Prospekt. Sammanfattning. DnB NOR:s Aktieindexobligation Top-Picks Asia 2009/2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prospekt. Sammanfattning. DnB NOR:s Aktieindexobligation Top-Picks Asia 2009/2014"

Transkript

1 Prospekt Sammanfattning av DnB NOR:s Aktieindexobligation Top-Picks Asia 2009/2014 Sammanfattningen utgör tillsammans med Registreringsdokumentet för DnB NOR Bank ASA daterat den 19 november 2008, tillägg till Registreringsdokumentet daterat den 19 februari 2009, tillägg till Registreringsdokumentet daterat den 19 maj 2009 samt Värdepappersdokumentet daterat den 11 juni 2009 ett Prospekt för DnB NOR:s Aktieindexobligation Top-Picks Asia 2009/2014. Utfärdare Oslo, 11 juni 2009 Utarbetat i samarbete med DnB NOR Markets 1 av 12

2 Ord med stor begynnelsebokstav i Sammanfattningen ska ha den betydelse som anges i Registreringsdokumentet, kapitel 2, Definitioner, och i Värdepappersdokumentet, kapitel 3, Värdepappersinformation. Viktig information Sammanfattningen är endast avsedd som introduktion till Prospektet. Informationen är således inte uttömmande. Varje investeringsbeslut ska grunda sig på investerarens egen helhetsbedömning av Prospektet och eventuell ny information om Bolaget och/eller Lånet. Eventuella tvister rörande den information som ges i Prospektet kan åsamka käranden kostnader för exempelvis översättning av Prospektet innan ärendet kan behandlas. Styrelsen kan bli ersättningsansvarig när det gäller upplysningarna i sammanfattningen, om sammanfattningen skulle vara missvisande, felaktig eller motsägelsefull i förhållande till övriga delar av Prospektet. Utarbetat i samarbete med DnB NOR Markets 2 av 12

3 1. Medlemmar av styrelsen och ledningen, rådgivare och revisorer Bolagets styrelse består av följande personer: Namn Befattning Medlemmar Anne Carine Tanum Styrelseordförande Bent Pedersen Vice ordförande Per Hoffmann Styrelseledamot Kai Nyland Styrelseledamot Torill Rambjør Styrelseledamot Ingjerd Skjeldrum Styrelseledamot Kari Marie Lotsberg Styrelseledamot Suppleanter för de anställdas rep. Jorunn Løvås Suppleant Sverre Finstad Suppleant Bolagets ledning består av följande personer: Namn Befattning Rune Bjerke Koncernchef Bjørn Erik Næss Finansdirektör Ottar Ertzeid Koncerndirektör DnB NOR Markets Cathrine Klouman Koncerndirektör IT Liv Fiksdahl Koncerndirektör Drift Leif Teksum Koncerndirektör Företagsmarknad och betaltjänster Jarle Mortensen Koncerndirektör Privatmarknad (konstituerad) Tom Rathke Koncerndirektör Liv och kapitalförvaltning Solveig Hellebust Koncerndirektör personal Rådgivare för bolaget eller lånet är inte specificerade. I Prospektet lämnas historisk finansiell information för 2007 och För 2007 har bolagets revisor varit PricewaterhouseCoopers AS med auktoriserad revisor Geir Julsvoll. Ernst & Young AS valdes under en ordinär bolagsstämma i DnB NOR ASA 30 april 2008 till ny revisor för alla bolag i koncernen från och med För 2008 har bolagets revisor varit Ernst & Young AS med auktoriserad revisor Erik Mamelund. 2. Erbjudandet och förväntad tidsplan Teckningserbjudandet presenteras endast i Sverige och är offentligt. Teckning sker hos DnB NOR Bank ASA från och med 15 juni 2009 till och med 10 juli Ifylld teckningsblankett ska ha inkommit till DnB NOR Bank ASA, Markets, Securities Services, Box 3041, Stockholm, senast kl den 10 juli 2009 för att tas i beaktning. Teckningsavgift: 2,00 procent av tecknat belopp beräknat till Emissionskurs. Låneramen är SEK och första tranche minst SEK Tilldelningen av obligationer kommer att meddelas obligationsinnehavarna skriftligen. Tilldelade obligationer kan omsättas från Emissionsdatum. Så snart som möjligt efter Emissionsdatum kommer det totala teckningsbeloppet att offentliggöras på Utarbetat i samarbete med DnB NOR Markets 3 av 12

4 Om teckningsbeloppet överstiger SEK kommer en proportionerlig fördelning att genomföras. Betalning ska erläggas fortlöpande under teckningsperioden med sista betalningsdag 10 juli Lånet kan komma att noteras på Privatobligationslistan (Strukturerade Produkter) vid NASDAQ OMX Stockholm eller annan marknadsplats. Obligationerna kan omsättas fritt. Upplåningen ingår som en del i Låntagarens generella finansiering. Utöver Investerat belopp får Obligationsinnehavaren på Förfallodagen ett Tilläggsbelopp som fastställs utifrån utvecklingen för Aktien i. Aktieutvecklingen j är lika med 1 ett för var och en av de 5 fem Aktier som har störst relativ förändring (j = 1, 2, 3, 4, 5). Detta kan begränsa storleken på ett eventuellt Tilläggsbelopp. Aktieutvecklingen j motsvarar den relativa förändringen för var och en av de 10 tio Aktier i som har lägst relativ förändring (j = 6, 7, 8,, 15). Den relativa förändringen utgörs av differensen mellan Aktie i Slut och Aktie i Start, dividerat med Aktie i Start. Tilläggsbeloppet beräknas genom att det Nominella beloppet multipliceras med Avkastningsfaktorn och den viktade summan av Aktieutvecklingen j för j = 1, 2,, 5 och j = 6, 7, 8,, 15. Om den viktade summan av Aktieutvecklingen j för j = 1, 2,, 5 och j = 6, 7, 8,, 15 är positiv kommer Tilläggsbeloppet att motsvara minst 85 % av den viktade summan av Aktieutvecklingen j för j = 1, 2,, 5 och j = 6, 7, 8,, 15. Om den viktade summan av Aktieutvecklingen j för j = 1, 2,, 5 och j = 6, 7, 8,, 15 inte är positiv blir Tilläggsbeloppet lika med noll. Banken förbehåller sig rätten att dra tillbaka erbjudandet om DnB NOR:s Aktieindexobligation Top- Picks Asia 2009/2014 i händelse av att det under perioden från och med 15 juni 2009 till och med 17 juli 2009 uppstår särskilda omständigheter. Följande avgifter belastas kunden direkt i samband med investeringen i DnB NOR:s Aktieindexobligation Top-Picks Asia 2009/2014: Avgiftsslag Beräkningsunderlag Avgiften tillfaller Teckningsavgifter Engångsbelopp motsvarande 2 % av kundens tecknade belopp beräknat till Emissionskurs för DnB NOR:s Aktieindexobligation Top-Picks Asia 2009/2014. Avgiften tillkommer utöver kundens tecknade belopp beräknat till Emissionskurs i DnB NOR:s Aktieindexobligation Top-Picks Asia 2009/2014. Förfaller till betalning samtidigt som tecknat belopp i DnB NOR:s Aktieindexobligation Top- Picks Asia 2009/2014. Distributör Följande avgifter belastas kunden indirekt vid investering i DnB NOR:s Aktieindexobligation Top- Picks Asia 2009/2014 genom att det belastas DnB NOR:s Aktieindexobligation Top-Picks Asia 2009/2014 direkt: Avgiftsslag Beräkningsunderlag och förfallotid Avgiften tillfaller Tilretteleggingshonorar Banken erhåller en marginal som utgör skillnaden mellan nuvärdet av investerat belopp och det pris tilrettelegger betalar för ca 50 % till Distributör ca 50 % till Tilrettelegger Utarbetat i samarbete med DnB NOR Markets 4 av 12

5 derivatdelen som säkrar avkastningen. Marginalen ska bland annat täcka riskelement och transaktionskostnader. Per den 9 juni 2009 utgör marginalen uppskattningsvis 4,75 % av nominellt värde motsvarande 0,95 % av nominellt värde per år. Tilretteleggingshonorar förfaller till betalning när investerat belopp är tillgängligt för DnB NOR:s Aktieindexobligation Top-Picks Asia 2009/2014. Exempelvis innebär ett Inbetalt belopp på SEK (tecknat belopp SEK plus överkurs på SEK 1.000, plus teckningsavgift på SEK 220), motsvarande 1 obligation med ett nominellt värde av SEK , en marginal för Banken på SEK Nyckeltal Nyckeltal för DnB NOR Bank ASA 1:a kvartalet 2009: Företagsmarknad och betaltjänster Privatmarknad DnB NOR Markets DnB NORD 1:a kvartalet 2:a kvartalet /Kolumn 1:/ Procent Kostnadskvot Inlåningstäckning 1)3) Kapitalavkastning, annualiserat 4)5) Antal årsverk per 30 september 6) 1) Baserat på nominella värden. Inkluderar utlåning till och insättningar från kreditinstitut. 2) Sammanlagda rörelsekostnader dividerat med sammanlagda intäkter. 3) Insättningar från kunder dividerat med nettoutlåningen till kunder. 4) Avkastningen är beräknad på en intern mätning av riskjusterat kapital. 5) Inkluderar 68 årsverk från den norska delen av bolaget SkandiaBanken Bilfinans som övertogs 31 januari 2008 och 52 årsverk från den svenska delen av bolaget som övertogs 29 februari Ändringen i Postavtalet innebär att cirka 170 årsverk överförs från Posten Norge. Bokföringsmässigt är kostnader och tillhörande antal årsverk inkluderade från 1:a kvartalet Utarbetat i samarbete med DnB NOR Markets 5 av 12

6 Definitioner 1, 2, 3 Baserat på nominella värden exklusive lån till och insättningar från kreditinstitut och nedskrivna lån, mätt mot 3 månaders penningmarknadsränta. 5 Summa kostnader i förhållande till summa intäkter. Kostnader är exklusive utdelning till anställda. 6 Resultatet är exklusive minoritetsintressen och justerat för periodens förändring i verkligt värde bokfört mot det egna kapitalet. Genomsnittet för eget kapital har beräknats utifrån bokfört eget kapital exklusive minoritetsintressen. Nyckeltalsutveckling för DnB NOR Bank-koncernen per 1:a kvartalet 2009: /kolumnrubriker:/ 1:a kvartalet :a kvartalet 2008 Året 2008 Året 2007 /tabellen:/ Ränteanalys 1. Sammanlagda räntemarginaler volymviktat (%) 2. Räntemarginal på vanlig utlåning till kunder (%) 3. Räntemarginal på insättning från kunder (%) Räntabilitet/lönsamhet 4. Netto andra rörelseintäkter i procent av sammanlagda intäkter (%) 5. Kostnadskvot (%) 6. Avkastning på eget kapital, annualiserad (%) Soliditet 7. Kärnkapitaltäckning vid periodens slut (%) 8. Kärnkapital inkl. 50 % av periodens resultat 9. Kapitaltäckning vid periodens slut (%) 10. Kapitaltäckning inkl. 50 % av periodens resultat 11. Kärnkapital vid periodens slut (miljoner kronor) 12. Riskviktad volym vid periodens slut (miljoner kronor) Utlåningsportfölj och nedskrivningar 13. Periodens individuella nedskrivningar i procent av den genomsnittliga nettoutlåningen till kunder, annualiserad 14. Periodens nedskrivningar i procent av nettoutlåningen till kunder, annualiserad 15. Netto nödlidande och nedskrivna åtaganden i procent av nettoutlåningen till kunder 16. Netto nödlidande och nedskrivna åtaganden vid periodens slut (miljoner kronor) Likviditet 17. Inlåningstäckning vid periodens slut (%) Personal 18. Antal årsverk vid periodens slut Utarbetat i samarbete med DnB NOR Markets 6 av 12

7 Riskfaktorer kopplade till Låntagaren: Kreditrisk gäller alla kundfordringar, huvudsakligen utlåning. Kreditrisk är risk för förlust som beror på att Bolagets motparter (kunder) inte uppfyller sina betalningsförpliktelser. Marknadsrisk relaterar främst till bankverksamhetens långsiktiga investeringar i egenkapitalinstrument. Marknadsrisk uppstår till följd av Bolagets öppna positioner på marknaderna för valuta, räntor och eget kapital samt handel och kundutlåning/-inlåning. Likviditetsrisk är risken för att Bolaget inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser. Operationell risk är risken för förlust som beror på svagheter eller fel i processer och system, fel begångna av anställda eller externa händelser. Affärsrisk är risk för förlust på grund av förändrade externa förhållanden som till exempel situationen på marknaden eller att myndigheterna ändrar reglerna. Risken inbegriper också omdömesrisk. Affärsrisk uppstår till följd av oväntade ändringar i intäkter på grund av externa faktorer. Betydande riskfaktorer kopplade till Lånet Alla obligationsinvesteringar är förenade med risk. Risken är kopplad till generella svängningar på värdepappersmarknaden, växlande likviditet för en obligation och bolagsspecifika riskfaktorer. Det är i huvudsak två riskfaktorer som utgör det väsentliga av investerarnas totala riskexponering vid investering i ett obligationslån som detta: likviditetsrisk och generell marknadsrisk. Avkastningen för DnB NOR:s Aktieindexobligation Top-Picks Asia 2009/2014 avgörs av värdeutvecklingen för Aktien i. Aktieutvecklingen j är lika med 1 ett för var och en av de 5 fem Aktier som har störst relativ förändring (j = 1, 2, 3, 4, 5). Detta kan begränsa storleken på ett eventuellt Tilläggsbelopp. Aktieutvecklingen j motsvarar den relativa förändringen för var och en av de 10 tio Aktier i som har lägst relativ förändring (j = 6, 7, 8,, 15). Slut Den relativa förändringen utgörs av differensen mellan Aktie i Aktie Start i. och Aktie i Start, dividerat med Om den viktade summan av Aktieutvecklingen j för j = 1, 2,, 5 och j = 6, 7, 8,, 15 är positiv får Obligationsinnehavaren på Förfallodagen ett Tilläggsbelopp motsvarande minst 85 % av den viktade summan av Aktieutvecklingen j för j = 1, 2,, 5 och j = 6, 7, 8,, 15. Om den viktade summan av Aktieutvecklingen j för j = 1, 2,, 5 och j = 6, 7, 8,, 15 är noll eller negativ får Obligationsinnehavaren på Förfallodagen endast ut Investerat belopp (exkl. teckningsavgifter och överkurs). Startvärdet för Aktien i fastställs den 17 juli 2009, förutsatt att denna dag är en s.k. Beräkningsdag. Slutvärdet för Aktien i fastställs den 3 juli 2014, förutsatt att denna dag är en s.k. Beräkningsdag. Avkastningsfaktorn fastställs den 17 juli Indikativ Avkastningsfaktor är 110 %, men kan slutligen fastställas till lägst 85 %. Om Avkastningsfaktorn fastställs till under 100 % kommer underlaget för Tilläggsbeloppet i DnB NOR:s Aktieindexobligation Top-Picks Asia 2009/2014 inte fullt ut att motsvara den viktade summan av Aktieutvecklingen j för j = 1, 2,, 5 och j = 6, 7, 8,, 15. Återbetalning av Investerat belopp garanteras bara på Förfallodagen. Vid försäljning av obligationen före Förfallodagen sker en avstämning mot gällande marknadskurs som kan vara både lägre eller högre än parikurs, beroende på värdeutvecklingen för Aktien i samt rådande Utarbetat i samarbete med DnB NOR Markets 7 av 12

8 marknadsförhållanden. Detta inkluderar marknadskurser för de affärer Låntagaren gör på marknaden för att säkerställa investerarens avkastning på värdeutvecklingen för Aktien i. Aktieindexobligationen lämpar sig därmed för investerare som har för avsikt att behålla sin investering fram till Förfallodagen. Inför investeringsbeslut uppmanas den enskilda investeraren att utvärdera aktuell obligation utifrån Värdepappersdokumentet och den broschyr som tagits fram för DnB NOR:s Aktieindexobligation Top-Picks Asia 2009/2014. Avkastningen från de marknader där handel sker med Aktien i kommer alltid att vara förenad med osäkerhet. För att förstå de riskfaktorer som är relaterade till DnB NOR Bank ASA uppmanas investerare att sätta sig in i Registreringsdokumentet for Låntagare daterat den 19 november Se Värdepappersdokumentets 3:e kapitel, Värdepappersinformation, definitionen för Marknadsvård, för närmare upplysningar om andrahandsomsättning av DnB NOR:s Aktieindexobligation Top-Picks Asia 2009/2014. Dokumentation Dokumenten nedan kommer under en tolvmånadersperiod räknat från datum för offentliggörande av Prospektet att finnas tillgängliga hos Utfärdaren på adressen Stranden 21, NO-0021 Oslo, Norge eller på Utfärdarens aktuella besöksadress. Utfärdaren kan välja att göra dokumenten tillgängliga elektroniskt, helt eller delvis. a) Bolagsordningen b) Rapporter, brev, andra dokument, historisk finansiell information, värderingar och uppgifter som lämnats, eller hänvisas till, i Registreringsdokumentet, utarbetat av sakkunnig på uppdrag av Bolaget c) Historisk finansiell information om Bolaget och dess dotterbolag för de två senaste räkenskapsåren före publiceringen av Registreringsdokumentet 4. Ytterligare information om Låntagaren Bolaget grundades 10 september 2002 men rötterna går tillbaka ända till 1822 då Christiania Sparebank grundades. DnB NOR Bank ASA är idag ett helägt dotterbolag till DnB NOR ASA och ingår i DnB NOR-koncernen. Koncernen DnB NOR Bank omfattar banken och bankens dotterbolag. Låntagaren är ett allmänt aktiebolag (ASA) underställt norsk lag och hemmahörande i Oslo. Låntagaren är registrerad i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisationsnummer Bolaget har ett flertal dotterbolag. Bolaget är indelat i fyra affärsområden: Företagsmarknad och betaltjänster Företagsmarknad och betaltjänster betjänar norska bolag inom alla segment, svenska medelstora och stora företag samt internationella verksamheter där DnB NOR Bank ASA har eller kan bygga upp, ensamt eller i samverkan med andra, en konkurrensfördel baserad på relationer, expertis eller produkter. Privatmarknad Privatmarknaden betjänar 2,3 miljoner privatkunder och småföretag under märkesnamnen DnB NOR, Postbanken och Nordlandsbanken. DnB NOR Skadeforsikring DnB NOR Skadeforsikring ägs av DnB NOR ASA och ingår i affärsområdet Privatmarknad. Bolaget grundades 2008 och startade upp sin verksamhet 1 januari Bolaget tillhandahåller skadeförsäkringsprodukter till privatmarknaden. Distributionen kommer primärt att ske via övriga koncernbolag och Internet. Bolaget förmedlar tio års erfarenhet av skadeförsäkring via sin agent Vital Skade. Från denna verksamhet tillförs bolaget över försäkringskunder. DnB NOR Markets DnB NOR Markets erbjuder ett brett spektrum av värdepappers- och investeringstjänster. DnB NOR Markets består av följande enheter: Utarbetat i samarbete med DnB NOR Markets 8 av 12

9 Valuta/Räntor/Kredit/Egendom Aktiehandel/Analys Corporate Finance Värdepapperstjänster Koncernens treasury-funktion lyder under DnB NOR Markets. DnB NORD DnB NORD grundades i december 2005 och ägs till 51 procent av DnB NOR och till 49 procent av Norddeutsche Landesbank, NORD/LB. Banken har sitt huvudkontor i Köpenhamn och betjänar över privat- och företagskunder genom 176 filialer och kontor i Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen och Polen. Retail Norge nytt affärsområde i Norge från 1 juli 2009 DnB NOR etablerar ett nytt affärsområde i Norge för privatkunder och många av företagskunderna i regionerna. Karin Bing Orgland är koncerndirektör och ansvarig för det nya affärsområdet. Verksamhetsstart för det nya affärsområdet är 1 juli Verksamhet och förväntad utveckling Det råder fortsatt stor osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen framöver. Finansnäringen kommer att stå inför stora utmaningar om marknadsräntorna närmar sig noll. Krediter måste betinga ett högre pris för att kompensera för ökad risk och högre finansieringskostnader. Den största utmaningen för koncernen under 2009 är att stärka verksamheten, följa upp nödlidande åtaganden samt lösa problem i samarbete med kunderna. Större resurser har anslagits till uppföljningsarbetet. Man räknar med ökade nedskrivningar på utlåning både i den norska och den utländska verksamheten jämfört med De största utmaningarna kommer att ligga inom områdena shipping och näringsegendom samt i DnB NORD. Koncernen beräknar att nedskrivningarna på utlåning kommer att hamna på mellan 8 och 10 miljarder norska kronor Nedskrivningarna i DnB NORD uppskattas till mellan cirka 3 och 4 miljarder norska kronor. För området shipping beräknas nedskrivningarna till mellan 0,7 och 1 miljard norska kronor. För resterande del av portföljen, varav den norska verksamheten utgör en betydande del, beräknas nedskrivningarna till mellan 4 och 5 miljarder norska kronor. Nedskrivningarna på utlåning kan bli något högre under Kravet på ökad kapitalisering kräver god styrning av utlåningsutvecklingen med tillväxt inom prioriterade områden medan åtaganden inom andra områden bör reduceras. DnB NOR kommer under det kommande året att prioritera kreditgivning i norska verksamheter samt verksamheter med norsk anknytning. Koncernen har kapital för normal tillväxt i krediter i den norska kundbasen. Nya finansiella mål har satts för koncernen. Jämfört med tidigare mål tar de nya målen höjd för en lägre räntenivå, högre utlåningsmarginaler, lägre insättningsmarginaler, högre nedskrivningar, lägre intäkter i Vital och en lägre kostnadsnivå. Målet på 20 miljarder norska kronor i rörelseresultat före nedskrivningar och skatt under 2010 står fast och speglar förväntningen på goda intäkter i den löpande verksamheten. Driften ska ge tillräcklig kapitaluppbyggnad för att täcka in ökade nedskrivningar, samtidigt som kärnkapitaltäckningen ska byggas upp till minst 8 procent före utgången av Målet för kärnkapitaltäckningen är att den ska vara minst 8 procent i nedgångstider och klart över 8 procent i uppgångstider. Förändringar hos Låntagaren Det har inte skett några väsentliga negativa förändringar hos Låntagaren efter senast reviderade bokslut. Utarbetat i samarbete med DnB NOR Markets 9 av 12

10 6. Större aktieägare och transaktioner med närstående parter Låntagaren ägs helt av DnB NOR ASA. DnB NOR ASA hade per 31 december 2008, utfärdat ca 1 332,7 miljoner aktier fördelade på ca aktieägare. Bolagets 20 största aktieägare var per 31 mars 2009 följande: Aktieägare Antal aktier Ägarandel i % Staten ved Nærings- og Handelsdepartementet ,00 Sparebankstiftelsen DnB NOR ,39 Folketrygdfondet ,04 Capital Research/Capital International ,98 Barclays Global Investors ,92 Jupiter Asset Management ,63 Fidelity Investments ,14 DnB NOR Funds ,00 People s Bank of China ,01 State of New Jersey Com Pension Fund ,94 Putnam ,85 Blackrock Funds ,60 Canada Life Funds ,56 Dexia Bank ,54 Orkla ASA ,53 Neuberger Berman Management ,52 Pioneer Asset Management ,52 Deutsche Bank AG/DWS Investments ,51 State Street Global Advisors ,52 Inv. Danske Invest ,49 Summa största aktieägare ,65 Övriga ,35 Totalt ,00 Transaktioner med närstående parter kommer för DnB NOR Bank-koncernen att bestå av bland annat finansiering av DnB NOR Finans samt utlåning till, och insättningar från, bankens utländska filialer. Placering av överskottslikviditet och täckning av dotterbolagets finansieringsbehov kommer att ingå som en naturlig del av bankens löpande verksamhet. Utarbetat i samarbete med DnB NOR Markets 10 av 12

11 7. Finansiella upplysningar Samtliga belopp anges i norska kronor (NOK). Resultaträkning för DnB NOR Bank ASA 1:a kvartalet 2009: /Rubriker för sifferkolumner:/ Resultaträkning 1:a kvartalet 2009 Företagsmarknad och betaltjänster Privatmarknad DnB NOR Markets Övrig verksamhet/avskrivningar DnB NORD /Vänster kolumn:/ Belopp i miljoner kronor Netto ränteintäkter ordinarie verksamhet Räntor från allokerat kapital Netto ränteinkomster Netto övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsekostnader Rörelseresultat före nedskrivningar och skatt Nettovinst varaktiga och immateriella tillgångar Nedskrivningar på utlåning och garantier Rörelseresultat före skatt Varav eliminering av dubbelförda poster /tabell samma som ovan/ Eliminering av dubbelförda poster gäller huvudsakligen nettoresultat av kundaffärer som utförs i samarbete mellan DnB NOR Markets och kundområdena och som är inkluderade i resultaten i bägge områdena. Genomsnittliga balansposter för DnB NOR Bank ASA per 1:a kvartalet 2009: /Genomsnittliga balansposter/ /Rubriker för sifferkolumner:/ 1:a kvartalet Företagsmarknad och betaltjänster Privatmarknad DnB NOR Markets Övrig verksamhet/avskrivningar DnB NORD /Vänsterkolumn:/ Belopp i miljarder kronor Nettoutlåning till kunder1) Insättningar från kunder1) Utarbetat i samarbete med DnB NOR Markets 11 av 12

12 Väsentliga förändringar Det har inte skett några väsentliga förändringar i Bolagets ekonomiska ställning efter senast publicerade bokslut. Utarbetat i samarbete med DnB NOR Markets 12 av 12

SAMMANFATTNING ISIN SE 0002832691. Prospekt. Sammanfattning. DnB NOR Petro FX 2009/2011

SAMMANFATTNING ISIN SE 0002832691. Prospekt. Sammanfattning. DnB NOR Petro FX 2009/2011 Prospekt Sammanfattning av DnB NOR Petro FX 2009/2011 Sammanfattningen utgör tillsammans med Registreringsdokumentet för DnB NOR Bank ASA daterat den 19 november 2008, tillägg till Registreringsdokumentet

Läs mer

DnB NOR Top-Picks Asia III 2009/2014. Kapitalskyddad investering

DnB NOR Top-Picks Asia III 2009/2014. Kapitalskyddad investering DnB NOR Top-Picks Asia III 2009/2014 Teckningsperiod: 12 oktober - 13 november 2009 Löptid: 20 november 2009 20 november 2014 Kapitalskyddad investering Produkten är strukturerad av DnB NOR Markets och

Läs mer

Grundprospekt. Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram

Grundprospekt. Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram Grundprospekt Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram 26 mars 2014 I detta prospekt ( Grundprospekt ) förekommer hänvisningar till Handelsbankens årsredovisning

Läs mer

GRUNDPROSPEKT. SKANDIABANKEN AB:S (publ) MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM. Ledarbank. Emissionsinstitut SEB HANDELSBANKEN SWEDBANK AVSEENDE

GRUNDPROSPEKT. SKANDIABANKEN AB:S (publ) MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM. Ledarbank. Emissionsinstitut SEB HANDELSBANKEN SWEDBANK AVSEENDE Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 31 maj 2012. Grundprospektet är offentliggjort på Skandiabanken AB (publ):s hemsida den 31 maj 2012 och gäller i 12 månader från

Läs mer

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt Program för icke säkerställda Medium Term Notes Rambelopp SEK 4 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank och Emissionsinstitut Danske Bank Emissionsinstitut

Läs mer

Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Viktig information Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av ADDvise Lab Solutions AB ( ADDvise eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM GRUNDPROSPEKT av den 14 juli 2011 Viktig information Detta SEK 30 000 000 000 Medium Term Note Program ( Programmet ) utgör en ram under vilken Danske Bank A/S

Läs mer

Program för Medium Term Notes

Program för Medium Term Notes Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 5 juni 2015. Grundprospektet är offentliggjort på Intrum Justitia AB:s hemsida och är giltigt i 12 månader från dagen för godkännande.

Läs mer

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden Med säkerställda obligationer

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden Med säkerställda obligationer GRUNDPROSPEKT Datum för Prospektets offentliggörande 6 oktober 2009 Diarienummer 09-8926 SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden Med säkerställda obligationer

Läs mer

Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: Diarienummer: Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Swedbank

Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: Diarienummer: Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Swedbank Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 29 maj 2015 Diarienummer: 15-6790 Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Arrangör Swedbank VIKTIG INFORMATION Detta

Läs mer

TRELLEBORG TREASURY AB (publ)

TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Daterat 19 december 2012 TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av Trelleborg AB (publ)

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT Arrangör Nordea Bank AB (publ) Grundprospektet har den 12 juni 2015 godkänts och registrerats av Finansinspektionen

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2014/2019, serie nr 1, om högst 200 000 000 kronor DistIT AB (publ)

Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2014/2019, serie nr 1, om högst 200 000 000 kronor DistIT AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2014/2019, serie nr 1, om högst 200 000 000 kronor DistIT AB (publ) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av DistIT AB (publ),

Läs mer

SPARBANKEN 1826 PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES

SPARBANKEN 1826 PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Grundprospekt Datum för prospektets offentliggörande: 22 augusti 2011 SPARBANKEN 1826 PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Detta grundprospekt ( Prospektet ) innehåller information om Sparbanken 1826:s ( Banken

Läs mer

Premiumcertifikat Nordiska Banker

Premiumcertifikat Nordiska Banker Premiumcertifikat Nordiska Banker Avseende: Swedbank, SEB, DnB NOR och Danske Bank Emissionsdag: 11 juni 2015 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv

Läs mer

PROSPEKT 3.6.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2014. Emittent: Ålandsbanken Abp. Rörlig, 100 % vid emissionsstart

PROSPEKT 3.6.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2014. Emittent: Ålandsbanken Abp. Rörlig, 100 % vid emissionsstart PROSPEKT 3.6.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2014 Emittent: Ålandsbanken Abp Lånetid: 6.6.2014-9.8.2019 Emissionskurs: Lånekapital: Rörlig, 100 % vid emissionsstart Högst 30.000.000 euro

Läs mer

PROSPEKT 29.1.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 1/2014. Emittent: Ålandsbanken Abp. Lånetid: 3.2.2014 4.2.2019

PROSPEKT 29.1.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 1/2014. Emittent: Ålandsbanken Abp. Lånetid: 3.2.2014 4.2.2019 PROSPEKT 29.1.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 1/2014 Emittent: Ålandsbanken Abp Lånetid: 3.2.2014 4.2.2019 Emissionskurs: Lånekapital: Rörlig, 100 % vid emissionsstart Högst 30.000.000 euro

Läs mer

Program för Medium Term Notes

Program för Medium Term Notes Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 28 maj 2014. Grundprospektet är offentliggjort på Intrum Justitia AB:s hemsida och är giltigt i 12 månader från dagen för godkännande.

Läs mer

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt I detta prospekt ( Grundprospektet ) ) förekommer hänvisningar till :s ( Capital ) årsredovisningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

FÖRSÄKRAN BETRÄFFANDE GRUNDPROSPEKTET

FÖRSÄKRAN BETRÄFFANDE GRUNDPROSPEKTET Offentliggjort den 31 oktober 2012 Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om 5 miljarder kronor Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank SEB Nordea SEK Securities Swedbank Begäran om godkännande

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Collector AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Collector AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Collector AB (publ) Global Coordinator och Bookrunner Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av erbjudandet till allmänheten i Sverige

Läs mer

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) Program för bostadsobligationer Med säkerställda obligationer

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) Program för bostadsobligationer Med säkerställda obligationer Datum för Prospektets offentliggörande: 1juni 2010 Diarienummer: 10-4631 GRUNDPROSPEKT SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) Program för bostadsobligationer Med säkerställda obligationer Detta prospekt ( Prospektet

Läs mer

Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ)

Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) PROSPEKT Teckning av Preferensaktier serie A Teckningsperiod 21 februari 2013 t.o.m. 19 april 2013 Sista likviddag den 26 april 2013 1 Definitioner Aktiebolagslagen Aktiebolagslag

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) UPPRÄTTAT I SAMBAND MED BOLAGETS ANSLUTNING TILL NASDAQ FIRST NORTH SALES AGENT VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Upprättande och registrering av Prospekt

Läs mer

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 Observera att en investering i en

Läs mer

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 31 oktober 2013 och gäller i tolv månader från denna dag. GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 LEDARBANK SEB EMISSIONSINSTITUT

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I ENIRO AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I ENIRO AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I ENIRO AB (PUBL) VISSA DEFINITIONER Referenser till Eniro, Bolaget eller Koncernen i detta prospekt avser Eniro AB (publ), organisationsnummer 556588-0936, och

Läs mer

GRUNDPROSPEKT avseende Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) Certifikat- och Warrantprogram

GRUNDPROSPEKT avseende Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) Certifikat- och Warrantprogram GRUNDPROSPEKT avseende Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) Certifikat- och Warrantprogram ARRANGÖR SEB 2013-12-16 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 SAMMANFATTNING 6 RISKFAKTORER 15 RISKER

Läs mer

AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM TRE MILJARDER (3.000.000.000) I SVENSKA KRONOR ELLER MOTVÄRDE I EUR. Ledarbank SEB.

AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM TRE MILJARDER (3.000.000.000) I SVENSKA KRONOR ELLER MOTVÄRDE I EUR. Ledarbank SEB. Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 11 december 2013. Grundprospektet är offentliggjort på Skandiabanken AB (publ):s hemsida den den 11 december 2013 och gäller i 12

Läs mer