Swedbank Robur Access Hedge.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Swedbank Robur Access Hedge."

Transkript

1 Informationsbroschyr 7 november 2013 Swedbank Robur Access Hedge Informationsbroschyren för nedan angiven specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna för nedan angiven fond utgör tillsammans den s.k. informationsbroschyren. Fondbolaget Swedbank Robur Fonder AB Malmskillnadsgatan STOCKHOLM För mer information om fondbolaget, dess ledning samt övriga investeringsfonder som fondbolaget förvaltar, se bilaga till informationsbroschyren. Fond Informationen i denna broschyr omfattar specialfonden Swedbank Robur Access Hedge. Uppdragsavtal Fondbolaget har uppdragit åt tredje part att utföra vissa avgränsade delar av verksamheten: fondandelsägarregister, distribution samt IT-drift m.m. Fondbolaget har ingått avtal med J.P. Morgan Alternative Asset Management, Inc. avseende förvaltningen av fonden. Förvaringsinstitutet Swedbank AB (publ) Säte: Stockholm Organisationsnummer: Förvaringsinstitutets rättsliga form: Aktiebolag Förvaringsinstitutets huvudsakliga verksamhet: Bankrörelse Förvaringsinstitutets huvudsakliga verksamhet är att förvara fondens tillgångar och verkställa de beslut av fondbolaget som avser fonden. Det ska agera i andelsägarnas gemensamma intresse och kontrollera att fondbolagets beslut rörande fonden inte strider mot lagen (2004:46) om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Andelsägarregister Fondbolaget ansvarar för registret över samtliga andelsägare och deras innehav. Fondbolaget har lagt ut uppdraget att föra register på Swedbank AB (publ). Andelsägarens innehav redovisas i årsberättelser och halvårsbesked, i vilka även deklarationsuppgifter finns. Registrering av andel är avgörande för rätten till andel i fonden och därav följande rättigheter. Möjlighet att limitera försäljnings- och inlösenorder Det är inte möjligt att limitera försäljnings- och inlösenorder avseende fondandelar. Fondens upphörande eller överlåtelse av fondverksamheten Om fondbolaget beslutar att fonden skall upphöra eller att fondens förvaltning, efter medgivande av Finansinspektionen, skall överlåtas till annat fondbolag, kommer samtliga andelsägare att informeras härom. Förvaltningen av fonden skall omedelbart tas över av förvaringsinstitutet om Finansinspektionen återkallar fondbolagets tillstånd eller fondbolaget trätt i likvidation eller försatts i konkurs. Kort om hedgefonder Hedgefonder är en relativt ny placeringsform. Den första hedgefonden startades i USA i slutet av 1940-talet men det dröjde till slutet av 1960-talet innan ett större antal investerare fick upp ögonen för placeringsformen. Hedgefond är ett samlingsbegrepp för ett brett spektrum av förvaltningsstrategier som skiljer sig markant åt när det gäller avkastning och risk. Vissa strategier kan leverera jämn avkastning som är högre än ett obligationssparande men till en minst lika låg risk. Andra strategier, som till stor utsträckning är de som omskrivits i media, har levererat mycket hög avkastning vissa år men till en risk som är minst lika hög som ett traditionellt aktiesparande. Många hedgefonder har mycket låg samvariation med utvecklingen på aktie- och räntemarknaderna och kan därför sänka risknivån i en placerares totala portfölj, till bibehållen förväntad avkastning. Det som normalt kännetecknar en hedgefond är fokus på absolut avkastning, dvs. att uppnå positiv avkastning i princip oberoende av aktie- och räntemarknadsutvecklingen, men en hedgefond kan även ha en riktningspreferens. Hedgefonder har dessutom oftast friare placeringsreglementen och har därigenom bättre möjligheter att påverka risken och avkastningen. Ofta används derivat, t.ex. optioner och terminer, ibland för att höja risken i portföljen men oftare för att sänka den. De friare placeringsreglementena ställer dock större krav på utvärdering av den enskilde förvaltaren och en investerare bör inte bara beakta historisk risk och avkastning utan även faktorer som fondens investeringsprocess, risksystem och förvaltarens erfarenhet och kompetens. Komplexiteten i produkten tillsammans med många förvaltares ovilja att vara öppna i sin informationsgivning kring strategier och positioner har ökat utbudet av s.k. hedgefond-i-fonder, med vilket avses fonder som investerar i andra hedgefonder. I en hedgefond-i-fond får kunden hjälp i urvalet av strategier och förvaltare och kan dessutom få tillgång till fonder som normalt endast är öppna för mycket stora placerare. Vanliga gemensamma nämnare för hedgefonder: Fondförvaltare kan ha absolut avkastning som målsättning och/eller följa en aktie- eller räntemarknad. Stor flexibilitet i förvaltningsinriktningen Tillåter förvaltaren att vara både lång och kort i värdepapper och marknader Resultatbaserade avgifter Höga minimibelopp för investering Är i vissa fall inte öppna för daglig handel Kort om fondens investeringar Swedbank Robur Access Hedges tillgångar ska placeras i andelar i andra s.k. hedgefonder. Även om målet med förvaltningen av fonden är att uppnå en positiv avkastning under alla marknadsförhållanden, kommer fondens förvaltningsresultat även vara beroende av riktningen på aktie- eller räntemarknaderna. Investeringsprocess och kriterier för urval av hedgefonder Här följer en kortfattad beskrivning av huvuddragen i fondbolagets investeringsprocess och de kriterier fondbolaget tillämpar vid urvalet av hedgefonder som skall ingå i Swedbank Robur Access Hedge. Investeringsprocess: Fondbolaget skaffar sig en bild av de hedgefonder som finns att tillgå på marknaden och sorterar ut intressanta fonder Fondbolaget analyserar och utvärderar förvaltare Fondbolaget analyserar och utvärderar sektorer och strategier Fondbolaget konstruerar portföljer Fondbolaget utför kontinuerlig övervakning av förvaltarna och ingående fonder Kriterier för urval av hedgefonder: Fondens förmåga att ge god långsiktig riskjusterad avkastning Visad förmåga att bevara kapital under negativa marknadsförutsättningar Förvaltningsteamets sammansättning, trackrecord och förvaltat kapital över tiden Fonden skall förvaltas med iakttagande av noggrann riskkontroll Förvaltarna skall ha investerat en substantiell del av sin förmögenhet i fonden För alla förvaltare genomförs en omfattande due diligence-process med genomlysning av verksamheten i syfte att hitta eventuella svagheter. Placeringsstrategier i de underliggande hedgefonderna Följande huvudstrategier (sektorer) och understrategier har identifierats: Relative Value Convertible Equity Fixed Income Event Driven High Yield/ Distressed Merger Special Situations Equity Long/Short Diversified Geography Industry/ Sector Tactical Trading Global Macro Managed Futures Fixed Income Directional Relative Value (relativa värden): Strategier som främst söker felaktiga prissättningar eller obalanser i prissättningen mellan olika värdepapper som står i relation till varandra. Avkastning erhålls när prissättningen återgår till det normala. Swedbank Robur Access Hedge - 1 (4)

2 Event Driven (händelsedrivet): Utnyttjar speciella händelser eller situationer, t ex företagsfusioner, kreditnedvärderingar, obestånd, där obalanser i prissättningen av värdepapper kan uppkomma. Equity Long/Short (lång/kort aktier): Dessa strategier fokuserar på aktievärderingen mellan bolag och ställer värderingen av bolagen mot priset på aktiemarknaden. Förvaltarna säljer ( blankar ) aktier som bedöms vara övervärderade och köper aktier som bedöms vara undervärderade. Tactical Trading (taktisk handel): Dessa strategier använder sig av teknisk analys, kvantitativ analys eller andra modeller för att förutspå pristrender på olika marknader (t ex räntemarknaden, aktiemarknaden, valutamarknaden och råvarumarknader). Fondens riskprofil och målgrupp Fondens kommer inte att bedriva handel med derivatinstrument annat än att skydda fondens tillgångar mot valutakurser. Fondens tillgångar får även placeras i derivatinstrument såsom ett led i fondens placeringsinriktning, men detta sker sällan i praktiken. Derivatinstrumenthandel bedrivs dock av de fonder i vilka fondmedlen placeras. (Se nedan vid rubriken Derivatinstrument för information om hur instrumenten kan påverka fondens riskprofil.) Fondens totala risk, mätt under rullande tolvmånadersperioder, skall i normalläget ligga i intervallet 2-10 procent. Den totala risken visar hur mycket fondens avkastning varierar kring sin normala avkastning. Det bör särskilt uppmärksammas att den eftersträvade risknivån kan komma att över- eller underskridas vid ovanliga marknadsförhållanden eller extraordinära händelser. Målet med förvaltningen av fonden är att uppnå en positiv avkastning (absolut avkastning) under alla marknadsförhållanden. För att uppnå en god riskspridning och god riskjusterad avkastning skall fondens placeringar göras så att samtliga huvudstrategier enligt ovan är representerade genom de underliggande fonderna. Gemensamt för merparten av de underliggande fonderna är att de på aggregerad nivå har absolut avkastning som mål men vissa fonder kommer att ha en riktningspreferens. Denna fond syftar till att investera över samtliga tidigare beskrivna huvudstrategier för att på så sätt uppnå en god riskjusterad avkastning oberoende av den allmänna marknadsutvecklingen. Riskbilden för hedgefonder avviker en del mot den för traditionella fonder, samtidigt som riskbilden för olika hedgefonders strategier också kan avvika sinsemellan. En arbitragestrategi kan exempelvis utnyttja felprissättningar på marknaden, där små positioner tas för att utnyttja dessa anomalier, men där exponeringen ökas genom belåning och/ eller användning av derivatprodukter. I normalfallet erhålls en stabil avkastning från dessa strategier men fördelningen (på avkastningen) är typiskt mer skev jämfört med traditionella investeringsalternativ. En Long/Short Equity strategi, som innebär att förvaltare blankar aktier som bedöms vara övervärderade och köper aktier som bedöms vara undervärderade, uppvisar däremot en mer symmetrisk fördelning. Genom diversifiering mellan olika stilar utnyttjas de olika riskprofilerna (fördelningarna) för att få fram en produkt med målet att uppnå låg risk. Avkastningen förväntas också vara tämligen oberoende av utvecklingen på aktie- och räntemarknaderna. Det finns dock ingen garanti att dessa mål vid var tid uppnås. Praxis inom riskhantering är antagandet om normalfördelade avkastningar. För normalfördelningen gäller att de två första momenten (väntevärdet och standardavvikelsen) bestämmer hela fördelningen vilket implicerar att standardavvikelsen är ett tillräckligt mått på risk. På grund av hedgefonders användning av blankning och derivatinstrument är dess avkastningsfördelning svårare att förutsäga jämfört med för traditionella fonder. Detta kan innebära att sannolikheten för stora negativa och positiva avkastningar under enskilda dagar/månader i vissa fall kan vara större än vad standardavvikelsen implicerar. För normalfördelningen gäller exempelvis att förlusten överstiger en standardavvikelse med sannolikheten 1/6 men om fördelningen avviker från normalfördelningen kan denna risk öka, eller teoretiskt sett även minska. Denna effekt minskas dock, som sagts, genom diversifiering mellan olika strategier, förvaltare och investeringsstilar. Hedgefonder är, på grund av färre restriktioner, typiskt mer förvaltarberoende än traditionell förvaltning. Detta bör ses som en risk i ett enskilt fondinnehav. Diversifieringen mellan olika hedgefonder, förvaltare och förvaltningsstilar samt ett noggrant urval av fonder bidrar till en lägre risk än i enskilda hedgefonder. Fondens riskklass baseras på en risk- och avkastningsindikator, som visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn är en EU-standard och baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning. På en skala 1-7 bedöms fondens risk vara 5. Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom tre år. Risk med lång inlösenperiod Swedbank Robur Access Hedge är öppen för inlösen en gång per kalenderkvartal. Perioden mellan den tidpunkt då begäran om inlösen senast skall inkomma till fondbolaget och den tidpunkt då slutlig kurs fastställs (inlösenperioden) kan uppgå till 55 dagar. Det finns således risk för kursförändringar under inlösenperioden. Med hänsyn till den långa inlösenperioden är fonden inte avsedd som en likvid placering. Se vidare nedan under avsnitt Försäljning och inlösen för närmare information om tidpunkter för köp och inlösen och när begäran om köp och inlösen skall vara fondbolaget till handa. Riskmätning Fondbolaget mäter dagligen den sammanlagda exponeringen för samtliga fonder under dess förvaltning genom antingen åtagandemetoden eller genom en Value-at-Risk-modell (VaR-modell). Fondbolaget mäter risken i fonden genom åtagandemetoden. Åtagandemetoden Åtagandemetoden beräknar fondens exponeringar som uppkommer genom användande av derivat. Vid beräkningen konverteras derivat till exponeringar motsvarande de underliggande tillgångarna i derivaten. För optioner etc. görs även en deltaberäkning. Vid beräkningen av de sammanlagda exponeringarna tar fondbolaget hänsyn till nettning och hedgning. De sammanlagda exponeringarna, när de räknas på detta sätt, får enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder högst uppgå till 100 procent av fondens värde. Derivatinstrument I de fall fonden använder derivat som en del av förvaltningsstrategin kan den totala såväl som den aktiva risknivån förändras på ett omfattande sätt. Syftet med användandet av derivat kan vara att skydda fonden mot viss risk, t.ex. valutarisker. Det kan även vara att skapa hävstångseffekter i fondens marknadsexponering för att på så sätt dra nytta av förvaltarens aktuella tro på marknaden. Derivat används också för att mer effektivt exponera fonden för de direkta marknadsrisker som fonden vid varje tillfälle önskar ha. Ändring av fondbestämmelser Fondbolaget har möjlighet att ändra fondens fondbestämmelser. En sådan ändring ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Ändringarna kan påverka fondens egenskaper såsom t.ex. fondens placeringsinriktning, avgifter och riskprofil. Sedan ändring godkänts ska beslutet hållas tillgängligt hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt Finansinspektionen anvisar. Gällande avgifter Nedan anges den årliga förvaltningsavgift som fondbolaget tar ut ur fonden. I förvaltningsavgiften ingår ersättning för kostnader för förvaringen av fondens tillgångar samt för tillsyn och revisorer. Årlig förvaltningsavgift: värde 1,52 % av fondens Resultatbaserad avgift: 15 % av på visst sätt beräknad överavkastning (se också fondbestämmelserna samt bilaga 1 med räkneexempel). Vid uttaget av den resultatbaserade avgiften jämförs fondens avkastning med utvecklingen för indexet OMRX O/N (Over Night). Detta är ett index som motsvarar dagslåneräntan och avser placeringar med kortast möjliga löptid. Fondbolaget lämnar information om samtliga de kostnader som belöper på respektive andelsägares innehav i årsbesked. Förutom förvaltningsavgift i Swedbank Robur Access Hedge utgår även förvaltningsavgift i underliggande fonder på sedvanligt sätt. Högsta avgift Nedan anges den högsta avgift som fondbolaget, enligt fondbestämmelserna, får ta ut för förvaltningen av fonden (inkluderat kostnader för förvaring och för tillsyn och revisorer). Årlig fast förvaltningsavgift: värde 1,62 % av fondens Resultatbaserad avgift: 15 % av på visst sätt beräknad överavkastning (se också fondbestämmelserna och separat bilaga med räkneexempel) Nedan anges högsta avgift som tas ut av förvaltarna för förvaltningen av de fonder som Swedbank Robur Access Hedges medel placeras i: 3 % av underlig- Årlig fast förvaltningsavgift: gande fonders värde Swedbank Robur Access Hedge - 2 (4)

3 Resultatbaserad avgift: 50 % av underliggande fonders överavkastning Fondens resultat och utveckling För att se fondens historiska avkastning, se bilaga till informationsbroschyren. Försäljning och inlösen Försäljning och inlösen av andelar sker genom Swedbank AB (publ) och samverkande sparbanker m.fl. Begäran om försäljning respektive inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger det. Varje insättning i fonden måste uppgå till minst kr. Fonden är inte öppen för månadssparande. Fondandelar säljs per den sista bankdagen varje månad, nedan försäljningsdagen, till den kurs som gäller per försäljningsdagen. Likvid för fondandelarna skall finnas tillgängliga för fonden på fondens bankkonto före kl fyra bankdagar före den aktuella försäljningsdagen. Om pengarna finns tillgängliga på fondens bankkonto först efter kl angivna dag sker förvärvet istället vid nästföljande försäljningsdag till den försäljningskurs som då fastställs. Avkastning på inbetalda medel för tiden fram till försäljningsdagen tillfaller fonden. Fondandelar inlöses per den sista bankdagen i varje kalenderkvartal, nedan inlösendagen, till den kurs som gäller per inlösendagen. Begäran om inlösen av fondandelar skall inkomma till fondbolaget senast kl den sista bankdagen i den månad som föregår den månad då inlösen skall ske. Om sådan begäran kommer fondbolaget tillhanda efter kl den dagen sker inlösen istället nästföljande inlösendag till den inlösenkurs som då fastställs. Begärd inlösen utbetalas i två delar: dagar efter inlösendagen erhåller fondandelsägaren 90 procent av begärd inlösen och resterande del erhålles senast 35 dagar efter inlösendagen. Hela värdet av inlösen baseras då på fondens officiella andelsvärde på inlösendagen. Försäljnings- och inlösenkurs fastställs kalenderdagar efter försäljnings- respektive inlösendagen. Uppgift om försäljnings- och inlösenkurs finns tillgänglig hos förmedlande institut och fondbolaget senast bankdagen efter den bankdag då fondandelsvärdet fastställts enligt ovan. Fondbolaget beräknar ett indikativt fondandelsvärde en gång i veckan. Det indikativa fondandelsvärdet är inte någon officiell kurs och kunder kan inte köpa eller sälja fondandelar till det indikativa fondandelsvärdet. Det senaste indikativa fondandelsvärdet finns tillgängligt hos förmedlande institut och fondbolaget. Det indikativa fondandelsvärdet baseras på fondbolagets uppskattningar av värdet på underliggande fonder och kan därför komma att kraftigt avvika från de officiella fondandelskurserna. Fondbolaget bekräftar försäljning och inlösen skriftligen samma bankdag eller senast påföljande bankdag. Utbetalningar från fondbolaget till fondandelsägarna sker via Swedbanks/Sparbankernas Utbetalningsservice eller genom avi direkt till kunden. Är andelsägaren bosatt i utlandet sker utbetalningen via Swedbank AB. Om fonden vid utbetalningstillfället saknar likvida medel kan inlösen av fondandelar fördröjas tills fondbolaget avyttrat egendom för fondens räkning. För information om samtliga återförsäljare av fonderna, se Skatteregler Fondens beskattning Sedan den 1 januari 2012 är svenska fonder inte skattskyldiga för sina inkomster i fonden. Det innebär att en fond inte längre behöver lämna utdelning för att undvika beskattning. Beskattningen i fonden har ersatts med en schablonskatt som tas ut av andelsägarna. Svensk fondandelsägares beskattning (fysisk person och dödsbo) Sedan den 1 januari 2012 schablonbeskattas svenska andelsägare årligen för sitt fondinnehav. Underlaget för schablonskatten kapitalunderlaget utgörs av värdet på andelsägarens fondinnehav vid beskattningsårets ingång. På kapitalunderlaget beräknas en schablonintäkt om 0,4 procent av underlaget. Schablonintäkten tas sedan upp i inkomstslaget kapital och beskattas med 30 procent. Exempel: En andelsägare innehar fondandelar till ett värde av kr vid beskattningsårets ingång. Kapitalunderlaget är kr och schablonintäkten blir 400 kr ( * 0,004). Schablonintäkten tas upp i inkomstslaget kapital och beskattas med 30 procent. Skatten blir 120 kr (400 * 0,3). Om fonden lämnar utdelning beskattas andelsägaren för utdelningen med 30 procent. Vid avyttring/inlösen av fondandelar beskattas en kapitalvinst med 30 procent skatt, medan en kapitalförlust får dras av enligt följande. Kapitalförluster på marknadsnoterade andelar i svenska räntefonder får dras av till 100 procent mot andra kapitalinkomster. För marknadsnoterade andelar i aktiefonder och blandfonder gäller att en kapitalförlust får dras av till 100 procent mot kapitalvinster på marknadsnoterade aktier och andra fondandelar. I övrigt får en kapitalförlust dras av till 70 procent mot andra kapitalinkomster. Den årliga schablonintäkten redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men inget avdrag för preliminärskatt görs. Vid utdelning dras 30 procent preliminärskatt. Utdelningsbeloppet redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket. Kapitalvinster och kapitalförluster som uppstår vid inlösen/avyttring av fondandelar redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men det görs inget skatteavdrag. Om fonden är knuten till investeringssparkonto, fondförsäkring, IPS eller premiepension gäller särskilda skatteregler. För juridiska personer och utländska fondandelsägare gäller andra regler. Beskattningen kan påverkas av individuella omständigheter. Den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka experthjälp. Skadestånd Fondbolaget och förvaringsinstitutet är inte ansvariga för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget eller förvaringsinstitutet själva är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall än som avses i första stycket ovan skall inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet, om de varit normalt aktsamma. Fondbolaget och förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada och ansvarar inte heller för skada som förorsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som fondbolaget eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat eller för skada som kan uppkomma i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot fondbolaget eller förvaringsinstitutet. Föreligger hinder för fondbolaget eller förvaringsinstitutet att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. Vad som nämns ovan i denna paragraf begränsar inte andelsägares rätt till skadestånd enligt 2 kap. 21 lagen (2004:46) om investeringsfonder. Swedbank Robur Access Hedge - 3 (4)

4 Räkneexempel för resultatbaserad avgift Månad Benchmark Avkastning benchmark Fondandelsvärde Avkastning fond Relativ avkastning (procentenheter) High watermark 0 100,00 100,00 100, ,30 0,30% 100,50 0,50% 0,20% 0,03 100,47 100, ,70 0,40% 100,66 0,16% -0,24% 3 101,00 0,30% 100,86 0,20% -0,10% 4 101,10 0,10% 101,06 0,20% 0,10% 0,02 101,04 101, ,21 0,11% 101,47 0,41% 0,30% 0,05 101,42 101, ,41 0,20% 101,65 0,18% -0,02% 7 101,10-0,31% 101,45-0,20% 0,11% Resultatbaserad ersättning, kr (avrundat till två decimaler) Den resultatbaserade avgiften beräknas månatligen och belastar fonden endast då fondens relativa värdeutveckling under beräkningsperioden överstiger fondens jämförelseindex OMRX O/N (Over Night) och fondens kurs är högre än kursen då fonden senast belastades med en resultatbaserad avgift, sk high watermark. (High watermark är den senaste NAV-kursen, före uttaget av extra avgift, då fonden belastades med en extra avgift.) Resultatbaserad avgift utgår enbart på avkastning under beräkningsperioden överstigande noll procent. För fonden Swedbank Robur Access Hedge är beräkningsperioden en gång per månad och den resultatbaserade avgiften är 15 procent på överavkastningen. Överavkastningen för beräkningsperioden beräknas genom att från fondens avkastning subtrahera avkastningen för jämförelseindexet (dvs benchmark). 1. Första värderingstillfället som är 0,2 procentenheter högre än avkastningen för benchmark. Fondens NAV (100,50) är högre än fondens high watermark (100,00). Fonden erlägger därför en extra avgift på 0,2%*15%*100,00 = 0,0300 kr (avrundat 0,03 kr). Efter uttagen avgift värderas fonden om och NAV-kursen sjunker med 0,03 till 100,47. Nytt high watermark blir fondens NAV innan uttaget av den extra avgiften, 100,50. watermark blir fondens NAV innan uttaget av den extra avgiften, 101, Femte värderingstillfället som är 0,3 procentenheter högre än avkastningen för benchmark. Fondens NAV (101,47) är högre än fondens high watermark (101,06). Fonden erlägger därför en extra avgift på 0,3%*15%*101,06 = 0,0450 kr (avrundat till 0,05 kr). Efter uttagen avgift värderas fonden om och NAV-kursen sjunker med 0,05 till 101,42. Nytt high watermark blir fondens NAV innan uttaget av den extra avgiften, 101, Sjätte värderingstillfället som är 0,02 procentenheter sämre än avkastningen för benchmark. Därför utgår det ingen extra avgift och high watermark förändras inte. 7. Sjunde värderingstillfället som är 0,11 procentenheter högre än avkastningen för benchmark, men fondens NAV (101,45) är lägre än fondens high watermark (101,47). Därför utgår det ingen extra avgift och high watermark förändras inte. 2. Andra värderingstillfället som är 0,24 procentenheter sämre än avkastningen för benchmark. Därför utgår det ingen extra avgift och high watermark förändras inte. 3. Tredje värderingstillfället som är 0,10 procentenheter sämre än avkastningen för benchmark. Därför utgår det ingen extra avgift och high watermark förändras inte. 4. Fjärde värderingstillfället som är 0,1 procentenheter högre än avkastningen för benchmark. Fondens NAV (101,06) är högre än fondens high watermark (100,50). Fonden erlägger därför en extra avgift på 0,1%*15%*100,86 = 0,0150 kr (avrundat till 0,02 kr). Efter uttagen avgift värderas fonden om och NAV-kursen sjunker med 0,02 till 101,04. Nytt high Swedbank Robur Access Hedge - 4 (4)

5 Information om fondbolaget och förvaltade investeringsfonder Fondbolaget Swedbank Robur Fonder AB Säte: Stockholm Organisationsnummer: Bolagets rättsliga form: Aktiebolag med ett aktiekapital på SEK. Bolaget bildades 1967 och har sitt säte i Stockholm. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Catrin Fransson, styrelseordförande, chef för Svensk bankrörelse Swedbank AB (publ) Jan Andersson, f.d. direktör för Deutsche Bank, f.d. chefsredaktör för Affärsvärlden Mikael Björknert, chef för Group Business Support Swedbank AB (publ) Evert Carlsson, Universitetslektor Handelshögskolan Göteborg Marianne Flink, Lena Smeby Udesen, Regionchef Swedbank AB (publ) Verkställande direktör Tomas Hedberg Ställföreträdande VD Marianne Nilsson Ledande befattningshavare Chef för Compliance, Magnus Ehrenbeck Chef för Investor Risk Control, Marcus Josefsson Klagomålsansvarig, Chefsjurist Finanschef, Adam Wastå Chef för internrevision, Ingrid Harbo Revisorer Fondens revisionbolag är Deloitte AB och utsedd revisor är Henrik Nilsson. Investeringsfonder som fondbolaget förvaltar Folksam LO Obligation Folksam LO Sverige Folksam LO Världen Folksam LO Västfonden Folksams Aktiefond Asien Folksams Aktiefond Europa Folksams Aktiefond Japan Folksams Aktiefond Sverige Folksams Aktiefond USA Folksams Framtidsfond Folksams Förvaltningsfond Folksams Globala Aktiefond Folksams Idrottsfond Folksams Obligationsfond Folksams Penningmarknadsfond Folksams Tjänstemannafond Obligation Folksams Tjänstemannafond Sverige Folksams Tjänstemannafond Världen KPA Etisk Aktiefond KPA Etisk Blandfond 1 KPA Etisk Blandfond 2 KPA Etisk Räntefond Swedbank Robur Access Emerging Markets Swedbank Robur Access Hedge Swedbank Robur Access Offensiv Swedbank Robur Access Trygg Swedbank Robur Aktiefond Pension Swedbank Robur Allemansfond Komplett Swedbank Robur Afrikafond Swedbank Robur Amerikafond Swedbank Robur Asienfond Swedbank Robur Bas Action Swedbank Robur Bas Mix Swedbank Robur Bas Solid Swedbank Robur ETF OMX S30 Swedbank Robur ETF OMX S30 Bear -1 Swedbank Robur ETF OMX S30 Bull 2 Swedbank Robur Ethica Global Swedbank Robur Ethica Global MEGA Swedbank Robur Ethica Ränta Swedbank Robur Ethica Sverige Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA Swedbank Robur Etik Balanserad Swedbank Robur Etik Stiftelse Swedbank Robur Europafond Swedbank Robur Europafond MEGA Swedbank Robur Exportfond Swedbank Robur Förbundsfond Swedbank Robur Förbundsräntefond Kort Swedbank Robur Förbundsräntefond Swedbank Robur Global Emerging Markets Swedbank Robur Globalfond Swedbank Robur Globalfond MEGA Swedbank Robur Humanfond Swedbank Robur Indexfond Asien Swedbank Robur Indexfond Europa Swedbank Robur Indexfond Sverige Swedbank Robur Indexfond USA Swedbank Robur IP Aktiefond Swedbank Robur Japanfond Swedbank Robur Kapitalinvest Swedbank Robur Kinafond Swedbank Robur Medica Swedbank Robur Mix Indexfond Sverige Swedbank Robur Mixfond Pension Swedbank Robur Nordenfond Swedbank Robur Ny Teknik Swedbank Robur Obligationsfond Swedbank Robur Obligationsfond MEGA Swedbank Robur Penningmarknadsfond Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA Swedbank Robur Premium Balanserad Swedbank Robur Premium Försiktig Swedbank Robur Premium Modig Swedbank Robur Private Banking Core Swedbank Robur Private Banking Edge Swedbank Robur Private Banking Safe Swedbank Robur Realinvest Swedbank Robur Realräntefond Swedbank Robur Rysslandsfond Swedbank Robur Råvarufond Swedbank Robur Räntefond Europa Swedbank Robur Räntefond Pension Swedbank Robur Småbolagsfond Europa Swedbank Robur Småbolagsfond Norden Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige Swedbank Robur Svensk Aktieportfölj Swedbank Robur Sverigefond Swedbank Robur Sverigefond MEGA Swedbank Robur Sweden High Dividend Swedbank Robur Talenten Aktiefond MEGA Swedbank Robur Talenten Räntefond MEGA Swedbank Robur Transfer 50 Swedbank Robur Transfer 60 Swedbank Robur Transfer 70 Swedbank Robur Transfer 80 Swedbank Robur Transfer 90 Swedbank Robur Technology Swedbank Robur Östeuropafond Sverigefonden Världsfonden Information om fondbolaget och förvaltade investeringsfonder - 1 (1)

6 Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Access Hedge Swedbank Robur Access Hedge, SEK ISIN: SE Denna fond förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, org.nr , ett dotterbolag till Swedbank AB (publ). AHE_SEK_sv_19 Mål och placeringsinriktning Fondens målsättning är att nå en positiv avkastning under alla marknadsförhållanden. Access Hedge är en specialfond, vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella investeringsfonder. Fonden är en så kallad fond-i-fond och placerar i hedgefonder som huvudsakligen investerar i aktier, obligationer, valutor och råvaror och som har absolutavkastning som mål. Handel med derivatinstrument sker, som ett led i placeringsinriktningen, i de underliggande fonderna. Vid urval av hedgefonder som ska ingå i fonden tillämpas följande kriterier: - Fondens förmåga att ge långsiktig riskjusterad avkastning - Visad förmåga att bevara kapital under negativa marknadsförhållanden - Förvaltarteamets sammansättning, track-record och förvaltat kapital över tiden - Fonden ska förvaltas med iakttagande av noggrann riskkontroll Fonden förvaltas av J.P. Morgan Alternative Asset Management, Inc. Lägsta belopp för engångsinsättning är kronor. Fonden är inte öppen för månadssparande. Fonden är öppen för köp månadsvis och inlösen kvartalsvis. Teckning och inlösen av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar via våra återförsäljare. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden. Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 3 år. Risk och avkastningsprofil Lägre risk Lägre möjlig avkastning Högre risk Högre möjlig avkastning Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på det värde som är högst av den maximala risknivå fonden har möjlighet att uppnå och den risk som de senaste fem årens kursrörelser påvisar. Den här fonden tillhör kategori 5, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras. Fondens totala risk (standardavvikelse), mätt under rullande tolvmånadersperioder, skall i normalläget ligga i intervallet 2-10 procent. Den totala risken visar hur mycket fondens avkastning varierar kring sin genomsnittliga avkastning. Fonden har möjlighet till ökat risktagande på kort sikt vilket avspeglas i att fonden har riskklass 5. Gällande intervall för fondens totala risk iakttas dock alltid. Det bör särskilt uppmärksammas att den eftersträvade risknivån kan komma att över- eller underskridas vid ovanliga marknadsförhållanden eller extraordinära händelser. Access Hedge är öppen för inlösen en gång per kalenderkvartal. Det betyder att i vissa fall kan perioden mellan att säljorder läggs och sedan genomförs bli mycket lång, upp till 55 dagar. Under den tiden finns det risk för kursförändringar. En betydande andel av fondförmögenheten placeras i värdepapper i en annan valuta än i svenska kronor och påverkas därför av valutakursförändringar. Då derivat används i en stor utsträckning i fonden påverkas fondens riskprofil i stor omfattning. 1 (2)

7 Avgifter Engångsavgifter som tas ut innan eller efter att du investerar Teckningsavgift - Inlösenavgift - Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut. Avgifter som tagits ur fonden under året Årlig avgift 3,66% Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Resultatbaserad avgift - Årlig avgift är baserad på det senaste årets utgifter, kalenderåret Avgiften kan variera från år till år. Avgiften utgör betalning för fondens driftskostnader, inklusive marknadsföring och distribution, och minskar fondens avkastning. Resultatbaserad avgift utgår med 15% per år av fondens avkastning över jämförelseindex OMRX O/N beräknad på visst sätt. Läs mer i fondens informationsbroschyr som kan hämtas kostnadsfritt på hemsidan. Tidigare resultat % Fond ,5 3,8-17,9 6,2 0,5-4,1 3,7 Fondens resultat är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i SEK och med eventuella utdelningar återinvesterade i fonden. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade år Praktisk information Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ) Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna (tillgängliga på svenska) samt hel- och halvårsrapporterna (tillgängliga på svenska och engelska). Dessa kan hämtas kostnadsfritt på vår hemsida, utövas av Finansinspektionen. Dessa basfakta för investerare gäller per den 19 juni Ett officiellt fondandelsvärde per den sista bankdagen lämnas varje månad. Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. Swedbank Robur Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr. Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden 2 (2)

Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN

Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN Informationsbroschyr 10 april 2014 Informationsbroschyren för nedan angiven fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Swedbank Roburs förbundsfonder

Swedbank Roburs förbundsfonder Informationsbroschyr 21 november 2013 Swedbank Roburs förbundsfonder Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Swedbank Roburs börshandlade fonder (ETF:er)

Swedbank Roburs börshandlade fonder (ETF:er) Informationsbroschyr 6 mars 2014 Swedbank Roburs börshandlade fonder (ETF:er) Informationsbroschyren omfattar Swedbank Robur UCITS ETF OMXS30 och Swedbank Robur UCITS ETF OMXS30 Bear -1 och är i dessa

Läs mer

Fondandelarnas rättsliga karaktär

Fondandelarnas rättsliga karaktär Informationsbroschyr 2 september 2015 Folksamfondern Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

fondbestämmelser vilka godkänts av Finansinspektionen och som ibland annat anger hur fondens medel ska placeras.

fondbestämmelser vilka godkänts av Finansinspektionen och som ibland annat anger hur fondens medel ska placeras. Informationsbroschyr 28 augusti 212 KPA-fonderna Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (24:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (28:11)

Läs mer

AB:s fonder 2012-06-15. Folksam LO Sverige Folksam LO Världen Folksam LO Obligation Folksam LO Västfonden. Observera! komplett informationsbroschyr.

AB:s fonder 2012-06-15. Folksam LO Sverige Folksam LO Världen Folksam LO Obligation Folksam LO Västfonden. Observera! komplett informationsbroschyr. Informationsbroschyr Folksam LO Fond AB:s fonder 2012-06-15 Folksam LO Sverige Folksam LO Världen Folksam LO Obligation Folksam LO Västfonden Observera! Denna information ska kompletteras med fondens fondbestämmelser

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Balanserad. Fonden startade den 10 mars 2009.

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Balanserad. Fonden startade den 10 mars 2009. Informationsbroschyr Informationsbroschyr för Nordnet Balanserad som är en Sverigeregistrerad fondandelsfond. Informationsbroschyr för angiven fond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX

INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX AIF-förvaltaren Plain Capital Asset Management Sverige AB Västra Sjögatan 13 39232 Kalmar Tel. 0480-49 99 60 Bolaget, med org. nr. 556737-5562, bildades 2007-09-03.

Läs mer

31 juli 2015 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV

31 juli 2015 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV 31 juli 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

3 mars 2014. INFORMATIONSBROSCHYR FoF FIVE

3 mars 2014. INFORMATIONSBROSCHYR FoF FIVE 3 mars 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Placeringsråd Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR Ethos aktiefond

INFORMATIONSBROSCHYR Ethos aktiefond INFORMATIONSBROSCHYR Ethos aktiefond Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Europafond Småbolag

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Europafond Småbolag INFORMATIONSBROSCHYR SEB Europafond Småbolag Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Offensiv

INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Offensiv INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Offensiv Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR Mobilis Aktiv

INFORMATIONSBROSCHYR Mobilis Aktiv INFORMATIONSBROSCHYR Mobilis Aktiv Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder. Allmän

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fonden är en multistrategifond som investerar i ett flertal underliggande

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

OM FONDBOLAGET OM FONDEN FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING

OM FONDBOLAGET OM FONDEN FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING Enter Fonder AB Sveavägen 17, Box 7006, 103 86 Stockholm Telefon 08-790 57 00, Fax 08-790 57 50 Org. nr 556573-5114 www.enterfonder.se 19 februari 2013 2013-07-09 INNEHÅLL OM FONDBOLAGET... 4 OM FONDEN...

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden INFORMATIONSBROSCHYR Excalibur är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och har varit verksam sedan 1 april 2001. Fonden förvaltas av fondbolaget Excalibur Värdepappersfond AB med

Läs mer

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister...

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 1 ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 5 Fondandelar och likabehandling... 5 Andelsklass B utdelande klass...

Läs mer

GMM Global Asset Management AB

GMM Global Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR GMM Global Asset Management AB INNEHÅLL Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Investeringsstrategi 4 3. Investeringsprocess 5 4. Restriktioner 5 5. Riskkontroll 6 6. Förvaltare 7 7. Fondbolaget

Läs mer

Värdepappersfonder: Specialfonder:

Värdepappersfonder: Specialfonder: Informationsbroschyr Värdepappersfonder: Lannebo Corporate Bond Lannebo High Yield Allocation Lannebo Likviditetsfond Lannebo Mixfond Lannebo Småbolag Lannebo Sverige Lannebo Sverige 130/30 Lannebo Vision

Läs mer

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Informationsbroschyr Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Inledning Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB Indecap Fonder AB är en oberoende analytiker av fonder och fondbolag. Vår affärsidé är att lotsa våra uppdragsgivare till de bästa fondvalen. Vi drivs av ett stort

Läs mer

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp. Det är vår första fond och den lanserades när fondbolaget startade i

Läs mer

Informationsbroschyr OPM Omega L

Informationsbroschyr OPM Omega L Informationsbroschyr Omega L Informationsbroschyr Omega L www.optimized.se Informationsbroschyr Omega L 2 Informationsbroschyr Omega L Innehållsförteckning Sammanfattning.. 4, 6 Investeringsprocess.. 8

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Sverige Koncis Sverigeregistrerad specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Sverige Koncis Sverigeregistrerad specialfond INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015 DNB Sverige Koncis Sverigeregistrerad specialfond DNB Asset Management AS DNB Asset Management AS, filial Sverige Norskt aktiebolag med säte i Oslo, Norge Besöksadress:

Läs mer