Utan upprättelse. - vem ser barn som bevittnat våld i hemmet?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utan upprättelse. - vem ser barn som bevittnat våld i hemmet?"

Transkript

1 Utan upprättelse - vem ser barn som bevittnat våld i hemmet?

2 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter är tillgodosedda. Det är en värld som respekterar och värdesätter varje barn som lyssnar till och lär av barn som ger varje barn framtidstro och möjligheter 2009 Rädda Barnen ISBN: Art nr: Författare: Jenny Nordin Referensgrupp: Inger Ekbom och Eva Stenstam Layout: Ulla Ståhl Rädda Barnen Stockholm Tel:

3 Innehåll Förord 6 Sammanfattning 7 Bakgrund 8 Undersökningen 12 Resultat Hur uppmärksammar polisen i sina anmälningar barn som bevittnat våld i hemmet? Vilka är de vanligaste skälen till avslag på ansökningar om brottsskadeersättning för barn som bevittnat våld i hemmet? Hur många av barnen i de aktuella polisanmälningarna har fått brottsskadeersättning? 18 Diskussion 19 Referenslista 20

4

5 Min pappa slog min mamma många, många gånger. Han var hemma hos oss och drack öl och sånt. En gång fick hon åka till sjukhus. Han slog sönder dörren och kom in och då låg mamma på golvet och det kom blod jag trodde att hon var död. Det var jättemörkt inne och vi skulle vara tysta. Se n kom polisen. De skrek och pappa skrek jättehögt. Alla var arga. Polisen tog honom och vi var själva. (Pojke 7 år) Han säger att han inte gjort något. Han säger att mamma ljuger, att han inte slår henne. Fast polisen kom. Jag vill inte höra och vara där. De pratade hela tiden. Det ville jag inte. (Flicka10 år) Han försökte få oss att tycka som han. Att mamma var fel och sjuk. Det var så hela tiden.. Man tänkte inte på hur det var. Man tänker inte att det är fel, så här ska det inte vara. När man är liten tror man att andra har det likadant. När de skildes och han satt i fängelse började jag tro att mamma och vi skulle få bättre. (Flicka 15 år)

6 Förord Vuxna, vuxna, vuxna. Vuxna är ständiga huvudpersoner i de polisanmälningar om misshandel i hemmet som Rädda Barnen granskat. Att det finns barn som tvingas bevittna våld tycks ofta passera polisen obemärkt. Barnens namn, personnummer eller var de befunnit sig under misshandeln redovisas inte eller sällan i de polisanmälningar som Rädda Barnen tagit del av. Och det spelar roll. Rädda Barnens undersökning pekar nämligen på att under 2008 var just avsaknad av uppgifter om vart barnet befunnit sig under misshandeln den vanligaste anledningen till att brottsskadeersättning inte betalades ut. Lösningen är enkel. Vi har ett krav barn som bevittnat våld i hemmet ska vara målsäganden. Det skulle lösa flera problem: barn som bevittnat våld skulle i egenskap av målsägande omnämnas med namn och personnummer i polisanmälningar, de skulle betraktas som brottsoffer i straffrättslig mening och få ersättning därefter. Att bevittna våld är att bli misshandlad. Våldsdrabbade personer måste kunna vara målsägande och därigenom kunna få upprättelse i domstol. Även barn som bevittnat våld i hemmet. Visst låter det självklart? Lars Carlsson Chef för Rädda Barnens Sverigeprogram 6

7 Sammanfattning Barn som bevittnar våld i hemmet uppmärksammas sällan av polisen och får inte tillräcklig upprättelse av samhället. Så kan resultatet av den här rapporten från Rädda Barnen sammanfattas. Här konstateras nämligen att polisen i sina anmälningar ofta inte uppmärksammar barn som bevittnat våld i hemmet. Fokus ligger istället i första hand på den misshandlade kvinnan och hennes situation. Namn på barnen, personnummer eller var de befunnit sig vid misshandelstillfället är mindre vanliga uppgifter i de anmälningar som Rädda Barnen tagit del av. Och det spelar roll. Under 2008 var avsaknad av uppgifter om var barnet befunnit sig under misshandeln den vanligaste anledningen till att brottsskadeersättning inte betalades ut. I den här rapporten har Rädda Barnen valt ut sju olika polisdistrikt och granskat 40 polisanmälningar från första halvåret 2007 i vilka det på något sätt omnämns att barn varit närvarande i samband med misshandel i hemmet. Dessutom har samtliga beslut om brottsskadeersättning som tagits av Brottsoffermyndigheten under 2008 (fram till november) undersökts. Rapporten aspirerar inte på att vara vetenskaplig, men utifrån underlaget kan Rädda Barnen konstatera att: 17 procent av barnen som bevittnat våld omnämns i polisanmälningarna med namn och/eller ålder samt var de befunnit sig 34 procent av barnen omnämns varken med namn eller ålder och situationen beskrivs inte i polisanmälan Den vanligaste anledningen till avslag på brottsskadeersättning är att det genom polisanmälan eller de inte kan styrkas att barnet bevittnat våld 7

8 Bakgrund Rädda Barnen har vid två tidigare tillfällen undersökt hur polisen uppmärksammat att barn varit närvarande när det förekommit våld i hemmet samt om socialtjänsten agerat när de via polisanmälningar fått vetskap om barn som misshandlats eller blivit vittne till våld i familjen. De två tidigare undersökningarna visade att flera av polisanmälningarna aldrig hade nått socialtjänsten samt att det fanns barn som socialtjänsten hade kännedom om men som trots detta inte hade erbjudits stöd. Kartläggningarna pekade också på att varken socialtjänst eller polis hade genomtänkta rutiner eller riktlinjer att utgå från vilket resulterade i att våldsutsatta barn bemöttes på olika sätt. (Rädda Barnen 1997; Rädda Barnen 2002). Dessa rapporter gjordes innan ändringarna i Socialtjänstlagen Med tidigare rapporter i ryggen fokuserar denna undersökning på hur barn som bevittnat våld i familjen omnämns i polisanmälningarna och vilka skäl till avslag på brottsskadeersättning som är vanligast förekommande. Att i likhet med tidigare rapporter undersöka socialtjänstens roll hade också varit önskvärt, men har av praktiska skäl inte varit möjligt. Misshandel Barnkonventionens artikel 19 slår fast att barn har rätt till skydd mot alla former av våld, såväl psykiskt som fysiskt. Ändå har Kommittén mot barnmisshandel uppskattat att 10 procent av alla barn i Sverige upplevt våld i hemmet åtminstone någon gång, och 5 procent har upplevt det ofta. Av de barn som bevittnat våld uppskattas mindre än 1/3 vara kända hos socialtjänsten (Barnombudsmannen, 2007). Allmänna Barnhuset och Karlstads universitets har gjort en nationell kartläggning av barns erfarenheter av kroppslig bestraffning mellan år Undersökningen visar att en av de största riskfaktorerna för att ett barn ska bli slaget hemma är att det förekommer vuxenvåld i hemmet. Dessa barn löper sex gånger större risk för att själva bli misshandlade än andra barn. Av de barn som tillfrågats i undersökningen uppger en fjärdedel av dem som blivit slagna att de inte haft någon vuxen att anförtro sig åt. Bara 8 procent har kunnat tala med en vuxen på skolan eller någon fritidsledare (Svensson et.al, 2007). Vittne till våld Barn kan uppvisa liknande reaktioner oavsett om de själva misshandlats eller bevittnat våld i hemmet. Deltagande vittne är en term som Hydén (1995) skapat för att poängtera att det inte är psykologiskt möjligt för barn att vara neutrala betraktare när en närstående (oftast mamma) utsätts för upprepat våld i hemmet. Även om barnet självt inte blir slaget hamnar det i en offerposition när det måste förhålla sig till det faktum att det förekommer våld i hemmet. För att skydda familjen berättar de flesta barn inte om misshandeln får någon utomstående (Socialstyrelsen, 2005). Oavsett om ett barn självt blir slaget eller bevittnar våld i hemmet måste hon/han hitta ett sätt att hantera den ångest som detta skapar. Många barn utvecklar därför olika psykiska försvar vilket gör att symptombilden kan te sig komplex. Förnekande, projicering och dissociation är vanliga försvar som barnen brukar använda sig av för 8

9 att tillfälligt hantera vardagen. Kön, ålder, och våldets omfattning är exempel på faktorer som har betydelse för hur ett barn reagerar på våld i hemmet De barn som växer upp i våldsamma miljöer riskerar att bli traumatiserade och en del barn utvecklar PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) (Arnell & Ekbom, 2006). Så ska polis och socialtjänst agera Socialtjänsten och kriminalvården (samt andra myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom) är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd (SoL kap. 14 1). Barn som bevittnat eller utsatts för våld är en sådan grupp (Granström et. al, 2006). I de fall där en polisanmälan görs är polisen skyldig att utan dröjsmål informera socialtjänsten om att det finns barn som är utsatta för våld. Socialtjänstens roll är att genast utreda vad barnet varit med om och göra en bedömning av vilka insatser som krävs för att förhindra att barnet utsätts på nytt. Detta gäller oavsett om polisanmälan leder till fällande dom eller inte. Socialtjänsten ansvarar också för att de barn som behöver professionell hjälp på något sätt får det. Socialtjänsten måste utreda barnets skyddsbehov skyndsamt vilket ibland kan leda till komplikationer. Kvaliteten på och värdet av barnets berättelse i polisens förhör har ofta ansetts kunna försämras om socialtjänsten intervjuat barnet innan polisen genomfört ett förhör vilket inte sällan lett till att socialtjänsten väntat med sina insatser (Rädda Barnen, 2002). För att undvika att utredningar försenas eller att våldsdrabbade barn inte får det stöd de har rätt till har flera kommuner öppnat Barnahus. På ett Barnahus samarbetar polis, socialtjänst, barn och ungdomspsykiatri, barnsjukvård, rättsläkare och åklagare. Samarbetet innebär att barnen inte behöver berätta sin historia för flera olika myndigheter, utan istället kan berätta för en person i en barnvänlig miljö medan flera myndigheter kan följa samtalet via hörsnäcka eller TV-skärm. På så sätt minskar också risken för att barn tappas bort i systemet och inte får det stöd de behöver (Rädda Barnen, 2006). Brister i stödet Det är kommunerna som har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd som de behöver. Socialtjänsten i varje kommun har ett eget ansvar för att stödja och hjälpa personer som utsatts för våld i hemmet (i praktiken barn och kvinnor). (SoL, 2006) I 5 kap 11 socialtjänstlagen står det att socialnämnden särskilt skall beakta att våldsutsatta barn och kvinnor kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Men vilka typer av insatser barnen erbjuds varierar (Eriksson et. al, 2006). Rädda Barnens kartläggning av kommuners och landstings insatser för utsatta barn visar att våldsdrabbade barns chans att få stöd varierar beroende på var de bor. De flesta kommuner tycks inte ha några uttänkta strategier eller obligatoriska batterier av åtgärder för våldsutsatta barn (Rädda Barnen, 2008). 9

10 Trots att myndigheterna (polis, förskola, skola, socialtjänst samt hälso- och sjukvård) har en lagstadgad skyldighet att samverka (6 förvaltningslagen), särskilt i frågor som rör barn som far illa, har detta inte fungerat tillfredsställande (Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen, 2007). Den bristande samverkan har många gånger inneburit att barn slussats runt mellan olika myndigheter och vissa barn har tappats bort i systemet vilket inneburit att de fallit mellan stolarna och inte erbjudits några insatser alls (Rädda Barnen, 2006). Här fyller Barnahus en viktig roll utan att för den skull utgöra en garanti för att barn får sina rättigheter tillgodosedda. Trots att det rests krav på att socialtjänst och andra myndigheter ska ha handlingsplaner för att hjälpa våldsdrabbade är det långt ifrån alla myndigheter som har sådana (Weinehall et.al, 2006). En undersökning från år 2005 visade att drygt en tredjedel av alla kommuner saknade handlingsplaner (Socialstyrelsen och Länsstyrelserna, 2005). Amnesty (2005) har pekat på att flera kommuner inte har några riktlinjer för arbetet med våldsutsatta kvinnor. De kommunala handlingsplaner som finns utgår sällan från en kartläggning av hur problemet ser ut eller vilka brister som finns i arbetet. Inte heller beskrivs vilken beredskap och kompetens som krävs för att möta våldsdrabbades behov av stöd och hjälp. Många kommuner har inte egna akutboenden utan förlitar sig helt på insatser från kvinnojourerna. Dessa problem har uppmärksammats i Betänkandet Att ta ansvar för sina insatser Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor (SOU 2006:65). Anmälningsplikt En förutsättning för att barn överhuvudtaget ska kunna få ta del av ansvariga myndigheters insatser är naturligtvis att misshandeln anmäls. Som tidigare konstaterats kan det något förenklat sägas att myndigheter, befattningsinnehavare och yrkesverksamma som kommer i kontakt med barn och ungdomar är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de får kännedom om att ett barn far illa. Däremot torde ideellt drivna kvinnojourer inte omfattas av samma bestämmelser som myndigheter, utan bör bara (i likhet med allmänheten) anmäla om ett barn far illa (Socialstyrelsen, 2005). De fall som anmäls till socialtjänsten av personal som arbetar professionellt med barn har traditionellt varit förhållandevis få. Med anledning av detta infördes år 2003 hänvisningar till anmälningsskyldigheten i lagstiftningen för berörda verksamheter då många professionella uppgav att de inte kände till socialtjänstlagens bestämmelser, men däremot var kunniga om den lagstiftning som reglerade den egna verksamheten (Granström et.al, 2006). Föräldrar En förälder kan utifrån föräldrabalken hindra ett barn från att få behandling eller utredas inom barn- och ungdomspsykiatrin, liksom frivillig hjälp och behandling från socialtjänsten. Lagstiftningen stödjer i dessa fall den förälder som motsätter sig behandling av barnet genom att utgå från att barnets bästa är gemensam vårdnad och obevakat umgänge. I de fall trakasserier, hot och våld förekommer måste den våldsutsatta föräldern kunna bevisa att gemensam vårdnad och/eller umgänge med den andra föräldern innebär skada för barnet. Beviskraven på den våldsdrabbade föräldern är i sådana fall mycket höga (Rädda Barnen 2002; SOU 2007:52). 10

11 Brottsskadeersättning Tillskillnad från barn som blivit fysiskt misshandlade kan barn som bevittnar våld i hemmet inte vara målsäganden. Det innebär att dessa barn inte kan anmäla att ett brott begåtts mot dem, och barnen kan inte heller få en särskild företrädare som företräder dem vid en förundersökning eller rättegång. Däremot kan barn som bevittnat våld få ekonomisk ersättning, brottsskadeersättning, men inte från förövaren utan från staten. Dock under förutsättning att båda vårdnadshavarna undertecknar ansökan, alternativt att en god man utses för barnet och undertecknar samt att det rättsliga förfarandet avslutats. Möjligheten att få brottsskadeersättning har funnits sedan 15 november Ersättningsnivåerna varierar men har legat runt kronor. Under 2007 inkom 235 ansökningar om särskild brottsersättning till Brottsoffermyndigheten. Av dessa bifölls 80 stycken. I november 2008 hade totalt 226 beslut om brottsofferersättning för barn som bevittnat våld i hemmet tagits, varav 110 hade bifallits (Brottsoffermyndigheten, 2008). 11

12 Undersökningen Syfte Undersökningen syftar till att besvara nedanstående frågeställningar. Begreppet barn syftar på individer under 18 år. 1) Hur uppmärksammar polisen i sina anmälningar barn som bevittnat våld i hemmet? 2) Vilka är de vanligaste skälen till avslag på ansökningar om brottsskadeersättning för barn som bevittnat våld i hemmet? 3) Hur många av barnen i de aktuella polisanmälningarna har fått brottskadeersättning 4) Har barnen i de aktuella polisanmälningarna slussats vidare till socialtjänsten? Urval För att avgränsa undersökningen skickades förfrågan om att ingå i undersökningen till nio polisdistrikt. Södertälje (begränsat till Ronna), Upplands Väsby, Solna, Halmstad, Täby, Järfälla och Umeå valde att delta i undersökningen. Östergötlands polisdistrikt avböjde medverkan medan Västernorrland menade att de inte hade fått in några anmälningar om våld i hemmet. En förfrågan om deltagande i undersökningen gick även ut till socialtjänsten i nämnda kommuner. Men eftersom i stort sett samtliga socialtjänstdistrikt avböjde att delta i undersökningen var den fjärde frågeställningen inte möjlig att besvara och behandlas inte vidare i rapporten. För att få vetskap om de vanligaste skälen till avslag på ansökningar om brottsskadeersättning för barn som bevittnat våld i hemmet tog Rädda Barnen del av Brottsoffermyndighetens samtliga beslut från 2008 (tom 6:e november) där ansökningar om brottsskadeersättning (till följd av bevittnande av våld i hemmet) avslagits eller avvisats. Tillvägagångssätt Undersökningen har utgått både från polisanmälningar som rör misshandel i hemmet och där barn omnämns som vittnen och polisanmälningar som rör barn som blivit fysiskt misshandlade i hemmet. Anmälningarna delades upp och de anmälningar där barn bevittnat våld låg till grund för undersökningen. För att Rädda Barnen skulle få ta del av anmälningarna utfärdade de utvalda polisdistrikten sekretessförbehåll. Därefter gjorde polisdistrikten sökningar i de polisanmälningar som avsåg perioden 1/1 30/ Polisdistrikten kunde inte göra exakt lika körningar då register och policys många gånger föreföll ha en regional prägel. För att få så enhetliga sökningar som möjligt bads samtliga distrikt utgå från brottsrubriceringarna ofredande, misshandel, olaga hot, kvinnofridskränkning samt hemfridsbrott. Sökningarna avgränsades ytterligare genom att de anmälningar som avsåg brott som skett inomhus av en känd person valdes ut. Ytterligare ett kriterium var att barn omnämndes i anmälningarna, antingen genom att de bevittnat våld eller själva blivit misshandlade. 12

13 Västerbottens polisdistrikt (Umeå) skickade anmälningar både från första och andra halvåret I samråd med polisen i Västerbotten valdes anmälningarna från andra halvåret ut. Detta eftersom distriktet lade om sina rutiner under första halvåret 2007 vilket innebar att det var lättare att få en rättvisande bild av anmälningarna från andra halvåret. Datumskillnaden antogs inte ha någon betydelse för resultatet varför dessa uppgifter har blandats med anmälningar från övriga distrikt. Samtliga polisanmälningar som rörde barn som bevittnat våld kördes i Brottsoffermyndighetens register för att på så vis kunna konstatera hur många barn som fått brottsskadeersättning. För att inte riskera att undersöka polisanmälningar som ännu inte lett till någon dom (ett krav för att brottsskadeersättning ska kunna utbetalas) begärde Rädda Barnen även in domstolsbeslut från berörda tingsrätter. De för undersökningen relevanta polisanmälningarna lästes sedan igenom ett flertal gånger och delades utifrån innehållet in i fyra givna kategorier för att få klarhet i hur polisen uppmärksammade våldsutsatta barn. Besluten om brottsskadeersättning kategoriserades utifrån uppgiven anledning till avslag eller avvisande. 13

14 Resultat 1) Hur uppmärksammar polisen i sina anmälningar barn som bevittnat våld i hemmet? Rädda Barnen fick tillgång till 71 polisanmälningar med sammanlagt 102 barn som antingen bevittnat våld eller själva utsatts för fysiskt våld. I vissa anmälningar var det inte möjligt att utröna hur många barn som ingick i familjen (exempelvis i de anmälningar där det enbart stod att parets barn var hemma ). I dessa fall har barnet/barnen konsekvent bara räknats som 1 barn. Ofödda barn (gravida kvinnor) har inte tagits med i beräkningen. Beskrivning av barnens situation De polisanmälningar som Rädda Barnen tagit del av skiljer sig förhållandevis mycket åt när det gäller beskrivningen av barnens situation. Den största skiljelinjen går mellan de barn som själva blivit misshandlade och är målsägande, och de barn som enbart bevittnat våld. I de fall där barn blivit fysiskt misshandlade beskrivs barnens situation relativt ingående och i anmälningarna ges ofta flera exempel på vilka sätt barnet misshandlats. Här är barnet självt målsägande vilket innebär att fullständiga personuppgifter finns i samtliga fall. Men vid de tillfällen där barn bevittnat våld i hemmet är det stor skillnad på hur och om barnen uppmärksammas. Dessa barn är inte målsäganden och deras situationer och personuppgifter är ofta ofullständiga i anmälningarna. Utifrån de anmälningar Rädda Barnen tagit del av (se figur 1) skulle det innebära att nästan två tredjedelar av de våldsutsatta barnen, de som bevittnat våld, inte uppmärksammas i någon högre utsträckning av polisanmälningarna. Anmärkningsvärt är att det inte i någon av de aktuella polisanmälningarna rapporterats om barn som både bevittnat våld och blivit fysiskt misshandlade. Figur 1. Typ av våld, antal barn Utsatts för fysisk misshandel 37 Bevittnat våld 65 Totalt antal barn

15 Anmälningar där barn bevittnat våld För att kunna återspegla de polisanmälningar där barn bevittnat våld har dessa delats upp i fyra kategorier utifrån anmälningarnas skriftliga innehåll (figur 2). Den kursiverade texten nedan är omskrivna citat från polisanmälningarna. Figur 2. Beskrivning av barn som bevittnat våld Polisanmälningar Barnens namn och/eller ålder nämns och barnens situation beskrivs Barn omnämns enbart med namn och/eller ålder, barnens situation beskrivs inte Barnens situation beskrivs, men varken namn eller ålder på barnet uppges Barnen omnämns varken med namn eller ålder. Barnens situation beskrivs inte Antal barn 11 barn, 6 anmälningar 23 barn, 16 anmälningar 9 barn, 7 anmälningar 22 barn, 11 anmälningar Totalt 65 barn, 40 anmälningar Barnens namn och/eller ålder nämns och barnens situation beskrivs I huset fanns parets två barn, X 3 år och X 5 år, som ringde efter morbror. Av de polisanmälningar som Rädda Barnen tagit del av och som rör barn som bevittnat våld är det 17 procent (av totalt 65 barn) som i anmälningarna omnämns med namn och/eller ålder samt var de befunnit sig under den anmälda misshandeln. Beskrivningen av barnens situation var i flertalet anmälningar mycket kortfattad och bestod ofta av konstateranden som barnen befann sig i lägenheten. Det fanns en tendens att beskriva barnets situation särskilt noggrant i de fall där barnets agerande varit direkt avgörande för skeendet, exempelvis genom att hon/han på något sätt avbrutit misshandeln genom att kontakta en granne eller en släkting. Det var alltså i en minoritet av anmälningarna som polisen aktivt tycktes ha frågat efter barnets namn, dess ålder och var hon/han befunnit sig och agerat under den aktuella misshandeln. Inte i någon anmälan fanns barnens fullständiga personuppgifter angivna. Men trots att informationen är begränsad fyller den en funktion då den visar att barnet existerar, var närvarande vid misshandeln och att det är en omyndig person det är frågan om. 15

16 Barn omnämns enbart med namn och/eller ålder, barnens situation beskrivs inte Paret har tre gemensamma barn och den 15-årige sonen bor hemma. Av de polisanmälningar som Rädda Barnen tagit del av omnämndes 35 procent av de barn som bevittnat våld med namn och/eller ålder. Ofta nämndes barnen i bisatser och enbart med förnamn eller med ålder. Deras situation beskrevs inte och det var i anmälningen inte klart huruvida barnet varit närvarande vid misshandeln. Barnens situation beskrivs ytligt, men varken namn eller ålder på barnet uppges Han slog henne när hon hade sonen i famnen. Hon fick märken och blev rädd. Av de polisanmälningar som Rädda Barnen tagit del var det 14 procent av barnen som bevittnat våld vars situation beskrevs helt kort och där varken namn eller ålder på barnet uppgavs. Dessa anmälningar utgjorde endast en liten del av de anmälningarna som Rädda Barnen tagit del av, men visar tydligt att barnen inte anses ha någon central roll i misshandeln. I likhet med den första kategorin (barnens namn och/eller ålder nämns och barnens situation beskrivs) är det främst i de situationer när barnet agerat på något vis som hon/han uppmärksammas. Barnen omnämns varken med namn eller ålder. Barnens situation beskrivs inte ( ) sedan kastade han henne mot dotterns skrivbord Av de polisanmälningar som Rädda Barnen tagit del av omnämndes 34 procent av barnen varken med namn eller ålder. Deras situation beskrevs inte heller. Istället var det främst de vuxnas agerande som beskrevs och enbart vuxna som utmålades som offer för misshandeln. Barnen omnämndes oftast i en bisats och refererades inte sällan till som parets gemensamma barn vilket gör att det inte går att veta hur många barn det rör sig om. De knapphändiga uppgifterna om barnen innebär att anmälningarna inte lämnar några uppgifter om var barnet befunnit sig under misshandeln och huruvida barnet är myndigt eller inte. I anmälan kommenteras inte om barn finns i familjen I flera anmälningar kommenteras överhuvudtaget inte huruvida det funnits barn med eller inte. Eftersom det inte finns någon obligatorisk rubrik under vilken familjeförhållanden beskrivs torde det finnas en överhängande risk att barnen inte uppmärksammas i anmälan. De anmälningar där barn inte nämns har inte tagits med i den vidare bearbetningen, vilket innebär att det finns stor risk för att barn som inte omnämnts i polisanmälningarna inte heller uppmärksammas i Rädda Barnens undersökning. 16

17 2) Vilka är de vanligaste skälen till avslag på ansökningar om brottsskadeersättning för barn som bevittnat våld i hemmet? Under 2008 (t o m 6 november 2008) har Brottsoffermyndigheten tagit beslut om 226 ansökningar om brottsskadeersättning för barn som bevittnat våld i hemmet. Av dessa är det något fler som beviljats än som fått avslag (se figur 3). Figur 3. Beslut om brottsskadeersättning Antal avslag 95 Antal avvisade 21 Antal avskrivna 0 Antal beviljade 110 Totalt 226 Utifrån Brottsoffermyndighetens beslut om brottsskadeersättning för barn som bevittnat våld i hemmet (beslut tagna under 2008 t o m 6 november 2008) kan Rädda Barnen konstatera att det finns vissa grunder för avslag eller avvisande som återkommer (se figur 4). De ansökningar som avvisas är de som inte uppfyller kraven för att bli behandlade och de som avslås blir behandlade men ersättning betalas inte ut av andra orsaker. En vanlig anledning till ett avvisande är att det inte finns någon dom eller att den sökande inte tillhör målgruppen som har rätt till ersättning. Andra anledningar till avvisande är att båda vårdnadshavare inte skrivit under ansökan. Den vanligaste anledningen till avslag är att det inte finns tillräckligt med bevis som styrker att barnet verkligen bevittnat våld. I praktiken innebär detta att det i dom eller polisanmälan inte framgått att barnen varit närvarande och bevittnat misshandeln. Andra skäl till avslag är att Brottsoffermyndigheten ansett att misshandeln inte varit tillräckligt grov, att vittnet och den misshandlade inte varit nära släkt eller att våldet inte varit tillräckligt allvarligt. Exempel på det sistnämnda är fall då myndigheten ansett att barnet varit för ungt för att uppfatta vad som pågått. Figur 4. Anledning till avvisning eller avslag på brottsskadeersättning Anledning Mindre allvarligt brott Osäkert om barnet bevittnat Vårdnadshavare ej skrivit under Antal

18 3) Hur många av barnen i de aktuella polisanmälningarna har fått brottsskadeersättning? Av de polisanmälningar som Rädda Barnen tagit del av hade endast ett barn fått brottsskadeersättning, de övriga hade inte sökt ersättning. Detta resultat ska tolkas utifrån att Rädda Barnen kontaktade berörda tingsrätter men inte hade möjlighet att kontrollera att det rättsliga förfarandet avslutats i samtliga fall, samt att det inte heller fanns möjlighet att få kännedom om något eller några av barnen fått ersättning från försäkringsbolag etc. 18

19 Diskussion Att bevittna våld är att bli misshandlad. Barn som bevittnat våld i hemmet påverkas lika negativt som fysiskt misshandlade barn. Trots detta visar resultaten att barn som bevittnat våld glöms bort av samhället. I en majoritet av polisanmälningarna uppmärksammas inte barn som bevittnat våld. Namn, ålder och beskrivning av barnets situation saknas ofta. Detta påverkar i sin tur barnets möjlighet att få brottsskadeersättning. Det finns också annat som hindrar barn från att få brottsskadeersättning, ovilja från en vårdnadshavare att skriva under ansökan eller myndighetens bedömning av våldets art är exempel på detta. Om barn som bevittnat våld skulle kunna vara målsägande skulle flera problem lösas: barn som bevittnat våld skulle i likhet med barn som utsätts för fysisk misshandel omnämnas med namn och personnummer i polisanmälningar, de skulle betraktas som brottsoffer i straffrättslig mening och få ersättning därefter och de skulle antagligen löpa mindre risk för att falla mellan stolarna och inte skickas vidare till Socialtjänsten. Rädda Barnens krav Barn som bevittnat våld i hemmet ska vara målsäganden. 19

20 REFERENSLISTA Amnesty (2005) Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Amnesty, Stockholm. Arnell, A., Ekbom, I (2006). Och han sparkade mamma Möte med barn som bevittnat våld i sina familjer. Stockholm: Rädda Barnen. Brå (2008) Misshandel mot barn. Barnombudsmannen (2007) Upp till 18: Barnombudsmannen rapporterar BR2007:04. Barnombudsmannen och Brottsoffermyndigheten (2007) Brom (2008) Barnombudsmannen och Brottsoffermyndigheten Polis och domstolar sviker utsatta barn, Dagens Nyheter Eriksson, M., Biller, H., Balkmar, D. (2006). Mäns våldsutövande barns upplevelser. En kartläggning av interventioner, kunskap och utvecklingsbehov. Näringsdepartementet. Stockholm: Fritzes. Granström, G., Mannelqvist, R., Weinehall, K. (red) Brottsoffer - ansvar och konsekvenser. Ett viktimologiskt forskningsseminarium i Umeå den 22 november Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet No 12/2006. Hydén (1995). Kvinnomisshandel inom äktenskapet. Mellan det möjliga och det omöjliga. Stockholm: Liber. Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen (2007) Strategier för samverkan i frågor som rör barn som far illa eller riskerar fara illa. Rädda Barnen (1997) Anmälningarna som försvann. Rädda Barnen, Stockholm. Rädda Barnen (2002) Anmälningarna som försvann. Rädda Barnen, Stockholm. Rädda Barnen (2006). Därför Barnahus så stärker vi rättigheterna för barn som utsatts för våld och övergrepp. Rädda Barnen, Stockholm Rädda Barnen (2008) Stöd till barn i utsatta situationer en fråga om bostadsort. Rädda Barnen, Stockholm. Socialstyrelsen (2005). När mamma blir slagen. Att hjälpa barn som levt med våld i familjen. Stockholm: Socialstyrelsen. 20

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL TINDRA En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL Barn som far illa Alldeles för många barn i Sverige far illa genom att de utsätts för misshandel. Alldeles för många av dem får inte

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

I skuggan av våldet. Filmen vänder sig till

I skuggan av våldet. Filmen vänder sig till HANDLEDNING I skuggan av våldet är en film om barns utsatthet i familjer där våld förekommer. En film om barn som växer upp i ett hem där mamman utsätts för våld av pappan, om en grupp barn som ofta glöms

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017 Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Tyresö kommun 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inriktning... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Målgrupp...

Läs mer

Basutbildning våld i nära relation. Barn som har bevittnat våld Barn som har utsatts för våld

Basutbildning våld i nära relation. Barn som har bevittnat våld Barn som har utsatts för våld Basutbildning våld i nära relation Barn som har bevittnat våld Barn som har utsatts för våld Ann Dahl Lisa Petersson När våld är vardag 10 % av svenska barn uppger att de varit med om att en förälder blivit

Läs mer

Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter

Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en

Läs mer

REMISSVAR Dnr 3.9:0508/15

REMISSVAR Dnr 3.9:0508/15 REMISSVAR 2015-10-21 Dnr 3.9:0508/15 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtyck (SOU 2015:55) Inledning Barnombudsmannen välkomnar

Läs mer

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, barn ... Beslutat av: Socialnämnden

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, barn ... Beslutat av: Socialnämnden modell plan policy program Riktlinje för arbetet mot våld i nära relationer, barn regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2016-10-19 122 Ansvarig:

Läs mer

Skadestånd och Brottsskadeersättning

Skadestånd och Brottsskadeersättning Skadestånd och Brottsskadeersättning Barns och ungas rätt till ekonomisk upprättelse efter brott som de utsatts för eller bevittnat Ann Lundgren Jurist och beslutsfattare Brottsoffermyndigheten 1 Brottsoffermyndigheten

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården 2015-09-15 1(7) Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården Samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård när det gäller personer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:776 Utkom från trycket den 7 december 2012 utfärdad den 29 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa Den här skriften är en vägledning för alla som i sin yrkesutövning

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Barn som far illa. Steven Lucas. Barnhälsovårdsöverläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset Uppsala

Barn som far illa. Steven Lucas. Barnhälsovårdsöverläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset Uppsala Barn som far illa Steven Lucas Barnhälsovårdsöverläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset Uppsala Vilka barn far illa? Barnmisshandel Sexuella övergrepp Psykiskt våld Barn som bevittnar våld i hemmet

Läs mer

Riktlinjer - våld i nära relationer - barn

Riktlinjer - våld i nära relationer - barn Styrdokument 1 (8) 2016-10-28 Fastställd: Bildnings- och omsorgsnämnden 2016-11-15? Gäller för: Bildnings- och omsorgsnämnden Dokumentansvarig: Enhetschef IFO Reviderad: 16-11-15 Dnr : 68080? Riktlinjer

Läs mer

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg Att företräda barn. Marianne Ny Överåklagare Utvecklingscentrum Göteborg RÄTTSÄKERHET Den misstänktes rättssäkerhet rätten till fair trial Brottsoffrets rättssäkerhet Rättssäkerhet för barn som brottsoffer

Läs mer

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga Lagstiftning om samverkan kring barn och unga en sammanfattning Samverkan är nödvändig för många barn och unga. Därför finns det bestämmelser om samverkan i den lagstiftning som gäller för socialtjänsten,

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Kansliet. Susann Swärd

Kansliet. Susann Swärd 2017-08-10 Kansliet Susann Swärd Anmälningsplikten vid misstanke om att barn far illa ANMÄLAN AV MISSTANKE OM BARN SOM FAR ILLA... 2 1.1 SÅ HÄR GÖR DU EN ANMÄLAN... 3 1.2 MÖJLIGHET ATT STÄLLA FRÅGOR...

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Utbildnings- och omsorgsnämnden 2011-04-18 62 Reviderad 2013-06-11 540 Inom Älvkarleby kommuns skall våldsutsatta kvinnor och

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2336 av Beatrice Ask m.fl. (M) Skydd av barn från brott

Motion till riksdagen 2015/16:2336 av Beatrice Ask m.fl. (M) Skydd av barn från brott Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2336 av Beatrice Ask m.fl. (M) Skydd av barn från brott Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att följa upp

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

Det försummade barnet

Det försummade barnet Barn som far illa Barn som far illa Fysisk misshandel och försummelse Psykisk misshandel och försummelse Medicinsk försummelse Pedagogisk försummelse Non organic failure to thrive Sexuellt övergrepp Missbruk

Läs mer

Anmäl vid misstanke om barn far illa

Anmäl vid misstanke om barn far illa Anmäl vid misstanke om barn far illa Anmäl genast till socialnämnden i barnets hemkommun om vid: fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld vanvård eller försumlig behandling hedersrelaterat våld eller annat

Läs mer

Meddelandeblad. Januari 2005

Meddelandeblad. Januari 2005 Meddelandeblad Mottagare: Kommunstyrelser, socialtjänstens individ- och familjeomsorg, länsstyrelser, förvaltningsdomstolar, Utrikesdepartementet och Migrationsverket Januari 2005 Rättigheter inom socialtjänsten

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Barn som bevittnar våld är brottsoffer

Barn som bevittnar våld är brottsoffer Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårterminen, 2007 Rapport nr. 381 Barn som bevittnar våld är brottsoffer Malin Wärulf Madelene Jansson Linda Holm Åhrlin Abstract Enligt

Läs mer

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström.

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström. Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström Våren 2014 Länsstyrelsens regeringsuppdrag Stödja samordningen av insatser som

Läs mer

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Ett stöd i samarbete mellan förskola, skola och socialtjänst kring anmälningsärende enligt 14 kap.1 Socialtjänstlagen. Definitionen utgår från barnet, skiljer

Läs mer

en fyrkantig himmel en film om barnmisshandel

en fyrkantig himmel en film om barnmisshandel en fyrkantig himmel en film om barnmisshandel Denna handledning är tänkt som ett hjälpmedel för dig som förbereder visning av En fyrkantig himmel. Om filmen ska visas för ungdomar behöver man förbereda

Läs mer

Jenny Norén. Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet

Jenny Norén. Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet Cirkulärnr: 08:60 Diarienr: 08/2817 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Jenny Norén Datum: 2008-08-20 Mottagare: Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet Kommunstyrelse Kommundirektör

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2002-01-29 Dnr Adm 06449/2001 Remissvar AB 4

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2002-01-29 Dnr Adm 06449/2001 Remissvar AB 4 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2002-01-29 Dnr Adm 06449/2001 Remissvar AB 4 Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster 103 33 STOCKHOLM SOU 2001:72 Barnmisshandel - Att förebygga och åtgärda. Slutbetänkande

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Mäns våld drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser Ett samarbete mellan socialtjänsten, förskolan, skolan, polisen, landstinget, Brottsofferjouren och Kvinnojouren

Läs mer

"Hur många vuxna tror på en unge egentligen???"

Hur många vuxna tror på en unge egentligen??? När samhället sviker barn som far illa Rapport 1 "Hur många vuxna tror på en unge egentligen???" en undersökning av ungas upplevelser av våld under uppväxten Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format Målbeskrivning föreskrifter Sammanhållen författning inom hela området våld i nära relationer för socialtjänst och hälso- sjukvård, utifrån brottsofferbestämmelserna 1 oktober

Läs mer

6. BARN TILL KVINNOR SOM UTSÄTTS FÖR VÅLD OCH HOT

6. BARN TILL KVINNOR SOM UTSÄTTS FÖR VÅLD OCH HOT 6. BARN TILL KVINNOR SOM UTSÄTTS FÖR VÅLD OCH HOT 6.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn i Sverige har upplevt våld i sina familjer, enligt en undersökning av Staffan Janson (SOU 2001:18) Att förebygga

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm Riksförbundet BRIS YTTRANDE Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00 Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm SOU 2007:6 Målsägandebiträdet ett aktivt stöd

Läs mer

Anmälningarna som försvann

Anmälningarna som försvann Kortrapport från Rädda Barnen Anmälningarna som försvann en kartläggning av hur polis och socialtjänst uppmärksammar barn som lever med våld i familjen Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker

Läs mer

Tecken pfi att barn och ungdomar far /Ila

Tecken pfi att barn och ungdomar far /Ila Tecken pfi att barn och ungdomar far /Ila Ett viktigt steg för att färre barn och ungdomar ska utsättas för misshandel, sexuella övergrepp och omsorgssvikt är att vi upptäcker de som är utsatta. Det handlar

Läs mer

Kommittédirektiv. Beslutanderätten vid gemensam vårdnad. Dir. 2006:83. Beslut vid regeringssammanträde den 6 juli 2006

Kommittédirektiv. Beslutanderätten vid gemensam vårdnad. Dir. 2006:83. Beslut vid regeringssammanträde den 6 juli 2006 Kommittédirektiv Beslutanderätten vid gemensam vårdnad Dir. 2006:83 Beslut vid regeringssammanträde den 6 juli 2006 Sammanfattning av uppdraget Utredaren skall analysera vilka nackdelar som kan uppkomma

Läs mer

BROTT I NÄRA RELATIONER. Illustration: Anders Worm

BROTT I NÄRA RELATIONER. Illustration: Anders Worm BROTT I NÄRA RELATIONER Illustration: Anders Worm Illustration: Anders Worm Inledning I Sverige lever vi utifrån FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna. De slår fast att alla människor är födda

Läs mer

HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR

HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR Mikael Thörn Socialkonsulent Länsstyrelsen Västra Götalands Län 031-60 52 08 mikael.thorn@o.lst.se SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR 1 kap 2 SoL

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Barn. som far illa. vägledning anmälningsförfarande

Information till legitimerade tandhygienister. Barn. som far illa. vägledning anmälningsförfarande SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Barn som far illa vägledning anmälningsförfarande TANDHYG Inledning Att arbeta inom tandvården innebär att man ibland träffar barn och ungdomar som

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Riktlinjer för Våld i nära relation

Riktlinjer för Våld i nära relation Riktlinjer för Våld i nära relation Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderad Riktlinjer Vård- och omsorgsnämnden 2017-03-01 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Katarina Haddon Castor, G/VOK/Ledning/

Läs mer

Samverkan hur och varför? Ledarskap från riktlinjer till konkret samarbete

Samverkan hur och varför? Ledarskap från riktlinjer till konkret samarbete Samverkan hur och varför? Ledarskap från riktlinjer till konkret samarbete Vilka barn menar vi? Barnmisshandel är när en vuxen person utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp,

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten Brottsoffermyndigheten Barns rätt till ersättning i samband med brott Ulrika Forsgren Jurist och beslutsfattare Brottsoffermyndigheten 1 Ersättningsformer Ersättning vid skada till följd av brott Skadestånd,

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt Har kommunala handlingsplaner någon betydelse?

Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt Har kommunala handlingsplaner någon betydelse? Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt Har kommunala handlingsplaner någon betydelse? - för våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning 2007 Har kommunala handlingsplaner någon betydelse? - för våldsutsatta

Läs mer

När Barnkonventionen blir lag. Förberedande frågor till beslutsfattare

När Barnkonventionen blir lag. Förberedande frågor till beslutsfattare När Barnkonventionen blir lag Förberedande frågor till beslutsfattare Snart är Barnkonventionen lag Regeringen har gett besked om att Barnkonventionen ska bli lag i Sverige. Den här foldern är till för

Läs mer

Barnahus i Jönköpings län

Barnahus i Jönköpings län Barnahus i Jönköpings län Start våren 2014 Syfte med Barnahus En fysiskt och psykiskt trygg miljö. Myndigheterna/de vuxna kommer till barnet istället för tvärtom. Myndigheter med gemensamt mål. Ett gott

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar

Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar För att barn och ungdomar i Sverige ska ges möjlighet att växa upp under trygga och gynnsamma förhållanden är det av största

Läs mer

Barns som utsätts för fysiska övergrepp

Barns som utsätts för fysiska övergrepp Barns som utsätts för fysiska övergrepp Birgitta Svensson Doktorand i Folkhälsovetenskap Karlstads universitet Stressutlöst våld mot barn med långvarig sjukdom/funktionsnedsättning Upprepat fysiskt och

Läs mer

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD Vägledning OBS! Om du använder det här avsnittet som en separat del, se också inledningen till föregående avsnitt (Våld mot barn) som också berör våld i nära relationer

Läs mer

Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs kommun

Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs kommun Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2017-05-30 Ansvarig för revidering: Säkerhetsstrateg Diarienummer: KS 17-209 Policy Program Plan >Riktlinje Regler

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar En informationsskrift från Barnahuset Trollhättan Vänersborg Lilla Edet Juni 2012 När ska man göra en anmälan till socialtjänsten? När du känner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic De grundläggande bestämmelserna om myndigheternas skyldighet att registrera allmänna handlingar. Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Författning om socialnämnders och vårdgivares ansvar vid våld i nära relationer Marit Birk 2014-12-12 Inledning Målbeskrivning Sammanhållen

Läs mer

Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser

Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser 2009-03-18 Länsstyrelsen i Stockholms län Sociala enheten Box 22067 104 22 Stockholm Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser Projekt: Barncentrum nordost I samverkan mellan kommunerna Täby, Vallentuna,

Läs mer

Socialtjänsten inledde en utredning i anledning av anmälan.

Socialtjänsten inledde en utredning i anledning av anmälan. BESLUT Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2011-05-30 Dnr 2133-2010 Sid 1 (6) Fråga om en socialnämnds skyldighet att göra en polisanmälan om misstänkt sexuellt övergrepp mot barn Bakgrund Den 16

Läs mer

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer remiss från kommunstyrelsen

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer remiss från kommunstyrelsen ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTAVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-11-28 Handläggare: Eva Svedman Telefon: 08-508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd, sammanträde 2011-12-15 Stockholms

Läs mer

Vad är VKV? Hur arbetar vi? Information. Utbildningar. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer

Vad är VKV? Hur arbetar vi? Information. Utbildningar. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära 031 346 06 58 vkv@vgregion.se www.valdinara.se/vkv Våld i nära n Borås s den 7 april-2011 Tove Corneliussen,, utbildningsledare, Lotta Nybergh,

Läs mer

FN:s barnkonvention, flera artiklar om barns bästa, skydd mot våld samt stöd efter övergrepp Regeringens strategi för barnrättspolitiken: våld mot

FN:s barnkonvention, flera artiklar om barns bästa, skydd mot våld samt stöd efter övergrepp Regeringens strategi för barnrättspolitiken: våld mot FN:s barnkonvention, flera artiklar om barns bästa, skydd mot våld samt stöd efter övergrepp Regeringens strategi för barnrättspolitiken: våld mot barn ska förebyggas och bekämpas med alla till buds stående

Läs mer

Anpassa utredningar efter barnens behov

Anpassa utredningar efter barnens behov myndighetssamverkan då det finns misstanke om att barn utsatts för våld och/eller sexuella övergrepp Anpassa utredningar efter barnens behov En handbok för er som vill arbeta med Barnsamråd 1 Handboken

Läs mer

www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN

www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN Jämställdhetsmålen En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet

Läs mer

Allmänhetens erfarenheter och uppfattningar om kränkningsersättning till brottsoffer.

Allmänhetens erfarenheter och uppfattningar om kränkningsersättning till brottsoffer. Allmänhetens erfarenheter och uppfattningar om kränkningsersättning till brottsoffer. Denna rättssociologiska undersökning handlar om relationen mellan rättsregler och sociala normer som är relevanta för

Läs mer

PROMEMORIA 2009-05-14. Ann-Christine Falk B Gunnar Andersson. Sammanfattning

PROMEMORIA 2009-05-14. Ann-Christine Falk B Gunnar Andersson. Sammanfattning PROMEMORIA 2009-05-14 Ann-Christine Falk B Gunnar Andersson Barncentrum nordost - Danderyd, Täby, Vallentuna, Österåkers kommuner och Vaxholms stad i samverkar kring barn som utsatts för våld eller sexuella

Läs mer

Rektor ansvarar för att vid terminsstart informera samtlig personal om att ta del av dokumentet.

Rektor ansvarar för att vid terminsstart informera samtlig personal om att ta del av dokumentet. Möllegårdens skola 2012-11-30 Handlingsplan vid våld eller hot om våld Rektor ansvarar för att vid terminsstart informera samtlig personal om att ta del av dokumentet. Identifierade risker Konflikt elev

Läs mer

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Ks 2010:163 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsprogram

Läs mer

relationer VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Tove Corneliussen,, utbildningsledare, VKV

relationer VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Tove Corneliussen,, utbildningsledare, VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer 031 346 06 58 vkv@vgregion.se www.valdinararelationer.se/vkv Våld i nära n relationer Borås s den 22 mars-2011 Tove Corneliussen,, utbildningsledare,

Läs mer

Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras familjer

Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras familjer Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras familjer Sidansvarig Anna-Lena Sellergren, senast uppdaterat 2004-04-22 Socialtjänstens ansvar Socialtjänstlagens 11 skriver att Socialnämnden bör verka

Läs mer

Utredning. Våld i nära relationer

Utredning. Våld i nära relationer Utredning Våld i nära relationer Umeå kommun 2014 1 Inledning Under fem månader har en kartläggning kring våld i nära relationer genomförts i Umeå kommun. Utredningen har finansierats av medel från Socialstyrelsen.

Läs mer

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 Statistik 2010 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 2011-02-28 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag G2 2013 v 2.1 2014-01-23 Dnr 10.1-44318/2013 1(8) Avdelning sydväst Annelie Andersson annelie.andersson@ivo.se Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet Enheten för socialjuridik 106 30 Stockholm

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck, våld och hot

Handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck, våld och hot KIRUNA KOMMUN 110516 Handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck, våld och hot 1. Följande styrdokument ligger till grund för framtagandet av denna handlingsplan; FN:s konvention om mänskliga rättigheter

Läs mer

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som används:

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som används: STYRDOKUMENT DATUM 2015-11-09 Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som används: Barnavårdsutredning - den utredningsprocess som Socialtjänstlagen föreskriver ska

Läs mer

Mottagare: Kommuner, Landsting, Brukarorganisationer, huvudmän för enskilda verksamheter m.fl.

Mottagare: Kommuner, Landsting, Brukarorganisationer, huvudmän för enskilda verksamheter m.fl. Meddelandeblad Mottagare: Kommuner, Landsting, Brukarorganisationer, huvudmän för enskilda verksamheter m.fl. Nr 4/2010 Juli 2010 Hälso- och sjukvårdens ansvar för information, råd och stöd till vissa

Läs mer

Barnmisshandel. Björn Tingberg Leg ssk, med dr. Barnskyddsteamet MIO Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Barnmisshandel. Björn Tingberg Leg ssk, med dr. Barnskyddsteamet MIO Astrid Lindgrens Barnsjukhus Barnmisshandel Björn Tingberg Leg ssk, med dr Barnskyddsteamet MIO Astrid Lindgrens Barnsjukhus Barnskyddsteamet Mio På Barnahusen På sjukhuset Samråd Rättsmedicinsk undersökning Utbildning Konsultation

Läs mer

Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL

Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL 2013-06-10 Innehållsförteckning Om att anmäla till socialtjänsten... 3 Anmälningsskyldigheten enligt socialtjänstlagen... 3

Läs mer

Workshopledare Madeleine Sundell

Workshopledare Madeleine Sundell Workshopledare Madeleine Sundell Metodstöd för Barn och Unga på Frälsningsarmén -Ansvarig för I Trygga Händer -Rådgivare och Utbildare inom Barnkonventionen -Barnrättsjurist madeleine.sundell@fralsningsarmen.se

Läs mer

SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL?

SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL? SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL? HJÄLPPROCESSEN FÖR VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH BARN En hjälpreda för att se sammanhang och göra effektiva insatser Materialet är gjort med utgångspunkt i samverkande verksamheter

Läs mer

Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49)

Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49) 1 (5) Socialförvaltningen 2014-10-21 Dnr KS 2014-684 Anna Widéen SN 2014-230 Justitiedepartementet Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49) SAMMANFATTNING Linköpings kommun

Läs mer

Allt missbruk kan behandlas.

Allt missbruk kan behandlas. 2014-08-01 1 (5) DROGPOLICY FÖR VOXNADALENS GYMNASIUM Vision Allt missbruk kan behandlas. Att motverka och förhindra missbruk och ohälsa är viktigt. När individen inte längre har förmågan att ta ansvar

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER Mullsjö kommuns socialtjänst Revideras 2012 Antagen av kommunstyrelsen 20090826 1 Våld i nära relationer och barn som bevittnar våldet Handlingsplanens syfte och

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Till dig som har anmält ett brott

Till dig som har anmält ett brott 6 Till dig som har anmält ett brott Du har anmält ett brott till Polisen. Genom din information är det möjligt för oss att utreda och förhoppningsvis klara upp brottet. Informationen kan också bidra till

Läs mer