ÅRSRAPPORT 2014 VERKSAMHETSÅR 188

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSRAPPORT 2014 VERKSAMHETSÅR 188"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 VERKSAMHETSÅR 188

2 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 VD har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Vice VD har ordet 9 Finansiella rapporter 10 Fem år i sammandrag 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Kapitalrelation 16 Styrelse och revisorer 17 Bankledning 18 Affärsledning 19 Huvudmän och råd

3 SPARBANKEN SYD 2014 ÅRET I KORTHET 3 Året i korthet Årets rörelseresultat uppgick till 34 Mkr (81 Mkr) Den totala affärsvolymen ökade 2,6 % (2,0 %) och uppgår till 25,2 Mdr (24,6 Mdr) Räntenettot ökade under 2014 med 3 % (3 %) Provisionsnettot ökade under året med 1 % (10 %) Kreditförluster har belastat året med 18 Mkr (20 Mkr) Bankens totala kostnader före kreditförluster och nedskrivningar minskade med 1,7 % (4,6 %) Kapitalbasen ökade med 316 Mkr (125 Mkr) och uppgår till Mkr (933 Mkr) och eget kapital uppgår till 1,2 Mdr (1,2 Mdr) 300 Mkr i obligationslån och 150 Mkr i efterställt obligationslån har emitterats Sparbanken Syds stiftelse har under året delat ut 2 Mkr (1,6 Mkr) Sparbanken har under året bl. a arrangerat Stora Idrottsdagen, Tillväxtdagen och Investeradagen Sparbanken sponsrade under 2014 ett 100-tal föreningar inom verksamhetsområdet

4 4 VD HAR ORDET SPARBANKEN SYD 2014 VD Susanne Kallur summerar 2014 Banken som går mot strömmen Efter ett turbulent år på den skånska bankmarknaden är vi stärkta i vår övertygelse om att Sparbanken Syd har en viktig roll att fylla. Vi representerar en småskalighet och en mer personlig bankrelation som allt fler konsumenter uppskattar. Som äkta sparbank ingår vi i det lokala kretslopp som skapar hållbar tillväxt. En stärkt position Under 2014 ritades den skånska bankkartan om. Sparbanken Öresund förvärvades av Swedbank och tre lokala banker bildade Sparbanken Skåne. Sparbanken Öresunds upplösning påverkade vårt gemensamma utvecklingsarbete, men gav oss samtidigt möjlighet att inleda nya relationer. Sparbanken Syd har idag en starkare position än vad vi hade för ett år sedan, med ett tätare samarbete med ITleverantören SDC, Skandinavisk Data Center A/S och flera andra samarbetspartners. Försiktig tillväxt Finansiellt har det gångna året präglats av en försiktig tillväxt med positiv utveckling av privatkonsumtion och ökad efterfrågan på bolån. Näringslivet har varit något mer avvaktande och investeringsviljan har inte blommat ut. Vi har upplevt en geopolitisk oro som fått konsekvenser även i vår region, där sanktionerna mot Ryssland har drabbat lantbruket med mjölkbönderna i spetsen. Räntepolitiken har inneburit ett pressat räntenetto och ökad konkurrens om kunderna. Vi har mött dessa utmaningar med att arbeta aktivt och strukturerat och på så sätt lyckats bibehålla en positiv utveckling av räntenettot. Trygg finansiell ställning Vår finansiella ställning är mycket stark och vår intjäning har under det gångna året utvecklats positivt, samtidigt som arbetet med kostnadskontroll fortsatt i rätt riktning. Vår starka kapitalposition ger oss möjlighet att verka långsiktigt och driva en sund bankverksamhet som skapar trygghet, både för våra kunder och för våra samarbetspartners. Med grund i vår finansiella ställning där vi med god marginal uppfyller de nya kapitalkrav som införts under 2014 kan vi bevara vår stabilitet samtidigt som vi ökar vår lönsamhet. Spännande samarbeten För att ytterligare stärka vårt erbjudande mot kund har vi under 2014 utvecklat nya samarbeten med bl.a. Landshypotek och Den Norske Bank. Vår partner på IT-sidan, Skandinavisk Data Center A/S, har valt en tydlig nordisk strategi vilket har öppnat för samverkan med bl.a. Skandiabanken. Som självständig bank har vi den unika förmånen att välja de partners vi anser bäst inom respektive område. För att säkerställa kvalitén i våra samarbeten genomför vi kontinuerlig kompetensutveckling tillsammans med våra partners. Detta innebär att våra kunder alltid har tillgång till den senaste kunskapen och det starkaste utbudet.

5

6 6 VD HAR ORDET SPARBANKEN SYD 2014 Vi är sprungna ur ett uppdrag att skapa hållbar tillväxt, vilket ger oss en unik position på marknaden. Ökad kundtillströmning Sparbanken Syd representerar ett unikt alternativ på den svenska bankmarknaden. Vi erbjuder en småskalighet och en personligare bankrelation som värdesätts. Under året har vi har sett en ökad tillströmning av nya såväl som gamla kunder, som till följd av den rörelsen den skånska bankmarknaden upplevt valt att återvända. Som en äkta sparbank kan vi erbjuda kundnytta förenat med lokal samhällsnytta och när kunderna blir medvetna om hur vi skiljer oss från andra banker, tror jag att valet är enkelt. En mer tillgänglig bank Under de senaste åren har Sparbanken Syd arbetat mot att bli en enklare och mer tillgänglig bank för kunderna. En av våra styrkor är kombinationen av analoga och digitala kanaler. Många banker väljer bort bankkontoret till förmån för digitala kanaler. För oss är kontoren fortsatt centrala: under 2015 öppnar vi ett helt nytt kontor i Lomma och vi flyttar vårt Malmökontor till kundvänligare och mer lätttillgängliga lokaler. Genom att satsa på att ha sparbankschefer på varje kontor har vi stärkt bankens engagemang i lokalt näringsliv och föreningsliv. Mobil-och Internetbanken fortsätter att vara en viktig kanal men jag tror att även Telefonbanken har framtiden för sig. Här får man en personlig service utan att behöva besöka kontoret. För ett hållbart samhälle Sparbanksidén är sprungen ur ett uppdrag att skapa hållbar tillväxt för våra kunder och verksamhetsområden, med fokus på hushållning av ekonomiska resurser. Vi vill vidga begreppet till att omfatta hushållning av miljömässiga, sociala och mänskliga resurser. Tillväxt Syd, vår satsning för företag i regionen, har under året genomfört en seminarieserie med olika tema inom hållbarhet. Därtill har samarbete inletts med We Change och det Naturliga steget i syfte att i skolor genomföra aktiviteter där förståelse för hållbarhet ur både ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv tränas och sprids. En engagerad bankpartner 2014 har varit ett år då vi noga granskat varje del i banken för att säkerställa att vi har den styrka som krävs i marknaden. Vi vet att vi har den finansiella styrkan men lika avgörande är vår personal och våra samarbetspartners. Det är en fantastisk känsla att kunna öppna ett nytt kontor i en tid när andra banker stänger ner. Vi vill gärna öppna fler kontor och därför är vårt mål att öka medvetenheten hos konsumenten om vad vi står för: Att man får en personlig och engagerad partner för hela sin ekonomi när man väljer oss. Att vi är ett starkt alternativ till storbankerna och en bank där kundnytta och samhällsnytta är sammanflätade drivkrafter. Vi har sedan starten 1827 främjat sparande och ekonomisk utveckling och alltid vågat vara banken som går mot strömmen. Jag är övertygad om att Sparbanken Syd med sitt mod och jäklar anamma kommer fortsätta attrahera både kunder och kompetenta medarbetare. Susanne Kallur Verkställande direktör

7 SPARBANKEN SYD 2014 ORDFÖRANDE HAR ORDET 7 Hans Boberg, Styrelseordförande Ny bygger vi framtidens sparbank Som Sveriges äldsta äkta sparbank lever vi sparbanksidén varje dag. Vi finns till för våra kunder och lägger allt vårt fokus på verksamhetsområdet. Nu påbörjar vi det viktiga strategiarbete som lägger grunden för framtidens Sparbanken Syd. En ny framtidskarta Det gångna året blev oväntat intensivt för Sparbanken Syd. Försäljningen av Sparbanken Öresund betydde slutet för vårt gemensamma it-bolag. Denna skilsmässa sker dock under goda och ordnade former och innebär att vi nu ges möjlighet att rita vår egen framtidskarta. En stor del av året präglades därför av en grundlig analys av ekonomi, värderingar, nya samarbeten och vad som är vårt uppdrag. Analysen ledde fram till beslutet att fortsätta driva en fristående och äkta sparbank med huvudkontor i Ystad. Att möta utmaningar Styrelsens bedömning är att banken kan hantera de utmaningar som fortsatt självständighet innebär, exempelvis i form av it-kostnader och omfattande regelverk, med fortsatt lönsamhet. Vi har nu en direktkanal till vår it-leverantör SDC, Skandinavisk Data Center A/S, vilket ger oss en bra dialog och bättre kontroll över våra it-kostnader. När det gäller lönsamhet anser vi att ett avkastningskrav på 4 och 8 % på eget kapital är rimligt och även marknaden har gett oss kvitto på vår stabilitet genom vårt obligationsprogram. Basen för Sparbanken Syd fortsätter att vara Ystad Österlen, det är här vi har rötterna och vår kärnmarknad. Kronan på trädet växer men rötterna står stadigt i regionens mylla. Främjar utveckling Vi har en lång tradition av att bidra till vår bygd och vinsten stannar här. Under 2014 delade vår stiftelse ut 2 miljoner kronor till projekt inom skola, kultur och idrott. För närvarande är det årliga bidraget 5 % av bankens vinst, vilket gör att vi stolt kan säga att vi ger återbäring till den region där vi är verksamma. Förhoppningsvis kan det, i takt med att bankens lönsamhet ökar, bli mer i framtiden. Ett annat viktigt bidrag är våra tre årliga event som syftar till att främja utveckling i regionen: Stora Idrottsdagen, Tillväxtdagen och Investeradagen. Tillsammans med kommunerna i sydöstra Skåne har vi skapat Tillväxt Syd, ett fristående projekt som hjälper mindre och medelstora företag att skapa tillväxt. Viktigt strategiarbete Styrelsen har precis påbörjat ett långsiktigt strategiarbete som ska lägga grunden för de kommande fem åren. Nu behöver vi bli ännu bättre på att tydliggöra och kommunicera sparbanksidén. Vi är inte billigast, men vår ambition är att vi ska vara den bästa banken för våra kunder och för verksamhetsområdet. De kommande åren blir några av de viktigaste i bankens historia. Vi står på helt egna ben och ska utveckla formerna för framtidens sparbanksverksamhet. Detta kommer att innebära utmaningar, men det är också en oerhört spännande tid och jag övertygad om att vi kommer att lyckas.

8 8 VICE VD HAR ORDET SPARBANKEN SYD 2014 Hans Nelfelt, vice VD Samarbete skapar möjligheter Sparbanken Syd ska vara bäst framförallt på två saker: rådgivning och att vara en äkta sparbank. Det är här vi verkligen skiljer oss från affärsbankerna. Men för att kunna erbjuda våra kunder en komplett bankservice behöver vi välja rätt partners på en rad områden. Alternativ till affärsbankerna Som äkta sparbank har vi inga aktieägare och behöver inte ta hänsyn till kortsiktiga vinstintressen och bonusförväntningar. Vår uppgift är att verka för en sund ekonomi, främst för våra kunder men också för samhället i stort. Vi tror på denna ursprungliga sparbanksidé och att det är en typ av bank som behövs som alternativ till de stora affärsbankerna. Komplex värld kräver rätt partners Vår utmaning är att det idag är betydligt mer komplext och krävande att driva bank än bara för några år sedan. Vi vill kunna erbjuda alla de tjänster våra kunder förväntar sig av en bank: allt från mobilbank och SWISH till traditionell rådgivning och klassiska sparkonton. Detta ställer stora krav på processer och it-stöd samtidigt som närheten till våra kunder och en lokal förankring fortfarande är hjärtat i vår verksamhet. Lösningen på problemet är att hitta bra samarbetspartners utan att behöva ge upp sparbanksidén. Fördjupade samarbeten När Sparbanken Öresund under 2014 försvann från den skånska bankmarknaden innebar det även slutet för vårt samarbete kring processer och it-stöd. Det gav oss anledning att göra en grundlig analys av våra förutsättningar att hitta tillräckligt bra lösningar på egen hand. Resultatet har blivit en rad nya samarbeten. Samarbeten som gör det möjligt för oss att fokusera på att vara en bra partner för våra kunder samtidigt som vi kan dela på kostnaderna för bankinfrastrukturen med andra aktörer. Delade kostnader Vår viktigaste samarbetspartner är SDC, Skandinavisk Data Center A/S. SDC är en medlemsägd it-partner för mindre och medelstora finansiella företag i Norden. Sedan starten på 1960-talet har bolaget växt i takt med att kostnaderna för att driva bank har ökat. Senare års satsning på den nordiska marknaden har lett till att SDC idag hanterar sammanlagt 3 miljoner bankkunder åt 125 olika banker i hela Norden. Vi kommer nu att lägga över en mycket större del av vår it-infrastruktur på SDC. Genom att dela utveckling och kostnader på it-sidan med 125 andra banker kan vi ge våra kunder ett fullgott alternativ till storbankernas erbjudande. Skandinavisk Data Center A/S i korthet Utveckling och drift av bankapplikationer Gemensam nordisk plattform anpassad till nationell lagstiftning och språk Har arbetat med finansiell it sedan 1960-talet Servar 125 nordiska banker och 3 miljoner bankkunder

9 SPARBANKEN SYD 2014 FINANSIELLA RAPPORTER 9 Total affärsvolym, tkr Inlåning från allmänheten Fonder Försäkringar Värdepapper Totalt Spara Utlåning till allmänheten Beviljad men ej utnyttjad kredit Bolån Garantier Finansutlåning Totalt Låna Totala Affärsvolymer Affärsvolym Beviljad men ej utnyttjad kredit 2,50 % Garantier 0,08 % Finansutlåning 0,25 % Bolån 21,34 % Utlåning till allmänheten 25,47 % Värdepapper 3,88 % Inlåning från allmänheten 23,56 % Fonder 16,86 % Försäkringar 6,05 % Bolån Bev.kre Utlåning Värdepapper Försäkringar Fonder Inlåning Finans Affärsvolymer, Spara Affärsvolymer, Låna Garantier Fonder Garantier 0,17 % Finansutlåning 0,50 % Finansutl Värdepapper Garantier Inlåning från allmänheten 46,79 % Fonder 33,48 % Försäkringar Fonder Bolån 42,99 % Utlåning till allmänheten 51,31 % Bolån Bev.men Utl.allm Försäkringar 12,01 % Värdepapper 7,71 % Beviljad men ej utnyttjad kredit 5,03 % Volymer i egen balansräkning Utlåning i tkr Inlåning i tkr Övrigt Kreditinstitut Villa och fritidsfastighet Kreditinstitut Övrigt Kreditinstitut Obligationer Certifikat Efterställda obligationer Allmänhet Efterst Företagsinteckning Flerfamiljsfastighet Företags Näringsf Certif Oblig Näringsfastighet Jordbruksfastighet Jordbr Flerfam Allmänhet Kredit VillaFast

10 10 FINANSIELLA RAPPORTER SPARBANKEN SYD 2014 FEM ÅR I SAMMANDRAG Nyckeltal Volym Affärsvolym 31 december, Mkr förändring under året, % 2,6% 2,0% 5,3% 0,7% 0,1% Av sparbanken förvaltade och förmedlade kundvolymer Kapital Soliditet Beskattat eget kapital +78% av obeskattade reserver i % av balansomslutningen * 14,5% 14,5% 13,0% 12,5% 13,2% Total kapitalrelation Kapitalbas/riskvägda tillgångar 20,8% 15,7% 13,1% 10,7% 12,6% Resultat Placeringsmarginal Räntenetto i % av MO 2,3% 2,3% 2,0% 2,1% 1,7% Rörelseintäkter/affärsvolym Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym 1,1% 1,5% 1,5% 1,1% 1,1% Röreseresultat/affärsvolym Rörelseresultatet i % av genomsnittlig affärsvolym 0,1% 0,3% 0,2% -0,3% -0,2% Räntabilitet på eget kapital Rörelseresulatet efter schablonskatt i % av genomsnittligt eget kapital 2,3% 5,5% 3,0% -5,2% -3,4% Avkastning på tillgångar Nettovinsten i relation till balansomslutningen 0,3% 1,0% 0,5% -0,7% -0,5% K/I tal före kreditförluster Summa kostnader exkl kreditförluster och värdeförändringar på finansiella anläggningstillgångar i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,81 0,65 0,68 0,92 1,18 K/I tal efter kreditförluster Summa kostnader inkl kreditförluster och värdeförändringar på finansiella anläggningstillgångar i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,88 0,77 0,88 1,31 1,20 Osäkra fordringar och kreditförluster Reserveringsgrad för osäkra fordringar Nedskrivning för sannolika förluster i % av osäkra fordringar brutto 52% 34% 41% 72% 48% Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker) 0,8% 1,7% 0,8% 0,7% 0,5% Kreditförlustnivå Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker) 0,3% 0,3% 0,4% 1,4% 0,1% Övriga uppgifter Medelantal anställda Antal kontor Nyckeltalen för 2010 påverkas av kostnadsföring av IT-projekt. * Beräkningen av soliditet för åren består av Beskattat eget kapital + 73,7% av obeskattade reserver

11 SPARBANKEN SYD 2014 FINANSIELLA RAPPORTER Resultaträkning, tkr Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna admininstrationskostnader (1) Övriga kostnader (2) Kreditförluster Summa kostnader Värdeförändring på finansiella tillgångar Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatter Årets resultat Balansräkning, tkr Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Förändring i verkligt värde på räntesäkrande poster i portföljsäkring Räntebärande värdepapper Aktier och andelar Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Emitterade värdepapper Övriga skulder Avsättningar, skatteskuld Efterställda skulder Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital ) Varav kostnad för byte av IT-plattform ) Inklusive avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar

12 12 FINANSIELLA RAPPORTER SPARBANKEN SYD 2014 RESULTATRÄKNING (TSEK) Jan-Dec Jan-Dec Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa räntenetto och rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Skatt på periodens resultat Periodens resultat RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT Jan-Dec Jan-Dec Periodens resultat Övrigt totalresultat Poster som ska återföras till resultatet Periodens förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas Årets avyttringar av finansiella tillgångar som kan säljas Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat Periodens övriga totalresultat Periodens totalresultat

13 SPARBANKEN SYD 2014 FINANSIELLA RAPPORTER 13 BALANSRÄKNING (TSEK) 31-dec 31-dec Tillgångar Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Aktier och andelar intresseföretag Immateriella anläggningstillgångar Materiella tillgångar Inventarier Materiella tillgångar - Byggnader och mark Uppskjuten skattefordran Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder och Eget kapital Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Emitterade värdepapper Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Efterställda skulder Summa skulder Obeskattade reserver Reservfond Fond för verkligt värde Årets resultat Eget kapital Summa skulder, obeskattade reserver och eget kapital Poster inom linjen Ställda säkerheter - - Ansvarsförbindelser - Garantier Övriga ansvarsförbindelser Åtaganden Outnyttjad del av beviljade krediter, lånelöften Summa poster inom linjen

14 14 FINANSIELLA RAPPORTER SPARBANKEN SYD 2014 KAPITALRELATION För fastställande av sparbankens lagstadgade kapitalkrav gäller Capital requirements regulation and directive (CRR och CRD IV) samt efterföljande svensk lagstiftning i form av lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar samt Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFS 2014:12). För sparbankens vidkommande syftar reglerna till att stärka sparbankens motståndskraft mot finansiella förluster och därigenom skydda sparbankens kunder. Reglerna innebär att sparbankens kapitalbas (eget kapital och eventuellt upptagna förlagslån etc.) med marginal ska täcka dels de föreskrivna minimikapitalkraven, vilket omfattar kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker (Pelare I) och dessutom skall omfatta beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten (Pelare II) i enlighet med sparbankens interna kapitalutvärderingspolicy (IKU). Avslutningsvis ska institut hålla diverse kapitalbuffertar där kapitalkonserveringsbufferten är den första som införts och som påverkar Sparbanken. Sparbanken har en fastställd plan för storleken på kapitalbasen på några års sikt (kapitalplan) som baseras på - Sparbankens riskprofil, - Identifierade risker med avseende på sannolikhet och ekonomisk påverkan, - S k stresstester och scenarioanalyser, - Förväntad utlåningsexpansion och finansierings möjligheter, samt - Ny lagstiftning, konkurrenternas ageranden och andra omvärldsförändringar. Kapitaltäckningsanalys (tkr) Riskvägt belopp Kapitalbas varav kärnprimärkapital Kapitalkrav Pelare I Överskott av kapital Pelare II Kapitalrelation 20,8% 15,7% Kärnprimärkapitalrelation 18,3% 15,7% Kapitalkrav för kapitalkonserveringsbuffert Kärnprimärkapital tillgängligt efter Pelare II och kapitalkonserveringsbuffert Det lagstadgade kravet på 8 % enligt Pelare I uppgår för sparbanken till tkr och uppfylls med god marginal då kapitalbasen uppgår till tkr. Sparbankens kapitalbas överstiger även kravet på startkapital på 5 Mkr euro enligt lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Kapitalrelationer och buffertar Summa Kärnprimärkapital 4,5% 1,5% 2,5% 8,5% Primärt kapital 6,0% 1,5% 2,5% 10,0% Kapitalbas 8,0% 1,5% 2,5% 12,0% Pelare II utgörs av Sparbankens egen bedömning av kapitalbehov som ej omfattas inom Pelare I. Kapitalkonserveringsbuffert infördes under 2014 och ska täckas av kärnprimärkapital. Framöver kan ytterligare buffertkrav att tillkomma. Pelare I Pelare II Kapitalkonserveringsbuffert Kapitalkonserveringsbuffert 150 Mkr Extra buffert 529 Mkr Pelare II 90 Mkr Pelare I 480 Mkr Kapitalplanering För att bedöma om sparbankens egna kapital är tillräckligt för att ligga till grund för aktuell och framtida verksamhet har sparbanken en egen process för Intern Kapital- och Likviditetsutvärdering (IKLU). Processen är ett verktyg som säkerställer att sparbanken på ett tydligt och korrekt sätt identifierar, värderar och hanterar alla de risker som sparbanken är exponerad för samt gör en bedömning av sitt interna kapitalbehov i relation till detta. I detta ingår att sparbanken ska ha ändamålsenliga styr- och kontrollfunktioner och riskhanteringssystem. Den interna kapitalutvärderingen genomförs åtminstone årligen.

15 Som en äkta sparbank erbjuder vi kundnytta i harmoni med lokal samhällsnytta.

16 16 STYRELSE OCH REVISORER SPARBANKEN SYD 2014 Styrelse Susanne Kallur Bostadsort: Ystad och Kristianstad VD Hans Boberg Bostadsort: Skillinge Mandatperiod: 2016 Ordförande Hans Nelfelt Bostadsort: Höllviken Vice VD Eva Munck Forslund Bostadsort: Malmö Mandatperiod: 2017 Vice ordförande Gunilla Andersson Bostadsort: Ystad Mandatperiod: 2015 Henric Appelkvist Bostadsort: Simrishamn Mandatperiod: 2015 Anne Looström Bostadsort: Övraby, Tomelilla Mandatperiod: 2016 Kwame Moore Bostadsort: Malmö Mandatperiod: 2017 Thomas Mårtensson Bostadsort: Löderup Mandatperiod: 2016 Mats Persson Bostadsort: Ystad och Bornholm Mandatperiod: 2017 Kjell Ulmfeldt Bostadsort: Malmö och Ystad Mandatperiod: 2015 Rolf Ericsson Bostadsort: Tomelilla Mandatperiod: 2015 Personalrepresentant, ordinarie Andreas Nilsson Bostadsort: Vollsjö Mandatperiod: 2015 Personalrepresentant, ordinarie Revisorer Ernst & Young AB Niklas Paulsson Mandatperiod: 2016 Revisor, ordinarie M & M Revision HB Rolf Mohlin Mandatperiod: 2016 Revisor, ordinarie Jesper Nilsson Mandatperiod: 2016 Revisor, suppleant Idha Håkansson Mandatperiod: 2016 Revisor, suppleant

17 SPARBANKEN SYD 2014 BANKLEDNING 17 Bankledning Susanne Kallur VD Hans Nelfelt Vice VD Ann Hermansson Personalchef Christian Lindgren Administrativ Chef Andreas Narsell Marknadschef Henrik Nilsson Sparbankschef Malmö Susanne Thuresson Rörelsechef

18 18 AFFÄRSLEDNING SPARBANKEN SYD 2014 Affärsledning Marianne Ahlgren Verksamhetsutvecklare Åsa Dovander Chef Telefonbanken Niklas Harrysson Sparbankschef Kivik Dan Löfgren Sparbankschef Tomelilla Henrik Nilsson Sparbankschef Malmö Ola Persson Sparbankschef Simrishamn Susanne Thuresson Rörelsechef Fredrik Wennheden Sparbankschef Ystad Vibeke Wulff Sparbankschef Borrby

19 SPARBANKEN SYD 2014 HUVUDMÄN OCH RÅD 19 Huvudmän och råd Valda av Huvudmännen Arne Andersson, YSTAD 2015 Henrik Appelkvist, SIMRISHAMN 2015 Birger Bernhoff, GÄRSNÄS 2018 Magnus Björkman, TOMELILLA 2017 Hanna Cerderberg, BRÖSARP 2016 John F Eklund, SIMRISHAMN 2018 Elin Ekström, SIMRISHAMN 2015 Stefan Eldh, GÄRSNÄS 2016 Kent Eriksson, YSTAD 2015 Christian Esbjörnsson, SIMRISHAMN 2016 Urban Fasth(Valberedn. Ordf), YSTAD* 2017 Maria Hammenberg, KIVIK* 2015 Åke Högborg, TOMELILLA 2016 Knut Jeppsson, SIMRISHAMN 2015 Lotta Johansson, SIMRISHAMN 2015 Susanne Keyser, YSTAD* 2018 Liselott Lading, MALMÖ (fyllnadsval) 2016 Thomas Leandersson, TOMELILLA 2016 Per-Olof Lind, YSTAD 2018 Christina Lindgren, YSTAD 2017 Tommy Lindström, LÖDERUP 2015 Håkan Nordin, YSTAD 2017 Eva Olsson, KÖPINGEBRO* 2015 Sten Olsson, SIMRISHAMN* 2015 Anja Persson, HAMMENHÖG 2018 Kerstin Persson, YSTAD 2017 Tommy Persson, LÖDERUP 2015 Charlotte Rosdala, TOMELILLA 2017 Rebecka Spånberg, YSTAD 2018 Gert Wemnér, YSTAD 2018 Valda av Ystads Kommun Mandat Gull-Britt Adolfsson, YSTAD 2017 Kenneth Andersson, YSTAD 2015 Cecilia Fahlborg, YSTAD 2017 Tommy Jonsson, YSTAD 2015 Nicklas Ljungström, YSTAD 2015 Håkan Mattsson, LÖDERUP 2018 Jasenka Mauser-Åkerlund, GLEMMINGEBRO 2015 Lena Månsson, YSTAD 2015 Mårten Mårtensson, YSTAD 2017 Sune Mårtensson, NYBROSTRAND 2018 Claes Nilsson, YSTAD 2015 Britt-Marie Olsson, KÖPINGEBRO 2018 Per-Erik Åkesson, YSTAD 2018 Valda av Tomelilla Kommun Mandat Tina Bergström-Darrell, TOMELILLA 2017 Egon Hansson, TOMELILLA 2015 Hans-Göran Nilsson, BRÖSARP 2017 Nils-Erik Nilsson, TOMELILLA* 2018 Daniel Persson, TOMELILLA 2015 Tomas Talik, TOMELILLA 2016 Vald av Skurups Kommun Camilla Hansen, SKIVARP 2018 Medlemmar i Privatrådet Gunilla Andersson, YSTAD 2015 Lars Bjerstam, SANKT OLOF 2015 Anders Boman, KIVIK 2015 Lotte Myrebris, YSTAD 2015 Agneta Olausson, GLEMMINGEBRO 2015 Jan-Erik Persson **, HAMMENHÖG 2015 Charlotte Rosdala **, TOMELILLA 2015 Peter Jeppsson, BORRBY 2015 Ulrika Waerneman, MALMÖ 2015 Medlemmar i Företagarrådet Catherine Ehrensvärd, MALMÖ 2015 Stefan Eldh**, SIMRISHAMN 2015 Calle Håkansson, LUND 2015 Knut Jeppsson**, SIMRISHAMN 2015 Christina Landgren, YSTAD 2015 Christian Jansson, MALMÖ 2015 Peter Nilsson, TOMELILLA 2015 Kjell Ulmfeldt, MALMÖ/YSTAD 2015 Gert Wemnér**, YSTAD 2015 Medlemmar i Lantbruksrådet Sophie Albrektsson, TOMELILLA 2015 Elna Andersson, TOMELILLA 2015 Mattias Espert, KLAGSTORP 2015 Martin Greiff, SIMRISHAMN 2015 Thomas Mårtensson, LÖDERUP 2015 Nils-Erik Nilsson**, TOMELILLA 2015 Anders Olsson, YSTAD 2015 *Huvudmännens valberedning ** Huvudman i banken Valda av Simrishamns Kommun Gert Andersson, BORRBY 2018 Hans Hernedahl, TOMMARP 2017 Anders Johnsson, GÄRSNÄS 2017 Matts Karlsson, GÄRSNÄS 2018 Jens Lundgren, SIMRISHAMN 2015 Lennart Månsson, SIMRISHAMN 2018 Jan-Erik Persson, HAMMENHÖG 2016 Mats Persson, SIMRISHAMN 2015 Gert Svensson, KIVIK 2016 Kristina Åhberg, SIMRISHAMN 2016

20 Formgivning och original: Lundgren Reklam. Text: Sara Högberg Textproduktion. Foto: Jesper Arvidsson, Niclas Bomgren. VÄLKOMMEN TILL OSS Ystad Hamngatan 2 Simrishamn Stortorget 2 Tomelilla Torget 4 Kivik Torget Borrby Sandbyvägen 1 Malmö Arena Hyllie stationstorg 2 Kundservice alt Telefonbanken

ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamhetsår 188

ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamhetsår 188 ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamhetsår 188 1 Innehållsförteckning Året i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Bolagsstyrningsrapport 8 Fem år i sammandrag 10 Finansiella rapporter 12 Resultaträkning 12 Rapport

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VD-ord var ett händelserikt år på den skånska bankmarknaden. Vår samarbetspartner Sparbanken Öresund förvärvades av Swedbank och tre skånska banker valde att bilda en större bank. Förändringen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSÅR 187

ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSÅR 187 ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSÅR 187 2 FINANSIELLA RAPPORTER SPARBANKEN SYD 2013 INNEHÅLL 3 Året i korthet 5 VD har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Förvaltningberättelse 10 Bolagsstyrningsrapport 12 Fem

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 2007 1 VD har ordet......................4 Om Sparbanken Syd...............7 Tjänster & produkter............10 Om tillväxt.....................12 Bank- & finansmarknaden.......15

Läs mer

VD har ordet. - vi blickar framåt

VD har ordet. - vi blickar framåt Årsöversikt 2014 1 Innehåll VD har ordet 4 Bildbank för nyfikna 6 En bank med lokalt engagemang 7 Tro, Hopp & Klöver 8 Ung livsstil i Hedemora 9 Det handlar om kärlek 10 Grön Kraft 11 Utdrag ur förvaltningsberättelsen

Läs mer

Årsredovisning 2012. En visionär bank i bygden

Årsredovisning 2012. En visionär bank i bygden Årsredovisning En visionär bank i bygden årsredovisning innehållsförteckning sid 3 årsredovisning innehållsförteckning vd har ordet sid 4 närproducerad bank sid 6 lilla banken med stora bankens resurser

Läs mer

Årsredovisning 2014. Södra Dalarnas Sparbank

Årsredovisning 2014. Södra Dalarnas Sparbank Årsredovisning 2014 Södra Dalarnas Sparbank Innehåll VD har ordet 1 Omvärldsanalys 3 Förvaltningsberättelse 4 Fem år i sammandrag - nyckeltal 7 Finansiella rapporter 9 Resultaträkning 9 Balansräkning 10

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 6. Fem år i sammandrag... 10. Resultaträkning... 13. Balansräkning... 14. Kassaflödesanalys... 15

Förvaltningsberättelse... 6. Fem år i sammandrag... 10. Resultaträkning... 13. Balansräkning... 14. Kassaflödesanalys... 15 Årsredovisning 2005 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse.................. 6 Fem år i sammandrag................. 10 Resultaträkning...................... 13 Balansräkning.......................

Läs mer

ÅRS RED OVIS NING. 2014 Bankens 163:e verksamhetsår

ÅRS RED OVIS NING. 2014 Bankens 163:e verksamhetsår ÅRS RED OVIS NING 2014 Bankens 163:e verksamhetsår Årsredovisning 2014 Sparbankens 163:e verksamhetsår Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum onsdagen den 29 april 2015 kl 13.00, Acusticum, Piteå. 2

Läs mer

Innehåll. 1 VD har ordet. 2-3 Omvärldsanalys. 4 Lokal närvaro och samhällsnytta. 5 Insatser för bygden. 6-8 Förvaltningsberättelse

Innehåll. 1 VD har ordet. 2-3 Omvärldsanalys. 4 Lokal närvaro och samhällsnytta. 5 Insatser för bygden. 6-8 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2014 Innehåll 1 VD har ordet 2-3 Omvärldsanalys 4 Lokal närvaro och samhällsnytta 5 Insatser för bygden 6-8 Förvaltningsberättelse 9 Fem år i sammandrag 10-11 Resultat- och balansräkningar

Läs mer

Fotografierna på omslaget är hämtade från den film som Swedbank Sjuhärad och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad lanserade våren 2014. Filmen beskriver den

Fotografierna på omslaget är hämtade från den film som Swedbank Sjuhärad och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad lanserade våren 2014. Filmen beskriver den Årsredovisning 2014 Fotografierna på omslaget är hämtade från den film som Swedbank Sjuhärad och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad lanserade våren 2014. Filmen beskriver den starka utveckling som sker i Borås

Läs mer

Innehållsförteckning...2. Sparbanken Finn i korthet...3. Styrelseordförande har ordet...4. VD har ordet...5

Innehållsförteckning...2. Sparbanken Finn i korthet...3. Styrelseordförande har ordet...4. VD har ordet...5 ÅrsrEDOVISNING 2 Sparbanken Finn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...2 Sparbanken Finn i korthet...3 Styrelseordförande har ordet...4 VD har ordet...5 Fem år i sammandrag nyckeltal 2005...6 Resultat-

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

2012 Årsredovisning 1

2012 Årsredovisning 1 2012 Årsredovisning 1 ÅRET I KORTHET Affärsvolymen ökade med 9 procent under året. Årets rörelseresultat uppgick till 60,7 meur, vilket gav en avkastning på eget kapital om 17,8 procent. Inlåningen ökade

Läs mer

ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSÅR 180

ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSÅR 180 ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSÅR 180 2006 VD har ordet 4 Om Sparbanken Syd 8 Vision & mål 11 Tjänster & produkter 13 Bank- & finansmarknaden 16 Stiftelse och sponsring 19 Förvaltningsberättelse 22 Fem år i

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14 VD ÅRSRAPPORT har ordet 2010 1 INNEHÅLL 3 Sparbanken 4 Sparbanken 6 ÅRET Öresund i korthet Öresund KONCERNEN i KORTHET 17 VÅRA ÄGARE 17 SAMHÄLLSANSVAR 18 UTIFRÅN- PERSPEKTIV 8 VD HAR ORDET 20 PRO FORMAredovisning,

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 155:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 155:e verksamhetsår. Årsredovisning 2014 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Innehåll. Organisationsnummer 516401 9852 Styrelsens säte är i Borås

Innehåll. Organisationsnummer 516401 9852 Styrelsens säte är i Borås Årsredovisning 2013 Innehåll Sid 2 Verkställande direktörens kommentarer 4 Swedbank Sjuhärad i korthet 5 Året i sammandrag 6 Privatmarknad 8 Företagsmarknad 10 Internet och telefontjänster 12 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014. Sparbanksstämman äger rum den 25 mars 2015 på Jordberga Gård

Årsredovisning 2014. Sparbanksstämman äger rum den 25 mars 2015 på Jordberga Gård Årsredovisning 2014 Att utmana och överraska I över 100 år har Skurups Sparbank varit en del av det lokala samhället - från början under namnet Skurups och kringliggande socknars Sparbank. Genom kunskap

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-06-30 FÖR SÖRMLANDS SPARBANK (org nr 516401-9639)

DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-06-30 FÖR SÖRMLANDS SPARBANK (org nr 516401-9639) DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-06-30 FÖR SÖRMLANDS SPARBANK (org nr 516401-9639) Allmänt om verksamheten Sörmlands Sparbanks första halvår 2014 präglas av en lugn utveckling i positiv riktning, utan egentliga

Läs mer

Färs & Frosta Sparbank

Färs & Frosta Sparbank Färs & Frosta Sparbank Årsredovisning 2008 Innehåll Detta är Färs & Frosta Sparbank...4 Detta är Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta...4 Året i korthet...4 Styrelseordföranden har ordet...6 VD har ordet...7

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Årsredovisning 2014

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Årsredovisning 2014 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Årsredovisning 2014 Innehåll Årets siffror i korthet 2 Året i sammandrag 2 Vd har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Fem år i sammandrag 14 Förslag till vinstdisposition 16

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015 Lund den 26 februari 2015 Året då en ny bank blev till Sparbanken Skåne vill finnas nära kunderna med engagerade medarbetare, bra service, hög tillgänglighet och smarta tjänster. Med denna tydliga målbilden

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 2 Innehållsförteckning Sid VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag, nyckeltal 9 Resultat- och balansräkningar 2013-2009 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Kommentar till verksamheten 2005

Kommentar till verksamheten 2005 Kommentar till verksamheten 2005 Året som gått Markaryds Sparbanks 131:a verksamhetsår blev ännu ett framgångsrikt år för banken med fortsatt positiv utveckling. Vår balansomslutning växte under året och

Läs mer

2 Produktion: abse media AB

2 Produktion: abse media AB Årsredovisning 2008 2 Produktion: abse media AB Årsredovisning 2008 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum onsdagen den 22 april kl 18.00 i Folkets Hus, Heby 3 Innehåll Vd:s kommentar 5 Förvaltningsberättelse

Läs mer

INNEHÅLL. FINANSIELLT Resultat och balans sammandrag. Året i korthet Nyckeltal Detta är Marginalen Bank Behövs det en annorlunda bank?

INNEHÅLL. FINANSIELLT Resultat och balans sammandrag. Året i korthet Nyckeltal Detta är Marginalen Bank Behövs det en annorlunda bank? ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Året i korthet Nyckeltal Detta är Marginalen Bank Behövs det en annorlunda bank? Vd har ordet 1 1 2 3 5 VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN Privatbanken Företagsbanken Marginalen Core 6 8 10

Läs mer

Garantum Årsredovisning

Garantum Årsredovisning Garantum Årsredovisning 2013 GARANTUM FONDKOMMISSION AB ÅRSREDOVISNING 2013 1 2 GARANTUM FONDKOMMISSION AB ÅRSREDOVISNING 2013 Innehållsförteckning VD har ordet 4 Om Garantum 5 En trygg partner 6 Våra

Läs mer

Innehåll. VD-kommentar... 4. Förvaltningsberättelse... 12. Fem år i sammandrag... 22. Resultaträkning... 26. Balansräkning... 28

Innehåll. VD-kommentar... 4. Förvaltningsberättelse... 12. Fem år i sammandrag... 22. Resultaträkning... 26. Balansräkning... 28 Årsredovisning 2014 Innehåll VD-kommentar... 4 Förvaltningsberättelse... 12 Fem år i sammandrag... 22 Resultaträkning... 26 Balansräkning... 28 Rapport förändringar i eget kapital... 30 Kassaflödesanalys...

Läs mer