ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2003"

Transkript

1 Org. nr ÅRSREDOVISNING Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Västerbacken i Huddinge ( ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2003 Fastigheter Föreningen äger fastigheten Paradisbacken 3 i Huddinge i vilken man upplåter lägenheter. Föreningens fastighet uppfördes år Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Trygg-Hansa. I försäkringen ingår bl. a momenten styrelseansvar samt försäkring mot ohyra. Stadgeenlig utvändig fastighetsbesiktning utfördes senast Föreningsfrågor Ordinarie föreningsstämma avhölls På stämman deltog 21 medlemmar. Föreningen hade vid årets slut 47 medlemmar varav HSB Södertörn är en medlem. Styrelse Per Blomberg Johan Hahn Else-Marie Svensson Arne Eriksson Marianne Molander ordförande vice ordförande sekreterare ledamot ledamot utsedd av HSB Södertörn Styrelsesuppleanter har varit Sigrid Ohlson och Kerstin Sundberg, Kjell Arne Larsson utsedd av HSB Södertörn. I tur att avgå vid ordinarie föreningsstämma är Per Blomberg, Johan Hahn och Kerstin Sundberg. Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 10 protokollförda sammanträden. Revisor Revisor har varit Åke Cederholm med Per-Arne Jönebring som suppleant, valda vid föreningsstämman, samt BoRevision AB, av HSB Riksförbund utsedd revisor. Representanter i HSB Södertörns fullmäktige Föreningens representanter i HSB Södertörns fullmäktige har varit Per Blomberg med Johan Hahn som suppleant. 1

2 Org. nr Valberedning Valberedningen har bestått av Ingvar Thörn som sammankallande samt Berit Norgren och Glenn Wiberg. Fritidsverksamhet Fritidskommittén har bestått av Renate Blomberg och Lisbeth Wiberg. Lägenheter och lokaler Av föreningens 46 medlemslägenheter har under året 4 överlåtits. Föreningen har dessutom två lokaler (hobbylokal och föreningslokal) Enligt taxeringsbeskedet är totalytan m2, varav m2 utgör lägenhetsyta och 800 m2 utgör lokalyta. Taxeringsvärdet är tkr varav byggnadsvärdet är tkr. På föreningens fastigheter finns 55 parkeringsplatser varav 49 hyrs ut till medlemmar medan 6 används som gästparkering. Förvaltning Den ekonomiska förvaltningen har under året skötts av HSB Södertörn BoService AB, totalt pris kr. Trappstädning och inre renhållning har skötts av Axa Städ AB till en kostnad om kr. Till styrelsen har sammanlagt utbetalats kr. Ekonomi Resultat och ställning Nettoomsättning, tkr 3 559, , , ,3 Rörelseresultat, tkr 1 427, , , ,4 Resultat efter finansiella poster, tkr 50,4-14,2 231,8 68,3 Balansomslutning, tkr , , , ,5 Avgifts- & hyresbortfall i % 0,13 % 0,16 % 0,30 % 0,13 % Årsavgiftsnivå för bostäder, kr per kvm Fond för yttre underhåll, tkr 1 075, , ,0 800,3 Väsentliga händelser under året Ombyggnad och underhåll Föreningen har en 20-årig underhållsplan vilken är under uppdatering. Planen ligger till grund för föreningsstämmans beslut om fondering eller ianspråktagande av fondmedel. Förutom löpande reparationer har lekplatsen förnyats. Fuktisolering av grunden till terrasshusen har genomförts. Termostaten till värmeelementen i lägenheterna har bytts ut. Tiduren till motorvärmarna i garagen har bytts. Utvändiga lampor på terasshusen B och C har satts upp. Nya fläktar på vinden till de tre terasshusen har installerats och ny injustering gjorts. Ny cirkulationspump för värme har installerats. Ventilationen i samtliga terasshus har 2

3 Org. nr kontrollerats och kanalerna rensats. Fuktisolering och reparation av taket på A-huset har genomförts. Rensning av dagvattenbrunnar är gjort. Cykel- och förrådshusen har ommålats. Parkeringsdäcken har rengjorts och linjerna ommålats samt skador lagats. Torktumlaren har reparerats. Aktiviteter Fritidskommittén har arrangerat städdagar vår och höst, kräftskiva och luciafirande. Alla var välbesökta. Ett antal informationsblad har under året gått ut till medlemmarna. Avgifter och hyror Ingen avgiftshöjning 2003 och inte heller för Den genomsnittliga årsavgiftsnivån för bostäder uppgår till 732,00 per kvm. Förväntad framtida utveckling Enligt upprättad 20-årig underhållsplan Förslag till resultatdisposition Stämman har att ta ställning till: Dispositionsfond ,47 Årets resultat , ,11 Styrelsen föreslår följande behandling av resultatet: Uttag ur Fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad ,00 Överföring till Fond för yttre underhåll enligt underhållsplan ,00 Extra överföring till Fond för inre underhåll ,00 Dispositionsfond , ,11 Ytterligare upplysningar vad beträffar föreningens resultat- och ställning finns i efterföljande resultat-och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar. 3

4 Resultaträkning (kr) Nettoomsättning Not , ,50 Fastighetskostnader Drift Not , ,46 Utfört underhåll , ,75 Fastighetsskatt , ,00 Avskrivningar Not , ,50 Summa fastighetskostnader , ,71 Bruttoresultat , ,79 Jämförelsestörande poster Not 3 0, ,00 Rörelseresultat , ,79 Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Not , ,70 Räntekostnader och liknande resultatposter Not , ,00 Summa finansiella poster , ,30 Resultat efter finansiella poster , ,51 Resultatdisposition Avsättning till fond för yttre underhåll 0, ,00 Disponerat ur fond för yttre underhåll 0, ,75 Resultat före skatt , ,24 Statlig inkomstskatt Not 6 0,00 0,00 Årets resultat , ,24 4

5 Balansräkning (kr) Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Not , ,44 Ombyggnader Not , ,00 Inventarier Not 7 0,00 0,00 Summa materiella anläggningstillgångar , ,44 Finansiella anläggningstillgångar Andelar HSB 500,00 500,00 Summa finansiella anläggningstillgångar 500,00 500,00 Summa anläggningstillgångar , ,44 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1 118,00 0,00 Övriga fordringar Not 8 15, ,55 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter Not , ,00 Avräkningskonto HSB Södertörn , ,08 Summa kortfristiga fordringar , ,63 Kassa och bank Not , ,23 Summa omsättningstillgångar , ,86 SUMMA TILLGÅNGAR , ,30 5

6 Balansräkning (kr) Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Insatser , ,00 Fond för yttre underhåll , ,87 Summa bundet eget kapital Not , ,87 Fritt eget kapital Dispositionsfond , ,23 Årets resultat , ,24 Summa fritt eget kapital , ,47 Summa eget kapital Not , ,34 Avsättningar och skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Not , ,00 Summa långfristiga skulder , ,00 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Not , ,00 Fond för inre underhåll Not , ,00 Leverantörskulder , ,96 Skatteskulder 9 278, ,00 Övriga kortfristiga skulder Not ,00 0,00 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter Not , ,00 Summa kortfristiga skulder , ,96 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL , ,30 Poster inom linjen Ställda panter Not , ,00 Ansvarsförbindelser Not , ,00 6

7 Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd. Undantag har skett från BFNAR 2001:1 "Redovisning av inkomstskatter" då föreningen anser att en mer rättvisande bild av föreningens resultat och ställning därmed uppnås. Se även under not 6, Statlig Inkomstskatt. Redovisningsprinciper En ändring av redovisningsprinciper har skett innebärande att avsättning till underhållsfond numera sker över resultatdispositionen istället för som tidigare genom en avsättning i resultaträkningen. Eftersom det är frågan om ändring av principer har omräkning gjorts av tidigare år och effekten av bytet av redovisningsprincip har medfört en korrigeringspost i resultaträkningen (resultatdisposition). En förflyttning har också skett av underhållsfonden från avsättningar till bundet eget kapital. Byggnader Fr o m 2002 sker avskrivning enligt en 50-årig rak avskrivningsplan som grundar sig på anläggningarnas anskaffningsvärde och förväntad nyttjandeperiod. Ombyggnader Avskrivning sker enligt raka avskrivningsplaner som sträcker sig över år beroende på åtgärd och som grundar sig på anläggningarnas anskaffningsvärde och förväntad nyttjandeperiod. Inventarier Avskrivning sker planenligt med 20% per år beräknat på anläggningarnas anskaffningsvärde. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens underhållsplan. Skulder Samtliga skulder är kortfristiga om inget annat anges i not. Övrigt Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan. Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Arvoden till förtroendevalda Styrelsearvode enligt stämmobeslut , ,00 Övriga arvoden 4 985, ,00 Revisorsarvode enligt stämmobeslut 2 000, ,00 Sociala kostnader , ,00 Summa , ,00 7

8 Anställda Löner och ersättningar 4 140, ,07 Sociala kostnader 1 152,00 668,00 Summa 5 292, ,07 Föreningen har inte haft någon fast anställd under året. Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter, bostäder , ,00 Övriga avgifter och hyror , ,00 Övriga intäkter 952, ,50 Brutto , ,50 Avsättning till fond för inre underhåll , ,00 Hyresbortfall lokaler, garage, p-platser , ,00 Summa , ,50 Not 2 Driftskostnader Städning , ,00 Sotning ,00 0,00 Snöröjning , ,00 Reparationer , ,50 El , ,00 Uppvärmning , ,00 Vatten , ,00 Sophämtning , ,00 Övriga driftskostnader skötsel , ,30 Medlemsavgifter , ,00 Fastighetsförsäkring , ,00 Föreningsavgäld , ,00 Ekonomisk fastighetsförvaltning , ,00 Externt revisorsarvode 5 488, ,00 Föreningsverksamhet , ,20 Löner och ersättningar , ,07 Kabel-TV , ,00 Övriga driftkostnader , ,39 Summa , ,46 Not 3 Jämförelsestörande poster Extra avsättning till yttre fond 0, ,00 Summa 0, ,00 Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter från bank , ,11 Ränteintäkter placeringar 0, ,00 Intäktsränta skattekonto 15, ,00 Övriga ränteintäkter 3,00 3, , ,70 8

9 Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader fastighetslån , ,00 Summa , ,00 Not 6 Statlig inkomstskatt Föreningen beskattas med utgångspunkt från en schablonintäkt om 3% av taxeringsvärdet och med tillägg/avdrag för finansiella poster samt eventuell tomträttsavgäld. Efter avräkning av eventuellt taxerat underskott sker beskattning med 28%. 3% av fastigheternas taxeringsvärde , ,00 Finansiella intäkter , ,00 Finansiella kostnader , ,00 Eventuellt taxerat underskott från tidigare år , ,00 Överskott / Underskott , ,00 28% statlig inkomstskatt vid överskott 0,00 0,00 Not 7 Materiella anläggningstillgångar Föreningen äger fastigheterna Paradisbacken 3 i Huddinge kommun. Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden , ,00 Utrangering byggnadsdelar (restvärdesavskrivning) *) ,00 0,00 Årets investeringar 0,00 0,00 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden , ,00 Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan , ,56 Återföring avskrivning utrangerade delar (restvärdesavskrivning) *) ,00 0,00 Årets avskrivningar enligt plan , ,00 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan , ,56 *) Återföring ombyggnation, ventilation, lekplats, motorvärm. Utgående planenligt restvärde byggnader och mark , ,44 varav byggnader , ,44 varav mark , ,00 Ombyggnader Ingående anskaffningsvärde ombyggnader , ,00 Årets investeringar ,00 0,00 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden , ,00 Ingående ackumulerade avskrivningar , ,50 Årets avskrivningar , ,50 Utgående ackumulerade avskrivningar , ,00 Utgående planenligt restvärde ombyggnader , ,00 9

10 Not Fastighetens taxeringsvärde uppgår till kr, varav mark kr (år tkr). Värdeår Hustyp Byggnader Mark Totalt Hyreshus Småhus Lokaler Inventarier Ingående anskaffningsvärde , ,50 Årets anskaffningar 0, ,00 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden , ,50 Ingående avskrivningar , ,50 Årets avskrivningar 0, ,00 Utgående ackumulerade avskrivningar , ,50 Utgående planenligt restvärde inventarier 0,00 0,00 SUMMA ÅRETS AVSKRIVNINGAR , ,50 Not 8 Övriga fordringar Skattekonto 15, ,00 Handkassa 0, ,55 Summa 15, ,55 Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetald fastighetsförsäkring , ,00 Förutbetald kabel-tv 5 266, ,00 Summa , ,00 Not 10 Kassa och bank HSB Bank Föreningskapitalkonto , ,39 Skandiabanken , ,84 Summa , ,23 Not 11 Förändring av eget kapital Upplåtelse- Underhålls- Dispositions- Årets Insatser avgifter fond fond resultat IB enligt fastställd balansräkning Överföring från avsättningar Vinstdisp. enl. stämmobeslut Under året erlagda insatser 0 0 Årets resultat Belopp vid årets slut

11 Not 12 Skulder till kreditinstitut Långivare Räntesats Ränteändringsdag S-E Banken 4,50% , ,00 *) S-E Banken 4,05% ,00 0,00 *) S-E Banken 4,23% , ,00 SBAB 5,88% , ,00 Summa , ,00 Avgår kortfristig del , ,00 Summa , ,00 *) Omsatt till två nya lån. Av ovanstående skulder till kreditinstitut redovisas amorteringen för kommande verksamhetsår som kortfristig del. Med dagens amorteringstakt, kr årligen, beräknas skulden till kreditgivare uppgå till kr om 5 år. Not 13 Fond för inre underhåll Fond för inre underhåll vid periodens början , ,00 Årets avsättning , ,00 Uttag under året , ,00 Fond för inre underhåll vid periodens slut , ,00 Not 14 Övriga kortfristiga skulder Personalens källskatt 1 242,00 0,00 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt 1 151,00 0,00 Övriga kortfristiga skulder 4 998,00 0,00 Summa 7 391,00 0,00 Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupen el 5 536,00 0,00 Förutbetalda hyror och avgifter , ,00 Upplupna räntekostnader , ,00 Beräknat arvode för revision 5 500, ,00 Summa , ,00 Not 16 Ställda panter Uttagna pantbrev , ,00 Varav pantbrev i eget förvar , ,00 Summa , ,00 Säkerhet för långfristig skuld till långivare 11

12 Not 17 Ansvarsförbindelser Föreningsavgäld HSB Södertörn , ,00 Summa , ,00 Huddinge Per Blomberg Johan Hahn Else-Marie Svensson Arne Eriksson Marianne Molander Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits Åke Cederholm Av föreningen vald revisor Bernt Eriksson Av BoRevision AB förordnad revisor 12

13 REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i HSB:s Brf Västerbacken i Huddinge organisationsnummer Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i HSB:s Bostadsrättsförening Västerbacken i Huddinge för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Huddinge Åke Cederholm Av föreningen vald revisor Bernt Eriksson Av BoRevision AB förordnad revisor

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening VÄTTEN i Helsingborg Vätten i Helsingborg 1(14) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Vätten i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322 2133 HSB brf Idrottstränaren 1 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Idrottstränaren i Linköping,, får härmed avge redovisning för 21-1-1--12-31, föreningens 21:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening RAMLÖSAGÅRDEN i Helsingborg Ramlösagården i Helsingborg 1(12) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756 o Arsredovisning2003 Il) HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD. ÅRSREDVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad rganisationsnummer: Styrelsen för HSB:s BRF SCHULTZ I YSTAD får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. Org. Nr. 716419-2002 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsstämma

Läs mer

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8972 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Resultaträkning 2014-06-30 2013-06-30 Nettoomsättning Not 1 19 292

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2010 HSB Bostadsrättsförening Sachsen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fredriksdal i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Årsredovisning 2013. Bostadsrättsföreningen Gotthard

Årsredovisning 2013. Bostadsrättsföreningen Gotthard Årsredovisning 2013 Bostadsrättsföreningen Gotthard Årsredovisning för Brf Gotthard Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Skogsfrun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Trollholmen. Org.nr: 716418-7630. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Trollholmen. Org.nr: 716418-7630. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning Styrelsen för Brf Trollholmen Org.nr: 716418-7630 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 214 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer