GUIDE FÖR SAMARBETET MELLAN PROJEKTPARTERNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GUIDE FÖR SAMARBETET MELLAN PROJEKTPARTERNA"

Transkript

1 1/6 GUIDE FÖR SAMARBETET MELLAN PROJEKTPARTERNA Guidens syfte är att synliggöra och beskriva ansvars- och arbetsfördelningen mellan projektparterna, och Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, och mellan projektmedarbetarna. UPPGIFTS- OCH ANSVARSBESKRIVNING ARCADA Projektansvarig Iselin Krogerus-Therman, Ekonomiskt, administrativt och kvalitetsmässigt helhetsansvar gentemot finansiärerna i enlighet med de krav som ESF/Länsstyrelsen uppställt Styrgruppens ordförande och sammankallare Godkänner fakturor Projektledare Gerd Kummel-Kunnas, Operativt ansvar för ESF-administrationen (dokumentering, rapportering, ekonomisk uppföljning) Kontaktperson för ÅA/PFs projektsekreterare i frågor som berör projektstrukturer, t.ex. schemaläggning Ansvarar för uppdatering av DaKo2-projektet s hemsidor i enlighet med ESFrutiner Ansvarar för bokning av utrymmen för videomöten Pedagogisk resursperson Tore Ståhl, Pedagogiska resurspersonen etablerar kontakt med PF:s projektledare, projektsekreterare, IT-specialplanerare, och timlärare samarbetar med de kontaktpersoner som utses vid varje deltagande läroanstalt inom gruppen. kontinuerlig kontakt med studerande lärare och nyckelpersoner vid aktuella praktikplatser. förmedlar kontakt mellan yh-lärarstuderande och övningsskolornas handledare. Ansvarar för bokning av utrymmen för närstudier och videoföreläsningar

2 Pedagogisk expert, ansvarig för utvärderingen Ellinor Silius-Ahonen, ansvarar för utformningen och förverkligandet av den ESF-finansierade utvärderingen av DaKo2-projektet föredragande i ärenden som gäller s utvärdering av behörighetsutbildningen 2/6 Projektassistent Karl-Johan Wickström, bistår ansvarig för utvärderingen och de övriga projektarbetarna på i praktiska arbetsuppgifter, ss. koordinering av datainsamling, transkribering av intervjumaterial, litteratur- och materialanskaffningar, samt allmänna kontorsuppgifter Ekonomiansvarig Monica Grahn-Liljestrand, Kontinuerlig uppföljning av ekonomin Ansvar för betalningsansökan till Länsstyrelsen Ekonomisk rapportering inom IT-stödperson Viktor Wolff, , Upprätthåller nära kontakt med PF:s IT-specialplanerare för att hålla sig á jour med läget Ansvarar för att tekniken alltid fungerar Ansvarar för att arrangemangen också uppfyller de pedagogiska kraven (t.ex. bildvinklar, ljus)., vilket kräver samarbete med den interna pedagogiska resurspersonen Förbereder och finns till hands under konferenserna för att garantera att tekniken fungerar friktionsfritt och för att handha de regimässiga aspekterna av konferensen. Ser till att deltagarnas arbetsstationer uppfyller kraven för DiVi-föreläsningar, e-möten mm både vad mjuk- och hårdvara beträffar. Ansvarar för handledning i frågor som berör mjuk- och hårdvara och att studerande i mån av möjlighet kan arbete hemifrån på ett tillfredsställande sätt Ansvarar för back-up av IT-funktionen YH SYDVÄST IT-stödperson Klaus Hansen, , Kontakt- och ansvarsperson för IT-stödet i YH Sydväst, Ekenäs och Åbo. Ansvarar för att tekniken alltid fungerar Ansvarar för att arrangemangen också uppfyller de pedagogiska kraven (t.ex. bildvinklar, ljus)

3 Förbereder och finns till hands under konferenserna för att garantera att tekniken fungerar friktionsfritt och för att handha de regimässiga aspekterna av konferensen. Ser till att deltagarnas arbetsstationer uppfyller kraven för DiVi-föreläsningar, e-möten mm både vad mjuk- och hårdvara beträffar. Ansvarar för handledning i frågor som berör mjuk- och hårdvara och att studerande i mån av möjlighet kan arbete hemifrån på ett tillfredsställande sätt Ansvarar för back-up av IT-funktionen 3/6 ÅA/PF Ämnes och utbildningsansvarig FD/ Forskningsledare Arvid Treekrem Ansvarar för den vetenskapliga nivån inom utbildningsprojektet DaKo 2 För pedagogisk och didaktisk tillsyn med utbildningsprojektet DaKo 2 Värderar och överväger behovet av projektets lärar- och personalresurs Leder de pedagogiska månadsmöten vid PF och bevakar samarbetet med s utbildningsteam i enlighet med behov. Samarbetar med PF:s ekonomiansvariga om tillsynen med projektets ekonomiska utveckling i projektperioden Projektsekreterare Maria Norrlin, , Ansvarar för administrationen av projektet vid PF Planerar närstudieperioder och schemalägger undervisningsutrymmen i samråd med Administrerar studerandes kontaktuppgifter, studieutdrag samt annat som berör studerandes situation Administrerar anhållan om eventuella befrielser från kurser Fungerar som kontaktperson för samtliga involverade inom projektet Besvarar förfrågningar från personal och studerande till den del de berör ovanstående arbetsuppgifter Assisterar ämnesansvarig för utbildningsprojektet Ekonomiplanerare vid ÅA Vasa Maj-Lis Stenkull Ansvarar för DaKo-projektets ekonomiska förvaltning inom ÅA Vasa Upprätthåller kontakten med den ekonomiansvariga på IT-specialplanerare Ola Österbacka, , Ansvarar för utveckling av den tekniska utrustningen vid PF med initiativ, beredning och verkställande av beslut om anskaffningar

4 Upprätthåller nära kontakt med IT-ansvariga och IT-stödpersoner vid och Sydväst för att tillse att tekniken fungerar för videokonferenser, DiViföreläsningar och e-möten Tillser att lärarna vid PF kan använda sig av tillgänglig teknisk utrustning, bistår dem i valet av lämpliga hjälpmedel och handleder dem i användningen Sköter enligt en överenskommen arbetsfördelning med IT-koordinatorn om tekniken under videokonferenser och tillser att utrymmet disponeras ändamålsenligt Ansvarar för och deltar i produktionen av DiVi-föreläsningar och användarguider Upprättar och underhåller databaser för PF:s interna ekonomi och verksamhetsrapportering Besvarar förfrågningar från personal och studerande till den del de berör ovanstående arbetsuppgifter Upprätthåller e-postlistor 4/6 IT-koordinator vid PF Fredrik Åman Ansvarar för administrationen av kursens Moodle-miljö och projektets webbsidor vid PF Sköter enligt en överenskommen arbetsfördelning med IT-specialplaneraren om tekniken under videokonferenser och tillser att utrymmet disponeras ändamålsenligt Bistår lärarna vid inspelning av DiVi-föreläsningar och deltar i produktionen av DiVi-föreläsningar Utarbetar användarguider Besvarar förfrågningar från personal och studerande till den del de berör ovanstående arbetsuppgifter IT-stöd vid PF Andreas Sundstedt Bistår i underhållet av Moodle-miljön och projektets webbsidor vid PF Bistår PF-lärarna vid inspelning av DiVi-föreläsningar och deltar i produktionen av DiVi-föreläsningar Deltar enligt överenskommelse med IT-specialplaneraren och IT-koordinatorn med teknisk hjälp under videokonferenser STYRGRUPPEN Styrgruppens sammansättning Iselin Krogerus-Therman Gerd Kummel-Kunnas Tore Ståhl Ellinor Silius-Ahonen Annikki Arola Arvid Treekrem Ola Österbacka Representant för lärarstuderande Åbo Akademi Åbo Akademi

5 Christine Welander Klaus Hansen Sydväst Sydväst 5/6 Styrgruppens uppgifter: att genom sin sakkunskap och erfarenhet från pedagogik och nätbaserad undervisning, kunna utgöra ett adekvat stöd för projektets genomförande att fungera som informationskanaler i de respektive organisationerna att övervaka projektarbetets framskridande och undervisningens kvalitet i form av regelbundna möten och sammankomster samt övrig nätverksbildning att övervaka användningen av resurserna att övervaka god praxis för ESF-rapportering att utvärdera resultatet av projektet INFORMATION ÅA upprätthåller webbsidor för DaKo2-projektet på adressen Här samlas all information om utbildningen, ansökningsproceduren, utbildningens innehåll. Tillgänglig för allmänheten. ÅA använder Moodle som undervisningsplattform. Tillgänglig för antagna och utbildare. synliggör DaKo2-projektet via sina egna hemsidor enligt samma princip som gäller för andra projekt i huset. Offentlig sida i enlighet med ESFrutiner. Adressen är FAKTURERING Faktureringen följer den av Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi givna offerten för Studieplan Grundstudier, daterad Utgångspunkten är att faktureringen sker i rater och att fakturorna skrivs ut enligt bokföringen. önskar koordinera faktureringen med ESF-ansökningar om utbetalning. Faktureringsdatum och summa är således enligt bokföringen enligt bokföringen enligt bokföringen Fakturorna tillställs mottagaren inom 10 dagar. Det är möjligt att vid behov fakturera med kortare intervaller om PF så önskar. Moms på varor och resor ingår, men inte på utbildningstjänsterna. Det är inte nödvändigt att momsen specificeras. Faktureringsfrågor handhas av Monica Grahn-Liljestrand och Maj-Lis Stenkull, ekonomiansvariga vid respektive PF/ÅA.

6 UTVÄRDERING Utöver behörighetsutbildningens grundstudier inkluderar DaKo2-projektet en utvärdering av Dako2 -utbildningens relevans inom yrkeshögskoleutbildningen i svenskfinland. Målet för utvärderingen är att bedöma i vilken omfattning DaKo-utbildningen motsvarar de krav som yrkeshögskolorna ställer på lärarnas pedagogiska kompetens och i vilken utsträckning utbildningen ger de färdigheter som Bolognaprocessen kräver. Därtill utvärderas utbildningsmodellens effektivitet och relevans av en för alla nivåer gemensam lärarutbildningsstruktur med tanke på framtiden. Helhetsplanen för utvärderingen av DaKo- utbildningen utvecklas under DaKo2 -utbildningen utvärderas i två faser. Grundstudierna genomförs och utvärderas samtidigt, dvs Ämnesstudierna, som finansieras av Åbo Akademi genomförs år och utvärderas i fas 2, år För utvärderingen utses en intern arbetsgrupp i, som företräder pedagogisk och projektexpertis från olika områden. I arbetsgruppen ingår följande personer. Ped. Dr Ellinor Silius-Ahonen Ped.mag Tore Ståhl HVL, Fil.mag, (Ped) Iselin Krogerus-Therman Fil.mag Gerd Kummel-Kunnas Ped. Dr ArvidTreekrem från Åbo Akademi fungerar som utvärderingskontakt till själva projektet 6/6

PROJEKT SOM DELFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN Målprogram 1, 2 och 3 PROJEKTANSÖKAN. Del A

PROJEKT SOM DELFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN Målprogram 1, 2 och 3 PROJEKTANSÖKAN. Del A PROJEKT SOM DELFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN Målprogram 1, 2 och 3 PROJEKTANSÖKAN Ansökningsblanketten åtföljs av anvisningar för ifyllandet av blanketten. Anvisningarna, som innehåller viktig

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

LÄRMILJÖERNA UTVIDGAS

LÄRMILJÖERNA UTVIDGAS Tarja Frisk (red.) LÄRMILJÖERNA UTVIDGAS Lärmiljöer i yrkesutbildningen idéer, uppslag och exempel Guider och handböcker 2010:4 Guider och handböcker 2010:4 ISBN 978-952-13-4504-3 (pdf) ISSN-L 1798-906X

Läs mer

Steg för steg S10932. Slutrapport

Steg för steg S10932. Slutrapport Steg för steg S10932 Slutrapport 1 INNEHÅLL 1. CENTRALA UPPGIFTER 2. SAMMANDRAG 3. LEDNING, ADMINISTRATION OCH SAMARBETE 4. BAKGRUND, MÅL OCH MÅLGRUPP 5. VERKSAMHET OCH BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSEN 5.1

Läs mer

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 - 1 - Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 Inledning Skolan skall möta de förändringar som sker i samhället när det gäller nya strukturer för information och kommunikation. En viktig uppgift

Läs mer

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su. 1 (25) 2010-06-09 Dnr SU171-1487-10 Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.se och i Polopoly Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument Kristianstad Studentkår Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Instruktion för ledamot... 6 Instruktion för

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd4-13

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd4-13 Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd4-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionsutveckling

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet VFU enheten 2001-09-03 1 Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Bärande idéer, utgångspunkter Modellen för utformning och

Läs mer

STOCKHOLMSSEKTIONEN (2013-06-10) ARBETSBESKRIVNINGAR - STYRELSELEDAMÖTER

STOCKHOLMSSEKTIONEN (2013-06-10) ARBETSBESKRIVNINGAR - STYRELSELEDAMÖTER STOCKHOLMSSEKTIONEN (2013-06-10) ARBETSBESKRIVNINGAR - STYRELSELEDAMÖTER Gemensamt Samtliga styrelseledamöter har gemensamt ansvaret för hela sektionens verksamhet. Ärenden som behandlas i styrelsemöte

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130

Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130 Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

Läs mer

REGLEMENTE ANTAGEN AV FULLMÄKTIGE 2013-05-30 GILTLIGT FRÅN OCH MED 2013-07-01

REGLEMENTE ANTAGEN AV FULLMÄKTIGE 2013-05-30 GILTLIGT FRÅN OCH MED 2013-07-01 REGLEMENTE ANTAGEN AV FULLMÄKTIGE 2013-05-30 GILTLIGT FRÅN OCH MED 2013-07-01 Reglementets utgångspunkt Samhällsvetarkåren vid Lunds universitets (hädanefter Samhällsvetarkåren) reglemente finns till och

Läs mer

Stiftelsens förvaltning handhas av delegationen, styrelsen och verkställande direktören.

Stiftelsens förvaltning handhas av delegationen, styrelsen och verkställande direktören. ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 1 Högskolestiftelsens ändamål Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt bidra till att upprätthålla och utveckla högskoleverksamhet i svenska Österbotten och att i anslutning härtill

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011 FÖRESKRIFT 15/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:29 Föreskrifter och anvisningar 2011:29 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN

Läs mer

HÅLLBAR KONKURRENSKRAFT OCH AKTIVT KUNNANDE FÖR ALLA

HÅLLBAR KONKURRENSKRAFT OCH AKTIVT KUNNANDE FÖR ALLA HÅLLBAR KONKURRENSKRAFT OCH AKTIVT KUNNANDE FÖR ALLA Egentliga Finlands vuxenutbildningsstrategi 2009 2015 LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA FINLANDS LÄN Publikation 4/2009 Godkänd av

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Polishögskolans verksamhetsplan. www.polishogskolan.se

Polishögskolans verksamhetsplan. www.polishogskolan.se Polishögskolans verksamhetsplan www.polishogskolan.se 2010 Verksamhetsplanen har tagits fram av: Jan Carlsson, chef för enheten för planering och verksamhetsutveckling (sammankallande) Monica Landergård,

Läs mer

Kursplaner för grundkurs och vidareutbildning i användning av växtskyddsmedel utomhus

Kursplaner för grundkurs och vidareutbildning i användning av växtskyddsmedel utomhus Kursplaner för grundkurs och vidareutbildning i användning av växtskyddsmedel utomhus 1. Definitioner och gemensamma krav Huvudman Länsstyrelsen i respektive län är huvudman för kurserna. Huvudmannen har

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Inledning ABF- Ålands syfte är vara en del av det fria bildningsarbetet grundat på jämlikhetens, solidaritetens och demokratins principer. Föreningen ska arbeta för ett aktivt medborgarskap,

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Personalenkät 2007. Ehrensvärdka gymnasiets årliga personalenkät

Personalenkät 2007. Ehrensvärdka gymnasiets årliga personalenkät Personalenkät 2007 Ehrensvärdka gymnasiets årliga personalenkät Skolledningen bidrar aktivt och medvetet till att skapa ett arbetsklimat som kännetecknas av trygghet och förtroende och som inspirerar till

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB

2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB 1 Utbildningsplan Denna utbildningsplan godkändes av KY-myndigheten 2003-05-09. Utbildningen följer i princip denna plan, men förbättringar införs kontinuerligt. 1. Utbildningens namn/inriktning och omfattning

Läs mer

Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006

Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006 Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006 1. ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETEN 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé Föreningen Luckan r.f. är grundad i december 2000. De grundande föreningarna

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer