6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0"
  • Ove Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 Årsredovisning 2005

2 Årsredovisning 2005 LUVIT året i sammandrag Innehållsförteckning Årsstämma Årsstämma äger rum 25 april Informationstillfälle 2006 Årsstämma - 25 april 6,0 5,5 Försäljningsutveckling Viktigaste händelserna Året i sammandrag VD har ordet Strategisk inriktning Marknad Försäljning & marknadsfokus Kunder till LUVIT Produkt- & tjänsteutveckling LUVITs medarbetare Organisation LUVITs ledning LUVITs styrelse LUVITs största ägare Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Förändring eget kapital Noter Revisionsberättelse kl i G:a Biskopshuset Biskopsgatan 1, Lund. Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Värdepapperscentralen (VPC) förda aktieboken senast den 19 april 2006 dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Box 117, Lund, eller via e- post, Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast den 21 april Bolaget kommer att bekräfta mottagandet av alla anmälningar som görs via e- post. Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer, personnummer eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav uppges. Aktieägare som har sina aktier Delårsrapport 1-25 april Delårsrapport 2-24 juli Delårsrapport 3-24 oktober Tillgängliga rapporter Rapporterna finns tillgängliga på per dessa datum. Ekonomisk information kan även beställas från: LUVIT AB Box Lund Telefon Mail: 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Q1 - Den nya versionen av administrationsdelen i LUVITs system har emottagits mycket positivt av befintliga kunder och flera uppgraderingar är planerade för kvartal 2. Q2 - Kostnaderna har fortsatt sänkts men inte i den omfattningen att det kan kompensera för utebliven nyförsäljning. Beslutsprocesserna ute hos kunderna tar tid och därför har LUVIT genomfört åtgärder för att förkorta startsträckan för nya kunder. Q3 - LUVIT sålde sitt aktieinnehav i intresseföretaget Zenosis Ltd för 2 MKR och det tekniska samarbetet beräknas förvaltarregistrerade, måste för att vara avslutat kring årsskiftet. äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Sådan registrering måste vara verkställd före den 19 april Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Q4 - Försäljningsaktiviteten och antalet besök till nya kunder har fortsatt ökat. LUVIT deltog i Kompetensmässan i Stockholm och erfarenheterna var mycket positiva och gav intressanta kontakter. 2 3

3 VD har ordet ett år som stärker LUVIT inför framtiden Strategisk inriktning med kunden i fokus År 2005 var LUVITs bästa år någonsin och det första året med positivt resultat. Bakom framgången ligger kostnadssänkningar, fokus inom organisationen och stark teknikutveckling som gett bättre funktionalitet och högre kvalité. Under året såldes aktieinnehavet i det engelska bolaget Zenosis som LUVIT varit med om att starta. Försäljningen gav ett kassatillskott på 2 mkr. Dagsläget Inför 2006 står LUVIT starkare än någonsin med kostnadssänkningsprogrammet avklarat, generationsskiftet på teknik och produktsidan genomfört till stora delar, en kärna till en egen säljorganisation som har börjat fungera och en marknad som visar större intresse för e-learning än på många år. Nästa steg LUVIT har gått från att bara erbjuda sina kunder en teknisk plattform för e-learning till att utöka sitt erbjudande och bli mera heltäckande. Förutom licenser för basprogramvaran som erbjuds både för köp och hyra på årsbasis, erbjuder LUVIT numera drift i LUVITs serverhall, olika supportnivåer med bland annat 24/7/365 lösningar, specialutvecklingar och integration med kundernas övriga IT-miljöer, kurser i användandet och driften av LUVIT systemet, nya funktioner i mjukvaran som underlättar produktion och underhåll av kurser, utveckling av kurser dels som ett totalåtagande och dels i olika former av delat ansvar med kundens interna experter och producenter. Från att tidigare haft fokus på högskolor och större företag med behov av en ren teknisk leverans, kan LUVIT nu erbjuda lösningar för såväl högskolor som mindre företag som tar sina första steg inom e-learning till storföretag och organisationer med tiotusentals personer vars utbildning och kompetensprogram ska hållas samman och integreras med såväl befintliga e-learning kurser som andra IT-system. LUVITs uppdrag Den goda utvecklingen förväntas fortsätta under Generationsskiftet på produktsidan kommer att slutföras och den gamla programvaran kommer att börja fasas ut samtidigt som ständigt nya funktioner utvecklas i nära samarbete med kunderna. Försäljningsmetodiken och produktförändringarna kommer att utvecklas vidare och leda till fler nya kunder. Många befintliga kunder står inför strategiska beslut rörande e- learning och LUVIT arbetar hårt för att bli delaktiga i expansionen. Vision LUVIT ska bli en av de ledande leverantörerna av produkter och tjänster för effektiv och lärande informations- och kunskapsspridning via internet. Affärsidé LUVITs affärsidé är att utveckla och leverera nätbaserade produkter och tjänster för kunskaps- och informationsspridning. Våra lösningar effektiviserar och möjliggör kontroll av informationsoch lärandeprocesserna. Kunderna är storföretag, företag med informationsintensiva produkter, universitet, förvaltningar och intresseorganisationer. Vi hjälper kunden att uppnå rätt kompetens, hos rätt person och vid rätt tillfälle. Mål LUVIT ska vara det naturliga valet för organisationer med komplexa affärsprocesser. I första hand ska svenska organisationer med internationell spridning bearbetas. Efter 2006 ska LUVITs produkter, tjänster, organisation och kundreferenser vara så starka att en europeisk expansion kan ske. Övergripande strategier För att nå bolagets mål efterföljs följande strategier under Genom att kombinera bra produkter och tjänster i botten med anpassningsarbete för de enskilda kundernas specifika affärs- och verksamhetsbehov ska LUVIT få kontinuerligt förbättrade kundrelationer, produkter och konkurrenskraft. Försäljningen ska ske med egen högkvalificerad personal och baseras på erbjudande av effektivitetsförbättrande lösningar för kundernas affärs- och verksamhetsprocesser. Produktutvecklingen sker med egna resurser och baseras på Microsofts produkter och verktyg. Internationella standards följs. Utvecklingsarbetet baseras på en iterativ process som leder till kortare utvecklingscykler, ökad kreativitet i dialogen med kunderna och högre kvalitet. Stora och medelstora företag i Sverige samt stora universitet i Sverige och Europa är de kunder som i första hand har nytta av LUVITs produkter och tjänster. Framtidsutsikter Idag är LUVIT en av få leverantörer som har förnyat sitt system till att helt baseras på Microsofts.net-teknik. Att produkten ligger i framkant är viktigt för effektiviteten och kvalitén i utvecklingen av de funktioner marknaden kommer att kräva framöver när erfarenheten och mognadsgraden på marknaden ökar. LUVIT erbjuder en nyckelfärdig lösning där användaren inte behöver hantera det tekniska utan kan fokusera på informations-, utbildnings- och certifieringsprocesserna. Baserat på marknadserfarenheter under de senaste åren kommer LUVIT att fokusera på och öka satsningen inom företagsmarknaden samt fortsätta bearbeta större universitet. LUVITs kostnader är i stor utsträckning fasta och när omsättningen ökar kommer vinsten att stiga snabbt. Avtalen med kunderna förnyas i de flesta fall årligen och således har bolaget en trygg volym i botten. 4 5

4 Marknad på väg mot nya insikter Försäljning och marknadsfokus möter kunden på nya sätt LUVIT verkar på den europiska Ett klart mönster för hur e- har beslutat att göra en gemensam marknaden med huvudfokus learning i de flesta fallen etableras upphandling av ett ramavtal. på Sverige. Kunder finns idag kan nu skönjas. Först används bland mindre och större företag, e-learning av enstaka eldsjälar för Upphandlingen syftar till att organisationer, högskolor och specifika ändamål och det baseras minska antalet leverantörer av universitet. inte alltid på ett strukturerat LMS till de svenska högskolorna LMS. Egenutvecklade lösningar och universiteten till 3-6 st. LUVIT I takt med att insikten om som pusslas ihop inom gruppen/ har gått vidare till den slutliga vad ett Learning Management företaget eller produktioner från uppköpsomgången. System (LMS) är och vad man webb-byråer är inte heller ovanliga kan få ut av det ökar breddas men ofta saknas uppföljning och Ytterligare något som talar för att användandet på marknaden. Nya övergripande kontroll. LUVIT kan växa på universitets- användningsområden framkommer och högskolemarknaden är att två löpande och täcker allt från högre Kundernas krav utvecklas därefter av världens största leverantörer av utbildning till egenutvecklade från enstaka konkreta utbildnings- LMS till högre utbildning numera är kurser ute på företag såsom och informationslösningar till ett företag sedan Nasdaq-noterade introduktion för nyanställda och system som inte bara sprider Blackboard köpt WebCT. De har ren matchning av personal mot information och kunskap utan klart kommunicerat att WebCT:s olika anställningsrollers kompetensoch utbildningsbehov Företag Även om kunskapen om nyttan av LMS ökar väntar marknaden fortfarande på det stora genombrottet för tanken att utbildning, certifiering, introduktioner och spridande av strategier och direktiv drastiskt kan förbättras med system som LUVIT. Mer och mer börjar dock företagsledningar intressera sig för nya sätt att hantera information och kompetens inom sina verksamheter. också mäter och rapporterar till ansvariga att rätt kunskap förmedlas och att det sker på ett effektivt sätt. Detta uppnås med system som LUVIT där uppföljning och rapportering kommer in som en naturlig utveckling av framtagna nätbaserade utbildningar och information. Högre utbildning Svenska universitet och högskolor har de senaste åren inte gjort större investeringar i LMS och idag har flera lärosäten 2-3 mindre system var. En del har upp till tio olika leverantörer varför de nu system ska ersättas av Blackboards system och det kan leda till att deras kunder öppnar sig för nya leverantörer såsom LUVIT. Baserat på marknadserfarenheter från de senaste åren kommer LUVIT att fokusera på företagsmarknaden samt fortsätta bearbeta större universitet. Intensifierat säljarbete Antalet kundbesök och effektiviteten i dessa har ökat väsentligt under 2005 och denna goda utveckling skall förvaltas under Genom metodarbeten inom säljområdet förväntar sig LUVIT att på kort tid och på ett kostnadseffektivt sätt få företagens säljansvariga, personalchefer, utbildningsansvariga och kvalitetsansvariga att förstå hur Learning Management System (LMS) såsom LUVITs kan förbättra affärsprocesser och konkurrenskraft. Potentiella kunder har ofta bara 3-5 företagsövergripande förbättringsoch förändringsprojekt varje år och det kan därför ta 1-2 år innan nya idéer förverkligas. LUVITs sätt att tackla detta är att målmedvetet fortsätta bearbeta de potentiella kunderna, samt att hela tiden utveckla verktyg och licensmodeller som möjliggör för kunden att komma igång snabbare och billigare. Komplett lösning För att kunden snabbare skall komma igång åtar sig LUVIT numera att utveckla kompletta kurser och lösningar. LUVITs system innehåller verktyg som sen möjliggör för kunden att snabbt och billigt ändra i befintligt kursmaterial och producera helt nytt. När behoven ökar och kunden ser fler användningsområden behöver de bara lära sig använda fler funktioner i sitt befintliga LMS istället för att, om de köpt enstaka kurser, lära sig hantera ytterligare ett IT-system. 6 7

5 Kunder till LUVIT nya lösningar Produkt- och tjänsteutveckling nya erbjudanden Skandia Skandia erbjuder kvalificerad personlig rådgivning för privat- och företagskunder med behov av sparande och trygghet. Utifrån en helhetssyn på kunden skapar de lättillgängliga lösningar med högt kunskapsinnehåll som ger valfrihet och mångfald. Skandia är kund till LUVIT sedan 2000 och har med hjälp av LUVIT kontinuerligt utbildat sina försäkringsrådgivare. LUVIT används som ett sammanhållande skal med test och kommunikationsfunktioner. Flera deltidskurser på 2 till 8 månader körs. Vi har gått från 30 dagars klassrumsundervisning till 10 dagar. Dessa dagar kombinerar vi med stora doser egen inläsning och eget arbete på hemmaplan, allt späckat med otaliga deltester. Resultatet har blivit betydligt bättre. För samtidigt har vi lyckats lämna traditionell korvstoppning och etablerat hög egen aktivitet hos kursdeltagarna, säger Anders Wranegård, Learning process owner Skandia. Under våren 2006 utökar Skandia antalet användare till att omfatta hela Skandia, inte bara försäkringsrådgivare. Introduktionsutbildningar och ledarskapsutbildningar är exempel på kurser Skandia kommer att bedriva i LUVIT. Även Skandiabanken i Norge har beslutat sig för att använda sig av LUVIT. Uppsala Monitoring Centre (UMC) Sedan 1978 har Uppsala Monitoring Centre (UMC) varit i fokus när det gäller den oberoende världsomfattande övervakningen av läkemedels biverkningar. Deras databas är den största och mest omfattande i världen och är utvecklad och underhållen av UMC på uppdrag av WHO (World Health Organization). UMC ska tillsammans med LUVIT producera en webbaserad endagsutbildning som ska göras tillgänglig över Internet. LUVITs uppdrag är att pedagogiskt vägleda UMC på ett flödesmässigt professionellt sätt vid skapandet av kursen. Syftet med UMCs kurser är att förbereda och verifiera förkunskaperna hos kursdeltagarna med hjälp av online-utbildningen innan deltagarna ges möjlighet att gå den praktiska utbildningen. Kursen ska marknadsföras, säljas och betalas via UMCs hemsida. Under året som gått har LUVITs produktportfölj fortsatt moderniserats. LUVIT är det enda e-learningföretag i Sverige som klarat de omfattande certifieringstesterna för Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition. Testerna har utförts av Veritest, ett oberoende företag som Microsoft anlitar. Certifieringen har verifierat att Luvit Learning Centre följer de standarder och rekommendationer som Microsoft anger för applikationer på denna serverplattform. Kursproduktion Att kunderna har möjlighet att själva skapa och redigera kursmaterial blir allt viktigare. LUVIT har därför utvecklat nya funktioner och mallar. Det finns också funktioner för att på ett enkelt sätt navigera, skapa ordlistor och söka i texter. LUVIT har under året även jobbat med kursadministration, kursdesign och pedagogisk rådgivning på konsultbasis åt kunderna. Planerad utveckling Under kvartal planeras det stora förändringar och tillägg, framförallt en omarbetad och starkt utökad variant av dokumenthantering. Funktioner för författarsamarbete, versionskontroll och möjlighet till central kontroll och koordinering av kursmaterial är ytterligare några av nya funktionerna. Generationsskiftet som påbörjades 2005 kommer att slutföras under 2006 och LUVIT kommer att ha ett ännu mer konkurrenskraftigt LMS vid ingången till

6 LUVITs medarbetare hög kompetens och erfarenhet Det är medarbetarens kunskap, erfarenhet, engagemang och förmåga till samarbete som är LUVITs framtid. All strategisk produktutveckling sker internt på LUVIT, utifrån erfarenhet från både större och mindre utvecklingsprojekt, med god förståelse för kundens behov och möjligheter och bred kompetens inom teknikutveckling. LUVITs projektledare har en djupare förståelse för teknik, pedagogik och vad som krävs av både kunden och produktutvecklingsprocessen för att genomföra en lyckad implementation av LUVITs produkter och tjänster. Pedagogernas uppgift är både att aktivt påverka den strategiska utvecklingen av LUVITs produkter men även att i form av workshops och utbildningar stödja kunderna vid implementering eller som stöd och hjälp vid intern vidareutveckling med hjälp av LUVITs mjukvara. Anna Johansson, Systemutvecklare Jag har främst kontakt med kunder i samband med anpassningar av våra produkter. Slutresultatet blir ofta bättre om man som utvecklare har direktkontakt med beställaren. Ibland följer jag även med säljare ut på kundmöten som tekniskt stöd. Luvits nya produktgeneration är något som vi utvecklare är stolta över och vi tror att den kan hjälpa både stora och små företag på många olika sätt. Jag tror att kunderna väljer att använda våra produkter därför att vi oftast kan hitta en väldigt bra lösning på just den kundens specifika problem. Som utvecklare är det så klart roligt när man får positiv respons från dem som faktiskt använder systemet i dagliga livet. Per-Ola Nilsson Utvecklingschef Jag ansvarar för utvecklingsarbetet på LUVIT men ägnar också mycket tid åt systemarkitektur och systemutveckling. Jag agerar även kontaktperson kring tekniska frågor gentemot våra kunder. Det som gör det väldigt spännande och inspirerande att jobba på LUVIT är att vi i nära relation med våra kunder utvecklar ett världsledande Learning Management System (LMS). Eftersom LUVIT dessutom rör sig på både företags- och universitetsmarknaden och eftersom LUVIT har kunder världen över får vi också möjligheten att se hur systemet används på olika sätt och utifrån olika förutsättningar. Vi är väldigt glada över de positiva reaktioner vi har fått från våra kunder på den nya produktgenerationen och på vårt arbete tillsammans. En annan sak som också är väldigt kul är det erkännande vi fått genom att vår produkt framgångsrikt genomgått Microsofts mycket tuffa certifiering för Windows 2003 Server. Gunnar Jonsson Kvalitetssäkring Jag arbetar med programutvecklingsarbete, främst med tester av våra produkter, och mot kunder med support vid utveckling av kursmaterial. Det är en kombination som känns klart givande. Jag ser arbetet med kvalitétssäkring som en huvudfråga. Det är här vi kan ge våra kunder det främsta argumentet att söka upp och använda LUVIT. Genom att jobba med våra produkter från olika perspektiv kan jag bidra till arbetet med kvalitétssäkring. De senaste åren har utvecklingsarbetet inom LUVIT varit intensivt. Resultatet är att LUVIT nu kan erbjuda en helt ny produktgeneration. Betecknande är en bättre kvalité, stabilare, mer lättanvända applikationer med bättre prestanda. Konkret kan vi nu uppfylla tydliga kundkrav; en smidig administration lätt att hantera för både små och stora organisationer, förbättrat stöd för att skapa nya kurser och kursmaterial, utvidgad funktionalitet för att skapa information till olika grupper av användare m m. Dessutom kan LUVIT nu snabbare än tidigare bygga ut och justera produkterna utifrån kunders synpunkter och önskemål. Det finns två extra höjdpunkter i arbetet. Det ena är att se när en programfunktionalitet (justerad eller ny), efterfrågad av kunder och väl diskuterad internt, väl fungerande ser dagens ljus. Det andra är när jag och kollegor kan bidra till kunders kursutveckling, där resultatet blir en kurs där såväl arrangörer som kursdeltagare känner sig nöjda. När jag har bidragit till den här typen av resultat känns det extra kul

7 Organisation LUVITs ledning Björn Christoffersson Verkställande Direktör Björn är civilingenjör och har arbetat länge på ABB inom områdena försäljning, leverans och utveckling av datorsystem för processindustrin. Han har varit stationerad i Europa, Asien, USA och Mellersta Östern som VD för dotterbolag och som vice VD i affärsområdesorganisationen. Anställd sedan 2003 Antal aktier 0 Aktier via Luvas Väl Invest Ålder 53 LUVIT, som härstammar från Lunds universitet, bildades Sedan juni 2000 handlas LUVITs aktier på Nya Marknaden vid Stockholmsbörsen under beteckningen LUVA. Koncern LUVIT är intressebolag i Volitogruppen som per den siste december äger 32,5% av aktierna Företagsledning Företagsledningen utgörs av VD, ekonomichef och produktchef. Medarbetare Medarbetarnas kompetens utgör en viktig tillgång för bolaget. LUVITs medarbetare har en hög utbildningsnivå där majoriteten av personalen har en akademisk eller eftergymnasial utbildning. LUVIT har tecknat kollektivavtal med SIF (hängavtal). Vid utgången av 2005 hade LUVIT 19 anställda. Intressebolag - Zenosis Zenosis levererar utbildning i de regelverk som bolag inom läkemedelsindustrin måste följa. Bolaget är ett rent kurshus som har använt LUVITs system i sin uppstartsfas. LUVIT sålde under kvartal 3 sitt aktieinnehav i Zenosis Ltd i England för 2,0 mkr vilket gav en negativ påverkan på resultatet med 0,3 mkr. Zenosis fortsätter under en övergångsperiod att använda LUVITs teknologi och det tekniska samarbetet beräknas vara avslutet kvartal Kamilla Hassander Ekonomichef Kamilla är civilekonom från Lunds Universitet som även har 40 poäng i pedagogik. Efter examen har Kamilla varit verksam som säljare och konsult avseende affärssystem. Hon har även jobbat som revisor på Andersen revisionsbyrå. Anställd sedan 2000 Antal aktier 500 Aktier via Luvas Väl Invest Ålder 34 Stefan Larsson Produktchef Stefan var mellan 1990 och 1997 doktorand i pedagogik, adjunkt och forskningsassistent vid Lunds universitet. Därefter var Stefan ansvarig för Programmet för kompetensutveckling och kursansvarig för Distanskurs i kompetensvetenskap på Malmö Högskola, samt styrelsemedlem i Centrum för kompetensutveckling. Anställd sedan 2000 Antal aktier 100 Aktier via Luvas Väl Invest Ålder

8 LUVITs styrelse LUVITs största ägare Lars-Erik Nilsson, styrelseordförande Lars-Erik är 62 år och har varit styrelseledamot sedan 2001 och ordförande sedan Övriga styrelseuppdrag:styrelseordförande i Axis AB, Informationsförlaget Heimdahls AB, IT Hantverkarna AB och Teligent AB. Styrelseledamot i Consellar AB och Oleinitec AB. Aktier 0 Kamilla Hassander Ekonomichef LUVIT AB Kamilla är 34 år och har varit styrelseledamot sedan Övriga styrelseluppdrag: Styrelseordförande LUVAs Väl Invest. Aktier: 500 och genom LUVAs Väl Invest Jan- Eric Ståhl Professor i mekanisk teknologi och verktygs-maskiner vid LTH, Lunds universitet. Volitogruppen Lunds universitet Andra stora ägare Jan-Eric är 49 år och har varit styrelseledamot sedan 2004 Övriga styrelseuppdrag: UNIVA AB, Solbjersgården AB och i företagsgruppen ProEngCo AB Aktier 0 Anders Wehtje Vice VD & Ekonomidirektör Volito AB Anders är 41 år och har varit styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: Bolag inom Volitogruppen. Styrelsesuppleant CTT systems Aktier Lars Wetterberg Vice President Human Resources, North America and Western Europe Alfa Laval Lars är 51 år och har varit styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: Förtroendeman i Sparbanken Finn, Lund. Aktier 0 Volitogruppens ägande i LUVIT är spritt på i första hand bolagen Nordsidan och Pamtrima Aviation. Volito AB är ett investmentbolag med sin huvudsakliga verksamhet inom flyg, fastigheter och structured finance. Starka kassaflöden från dessa rörelsedrivande verksamheter ger vidare möjligheter att göra finansiella investeringar av mer långsiktig karaktär inom andra verksamhetsområden, vilka Lunds universitet är med sju fakulteter samt forskningscentrum och specialhögskolor den största enheten för forskning och högre utbildning i Sverige. Mångfald och bredd karakteriserar universitetets verksamhet. Huvuddelen av universitetet ligger i Lund, men många utbildningsoch forskningsinstitutioner finns i Malmö. Lärdomstraditionen i Lund går tillbaka till medeltiden, då det fanns en klosterskola i staden. Som Luvas Väl Invest AB (ägs av LUVITs ledningsgrupp) TeknoSeed AB Future Conference AB Marco Baroni är 45 år och har varit suppleant sedan Övriga styrelseuppdrag: I bolag inom Volitogruppen. Aktier 0 investeringar skall skapa värde för aktieägare och anställda. ärkebiskopssäte var Lund under denna tid ett andligt centrum i Skandinavien

9 Förvaltningsberättelse Styrelsen och VD för LUVIT AB (publ) organisationsnummer med säte i Lund, Skåne län får härmed avge årsredovisning avseende räkenskapsåret Ägarförhållanden LUVITs huvudägare är AB Nordsidan 28,3%, Lunds Universitets Utvecklings AB med 11,6% samt Luvas Väl Invest AB med 10,4% av kapital och röster. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till och bolaget har per den 30 december 2005 totalt aktieägare. Verksamheten LUVIT AB (publ) är ett bolag inom mjukvarubranschen och bildades 1998 i Lund, Sverige. Bolaget utvecklar och levererar nätbaserade produkter och tjänster för kunskaps- och informationsspridning. LUVITs lösningar effektiviserar och möjliggör kontroll av informations- och lärandeprocesserna i företag, organisationer, universitet och högskolor. Under det senaste året har erbjudandet mot utvalda marknader har förstärkts och kostnadskontrollen har ytterligare skärpts. Under kvartal har LUVIT sålt sitt innehav i Zenosis och erhållit betalning om ca 2 MKR vilket har stärkt LUVITs kassa men påverkat resultat negativt med 0,3 MKR. LUVIT redovisar licensintäkterna när följande kriterier är uppfyllda: ett bindande avtal finns, leverans har skett, försäljningspris är bestämt eller bestämbart och betalning är sannolik. Tidigare har LUVIT med hänvisning till försiktighetsprincipen periodiserat licensintäkterna under hela avtalsperioden. Förändringen som görs från och med 1 januari har haft en positiv effekt om 2,4 MKR under Resultat och ställning Nettoomsättning Rörrelseresultat Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 12% 11% 13% 60% 77% Medelantal anställda Framtida utveckling Idag är LUVIT en av få leverantörer som har förnyat sitt system till att helt baseras på Microsofts.net-teknik. Att produkten ligger i framkant är viktigt för effektiviteten och kvalitén i utvecklingen av de funktioner marknaden kommer att kräva framöver när erfarenheten och mognadsgraden på marknaden ökar. LUVIT erbjuder en nyckelfärdig lösning där användaren inte behöver hantera det tekniska utan kan fokusera på informations-, utbildnings- och certifieringsprocesserna. Baserat på marknadserfarenheter under de senaste åren kommer LUVIT att fokusera på och öka satsningen inom företagsmarknaden samt fortsätta bearbeta större universitet. LUVITs kostnader är i stor utsträckning fasta och när omsättningen ökar kommer vinsten att stiga snabbt. Avtalen med kunderna förnyas i de flesta fall årligen och således har bolaget en trygg volym i botten. Ett eventuellt underskott har huvudägarna ställt sig välvilliga till att bryggfinansiera. Finansiell Riskhantering För beskrivning av LUVITs finansiella riskhantering hänvisas till not 2. Forskning och utveckling LUVITs produkter finns idag installerade i kundmiljöer som hanterar från tio upp till tiotusentals användare. LUVITs mjukvara finns att tillgå på tretton språk och är väl anpassad för försäljning på olika marknader. Utvecklingen av LUVITs produkter sker även fortsättningsvis i nära samarbete med ett antal av bolagets större kunder som är direkt involverade i utvecklingsarbetet. LUVIT bedriver löpande utveckling av nya produkter som kompletterar eller ersätter de gamla. De nyutvecklingar som görs av produkten aktiveras. Övriga kostnader avseende produkten ligger som direkta kostnader. Styrelsens arbete Styrelsen i LUVIT AB (publ) består av 5 ordinarie ledamöter och 1 suppleant. VD är adjungerad i styrelsen. Arbetet i styrelsen regleras av en arbetsordning. Arbetsordningen innehåller bestämmelser om arbetsfördelning, styrelsens sammanträden samt rapportering till styrelsen. Under året har styrelsen sammanträtt 9 gånger, varvid även suppleanten har deltagit. Stor vikt har lagts vid produktutveckling, finansiering, periodbokslut, årsbokslut, budget, försäljningsutveckling samt bolagets långsiktiga verksamhet. Förslag till vinstdisposition Till styrelsens förfogande: Balanserat resultat ,08 Årets resultat ,87 Summa ,95 Styrelsen och VD föreslår att vinsten disponeras enlig följande: Balanseras i ny räkning ,95 Summa ,

10 Resultaträkning (Belopp i KKR) Not Nettoomsättning Aktiverade utvecklingskostnader SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER Direkta kostnader Övriga externa kostnader 7, Personalkostnader 4, Avskrivningar/nedskrivningar av materialle och immateriella anläggningstillgångar 8, RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Resultat från andelar i intresseföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT Data per aktie Genomsnittligt antal aktier Antal aktier Resultat per aktie, före utspädning 0,01-0,98 Resultat per aktie. efter utspädning 0,01-0,98 Definitioner - Resultat per aktie Resultat efter skatt dividerat med antal aktier vid årets slut justerat för fondemission och split

11 Balansräkning Balansräkning (Belopp i KKR) TILLGÅNGAR Not ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Balanserade kostnader för utveckling Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (Belopp i KKR) EGET KAPITAL OCH SKULDER Not EGET KAPITAL 15 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Överkursfond Uppskrivningsfond Summa bundet eget kapital Ansamlad vinst/förlust Balanserad vinst/förlust Årets resultat Summa ansamlad förlust SUMMA EGET KAPITAL OMSÄTTNIGNSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen (Belopp i KKR) Not STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Företagsinteckning Ansvarsförbindelser inga inga SUMMA STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Årsredovisning 2006 LUVIT. året i sammandrag. Informationstillfälle 2007 Årsstämma - 2 maj. Försäljningsutveckling. Viktigaste händelserna

Årsredovisning 2006 LUVIT. året i sammandrag. Informationstillfälle 2007 Årsstämma - 2 maj. Försäljningsutveckling. Viktigaste händelserna Årsredovisning 2006 Årsredovisning 2006 LUVIT året i sammandrag Innehållsförteckning Årsstämma Årsstämma äger rum 2 maj kl 15.00 Informationstillfälle 2007 Årsstämma - 2 maj Försäljningsutveckling 6,0

Läs mer

Ekonomisk information 2008

Ekonomisk information 2008 ÅRSREDOVISNING 2007 Årsredovisning 2007 Ekonomisk information 2008 Den ekonomiska informationen, såväl på svenska som på engelska, finns tillgänglig på www.sensys.se under Investor Relations. Här kan du

Läs mer

I T E L L O I T E LLO

I T E L L O I T E LLO ITELLO NUMBERS 2011 2 ITELLO NUMBERS 2011 3 4 ITELLO NUMBERS 2011 Innehåll Sidor VD har ordet 6 7 STYRELSEN 8 9 LEDNINGSGRUPPEN 12 13 EKONOMI 14 15 Nyrekryteringar, nya arbetssätt och ny organisation 18

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008. Svensk Internetrekrytering AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2008. Svensk Internetrekrytering AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 2 Innehållsförteckning 2008 i korthet... 4 Verkställande direktören har ordet... 6 Historik... 7 Marknad... 8 Verksamheten... 11 Organisation

Läs mer

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 Årsredovisning 2007 Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 1 Innehåll Innehåll...2 VD har ordet...2 Året i korthet...2 Verksamhetsbeskrivning...2 Historik...2 Koncernens utveckling i sammandrag...2

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2006 tecknade Insplanet 69 000 försäkringar med en premievolym

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING (PUBL) FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2011 Org.nr.556469-6291 VÄNLIGA LÖSNINGAR FÖR SMÅFÖRETAGARE MED FÖTTERNA PÅ JORDEN OCH HUVUDET BLAND MOLNEN INNEHÅLL VD-kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier

Läs mer

Innehåll KALENDARIUM. 3 Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006

Innehåll KALENDARIUM. 3 Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006 Årsredovisning 2006 Innehåll 2006 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi Verksamheten Medarbetare och organisation Marknad Måluppfyllelse och framtidsutsikter Ägare och aktier Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ)

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Affärssystem för innovativ logistik Dagens metoder för att boka, transportera och administrera flöden av människor, varor och information, är onödigt

Läs mer

CoolGuard. Årsredovisning 2006

CoolGuard. Årsredovisning 2006 CoolGuard Årsredovisning 2006 COOLGUARD ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLL Innehåll 1 2006 i korthet 2 VD har ordet 3 Produkter 5 Marknad 6 Försäljning 7 Aktien och ägarna 9 Förvaltningsberättelse 11 Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning 2007. Rätt försäkring till rätt pris

Årsredovisning 2007. Rätt försäkring till rätt pris Rätt försäkring till rätt pris Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2007 tecknade Insplanet 84

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011-01-01 2011-12-31. för. DEFLAMO AB (publ) Org nr 556648-6204

ÅRSREDOVISNING 2011-01-01 2011-12-31. för. DEFLAMO AB (publ) Org nr 556648-6204 ÅRSREDOVISNING 211-1-1 211-12-31 för DEFLAMO AB (publ) Org nr Innehåll sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 1 Finansieringsanalys 11

Läs mer

resultat och Nyckeltal

resultat och Nyckeltal ÅRSREDOVISNING 2007 resultat och Nyckeltal V I T E C S Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 2007 2006 Nettoomsättning, tkr 83 647 84 172 Rörelseresultat, tkr 11 174 7 562 Resultat efter finansiella poster,

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2011 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014 Årsberättelse 2014 CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 10 MRM SKAPAR VÄRDE FÖR MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13 MODERN OUTSOURCING - STÄNDIGT FUNGERANDE LEVERANS

Läs mer

Innehåll. Kort om Seamless 4. Året i korthet 4. VD har ordet 5. Detta är Seamless Distribution 6. Marknad 7. Produkten 8.

Innehåll. Kort om Seamless 4. Året i korthet 4. VD har ordet 5. Detta är Seamless Distribution 6. Marknad 7. Produkten 8. Årsredovisning 2006 Innehåll Kort om Seamless 4 Året i korthet 4 VD har ordet 5 Detta är Seamless Distribution 6 Marknad 7 Produkten 8 Affärsområden 9 ERS 360 system i kommersiell drift 11 Fem år i sammandrag

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING (PUBL) FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2012 Org.nr.556469-6291 VÄNLIGA LÖSNINGAR FÖR SMÅFÖRETAGARE MED FÖTTERNA PÅ JORDEN OCH HUVUDET BLAND MOLNEN INNEHÅLL VD-kommentar 4 Förslag om aktieutdelning

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2010 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Årsredovisning 2009 MedCore AB

Årsredovisning 2009 MedCore AB Årsredovisning 2009 MedCore AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Marknadsbeskrivning 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E O S L O S T O C K H O L M ÅRS REDO visning 1 Triona AB Org nr 556559-4123 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bolagsstämma. Innehåll. Utdelning: Rapporter 1999:

Bolagsstämma. Innehåll. Utdelning: Rapporter 1999: ÅRSREDOVISNING 1998 1 Innehåll Bolagsstämma 1998 i punktform... 3 Intervju med VD Anders Eriksson... 4-7 Tjänster och service via partnerskap... 8-9 Mångfald i produkter och tjänster... 10-11 ITM Insurance...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING WEST INTERNATIONAL AB (PUBL) 1 JULI 2009 31 DECEMBER 2010 Org.nr. 556321-8105

ÅRSREDOVISNING WEST INTERNATIONAL AB (PUBL) 1 JULI 2009 31 DECEMBER 2010 Org.nr. 556321-8105 ÅRSREDOVISNING WEST INTERNATIONAL AB (PUBL) 1 JULI 2009 31 DECEMBER 2010 Org.nr. 556321-8105 WEST INTERNATIONAL AB (publ) 1 Bilden på framsidan är från Malmö Arena. Under perioden levererade West kassautrustning

Läs mer