6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0"
  • Ove Ek
  • för 2 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 Årsredovisning 2005

2 Årsredovisning 2005 LUVIT året i sammandrag Innehållsförteckning Årsstämma Årsstämma äger rum 25 april Informationstillfälle 2006 Årsstämma - 25 april 6,0 5,5 Försäljningsutveckling Viktigaste händelserna Året i sammandrag VD har ordet Strategisk inriktning Marknad Försäljning & marknadsfokus Kunder till LUVIT Produkt- & tjänsteutveckling LUVITs medarbetare Organisation LUVITs ledning LUVITs styrelse LUVITs största ägare Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Förändring eget kapital Noter Revisionsberättelse kl i G:a Biskopshuset Biskopsgatan 1, Lund. Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Värdepapperscentralen (VPC) förda aktieboken senast den 19 april 2006 dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Box 117, Lund, eller via e- post, Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast den 21 april Bolaget kommer att bekräfta mottagandet av alla anmälningar som görs via e- post. Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer, personnummer eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav uppges. Aktieägare som har sina aktier Delårsrapport 1-25 april Delårsrapport 2-24 juli Delårsrapport 3-24 oktober Tillgängliga rapporter Rapporterna finns tillgängliga på per dessa datum. Ekonomisk information kan även beställas från: LUVIT AB Box Lund Telefon Mail: 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Q1 - Den nya versionen av administrationsdelen i LUVITs system har emottagits mycket positivt av befintliga kunder och flera uppgraderingar är planerade för kvartal 2. Q2 - Kostnaderna har fortsatt sänkts men inte i den omfattningen att det kan kompensera för utebliven nyförsäljning. Beslutsprocesserna ute hos kunderna tar tid och därför har LUVIT genomfört åtgärder för att förkorta startsträckan för nya kunder. Q3 - LUVIT sålde sitt aktieinnehav i intresseföretaget Zenosis Ltd för 2 MKR och det tekniska samarbetet beräknas förvaltarregistrerade, måste för att vara avslutat kring årsskiftet. äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Sådan registrering måste vara verkställd före den 19 april Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Q4 - Försäljningsaktiviteten och antalet besök till nya kunder har fortsatt ökat. LUVIT deltog i Kompetensmässan i Stockholm och erfarenheterna var mycket positiva och gav intressanta kontakter. 2 3

3 VD har ordet ett år som stärker LUVIT inför framtiden Strategisk inriktning med kunden i fokus År 2005 var LUVITs bästa år någonsin och det första året med positivt resultat. Bakom framgången ligger kostnadssänkningar, fokus inom organisationen och stark teknikutveckling som gett bättre funktionalitet och högre kvalité. Under året såldes aktieinnehavet i det engelska bolaget Zenosis som LUVIT varit med om att starta. Försäljningen gav ett kassatillskott på 2 mkr. Dagsläget Inför 2006 står LUVIT starkare än någonsin med kostnadssänkningsprogrammet avklarat, generationsskiftet på teknik och produktsidan genomfört till stora delar, en kärna till en egen säljorganisation som har börjat fungera och en marknad som visar större intresse för e-learning än på många år. Nästa steg LUVIT har gått från att bara erbjuda sina kunder en teknisk plattform för e-learning till att utöka sitt erbjudande och bli mera heltäckande. Förutom licenser för basprogramvaran som erbjuds både för köp och hyra på årsbasis, erbjuder LUVIT numera drift i LUVITs serverhall, olika supportnivåer med bland annat 24/7/365 lösningar, specialutvecklingar och integration med kundernas övriga IT-miljöer, kurser i användandet och driften av LUVIT systemet, nya funktioner i mjukvaran som underlättar produktion och underhåll av kurser, utveckling av kurser dels som ett totalåtagande och dels i olika former av delat ansvar med kundens interna experter och producenter. Från att tidigare haft fokus på högskolor och större företag med behov av en ren teknisk leverans, kan LUVIT nu erbjuda lösningar för såväl högskolor som mindre företag som tar sina första steg inom e-learning till storföretag och organisationer med tiotusentals personer vars utbildning och kompetensprogram ska hållas samman och integreras med såväl befintliga e-learning kurser som andra IT-system. LUVITs uppdrag Den goda utvecklingen förväntas fortsätta under Generationsskiftet på produktsidan kommer att slutföras och den gamla programvaran kommer att börja fasas ut samtidigt som ständigt nya funktioner utvecklas i nära samarbete med kunderna. Försäljningsmetodiken och produktförändringarna kommer att utvecklas vidare och leda till fler nya kunder. Många befintliga kunder står inför strategiska beslut rörande e- learning och LUVIT arbetar hårt för att bli delaktiga i expansionen. Vision LUVIT ska bli en av de ledande leverantörerna av produkter och tjänster för effektiv och lärande informations- och kunskapsspridning via internet. Affärsidé LUVITs affärsidé är att utveckla och leverera nätbaserade produkter och tjänster för kunskaps- och informationsspridning. Våra lösningar effektiviserar och möjliggör kontroll av informationsoch lärandeprocesserna. Kunderna är storföretag, företag med informationsintensiva produkter, universitet, förvaltningar och intresseorganisationer. Vi hjälper kunden att uppnå rätt kompetens, hos rätt person och vid rätt tillfälle. Mål LUVIT ska vara det naturliga valet för organisationer med komplexa affärsprocesser. I första hand ska svenska organisationer med internationell spridning bearbetas. Efter 2006 ska LUVITs produkter, tjänster, organisation och kundreferenser vara så starka att en europeisk expansion kan ske. Övergripande strategier För att nå bolagets mål efterföljs följande strategier under Genom att kombinera bra produkter och tjänster i botten med anpassningsarbete för de enskilda kundernas specifika affärs- och verksamhetsbehov ska LUVIT få kontinuerligt förbättrade kundrelationer, produkter och konkurrenskraft. Försäljningen ska ske med egen högkvalificerad personal och baseras på erbjudande av effektivitetsförbättrande lösningar för kundernas affärs- och verksamhetsprocesser. Produktutvecklingen sker med egna resurser och baseras på Microsofts produkter och verktyg. Internationella standards följs. Utvecklingsarbetet baseras på en iterativ process som leder till kortare utvecklingscykler, ökad kreativitet i dialogen med kunderna och högre kvalitet. Stora och medelstora företag i Sverige samt stora universitet i Sverige och Europa är de kunder som i första hand har nytta av LUVITs produkter och tjänster. Framtidsutsikter Idag är LUVIT en av få leverantörer som har förnyat sitt system till att helt baseras på Microsofts.net-teknik. Att produkten ligger i framkant är viktigt för effektiviteten och kvalitén i utvecklingen av de funktioner marknaden kommer att kräva framöver när erfarenheten och mognadsgraden på marknaden ökar. LUVIT erbjuder en nyckelfärdig lösning där användaren inte behöver hantera det tekniska utan kan fokusera på informations-, utbildnings- och certifieringsprocesserna. Baserat på marknadserfarenheter under de senaste åren kommer LUVIT att fokusera på och öka satsningen inom företagsmarknaden samt fortsätta bearbeta större universitet. LUVITs kostnader är i stor utsträckning fasta och när omsättningen ökar kommer vinsten att stiga snabbt. Avtalen med kunderna förnyas i de flesta fall årligen och således har bolaget en trygg volym i botten. 4 5

4 Marknad på väg mot nya insikter Försäljning och marknadsfokus möter kunden på nya sätt LUVIT verkar på den europiska Ett klart mönster för hur e- har beslutat att göra en gemensam marknaden med huvudfokus learning i de flesta fallen etableras upphandling av ett ramavtal. på Sverige. Kunder finns idag kan nu skönjas. Först används bland mindre och större företag, e-learning av enstaka eldsjälar för Upphandlingen syftar till att organisationer, högskolor och specifika ändamål och det baseras minska antalet leverantörer av universitet. inte alltid på ett strukturerat LMS till de svenska högskolorna LMS. Egenutvecklade lösningar och universiteten till 3-6 st. LUVIT I takt med att insikten om som pusslas ihop inom gruppen/ har gått vidare till den slutliga vad ett Learning Management företaget eller produktioner från uppköpsomgången. System (LMS) är och vad man webb-byråer är inte heller ovanliga kan få ut av det ökar breddas men ofta saknas uppföljning och Ytterligare något som talar för att användandet på marknaden. Nya övergripande kontroll. LUVIT kan växa på universitets- användningsområden framkommer och högskolemarknaden är att två löpande och täcker allt från högre Kundernas krav utvecklas därefter av världens största leverantörer av utbildning till egenutvecklade från enstaka konkreta utbildnings- LMS till högre utbildning numera är kurser ute på företag såsom och informationslösningar till ett företag sedan Nasdaq-noterade introduktion för nyanställda och system som inte bara sprider Blackboard köpt WebCT. De har ren matchning av personal mot information och kunskap utan klart kommunicerat att WebCT:s olika anställningsrollers kompetensoch utbildningsbehov Företag Även om kunskapen om nyttan av LMS ökar väntar marknaden fortfarande på det stora genombrottet för tanken att utbildning, certifiering, introduktioner och spridande av strategier och direktiv drastiskt kan förbättras med system som LUVIT. Mer och mer börjar dock företagsledningar intressera sig för nya sätt att hantera information och kompetens inom sina verksamheter. också mäter och rapporterar till ansvariga att rätt kunskap förmedlas och att det sker på ett effektivt sätt. Detta uppnås med system som LUVIT där uppföljning och rapportering kommer in som en naturlig utveckling av framtagna nätbaserade utbildningar och information. Högre utbildning Svenska universitet och högskolor har de senaste åren inte gjort större investeringar i LMS och idag har flera lärosäten 2-3 mindre system var. En del har upp till tio olika leverantörer varför de nu system ska ersättas av Blackboards system och det kan leda till att deras kunder öppnar sig för nya leverantörer såsom LUVIT. Baserat på marknadserfarenheter från de senaste åren kommer LUVIT att fokusera på företagsmarknaden samt fortsätta bearbeta större universitet. Intensifierat säljarbete Antalet kundbesök och effektiviteten i dessa har ökat väsentligt under 2005 och denna goda utveckling skall förvaltas under Genom metodarbeten inom säljområdet förväntar sig LUVIT att på kort tid och på ett kostnadseffektivt sätt få företagens säljansvariga, personalchefer, utbildningsansvariga och kvalitetsansvariga att förstå hur Learning Management System (LMS) såsom LUVITs kan förbättra affärsprocesser och konkurrenskraft. Potentiella kunder har ofta bara 3-5 företagsövergripande förbättringsoch förändringsprojekt varje år och det kan därför ta 1-2 år innan nya idéer förverkligas. LUVITs sätt att tackla detta är att målmedvetet fortsätta bearbeta de potentiella kunderna, samt att hela tiden utveckla verktyg och licensmodeller som möjliggör för kunden att komma igång snabbare och billigare. Komplett lösning För att kunden snabbare skall komma igång åtar sig LUVIT numera att utveckla kompletta kurser och lösningar. LUVITs system innehåller verktyg som sen möjliggör för kunden att snabbt och billigt ändra i befintligt kursmaterial och producera helt nytt. När behoven ökar och kunden ser fler användningsområden behöver de bara lära sig använda fler funktioner i sitt befintliga LMS istället för att, om de köpt enstaka kurser, lära sig hantera ytterligare ett IT-system. 6 7

5 Kunder till LUVIT nya lösningar Produkt- och tjänsteutveckling nya erbjudanden Skandia Skandia erbjuder kvalificerad personlig rådgivning för privat- och företagskunder med behov av sparande och trygghet. Utifrån en helhetssyn på kunden skapar de lättillgängliga lösningar med högt kunskapsinnehåll som ger valfrihet och mångfald. Skandia är kund till LUVIT sedan 2000 och har med hjälp av LUVIT kontinuerligt utbildat sina försäkringsrådgivare. LUVIT används som ett sammanhållande skal med test och kommunikationsfunktioner. Flera deltidskurser på 2 till 8 månader körs. Vi har gått från 30 dagars klassrumsundervisning till 10 dagar. Dessa dagar kombinerar vi med stora doser egen inläsning och eget arbete på hemmaplan, allt späckat med otaliga deltester. Resultatet har blivit betydligt bättre. För samtidigt har vi lyckats lämna traditionell korvstoppning och etablerat hög egen aktivitet hos kursdeltagarna, säger Anders Wranegård, Learning process owner Skandia. Under våren 2006 utökar Skandia antalet användare till att omfatta hela Skandia, inte bara försäkringsrådgivare. Introduktionsutbildningar och ledarskapsutbildningar är exempel på kurser Skandia kommer att bedriva i LUVIT. Även Skandiabanken i Norge har beslutat sig för att använda sig av LUVIT. Uppsala Monitoring Centre (UMC) Sedan 1978 har Uppsala Monitoring Centre (UMC) varit i fokus när det gäller den oberoende världsomfattande övervakningen av läkemedels biverkningar. Deras databas är den största och mest omfattande i världen och är utvecklad och underhållen av UMC på uppdrag av WHO (World Health Organization). UMC ska tillsammans med LUVIT producera en webbaserad endagsutbildning som ska göras tillgänglig över Internet. LUVITs uppdrag är att pedagogiskt vägleda UMC på ett flödesmässigt professionellt sätt vid skapandet av kursen. Syftet med UMCs kurser är att förbereda och verifiera förkunskaperna hos kursdeltagarna med hjälp av online-utbildningen innan deltagarna ges möjlighet att gå den praktiska utbildningen. Kursen ska marknadsföras, säljas och betalas via UMCs hemsida. Under året som gått har LUVITs produktportfölj fortsatt moderniserats. LUVIT är det enda e-learningföretag i Sverige som klarat de omfattande certifieringstesterna för Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition. Testerna har utförts av Veritest, ett oberoende företag som Microsoft anlitar. Certifieringen har verifierat att Luvit Learning Centre följer de standarder och rekommendationer som Microsoft anger för applikationer på denna serverplattform. Kursproduktion Att kunderna har möjlighet att själva skapa och redigera kursmaterial blir allt viktigare. LUVIT har därför utvecklat nya funktioner och mallar. Det finns också funktioner för att på ett enkelt sätt navigera, skapa ordlistor och söka i texter. LUVIT har under året även jobbat med kursadministration, kursdesign och pedagogisk rådgivning på konsultbasis åt kunderna. Planerad utveckling Under kvartal planeras det stora förändringar och tillägg, framförallt en omarbetad och starkt utökad variant av dokumenthantering. Funktioner för författarsamarbete, versionskontroll och möjlighet till central kontroll och koordinering av kursmaterial är ytterligare några av nya funktionerna. Generationsskiftet som påbörjades 2005 kommer att slutföras under 2006 och LUVIT kommer att ha ett ännu mer konkurrenskraftigt LMS vid ingången till

6 LUVITs medarbetare hög kompetens och erfarenhet Det är medarbetarens kunskap, erfarenhet, engagemang och förmåga till samarbete som är LUVITs framtid. All strategisk produktutveckling sker internt på LUVIT, utifrån erfarenhet från både större och mindre utvecklingsprojekt, med god förståelse för kundens behov och möjligheter och bred kompetens inom teknikutveckling. LUVITs projektledare har en djupare förståelse för teknik, pedagogik och vad som krävs av både kunden och produktutvecklingsprocessen för att genomföra en lyckad implementation av LUVITs produkter och tjänster. Pedagogernas uppgift är både att aktivt påverka den strategiska utvecklingen av LUVITs produkter men även att i form av workshops och utbildningar stödja kunderna vid implementering eller som stöd och hjälp vid intern vidareutveckling med hjälp av LUVITs mjukvara. Anna Johansson, Systemutvecklare Jag har främst kontakt med kunder i samband med anpassningar av våra produkter. Slutresultatet blir ofta bättre om man som utvecklare har direktkontakt med beställaren. Ibland följer jag även med säljare ut på kundmöten som tekniskt stöd. Luvits nya produktgeneration är något som vi utvecklare är stolta över och vi tror att den kan hjälpa både stora och små företag på många olika sätt. Jag tror att kunderna väljer att använda våra produkter därför att vi oftast kan hitta en väldigt bra lösning på just den kundens specifika problem. Som utvecklare är det så klart roligt när man får positiv respons från dem som faktiskt använder systemet i dagliga livet. Per-Ola Nilsson Utvecklingschef Jag ansvarar för utvecklingsarbetet på LUVIT men ägnar också mycket tid åt systemarkitektur och systemutveckling. Jag agerar även kontaktperson kring tekniska frågor gentemot våra kunder. Det som gör det väldigt spännande och inspirerande att jobba på LUVIT är att vi i nära relation med våra kunder utvecklar ett världsledande Learning Management System (LMS). Eftersom LUVIT dessutom rör sig på både företags- och universitetsmarknaden och eftersom LUVIT har kunder världen över får vi också möjligheten att se hur systemet används på olika sätt och utifrån olika förutsättningar. Vi är väldigt glada över de positiva reaktioner vi har fått från våra kunder på den nya produktgenerationen och på vårt arbete tillsammans. En annan sak som också är väldigt kul är det erkännande vi fått genom att vår produkt framgångsrikt genomgått Microsofts mycket tuffa certifiering för Windows 2003 Server. Gunnar Jonsson Kvalitetssäkring Jag arbetar med programutvecklingsarbete, främst med tester av våra produkter, och mot kunder med support vid utveckling av kursmaterial. Det är en kombination som känns klart givande. Jag ser arbetet med kvalitétssäkring som en huvudfråga. Det är här vi kan ge våra kunder det främsta argumentet att söka upp och använda LUVIT. Genom att jobba med våra produkter från olika perspektiv kan jag bidra till arbetet med kvalitétssäkring. De senaste åren har utvecklingsarbetet inom LUVIT varit intensivt. Resultatet är att LUVIT nu kan erbjuda en helt ny produktgeneration. Betecknande är en bättre kvalité, stabilare, mer lättanvända applikationer med bättre prestanda. Konkret kan vi nu uppfylla tydliga kundkrav; en smidig administration lätt att hantera för både små och stora organisationer, förbättrat stöd för att skapa nya kurser och kursmaterial, utvidgad funktionalitet för att skapa information till olika grupper av användare m m. Dessutom kan LUVIT nu snabbare än tidigare bygga ut och justera produkterna utifrån kunders synpunkter och önskemål. Det finns två extra höjdpunkter i arbetet. Det ena är att se när en programfunktionalitet (justerad eller ny), efterfrågad av kunder och väl diskuterad internt, väl fungerande ser dagens ljus. Det andra är när jag och kollegor kan bidra till kunders kursutveckling, där resultatet blir en kurs där såväl arrangörer som kursdeltagare känner sig nöjda. När jag har bidragit till den här typen av resultat känns det extra kul

7 Organisation LUVITs ledning Björn Christoffersson Verkställande Direktör Björn är civilingenjör och har arbetat länge på ABB inom områdena försäljning, leverans och utveckling av datorsystem för processindustrin. Han har varit stationerad i Europa, Asien, USA och Mellersta Östern som VD för dotterbolag och som vice VD i affärsområdesorganisationen. Anställd sedan 2003 Antal aktier 0 Aktier via Luvas Väl Invest Ålder 53 LUVIT, som härstammar från Lunds universitet, bildades Sedan juni 2000 handlas LUVITs aktier på Nya Marknaden vid Stockholmsbörsen under beteckningen LUVA. Koncern LUVIT är intressebolag i Volitogruppen som per den siste december äger 32,5% av aktierna Företagsledning Företagsledningen utgörs av VD, ekonomichef och produktchef. Medarbetare Medarbetarnas kompetens utgör en viktig tillgång för bolaget. LUVITs medarbetare har en hög utbildningsnivå där majoriteten av personalen har en akademisk eller eftergymnasial utbildning. LUVIT har tecknat kollektivavtal med SIF (hängavtal). Vid utgången av 2005 hade LUVIT 19 anställda. Intressebolag - Zenosis Zenosis levererar utbildning i de regelverk som bolag inom läkemedelsindustrin måste följa. Bolaget är ett rent kurshus som har använt LUVITs system i sin uppstartsfas. LUVIT sålde under kvartal 3 sitt aktieinnehav i Zenosis Ltd i England för 2,0 mkr vilket gav en negativ påverkan på resultatet med 0,3 mkr. Zenosis fortsätter under en övergångsperiod att använda LUVITs teknologi och det tekniska samarbetet beräknas vara avslutet kvartal Kamilla Hassander Ekonomichef Kamilla är civilekonom från Lunds Universitet som även har 40 poäng i pedagogik. Efter examen har Kamilla varit verksam som säljare och konsult avseende affärssystem. Hon har även jobbat som revisor på Andersen revisionsbyrå. Anställd sedan 2000 Antal aktier 500 Aktier via Luvas Väl Invest Ålder 34 Stefan Larsson Produktchef Stefan var mellan 1990 och 1997 doktorand i pedagogik, adjunkt och forskningsassistent vid Lunds universitet. Därefter var Stefan ansvarig för Programmet för kompetensutveckling och kursansvarig för Distanskurs i kompetensvetenskap på Malmö Högskola, samt styrelsemedlem i Centrum för kompetensutveckling. Anställd sedan 2000 Antal aktier 100 Aktier via Luvas Väl Invest Ålder

8 LUVITs styrelse LUVITs största ägare Lars-Erik Nilsson, styrelseordförande Lars-Erik är 62 år och har varit styrelseledamot sedan 2001 och ordförande sedan Övriga styrelseuppdrag:styrelseordförande i Axis AB, Informationsförlaget Heimdahls AB, IT Hantverkarna AB och Teligent AB. Styrelseledamot i Consellar AB och Oleinitec AB. Aktier 0 Kamilla Hassander Ekonomichef LUVIT AB Kamilla är 34 år och har varit styrelseledamot sedan Övriga styrelseluppdrag: Styrelseordförande LUVAs Väl Invest. Aktier: 500 och genom LUVAs Väl Invest Jan- Eric Ståhl Professor i mekanisk teknologi och verktygs-maskiner vid LTH, Lunds universitet. Volitogruppen Lunds universitet Andra stora ägare Jan-Eric är 49 år och har varit styrelseledamot sedan 2004 Övriga styrelseuppdrag: UNIVA AB, Solbjersgården AB och i företagsgruppen ProEngCo AB Aktier 0 Anders Wehtje Vice VD & Ekonomidirektör Volito AB Anders är 41 år och har varit styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: Bolag inom Volitogruppen. Styrelsesuppleant CTT systems Aktier Lars Wetterberg Vice President Human Resources, North America and Western Europe Alfa Laval Lars är 51 år och har varit styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: Förtroendeman i Sparbanken Finn, Lund. Aktier 0 Volitogruppens ägande i LUVIT är spritt på i första hand bolagen Nordsidan och Pamtrima Aviation. Volito AB är ett investmentbolag med sin huvudsakliga verksamhet inom flyg, fastigheter och structured finance. Starka kassaflöden från dessa rörelsedrivande verksamheter ger vidare möjligheter att göra finansiella investeringar av mer långsiktig karaktär inom andra verksamhetsområden, vilka Lunds universitet är med sju fakulteter samt forskningscentrum och specialhögskolor den största enheten för forskning och högre utbildning i Sverige. Mångfald och bredd karakteriserar universitetets verksamhet. Huvuddelen av universitetet ligger i Lund, men många utbildningsoch forskningsinstitutioner finns i Malmö. Lärdomstraditionen i Lund går tillbaka till medeltiden, då det fanns en klosterskola i staden. Som Luvas Väl Invest AB (ägs av LUVITs ledningsgrupp) TeknoSeed AB Future Conference AB Marco Baroni är 45 år och har varit suppleant sedan Övriga styrelseuppdrag: I bolag inom Volitogruppen. Aktier 0 investeringar skall skapa värde för aktieägare och anställda. ärkebiskopssäte var Lund under denna tid ett andligt centrum i Skandinavien

9 Förvaltningsberättelse Styrelsen och VD för LUVIT AB (publ) organisationsnummer med säte i Lund, Skåne län får härmed avge årsredovisning avseende räkenskapsåret Ägarförhållanden LUVITs huvudägare är AB Nordsidan 28,3%, Lunds Universitets Utvecklings AB med 11,6% samt Luvas Väl Invest AB med 10,4% av kapital och röster. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till och bolaget har per den 30 december 2005 totalt aktieägare. Verksamheten LUVIT AB (publ) är ett bolag inom mjukvarubranschen och bildades 1998 i Lund, Sverige. Bolaget utvecklar och levererar nätbaserade produkter och tjänster för kunskaps- och informationsspridning. LUVITs lösningar effektiviserar och möjliggör kontroll av informations- och lärandeprocesserna i företag, organisationer, universitet och högskolor. Under det senaste året har erbjudandet mot utvalda marknader har förstärkts och kostnadskontrollen har ytterligare skärpts. Under kvartal har LUVIT sålt sitt innehav i Zenosis och erhållit betalning om ca 2 MKR vilket har stärkt LUVITs kassa men påverkat resultat negativt med 0,3 MKR. LUVIT redovisar licensintäkterna när följande kriterier är uppfyllda: ett bindande avtal finns, leverans har skett, försäljningspris är bestämt eller bestämbart och betalning är sannolik. Tidigare har LUVIT med hänvisning till försiktighetsprincipen periodiserat licensintäkterna under hela avtalsperioden. Förändringen som görs från och med 1 januari har haft en positiv effekt om 2,4 MKR under Resultat och ställning Nettoomsättning Rörrelseresultat Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 12% 11% 13% 60% 77% Medelantal anställda Framtida utveckling Idag är LUVIT en av få leverantörer som har förnyat sitt system till att helt baseras på Microsofts.net-teknik. Att produkten ligger i framkant är viktigt för effektiviteten och kvalitén i utvecklingen av de funktioner marknaden kommer att kräva framöver när erfarenheten och mognadsgraden på marknaden ökar. LUVIT erbjuder en nyckelfärdig lösning där användaren inte behöver hantera det tekniska utan kan fokusera på informations-, utbildnings- och certifieringsprocesserna. Baserat på marknadserfarenheter under de senaste åren kommer LUVIT att fokusera på och öka satsningen inom företagsmarknaden samt fortsätta bearbeta större universitet. LUVITs kostnader är i stor utsträckning fasta och när omsättningen ökar kommer vinsten att stiga snabbt. Avtalen med kunderna förnyas i de flesta fall årligen och således har bolaget en trygg volym i botten. Ett eventuellt underskott har huvudägarna ställt sig välvilliga till att bryggfinansiera. Finansiell Riskhantering För beskrivning av LUVITs finansiella riskhantering hänvisas till not 2. Forskning och utveckling LUVITs produkter finns idag installerade i kundmiljöer som hanterar från tio upp till tiotusentals användare. LUVITs mjukvara finns att tillgå på tretton språk och är väl anpassad för försäljning på olika marknader. Utvecklingen av LUVITs produkter sker även fortsättningsvis i nära samarbete med ett antal av bolagets större kunder som är direkt involverade i utvecklingsarbetet. LUVIT bedriver löpande utveckling av nya produkter som kompletterar eller ersätter de gamla. De nyutvecklingar som görs av produkten aktiveras. Övriga kostnader avseende produkten ligger som direkta kostnader. Styrelsens arbete Styrelsen i LUVIT AB (publ) består av 5 ordinarie ledamöter och 1 suppleant. VD är adjungerad i styrelsen. Arbetet i styrelsen regleras av en arbetsordning. Arbetsordningen innehåller bestämmelser om arbetsfördelning, styrelsens sammanträden samt rapportering till styrelsen. Under året har styrelsen sammanträtt 9 gånger, varvid även suppleanten har deltagit. Stor vikt har lagts vid produktutveckling, finansiering, periodbokslut, årsbokslut, budget, försäljningsutveckling samt bolagets långsiktiga verksamhet. Förslag till vinstdisposition Till styrelsens förfogande: Balanserat resultat ,08 Årets resultat ,87 Summa ,95 Styrelsen och VD föreslår att vinsten disponeras enlig följande: Balanseras i ny räkning ,95 Summa ,

10 Resultaträkning (Belopp i KKR) Not Nettoomsättning Aktiverade utvecklingskostnader SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER Direkta kostnader Övriga externa kostnader 7, Personalkostnader 4, Avskrivningar/nedskrivningar av materialle och immateriella anläggningstillgångar 8, RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Resultat från andelar i intresseföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT Data per aktie Genomsnittligt antal aktier Antal aktier Resultat per aktie, före utspädning 0,01-0,98 Resultat per aktie. efter utspädning 0,01-0,98 Definitioner - Resultat per aktie Resultat efter skatt dividerat med antal aktier vid årets slut justerat för fondemission och split

11 Balansräkning Balansräkning (Belopp i KKR) TILLGÅNGAR Not ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Balanserade kostnader för utveckling Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (Belopp i KKR) EGET KAPITAL OCH SKULDER Not EGET KAPITAL 15 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Överkursfond Uppskrivningsfond Summa bundet eget kapital Ansamlad vinst/förlust Balanserad vinst/förlust Årets resultat Summa ansamlad förlust SUMMA EGET KAPITAL OMSÄTTNIGNSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen (Belopp i KKR) Not STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Företagsinteckning Ansvarsförbindelser inga inga SUMMA STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615 MVV International Aktiebolag ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för MVV International Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) 556879-4134 Räkenskapsåret 2014 07 01 2015 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Ellen AB. Org nr 556419-2663. Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 - - 2004-12-31

Ellen AB. Org nr 556419-2663. Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 - - 2004-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 - - Styrelsen och verkställande direktören för Ellen AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Hyresfastighetsfonden 2010 nummer 1 AB (publ) Årsredovisning. Räkenskapsåret 100428-101231. Organisationsnummer: 556806-9057

Hyresfastighetsfonden 2010 nummer 1 AB (publ) Årsredovisning. Räkenskapsåret 100428-101231. Organisationsnummer: 556806-9057 Hyresfastighetsfonden 2010 nummer 1 AB (publ) Organisationsnummer: 556806-9057 Årsredovisning Räkenskapsåret 100428-101231 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse...4 Resultaträkning...5 Balansräkning...5

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer