Indecap Fonder Årsberättelse 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Indecap Fonder Årsberättelse 2012"

Transkript

1 Indecap Fonder Årsberättelse 2012

2 Inledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sida Inledning 2 Förvaltarteam 3 Året Guidefonderna 5 - Guide Hedgefond 5 - Guide Hedgefond Guide Multihedge 9 - Guide Aktiefond Sverige 11 - Guide Aktiefond Global 13 - Guide Tillväxtmarknadsfond 15 - Guide High Risk Dynamic 17 - Guide Obligationsfond Sverige 19 Innehåll Sida Sparbanksfonderna 21 - Sparbanken Aktiefond Sverige 21 - Sparbanken Global 23 - Sparbanken Tillväxt 25 - Sparbanken Bas 27 Fondguidefonderna 29 - Fondguide Bas 29 - Fondguide Offensiv 31 Risk och kostnadsmått 33 Bolagsinformation och förvaltade fonder 34 Revisionsberättelser och styrelsens godkännande 35 INDECAP AB OCH FONDERNA Indecap är ett värdepappersbolag som arbetar som en oberoende investeringskonsult med inriktning på fonder och fondbolag. Rådgivningen förpackas i fonder (specialfonder) som placerar sina tillgångar i andra fonder. Därmed ges investerare möjlighet att utan egen bevakning alltid vara investerad i de fonder som Indecap enligt sin analys och bedömning anser vara bästa val inom respektive placeringsinriktning. Fonderna erbjuder placeringar som ger tillgång till olika förvaltares kompetens och varierande förvaltningsstilar. Genom kontinuerliga analyser av marknadsförutsättningarna anpassas fondernas innehav löpande till de förvaltningsstilar som Indecap bedömer har störst chans till god utveckling. Diversifieringen av fondernas placeringar till olika förvaltare och förvaltningsstrategier, som utvecklas olika i olika konjunkturskeenden, bidrar också till att ge fondandelsfonderna lägre risknivå jämfört med investeringar i enskilda fonder. Indecap erhöll fondtillstånd, enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, den 22 december I samband därmed övertogs två fonder från Erik Penser Fonder AB: - Guide Hedgefond - Guide Aktiefond Sverige I början av 2006 startades nedanstående fonder: - Guide Aktiefond Global - Guide Tillväxtmarknadsfond - Guide Obligationsfond Sverige - Guide Hedgefond 2 Hösten 2008 startades ytterligare fem fonder med samlingsnamnet Sparbanken Syd fonderna, vilka under våren 2009 bytte namn till Sparbanksfonderna: - Sparbanken Aktiefond Sverige - Sparbanken Global - Sparbanken Tillväxt - Sparbanken Bas - Sparbanken Hedge Under 2009 startades ytterligare en räntefond och två fonder övertogs och namnändrades från Whitebeam Fonder AB: - Sparbanksfond Likviditet (Avvecklad 2012) - Guide Multihedge - Guide Structured (Fonden är vilande). Under 2010 ändrades inriktning på Sparbanken Hedge och fonden bytte namn till: - Fondguide Bas Senare samma år startades ytterligare en Fondguidefond: - Fondguide Offensiv Under 2012 startades fonden : - Guide High Risk Dynamic REDOVISNINGS OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Årsberättelsen avseende fonderna har upprättats enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder (FFFS 2011:42) samt följer Fondbolagens Förenings rekommendationer. Fondernas tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde. Fondernas innehav av finansiella instrument har värderats till senast tillgängliga betalkurs. Om sådana kurser saknas eller om en kurs, enligt fondbolagets bedömning är missvisande, får värdering ske på objektiva grunder. De marknadskommentarer som ges i rapporten ger uttryck för Indcaps marknadsuppfattning under Tillgångarna har marknadsvärderats till periodens senaste notering. Indecap tillhandahåller inte finansiell rådgivning till privatpersoner utan endast information om de fonder som bolaget förvaltar. Årlig avgift avser kalenderåret Den kan variera från år till år. Avgiften utgör fondens förvaltningsavgift, depåavgift samt avgifter för underliggande fonder. Kostnaderna minskar fondens potentiella avkastning. Fonden Guide Structured har under hela året varit vilande. Fonden har inga andelsägare och endast ett innehav (obligation emitterad av Lehman Brothers) värderat till noll. Fonden redovisas därför inte i denna rapport. På de följande sidorna kan du läsa mer om fonderna och hur de har utvecklats under rapportperioden. 2

3 Förvaltarteam ANSVARIG FÖRVALTARE AKTIE- OCH BLANDFONDER TOBIAS KOHL ANSVARIG FÖRVALTARE HEDGE OCH RÄNTEFONDER KARL WAHNBERG Civilekonom från Stockholms Universitet med inriktning på kapitalförvaltning (magisteruppsats). Tobias har tidigare arbetat inom Skandiabanken med rådgivning kring fondplaceringar. Arbetat sedan 2002 som fondanalytiker på Indecap. Sedan 2012 ansvarig förvaltare av Indecaps aktie och blandfonder. Civilingenjör från KTH i Stockholm med inriktning mot tillämpad matematik. Karl har varit verksam inom finanssektorn sedan 1996 via Risk Managementavdelningen på AB Svensk Exportkredit (SEK) och Wassum Investment Consulting (WIC). Karl arbetade utöver detta med tre delar av investeringsprocessen: ALM-studier, kvalitativ och kvantitativ utvärdering av traditionella kapitalförvaltare samt periodisk uppföljning av uppdragsgivarnas förvaltningsresultat. Sedan september 2003 är Karl anställd på Indecap AB, där han är analyschef och ansvarig förvaltare av Indecaps hedgefonder och räntefond, men är även delaktig i analysen och förvaltningen av övriga tillgångsslag. INVESTERINGSUTSKOTT MATS LAGERQVIST INVESTERINGSUTSKOTT NIKLAS LUNDBERG Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har verkat inom finansbranschen sedan Bland annat kan nämnas att Mats har varit VD och vvd för Swedbank Robur AB under tiden Under samma period var Mats styrelseledamot i Fondbolagens Förening där han under vissa år var Civilekonom och diplomerad finansanalytiker vid Handelshögskolan i Stockholm (CEFA). Niklas har varit verksam inom finanssektorn sedan 1989, bland annat som VD för fondutvärderingsföretaget WIN-Rating AB, Senior Manager hos Deloitte & Touche Financial Services. Dessförinnan hade han olika befattningar inom SEB koncernen. Niklas är partner och grundare av Indecap. 3

4 Styrelsen ROLF LYDAHL, STYRELSEORDFÖRANDE MIKAEL BOHMAN, LEDAMOT Rolf har erfarenhet från ledande befattningar inom näringslivet, bl.a. som VD i finansbolaget Probo, vice VD i Nordstiernan och medlem av företagsledningen i Retriva. Rolf driver egen verksamhet i fastighetsbranschen och har dessutom följande styrelseuppdrag: ordförande i fastighetsbolagen Jernhusen och Atlasmuren samt ledamot i Vasakronan och Nobina. Rolf har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Mikael är VD för Sparbanken Västra Mälardalen. Mikael har en lång erfarenhet från olika chefsbefattningar inom banken. Dessförinnan arbetade Mickael bland annat som ekonomichef för ett IT-bolag och hade ledande befattning hos Nordea. MIKAEL CLAESSON, LEDAMOT DANIEL ERIKSSON, LEDAMOT Mikael Claesson är VD för Svensk Handel Försäkringar och har mer än tjugo års erfarenhet från ledande befattningar inom livförsäkringsbranschen. Mellan åren 2001 och 2011 som vvd och VD ansvarig för uppstarten och utvecklingen av verksamheten inom Moderna Försäkringar Liv. Mikael har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Daniel är produktdirektör i Folksams koncernledning. Sitter i styrelsen för bland annat FIH Erhvervsbank A/S och KPA Pensionsservice. Daniel Eriksson är civilekonom (Handelshögskolan i Stockholm), jur.kand. (Stockholms universitet), MBA (INSEAD) och arméingenjör (Arméns tekniska skola). Daniel har under sina sju år på Folksam främst arbetat med förändring varav de senaste fem åren som produktdirektör. STEFAN HOLM, LEDAMOT RICHARD JOSEPHSON, LEDAMOT Stefan är affärsområdeschef för Folksam Partner och sitter i Folksams koncernledning. Han var tidigare vd för Förenade Liv och sitter nu i styrelsen för bland annat KPA Livförsäkring, Folksam Fondförsäkring, Fonus, och det finska försäkringsbolaget Aktia Skadeförsäkring. Stefan är civilekonom från Lunds Universitet och har arbetat i mer än 25 år inom försäkringsbranschen. Richard har arbetat inom den finansiella sektorn i över 20 år. Erfarenheten omfattar bland annat ansvar för corporate finance verksamheten inom Enskilda Securities, chef för Goldman Sachs Stockholmskontor samt partner på EQT Partners. Richard arbetar för närvarande med corporate finance frågor inom SEB Enskilda. 4

5 Styrelsen forts. JACK JUNEL, LEDAMOT Jack har erfarenhet från flera av finansbranschens olika områden. Han har civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Bland tidigare chefsbefattningar märks VD för dåvarande PKbankens fondbolag, VD för Jacobson & Ponsbach Fondkommission, finansdirektör Wasa Försäkring, VD för Länsförsäkringar Kapitalförvaltning. Jack har styrelseuppdrag och förtroendeuppdrag av olika karaktär. Han sitter i disciplinnämnderna för Stockholms fondbörs och Swedsec som licensierar kundrådgivare inom finansbranschen. MATS LAGERQVIST, LEDAMOT/VD Mats är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har verkat inom finansbranschen sedan Bland annat kan nämnas att Mats har varit VD och vvd för Swedbank Robur AB under tiden Under samma period var Mats styrelseledamot i Fondbolagens Förening där han under vissa år var ordförande och vice ordförande. JOACIM LINDGREN, LEDAMOT NIKLAS LUNDBERG, LEDAMOT Joacim är civilekonom och VD för Sörmlands Sparbank sedan Han kom då närmast från tjänsten som VD för SkandiaBanken Fonder AB och ett antal ledande befattningar inom Skandia och PKbanken. Han har ett styrelseuppdrag i sparbanken och är ledamot i styrelser med anknytning till sparbankssfären samt i ett par mindre företag. Civilekonom och diplomerad finansanalytiker vid Handelshögskolan i Stockholm (CEFA). Niklas har varit verksam inom finanssektorn sedan 1989, bland annat som VD för fondutvärderingsföretaget WIN-Rating AB, Senior Manager hos Deloitte & Touche Financial Services. Dessförinnan hade han olika befattningar inom SEB koncernen. HÅKAN NORDBLAD, LEDAMOT PETER BREDELIUS, STÄNDIG SEKRETERARE Håkan är VD för Westra Wermlands Sparbank sedan Han kom då från Nordea där han varit verksam sedan 1990 och hade ett flertal ledande befattningar, bland annat koncernansvarig för Segment Corporate och chef för Lean Banking. Håkan är ledamot i styrelser med anknytning till sparbankssfären samt i Ekoväst Invest och några mindre bolag. Peter är Advokat och delägare i Advokatfirman Lindahl. Peter blev Jur Kand 1988 och efter tjänstgöring vid Nyköpings tingsrätt anställdes han 1990 vid Advokatfirman Lindahl. Peter har särskild erfarenhet inom allmän affärsjuridik, insolvensrätt, fastighetsrätt och processrätt. 5

6 Året kännetecknades av berg och dalbana på världens finansmarknader. I februari utförde ECB den andra delen av den LTRO-finansiering som påbörjades i december föregående år. Detta innebar att Europas banker erbjöds treåriga lån till en procents ränta. De positiva effekterna av detta höll i sig till mitten av mars då den svenska aktiemarknaden stigit med 14,4 procent, Emerging Markets aktier med 15,8 procent och världsindex med 10,8 procent, allt uttryckt i svenska kronor. Samtidigt steg svenska långa räntor från 1,6 procent vid årsskiftet till 2,0 procent i mitten av mars. Den stimulansdrivna riskvilligheten förbyttes sedan tvärt när investerarnas fokus riktades mot inkommande ekonomisk statistik som alltmer pekade mot en svag ekonomisk utveckling med ett negativt scenario för världsekonomin. I Europa hotade en förnyad recession där inkommande statistik påvisade dels en svag utveckling inom industrin med generellt sett vikande aktivitet med indextal under 50 för inköpschefsindexen, dels en privat sektor där utlåningstakten till icke-finansiella företag fortsatte att falla månad för månad. I Asien rapporterades svagare tillväxttal med Kina i spetsen samtidigt som det i USA blev alltmer tydligt att även det bästa ekonomiska scenariot verkade vara en medioker tillväxt runt två procent, vilket är en svag återhämtning efter en kraftfull ekonomisk kontraktion som inte förmår pressa tillbaka arbetslösheten eller verka som ett draglok för världsekonomin i stort. I kombination med detta återkom turbulensen i den politiska utvecklingen i Eurozonen med valrörelser i både Grekland, Frankrike och Spanien vilka tydligt visade på det utbredda folkliga missnöjet. Under perioden mitten av mars till början på juni föll den svenska aktiemarknaden med 12,8 procent medan världsindex föll med 7,7 procent uttryckt i svenska kronor. Svagast var utvecklingen inom tillväxtmarknaderna där till exempel aktiemarknaderna i Ryssland och Brasilien föll med 26,0 respektive 22,5 procent, allt uttryckt i svenska kronor. De svenska långa räntorna handlades som lägst i juni på en nivå om 1,1 procent. Under sommaren började Federal Reserve i USA tala om ytterligare lättnader i form av QE3 och i samband med ECB s presskonferens efter mötet första veckan i augusti utlovade ECB-chefen Mario Draghi att centralbanken stod redo att göra vad som behövdes för att försvara den gemensamma valutan. Under hösten tog Federal Reserve ytterligare ett steg genom att dels utlova oförändrad ränta på 0 procent fram till 2015, dels genom att explicit utfästa sig att bedriva stimulanspolitiken en bra bit in i en fas där både arbetslösheten sjunker och inflationen stiger. Alla dessa åtgärder resulterade i att marknadstrycket minskade på de stora utsatta ekonomierna Spanien och Italien. Med lägre marknadsräntor i Eurozonens krisländer följde under resterande delen av året en börs- och ränterekyl. Den svenska aktiemarknaden slutade året med en uppgång på 16,7 procent, världsindex steg med 9,9 procent och Emerging Markets aktier gick upp med 12,2 procent, allt uttryckt i svenska kronor. Svenska långa räntor sjönk från 1,6 procent till 1,5 procent, vilket innebar en prisuppgång i obligationsindex på 1,6 procent. Den svenska kronan stärktes mot den amerikanska dollarn från 6,9 till 6,5 kronor per dollar och kronan stärktes även relativt Euron från 8,9 till 8,6 kronor per Euro. 6

7 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 okt-03 apr-04 okt-04 apr-05 okt-05 apr-06 okt-06 apr-07 okt-07 apr-08 okt-08 apr-09 okt-09 apr-10 okt-10 apr-11 okt-11 apr-12 okt-12 Guide Hedgefond FONDENS PLACERINGSINRIKTNING Guide Hedgefond placerar tillgångarna i andelar i andra hedgefonder, främst svenska, med olika placeringsstrategier. Detta innebär att fonden erbjuder en väldiversifierad placering med chans till hög riskjusterad avkastning. Fonden utgör därmed ett intressant alternativ till räntebärande placeringar och kan med fördel användas i en större portfölj för att sänka den aktierelaterade risken totalt. Eventuella placeringar i utländska hedgefonder är valutasäkrade. Fonden kan även placera i svenska räntefonder samt på konto hos kreditinstitut. Högsta andel som en enskild fond får utgöra av den totala fondförmögenheten är 40 procent, men fonden har för avsikt att placera i mellan 10 till 25 olika hedgefonder. Målsättningen är att fonden ska ge en jämn och positiv avkastning varje enskilt år, oberoende av utvecklingen på såväl aktie- som räntemarknaderna. Fondens utveckling jämförs mot OMRX-TBILL, ett kort svenskt ränteindex som motsvarar den riskfria räntan. Ansvarig förvaltare: Karl Wahnberg Fondens startdatum: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Avkastningen för Guide Hedgefond uppgick under året till 1,0 procent. Denna avkastning skapades med en risk mätt som standardavvikelse på 1,9 procent. De största positiva bidragen kom från fondens förvaltare inom Long/Short Equity och inom Fixed Income Arbitrage. Inom Long/Short Equity hade förvaltarna överlag bra värdepappersval och inom Fixed Income Arbitrage tjänade förvaltarna mycket pengar på brantare räntekurvor. Det största negativa bidraget stod strategin Optionsarbitrage för, där förvaltarna missbedömde styrkan i den under året fallande volatiliteten. FONDENS UTVECKLING SEDAN START Guide Hedgefond OMRX T-Bill HELÅR , , ,5 99 Guide Hedgefond OMRX T-Bill Fondförmögenheten har ökat från 980,1 miljoner kronor vid årets början till 1 017,1 miljoner kronor vid årets slut. Netto av in- och utflöde i fonden under 2012 var 53,2 miljoner kronor. Vid årsskiftet är Guide Hedgefond investerad i fjorton underliggande hedgefonder, vilka i sin tur är uppdelade inom sju strategier. I dagsläget förefaller den komposition av strategier och förvaltare som vi innehar ha goda möjligheter att leverera attraktiv riskjusterad avkastning framgent. Vårt kontinuerliga arbete med att försöka hitta nya förvaltare inom nya strategier som i dagsläget ej finns representerade i portföljen kommer att ha stort fokus under året för att ytterligare förbättra portföljens karakteristika. Guide Hedgefonds underliggande förvaltare placerar inom de flesta tillgångsslag vilket innebär att fonden är exponerad för risker inom aktie-, ränte-, valuta-, råvaru- och kreditmarknaderna. Det finns även en motpartsrisk avseende var och en av de underliggande förvaltarna. Marknadskommentarer se sid 4. 7

8 TILLGÅNGAR per F IN A N S IELLA A N TA L VÄRDE %A V IN S TR U M EN T TKR F ON D F M H V A LU TA TER M IN ER 0,0 EUR , Swedbank 416 0,0 HEGD EF ON D ER 8 9,0 Adapto Energy Class A 9 8 0,0 Adapto Nordic 100 (A) CAP ,3 Alcur ,1 Excalibur ,7 Futuris Asset M. Futuris ,5 Keel Capital Foghorn SER ,3 Keel Capital Foghorn SER ,0 Harewood AM-VOL EDGE ,3 Lynx ,9 Nektar ,0 Nordic Absolute Return ,7 Skandia Global Hedge ,4 Tanglin ,2 Sentat Event Driven ,6 Sentat Thyra ,9 Summa ö verlåt b ara värd ep ap p er up p t ag na f ö r regelbunden handel inom EES på en reglerad marknad ,0 SU M M A F IN A N SIELLA IN ST R U M EN T ,0 ÖV RIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER NETTO 11,0 Likvida medel ,0 Övriga tillgångar och skulder netto ,0 F ON D F ÖR M ÖGEN HET ,0 Kurs EUR 8,6069 Fonden har handlat med derivatinstrument (valutaterminer) i syfte att valutasäkra utländska innehav. Fonden har ej ställt några säkerheter. Antal andelar är avrundade till heltal. Innehavens värde till TKR. KOSTNADSMÅTT Insättningsavgift: Ingen Uttagsavgift: Ingen Förvaltningskostnad: Förvaltningsavgiften är 0,5% av den genomsnittliga fondförmögenheten + 20% av överavkastningen jämfört med indexutvecklingen de månader fonden ackumulerat går bättre än sitt jämförelseindex. Fonden betalar de avgifter som de fonder som den placerar i tar ut. Hur kostnaden har beräknats framgår på sid. 2. (Högsta fasta förvaltningsarvode enligt fondbestämmelserna 1,0%. Högsta avgifter i underliggande fonder enligt fondbestämmelserna är- fast avgift 2,0%, eventuell prestationsbaserad avgift 50% av respektive underliggande fonds överavkastning mot valt jämförelseindex). Omsättningshastighet: 11,29% Transaktionskostnader: :47 kr. Inga värdepapperstransaktioner har förmedlats via närstående värdepappersinstitut. Årlig avgift:1,17% Totalkostnaden för en engångsinsättning på kr har under de senaste 12 månaderna varit 77:84 kr, varav förvaltningskostnaden utgjorde 50:53 kr. R IS K- OC H A VKA S TN IN GS M Å TT (2 4 M Å N ) % Totalrisk 1,81 1,85 Aktiv risk 1,81 1,87 Totalrisk för jämförelseindex 0,12 0,22 Genomsn. årsavkastning de två senaste åren 1,94 3,27 Genomsn. årsavkastning sedan start (030930) 4,33 3,05 F ON D EN S UTVEC KLIN G (S ED A N S TA R T) NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 113,27 115,09 113,70 112,09 110,73 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) 3,04 1,81 2,45 8,22 2,06 Avkastning (%) 1,04% 2,85% 3,69% 9,20% -3,30% OMRX-TBILL (%) 1,21% 1,62% 0,32% 0,44% 4,35% NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 116,54 116,94 116,97 112,33 103,15 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) 3,99 4,68 4, Avkastning (%) 3,19% 4,11% 8,43% 8,94% 3,11% OMRX-TBILL (%) 3,42% 2,21% 1,93% 2,59% 0,75% Antal andelar avrundade till heltal. Guide Hedgefond RESULTATRÄKNING (TKR) Intäkter och värdeförändring Värdeförändr på OT C-derivat Värdeförändr på fondandelar, not Ränteintäkter Utdelningar Valutavinster och -förluster netto Övriga finansiella intäkter - - Övriga intäkter Summa intäkt och värdeförändr Kostnader Förvaltningskostnader Ersättning till förvaltande bolag Ersättning till förvaringsinstitut - - Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Övriga kostnader Summa kostnader Skatt - - Periodens resultat BALANSRÄKNING (TKR) Tillgångar Fondandelar OT C-derivat med pos markn.värde S:a fin instr med pos markn.värde Bank och övriga likvida medel Förutbet kostnader och uppl intäkter Övriga tillgångar - - Summa tillgångar Skulder OT C-derivat med neg markn.värde 1 - Skatteskulder 71 - Uppl kostnader och förutbet intäkter Övriga skulder Summa Skulder Fondförmögenhet Not 1: Värdeförändring på fondandelar Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Not 2: Förändring fondfmh Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkningen Inbetald uppl utd vid andelsutgivning - - Utbetald uppl utd vid andelsinlösen - - Lämnad utdelning Fondfmh vid periodens slut

9 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-06 jul-06 jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 Guide Hedgefond 2 FONDENS PLACERINGSINRIKTNING Guide Hedgefond 2 placerar tillgångarna i andelar i andra svenska och utländska hedgefonder med olika placeringsstrategier. Detta innebär att fonden erbjuder en väldiversifierad placering med chans till hög riskjusterad avkastning. Fonden utgör därmed ett intressant alternativ till räntebärande placeringar och kan med fördel användas i en större portfölj för att sänka den aktierelaterade risken. Placeringar i utländska hedgefonder är valutasäkrade. Fonden kan även placera i svenska räntefonder samt på konto hos kreditinstitut. Högsta andel som en enskild fond får utgöra av den totala fondförmögenheten är 40 procent, men fonden har för avsikt att placera i mellan 15 till 25 olika hedgefonder. Målsättningen är att fonden ska ge en jämn och positiv avkastning varje enskilt år, oberoende av utvecklingen på såväl aktie- som räntemarknaderna. Fondens utveckling jämförs mot OMRX-TBILL, ett kort svenskt ränteindex som motsvarar den riskfria räntan. Ansvarig förvaltare: Karl Wahnberg Fondens startdatum: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Avkastningen för Guide Hedgefond 2 uppgick under året till 0,3 procent. Denna avkastning skapades med en risk mätt som standardavvikelse på 2,2 procent. Fondens macro- och fixed income arbitage förvaltare gav de största positiva bidragen till fondens avkastning. Dessa förvaltare tjänade en stor del på de under året allt brantare avkastningskurvorna samtidigt som macroförvaltarna även hade bra timing i aktiemarknaden. Det största negativa bidraget stod strategin Optionsarbitrage för, där förvaltarna missbedömde styrkan i den under året fallande volatiliteten. FONDENS UTVECKLING SEDAN START HELÅR , , , ,5 98 Guide Hedgefond 2 Guide Hedgefond 2 OMRX T-Bill OMRX T-Bill Fondförmögenheten har minskat från 981,3 miljoner kronor vid årets början till 888,0 miljoner kronor vid årets slut. Netto av in- och utflöde i fonden under 2012 var -61,4 miljoner kronor. Vid årsskiftet är Guide Hedgefond 2 investerad i tretton underliggande hedgefonder, vilka i sin tur är uppdelade inom åtta strategier. I dagsläget förefaller den komposition av strategier och förvaltare som vi innehar ha goda möjligheter att leverera attraktiv riskjusterad avkastning framgent. Vårt kontinuerliga arbete med att försöka hitta nya förvaltare inom nya strategier som i dagsläget ej finns representerade i portföljen kommer att ha stort fokus under året för att ytterligare förbättra portföljens karakteristika. Guide Hedgefond 2 underliggande förvaltare placerar inom de flesta tillgångsslag vilket innebär att fonden är exponerad för risker inom aktie-, ränte-, valuta-, råvaru- och kreditmarknaderna. Det finns även en motpartsrisk avseende var och en av de underliggande förvaltarna. Marknadskommentarer se sid 4. 9

10 Tillgångar per F IN A N S IELLA A N TA L VÄRDE % A V IN S TR U M EN T TKR F ON D F M H V A LU TA TER M IN ER 0,2 EUR , Swedbank 373 0,0 USD , Swedbank ,2 HED GEF ON D ER 8 3,6 Alcur ,2 Nektar ,7 Futuris ,6 Harewood AM-VOL EDGE ,3 Finisterre Global Opp E Ser ,0 Finisterre Sovereign Dept E ,4 Lynx ,2 Skandia Global Hedge ,5 Tanglin ,7 Summa ö verlåt b ara värd ep ap p er up p t ag na f ö r regelbunde handel inom EES på en reglerad marknad ,6 Pivot Global Value ,1 Summa ö verlåt b ara värd ep ap p er up p t ag na f ö r regelbunden handel utanför EES på en reglerad marknad ,1 Alexandra Glob Investm. F ,0 M. Safety Kleen Shares ,6 Persistent Alpha Enhanced F ,0 Whippoorwill Off Dist Opp CL S ,1 Whippoorwill Off Dist Opp CL S ,1 Whippoorwill Off Dist Opp CL S ,0 Whippoorwill Off Dist Opp CL S ,2 Summa ö verlåt b ara värd ep ap p er up p t ag na f ö r handel utanför EES på en reglerad marknad ,9 S U M M A F IN A N S IELLA IN S TR U M EN T ,8 ÖV R IGA TILLGÅ N GA R OC H S KU LD ER N ETTO 16,2 Likvida medel ,3 Övriga tillgångar och skulder netto ,1 F ON D F ÖR M ÖGEN HET ,0 Kurs USD 6,5105 Kurs EUR 8,6069 Fonden har handlat med derivatinstrument (valutaterminer) i syfte att valutasäkra utländska innehav. Fonden har ej ställt några säkerheter. Antal andelar är avrundade till heltal. Innehavens värde till TKR. KOSTNADSMÅTT Insättningsavgift: Ingen Uttagsavgift: Ingen Förvaltningskostnad: Förvaltningsavgiften är 0,5% av den genomsnittliga fondförmögenheten + 20% av överavkastningen jämfört med indexutvecklingen de månader fonden ackumulerat går bättre än sitt jämförelseindex. Fonden betalar de avgifter som de fonder som den placerar i tar ut. Hur kostnaden har beräknats framgår på sid. 2. (Högsta fasta förvaltningsarvode enligt fondbestämmelserna 1,0%. Högsta avgifter i underliggande fonder enligt fondbestämmelserna är- fast avgift 2,0%, eventuell prestationsbaserad avgift 50% av respektive underliggande fonds överavkastning mot valt jämförelseindex). Omsättningshastighet: 18,06% Transaktionskostnader: :58 kr Inga värdepapperstransaktioner har förmedlats via närstående värdepappersinstitut. Årlig avgift: 1,69% Totalkostnaden för en engångsinsättning på kr har under de senaste 12 månaderna varit 51:67 kr, varav förvaltningskostnaden utgjorde 50:14 kr. R IS K- OC H A VKA S TN IN GS M Å TT (2 4 M Å N ) % Totalrisk 2,43 2,51 Aktiv risk 2,42 2,54 Totalrisk för jämförelseindex 0,12 0,22 Genomsn. årsavkastning de två senaste åren 1,08 3,50 Genomsn. årsavkastning sedan start (060131) 1,48 1,41 FONDENS UTVECKLING (S EDAN S TART) NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 96,53 100,13 101,53 100,06 95,49 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) 3,9 3,25 3,52 2,42 0,51 Avkastning (%) 0,28% 1,90% 5,13% 7,46% -11,67% OMRX-TBILL (%) 1,21% 1,62% 0,32% 0,44% 4,35% NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 108,61 103,08 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) 0,10 - Avkastning (%) 5,47% 3,08% OMRX-TBILL (%) 3,42% 2,04% Antal andelar avrundade till heltal. Guide Hedgefond RESULTATRÄKNING (TKR) Intäkter och värdeförändring Värdeförändr på OTC-derivat Värdeförändr på fondandelar, not Ränteintäkter Utdelningar Valutavinster och -förluster netto Övriga finansiella intäkter - - Övriga intäkter Summa intäkt och värdeförändr Kostnader Förvaltningskostnader Ersättning till förvaltande bolag Ersättning till förvaringsinstitut - - Räntekostnader - - Övriga finansiella kostnader Övriga kostnader Summa kostnader Skatt - Periodens resultat BALANSRÄKNING (TKR) Tillgångar Fondandelar OTC-derivat med pos markn.värde S:a fin instr med pos markn.värde Bank och övriga likvida medel Förutbet kostnader och uppl intäkter Övriga tillgångar - - Summa tillgångar Skulder OTC-derivat med neg markn.värde Skatteskulder 30 - Uppl kostnader och förutbet intäkter Övriga skulder Summa Skulder Fondförmögenhet Not 1: Värdeförändring på fondandelar Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Not 2: Förändring fondfmh Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkningen Inbetald uppl utd vid andelsutgivning - - Utbetald uppl utd vid andelsinlösen - - Lämnad utdelning Fondfmh vid periodens slut

11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jun-05 dec-05 jun-06 dec-06 jun-07 dec-07 jun-08 dec-08 jun-09 dec-09 jun-10 dec-10 jun-11 dec-11 jun-12 dec-12 Guide Multihedge FONDENS PLACERINGSINRIKTNING Guide Multihedge placerar tillgångarna i andelar i främst nordiska hedgefonder med olika placeringsstrategier. Detta innebär att fonden erbjuder en väldiversifierad placering med chans till hög riskjusterad avkastning. Fonden utgör därmed ett intressant alternativ till räntebärande placeringar och kan med fördel användas i en större portfölj för att sänka den aktierelaterade risken. Placeringar i utländska hedgefonder är valutasäkrade. Fonden kan även placera i svenska räntefonder samt på konto hos kreditinstitut. Högsta andel som en enskild fond får utgöra av den totala fondförmögenheten är 40 procent, men fonden har för avsikt att placera i mellan 10 till 25 olika hedgefonder. FONDENS UTVECKLING SEDAN START Målsättningen är att fonden ska ge en jämn och positiv avkastning varje enskilt år, oberoende av utvecklingen på såväl aktie- som räntemarknaderna. Fondens utveckling jämförs mot OMRX-TBILL, ett kort svenskt ränteindex som motsvarar den riskfria räntan. Ansvarig förvaltare: Karl Wahnberg Fondens startdatum: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Avkastningen för Guide Multihedge uppgick under året till -0,8 procent. Denna avkastning skapades med en risk mätt som standardavvikelse på 2,5 procent. De största positiva bidragen kom från fondens förvaltare inom Fixed Income Arbitrage och inom Long/Short Equity. Inom Fixed Income Arbitrage tjänade förvaltarna mycket pengar på brantare räntekurvor och inom Long/Short Equity hade förvaltarna överlag bra värdepappersval. De största negativa bidragen stod förvaltarna inom Optionsarbitrage och Multi-strategy för. Inom optionsarbitrage missbedömde förvaltarna styrkan i den under året fallande volatiliteten medan Multi-Strategy förvaltarnas fundamentala ansats ej fungerade i den likviditetsstyrda marknad som rådde under merparten av året. HELÅR , , , , ,5 Guide Multihedge Guide Multihedge OMRX T-Bill OMRX T-Bill Fondförmögenheten har minskat från 401,2 miljoner kronor vid årets början till 370,2 miljoner kronor vid årets slut. Netto av in- och utflöde i fonden under 2012 var -28,0 miljoner kronor. Vid årsskiftet är Guide Multihedge investerad i femton underliggande hedgefonder, vilka i sin tur är uppdelade inom åtta strategier. I dagsläget förefaller den komposition av strategier och förvaltare som vi innehar ha goda möjligheter att leverera attraktiv riskjusterad avkastning framgent. Vårt kontinuerliga arbete med att försöka hitta nya förvaltare inom nya strategier som i dagsläget ej finns representerade i portföljen kommer att ha stort fokus under året för att ytterligare förbättra portföljens karakteristika. Guide Multihedge underliggande förvaltare placerar inom de flesta tillgångsslag vilket innebär att fonden är exponerad för risker inom aktie-, ränte-, valuta-, råvaru- och kreditmarknaderna. Det finns även en motpartsrisk avseende var och en av de underliggande förvaltarna. Marknadskommentarer se sid 4. 11

12 Tillgångar per FINANSIELLA ANTAL VÄRDE % AV INSTRUMENT TKR FONDFMH VALUTATERMINER 0,3 EUR , Swedbank 129 0,0 USD , Swedbank 921 0,3 HEDGEFONDER 88,7 Catella Nordic LS EQUITY CL ,9 Alcur ,8 Finisterre Global Opp.SER ,1 Finisterre Global Opp.SER ,4 Finisterre Sovereign Dept. SER ,2 Futuris ,6 Foghorn X2 S ,6 Foghorn X2 S ,4 Lynx ,2 Nektar ,3 Nordic Absolute Return ,8 Northern Light Event Fund ,0 Absolute Return Class I ,4 Skandia Global Hedge ,7 Harewood AM-VOL ,3 Summa överlåtbara värdepapper upptagna för regelbunden handel inom EES på en reglerad marknad ,7 Pivot Global Value ,0 Summa överlåtbara värdepapper upptagna för regelbunde handel utanför EES på en reglerad marknad ,0 F2 Persistent Alpha Enhanced F ,0 Summa överlåtbara värdepapper upptagna för handel utanför EES på en reglerad marknad 0 0 SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT ,0 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER NETTO 11,0 Likvida medel ,0 Övriga tillgångar och skulder netto ,0 FONDFÖRMÖGENHET ,0 Kurs USD 6,5105 Kurs EUR 8,6069 Fonden har handlat med derivatinstrument (valutaterminer) i syfte att valutasäkra utländska innehav. Fonden har ej ställt några säkerheter. Antal andelar är avrundade till heltal. Innehavens värde till TKR. KOSTNADSMÅTT Insättningsavgift: Ingen Uttagsavgift: Ingen Förvaltningskostnad: Förvaltningsavgiften är 1,2% av den genomsnittliga fondförmögenheten + 10% av överavkastningen jämfört med indexutvecklingen de månader fonden ackumulerat går bättre än sitt jämförelseindex. Fondbestämmelserna ger även möjlighet att ta ut en insättningsavgift vilket dock inte har tillämpats under rapportperioden. Fonden betalar de avgifter som de fonder som den placerar i tar ut. Hur kostnaden har beräknats framgår på sid. 2. (Högsta fasta förvaltningsarvode enligt fondbestämmelserna 1,2%. Högsta avgifter i underliggande fonder enligt fondbestämmelserna är- fast avgift 2,0%, eventuell prestationsbaserad avgift 50% av respektive underliggande fonds överavkastning mot valt jämförelseindex). Omsättningshastighet: 16,96% Transaktionskostnader: :58 kr. Inga värdepapperstransaktioner har förmedlats via närstående värdepappersinstitut. Årlig avkastning: 2,55% Totalkostnaden för en engångsinsättning på kr har under de senaste 12 månaderna varit 128:62 kr, varav förvaltningskostnaden utgjorde 120:39 kr. R IS K- OC H A VKA S TN IN GS M Å TT (2 4 M Å N ) % Totalrisk 2,35 1,97 Aktiv risk 2,33 2,03 Totalrisk för jämförelseindex 0,12 0,22 Genomsn. årsavkastning de två senaste åren 0,39 3,42 Genomsn. årsavkastning sedan start (050701) 3,11 2,84 F ONDENS UTVECKLING (S EDAN S TART) Guide M ultihe dg e R ES ULTA TR Ä KN IN G (TKR ) Intä kte r o c h v ä rde fö rä ndring Värdefö rändr på OTC-derivat Värdefö rändr på fo ndandelar, no t Ränteintäkter Utdelningar Valutavins ter o ch -fö rlus ter netto Övriga finans iella intäkter - - Övriga intäkter S um m a intä kt o c h v ä rde fö rä ndr Ko s tna de r Fö rvaltnings ko s tnader Ers ättning till fö rvaltande bo lag Ers ättning till fö rvarings ins titut - - Ränteko s tnader Övriga finans iella ko s tnader Övriga ko s tnader - - S um m a ko s tna de r Skatt P e rio de ns re s ulta t B A LA N S R Ä KN IN G (TKR ) Tillg å ng a r Fo ndandelar OTC-derivat med po s markn.värde S :a fin ins tr m ed po s m arkn.värde Bank o ch ö vriga likvida medel Fö rutbet ko s tnader o ch uppl intäkter Övriga tillgångar - - S um m a tillg å ng a r S kulde r OTC-derivat med neg markn.värde - - Skattes kulder - - Uppl ko s tnader o ch fö rutbet intäkter Övriga s kulder S um m a S kulde r F o ndfö rm ö g e nhe t N o t 1: Vä rde fö rä ndring på fo nda nde la r Realis atio ns vins ter Realis atio ns fö rlus ter Orealis erade vins ter/fö rlus ter S um m a N o t 2 : F ö rä ndring fo ndfm h NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 1209, , , ,98 975,59 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) Avkastning (%) -0,77% 1,56% 8,18% 16,95% -10,03% OMRX-TBILL (%) 1,21% 1,62% 0,32% 0,44% 4,35% NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 1 084, , ,48 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) Avkastning (%) 2,21% 4,31% 1,95% OMRX-TBILL (%) 3,42% 2,19% 1,81% Antal andelar avrundade till heltal. Fo ndfö rmö genhet vid årets bö rjan Andels utgivning Andels inlö s en Res ultat enligt res ultaträkningen Inbetald uppl utd vid andels utgivning - - Utbetald uppl utd vid andels inlö s en - - Lämnad utdelning - - F o ndfm h v id pe rio de ns s lut

13 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 nov-03 maj-04 nov-04 maj-05 nov-05 maj-06 nov-06 maj-07 nov-07 maj-08 nov-08 maj-09 nov-09 maj-10 nov-10 maj-11 nov-11 maj-12 nov-12 Guide Aktiefond Sverige FONDENS PLACERINGSINRIKTNING Guide Aktiefond Sverige placerar tillgångarna i andelar i andra svenska aktiefonder med olika placeringsstrategier. Genom placeringar i andra aktiefonder med skilda förvaltningsstilar (små- och stora bolag, värde- och tillväxtinriktade) strävar fonden efter att erbjuda en för svenska aktiefonder låg risknivå. Fonden kan även placera på konto hos kreditinstitut. Högsta andel som en enskild fond får utgöra av den totala fondförmögenheten är 40 procent. Målsättningen är att fonden ska utvecklas bättre än MMSFfondindex, ett index som inkluderar de årliga utdelningarna och som visar utvecklingen för den genomsnittliga svenska aktiefonden. FONDENS UTVECKLING SEDAN START Ansvarig förvaltare: Tobias Kohl Fondens startdatum: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Guide Aktiefond Sverige gick under året upp med 16,9 procent vilket var 1,4 procentenheter bättre än jämförelseindex som steg 15,5 procent. Sett över längre tid, de senaste fyra åren, har fonden överträffat jämförelseindexets utveckling med 5,4 procentenheter med en uppgång på 85,3 procent mot jämförelseindex 79,9 procent. På sektornivå var spridningen stor på Stockholmsbörsen. I topp placerade sig IT-sektorn med uppgångar på 35,8. Därefter följde Finans- och Industrisektorn med uppgångar på 23,5 respektive 17,7 procent. Sämst utveckling hade Media-, samt Telekommunikation med nedgångar på över 29,2 respektive 7,9 procent. Fondens utveckling har gynnats dels av ett framgångsrikt aktieval men även av en generell övervikt mot tillväxtförvaltare på bekostnad av värdeförvaltare. Denna inriktning har även lett till att portföljen varit överviktad mot Industrisektorn samtidigt som undervikter i Telekommunikationssektorn vilket har adderat ett mervärde. Under året har en tillväxtförvaltare adderats på bekostnad av befintliga förvaltare. Omsättningshastigheten uppgick till 1,3 ggr under året. Fondförmögenheten har under året minskat från 62,9 mkr vid årets början till 58,9 miljoner kronor vid årets slut. Nettot av in- och utflöden i fonden uppgick till 13,7 mkr och summan av årets resultat och under året lämnad utdelning var -17,7 mkr (se not 2 till balansräkningen). Den svenska aktiemarknaden uppvisar i ett historiskt perspektiv hög volatilitet vilket ger fonden en relativt sett hög marknadsrisk. Eftersom fonden enbart investerar i underliggande fonder noterade i svenska kronor har den ingen valutarisk. Fondens absoluta risk under de senaste 24 månaderna uppgick till 16,9 procent vilket är i paritet med den svenska marknadens risknivå. Den aktiva risken har uppgått till 3,2 procent. HELÅR Guide aktiefond Sverige Guide aktiefond Sverige MMSF Fondindex Sverige MMSF Fondindex Sverige Fondförmögenheten var vid utgången av året fördelad på fem underliggande förvaltare. Efter nästintill obegränsade åtaganden från både FED och ECB under sista kvartalet 2012 har volatiliteten kommit ner på låga nivåer. Vidare förväntas bolagen lämna bra rapporter för sista kvartalet 2012 i kombination med ett allt positivare sentiment bland investerarna vilket borgar för en stark inledning på året. Samtidigt ligger skuldkrisen i sydeuropa och det amerikanska budgetunderskottet som en våt filt över marknaden vilket kommer skapa oro från tid till annan. Marknadskommentarer se sid 4. 13

14 Tillgångar per R IS K- OC H A VKA S TN IN GS M Å TT (2 4 M Å N ) % FINANS IELLA ANTAL VÄRDE % AV INS TRUM ENT TKR FONDFM H U P P TA GN A P Å A N N A N R EGLER A D M A R KN A D, ÖP P N A F ÖR A LLM Ä N HETEN 9 8,0 IN V ES TER IN GS F ON D ER 9 8, Totalrisk 16,87 18,84 Aktiv risk 3,22 4,11 Totalrisk för jämförelseindex 15,65 17,70 Genomsn. årsavkastning de två senaste åren -1,36 1,57 Genomsn. årsavkastning sedan start (031031) 8,89-3,02 AMF Aktiefond Sverige ,7 Carnegie Sverigefond ,9 Cliens Absolut Akt. Sverige C ,3 Lannebo Sverige ,4 Robur Sverige MEGA ,7 S U M M A F IN A N S IELLA IN S TR U M EN T ,0 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH S KULDER NETTO 2,0 Likvida medel 803 1,4 Övriga tillgångar och skulder netto 337 0,6 F ON D F ÖR M ÖGEN HET ,0 Samtliga innehav är noterade. Fonden har ej ställt några säkerheter. Antal andelar är avrundade till heltal. Innehavens värde till TKR. KOSTNADSMÅTT Insättningsavgift: Ingen Uttagsavgift: Ingen Förvaltningskostnad: Förvaltningsavgiften är 0,5% av den genomsnittliga fondförmögenheten + 20% av överavkastningen jämfört med indexutvecklingen de dagar fonden ackumulerat går bättre än sitt jämförelseindex. Fonden betalar de avgifter som de fonder som den placerar i tar ut. Hur kostnaden har beräknats framgår på sid. 2. (Högsta fasta förvaltningsarvode enligt fondbestämmelserna 1,0%. Högsta avgifter i underliggande fonder enligt fondbestämmelserna är- fast avgift 4,0%, eventuell prestationsbaserad avgift 50% av respektive underliggande fonds överavkastning mot valt jämförelseindex). Omsättningshastighet: 128,04% Transaktionskostnader: kr Inga värdepapperstransaktioner har förmedlats via närstående värdepappersinstitut. Årlig avgift: 0,89% Totalkostnaden för en engångsinsättning på kr har under de senaste 12 månaderna varit 61:52 kr, varav förvaltningskostnaden utgjorde 54:82 kr. Guid e A kt ie f o nd S v e rig e R ES U LTA TR Ä KN IN G ( TKR ) Int ä kt e r o c h värd e f ö rä nd ring Värdeförändr på fondandelar, not Ränteintäkter Utd elning ar Valutavinster och -förluster netto - - Övriga finansiella intäkter - - Övriga intäkter S umma int ä kt o c h värd e f ö rä nd r Ko s t na d e r Fö rvaltning sko stnad er Ersättning till förvaltande bolag Ersättning till förvaringsinstitut - - Ränteko stnad er Övriga finansiella kostnader Övriga kostnader - - S umma ko s t na d e r Skatt 574 P e rio d e ns re s ult a t B A LA N S R Ä KN IN G ( TKR ) Tillg å ng a r Fo nd and elar OTC-derivat med pos markn.värde - - S :a fin instr med pos markn.värde Bank och övriga likvida medel Förutbet kostnader och uppl intäkter Övriga tillgångar - - S umma t illg å ng a r F ON D EN S UTVEC KLIN G (S ED A N S TA R T) NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 106,45 138,27 172,91 145,32 102,42 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) 48,86 6,63 6,24 7,37 8,70 Avkastning (%) 16,87% -16,75% 23,94% 53,61% -42,57% MMSF Fondindex (%) 15,53% -15,28% 23,42% 49,46% -38,77% NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 187,61 198,99 160,40 119,55 102,76 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) 5,38 6,42 4, Avkastning (%) -3,16% 28,64% 39,43% 16,34% 2,76% MMSF Fondindex (%) -1,99% 25,52% 36,73%* 20,73%* 3,7%* Antal andelar avrundade till heltal. * Jämförelseindex byttes under 2006 (tidigare SIX-PRX) S kuld e r OTC-derivat med neg markn.värde - - Skatteskuld er Uppl kostnader och förutbet intäkter Övriga skulder - - S umma S kuld e r F o nd f ö rmö g e nhe t N o t 1: V ä rd e f ö rä nd ring p å f o nd a nd e la r ( TKR ) Realisatio nsvinster Realisatio nsfö rluster Orealiserade vinster/förluster S umma N o t 2 : F ö rä nd ring f o nd f mh ( TKR ) Fondförmögenhet vid årets början And elsutg ivning And elsinlö sen Resultat enligt resultaträkningen Inbetald uppl utd vid andelsutgivning - - Utbetald uppl utd vid andelsinlösen - - Lämnad utdelning F o nd f mh vid p e rio d e ns s lut

15 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-06 jul-06 jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 Guide Aktiefond Global FONDENS PLACERINGSINRIKTNING Guide Aktiefond Global placerar tillgångarna i andelar i andra aktiefonder som placerar på utländska aktiemarknader. Fonden strävar efter att investera i globala aktiefonder men kan även placera i regionala och länderfonder för att öka exponeringen mot regioner/ marknader som bedöms intressanta. Fonden kan även placera på konto hos kreditinstitut. Placeringarna i olika fonder som i sin tur placerar på olika geografiska marknader, med till viss del skilda förvaltningsstilar, innebär att Fonden erbjuder en för aktieplaceringar mycket god riskspridning. FONDENS UTVECKLING SEDAN START Högsta andel som en enskild fond får utgöra av den totala fondförmögenheten är 40 procent. Guide aktiefond Global MSCI The World Index (Net TR) Målsättningen är att fonden ska utvecklas bättre än Morgan Stanley Capital World Index (NET TR), ett brett världsindex, omräknat till svenska kronor. Indexet inkluderar de årliga utdelningarna. Ansvarig förvaltare: Tobias Kohl FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Guide Aktiefond Global gick under året upp med 8,1 procent samtidigt som jämförelseindex steg 9,1 procent. I ett längre perspektiv, de senaste fyra åren, har fonden avkastat 19,1 procent vilket är i paritet med jämförelseindex. Under året har vi lämnat förvaltaren som opererar på den amerikanska marknaden till förmån för en bred globalfond. Vidare har vi lämnat en värdeförvaltare till följd av förvaltarbyte och istället investerat i en relativt nystartad coreförvaltare men där stjärnförvaltaren har ett lång och framgångsrikt förvaltarbakgrund. Fondens utveckling har framförallt tungts av ett mindre bra aktieval av ovan nämnda avyttrade förvaltare. Största bidragsgivare var fondens nya coreförvaltare som adderades till portföljen kontinuerligt under årets sista två kvartal. HELÅR Guide aktiefond Global MSCI The World Index (Net TR) Omsättningshastigheten uppgick under året till 0,5 ggr. Fondförmögenheten har under året ökat från 678,8 mkr vid årets början till 685,5 mkr vid årets slut. Nettot av in- och utflöden i fonden var -39,1 mkr och summan av årets resultat och under året lämnad utdelning var 45,8 mkr (se not 2 till balansräkningen). Fonden exponeras för marknads- och valutarisk. Genom spridningen av placeringarna till olika globala aktiefonder med varierande inriktning och som sprider sina placeringar till många olika aktiemarknader erbjuder fonden en för aktierelaterade placeringar relativt låg risk. Den absoluta risken har under de senaste 24 månaderna uppgått till 8,1 procent vilket är i paritet med jämförelseindex. Fondens aktiva risk uppgick under samma period till 2,9 procent. Fondförmögenheten var vid utgången av året fördelad på fem underliggande förvaltare. Efter nästintill obegränsade åtaganden från både FED och ECB under sista kvartalet 2012 har volatiliteten kommit ner på låga nivåer. Vidare förväntas bolagen lämna bra rapporter för sista kvartalet 2012 i kombination med ett allt positivare sentiment bland investerarna vilket borgar för en stark inledning på året. Samtidigt ligger skuldkrisen i sydeuropa och det amerikanska budgetunderskottet som en våt filt över marknaden vilket kommer skapa oro från tid till annan. Marknadskommentarer se sid 4. 15

16 Tillgångar per R IS K- OC H A VKA S TN IN GS M Å TT (2 4 M Å N ) % FINANS IELLA ANTAL VÄRDE % AV INS TRUMENT TKR FONDFMH U P P TA GN A P Å A N N A N R EGLER A D M A R KN A D, ÖP P N A F ÖR A LLM Ä N HETEN 9 7, Totalrisk 8,10 9,96 Aktiv risk 2,94 4,14 Totalrisk för jämförelseindex 8,03 10,35 Genomsn. årsavkastning de två senaste åren -0,86-3,30 Genomsn. årsavkastning sedan start (060131) 0,76-0,82 INVES TERINGS FONDER 9 7,2 Skagen Global ,8 CPH Capital Global Equities ,1 Treetop Global Oppurtunity Fund ,1 Vontobel Global Value ,2 S U M M A F IN A N S IELLA IN S TR U M EN T ,2 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH S KULDER NETTO 2,8 Likvida medel ,7 Övriga tillgångar och skulder netto 819 0,1 F ON D F ÖR M ÖGEN HET ,0 Kurs USD 6,5105 Kurs EUR 8,6069 Samtliga innehav är noterade. Fonden har ej ställt några säkerheter. Antal andelar är avrundade till heltal. Innehavens värde till TKR. KOSTNADSMÅTT Guid e A kt ie f o nd Glo b a l R ES U LTA TR Ä KN IN G ( TKR ) Int ä kt e r o c h värd e f ö rä nd ring Värdeförändr på fondandelar, not Ränteintäkter Utd elning ar - - Valutavinster och -förluster netto Övriga finansiella intäkter - - Övriga intäkter S umma int ä kt o c h värd e f ö rä nd r Ko s t na d e r Fö rvaltning sko stnad er Ersättning till förvaltande bolag Ersättning till förvaringsinstitut - - Ränteko stnad er Övriga finansiella kostnader Övriga kostnader - - S umma ko s t na d e r Skatt P e rio d e ns re s ult a t Insättningsavgift: Ingen Uttagsavgift: Ingen Förvaltningskostnad: Förvaltningsavgiften är 0,5% av den genomsnittliga fondförmögenheten + 20% av överavkastningen jämfört med indexutvecklingen de dagar fonden ackumulerat går bättre än sitt jämförelseindex. Fonden betalar de avgifter som de fonder som den placerar i tar ut. Hur kostnaden har beräknats framgår på sid. 2. (Högsta fasta förvaltningsarvode enligt fondbestämmelserna 1,0%. Högsta avgifter i underliggande fonder enligt fondbestämmelserna är- fast avgift 4,0%, eventuell prestationsbaserad avgift 50% av respektive underliggande fonds överavkastning mot valt jämförelseindex). Omsättningshastighet: 51,61% Transaktionskostnader: kr Inga värdepapperstransaktioner har förmedlats via närstående värdepappersinstitut. Årlig kostnad:1,03% Totalkostnaden för en engångsinsättning på kr har under de senaste 12 månaderna varit 53:10 kr, varav förvaltningskostnaden utgjorde 52:92 kr. F ON D EN S UTVEC KLIN G (S ED A N S TA R T) NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 102,75 96,11 107,27 104,32 81,66 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) 1,07 1, Avkastning (%) 8,07% -9,05% 2,83% 27,75% -24,88% MSCI TWI (%) 9,07% -4,01% 5,24% 17,38% -29,30% NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 108,71 101,67 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) - - Avkastning (%) 7,45% 1,67% MSCI TWI (NET TR) (%) 1,15% 1,50% B A LA N S R Ä KN IN G ( TKR ) Tillg å ng a r Fo nd and elar OTC-derivat med pos markn.värde - - S :a fin instr med pos markn.värde Bank och övriga likvida medel Förutbet kostnader och uppl intäkter Övriga tillgångar - - S umma t illg å ng a r S kuld e r OTC-derivat med neg markn.värde - - Skatteskuld er 2 - Uppl kostnader och förutbet intäkter Övriga skulder - - S umma S kuld e r F o nd f ö rmö g e nhe t N o t 1: V ä rd e f ö rä nd ring p å f o nd a nd e la r ( TKR ) Realisatio nsvinster Realisatio nsfö rluster Orealiserade vinster/förluster S umma N o t 2 : F ö rä nd ring f o nd f mh ( TKR ) Fondförmögenhet vid årets början And elsutg ivning And elsinlö sen Resultat enligt resultaträkningen Inbetald uppl utd vid andelsutgivning - - Utbetald uppl utd vid andelsinlösen - - Lämnad utdelning F o nd f mh vid p e rio d e ns s lut Antal andelar avrundade till heltal. 16

17 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-06 jul-06 jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 Guide Tillväxtmarknadsfond FONDENS PLACERINGSINRIKTNING Guide Tillväxtmarknadsfond placerar främst tillgångarna i såväl globala som regionala tillväxtmarknadsfonder, men kan även placera i globala aktiefonder för att från tid till annan minska portföljens tillväxtexponering. Fondens inriktning mot mer volatila tillväxtmarknader, som Kina, Indien, Östeuropa, Latinamerika m.fl. ger den en för aktieplaceringar generellt sett högre risknivå. Fonden kan även placera på konto hos kreditinstitut. Genom att dra nytta av olika förvaltares kompetens och genom att kombinera globala och regionala förvaltare med olika inriktning, strävar dock fonden efter att erbjuda en tillväxtorienterad placering med lägre risk. Högsta andel som en enskild fond får utgöra av den totala fondförmögenheten är 40 procent. Målsättningen är att fondens utveckling ska överträffa Morgan Stanley Capital Index Emerging Markets (NET TR), ett brett tillväxtmarknadsindex, omräknat till svenska kronor. Indexet i nkluderar de årliga utdelningarna. Ansvarig förvaltare: Tobias Kohl Fondens startdatum: Efter nästintill obegränsade åtaganden från både FED och ECB under sista kvartalet 2012 har volatiliteten kommit ner på låga nivåer. Vidare förväntas bolagen lämna bra rapporter för sista kvartalet 2012 i kombination med ett allt positivare sentiment bland investerarna vilket borgar för en stark inledning på året. Samtidigt ligger skuldkrisen i sydeuropa och det amerikanska budgetunderskottet som en våt filt över marknaden vilket kommer skapa oro från tid till annan. Marknadskommentarer se sid 4. FONDENS UTVECKLING SEDAN START FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Guide Tillväxtmarknadsfond gick under året upp med 10,6 procent samtidigt som jämförelseindex steg 12,30 procent. Under de senaste fyra åren har fondens avkastning uppgått till 80,4 procent, vilket är 11,9 procentenheter bättre än jämförelseindex som under samma period gått upp 68,5 procent. Tvära kast på tillväxtmarknaderna under året skapade problem för fondens tillväxtförvaltare. Däremot skapade fondens coreförvaltare och värdeförvaltare ett mervärde. Världens tillväxtmarknader steg överlag under året. Östeuropa steg 18,4 procent tätt följt av Asien som gick upp 16,1 procent samtidigt som Latinamerikanska marknaderna fick nöja sig med en mer måttlig uppgång om 3,3 procent. HELÅR Guide Tillväxtmarknadsfond MSCI Emerging Market (Net TR) Fonden lämnade en regions fond som opererar på den asiatiska marknaden till förmån för en bred tillväxtmarknadsfond samt mindre omallokeringar mellan befintliga vilket ledde till en omsättningshastighet på 0,27 ggr under året. Fondförmögenheten har under året ökat från 430,7 mkr vid årets början till 485,9 mkr vid årets slut. Nettot av in- och utflöden i fonden under 2012 var 9,3 mkr. Summan av årets resultat och under året lämnad utdelning uppgick till 45,9 mkr (se not 2 till balansräkningen). 80 Guide Tillväxtmarknadsfond MSCI Emerging Market (Net TR) Fonden exponeras främst för marknads- och valutarisk och fondens inriktning mot mer volatila tillväxtmarknader innebär en högre risknivå än t ex en global aktiefond. Under innevarande år har dock denna risk mildrats av valutornas rörelser. Fondens absoluta risk under de senaste 24 månaderna uppgick till 13,0 procent vilket är lägre än motsvarande risk för jämförelseindex. Fondens aktiva risk uppgick till 3,7 procent. Fondförmögenheten var vid utgången av året fördelad på fyra underliggande förvaltare. 17

18 Tillgångar per FINANS IELLA ANTAL VÄRDE % AV INS TRUMENT TKR FONDFMH U P P TA GN A P Å A N N A N R EGLER A D M A R KN A D, ÖP P N A F ÖR A LLM Ä N HETEN 9 7,6 RISK-OCH AVKASTNINGSMÅTT (24 MÅN) % Totalrisk 12,98 12,34 Aktiv risk 3,65 2,84 Totalrisk för jämförelseindex 14,94 14,00 Genomsn. årsavkastning de två senaste åren -1,98-0,56 Genomsn. årsavkastning sedan start (060131) 5,83 4,55 INVES TERINGS FONDER 9 7,6 Danske Invest Global Emerging Markets ,5 Nordea Global Emerging Markets Equity ,2 Skagen Kon-Tiki ,1 Vontobel Emerging Market I CAP-USD ,8 S U M M A F IN A N S IELLA IN S TR U M EN T ,6 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH S KULDER NETTO 2,4 Likvida medel ,5 Övriga tillgångar och skulder netto ,1 Guid e Tillväxt marknad s f o nd R ES U LTA TR Ä KN IN G ( TKR ) Int ä kt e r o c h värd e f ö rä nd ring Värdeförändr på fondandelar, not Ränteintäkter Utd elning ar - - Valutavinster och -förluster netto Övriga finansiella intäkter - - Övriga intäkter S umma int ä kt o c h värd e f ö rä nd r F ON D F ÖR M ÖGEN HET ,0 Kurs USD 6,5105 Kurs EUR 8,6069 Samtliga innehav är noterade. Fonden har ej ställt några säkerheter. Antal andelar är avrundade till heltal. Innehavens värde till TKR. KOSTNADSMÅTT Ko s t na d e r Fö rvaltning sko stnad er Ersättning till förvaltande bolag Ersättning till förvaringsinstitut - - Ränteko stnad er Övriga finansiella kostnader Övriga kostnader S umma ko s t na d e r Skatt P e rio d e ns re s ult a t Insättningsavgift: Ingen Uttagsavgift: Ingen Förvaltningskostnad: Förvaltningsavgiften är 0,5% av den genomsnittliga fondförmögenheten + 20% av överavkastningen jämfört med indexutvecklingen de dagar fonden ackumulerat går bättre än sitt jämförelseindex. Fonden betalar de avgifter som de fonder som den placerar i tar ut. Hur kostnaden har beräknats framgår på sid. 2. (Högsta fasta förvaltningsarvode enligt fondbestämmelserna 1,0%. Högsta avgifter i underliggande fonder enligt fondbestämmelserna är- fast avgift 4,0%, eventuell prestationsbaserad avgift 50% av respektive underliggande fonds överavkastning mot valt jämförelseindex). Omsättningshastighet: 26,81% Transaktionskostnader: :33 kr Inga värdepapperstransaktioner har förmedlats via närstående värdepappersinstitut. Årlig kostnad:1,66% Totalkostnaden för en engångsinsättning på kr har under de senaste 12 månaderna varit 76:67 kr, varav förvaltningskostnaden utgjorde 53:78 kr. FONDENS UTVECKLING (SEDAN START) NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 144,95 131,06 152,62 134,75 82,51 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) - 1,64 0,72 0,84 0,01 Avkastning (%) 10,60% -13,13% 13,84% 64,91% -40,76% MSCI EMI (%) 12,30% -16,92% 11,93% 61,14% -44,21% NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 139,29 107,69 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) - - Avkastning (%) 29,07% 7,69% MSCI EMI (NET TR) (%) 28,89% 4,90% Antal andelar avrundade till heltal. B A LA N S R Ä KN IN G ( TKR ) Tillg å ng a r Fo nd and elar OTC-derivat med pos markn.värde - - S :a fin instr med pos markn.värde Bank och övriga likvida medel Förutbet kostnader och uppl intäkter - - Övriga tillgångar - - S umma t illg å ng a r S kuld e r OTC-derivat med neg markn.värde - - Skatteskuld er - - Uppl kostnader och förutbet intäkter Övriga skulder - - S umma S kuld e r F o nd f ö rmö g e nhe t N o t 1: V ä rd e f ö rä nd ring p å f o nd a nd e la r ( TKR ) Realisatio nsvinster Realisatio nsfö rluster Orealiserade vinster/förluster S umma N o t 2 : F ö rä nd ring f o nd f mh ( TKR ) Fondförmögenhet vid årets början And elsutg ivning And elsinlö sen Resultat enligt resultaträkningen Inbetald uppl utd vid andelsutgivning - - Utbetald uppl utd vid andelsinlösen - - Lämnad utdelning F o nd f mh vid p e rio d e ns s lut

19 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 Guide High Risk Dynamic FONDENS PLACERINGSINRIKTNING FONDENS UTVECKLING Guide High Risk Dynamic har möjlighet att placera tillgångarna i andelar i olika typer av aktiefonder, i räntefonder och i hedgefonder, såväl svenska som utländska. Genom placeringar i fonder inom olika tillgångsslag och med olika förvaltningsstilar erhålls en viss riskspridning, men fondens inriktning mot volatila aktiemarknader och möjligheten att begränsa placeringarna till fonder med likartad inriktning, t ex enbart branschfonder, ger fonden en hög risknivå. Placeringar i utländska hedgefonder är valutasäkrade. Fonden kan även placera på konto hos kreditinstitut. Högsta andel som en enskild fond får utgöra av den totala fondförmögenheten är 40 procent. SEDAN START Målsättningen är att fondens utveckling ska överträffa nedanstående sammansatta index omräknat till svenska kronor: - Morgan Stanley Capital Index Frontier Markets (NET TR), (75%) och OMRX-T Bill index (25%). Det ingående aktieindexet är ett globalt tillväxtmarknadsindex för nya tillväxtmarknader, t ex Argentina, Ukraina, Kenya, Nigeria m fl. Indexet inkluderar de årliga utdelningarna. Ansvarig förvaltare: Tobias Kohl Fondens startdatum: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HELÅR High Risk Dynamic Index High Risk Dynamic Guide High Risk Dynamic gick starkt under året och steg 15,96 procent vilket var 4,66 procentenheter bättre än jämförelseindex som gick upp 11,3 procent. Under året har fonden haft en hög andel svenska aktiefonder på bekostnad av tillväxtmarknadsfonder vilket adderat ett mervärde. Även en framgångsrik strategisk allokering har bidragit starkt. Under året har vi adderat en tillväxtförvaltare som opererar på de globala tillväxtmarknaderna. Fondförmögenheten har under året ökat från 49,2 mkr vid årets början till 183,6 mkr vid årets slut. Nettot av in- och utflöden i fonden under 2012 var 117,4 mkr. Summan av årets resultat och under året lämnad utdelning uppgick till 17 mkr (se not 2 till balansräkningen). Fonden exponeras främst för marknads- och valutarisk och fondens inriktning mot mer volatila tillväxtmarknader innebär en högre risknivå än t ex en global aktiefond. Under innevarande år har dock denna risk mildrats av valutornas rörelser. Fondens korta historik gör att ingen riskberäkning lämnas. Fondförmögenheten var vid utgången av året fördelad på sex underliggande förvaltare. Efter nästintill obegränsade åtaganden från både FED och ECB under sista kvartalet 2012 har volatiliteten kommit ner på låga nivåer. Vidare förväntas bolagen lämna bra rapporter för sista kvartalet 2012 i kombination med ett allt positivare sentiment bland investerarna vilket borgar för en stark inledning på året. Samtidigt ligger skuldkrisen i sydeuropa och det amerikanska budgetunderskottet som en våt filt över marknaden vilket kommer skapa oro från tid till annan. High Risk Dynamic Index High Risk Dynamic 19

20 Tillgångar per FINANS IELLA ANTAL VÄRDE % AV INS TRUM ENT TKR FONDFM H U P P TA GN A P Å A N N A N R EGLER A D M A R KN A D, ÖP P N A F ÖR A LLM Ä N HETEN 9 9,2 IN V ES TER IN GS F ON D ER 9 9,2 AMF Aktiefond Sverige ,7 Carnegie Sverigefond ,1 Cliens Absolut Sverige C ,7 Lannebo Sverige ,1 Nordea Global Emerging Market ,0 Robur Sverige MEGA ,7 S UM M A FINANS IELLA INS TRUM ENT ,2 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH S KULDER NETTO 0,8 Likvida medel ,8 Övriga tillgångar och skulder netto -16 0,0 F ON D F ÖR M ÖGEN HET ,0 Fonden har ej ställt några säkerheter. Samtliga innehav är noterade. Antal andelar är avrundade till heltal. Innehavens värde till TKR. KOSTNADSMÅTT Insättningsavgift: Ingen Uttagsavgift: Ingen Förvaltningskostnad: Förvaltningsavgiften är 0,5% av den genomsnittliga fondförmögenheten + 20% av överavkastningen jämfört med indexutvecklingen de dagar fonden ackumulerat går bättre än sitt jämförelseindex. Fonden betalar de avgifter som de fonder som den placerar i tar ut. Hur kostnaden har beräknats framgår på sid. 2. (Högsta fasta förvaltningsarvode enligt fondbestämmelserna 1,0%. Högsta avgifter i underliggande fonder enligt fondbestämmelserna är- fast avgift 4,0%, eventuell prestationsbaserad avgift 50% av respektive underliggande fonds överavkastning mot valt jämförelseindex). Omsättningshastighet: 41,67% Transaktionskostnader: kr Inga värdepapperstransaktioner har förmedlats via närstående värdepappersinstitut. Årlig avgift: 0,90% Totalkostnaden för en engångsinsättning på kr har under de senaste 12 månaderna varit 95:94 kr, varav förvaltningskostnaden utgjorde 54:88 kr. F ON D EN S UTVEC KLIN G (S ED A N S TA R T) NAV (tkr) NAV/Andel (kr) ,29 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) - - Avkastning (%) 15,96% -1,71% Sammansatt jämförelseindex (%) 11,28 2,39% Fondens startkurs är 100 kr. Antal andelar avrundade till heltal. R IS K- OC H A VKA S TN IN GS M Å TT (24 MÅN) % Guide Hig h R is k D yna m ic R ES ULTA TR Ä KN IN G (TKR ) Intä kte r o c h v ä rde fö rä ndring Värdefö rändr på fo ndandelar, no t Ränteintäkter Utdelningar Valutavins ter o ch -fö rlus ter netto Övriga finans iella intäkter - - Övriga intäkter S um m a intä kt o c h v ä rde fö rä ndr Ko s tna de r Fö rvaltnings ko s tnader Ers ättning till fö rvaltande bo lag Ers ättning till fö rvarings ins titut - - Ränteko s tnader - - Övriga finans iella ko s tnader - - Övriga ko s tnader S um m a ko s tna de r Skatt P e rio de ns re s ulta t B A LA N S R Ä KN IN G (TKR ) Tillg å ng a r Fo ndandelar OTC-derivat med po s markn.värde - - S :a fin ins tr m ed po s m arkn.värde Bank o ch ö vriga likvida medel Fö rutbet ko s tnader o ch uppl intäkter 61 - Övriga tillgångar - - S um m a tillg å ng a r S kulde r OTC-derivat med neg markn.värde - - Skattes kulder - - Uppl ko s tnader o ch fö rutbet intäkter Övriga s kulder - - S um m a S kulde r F o ndfö rm ö g e nhe t N o t 1: Vä rde fö rä ndring på fo nda nde la r (TKR ) Realis atio ns vins ter Realis atio ns fö rlus ter Orealis erade vins ter/fö rlus ter S um m a N o t 2 : F ö rä ndring fo ndfm h (TKR ) Fo ndfö rmö genhet vid årets bö rjan Andels utgivning Andels inlö s en - - Res ultat enligt res ultaträkningen Inbetald uppl utd vid andels utgivning - - Utbetald uppl utd vid andels inlö s en - - Lämnad utdelning - - F o ndfm h v id pe rio de ns s lut Totalrisk - - Aktiv risk - - Totalrisk för jämförelseindex - - Åtagandemetoden - - Genomsn. årsavkastning de två senaste åren - - Genomsn. årsavkastning sedan start ( ) 11,52-20

Indecap AB:s Fonder Halvårsberättelse 2015-06-30

Indecap AB:s Fonder Halvårsberättelse 2015-06-30 Indecap AB:s Fonder Halvårsberättelse 2015-06-30 Avseende perioden 2015-01-01-2015-06-30 Indecap AB 556622-4480 1 Indecap AB och fonderna Innehåll Indecap AB och fonderna 3 Indecaps förvaltarteam 4 Första

Läs mer

Indecap Fonder Årsberättelse 2014

Indecap Fonder Årsberättelse 2014 Indecap Fonder Årsberättelse 2014 Avseende perioden 2014-01-01-2014-12-31 Indecap AB 556622-4480 1 Innehållsförteckning: Indecap AB och Fonderna 3 Förvaltarteam 4 Året 2014 5 Fonderna Guide Hedgefond 6

Läs mer

Indecap Fonder Halvårsberättelse 2014

Indecap Fonder Halvårsberättelse 2014 Indecap Fonder Halvårsberättelse 2014 Inledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sida Inledning 2 Förvaltarteam 3 Marknadsutvecklingen 4 Guidefonderna 5 - Guide Hedgefond 5 - Guide Hedgefond 2 7 - Guide Multihedge

Läs mer

Indecap Fonder Årsberättelse 2013

Indecap Fonder Årsberättelse 2013 Indecap Fonder Årsberättelse 2013 Inledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sida Inledning 2 Förvaltarteam 3 Styrelsen 4-5 Året 2013 6 Guidefonderna 7 - Guide Hedgefond 7 - Guide Hedgefond 2 9 - Guide Multihedge

Läs mer

Indecap Fonder Halvårsberättelse 2012

Indecap Fonder Halvårsberättelse 2012 Indecap Fonder Halvårsberättelse 2012 Inledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sida Inledning 2 Förvaltarteam 3 Marknadsutvecklingen 4 Guidefonderna 5 - Guide Hedgefond 5 - Guide Hedgefond 2 7 - Guide Multihedge

Läs mer

HALVÅRSBERÄTTELSE Avseende perioden Indecap Fonder AB

HALVÅRSBERÄTTELSE Avseende perioden Indecap Fonder AB HALVÅRSBERÄTTELSE 2016 Avseende perioden 2016-01-01-2016-06-30 Indecap Fonder AB 556971-7340 1 Indecap Fonder AB Under våren 2016 har Indecap Fonder fusionerat Indecap Guide Sverige med Sparbanken Sverige,

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Årsberättelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Indecap Guide High Risk Dynamic Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15

Indecap Guide High Risk Dynamic Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 Indecap Guide High Risk Dynamic Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Årsberättelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 2 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Indecap. Fondguidefonder. Informationsbroschyr

Indecap. Fondguidefonder. Informationsbroschyr Indecap Fondguidefonder Informationsbroschyr Indecap är en oberoende analytiker av fonder och fondbolag. Vår affärsidé är att lotsa våra uppdragsgivare fram till de bästa fondvalen. Vi drivs av ett stort

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

Plain Capital StyX

Plain Capital StyX Årsberättelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-12-31 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Året 2015 har varit en relativt vild åktur. Efter flera år av låg volatilitet på aktiemarknaden

Läs mer

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsrapport 2014 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

Sharp Europe

Sharp Europe Årsberättelse för Sharp Europe Perioden 2015-10-16-2015-12-31 Sharp Europe 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Atlant Fonder AB 556631-9710, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09. Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.30 Jämförelseindex S&P GS Commodity Index Tr Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Guidefonder Årsberättelse 2009

Guidefonder Årsberättelse 2009 Guidefonder Årsberättelse 2009 Inledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sida Inledning 2 Förvaltarteam 3 Guide Hedgefonder 4 - Guide Hedgefond 4 - Guide Hedgefond 2 6 - Guide Hedgefond 3 8 - Guide Multihedge

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260 US Balanserad 2 1 1 sep-03 sep-04 sep-05 sep-06 sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 US Balanserad 0, 5, 6,5% 3,5% 41,4% 0, 6, 8, 9, 61,6% Skillnad 0, -0,6% -1,6% -5,6% -20, Aktier 55% 5 5% 3 7 varav

Läs mer

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4%

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4% US Balanserad Index 2 1 1 Under december fortsatte den positiva börstrenden från föregående månad. Globala börser mätt som MSCI World steg under december med 1,8 US Balanserad 6, 6, 1,7% 42,6% 0, 7, 7,

Läs mer

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsrapport 2014 / Avanza Fonder sid 2/51 VD har ordet Bästa fondsparare, Vi vill genom våra fonder erbjuda er sparare enkla fonder till bra villkor. Genom våra sex

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385)

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385) Halvårsredogörelse för 2015 Carlsson Norén Macro Fund (Organisationsnummer 515602-2385) Förvaltarna kommenterar marknaden det första halvåret: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans Org.nr. 515602 3318 Fondens startdatum 2009.05.29 Jämförelseindex MSCI TR Net World Index Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Plain Capital LunatiX

Plain Capital LunatiX Halvårsredogörelse för Plain Capital LunatiX Perioden 2015-01-15-2015-06-30 Plain Capital LunatiX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes

Läs mer

Indecap AB. Informationsbroschyr

Indecap AB. Informationsbroschyr Indecap AB Informationsbroschyr Indecap är en oberoende analytiker av fonder och fondbolag. Vår affärsidé är att lotsa våra uppdragsgivare till de bästa fondvalen. Vi drivs av ett stort intresse för kapitalförvaltning

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10. Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.31 Jämförelseindex OMRXTBILL Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 %

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB Indecap Fonder AB är en oberoende analytiker av fonder och fondbolag. Vår affärsidé är att lotsa våra uppdragsgivare till de bästa fondvalen. Vi drivs av ett stort

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15

Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond.

Läs mer

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend)

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016 Org. nr: 515602-5040 Halvårsredogörelse 2016 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 13,0 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

Starkt fondår trots turbulent 2015

Starkt fondår trots turbulent 2015 Pressmeddelande STOCKHOLM 2016-01-13 Starkt fondår trots turbulent 2015 Under 2015 nysparades totalt 84 miljarder kronor i fonder. Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under året med drygt 240

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Plain Capital BronX

Plain Capital BronX Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1 Årsberättelse 2010 för Org.nr. 515602-2294 Fondens startdatum 2007.11.30 Jämförelseränta Kursnotering/Handel Utdelning Svenska riksbankens reporänta Månadsvis Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 % Utträdesavgift

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

Informationsbroschyr. Bilagor: Fondbestämmelser samt faktablad. Indecap Guide Sverige. Indecap Guide Global. Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond

Informationsbroschyr. Bilagor: Fondbestämmelser samt faktablad. Indecap Guide Sverige. Indecap Guide Global. Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond Informationsbroschyr Indecap är en oberoende analytiker av fonder och fondbolag. Vår affärsidé är att lotsa våra uppdragsgivare till de bästa fondvalen. Vi drivs av ett stort intresse för kapitalförvaltning

Läs mer

Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

Quesada Försiktig Org. nr: Halvårsredogörelse 2016

Quesada Försiktig Org. nr: Halvårsredogörelse 2016 Org. nr: 515602-5032 Halvårsredogörelse 2016 Placeringsinriktning Quesada Försiktig är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att

Läs mer

IKC Sunrise

IKC Sunrise Årsberättelse för IKC Sunrise Perioden 2012-04-19-2012-12-31 IKC Sunrise 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953 får härmed avge årsberättelse för

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Balanserad Perioden 2016-01-01-2016-06-30 Zmart Balanserad 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

UTVECKLING UNDER ÅRET

UTVECKLING UNDER ÅRET HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 Förvaltningsberättelse PLACERINGSINRIKTNING EDGE (504400-8653) är en hedgefond registrerad i Sverige som står under Finansinspektionens tillsyn. Fonden vänder sig till såväl institutionella

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 2011-03-31

Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 2011-03-31 apr-04 jul-04 okt-04 jan-05 apr-05 jul-05 okt-05 jan-06 apr-06 jul-06 okt-06 jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 Avkastning

Läs mer

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB 17 oktober 2013 Innehållsförteckning 1. Fondbolaget Fonder Uppdragsavtal Registerhållning Limitering av försäljning- och inlösenorder Fondens upphörande eller överlåtelse

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX Under februari utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) positivt och steg med 6 %, omräknat i svenska kronor. Även Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv månad

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Maximal Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Maximal Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Maximal Perioden 2016-01-01-2016-06-30 2016-06-30 Zmart Maximal 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer