Prospekt Januari Inbjudan till teckning av aktier Upptagande till handel av aktier Teckningstid 20 januari-5 februari 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prospekt Januari 2010. Inbjudan till teckning av aktier Upptagande till handel av aktier Teckningstid 20 januari-5 februari 2010"

Transkript

1 Prospekt Januari 2010 Inbjudan till teckning av aktier Upptagande till handel av aktier Teckningstid 20 januari-5 februari 2010

2 I detta prospekt ( Prospektet ) används definitionen Nordic Mines och Bolaget som beteckning för Nordic Mines AB (publ) med organisationsnummer , i förekommande fall inklusive dotterbolag. Styrelsen i Nordic Mines beslutade den 21 december 2009 om en riktad emission av nya aktier i Nordic Mines och en emission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om nya aktier i Nordic Mines vilka båda godkändes av extra bolagsstämma i Nordic Mines den 11 januari 2010 (den Riktade Emissionen respektive Företrädesemissionen ). Detta Prospekt har upprättats med anledning av Företrädesemissionen samt med anledning av att de nya aktierna i Nordic Mines som emitteras i den Riktade Emissionen överstiger 10 procent av antalet utestående aktier i Nordic Mines. Prospektet har upprättats i enlighet med direktiv 2003/71/EG av Europaparlamentet och ministerrådet ( Prospektdirektivet ), Kommissionens förordning (EG) Nr. 809/2004 ( Prospektförordningen ) och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ( LHF ). Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med LHF. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifter i Prospektet är riktiga eller fullständiga. Prospektet, de nya aktierna, teckningsrätterna. BTA, marknadsföringsmaterial eller övrigt till den Riktade Emissionen respektive Företrädesemissionen hänförligt material får inte distribueras i eller till land där distributionen förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. Envar som kan komma att inneha detta Prospekt är skyldig att informera sig om och följa nämnda restriktioner och särskilt att inte publicera eller distribuera Prospektet i strid med tillämpliga värdepappersrättsliga regleringar. Varje handlande i strid med nämnda restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepappersrättslig reglering. Detta Prospekt utgör varken ett erbjudande att överlåta teckningsrätterna, BTA eller de nya aktierna till någon person i en jurisdiktion i vilken det är olagligt att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller en inbjudan till ett erbjudande att förvärva teckningsrätterna, BTA eller de nya aktierna från någon person i en jurisdiktion där det är olagligt att göra en sådan inbjudan. Innehållet i Prospektet baseras på information som tillhandahållits av Nordic Mines. Styrelsen i Nordic Mines är ansvarig för Prospektet. Information om styrelsen återfinns i kapitlet Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer. När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de göra oberoende bedömningar av de legala, skattemässiga, affärsmässiga, finansiella och övriga konsekvenser som teckning eller förvärv av teckningsrätter, BTA eller nya aktier innebär och förlita sig på egna undersökningar, analyser och utredningar av Bolaget och av villkoren för den Riktade Emissionen respektive Företrädesemissionen, inklusive dess för- och nackdelar. Varken Bolaget eller någon av dess representanter ger några utfästelser till någon som den Riktade Emissionen respektive Företrädesemissionen riktar sig till, tecknare eller förvärvare av teckningsrätterna, BTA eller de nya aktierna avseende lagligheten av en investering i teckningsrätterna, BTA eller de nya aktierna av sådana personer enligt för sådana personer tillämplig lagstiftning. Varje investerare bör, innan teckning eller förvärv av nya aktier sker, konsultera sina egna rådgivare. Finansiell rådgivare till Nordic Mines är Lage Jonason AB som biträtt Bolaget i upprättandet av Prospektet. Lage Jonason AB deltar i ett garantikonsortium avseende Företrädesemissionen, se kapitlet Legala frågor. Utöver detta har Lage Jonason AB inga finansiella intressen i Nordic Mines. Då samtliga uppgifter härrör från Bolaget friskriver sig Lage Jonason AB från allt ansvar i förhållande till Bolagets aktieägare. Tvist rörande eller med anledning av den Riktade Emissionen respektive Företrädesemissionen, innehållet i detta Prospekt eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras exklusivt enligt svensk lag och av svensk domstol varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans. Vissa siffror i detta Prospekt har avrundats. Detta medför att vissa tabeller tillsynes inte summerar korrekt. Utöver vad som anges i kapitlet Revisorsrapporter avseende räkenskapsåren har ingen information i detta Prospekt granskats eller reviderats av Bolagets revisor. Framtidsinriktade uttalanden och marknadsinformation Detta Prospekt innehåller framtidsinriktad information som inbegriper antaganden rörande framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Ord som anse, bedöma förvänta, förutse, avse, kan, planera och andra liknande uttryck är avsedda att indikera sådan information. Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet. Även om det är Nordic Mines styrelses bedömning att framtidsinriktad information i detta Prospekt är baserad på rimliga överväganden, kan faktisk utveckling, händelser och resultat komma att väsentligen avvika från förväntningarna. Såvitt Nordic Mines känner till har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Detta kan Bolagets styrelse försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av de berörda källorna, andra källor och originalhandlingar. Nordic Mines har inte kontrollerat övriga siffror, marknadsdata eller annan information som tredje part har använt i sina studier och Nordic Mines styrelse tar inget ansvar för riktigheten för sådan i Prospektet intagen information. Information från tredje part Nordic Mines har inte kontrollerat siffror, marknadsdata eller annan information som tredje part har använt i sina studier, varför varken styrelsen i Nordic Mines eller Lage Jonason AB påtar sig något ansvar för riktigheten för sådan i Prospektet intagen information och sådan information bör läsas med detta i åtanke. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt styrelsen känner till, väsentliga intressen i Nordic Mines. Informationen som ingår i Prospektet har återgivits korrekt, och såvitt styrelsen kan känna till samt försäkra har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Viss finansiell och annan information som återfinns i ett antal tabeller i detta Prospekt har avrundats för att underlätta för läsaren. Därför kan summan av siffrorna i en tabell skilja sig från den totala summa som anges i tabellen. Handlingar tillgängliga för inspektion Nordic Mines bolagsordning finns tillgänglig på Bolagets kontor, se adress på sista sidan av Prospektet. Kopior av Prospektet kan erhållas från Nordic Mines via e-post: eller telefon: +46 (0) och går även att ladda ner elektroniskt via Nordic Mines hemsida, Därutöver kan kopior av Uttalandet från kvalificerad person i Nordic Mines erhållas från Nordic Mines via e-post: eller telefon: +46 (0) (94)

3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Riskfaktorer... 7 Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Mines AB (publ) Bakgrund och motiv Villkor och anvisningar VD ord Marknadsöversikt Verksamhetsbeskrivning Finansiell information i sammandrag Kommentarer till den finansiella utvecklingen Eget kapital, skulder och annan finansiell information Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Bolagsstyrning Aktiekapital och ägarförhållanden Oberoende värderingsrapport Uttalande från kvalificerad person i Nordic Mines Legala frågor Bolagsordning Skattefrågor i Sverige Delårsrapport januari-september Historiska räkenskaper Revisorsrapporter Adresser (94)

4 Sammanfattning Följande sammanfattning ska ses som en introduktion till Prospektet och innehåller inte nödvändigtvis all information för ett investeringsbeslut. Varje beslut som baserar sig på Prospektet ska grunda sig på en bedömning av innehållet i Prospektet i dess helhet. Investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i Prospektet kan bli tvungna att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet. En person får göras ansvarig för uppgifter som ingår eller saknas i sammanfattningen endast om sammanfattningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna av Prospektet. En mer uttömmande beskrivning av de respektive kapitlen återfinns i Prospektet. BAKGRUND OCH MOTIV Nordic Mines har sedan 2005 bedrivit prospektering och utveckling av guldfyndigheten i Laiva i mellersta Finland. Den 24 november 2009 beviljades Nordic Mines miljötillstånd för Laivaprojektet, vilket innebär att erforderliga tillstånd och myndighetsbeslut finns på plats för att påbörja utvinning av Laivafyndigheten. Bolaget räknar med att kunna inleda gruvproduktion under andra kvartalet Den 21 december 2009 fattade styrelsen beslut att, under förutsättning av stämmans godkännande, genomföra dels en, genom teckningsförbindelser och garantier fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för Bolagets existerande aktieägare ( Företrädesemissionen ) om högst aktier till kursen 26 SEK motsvarande totalt högst SEK, dels en riktad emission (den Riktade Emissionen ) om högst aktier till kursen 26 SEK motsvarande totalt högst SEK till ett begränsat antal institutionella investerare och andra större investerare. Motivet för emissionerna är att anskaffa det egna kapital som krävs för att genomföra investeringen i anläggning av gruva och konstruktion av anrikningsverk samt inleda produktion vid guldfyndigheten i Laiva, Finland. Den resterande delen av finansieringen kommer att ske genom projektlån. I och med att Nordic Mines nu anskaffar det nödvändiga egna kapitalet ger det Bolaget förutsättningar att tillsammans med Standard Bank slutföra förhandlingarna och fastställa lånevillkoren, vilket väntas vara klart under början av ÖVERSIKTLIG VERKSAMHETSBESKRIVNING Nordic Mines är ett företag som bedriver prospekteringsverksamhet huvudsakligen inriktat på guldfyndigheter. Bolaget har ett långt framskridet guldprojekt i Laiva i mellersta Finland och avser att under andra kvartalet 2011 inleda gruvproduktion. Detta kommer att ske parallellt med fortsatt prospekteringsverksamhet kring Bolagets övriga projektområden i Finland och Sverige. Övriga projektområden består av Tormua (guld) och Kumiseva (guld-platina-palladium) i Finland samt Tjärgetvare (zink), Fjälltuna (guld) och Alanäs (zink-bly) i Sverige. Laiva är Nordic Mines största mineralfyndighet. Sedan övertagandet av Laivafyndigheten 2005 har ett omfattande borrprogram genomförts vid Laivafyndigheten. Idag uppgår känd och indikerad mineraltillgång till drygt 14 miljoner ton med en guldhalt om cirka 2,2 gram per ton motsvarande cirka kg guld. Laivafyndigheten går upp i bergytan vilket innebär att den till stor del kommer att brytas i dagbrott, något som ger lägre produktionskostnader. Dessutom är fyndigheten fortfarande öppen i flera riktningar. Fyndighetens guldhalt ger förutsättningar för en god lönsamhet. Nordic Mines har samarbetat med Malcolm Titley, CSA Global, vid beräkningar av mineraltillgångar och malmreserver i Laiva samt genomfört en klassificering av mineraltillgången i enlighet med de internationella standarderna NI och JORC-koden. Under 2007 presenterade Nordic Mines en initial prefeasibility studie för gruvverksamheten vid fyndigheten i Laiva. Denna initiala studie följdes upp av en prefeasibilitystudie under första halvåret 2008 vilken även innehöll en brytningsplan för fyndigheten för de inledande fyra åren. Under hösten 2009 har Nordic Mines fullföljt arbetet med den slutliga feasibilitystudien som innehåller detaljerad information om varje del i projektet. Därutöver har Nordic Mines beviljats miljötillstånd för Laivaprojektet. Därmed finns erforderliga tillstånd och myndighetsbeslut för att påbörja utvinning av Laivafyndigheten. Dessa studier och tillstånd utgör även underlag för bankfinansieringen av projektet. Ledningen och styrelsen i Nordic Mines står tillsammans bakom flera av de större nordiska guldfyndigheterna som prospekterats fram under de senaste decennierna. Bland annat har fyndigheterna i Björkdal, Barsele och Pahtavaara prospekterats fram. Utöver kompetensen från gruvbranschen finns inom Nordic Mines även en erfarenhet av att leda expansiva företag. Affärsidé Nordic Mines affärsidé är att skapa hög värdetillväxt genom att prospektera och exploatera Bolagets befintliga och framtida guld- och mineralfyndigheter samt, med utgångspunkt i dessa, bedriva gruvverksamhet i egen regi. Vision Nordic Mines vision är att etablera Bolaget som en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och samtidigt vara en förebild inom gruvbranschen när det gäller omsorgen om miljön. Mål Nordic Mines ska under 2011 starta gruvdrift och produktion i Laiva, Finland. 4 (94)

5 Strategi Med den prospekterings- och gruvkompetens som Bolagets ledning och styrelse besitter ska Nordic Mines: I samarbete med ledande konsultbolag inom branschen och med solid finansiell ställning identifiera och exploatera mineralfyndigheter på ett effektivt sätt. Bryta påträffade mineralfyndigheter i egen regi och utvinna metallen i egna anrikningsverk (belägna i omedelbar anslutning till fyndigheterna). Producera en slutprodukt av hög kvalitet som har avsättning på världsmarknaden. Etablera en storleksmässigt anpassad organisation med väl dokumenterad erfarenhet av prospekterings- och gruvbranschen. Verka med god framförhållning i koncessionsärenden och andra myndighetstillstånd liksom i uppbyggnaden av gruvorganisationen samt i arbetet med Bolagets långsiktiga finansiering. MARKNADSÖVERSIKT Den Fennoskandiska skölden är en geologisk formation som sträcker sig genom Norge, Sverige och Finland och som anses ha goda förutsättningar för mineralfyndigheter. Trots att prospekteringstakten ökat i Finland och Sverige under de senaste åren är länderna fortfarande underprospekterade jämfört med motsvarande geologiska områden i Australien och Kanada. En anledning till detta är att investeringar inom gruvsektorn har varit starkt reglerade med begränsningar av utländska företags möjligheter att utöva prospektering i Finland och Sverige. Det är först på 1990-talet som utländska investerare har haft full möjlighet att prospektera och utvinna mineral i dessa länder. Beroende på bland annat ovanstående och stigande metallpriser är trenden för prospektering och gruvdrift positiv både i Finland och i Sverige. Guldmarknaden Guldmarknaden tillförs guld från tre källor: gruvbrytning, återvinning samt genom centralbankernas utförsäljning av guldreserver. Guld handlas både i fysisk form och i finansiella derivat framförallt i instrument som terminer och optioner. Den globala guldhandeln sker huvudsakligen direkt mellan olika börser såsom London Bullion Market (LBM) och New York Merchantile Exchange (NYMEX). Guldpriset har haft en positiv utveckling under flera år och den 2 december 2009 nådde guldpriset den historiskt högsta noteringen om USD/oz. Guldprisutveckling jan 1999 dec 2009 (USD/ounce) Källa: Bloomberg Tillförsel av guld under åren Gruvproduktion (ton) Nettoförsäljning (främst centralbanker) (ton) Återvinning (ton) Källa: GFMS "Gold Survey 2009" / SGU "Mineralmarknaden publ 2009:4" STYRELSENS SAMMANSÄTTNING, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE, ANSTÄLLDA OCH REVISORER Styrelsen för Nordic Mines består av Lennart Schönning (ordförande), Bengt Löfkvist, Kjell Moreborg, Tord Cederlund, Thomas Cederborg och Lennart Laurén. Nordic Mines företagsledning består av Michael Nilsson (VD), Peter Finnäs (prospekteringschef), Göran Gustafsson (CFO), Peter Kuiper (utvecklingschef) och Hannu Vehmanen (ekonomichef). Antalet anställda i Bolaget uppgick i slutet av december 2009 till elva personer. Bolagets revisorer är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Heléne Ragnarsson som huvudansvarig revisor. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Stridor Kontorsservice Aktiebolag med Göran Gustafsson som verkställande direktör har ett konsultavtal med Nordic Mines som påbörjades den 2 juni Avtalet löper tills vidare med sex månaders ömsesidig uppsägningstid. Därutöver har ingen av de styrelseledamöterna, de ledande befattningshavarna eller Bolagets revisor vare sig själva, via bolag eller närstående har haft någon direkt eller indirekt delaktighet i affärstransaktion, som var eller är ovanlig till sin karaktär under nuvarande eller föregående verksamhetsår. Bolaget har inte lämnat lån, garantier eller borgensförbindelser till förmån för styrelseledamöterna, de ledande befattningshavarna eller Bolagets revisor. 5 (94)

6 AKTIEÄGARE Aktieägare Antal aktier Kapital /röster CEDERLUND, TORD (INKL. BOLAG) ,5% SEB ,8% SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL) ,6% NORDEA BANK AB (PUBL) ,7% MOREBORG, KJELL ,3% AVANZA BANK AB ,8% NILSSON, MICHAEL (INKL. BOLAG) ,1% CEDERLUND, ANNA ,0% STUIFBERGEN, HENRIK ,7% JOHNSON, JAN ERIK ,7% PROPERTY DYNAMICS AB ,6% SWEDBANK AB ,5% EVLI BANK PLC STOCKHOLMS FILIAL ,1% EVLI BANK PLC ,0% SWEDBANK ROBUR SMÅBOLAGSFOND EUR ,0% MAGNUSSONS TVÅ GENERATIONER AB ,5% LÄNSFÖRSÄKRINGAR SMÅBOLAGSFOND ,4% CITIBANK INT. PLC, SW. BRANCH ,4% ÅLANDSBANKEN SVERIGE AB ,2% DAVEGÅRDH & KJÄLL SVERIGE ,2% SKANDIABANKEN AKTIEBOLAG (PUBL) ,1% DEN DANSKE BANK AS NOM ,1% KARLSSON, TOMMY ,0% NORDNET BANK AB ,8% DANSKE BANK A/S, DANMARK, SV. FILIAL ,8% PENSIONSSTIFTELSE JEJ PROJEKT. AB:S ,7% ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG ,6% ÖVRIGA AKTIEÄGARE ,6% TOTALT % FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG Nedanstående sammandrag av Nordic Mines räkenskaper bör läsas tillsammans med kapitlet Kommentarer till den finansiella utvecklingen. FINANSIERING Nordic Mines har genomfört sex kontantemissioner av aktier samt ett utnyttjande av teckningsoptioner vilket totalt tillfört Bolaget sammanlagt 283 MSEK i likvida medel. Justerat för kassaflöde från den löpande verksamheten samt investeringar uppgick Bolagets likvida medel och kortfristiga placeringar till cirka 13 MSEK den 30 november Bolaget hade vid denna tidpunkt omkring 14 MSEK i räntebärande skulder. RISKFAKTORER Allt företagande och ägande av aktier är förenat med risktagande. Nordic Mines verksamhet måste utvärderas mot bakgrund av de risker, kostnader och svårigheter som bolag aktiva inom gruvverksamhet och prospektering ofta ställs inför. Riskerna är i flertalet fall av sådant slag, att ett bolag inte kan försäkra sig mot dem. Nordic Mines har en liten organisation och är beroende av ett antal nyckelpersoner. Riskerna i ett prospekterings- och gruvföretag är främst kopplade till utfallet av själva prospekteringen samt marknadspriset på metallmarknaden, men även till tillståndsfrågor avseende undersökning, bearbetning och miljö. Guld noteras i US dollar (USD), kostnaderna i huvudprojektet i Laiva uppkommer i Euro (EUR) och intäkten i svenska kronor (SEK). Bolaget blir därmed direkt beroende av gällande växelkurser i dessa valutaslag. Förutom dessa branschspecifika risker måste även mer generella riskfaktorer, som mer eller mindre alla företag som är involverade i affärsverksamhet möter beaktas, såsom konjunkturutvecklingen, konkurrenter, teknik- och marknadsutveckling, materialpriser, leverantörer, kunder, företagsförvärv, kvalificerad personal, lagstiftning och reglering, immateriella rättigheter, ränte- och kreditrisk, framtida kapitalbehov och aktiemarknadsrisk. Ytterligare risker och osäkerheter som Nordic Mines inte känner till, eller som för närvarande inte bedöms som väsentliga, kan också komma att utvecklas till viktiga faktorer som påverkar Nordic Mines i framtiden. Ovannämnda risker utgör ett sammanfattande urval av riskfaktorer som har betydelse för Nordic Mines verksamhet eller en investering i Nordic Minesaktien. För mer utförlig information se kapitlet Riskfaktorer. NYCKELTAL 1 jan- 30 sep jan- 30 sep Resultat Resultat efter finansiella poster, KSEK Avkastning Avkastning på totalt kapital, % neg neg neg neg neg Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg neg Kapitalstruktur Eget kapital, KSEK Balansomslutning, KSEK Soliditet, % 95% 95% 93% 89% 89% Övrigt Investeringar, netto, KSEK Antal årsanställda (94)

7 Riskfaktorer Allt företagande och ägande av aktier är förenat med risktagande. Nordic Mines verksamhet måste utvärderas mot bakgrund av de risker, kostnader och svårigheter som bolag aktiva inom gruvverksamhet och prospektering ofta ställs inför. Riskerna är i flertalet fall av sådant slag, att ett bolag inte kan försäkra sig mot dem. Därtill ska särskilt beaktas att Nordic Mines befinner sig i ett skede av sin verksamhet där gruvdrift ännu inte inletts. Genomgången av nedanstående riskfaktorer är inte angiven i prioriteringsordning och gör heller inte anspråk på att vara heltäckande. Vid en utvärdering av Nordic Mines bör även övrig information i detta Prospekt beaktas. Riskerna i ett prospekterings- och gruvföretag är främst kopplade till utfallet av själva prospekteringen samt marknadspriset på guld, men även till tillståndsfrågor avseende prospektering, bearbetning och miljö. Guld noteras i US dollar (USD), kostnaderna i huvudprojektet i Laiva uppkommer i Euro (EUR) och intäkterna redovisas i svenska kronor (SEK). Bolaget blir därmed direkt beroende av gällande växelkurser i dessa valutaslag. Förutom dessa branschspecifika risker måste man beakta mer generella riskfaktorer, som mer eller mindre alla företag som är involverade i affärsverksamhet möter. Ytterligare risker och osäkerhet som Nordic Mines inte känner till, eller som för närvarande inte bedöms som väsentliga, kan också komma att utvecklas till viktiga faktorer som påverkar Nordic Mines i framtiden. RISKER FÖRENADE MED NORDIC MINES VERKSAMHET Rörelserisker Prospektering Prospektering är en verksamhet förenad med hög risk, speciellt vad avser projekt som befinner sig i ett tidigt stadium. Endast en begränsad andel av de prospekteringsprojekt som påbörjas utvecklas till producerande gruvor. Trots att Bolaget använder sig av beprövade metoder kan det inträffa att värdefulla mineraler inte påträffas i tillräckliga mängder för att göra en gruvdrift ekonomiskt lönsam. En fyndighets ekonomiska livslängd och bärighet beror på en rad faktorer såsom storlek på mineraltillgången, brytningsmetod, kostnader för utvinning, utbyte, infrastruktur, metallpriser, kostnader för finansiering etc. En oförutsedd negativ utveckling av någon av dessa parametrar kan därmed försämra Bolagets resultat eller finansiella ställning. Beräkningar av mineraltillgångar och malmreserver Beräkningar av mineraltillgångar och malmreserver baseras bl.a. på provborrningsresultat, modellstudier etc. Det finns alltså en risk att malmreserver kan komma att ändras i framtiden beroende av förändringar av produktionskostnader, processutbyte eller produktpris, vilket kan innebära att Nordic Mines kommande malmreserv blir mindre än tidigare beräknat. Det skulle i sin tur kunna innebära att åtminstone en del av Nordic Mines planerade framtida intäkter uteblir med påföljande negativ inverkan på Bolagets affärsverksamhet, ekonomiska ställning och resultat. Bolaget tillämpar publiceringsstandarden NI som är framtagen av CIM 1 och är en internationellt accepterad standard som är godkänd av både SveMin 2 och FAERI 3. Tidigare har Nordic Mines redovisat sin mineraltillgång enligt JORC 4 -koden vilket är en internationellt godkänd standard som är godkänd av både SveMin och FAERI. Gruvdrift Nordic Mines har ett flertal inmutningar (Finland) och undersökningstillstånd (Sverige). Detta är ingen garanti för att värdefulla mineral påträffas i tillräckliga mängder för att göra en gruvdrift ekonomiskt lönsam. De svenska projektområdena befinner sig i en tidig fas, varför risken att Bolaget inte når kommersialisering av dessa är större än om prospekteringen hade kommit längre. Beträffande Nordic Mines inmutningar i Finland och undersökningstillstånd i Sverige bör även beaktas avsnittet nedan om Miljötillstånd, licenser och myndighetsbeslut m.m. och kapitlet Legala frågor, avsnitt Vägen från undersökning till bearbetning ur ett legalt perspektiv. Nordic Mines har ansökt och erhållit utmål (tillstånd till kommersiell gruvdrift) avseende Laivafyndigheten från Arbets- och näringsministeriet i Finland. Bolaget har inte ansökt om bearbetningskoncession i Sverige. För att inleda kommersiell gruvdrift krävs även miljötillstånd, vilket Nordic Mines erhöll avseende guldfyndigheten vid Laiva, Finland, den 24 november Beslutet har överklagats till den regionala förvaltningsdomstolen i Vasa, Finland. Att beslutet har överklagats förhindrar dock inte att den planerade gruvdriften kan påbörjas. I samband med överprövningen föreligger risk för att domstolen inhiberar verkställigheten av beslutet vilket kan innebära försening av den planerade gruvdriften. Innan Bolaget kan påbörja verksamheten vid Laivafyndigheten måste Bolaget ställa säkerhet om EUR De tillstånd som krävs innan kommersiell gruvdrift kan inledas beskrivs närmare under avsnittet om Miljötillstånd, licenser och myndighetsbeslut m.m. och kapitlet Legala frågor, avsnitt Vägen från undersökning till bearbetning ur ett legalt perspektiv. Nordic Mines har erforderliga tillstånd för att påbörja utvinning av Laivafyndigheten i Finland, men det finns däremot inga garantier för att Nordic Mines kommer att erhålla nödvändiga tillstånd för de övriga projektområdena. 1 Canadian Institute for Mining, Metallurgy and Petroleum 2 Föreningen för gruvor, mineral och metallproducenter i Sverige 3 Finnish Association of Extractive Resources Industry 4 Australian Joint Ore Reserves Committe 7 (94)

8 Flera av de undersökningsområden, som Nordic Mines undersökningstillstånd avser, berör områden med mycket höga naturvärden och kulturvärden, bl.a. Natura områden och naturreservat. Eventuella tillstånd kan komma att förenas med villkor som försvårar, fördröjer eller i värsta fall förhindrar kommersiell gruvdrift. Tillståndsprocessen kan dra ut på tiden, om någon sakägare eller företrädare för allmänt intresse skulle ha invändningar mot sökta tillstånd. Bolagets gruvstart kan även påverkas av förseningar gällande leveranser av leasade eller köpta maskiner och delar till processanläggningen eller till själva brytningsområdet. Produktionskostnad En rad olika faktorer kan medföra att gruvproduktionen och malmförädlingen blir dyrare än Nordic Mines beräknat. Beroende på bergets egenskaper kan det visa sig att kostnaderna för att bryta och förädla malmen blir högre än förväntat. Om till exempel halter och utbyten avviker från vad som bedömts i hittills gjorda provbrytningar och testanrikningar, fördyras förädlingen och anrikningsprocessen per producerad enhet. Verksamheten och speciellt drift av framtida anrikningsverk är energikrävande och energikostnaden utgör en stor del av driftskostnaderna. Förändringar i energipriset kommer därmed ha en direkt inverkan på verksamhetens lönsamhet. Även oförutsedda avgifter, skatter och andra pålagor kan påverka lönsamheten i Bolagets planerade verksamhet negativt. Tekniska risker Det finns ett flertal tekniska risker som uppkommer vid prospektering och exploatering av mineralfyndigheter. Dessa risker inkluderar, men är inte begränsade till, geotekniska, seismiska faktorer, mekaniska incidenter som leder till avbrott vid produktion och processande i framtida anrikningsverk. Skulle någon eller några av dessa faktorer eller händelser uppkomma kan det på kort sikt påverka Nordic Mines verksamhet, resultat eller finansiella ställning negativt. Nyckelpersoner Nordic Mines har för närvarande en liten organisation. Efter hand som Bolagets verksamhet utvecklas och gruvdrift påbörjas måste organisationen förstärkas och ställas om till produktion vid sidan av det löpande prospekteringsarbetet. Bolagets förmåga att attrahera och behålla personal inom prospektering och gruvdrift är därför ytterst väsentlig för dess fortsatta utveckling. I sitt nuvarande skede är Bolaget i hög grad beroende av den kunskap och expertis som finns samlad i styrelse och ledning. Om Bolaget skulle förlora några av dessa nyckelpersoner skulle det kunna försena prospektering och utveckling av Nordic Mines projektområden. För vidare information om dessa personers anställningsvillkor se kapitlet Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer, avsnitt Uppsägningstid och avgångsvederlag. Avtal För att kunna bedriva planerad gruvverksamhet kommer Bolaget att behöva ingå ett flertal avtal med tredje man, såsom leverantörer, uppdragstagare, anställda och andra. Många av dessa avtal kommer att behöva träffas med god framförhållning, och i flera fall innan det står klart om nödvändiga tillstånd eller tillräcklig finansiering kommer att erhållas för den planerade gruvdriften. För Laivafyndigheten har dock erforderliga tillstånd redan erhållits för att påbörja utvinningen av Laivafyndigheten. Flera av de investeringar, som Bolaget måste göra, är mycket kapitalkrävande, och Bolagets åtaganden kan i flera fall löpa under mycket lång tid. Att ingå den typen av avtal innan det står klart om avtalen kommer att kunna fullföljas, eller om Bolaget kommer att behöva de produkter eller tjänster som förvärvas, innebär ett kommersiellt risktagande. Det finns inte heller några garantier för att Bolaget kommer att kunna ingå de avtal med tredje part, som är en förutsättning för den planerade gruvdriften. Bolaget har ingått avtal med Outotec (Kil) Aktiebolag med organisationsnummer ( Outotec ) avseende förvärv av kvarnar till den planerade gruvdriften i Laiva. Dessa kvarnar har ännu inte levererats men är till mer än 80 procent betalda. Leveransen av de beställda kvarnarna har senarelagts på Bolagets begäran. Enligt ett tilläggsavtal ska Bolaget erlägga resterande betalning efter att kvarnarna är levererade. Avtalet med Outotec kan innebära risk för försenad eller utebliven leverans av kvarnar och att Bolagets planerade guldproduktion därmed försenas. MILJÖTILLSTÅND, LICENSER OCH MYNDIGHETSBESLUT M.M. Finland Allmänt Gruvverksamhet är mycket noggrant kontrollerad av myndigheter baserat på relevant gruv- och miljölagstiftning, bl.a. gruvlagen (1965/503), naturvårdslagen (1997/1096), miljöskyddslagen (2000/86) och lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (1994/468, MKB-lagen ). Rätten att undersöka och provbearbeta fyndigheter (d.v.s. prospektering) av vissa gruvmineral förutsätter att inmutning enligt gruvlagen har beviljats av arbets- och näringsministeriet och att för inmutningen meddelade och i gruvlagen uppställda villkor följs av inmutaren. En inmutning är i kraft endast för en begränsad tidsperiod, i regel 1 5 år från utfärdandet av mutsedel men kan förlängas för högst tre år om utmålsläggning (d.v.s. ansökan om tillstånd till kommersiell gruvdrift) sökts medan inmutningen är i kraft. Inmutning berättigar inte till kommersiellt utnyttjande av fyndigheten. Nordic Mines har inmutningar till bland annat Laiva 1-33 och Laivakangas i Brahestad, Uleåborgs län, Finland. Nordic Mines har dessutom förbehåll, d.v.s. företräde till inmutning på vissa andra områden i Pyhäjärvi och Oulainen kommun i Finland. Förbehåll innebär inte att sökanden automatiskt får inmutning till förbehållsområdena, utan inmutning måste sökas separat såsom närmare beskrivs i kapitlet Legala frågor, avsnitt Vägen från undersökning till bearbetning ur ett legalt perspektiv. Den planerade gruvdriften Den planerade gruvdriften förutsätter bland annat att Nordic Mines får gruvrätt till de relevanta områdena (genom utmålsansökan, beslut om utmålsläggning och utmålsförrättning), miljötillstånd enligt miljöskyddslagen och att en miljökonsekvensbedömning görs enligt MKB-lagen. Den planerade gruvdriften kan vara förenad med vissa villkor. T.ex. kan det hända att tillstånd som beviljas för den planerade gruvdriften innehåller villkor som innebär att driftsoch investeringskostnaderna blir högre än beräknat eller som innebär inskränkningar i den planerade gruvdriften. Detta skulle samtidigt medföra en negativ påverkan på Nordic Mines affärsverksamhet, ekonomiska ställning samt 8 (94)

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) 11 november - 27 november 2013 Rehact Energy System Det intelligenta energisystemet REHACT AB är ett av Sveriges mest internationellt prisbelönta nya

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Seamless Distribution AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Seamless Distribution AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Seamless Distribution AB (publ) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Kopparberg Mineral AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i Kopparberg Mineral AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i Kopparberg Mineral AB (publ) September/oktober 2012 Råvarumarknaderna drivs på sikt av tillväxtländernas fortsatta expansion med Kina som främsta drivkraft, där infrastrukturinvesteringar

Läs mer

Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier. Mars 2015

Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier. Mars 2015 Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Mars 2015 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ)

Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ) Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ) Innehåll tractechnology Sammanfattning av prospektet 1 Riskfaktorer 5 Inbjudan till teckning av aktier i TracTechnology AB (publ) 8 Bakgrund och motiv

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) Erbjudandet i sammandrag Villkor: Den som på avstämningsdagen den 3 april 2008 är registrerad som aktieägare i Getupdated äger

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION SEPTEMBER 2010 Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt till teckning Innehav av en (1) aktie i Mobyson på avstämningsdagen den 7

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. nyemission

Inbjudan till teckning av aktier. nyemission Inbjudan till teckning av aktier nyemission Maj 2013 VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt: Nio (9) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktier Emissionskurs: 0,93 kr per aktie. Courtage utgår

Läs mer

ERbeta NURR1. RORgamma. GR inflammation. Inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) NURR1 NURR1 NURR1. RORgamma.

ERbeta NURR1. RORgamma. GR inflammation. Inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) NURR1 NURR1 NURR1. RORgamma. ERbeta LXR inflammation GR inflammation NURR1 LXR inflammation RORgamma GR inflammation ERbeta Inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) RORgamma NURR1 ERbeta LXR inflammation GR inflammation

Läs mer

Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009

Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009 Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009 Ticket Travel Group villkor i sammandrag villkor i sammandrag Företrädesrätt De som på avstämningsdagen den 23 november

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Episurf Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Episurf Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Episurf Medical AB (publ) 2 Villkor i sammandrag Företrädesrätt: En () befintlig aktie av serie A ger rätt att teckna två (2) nya aktier av serie A. En () befintlig aktie

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015

Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015 Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) och den tillhörande anmälningssedeln innehåller viktig information och bör läsas noggrant innan

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Rabbalshede Kraft AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Rabbalshede Kraft AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Rabbalshede Kraft AB (publ) Villkor i sammandrag Teckningskurs: 3,00 kr Emissionsbelopp: 105 000 000 kronor 1) Teckningstid: 30 november 11 december 2009 Antal nyemitterade

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ) Generell Information Generell Information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015. NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i 2010 års nyemission i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i 2010 års nyemission i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i 2010 års nyemission i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta prospekt har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I CROWN ENERGY AB (PUBL) April 2013

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I CROWN ENERGY AB (PUBL) April 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I CROWN ENERGY AB (PUBL) April 2013 Disclaimer Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier i Midelfart Sonesson AB (publ) Viktig information Detta Prospekt har upprättats av Midelfart Sonesson i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) November 2011

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) November 2011 Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) November 2011 Definitioner och förkortningar Getupdated eller Bolaget Circuit MediaAnalys Erik Penser Bankaktiebolag eller EPB

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011

Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011 Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011 Villkoren i sammandrag Erbjudet värdepapper Erbjudandet avser nyemitterade aktier i Värmlands Finans AB av serierna A och

Läs mer

Benchmark Oil & Gas AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2007. Libertas Capital

Benchmark Oil & Gas AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2007. Libertas Capital Benchmark Oil & Gas AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2007 Libertas Capital ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Företrädesrätt: Teckningskurs: De som på avstämningsdagen den 12 april 2007

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) Foto: Benchmark där inget annat är angivet. 2006 Benchmark Oil & Gas AB (publ). Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i StjärnaFyrkant AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i StjärnaFyrkant AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i StjärnaFyrkant AB (publ) Nyemission 2013 DEFINITIONER Med StjärnaFyrkant eller Bolaget avses Stjärna- Fyrkant AB (publ), org nr 556294-7845, eller den koncern i vilken

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) VIKTIG INFORMATION Med Starbreeze, Koncernen eller Bolaget avses i det följande Starbreeze AB (publ), org.nr 556551-8932, inklusive dotterbolag.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer