Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 Nr 8 December 2002 Julklappsutdelning i förtid s. 20 Budget 2003 s. 5 Seklingnatta 2002 s. 7 Ungdomscentrum presenterar sig s Årets stipendiater och SM-vinnare s

2 Kurry -en dansförställning av och med Mobila Dansverkstaden Mobila Dansverkstaden var för första gången ute på en turné runt om i Värmland, och besökte de ställen de undervisat på under hösten. Den 26 november var det Forshagas tur att ta del av Kurry, en 30 minuter lång dansföreställning i Forshaga Folkets hus. inom musik- och kulturskolor, föreningar och privata dansskolor. Mattias Sköld informationssekreterare tel: Föreställningen bjöd på en blandning av olika dansstilar som hiphop, spanskt, modernt, jazz och dansteater. Ett potpurri som gav mersmak! Genom mobila Dansverkstadens arbete i de Värmländska kommunerna möter årligen flera tusen barn och unga danskonsten genom pedagogisk verksamhet. De medverkande arbetar främst inom Maya Rios och Lilia Riggio dansar till spanska tongångar olika verksamheter i länets kommuner, så som förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vid Karlstads universitet, och dessutom Avslutningsnummret till musik från Afrodite never let it go var tjusigt värre... Hur skall vi ha det? Var skall vi ta det? Budgetförslaget för 2003 har diskuterats livligt. Det är framför allt fyra saker som varit i fokus: Ungdomsverksamhet, barnomsorg, fritidsaktiviteter för pensionärer, kommunal vuxenutbildning samt individuellt program för gymnasister. Hur har budgetarbetet gått till? Först fick alla förvaltningar en budgetram för I ramen ingick beräknade löneökningar. Sedan fördelades ytterligare cirka 8 miljoner till förvaltningarna. Varför? Räddningstjänsten har blivit dyrare, likaså kollektivtrafiken, VA-verksamhet, gymnasieplatser, lokalkostnader och barnomsorg. Sedan var pengarna slut så när Krantz kommentar som på cirka 8 miljoner. En kommun behöver reservpengar. Det händer mer eller mindre oförutsedda saker hela tiden! Så till budget: Ungdomsaktiviteter har prioriterats! 2 Mycket pengar har tagits från befintlig verksamhet för att förstärka ungdomsaktiviteter. Vi har läst om vandalism. Vi har läst om att ungdomar dricker alltmer sprit. Debuten sker tidigare och tidigare.. Varför? Orsakerna är många: Grupptryck, brist på sysselsättning, dåliga förebilder bland vuxna, utanförskap mm Barnomsorgen. Det fattas platser och först såg det ut som om vi inte skulle ha råd att öppna ytterligare en avdelning. Nu ser det ljusare ut. Vi har inte minskat så mycket i befolkning som vi befarade. Det blir det omsider en ny avdelning och en flytt av nuvarande verksamhet på Bruksgatan. Det tar dock tid att bygga en ny forts. nästa sida!

3 forts. Krantz kommentar avdelning eller hyra en ny modul eller flytta runt verksamheter för att få plats för fler bebisar! Därför har vi sett över om vi TEMPORÄRT kunde bereda plats för fler barn i befintliga barngrupper. Det verkar inte så. Det är ingen som VILL ha större grupper. En eventuell förtätning var värt att undersöka för att kunna hjälpa varandra så att ingen går miste om ett arbete under tiden nya avdelning skapas... Den öppna förskolan på Familjecentrum i Forshaga är populärt. Det blir ingen indragning av tjänst där. Verksamheten rullar på som vanligt. Fritidsaktiviteter för pensionärer. I förslaget fanns pengar kvar för aktiviteter men inte till en anställd fritidsledare. Vi lägger tillbaka en halvtidstjänst. I Karlstadsregionen strävar vi mot en större samverkan inom bland annat gymnasie- och vuxenutbildning. Samordning och samverkan bör skapa fler möjligheter för kommuninvånarna. Varför lägger vi inte ut mer pengar till verksamheterna i början på året? Vi går ju med överskott varje år?! Verksamheterna går inte med överskott. Tvärtom. Att det ändå blir ett överskott beror på att statsbidrag, befolkningsutveckling mm inte är klart vid årets början.ibland går utvecklingen åt vårt håll, ibland i motsatt önskad riktning. Ingen skulle tacka kommunledningen om vi vore för optimistiska i början på året! För övrigt önskar jag alla en riktigt GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR! är Forshaga kommuns informationsblad till invånarna Ansvarig utgivare Angelica Krantz Tfn Redaktör Mattias Sköld Tfn Tryck Tryckeri AB Knappen Karlstad Miljöcertifierade enligt ISO KommuN-KontakteN på band Forshaga kommuns information till alla hushåll läses in på band och distribueras till synskadade. Det är SRF Ljudproduktion i Kristinehamn som ombesörjer detta. Tfn Manusstopp och utgivningsdatum för KommuN-KontakteN 2003 Nummer Manusstopp Utgivningsdag 1 Februari 15 januari 29/30 januari 2 Mars 19 februari 5/6 mars 3 April 26 mars 9/10 april 4 Juni 21 maj 4/5 juni SOMMARUPPEHÅLL Forshaga kommun Box 93, Forshaga Besöksadress: Storgatan 52 Tel: Fax: E-post: Hemsida: 5 September 20 augusti 3/4 september 6 Oktober 24 september 8/9 oktober 7 November 22 oktober 5/6 november 8 December 26 november 10/11 december Inkom gärna med material (word, jpg, tif på e-post eller diskett) i god tid. Manusstopp är definitivt. Vänligen, Mattias Sköld tel: e-post:

4 Kommunfullmäktige i Forshaga har beslutat: bevilja Forshaga Golfklubb fortsatt kommunal borgen på lån upp till kr fram till godkänna de olika nämndernas och styrelsers samt FABO:s förslag till handlingsplaner för att främja empati och motverka antidemokratiska rörelser i Forshaga kommun. Riktlinjerna beslutades redan i oktober 2000, samtidigt uppdrogs till kommunens nämnder och styrelser samt Forshaga Bostads AB, att fastställa handlingsplan med angivna mål avseende inriktning, effekt, produktion samt utvärderingsmetoder bevilja ett tilläggsanslag om kronor ur eget kapital för finansiering av projektet Forshaga en kommun för alla för att motverka främlingsfientliga tendenser samt ytterligare kronor för finansiering av studieresa för lärare/ledare inom projektet bevilja kr i tilläggsanslag att finansieras av egna kapitalet eftersom Forshaga kommun tecknat förlustansvar för ett av Brf Bindarens lån hos Spintab Skulle kommunen inte godta rekonstruktionen går bostadsrättsföreningen i konkurs och då måste kommunen ändå infria sin del. I budget för 2002 finns kr till infriande av borgensåtaganden, därav har kr använts. Det fattas ca kr, vilket sålunda beviljas som tilläggsanslag fastställa förändrad organisation avseende kultur- och fritidsfrågorna från Det innebär att biblioteksverksamheten med därtill hörande frågor överflyttas till kommunstyrelsen, samt en besparing på ca 0.85 tjänst. Ansvarig förvaltningschef blir kommunchefen och fritidschefen får ansvar även för kulturfrågorna. Bibliotekschefen erhåller en befattning som 1:e bibliotekarie med fortsatt huvudansvar för biblioteksverksamheten. Befattningen som barnbibliotekarie dras in samt blir det en utökning av tid om fem timmar/vecka för assistentpersonal för ökad administration i samband med nyckelkortshantering godkänna det delårsbokslutet per avseende koncernen och Forshaga kommun samt att uppmärksamma nämnder och styrelser på vikten av att hålla given budget.prognosen för budgetåret 2002 beräknas för koncernen till 0,5 Mkr och för Forshaga kommun +6,6 Mkr. Sammantaget prognosticeras en avvikelse mot budget med 4,6 Mkr. I delårsbokslutet har nettoinvesterats för 22,8 Mkr. Vid samma tidpunkt år 2001 hade investeringar gjorts för 15,5 Mkr notera redovisningen av två ej besvarade motioner: En från Morgan Andersson, Roland Hammar, Ann-Charlotte Grahn- Sjöström och Gunnar Sundström, samtliga (fp), om det kommunala partistödet samt en från Stefan Ögren (c) om postadresser i kommunen finansiera åtgärder för förbättring av den yttre miljön vid Sagoparken genom ett tilläggsanslag om kronor ur Kommunstyrelsens konto för mindre campingplatser 4 bevilja ett tilläggsanslag om 100 tkr ur det egna kapitalet för finansiering av priser och marknadsföring vid SM i orientering i Forshaga kommun år 2003 efter förslag av kommunalrådet bevilja biblioteken ett tilläggsanslag om kronor ur det egna kapitalet för finansiering av en kampanj för att stärka bokens ställning hos Forshaga kommuns innevånare VA-taxan i Forshaga kommun indexregleras med konsumentprisindex i oktober (f n 2 % årligen) samt att renhållningstaxan indexregleras med branschindexet Renhållningsindex R 77 i oktober ( f n c:a 4 % årligen). För ett normalhushåll i Forshaga kommun innebär en årlig indexhöjning enligt ovan en ökad taxa med 140 kronor/år inkl. moms. Total intäktshöjning blir c:a kronor/år exkl. moms utse Kommunstyrelsen till ansvarig nämnd för anmälan, registrering och tillsyn avseende försäljning av tobak enligt Tobakslagen(1993:581). Utse Miljö- och byggnadsnämnden till ansvarig nämnd för frågor rörande tillsyn mm avseende rökfrihet i restauranger och serveringar samt liknande lokaler enligt 2 och 4 Tobakslagen. Kommunstyrelsens ansvar skall på motsvarande sätt också gälla anmälan, registrering och tillsyn avseende försäljning av öl klass II enligt Alkohollagens bestämmelser. Till handläggare av frågor rörande amälan, forts. nästa sida!

5 forts. Kommunfullmäktige... registrering och tillsyn avseende försäljning av tobak och försäljning av öl (klass II) har planeringssekreterare Börje Hällström utsetts. fastställa tidpunkterna för kommunfullmäktiges sammanträden under 2003 till 28 januari, 25 mars, 27 maj, 2 september, 28 oktober och 25 november Motion från Esbjörn Lindstedt och Mikael Skalstad, båda (mp), om kampanj för mera vänlighet i trafiken har besvarats med att trafiksäkerhetsinformatör Phernilla Lund arbetar vidare med utåtriktad information kring attitydfrågor när det gäller trafiksäkerhet. Motion från Lars Moberg och Anita Moberg, båda (m), om åtgärder för att flytta tillbaka fisket efter avelslax till Dejeforsen har besvarats med hänvisning till yttrande från Fiskeriverket att ej vidta åtgärder för att flytta tillbaka fisket efter avelslax till Dejeforsen. antalet ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, inför kommande mandatperiod, utökas till fem (5) personer. Avveckla verksamheten i det regionala bolaget AB Etableringsregion Karlstad och att hos bolaget hemställa att extra bolagsstämma inkallas snarast möjligt. Forshaga kommuns representanter i styrelsen, Angelica Krantz och Göran Adrian, befullmäktigas att (var och en för sig) på extra bolagsstämma besluta om likvidation av bolaget enligt föreskrifterna i gällande bolagsordning. Ulla Henriksson kommunsekreterare Tel: Budget 2003, flerårsplan Tisdagen 26:e november klubbade Kommunfullmäktige budget 2003 och flerårsplan Driftkostnaderna inklusive avskrivningarna beräknas år 2003 uppgå till 518 miljoner kronor. Inkomsterna beräknas till 527 miljoner, det blir således ett plus på ca 9 miljoner kronor. Till investeringar har anslagits 21 Mkr. Kommunfullmäktige tog också beslut om oförändrad kommunalskatt kr 22:40. Osäkerheter Ett positivt resultat med 9 miljoner kan ses som en stark budget, men det finns en hel rad med osäkerheter framför oss. Personalkostnaden är en osäker faktor. SKAF, (Sv. kommunalarbetarförbundet) har sagt upp gällande avtal. Ytterligare 1% i löneökning motsvarar ca 1Mkr. Ej heller har förvaltningarna erhållit full kompensation för den ökade kostnaden för arbetsmarknadsförsäkringen, 2,6 Mkr. Vi kommer med all säkerhet att få ett högre elpris nästa år. Elskatten ökar och dessutom skall kommunen omförhandla sitt avtal. 1 öre per kilowatt motsvarar kr i ökad kommunal kostnad. Kommunens kostnader för köp av gymnasieplatser är budgeterad till samma pris per elev som innevarande år. Nu har Karlstad aviserat om kostnadsökningar på 6-8%. 6%-ig ökning motsvarar 1,2 Mkr per termin. Mest pengar till barn och ungdom Störst tillskott har barn- och utbildningsnämnden fått 4 Mkr. Forshaga kommun köper gymnasieplatser i andra kommuner, ett högre antal elever samt ett högre 5 pris per plats ger en kostnadsökning med 2,6 Mkr. Till en fortsatt utbyggnad av barnomsorgen har beviljats 1,3 Mkr. Ungdomscentrum är en ytterligare satsning på ungdomarna i vår kommun, kostnad ca 1,5 Mkr. Ungdomscentrum är organisatoriskt placerad inom Arbetsidécentrum. Fördelning till nämnderna i % Kommunstyrelsen, (central administration, fritid, bibliotek och teknisk förvaltning) 18 Räddningstjänsten 1,5 Barn- och utbildningsnämnden 46 Social- och omsorgsnämnden 34 Miljö- och byggnadsnämnden 0,5 Investeringar Till investeringar har avsatts 21 Mkr. Största delen, eller nästan 10 Mkr, går till vägar, vatten och avlopp. 4,5 Mkr går till fortsatta datasatsningar och ca 2 Mkr går till skolor och daghem. Äldreboendet Lintjärn behöver nytt tak och en uppfräschning av utemiljön, beräknad kostnad 1,6 Mkr. Framtiden Tillsammans med budgeten gör vi också en flerårsplan. De beräknade resultaten 2004 och 2005 blir 6 respektive 6,5 miljoner kronor. Dessa resultat bygger på att kommunen klarar 2003 års resultat. Forshaga kommun har tappat 1000 personer sedan 1992, det motsvarar ca 35 Mkr mindre skatteintäkter varje år. Fortsätter detta blir det svårt med nya satsningar kommande år. Den skattetillväxt som sker behövs till avtalsenliga löneökningar och pensioner. Antalet invånare per 30/ var 11475, eller 10 färre än vid årsskiftet, och just nu ser det ut som 2002 är det år som vi tappar minst. Mätpunkten är 1/11 och det är antalet invånare då som till stor del bestämmer våra skatteinkomster Pille Edvardson ekonomichef tel. 054/172024

6 Temakväll på Centralskolan Centralskolan har i år som andra år haft en temakväll för skolans nior. Skolans syokonsulent, Lena Westman, ordnade folk med olika yrken som kom till skolan för att berätta om sina yrken för oss elever. Vi elever hade i förväg fått välja två yrken som de ville besöka och ställa frågor om. Själv besökte jag arkitekt och ingenjör. Arkitekt har jag länge funderat på så det var ett utmärkt tillfälle att få gå dit och titta. Till en början var det ganska långtråkigt men det artade sig och jag fick bra vetskap om vad yrket gick ut på, att det bland annat pågick småtävlingar inom yrket. Tävlingar om hur exempelvis ett eller flera hus Att vara ingenjör kan vara spännande, roligt och tufft. Clas-Peter Persson berättade mer om detta. I samband med allsångskväll i Övre Ulleruds kyrka den 24 november, delade Farsorna ut stipendium till ungdomar som i det kulturella utmärkt sig. Ingela Marberg berättar om hur det är att jobba som arkitekt. skulle stå placerade och där det vinnande förslaget kanske blev uppbyggt. Mycket utav de ritningar man gör görs ofta på datorer. När ett arbete är klart och ska lämnas till en byggingenjör ska varenda del av bygget vara med i en pärm och där ska alla mått stå och ingenjören ska inte behöva fråga om något. På den här kvällen fick ja lära mig sånt som jag inte trodde hade någon betydelse på ritningarna. När jag hade varit hos arkitekten i ungefär en timme var det dags att ta lite fika och gå vidare till nästa yrke som för mig var ingenjör. På ingenjörsyrket var vi bara tre stycken så det gick ganska snabbt. Stipendium till ungdomar När han hade berättat klart fick vi fråga om det var något vi undrade över, han besvarade också frågor som han hade fått från tidigare grupp. Det finns olika sorters ingenjörer, han som var på besök i skolan var byggingenjör, de som tar över efter att arkitekten ritat klart sin ritning. Ingenjör tyckte inte jag var lika intressant som vad arkitekt var men jag fick ändå en bra insyn i vad yrket gick ut på. Den här temakvällen var väldigt givande inte bara för mig, jag tror det var ganska många som fick klarhet om vad de kanske vill bli när de om några år går ur gymnasiet. Ida Johansson Stipendierna gick till: Solungarna, Kräm, Evelina Löfdahl och Mattias Sundström. Grattis och lycka till med ert fortsatta kulturarbete! 6

7 Seklingnatta hölls i år den 16 november, och den tredje upplagan av kulturmanifestationen blev som väntat välbesökt och variationsrikt. Ca 500 var de som trotsade vädret och möttes av Lars Emilsson och nystekt sekling utanför entrén till Deje Folkets hus. Tyvärr ställde vädret till det, så det traditionella sekling (siklöja)-fisket i Visten fick i år ställas in. Seklingnatta 2002 Ulleruds Teateraktörer spelade upp scen ur sommarens spel Lusten finns, Gråten är borta Lars Emilson stekte sekling utanför Folkets hus entrén Utställarna var många och med bred variation. Forshaga hembygdsförening visade seklingfikefoton mm, Karavanen ordnade loppmarknad, Pia Sondell ställde ut keramik och Sven-Åke Modin visade akvareller, för att bara nämna några. Scenprogrammet var precis som utställningarna av varierad karaktär. Kommunalrådet Angelica Krantz invigde, och sedan följde en kulturkompott av rang. Det pratades motorcyklar, seklingfiske (en självklarhet), släktforkning, spelades teater, lästes berättelser, dansades, sjöng och spelades. Undertecknad konstaterar återigen att kommunen har ett fantastiskt och rikt kulturutbud. Trängsel kring utställarna Sofia Kyrk, Evelina Löfdahl och Maria Fabricius på stråkar... Mattias Sköld informationssekreterare tel: Angelica Krantz invigde...kompades av Oscar Olofsson, Fredrik Sefton, Björn Arvidsson och Christoffer Jansson. Norska rockbandet Mothers Pride var speciellt inbjudna från Forshagas vänort Råde. 7

8 Bakgrund PERSIKA är ett InterReg-projekt som startade i januari 2002 och kommer att pågå fram till december år Projektet ägs av Forshaga kommun, som är en av nio svenska deltagande kommuner från Värmland och Dalarna. Arbetet sker i samarbete med Norge, där tolv kommuner från Hedmarks Fylke medverkar. Nedan beskrivs årets verksamhet. Projektinnehåll Projektet handlar om skolutveckling med temat Entreprenörskap. Målet med projektet är att stärka företagsamheten, kreativiteten och entreprenörsandan för att på sikt öka antalet företagsamma människor. Syftet är att uppmuntra initiativförmåga, ge utrymme åt det annorlunda, ge inspiration till unga människor att tänka eget i stället för att välja upptrampade spår. Det handlar om att vara företagsam, villig att ta ansvar och bidra till utveckling. Projektet bygger på fyra hörnstenar Gränsöverskridande erfarenhetsutbyte (aktiviteter och möten mellan människor) PERSIKA projektet Kompetensutveckling Vägledning och coachning Samverkan mellan skola och närsamhälle Gränsöverskridande erfarenhetsutbyte Samarbetet mellan Sverige och Norge innebär att varje skola har en vänskola på andra sidan gränsen som man utbyter erfarenheter med både på lärar- och elevnivå. Att få ventilera frågor och få feedback på verksamhet från någon utomstående är ett mycket viktigt verktyg i skolutvecklingsprocessen. Idag är 48 skolor med i projektet, alltifrån förskoleklass upp till gymnasieskolor. De samarbetar kring entreprenörskapsaktiviteter såsom elevinitiativ, problembaserat lärande och ämnesövergripande temaarbeten. Vänskolesamarbetet är en kontinuerlig process som kommer att utvecklas under hela projekttiden. Kompetensutveckling Förutom erfarenhetsutbyten erbjuder vi en seminarieserie till deltagande skolledare och lärare. Seminarieserien sker i tolv steg och genomförs vid två tillfälle per termin. Under året har vi genomfört följande aktiviteter: Uppstartskonferens (Kick-off) Den 6 mars genomfördes en uppstartskonferens på Hotel Selma Lagerlöf i Sunne. Inbjudna var kommunens skolchef samt rektorn och två lärare från deltagande skolor från varje kommun. Sammanlagt deltog 135 personer. Syftet med dagen var att skapa en gemensam värdegrund. Vidare visades goda exempel på entreprenörskapsaktiviteter upp. 8 Projektkunskap Den 21 mars var det dags för en seminariedag med kontaktpersonerna från varje deltagande skola. Syftet var att kompetensutveckla deltagarna i projektkunskap. Denna träff genomfördes på skogbruksmuseet i Elverum och 60 deltagare. Förändringsarbete Den 1-3 oktober samlades alla deltagare till det andra stora gränsöverskridande seminariet som hölls i Stöllet. Ämnet för dagen var förändringsarbete i organisationen. Totalt deltog 150 lärare och skolledare under de tre dagarna. Varje stadium hade sin egen dag allt för att alla skulle få ut så mycket som möjligt av dagen. Rapportering/Kritisk vän Den 28 november bjöd projektledningen in till ännu en dag speciellt för kontaktpersonerna. Träffen hölls i Svullrya som ligger i Grue kommun precis på norsksvenska gränsen. Syftet med dagen var att utveckla deltagarna i projektrapportering samt ge dem verktyg för hur man kommer vidare i samarbetet med sin vänskola. Deltagarantalet var 55 lärare och skolledare. Vägledning och coachning Som stöd till varje skola erbjuder projektledarna vägledning och coachning till deltagande lärarlag. Detta är en mycket viktig bit i projektet då arbetet med att pröva nya kunskaper kan vara krävande och att det då kan vara bra med vägledning från någon utomstående. Samverkan mellan skola och närsamhälle Vi vill också stimulera att skolan ska se omvärlden och närsamhället som en lärande miljö och använda den på olika sätt för att förbereda forts. nästa sida!

9 forts. PERSIKA projektet ungdomarna för framtiden. Elevers kontakt med arbetslivet bidrar till utveckling av kunskaper och erfarenheter som varje ung människa behöver inför sitt fortsatta studie- och yrkesval. Under året har denna fråga fått stor uppmärksamhet då man från olika håll har påvisat hur dåligt samarbetet är mellan skolan och näringslivet. PERSIKA-projektet har påbörjat processen med att utveckla samarbeten mellan skola och närsamhälle i tre kommuner. Vidare har regeringen givit Skolverket i uppdrag att skapa ett projekt som syftar till att förbättra samarbetet mellan skolan och närsamhället. Projektet som heter GRO, Grundskola Omvärld, finns i Forshaga och Karlstad kommun, som är två av de nio kommuner som är utvalda att delta i försöksverksamheten. PERSIKA i Forshaga Olsäterskolan och Centralskolans år 4 6 medverkar i PERSIKA i Forshaga. De har precis som alla andra deltagande skolor skaffat sig kunskaper och erfarenheter och planerar för sitt fortsatta arbete i entreprenörsandan, för samarbete med vänskola och för skolan som en del av lokalsamhället. I senare nummer av Kommun Kontakten kan ni följa deras utveckling. Missa inte det, det kommer att ske spännande saker! Detta händer i Forshaga December 9 dec - 7 jan Dyvelstens Fotoklubb ställer ut i Deje bibliotek 14 Kl Innebandy div I herr GS 86 - Vimmerby IBK. Grossbolshallen 21 Kl. 18 Vi sjunger in julen i Forshaga kyrka. Med Forshaga Manskör, Kyrkokören, m fl. Solist Inger Blom 22 Kl. 16 Andrum i juletid med Lisbet och Mats Fredriksson i Missionskyrkan Forshaga 22 Kl. 16 Sjung julen in. Forshaga gospel, solister, m fl. Pingstkyrkan i Forshaga 25 DJ+liveband i Deje Folkets Hus. Åldersgräns 18år 26 Bio Sagan om de två tornen Deje Folkets hus. Förboka biljett på tel: Från 7 år. Entré 50 kr JANUARI Kl. 18 Musikcafé. Pingstkyrkan i Forshaga 6 Kl. 15 Julfest med lekar, andakt och servering i Missionskyrkan Forshaga 10 Kl. 20 Handboll div III herr Brukspôjkera - Kristinehamn. Deje Sporthall 11 Kl. 14 Handboll div II dam Brukspôjkera - Linne. Deje Sporthall 24 Kl. 20 Handboll div III herr Brukspôjkera - Kungälv. Deje Sporthall Gruppdiskussion på Olsäterskolan. Linn Eriksson, skolans rektor, längst till vänster i bild. Sofia Axelsson Projektledare Marcus Ekholm Projektansvarig tel: EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Tipsa om evenemang gratis! På Forshaga kommuns hemsida på Internet kan man kostnadsfritt annonsera om det som är på gång! Ju fler evenemang, desto bättre! Det kan handla om idrott, dans, bio, teater, föredrag, musik och mycket, mycket mera! Aktuella evenemangstips publiceras också här i KommuN-KontakteN! Meddela till kommunkansliet, Box 93, Forshaga. Tel , fax eller per e-post till: 9

10 LÄSTIPS FRÅN BIBLIOTEKET huvudpersoner, Herr Hoppig, verkligen lyckats i den smarta plan han täönkt ut för att vinna Fru Silvers hjärta. Men varför heter sköldpaddan Naddap Dlöks? våld, begravningsföljets stolta kamel mot hemliga sovjetamerikanska rymdprojekt. Det var framförallt de gamla kirgisiska myterna och det märkliga landets historia och geografi som gjorde att jag genast ville veta allt om Kirgisien och folket som lever där. Bibliotekets öppettider Petter Lidbäck Pappa på söndag, Sommaren med Siri, Vinni här och där, Vinnis vinter, Vår Vinni Petter Lidbäcks böcker om Vinni är härlig läsning både för gammal och ung. Vinni är en glad men grubblande tjej som lätt ramlar in i märkliga situationer. Vad gör man till exempel när fröken har bestämt att alla i klassen ska ha en hemlig vän. Den klasskamrat vars namn man får på en lapp som fröken delar ut, ska man vara extra snäll emot. Det ska vara ens egen hemliga vän. På Vinnis lapp står det: Vinni! Böckerna om Vinni är mycket lämpliga som högläsningsböcker i 3:an 4:an. Ja, till och med riktiga favoriter bland högläsningsböckerna! Roald Dahl Naddap Dlöks Jo, boken är faktiskt skriven på svenska. Naddap Dlöks är namnet på den sköldpadda som spelar en av huvudrollerna i denna tokroliga bok. Egentligen är det inte bara på en av sköldpaddorna, utan på allihop! Ja, det är riktigt krångligt under en stund, men när allt har lagt sig visar det sig att en annan av bokens Tjingiz Ajtmatov Och dagen varar längre än ett sekel Är du intresserad av Kirgisien? Det trodde inte jag att jag var förrän jag började läsa Ajtmatovs bok. Kring ett mycket enkelt tema ett traditionellt begravningsföljes färd över den kirgisiska stäppen flockar sig en rad märkliga berättelser. Gamla legender ställs mot science fiction, varma kärleksskildringar mot det brutalaste Forshaga Mån-tors Fre Lör Deje Mån, ons Tis, tors Fre Helkväll med KARAVANEN 20 december kl är du välkommen på fest. Vi bjuder på smakupplevelser från olika delar av välden, både mat, musik och dans. Diskjockey finns på plats hela kvällen. Tomten kommer och bjuder barnen på godis ca kl Eventuell behållning går till hjälpverksamhet för fattiga. ALLA är varmt välkomna hälsar KARAVANEN, Ungdomcentrum och SFI-elever 10

11 Forshaga vår hembygd Rune Rudén och Gun Birkemark-Rudén växte upp i Forshaga under 1900-talets första hälft, och vill dela med sig av minnen från den tiden. Ett urval av Håkan Leverströms tidstypiska bilder kompletterar och levandegör berättelsen. Nu finns boken att köpa på biblioteken i Forshaga och Deje och i kommunkontorets växel. Pris 160 kr. Forshagaungdomar inbjudna till kulturaften i Råde Den 31 oktober blev 7 forshagaungdomar (Björn Arvidsson, Maria Fabricius, Christoffer Jansson, Sofia Kyrk, Evelina Löfdahl, Oscar Olofsson och Fredrik Sefton) inviterade till Råde kommune i Norge och deras kulturaften, som avslutning på en 14 dagars kulturmanifestation. Väl där bjöd ungdomarna på musikunderhållning av hög klass och visade en bred repertoar, som spände mellan folkmusik och rock. Oss kvinnor emellan integrerande kvinnoträffar Torsdagen den 24 oktober gjorde Forshagas flykting- och invandrarkvinnor en resa till Borås, tillsammans med ett antal svenska kvinnor. Vi var sammanlagt ett 40-tal personer som gav oss iväg på en lyckad och trevlig resa vars främsta syfte var att skapa vänskapskontakter. Vi besökte textilverkstadens varuhus och gjorde en del prisvärda inköp, därefter åt vi lunch och fikade tillsammans. Stämningen i bussen på hemvägen var hög då alla var glada över de reafynd som gjorts, och över hur rolig resan varit. Detta var upptakten till en förhoppningsvis positiv fortsättning på god integration i samhället. Fredag 8 november blev dagen för nästa kvinnoträff, som anordnades på Slottet av Inger Stenström. Temat var svenskt kafferep och det bjöds på underhållning i form av sång framförd av Susanne Jonsson och Annelie Långström. Lokalt svenskt hantverk visades av Mona Bergfeldt (tennbroderier), Nanna Blom (halmslöjd) och Tereze Johansson (julkort och akvarell). Även denna gång blandades kvinnor från hela världen med infödda forshagadamer, och tillställningen besöktes av ca 50 personer. Vi hoppas att detta evenemang skall följas av ytterligare träffar med tyngdpunkt på andra länders seder och bruk. Blommor, gåvor, och applåder blev belöningen... Fredrik Sefton och Oscar Olofsson rockar loss på scen 11 Mattias Sköld informationssekreterare tel: Om intresse finns för vidare samverkan kontakta gärna undertecknad. Eva Svensson integrerande kvinnokommittén tel:

12 Saknar du något på din fritid? Är det något du skulle vilja göra men inte riktigt vet hur du ska gå tillväga? Kanske saknar du någon som delar dina intressen? Är du dessutom mellan 13 och 19 år så ska du vända dig till Ungdomscentrum! Så heter den nya organisationen för fritidsverksamhet för kommunens ungdomar. Det är en helt ny enhet med fyra anställda som ingår i Familjecentrum. Ungdomscentrum har två huvudarbetsuppgifter. Den ena är inriktad på fritidsverksamhet. Tanken är dock inte att vi ska göra ett omfattande program som vi erbjuder ungdomar att delta i, utan att vi möter ungdomarna där de befinner sig för att ta reda på vad de vill göra med sin fritid. Tillsammans med dem kan vi sedan hitta lösningar genom att slussa vidare till föreningslivet, skapa arrangemang eller aktiviteter tillsammans med initiativtagarna, hjälpa till att hitta rätt kontakter, föra samman ungdomar med samma intressen, ordna kurser eller studiecirklar, bilda nya föreningar, hjälpa till med lokaler eller vad det nu kan vara som behövs för att förverkliga deras fritidsönskemål. Den andra delen i de fyra nya tjänsterna är fältassistentverksamhet. Det innebär att vi finns tillgängliga för kommunens ungdomar under fredags- och lördagskvällar, då vi alltid är två i tjänst. Vi rör oss bland ungdomarna i Forshaga och Deje för att finnas till hands där det behövs. Forshaga är en ungdomstät kommun och de närmaste åren kommer den bilden att förstärkas ytterligare. En starkt bidragande orsak är att friskolan, Akademin för sport och fritid, utökade sin verksamhet med tre nya gymnasielinjer vid höstterminsstarten och att dessa har riksintag. Det gör att antalet ungdomar i Forshaga Kommun är lika stort som i en kommun med dubbelt så stor folkmängd. Givetvis är det viktigt att ta väl hand om våra ungdomar, även på fritiden. Givetvis är det viktigt att alla som på ett eller annat sätt möter och arbetar med ungdomar i vår kommun hittar bra samverkansformer, för att dra åt samma håll och komplettera varandra. En plats där ungdomarna tillbringar mycket tid är skolan och vi nära kontakt med kommunens två högstadieskolor. Föreningslivet, socialtjänsten, fritidsgårdarna, friskolan och polisen är andra viktiga samverkansparter som möter ungdomarna olika tider på dygnet. En av de absolut viktigaste kontakterna är egentligen föräldrar. Vi har deltagit i föräldramöten och arrangerat träffar med intresserade nattvandrare i Forshaga. Våra besök i alla högstadieklasser har gjort att vi börjar bli kända ansikten bland eleverna. Det har också lett till ett antal spontana besök av ungdomar som vill ha stöttning och hjälp med något arrangemang eller annan fritidsverksamhet. Vi hoppas kunna fortsätta utveckla kontakterna med ungdomarna och bli en fritidsresurs för ännu fler ungdomar i vår kommun. Vill du komma i kontakt med Ungdomscentrum når du oss i Familjecentrum på Järnvägsgatan 27 eller på nedanstående telefonnummer och E-postadresser. Lena Gustafsson , , Madelene Nilsson , , Joachim Nilsson , , Jan Johansson , , 12 Ungdomsfestival i februari UKM, som står för Ung Kultur Möts, är en festival för dig mellan 13 och 20 år som håller på med något som du vill visa upp för en publik. Det är också en festival för dig som bara vill träffa massor av andra ungdomar, får galna idéer och knyter nya kontakter. UKM-festivalen i februari 2003 kommer att bli en mötesplats för ungdomar från Forshaga och Kils kommun. UKM är möjligheternas festival! Förutom att vara en mötesplats för ungdomar vill UKM särskilt ge en möjlighet för dig som inte har några andra möjligheter att visa upp dig. Det innebär att UKM bjuder in och visar upp allt som görs runt om i källare, föreningar, skolor, gårdar, gator, caféer, vardagsrum, industrilokaler och studios. Det kan vara musik, teater, cirkus, konst, film, litteratur, dans, foto, design, mode eller något helt annat. Innehållet finns redan, det handlar bara om att hitta det och att presentera det på bästa sätt för en stor publik. Alla som anmäler sig får vara med. Anmäler du dig till din lokala festival har du chans att få vara med på Länsfestivalen i Hagfors och Riksfestivalen eller delta i utbyte med andra länder eller vara med på UKM-turné hösten 2003 eller... Kontaktperson för UKM-festivalen i vår kommun är Janne Johansson på Ungdomscentrum. En arbetsgrupp, som till största delen består av ungdomar, arbetar för att skapa en bred och spännande ungdomsfestival. Resten är upp till dig! För att det ska bli den bredd och de spännande möten vi hoppas på så krävs det att du sätter fart på din skaparglädje och anmäler dig till UKM Inom kort kommer affischer och anmälningsfoldrar att börja spridas på skolor, fritidsgårdar, bibliotek och andra ställen. Ta chansen! Vi i arbetsgruppen ser fram emot din anmälan! forts. nästa sida! Ny ridhall kan bli aktivitetscenter

13 forts. Ungdomscentrum. Klättervägg, ridhus, stallplatser, sommarkollo, 4H-gård och föreningslokler. Idéerna är många om vad som skulle kunna ingå i det aktivitetscenter som planeras mitt emellan Deje och Forshaga. Behovet av en ny ridanläggning i kommunen var föremålet för ett möte med ett 50-tal ridintresserade personer i mitten av juni. Bakgrunden var att ägarförhållandena för det ridtält som finns i Genbäcken behövde ses över och regleras innan årets slut, eftersom den förening som ägt och drivit anläggningen lagt ner sin verksamhet. Förslaget som då diskuterades var att flytta tältet och få en ny förening att ta över ansvaret. En möjlig placering skulle vara intill ladugårdsbyggnaderna vid Klarälvsgården. Det är ett läge som är lättillgängligt med såväl hästtransport som cykel eftersom det ligger mellan cykelvägen på gamla banvallen och riksvägen. Att det dessutom är ungefär lika långt från kommunens båda större tätorter förstärker bara synen på att läget är mycket bra. Fastighetsägaren har erbjudit sig att arrendera ut ladugårdsbyggnaden till en ny förening för att bygga om den till stall. Eftersom förutsättningarna verkade intressanta dröjde det inte längre än till början av augusti innan en ny förening såg dagens ljus. Den fick namnet Kvarntorps häst och aktivitetscenter. Ganska snart insåg den nybildade föreningen att en flytt av ridtältet i Genbäcken inte var ett intressant alternativ. Istället började man undersöka möjligheterna till att bygga en ridhall med fullstora mått på den föreslagna platsen. Hallen skulle kunna användas av många kategorier av ridintressenter. Hopp- och dressyrryttare skulle kunna dela ridhus med Westernryttare och islandshästintressenter. Föreningen, som nu har ett trettiotal medlemmar, har arbetat mycket aktivt och efter många turer börjar man nu se konturerna av ett aktivitetscenter, där ridningen har en central plats. Det man vill förverkliga i första etappen är ridhuset med läktarplats, toaletter och cafeteria samt sex boxplatser. På lite längre sikt ser man en utökning med ytterligare 18 boxar. Men föreningens ambitioner sträcker sig längre än så! Klättervägg i en gammal silobyggnad, 4H-verksamhet, sommarkollo, grillplatser, vindskydd, föreningslokaler och gruppdynamikbana är något av det som diskuteras. Att erbjuda andra föreningar möjlighet att nyttja anläggningen är också intressant. Hundsport och fotbollsträning är exempel på andra föreningsktiviteter som skulle kunna rymmas i den nya ridhallen. Diskussionerna fortsätter och även om projektet är långt ifrån i hamn så har drömmarna som fanns i somras nu växt till konkreta planer. Om arbetet fortsätter i samma takt skulle det kunna hända att en ny, spännande fritidsanläggning börjar växa fram under kommande år. Tycker du att det låter spännande? Vill du vara med och forma anläggningen? Vill du bli medlem i föreningen? Vill du ha mer information och vet hu arbetet fortskrider? Ta kontakt med Ungdomscentrum så slussar jag dig vidare till rätt person i styrelsen! Vuxna förebilder efterlyses! Skadegörelse och berusade ungdomar som stör ordningen. Det är den bild av Forshaga kommun som målats upp genom ett par artiklar i den Värmländska dagspressen i höst. En del bakgrundsmaterial till artikeln är hämtat från polisen i Forshaga, som för närvarande har mer ungdomsbrott att utreda än normalt. Som en motvikt till den bilden skulle vi som arbetar i Ungdomscentrum kunna beskriva alla de initiativ till olika fritidsaktiviteter och det engagemang vi möter bland ungdomar i vår 13 kommun. Under de månader Ungdomscentrum har funnits har vi arbetat tillsammans med flera olika grupper av ungdomar omkring en rad olika arrangemang och mötts av stor entusiasm och intresse att göra bra aktiviteter. Båda bilderna beskriver nog verkligheten. För att motverka den negativa bilden och stärka den positiva ännu mer behöver vi din hjälp! Fredag och lördag kväll arbetar vi som fältassistenter en bit in på småtimmarna. Vi är två personer i tjänst och kan inte vara överallt i vår kommun samtidigt. Därför behövs du som vuxen förebild! Vi är övertygade om att fler vuxna ute på kvällarna och dessutom en viss samordning bland nattflanörerna är en enormt viktig del av det förebyggande arbetet. Vid ett möte med högstadieföräldrar från centralskolan, tyckte många att vi åter bör få igång någon form av organiserade nattvandringar. Ett förslag har därför tagits fram och kommer att skicks ut till föräldrarna inom kort. Diskussioner pågår också i Deje. För att inte begränsa oss till enbart högstadieföräldrar så vill vi också ta tillfället i akt att inbjuda dig att delta i nattvandringarna. Klockan på fredags- och lördagskvällar träffas vi på café Träffen i Familjecentrum i Forshaga. Vi bjuder på fika och samtalar lite om strategin för kvällen innan vi beger oss ut på samhället, var och en utifrån sina förutsättningar. Vi återkommer med upplägget för Deje eftersom vi inte har kommit lika långt i diskussionerna där ännu. Hoppas du vill vara en del av detta viktiga arbete. Din insats är viktig. Du behövs! Ungdomscentrum

14 Se upp för de osynliga! Häromdagen hände det igen. En cyklist dök upp från ingenstans och var plötsligt mitt på övergångsstället. Denna cyklist var helt osynlig ända tills han var bara några meter från min bil. Cyklisten hade varken ljus eller reflexer på sin cykel. Det var dessutom mörkt, dimmigt och det saknades gatubelysning. Nästa chock kom när jag passerade övergångsstället. Vid vägkanten står en mörkklädd person och väntar på att kunna passera vid övergångsstället. Den har jag inte upptäckt alls, all koncentration gick åt till cyklisten. Resten av resan hem undrar jag vad som driver det osynliga folket att ge sig ut. Tycker de inte att livet är mer värt? De borde åtminstone tänka på oss bilförare som får en nära-attdöda-upplevelse, vilket är ganska vidrigt. Vi syns inte bara för att vi ser Varje år tjatar vi om samma sak; hur viktigt det är att synas. Och alla håller med, visst är det väl trevligare att upptäcka en fotgängare på 120 meters avstånd än på 20 Ändå slarvar vissa av oss med reflexer och lampor och man undrar varför. Med halvljus på bilen upptäcks en person utan reflex eller lampa på meters håll. Att bilen håller hastigheten 70 km/h är inte helt otänkbart. Denna fart ger en stoppsträcka på meter, om Även i år fick vi minusgrader, frost och snö. Vissa av oss tycker det är härligt med lite kyla och det vita pudret som lyser upp vardagen. Andra anser att det lika gärna kunde kvitta. Oavsett om man gillar vintern eller inte så bor vi i ett land där snön och minusgraderna kommer varje år, det får vi nog acceptera. underlaget är torrt En enkel liten reflex i ett snöre upptäcks på meter. Att ha eller att inte ha, visst är väl valet lätt? Vi syns inte bara för att vi ser. Våra ögon är anpassade till dagsljus. I mörker har vi en väsentlig sämre synförmåga, bland annat beroende på att förmågan att urskilja kontraster minskar. Bländning från mötande trafik, reflexer från våta vägbanor mm stör också ögats uppfattningsförmåga. Trots att det färre som är ute och går i mörkret är det ändå då som de flesta olyckor med fotgängare sker. De flesta händer vid korsande av väg inom tätbebyggt område trots att där finns gatubelysning. Man kan ju tro att det är bland barn och ungdomar som det slarvas mest med synbarheten. De har ju ännu inte körkort och upplevt nära-attdöda-känslan. Troligen är det inte så, vi är förmodligen lika dåliga i alla åldersgrupper. Vi vuxna har ju dessutom ansvar för våra barn och vi borde nog vara mer rädda om 14 dem. Eftersom de ibland kan vara lite oberäkneliga är det bra om de upptäcks i tid. Glöm inte heller att sätta reflexer på ex hundar och hästar (och även ryttaren). I stort sett alla äger reflexer men få använder dem. Cykling och belysning I Finland är det lag på att använda reflex och där är också användningen högre. I Sverige är det ännu så länge inte lag på detta och man hoppas väl att alla trafikanter ska ta sitt förnuft till fånga genom att använda reflex utan lagar. Däremot är det lag på ljus och reflexer på cykeln i mörker. Cykeln ska ha vitt eller gult ljus fram och rött ljus bak. Blinkande ljus är inte godkänt, utan ljuset ska ha ett fast sken. Reflexen ska vara vit fram, röd bak och orange eller vit i sidorna. Om detta saknas döms man till böter. Böter är dock en bisak i sammanhanget. Det viktiga är att komma ihåg att man riskerar sitt eget liv. I Värmland dör 2-3 oskyddade trafikanter varje år på grund av att de inte syns i trafiken. Onödigt, eller hur? Phernilla Lund Trafiksäkerhetsinformatör tel: Hjälp till att utrota gluggfolket Pudret inte bara kul Snö och frost medför lite merarbete för exempelvis alla som måste snöröja, det vill säga fastighetsägare, kommuner och Vägverket. Även vi bilägare får mer jobb eftersom bilen måste skottas fram innan vi kan ge oss iväg. Ett problem är att flera av oss är lite för bekväma med att ta bort is och snö från bilen. Alltför ofta syns insnöade fordon åkandes ute på våra vägar med förarens näsa tryckt mot vindrutan. Jag brukar kalla dem för gluggfolket de skrapar fram en liten glugg på vindrutan men bryr sig inte om resten. forts. nästa sida!

15 forts. Hjälp till att utrota...! Visst, det kan vara kallt och jobbigt att få fram sitt fordon. Men det är inte speciellt trafiksäkert att åka iväg med bilen full av snö. Sikten blir naturligtvis mycket sämre, om inte obefintlig. Dessutom minskar sikten för bakomvarande för att åka bakom ett oskottat fordon är som att åka rakt in i ett snöoväder snön yr och har man otur kommer även en isklump farandes. Tekniska informerar SANDNINGSSAND För att underlätta halkbekämpning, får sandningssand eller flis avhämtas i hink eller liknande i sandboden på kommunförråden i Forshaga och Deje. Personal finns säkrast på plats mellan samt Det finns även ett flertal gröna sandlådor utplacerade i kommunen men de är i första hand till för att användas där de finns, i backar och liknande. Mopedproblem Ett ökande problem i trafiken är mopederna på gång- och cykelvägar. Gör skottningen till nåt positivt Är vi ordentligt förberedda så behöver inte bilskottningen bli en negativ sak. På med vinterstället, den varmaste mössan och de bekvämaste vantarna och ge dig ut i den rena luften. Ordentligt klädd blir skrapningen kul istället för kall. Några friska minuter med luft på morgonen får oss att piggna till och det kanske ger oss ett mer alert sinne resten av dagen. Sen är det faktiskt inte så dumt att ta cykeln ibland heller Phernilla Lund Trafiksäkerhetsinformatör tel: Indexreglering av VA- och soptaxan Fullmäktige har beslutat om höjning av vatten- och avloppstaxan samt soptaxan med index som grund. VAtaxan kopplas till konsumentprisindex årligen vilket f n är c:a 2 %. Soptaxan kopplas till branschens index som f n är c:a 4 %/år. Skälet till detta är att kommunens kostnader till stor del är indexreglerade. Höjningen kommer att ske från och med den 1 januari 2003 och motsvarar c:a 140 kronor/år för normalhushållet. VID SNÖFALL Snöröjning och halkbekämpning på gångbanor utmed fastigheter åligger fastighetsägaren. Om snömängden blir riklig kommer kommunen att ta gångbanan i anspråk för plogvallar och då frigörs fastighetsägaren denna skyldighet. Utkörning av snö från fastigheter och infarter ut i körbanor är förbjudet enligt ordningsstadgan. Tänk på din granne! Plogvallar vid infarter Kommunen har inga resurser till att kunna ta bort snövallarna som blir vid plogningen. Vi måste prioritera framkomligheten i första hand och därefter kommer upplastning på allmänna platser och ev. halkbekämpning. Hjälp med plogvallar prioriteras sist och kan därför ta upp till flera dagar efter avslutad plogning. Ovanstående fria utrymme måste finnas för att kunna sköta väghållningen. 15 Det finns i lagstiftningen i dag två sorters mopeder, dels den gamla vanliga 30 km/timme-mopeden och dels den nyare sk EU-mopeden som är tillåten 45 km/timme. Skillnaden på dessa är att EUmopeden inte får köras på gångoch cykelväg utan hör hemma bland övrig trafik. Den andra typen får däremot trafikera gång-och cykelvägarna om inte annat anges på tilläggstavla. Försiktighet bör dock iakttagas. Klagomål på hundägare Tekniska förvaltningen får många samtal som berör hundägare som låter bajset efter sina hundar ligga kvar, främst längs gång- och cykelvägarna. Eleverna på hundsportgymnasiet har blivit tillsagda om detta vid inflyttningen och rastar sina hundar perfekt. Vi har också pga detta ökat antal hundlatriner, främst i närheten där de bor. Om vi alla hjälper till att använda de hundlatriner som finns, så skapar vi en bättre miljö för alla.

16 I backspegeln Att vi lever i en föränderlig tid var bara att konstatera då vi den sista septemberhelgen i år med Rektor P O Söderkvist som ciceron vallades runt i den äldsta brukskontorsdelen i Forshaga, den som nu skall bli fin gymnasielokal. Och nostalgin grep tag i oss, det kändes såväl glädjande som vemodigt att se det som nu sker. Glädjande att den gamla fina fastigheten på nytt kommer till användning, men samtidigt vemodigt att tänka på hur den från början varit en aktad arbetarebostad, sedan blev ett välkänt brukskontor med många arbetsplatser där också jag tillsammans med många andra tillbringat över tjugofem av mina arbetsår. Men så förändrat allt nu blir, det är ju långt ifrån färdigt ännu, och det var svårt för för P O Söderkvist att riktigt kunna förklara hur och var arbetsplatserna fanns 1942 då jag började min tjänst vid AB Mölnbacka-Trysil. Fastigheten hade då en enkel entré på den västra gaveln och där innanför gick en spiraltrappa i stål upp till, vad vi då kallade det, vindsvåningen. Där hade man inhyst avlöningskontor mm, liksom också längst bort på ett litet gavelrum dåtidens telefonväxel, där en härva med sladdar med stor skicklighet hanterades av dåvarande telefonisterna Gullan Nordström och Inga Carlsson. Kontoret var då ihopträngt i den äldsta huskroppen med på den norra sidan (mot Bruksgatan) inköpsavdelning, skeppningskontor, cellulosaavdelning, kontorschef och direktions-sekreterare. På den högra sidan (mot parken) var kassa- och pappersavdelningarna, samt disponent- respektive direktörsrum. I dessa fanns då Disponent Torsten Rådberg respektive Direktör Frederik Cappelen. Och det var med respekt man kom till dessa rum. Men båda herrarna var allmänt omtyckta, Direktör Cappelen alltid i elegant kostym och vad jag minns- med en nejlika eller ros i knapphålet på kavajen, utstrålande pondus och kompetens. Och Disponent Rådberg hade alltid glimten i ögat, ja man såg upp till de bägge cheferna med stor tillit. Men efterhand växte personalstyrkan och kontoret. Först blev ny extréhall iordningställd med toaletter i källareplan, telefonväxeln flyttades ned, en ny rak trappa till vindsvåningen kom till liksom flera förbättringar. Men det stora nybygget kom i början av 1950-talet i form av en vinkelbyggnad mot söder i två plan plus arkiv i nybyggd källaredel, orsakad bland annat av att skogsförvaltningens huvuddel flyttades till Forshaga. Sedan dröjde det inte många år förrän det blev aktuellt med ytterligare tillbyggnad. Den gamla tennisbanan på södersidan fick då stryka på foten ty där kom den nya kontorsdelen att ligga sammanbyggd med tidigare tillbyggnad. Det är denna nyare del som idag utgör företagshotellet Knipan. Men också de äldre delarna fick delvis ny utformning, bland annat fick postavdelningen 16 -från brukskontor till skollokal Brukskontoret año 2002 liksom bevakningsenheten nya lokaler, och den tidigare trappan till andra våningen ersattes med en ny fin sådan i marmor (finns kvar än idag och är väl egentligen det enda man riktigt känner igen!). Jo, ett enda rum kände jag igen om det än fått ny dörr och det var där jag själv satt i ett antal år som skeppningschef, nämligen första rummet till vänster efter att man gått uppför marmortrappan. Det är inte många som idag vet att denna gamla kontorsdel från början var en arbetarebostad. Men ingen vanlig enkel sådan, utan av det pampigare slaget. Det fanns för övrigt ännu en sådan byggnad strax intill där idag Industrileden går fram, men den revs tidigt. Och dessa annorlunda bostäder byggdes på 1860-talet för det från bland annat Tyskland importerade yrkesfolket, glasblåsarna, till det då nystartade Forshaga Glasbruk Det var den tidens adelsfolk och de skulle ha pampiga bostäder. Och man kan än idag se hur ståtliga husen var, konturerna efter de höga fönstren syns fortfarande mycket väl på ytterväggarna. Invändigt var takhöjden över 3 meter, vilket forts. nästa sida!

17 forts. I backspegeln... föranledde Mölnbacka-Trysil att senare bygga mellantak i kontoret och lägga igen fönstrens övre rutor. Ingången till glasblåsarnas och glasmästarnas bostad var då på gaveln mot fabriken med farstu och andra utrymmen där intill. Så nog har det gamla kontoret fina anor. Än idag kan vi möta välkända avkommor från dessa glasblåsare med namn som Kästel, Byttner, Ronge, Creutser med flera, men då mest i Karlstadstrakten, dit vårt glasbruk flyttades år Namnet Glasberget minner idag om vart i Karlstad glasbruket då hamnade. Vi hoppas att den gamla fastigheten nu går en fin och värdig epok till mötes även om det är beklagligt att tänka på hur många arbetsplatser det fanns här för några decennier sedan, vilka platser nu ersätts av en handfull utbildningsledare. Willy Håkansson. Det blir revy nästa år också Forshaga - Mitt i universum Premiär: 24 januari kl. 19 Spelplats: Forshaga Folkets hus Övriga speldagar Tisdag 28/1 kl. 19 Torsdag 30/1 kl. 19 Fredag 31/1 kl. 19 Lördag 1/2 kl. 19 Teaterpacket Polisen informerar Finns din cykel hos oss? Det finns en mängd cyklar hos polisen i Forshaga som väntar på sin rätte ägare. Har du blivit av med din cykel kontakta oss gärna. Kanske just din cykel finns hos oss. Visa civilkurage! Polisen har tyvärr inte, mer än sporadiskt, resurser att sätta in på kontroller. Det är alla kommuninvånares rättighet/ skyldighet att rätta till felbeteenden hos vår framtida generation. Det börjar i smått och slutar i vissa fall med att polisen kopplas in för att beivra brott. En brottskarriär kan med små medel förhindras om någon i barnens omgivning bryr sig om och talar om att det de håller på med är fel. Det kan hända att man som vuxen får ett snäsigt och aggressivt svar, men man har i alla fall klargjort att man inte accepterar t ex paråkning på cykel, moped åkande utan hjälm, brist på trafikvett, eller att man inte accepterar att langning av alkohol till ungdom sker. Det finns flera exempel på civilkurage bland medborgare som anmält langning och påtalat till de berörda hur fel detta är. Bra! Stå på Er! Ni bryr Er verkligen! Ny företagare Skadegörelse & inbrott i skolor Polisen vill också påpeka att det på Centralskolan i Forshaga och Dejeskolan under hösten varit många fall av oprovocerad och meningslös skadegörelse, glaskrossning, klotter mm. Flera inbrott/stölder har skett bl a på Dejeskolan. Ska vi få bukt med dessa långt gående felbeteenden måste fler människor engagera sig. Jag vill uppmana närboende och föräldrar att ta sig en extra runda vid våra skolor. Nattövervakningsprojekt Det har startats upp ett flertal nattövervakningsprojekt i många grannkommuner, t ex Hagfors, Munkfors, Molkom, och nu senast i Väse. Om det finns intresse av att hålla i, eller ingå i kvälls/nattbevakning i Forshaga kommun, är ni välkommen att kontakta undertecknad. Ni behövs verkligen! Att föräldravandra är också en mycket viktig insats. Slutligen vill jag berätta att en Pokémonsamling upphittats och inlämnats till oss. Denna kan återfås mot beskrivning. Mikael Asker Polisen i Forshaga Besökstid tis, tors Tel: Stephen Sallas har många år i taxibranschen bakom sig. Nu har han beslutat sig för att bli egenföretagare och startat upp Forshaga Deje Taxi. En service som som många kommuninvånare har behov utav. FORSHAGA - DEJE Tel:

18 Många har, av olika skäl, behov av att komplettera sin utbildning. Man vill kanske skaffa sig behörighet för vidare studier, man vill kunna hjälpa sina barn med läxorna, eller man vill kanske helt enkelt studera för sin egen personliga utvecklings skull. Men för den som arbetar, och har familj, är det inte alltid så lätt att få tid över till studier. Är det dessutom ett antal år sedan man gick i skolan, känner man kanske också en viss osäkerhet. Ska jag våga börja studera? Kommer jag att klara det? För att försöka skapa rimliga förutsättningar för människor att studera, parallellt med annan verksamhet, har vi på Komvux under hösten startat en flexibel utbildning i matematik. I en och samma grupp går f.n 15 kursdeltagare, som läser någon av gymnasiekurserna A, B eller C. Kursdeltagarna får handledning på kvällstid en gång i veckan, och har dessutom till sin hjälp ett webbaserat material, som komplement till den Du vet väl att du ska leta efter Guldgaffeln om du vill äta i en rökfri miljö? Guldgaffeln är projektet där restauranger och caféer får ansluta sig mot att de håller hela serveringen rökfri under hela dygnet. Som tack får de ett diplom och draghjälp i marknadsföringen. Guldgaffelprojektet startades 1997 i Jönköpings län, men växer över landet och drivs just nu i minst elva län. I Värmland deltar 13 av länets 16 kommuner och ca 110 serveringar har fått Guldgaffeldiplomet under 2002, varav tre i Forshaga. Just nu pågår arbetet med att värva fler rökfria serveringar, och flera har anmält sitt intresse. Matte på halvdistans traditionella läroboken.vi är inte bundna till de vanliga terminstiderna, utan man kan i princip börja sina studier när som helst, och därefter läsa i sin egen takt, inom rimliga gränser (1 år). Med den här modellen blir det lättare för den som inte läst matte på ett tag, eller kanske tyckte att matte var svårt i skolan. Låter detta intressant, kontakta: Bodil Kignell Lisbeth Århammar Lennart Johansson Guldgaffeln - symbolen för rökfria serveringar Guldgaffelserveringar i Forshaga kommun 2002: Dömle Stiftsgård Golfrestaurangen, Deje (säsongsöppet) Restaurang Älvgläntan (Stora Enso) Följande serveringar kommer att tilldelas diplom inom kort: Lundbergs Café Roma-grillen Pizzeria Lusten Vill du veta mer om Guldgaffeln och vilka värmländska serveringar som har helt rökfritt, kontakta undertecknad på miljö- och hälsoskyddskontoret. Hit kan du även vända dig om du vill anmäla din servering till projektet. Eva-Karin Lindner Miljö- och hälsoskyddsinspektör tel:

19 Matsedel vid Ullerudsgårdens och Forsgårdens restauranger Vecka 50 (12-15 december) Torsdag: Ärtsoppa med fläsk. Pannkaka med sylt. Fredag: Ugnstekt falukorv, stuvade grönsaker, potatis Apelsinsoppa med banan. Lördag: Köttfärssås, makaroner, grönsaker. Kräm. Söndag: Pepparrotskött, sås, potatis, grönsaker. Marängsuisse. Vecka 51 (16-22 december) Måndag: Stekt fisk, stuvad spenat, potatis. Chokladmousse. Tisdag: Casslergratäng, potatis, grönsaker. Soppa. Onsdag: Kålpudding, sås, potatis, lingon. Färsk frukt. Torsdag: Fylld frukostkorv, potatismos, grönsaker. Päronkräm. Fredag: Rotmos, fläsklägg. Soppa. Lördag: Goda lådan (köttfärsgratäng). Persikor med grädde. Söndag: Kalops, potatis, rödbetor, grönsaker. Vaniljpudding. 23 december 6 januari Helgmatsedel som kommer att anslås i respektive restaurang. Vecka 2 (7-12 januari) Tisdag: Köttfärs i ugn, sås, potatis, grönsaker. Fruktsoppa Onsdag: Fiskgratäng, potatis, ärter. Fruktkräm. Torsdag: Stekt fläsk, raggmunk, lingon. Färsk frukt. Fredag: Kycklinggryta med grönsaker,ris/potatis. Aprikossoppa. Lördag: Bostonfärs, sås, potatis, grönsaker. Kräm. Söndag: Schnitzel, sås, potatis, grönsaker. Fromage. Vecka 3 (13-19 januari) Måndag: Fisk Bordelaise, dillsås, potatis, morötter. Nyponsoppa med grädde. Tisdag: Ugnsgratinerad falukorv, potatismos, bönor. Kräm. Onsdag: Pytt-i-panna, stekt ägg, rödbetor. Färsk frukt. Torsdag: Vitkålssoppa med frikadeller alt.högsbosoppa. Fruktkaka med vaniljsås. Fredag: Pannbiff med lök, sås, potatis, grönsaker. Körsbärssoppa. Lördag: Stekt fisk, remouladsås, potatis, ärter. Chokladpudding. Söndag: Kycklingfilè, sås, potatis, broccoli. Päron med vaniljsås Vecka 4 (20-26 januari) Måndag: Färsjärpar, sås, potatis, grönsaker. Kräm Tisdag: Köttgryta med grönsaker, ris/potatis. Bärsoppa. Onsdag: Strömming, potatismos, rårivna morötter. Färsk frukt. Torsdag: Isterband, stuvad potatis, grönsaker. Ananaskräm. Fredag: Ugnsfärs, sås, potatis. Fruktsoppa. Lördag: Fiskpudding, smörsås, potatis, grönsaker. Glass med bärsås. Söndag: Skinkstek, sås, potatis, sommargrönsaker. Fromage. 19

20 Julklappsutdelning i förtid Många var de barn som under Tomtehâlja lämnade in sin önskelista till tomten. Åtta barn hade tur (eller kanske varit extra snälla under året) och fick några önskningar på listan uppfyllda. Detta 1 månad och 1 dag för tidigt, men att få presenter kan man väl inte få nog av? Edvin Liljenzin har önskat sig stora saker...och dessutom varit snäll i år...(i alla fall vad tomten vet...) Frida och Anton Nordling tar emot klappar... Vår egen tomte Inge delade ut klapparna i självaste tomteverkstan i Halla. En tomteverkstad fylld med glatt humör, föräldrar, kommunalråd, journalister, tomtar och de som stod i rampljuset denna dag, barnen. Elias Bergs önskelista antydde att idrott var ett stort intresse. Men inte kan dessa paketen rymma ett pingisbord... Yngst bland julklappsvinnarna var Alva Överström som har några månader kvar till 1-års dagen. Mattias Sköld informationssekreterare tel: Orienterings SM september 2003 vid Sisugården Forshaga Kommunhusets öppethållande under jul/nyår 23, 27, 30 december kl

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 BARN- OCH BILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 Beslutande Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Ola Ekblom (FP) Övriga Anneli Svensson,

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Förskola, arbetsliv & framtidstro

Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Foto: Med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Publiceras med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget:

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: CHECKLISTA TIPS Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: Finns det en ansvarig för varje sak? Hur ser vår organisation ut? Är alla med? Känns det bra? Vet alla vad de ska göra? Överhuvudtaget

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Vilka tycker du är de bästa valen?

Vilka tycker du är de bästa valen? Vilka tycker du är de bästa valen? På vår webbplats www.respect4me.org kan du titta på berättelserna om våra liv och de situationer vi råkar ut för. Varje berättelse börjar på samma sätt med en kort film,

Läs mer

Värmland-Dals distrikt 1 (5)

Värmland-Dals distrikt 1 (5) Värmland-Dals distrikt 1 (5) Minnesanteckningar från distriktets agility vårmöte, Forshaga 7/4-09. Närvarande: Distriktets agilitysektor Arvika BK Bengtsfors BK Eds BK Forshaga BK Filipstad BK Grums BK

Läs mer

Samverka för att motverka

Samverka för att motverka En inspirationsskrift från Skånesamverkan mot droger Samverka för att motverka - om samverkan kring ungdomar i samband med risktillfällen Risktillfällen är ett samlingsnamn för kvällar, helger och perioder

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning TILLSAMMANS KAN VI HJÄLPAS ÅT 4 VEM ANSVARAR FÖR VAD? PRIORITERING AV PÅBÖRJAD SNÖPLOGNING SÅ KAN DU HJÄLPA TILL 5 6 7 7 7 8 SNÖ

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN HÖSTEN 2014 SAGOSKOJ PÅ LOMMA BIBLIOTEK BIBLIOTEKEN! Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs Följ med Saga och Vilda Hilda in i sagornas förtrollade värld!

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2013-02-12, Visten, klockan 18:30 20:40 Avser paragrafer 18-29 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Angelica Rage (S) Maria Norell (S)

Läs mer

Ringmuren och igelkotten gör ett lysande jobb. Nu kan du designa gotlänningarnas nya livräddare. Vinn 10 000 kr till klassen/ laget!

Ringmuren och igelkotten gör ett lysande jobb. Nu kan du designa gotlänningarnas nya livräddare. Vinn 10 000 kr till klassen/ laget! Ringmuren och igelkotten gör ett lysande jobb. Nu kan du designa gotlänningarnas nya livräddare Vinn 10 000 kr till klassen/ laget! Att synas, är att finnas 40 procent av alla trafikolyckor där gående

Läs mer

Studieprogram höst & vår 2014/2015

Studieprogram höst & vår 2014/2015 Studieprogram höst & vår 2014/2015 För dig som har en funktionsnedsättning Viktigt att veta för dig som går i en studiecirkel Vill du anmäla dig till en studiecirkel så kan du fylla i och skicka in blanketten

Läs mer

Trygghetsvandring på södra Hertsön

Trygghetsvandring på södra Hertsön Trygghetsvandring på södra Hertsön Onsdagen den 18 mars 2009 Upprättat 2009-03-30 Siffrorna på kartan anger plats för åtgärd, se i listan för vad problemet är och vem som är ansvarig. 20 19 21 18 17 16

Läs mer

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Sidan 1 av 1 Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015 Möte i: Datum: 14/1 2015 Plats: Närvarande Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Rosa rummet Dagny, Malin, Ingela, Johannes, Lennart,

Läs mer

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun Samarbetspartners Navets Fritidsgård Kulturförvaltningen Medborgarförvaltningen Visit Värnamo Gummifabriken Träffpunkt Vråen Tekniska Kontoret Sörsjö Ridskola Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo

Läs mer

Fritidsnämndens deltagande på utbildning och konferens 2014

Fritidsnämndens deltagande på utbildning och konferens 2014 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2014-01-15 Vår referens Sara Mellander Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Sara.Mellander@malmo.se Fritidsnämndens deltagande på utbildning och konferens

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Evenemangslista. Värmlands Museum december 2008

Evenemangslista. Värmlands Museum december 2008 Evenemangslista Värmlands Museum december 2008 Utställningar Fransson skottar snö en utställning om Sverige och Förintelsen 26.4 2009 Öivind Harsem i Cyrillusrummen 18.1 2009 Selma Lagerlöf berättelserna

Läs mer

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Hej! Nu, när vi har mött barnen igen och allt börjar få form och fason i arbetsrutinerna, är det dags att planera framåt. En mötesplats för inspiration:

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

Minnesanteckningar från informationsmöte i Nissafors 2014-02-18

Minnesanteckningar från informationsmöte i Nissafors 2014-02-18 Minnesanteckningar från informationsmöte i Nissafors 2014-02-18 Kommunstyrelsen har bjudit in kommuninvånare i Nissafors med omnejd till en informationsträff. Mötet äger rum i Nissafors församlingshem

Läs mer

Du är den jag vill ha

Du är den jag vill ha Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Du är den jag vill ha Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livetenligtrosa.se du är den jag

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18 2014-02-18 1 (5) Inspirationsartikel Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett inspirationsdokument för skolor och ungdomar att arbeta vidare med. Inspirationsdokumentet ska

Läs mer

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Evenemangslista Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Folkrörelsernas arkiv för Värmland firar 60-årsjubileum fredagen den 8 maj 2009 kl 14.00 i Arkivcentrum Värmland,

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-13. 4:anHuset kl 16:00-17:40 60-63. Anna-Karin skatt

1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-13. 4:anHuset kl 16:00-17:40 60-63. Anna-Karin skatt 1 (8) Plats och tid 4:anHuset kl 16:00-17:40 Paragrafer 60-63 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman (S) Håkan Joelsson (S) Thomas Settergren

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist, Veingeskolan

Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist, Veingeskolan 1 MINNESANTECNINGAR Vibesgården i Veinge Ungdomsforum 15-04-21 Dnr: KS 2015- Plats och tid, kl. 16.30 18.00 Ungdomar Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist,

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-01-26 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Missionskyrkan, Åsenhöga kl 19.00-21.00 Beslutande Övriga deltagande LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Mikael Palmgren

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Där är varmt välkommen till oss på Anhörigcenter och vi vill helst att du kommer innan du sliter ut dig

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kultur och SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Yxningen, Kommunhuset, kl.13.30 16.00 Beslutande ledamöter Elisabeth Edlund, (S), ordförande Bo Hasselblad (M), vice ordförande Carl Donner, (M)

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN/UNGA VÅREN 2015 Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs! Lomma Bibliotek Följ med Vilda Hilda och Gurra Aktersnurra in i sagornas förtrollade värld! SAGOSKOJ

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

1. Val av justerare Eva Borg (S)

1. Val av justerare Eva Borg (S) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-04-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 5 maj 2015 klockan 8.30 i Kungsbacka rummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. Taxor och

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 onsdag 13 maj 2015 kl 09:00-10:20 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Mikael Westberg (S) Fredrik Mattsson (M),

Läs mer

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad PROTOKOLL 1 (5) Hjälpmedelsnämnden i Värmland Plats Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad Beslutande landstinget, Annétthe Zettergren (M) ordförande landstinget, Mona Smedman (C) landstinget, Monica Iversen

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 11 AUGUSTI 2014.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 11 AUGUSTI 2014. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 11 AUGUSTI 2014. Datum: 2014-08-11 Tid: 19.00 21.10 Plats: Folkets Hus Deltagare: 14 Kommunalrådet Pia Tingvall hälsar välkommen till Medborgarträffen i Kisa

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Bitte Magnusson, lärarrep åk F-2

Bitte Magnusson, lärarrep åk F-2 Protokoll fört vid föräldrarådsmöte 2010-02-17 Plats: Fjälkinge skola, Elevcaféet Närvarande: Roland Persson, 9B Maria Antreski, 8B Petra Kempner 6A Camilla Bengtsson, 6A Mariana Wendel, 5A Jessika Kärrdahl,

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

LET ÔSS ENTERTAIN YOU

LET ÔSS ENTERTAIN YOU LET ÔSS ENTERTAIN YOU IBLAND ÄR DET OK ATT SKRYTA Vi i Sunne kan det här med stora arrangemang. Vi har gjort det förut, och kan göra det igen... och igen... och igen. Nu är det er tur att se vad vi går

Läs mer

TRE DAMER Nr 70 December 2010

TRE DAMER Nr 70 December 2010 TRE DAMER Nr 70 December 2010 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas nästa gång den 20 december,

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Illustratör: Hans Åkerskog Februari 201 Ett samarbete mellan trafikkontoret, miljöförvaltningen, kretslopp och vatten

Läs mer

Bybladet. Mars 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Mars 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Mars 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Årsstämman 2015 Sopning av våra vägar Takprojektet 2015 Fasadprojektet 2015 Rensning av våra avlopp och brunnar Vårens städdag Expeditionens

Läs mer

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Landsbygdsråd: Svartlå byaförening och Uppgiftslämnare:

Läs mer

Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till. Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke

Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till. Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke Inspirationsföreläsning av stig WIKLUND Stig har mentalt tränat många kända idrottare och företagare till

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

Praktisk Information

Praktisk Information Praktisk Information 3-5 oktober 2014 1 september Praktisk information mailas till monteransvarig Gå in på www.harmoniochenergi.se under utställare och anmäl dina uppgifter. Det är de uppgifter som du

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Riksfotoutställningen RIFO 2014 9 11 maj på Fotografiska i Stockholm Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Fotografiska En av världens främsta samlingsplatser för fotografi År 2010

Läs mer

Vad tycker Tjörns unga?

Vad tycker Tjörns unga? Vad tycker Tjörns unga? Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-10-21 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Luppenkätens frisvar, årskurs 8 4 3 Återkoppling efter Luppen, årskurs 8 6 4 Luppenkätens

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Utses att justera: Roger Rydström Jan-Olof Andersson 13-19 Pontus Wessman 12 och 20 Justeringens plats och tid: Sekreterare:

Utses att justera: Roger Rydström Jan-Olof Andersson 13-19 Pontus Wessman 12 och 20 Justeringens plats och tid: Sekreterare: Kommunstyrelsen 2013-01-14 1 (10) Plats och tid: Kommunkontoret Kisa 2013-01-14 klockan 09.00-16.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Malin Svensson (M) Roger Rydström (S) Jan-Olof Andersson (C)

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer