 års sikt Hållbarhetsarbetet ska vara en affärsmässig fördel för LKAB och helt integrerat i affärsstrategierna. LKAB har identifierat fem prioriterade områden för hållbarhetsarbetet: Säkerhet. För LKAB har säkerhet i synnerhet och arbetsmiljöfrågor i allmänhet en hög prioritet. Efter den tragiska dödsolyckan i februari 28 bedrivs ett intensivt arbete med fokus på ökad bergförstärkning för att förhindra liknande händelser i framtiden. Under 29 kommer också arbetet med att undvika onödiga arbetsplatsolyckor till följd av bristande efterlevnad av rutiner att intensifieras. Hälsa. Det långsiktiga hälsofrämjande arbetet har fortsatt bära frukt. Under 28 halverades antalet långtidssjuka LKABanställda från 5 till 25 personer. Miljö- och klimatpåverkan. Det intensiva arbetet med att minska företagets och branschens miljö- och klimatpåverkan fortsätter. LKABs experimentmasugn i Luleå är en viktig bas för projekt ULCOS, som är ett europeiskt samarbete i syfte att halvera utsläppen av koldioxid från järn- och stålbranschen till år 22. Tillsammans med Statoil/Hydro och Höganäs har LKAB kommit överens om att göra en förstudie under 29 med sikte på att skapa världens minst koldioxidpåverkande järnverk. Jämställdhet. Jämställdheten har tagit ytterligare steg framåt. Andelen kvinnliga anställda har under året ökat från 12,5 till 13.1 procent och andelen kvinnliga chefer är idag 13.3 procent. Koncernledningen har fått sin första kvinnliga medlem. Mångfald. Som dominerande ekonomisk aktör och stor arbetsgivare i Malmfälten kommer LKAB långsiktigt att ha behov av kvalificerade och yrkesskickliga medarbetare. Jämställdhetsarbetet kompletteras därför under 29 med fokus på mångfald, för att säkerställa att LKAB är en attraktiv arbetsgivare för alla individer. KONCERNSAMMANDRAG Mkr Nettoomsättning Rörelseresultat - rörelsemarginal, % Resultat efter finansiella poster - vinstmarginal, % Skatt Årets resultat Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Eget kapital Årets kassaflöde Avkastning på eget kapital, %* Soliditet, % Investeringar (matr. anläggn.) Medeltal anställda * Efter skatt , , ,2 69, , , , ,8 42, ,7 45, ,1 36,6 73,8 72,

4 58 HÅLLBARHETSREDOVISNINGENS UTFORMNING HÅLLBARHETSREDOVISNING 28 Hållbarhetsredovisningens utformning Vid utformningen av hållbarhetsredovisningen har LKAB tillämpat GRIs vägledning för att fastställa innehållet i redovisningen. Det innebär att LKAB har försökt säkerställa att information som lämnats är väsentlig och speglar verksamhetens mest betydande ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan. Hänsyn har även tagits till LKABs mest betydande intressenters informationsbehov. Rapportering enligt GRI LKAB rapporterar i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI), riktlinjer G3. LKAB uppfattar att redovisningen uppfyller GRIs nivå C+. Revisorernas bestyrkanderapport återfinns på sidan 94. Omfattning och avgränsningar Redovisningen har sin tyngdpunkt på den nordiska verksamheten, vilken utgör 85% av koncernens totala omsättning och där det gångna årets hållbarhetsarbete har fokuserats. Arbetet med att anamma GRI som koncernens rapporteringsstandard har detta första år inriktats på att etablera strukturer och rutiner för inrapportering av data. LKAB har använt den av GRI tillhandahållna matrisen för att kartlägga både väsentliga frågeställningar och intressenter. Rapporteringsperioden löper under kalenderår, detsamma gäller rapporterad data om inte annat anges. Den översiktliga granskningen av hållbarhetsredovisningen omfattar inte historisk jämförelsedata. LKABs STRUKTUR LKABs legala organisationsstruktur bygger på en struktur av helägda dotterbolag i vars styrelser representanter från koncernledningen ingår. Koncernen har ett 5-procentigt innehav i joint venture. Anläggningar och utrustning ägs av företagen och leasing förekommer i princip inte alls. beräkningsmetoder och underlag Information i rapporterade miljöindikatorer gäller 28 och avser bolagen inom LKAB Mining Division samt Minelco AB om inte annat anges. I de fall en indikator inte redovisas eller är fullständig enligt GRIs indikatorprotokoll anges detta i GRIindexet. Informationen i redovisningen hämtas från ledningssystem för kvalitet, miljö och energi, miljörapporter 27/28, årsredovisningen 27/28, diarieförda miljökonsekvensbeskrivningar respektive egenkontrollprogram, rapporterade miljöincidenter samt utsläppshandelssystemet. All rapportering av konsoliderad finansiell information sker i ett koncerngemensamt system, Ocra. Moderbolaget och flertalet av de svenska dotterbolagen använder ett gemensamt affärssystem Movex. Övriga koncernföretag, företrädesvis utlandsbolagen använder lokala affärssystem. Långsiktigt är målsättningen att ha ett koncernövergripande affärssystem. LKABs övervakningssystem för koldioxidutsläpp Systemet bygger på interna rutiner som i sin tur emanerar från Länsstyrelsens tillstånd samt respektive flödes övervakningsbeskrivning. En intern kvalitetsplan beskriver LKABs kolbalanser, beräkning av ingående och utgående kol vid produktionen av järnmalmspellets vid anläggningarna i Sverige. Den är ett komplement till Länsstyrelsens tillstånd och fungerar som checklista och instruktion. Till kvalitetsplanen bifogas även övervakningsbeskrivningar för flöde per anläggning som utgör grunden för LKABs övervakningssystem. Extern rapportering av årsutsläpp sker till ackrediterad kontrollör, till Naturvårdsverket och till Länsstyrelsen i Norrbottens län.

5 HÅLLBARHETSREDOVISNING 28 OM LKAB 59 Om LKAB LKABs Hållbarhetsarbete LKAB är en världsomspännande koncern vilket i sig innebär stora utmaningar och möjligheter inom hållbarhetsområdet. För närvarande fokuserar LKAB hållbarhetsarbetet på den nordiska verksamheten och har påbörjat arbetet med att angripa frågorna ur ett koncernperspektiv. Verksamheterna i Sverige och utlandet är av olika natur, till exempel är miljöpåverkan från verksamheterna i Sverige och Norge mer betydande än för övriga verksamheter. Detta återspeglas i att den miljödata som följs upp för dessa verksamheter är betydligt mer omfattande än för övriga delar av koncernen. Som ett resultat har koncernen traditionellt haft en uppdelad syn på de olika verksamhetsområdena. I en genomlysning som har gjorts av verksamheten, finner LKAB också att hållbarhetsarbetet bör tydliggöras och förankras på ett koncernövergripande plan. Hittills har LKABs hållbarhetsarbete främst inriktats på miljöoch säkerhets- och arbetsmiljöfrågorna. Orsaken till detta är att bolaget har en stor miljöpåverkan och att arbetsmiljöfrågorna i verksamheten, särskilt säkerhetsfrågorna, är starkt prioriterade. LKAB kommer successivt att utveckla arbetet kring hållbarhetsfrågorna. GRI-processen har inneburit att hållbarhetsfrågorna kartläggs tydligare inom bolaget. ningen; ekonomichefen, personalchefen och kvalitetschefen. Till styrgruppen har allt beslutsfattande avseende hållbarhetsfrågorna delegerats, med undantag för policybeslut som fattas av hela företagsledningen gemensamt. Styrgruppen har också till uppgift att följa upp det löpande arbetet. Styrgruppen har till sin hjälp utsett en projektgrupp, bestående av representanter som arbetar med ekonomiska, sociala och miljörelaterade frågor. Projektgruppen, som rapporterar direkt till styrgruppen, har bland annat till uppgift att ta fram mål för hållbarhetsarbetet med tillhörande åtgärdsplan. Styrelsen har delegerat till Revisionsutskottet att internt följa upp LKABs hållbarhetsarbete samt arbetet med att ta fram denna hållbarhetsredovisning. LKABs hållbarhetsstyrning Det yttersta ansvaret för LKABs hållbarhetsarbete ligger hos styrelsen, medan det operativa ansvaret ligger hos koncernledningen. I statens ägarpolicy finns riktlinjer för hur det säkerställs att personer som utses till styrelsen har erforderlig kompetens inom hållbarhetsområdet. Utbildning av styrelsen sker när behov anses föreligga på anmodan av Näringsdepartementet. För att säkerställa effektiviteten i det dagliga arbetet med hållbarhetsfrågorna har koncernledningen utsett en styrgrupp som under 28 bestod av tre medlemmar ur företagsled- V iktiga strukturella f ö rändringar inom LKAB 28 I Kiruna togs de nya anriknings- och pelletsverken (KA3 respektive KK4) planenligt i produktion under 28. KK4 som är LKABs sjätte pelletsverk har en kapacitet på fem miljoner ton pellets per år och kan vid behov genom tilläggsinvesteringar byggas ut till sex miljoner ton. Flotationsanläggningen i Svappavaara som togs i drift under 28 har stor strategisk betydelse för LKABs Mining Division. När samtliga anrikningsverk i Kiruna och Svappavaara har flotationsrening möjliggörs ett enda råmalmsflöde på sikt i Kirunagruvan jämfört med tidigare tre. Effektiviseringen innebär att råmalmsproduktionen höjs med ca 1,3 miljoner ton per år, vilket motsvarar ca,8 miljoner ton pellets. Del av kulsinterverket KK4 i Kiruna.

6 6 OM LKAB HÅLLBARHETSREDOVISNING 28 Övergripande styrningsmodell STATEN ÄGARPOLICY EXTERNA REVISORER ÅRSSTÄMMA REVISIONSUTSKOTT NOMINERINGSPROCESS STYRELSE MÅL OCH STRATEGIER ERSÄTTNINGSKOMMITTÉ VALUTAOCH FINANSKOMMITTÉ RAPPORT OCH KONTROLLER VD & KONCERNCHEF Ola Johnsson TECHNOLOGY & BUSINESS DEVELOPMENT Lars-Eric Aaro FINANCE Leif Boström GEMENSAMMA VÄRDERINGAR TOTAL QUALITY MANAGEMENT Anders Furbeck AFFÄRSPLAN HUMAN RESOURCES Mats Pettersson* MÅL AKTIVITETER COMMUNICATION Lotta Fogde MARKET DIVISION Johan Heyden PROGNOSER RAPPORTER MINING DIVISION Anders Kitok * Fram till 31 januari 29 Övergripande styrningsmodell och operativ organisationsstruktur MINERALS DIVISION Per-Erik Lindvall SPECIAL BUSINESSES DIVISION

7 HÅLLBARHETSREDOVISNING 28 OM LKAB 61 LKABs strategi och styrning LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara AB) är en internationell och högteknologisk mineralkoncern som producerar järnmalmsprodukter till stålindustrin samt andra mineralprodukter till många olika branscher och användningsområden. Koncernen har drygt 3 8 tillsvidareanställda och består av ett trettiotal bolag i ett femtontal länder. LKAB, med säte i Luleå, är ett aktiebolag som är helägt av svenska staten, företrädd av Näringsdepartementet. LKABs högsta beslutande organ är årsstämman. Mot bakgrund av det statliga helägandet har LKAB inte en valberedning enligt den definition som finns i Svensk Kod för Bolagsstyrning. Nomineringsprocessen sker enligt de principer som beskrivs i statens ägarpolicy. Styrelsen utser den verkställande direktören och delar, i enlighet med svensk lagstiftning, ansvaret för kontroll och styrning av bolaget med denne. Styrelsen i LKAB utser även ledamöter till Revisionsutskottet, Ersättningskommittén och Valuta- och finanskommittén. Revisionsutskottet övervakar rapportering och uppföljning av såväl ekonomisk redovisning som redovisning av hållbarhetsarbetet. Ersättningskommittén har till uppgift att ta fram riktlinjer för ersättningar till koncernledningen. Valuta- och finanskommittén förbereder och följer valutsäkring och finansiella riktlinjer. I egenskap av statligt bolag granskas LKAB även av Riksrevisionen, en myndighet som har till uppgift att granska den statliga verksamheten och därigenom medverka till god resursanvändning och en effektiv förvaltning i staten. Medarbetarnas möjligheter att påverka ledning och styrelse Medarbetarna har möjligheter att genom sina fackliga företrädare påverka styrelse och ledning i LKAB. Samtliga medarbetare har möjlighet att föra fram synpunkter och önskemål till arbetstagarrepresentanterna. I styrelsen sitter tre ordinarie arbetstagarrepresentanter, med tre suppleanter, som har till uppgift att representera medarbetarnas intressen i styrelsen. Även suppleanterna deltar på styrelsemötena. Dessutom finns ett antal samrådsfora med arbetstagarrepresentation som tar tillvara medarbetarnas intressen. Företags- och processråd behandlar till exempel övergripande frågor som marknad, ekonomi och verksamhetsinriktning. Inom prioriterade intresseområden finns dessutom ett antal fasta och tillfälliga partsammansatta forum. Operativ Organisationsstruktur LKABs verksamhet är uppdelad i fyra divisioner, Mining, Market, Minerals och Special Businesses. Mining Division bryter, förädlar och levererar kundanpassade järnmalmsprodukter till stålindustrin. Huvudprodukten är järnmalmspellets för råjärnstillverkning i masugnar och direktreduktionsprocesser. Järnmalmsgruvor, förädlingsverk och malmhamnar finns i norra Sverige och Norge. Market Division vars verksamhet består i att marknadsföra Mining Divisions järnmalmsprodukter har försäljningskontor i Sverige, Belgien, Tyskland och Singapore. Försäljningen av järnmalmsprodukter sker i huvudsak till Nordeuropa, Nordafrika och Mellanöstern. Minerals Division, som utgörs av dotterbolaget Minelco, bryter, förädlar och levererar industrimineralprodukter. Främst magnetit, olivin, glimmer och huntit. Industrimineralverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, på Grönland, i Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Spanien, Grekland, Turkiet, Slovakien, Thailand, Kina, Hong Kong och USA. Industrimineraler säljs främst till Europa samt till växande marknader i Asien och USA. Special Businesses Division stödjer koncernen med kvalificerade tjänster och teknisk utveckling, men har också externa kunder. Divisionen utgörs huvudsakligen av dotterbolag. AB KGS arbetar med berg-, betong- och verkstadstjänster, Kimit AB, dotterföretag till KGS tillverkar sprängämnen, Fastighets AB Malmfälten förvaltar fastigheter på verksamhetsorterna, Wassara AB utvecklar och tillverkar borrsystem.

8 62 OM LKAB HÅLLBARHETSREDOVISNING 28 LKABs verksamhetsområden S TO CKTO N- O N- TE E S DR IF F IE L D/ L U ND SVAPPAVAARA KI R UNA M ASUGNSBY N F L IXB O R O U G H M ALM BERGET STOKE- O N- TR E NT LULEÅ DE R B Y STORBRITANNIEN S V E R IG E S H O R E H A M - B Y- S E A NU U K NARVI K STOCKHOLM SI LI I NJÄRVI ESSEN M OERDI JK GURB CINCINATTI BRATI SLAVA TESSALONI KI TI ANJI N I ZM I R HONG KONG BANKOK KONCER NKO NTO R SI NGAPORE GR UVA FÖRÄDLING S - O CH PROCES S A NL Ä G G NING A R FÖRSÄLJ NING S KO NTO R FASTIGH E TS INNE H AV HAMNA R O CH / E L L E R JÄRNVÄG A R S A NTIA G O ELDISTR IB U TIO NS B O L A G LKAB i världen Brutna mängder Järnmalm och mineral PRODUCEradE järnmalmsprodukter Järnmalm, Sverige (Mt) ,9 OMSÄTTNING PER MARKNADSOMRÅDE Dolomit, Sverige (ton) Pellets (Mt) 19,9 18,8 16,9 16,5 Olivin, Grönland (ton) Fines (Mt) 3,9 5,9 6,4 6,8 Huntit, Turkiet (ton) Övriga 8% Asien 22% Europa 7% (inkl specialprodukter) Både järnmalmsprodukter och industrimineraler säljs främst till Europa.

9 HÅLLBARHETSREDOVISNING 28 OM LKAB 63 LKAB ( ) WASSARA AB FASTIGHETS AB MALMFÄLTEN LKAB NÄT AB AB KIRUNA GRUS & STENFÖRÄDLING MINELCO AB LKAB FÖRSÄKRING AB LKAB NORGE AS (Norway) MALMTRAFIK I KIRUNA AB LKAB SA (Belgium) LKAB FAR EAST PTE LTD (Singapore) LKAB SCHWEDENERZ GMBH (Germany) MALMTRAFIK AS (Norway) JÄGARSKOLAN FASTIGHETER AB LINDGRENS MEKANISKA WASSARA LIMITADA AB KGS MEKANISKA MINELCO B.V. (Netherlands) MINELCO INC (USA) AB KGS CONTRACTING MINELCO GMBH (Germany) KIMIT AB MINELCO ASIA PACIFIC LTD (Hong Kong) MINELCO LTD (UK) MICROFINE MINERALS LTD (UK) Legal organisationsstruktur MINELCO A/S (Greenland) MINELCO MINERALS LTD (UK) MINELCO SPECIALITIES LTD (UK) MICROFINE HELLAS A.E (Greece) MINELCO OY (Finland) MINELCO TIANJIN MINERALS CO (China) QUAY MINERALS LTD (UK) FERGUSSON WILD & CO LTD (UK) TIANJIN JINDALAI MINERALS (China) FORDAMIN COMPANY LTD (UK) LIKYA MINELCO (Turkey)

10 64 OM LKAB HÅLLBARHETSREDOVISNING 28 Medarbetare Invånarna i de orter som direkt påverkas av verksamheten Lokala organisationer som berörs av verksamheten Andra boende i området Ägare Samer, Inuiter och andra ursprungsbefolkningar eller minoriteter Leverantörer och entreprenörer Myndigheter Kunder LKABs intressenter Intressentdialoger Policies och Riktlinjer LKABs verksamhet har såväl en lokal som global påverkan och således omfattar företagets intressenter allt ifrån boende i närområdet till kunder på andra sidan jordklotet. LKAB har definierat en intressent som en individ eller organisation med vilken det finns en ömsesidig påverkan genom LKABs verksamhet eller blotta existens. LKAB har under året påbörjat arbetet med att kartlägga intressenter. Denna process ser olika ut beroende på land och frågeställning, men till grund för arbetet ligger GRIs struktur för att identifiera intressenter. Hittills har LKAB identifierat de för bolaget mest centrala intressenterna i Malmfälten. Intressenterna är uppdelade i två huvudgrupper; interna och externa. LKAB har kontinuerliga dialoger med vissa externa intressentgrupper som påverkas direkt och påtagligt av verksamheten. Bland dessa återfinns de boende i Malmberget och Kiruna. Under året har även den första interna intressentdialogen genomförts med bolagets ekonomiavdelningar. Arbetet med att hålla intressentdialoger kommer att fortsätta under 29. LKAB har en rad hållbarhetsrelaterade koncernövergripande policies som styr verksamheten, se sidan 11. Företagets policies kompletteras av handlingsplaner som tillämpas framför allt i moderbolaget och dotterbolagen i Sverige och Norden. De policies som är särskilt relevanta är etikpolicyn, som inkluderar krav på att inte tillåta kränkande särbehandling, hindrande av ekonomisk, social och demokratisk utveckling, såsom korruption, mutor och illojala konkurrensbegränsande åtgärder samt personalpolicyn och miljö- och energipolicyn. Till dessa policys finns handlingsplaner som stöd för arbetet.

11 HÅLLBARHETSREDOVISNING 28 EKONOMISKA FRÅGOR 65 Arbetet med ekonomiska frågor För 28 kunde LKAB redovisa sitt bästa ekonomiska resultat någonsin. Omsättningen uppgick till Mkr och resultatet efter skatt till Mkr. E konomist y rning Verkställande direktören har det övergripande ansvaret för företagets ekonomi. Till sin hjälp har han i sin stab ekonomiavdelningen. Det operativa ansvaret delegeras till divisions- och enhetscheferna. Skatter Betalda skatter i koncernen uppgick under året till Mkr varav 2 95 Mkr erlades i Sverige, 8 Mkr i Norge och 16 Mkr i övriga länder. Beträffande ytterligare information om koncernens och moderbolagets generering och distribution av ekonomiska värden hänvisas till årsredovisningens resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser. Investeringar Övergri pande ekonomiska mål LKABs övergripande ekonomiska mål är att skapa värde för ägaren genom att erbjuda kunder konkurrenskraftiga produkter. LKABs ekonomiska framgång är ett viktigt bidrag i den ekonomiska tillväxten både lokalt, regionalt och globalt. Värdeska pande verksamhet Intressentdialoger Genererat och distribuerat ekonomiskt värde Av det värde om Mkr som LKABs verksamhet genererade under 28 fördelades Mkr till olika intressentgrupper och återinvesterades i koncernen. Fördelning av distribuerat ekonomiskt värde till olika intressenter framgår av nedanstående graf, som baseras på årsredovisningen. Frivilliga bidrag och samhällsinvesteringar Koncernens betalningar under 28 avseende samhällsinvesteringar uppgick sammanlagt till 421 Mkr, varav 339 Mkr avsåg skadeståndsersättningar för infrastrukturell påverkan vid expansion av gruvområden i Malmberget och Kiruna. LKABs sponsorverksamhet i form av bidrag till främst utbildning, kultur och idrott i norra Sverige och Norge uppgick till 65 Mkr. Genererat och distribuerat ekonomiskt värde Skatter LKABs investeringar genererar också värdeökningar till samhället. Löner och sociala kostnader bidrar till individernas köpkraft, vilket stimulerar ekonomin. Utdelning till ägaren är en del i LKABs ekonomiska ansvar. För att kunna producera järnmalmspellets krävs utrustning och tjänster som köps in från en rad leverantörer globalt, vilket skapar arbetstillfällen i flera länder. Leverantörer Mkr Som ett led i GRI-processen ska LKAB genomföra dialoger med utvalda intressentgrupper. Medarbetare har genom kartläggning identifierats som en viktig intressentgrupp. Med tanke på den internationella spridningen på LKAB koncernens verksamhet, och det stora antalet anställda, fattades beslutet att i ett första skede genomföra en mer ämnesspecifik intressentdialog med företagets ekonomer. I nedanstående graf presenteras resultatet av intressentdialogen som behandlade hållbarhetsarbetets prioriterade områden för 29. Prioriterade områden av intressentdialogen med ekonomer Klimat och yttre miljö Samhällsomvandling Aktieägare 2 Mångfald Hälsa Anställda Jämställdhet Säkerhet

12 66 EKONOMISKA FRÅGOR HÅLLBARHETSREDOVISNING 28 Anställdas pensionsförmåner Leverantörsrelationer Huvuddelen av LKABs pensionsplaner för anställda i Sverige är förmånsbestämda, vilket innebär att LKAB garanterar en procentuell andel av lönen i pension. Pensionsåtagandena i Sverige tryggas genom bokföringsmässiga avsättningar i egen regi, varav den större delen kreditförsäkras i försäkringsbolag. Löften om kommande pensionering före 65 år är till viss del villkorade av underjordsarbete och säkerställs genom bokföringsmässiga avsättningar i egen regi utan kreditförsäkring. Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sverige tryggas genom försäkring. För anställda i Belgien, Norge, Storbritannien och Tyskland har LKAB förmånsbestämda pensionsplaner som komplement till lokala socialförsäkringar. I Sverige har koncernen avgiftsbestämda pensionsplaner som helt bekostas av företagen. I andra länder finns avgiftsbestämda planer vilka till del bekostas av dotterföretagen och delvis täcks genom avgifter som de anställda betalar. Betalning till dessa planer sker löpande enligt reglerna i respektive plan. medlemsska p o c h samarbeten Värde per 31 december 28 i Mkr (beräknade enligt IAS 19, se vidare not 27 i Årsredovisningen) Helt eller delvis fonderade förpliktelser Verkligt värde på förvaltningstillgångar Värdet av ofonderade förpliktelser Värdet av nettoförpliktelserna Kostnaderna för avgiftsbestämda pensionsplaner 75 LKABs medarbetare Nina Johansson gillar det norrländska. LKAB har fastställda riktlinjer som vägledning för medarbetarnas uppförande vid kontakter i tjänsten med externa enheter och personer. Umgänget med leverantören är ytterst en fråga om personligt omdöme. Medarbetare, som i sitt arbete har kontakt med leverantörer, skall alltid ha i åtanke att de representerar LKAB och hela tiden företräder LKABs intressen. Vid misstanke om mutbrott eller bestickning kan allmän åklagare väcka åtal. Beroende på brottets svårighetsgrad kan LKAB vidta suspension eller uppsägning av anställd eller väcka åtal. Det bör framhållas att LKABs inköpsverksamhet, till skillnad från motsvarande vid statliga verk och inrättningar, inte omfattas av upphandlingsförordningens bestämmelser. Inga uppgifter som berör anskaffningsfrågor är underkastade offentlig insyn. LKAB är delägare i utvecklingsbolagen Progressum i Kiruna och Expandum i Gällivare, som båda har som mål att utveckla det lokala näringslivet. Engagemanget i utvecklingsbolagen är sedan länge etablerat och är bra exempel på LKABs långsiktiga och breda samhällsengagemang. LKAB är även delägare i riskkapitalbolaget Norrskenet. SveMin är en närings- och arbetsgivarpolitisk förening för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige. Ett 4-tal företag är medlemmar i SveMin. LKAB har, genom sitt medlemskap undertecknat de etiska regler som gäller för SveMins medlemsföretag.

13 HÅLLBARHETSREDOVISNING 28 MILJÖFRÅGOR 67 Arbetet med miljöfrågor Malmbrytning har betydande påverkan på miljön, likaså de processer där järnmalmen bearbetas och förädlas till stålprodukter. Samtidigt är samhället beroende av dessa produkter för fortsatt utveckling. LKAB strävar efter att tillgodose behoven på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Miljö- och energifrågorna är strategiskt viktiga för LKAB. Brytning och förädling av mineraler påverkar miljön genom förändringar av landskap, energianvändning samt utsläpp till luft och vatten. LKAB strävar efter att begränsa miljöpåverkan genom god framförhållning och beredskap i miljöarbetet. De miljömässiga konsekvenserna av beslut och åtgärder beaktas alltid och miljöarbetet är framåtblickande och inriktas på att företaget ska kunna leva upp till framtida, skärpta miljökrav. Fördel för kunden med LKABs unika järnmalm LKABs järnmalmspellets består av magnetitmalm. Jämfört med hematitmalm medför användning av magnetitmalm en rad miljöfördelar vid vidareanvändning hos LKABs kunder. Magnetitmalmer är effektiva energibärare eftersom stora mängder energi frigörs i förädlingsprocessen. Därför behöver väsentligt mindre mängd fossila bränslen användas i LKABs tillverkning jämfört med konkurrerande processer. I förlängningen innebär detta att när LKAB-pellets används vid ståltillverkning genereras tre gånger lägre koldioxidutsläpp än om hematitbaserad pellets används i masugnarna och hela sju gånger lägre än alternativet att sintra finesprodukter vid stålverken. PRODUKTERNAS MILJÖFÖRDELAR I en tid då energieffektivisering och reducerad klimatpåverkan är i fokus, kan LKABs magnetitpellets, sk Green Pellets bidra på ett positivt sätt och tillhör tveklöst framtiden. LKABs järnmalm ger stora miljöfördelar: Vid sintring i pelletsprocessen sker en oxidation som frigör energi. 6% av värmeenergin för produktionen kommer från oxidationen. Mindre tillförsel av kol och olja krävs, vilket innebär lägre koldioxidutsläpp. Framställningen av LKABs magnetitpellets genererar sju gånger lägre utsläpp av koldioxid än sintring vid stålverken. Minerals Division erbjuder produkter av naturligt förekommande mineraler: Huntit, som är ett naturligt mineral, används som flamskyddsmedel och kan ersätta miljöfarligare alternativ. Magnetit används för vattenrening och svavelrening av kol. Användning av olivin sänker energiförbrukningen vid stålframställning. Viktiga händelser 28 Under året har LKAB, i samarbete med Kiruna och Gällivare kommuner, introducerat idéer om Gruvstadsparker. Konceptet innebär att områden som befinner sig i de första stadierna av markdeformationer, då byggnaderna inte står kvar men marken fortfarande kan beträdas, under en övergångsperiod kan erbjudas som parkområden. Vibrationer och skalv kan upplevas som besvärande och oroande av närboende. LKAB har intensifierat arbetet med att utveckla och förbättra tekniker för att mäta den seismiska aktiviteten och med att förbättra informationen till närboende. Under året har LKAB genomfört en rad dialoger avseende en mängd olika frågeställningar med intressenter i den kringliggande miljön. Bland annat har LKAB genomfört samrådsmöten med myndigheter, samebyar, lokala jaktföreningar och fiskevårdsföreningar. Under året genomfördes även dialoger med boende i Malmberget och Kiruna som påverkas av de pågående samhällsomvandlingarna. LKAB är en av Sveriges allra största energikonsumenter. Under 28 användes totalt cirka 3,7 TWh energi i produktionsanläggningarna, varav hälften, eller cirka 1,9 TWh, utgjordes av el. Jämfört med 26 ökade den totala energiförbrukningen med 17 procent. Jämfört med produktionsvolymen, ton pellets, så minskade energiförbrukningen,7 procent jämfört med 26.

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN

FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. LKAB:s järnmalmspellets är världens mest klimatsmarta järnmalmsprodukt.

Läs mer

Samhällsomvandling Malmfälten

Samhällsomvandling Malmfälten Samhällsomvandling Malmfälten Anders Furbeck Senior Vice President LKAB Skellefteå 110405 En långsiktig och hållbar väg mot tillväxt LKAB är en av Sveriges lönsammaste industrikoncerner som i stor utsträckning

Läs mer

LKAB 2011. Lars-Eric Aaro. Vd och koncernchef PERFORMANCE IN IRONMAKING

LKAB 2011. Lars-Eric Aaro. Vd och koncernchef PERFORMANCE IN IRONMAKING LKAB 2011 Lars-Eric Aaro Vd och koncernchef Resultat 2011 Omsättning Rörelseresultat Rekord 31 122 Mkr 14 705 Mkr + 9% + 19 % Marknad 2011 Marknad 2011 - Råstålsproduktion i världen Miljoner ton per månad

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997 Sammanfattning Enligt preliminär statistik för 1997 ökade råstålsproduktionen i världen med 6 % jämfört med föregående år. LKABs leveranser av förädlade järnmalmsprodukter

Läs mer

KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB

KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. Inom LKAB finns fler än 200 spännande och utvecklande jobb och

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Arbetsmiljö och hälsa LKAB

Arbetsmiljö och hälsa LKAB Arbetsmiljö och hälsa LKAB Kärnan i LKAB LKAB grundades 1890 och ägs av svenska staten. Detta gör oss unika: Långsiktiga kundrelationer Medarbetarnas kunskap och kompetens Magnetit LKAB Green Pellets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN

ÅRSREDOVISNING EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN ÅRSREDOVISNING 2006 EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN 2 VD-KOMMENTAR Koncernchef Martin Iverts kommentar till verksamheten och bokslutet 2006. 4 SÄKERHETEN FÖRST Säkerhetsarbetet har hög

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta GRI-index Från och med verksamhetsåret 2009 följer Stockholms läns landstings miljöredovisning Global Reporting Initiative, GRI, på tillämpningsnivån C. Landstinget har för närvarande inte några planer

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information 2012-12-01 Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser prisutvecklingen ut 5. Fjärrvärmens miljöpåverkan

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN

ÅRSREDOVISNING EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN ÅRSREDOVISNING 05 EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN LKAB på en minut LKAB är en internationell högteknologisk mineral koncern, världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Finansmarknadsminister Peter Norman 10 september 2013 En av Sveriges största bolagsportföljer 53 bolag 43 helägda och 10 delägda 35 förvaltas under 3 noterade TeliaSonera,

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Vindkraft i Falköpings kommun - andelsägande

Vindkraft i Falköpings kommun - andelsägande Vindkraft - andelsägande Falköpings kommun kan genom att engagera sig påverka utvecklingen mot lokalt ägande och ställa krav på de som projekterar vindkraftverk. Kommunen erbjuder sig att bli delägare

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor SSAB Tunnplåt Bilaga H Förslag till slutliga villkor Allmänna villkor 1. Om inte annat framgår av villkoren nedan skall verksamheten inbegripet åtgärder för att minska utsläppen till luft och vatten och

Läs mer

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef SSABs klimatarbete mot 2050 Jonas Larsson, SSABs miljöchef en global och mycket specialiserad stålkoncern 17 300 anställda i mer än 50 länder SSABs produktionsorter Försäljning 2 SSABs verksamhet gör skillnad

Läs mer

Vårt nuläge och framtid. Samferdselpolitisk konferens 2015-03-10 Bo Krogvig, LKAB

Vårt nuläge och framtid. Samferdselpolitisk konferens 2015-03-10 Bo Krogvig, LKAB Vårt nuläge och framtid Samferdselpolitisk konferens 2015-03-10 Bo Krogvig, LKAB AGENDA Nuläget i LKAB Vårt tillväxtprojekt LKAB 37 Investeringar i Narvik och Ofotbanen för framtiden Omvärldsförändringar

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2015 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2015 Härmed

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Globalt ledarskap och en stark organisation

Globalt ledarskap och en stark organisation Vår vision Tillsammans med våra kunder kommer vi att gå längre än någon annan för att förverkliga det fulla värdet av lättare, starkare och mer hållbara produkter av stål Globalt ledarskap och en stark

Läs mer

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan...

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... HÅLLBARHETSPROGRAM Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... 5 Folksam Fastigheters hållbarhetskrav... 5

Läs mer

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling NÄ Ä DET DAGS ATT SÄLJA CH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling Tillsammans kan vi, invånarna, näringslivet, kommunen och LKAB, genomföra samhällsomvandlingen på ett ansvarsfullt

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014 Årsstämma 2014 Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef Stockholm 9 april 2014 2013 i korthet 2013 var ett fortsatt utmanande år för stålindustrin och för SSAB. Året kännetecknades av svag

Läs mer

Klimatsmart Affärssmart

Klimatsmart Affärssmart Klimatsmart = Affärssmart FAS 2 Viktiga steg till stärkta affärer! - med hållbarhet i fokus! Frågeformulär för djupintervjuer I samverkan med: IUC Norrbotten, LTU Affärsutveckling (f d Centek) och Almi

Läs mer

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2009

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2009 Loussavaara-Kirunavaara AB Org. nr. 556001-5835 DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2009 JULI SEPTEMBER Nettoomsättningen minskade med 54 % och blev 2 936 (6 453) Mkr. Rörelseresultatet minskade med 97 % och

Läs mer

BRYTNING SÅ BRYTS MALMEN

BRYTNING SÅ BRYTS MALMEN BRYTNING SÅ BRYTS MALMEN När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. Det börjar med brytningen av den unika magnetiten i LKAB:s gruvor i Kiruna,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Stadsledningskontoret RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentansvar Kommunfullmäktige Dokumentnamn Riktlinjer för Umeå kommunkoncerns finansiella verksamhet

Läs mer

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Biogas till Dalarna Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Kort historia om Dala BioGas LRF tittar på förutsättningarna att göra en biogasanläggning i södra Dalarna. En förundersökning utförs av SBI

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Budget 2013. i Eskilstuna

Budget 2013. i Eskilstuna Budget 2013 i Eskilstuna Ägardirektiv för Kommunföretag AB 2013 1 Innehållsförteckning Effektiv och marknadsmässig bolagsstyrning... 3 Kommunföretag AB... 4 Bolagsstyrning... 4 Taxor och hyror... 4 Parken

Läs mer

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23 Stålåret 214 Diagrambilaga 215-1-23 BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Procent 15 1 5 Världen Indien Kina Prognos USA Euroområdet -5 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Källa:

Läs mer

Ägardirektiv för Övik Energi AB

Ägardirektiv för Övik Energi AB Ägardirektiv för Övik Energi AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Bolaget har till föremål för sin verksamhet;

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr).

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr). BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 (28/2 2005) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen ökade med 60 % till 203 218 tkr (127 027 tkr). Resultat före skatt uppgår till 21 321

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

metaller och mineral Årets fältarbete i Prospekteringstakten lägre under 2013 Barentsområdet Nästa nummer kommer i november!

metaller och mineral Årets fältarbete i Prospekteringstakten lägre under 2013 Barentsområdet Nästa nummer kommer i november! metaller och mineral Nästa nummer kommer i november! Ett nyhetsbrev från Sveriges geologiska undersökning oktober 213 Prospekteringstakten lägre under 213 Prognoserna för helåret 213 pekar på att investeringsnivån

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät v 7.5x Trender Mikro-generering Små och mångskalig kraftgenerering Elcertifikat som stimulerar produktion av förnybar energi Dubbla

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2012

Energiskaffning och -förbrukning 2012 Energi 2013 Energiskaffning och -förbrukning 2012 Träbränslen var den största energikällan år 2012 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,37 miljoner terajoule (TJ) år 2012,

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089.

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Infranord AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Detta är LKAB AFFÄRSIDÉ

Detta är LKAB AFFÄRSIDÉ Årsredovisning 2003 INNEHÅLL 2 Detta är LKAB 3 Året i sammandrag 4 VD-kommentar 6 Koncernens inriktning 7 Organisation 8 Ekonomiska mål 9 Järnmalmsprodukter 14 Industrimineraler 16 Övrig verksamhet 18

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi 2014

Miljöinformation Skara Energi 2014 Miljöinformation Skara Energi 2014 2 Miljöinformation Skara Energi 2014 Skara Energi har under 2014 arbetat med att lyfta in miljömål i bolagets styrkort för att miljömålen ska bli tydligare i helheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2011

Energiskaffning och -förbrukning 2011 Energi 2012 Energiskaffning och -förbrukning 2011 Totalförbrukningen av energi minskade med 5 procent år 2011 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,39 miljoner terajoule

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser framtiden ut 5. Hur ser prisutvecklingen ut 6. Vad är

Läs mer

Boliden. Hållbar utveckling

Boliden. Hållbar utveckling Boliden Hållbar utveckling Metaller för det moderna samhället Metaller finns i stort sett överallt i våra liv. Faktum är att det i stort sett inte finns någon vara eller tjänst som inte innehåller metaller.

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag Innehåll Prisändringsmodell och målsättningar... 3 Övergripande mål... 3 Prisändringsmodell... 3 Övriga principer och

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 20 INNEHÅLL Händelser i korthet 2 Manifest 3 Året som gått, överblick 4 VD-kommentar 6 Koncernstrategier 9 LKAB 20 11 Konjunkturutveckling, marknad 13 Stål kräver

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer