Nyttan av digital delaktighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyttan av digital delaktighet"

Transkript

1 Rapport december 2011 Nyttan av digital delaktighet Ett producentperspektiv Hemsida:

2 2 Rapporten Nyttan av digital delaktighet ur ett producentperspektiv är framtagen på uppdrag av Digidel 2013 och finansierad av.se. Governo AB står för innehåll och slutsatser i rapporten i sin helhet.

3 Förord Kampanjen Digidel 2013 har som mål att ytterligare vuxna svenskar ska använda Internet i slutet av år Det är många som bidrar till att kampanjen ska nå målet, både enskilda personer och olika organisationer. De flesta för att det passar väl med deras uppdrag eller för att de känner ett engagemang för att fler personer ska bli digitalt delaktiga. Kampanjen erbjuder dem som gör eller vill göra insatser samverkan i ett nätverk. Det är många som gör goda insatser men som ännu inte är med i nätverket. Dem försöker kampanjen fånga upp. Kampanjen försöker också på olika sätt stimulera till insatser från sådana som rimligen borde ha glädje av att fler personer blir digitalt delaktiga. Alltmer av kommunikation och affärer sker över Internet idag. Om ytterligare 1,3 miljoner människor i Sverige började använda Internet så borde det finnas mycket att tjäna - för alla parter. Frågan är hur mycket det finns att tjäna på en ökad delaktighet; vad tjänar ett företag eller en kommun på att fler kan använda Internet - på minskade kontakt- och transkationskostnader, på ökad egenadministration hos kunder/brukare, på lägre omkostnader och ökad kundtrohet genom bättre service mm? För att kasta ljus på sådana frågor gav kampanjen Governo AB i uppdrag att analysera producentnyttan i fyra branscher; banker, bostadsföretag, kommuner och telekomoperatörer. Governos uppdrag formulerades ganska entydigt; vad tjänar t.ex. en bank på att de kunder som inte använder internetbanken börjar göra det, eller, annorlunda uttryckt, att kunderna går från att vara analoga till att bli digitala. Det är en enkel fråga men det visade sig vara svårt att få ett lika enkelt svar. Verkligheten i fallstudierna var mycket mer komplicerad. Det är många faktorer som måste vägas in och det är få av dessa som det går att sätta ett entydigt pris på. Föreliggande rapport utgör Governos redovisning av uppdraget. Det är uppenbart att det finns mycket att tjäna på att fler blir digitala men det är också tydligt att de studerade organisationerna har anpassat sig till att många inte är på nätet. Fallstudierna utgör ett värdefullt bidrag till en ökad förståelse av den digitala ekonomins faktiska innehåll just nu. De ger också ett stöd för kampanjens fortsatta rekryteringsarbete. Kampanjledningen rekommenderar varmt till läsning. Governo AB står för innehåll och slutsatser i rapporten i sin helhet. För kampanjen Digidel 2013 Mikael von Otter Christine Cars-Ingels Christer Marking 3

4 Innehållsförteckning 4 Sammanfattning Inledning Mål och syfte 8 Metod och frågeställningar 8 Digitalt utanförskap och värdet av innanförskap Några bilder av svenskarnas internetanvändning 10 Vilka är inte digitalt delaktiga? 11 Värdet av innanförskap 12 Utmaningen att få med Late adopters 15 Fallstudie 1: Banken Svenska banker och kunder långt framme i den digitala utvecklingen 18 Vilka bankkunder är inte uppkopplade? 18 Drivkrafter för ökad digital delaktighet 19 Insatser för att öka digital delaktighet 22 Hur påverkas bankens lönsamhet av en ökad digital delaktighet? 24 Avslutande slutsatser och rekommendationer 27 Fallstudie 2: Bostadsbolaget Utvecklingsarbete 28 Insatser för att öka digital delaktighet 30 Drivkrafter för ökad digital delaktighet 30 Vilka tjänster efterfrågas? 34 Hur påverkas fastighetsägarnas lönsamhet av en ökad digital delaktighet? 35 Avslutande slutsatser och rekommendationer 36 Fallstudie 3: Kommunen Två aspekter av digital delaktighet 38 Utbud av e-tjänster 39 Insatser för att öka den digitala delaktigheten 39 Drivkrafter för ökad digital delaktighet 41 Hur påverkas kommunen av ökad digital delaktighet? 45 Avslutande slutsatser och rekommendationer 47 Fallstudie 4: Telekomföretaget IT- och telekombranschen i stark tillväxt 50 Internationell utblick 52 Begränsade insatser för att öka digital delaktighet 53 Utmaningar för ökad bredbandsanvändning 53 Drivkrafter för ökad digital delaktighet 54 Hur påverkas telekomoperatörernas lönsamhet av en ökad digital delaktighet? 57 Avslutande slutsatser och rekommendationer 58 Avslutande reflektioner Källhänvisningar & Noter Bilagor Bilaga 1 Referenser 66 Bilaga 2 Intervjupersoner 67

5 Sammanfattning Kampanjen Digidel lanserades i april 2011 med målet att med gemensamma krafter få ytterligare minst svenskar att börja använda Internet innan utgången av år För att nå målet att öka den digitala delaktigheten behövs många olika partners: offentliga, privata och ideella. Redan idag är många aktörer knutna till kampanjen men det finns behov av fler som kan genomföra insatser. Som ett led i arbetet att utöka partnerkretsen har det varit av intresse att tydliggöra den nytta som olika aktörer har av en ökad digital delaktighet i samhället. Under juni-november 2011 genomfördes därför fyra fallstudier för att belysa nyttor och värden ur ett producentperspektiv. Fallstudierna behandlade följande sektorer: bank, bostäder, kommuner samt telekom. Vilket är exempelvis värdet för en bank där en kund upphör betala sina räkningar över disk? Vilket är värdet för ett bostadsbolag om deras hyresgäster börjar använda den infrastrukturinvestering bolaget gjort när de dragit in bredband i lägenheterna? Vilket är värdet för en kommun av att deras kommuninvånare är digitalt delaktiga? Vilket är värdet för ett telekomföretag om kunderna går från att vara enbart telefonikunder till att bli digitalt delaktiga? Det är tydligt att det finns en mängd olika nyttor som tillkommer olika aktörer när vissa kund- eller brukargrupper övergår från att vara analoga till att bli digitalt delaktiga. I vissa fall är dock sambanden komplexa där nyttor och vinster tillfaller flera aktörer och det är här angeläget att anlägga ett samhällsekonomiskt perspektiv snarare än att studera en enskild producent. Inom de fyra sektorerna har ett antal drivkrafter för att öka den digitala delaktigheten bland kunder och brukare ringats in. Vidare har faktorer som påverkar lönsamhet eller skapar andra nyttor och värden identifierats och en ansats att bedöma graden av påverkan har gjorts. När det gäller fallstudien rörande banken är det tydligt att det finns tämligen få kunder som i dag betalar ärenden över disk. Bedömningen är också att bankerna har kostnadstäckning för ärenden över disk (kostnaden varierar mellan kronor per faktura). Påverkan på lönsamheten härrör därför mindre från att realisera effektiviseringsvinster såsom man gjorde när Internetbankerna utvecklades, och mer från faktorer som ökad kundnöjdhet, ökad användning av befintliga och nya tjänster (de digitala kunderna är mer aktiva och gör fler transaktioner än de analoga) och ökad användning av andra digitala kanaler. Det finns tydliga värden för bankerna av de digitala kanalerna men betydelsen av att parallellt ha analoga kanaler är tydlig. Det handlar inte om antingen-eller utan om både-ock där bankkontoren i stor utsträckning fokuserar på avancerad rådgivning och försäljning. Perspektiv som stärkt varumärke och samhällsengagemang är utöver potential för ökade intäkter viktiga att lyfta fram i dialogen med bankerna. Fallstudien som behandlar bostadsbolagen pekar på att det skett en hel del utvecklingsarbete inom fastighetssektorn både vad gäller infrastruktur och tjänster. En relativt stor del av bostadsbeståndet har i dag tillgång till bredband. 5

6 Drivkrafterna för att öka den digitala delaktighet bland de boende står att finna i faktorer som minskad miljöpåverkan, förbättrad kommunikation och service, ökade möjligheter till kvarboende, effektivare fastighetsförvaltning och ökad attraktivitet i beståndet. Det finns också en påverkan på lönsamheten där dock en utmaning ligger i att de i särklass största vinsterna står att finna i ett ökat kvarboende bland de äldre. Här tillfaller primärt inte vinsterna bostadsbolaget utan snarare vårdgivare, främst kommuner. Det borde finnas potential att anlägga ett kommunkoncernperspektiv på dessa frågor. En annan utmaning rör det faktum att vissa försök som gjorts visar på en bristande betalningsvilja och begränsad efterfrågan på tjänster från hyresgästerna. Ökat kvarboende och även nöjdare hyresgäster bör dock påverka lönsamheten positivt genom minskade kostnader för omflyttning/avflyttning. Vidare skapar en ökad digital delaktighet förutsättningar för effektivare fastighetsförvaltning och service. Den tredje fallstudien beskriver den kommunala sektorn. Denna fallstudie har något annan karaktär och den beskriver kommunen som helhet snarare än en viss verksamhet inom kommunen. Vi kan konstatera att frågan om digital delaktighet i kommuner kan närmas från i huvudsak två perspektiv: dels innebär att en ökad digital delaktighet en möjlighet att ge en bättre och mer effektiv service till kommunmedborgare och andra som interagerar med kommunen, dels har en ökad digital delaktighet betydelse för demokratin och delaktigheten i samhället i stort. Utvecklingen av e-förvaltning pågår i hela den offentliga sektorn och många kommuner gör satsningar för att öka utbudet av e-tjänster och digitala interaktionsmöjligheter. Såväl utbud som ambition varierar dock över landet. Många kommuner gör olika typer av insatser för att öka den digitala delaktigheten, inte minst bedriver biblioteken omfattande arbete. Drivkrafter är bland annat att bidra till att skapa ökad medborgarnytta, intern rationalisering samt att skapa en attraktiv kommun som arbetsplats. Nyttan som kommunerna uppnår handlar om en ökad delaktighet i samhället, att ge möjlighet att utföra ärenden digitalt vilket minskar administration och ökar servicegraden vilket frigör resurser till verksamhets- och kvalitetsutveckling. Den fjärde och avslutande fallstudien rör telekomföretaget. Här är det uppenbart att dessa företag torde gynnas påtagligt av fler digitalt delaktiga i samhället. Drivkrafterna står att finna bland annat i möjligheten att påverka tillväxten genom nya kunder, genom merförsäljning av nya tjänster till befintliga kunder (exempelvis telefonikunden som även blir bredbandskund) samt att arbete för ökad digital delaktighet har betydelse ur ett varumärkes och CSR-perspektiv. Lönsamheten påverkas även av faktorer som lojalare kunder (minskar churn ), möjligheten att skapa nya tjänster och partnerskap och en närmare kommunikation med kunderna och lägre administrativa kostnader. Det finns således många värden för olika aktörer att delta i arbetet att öka den digitala delaktigheten i samhället. Det handlar både om att direkt kunna påverka lönsamheten genom att sälja fler tjänster till existerande och nya kunder eller att effektivisera förvaltningen, och om att mer på sikt stärka varumärken och öka kundnöjdheten. Fokus i denna studie har legat på att belysa nyttan i ett producentperspektiv. Det är dock svårt att undvika att ha både de ekonomiska och de kvalitativa värden som ett digitalt innanförskap har för enskilda individer i åtanke. En individ kan tjäna pengar genom att utnyttja pristransparensen på nätet eller genom att undvika avgifter för analoga transaktioner, skapa bättre förutsättningar för studier och arbete och ges nya förutsättningar till både sociala och kulturella aktiviteter och kontakter. Ökad digital delaktighet är på så sätt av värde för samhället i stort. 6

7 Kampanjen Digidel lanserades i april 2011 med målet att med gemensamma krafter få ytterligare minst svenskar att börja använda Internet innan utgången av år

8 Inledning Kampanjen Digidel lanserades i april 2011 med målet att med gemensamma krafter få ytterligare minst svenskar att börja använda Internet innan utgången av år Digidel är ett nätverk på nationell nivå bestående av olika aktörer som alla vill arbeta för att öka den digitala delaktigheten, exempelvis bibliotek, studieförbund och.se. Kampanjen har ett kansli och.se bidrar med personal till detta samt driver webbplatsen På Digidels webbplats beskrivs nyttan med att kunna använda Internet. Kunskap om Internet gör att man på ett enklare sätt kan var delaktig i samhällsbygget, höja sin röst och ta del av olika e-tjänster. 1 För att nå målet att öka den digitala delaktigheten behövs många olika partners: offentliga, privata och ideella. Redan idag är många aktörer knutna till kampanjen men det finns behov av fler som kan genomföra insatser. Som ett led i arbetet att utöka partnerkretsen finns det anledning att tydliggöra den nytta som olika aktörer har av en ökad digital delaktighet i samhället. Av särskilt intresse är aktörer som har genomfört stora investeringar i informations- och kommunikationsteknik inklusive digitala tjänster och som har ett stort antal kunder/brukare och/eller stora volymer ärenden, transaktioner med mera. Vilket är exempelvis värdet för en bank där en kund upphör betala sina räkningar över disk? Vilket är värdet för ett bostadsbolag om deras hyresgäster börjar använda den infrastrukturinvestering bolaget gjort när de dragit in bredband i lägenheterna? Vilket är värdet för en kommun av att deras kommuninvånare är digitalt delaktiga? Vilket är värdet för ett telekomföretag om kunderna går från att vara enbart telefonikunder till att bli digitalt delaktiga? Fyra fallstudier har genomförts för att belysa nyttor och värden ur ett producentperspektiv. Sektorerna har varit följande: bank, bostäder, kommuner samt telekom. Föreliggande rapport utgör rapporteringen av dessa fallstudier. Mål och syfte Målet är att genom studien synliggöra den nytta som tillkommer olika aktörer när vissa kundgrupper övergår från att vara analoga till att bli digitalt delaktiga. Syftet med uppdraget är att för Digidels räkning skapa goda förutsättningar att knyta till sig nya partners. Rapporten som visar på nyttan som tillkommer olika aktörer ska fungera som dörröppnare i kontakten med dessa potentiella partners. Metod och frågeställningar Inledningsvis har en översiktlig litteraturstudie genomförts i syfte att identifiera såväl tidigare studier som relevanta modeller och ramverk av generell betydelse för att belysa nyttan av ökad digital delaktighet. Vidare har litteratur stude- 8

9 rats de fyra sektorerna specifikt. Totalt har 22 intervjuer genomförts. Utöver det har flera informella samtal skett med personer med god insikt i de olika sektorerna. Den övergripande frågeställningen har rört vilken nytta och vilket värde som tillkommer aktörer i de olika sektorerna när vissa kundgrupper som inte använder Internet och digitala tjänster börjar göra det och följaktligen blir digitalt delaktiga. I respektive fallstudie har därefter specifika frågeställningar vidareutvecklats. Målet är att genom studien synliggöra den nytta som tillkommer olika aktörer när vissa kund grupper övergår från att vara analoga till att bli digitalt delaktiga. 9

10 Digitalt utanförskap och värdet av innanförskap Digidel-kampanjen har som mål att fler svenskar ska kunna använda Internet till nytta och nöje. Detta är en tredjedel av de som idag inte använder Internet alls eller som gör det mycket sällan. Vilka är dessa och vilka värden kan man förvänta sig om de blir delaktiga? Några bilder av svenskarnas internetanvändning Svenska befolkningens internetanvändning följer en positiv trend. Sedan 2004 har undersökningar visat på att internetanvändningen generellt har ökat i Sverige. Detta gäller såväl tillgången till Internet, som användningen av Internet. Framförallt är det tillgången till Internet i svenska hem som har ökat. Detta kan illustreras av det faktum att 91 procent av den svenska befolkningen i åldrarna år idag har Internet hemma jämfört med 79 procent år Figur 1 visar att tillgången till Internet är mycket vanliga bland svenskar i alla åldrar, över hälften i alla åldersgrupper under 74 år har Internet i hemmet. I figur 1 exkluderas dock individer som är över 74 år. Detta är en viktig åldersgrupp eftersom många i denna faktiskt inte har tillgång till Internet. I figur 2 där statistiken baseras på.ses undersökningar snarare än SCBs, illustreras hur tillgången ser ut även för denna äldre åldersgrupp. Vi ser här att tillgången kraftigt minskar när vi inkluderar de som är födda på 20-talet men att det även finns en stor skillnad mellan 40-talisterna och 30-talisterna. Det har också blivit allt vanligare med bredbandsanslutning. Enligt PTS databas som uppdateras årligen, kan man utläsa att 99,9 procent av Sveriges befolkning hade tillgång till bredband och att 98,5 procent av befolkningen har tillgång till bredband via trådbundna accesstekniker. 5 I stort sett hela befolkningen har därmed de tekniska förutsättningarna att skaffa en internetuppkoppling. När det gäller snabbt bredband visar PTS kartläggning att 44 procent av alla hushåll och företag i Sverige har tillgång till bredband med en hastighet av minst 100 Mbit/s. Samtidigt som tillgången till Internet ökat, har också användningen bland befolkningen ökat. Av figur 3 framgår att en stor del av befolkningen använder Internet dagligen idag. Dock är användningen av Internet dagligen mycket liten bland personer födda på 20-talet, och är även begränsat bland personer födda på 30-talet. Vad använder då svenska befolkningen Internet till? Statistiken i figur 4 visar att de flesta har Internet till att kommunicera via e-post men också till att söka information och tjänster på Internet. Efter dessa två användningsområden kommer användningen av Internetbank. Av betydelse är dock att trots att både tillgången till och användningen av Internet är utbredd i alla grupperna är det ständigt en grupp som släpar efter, nämligen de äldre. 10

11 Vilka är inte digitalt delaktiga? Enligt rapporten Svenskarna och Internet 2010 har 85 procent av svenskarna över 16 år tillgång till Internet i hemmet. 8 Det finns dock olika grupper som är digitalt delaktiga i lägre grad än andra. Såväl ålder, födelseland samt utbildningsnivå påverkar exempelvis hur delaktiga individer är. Andel och antal personer som har tillgång till Internet hemma Efter åldersgrupper, år, andelar i procent. År 2011 Samtliga år år år I figur 3, framgick att det finns tydliga skillnader mellan åldersgrupper och att användningen av Internet bland de äldre åldersgrupperna är begränsat: endast sex procent av personer födda på 20-talet använder Internet dagligen. SCB:s statistik visar att bland åldrarna år, har 73 procent av männen tillgång till Internet i hemmet och 61 procent av kvinnorna. 9 Här finns således många icke-användare men i åldrarna över 74 år finns det ännu fler icke-användare. Av svenskar över 75 år är det exempelvis som inte använder Internet (se figur 5) år år år Källa: SCB Figur 1: Andel personer (procent) som har tillgång till Internet i hemmet män kvinnor Det finns också andra grupper där användningen av Internet skiljer sig åt. Exempelvis bland inrikes födda är det vidare något vanligare att använda Internet dagligen än ibland utrikes födda. När det gäller vilka tjänster som utnyttjas är däremot skillnaderna mycket små. 11 Det finns också skillnader mellan grupperna högutbildade och lågutbildade, där de högutbildade i större utsträckning använder Internet. Bland lågutbildade är det exempelvis en av fem som aldrig använt Internet medan det bland de högutbildade endast är en av hundra. 12 Detta gäller framförallt 40-talisterna, där tjänstemän har fått tillgång till datorer och Internet via sina arbeten, något som lågutbildade inte fått möjlighet till och då aldrig kommit i kontakt med IT. 13 Figur 2: Andel personer (procent) som har tillgång till Internet i hemmet Statistiken visar alltså att intresset för Internet avtar med stigande ålder. Även om Sverige internationellt sett har många internetanvändare bland äldre, går spridningen inom denna åldersgrupp långsammare än i yngre åldersgrupper. 11

12 Figur 5: Antal icke-användare i olika åldersgrupper 10 Figur 3: Andel personer (procent) som använder Internet dagligen i hemmet 6 Man skulle kunna vänta sig att de flesta av de nya internetanvändarna skulle komma från de äldre generationerna eftersom denna grupp in nehåller flest icke-användare. Så är dock inte fallet utan nytillskottet kommer främst från 90-talister och 40-talister. 14 I den förstnämnda gruppen är användningen dock så gott som heltäckande idag, 99 procent av åldersgruppen använder Internet. Betydande nya tillskott är således inte att vänta. 15 Diskussionen kring digital delaktighet kan också utgå från känslan av delaktighet i informationssamhället. En majoritet av de som inte känner sig delaktiga i informationssamhället är de som inte använder eller har begränsad tillgång till Internet. Detta har att göra med att de anser sig vara okunniga när det gäller användningen av datorer. Den grupp som här är störst är äldre kvinnor

13 Andel personer som använder Internet efter användningsområde Personer år, andelar i procent. År 2011 Användningsområden för privat bruk under de senaste tre månaderna Använda Internetbank Titta på nyhetssajter Söka information om varor eller tjänster Söka på wikipedia eller andra wikiwebbplatser Delta på sociala nätverkssajter t ex facebook, twitter Använda tjänster med anknytning till resor eller inkvartering Söka hälsoinformation Ladda ned programvara (ej spel) Sälja varor och tjänster, t.ex. via nätauktioner Söka information om utbildningar och kurser Leta efter jobb eller skicka en jobbansökan Rösta i enkäter, skriva namnlistor om medborgerliga eller politiska frågor män kvinnor Ha telefon- eller videosamtal via Internet Läsa eller skicka in åsikter om medborgerliga eller politiska frågor Delta i proffesionella nätverkssajter såsom t.ex. Linkedin Prenumerera på nyheter Genomföra en kurs Källa: SCB Figur 4: Andel personer (procent) som använder Internet 2010, efter användningsområde för privat bruk under de senaste tre månaderna. 7 De äldre använder framför allt Internet till att söka information och söka hjälp för praktiska vardagssaker men också för fritidsintressen. Det går också att urskilja tendenser till att allt fler inom denna åldersgrupp läser tidningen eller tittar på tv på via Internet. 17 De sociala nätverken har också fått ett stort genomslag hos äldre. I.SEs senaste undersökning om svenskarnas användning av Internet, framgår att bland yngre pensionärer är var fjärde person i dag aktiv i ett socialt nätverk på Internet, en ökning med åtta procent jämfört med året innan. 18 Dock har användningen av internetbanker inte haft lika stort genomslag i denna åldersgrupp, endast 52 procent av männen och 37,5 procent av kvinnorna i denna åldersgrupp använder internetbanken till att göra betalningar. 13

14 Detta kan förklaras av den misstänksamhet och rent av rädsla för dataintrång som fanns redan när tjänsten uppkom på 90-talet och som sedan har hängt kvar, framförallt bland de äldre internetanvändarna. 19 Det är inte orimligt att anta att vissa också är oroliga för att det ska vara svårt att använda tjänsterna. Vad kan det då finnas för anledningar till att vissa grupper inte använder Internet? Det kan vara en fråga om att det finns en okunskap kring användningen av datorer rent generellt, och en del icke-användare anser att det är för avancerat att börja använda datorer och Internet. Det kan också vara en fråga om ett rent ointresse för teknik. 20 Men det finns också faktorer som talar för ett ökat internetanvändande även i denna grupp. Bland annat har användningen av Internet via mobiler blivit allt vanligare och framförallt billigare. 21 Detta kan medföra att det blir enklare för ickeanvändare att komma i kontakt med tekniken. Värdet av innanförskap Intuitivt finns många värden av ett ökat innanförskap för den enskilde individen, för näringslivet, för offentlig sektor som levererar olika typer av tjänster till medborgarna allt från barnomsorg och skola till skattedeklarationer och pensionstjänster och för samhället i stort. Individer kan exempelvis utnyttja den ökade pristransparens som shopping på nätet medför eller enklare ha kontakt med en familj som kanske är utspridd i Sverige eller världen. Olika typer av företag får tillgång till nya och större kundgrupper och kan leverera tjänster mer kostnadseffektivt. En kommun kan ha en enklare kontakt med äldre när det gäller val inom äldreomsorgen eller kommunicera med föräldrar till skolelever. Det finns omfattande forskning som visar på vilken nytta som en ökad IT-användning i samhället generellt medför. Det handlar bland annat om positiva effekter på produktivitet och effektivitet. En förutsättning för att dessa nyttor ska kunna realiseras är givetvis att individer är digitalt delaktiga. Det finns också studier som närmare belyser just nyttan och värdet av ett minskat digitalt utanförskap. I Storbritannien har kampanjen Race Online 2012 bland annat låtit konsultföretaget PwC ta fram en studie för att räkna på de ekonomiska effekterna av ett ökat innanförskap. 22 I studien har man studerat fyra områden: utbildning och arbetsmarknad (individ/familjeperspektiv), vård och hälsa (individ/familjeperspektiv), offentliga tjänster samt shopping på Internet (individ/familjeperspektiv). PwC kom fram till att om det digitala utanförskapet minskade så skulle de ekonomiska vinsterna för samhället skulle uppgå till 22 miljarder pund. Konsumenter förlorar i dagsläget exempelvis så mycket som 560 pund årligen genom att inte handla och betala räkningar på Internet. 23 Tabellen nedan summerar resultaten. Figur 6: Ekonomiska effekter av ökad digital delaktighet 14

15 I en annan brittisk studie värderas de ekonomiska effekterna för olika grupper: individer, offentlig sektor, privat sektor och vidare samhällsekonomiska effekter. 24 Bland annat framgår att för individer innebär bättre förutsättningar för både ökad lön dator- och internetanvändare har 3-10 procent högre lön och bättre skolresultat. För offentlig sektorn finns vinster att hämta i form av kostnadsbesparingar och effektivitetsvinster. I studien har man studerat vårdsektorn där man uppskattar att man kan minska antalet uteblivna sjukhusbesök med upp till 60 procent genom effektivare bokningstjänster på nätet. Sammantaget uppskattas de potentiella besparingarna som härrör från en ökad digital delaktighet till 2,6 miljarder pund. 25 Utan att kunna göra uttömmande sökningar har de studier vi identifierat oftast utgått från ett individ/kundperspektiv alternativt ett vidare samhällsekonomiskt perspektiv. Vi har haft svårare att identifiera studier som utgår från ett producentperspektiv. Givet detta är vår förhoppning att kunna tillföra nya perspektiv i föreliggande studie. Utmaningen att få med Late adopters Vi har tidigare beskrivit icke-användare av internet i termer av utanförskap eller grupper som inte är digitalt delaktiga. Detta kan ge sken av att det handlar om en stabil grupp som är svår eller mer eller mindre omöjlig att nå. Ett annat sätt att beskriva situationen är att se Internet som en innovation som så småningom alla kommer att ha. Precis som telefon, TV och mikrovågsugn kommer förr eller senare alla att ha internet. Det handlar i så fall mer om att nå late adopters än att söka inkludera de som står utanför. I praktiken kanske det är samma sak, men attityden och angreppssätten blir måhända annorlunda. Figur 7 bygger på Rogers klassiska teori om spridning av innovationer. 26 Figur 7: Spridning av ny teknologi 27 15

16 Rogers syn är att innovationer sprids i ett naturligt förlopp som följer en adaptionskurva. En liten grupp Innovators är mycket tidigt ute att pröva den nya tekniken som en del i deras egna ambitioner att vara innovativa. Early adopters som kommer i nästa steg är de första vanliga konsumenterna på marknaden. De blir något av testpiloter för övriga. Denna grupp drivs av att de snabbt vill testa något för att avgöra om det är en bra revolutionerande ny lösning eller bara ett blindskott. Early majority ägnar ny teknik intresse men vill att marknaden ska har testat den. Late majority består av personer som inte bryr sig så mycket om ny teknik eller innovationer men tar dem till sig när det nya har etablerats ordentligt. Sist kommer Late adopters eller eftersläntrare / Laggards som kännetecknas av att de är skeptiska till ny teknik, att de inte ser värdet av det nya eller att de inte känner sig kapabla att hantera den nya tekniken. Äldre personer är de klassiska exemplen på denna grupp som också ofta innehåller personer från landsbygden eller har lägre inkomster. Intressant är för övrigt att de 16 procent som i figur 7 anges som en normal siffra för Late adopters är i stort sett samma siffra som antalet personer i Sverige som inte använder internet. Kanske är faktiskt internetmarknaden i Sverige så mogen att det nu bara är late adopters kvar? Genom de olika stegen i adoptionskurvan tenderar social påverkan att spela en avgörande betydelse. Med andra ord Early majority har hört om nya produkter och teknologier från Early adopters. De som tillhör Late majority har introducerats till den nya tekniken av vänner och bekanta som varit tidigare ute. När gruppen Late adopters tar upp den nya teknologin är det vanligtvis någon mer nära och teknikintresserad vän eller familjemedlem som har puffat på dem. Det är med andra ord personer som de litar på som har påverkat dem mer direkt. I en artikel av Madrigal och McClain diskuteras strategier för att nå denna grupp av eftersläntrare. 28 De menar att man först behöver ha en djup förståelse för gruppens situation, behov och krav. Det blir då uppenbart att alla produkter och tjänster som skall nå denna grupp på marknaden måste vara enkla att lära och lätta att använda. En annan erfarenhet är att gruppen ofta tar på sig skulden själva dvs. det är jag som är oerfaren och inte har kunskap snarare än att det är en för komplicerad produkt. En annan slutsats är att man kanske bäst når och kan förklara behoven genom att gå via vänner eller familjemedlemmar som redan har tagit till sig den nya tekniken. Andra delar av det civila samhället som biblioteken och studieförbunden fyller idag en liknande viktig funktion där ett exempel är aktiviteter inom Seniornet. Även studiecirklar och föreningsaktiviteter kring teman som släktforskning och fotografering kan vara viktiga arenor för att väcka intresse och introduceras till den digitala världen. Ett särskilt dilemma avser de som är eftersläntrare av andra orsaker än traditionella som exempelvis ålder. Ett exempel belyser Helsper som studerade socioekonomiska faktorers betydelse för spridningen av Internet i Storbritannien. 29 Som framgår av figur 8 har utbildningsnivå och arbetslöshet stor betydelse. Hon menar att dessa faktorer troligen kan vara minst lika viktiga som ålder i att förklara varför vissa grupper ligger efter i utvecklingen. 16

Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning. möjligheter och begränsningar

Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning. möjligheter och begränsningar Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning möjligheter och begränsningar Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning möjligheter och begränsningar Åke Dahlberg

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Grundläggande betaltjänster

Grundläggande betaltjänster Datum 2010-12-15 Grundläggande betaltjänster redovisning av regeringsuppdrag Diarienummer 10-4001/9.68 ISSN 1650-9862 Författare Ylva Ehn, Anna-Karin Hellsten, Pär Lindberg Post- och telestyrelsen Box

Läs mer

Rapport 2010:23. Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsens årsrapport 2010. Näringslivsenheten

Rapport 2010:23. Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsens årsrapport 2010. Näringslivsenheten Rapport 2010:23 Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsens årsrapport 2010 Näringslivsenheten Foto: Janne Eriksson. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri, november 2010. ISSN: 1654-7691 Rapporten

Läs mer

Grundläggande betaltjänster i förändring

Grundläggande betaltjänster i förändring Rapportnummer PTS-ER-2014:10 Datum 2014-02-28 Grundläggande betaltjänster i förändring Hur påverkas de statliga insatserna? Rapportnummer PTS-ER-2014:10 Diarienummer 14-2018 ISSN 1650-9862 Författare,

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd Linköpings kommun linkoping.se Effektstudie fibernät utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd 2 Förord Denna effektstudie har genomförts av forskare vid Linköpings universitet i samarbete med tjänstemän

Läs mer

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det!

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! Rapport 2001:2 DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! 1. SAMMANFATTNING... 4 2. INLEDNING... 6 2.1. Bakgrund och syfte... 6 2.2. IT - vad är det?... 6 2.3. Rapportens uppläggning... 7 3.

Läs mer

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun 2012 Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun Strategidokument - Slutversion Kommunstyrelsen 1. Bakgrund 02 2. Teknisk bakgrundsbeskrivning 03 3. Nyttan med bredband 06 4. Hinder för utbyggnad av bredband

Läs mer

Digitala klyftor. förr, nu och i framtiden

Digitala klyftor. förr, nu och i framtiden 1011010100001011 01110101101010000101 10111010110101000010 Digitala klyftor 01011101011010100001 förr, nu och i framtiden 10101110101101010000 01010111010110101000 10101011101011010100 01010101110101101010

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Vem använder Internet och till vad? Spridning av Internet bland befolkningen

Vem använder Internet och till vad? Spridning av Internet bland befolkningen Vem använder Internet och till vad? Spridning av Internet bland befolkningen IT-kommissionens rapport 1/2002 1 IT-KOMMISSIONENS FÖRORD Studien Under 1990-talet har ett stort antal hushåll skaffat persondatorer

Läs mer

Bredband ur användarnas perspektiv

Bredband ur användarnas perspektiv MÄLARDALENS HÖGSKOLA PROMEMORIA 1 Institutionen för Ekonomi och Informatik 2005-08-16 Mälardalens Högskola Institutionen för Ekonomi och Informatik Kurs: Uppsatsarbete i Informatik, EI0040, 10p, VT2000

Läs mer

Internet en integrerad del av svensk parti- och detaljhandels affärsverksamhet

Internet en integrerad del av svensk parti- och detaljhandels affärsverksamhet Internet en integrerad del av svensk parti- och detaljhandels affärsverksamhet Jonas Arnberg Andreas Hedlund AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) Forskningsrapport S103 År 2005 ISSN 1102-8882 ISRN HUI-FR--103--SE

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen

Läs mer

Elektroniska affärer Status och trender 2006

Elektroniska affärer Status och trender 2006 Peter Fredholm Elektroniska affärer Status och trender 2006 Utgiven av NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, maj 2006 Boken kan köpas i din bokhandel, alternativt beställas direkt från: booksondemand.e-butik.se.

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Framtidens bank. - en studie av hur banker skulle kunna utformas med hjälp av användbarhet och social media. Frida Iwar Helena Lundgren

Framtidens bank. - en studie av hur banker skulle kunna utformas med hjälp av användbarhet och social media. Frida Iwar Helena Lundgren UPTEC STS11029 Examensarbete 30 hp Juni 2011 Framtidens bank - en studie av hur banker skulle kunna utformas med hjälp av användbarhet och social media Frida Iwar Helena Lundgren Abstract The future of

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER Avsedd för Sveriges kommuner och landsting Dokumenttyp Rapport Datum April 2014 FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden RAPPORT DEN 31 MAJ 2007 DNR 07-4828-000 2007 : 9 Konsumentskyddet på finansmarknaden INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 1. UTGÅNGSPUNKTER 6 1.1 Statens och konsumenternas ansvar 7 1.2 Flera myndigheter

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen Barn och bredband En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter Av: Max Lundin Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi (Studieordning i Utredningssociologi), 15 hp. HT 2009

Läs mer

Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin

Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin Jonas Arnberg Carin Blom Per Hortlund HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE.

Läs mer

Insatser för digital delaktighet Vem gör vad? Christer Marking

Insatser för digital delaktighet Vem gör vad? Christer Marking Insatser för digital delaktighet Vem gör vad? Christer Marking.SE:s konferens den 25 oktober 2010 Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Målgrupp 7 Vem når målgrupperna? 7 Vilka är aktörer? 8 Regeringens

Läs mer

IT-branschen i Sverige

IT-branschen i Sverige Ura 2000:8 ISSN 1401-0844 IT-branschen i Sverige - Var finns de framtida jobben? Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Rapporten ingår i serie Ura som utges av AMS Utredningsenhet. Innehållsförteckning

Läs mer

2005:14. Lånedatorsystemet. Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun

2005:14. Lånedatorsystemet. Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun 2005:14 Lånedatorsystemet Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun MISSIV DATUM DIARIENR 2005-06-10 2004/442-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2004-09-02 Fi2004/3940 Regeringen Finansdepartementet 103

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret OM OFFENTLIG SEKTOR En antologi från Statskontoret Statskontoret, 2012 Innehåll Förord 5 Yvonne Gustafsson 1 Inledning och sammanfattning 7 Åsa-Pia Järliden Bergström och Bob Pernodd 2 Teori och forskningsläget

Läs mer