Allmänt om verksamheten Erik Penser Fondkommission AB bildades 1994 och är ett oberoende värdepappersinstitut med tillstånd från Finansinspektionen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänt om verksamheten Erik Penser Fondkommission AB bildades 1994 och är ett oberoende värdepappersinstitut med tillstånd från Finansinspektionen."

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2005

2 ERIK PENSER FONDKOMMISSION AB Org. nr ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Erik Penser Fondkommission AB (publ.) får härmed avge årsredovisning för år Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Erik Penser Fondkommission AB bildades 1994 och är ett oberoende värdepappersinstitut med tillstånd från Finansinspektionen. Erik Penser Fondkommission är medlem av Stockholmsbörsen, Helsingfors Fondbörs, Svenska Fondhandlareföreningen samt SwedSec, och har tillstånd att bedriva följande verksamheter: Kommissionshandel Värdepappersförmedling Kapitalförvaltning Garantigivning vid emissioner Inlåning och utlåning mot säkerhet i värdepapper Handel med finansiella instrument för egen räkning Bolagets verksamhet bedrivs från Biblioteksgatan 9 i Stockholm och omfattar följande områden: Privatrådgivning Institutionellt mäkleri Analys Kapitalförvaltning Strukturerade produkter Corporate Finance Trading Administration Stabsfunktioner i form av juridik, compliance, risk management, kreditansvarig, oberoende granskning, IT, ekonomi, internservice, marknad och ledning Bolaget är ett helägt dotterbolag till Provivo AB (org. nr ) med säte i Malmö. Yggdrasil AB (org. nr ) med säte i Eslöv, är moderbolag i koncernen. Händelser under 2005 Under 2005 vändes tidigare års förlust till en vinst före skatt om 25 (-10) Mkr. Bolaget har infört ett nytt portföljhanteringssystem som har rönt stor uppskattning bland kunderna. Systemet hanterar såväl egna som externa produkter och flera depåer kan adderas till en helhet. Kunden kan överblicka sin totala ställning på depåerna vilket underlättar vid placeringar och ger underlag för nya affärer. 1

3 Basen i rådgivningen till privatkunderna utgörs av modellportföljen. Placeringsrådet som ansvarar för modellportföljen består av analytiker och mäklare. Portföljens sammansättning baseras därmed på såväl fundamental analys som marknadsinfluenser. Denna kombination har visat sig fungera bra. Sedan modellportföljens start i maj 2004 har portföljen utvecklats bättre än index under 16 av 20 månader. Modellportföljens avkastning under 2005 var 51 % jämfört med SIX Return Index uppgång på 36 %. Risken mätt som standardavvikelse var 12,5 % för modellportföljen jämfört med 10,5 % för SIX Return Index. 160,0 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 jan mar maj jul sep nov EP modellportfölj SIX Return index Den institutionella aktiehandeln har uppvisat ökade affärsvolymer. Fokus på en strategibaserad case-analys har mottagits väl av de svenska fond- och kapitalförvaltarna. Erik Penser Fondkommissions marknadsandel på Stockholms Fondbörs uppgick vid utgången av året till 1,7 % (0,7 %). Inom den diskretionära kapitalförvaltningen har kunderna erhållit en god avkastning under Genom ett outsourcingavtal förvaltar bolaget även Erik Penser Hedgefond, vilken tillhör systerbolaget Erik Penser Fonder AB. Erik Penser Hedgefond har varit en av de bästa svenska hedgefonderna såväl under 2005 som under fondens treåriga historia. Under 2005 uppgick avkastningen (efter avgifter) till 17,5 %. Risken mätt som standardavvikelse under rullande 24 månader uppgick till 3,98 %. Value at risk* var fortsatt låg under året och uppgick per sista december till 0,46 %. Fondens kapital fyrdubblades under året till 800 Mkr. *Value at Risk uttrycker den sannolika förändringen i portföljen. I detta fall med ett 95-procentuellt konfidensintervall, dvs 95 dagar av 100 kommer fonden att förändras med mindre än VaR-måttet. Efterfrågan på företagets strukturerade produkter har varit fortsatt stark under året. Den positiva utvecklingen på de internationella aktiemarknaderna har medfört att avkastningen på många av produkterna varit god och uppgången har medfört ett stort antal vinstsäkringar. I en strukturerad produkt är det nominella beloppet skyddat vid en nedgång men deltar i en uppgång. Denna typ av produkt lämpar sig därför väl för kunder som vill minska sin totala risk men ändå bibehålla en hög exponering mot aktier. Efterfrågan på företagets tjänster inom Corporate Finance har varit god. Uppdragen har omfattat såväl publika transaktioner som förvärvs- och fusionsaffärer samt företagsrekonstruktioner. Under året har affärsområdet förstärkts med fyra medarbetare. 2

4 Erik Penser Fondkommission har under året arrangerat många välbesökta och av kunderna uppskattade aktiviteter. Dessa syftar till att ge kunderna underlag för investeringsbeslut och att skapa inspirerande möten för nya affärsmöjligheter. Under 2005 arrangerades 11 seminarier och 35 bolagsträffar med börsnoterade bolag. Vid seminarierna belyses intressanta och aktuella frågor med föredragshållare från svenskt näringsliv. Regelbundet återkommande är konjunkturseminariet samt seminariet om entreprenörskapets villkor. Bolaget är sedan ett antal år tillbaka involverat i några tvister. Reserveringar har gjorts utifrån bedömt utfall. I december 2005 avgick Johan Åkerhielm ur styrelsen. Personal Under 2005 rekryterades 24 personer (inklusive 6 personer som tillträder i början av 2006), främst till affärssidan. Medelantalet anställda har under året varit 87 (77) personer. Vid årets slut var 96 (87) personer anställda. Se vidare not 5. Finansiella och andra risker Finansiella och andra risker beskrivs under bokslutskommentarer. Se sidan 7. Nyckeltal Rörelseintäkter, Mkr Rörelseresultat, Mkr 25,3-9,6-6,9-38,8-18,7 39,6 Eget kapital, Mkr Soliditet, % Balansomslutning, Mkr Kapitaltäckning, % Medelantal anställda För flerårsöversikt av resultat- och balansräkningar, se not 30. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årsstämman ökar aktiekapitalet med kr genom att reservfonden överföres till aktiekapitalet. Därmed ökar antalet aktier med till aktier. Aktierna äger rätt till utdelning så snart emissionen är registrerad. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står: balanserad vinst :- årets resultat : :- Styrelsen och verkställande direktören föreslår att dessa vinstmedel disponeras enligt följande: balanseras i ny räkning :- Bolagets resultat och ställning framgår av nedanstående resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys med tillhörande notanteckningar. 3

5 RESULTATRÄKNING tkr 1/1 31/12 Ränteintäkter Not Räntekostnader Not RÄNTENETTO Erhållna utdelningar Not Provisionsintäkter Not Provisionskostnader Not Nettoresultat av finansiella transaktioner Not Övriga rörelseintäkter SUMMA RÖRELSEINTÄKTER Allmänna administrationskostnader Not Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Not SUMMA KOSTNADER FÖRE KREDITFÖRLUSTER RESULTAT FÖRE KREDITFÖRLUSTER Kreditförluster netto Not RÖRELSERESULTAT Beräknad skatt Not ÅRETS RESULTAT

6 BALANSRÄKNING tkr per 31/12 Tillgångar Belåningsbara statsskuldförbindelser m m Not Utlåning till kreditinstitut Not Utlåning till allmänheten Not Aktier och andelar Not Aktier och andelar i koncernföretag Not Förvärvade emitterade värdepapper Not Immateriella anläggningstillgångar Not Materiella tillgångar Not Övriga tillgångar Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not SUMMA TILLGÅNGAR Skulder och eget kapital Skulder Skulder till kreditinstitut Not Upplåning från allmänheten Not Emitterade värdepapper Not Övriga skulder Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Eget kapital Not 23 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fond för orealiserade vinster Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Poster inom linjen För egna skulder ställda säkerheter Not Övriga ställda säkerheter Not Ansvarsförbindelser Åtaganden Not

7 KASSAFLÖDESANALYS tkr Den löpande verksamheten Erhållna provisioner och räntor Betalda provisioner och räntor Erhållna nettoresultat av finansiella transaktioner Erhållna utdelningar på aktier och liknande värdepapper Erhållna övriga intäkter Utbetalningar till leverantörer och anställda Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder Förändring av den löpande verksamhetens tillgångar: Utlåning till allmänheten Aktier och andelar Övriga tillgångar Förändring av den löpande verksamhetens skulder: Upplåning från allmänheten Övriga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella och immateriella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetald utdelning Ökning av lån från kreditinstitut Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut I likvida medel ingår delkomponenterna kassa och tillgodohavanden hos centralbanker belåningsbara statsskuldförbindelser och utlåning till kreditinstitut Ovanstående poster är kortfristiga och kan lätt omvandlas till kassamedel till ett känt belopp. De är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer. 6

8 BOKSLUTSKOMMENTARER Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag samt efter Finansinspektionens föreskrift FFFS 2002:22 med tillägg för FFFS 2004:20. Finansiella poster i balansräkningen är upptagna till verkligt värde. Lämnade/mottagna koncernbidrag redovisas direkt i eget kapital med beaktande av en beräknad skatteeffekt av 28 %. Alla belopp i kommentarer och noter redovisas i tkr, där inte annat anges. Koncernredovisning har inte upprättats med stöd av 7 kapitlet Lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag med hänsyn till 7 kapitlet 2 paragrafen i Årsredovisningslagen. Ett dotterbolag behöver inte omfattas av koncernredovisning, om företaget är av ringa betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild av bolaget. Finansiella och andra risker Bolagets uttalade policy innebär en låg riskbenägenhet. Affärssidan har instruktioner utvisande maximala tillåtna exponeringar. Personer ej tillhörande affärssidan kontrollerar att instruktionerna efterlevs. Avvikelserapportering tillställs verkställande direktören. Ränterisker finns i tillgångsposterna Belåningsbara statsskuldförbindelser och Övriga tillgångar (obligationsdelen i aktieindexobligationen). Bolagets överskottslikviditet placeras i statsskuldväxlar. Se not 28. Aktiekursrisker finns i tillgångsposterna Aktier och andelar samt Övriga tillgångar (aktieindexoptionsdelen i aktieindexobligationen). Huvuddelen av positionerna är tagna för att underlätta kunders affärer. Se not 12, 17 och 25. Risken i aktieindexoptionerna har reducerats av att bolaget sålt aktieindexfutures. Valutakursrisker finns i tillgångsposterna Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker, Utlåning till kreditinstitut samt Övriga tillgångar. Merparten av riskerna avser valutakonton i banker. Bolaget är medlem av börsen i Helsingfors. Valutakontona används vid avveckling av dessa affärer. Se not 10. På tillgångssidan finns två balansposter för vilka bolaget saknar säkerheter: Belåningsbara statsskuldförbindelser (motpart svenska staten). Utlåning till kreditinstitut (motpart svenska banker till huvuddelen). Aktier och aktierelaterade instrument finns som säkerheter för övriga tillgångar. Se not 29. 7

9 NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGAR Not 1 Räntor Ränteintäkter Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Övriga ränteintäkter Varav moderbolag Medelränta under året på utlåning till allmänheten 4,88 % 5,81 % Räntekostnader Skulder till kreditinstitut Upplåning från allmänheten Övriga räntekostnader Varav moderbolag Medelränta under året på upplåning från allmänheten 1,08 % 1,47 % Samtliga ränteintäkter respektive räntekostnader på räntebärande värdepapper belöper på omsättningsklassificerade värdepapper. Not 2 Erhållna utdelningar Samtliga utdelningar härrör från balansposten Aktier och andelar. Not 3 Provisioner Samtliga provisionsintäkter och provisionskostnader är värdepappersprovisioner. Varav provisionsintäkter koncernbolag Varav provisionskostnader koncernbolag Not 4 Nettoresultat av finansiella transaktioner Realisationsresultat Aktier/andelar/aktieindexobligationer Räntebärande värdepapper Orealiserade värdeförändringar Aktier/andelar/aktieindexobligationer Valutakursförändringar Totalt Derivatinstrument relaterade till aktier och räntebärande värdepapper ingår i posterna. 8

10 Not 5 Allmänna administrationskostnader Medelantal anställda män kvinnor Fördelningen mellan män och kvinnor i företagets styrelse män 5 5 kvinnor 2 2 Fördelningen mellan män och kvinnor i företagsledningen män 8 8 kvinnor 2 2 Personalens sjukfrånvaro (uttryckt i %) tiden 1/1 31/ Total sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid 4,3 5,4 Andelen av total sjukfrånvaro som har varat i 60 dagar eller mer (långtidsfrånvaro) 52,3 56,1 Sjukfrånvaro för män i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid för män 3,5 5,3 Sjukfrånvaro för kvinnor i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor 6,1 5,6 (Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år och yngre redovisas ej då antalet anställda i denna grupp inte överstiger 10.) Sjukfrånvaro för åldersgruppen år i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid för denna åldersgrupp 3,7 5,1 Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år och äldre i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid för denna åldersgrupp 7,5 7,8 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar: Styrelse, VD och vvd varav tantiem (1.000) (7.463) Övriga anställda Sociala kostnader: Styrelse, VD och vvd varav pensionskostnader (4.947) (1.309) Övriga anställda varav pensionskostnader (6.591) (12.908) varav pensionskostnader (11.538) (14.217) Rörlig Övriga Pensions- Övrig Grundlön ersättning förmåner kostnad ersättning Summa Styrelsens ordförande 0 0 VD Övriga styrelsen Andra ledande befattningshavare, 9 st Summa

11 Bolagens pensionsförpliktelser är täckta av pensionsförsäkringar. VD och vvd har12 månaders uppsägningstid med oförändrade villkor. Information angående ersättning till revisorer Till bolagets revisorer och revisionsföretag har ersättning utgått för revision och annan granskning enligt aktiebolagslagen och årsredovisningslagen (inklusive moms). Revision: Ernst & Young AB Deloitte AB Konsultationer: Ernst & Young AB Not 6 Avskrivningar enligt plan Avskrivningar enligt plan beräknas på tillgångarnas anskaffningsvärde. Avskrivningstiden är 5 år, dvs 20 % per år, för inventarier och immateriella tillgångar, samt 10 år, dvs 10 % per år, för investeringar i förhyrda lokaler oberoende av när under året anskaffningen har skett. Inventarier Immateriella tillgångar Investeringar i förhyrda lokaler Not 7 Kreditförluster netto Samtliga nedskrivningar hänför sig till fordringar på allmänheten. Specifik reservering för individuellt värderade lånefordringar Årets bortskrivning avseende konstaterade kreditförluster -985 Återförda tidigare gjorda reserveringar för sannolika kreditförluster som i årets bokslut redovisas som konstaterade förluster 985 Årets reservering avseende sannolika kreditförluster -519 Inbetalt på tidigare års konstaterade kreditförluster Återförda ej längre erforderliga reserveringar för sannolika kreditförluster Årets nettokostnad Not 8 Beräknad skatteskuld Beräknad skatt 28 % avseende lämnat respektive erhållet koncernbidrag

12 Not 9 Belåningsbara statsskuldförbindelser Samtliga positiva innehav är belåningsbara statspapper samt omsättningstillgångar då de ingår i handelslagret. Svenska staten står som emittent för samtliga innehav. Nominellt värde Uppl. anskaffnvärde Marknadsvärde Tillgångar (positiva innehav) Statsskuldväxlar Realränteobligationer Premieobligationer Bokfört värde Statsskuldväxlarna har bokförts till marknadsvärdet. Bolagets överskottslikviditet placeras i statsskuldväxlar. Någon trading förekommer inte. Återstående löptid <1 år år 5 år år 10 år >10 år Genomsnittlig återstående löptid, år 0,9 0,4 Genomsnittlig procentuell förräntning, % 2,16 2,12 Not 10 Utlåning till kreditinstitut Banker Övriga kreditinstitut Varav i utländsk valuta Löptidsinformation Betalbara på anfordran Not 11 Utlåning till allmänheten Utlåning nominellt värde depåkunder Avgår: reserv för befarade kreditförluster Löptidsinformation Återstående löptid om högst 3 månader Återstående löptid längre än 3 månader men högst 1 år Återstående löptid längre än 1 år men högst 5 år Återstående löptid längre än 5 år Se även not 29 kreditrisk. 11

13 Not 12 Aktier och andelar Anskaffningsvärde Marknadsvärde Svenska aktier, andelar Utländska aktier, andelar Bokfört värde Noterade värdepapper Onoterade värdepapper Bolagets aktiekursrisk vid en aktienedgång på 10 % Not 13 Andelar och aktier i koncernföretag Erik Penser Fondkommission AB förvärvade i september aktier à nominellt belopp EUR 100 (51 % av röster och kapital) i Skandia & Partners S.A. Luxemburg (namnändrat till Erik Penser Luxemburg S.A.) av SkandiaBanken AB. Bolaget bedriver kapitalförvaltningsverksamhet. Rörelsens intäkter uppgick under 2005 till 8,0 Mkr (10,3) och rörelseresultatet till 0,6 Mkr (0). Not 14 Förvärvade emitterade värdepapper Bolaget har förvärvat ej standardiserade aktieindexoptioner och aktieindexobligationer. Dessa har sedan sålts i bolagets namn på villkor som är identiska med de förvärvade. Bolaget står ingen risk. Motsvarande post finns på skuldsidan benämnd emitterade värdepapper. Not 15 Immateriella anläggningstillgångar De immateriella tillgångarna består av licensrättigheter avseende datasystem. Avskrivningstiden är 5 år, dvs 20 % per år. Anskaffningsvärde vid årets början Inköp under året Försäljningar och utrangeringar under året Anskaffningsvärde vid årets slut Ackumulerade avskrivningar vid årets början Avskrivet på under året försålda och utrangerade tillgångar Årets avskrivningar Ackumulerade avskrivningar vid årets slut Bokfört värde

14 Not 16 Materiella tillgångar Avskrivningstiden är 5 år för inventarier och 10 för investeringar i förhyrd lokal. Anskaffningsvärde vid årets början Inköp under året Försäljningar och utrangeringar under året Anskaffningsvärde vid årets slut Ackumulerade avskrivningar vid årets början Avskrivet på under året försålda samt utrangerade tillgångar Årets avskrivning Ackumulerade avskrivningar vid årets slut Bokfört värde Not 17 Övriga tillgångar Aktieindexobligationer/strukturerade produkter Fondlikvidfordringar utländsk valuta Fondlikvider Euroclear netto Övrigt varav koncernbolag Aktieindexobligationer/strukturerade produkter Obligationsdel Aktieindexoptionsdel Derivatinstrument är upptagna under Övriga tillgångar. Verkligt värde Bokfört värde Aktierelaterade instrument Aktieindexobligationer/strukturerade produkter Bolagets aktiekursrisk vid en aktienedgång på 10 % är (-5.534), med beaktande av sålda aktieindexfutures till ett marknadsvärde av ( ). Se även not 28 Ränterisk och not 25 Åtaganden. 13

15 Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Not 19 Skulder till kreditinstitut Banker varav i utländsk valuta 57 Löptidsinformation Betalbara på anfordran Not 20 Upplåning från allmänheten Depåkunder Varav koncernbolag Löptidsinformation Betalbara på anfordran Not 21 Övriga skulder Fondlikvider VPC netto Fondlikvider OM netto Fondlikvidskulder utländsk valuta Övrigt Fondlikvider brutto Euroclear: Fordringar Skulder VPC: Fordringar Skulder Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Specifikation av upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöner och löner Sociala avgifter Övriga upplupna kostnader

16 Not 23 Eget kapital Aktiekapitalet består av aktier. Aktiekapital Reservfond Fond oreal. vinster Balanserat resultat Årets resultat Totalt Ingående balans Vinstdisposition Aktieägartillskott Utdelning Koncernbidrag Omföring fond för oreal. vinster Årets resultat Utgående balans Koncernbidrag från Provivo AB före beräknad skatt Ovillkorat aktieägartillskott från Provivo AB Not 24 För egna skulder ställda säkerheter Börsnoterade aktier Inlåningskonton Aktieindexobligationer Räntebärande värdepapper Mottagen kontantsäkerhet för utlånade värdepapper Övriga ställda säkerheter Verkliga värdet av vidareutlåning av inlånade värdepapper Avgår: mottagen kontantsäkerhet Verkliga värdet av erhållna säkerheter som inte redovisas i balansräkningen för kunder med värdepapperslån (säkerheterna täcker även kunders eventuella övriga engagemang) Not 25 Åtaganden Oåterkalleligt åtagande mot långivaren vid vidareutlåning av inlånade värdepapper Marknadsvärden på sålda aktieindexfutures som används för att hedga den långa positionen av aktieindexoptioner ingående i aktieindexobligationerna som kontantavräknas dagligen. Se not 17 Övriga tillgångar. 175 kontrakt OMXS306A 54 kontrakt Eurex Euro Stoxx kontrakt Tokyo Stock Exchange Stock Price Index 36 kontrakt CME S+Poor 500 Mini Index Future

17 Not 26 Kapitaltäckningsanalys Beräkning av kapitalbas Primärt kapital (netto, efter avdrag för ej inbetalt aktieägartillskott och övriga immateriella tillgångar) Supplementärt kapital Avräkning Summa primärt och supplementärt kapital Utvidgad kapitalbas Reduktion Summa supplementärt kapital och utvidgad kapitalbas Kapitalbas Beräkning av kapitalkrav för kreditrisker Poster i balansräkningen: Summa placeringar Riskvägt belopp Grupp A: Vägningstal 0 % Grupp B: Vägningstal 20 % Grupp C: Vägningstal 50 % Grupp D: Vägningstal 100 % Poster utanför balansräkningen: Nominellt belopp Omräknat belopp Riskvägt belopp Grupp A Grupp B Grupp C Grupp D Summa riskvägt belopp för kreditrisker Grupp A är fordringar och placeringar mot svensk eller utländsk stat, svensk kommun samt koncernfordringar. Grupp B är fordringar och placeringar mot svenska och utländska kreditinstitut. Grupp C är fordringar för vilka säkerheten utgörs av panträtt i bostadsfastighet. Grupp D är övriga fordringar och placeringar. 16

18 Beräkning av kapitalkrav för marknadsrisker Riskvägt belopp Riskvägt belopp för ränterisker varav för specifik risk (17.230) (11.226) varav för generell risk (26.039) (1.629) Riskvägt belopp för aktiekursrisker varav för specifik risk (29.948) (1.129) varav för generell risk (53.539) ( ) Riskvägt belopp för avvecklingsrisker Riskvägt belopp för motpartsrisker och andra risker Riskvägt belopp för valutakursrisker Summa riskvägt belopp för marknadsrisker Beräkning av kapitaltäckningsgrad Kapitalbas Riskvägt belopp för kreditrisker och marknadsrisker Total kapitaltäckningsgrad, % 19,12 22,04 Tillkommande specifikation för värdepappersbolag: Kapitalbas % av fasta omkostnader Överskott Not 27 Utländsk valuta Tillgångar och skulder har värderats till balansdagens kurs. Tillgångar Skulder Nettoposition Fördelning valutor EUR 88 % 114 % DKK 0 % USD 14 % 7 % NOK -1 % 1 % GBP 0 % CHF -22 % JPY 0 % CAD -1 % 100 % 100 % Bolagets valutarisk vid en valutanedgång på 5 %

19 Not 28 Ränterisk Poster i balansräkningen med ränterisk Belåningsbara statsskuldförbindelser Utlåning till allmänheten (fast ränta) Övriga tillgångar (obligationsdelen i aktieindexobligationen) Bokfört värde med ränterisk Bolagets ränterisk vid en ränteuppgång på 1 % Not 29 Kreditrisk Post i balansräkningen Motpart Belåningsbara statsskuldförbindelser Svenska Staten Utlåning till kreditinstitut Övervägande del svenska banker Utlåning till allmänheten Svenska och utländska privatpersoner och företag Aktier Spritt innehav i svenska och utländska börsnoterade företag Övriga tillgångar (aktieindexobligationer/strukturerade produkter) Övervägande del utländska banker Specifikation av säkerheterna till posten Utlåning till allmänheten : Svenska statens premieobligationer Statsobligationer Aktieindexobligationer Aktierelaterade instrument Övrigt (bl a borgen) Blanco Utlåning över belåningsvärdet inkl. ställda tilläggssäkerheter

20 Not 30 Flerårsöversikt i sammandrag, Mkr Resultaträkning Rörelseintäkter Rörelsekostnader Rörelseresultat Kreditförluster, netto Skatt Årets resultat Balansräkning Tillgångar Belåningsbara statsskuldförbindelser Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Aktier och andelar Förvärvade emitterade värdepapper Övriga tillgångar Skulder och eget kapital Skulder till kreditinstitut Upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper Övriga skulder Eget kapital Poster inom linjen För egna skulder ställda panter Övriga ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Åtaganden

21 20

22 REVISIONSBERÄTTELSE Till årsstämman i Erik Penser Fondkommission AB (publ.), organisationsnr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Erik Penser Fondkommission AB för räkenskapsåret Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, värdepappersrörelselagen, lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och ger därmed en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 21

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0 JURYNS MOTIVERING: Skandiabanken är bättre än andra banker i varje delgren. Internettjänsten är enklare och lättare att förstå, räntorna är bättre, avgifterna lägre

Läs mer

AKTIEINVEST FK AB ÅRSREDOVISNING 2007

AKTIEINVEST FK AB ÅRSREDOVISNING 2007 AKTIEINVEST FK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Vi vill göra dig till en bättre sparare! förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning och verksamhetsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 6. Fem år i sammandrag... 10. Resultaträkning... 13. Balansräkning... 14. Kassaflödesanalys... 15

Förvaltningsberättelse... 6. Fem år i sammandrag... 10. Resultaträkning... 13. Balansräkning... 14. Kassaflödesanalys... 15 Årsredovisning 2005 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse.................. 6 Fem år i sammandrag................. 10 Resultaträkning...................... 13 Balansräkning.......................

Läs mer

Scandem AB 556208-8723. ScandQm~ can em. rsre ovisn i n or.. o. ra ens a sare. Din Qberoende Partner Vid Elinköp. ScandQ

Scandem AB 556208-8723. ScandQm~ can em. rsre ovisn i n or.. o. ra ens a sare. Din Qberoende Partner Vid Elinköp. ScandQ ScandQm~ Scandem AB 5562088723 can em 0.. rsre ovisn i n or.. o ra ens a sare ScandQ Din Qberoende Partner Vid Elinköp ScanåQm~ Scandem AB 5562088723 Styrelsen och verkställande direktören för Scandem

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Sid 3 Sid 4 År 2011 i korthet VDs ord Sid 5 Våra uppdrag 2011 Sid 7 Sid 10 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 22 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Årets bästa bank- och finanssajt 2007

Årets bästa bank- och finanssajt 2007 7 Årets bästa bank- och finanssajt 2007 IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Årsredovisning 2007 Innehåll Ny strategi ökade utlåningen... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 7 Balansräkning...

Läs mer

Sidensjö Sparbank. Lokal Stark Självständig

Sidensjö Sparbank. Lokal Stark Självständig Sidensjö Sparbank Lokal Stark Självständig Årsredovisning 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OMVÄRLDSANALYS...2 REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2005...7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...7 FEM ÅR I SAMMANDRAG, TKR...13

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Tryck: Prinfo Bergs Virserum: 07-5005714

Tryck: Prinfo Bergs Virserum: 07-5005714 Årsredovisning 2006 Innehållsförteckning VD kommentar................................ 4 Sparbanksstämman........................... 6 Fem år i sammandrag......................... 7 Förvaltningsberättelse.........................

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Halvåret i sammandrag Skandia är en av Sveriges största oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Skandiabanken Bokslutskommuniké 2013

Skandiabanken Bokslutskommuniké 2013 Skandiabanken Bokslutskommuniké 203 ekonomisk översikt Skandia är en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet, pension och långsiktigt sparande. Koncernen har 2,5 miljoner kunder

Läs mer

Kommentar till verksamheten 2005

Kommentar till verksamheten 2005 Kommentar till verksamheten 2005 Året som gått Markaryds Sparbanks 131:a verksamhetsår blev ännu ett framgångsrikt år för banken med fortsatt positiv utveckling. Vår balansomslutning växte under året och

Läs mer

Årsred ovisning 2012

Årsred ovisning 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll År 2012 i korthet År 2012 i korthet 3 VD:s ord 4 Verksamheten 2012 5 Förvaltningsberättelse 7 Resultaträkning 10 Balansräkning 10 Förändring Eget kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. Finaref AB. Org.nr: 556634-3280

Årsredovisning. Finaref AB. Org.nr: 556634-3280 Årsredovisning Finaref AB 2011 Org.nr: 556634-3280 Finaref AB, org nr 556634-3280 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Finaref AB avger härmed

Läs mer

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 4 s resultaträkning 9 s balansräkning 10 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 s kassaflödesanalys

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 3. Koncernen. Resultaträkning 6. Rapport över totalresultat 6. Balansräkning 7

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 3. Koncernen. Resultaträkning 6. Rapport över totalresultat 6. Balansräkning 7 ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Rapport över totalresultat 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring av eget kapital 7 Kassaflödesanalys 8 Resultaträkning 9 Rapport

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848.

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag - nyckeltal 3 Resultat- och balansräkning 2014-2010

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

Årsredovisning 115 RKT Ö J L I 341 22/4

Årsredovisning 115 RKT Ö J L I 341 22/4 Årsredovisning 2 0 0 6 22/4 Kommentar till verksamheten 2006 Rekordår Markaryds Sparbank kan under året konstatera en god affärsvolymtillväxt. Vår totala affärsvolym steg med 29 % och översteg därmed för

Läs mer

Årsredovisning. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-12-31. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning...5. Balansräkning...

Årsredovisning. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-12-31. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning...5. Balansräkning... ÅRSREDOVISNING 2009 Årsredovisning Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-12-31 Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning...5 Balansräkning...6 Kassaflödesanalys...7 Tilläggsupplysningar...8

Läs mer

heltidsanställda, varav 40 kvinnor och 25 män. Under året lämnade 3 medarbetare banken med avtalspension.

heltidsanställda, varav 40 kvinnor och 25 män. Under året lämnade 3 medarbetare banken med avtalspension. Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2014, bankens 15:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

Ekonomisk information 2008

Ekonomisk information 2008 ÅRSREDOVISNING 2007 Årsredovisning 2007 Ekonomisk information 2008 Den ekonomiska informationen, såväl på svenska som på engelska, finns tillgänglig på www.sensys.se under Investor Relations. Här kan du

Läs mer

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april.

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april. Årsredovisning 2012 Innehåll: VD:s kommentar... 1 Förvaltningsberättelse... 2 Fem år i sammandrag... 4 Förslag till disposition av bankens vinst.... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning. 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké 2014

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké 2014 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké 2014 Året i sammandrag Skandia är en av Sveriges största bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år och har

Läs mer