SpotR TM 1. Faktablad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SpotR TM 1. Faktablad"

Transkript

1 Detta faktablad utgör en översättning till svenska. I händelse av skillnader mellan denna översatta version och originalversionen framtagen på engelska gäller den engelska versionen. Den som önskar ta del av faktabladet i dess original hänvisas till den engelska versionen som på begäran kan fås från SEB. Faktablad Simplified Prospectus SpotR TM 1 med delfonderna SpotR TM OMXS30 SpotR TM Bear OMXS30 SpotR TM Bull OMXS30 ymmer för närvarande följande delfonder ager Currency Defensive Multi Asset Defensive plus SEB de Luxemburgregistrerat fondföretag (nedan kallad paraplyfonden ) med rörligt aktiekapital. («Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples») VärdepappersfondR R Januari 2011

2 Januari 2011 Detta faktablad innehåller övergripande information om fonden. Ytterligare information om fonden finns i prospektet (Full Prospectus) från oktober 2010, samt i de senaste hel- och halvårsrapporterna. Samtliga dokument kan du få kostnadsfritt hos SEB Stockholm, eller genom SEB:s kundcenter tel Allmän information Legal struktur En delfond till SpotR 1, ett investeringsföretag med paraplystruktur och rörligt aktiekapital som bildades i Luxemburg den 28 januari Företagets huvudkontor finns på 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg. Tillsynsmyndighet Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg Promotor Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Kungsträdgårdsgatan 8, SE Stockholm, Sverige Fondbolag SEB Fund Services S.A., 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg Förvaltare SEB Investment Management AB, Sveavägen 8, SE Stockholm, Sverige Distributör Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Kungsträdgårdsgatan 8, SE Stockholm, Sverige Motpart för finansiella derivatinstrument eller swappar Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Kungsträdgårdsgatan 8, SE Stockholm, Sverige Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken S.A, 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg Central fondadministratör SEB Fund Services S.A., 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg Fondadministratör European Fund Administration S.A., 2 rue d Alsace P.O. Box 1725, L-1017 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg Registerhållare och European Fund Administration S.A., 2 rue d Alsace P.O. Box 1725, överlåtelseombud L-1017 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg Revisor PricewaterhouseCoopers S.à.r.l., 400 route d Esch, L-1471 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg. Juridisk rådgivare Elvinger, Hoss & Prussen, 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg 2

3 Januari 2011 SpotR TM Bull OMXS30 Det här faktabladet ( simplified prospectus ) innehåller information om SpotR TM 1 SpotR TM Bull OMXS30 ( delfonden ) som är en delfond till SpotR TM 1 ( företaget ). Företaget är ett investeringsföretag med paraplystruktur och rörligt aktiekapital och består av flera delfonder. Investerare bör läsa företagets senaste fullständiga prospekt ( prospektet ) som innehåller mer information. Termer som inte definieras i det här faktabladet ska ha samma innebörd som de har i företagets aktuella prospekt. Prospektet samt hel- och halvårsrapporterna kan på begäran erhållas kostnadsfritt från fondbolagets huvudkontor. När detta faktablad ges ut omfattar delfonden en andelsklass (med de egenskaper som beskrivs nedan under Beskrivning av andelar ) som är noterad i svenska kronor (SEK) ( referensvalutan ). I framtiden kan fler andelsklasser emitteras för denna delfond. Dessa kan vara noterade i olika valutor och ha olika egenskaper. Målsättning och placeringsinriktning Målsättning: Delfonden är en hävstångsfond. Delfondens målsättning är att så långt det är möjligt avkasta ungefär två gånger den dagliga avkastningen i Nasdaq OMX Stockholm 30 Gross Index ( indexet som beskrivs närmare nedan under Allmän beskrivning av indexet ) före beräkning av avgifter, kostnader, transaktionskostnader och ränta. Delfonden planerar inte att lämna utdelning. Indexet är sammansatt av de 30 aktier, svenska depåbevis och liknande värdepapper som har störst handelsvolym beräknat i svenska kronor (SEK) på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX viktade efter börsvärde. Metod: För att uppnå målsättningen avser delfonden att i enlighet med placeringsbegränsningarna i prospektet helt eller delvis investera likviden från emission av andelar i: (i) Finansiella derivatinstrument, (FDI:s) inklusive, men inte begränsat till swaptransaktioner (swappar). En swap är ett avtal mellan två parter, delfonden och en motpart, om att byta betalningsflöden med varandra enligt avsnittet om användning av swappar nedan. (ii) Aktier, svenska depåbevis och liknande värdepapper som ingår i indexet ( indexkomponenter ), inklusive rättigheter, optioner eller andra värdepapper som distribueras till innehavare av sådana komponenter som ingår i indexet eller andra handlade finansiella instrument som är nödvändiga för att säkra risken i de värdepapper som ingår i indexet (som tillsammans kallas aktierna ). (iii) Andelar eller aktier som emitteras av värdepappersfonder som syftar till att så långt som möjligt efterbilda indexet eller dess komponenter. För att uppnå målsättningen avser delfonden primärt att använda swappar vars betalningsflöden huvudsakligen är beroende av indexets utveckling. Delfonden kan ibland för att på bästa sätt tillgodose andelsägarnas intressen helt eller delvis växla mellan de metoder som beskrivs ovan. Upplåning För delfondens räkning får delfonden tillfälligt låna högst 10 % av delfondens fondförmögenhet förutsatt att upplåningen sker för att täcka inlösen av andelar. Delfondens tillgångar kan användas som säkerhet vid sådan upplåning. Delfonden får inte låna för investeringsändamål och är därför inte utsatt för sådana risker för underskott som är förknippade med detta. Med risk för underskott avses i det här sammanhanget en accelererande minskning av fondförmögenheten på grund av användningen av lånade medel, till exempel om avkastningen på investeringar som gjorts med lånade medel är mindre än räntebetalningarna på lånet. Finansiella åtaganden som uppstår på grund av användning av finansiella derivatinstrument får aldrig överstiga det tillgängliga kapitalet i delfonden. Ytterligare information om delfondens placeringsinriktning finns i huvuddelen av prospektet i avsnitten om Investment Objectives and Policies och Investment Restrictions. Användning av swappar I linje med placeringsinriktningen kan delfonden helt eller delvis investera nettobehållningen från emissioner av andelar i swappar. Genom swapparna exponeras delfonden mot indexet eller aktier. Nedan följer en beskrivning av de typer av swappar som delfonden använder. 3

4 Marknadsvärdet på swappen grundar sig på utvecklingen för indexet/aktierna. Marknadsvärdet på swappen beräknas regelbundet för att fastställa betalningsskyldigheter. Detta resulterar i ett krav på swapmotparten att betala ett belopp som motsvarar marknadsvärdet på swappen till delfonden eller vice versa. Om det är delfonden som ska betala swapmotparten görs denna betalning med hjälp av behållningen från utgivning av andelar och/eller de tillgångar som delfonden innehar. Marknadsvärdet på swappen grundar sig på utvecklingen för indexet/aktierna. Marknadsvärdet på swappen beräknas regelbundet för att fastställa betalningsskyldigheter. Detta resulterar i ett krav på swapmotparten att betala ett belopp som motsvarar marknadsvärdet på swappen till delfonden eller vice versa. Om det är delfonden som ska betala swapmotparten görs denna betalning med hjälp av behållningen från utgivning av andelar och/eller de tillgångar som delfonden innehar. Typer av swappar Delfonden får investera i olika typer av swappar och kombinationer av dessa, inklusive men inte begränsat till: (i) Finansierade swappar - Swappar där delfonden överför medel (t.ex. kontanter eller andra tillgångar) till en swapmotpart i utbyte mot indexets marknadsvärde från swapmotparten vid ett framtida datum. (ii) Icke finansierade swappar - Swappar där delfonden betalar ränta till en swapmotpart i utbyte mot en positiv indexutveckling (för delfondens räkning ersätter dessutom fondbolaget swapmotparten i händelse av en negativ indexutveckling.) (iii) Relativa avkastningsswappar - Swappar som innebär att fondbolaget, för delfondens räkning, betalar en avgift till en swapmotpart i utbyte mot en betalning som motsvarar indexutvecklingen minus utvecklingen för en korg av aktier. Uppsägning Båda parter kan när som helst och utan uppsägningsperiod avsluta en swap. Om en swap avslutas bestäms marknadsvärdet på swappen utifrån marknadsnoteringar för indexet och/eller aktierna som erhålls från oberoende källor. Ett belopp som motsvarar det relevanta marknadsvärdet (beräknat i enlighet med villkoren för swappen) eller ett annat belopp som parterna kommit överens om fastställs av swapmotparten och delfonden. Swapparna värderas alltid i enlighet med bestämmelserna i prospektet. Avtal Swappar ingås mellan en swapmotpart och fondbolaget för delfondens räkning, två kunniga parter som är oberoende av varandra och har ett intresse av att transaktionen genomförs. Detta regleras i ett ramavtal som uppfyller kraven i International Swap and Derivatives Association inklusive eventuella stödavtal och bekräftelser för varje enskild swaptransaktion. Motpartsrisker och avtal om säkerheter Delfonden kan när som helst hålla flera swappar med en eller flera swapmotparter. Swapparna exponerar delfonden mot motpartsrisk vilket avser risken att motparten i en swaptransaktion inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser. Detta kallas kontraktsbrott. I händelse av kontraktsbrott kommer alla utestående swappar med denna swapmotpart att avslutas omedelbart. I syfte att fortsätta att uppfylla placeringsmålsättningen kommer fondbolaget för delfondens räkning att byta ut de avslutade swapparna antingen genom (i) att ingå swappar med en annan swapmotpart (ii) eller köpa aktierna. Kontraktsbrottet kan medföra förluster för delfonden. Nedan följer en sammanfattning av vilken typ av förlust det rör sig om för varje swap: (i) Finansierad swap - Motpartsrisken motsvarar marknadsvärdet på indexet plus/minus avgifter. (ii) Icke finansierad swap - Motpartsrisken motsvarar förändringen i marknadsvärdet på indexet minus räntan, plus/minus avgifter. (iii) Relativ avkastningsswap - Motpartsrisken motsvarar marknadsvärdet på indexet minus marknadsvärdet på aktierna, plus/minus avgifter. För delfondens räkning ingår fondbolaget avtal om säkerställande med samtliga swapmotparter för att minska motpartsrisken. Villkoren för dessa överenskommelser fastställs i ett avtal om säkerställande ( avtal om säkerställande ) för varje ramavtal. Genom avtalet om säkerställande ser man till att swapmotparterna kommer att överföra tillgångar till delfonden som delfonden kan använda eller sälja för att täcka förluster som uppstår på grund av kontraktsbrott. I avtalet om säkerställande fastställs minsta belopp för säkerheter som ska överföras till delfonden ( säkerhetsbeloppet ). Säkerhetsbeloppet för varje swaptyp motsvarar motpartsrisken. Till delfonden ska swapmotparten överföra tillgångar som delfonden anser vara godtagbara säkerheter ( godtagbar säkerhet ) och vars totala värde som säkerhet ( säkerhetsvärde ) som lägst motsvarar säkerhetsbeloppet. 4

5 Till godtagbara säkerheter räknas kontanter, aktier, obligationer och andra värdepapper som handlas med tillfredsställande likviditet på en erkänd börs och som motsvarar gällande bestämmelser. Säkerhetsvärdet för en godtagbar säkerhet är 100 procent eller mer av marknadsvärdet på de tillgångar som överförs till delfonden, beroende på tillgångarnas likviditet och volatilitet. Säkerhetsbeloppet bestäms dagligen utifrån förändringar i marknadsvärdet på indexet och/eller aktierna och ingående eller avslutande av swappar. Fondbolaget säkerställer dagligen för delfondens räkning att delfondens intressen tillgodoses enligt avtalet om säkerställande med swapmotparten. Hävstång Användningen av hävstång ökar delfondens exponering mot indexet. Delfondens avkastningsprofil är följaktligen en multipel av indexets avkastning, både i fråga om vinster och förluster. Delfonden eftersträvar en hävstång på två gånger den dagliga indexavkastningen ( målhävstång ) före beräkning av avgifter, kostnader, transaktionskostnader och ränta. Delfonden kommer att använda finansiella derivatinstrument (FDI:s) för att uppnå sin hävstångseffekt. Ingen typ av åtaganden som uppstår på grund av användning av finansiella derivatinstrument får överstiga det tillgängliga kapitalet i delfonden. Justering av hävstången Delfondens hävstång kommer att variera med förändringen i marknadsvärdet på indexet. En positiv (eller negativ) indexutveckling kommer att minska (eller öka) hävstångsmultipeln. Om hävstångsmultipeln avviker från det föreskrivna intervallet ( hävstångsintervallet ) justeras hävstången så att den hamnar så nära målhävstången som det praktiskt är möjligt. Delfondens hävstångsintervall är mellan 1,9 och 2,1 vilket innebär att: Om hävstångsmultipeln är över 2,1 minskar indexexponeringen. Om hävstångsmultipeln är under 1,9 ökar indexexponeringen. Det är viktigt att förstå att en hävstång inte justeras med bestämda intervall så som dagligen eller varje vecka. Hur ofta justeringen sker beror enbart på den faktiska hävstången i förhållande till hävstångsintervallet. Hävstångsintervallet används för att minska antalet ombalanseringar, transaktionskostnader samt effekten av stigberoende ( path dependency ) och sammansättningar av avkastningar i delfonden. Periodisk avkastning Delfondens målsättning är att replikera en multipel av indexavkastningen på daglig basis vilket inte är att likställa med att replikera en multipel av indexavkastningen över en längre tidsperiod. Det är viktigt att investerare är medvetna om effekterna av stigberoende ( path dependency ) och sammansättningar av dagliga indexavkastningar. Investeringar som görs över längre tidsperioder kommer inte nödvändigtvis att korrelera eller motsvara indexavkastningen. Med hjälp av hävstångsintervallet kan man minska effekterna av sammansättningar av avkastningar, men det finns inga garantier att dessa effekter helt kan undvikas. Hävstångsrisk Indexbaserade fonder med hävstång, som den här delfonden, eftersträvar att avkasta en multipel av utvecklingen för ett index. Hävstångsinvesteringar innebär större risker än investeringar utan hävstång eftersom investeringar med hävstång är förknippade med såväl större vinster som förluster. En relativt liten ogynnsam förändring i värdet på indexet medför proportionellt sett en betydligt större förlust för den som gjort en hävstångsinvestering än den som har en investering utan hävstång, även om båda placeringarna baseras på samma index. Dessutom innebär hävstången en större daglig prisvolatilitet än en investering utan hävstång som baseras på samma index. Allmän beskrivning av indexet I det här avsnittet ges översiktlig information om indexet. Det sammanfattar indexets huvudsakliga egenskaper och är således inte någon fullständig beskrivning av indexet. Uppgifterna nedan är ett urval av den information som tillhandahålls av offentliga källor. Indexleverantören är Nasdaq OMX ( indexleverantören ). I händelse av avvikelser mellan informationen nedan och den som ges av indexleverantören gäller uppgifterna från den senare. Information om indexet finns på den webbplats som anges nedan under Ytterligare information. Denna information kan förändras med jämna mellanrum och uppgifter om eventuella förändringar visas på den aktuella webbplatsen. Allmän information om indexet Det index som används som underliggande tillgång till SpotR TM 1 - SpotR TM Bull OMXS30 är Nasdaq OMX Stockholm 30 Gross Index. Indexet fungerar som en indikator på den övergripande utvecklingen på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX och används i stor utsträckning som underliggande tillgång för finansiella produkter såsom börshandlade fonder, terminer, optioner och värdepappersfonder. Indexet hade en startnivå på 125 den 30 september

6 Kriterier och urval Indexet är sammansatt av de 30 aktier, svenska depåbevis och liknande värdepapper som har störst handelsvolym räknat i svenska kronor (SEK) på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX. Indexkomponenterna viktas uteslutande i förhållande till marknadsvärdet vilket innebär att effekten av prisförändringen i en viss komponent står i proportion till dess sammanlagda marknadsvärde. Indexet ses över två gånger per år och eventuella ändringar gäller från den första handelsdagen i januari respektive juli. Kontrollperioden för de komponenter som ingår under en halva av kalenderåret är den sexmånadersperiod som inleds sju månader före början på kalenderhalvåret. Om indexkomponenten inte hör till de 45 mest handlade aktierna på börsen under kontrollperioden ersätts den av den aktie som inte ingår i indexet som har den största handelsvolymen under kontrollperioden. Om en aktie är noterad på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX men inte är någon indexaktie, och tillhör de 15 mest omsatta aktierna på börsen under kontrollperioden kommer den aktien att ersätta den indexaktie som är den minst omsatta. För att stärka korrelationen mellan indexet och den faktiska marknadsutvecklingen återinvesteras alla utdelningar i indexet. Återinvesteringen sker i alla komponenterna i förhållande till deras respektive vikt. Styrelsen kan, förutsatt att den anser att det är tillåtet enligt lag samt att det är i företagets eller den aktuella delfondens intresse, fatta beslut om att byta ut den befintliga underliggande tillgången i delfonden mot en annan underliggande tillgång. Ytterligare information Ytterligare information för investerare finns på indexleverantörens webbplats. Läsaren ska komma ihåg att sammansättningen av indexet kan variera över tid och att indexleverantören regelbundet informerar om sådana förändringar på sin webbplats. Mer information om detta finns på Uppgifter om indexet kan också erhållas via Bloomberg (Bloomberg-kod OMXS30GI Index) och Reuters (Reuters-kod OMXS30GI ). VIKTIGT Licensgivare och licensavtal OMX Stockholm 30 Gross Index är ett registrerat varumärke som tillhör Nasdaq OMX ( licensgivare ) och är därmed skyddat mot obehörig användning. Licensgivaren beviljar rätt att använda indexet som ett jämförelseindex för kapitalmarknadsprodukter. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) ( licenstagare ) har ingått ett licensavtal med licensgivaren som ger licenstagaren rätt att använda indexet som underliggande tillgång till investeringsfonden. Licensgivarens ansvarsfriskrivning Produkterna är inte garanterade, godkända, sålda eller marknadsförda av NASDAQ OMX Group, Inc. eller dess närstående bolag (i fortsättningen benämns NASDAQ OMX och dess närstående bolag företagen ). Företagen har inte godkänt lagligheten, lämpligheten, riktigheten eller tillräckligheten av beskrivningar och tillkännagivanden relaterade till produkterna. Företagen lämnar inga garantier eller utfästelser, uttryckliga eller underförstådda, till innehavarna av produkterna eller allmänheten avseende tillrådigheten att investera i värdepapper generellt eller i dessa produkter i synnerhet eller index möjlighet att följa den allmänna aktiemarknadens utveckling. Företagens enda relation till licenstagaren är licensieringen av indexet och vissa av företagens handelsnamn och användningen av Nasdaq OMX Stockholm 30 Gross Index som bestäms, sätts samman och beräknas av Nasdaq OMX utan hänsynstagande till licenstagaren. Nasdaq OMX är inte skyldigt att ta hänsyn till licenstagarens eller innehavarna av produkternas behov vid bestämmande, sammansättande eller beräkning av OMX Stockholm 30 Gross Index. Företagen är inte ansvariga för och har inte deltagit i bestämmandet av tidpunkten för, priset på eller antalet som ska emitteras eller bestämmande eller beräkning av den ekvation enligt vilken produkterna omräknas till kontanta medel. Företagen har inget ansvar för eller i samband med administrationen, marknadsföringen eller handeln med produkterna. FÖRETAGEN GARANTERAR INTE RIKTIGHETEN AV OCH/ELLER OAVBRUTEN BERÄKNING AV OMX STOCKHOLM 30 GROSS INDEX ELLER DÄRI INGÅENDE DATA. FÖRETAGEN LÄMNAR INGA UTFÄSTELSER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AVSEENDE AVKASTNING ELLER ANNAT RESULTAT FÖR LICENSTAGAREN, INNEHAVARE AV PRODUKTERNA ELLER NÅGON ANNAN FYSISK ELLER JURIDISK PERSON GENOM ANVÄNDNINGEN AV OMX STOCKHOLM GROSS INDEX ELLER DÄRI INGÅENDE DATA. FÖRETAGEN LÄMNAR INGA UTFÄSTELSER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OCH FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UTFÄS- TELSER OM KVALITETEN ELLER LÄMPLIGHETEN FÖR ETT VISST SYFTE ELLER ANVÄNDNINGEN SÅVITT AVSER OMX STOCKHOLM 30 GROSS INDEX ELLER DÄRI INGÅENDE DATA. UTAN BEGRÄNSNING AV DET FÖREGÅENDE SÅ HAR FÖRETAGEN INTE I NÅGOT FALL NÅGOT ANSVAR FÖR FÖRLORAD VINST ELLER SKADA AV VILKET SLAG DEN VARA MÅ SÅSOM EXEMPELVIS INDIREKT SKADA ELLER FÖLJDSKADA ÄVEN OM FÖRETAGEN UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDAN SKADA. 6

7 Allmän information om delfonden Minsta fondförmögenhet SEK Teckningsperiod Teckningsperioden inleddes den 31 januari Den sista dagen i perioden var den 15 mars Startdatum Avser den 16 mars 2011 eller, om sådan dag inte är en bankdag, nästföljande bankdag, eller den tidigare eller senare dag som styrelsen beslutar om. Bankdag Med bankdag avses en dag (som inte är en lördag eller söndag) då affärsbanker, valutamarknader och clearingombud i Sverige är öppna och möjliggör transaktioner samt då den underliggande tillgången beräknas av den relevanta indexleverantören. Transaktionsdag Med transaktionsdag avses en bankdag i Sverige då teckningar, konverteringar och inlösen av andelar kan göras och hanteras av registerhållare och överlåtelseombud, som beskrivs närmare under rubrikerna Share Dealing och Conversion of Shares i prospektet. Förvaltare SEB Investment Management AB Beskrivning av andelar Andelsklasser IC [= Ackumulerande andelar]. Typ av andelar Registrerade andelar eller innehavarandelar som motsvaras av ett globalt andelsbevis. ISIN-kod LU Minsta belopp vid första teckning SEK Minsta belopp vid följande teckning SEK Förvaltningsavgift Högst 0,50 procent per år Teckningsavgift Det högsta beloppet av (i) SEK per begäran om teckning och (ii) 0,03 procent av det fondandelsvärde på vilket teckningen baseras multiplicerat med antalet tecknade andelar. Inlösenavgift Det högsta beloppet av (i) SEK per begäran om inlösen och (ii) 0,03 procent av det fondandelsvärde på vilket inlösen baseras multiplicerat med antalet inlösta andelar. Konverteringsavgift Andelsägare har rätt att konvertera sina andelar. Konverteringsavgift på ett belopp som motsvarar det högsta av (i) SEK per begäran om konvertering och (ii) 0,03 procent av det fondandelsvärde på vilket konverteringen baseras multiplicerat med antalet konverterade andelar. 7

8 Riskprofil Investerare utsätts för sådana risker som beskrivs i avsnittet om riskfaktorer i prospektet samt de risker som faktabladet redogör för. Innan de beslutar sig för att investera i delfonden ska de noggrant överväga riskfaktorerna. Värdet på andelarna i delfonden är kopplat till indexet som både kan stiga och falla. Fonden eftersträvar att först och främst använda swappar för att uppnå målsättningen. Värderingen av swapparna speglar indexets utveckling. Indexutvecklingen är kopplad till utvecklingen för indexkomponenterna som i sin tur är exponerade mot allmänna marknadsrörelser (såväl positiva som negativa). Då en delfond vars utveckling är knuten till en underliggande tillgång ofta är investerad i derivatinstrument eller värdepapper som skiljer sig från den underliggande tillgången används derivattekniker för att koppla samman värdet på aktierna och utvecklingen för den underliggande tillgången. Även om en omdömesgill användning av derivat kan vara fördelaktig är den samtidigt förknippad med vissa specifika risker. Dessa risker är i första hand marknadsrisk, förvaltningsrisk, kreditrisk, likviditetsrisk, risken för felprissättning eller inkorrekt värdering av derivat samt risken för att derivaten inte korrelerar perfekt med de underliggande tillgångarna, räntorna eller indexen. Mer information om detta finns i prospektet. Delfonden är en hävstångsinvestering och investerare bör därför räkna med större dagliga prisrörelser och, i händelse av en ogynnsam prisrörelse, större förluster jämfört med en investering utan hävstång som baseras på samma index. Potentiella intressekonflikter Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) kan ha rollen som motpart för finansiella instrument, distributör, auktoriserad deltagare, marknadsgarant och/eller underförvaringsinstitut till företaget. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), i någon av dessa roller, samt styrelsen, förvaringsinstitutet, fondadministratören, aktieägare, fondförvaltare, indexleverantören, motpart för finansiella derivatinstrument, distributören, en auktoriserad deltagare eller marknadsgarant kan ägna sig åt aktiviteter som kan leda till potentiella intressekonflikter såsom finansierings- och banktransaktioner med företaget, placeringar eller handel med aktier, värdepapper eller andra tillgångar (däribland försäljning till och köp från företaget) av det slag som ingår i delfondens tillgångar eller underliggande tillgång. Särskild riskvarning Investerare bör notera att delfonden inte är kapitalskyddad eller garanterad och att det kapital som investeras eller dess motsvarande belopp inte är skyddat eller garanterat. Värdet på investeringarna kan både falla och stiga. Investerare i delfonden ska också vara medvetna om att de inte är garanterade att få tillbaka det ursprungliga beloppet och vara förberedda på att hantera förluster som motsvarar hela det investerade kapitalet. Avkastning för SpotR TM 1 - SpotR TM Bull OMXS30 När det här faktabladet ges ut finns det ingen information om historisk avkastning för denna delfond som nyligen lanserades. Vidare är historisk avkastning inte nödvändigtvis en vägledning för framtida avkastning. Investeringsprofil Delfonden är en börshandlad fond. Samtliga andelar i den här delfonden kan överlåtas till investerare och är noterade för handel på en eller flera börser. Andelarna är avsedda att köpas och säljas av allmänheten och institutionella investerare på andrahandsmarknaden på samma sätt som vanliga aktier i noterade handelsföretag. Delfonden passar investerare som kan och vill investera i en delfond med hög risk som eftersträvar att uppnå kapitaltillväxt genom att investera i värdepapper som är noterade på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX. Delfonden är avsedd för finansiellt sofistikerade investerare som till fullo förstår hur hävstångsplaceringar fungerar och vilka risker som är förknippade med dessa. Delfonden är lämplig för investerare som önskar agera utifrån en mycket kortsiktig syn på indexet och är inte avsedd som en investering man köper och behåller. Hantering av intäkter Intäkter och kapitalvinster på andelar i C-andelsklassen återinvesteras. Värdet på andelarna i en sådan andelsklass speglar ackumuleringen av vinster och intäkter. Beskattning Företaget Enligt gällande lag och praxis är inte företaget föremål för inkomst-, stämpel- eller andra skatter i Luxemburg. Ränteintäkter och utdelningar som fonden erhåller kan dock bli föremål för källskatt med varierande procentsats i ursprungslandet. Sådan källskatt ger inte rätt till skatteavdrag. 8

9 Andelsägarna Enligt nuvarande lagstiftning är andelsägare normalt inte skyldiga att betala skatt på kapitalvinster, inkomster, gåvor, dödsbon eller arv, källskatt eller annan skatt i Luxemburg. Detta gäller dock inte för andelsägare som har hemvist, är bosatta eller har fast driftställe i Luxemburg. Enligt bestämmelserna i rådets direktiv 2003/48/EG av den 3 juni 2003 om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar som implementerades i luxemburgsk lag den 21 juni 2005 kan källskatt tillämpas om ett betalningsombud i Luxemburg gör utdelning från och inlösen av aktier/andelar i vissa fonder och då den som erhåller dessa intäkter bor i ett annat EU-medlemsland. Om inte andelsägaren särskilt begär att få omfattas av informationsutbytet i EU-direktivet ska sådan utdelning och inlösen vara föremål för källskatt på 20 procent till den 30 juni 2011 och därefter 35 procent. Informationen i det här avsnittet ska läsas tillsammans med prospektet. Investerare som är osäkra på sin skattesituation bör konsultera en oberoende skatterådgivare. Investerare bör dessutom vara medvetna om att såväl skattereglerna som sättet på vilket de tillämpas och tolkas av behöriga skattemyndigheter kan variera. Därmed är det inte möjligt att exakt förutsäga skatteutfallet i ett enskilt fall vid en given tidpunkt. Publicering av andelsvärde Fondandelsvärdet för delfonden (uttryckt i referensvalutan alternativt omräknat till referensvalutan enligt vad som anges i respektive produktbilaga) och meddelanden om utdelning offentliggörs på företagets huvudkontor och finns tillgängliga på fondadministratörens kontor varje värderingsdag. Andelsvärdet kan också finnas tillgängligt på följande webbplats: Åtkomsten till sådan information via webbplatsen kan emellertid vara begränsad och ska inte ses som en uppmaning att teckna, köpa, konvertera sälja eller lösa in andelar. Andelshandel Handel med andelar kan ske antingen på primärmarknaden eller andrahandsmarknaden. För att underlätta handeln av andelarna på andrahandsmarknaden kommer de att vara noterade på en eller flera börser. Syftet med att notera andelarna är att skapa förutsättningar för investerare att köpa och sälja mindre volymer av andelar än vad som är möjligt på primärmarknaden eller den så kallade over-the-counter-marknaden. Att köpa andelar Primärmarknaden Teckning kan ske mot kontant betalning eller genom apport varje transaktionsdag. Styrelsen kan helt efter eget gottfinnande begränsa teckning som görs antingen mot kontantbetalning eller genom apport. Begäran om en första teckning godtas till den initiala teckningskursen (enligt Beskrivning av andelar ovan) plus teckningsavgift (om tillämplig). Efterföljande teckningar görs till det andelsvärde som fastställs på den relevanta värderingsdagen plus teckningsavgift i de fall sådan är tillämplig. Direkta initiala teckningar och efterföljande teckningar av andelar måste göras hos registerhållaren och överlåtelseombudet i Luxemburg på den adress som anges i prospektet eller via fax, brev eller elektronisk filöverföring. Den första teckningen samt efterföljande teckningar kan även göras indirekt, det vill säga via en auktoriserad deltagare i enlighet med vad som anges i prospektet. Begäran om teckning av andelar ska vara registerhållaren och överlåtelseombudet tillhanda senast kl (lokal tid i Luxemburg). Den normala avräkningsperioden vid direktteckning av andelar är inte längre än 5 bankdagar efter den aktuella transaktionsdagen. Registerhållaren och överlåtelseombudet tillhandahåller fullständiga betalningsinstruktioner. Investerare som tecknar sig för andelar i delfonden måste betala i andelarnas referensvaluta. Det finns också möjlighet för investerare att teckna andelar i annan godkänd betalningsvaluta. Andrahandsmarknaden Andelarna kan förvärvas eller köpas på andrahandsmarknaden via en börs eller en så kallad over-the-counter-marknad. Företaget tar ingen teckningsavgift för köp av andelar på andrahandsmarknaden. En order om köp av andelar på en godkänd börs kan göras via en medlemsfirma eller mäklare. Order om köp av andelar på andrahandsmarknaden via en godkänd börs eller en så kallad over-the-counter-marknad kan dock medföra kostnader som företaget inte har någon kontroll över. Priset på andelar som handlas på en andrahandsmarknad beror bland annat på marknadens utbud och efterfrågan, förändringar i värdet på den underliggande tillgången liksom andra faktorer såsom de aktuella förhållandena på finansmarknaden, företagens situation samt det ekonomiska och politiska läget. I enlighet med den aktuella börsens bestämmelser väntas marknadsgaranter tillhandahålla likviditet och tvåvägspriser för att underlätta handeln av andelar på andrahandsmarknaden. 9

10 Att lösa in andelar Primärmarknaden Inlösen sker mot kontant betalning eller genom apport under förutsättning att detta godtas av den andelsägare som begärt inlösen. Inlösen av andelar kan göras varje transaktionsdag. Investerare bör dock känna till att möjligheten att göra inlösen av andelar via en auktoriserad deltagare är beroende av att dess verksamhet är öppen vid det aktuella tillfället. Inlösenlikviden motsvarar andelsvärdet för den aktuella andelen minus kostnader och avgifter för inlösen. Andelsägare påminns om att inlösenlikviden kan vara högre eller lägre än teckningsbeloppet. Bråkdelar av andelar kan inte lösas in. Andelsägare som vill att samtliga eller delar av andelarna löses in av företaget kan ansöka om sådan inlösen via registerhållaren och överlåtelseombudet varje transaktionsdag. En sådan ansökan om inlösen som riktar sig direkt till företaget (till skillnad från inlösen via en auktoriserad deltagare) måste göras via fax eller brev till registerhållaren och överlåtelseombudet. Företaget kan också besluta att ansökan om inlösen kan göras via elektronisk filöverföring. Deadline för inlösen av andelar är kl (lokal tid i Luxemburg). Registerhållaren och överlåtelseombudet utfärdar instruktioner för betalning och/eller avräkning som ska ske senast 5 bankdagar efter den aktuella värderingsdagen. Företaget förbehåller sig rätten att skjuta upp betalningen under ytterligare 5 bankdagar förutsatt att detta ligger i de kvarvarande andelsägarnas intresse. Information om särskilda villkor för inlösen via auktoriserade deltagare, tillfällig inställelse av inlösen och ett särskilt förfarande för kontantinlösen som motsvarar 10 procent eller mer av delfondens fondförmögenhet finns i prospektet. Andrahandsmarknaden Företaget tar ingen inlösenavgift för försäljning av andelar på andrahandsmarknaden. Order om försäljning av andelar på en godkänd börs kan göras via en medlemsfirma eller mäklare. En sådan order om försäljning av andelar kan dock medföra kostnader som företaget inte har någon kontroll över. Priset på andelar som handlas på en andrahandsmarknad beror bland annat på marknadens utbud och efterfrågan, förändringar i värdet på den underliggande tillgången liksom andra faktorer såsom de aktuella förhållandena på finansmarknaden, företagens situation samt det ekonomiska och politiska läget. I enlighet med den aktuella börsens bestämmelser väntas marknadsgaranter tillhandahålla likviditet och tvåvägspriser för att underlätta handeln av andelar på andrahandsmarknaden. Förbud mot sen handel och så kallad market timing Sen handel ( late trading ) innebär att en begäran om teckning (eller konvertering/inlösen) accepteras efter deadline på den aktuella transaktionsdagen (enligt ovan) och att ordern därmed genomförs på den andelskurs som gäller för samma dag. Sen handel är strikt förbjuden. Så kallad market timing innebär att en investerare vid teckning, inlösen eller konvertering av fondandelar systematiskt genomför kortsiktig handel i syfte att utnyttja tidszonskillnader och brister vid prissättning av delfondens andelsvärde. Market Timing kan störa portföljförvaltningen och ha negativ inverkan på delfondens avkastning. Market Timing är därför strikt förbjuden. Ytterligare information om delfonden finns på: 10

Fondbestämmelser Granit Sverige 130/30

Fondbestämmelser Granit Sverige 130/30 2013-10-27 1 Fondens rättsliga ställning Värdepappersfondens namn är Granit Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappervärdepappersfonder, nedan

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

1 Värdepappersfondens rättsliga ställning. 2 Andelsklasser. 3 Fondförvaltare. 4 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter. 4 Fondens karaktär

1 Värdepappersfondens rättsliga ställning. 2 Andelsklasser. 3 Fondförvaltare. 4 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter. 4 Fondens karaktär 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Värdepappersfondens namn är Granit Global 85, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Läs mer

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Denna bilaga innehåller särskild information avseende Absolute Insight Credit Fund (fonden),

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Grundprospekt 23 mars 2011 rörande Structured Notes INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Riskfaktorer... 24 Riskfaktorer som förknippas med Notes... 25 Riskfaktorer

Läs mer

Värdepappersfonder: Specialfonder:

Värdepappersfonder: Specialfonder: Informationsbroschyr Värdepappersfonder: Lannebo Corporate Bond Lannebo High Yield Allocation Lannebo Likviditetsfond Lannebo Mixfond Lannebo Småbolag Lannebo Sverige Lannebo Sverige 130/30 Lannebo Vision

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1 CARVE 1 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Certifikat BULL och BEAR ( Open End Certifikat ) Slutliga villkor för utfärdande av certifikat avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 8 juni 2012 Slutliga Villkor Certifikat

Läs mer

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Informationsbroschyr Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Inledning Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN SAMMANFATTNING Den här sammanfattningen innehåller en översikt över de enligt Emittentens uppfattning största riskerna med Emittenten och de Värdepapper som emitteras enligt detta Grundprospekt. Sammanfattningen

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 CARVE 2 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend INFORMATIONSBROSCHYR För fonden Fondväljaren Trend ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Informationsbroschyr Fondväljaren Trend Fondväljaren

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB Indecap Fonder AB är en oberoende analytiker av fonder och fondbolag. Vår affärsidé är att lotsa våra uppdragsgivare till de bästa fondvalen. Vi drivs av ett stort

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS054 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS054 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS054 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Mini Futures ( Open End Certifikat ) Slutliga villkor för utfärdande av Mini Futures Certifikat avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 8 juni 2012 Slutliga Villkor Certifikat

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

Swedbank Roburs börshandlade fonder (ETF:er)

Swedbank Roburs börshandlade fonder (ETF:er) Informationsbroschyr 6 mars 2014 Swedbank Roburs börshandlade fonder (ETF:er) Informationsbroschyren omfattar Swedbank Robur UCITS ETF OMXS30 och Swedbank Robur UCITS ETF OMXS30 Bear -1 och är i dessa

Läs mer

Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 9 april 2014 och gäller i 12 månader från denna dag.

Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 9 april 2014 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 9 april 2014 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Castellum AB:s (publ) Medium Term Note program om fem miljarder (5 000 000

Läs mer

OM FONDBOLAGET OM FONDEN FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING

OM FONDBOLAGET OM FONDEN FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING Enter Fonder AB Sveavägen 17, Box 7006, 103 86 Stockholm Telefon 08-790 57 00, Fax 08-790 57 50 Org. nr 556573-5114 www.enterfonder.se 19 februari 2013 2013-07-09 INNEHÅLL OM FONDBOLAGET... 4 OM FONDEN...

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR Ethos aktiefond

INFORMATIONSBROSCHYR Ethos aktiefond INFORMATIONSBROSCHYR Ethos aktiefond Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

GMM Global Asset Management AB

GMM Global Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR GMM Global Asset Management AB INNEHÅLL Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Investeringsstrategi 4 3. Investeringsprocess 5 4. Restriktioner 5 5. Riskkontroll 6 6. Förvaltare 7 7. Fondbolaget

Läs mer

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM GRUNDPROSPEKT av den 14 juli 2011 Viktig information Detta SEK 30 000 000 000 Medium Term Note Program ( Programmet ) utgör en ram under vilken Danske Bank A/S

Läs mer

Information. om fondsparande i AMFs fonder

Information. om fondsparande i AMFs fonder Information om fondsparande i AMFs fonder Allmän information om AMFs värdepappersfonder Publiceringsdag 1 juni 2015 Denna information tillsammans med fondbestämmelserna utgör informationsbroschyr i enlighet

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 10 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 10 miljarder kronor Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 12 juni 2015 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 10 miljarder kronor Ledarbank SEB Emissionsinstitut

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Europafond Småbolag

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Europafond Småbolag INFORMATIONSBROSCHYR SEB Europafond Småbolag Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

I N F O R M AT I O N S B R O S C H Y R

I N F O R M AT I O N S B R O S C H Y R I N F O R M AT I O N S B R O S C H Y R NEKTAR I KORTHET Strategi: Hedgefond. Makro och relativprissättning i räntemarknader Startdag: 1 januari 1998 Förvaltningsansvariga: Martin Larsén och Patrik Olsson

Läs mer

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp. Det är vår första fond och den lanserades när fondbolaget startade i

Läs mer

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 28 juni 2013 Diarienummer: 13-5882 Swedbank AB (publ) Banken Program för Medium Term Notes Programmet VIKTIG INFORMATION Detta grundprospekt

Läs mer

SEB BoLån. SEB BoLån. Grundprospekt avseende Medium Term Note Program och Program för Kontinuerlig Obligationsutgivning

SEB BoLån. SEB BoLån. Grundprospekt avseende Medium Term Note Program och Program för Kontinuerlig Obligationsutgivning SEB BoLån SEB BoLån Grundprospekt avseende Medium Term Note Program och Program för Kontinuerlig Obligationsutgivning Arrangör Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut ABN AMRO BANK N.V.

Läs mer

Castellum Aktiebolag (publ)

Castellum Aktiebolag (publ) Detta Grundprospekt är daterat och offentliggjort den 1 juni 2012. Castellum Aktiebolag (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note program om fem miljarder (5 000 000 000) svenska kronor eller motvärdet

Läs mer