Allmänt om verksamheten Erik Penser Fondkommission AB bildades 1994 och är ett oberoende värdepappersinstitut med tillstånd från Finansinspektionen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänt om verksamheten Erik Penser Fondkommission AB bildades 1994 och är ett oberoende värdepappersinstitut med tillstånd från Finansinspektionen."

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2005

2 ERIK PENSER FONDKOMMISSION AB Org. nr ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Erik Penser Fondkommission AB (publ.) får härmed avge årsredovisning för år Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Erik Penser Fondkommission AB bildades 1994 och är ett oberoende värdepappersinstitut med tillstånd från Finansinspektionen. Erik Penser Fondkommission är medlem av Stockholmsbörsen, Helsingfors Fondbörs, Svenska Fondhandlareföreningen samt SwedSec, och har tillstånd att bedriva följande verksamheter: Kommissionshandel Värdepappersförmedling Kapitalförvaltning Garantigivning vid emissioner Inlåning och utlåning mot säkerhet i värdepapper Handel med finansiella instrument för egen räkning Bolagets verksamhet bedrivs från Biblioteksgatan 9 i Stockholm och omfattar följande områden: Privatrådgivning Institutionellt mäkleri Analys Kapitalförvaltning Strukturerade produkter Corporate Finance Trading Administration Stabsfunktioner i form av juridik, compliance, risk management, kreditansvarig, oberoende granskning, IT, ekonomi, internservice, marknad och ledning Bolaget är ett helägt dotterbolag till Provivo AB (org. nr ) med säte i Malmö. Yggdrasil AB (org. nr ) med säte i Eslöv, är moderbolag i koncernen. Händelser under 2005 Under 2005 vändes tidigare års förlust till en vinst före skatt om 25 (-10) Mkr. Bolaget har infört ett nytt portföljhanteringssystem som har rönt stor uppskattning bland kunderna. Systemet hanterar såväl egna som externa produkter och flera depåer kan adderas till en helhet. Kunden kan överblicka sin totala ställning på depåerna vilket underlättar vid placeringar och ger underlag för nya affärer. 1

3 Basen i rådgivningen till privatkunderna utgörs av modellportföljen. Placeringsrådet som ansvarar för modellportföljen består av analytiker och mäklare. Portföljens sammansättning baseras därmed på såväl fundamental analys som marknadsinfluenser. Denna kombination har visat sig fungera bra. Sedan modellportföljens start i maj 2004 har portföljen utvecklats bättre än index under 16 av 20 månader. Modellportföljens avkastning under 2005 var 51 % jämfört med SIX Return Index uppgång på 36 %. Risken mätt som standardavvikelse var 12,5 % för modellportföljen jämfört med 10,5 % för SIX Return Index. 160,0 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 jan mar maj jul sep nov EP modellportfölj SIX Return index Den institutionella aktiehandeln har uppvisat ökade affärsvolymer. Fokus på en strategibaserad case-analys har mottagits väl av de svenska fond- och kapitalförvaltarna. Erik Penser Fondkommissions marknadsandel på Stockholms Fondbörs uppgick vid utgången av året till 1,7 % (0,7 %). Inom den diskretionära kapitalförvaltningen har kunderna erhållit en god avkastning under Genom ett outsourcingavtal förvaltar bolaget även Erik Penser Hedgefond, vilken tillhör systerbolaget Erik Penser Fonder AB. Erik Penser Hedgefond har varit en av de bästa svenska hedgefonderna såväl under 2005 som under fondens treåriga historia. Under 2005 uppgick avkastningen (efter avgifter) till 17,5 %. Risken mätt som standardavvikelse under rullande 24 månader uppgick till 3,98 %. Value at risk* var fortsatt låg under året och uppgick per sista december till 0,46 %. Fondens kapital fyrdubblades under året till 800 Mkr. *Value at Risk uttrycker den sannolika förändringen i portföljen. I detta fall med ett 95-procentuellt konfidensintervall, dvs 95 dagar av 100 kommer fonden att förändras med mindre än VaR-måttet. Efterfrågan på företagets strukturerade produkter har varit fortsatt stark under året. Den positiva utvecklingen på de internationella aktiemarknaderna har medfört att avkastningen på många av produkterna varit god och uppgången har medfört ett stort antal vinstsäkringar. I en strukturerad produkt är det nominella beloppet skyddat vid en nedgång men deltar i en uppgång. Denna typ av produkt lämpar sig därför väl för kunder som vill minska sin totala risk men ändå bibehålla en hög exponering mot aktier. Efterfrågan på företagets tjänster inom Corporate Finance har varit god. Uppdragen har omfattat såväl publika transaktioner som förvärvs- och fusionsaffärer samt företagsrekonstruktioner. Under året har affärsområdet förstärkts med fyra medarbetare. 2

4 Erik Penser Fondkommission har under året arrangerat många välbesökta och av kunderna uppskattade aktiviteter. Dessa syftar till att ge kunderna underlag för investeringsbeslut och att skapa inspirerande möten för nya affärsmöjligheter. Under 2005 arrangerades 11 seminarier och 35 bolagsträffar med börsnoterade bolag. Vid seminarierna belyses intressanta och aktuella frågor med föredragshållare från svenskt näringsliv. Regelbundet återkommande är konjunkturseminariet samt seminariet om entreprenörskapets villkor. Bolaget är sedan ett antal år tillbaka involverat i några tvister. Reserveringar har gjorts utifrån bedömt utfall. I december 2005 avgick Johan Åkerhielm ur styrelsen. Personal Under 2005 rekryterades 24 personer (inklusive 6 personer som tillträder i början av 2006), främst till affärssidan. Medelantalet anställda har under året varit 87 (77) personer. Vid årets slut var 96 (87) personer anställda. Se vidare not 5. Finansiella och andra risker Finansiella och andra risker beskrivs under bokslutskommentarer. Se sidan 7. Nyckeltal Rörelseintäkter, Mkr Rörelseresultat, Mkr 25,3-9,6-6,9-38,8-18,7 39,6 Eget kapital, Mkr Soliditet, % Balansomslutning, Mkr Kapitaltäckning, % Medelantal anställda För flerårsöversikt av resultat- och balansräkningar, se not 30. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årsstämman ökar aktiekapitalet med kr genom att reservfonden överföres till aktiekapitalet. Därmed ökar antalet aktier med till aktier. Aktierna äger rätt till utdelning så snart emissionen är registrerad. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står: balanserad vinst :- årets resultat : :- Styrelsen och verkställande direktören föreslår att dessa vinstmedel disponeras enligt följande: balanseras i ny räkning :- Bolagets resultat och ställning framgår av nedanstående resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys med tillhörande notanteckningar. 3

5 RESULTATRÄKNING tkr 1/1 31/12 Ränteintäkter Not Räntekostnader Not RÄNTENETTO Erhållna utdelningar Not Provisionsintäkter Not Provisionskostnader Not Nettoresultat av finansiella transaktioner Not Övriga rörelseintäkter SUMMA RÖRELSEINTÄKTER Allmänna administrationskostnader Not Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Not SUMMA KOSTNADER FÖRE KREDITFÖRLUSTER RESULTAT FÖRE KREDITFÖRLUSTER Kreditförluster netto Not RÖRELSERESULTAT Beräknad skatt Not ÅRETS RESULTAT

6 BALANSRÄKNING tkr per 31/12 Tillgångar Belåningsbara statsskuldförbindelser m m Not Utlåning till kreditinstitut Not Utlåning till allmänheten Not Aktier och andelar Not Aktier och andelar i koncernföretag Not Förvärvade emitterade värdepapper Not Immateriella anläggningstillgångar Not Materiella tillgångar Not Övriga tillgångar Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not SUMMA TILLGÅNGAR Skulder och eget kapital Skulder Skulder till kreditinstitut Not Upplåning från allmänheten Not Emitterade värdepapper Not Övriga skulder Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Eget kapital Not 23 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fond för orealiserade vinster Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Poster inom linjen För egna skulder ställda säkerheter Not Övriga ställda säkerheter Not Ansvarsförbindelser Åtaganden Not

7 KASSAFLÖDESANALYS tkr Den löpande verksamheten Erhållna provisioner och räntor Betalda provisioner och räntor Erhållna nettoresultat av finansiella transaktioner Erhållna utdelningar på aktier och liknande värdepapper Erhållna övriga intäkter Utbetalningar till leverantörer och anställda Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder Förändring av den löpande verksamhetens tillgångar: Utlåning till allmänheten Aktier och andelar Övriga tillgångar Förändring av den löpande verksamhetens skulder: Upplåning från allmänheten Övriga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella och immateriella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetald utdelning Ökning av lån från kreditinstitut Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut I likvida medel ingår delkomponenterna kassa och tillgodohavanden hos centralbanker belåningsbara statsskuldförbindelser och utlåning till kreditinstitut Ovanstående poster är kortfristiga och kan lätt omvandlas till kassamedel till ett känt belopp. De är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer. 6

8 BOKSLUTSKOMMENTARER Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag samt efter Finansinspektionens föreskrift FFFS 2002:22 med tillägg för FFFS 2004:20. Finansiella poster i balansräkningen är upptagna till verkligt värde. Lämnade/mottagna koncernbidrag redovisas direkt i eget kapital med beaktande av en beräknad skatteeffekt av 28 %. Alla belopp i kommentarer och noter redovisas i tkr, där inte annat anges. Koncernredovisning har inte upprättats med stöd av 7 kapitlet Lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag med hänsyn till 7 kapitlet 2 paragrafen i Årsredovisningslagen. Ett dotterbolag behöver inte omfattas av koncernredovisning, om företaget är av ringa betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild av bolaget. Finansiella och andra risker Bolagets uttalade policy innebär en låg riskbenägenhet. Affärssidan har instruktioner utvisande maximala tillåtna exponeringar. Personer ej tillhörande affärssidan kontrollerar att instruktionerna efterlevs. Avvikelserapportering tillställs verkställande direktören. Ränterisker finns i tillgångsposterna Belåningsbara statsskuldförbindelser och Övriga tillgångar (obligationsdelen i aktieindexobligationen). Bolagets överskottslikviditet placeras i statsskuldväxlar. Se not 28. Aktiekursrisker finns i tillgångsposterna Aktier och andelar samt Övriga tillgångar (aktieindexoptionsdelen i aktieindexobligationen). Huvuddelen av positionerna är tagna för att underlätta kunders affärer. Se not 12, 17 och 25. Risken i aktieindexoptionerna har reducerats av att bolaget sålt aktieindexfutures. Valutakursrisker finns i tillgångsposterna Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker, Utlåning till kreditinstitut samt Övriga tillgångar. Merparten av riskerna avser valutakonton i banker. Bolaget är medlem av börsen i Helsingfors. Valutakontona används vid avveckling av dessa affärer. Se not 10. På tillgångssidan finns två balansposter för vilka bolaget saknar säkerheter: Belåningsbara statsskuldförbindelser (motpart svenska staten). Utlåning till kreditinstitut (motpart svenska banker till huvuddelen). Aktier och aktierelaterade instrument finns som säkerheter för övriga tillgångar. Se not 29. 7

9 NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGAR Not 1 Räntor Ränteintäkter Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Övriga ränteintäkter Varav moderbolag Medelränta under året på utlåning till allmänheten 4,88 % 5,81 % Räntekostnader Skulder till kreditinstitut Upplåning från allmänheten Övriga räntekostnader Varav moderbolag Medelränta under året på upplåning från allmänheten 1,08 % 1,47 % Samtliga ränteintäkter respektive räntekostnader på räntebärande värdepapper belöper på omsättningsklassificerade värdepapper. Not 2 Erhållna utdelningar Samtliga utdelningar härrör från balansposten Aktier och andelar. Not 3 Provisioner Samtliga provisionsintäkter och provisionskostnader är värdepappersprovisioner. Varav provisionsintäkter koncernbolag Varav provisionskostnader koncernbolag Not 4 Nettoresultat av finansiella transaktioner Realisationsresultat Aktier/andelar/aktieindexobligationer Räntebärande värdepapper Orealiserade värdeförändringar Aktier/andelar/aktieindexobligationer Valutakursförändringar Totalt Derivatinstrument relaterade till aktier och räntebärande värdepapper ingår i posterna. 8

10 Not 5 Allmänna administrationskostnader Medelantal anställda män kvinnor Fördelningen mellan män och kvinnor i företagets styrelse män 5 5 kvinnor 2 2 Fördelningen mellan män och kvinnor i företagsledningen män 8 8 kvinnor 2 2 Personalens sjukfrånvaro (uttryckt i %) tiden 1/1 31/ Total sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid 4,3 5,4 Andelen av total sjukfrånvaro som har varat i 60 dagar eller mer (långtidsfrånvaro) 52,3 56,1 Sjukfrånvaro för män i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid för män 3,5 5,3 Sjukfrånvaro för kvinnor i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor 6,1 5,6 (Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år och yngre redovisas ej då antalet anställda i denna grupp inte överstiger 10.) Sjukfrånvaro för åldersgruppen år i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid för denna åldersgrupp 3,7 5,1 Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år och äldre i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid för denna åldersgrupp 7,5 7,8 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar: Styrelse, VD och vvd varav tantiem (1.000) (7.463) Övriga anställda Sociala kostnader: Styrelse, VD och vvd varav pensionskostnader (4.947) (1.309) Övriga anställda varav pensionskostnader (6.591) (12.908) varav pensionskostnader (11.538) (14.217) Rörlig Övriga Pensions- Övrig Grundlön ersättning förmåner kostnad ersättning Summa Styrelsens ordförande 0 0 VD Övriga styrelsen Andra ledande befattningshavare, 9 st Summa

11 Bolagens pensionsförpliktelser är täckta av pensionsförsäkringar. VD och vvd har12 månaders uppsägningstid med oförändrade villkor. Information angående ersättning till revisorer Till bolagets revisorer och revisionsföretag har ersättning utgått för revision och annan granskning enligt aktiebolagslagen och årsredovisningslagen (inklusive moms). Revision: Ernst & Young AB Deloitte AB Konsultationer: Ernst & Young AB Not 6 Avskrivningar enligt plan Avskrivningar enligt plan beräknas på tillgångarnas anskaffningsvärde. Avskrivningstiden är 5 år, dvs 20 % per år, för inventarier och immateriella tillgångar, samt 10 år, dvs 10 % per år, för investeringar i förhyrda lokaler oberoende av när under året anskaffningen har skett. Inventarier Immateriella tillgångar Investeringar i förhyrda lokaler Not 7 Kreditförluster netto Samtliga nedskrivningar hänför sig till fordringar på allmänheten. Specifik reservering för individuellt värderade lånefordringar Årets bortskrivning avseende konstaterade kreditförluster -985 Återförda tidigare gjorda reserveringar för sannolika kreditförluster som i årets bokslut redovisas som konstaterade förluster 985 Årets reservering avseende sannolika kreditförluster -519 Inbetalt på tidigare års konstaterade kreditförluster Återförda ej längre erforderliga reserveringar för sannolika kreditförluster Årets nettokostnad Not 8 Beräknad skatteskuld Beräknad skatt 28 % avseende lämnat respektive erhållet koncernbidrag

12 Not 9 Belåningsbara statsskuldförbindelser Samtliga positiva innehav är belåningsbara statspapper samt omsättningstillgångar då de ingår i handelslagret. Svenska staten står som emittent för samtliga innehav. Nominellt värde Uppl. anskaffnvärde Marknadsvärde Tillgångar (positiva innehav) Statsskuldväxlar Realränteobligationer Premieobligationer Bokfört värde Statsskuldväxlarna har bokförts till marknadsvärdet. Bolagets överskottslikviditet placeras i statsskuldväxlar. Någon trading förekommer inte. Återstående löptid <1 år år 5 år år 10 år >10 år Genomsnittlig återstående löptid, år 0,9 0,4 Genomsnittlig procentuell förräntning, % 2,16 2,12 Not 10 Utlåning till kreditinstitut Banker Övriga kreditinstitut Varav i utländsk valuta Löptidsinformation Betalbara på anfordran Not 11 Utlåning till allmänheten Utlåning nominellt värde depåkunder Avgår: reserv för befarade kreditförluster Löptidsinformation Återstående löptid om högst 3 månader Återstående löptid längre än 3 månader men högst 1 år Återstående löptid längre än 1 år men högst 5 år Återstående löptid längre än 5 år Se även not 29 kreditrisk. 11

13 Not 12 Aktier och andelar Anskaffningsvärde Marknadsvärde Svenska aktier, andelar Utländska aktier, andelar Bokfört värde Noterade värdepapper Onoterade värdepapper Bolagets aktiekursrisk vid en aktienedgång på 10 % Not 13 Andelar och aktier i koncernföretag Erik Penser Fondkommission AB förvärvade i september aktier à nominellt belopp EUR 100 (51 % av röster och kapital) i Skandia & Partners S.A. Luxemburg (namnändrat till Erik Penser Luxemburg S.A.) av SkandiaBanken AB. Bolaget bedriver kapitalförvaltningsverksamhet. Rörelsens intäkter uppgick under 2005 till 8,0 Mkr (10,3) och rörelseresultatet till 0,6 Mkr (0). Not 14 Förvärvade emitterade värdepapper Bolaget har förvärvat ej standardiserade aktieindexoptioner och aktieindexobligationer. Dessa har sedan sålts i bolagets namn på villkor som är identiska med de förvärvade. Bolaget står ingen risk. Motsvarande post finns på skuldsidan benämnd emitterade värdepapper. Not 15 Immateriella anläggningstillgångar De immateriella tillgångarna består av licensrättigheter avseende datasystem. Avskrivningstiden är 5 år, dvs 20 % per år. Anskaffningsvärde vid årets början Inköp under året Försäljningar och utrangeringar under året Anskaffningsvärde vid årets slut Ackumulerade avskrivningar vid årets början Avskrivet på under året försålda och utrangerade tillgångar Årets avskrivningar Ackumulerade avskrivningar vid årets slut Bokfört värde

14 Not 16 Materiella tillgångar Avskrivningstiden är 5 år för inventarier och 10 för investeringar i förhyrd lokal. Anskaffningsvärde vid årets början Inköp under året Försäljningar och utrangeringar under året Anskaffningsvärde vid årets slut Ackumulerade avskrivningar vid årets början Avskrivet på under året försålda samt utrangerade tillgångar Årets avskrivning Ackumulerade avskrivningar vid årets slut Bokfört värde Not 17 Övriga tillgångar Aktieindexobligationer/strukturerade produkter Fondlikvidfordringar utländsk valuta Fondlikvider Euroclear netto Övrigt varav koncernbolag Aktieindexobligationer/strukturerade produkter Obligationsdel Aktieindexoptionsdel Derivatinstrument är upptagna under Övriga tillgångar. Verkligt värde Bokfört värde Aktierelaterade instrument Aktieindexobligationer/strukturerade produkter Bolagets aktiekursrisk vid en aktienedgång på 10 % är (-5.534), med beaktande av sålda aktieindexfutures till ett marknadsvärde av ( ). Se även not 28 Ränterisk och not 25 Åtaganden. 13

15 Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Not 19 Skulder till kreditinstitut Banker varav i utländsk valuta 57 Löptidsinformation Betalbara på anfordran Not 20 Upplåning från allmänheten Depåkunder Varav koncernbolag Löptidsinformation Betalbara på anfordran Not 21 Övriga skulder Fondlikvider VPC netto Fondlikvider OM netto Fondlikvidskulder utländsk valuta Övrigt Fondlikvider brutto Euroclear: Fordringar Skulder VPC: Fordringar Skulder Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Specifikation av upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöner och löner Sociala avgifter Övriga upplupna kostnader

16 Not 23 Eget kapital Aktiekapitalet består av aktier. Aktiekapital Reservfond Fond oreal. vinster Balanserat resultat Årets resultat Totalt Ingående balans Vinstdisposition Aktieägartillskott Utdelning Koncernbidrag Omföring fond för oreal. vinster Årets resultat Utgående balans Koncernbidrag från Provivo AB före beräknad skatt Ovillkorat aktieägartillskott från Provivo AB Not 24 För egna skulder ställda säkerheter Börsnoterade aktier Inlåningskonton Aktieindexobligationer Räntebärande värdepapper Mottagen kontantsäkerhet för utlånade värdepapper Övriga ställda säkerheter Verkliga värdet av vidareutlåning av inlånade värdepapper Avgår: mottagen kontantsäkerhet Verkliga värdet av erhållna säkerheter som inte redovisas i balansräkningen för kunder med värdepapperslån (säkerheterna täcker även kunders eventuella övriga engagemang) Not 25 Åtaganden Oåterkalleligt åtagande mot långivaren vid vidareutlåning av inlånade värdepapper Marknadsvärden på sålda aktieindexfutures som används för att hedga den långa positionen av aktieindexoptioner ingående i aktieindexobligationerna som kontantavräknas dagligen. Se not 17 Övriga tillgångar. 175 kontrakt OMXS306A 54 kontrakt Eurex Euro Stoxx kontrakt Tokyo Stock Exchange Stock Price Index 36 kontrakt CME S+Poor 500 Mini Index Future

17 Not 26 Kapitaltäckningsanalys Beräkning av kapitalbas Primärt kapital (netto, efter avdrag för ej inbetalt aktieägartillskott och övriga immateriella tillgångar) Supplementärt kapital Avräkning Summa primärt och supplementärt kapital Utvidgad kapitalbas Reduktion Summa supplementärt kapital och utvidgad kapitalbas Kapitalbas Beräkning av kapitalkrav för kreditrisker Poster i balansräkningen: Summa placeringar Riskvägt belopp Grupp A: Vägningstal 0 % Grupp B: Vägningstal 20 % Grupp C: Vägningstal 50 % Grupp D: Vägningstal 100 % Poster utanför balansräkningen: Nominellt belopp Omräknat belopp Riskvägt belopp Grupp A Grupp B Grupp C Grupp D Summa riskvägt belopp för kreditrisker Grupp A är fordringar och placeringar mot svensk eller utländsk stat, svensk kommun samt koncernfordringar. Grupp B är fordringar och placeringar mot svenska och utländska kreditinstitut. Grupp C är fordringar för vilka säkerheten utgörs av panträtt i bostadsfastighet. Grupp D är övriga fordringar och placeringar. 16

18 Beräkning av kapitalkrav för marknadsrisker Riskvägt belopp Riskvägt belopp för ränterisker varav för specifik risk (17.230) (11.226) varav för generell risk (26.039) (1.629) Riskvägt belopp för aktiekursrisker varav för specifik risk (29.948) (1.129) varav för generell risk (53.539) ( ) Riskvägt belopp för avvecklingsrisker Riskvägt belopp för motpartsrisker och andra risker Riskvägt belopp för valutakursrisker Summa riskvägt belopp för marknadsrisker Beräkning av kapitaltäckningsgrad Kapitalbas Riskvägt belopp för kreditrisker och marknadsrisker Total kapitaltäckningsgrad, % 19,12 22,04 Tillkommande specifikation för värdepappersbolag: Kapitalbas % av fasta omkostnader Överskott Not 27 Utländsk valuta Tillgångar och skulder har värderats till balansdagens kurs. Tillgångar Skulder Nettoposition Fördelning valutor EUR 88 % 114 % DKK 0 % USD 14 % 7 % NOK -1 % 1 % GBP 0 % CHF -22 % JPY 0 % CAD -1 % 100 % 100 % Bolagets valutarisk vid en valutanedgång på 5 %

19 Not 28 Ränterisk Poster i balansräkningen med ränterisk Belåningsbara statsskuldförbindelser Utlåning till allmänheten (fast ränta) Övriga tillgångar (obligationsdelen i aktieindexobligationen) Bokfört värde med ränterisk Bolagets ränterisk vid en ränteuppgång på 1 % Not 29 Kreditrisk Post i balansräkningen Motpart Belåningsbara statsskuldförbindelser Svenska Staten Utlåning till kreditinstitut Övervägande del svenska banker Utlåning till allmänheten Svenska och utländska privatpersoner och företag Aktier Spritt innehav i svenska och utländska börsnoterade företag Övriga tillgångar (aktieindexobligationer/strukturerade produkter) Övervägande del utländska banker Specifikation av säkerheterna till posten Utlåning till allmänheten : Svenska statens premieobligationer Statsobligationer Aktieindexobligationer Aktierelaterade instrument Övrigt (bl a borgen) Blanco Utlåning över belåningsvärdet inkl. ställda tilläggssäkerheter

20 Not 30 Flerårsöversikt i sammandrag, Mkr Resultaträkning Rörelseintäkter Rörelsekostnader Rörelseresultat Kreditförluster, netto Skatt Årets resultat Balansräkning Tillgångar Belåningsbara statsskuldförbindelser Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Aktier och andelar Förvärvade emitterade värdepapper Övriga tillgångar Skulder och eget kapital Skulder till kreditinstitut Upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper Övriga skulder Eget kapital Poster inom linjen För egna skulder ställda panter Övriga ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Åtaganden

21 20

22 REVISIONSBERÄTTELSE Till årsstämman i Erik Penser Fondkommission AB (publ.), organisationsnr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Erik Penser Fondkommission AB för räkenskapsåret Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, värdepappersrörelselagen, lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och ger därmed en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 21

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

FOREX BANK AB Delårsrapport

FOREX BANK AB Delårsrapport FOREX BANK AB 516406-0104 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2008 Innehållsförteckning Sida Utveckling av resultat och ställning 3 Väsentliga faktorer för koncernen och moderbolaget 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DATUM 12 AUGUSTI 2015

DATUM 12 AUGUSTI 2015 DATUM 12 AUGUSTI Tillägg av den 12 augusti till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ) program för utgivning av säkerställda obligationer. Tillägg till grundprospekt avseende Skandiabanken

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Fortsatt volymtillväxt...3 Resultaträkning...4 Balansräkning...5 Redogörelse för förändringar i eget kapital...6 Kassaflödesanalys...7

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2009

Delårsrapport för januari juni 2009 Delårsrapport för januari juni 2009 Allmänt om verksamheten Vi kan med glädje konstatera att banken trots den rådande lågkonjunkturen, gjort ett mycket bra delårsresultat. Resultatet är drygt 100% bättre

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer