IDROTTENS SPRÅK. Engelskans ställning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDROTTENS SPRÅK. Engelskans ställning"

Transkript

1 IDROTTENS SPRÅK Om idrottens språk och användandet av lånord, skriver här Gunnar Tingbjöm, högskolelektor vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet Den moderna idrottsrörelsen uppstod i England under 800-talets senare del Därifrån spred den sig under århundradets sista decennium och i början av det nya seklet till Sverige och många andra länder i Europa Den nya företeelsen medförde att en stor mängd engelska lånord strömmade in i andra språk. Idrotten, dess grenar, regler, redskap, tekniska och taktiska moment var ju något helt nytt för vilket det inte fanns några inhemska ord. Tävlingsregler och handledningar fanns redan på engelska och spreds och efterbildades i andra länder. Det enklaste var då att låna in de etablerade engelska orden i det egna språket. Inlåningssituationen erinrar Öll viss del om dennutida engelskinlåningen inom datateknikens område. Prestige och auktoritet Det engelska inflytandet inom idrotten och datatekniken är ett par tydliga exempel på förhållandet att inlån från ett språk som inom en viss sektor betraktas som kulturellt ledande ger prestige och auktoritet åt verksamheten och åt dem som språkligt kan visa förtrogenhet med denna ledande kultur. Att ord lånas in från en överlägsen kultur, materiell eller andlig, är ett mönster som är välkänt från varje situation där en dylik kultur övertons till ett annat språkområde. Så har det för oss i Sverige varit med kristendomens grekiska och latinska lån, med medeltidens (Hansans!) lågtyska inflytande på hantverkets och administrationens språk liksom med det franska inflytandet under 700-talet på militära och kulturella förhållanden Engelskans ställning Givetvis har det engelska inflytandet på idrottens språk ytterligare förstärkts av engelskans ställning under 900-talet som globalt språk och som internationellt kommunikaöonsmedel Att engelskan sedan flera årtionden tillbaka är ett obligatoriskt språk i det svenska skolväsendet gör att begripligheten av och associationerna till engelska ord och uttryck har ökat ofantligt bland aktiva idrottsutövare och hos läsarna av tidningarnas sportspalter. Sprakvårdandemyndigheter och talrika lidningsinsändarefx^spiåkengagerade personer tar ofta upp förslag till ersättande av engelska lånond med svenska ord. Lånord framställs av en del debattörer som ett bevis på svensk undfallenhet mot utländska inflytanden och som något som till nöds kan accepteras under en övergångstid men som sedan bonde lämna plats för inhemska ord-i vaijefah så snart man har kunnat finna lämpliga svenska motsvarigheter. Så mekaniskt fungerar emellertid inte språk och det är inte lätt att med aldrig så välmenta och välformulerade förslag och påpekanden, vare sig från myndigheter eller enskilda, att kunna styra det faktiska språkbruket. För att kunna påverka språket bör man studera och analysera detta språkbruk så att man kan förstå vad det är för tendenser och strömningar som gör sig gällande och vad de kan bero på. Det är nämligen en alldeles för förenklad syn att tro att lånond används bara därför att man inte har brytt sig om att försöka finna passande svenska ord. Tidiga låeord Många av de tidigaste engelska idrottslånen (såsom tennis, offside, rekord, knockout och handicap) finns fortfarande kvar och har aldrig fått några svenska synonymer. Dessa permanenta inlån lär säkert få vara kvar i svenskan även i fortsättningen Det är inte troligt att ens förekomsten av korta, lättböjda och äktsvenska ord skulle innebära att man slutade att använda t ex tennis och rekond. Om inte annatså torde idrottens internationella karaktär motverka något sådant. Sär-

2 språkliga inhemska benämningar skxuleförsvårakontaktermedidrott utanför vårt landeftersomdenna till stor del bedrivs på det mellanfolkliga kommunikationsmedlet engelska ochmed deltagare vilkas egna språkimycket stor utsträck ning har upptagit motsvarande engelska lån. Inlåningen är emel lertid inte alls någotavslutat kapitel, ^ontxnuerligtinförsengelska ordförnyabegreppsomdesenaste decenniemas tiebreakxtennis,ska txngi skidor ochtimeouti tex basketboll. Ifråga omskatingärdet snarast såattdetnyaåksättetförst, medenurgaxnmalinhemskbenäxnning, kallades skridskoåknings men därefter allt xnera har ersatts meddet engelskaordet eftersom skridsko(åknxng^ ju sedan länge betecknat en helt annan verksamhet.ävenommanflxtigtinombollagsportemahar använttexanfalls-ellerkedjespelareharfox^vard xnteförsvxxnnit,förmodligendär för att det är kortare än de långa svenska saxnxnansättningarna. *^or^ard Det ärnogingentillfällighet att forv^ardharvarxtspecielltfrekvent iefterledsåsomidjxxrgårdsforxvar den.djurgårdsaxxfahsspelarenskx^l le bli allt för långt och tungt. En speciell karaktär har de engelska lån som speglar den engelska idrottskxxltxxren,ivarje fall sådan den tedde sig vid tiden för idrottsrörelsens framväxt(sportmansl^ip, goodloserochfairplay^innanprofessionalxsm, shovv^business och doping kom att prägla elitidrotten och därmed skymma dess ur sprungliga amatöristiska gentlemannaideal.txlldettabrittxskaideal hör förstås ordet sport som har en vidare och mer kulturell inne börd än det äktsvenska idrott. lokalkolorit Det finns endelengelskalånord som framför allt förekonxmer vid skildringar avevenemangiengelskspråkiga länder. Detta är inte hellernågotspecifiktföridrottsliga ordlån. Att vilja ge lokalkolorit åt framställxungenärettnaturligtstildragbådeital och skrift och det är det som är anledningen till att vi säger cowboys och farmer istället för boskapsskötare och gårdar när vi talar om amerikanska lantbruk ochgäma kallar enengelsk polis för bobby och en rysk gumma för babusjka när vi berättar våra rese minnen från London och Moskva. Eörutom att det ger färg åt skild ringen är det oftast också ett medel attgeökadexakthetochkoxxkre tion.amerikanskalantbrxxkserxnte ut somsvenska gårdar och en Lon donpolis skiljer sigivissaavseendenfrånensvenskpolisxnanföratt inte talaomolikhetenmellanen äldreryskkvxnnaochensvensk.vi lägger mer eller mindre medvetet inenheldelavdenbakoxnliggande kultxxren och dess sakinnehåll ge nom att använda lånordiexotxse rande syfte. Oroond Iblandkanmanitidningamasrefe ratfrånengelskspråkigmiljö träffa på engelska ord soxn annars aldrig brukas. En svensk fotbollsplan lär aldrig ellerivarje ytterligt sällan kallas groxuxdsominedanstående exempels ILondonnoterades^5 graderisolenpå^vestffamsplan,l^ptonl^ark, 4 ^ 4 ^ ^ ^ '^K*% k o«rolig.^k8pz Wn Hmlma&d lorm W och spmrkad mv nye MFF-oiD&rm Viggo J««P redan fort *ne- *&ncnik Viggo * ("i ^Jaglic friahane Waldff GöTEBomo. JanOve WWdner, attgå«, Mr Inte a?ug han lnner till vilkc sa ivicn ior J-0 w, klubt IramUdeneäkrad. MdngaatArlkOför jag vik ^? P ra miljoner. Och nom^mmm, Bmker Sport där mil varrf.nimprodukurin.»f! W och Bandw joplr och «)m är en chen" %tundeu ^Mnorcr Idarmde mvbyx*rc4^'"ppkoutmv.j&#v*n mumuti bte håmnfm i kon- ^ #^ ^: finn: da tn f / * mynianhåm^nocr

3 ochdärhksomåandra^grounds^... ochhelt säkertskxxlle flertalet ^grounds^ bli otillräckliga dåtex rangers eller Oelticskxxlle göra de engelska hexnmalagen den äran... ^ulmatchema spelades inför enorma åskådarmassor,som garnerade ^thegroxmds^frånkanalstädemai södern till NevBcastleinorr... variation Idet första av de ovannämnda ex enxplen finner nxan variation mellan plan och groxnxdisamma me ning. För joxxmalister som gång på gång beskriver samma eller likartadehändelseroch förloppfinns ständigt ett behov av att kxmna varierasina uttrycksmedel. Detligger då nära till hands att gripa till ett engelskt ord som stilistisk varians. Det är säkert anledningen till bruketavkeeperochscorainedanståendeexexnpeb Den franske målvakten visade sig som en prima gårdvar...denmodige^keepem^belönades......de båda målvakterna Ove Nilsson och Llaraldsson förhindrade nätrassel.^almarkeepem var dock den bättre och ^Farsan^ Sandberg fraxnhöll honom somen av våra bästa bx^xrväktare....^xnålen gjordes av...den sistnämnde scoradenär ^bhade... Frölxxndas mål svarade...för....enda n^xål gjorde Jacobsson ochi den andra scorade... medan Sand stod för^idaholms båda tröstmål. Dessaexempel är hämtade ur ett avhandlingsmaterial som innehål ler alla beläggpå engelska lånord! tidningarna Aftonbladet, Dagens Nyheter ochldrottsbladet från månaderna januari och september åren ^0, 92o,9o,9^u,9^o, 9^och^l9^o.ldettamaterialkan nxanföljautvecklingenintebaraav hela den engelska lånordsström Tabell Antal belägg per undersökningsår År TOTALT Belägg % 2, 5^ 9,4 9,6 8,9 9,2 5^ 00 men utan också av enskilda ond. Materialet omfattar sammanlagt 9 92 belägg. Fördelningen på undersökningsår framgår av tabell. Efter en blygsam början 90 (då Idrottsbladet startades) ökar beläggningen klart 920 (den första sportsidan dök upp i DN i januari detta år) fram till år 9 då sporten bredde ut sig i ddjungarna, inte minst i form av oerhört detaljerade minutreferat av fotboll och bandy. 9 var också en tid då boxningssporten (efter Harry Perssons m fl svenskans bravader under 20-talet här hemma och i USA) omhuldades med mycket stort intresse i tidningarnas sportspalter. Antalet sportgrenar och antalet tävlingar och tävlande var ju avsevärt mindre på den tiden ännu så de stora folkkärasportemafickmycketstort utryxnme. ^ankor^^^^ Andra världskriget är säkerligen anledningen till att den engelska lånordsskatten xnomvissagrenar sjunkermarkantår 940. De tidigare referaten avengelskligafotboll ersattes då till stor del av redogörelser för svensk fältsport och den svenska handbollen fick blxtips surrogat. 9^0 hade idrotten återigen blivit intemationell, något som avspeg lar sigilånordsbeläggningen även om det totala antalet belägg håller ^abe!2de 25 vanligaste ordeniundersökningsmaterialet match 2rekord klubb 4 träning 5 bandy 6 hockey 9 boxning 0 form träna center 4 tränare 6 rond 7 starta 8 forward 9terxnia 20 boxare % % 2 spurt 24 proffs 25 sprinter % ä. ^g E (48^%) (65^%) (69^%)

4 sig på en märkligt jämn nivå. Det krävs ennärmare kvalitativ analys av lånenföratfdexnbördes förändringarna 940 och 9^0 skallframstå tydliga mot bakgrund av tidsskeendet.dentendenstxllavtagandebeläggningsomkanskönjasl970 skxxlle förmodligen visa sig ha blivit förstärkt xmder 980 och 990 omxu^dersökningenutsträcktestill dessa år. Linder de båda sista xxndersökta åren,dvs!960 och 970, tillkommer enhel delnya lån, särskiltifrå ga om ishockey ^såsomforechecking,icxngochspearxng) trots att den sporten började utövas av svenskar redan 920. Det är dock förstpådesenastedecennxemasom dettransatlantiskainflytandetkommit att bli betydande. ^ndradotörkållandon Många av förändringarna berorpå ändrade journalistiska förhållanden. Minutreferaten har försvunnit ochxnriktxxingen har från ett noggrant detaljåtergivandeavtävlingsförloppetändratstillomfat tände spekulationer före och uppföljandekommentarerefter stora tävlingar och matcher. Därvid fo kuseras oftaintressetpå enstaka elitidrottsmän och på deras hv och intressen utarxförtävlingsarenan,d vsde skildras ofta på ett sätt som ansluter sig till den typ av kändisjoumalistiksom är vanlxgxfråga om skådespelare, politiker och kxxngligheter. behovet av stilistisk variation har nogdärmed avtagit liksom beho vet av en frekvent användning av termer för vissa tekniska moment ^såsomboxningsslagenjabb,sv^xng ochuppercut).sportgrenamasegen massmediala vikt spelar naturligtvis roll. Attboxrxxngeninte attraherar samma intresse som tidigare ocl^inteharsåframgångsrikasvens ka representanter gör attden nu inte får saxnmautrymmeispalter na sompå Harry Ferssons, Olle Tandbergsochlngemarlohaxxssorxs tid. Den professionella boxningen ärjuförövrxgtsedanlångtidolagligisverige. ^kadöo^aknin^ Omvänt leder uppdykandet av en Ingemar Stenmark och en jörn orgtxllattderasgrenarfårenkraftigt ökad bevakrxing. Men slalom ^ett norskt langaren av de sportgrenar soxniytterst ringa utsträckning har engelskspråkig bakgrund så det ger inte några egentliga utslagibeläggsstatistiken över eng elskaidrottslån. De2^ vanligaste ordenimaterialet fxnnsangivnaitabell2. De vanligaste orden är som synes beteckningar för tävling och träning ^match-det särklassigtvanligaste ordet, sport, rekord, klubb, träna, tränmg, start^a),form, rond, liga, heatochspxxrt), sportgrenar som boxning, tennis, bandy ochis hockey, personbeteckningar som tränare,boxare,proffs,sprinteroch platsbetecknxngama back, center ochfox^vard. De 0 frekventaste orden täcker nästanhälftenav allabelägg ochde 2^ vanligaste nära 70^. Det innebär att många ord har mycket låg beläggning Materialet germöjlighet till iakttagelser kringhxxr de engelskalånorden fördelar sig kronologiskt över xxndersöknxngsperioden. Hur det ter sigtex för fyra speciella sportgrenar kan ses av tabell. Det är lätt att se golfens kraftiga expansion 970 med fler belägg detta år änunder axlade tidigare tillsaxnmans, boxningens nxarkantatopparl9ochl950ochtydliga nedgångdäreftersamtbandynsoch ishockeynsmbördesrelationermed skämingspxxnktenmellanl950och ^ö^nin^o^ksta^nina Undersökningen ger vidare ett mycket fylligt material ifrågaom Tabell Fördelning ; av engelska lånord i fyra olika sportgrenar 0 Golf 20 Boxning 6 Bandy 74 Ishockey Tabell 4 Stavningen av ordet <handicap> 0 <handicap> 66 <handicapp> <handikap> 8 <handikapp> SUMMA " TOTA

5 de engelska ordens böjning och stavning. Svenska Akademiens ordlista anges pluralböjningen av forward till-ar. de xxndersökta tidningarna finns inalles 954belägg på plural form avdetta ord. 94^ av dem har engelsksplural medan6ärutanpluraländelse,dv shar formen forxvard. xngetendabelägghararplural.av de954plxualbeläggenavser ^7 säkert och möjligenbestämd formplural.lftersomdenengelska s-plxxralenär genomgåendekan bestämdl^xetsändelsen-na inte gärna läggas till ^forvv^ardsnaskulle te sig alltför onaturligt och svåruttalat med konsonantförbindelsen-rdsn-). För en annan engelskinlånad personbeteckning, sprinter, förhåller detsigsåattde22pluralabeläggenil8fall har s-plural medan formen sprxntrarfxnnsi2fall och sprinter ^alltså utan ändelse)72 fall. Av dem fixxns 66 ibestämd pluralmedformensprintema.^id substantivpå -er är det lätt och naturligt att göra svenska bestäm da pluralforxner eftersom det redanfixxxxs så många paralleller i vårtspråk^texmeter na och akademiker na). Imaterialetharhandicap fyrastav ningsvarianter fördelade pade olikaxxndersökningsåren.fördelnxng enfxnnsredovxsaditabell4. Årenl920-ochl970är^k^stavningxxnajoritetochdetsistnänxnda året är denförsvenskade stavningen med dubbelteckning av ^p^ så gott somhelt genomförd. Den engelska stavxungenhandicap doxninerade!90ochl9^0-60. varianten ^handicapp^ har inte kxxnnathävdasigochdet förefaller somge nonxförandetavbåde^k^och^pp^ numeradehnxtivtharetablerats.txll utvecklingen lär stavningenavordet^handikapp^idenfrekventa utomxdrottslxga betydelsen ha bi Såsom det med några enstaka exempel har visats kan de inomi drottsliga kommentarerna till xmdersökningenbelysa kxxltxxrhisto riska utvecklingstendenser. Dessa avspeglar sigisportspråkets^del visa)anpassnmgavenengelskxm porteradföreteelsetxllsvenskaför hållandenochensvenskspråkform. x^etydelsenavxjndersökningenligger speciellt inoxndenpress-och idrottshistoriska sektorn soxn ett xxnlkt språkvetenskapligt doku mentöver den svenska idrottens gradvisa anpassning,språkligt och kulturellt,txllsvenskaförhållanden. Inte minst den utomordentligt stora läsekrets ur alla samhällsgrupperidensvenskabefolkningensom under 900-talet dagligen har följt idrottenisvenskdags-och fackpress motiverar att den språkliga ochsakugaframställningenxtidrxingamassportspalterges envetenskaplig granskning. Därmed skxxlle ett bidrag kxxnna ges från en dxscxpxin,språkvetenskapen,som mttxllstyvärriytterstringautsträck nmgharmedverkathllutforskxxing en och kxjnskapsbildningen kring svensk idrott.*^ Centrum för idrottsforskning organiseras om En del förändringar kommer att ske fr oml juli 99 när det gäller idjottsforskningen samt organisationen av Centrum för idrottsforskning. I regeringens foiskningsproposition för 99/94 är anvisat följande. (Se också ledaren) Karolinska institutet kommer att vara enda huvudman, till skillnad från idag då förutom Karolinska institutet även Stockholms universitet och Högskolan för lärarumildning i Stockholm delar på huvudmannasakapet." Karolinska institutet skall i samråd med Idrottshögskolan i Stockholm ha gemensamt ansvar för administrationen av Centrum för idjoxtsforskning. Styrelsen för Centrum för idjx)txsforskning skall bestå av representanter från samtliga universitet, Karolinska institutet, Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, Idrottshögskolan samt Riksidrottsförbundet. Ett vetenskapligt råd ska knytas till styrelsen Medel för idjuttsforskning kommer att tilldelas med 2^ Mkr för budgetåret 99/94 och ytterligare 2^ Mkr för budgetåret 994/95. Eventuellt kommer det att tillskjutas ytterligare 2.5

Engelskans inflytande på svenskan

Engelskans inflytande på svenskan Högskolan i Halmstad Sektionen för Humaniora Svenska 91-120p Engelskans inflytande på svenskan En studie av gymnasieelevers samt språklärares attityder till lånord Emma Svensson & Roger Wiberg C-uppsats

Läs mer

Etnisk mångfald och integration - visar idrotten vägen?

Etnisk mångfald och integration - visar idrotten vägen? Etnisk mångfald och integration - visar idrotten vägen? STOCKHOLM NOVEMBER 2003 Förord Våren 2002 genomförde RF (Riksidrottsförbundet) en enkätundersökning tillsammans med SCB (Statistiska Centralbyrån)

Läs mer

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä Akademin Humaniora och medier Svenska språket III: Uppsats, 15 hp Höstterminen 2009 Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning Författare: Lisa Engström Handledare:

Läs mer

Lånord språklig variation eller förändring?

Lånord språklig variation eller förändring? Svenska Handledare: Examinator: 1SV110 7,5 hp G1E G2E Avancerad nivå Lånord språklig variation eller förändring? Le Parkour: ett franskt lånord med fart Förnamn Efternamn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

Svenska, engelska och akademiska

Svenska, engelska och akademiska STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Svenska, engelska och akademiska Sju doktoranders syn på samspelet mellan svenska och engelska på högskolan Syftet med undersökningen är att fördjupa

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

MOBBNING INOM SVENSK BARN- OCH UNGDOMSIDROTT OM UTBREDNING, ORSAKER OCH ÅTGÄRDER

MOBBNING INOM SVENSK BARN- OCH UNGDOMSIDROTT OM UTBREDNING, ORSAKER OCH ÅTGÄRDER MOBBNING INOM SVENSK BARN- OCH UNGDOMSIDROTT OM UTBREDNING, ORSAKER OCH ÅTGÄRDER Umeå Universitet Sociologiska institutionen Samhällsvetarprogrammet baskurs moment 2B HT 2007 Rickard Tjernqvist Daniel

Läs mer

Som hand i handsken. en satsning på flickors idrott eller på idrottens flickor? Handslagsrapport 2007:12

Som hand i handsken. en satsning på flickors idrott eller på idrottens flickor? Handslagsrapport 2007:12 Som hand i handsken en satsning på flickors idrott eller på idrottens flickor? Handslagsrapport 2007:12 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 4 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Föredrogs utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU15 Vuxnas lärande och utvecklingen

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Toppningsstudien. - En kvalitativ analys av barn och ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott. FoU-rapport 2005:4

Toppningsstudien. - En kvalitativ analys av barn och ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott. FoU-rapport 2005:4 - En kvalitativ analys av barn och ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott FoU-rapport 2005:4 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att

Läs mer

Får jag numera säga ni till dig?

Får jag numera säga ni till dig? Lunds universitet SPRÅK- OCH LITTERATURCENTRUM Nordiska språk SVE 303 Linda Johnsson Ht 2006 Handledare: Gunlög Josefsson Får jag numera säga ni till dig? -en studie om användandet av tilltalsordet ni

Läs mer

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län Professor Olle Lundin Fibyvägen 20 740 20 Vänge Till Landstingsrevisionen Jönköpings läns landsting Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län 1 Inledning Jag har av revisionen i landstinget

Läs mer

ÖREBRO UNIVERSITET Institutionen BSR Socionomprogrammet Termin 7 11-20 poäng C-uppsats Examinator: Jürgen Degner. Handledare: Björn Johansson

ÖREBRO UNIVERSITET Institutionen BSR Socionomprogrammet Termin 7 11-20 poäng C-uppsats Examinator: Jürgen Degner. Handledare: Björn Johansson ÖREBRO UNIVERSITET Institutionen BSR Socionomprogrammet Termin 7 11-20 poäng C-uppsats Examinator: Jürgen Degner Vi är inget jävla kickersgäng En studie om hur huliganer organiserar sig, vidmakthåller

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025 Rapport nr: 2011ht5025 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp till viss del? En komparativ studie av Lpo

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

å sen så - en studie av barns konnektorer och informationsstruktur i berättelser. Handledare: Åke Viberg

å sen så - en studie av barns konnektorer och informationsstruktur i berättelser. Handledare: Åke Viberg UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för lingvistik och filologi Ämne: Lingvistik Eva-Karin Annemark C-uppsats VT-2004 å sen så - en studie av barns konnektorer och informationsstruktur i berättelser. Handledare:

Läs mer

C-UPPSATS. En studie om gymnasielevers attitydutveckling till skrivande genom bloggning

C-UPPSATS. En studie om gymnasielevers attitydutveckling till skrivande genom bloggning C-UPPSATS 2010:035 En studie om gymnasielevers attitydutveckling till skrivande genom bloggning Lars Isaksson Luleå tekniska universitet C-uppsats Svenska Institutionen för Språk och kultur 2010:035 -

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Högre seminarium 27/4-15 Anna Maria Hellborg

Högre seminarium 27/4-15 Anna Maria Hellborg Högre seminarium 27/4-15 Anna Maria Hellborg Det här är början på ett kapitel om SOK som i nuläget nästan enbart baseras på en intervju. Vad jag vill ha hjälp med är upplägget samt vad som saknas/är överflödigt

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

EXAMENSARBETE. Personlig assistans. En studie av insatsen, yrket och rekryteringssituationen MONICA KARLSSON KARIN ÅHLUND

EXAMENSARBETE. Personlig assistans. En studie av insatsen, yrket och rekryteringssituationen MONICA KARLSSON KARIN ÅHLUND 2003:013 HV EXAMENSARBETE Personlig assistans En studie av insatsen, yrket och rekryteringssituationen MONICA KARLSSON KARIN ÅHLUND HÄLSOVETENSKAPLIGA UTBILDNINGAR PROGRAMMET FÖR SOCIAL OMSORG Institutionen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Slutrapport. Översättning på Internet

Slutrapport. Översättning på Internet Slutrapport Översättning på Internet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 PROJEKTBESKRIVNING (METOD)... 4 SPRÅK... 4 TEXTER... 4 TESTER... 5 TESTMETODIK... 5

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer