Indecap Fonder Årsberättelse 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Indecap Fonder Årsberättelse 2012"

Transkript

1 Indecap Fonder Årsberättelse 2012

2 Inledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sida Inledning 2 Förvaltarteam 3 Året Guidefonderna 5 - Guide Hedgefond 5 - Guide Hedgefond Guide Multihedge 9 - Guide Aktiefond Sverige 11 - Guide Aktiefond Global 13 - Guide Tillväxtmarknadsfond 15 - Guide High Risk Dynamic 17 - Guide Obligationsfond Sverige 19 Innehåll Sida Sparbanksfonderna 21 - Sparbanken Aktiefond Sverige 21 - Sparbanken Global 23 - Sparbanken Tillväxt 25 - Sparbanken Bas 27 Fondguidefonderna 29 - Fondguide Bas 29 - Fondguide Offensiv 31 Risk och kostnadsmått 33 Bolagsinformation och förvaltade fonder 34 Revisionsberättelser och styrelsens godkännande 35 INDECAP AB OCH FONDERNA Indecap är ett värdepappersbolag som arbetar som en oberoende investeringskonsult med inriktning på fonder och fondbolag. Rådgivningen förpackas i fonder (specialfonder) som placerar sina tillgångar i andra fonder. Därmed ges investerare möjlighet att utan egen bevakning alltid vara investerad i de fonder som Indecap enligt sin analys och bedömning anser vara bästa val inom respektive placeringsinriktning. Fonderna erbjuder placeringar som ger tillgång till olika förvaltares kompetens och varierande förvaltningsstilar. Genom kontinuerliga analyser av marknadsförutsättningarna anpassas fondernas innehav löpande till de förvaltningsstilar som Indecap bedömer har störst chans till god utveckling. Diversifieringen av fondernas placeringar till olika förvaltare och förvaltningsstrategier, som utvecklas olika i olika konjunkturskeenden, bidrar också till att ge fondandelsfonderna lägre risknivå jämfört med investeringar i enskilda fonder. Indecap erhöll fondtillstånd, enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, den 22 december I samband därmed övertogs två fonder från Erik Penser Fonder AB: - Guide Hedgefond - Guide Aktiefond Sverige I början av 2006 startades nedanstående fonder: - Guide Aktiefond Global - Guide Tillväxtmarknadsfond - Guide Obligationsfond Sverige - Guide Hedgefond 2 Hösten 2008 startades ytterligare fem fonder med samlingsnamnet Sparbanken Syd fonderna, vilka under våren 2009 bytte namn till Sparbanksfonderna: - Sparbanken Aktiefond Sverige - Sparbanken Global - Sparbanken Tillväxt - Sparbanken Bas - Sparbanken Hedge Under 2009 startades ytterligare en räntefond och två fonder övertogs och namnändrades från Whitebeam Fonder AB: - Sparbanksfond Likviditet (Avvecklad 2012) - Guide Multihedge - Guide Structured (Fonden är vilande). Under 2010 ändrades inriktning på Sparbanken Hedge och fonden bytte namn till: - Fondguide Bas Senare samma år startades ytterligare en Fondguidefond: - Fondguide Offensiv Under 2012 startades fonden : - Guide High Risk Dynamic REDOVISNINGS OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Årsberättelsen avseende fonderna har upprättats enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder (FFFS 2011:42) samt följer Fondbolagens Förenings rekommendationer. Fondernas tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde. Fondernas innehav av finansiella instrument har värderats till senast tillgängliga betalkurs. Om sådana kurser saknas eller om en kurs, enligt fondbolagets bedömning är missvisande, får värdering ske på objektiva grunder. De marknadskommentarer som ges i rapporten ger uttryck för Indcaps marknadsuppfattning under Tillgångarna har marknadsvärderats till periodens senaste notering. Indecap tillhandahåller inte finansiell rådgivning till privatpersoner utan endast information om de fonder som bolaget förvaltar. Årlig avgift avser kalenderåret Den kan variera från år till år. Avgiften utgör fondens förvaltningsavgift, depåavgift samt avgifter för underliggande fonder. Kostnaderna minskar fondens potentiella avkastning. Fonden Guide Structured har under hela året varit vilande. Fonden har inga andelsägare och endast ett innehav (obligation emitterad av Lehman Brothers) värderat till noll. Fonden redovisas därför inte i denna rapport. På de följande sidorna kan du läsa mer om fonderna och hur de har utvecklats under rapportperioden. 2

3 Förvaltarteam ANSVARIG FÖRVALTARE AKTIE- OCH BLANDFONDER TOBIAS KOHL ANSVARIG FÖRVALTARE HEDGE OCH RÄNTEFONDER KARL WAHNBERG Civilekonom från Stockholms Universitet med inriktning på kapitalförvaltning (magisteruppsats). Tobias har tidigare arbetat inom Skandiabanken med rådgivning kring fondplaceringar. Arbetat sedan 2002 som fondanalytiker på Indecap. Sedan 2012 ansvarig förvaltare av Indecaps aktie och blandfonder. Civilingenjör från KTH i Stockholm med inriktning mot tillämpad matematik. Karl har varit verksam inom finanssektorn sedan 1996 via Risk Managementavdelningen på AB Svensk Exportkredit (SEK) och Wassum Investment Consulting (WIC). Karl arbetade utöver detta med tre delar av investeringsprocessen: ALM-studier, kvalitativ och kvantitativ utvärdering av traditionella kapitalförvaltare samt periodisk uppföljning av uppdragsgivarnas förvaltningsresultat. Sedan september 2003 är Karl anställd på Indecap AB, där han är analyschef och ansvarig förvaltare av Indecaps hedgefonder och räntefond, men är även delaktig i analysen och förvaltningen av övriga tillgångsslag. INVESTERINGSUTSKOTT MATS LAGERQVIST INVESTERINGSUTSKOTT NIKLAS LUNDBERG Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har verkat inom finansbranschen sedan Bland annat kan nämnas att Mats har varit VD och vvd för Swedbank Robur AB under tiden Under samma period var Mats styrelseledamot i Fondbolagens Förening där han under vissa år var Civilekonom och diplomerad finansanalytiker vid Handelshögskolan i Stockholm (CEFA). Niklas har varit verksam inom finanssektorn sedan 1989, bland annat som VD för fondutvärderingsföretaget WIN-Rating AB, Senior Manager hos Deloitte & Touche Financial Services. Dessförinnan hade han olika befattningar inom SEB koncernen. Niklas är partner och grundare av Indecap. 3

4 Styrelsen ROLF LYDAHL, STYRELSEORDFÖRANDE MIKAEL BOHMAN, LEDAMOT Rolf har erfarenhet från ledande befattningar inom näringslivet, bl.a. som VD i finansbolaget Probo, vice VD i Nordstiernan och medlem av företagsledningen i Retriva. Rolf driver egen verksamhet i fastighetsbranschen och har dessutom följande styrelseuppdrag: ordförande i fastighetsbolagen Jernhusen och Atlasmuren samt ledamot i Vasakronan och Nobina. Rolf har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Mikael är VD för Sparbanken Västra Mälardalen. Mikael har en lång erfarenhet från olika chefsbefattningar inom banken. Dessförinnan arbetade Mickael bland annat som ekonomichef för ett IT-bolag och hade ledande befattning hos Nordea. MIKAEL CLAESSON, LEDAMOT DANIEL ERIKSSON, LEDAMOT Mikael Claesson är VD för Svensk Handel Försäkringar och har mer än tjugo års erfarenhet från ledande befattningar inom livförsäkringsbranschen. Mellan åren 2001 och 2011 som vvd och VD ansvarig för uppstarten och utvecklingen av verksamheten inom Moderna Försäkringar Liv. Mikael har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Daniel är produktdirektör i Folksams koncernledning. Sitter i styrelsen för bland annat FIH Erhvervsbank A/S och KPA Pensionsservice. Daniel Eriksson är civilekonom (Handelshögskolan i Stockholm), jur.kand. (Stockholms universitet), MBA (INSEAD) och arméingenjör (Arméns tekniska skola). Daniel har under sina sju år på Folksam främst arbetat med förändring varav de senaste fem åren som produktdirektör. STEFAN HOLM, LEDAMOT RICHARD JOSEPHSON, LEDAMOT Stefan är affärsområdeschef för Folksam Partner och sitter i Folksams koncernledning. Han var tidigare vd för Förenade Liv och sitter nu i styrelsen för bland annat KPA Livförsäkring, Folksam Fondförsäkring, Fonus, och det finska försäkringsbolaget Aktia Skadeförsäkring. Stefan är civilekonom från Lunds Universitet och har arbetat i mer än 25 år inom försäkringsbranschen. Richard har arbetat inom den finansiella sektorn i över 20 år. Erfarenheten omfattar bland annat ansvar för corporate finance verksamheten inom Enskilda Securities, chef för Goldman Sachs Stockholmskontor samt partner på EQT Partners. Richard arbetar för närvarande med corporate finance frågor inom SEB Enskilda. 4

5 Styrelsen forts. JACK JUNEL, LEDAMOT Jack har erfarenhet från flera av finansbranschens olika områden. Han har civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Bland tidigare chefsbefattningar märks VD för dåvarande PKbankens fondbolag, VD för Jacobson & Ponsbach Fondkommission, finansdirektör Wasa Försäkring, VD för Länsförsäkringar Kapitalförvaltning. Jack har styrelseuppdrag och förtroendeuppdrag av olika karaktär. Han sitter i disciplinnämnderna för Stockholms fondbörs och Swedsec som licensierar kundrådgivare inom finansbranschen. MATS LAGERQVIST, LEDAMOT/VD Mats är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har verkat inom finansbranschen sedan Bland annat kan nämnas att Mats har varit VD och vvd för Swedbank Robur AB under tiden Under samma period var Mats styrelseledamot i Fondbolagens Förening där han under vissa år var ordförande och vice ordförande. JOACIM LINDGREN, LEDAMOT NIKLAS LUNDBERG, LEDAMOT Joacim är civilekonom och VD för Sörmlands Sparbank sedan Han kom då närmast från tjänsten som VD för SkandiaBanken Fonder AB och ett antal ledande befattningar inom Skandia och PKbanken. Han har ett styrelseuppdrag i sparbanken och är ledamot i styrelser med anknytning till sparbankssfären samt i ett par mindre företag. Civilekonom och diplomerad finansanalytiker vid Handelshögskolan i Stockholm (CEFA). Niklas har varit verksam inom finanssektorn sedan 1989, bland annat som VD för fondutvärderingsföretaget WIN-Rating AB, Senior Manager hos Deloitte & Touche Financial Services. Dessförinnan hade han olika befattningar inom SEB koncernen. HÅKAN NORDBLAD, LEDAMOT PETER BREDELIUS, STÄNDIG SEKRETERARE Håkan är VD för Westra Wermlands Sparbank sedan Han kom då från Nordea där han varit verksam sedan 1990 och hade ett flertal ledande befattningar, bland annat koncernansvarig för Segment Corporate och chef för Lean Banking. Håkan är ledamot i styrelser med anknytning till sparbankssfären samt i Ekoväst Invest och några mindre bolag. Peter är Advokat och delägare i Advokatfirman Lindahl. Peter blev Jur Kand 1988 och efter tjänstgöring vid Nyköpings tingsrätt anställdes han 1990 vid Advokatfirman Lindahl. Peter har särskild erfarenhet inom allmän affärsjuridik, insolvensrätt, fastighetsrätt och processrätt. 5

6 Året kännetecknades av berg och dalbana på världens finansmarknader. I februari utförde ECB den andra delen av den LTRO-finansiering som påbörjades i december föregående år. Detta innebar att Europas banker erbjöds treåriga lån till en procents ränta. De positiva effekterna av detta höll i sig till mitten av mars då den svenska aktiemarknaden stigit med 14,4 procent, Emerging Markets aktier med 15,8 procent och världsindex med 10,8 procent, allt uttryckt i svenska kronor. Samtidigt steg svenska långa räntor från 1,6 procent vid årsskiftet till 2,0 procent i mitten av mars. Den stimulansdrivna riskvilligheten förbyttes sedan tvärt när investerarnas fokus riktades mot inkommande ekonomisk statistik som alltmer pekade mot en svag ekonomisk utveckling med ett negativt scenario för världsekonomin. I Europa hotade en förnyad recession där inkommande statistik påvisade dels en svag utveckling inom industrin med generellt sett vikande aktivitet med indextal under 50 för inköpschefsindexen, dels en privat sektor där utlåningstakten till icke-finansiella företag fortsatte att falla månad för månad. I Asien rapporterades svagare tillväxttal med Kina i spetsen samtidigt som det i USA blev alltmer tydligt att även det bästa ekonomiska scenariot verkade vara en medioker tillväxt runt två procent, vilket är en svag återhämtning efter en kraftfull ekonomisk kontraktion som inte förmår pressa tillbaka arbetslösheten eller verka som ett draglok för världsekonomin i stort. I kombination med detta återkom turbulensen i den politiska utvecklingen i Eurozonen med valrörelser i både Grekland, Frankrike och Spanien vilka tydligt visade på det utbredda folkliga missnöjet. Under perioden mitten av mars till början på juni föll den svenska aktiemarknaden med 12,8 procent medan världsindex föll med 7,7 procent uttryckt i svenska kronor. Svagast var utvecklingen inom tillväxtmarknaderna där till exempel aktiemarknaderna i Ryssland och Brasilien föll med 26,0 respektive 22,5 procent, allt uttryckt i svenska kronor. De svenska långa räntorna handlades som lägst i juni på en nivå om 1,1 procent. Under sommaren började Federal Reserve i USA tala om ytterligare lättnader i form av QE3 och i samband med ECB s presskonferens efter mötet första veckan i augusti utlovade ECB-chefen Mario Draghi att centralbanken stod redo att göra vad som behövdes för att försvara den gemensamma valutan. Under hösten tog Federal Reserve ytterligare ett steg genom att dels utlova oförändrad ränta på 0 procent fram till 2015, dels genom att explicit utfästa sig att bedriva stimulanspolitiken en bra bit in i en fas där både arbetslösheten sjunker och inflationen stiger. Alla dessa åtgärder resulterade i att marknadstrycket minskade på de stora utsatta ekonomierna Spanien och Italien. Med lägre marknadsräntor i Eurozonens krisländer följde under resterande delen av året en börs- och ränterekyl. Den svenska aktiemarknaden slutade året med en uppgång på 16,7 procent, världsindex steg med 9,9 procent och Emerging Markets aktier gick upp med 12,2 procent, allt uttryckt i svenska kronor. Svenska långa räntor sjönk från 1,6 procent till 1,5 procent, vilket innebar en prisuppgång i obligationsindex på 1,6 procent. Den svenska kronan stärktes mot den amerikanska dollarn från 6,9 till 6,5 kronor per dollar och kronan stärktes även relativt Euron från 8,9 till 8,6 kronor per Euro. 6

7 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 okt-03 apr-04 okt-04 apr-05 okt-05 apr-06 okt-06 apr-07 okt-07 apr-08 okt-08 apr-09 okt-09 apr-10 okt-10 apr-11 okt-11 apr-12 okt-12 Guide Hedgefond FONDENS PLACERINGSINRIKTNING Guide Hedgefond placerar tillgångarna i andelar i andra hedgefonder, främst svenska, med olika placeringsstrategier. Detta innebär att fonden erbjuder en väldiversifierad placering med chans till hög riskjusterad avkastning. Fonden utgör därmed ett intressant alternativ till räntebärande placeringar och kan med fördel användas i en större portfölj för att sänka den aktierelaterade risken totalt. Eventuella placeringar i utländska hedgefonder är valutasäkrade. Fonden kan även placera i svenska räntefonder samt på konto hos kreditinstitut. Högsta andel som en enskild fond får utgöra av den totala fondförmögenheten är 40 procent, men fonden har för avsikt att placera i mellan 10 till 25 olika hedgefonder. Målsättningen är att fonden ska ge en jämn och positiv avkastning varje enskilt år, oberoende av utvecklingen på såväl aktie- som räntemarknaderna. Fondens utveckling jämförs mot OMRX-TBILL, ett kort svenskt ränteindex som motsvarar den riskfria räntan. Ansvarig förvaltare: Karl Wahnberg Fondens startdatum: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Avkastningen för Guide Hedgefond uppgick under året till 1,0 procent. Denna avkastning skapades med en risk mätt som standardavvikelse på 1,9 procent. De största positiva bidragen kom från fondens förvaltare inom Long/Short Equity och inom Fixed Income Arbitrage. Inom Long/Short Equity hade förvaltarna överlag bra värdepappersval och inom Fixed Income Arbitrage tjänade förvaltarna mycket pengar på brantare räntekurvor. Det största negativa bidraget stod strategin Optionsarbitrage för, där förvaltarna missbedömde styrkan i den under året fallande volatiliteten. FONDENS UTVECKLING SEDAN START Guide Hedgefond OMRX T-Bill HELÅR , , ,5 99 Guide Hedgefond OMRX T-Bill Fondförmögenheten har ökat från 980,1 miljoner kronor vid årets början till 1 017,1 miljoner kronor vid årets slut. Netto av in- och utflöde i fonden under 2012 var 53,2 miljoner kronor. Vid årsskiftet är Guide Hedgefond investerad i fjorton underliggande hedgefonder, vilka i sin tur är uppdelade inom sju strategier. I dagsläget förefaller den komposition av strategier och förvaltare som vi innehar ha goda möjligheter att leverera attraktiv riskjusterad avkastning framgent. Vårt kontinuerliga arbete med att försöka hitta nya förvaltare inom nya strategier som i dagsläget ej finns representerade i portföljen kommer att ha stort fokus under året för att ytterligare förbättra portföljens karakteristika. Guide Hedgefonds underliggande förvaltare placerar inom de flesta tillgångsslag vilket innebär att fonden är exponerad för risker inom aktie-, ränte-, valuta-, råvaru- och kreditmarknaderna. Det finns även en motpartsrisk avseende var och en av de underliggande förvaltarna. Marknadskommentarer se sid 4. 7

8 TILLGÅNGAR per F IN A N S IELLA A N TA L VÄRDE %A V IN S TR U M EN T TKR F ON D F M H V A LU TA TER M IN ER 0,0 EUR , Swedbank 416 0,0 HEGD EF ON D ER 8 9,0 Adapto Energy Class A 9 8 0,0 Adapto Nordic 100 (A) CAP ,3 Alcur ,1 Excalibur ,7 Futuris Asset M. Futuris ,5 Keel Capital Foghorn SER ,3 Keel Capital Foghorn SER ,0 Harewood AM-VOL EDGE ,3 Lynx ,9 Nektar ,0 Nordic Absolute Return ,7 Skandia Global Hedge ,4 Tanglin ,2 Sentat Event Driven ,6 Sentat Thyra ,9 Summa ö verlåt b ara värd ep ap p er up p t ag na f ö r regelbunden handel inom EES på en reglerad marknad ,0 SU M M A F IN A N SIELLA IN ST R U M EN T ,0 ÖV RIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER NETTO 11,0 Likvida medel ,0 Övriga tillgångar och skulder netto ,0 F ON D F ÖR M ÖGEN HET ,0 Kurs EUR 8,6069 Fonden har handlat med derivatinstrument (valutaterminer) i syfte att valutasäkra utländska innehav. Fonden har ej ställt några säkerheter. Antal andelar är avrundade till heltal. Innehavens värde till TKR. KOSTNADSMÅTT Insättningsavgift: Ingen Uttagsavgift: Ingen Förvaltningskostnad: Förvaltningsavgiften är 0,5% av den genomsnittliga fondförmögenheten + 20% av överavkastningen jämfört med indexutvecklingen de månader fonden ackumulerat går bättre än sitt jämförelseindex. Fonden betalar de avgifter som de fonder som den placerar i tar ut. Hur kostnaden har beräknats framgår på sid. 2. (Högsta fasta förvaltningsarvode enligt fondbestämmelserna 1,0%. Högsta avgifter i underliggande fonder enligt fondbestämmelserna är- fast avgift 2,0%, eventuell prestationsbaserad avgift 50% av respektive underliggande fonds överavkastning mot valt jämförelseindex). Omsättningshastighet: 11,29% Transaktionskostnader: :47 kr. Inga värdepapperstransaktioner har förmedlats via närstående värdepappersinstitut. Årlig avgift:1,17% Totalkostnaden för en engångsinsättning på kr har under de senaste 12 månaderna varit 77:84 kr, varav förvaltningskostnaden utgjorde 50:53 kr. R IS K- OC H A VKA S TN IN GS M Å TT (2 4 M Å N ) % Totalrisk 1,81 1,85 Aktiv risk 1,81 1,87 Totalrisk för jämförelseindex 0,12 0,22 Genomsn. årsavkastning de två senaste åren 1,94 3,27 Genomsn. årsavkastning sedan start (030930) 4,33 3,05 F ON D EN S UTVEC KLIN G (S ED A N S TA R T) NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 113,27 115,09 113,70 112,09 110,73 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) 3,04 1,81 2,45 8,22 2,06 Avkastning (%) 1,04% 2,85% 3,69% 9,20% -3,30% OMRX-TBILL (%) 1,21% 1,62% 0,32% 0,44% 4,35% NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 116,54 116,94 116,97 112,33 103,15 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) 3,99 4,68 4, Avkastning (%) 3,19% 4,11% 8,43% 8,94% 3,11% OMRX-TBILL (%) 3,42% 2,21% 1,93% 2,59% 0,75% Antal andelar avrundade till heltal. Guide Hedgefond RESULTATRÄKNING (TKR) Intäkter och värdeförändring Värdeförändr på OT C-derivat Värdeförändr på fondandelar, not Ränteintäkter Utdelningar Valutavinster och -förluster netto Övriga finansiella intäkter - - Övriga intäkter Summa intäkt och värdeförändr Kostnader Förvaltningskostnader Ersättning till förvaltande bolag Ersättning till förvaringsinstitut - - Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Övriga kostnader Summa kostnader Skatt - - Periodens resultat BALANSRÄKNING (TKR) Tillgångar Fondandelar OT C-derivat med pos markn.värde S:a fin instr med pos markn.värde Bank och övriga likvida medel Förutbet kostnader och uppl intäkter Övriga tillgångar - - Summa tillgångar Skulder OT C-derivat med neg markn.värde 1 - Skatteskulder 71 - Uppl kostnader och förutbet intäkter Övriga skulder Summa Skulder Fondförmögenhet Not 1: Värdeförändring på fondandelar Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Not 2: Förändring fondfmh Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkningen Inbetald uppl utd vid andelsutgivning - - Utbetald uppl utd vid andelsinlösen - - Lämnad utdelning Fondfmh vid periodens slut

9 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-06 jul-06 jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 Guide Hedgefond 2 FONDENS PLACERINGSINRIKTNING Guide Hedgefond 2 placerar tillgångarna i andelar i andra svenska och utländska hedgefonder med olika placeringsstrategier. Detta innebär att fonden erbjuder en väldiversifierad placering med chans till hög riskjusterad avkastning. Fonden utgör därmed ett intressant alternativ till räntebärande placeringar och kan med fördel användas i en större portfölj för att sänka den aktierelaterade risken. Placeringar i utländska hedgefonder är valutasäkrade. Fonden kan även placera i svenska räntefonder samt på konto hos kreditinstitut. Högsta andel som en enskild fond får utgöra av den totala fondförmögenheten är 40 procent, men fonden har för avsikt att placera i mellan 15 till 25 olika hedgefonder. Målsättningen är att fonden ska ge en jämn och positiv avkastning varje enskilt år, oberoende av utvecklingen på såväl aktie- som räntemarknaderna. Fondens utveckling jämförs mot OMRX-TBILL, ett kort svenskt ränteindex som motsvarar den riskfria räntan. Ansvarig förvaltare: Karl Wahnberg Fondens startdatum: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Avkastningen för Guide Hedgefond 2 uppgick under året till 0,3 procent. Denna avkastning skapades med en risk mätt som standardavvikelse på 2,2 procent. Fondens macro- och fixed income arbitage förvaltare gav de största positiva bidragen till fondens avkastning. Dessa förvaltare tjänade en stor del på de under året allt brantare avkastningskurvorna samtidigt som macroförvaltarna även hade bra timing i aktiemarknaden. Det största negativa bidraget stod strategin Optionsarbitrage för, där förvaltarna missbedömde styrkan i den under året fallande volatiliteten. FONDENS UTVECKLING SEDAN START HELÅR , , , ,5 98 Guide Hedgefond 2 Guide Hedgefond 2 OMRX T-Bill OMRX T-Bill Fondförmögenheten har minskat från 981,3 miljoner kronor vid årets början till 888,0 miljoner kronor vid årets slut. Netto av in- och utflöde i fonden under 2012 var -61,4 miljoner kronor. Vid årsskiftet är Guide Hedgefond 2 investerad i tretton underliggande hedgefonder, vilka i sin tur är uppdelade inom åtta strategier. I dagsläget förefaller den komposition av strategier och förvaltare som vi innehar ha goda möjligheter att leverera attraktiv riskjusterad avkastning framgent. Vårt kontinuerliga arbete med att försöka hitta nya förvaltare inom nya strategier som i dagsläget ej finns representerade i portföljen kommer att ha stort fokus under året för att ytterligare förbättra portföljens karakteristika. Guide Hedgefond 2 underliggande förvaltare placerar inom de flesta tillgångsslag vilket innebär att fonden är exponerad för risker inom aktie-, ränte-, valuta-, råvaru- och kreditmarknaderna. Det finns även en motpartsrisk avseende var och en av de underliggande förvaltarna. Marknadskommentarer se sid 4. 9

10 Tillgångar per F IN A N S IELLA A N TA L VÄRDE % A V IN S TR U M EN T TKR F ON D F M H V A LU TA TER M IN ER 0,2 EUR , Swedbank 373 0,0 USD , Swedbank ,2 HED GEF ON D ER 8 3,6 Alcur ,2 Nektar ,7 Futuris ,6 Harewood AM-VOL EDGE ,3 Finisterre Global Opp E Ser ,0 Finisterre Sovereign Dept E ,4 Lynx ,2 Skandia Global Hedge ,5 Tanglin ,7 Summa ö verlåt b ara värd ep ap p er up p t ag na f ö r regelbunde handel inom EES på en reglerad marknad ,6 Pivot Global Value ,1 Summa ö verlåt b ara värd ep ap p er up p t ag na f ö r regelbunden handel utanför EES på en reglerad marknad ,1 Alexandra Glob Investm. F ,0 M. Safety Kleen Shares ,6 Persistent Alpha Enhanced F ,0 Whippoorwill Off Dist Opp CL S ,1 Whippoorwill Off Dist Opp CL S ,1 Whippoorwill Off Dist Opp CL S ,0 Whippoorwill Off Dist Opp CL S ,2 Summa ö verlåt b ara värd ep ap p er up p t ag na f ö r handel utanför EES på en reglerad marknad ,9 S U M M A F IN A N S IELLA IN S TR U M EN T ,8 ÖV R IGA TILLGÅ N GA R OC H S KU LD ER N ETTO 16,2 Likvida medel ,3 Övriga tillgångar och skulder netto ,1 F ON D F ÖR M ÖGEN HET ,0 Kurs USD 6,5105 Kurs EUR 8,6069 Fonden har handlat med derivatinstrument (valutaterminer) i syfte att valutasäkra utländska innehav. Fonden har ej ställt några säkerheter. Antal andelar är avrundade till heltal. Innehavens värde till TKR. KOSTNADSMÅTT Insättningsavgift: Ingen Uttagsavgift: Ingen Förvaltningskostnad: Förvaltningsavgiften är 0,5% av den genomsnittliga fondförmögenheten + 20% av överavkastningen jämfört med indexutvecklingen de månader fonden ackumulerat går bättre än sitt jämförelseindex. Fonden betalar de avgifter som de fonder som den placerar i tar ut. Hur kostnaden har beräknats framgår på sid. 2. (Högsta fasta förvaltningsarvode enligt fondbestämmelserna 1,0%. Högsta avgifter i underliggande fonder enligt fondbestämmelserna är- fast avgift 2,0%, eventuell prestationsbaserad avgift 50% av respektive underliggande fonds överavkastning mot valt jämförelseindex). Omsättningshastighet: 18,06% Transaktionskostnader: :58 kr Inga värdepapperstransaktioner har förmedlats via närstående värdepappersinstitut. Årlig avgift: 1,69% Totalkostnaden för en engångsinsättning på kr har under de senaste 12 månaderna varit 51:67 kr, varav förvaltningskostnaden utgjorde 50:14 kr. R IS K- OC H A VKA S TN IN GS M Å TT (2 4 M Å N ) % Totalrisk 2,43 2,51 Aktiv risk 2,42 2,54 Totalrisk för jämförelseindex 0,12 0,22 Genomsn. årsavkastning de två senaste åren 1,08 3,50 Genomsn. årsavkastning sedan start (060131) 1,48 1,41 FONDENS UTVECKLING (S EDAN S TART) NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 96,53 100,13 101,53 100,06 95,49 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) 3,9 3,25 3,52 2,42 0,51 Avkastning (%) 0,28% 1,90% 5,13% 7,46% -11,67% OMRX-TBILL (%) 1,21% 1,62% 0,32% 0,44% 4,35% NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 108,61 103,08 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) 0,10 - Avkastning (%) 5,47% 3,08% OMRX-TBILL (%) 3,42% 2,04% Antal andelar avrundade till heltal. Guide Hedgefond RESULTATRÄKNING (TKR) Intäkter och värdeförändring Värdeförändr på OTC-derivat Värdeförändr på fondandelar, not Ränteintäkter Utdelningar Valutavinster och -förluster netto Övriga finansiella intäkter - - Övriga intäkter Summa intäkt och värdeförändr Kostnader Förvaltningskostnader Ersättning till förvaltande bolag Ersättning till förvaringsinstitut - - Räntekostnader - - Övriga finansiella kostnader Övriga kostnader Summa kostnader Skatt - Periodens resultat BALANSRÄKNING (TKR) Tillgångar Fondandelar OTC-derivat med pos markn.värde S:a fin instr med pos markn.värde Bank och övriga likvida medel Förutbet kostnader och uppl intäkter Övriga tillgångar - - Summa tillgångar Skulder OTC-derivat med neg markn.värde Skatteskulder 30 - Uppl kostnader och förutbet intäkter Övriga skulder Summa Skulder Fondförmögenhet Not 1: Värdeförändring på fondandelar Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Not 2: Förändring fondfmh Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkningen Inbetald uppl utd vid andelsutgivning - - Utbetald uppl utd vid andelsinlösen - - Lämnad utdelning Fondfmh vid periodens slut

Indecap Fonder Årsberättelse 2013

Indecap Fonder Årsberättelse 2013 Indecap Fonder Årsberättelse 2013 Inledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sida Inledning 2 Förvaltarteam 3 Styrelsen 4-5 Året 2013 6 Guidefonderna 7 - Guide Hedgefond 7 - Guide Hedgefond 2 9 - Guide Multihedge

Läs mer

Årsred ovisning 2012

Årsred ovisning 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll År 2012 i korthet År 2012 i korthet 3 VD:s ord 4 Verksamheten 2012 5 Förvaltningsberättelse 7 Resultaträkning 10 Balansräkning 10 Förändring Eget kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Sid 3 Sid 4 År 2011 i korthet VDs ord Sid 5 Våra uppdrag 2011 Sid 7 Sid 10 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 22 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB Indecap Fonder AB är en oberoende analytiker av fonder och fondbolag. Vår affärsidé är att lotsa våra uppdragsgivare till de bästa fondvalen. Vi drivs av ett stort

Läs mer

NORRSKEN 2014 NORRSKEN

NORRSKEN 2014 NORRSKEN NORRSKEN PLACERINGSINRIKTNING Norrsken är en aktieorienterad hedgefond med en marknadsneutral inriktning. Förvaltningsstrategin är eventdriven där förvaltarna fokuserar på publika bolag där det skett en

Läs mer

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA

HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA I KORTHET Strategi: Brummer Multi-Strategy Master är en specialmottagarfond som investerar i hedgefonder förvaltade av

Läs mer

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE SELECT SVERIGE PLACERINGSINRIKTNING Select Sverige är en aktiefond med särskild inriktning på placeringar i finansiella instrument som främst handlas på marknader i Sverige, som är reglerade och öppna

Läs mer

lynx dynamic i korthet

lynx dynamic i korthet ÅRSBERÄTTELSE 2012 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

lynx i korthet Förvaltningsmål

lynx i korthet Förvaltningsmål ÅRSBERÄTTELSE 2012 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Halvårsredogörelse Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Innehåll INLEDNING 3 VD-ord 4 Risk 5 Den starka början på svenska börsåret kom av sig 6 Marknadssyn AKTIEFONDER 7 Catella Reavinstfond 8 Catella

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9. Balans- och resultaträkning 9

VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9. Balans- och resultaträkning 9 Årsberättelse 2010 Innehåll VD har ordet 4 Awake Swedish Equity Fund 6 Förvaltarna har ordet 7 Nyckeltal och innehav 8 Förvaltningsberättelse 9 Balans- och resultaträkning 9 Awake Swedish Bond Fund 10

Läs mer

Årsberättelse för Excalibur 2014

Årsberättelse för Excalibur 2014 Årsberättelse för Excalibur 2014 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge årsberättelse för Excalibur för perioden 1 januari 31december 2014 Årsberättelsen

Läs mer

SAFE PLAY Årsberättelse 2011

SAFE PLAY Årsberättelse 2011 Årsberättelse 2011 SAFE PLAY Fonden investerar huvudsakligen i räntebärande värdepapper, med låg risk, och fungerar som ett alternativ till att ha pengarna på ett traditionellt bankkonto. Safe Play ska

Läs mer

EKVATOR LIKVIDITETSSTRATEGI 2014

EKVATOR LIKVIDITETSSTRATEGI 2014 EKVATOR LIKVIDITETSSTRATEGI PLACERINGSINRIKTNING Ekvator Likviditetsstrategi är en aktivt förvaltad fond som främst investerar i räntebärande tillgångar i syfte att skapa en långsiktigt konkurrenskraftig

Läs mer

lynx dynamic i korthet

lynx dynamic i korthet halvårsrapport 2013 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

VD har ordet... 3. Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar. Enter Sverige... 4. Enter Sverige Pro... 8. Enter Select...

VD har ordet... 3. Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar. Enter Sverige... 4. Enter Sverige Pro... 8. Enter Select... VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select..... 12 Enter Select Pro..... 16 Enter Maximal.... 20 Enter Maximal Pro.....

Läs mer

AP7. årsredovisning 2012. Världens modernaste pensionssystem4. Statens. erbjudande. Richard. Gröttheim, vd. Flera investeringshorisonter6

AP7. årsredovisning 2012. Världens modernaste pensionssystem4. Statens. erbjudande. Richard. Gröttheim, vd. Flera investeringshorisonter6 AP7 årsredovisning 2012 Statens 10 erbjudande Världens modernaste pensionssystem4 Richard 3 Gröttheim, vd Flera investeringshorisonter6 Innehåll Vd-ord 3 Världens modernaste system 4 Flera investeringshorisonter

Läs mer

Årsberättelse för Excalibur 2012

Årsberättelse för Excalibur 2012 Årsberättelse för Excalibur 2012 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge årsberättelse för Excalibur för perioden 1 januari 31december 2012 Årsberättelsen

Läs mer

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge.

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge. årsberättelse 2014 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande 3 Trafikljusrapport 2013 Stigande börser och sjunkande oro Stärkt fondsparande Ljusare framtid för livbolagen Företagsobligationer populära hos fondtorgen Tillväxten finns i Asien Aldrig har möjligheterna

Läs mer

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell.

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. LANNEBO FONDER Årsredovisning 2005 Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. Anders Lannebo Styrelseordförande Född 1944.

Läs mer

lynx i korthet Förvaltningsmål

lynx i korthet Förvaltningsmål halvårsrapport 2013 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare Sverigefonden Närmar vi oss fort- en ny farande stor börsuppgång? lågt värderad Gör ditt fondsparande stryktåligare Garantums grundare om nyheter i Peritus Graal Kvanthedge steg 11, i fjol Förändringar

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter...

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter... l a n n e b o f o n d e r HALVÅRSREDOGÖRELSE f r fonder 2013 foto: ISToCKPHoTo Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond... 6 9 Lannebo Småbolag... 10 13 Lannebo Småbolag Select... 14 16

Läs mer

Innehållsförteckning. 3 VD-ord 3 Nyheter 4 Marknadsprognoser 5 Ledning, förvaltning och analys

Innehållsförteckning. 3 VD-ord 3 Nyheter 4 Marknadsprognoser 5 Ledning, förvaltning och analys Innehållsförteckning 3 VD-ord 3 Nyheter 4 Marknadsprognoser 5 Ledning, förvaltning och analys 12 Absolutavkastning Plus 14 Absolutavkastning Ränta 16 Access Balanserad 18 Access Emerging Markets 20 Access

Läs mer

AP7. årsredovisning 2010

AP7. årsredovisning 2010 AP7 årsredovisning 2010 Den som inte vill eller kan välja ska få minst lika bra pension som andra. Innehåll Vd-ord 3 Ett händelserikt år 5 Såfa för de som inte vill välja 6 Aktier i ett längre perspektiv

Läs mer

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012 Enter Fonder AB Årsberättelse 2012 ENTER SVERIGE ENTER SVERIGE PRO ENTER SELECT ENTER SELECT PRO ENTER MAXIMAL ENTER MAXIMAL PRO ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS ENTER PENNINGMARKNADSFOND ENTER TREND RÄNTEFOND

Läs mer

Midas Aktiefond 515602-1494

Midas Aktiefond 515602-1494 Helårsredogörelse för Midas Aktiefond Perioden 2011-01-01-2011-12-31 Midas Aktiefond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge helårsredogörelse

Läs mer