Inbjudan till teckning av förlagsbevis och teckningsoptioner (Units)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till teckning av förlagsbevis och teckningsoptioner (Units)"

Transkript

1 Inbjudan till teckning av förlagsbevis och teckningsoptioner (Units) i Bilia AB (publ)

2 Planerade datum för publicering av finansiell information Bokslutskommuniké februari 2009 Delårsrapport januari mars maj 2009 (preliminärt) Övrigt Marknadsplats ISIN-kod aktie ISIN-kod teckningsoption ISIN-kod förlagsbevis Kortnamn aktie NASDAQ OMX Stockholm SE SE SE BILI A Villkor i sammandrag Företrädesrätt: Unit: Teckningskurs: En (1) innehavd aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit Ett (1) Förlagsbevis om nominellt 20 kronor med löptid 7 år och 7 procent årlig ränta samt en (1) Teckningsoption med lösenpris 20 kronor och löptid 7 år 20 kronor per Unit Avstämningsdag: 4 december 2008 Teckningstid: 9 december 23 december 2008 Handel med uniträtter: 9 december 18 december 2008 Teckning och betalning: Teckning sker genom samtidig kontant betalning under teckningstiden, dock senast den 23 december Överskjutande uniträtter: Överskjutande uniträtter kommer att försäljas centralt utan kostnad Courtagefri försäljning av uniträtter: 9 december 16 december 2008 Frågor om nyemissionen Eventuella frågor om Nyemissionen besvaras på telefon Allt ägande av aktier och andra finansiella instrument är förenat med risktagande. En investering i Bilia innebär en möjlighet till en positiv utveckling av det investerade kapitalet men medför också en risk. Inför en investering i Bilia bör informationen i Prospektet beaktas, inklusive avsnitten Riskfaktorer samt Legala frågor och komplet terande information. Viktig information Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. God kännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifter i prospektet är riktiga eller fullständiga. Erbjudandet att teckna Förlagsbevis och Teckningsoptioner enligt Prospektet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till sådana personer vars del tagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i eller till land där distributionen eller Erbjudandet enligt Prospektet förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. Varken uniträtter, betalda och tecknade Units, Förlagsbevisen eller Teckningsoptionerna har registrerats enligt United States Securities Act från 1933 eller tillämplig lag i annat land och Erbjudandet omfattar inte aktieägare med hemvist i USA, Kanada, Japan eller Australien, eller med hemvist i något annat land där distribution eller offentliggör ande av Erbjudandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk lag. Anmälan om teckning av Units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltiga. Följaktligen får unit rätter, betalda och tecknade Units, Förlagsbevisen eller Teckningsoptionerna inte direkt eller indirekt, utbjudas, försäljas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets huvudkontor och hemsida samt på HQ Banks hemsida HQ Bank har i egenskap av finansiell rådgivare biträtt Bolagets styrelse vid utformning av övergripande transaktionsstruktur och vid upprättande av Prospektet. Innehållet i Prospektet baseras på information som tillhandahållits av Bolaget. Styrelsen i Bolaget är ansvarig för Prospektet. Information om Styrelsen återfinns i avsnittet Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer. För Prospektet gäller svensk rätt. Tvist rörande innehållet i Prospektet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras enligt svensk rätt och av svensk domstol exklusivt med Göteborgs tingsrätt som första instans eller sådan annan domstol som skriftligen accepteras av Bolaget. Framtidsinriktad information Prospektet innehåller framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Dessa uttalanden återfinns i flera avsnitt bland annat Riskfaktorer, Bakgrund och motiv, Marknad samt Kommentarer till den finansiella utvecklingen och inkluderar uttalanden rörande Bolagets nuvarande avsikter, bedömningar och förväntningar. Orden anser, avser, bedömer, förväntar sig, förutser, planerar eller liknande uttryck indikerar vissa av dessa framtidsinriktade uttalanden. Andra sådana uttalanden identifieras utifrån sammanhanget. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av. Sådana faktorer nämns under avsnittet Riskfaktorer. Information från tredje part Bolaget har inte kontrollerat siffror, marknadsdata eller annan information som tredje part har använt i sina studier, varför varken Bolagets styrelse, rådgivare eller revisorer påtar sig något ansvar för riktigheten för sådan i Prospektet intagen information, och sådan information bör läsas med detta i åtanke. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt Styrelsen känner till, väsentliga intressen i Bolaget. Information som ingår i Prospektet har återgivits korrekt, och såvitt Styrelsen i Bolaget känner till har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller miss visande. Viss finansiell och annan information som återfinns i ett antal tabeller i detta Prospekt har avrundats för att underlätta för läsaren. Därför kan summan av siffrorna i en tabell skilja sig från den totala summan som anges i tabellen.

3 Definitioner Bilaffären Ett av Bolagets två affärsområden som omfattar försäljning av nya och begagnade personbilar, transportbilar, kundfinansiering och tilläggstjänster. Bilia, Bolaget eller Koncernen Bilia AB (publ), organisationsnummer , med eller utan dotterbolag beroende på sammanhang. BTU Betald Tecknad Unit. Förlagsbevis En andel av Förlagslånet om vardera nominellt 20 kronor. Förlagslånet Förlagslånet som emitteras med anledning av Nyemissionen, se Bilaga 2: Villkor för Bilia AB:s förlagslån 2009/2016. HQ Bank HQ Bankaktiebolag, organisationsnummer Nyemissionen eller Erbjudandet Nyemission med företrädesrätt för aktieägare i Bilia, per avstämningsdagen den 4 december 2008, att teckna en Unit bestående av ett Förlagsbevis och en Teckningsoption i Bilia enligt villkoren beskrivna i detta prospekt. Prospektet Detta prospekt som upprättats i samband med Nyemissionen. NASDAQ OMX Stockholm NASDAQ OMX Stockholm AB 1). Serviceaffären Ett av Bolagets två affärsområden som omfattar verkstadstjänster, reservdelar, butiksförsäljning och försäljning av drivmedel. Innehåll Sammanfattning 2 Riskfaktorer 6 Inbjudan till teckning av Förlagsbevis och Teckningsoptioner i Bilia AB (publ) 9 Bakgrund och motiv 10 Villkor och anvisningar 11 Villkor för Teckningsoptionen i sammandrag 15 Villkor för Förlagslånet i sammandrag 17 Marknad 18 Verksamhetsbeskrivning 20 Finansiell översikt 24 Kommentarer till den finansiella utvecklingen 26 Eget kapital, skulder och annan finansiell information 29 Aktiekapital och ägarförhållanden 31 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 34 Bolagsstyrning 37 Legala frågor och kompletterande information 39 Skattefrågor i Sverige 43 Bolagsordning 45 Delårsrapport januari september Bilaga 1: Villkor för Bilia AB:s teckningsoptioner 2009/ Bilaga 2: Villkor för Bilia AB:s förlagslån 2009/ Adresser 76 Styrelsen Styrelsen i Bilia AB (publ). Teckningsoptioner Teckningsoptioner som erbjuds med anledning av Nyemissionen, se Bilaga 1 Villkor för Bilia AB:s teckningsoptioner 2009/2016. Unit Enligt detta erbjudande utgörs en (1) unit av ett (1) Förlagsbevis om nominellt 20 kronor med löptid 7 år och 7 procent årlig ränta samt en (1) Teckningsoption med lösenpris 20 kronor och löptid 7 år. VPC Euroclear Sweden/VPC AB. 1) Namnet var fram till november 2008 OMX Nordic Exchange Stockholm AB.

4 Sammanfattning Denna sammanfattning är endast en introduktion till och ett sammandrag av Prospektet. En eventuell investering i Bilia skall fattas mot bakgrund av informationen i Prospektet i sin helhet och således inte enbart på grundval av denna sammanfattning. Läsare av detta Prospekt bör inte fatta ett beslut att investera i Bilia utan att ha läst och tillgodogjort sig hela Prospektet och noggrant ha studerat och förstått riskerna som är förenade med en investering i Bilia. Potentiella investerare bör uppmärksamma att personer får göras ansvariga för uppgifter som ingår eller saknas i sammanfattningen endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med övriga delar av Prospektet. En investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i Prospektet kan bli tvungen att bekosta en översättning av detsamma. Villkor i sammandrag Företrädesrätt: Unit: Teckningskurs: En (1) innehavd aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit Ett (1) Förlagsbevis om nominellt 20 kronor med löptid 7 år och 7 procent årlig ränta samt en (1) Teckningsoption med lösenpris 20 kronor och löptid 7 år 20 kronor per Unit Avstämningsdag: 4 december 2008 Teckningstid: Handel med uniträtter: Teckning och betalning: 9 december 23 december december 18 december 2008 Teckning sker genom samtidig kontant betalning under teckningstiden, dock senast den 23 december Överskjutande uniträtter: Överskjutande uniträtter kommer att försäljas centralt utan kostnad Courtagefri försäljning av uniträtter: 9 december 16 december 2008 Nyemissionen i korthet Nybilsförsäljningen i Sverige beräknas uppgå till cirka under 2008 vilket är en nedgång från drygt under ). På grund av rådande osäkerhet på kreditmarknaden och den starka konjunkturnedgången bedömer Bilia att nedgången i bilmarknaden fortsätter nästa år och att nybilsförsäljningen i Sverige inte kommer att överstiga bilar år Nedgången i bilförsäljningen och de lägre marginalerna vid försäljning av begagnade bilar har påverkat Bilias rörelseresultat negativt under årets första nio månader, innebärande en rörelseresultatförlust, exklusive jämförelsestörande poster, om 25 Mkr 2), varav Bilaffären bidrog med en förlust om 149 Mkr. Service affärens rörelseresultat om 159 Mkr är emellertid marginellt bättre än föregående år. Under årets första nio månader har Bilia lyckats minska sin kapitalbindning och har genererat ett positivt kassa flöde efter nettoinvesteringar om cirka 430 Mkr. Den senaste tidens turbulens på kreditmarknaden har resulterat i generellt försämrade förutsättningar för bankfinansiering och bankerna ställer generellt ökade krav på säkerheter och marginaler. En ny kreditfacilitet om cirka 830 Mkr (från tidigare cirka Mkr) och ett kortfristigt banklån om för närvarande cirka 70 Mkr som båda säkerställts genom panter har avtalats med Bolagets svenska huvudbanker. Bilia ser dock ett behov av att stärka balansräkningen inför ett förväntat svagt Mot denna bakgrund har Bilias styrelse beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bilias aktieägare om cirka 107 Mkr före emissionskostnader 3). Styrelsens beslut godkändes av en extra bolagsstämma i Bilia den 1 december Av Bilias tre största ägare har två, HQ Fonder och Mats Qviberg med familj, meddelat sin avsikt att teckna sina respektive andelar av Nyemissionen. Den tredje och enskilt största ägaren, Investment AB Öresund, har ingått ett emissions garantiavtal 4) och däri dels förbundit sig att teckna sin andel av Nyemissionen och dels garanterat att Bilia genom Nyemissionen tillförs en total emissionslikvid om lägst 100 Mkr före emissionskostnader. Emissions likviden avses användas till att amortera banklån. Nyemissionen innebär, om den fulltecknas, upptagande av ett förlagslån om högst kronor samt tillhörande emission av högst teckningsoptioner. Till följd härav kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst kronor. Teckningsoptionerna skall medföra rätt till nyteckning av aktier av serie A i Bolaget. Bolagets aktieägare äger företrädesrätt att teckna Units i förhållande till det antal 1) Källa: Bil Sweden. 2) Kostnader för moderbolaget ingår med 35 Mkr. 3) Totala emissionskostnader för Nyemissionen beräknas uppgå till cirka 5,5 Mkr, varav 1,2 Mkr avser kostnader för emissionsgarantin. 4) Särskild säkerhet har inte ställts för emissionsgarantin. 2

5 Sammanfattning aktier i Bolaget de äger. Den som var registrerad som aktieägare i Bilia på avstämningsdagen den 4 december 2008 har erhållit en (1) uniträtt för varje innehavd aktie i Bolaget. Fyra uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. Teckning av Units skall ske genom kontant betalning, om 20 kronor per Unit, under perioden från och med den 9 december till och med den 23 december Bilia i korthet Historik och utveckling Bilias ursprung går tillbaka till 1967 då Volvo bildade AB Volvator för att strukturera om sitt återförsäljarnät. Bilia börsnoterades 1984 under namnet Catena. Därefter skedde en expansion in på nya verksamhetsområden som finans, fastigheter och handel. Från och med 1994 arbetade Bolaget målmedvetet med att renodla verksamheten till fordonsdistribution, vilket medförde att huvudparten av engagemangen utanför kärnaffären avyttrades. Under 1997 namnändras Catena till Bilia. Under 2003 delades Bilias lastbilsoch entreprenadmaskinsverksamhet, KFAB, ut till aktieägarna. I anslutning till utdelningen lämnade AB Volvo ett offentligt erbjudande till mottagarna av KFAB-aktier. KFAB blev därefter ett helägt dotterbolag till AB Volvo och Volvo var därefter inte längre huvudägare i Bilia. Bilia förvärvade i juni 2005 A/S Scaniadam och Selandia Motor Company A/S i Danmark. Genom förvärvet blev Bilia Danmarks största återförsäljare av personbilar. Bilia förvärvade i september 2005 Sveriges största Hyundai-återförsäljare, Haglund & Hellberg Bil i Haninge AB. Bilia förvärvade i februari 2006 Tronrud Bil Holding AS som är en av Norges största BMW-återförsäljare. Årsstämman den 19 april 2006 beslutade om utdelning av Bilias fastighets bestånd, Catena AB, till Bilias aktieägare. Bilia startade sin nya försäljningskanal, Netbil, en internetbaserad auktionssajt under Bilia förvärvade under mars 2007 samtliga rörelsedrivande dotterföretag till Hans Persson Bil AB som är återförsäljare av Volvo, Ford och Renault i Mälardalen. Bilia för värvade även rörelsen i Bilgruppen i Enköping Sala AB och Bilgruppen i Kungsängen AB under I februari 2008 vann Bilias dotterbolag Säfveån AB en mång årig skadeståndstvist. Göteborgs tingsrätt förpliktade motparten att ersätta Säfveån för dess rättegångskostnader med 14 Mkr. Motparten har överklagat. Bilia förvärvade 2008 samtliga aktier i Bilforum AS och Bilforum Finans AS som representerar Volvo, Renault och Land Rover i Stavangerområdet. Bilia träffade i april 2008 och juli 2008 avtal om försäljning av fastigheter i Sverige och Danmark till ett dotterföretag till Corem Property Group. I september fällde marknadsdomstolen Bilia Personbilar AB för otillåtet utbyte av prisinformation i Skåne och Blekinge under I domen förpliktigas bolaget att betala konkurrensskadeavgift med 6 Mkr. Verksamhet Bilia är Nordens största bilkedja med en ledande position inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt tilläggstjänster. Bilia har 106 anläggningar i Sverige, Norge och Danmark samt den internetbaserade auktionssajten Netbil. Antal anställda i Bolaget uppgick den 30 september 2008 till Bilias verksamhet är uppdelad i två affärsområden, Serviceaffären och Bilaffären. Serviceaffären Inom Serviceaffären har Bilia ett välutvecklat sortiment av tjänster och produkter som syftar till att skapa ett enkelt bilägande som ger ett mervärde för kunderna. Bolaget vet att tiden är en knapp resurs för de allra flesta människor. Serviceaffären är Bilias helt egna del av kärnverksamheten och omfattar verkstadstjänster, reservdelar, butiksförsäljning och försäljning av drivmedel. Hela tiden utvecklar Bilia nya tjänster och servicekoncept som skall förenkla bilägandet. Bolaget har olika typer av serviceavtal, trygghetspaket, däckhotell och inte minst konceptet Personlig Servicetekniker, där kunden hela tiden har kontakt med en och samma tekniker. Bilia differentierar sig med en kombination av pris, kvalitet, tillgänglighet och trygghet snarare än att alltid erbjuda det lägsta priset. De senaste åren har Bolaget ökat prisdifferentieringen av sitt erbjudande. Det gör Bolaget inte minst för att kunna attrahera kundgrupper som tidigare inte valt Bilia, främst ägare av äldre bilar. Bilaffären Bilia samarbetar med tillverkare som har starka varumärken och attraktiva produktprogram. Bolaget arbetar hårt för att leverantörerna ska uppleva att Bilia är deras bästa samarbetspartner när det gäller kundtillfredsställelse och marknadsposition. Bilaffären omfattar försäljning av nya och begagnade personbilar, transportbilar, kundfinansiering, försäkring och tilläggstjänster. Bolaget säljer för närvarande personbilar 3

6 Sammanfattning från Volvo, Renault, Ford, Land Rover, Hyundai, Nissan, Honda och BMW samt transportbilar från Renault, Ford, Hyundai och Nissan.Tack vare tillgången till dessa starka varumärken kan Bolaget locka flera olika kundgrupper med erbjudanden som täcker bilbehovet genom livets olika skeenden och skiftande förutsättningar. Marknaden i korthet Bilia verkar på den skandinaviska marknaden för service och försäljning av personbilar och transportbilar samt tilläggstjänster. I Sverige återfinns Bolagets anläggningar runt de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö, i Mälardalen samt i Skaraborg. I Norge är Bilia etablerat i den sydöstra delen av landet koncentrerat till Oslo-området, samt i Stavanger, och i Danmark finns anläggningar främst i och runt Köpenhamn. Den nordiska bilmarknaden har präglats av prispress och strukturella förändringar och i Sverige har miljöbilarna under året tagit ett fast grepp om nybilsmarknaden. Nybilsregistreringen av personbilar i Sverige minskade under januari november med cirka 14 procent jämfört med samma period För helåret 2008 beräknas nybilsförsäljningen i Sverige uppgå till cirka vilket är en nedgång med cirka 17 procent jämfört med På grund av rådande osäkerhet på kreditmarknaden och den starka konjunkturnedgången bedömer Bilia att nedgången i bilmarknaden fortsätter nästa år och att nybilsförsäljningen i Sverige inte kommer att överstiga bilar år En fallande nybilsmarknad innebär möjligheter för service marknaden, då den rullande vagnparken kräver mer underhåll. Med rätt segmenterade produkter och tjänster finns möjligheter för Bilia att bli helhetsleverantör till kun d- erna. Bilia investerar och utvecklar kontinuerligt tjänster som förenklar bilägandet för kunderna. Bilias största konkurrenter på nybilsmarknaden utgörs av andra lokala och regionala återförsäljare av dels de märken Bilia företräder och även andra bilmärken. Konkurrenssituationen är olika i respektive land. Den hårda konkurrensen om bilköparna har drivit fram en prispress både på nya och begagnade bilar. Konkurrensen är störst i stor städerna. Trenden med ökad konsolidering av branschen håller i sig, då de lägre marginalerna leder till utslagningar och möjligheter för större aktörer att förvärva mindre åter försäljare. Även på servicesidan har konkurrensen ökat, men service erbjudandet står sig starkare mot prispress. Vid tjänste försäljning kan erfarenhet och ett starkt varumärke minska effekterna av priskonkurrens. Riskfaktorer Bilias verksamhet är förenad med risker relaterade till bland annat marknadsutveckling, representationsförutsättningar, produkternas konkurrenskraft, utveckling av egna tjänster, miljörelaterade risker, nyckelpersoner, ränterisker, valutarisker, kreditrisker och risker i samband med tvister. Ovannämnda risker utgör ett sammanfattande urval av riskfaktorer som har betydelse för Bilias verksamhet eller för en investering i av Bilia utgivna finansiella instrument. För mer utförlig information, se Riskfaktorer. Finansiell utveckling i korthet Mkr om ej annat anges Jan sep 2008 Jan sep Nettoomsättning Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster Nettolåneskuld Soliditet, % Antal anställda vid periodens slut, st

7 Sammanfattning Aktiekapital och ägarförhållanden Bilia-aktien är sedan 1984 noterad på NASDAQ OMX Stockholm och handlas under namnet BILI A. ISIN-koden är SE Den 31 oktober 2008 uppgick antalet aktieägare till Största aktieägaren Investment AB Öresund ägde 26,5 procent av aktierna den 31 oktober 2008 (inklusive därefter kända förändringar). 10 största ägarna per 31 oktober ) Aktieägare Antal aktier Andel av kapital/röster, % Investment AB Öresund ,5% HQ Fonder ,7% Mats Qviberg med familj ,4% Bilia AB återköpta aktier ) 4,7% AB Traction ,0% Arne Bergström ,0% Lannebo Fonder ,2% Andra AP-fonden ,5% SEB Private bank S.A. NQI ,1% CBNY-DFA-INT SML CAP V (fd Citibank) ,0% Övriga ,9% Totalt ,0% 1) Inklusive av Bilia därefter kända förändringar 2) Bolaget innehar egna aktier med stöd av bemyndiganden från årsstämmorna 2007 och Aktier som innehas av Bolaget självt medför ej rösträtt vid bolagsstämma, rätt till utdelning, teckningsrätt i nyemissioner m m. Styrelse och ledande befattningshavare Styrelse Namn Mats Qviberg Sven Hagströmer Jon Risfelt Gerard Versteegh Ingrid Jonasson Blank Heinrich Blauert Jack Forsgren Jan Pettersson Eva Cederbalk Mats Holgerson Patrik Nordvall Tommy Strandhäll Dragan Mitrasinovic Lennart Welin Position Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Arbetstagarledamot Arbetstagarledamot Arbetstagarsuppleant Arbetstagarsuppleant Ledande befattningshavare Namn Position Jan Pettersson VD Gunnar Blomkvist Ekonomidirektör Sten Forsberg VD Bilia Personbil as Per Avander VD Bilia Personbilar AB Conny Bergström Chef Affärsutveckling Sven-Åke Karlsson VD Bilia Personvogne A/S Rådgivare och revisorer Bilias finansiella rådgivare i samband med Nyemissionen är HQ Bank. Bilias legala rådgivare i samband med Nyemissionen är Advokatfirman Vinge KB. Vid Bilias årsstämma 2008 valdes KPMG AB till revisorer för perioden intill årsstämman 2012 med auktoriserade revisorn Johan Dyrefors som huvudansvarig revisor samt auktoriserade revisorn Lars Bertén, som varit revisionsansvarig i Bilia sedan Handlingar infogade genom hänvisning Följande handlingar, vilka tidigare har publicerats och ingivits till Finansinspektionen, utgör genom hänvisning delar av Prospektet: i) Bilias reviderade årsredovisning för år 2007 med bifogad revisionsberättelse; ii) Bilias reviderade årsredovisning för år 2006 med bifogad revisionsberättelse; iii) Bilias reviderade årsredovisning för år 2005 med bifogad revisionsberättelse; Kopior av de handlingar som är bifogade genom hänvisning kan erhållas från Bilia på telefon samt på Bolagets hemsida: 5

8 Riskfaktorer Bilias verksamhet, finansiella ställning och resultat kan i en icke oväsentlig grad komma att påverkas av ett antal riskfaktorer. För en bedömning av en investering i Bolaget bör därför riskfaktorer beaktas. En investerare måste härutöver beakta en allmän omvärldsanalys, övrig information i Prospektet samt generell information om bolag verksamma i Bilias sektor. I detta avsnitt redovisas och diskuteras ett antal riskfaktorer som inte är redovisade i någon prioritetsordning och inte gör anspråk på att vara heltäckande. Dessutom kan andra risker och osäkerheter som Bolaget i dagsläget inte känner till eller sådana som Styrelsen för närvarande anser vara obetydliga komma att påverka Bolagets verksamhet, resultat eller finansiella ställning negativt. Verksamhetsrelaterade risker Bilias verksamhet förknippas med risker. Vissa faktorer kan Bilia påverka medan andra ligger utanför Koncernens kontroll. Ambitionen är dock att tidigt identifiera hot och möjligheter för att snabbt vidta åtgärder och därmed kunna parera utvecklingen. Marknadsutveckling Efterfrågan på Bilias produkter och tjänster påverkas av svängningar i konjunkturen. I lågkonjunktur väljer en del kunder att avvakta med bilköp. Faktorer som påverkar marknadsutvecklingen är bland annat arbetsmarknadens situation, aktiemarknadens utveckling, kundernas möjligheter att erhålla finansiering, ränteläget och drivmedelspriserna. Positioneringen av Bilia som ett servicebolag stabiliserar resultatutvecklingen. Samarbetet med Volvofinans Bank AB och mot svarande bilfinansieringsföretag är positivt för Bilia, även om rådande oro på finansmarknaden och accelererande låg konjunktur påverkar bilbranschen med stor kraft. Serviceaffären är mindre konjunkturkänslig än Bilaffären, eftersom bilar kräver service och reparationer oavsett konjunkturläge. En djup lågkonjunktur påverkar dock även Serviceaffären i viss utsträckning. Representationsförutsättningar Bilias kärnverksamhet består i distribution och service av personbilar och transportbilar i Sverige, Norge och Danmark. Avtalsvillkoren med de tillverkare som auktoriserat Bilia som sin representant har bas i EU:s gruppundantag för motorfordonsbranschen och motsvarande nationella regleringar. Nuvarande regler, som trädde i kraft den 1 oktober 2003, har syftat till att sätta konsumenten i centrum och att uppmuntra till ökad konkurrens i distributions- och eftermarknadsledet. Detta förhållande har typiskt sett varit gynnsamt för Bilia, som inom ramen för gällande avtal med tillverkarna, systematiskt sökt möjligheter att utnyttja sin storlek och starka marknadsposition till att utveckla verksamheten, till exempel vid inköp och genom att söka flermärkesrepresentation. EU-kommissionen har inlett en utvärdering av effekterna på marknaden av det gällande gruppundantaget. I den mån detta inte skulle förlängas när det upphör den 31 maj 2010, eller ersättas av en reglering med annan inriktning, kan detta leda till ändrade konkurrensförutsättningar för Bilia. Det föreligger alltid en risk att en tillverkare eller en generalagent väljer att återkalla auktorisationen och säga upp avtalen, eller, i rådande kärva marknad, till och med kan komma på obestånd med åtföljande osäkerheter på marknaden som följd. Produkternas konkurrenskraft Bilia är beroende av att Koncernens affärspartners utvecklar konkurrenskraftiga produkter. Bilias affärspartners har under de senaste åren lanserat flera nya miljöanpassade produkter. Volvo, som är den enskilt viktigaste affärspartnern för Bilia, har nyligen lanserat en ny modell, XC60, och miljöanpassade motorer till flera bilmodeller i Volvos produktprogram. Trots de allvarliga finansiella svårigheter som den amerikanska bilindustrin, inklusive Volvos moderbolag, befinner sig i har Ford nyligen lanserat en ny Mondeo, en ny Fiesta, en ny Focus och en ny modell, Kuga. Även de övriga biltillverkare som Bilia representerar har lanserat eller kommer att lansera nya modellprogram, ofta med energisnåla och miljöanpassade motorer. Detta tillsammans med övriga märken i Koncernen gör att Bilia har tillgång till attraktiva produktprogram. Kundernas preferenser kan dock förändras snabbt. Om de produkter som Bilias affärspartners levererar inte skulle uppfylla marknadens krav, eller om samarbetet med en eller flera av Bolagets nuvarande affärspartners helt skulle upphöra, tvingas Bilia söka nya affärspartners, vilket kan medföra ökad risk för Bilia och negativa finansiella effekter för Koncernen. Utveckling av egna tjänster För att upprätthålla och stärka konkurrenskraften krävs att Bilia utvecklar tjänster som är tilltalande för kunderna. Bilias förmåga att utveckla nya tjänster bidrar även till att stärka leverantörernas varumärken. Utvecklingen är resurskrävande. Om Bolaget inte snabbt och kostnadseffektivt kan anpassa sig till utvecklingen av nya tjänster kan Bolaget tappa konkurrenskraft och därmed marknadsandelar. Bilia bedömer dock att Koncernen har den storlek, struktur och finansiella styrka som krävs för att ligga i framkant av tjänsteutvecklingen. 6

9 Riskfaktorer Miljörelaterade risker Koncernen bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken, såsom till exempel hantering av drivmedel, oljor och kemiska produkter. Koncernens anmälningspliktiga verksamheter består i huvudsak av drivmedelsförsäljning där inga utsläpp får ske, fordonstvättar samt anläggningar med utsläpp av lösningsmedel till luften. Dessa anläggningar utgör en mindre del av Bilias totala verksamhet. Det kan inte uteslutas att miljöpåverkande händelser uppstår inom ramen för Bolagets verksamhet, vilket kan innebära en ökad risk för Bilia och medföra kostnader. Nyckelpersoner För att kunna utvecklas ytterligare som ett servicebolag och därmed uppnå tillväxt och lönsamhet krävs att Bilia kan attrahera och utveckla kompetenta medarbetare, såväl ledning som övrig personal. Bilia är en arbetsgivare som strävar efter att stimulera personliga framsteg genom att erbjuda intressanta arbetsuppgifter, individanpassade utbildningsprogram, bonusprogram och delaktighet i Koncernens utveckling. Det finns ingen garanti för att Bilia i framtiden lyckas rekrytera eller behålla personer som är nödvändiga för att bedriva och utveckla Bilias verksamhet. Finansiella risker Ränterisk Koncernens tillgångar är i huvudsak kortfristiga. Bilias finanspolicys utgångspunkt är att minimera effekterna av en ränteförändring. Enligt finanspolicyn är målsättningen att vid en nettolåneskuld understigande 500 Mkr ska räntebindningstiden vara 0 6 månader. Om nettolåneskulden över stiger 500 Mkr ska den genomsnittliga räntebindningstiden vara maximalt 9 månader. Alla företag inom Bilia har i allt väsentligt sin marknadsföring och försäljning begränsad till sin hemmamarknad. Inköp av produkter sker efter prislistor i den lokala valutan. Enligt Bilias instruktion för dotterföretagens finansiering skall all finansiering ske i lokal valuta. Någon valutarisk uppstår därmed inte på dotterföretagsnivå. I de fall valutarisk ändå skulle uppstå ska denna kurssäkras förutsatt att valutarisken vid varje tillfälle inte bedöms som marginell. Valutaswapar används för att eliminera kursrisker som uppstår vid utjämning av positiva saldon i en valuta mot negativa saldon i en annan valuta. Valutaswaparna används för att reducera Koncernens räntekostnad på likvida medel och medför inga valutarisker. Kreditrisk Kreditrisker i kundfordringar Risken att Bilias kunder inte uppfyller sina åtaganden, det vill säga att betalning ej erhålls för kundfordringar, utgör en kundkreditrisk. Koncernens kunder kreditkontrolleras, varvid information om kundernas finansiella ställning inhämtas från olika kreditupplysningsföretag. Koncernen har upprättat en kreditpolicy för hur kundkrediter skall hanteras. I denna an ges beslutsnivåer för olika kreditlimitar och hur värdering av krediter och osäkra fordringar skall hanteras. Med kredit likställs i detta sammanhang ansvar för kunders betalningsförmåga som kan kvarstå efter att krediten övertagits av Volvofinans Bank AB eller annat kreditinstitut. I rådande marknadssituation ökar risken för kreditförluster, men då dessa ligger på historiskt låga nivåer förväntas en eventuell ökning inte leda till avsevärt större förluster. Bolaget värderar löpande sina fordringar och gör reservationer för kreditförluster. En mycket djup och långvarig lågkonjunktur kan dock öka kreditförlusterna i större utsträckning än förutsatt. Valutarisk Koncernen är exponerad för olika typer av valutarisker. Den främsta exponeringen avser valutariskfluktuationer vid omräkning av de utländska dotterföretagens tillgångar och skulder till moderbolagets funktionella valuta, så kallad omräkningsexponering. Ett annat område som är utsatt för valutarisker är betalningsflöden i lån och placeringar i utländsk valuta (finansiell exponering). För att kontrollera Koncernens valutarisker används derivatinstrument som exempelvis valutaterminer. De får endast användas av Bilia eller under dess kontroll och ska uteslutande utnyttjas för att på ett kostnadseffektivt sätt uppfylla de krav på riskminimering som finanspolicyn föreskriver. Kreditrisk i finansiella tillgångar I samband med försäljningen av Bilias danska fastigheter till ett av Corem Property Groups dotterbolag erlades del av köpeskillingen i form av två reverser om 20 Mkr respektive 25 Mkr. Reverserna förfaller till betalning i augusti 2013 respek tive Bilia bedömer risken förenad med reverserna som låg, men mot bakgrund av rådande ekonomiska läge kan risken komma att öka. Eventuell risk begränsas av de kvittningsmöjligheter som föreligger under reverserna avseende till exempel hyresbetalningar. 7

10 Riskfaktorer Ytterligare kapitalbehov Det kan inte uteslutas att ytterligare kapital kan komma att behövas för att finansiera Bilias verksamhet. Detta kan komma att ske i ett marknadsläge som är mindre gynnsamt än idag. I framtiden kan detta kapitalbehov komma att infinna sig i situationer där extern finansiering kan komma att ske till villkor som är mindre fördelaktiga än vad Styrelsen för Bolaget anser att villkoren är idag. Dessa villkor kan komma att ha en negativ inverkan på Bilias verksamhet eller aktieägarnas rättigheter. Om Bolaget skaffar ytterligare finansiering genom att emittera aktier eller aktierelaterade instrument kan Bolagets aktieägare komma att drabbas av utspädning medan skuldfinansiering, om sådan är tillgänglig för Bolaget, kan innehålla begränsande villkor som kan inskränka Bolagets flexibilitet. Det kan inte garanteras att nytt kapital kan anskaffas då behov uppstår eller att det kan anskaffas på för Bolaget acceptabla villkor. Tillgången till kapital har minskat och kostnaderna har ökat markant under hösten Riskfaktorer förenade med nyligen ingångna finansieringsavtal I november 2008 träffade Bilia avtal med sina huvudbanker om en ettårig kreditfacilitet och ett kortfristigt lån. Den 5 december 2008 disponerar Bolaget en kreditram om cirka 830 Mkr under kreditfaciliteten och cirka 70 Mkr under lånet. Kreditramen skall reduceras med 100 Mkr i januari 2009 genom amortering med likvid som tillförs genom Nyemissionen. Kreditfaciliteten kommer därefter att uppgå till cirka 730 Mkr. Slutförfallodag för kreditfaciliteten är den 7 november Det kortfristiga lånet skall återbetalas i januari 2009; dock med möjlighet till förlängning, längst till utgången av juni Avtalen är säkerställda genom aktier i vissa större dotterbolag, i förening med företagsinteckning och annan motsvarande kreditsäkerhet intill ett sammanlagt belopp om 800 Mkr. Säkerhet har lämnats av de dotterbolag som har väsentlig nytta av de medel som ställs till förfogande under faciliteten. Avtalet innehåller nyckeltalsrelaterade och andra förfalloklausuler samt bestämmelser om skyldighet för Bilia att förtidsbetala lånet vid så kallad change of control, se Legala frågor och kompletterande information Kredit avtal. Även om Bilia bedömer att villkoren för finansieringsavtalen ger tillfredsställande tillgång till erforderligt rörelsekapital i förening med andra verksamhetsanknutna krediter (till exempel via Volvofinans Bank AB) kan omständigheter bortom Bolagets kontroll leda till förtida uppsägning av finansieringsavtalen, till exempel på grund av de verksamhetsrelaterade riskerna (se Verksamhetsrelaterade risker), eller på grund av att någon eller några personer förvärvar aktier i Bilia i sådan omfattning att den så kallade change of control-bestämmelsen i avtalen utlöses. Riskfaktorer förenade med Nyemissionen och med ägande av aktier och övriga finansiella instrument Priset på Bilias finansiella instrument kan fluktuera och kan gå ned liksom upp och investerarna kan kanske därför inte återfå sina ursprungliga investeringar. Bolagets finansiella resultat och utsikter kan emellanåt ligga under marknadens och investerarnas förväntningar. Börsförhållandena påverkar priset oberoende av Bilias resultat. Börsförhållanden påverkas av många faktorer såsom globala och regionala ekonomiska framtidsutsikter, ränte- och inflationssatser, varupriser och en allmän förändring av investerares preferenser när det gäller särskilda marknadssektorer. Priset på Bilias finansiella instrument kanske därför inte reflekterar det underliggande värdet av nettotillgångarna och är bortom Bolagets kontroll. Utdelning Bilias utdelning ska över en konjunkturcykel ge aktieägarna en konkurrenskraftig direktavkastning i jämförelse med likartade börsnoterade företag. Vidare skall en god utdelningstillväxt eftersträvas och utdelningen skall uppgå till minst 50 procent av årets resultat. Det skall dock framhållas att framtida utdelningar till aktieägarna är beroende av utvecklingen av Bolagets resultat, kassaflöde, investeringsbehov, finansiella ställning och andra faktorer, varför det ej går att förutsäga framtida utdelningar. 8

11 Inbjudan till teckning av Förlagsbevis och Teckningsoptioner i Bilia AB (publ) Den 13 november 2008 beslutade styrelsen i Bilia att genomföra en nyemission med före trädesrätt för Bolagets aktieägare. Teckningskursen har fastställts till 20 kronor per Unit, vilket innebär att Nyemissionen, om den fulltecknas, kommer att tillföra Bolaget cirka 107 Mkr före emissionskostnader 1). Extra bolagsstämma i Bilia godkände den 1 december 2008 Styrelsens emissionsbeslut enligt följande; Nyemissionen innebär, om den fulltecknas, upptagande av ett förlagslån om högst kronor samt tillhörande emission av högst teckningsoptioner. Till följd härav kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst kronor. Teckningsoptionerna skall medföra rätt till nyteckning av aktier av serie A i Bolaget. Bolagets aktieägare äger företrädesrätt att teckna Units i förhållande till det antal aktier i Bolaget de äger. Den som var registrerad som aktieägare i Bilia på avstämningsdagen den 4 december 2008 har erhållit en (1) uniträtt för varje innehavd aktie i Bolaget. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. De uniträtter som inte utnyttjas för teckning i Nyemissionen kan överlåtas. För det fall samtliga Units inte tecknas med stöd av uniträtter, kan Styrelsen inom ramen för Nyemissionens högsta belopp besluta om tilldelning av Units till aktieägare som anmält sig för teckning av Units utan företrädesrätt. Det är därför möjligt för aktieägare att, utöver den teckning som kan ske med stöd av uniträtter, anmäla sig för teckning av Units utan företrädesrätt genom användande av särskild anmälningssedel, se Villkor och anvisningar Teckning och betalning. Bilias största ägare, Investment AB Öresund, som innehar 26,5 procent av samtliga utestående aktier i Bilia, har förbundit sig att teckna hela sin andel av Nyemissionen. HQ Fonder och Mats Qviberg med familj, vilka sammantaget innehar 15,1 procent av samtliga utestående aktier i Bilia, har meddelat sin avsikt att teckna sina respektive andelar av Nyemissionen. Genom avtal har Investment AB Öresund 2) garanterat att Bilia genom Nyemissionen tillförs en total emissionslikvid om lägst 100 Mkr. Härmed inbjuds, i enlighet med villkoren i detta Prospekt, aktieägarna i Bilia att teckna Units i Bilia. Göteborg den 5 december 2008 Bilia AB (publ) Styrelsen 1) Totala emissionskostnader för Nyemissionen beräknas uppgå till cirka 5,5 Mkr, varav 1,2 Mkr avser kostnader för emissionsgarantin. 2) Emissionsgarantiavtalet med Investment AB Öresund (Box 7621, Stockholm) ingicks den 14 november Särskild säkerhet har inte ställts för emissiongarantin. 9

12 Bakgrund och motiv Bilia är Nordens största bilkedja med en ledande position inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt tilläggstjänster. Nybilsförsäljningen i Sverige beräknas uppgå till cirka under 2008, vilket är en nedgång från drygt under ). På grund av rådande osäkerhet på kreditmarknaden och den starka konjunkturnedgången bedömer Bilia att nedgången i bilmarknaden fortsätter nästa år och att nybilsförsäljningen i Sverige inte kommer att överstiga bilar år Nedgången i bilförsäljningen och de lägre marginalerna vid försäljning av begagnade bilar har påverkat Bilias rörelseresultat negativt under årets första nio månader innebärande en rörelse resultatförlust, exklusive jämförelsestörande poster, om 25 Mkr 2), varav Bilaffären bidrog med en förlust om 149 Mkr. Serviceaffärens rörelseresultat om 159 Mkr är emellertid marginellt bättre än före gående år. Under årets första nio månader har Bilia lyckats minska sin kapitalbindning och genererat ett positivt kassaflöde efter nettoinvesteringar om cirka 430 Mkr. Den senaste tidens turbulens på kreditmarknaden har resulterat i generellt försämrade förutsättningar för bankfinansiering och bankerna ställer generellt ökade krav på säkerheter och marginaler. En ny kreditfacilitet om cirka 830 Mkr (från tidigare cirka Mkr) och ett kortfristigt banklån om för närvarande cirka 70 Mkr som båda säkerställts genom panter har avtalats med Bolagets svenska huvudbanker. Bilia ser dock ett behov av att stärka balansräkningen inför ett förväntat svagt Mot denna bakgrund har Bilias styrelse beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bilias aktieägare om cirka 107 Mkr före emissionskostnader 3). Styrelsens beslut godkändes av en extra bolagsstämma i Bilia den 1 december Nyemissionen möjliggör att för var fjärde innehavd aktie i Bilia teckna en Unit bestående av ett förlagsbevis om nominellt 20 kronor och en teckningsoption som ger rätt till teckning av en ny emitterad aktie i Bilia för 20 kronor. Det är Styrelsens bedömning att detta utgör såväl en attraktiv möjlighet för Bilias aktieägare som en lämplig finansiering för Bilia. Av Bilias tre största ägare har två, HQ Fonder och Mats Qviberg med familj, meddelat sin avsikt att teckna sina respektive andelar av Nyemissionen. Den tredje och enskilt största ägaren, Investment AB Öresund, har ingått ett emissionsgarantiavtal 4) och däri dels förbundit sig att teckna sin andel av Nyemissionen och dels garanterat att Bilia genom Nyemissionen tillförs en total emissionslikvid om lägst 100 Mkr före emissionskostnader. Emissionslikviden avses användas till att amortera banklån. I kombination med aviserade kostnadsbesparingar och de nya bankavtalen, bedömer Styrelsen att Nyemissionen kommer att säkerställa att verksamheten fortsatt kan bedrivas på ett effektivt sätt. Vidare arbete med kapital rationalisering bedömer Styrelsen kommer möjliggöra ytterligare amortering av banklån samt skapa förbättrade förutsättningar för framtida offensiva åtgärder. I övrigt hänvisas till redogörelsen i Prospektet, vilket har upprättats av Styrelsen i Bilia med anledning av förestående nyemission. Styrelsen i Bilia är ansvarig för innehållet i Prospektet. Härmed försäkras att, såvitt Styrelsen känner till efter att ha vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att så är fallet, uppgifterna i detta Prospekt överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting som skulle kunna påverka den bild av Bilia som skapats av Prospektet är utelämnat. Göteborg den 5 december 2008 Bilia AB (publ) Styrelsen 1) Källa: Bil Sweden. 2) Kostnader för moderboalget ingår med 35 Mkr. 3) Totala emissionskostnader för Nyemissionen beräknas uppgå till cirka 5,5 Mkr, varav 1,2 Mkr avser kostnader för emissionsgarantin. 4) Särskild säkerhet har inte ställts för emissionsgarantin. 10

13 Villkor och anvisningar Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 4 december 2008 var registrerade som aktieägare i Bilia har företrädesrätt att teckna en (1) Unit för varje fyrtal (4) befintliga aktier. En Unit består av ett Förlagsbevis om nominellt 20 kronor och en Teckningsoption. För mer information, se Villkor för Teckningsoptionerna i sammandrag och Villkor för Förlagslånet i sammandrag. Teckningskurs Units tecknas till en teckningskurs om 20 kronor per Unit. Courtage utgår ej. Avstämningsdag Avstämningsdag hos VPC för fastställande av vem som skall erhålla uniträtter var den 4 december Sista dag för handel i Bilia-aktien med rätt att erhålla unit rätter var den 1 december Bilia-aktien handlas exklu sive rätt att erhålla uniträtt sedan den 2 december Uniträtter Varje aktie i Bilia som innehades på avstämningsdagen berättigar till erhållande av en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit i Bilia. Emissionsredovisning Prospekt och förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi skickas till direktregistrerade aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnda avstämningsdag var registrerade i den av VPC förda aktieboken. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna uniträtter och det antal Units som kan tecknas med stöd av uniträtter. De som är upptagna i den i anslutning till aktieboken förda särskilda förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan meddelas separat. Avi avseende inbokning av uniträtter utsänds ej. Förvaltarregistrerade aktieinnehav Aktieägare vars innehav i Bilia är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från VPC. Anmälan om teckning och betalning skall i stället ske i enlighet med anvisningar från förvaltaren. Innehavare av aktier vilka inte är berättigade att delta i Nyemissionen På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Japan och Kanada kommer inga uniträtter att erbjudas direktregistrerade aktieägare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna nya Units i Bilia till aktieägare eller andra med registrerade adresser i USA, Australien, Japan eller Kanada. Innehavare av aktier i Bilia i någon av dessa jurisdiktioner kommer att erhålla nettolikvid från försäljning av uniträtter som dessa innehavare annars hade varit berättigade till. Försäljningen kommer att ske så snart det är möjligt över NASDAQ OMX Stockholm genom HQ Banks försorg. Med stöd av bemyndiganden från årsstämmorna 2007 och 2008 innehar Bilia för närvarande egna aktier. Bilia är enligt lag inte berättigad att deltaga i Nyemissionen på grund av dessa aktier. Handel med uniträtter Handel med uniträtter äger rum under perioden från och med den 9 december 2008 till och med den 18 december 2008 på NASDAQ OMX Stockholm. HQ Bank samt andra värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av sådana unit rätter. Uniträtter som ej utnyttjas för teckning måste säljas för att inte förfalla värdelösa. VPC kommer efter teckningstidens utgång att boka bort outnyttjade uniträtter från aktieägarens VP-konto. I samband med detta utsänds ingen VP-avi. ISINkoden för uniträtterna är SE Central försäljning av överskjutande uniträtter För de aktieägare som är berättigade till ett antal uniträtter som ej är jämnt delbart med fyra kommer överskjutande uniträtter att bokas bort från aktieägarnas VP-konton för att därefter säljas centralt till gällande marknadspris. Försäljningen verkställs av HQ Bank på uppdrag av Bilia. Försäljningslikviden kommer att tillställas respektive aktieägare genom VPC:s försorg. Vid central försäljning av överskjutande uniträtter utgår ej courtage. Observera att sedan överskjutande uniträtter bokats bort kommer de som har uniträtter på sitt VP-konto att ha ett innehav som är jämnt delbart med fyra. Om aktie ägare önskar köpa uniträtter för att teckna fler Units skall köpet avse ett antal som är jämnt delbart med fyra. 11

14 Villkor och anvisningar Teckningstid Teckning av Units skall ske genom samtidig kontant betalning under tiden från och med den 9 december 2008 till och med den 23 december Efter den 23 december 2008 blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade uniträtter kommer, utan avisering från VPC, att bokas bort från VP-kontot. Styrelsen för Bilia förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. Teckning och betalning Teckning med stöd av uniträtter Aktieägare i Bilia har företrädesrätt att teckna Units i relation till sitt aktieinnehav på avstämningsdagen den 4 december Denna rätt representeras av erhållna uniträtter. Teckning av Units med företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning om 20 kronor per Unit senast den 23 december 2008 vid valfritt svenskt bankinstitut. Som framgår ovan har från VPC erhållits en förtryckt inbetalningsavi. Teckning genom betalning skall göras antingen med den förtryckta inbetalningsavin eller med anmälningssedel i enlighet med nedanstående alternativ: 1. Inbetalningsavi I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna hela fyrtal uniträtter utnyttjas för teckning, skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom betalning. Anmälningssedel skall ej användas. 2. Anmälningssedel I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna hela fyrtal uniträtter ej utnyttjas eller då tillköpta uniträtter utnyttjas, skall teckning genom betalning ske med anmälningssedel som underlag. Den förtryckta inbetalningsavin skall i så fall inte användas. Anmälningssedel har bifogats i utskick av Prospektet men kan även rekvireras på telefon Anmälningssedeln inlämnas eller insändes till: HQ Bank AB Emissionsavdelningen/Bilia Norrlandsgatan 15 D Stockholm Anmälningssedeln och teckningslikviden skall vara HQ Bank tillhanda senast den 23 december 2008 klockan 16:00. Anmälningssedel som sänds med post bör avsändas i god tid före sista teckningsdag. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan hänseende. Observera att anmälan är bindande. Teckning utan stöd av uniträtter Teckning av Units kan även ske utan stöd av uniträtter. Units som inte tecknas med företrädesrätt kommer att tilldelas enligt Styrelsens beslut. Tilldelning skall därvid ske i jämna poster om 100 Units och i första hand till personer som var registrerade som aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen och som utnyttjat samtliga på grund av sitt aktieägande mottagna uniträtter för teckning av Units och, vid överteckning, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till sådana personers aktieinnehav per avstämningsdagen. I andra hand skall tilldelning ske till personer som tecknat Units med stöd av uniträtter oavsett om sådana personer var aktieägare per avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som sådana personer har utnyttjat för teckning av Units. I tredje hand skall tilldelning ske till personer som anmält att teckna Units utan företrädesrätt och, vid överteckning, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. Eventuella återstående Units skall tilldelas den aktieägare som garanterat huvuddelen av Nyemissionen upp till ett sammanlagt emissionsbelopp om 100 Mkr. I den mån detta inte kan ske, skall tilldelning ske genom lottning. Units som tecknas utan stöd av uniträtter skall betalas kontant i enlighet med utsänd avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan eller sådant senare datum som Styrelsen bestämmer. Personer som inte tilldelas Units erhåller inget meddelande. Anmälan om teckning av Units utan stöd av uniträtter skall ske på anmälningssedel enligt fastställt formulär som kan rekvireras på telefon alternativt laddas ner från Bolagets hemsida, eller på HQ Banks hemsida Anmälningssedeln inlämnas eller insändes till: HQ Bank AB Emissionsavdelningen/Bilia Norrlandsgatan 15 D Stockholm Anmälningssedeln skall vara HQ Bank tillhanda senast den 23 december 2008 klockan Anmälningssedel som sänds med post bör avsändas i god tid före sista teckningsdag. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan hänseende. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel. Observera att anmälan är bindande. 12

15 Villkor och anvisningar Betalda tecknade Units Teckning genom betalning registreras hos VPC så snart det kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade Units (BTU) skett på tecknarens VP-konto. Sedan Nyemissionen registrerats av Bolagsverket kommer BTU, utan avisering från VPC, att omvandlas till Förlagsbevis och Teckningsoptioner. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske omkring den 13 januari ISIN-koden för BTU är SE Notering av BTU, m m Notering av betalda tecknade Units (BTU) beräknas ske från och med den 9 december 2008 till och med cirka en vecka före det att Nyemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 13 januari Förlagsbevisen och Teckningsoptionerna förväntas bli föremål för handel vid NASDAQ OMX Stockholm omkring den 14 januari 2009, givet att handeln beviljas av NASDAQ OMX Stockholm. Courtagefri försäljning av uniträtter Som alternativ till försäljning av uniträtter, enligt normala rutiner för köp och försäljning över NASDAQ OMX Stockholm, kan en innehavare av Units, genom att använda en särskild anmälningssedel, uppdra åt HQ Bank att för innehavarens räkning vid ett tillfälle sälja högst 400 uniträtter. Vid sådan försäljning utgår det inte något courtage (avgifter). Försäljning kommer att ske över NASDAQ OMX Stockholm. Säljare erhåller, vid courtagefri försäljning av unit rätter, en genomsnittskurs beräknad som den totala försäljningslikviden för samtliga genom detta förfarande försålda uniträtter dividerat med det totala antalet sålda uniträtter. Samtliga säljare av uniträtter enligt detta förfarande erhåller därigenom samma kurs per uniträtt oberoende av när under perioden 9 december 16 december 2008 anmälan om courtagefri försäljning inlämnas. Utbetalning av likvid för courtagefritt försålda uniträtter beräknas ske omkring den 23 december 2008 till det avkastningskonto som är kopplat till respektive innehavares VPkonto. Innehavare vars VP-konto saknar avkastningskonto, eller vars avkastningskonto är ett PlusGirokonto, erhåller likvid i form av en utbetalningsavi. Som bekräftelse på försäljningen utsänds en avräkningsnota. I de fall där innehavet är förvaltarregistrerat sker utbetalning enligt förvaltarens rutiner. Innehavare av Units som önskar sälja uniträtter enligt detta förfarande skall tillse att anmälningssedeln är HQ Bank tillhanda senast klockan den 16 december Observera att anmälan är bindande. Offentliggörande av teckningsresultat i Nyemissionen Utfall av Nyemissionen kommer att offentliggöras via ett pressmeddelande från Bolaget, vilket beräknas ske omkring den 5 januari Emissionsinstitut Utöver uppdraget som Bilias finansiella rådgivare är HQ Bank emissionsinstitut åt Bolaget och kan kontaktas i anledning av Nyemissionen på nedanstående adress: HQ Bank AB Emissionsavdelningen/Bilia Stockholm Besöksadress: Norrlandsgatan 15 D Telefon, växel: Hemsida: Frågor om nyemissionen Eventuella frågor om Nyemissionen besvaras på telefon

16 Villkor och anvisningar Illustration Aktie Uniträtt En aktie berättigar till en uniträtt Uniträtt Uniträtt Uniträtt Uniträtt Förlagsbevis Aktie Aktie Aktie Aktie Förlagsbevis Teckningsoption Teckningsoption Fyra uniträtter samt kontant likvid om 20 kr ger en Unit bestående av ett Förlagsbevis och en Teckningsoption Sammanlagt innehas fyra aktier, ett Förlagsbevis och en Teckningsoption efter Nyemissionen Exempel En aktieägare med 400 aktier i Bilia En aktieägare har på avstämningsdagen 400 aktier i Bilia. Varje befintlig aktie medför tilldelning av en (1) uniträtt och fyra (4) uniträtter medför rätt att teckna en (1) Unit. 400 uniträtter ger rätt att teckna 100 Units bestående av 100 Förlagsbevis och 100 Teckningsoptioner mot kontant likvid om 20 kronor per Unit, totalt kronor. Aktieägaren har efter utnyttjandet av uniträtterna och inbetald likvid 400 aktier, 100 Förlagsbevis samt 100 Teckningsoptioner. Observera att teckning skall ske senast den 23 december Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och saknar därmed värde. Efter den 23 december 2008 kommer uniträtter som inte utnyttjats att bokas bort från VP-kontot utan avisering från VPC. 14

17 Villkor för Teckningsoptionen i sammandrag Varje Unit som tecknas i Nyemissionen utgörs av en Teckningsoption och ett Förlagsbevis. Nedan anges villkoren för Teckningsoptionerna i sammandrag. För fullständig information, se Bilaga 1: Villkor för Bilia AB:s teckningsoptioner 2009/2016. Teckningstid Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av en aktie i Bilia av serie A per innehavd Teckningsoption. Anmälan om teckning av aktier kan äga rum under tiden från och med registrering av Teckningsoptionerna vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 13 januari 2009, till och med den 5 januari Teckningsoptioner som inte utnyttjas under denna period förfaller och blir därmed värdelösa. Teckningskurs Varje Teckningsoption medför rätt att under teckningstiden teckna en ny aktie i Bilia av serie A för 20 kronor. 1) Teckning genom anmälan med samtidig betalning eller kvittning Teckning genom samtida betalning Teckningsoptionerna utnyttjas genom att skicka in en korrekt och fullständig särskild anmälningssedel till HQ Bank samtidigt som betalning skall ske enligt anvisning på den särskilda anmälningssedeln. Anmälningssedeln och teckningslikviden skall vara HQ Bank tillhanda senast den 5 januari 2016 kl Anmälningssedel som sänds med post bör avsändas i god tid före sista teckningsdag. Teckning genom kvittning Förlagslånet kan i enlighet med villkoren för Teckningsoptionerna alternativt användas som betalning vid teckning av nya aktier i Bolaget vid utnyttjande av de Teckningsoptioner som omfattas av optionsvillkoren. Teckning och betalning genom kvittning förutsätter att en korrekt och fullständig särskild anmälningssedel skickas in till HQ Bank enligt anvisning på den särskilda anmälningssedeln. Anmälningssedeln och teckningslikviden enligt detta förfarande skall vara HQ Bank tillhanda senast den 29 december 2015 kl Anmälningssedel som sänds med post bör avsändas i god tid före sista teckningsdag. Särskild anmälningsedel Den särskilda anmälningssedeln kan rekvireras från HQ Bank på telefon Observera att anmälan är bindande. Anmälningssedeln inlämnas eller insändes till: HQ Bank AB Emissionsavdelningen/Bilia Norrlandsgatan 15 D Stockholm Förvaltaregistrerade Teckningsoptioner Förvaltaregistrerade Teckningsoptioner skall utnyttjas enligt de instruktioner som lämnas av respektive förvaltare. Handel i Teckningsoptioner Bolaget kommer att ansöka om att Teckningsoptionerna upptas till handel på NASDAQ OMX Stockholm i samband med slutförandet av Nyemissionen. Tecknings optionerna förväntas bli föremål för handel vid NASDAQ OMX Stockholm omkring den 14 januari 2009 givet att handeln beviljas av NASDAQ OMX Stockholm. ISIN-koden för Teckningsoptionen är SE och kortnamnet kommer att vara BILI TO 1A. På NASDAQ OMX Stockholm finns teckningsoptioner noterade på listan för del- och teckningsrätter. Utdelning Aktie, som tillkommit på grund av teckning, medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts. En eventuell utdelning kommer att ombesörjas av VPC eller, för förvaltarregistrerade innehav i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Ändrade förhållanden Såväl teckningskursen som det antal aktier som varje Teckningsoption berättigar till teckning av är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor. Dessa innebär i korthet att innehavare av Teckningsoption skall kompenseras för vissa åtgärder från Bolagets sida, som fondemission, nyemission med företrädesrätt för aktieägarna, apportemission och inlösen av aktier. Vidare kan under vissa förhållanden, till exempel i fall av fusion eller likvidation, en tidigare sista dag för utnyttjande av Teckningsoptioner komma att fastställas. För ytterligare information om omräkningsvillkoren, se Bilaga 1: Villkor för Bilia AB:s teckningsoptioner 2009/ ) Teckningsoptionen är denominerad i svenska kronor. 15

18 Villkor för Teckningsoptionen i sammandrag KOrt beskrivning av en teckningsoption Vad är en teckningsoption? En teckningsoption är ett värdepapper som ger innehavaren rätt men inte skyldighet att teckna genom betalning en nyemitterad aktie till en viss kurs under en bestämd tid. Om rättigheten som optionen innebär kan användas enbart vid en specifik tidpunkt kallas optionen för europeisk. En option av amerikansk typ ger däremot ägaren rätt att lösa in optionen när denne vill fram till slutdagen. En amerikansk option innebär därmed större rättigheter än den europeiska vilket innebär att dess värde alltid måste vara större än eller lika med motsvarande europeiska. De aktuella Teckningsoptionerna är av amerikansk typ. Värdering av teckningsoptioner Teckningsoptionen, det vill säga rätten men inte skyldigheten att teckna en aktie i Bolaget, kan teoretiskt aldrig vara mer värd än den underliggande aktien i bolaget. Teoretiskt kan en teckningsoption inte heller vara mindre värd än aktiens marknadsvärde minus den på förhand bestämda teckningskursen. Följande faktorer har en påverkan på teckningsoptionens värde: Marknadsränta En investering i en teckningsoption medför en lägre kapitalinsats än en aktieinvestering. Ju högre det allmänna ränte läget är desto mer attraktivt blir det att investera i en teckningsoption jämfört med den underliggande aktien. Detta beror på att alternativkostnaden för det kapital som investeras i aktien är högre ju högre räntesatsen är. Löptid Teckningsoptionens värde påverkas av löptidens längd. Ju längre löptid teckningsoptionen har, desto större är möjligheten att aktiens marknadsvärde överstiger teckningskursen, därigenom ökar värdet på teckningsoptionen. En längre löptid innebär också en större räntevinst till följd av att teckningsoptionsinnehavaren under en längre tid kan uppskjuta det aktieförvärv som optionen ger rätt till. Volatilitet Volatilitet är ett mått på hur mycket kursen för en aktie varierar. Värdet på teckningsoptionen ökar när volatiliteten stiger. En högre kursrörlighet medför större sannolikhet för högre aktiekurs på slutdagen. Utdelning Utdelningens storlek har en negativ inverkan på tecknings optionens värde eftersom teckningsoptionen inte ger rätt till den utdelning som erhålls på aktien. Ju högre utdelning en aktie ger rätt till under löptiden, desto mindre attraktivt är det att investera i teckningsoptionen jämfört med aktien. 16

19 Villkor för Förlagslånet i sammandrag Varje Unit som tecknas i Nyemissionen utgörs av en Teckningsoption och ett Förlagsbevis. Nedan anges villkoren för Förlagslånet i sammandrag. För fullständig information, se Bilaga 2: Villkor för Bilia AB:s förlagslån 2009/2016. Nominellt belopp Det nominella lånebeloppet uppgår till högst kronor. Lånet representeras av högst förlagsbevis om vardera nominellt 20 kronor eller hela multiplar därav. Löptid och ränta Förlagslånet löper från den 12 januari 2009 och förfaller till betalning den 12 januari Förlagslånet löper med en årlig ränta om 7 procent. Räntan förfaller till betalning i efterskott den 12 januari varje år, första gången den 12 januari 2010 och sista gången på förlagslånets förfallodag den 12 januari Varje räntebetalning omfattar ränta för ett år (360/360). Om ränta skall beräknas för kortare period än ett år, skall ränta beräknas på det faktiska antalet dagar i ränteperioden dividerat med 360. Förlagslånet kan i enlighet med villkoren för Teckningsoptionerna användas som betalning vid teckning av nya aktier i Bolaget vid utnyttjande av de Teckningsoptioner som omfattas av optionsvillkoren. För Förlagslån som på detta sätt kvittats mot nya aktier i Bolaget bortfaller rätten till ränta från närmast föregående ränteförfallodag. Handel i Förlagsbevisen Bolaget kommer att ansöka om att Förlagsbevisen upptas till handel på NASDAQ OMX Stockholm i samband med slutförandet av Nyemissionen. Förlagsbevisen förväntas bli föremål för handel vid NASDAQ OMX Stockholm omkring den 14 januari 2009, givet att handeln beviljas av NASDAQ OMX Stockholm. ISIN-koden för Förlagsbevisen är SE och kortnamnet kommer att vara BILI 2 RTL. Förlagsbevisen förväntas att vara noterade på NASDAQ OMX Stockholm, Retail Bonds-listan, price segmentet. Prissättningen på Förlags bevisen anges som procent av nominellt belopp. Köparen betalar härutöver upplupen kupong sedan föregående ränteförfallodag. Kort beskrivning av ett förlagslån Vad är ett förlagslån? Förlagslån är ett långfristigt lån utan särskild säkerhet som ges ut av företag, hypoteksinstitut och banker. Förlagsbeviset utgör en andel av förlagslånet och är ett skuldebrev som löper med ränta på viss tid. Ett förlagslån skiljer sig från en obligation genom att det har lägre prioritet än obligationer och andra lån i samband med företagsrekonstruktion eller konkurs. Ur företagets perspektiv kan emission av förlagslån ses som ett alternativ till nyemission av aktier. Eftersom innehavaren av ett förlagsbevis tar en större risk än innehavaren av en obligation är räntan i allmänhet högre. Värdering av förlagslån Förlagslånets värde bestäms av räntesatsen, återstå ende löptid, det allmänna ränteläget samt marknadens bedömning av bolagets kreditvärdighet. Ett annat sätt att uttrycka det är att värdet utgörs av nuvärdet av framtida räntebetalningar och nuvärdet av förlags lånets nominella belopp. 1) Förlagsbevisen är denominerade i svenska kronor. 17

20 Marknad Bilia verkar på den skandinaviska marknaden för service och försäljning av personbilar och transportbilar samt tilläggstjänster. I Sverige återfinns Bolagets anläggningar runt de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö, i Mälardalen samt i Skaraborg. I Norge är Bilia etablerat i den sydöstra delen av landet koncentrerat till Oslo-området, samt i Stavanger, och i Danmark finns anläggningar främst i och runt Köpenhamn. Marknadsläget 1) Bilaffären Den svenska bilmarknaden uppgick till totalt nya personbilar under I Norge uppgick bilmarknaden till nya personbilar och i Danmark till nya personbilar under har hittills varit ett svårt år för nybilsförsäljningen. Nybilsregistreringen av personbilar i Sverige minskade under perioden januari november 2008 med cirka 14 procent jämfört med samma period 2007, varav nedgången för november 2008 var cirka 36 procent. För helåret 2008 beräknas nybilsförsäljningen i Sverige uppgå till cirka , vilket är en nedgång med cirka 17 procent jämfört med På grund av rådande osäkerhet på kreditmarknaden och den starka konjunkturnedgången bedömer Bilia att nedgången i bilmarknaden fortsätter nästa år och att nybilsförsäljningen i Sverige inte kommer att överstiga bilar år Även den norska och danska bilmarknaden har upplevt en nedgång hittills under Den norska nybilsförsäljningen minskade under januari november 2008 med cirka 14 procent och i Danmark minskade nybilsförsäljningen under samma period med cirka 13 procent. Den nordiska bilmarknaden har präglats av prispress och strukturella förändringar och i Sverige har miljöbilarna under året tagit ett fast grepp om nybilsmarknaden. Miljö bilarnas andel av den svenska bilförsäljningen har ökat markant och uppgick i november till cirka 38 procent. Samma period 2007 uppgick andelen till cirka 22 procent. Debatten om miljöbilar och framtida drift har skapat en osäkerhet hos bilköparna och många avvaktar med beslut om att köpa ny bil. Serviceaffären Bilias affärsområde Serviceaffären omfattar tjänster i service-, leverans och skadeverkstäder, försäljning av reservdelar och tillbehör via butiker och grossistverksamhet, samt försäljning av drivmedel. Bilia uppskattar den totala marknaden under 2007 för servicetjänster i de tre skandinaviska länderna till cirka 75 miljarder kronor, exklusive drivmedel. Den tekniska komplexiteten i de nyproducerade bilarna, tillsammans med ökade miljökrav, ställer allt större krav på verkstäderna. I Sverige finns idag cirka verkstäder, vilket framöver förväntas minska i antal mot bakgrund av ökade kostnader för investeringar i teknisk utrustning, kompetensutveckling och miljöfrämjande åtgärder. En fallande nybilsmarknad innebär möjligheter för service marknaden, då den rullande vagnparken kräver mer underhåll. Med rätt segmenterade produkter och tjänster finns möjligheter för Bilia att bli helhetsleverantör till kunderna. Bilia investerar och utvecklar kontinuerligt tjänster som förenklar bilägandet för kunderna. Trender på bilmarknaden Nedgången i den globala ekonomin är en orsak till att bilförsäljningen är avtagande. Intresset för miljöbilar med lägre miljöbelastning är fortsatt hög. Övergången till miljöbilar i Sverige har påverkats genom olika subventioner. Allt eftersom miljöbilarna etablerar sig på marknaden försvinner subventionerna och debatten om vad som är långsiktigt hållbara drivmedel fortgår. Osäkerheten om framtiden har inneburit att många bilköpare avvaktar med beslutet att byta bil. Efter etanol och diesel lutar opinionen åt elhybrider som framtidens miljöbil. Vissa tillverkare har redan hybrider i sitt sortiment. Volvo forskar inom hybrider men har ännu inte någon modell i sitt modellprogram. Även om driftsekonomi och koldioxidutsläpp är allt viktigare parametrar i valet av bil, är säkerhet och pris fortfarande starka argument vid bilköp. De politiska incitamenten för miljöbilar i Sverige har varierat mellan prisrabatter, befrielse från trängselskatt och billigare parkeringsmöjligheter. Även tjänstebilsmarknaden påverkas av subventioner som till exempel reducerade förmånsvärden. 1) Källor: BIL Sweden (Sverige), Opplysningsrådet Før Veitrafikken (Norge) och Bilbranchen (Danmark). 18

Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009

Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009 Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009 Ticket Travel Group villkor i sammandrag villkor i sammandrag Företrädesrätt De som på avstämningsdagen den 23 november

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011

Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011 Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011 Villkoren i sammandrag Erbjudet värdepapper Erbjudandet avser nyemitterade aktier i Värmlands Finans AB av serierna A och

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION SEPTEMBER 2010 Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt till teckning Innehav av en (1) aktie i Mobyson på avstämningsdagen den 7

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ)

Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ) Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ) Innehåll tractechnology Sammanfattning av prospektet 1 Riskfaktorer 5 Inbjudan till teckning av aktier i TracTechnology AB (publ) 8 Bakgrund och motiv

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) VIKTIG INFORMATION Med Starbreeze, Koncernen eller Bolaget avses i det följande Starbreeze AB (publ), org.nr 556551-8932, inklusive dotterbolag.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier. Mars 2015

Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier. Mars 2015 Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Mars 2015 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i StjärnaFyrkant AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i StjärnaFyrkant AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i StjärnaFyrkant AB (publ) Nyemission 2013 DEFINITIONER Med StjärnaFyrkant eller Bolaget avses Stjärna- Fyrkant AB (publ), org nr 556294-7845, eller den koncern i vilken

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) VIKTIG INFORMATION Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) 11 november - 27 november 2013 Rehact Energy System Det intelligenta energisystemet REHACT AB är ett av Sveriges mest internationellt prisbelönta nya

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Seamless Distribution AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Seamless Distribution AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Seamless Distribution AB (publ) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt

Läs mer

Benchmark Oil & Gas AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2007. Libertas Capital

Benchmark Oil & Gas AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2007. Libertas Capital Benchmark Oil & Gas AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2007 Libertas Capital ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Företrädesrätt: Teckningskurs: De som på avstämningsdagen den 12 april 2007

Läs mer

PILUM AB (PUBL) Inbjudan till teckning av aktier i Pilum AB (publ)

PILUM AB (PUBL) Inbjudan till teckning av aktier i Pilum AB (publ) PILUM AB (PUBL) Inbjudan till teckning av aktier i Pilum AB (publ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 1 Riskfaktorer 5 Inbjudan till teckning av aktier 8 Bakgrund och motiv 9 Villkor och anvisningar 10

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE AB (PUBL):s NYEMISSION 2008

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE AB (PUBL):s NYEMISSION 2008 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE AB (PUBL):s NYEMISSION 2008 II VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt Varje befintlig aktie av serie A i Getinge berättigar till en (1) teckningsrätt av serie A

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) Foto: Benchmark där inget annat är angivet. 2006 Benchmark Oil & Gas AB (publ). Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier i Midelfart Sonesson AB (publ) Viktig information Detta Prospekt har upprättats av Midelfart Sonesson i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) Erbjudandet i sammandrag Villkor: Den som på avstämningsdagen den 3 april 2008 är registrerad som aktieägare i Getupdated äger

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION ARBETSKOPIA EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION DEFINITIONER I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget, Ambia eller Ambia

Läs mer

Generell information. Registrering hos Finansinspektionen. Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion. Uttalanden och bedömningar om framtiden

Generell information. Registrering hos Finansinspektionen. Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion. Uttalanden och bedömningar om framtiden Cryptzone AB (publ) l Prospekt avseende nyemission l April 2009 Generell information Aktierna i Cryptzone är upptagna till handel på First North som är en s.k. Multilateral Trading Facility (MTF) under

Läs mer

KENTIMA HOLDING AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (Units)

KENTIMA HOLDING AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (Units) KENTIMA HOLDING AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (Units) Den Norske Opera & Ballett i Oslo Du kommer som aktieägare i Kentima Holding att erhålla uniträtter. Observera att

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 prospekt nyemission 2009 I detta prospekt används definitionen Bredband2, Bredband2 i Skandinavien AB och Bolaget som beteckning

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015. NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibler i Rörvik Timber AB (publ)

Inbjudan till teckning av konvertibler i Rörvik Timber AB (publ) Inbjudan till teckning av konvertibler i Rörvik Timber AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Episurf Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Episurf Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Episurf Medical AB (publ) 2 Villkor i sammandrag Företrädesrätt: En () befintlig aktie av serie A ger rätt att teckna två (2) nya aktier av serie A. En () befintlig aktie

Läs mer

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 Definitioner Med ProfilGruppen eller Bolaget avses i Prospektet, beroende på sammanhang, ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943 eller koncernen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. nyemission

Inbjudan till teckning av aktier. nyemission Inbjudan till teckning av aktier nyemission Maj 2013 VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt: Nio (9) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktier Emissionskurs: 0,93 kr per aktie. Courtage utgår

Läs mer