IDROTTENS SPRÅK. Engelskans ställning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDROTTENS SPRÅK. Engelskans ställning"

Transkript

1 IDROTTENS SPRÅK Om idrottens språk och användandet av lånord, skriver här Gunnar Tingbjöm, högskolelektor vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet Den moderna idrottsrörelsen uppstod i England under 800-talets senare del Därifrån spred den sig under århundradets sista decennium och i början av det nya seklet till Sverige och många andra länder i Europa Den nya företeelsen medförde att en stor mängd engelska lånord strömmade in i andra språk. Idrotten, dess grenar, regler, redskap, tekniska och taktiska moment var ju något helt nytt för vilket det inte fanns några inhemska ord. Tävlingsregler och handledningar fanns redan på engelska och spreds och efterbildades i andra länder. Det enklaste var då att låna in de etablerade engelska orden i det egna språket. Inlåningssituationen erinrar Öll viss del om dennutida engelskinlåningen inom datateknikens område. Prestige och auktoritet Det engelska inflytandet inom idrotten och datatekniken är ett par tydliga exempel på förhållandet att inlån från ett språk som inom en viss sektor betraktas som kulturellt ledande ger prestige och auktoritet åt verksamheten och åt dem som språkligt kan visa förtrogenhet med denna ledande kultur. Att ord lånas in från en överlägsen kultur, materiell eller andlig, är ett mönster som är välkänt från varje situation där en dylik kultur övertons till ett annat språkområde. Så har det för oss i Sverige varit med kristendomens grekiska och latinska lån, med medeltidens (Hansans!) lågtyska inflytande på hantverkets och administrationens språk liksom med det franska inflytandet under 700-talet på militära och kulturella förhållanden Engelskans ställning Givetvis har det engelska inflytandet på idrottens språk ytterligare förstärkts av engelskans ställning under 900-talet som globalt språk och som internationellt kommunikaöonsmedel Att engelskan sedan flera årtionden tillbaka är ett obligatoriskt språk i det svenska skolväsendet gör att begripligheten av och associationerna till engelska ord och uttryck har ökat ofantligt bland aktiva idrottsutövare och hos läsarna av tidningarnas sportspalter. Sprakvårdandemyndigheter och talrika lidningsinsändarefx^spiåkengagerade personer tar ofta upp förslag till ersättande av engelska lånond med svenska ord. Lånord framställs av en del debattörer som ett bevis på svensk undfallenhet mot utländska inflytanden och som något som till nöds kan accepteras under en övergångstid men som sedan bonde lämna plats för inhemska ord-i vaijefah så snart man har kunnat finna lämpliga svenska motsvarigheter. Så mekaniskt fungerar emellertid inte språk och det är inte lätt att med aldrig så välmenta och välformulerade förslag och påpekanden, vare sig från myndigheter eller enskilda, att kunna styra det faktiska språkbruket. För att kunna påverka språket bör man studera och analysera detta språkbruk så att man kan förstå vad det är för tendenser och strömningar som gör sig gällande och vad de kan bero på. Det är nämligen en alldeles för förenklad syn att tro att lånond används bara därför att man inte har brytt sig om att försöka finna passande svenska ord. Tidiga låeord Många av de tidigaste engelska idrottslånen (såsom tennis, offside, rekord, knockout och handicap) finns fortfarande kvar och har aldrig fått några svenska synonymer. Dessa permanenta inlån lär säkert få vara kvar i svenskan även i fortsättningen Det är inte troligt att ens förekomsten av korta, lättböjda och äktsvenska ord skulle innebära att man slutade att använda t ex tennis och rekond. Om inte annatså torde idrottens internationella karaktär motverka något sådant. Sär-

2 språkliga inhemska benämningar skxuleförsvårakontaktermedidrott utanför vårt landeftersomdenna till stor del bedrivs på det mellanfolkliga kommunikationsmedlet engelska ochmed deltagare vilkas egna språkimycket stor utsträck ning har upptagit motsvarande engelska lån. Inlåningen är emel lertid inte alls någotavslutat kapitel, ^ontxnuerligtinförsengelska ordförnyabegreppsomdesenaste decenniemas tiebreakxtennis,ska txngi skidor ochtimeouti tex basketboll. Ifråga omskatingärdet snarast såattdetnyaåksättetförst, medenurgaxnmalinhemskbenäxnning, kallades skridskoåknings men därefter allt xnera har ersatts meddet engelskaordet eftersom skridsko(åknxng^ ju sedan länge betecknat en helt annan verksamhet.ävenommanflxtigtinombollagsportemahar använttexanfalls-ellerkedjespelareharfox^vard xnteförsvxxnnit,förmodligendär för att det är kortare än de långa svenska saxnxnansättningarna. *^or^ard Det ärnogingentillfällighet att forv^ardharvarxtspecielltfrekvent iefterledsåsomidjxxrgårdsforxvar den.djurgårdsaxxfahsspelarenskx^l le bli allt för långt och tungt. En speciell karaktär har de engelska lån som speglar den engelska idrottskxxltxxren,ivarje fall sådan den tedde sig vid tiden för idrottsrörelsens framväxt(sportmansl^ip, goodloserochfairplay^innanprofessionalxsm, shovv^business och doping kom att prägla elitidrotten och därmed skymma dess ur sprungliga amatöristiska gentlemannaideal.txlldettabrittxskaideal hör förstås ordet sport som har en vidare och mer kulturell inne börd än det äktsvenska idrott. lokalkolorit Det finns endelengelskalånord som framför allt förekonxmer vid skildringar avevenemangiengelskspråkiga länder. Detta är inte hellernågotspecifiktföridrottsliga ordlån. Att vilja ge lokalkolorit åt framställxungenärettnaturligtstildragbådeital och skrift och det är det som är anledningen till att vi säger cowboys och farmer istället för boskapsskötare och gårdar när vi talar om amerikanska lantbruk ochgäma kallar enengelsk polis för bobby och en rysk gumma för babusjka när vi berättar våra rese minnen från London och Moskva. Eörutom att det ger färg åt skild ringen är det oftast också ett medel attgeökadexakthetochkoxxkre tion.amerikanskalantbrxxkserxnte ut somsvenska gårdar och en Lon donpolis skiljer sigivissaavseendenfrånensvenskpolisxnanföratt inte talaomolikhetenmellanen äldreryskkvxnnaochensvensk.vi lägger mer eller mindre medvetet inenheldelavdenbakoxnliggande kultxxren och dess sakinnehåll ge nom att använda lånordiexotxse rande syfte. Oroond Iblandkanmanitidningamasrefe ratfrånengelskspråkigmiljö träffa på engelska ord soxn annars aldrig brukas. En svensk fotbollsplan lär aldrig ellerivarje ytterligt sällan kallas groxuxdsominedanstående exempels ILondonnoterades^5 graderisolenpå^vestffamsplan,l^ptonl^ark, 4 ^ 4 ^ ^ ^ '^K*% k o«rolig.^k8pz Wn Hmlma&d lorm W och spmrkad mv nye MFF-oiD&rm Viggo J««P redan fort *ne- *&ncnik Viggo * ("i ^Jaglic friahane Waldff GöTEBomo. JanOve WWdner, attgå«, Mr Inte a?ug han lnner till vilkc sa ivicn ior J-0 w, klubt IramUdeneäkrad. MdngaatArlkOför jag vik ^? P ra miljoner. Och nom^mmm, Bmker Sport där mil varrf.nimprodukurin.»f! W och Bandw joplr och «)m är en chen" %tundeu ^Mnorcr Idarmde mvbyx*rc4^'"ppkoutmv.j&#v*n mumuti bte håmnfm i kon- ^ #^ ^: finn: da tn f / * mynianhåm^nocr

3 ochdärhksomåandra^grounds^... ochhelt säkertskxxlle flertalet ^grounds^ bli otillräckliga dåtex rangers eller Oelticskxxlle göra de engelska hexnmalagen den äran... ^ulmatchema spelades inför enorma åskådarmassor,som garnerade ^thegroxmds^frånkanalstädemai södern till NevBcastleinorr... variation Idet första av de ovannämnda ex enxplen finner nxan variation mellan plan och groxnxdisamma me ning. För joxxmalister som gång på gång beskriver samma eller likartadehändelseroch förloppfinns ständigt ett behov av att kxmna varierasina uttrycksmedel. Detligger då nära till hands att gripa till ett engelskt ord som stilistisk varians. Det är säkert anledningen till bruketavkeeperochscorainedanståendeexexnpeb Den franske målvakten visade sig som en prima gårdvar...denmodige^keepem^belönades......de båda målvakterna Ove Nilsson och Llaraldsson förhindrade nätrassel.^almarkeepem var dock den bättre och ^Farsan^ Sandberg fraxnhöll honom somen av våra bästa bx^xrväktare....^xnålen gjordes av...den sistnämnde scoradenär ^bhade... Frölxxndas mål svarade...för....enda n^xål gjorde Jacobsson ochi den andra scorade... medan Sand stod för^idaholms båda tröstmål. Dessaexempel är hämtade ur ett avhandlingsmaterial som innehål ler alla beläggpå engelska lånord! tidningarna Aftonbladet, Dagens Nyheter ochldrottsbladet från månaderna januari och september åren ^0, 92o,9o,9^u,9^o, 9^och^l9^o.ldettamaterialkan nxanföljautvecklingenintebaraav hela den engelska lånordsström Tabell Antal belägg per undersökningsår År TOTALT Belägg % 2, 5^ 9,4 9,6 8,9 9,2 5^ 00 men utan också av enskilda ond. Materialet omfattar sammanlagt 9 92 belägg. Fördelningen på undersökningsår framgår av tabell. Efter en blygsam början 90 (då Idrottsbladet startades) ökar beläggningen klart 920 (den första sportsidan dök upp i DN i januari detta år) fram till år 9 då sporten bredde ut sig i ddjungarna, inte minst i form av oerhört detaljerade minutreferat av fotboll och bandy. 9 var också en tid då boxningssporten (efter Harry Perssons m fl svenskans bravader under 20-talet här hemma och i USA) omhuldades med mycket stort intresse i tidningarnas sportspalter. Antalet sportgrenar och antalet tävlingar och tävlande var ju avsevärt mindre på den tiden ännu så de stora folkkärasportemafickmycketstort utryxnme. ^ankor^^^^ Andra världskriget är säkerligen anledningen till att den engelska lånordsskatten xnomvissagrenar sjunkermarkantår 940. De tidigare referaten avengelskligafotboll ersattes då till stor del av redogörelser för svensk fältsport och den svenska handbollen fick blxtips surrogat. 9^0 hade idrotten återigen blivit intemationell, något som avspeg lar sigilånordsbeläggningen även om det totala antalet belägg håller ^abe!2de 25 vanligaste ordeniundersökningsmaterialet match 2rekord klubb 4 träning 5 bandy 6 hockey 9 boxning 0 form träna center 4 tränare 6 rond 7 starta 8 forward 9terxnia 20 boxare % % 2 spurt 24 proffs 25 sprinter % ä. ^g E (48^%) (65^%) (69^%)

4 sig på en märkligt jämn nivå. Det krävs ennärmare kvalitativ analys av lånenföratfdexnbördes förändringarna 940 och 9^0 skallframstå tydliga mot bakgrund av tidsskeendet.dentendenstxllavtagandebeläggningsomkanskönjasl970 skxxlle förmodligen visa sig ha blivit förstärkt xmder 980 och 990 omxu^dersökningenutsträcktestill dessa år. Linder de båda sista xxndersökta åren,dvs!960 och 970, tillkommer enhel delnya lån, särskiltifrå ga om ishockey ^såsomforechecking,icxngochspearxng) trots att den sporten började utövas av svenskar redan 920. Det är dock förstpådesenastedecennxemasom dettransatlantiskainflytandetkommit att bli betydande. ^ndradotörkållandon Många av förändringarna berorpå ändrade journalistiska förhållanden. Minutreferaten har försvunnit ochxnriktxxingen har från ett noggrant detaljåtergivandeavtävlingsförloppetändratstillomfat tände spekulationer före och uppföljandekommentarerefter stora tävlingar och matcher. Därvid fo kuseras oftaintressetpå enstaka elitidrottsmän och på deras hv och intressen utarxförtävlingsarenan,d vsde skildras ofta på ett sätt som ansluter sig till den typ av kändisjoumalistiksom är vanlxgxfråga om skådespelare, politiker och kxxngligheter. behovet av stilistisk variation har nogdärmed avtagit liksom beho vet av en frekvent användning av termer för vissa tekniska moment ^såsomboxningsslagenjabb,sv^xng ochuppercut).sportgrenamasegen massmediala vikt spelar naturligtvis roll. Attboxrxxngeninte attraherar samma intresse som tidigare ocl^inteharsåframgångsrikasvens ka representanter gör attden nu inte får saxnmautrymmeispalter na sompå Harry Ferssons, Olle Tandbergsochlngemarlohaxxssorxs tid. Den professionella boxningen ärjuförövrxgtsedanlångtidolagligisverige. ^kadöo^aknin^ Omvänt leder uppdykandet av en Ingemar Stenmark och en jörn orgtxllattderasgrenarfårenkraftigt ökad bevakrxing. Men slalom ^ett norskt langaren av de sportgrenar soxniytterst ringa utsträckning har engelskspråkig bakgrund så det ger inte några egentliga utslagibeläggsstatistiken över eng elskaidrottslån. De2^ vanligaste ordenimaterialet fxnnsangivnaitabell2. De vanligaste orden är som synes beteckningar för tävling och träning ^match-det särklassigtvanligaste ordet, sport, rekord, klubb, träna, tränmg, start^a),form, rond, liga, heatochspxxrt), sportgrenar som boxning, tennis, bandy ochis hockey, personbeteckningar som tränare,boxare,proffs,sprinteroch platsbetecknxngama back, center ochfox^vard. De 0 frekventaste orden täcker nästanhälftenav allabelägg ochde 2^ vanligaste nära 70^. Det innebär att många ord har mycket låg beläggning Materialet germöjlighet till iakttagelser kringhxxr de engelskalånorden fördelar sig kronologiskt över xxndersöknxngsperioden. Hur det ter sigtex för fyra speciella sportgrenar kan ses av tabell. Det är lätt att se golfens kraftiga expansion 970 med fler belägg detta år änunder axlade tidigare tillsaxnmans, boxningens nxarkantatopparl9ochl950ochtydliga nedgångdäreftersamtbandynsoch ishockeynsmbördesrelationermed skämingspxxnktenmellanl950och ^ö^nin^o^ksta^nina Undersökningen ger vidare ett mycket fylligt material ifrågaom Tabell Fördelning ; av engelska lånord i fyra olika sportgrenar 0 Golf 20 Boxning 6 Bandy 74 Ishockey Tabell 4 Stavningen av ordet <handicap> 0 <handicap> 66 <handicapp> <handikap> 8 <handikapp> SUMMA " TOTA

5 de engelska ordens böjning och stavning. Svenska Akademiens ordlista anges pluralböjningen av forward till-ar. de xxndersökta tidningarna finns inalles 954belägg på plural form avdetta ord. 94^ av dem har engelsksplural medan6ärutanpluraländelse,dv shar formen forxvard. xngetendabelägghararplural.av de954plxualbeläggenavser ^7 säkert och möjligenbestämd formplural.lftersomdenengelska s-plxxralenär genomgåendekan bestämdl^xetsändelsen-na inte gärna läggas till ^forvv^ardsnaskulle te sig alltför onaturligt och svåruttalat med konsonantförbindelsen-rdsn-). För en annan engelskinlånad personbeteckning, sprinter, förhåller detsigsåattde22pluralabeläggenil8fall har s-plural medan formen sprxntrarfxnnsi2fall och sprinter ^alltså utan ändelse)72 fall. Av dem fixxns 66 ibestämd pluralmedformensprintema.^id substantivpå -er är det lätt och naturligt att göra svenska bestäm da pluralforxner eftersom det redanfixxxxs så många paralleller i vårtspråk^texmeter na och akademiker na). Imaterialetharhandicap fyrastav ningsvarianter fördelade pade olikaxxndersökningsåren.fördelnxng enfxnnsredovxsaditabell4. Årenl920-ochl970är^k^stavningxxnajoritetochdetsistnänxnda året är denförsvenskade stavningen med dubbelteckning av ^p^ så gott somhelt genomförd. Den engelska stavxungenhandicap doxninerade!90ochl9^0-60. varianten ^handicapp^ har inte kxxnnathävdasigochdet förefaller somge nonxförandetavbåde^k^och^pp^ numeradehnxtivtharetablerats.txll utvecklingen lär stavningenavordet^handikapp^idenfrekventa utomxdrottslxga betydelsen ha bi Såsom det med några enstaka exempel har visats kan de inomi drottsliga kommentarerna till xmdersökningenbelysa kxxltxxrhisto riska utvecklingstendenser. Dessa avspeglar sigisportspråkets^del visa)anpassnmgavenengelskxm porteradföreteelsetxllsvenskaför hållandenochensvenskspråkform. x^etydelsenavxjndersökningenligger speciellt inoxndenpress-och idrottshistoriska sektorn soxn ett xxnlkt språkvetenskapligt doku mentöver den svenska idrottens gradvisa anpassning,språkligt och kulturellt,txllsvenskaförhållanden. Inte minst den utomordentligt stora läsekrets ur alla samhällsgrupperidensvenskabefolkningensom under 900-talet dagligen har följt idrottenisvenskdags-och fackpress motiverar att den språkliga ochsakugaframställningenxtidrxingamassportspalterges envetenskaplig granskning. Därmed skxxlle ett bidrag kxxnna ges från en dxscxpxin,språkvetenskapen,som mttxllstyvärriytterstringautsträck nmgharmedverkathllutforskxxing en och kxjnskapsbildningen kring svensk idrott.*^ Centrum för idrottsforskning organiseras om En del förändringar kommer att ske fr oml juli 99 när det gäller idjottsforskningen samt organisationen av Centrum för idrottsforskning. I regeringens foiskningsproposition för 99/94 är anvisat följande. (Se också ledaren) Karolinska institutet kommer att vara enda huvudman, till skillnad från idag då förutom Karolinska institutet även Stockholms universitet och Högskolan för lärarumildning i Stockholm delar på huvudmannasakapet." Karolinska institutet skall i samråd med Idrottshögskolan i Stockholm ha gemensamt ansvar för administrationen av Centrum för idjoxtsforskning. Styrelsen för Centrum för idjx)txsforskning skall bestå av representanter från samtliga universitet, Karolinska institutet, Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, Idrottshögskolan samt Riksidrottsförbundet. Ett vetenskapligt råd ska knytas till styrelsen Medel för idjuttsforskning kommer att tilldelas med 2^ Mkr för budgetåret 99/94 och ytterligare 2^ Mkr för budgetåret 994/95. Eventuellt kommer det att tillskjutas ytterligare 2.5

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

SVENSKA. Lokal kursplan för ämnet Svenska. Kungsmarksskolan Strävansmål år 9

SVENSKA. Lokal kursplan för ämnet Svenska. Kungsmarksskolan Strävansmål år 9 Kungsmarksskolan 2007-08-16 SVENSKA Lokal kursplan för ämnet Svenska. Strävansmål år 9 Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven: - utvecklar sin fantasi och lust att lära genom

Läs mer

Svenska Läsa

Svenska Läsa Svenska Läsa utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse, utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika

Läs mer

Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher 1(5) Kampsportsdelegationen Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher Sökanden: Svenska MMA Förbundet Organisationsnummer: 802436-5093 Adress: Ölandsgatan

Läs mer

Kursplan för Moderna språk

Kursplan för Moderna språk Kursplan för Moderna språk Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i moderna språk syftar till att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Att kunna använda

Läs mer

Språkhistoria. Namn: På runsvenska: Cathrine Dolk Stenhammarskolan, svenska åk 7VT 15

Språkhistoria. Namn: På runsvenska: Cathrine Dolk Stenhammarskolan, svenska åk 7VT 15 Språkhistoria Namn: På runsvenska: Cathrine Dolk Stenhammarskolan, svenska åk 7VT 15 Läroplan och kriterier Ur Lpo 11 Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning

Läs mer

Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter?

Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter? Ung livsstil December 2015 Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter? - En resultatredovisning bland mellanstadie-, högstadie- och gymnasieelever i Stockholms

Läs mer

Allmänhetens inställning till vadslagning på idrott Riksidrottsförbundet

Allmänhetens inställning till vadslagning på idrott Riksidrottsförbundet Allmänhetens inställning till vadslagning på idrott Riksidrottsförbundet IPSOS DECEMBER 20 SOFIA ZERE, BJÖRN BENZLER 1 Innehåll 3 Om undersökningen 8 Allmänhetens attityder Sammanfattning Appendix 2 20

Läs mer

Utbildningen i engelska har dessutom som syfte att vidga perspektiven på en växande engelsktalande omvärld med dess mångskiftande kulturer.

Utbildningen i engelska har dessutom som syfte att vidga perspektiven på en växande engelsktalande omvärld med dess mångskiftande kulturer. Kursplan i engelska Ämnets syfte och roll i utbildningen Engelska är modersmål eller officiellt språk i ett stort antal länder, förmedlar många vitt skilda kulturer och är dominerande kommunikationsspråk

Läs mer

Idrott som förändrar världen

Idrott som förändrar världen Idrott som förändrar världen Special Olympics sporrar och stimulerar För barn och unga med utvecklingsstörning kan det vara svårt att hitta en meningsfull fritid. I många fall leder det till isolering,

Läs mer

Elittränarutbildning 2014

Elittränarutbildning 2014 Elittränarutbildning 2014 Vikten av varierad träning i ung ålder - avgörande för vem som lyckas eller inte? Roger Forsberg 1 Sammanfattning Denna studie syftar till att undersöka om det läggs för stor

Läs mer

Mål- och bedömningsmatris Engelska, år 3-9

Mål- och bedömningsmatris Engelska, år 3-9 Mål- och bedömningsmatris Engelska, år 3-9 Bedömningens inriktning Receptiva färdigheter: Förmåga att förstå talad och skriven engelska. Förmåga att förstå helhet och sammanhang samt att dra slutsatser

Läs mer

2010-09-13 Resultatnivåns beroende av ålder och kön analys av svensk veteranfriidrott med fokus på löpgrenar

2010-09-13 Resultatnivåns beroende av ålder och kön analys av svensk veteranfriidrott med fokus på löpgrenar 1 2010-09-13 Resultatnivåns beroende av ålder och kön analys av svensk veteranfriidrott med fokus på löpgrenar av Sven Gärderud, Carl-Erik Särndal och Ivar Söderlind Sammanfattning I denna rapport använder

Läs mer

IQ Stars Ungdomar, Idrott & Alkohol

IQ Stars Ungdomar, Idrott & Alkohol Februari 2011 IQ Stars Ungdomar, Idrott & Alkohol I januari 2011 lanserade IQ och Riksidrottsförbundet en gemensam satsning för att få unga att avstå alkohol i samband med idrott - IQ Stars. Satsningen

Läs mer

Stephen Hawking och Gud. Tord Wallström

Stephen Hawking och Gud. Tord Wallström Stephen Hawking och Gud Tord Wallström I en intervju för flera år sen berättade den engelske vetenskapsmannen Stephen Hawking om en audiens som han och några kolleger beviljats med påven i samband med

Läs mer

Här följer den pedagogiska planeringen för det arbetsområde som kommer att pågå från och med vecka 5, i samarbete med SO.

Här följer den pedagogiska planeringen för det arbetsområde som kommer att pågå från och med vecka 5, i samarbete med SO. Här följer den pedagogiska planeringen för det arbetsområde som kommer att pågå från och med vecka 5, i samarbete med SO. I planeringen nämns en mängd saker som berörs under arbetsområdets gång. Jag vill

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen Engelska Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i engelska sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal och skrift,

Läs mer

Barn och ungdomar om doping. Undersökning

Barn och ungdomar om doping. Undersökning Barn och ungdomar om doping Undersökning De svarande 977 intervjuer med 15 25-åringar. 203 intervjuer med 12 14-åringar. Totalt 1 170 intervjuer vilket ger stor statistisk tillförlitlighet. Om undersökningen

Läs mer

Språkpolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor Dnr: UmU

Språkpolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor Dnr: UmU Språkpolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Rektor - tills vidare Organisation Informationsenheten Sid 2 (8) 1. Inledning...

Läs mer

ENGELSKA 3.2 ENGELSKA

ENGELSKA 3.2 ENGELSKA 3.2 GELSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE

ENGELSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE ENGELSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter

Läs mer

Benämningar och attityder

Benämningar och attityder Benämningar och attityder Benämningar på den grupp som idag kallas människor med funktionsnedsättning På 1800-talet och tidigare benämndes människor med funktionsnedsättningar som idioter. Detta syns tydligt

Läs mer

HARGS BK DEN BLÅ RAMEN. Policy, Regler och Rekommendationer 2012-02-28

HARGS BK DEN BLÅ RAMEN. Policy, Regler och Rekommendationer 2012-02-28 HARGS BK DEN BLÅ RAMEN Policy, Regler och Rekommendationer 2012-02-28 INNEHÅLL Gemensam grund Övergripande policy Fair Play inom Hargs BK Alkohol, tobak och droger Trafiksäkerhetspolicy Nollvisionen HARGS

Läs mer

Svensk Innebandys TV-/Mediarättigheter

Svensk Innebandys TV-/Mediarättigheter Bakgrund: Svensk Innebandy har de senaste åren ökat sin synlighet i media. Inför kommande säsong 2016/2017 löper sportens TV- och Webb-TV-avtal ut. Syfte: Svensk Innebandys skall öka sin synlighet och

Läs mer

Schackledarens blad Lektion 1

Schackledarens blad Lektion 1 Schackledarens blad Lektion 1 Inledning Det är viktigt med en tydlig rutin för när schacklektionen börjar och slutar. Genom att samlas kring runda bordet när lektionen ska börja respektive avslutas uppnås

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Engelska (A) 100p Estetisk verksamhet 50p Idrott och hälsa (A) 100p Matematik (A) 100p Naturkunskap (A) 50p Religionskunskap (A) 50p Samhällskunskap (A)

Läs mer

Handlingsplan för dopingfritt gym

Handlingsplan för dopingfritt gym 1 Handlingsplan för dopingfritt gym Den här handledningen är speciellt utformad för klubbar som driver gymanläggning och därmed troligen stöter på samhällsproblemet med motionärer som missbrukar anabola

Läs mer

Golfnyttan i samhället

Golfnyttan i samhället Utdrag om golfens dokumenterade hälsoeffekter från HUI:s rapport Golfnyttan i samhället. Golfnyttan i samhället Golf och hälsa Golf är en av Sveriges största idrotter, med drygt 450 000 medlemmar i alla

Läs mer

Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher 1(6) Kampsportsdelegationen Svenska MMA Förbundet Ölandsgatan 42 116 63 Stockholm Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher Kampsportsdelegationens beslut

Läs mer

TRÄNARUTBILDNING BARKARÖ SK. Johan Kraft

TRÄNARUTBILDNING BARKARÖ SK. Johan Kraft TRÄNARUTBILDNING BARKARÖ SK Johan Kraft 2015-04-03 Detta dokument reglerar vilka utbildningar som ledare i Barkarö SKs verksamhet bör genomföra och arbeta efter. Välkommen som tränare i Barkarö Sportklubb!

Läs mer

IDROTTSHÖGSKOLAN UTBILDNINGSPLAN 1(5)

IDROTTSHÖGSKOLAN UTBILDNINGSPLAN 1(5) IDROTTSHÖGSKOLAN UTBILDNINGSPLAN 1(5) Utbildningsplanen är fastställd 2002-12-18 av Utbildnings- och forskningsnämnden med stöd av 6 kap 8-9 högskoleförordningen. 1. Reglering Högskolestyrelsen fastställer

Läs mer

MSPR1201 - Moderna språk, steg 1 100 poäng inrättad 2000-07 SkolFs: 2000:87. Mål. Betygskriterier

MSPR1201 - Moderna språk, steg 1 100 poäng inrättad 2000-07 SkolFs: 2000:87. Mål. Betygskriterier MSPR1201 - Moderna språk, steg 1 100 poäng inrättad 2000-07 SkolFs: 2000:87 Mål Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs Eleven skall: kunna förstå det mest väsentliga i tydligt tal i lugnt

Läs mer

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för programmet Professionellt idrottsutövande, inriktning golf vid Högskolan i Halmstad

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för programmet Professionellt idrottsutövande, inriktning golf vid Högskolan i Halmstad Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 HALMSTAD Analys, främjande och tillträdesfrågor Erica Finnerman 010 4700365 BESLUT 2014 03 27 Reg. Nr. 411 637 14 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG DEBATT Språken i EU AXEL MOBERG Vilka av EU:s snart tjugo officiella språk ska fungera som arbetsspråk? Den svenska regeringen har föreslagit att ett medlemsland måste betala varje gång det önskar sitt

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Kursplan för Svenska. Ämnets syfte och roll i utbildningen. Mål att sträva mot. Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135

Kursplan för Svenska. Ämnets syfte och roll i utbildningen. Mål att sträva mot. Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Kursplan för Svenska Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att använda och utveckla sin förmåga att

Läs mer

Kunskapskraven i modersmål - kommentarmaterial

Kunskapskraven i modersmål - kommentarmaterial Kunskapskraven i modersmål - kommentarmaterial Västerås 20131030 Gunnar Stenberg Stödmaterial Skollag Skolformsförordningar Läroplan Allmänna råd Kommentarmaterial Syfte ge lärare stöd i hur de kan resonera

Läs mer

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född?

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född? Bilaga Frågebatteri 1. Är du kassör i din förening? Ja 2. Är du Man Kvinna 3. Vilket år är du född? 4. Vad av nedanstående stämmer bäst för dig? Jag arbetar/har arbetat professionellt som redovisningsekonom

Läs mer

FRÅN UNGDOMSBOXARE TILL PROFFSBOXARE

FRÅN UNGDOMSBOXARE TILL PROFFSBOXARE Kenneth Riggberger FRÅN UNGDOMSBOXARE TILL PROFFSBOXARE Samarbetet med Hampus Henriksson började 2010 då Hampus var 16 år. Jag kommer här att ta upp lite om fysisk träning för boxare. Nu kan jag ingen

Läs mer

Kravnivåer engelska år 8 Godkänt

Kravnivåer engelska år 8 Godkänt Kravnivåer engelska år 8 Godkänt förstå enkelt talad engelska, från olika delar av världen, som rör för eleven kända ämnen eller intresseområden. på ett begripligt sätt delta i samtal om vardagliga ämnen

Läs mer

Fasta situationer under match. Johan Schoultz

Fasta situationer under match. Johan Schoultz Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs (ETU) Fasta situationer under match Va f-n vad det som hände Johan Schoultz Handledare: Göran Lindqvist Sammanfattning Att kunna använda sig av vissa taktiska eller snarare

Läs mer

Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher Sökanden: Svenska MMA Förbundet Organisationsnummer: 802436-5093 Adress: Ölandsgatan 42 116 63 Stockholm Kontaktperson:

Läs mer

7. Sammanfattande diskussion

7. Sammanfattande diskussion 157 7. Sammanfattande diskussion Ämnet för den här rapporten inom ORDAT-projektet är ett svenskt juridiskt ordförråd under den senaste tvåhundraårsperioden. Inom detta ordförråd studeras lexikala enheter

Läs mer

ÅFF, ÅTVIDABERG OCH FACIT Om konsten att skapa laganda utanför fotbollsplanen Roy Andersson

ÅFF, ÅTVIDABERG OCH FACIT Om konsten att skapa laganda utanför fotbollsplanen Roy Andersson ÅFF, ÅTVIDABERG OCH FACIT Om konsten att skapa laganda utanför fotbollsplanen Roy Andersson Brukskultur Åtvidaberg 2002 ÅFF, Åtvidaberg och Facit Om konsten att skapa laganda utanför fotbollsplanen Roy

Läs mer

Förbättra kommunikationen mellan målvakt och backar. Torbjörn Johansson

Förbättra kommunikationen mellan målvakt och backar. Torbjörn Johansson Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs Förbättra kommunikationen mellan målvakt och backar Torbjörn Johansson Handledare Ulf Engman 2011-05-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Sid.3 2. Bakgrund Sid. 4 3.

Läs mer

Pengar till klubben. verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet

Pengar till klubben. verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet Pengar till klubben verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet Presentation: Namn Din roll på klubben Vilken klubb kommer du ifrån Golfspelare nuläge Nuläge - Juniorer

Läs mer

Skriv klarspråk på webben

Skriv klarspråk på webben Skriv klarspråk på webben Fortbildningsdag för bibliotekspersonal 14.5.2014 Eivor Sommardahl 14.5.2014 Institutet för de inhemska språken www.sprakinstitutet.fi För biblioteket? För andra myndigheter?

Läs mer

Om ni inte har någon kursuppdelning på skolan går du direkt till fråga 6.

Om ni inte har någon kursuppdelning på skolan går du direkt till fråga 6. ENGELSKA NU92: ÅK 9 Elevenkät 1 och 2 Databas en29e1.sav Här är några frågor som rör undervisningen i engelska och vad du kan i engelska. Svara genom att skriva X i den ( ) som passar bäst. 1.När började

Läs mer

Sponsor- satsning 2011

Sponsor- satsning 2011 Sponsorsatsning 2011 1. Huvudpartners För 65 000 kr får du: Inbjudan till Diamond League Stockholm 2011 IK Ymer Kommer att anordna en resa till Stockholm och Diamond League 2011. I paketet ingår resa

Läs mer

1. Den 31 mars Kansliet mailar ut värdegrunden till alla ledare, som skickar den vidare till alla föräldrarna.

1. Den 31 mars Kansliet mailar ut värdegrunden till alla ledare, som skickar den vidare till alla föräldrarna. Värdegrunden 2014 Information till föräldrar, spelare och ledare Hammarby har tillsammans med föreningens ideella ledare tagit fram en värdegrund som gäller för föreningen. Även en förankringsprocess för

Läs mer

Sammanfattning det allra, allra viktigaste

Sammanfattning det allra, allra viktigaste Språkhistoria Sammanfattning det allra, allra viktigaste Ni bör ändå fylla på från häftet med svensk språkhistoria samt från mina genomgångar och klassdiskussioner. Sammanfattning språkets uppkomst Språket

Läs mer

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte IDROTT OCH HÄLSA Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt

Läs mer

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet IDROTT OCH HÄLSA Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt

Läs mer

Tillsammans för en idrott fri från Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak. Handlings- och åtgärdsplan

Tillsammans för en idrott fri från Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak. Handlings- och åtgärdsplan Tillsammans för en idrott fri från Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak Handlings- och åtgärdsplan Detta arbetsmaterial......är en hjälp i arbetet att förankra/anta en ANDT-policy i er förening. De allra

Läs mer

Lärande mål struktur för Sverige. Komplexa kompetenser för nivå 1-4 i alla utbildningsdomäner

Lärande mål struktur för Sverige. Komplexa kompetenser för nivå 1-4 i alla utbildningsdomäner Lärande mål struktur för Sverige Komplexa kompetenser för nivå 1-4 i alla utbildningsdomäner Arbetsfält Den utbildade tränaren kan arbeta i ett av de nedanstående fälten Prestation Utveckling Elit Generella

Läs mer

Tala, skriva och samtala

Tala, skriva och samtala Tal och skrift Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar Engelska åk 4-6 - Centralt innehåll Språkliga strategier Förstå och göra sig förstådd, delta och bidra till samtal

Läs mer

Översikt Ungdomarna delas in i sex olika kategorier utifrån om och hur de är fysiskt aktiva. Utfallet av indelningen är följande.

Översikt Ungdomarna delas in i sex olika kategorier utifrån om och hur de är fysiskt aktiva. Utfallet av indelningen är följande. Ungdomsbarometern På uppdrag av Riksidrottsförbundet har Ungdomsbarometern under ett antal år gjort undersökningar kring ungdomars attityder och inställning till idrott och fysisk aktivitet. Under hösten

Läs mer

Stig Helling. en undersökning om svenska elitidrottsmäns syn på doping och dopingkontroller

Stig Helling. en undersökning om svenska elitidrottsmäns syn på doping och dopingkontroller Stig Helling en undersökning om svenska elitidrottsmäns syn på doping och dopingkontroller 60 50 40 30 20 Tävling Träning 10 0 Aldrig 1-10 ggr mer än 10 ggr Mycket sannolikt 30% Säkert inte 6% 60 Ganska

Läs mer

SDF KONFERENS. 27-28 november 2015. Dokumentation

SDF KONFERENS. 27-28 november 2015. Dokumentation SDF KONFERENS 27-28 november 2015 Dokumentation IDROTTENS STRATEGIARBETE Livslångt idrottande - Svenskidrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening

Läs mer

Styrelserepresentation i Malmö föreningsliv

Styrelserepresentation i Malmö föreningsliv Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Föreningsavdelningen Ärende nr: 16 Datum: 2012-08-14 Ärende: Styrelserepresentation i Malmö sliv Sammanfattning: I verksamhetsplan 2012 har förvaltningens

Läs mer

BLOCK 2. Att lära sig ett nytt språk

BLOCK 2. Att lära sig ett nytt språk BLOCK 2 Att lära sig ett nytt språk Blocket innehåller s. 24 51 i läroboken tillhörande ordlista på s. 292 och hörövningar. Grammatikboken s. 26 31. 2A. Är det viktigt att kunna svenska? 1. Är det viktigt

Läs mer

Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA

Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA Nationella mål att sträva mot i ämnet svenska Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 1 utvecklar sin

Läs mer

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA?

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? Råd till flerspråkiga familjer De råd som ges i den här broschyren grundar sig på aktuell kunskap om barns tvåspråkiga utveckling och bygger på de senaste forskningsrönen, förslag

Läs mer

ENGK01: Engelska kandidatkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning

ENGK01: Engelska kandidatkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning ENGK01: Engelska kandidatkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning Kursen består av följande delkurser vilka beskrivs nedan: Engelsk litteraturvetenskap, 6 högskolepoäng eller Engelsk språkvetenskap, 6

Läs mer

AffärsCoaching i privata och offentliga organisationer. En praktisk handledning.

AffärsCoaching i privata och offentliga organisationer. En praktisk handledning. Gunnela Westlander, bokanmälan Gunnar Kihlblom: AffärsCoaching i privata och offentliga organisationer. En praktisk handledning. Värmdö: Solid Affärs Coaching. ISBN 978-91-633-8657-2 Coaching är en metod

Läs mer

Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma

Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma Prat om produktivitet Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma till insikt? Försvann den mellan kunskapsmaskineriets kugghjul? Camilla Kronqvist synar produktivitetspratet.

Läs mer

Språkpolicy för Umeå universitet

Språkpolicy för Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET Arbetsgruppen för utarbetande av språkpolicy Dnr UmU 102-2330-07 Fastställd av rektor 2008-04-22 Språkpolicy för Umeå universitet INLEDNING 3 SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR ALL VERKSAMHET 4

Läs mer

Idrett og kjønn. Cecilia Kjellgren Socionom/doktorand Lunds Universitet

Idrett og kjønn. Cecilia Kjellgren Socionom/doktorand Lunds Universitet Idrett og kjønn Cecilia Kjellgren Socionom/doktorand Lunds Universitet Idrett og kjønn olika aspekter strukturella attityder ekonomiska makt sexuella Doktorsavhandling Ungdomar som begår r sexualbrott

Läs mer

LEDARE. Ledare inom Lycksele SK,s verksamhet ansvarar för:

LEDARE. Ledare inom Lycksele SK,s verksamhet ansvarar för: 2008-06-30 Vi är många som arbetar i verksamheten, alla med olika bakgrund, kunskap och utbildning, och ibland gör vi rätt och ibland gör vi fel. Det är fullständigt mänskligt! LEDARE Ledare inom Lycksele

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Idrott för barn: sociologi, fysiologi och skador (med några högst personliga synpunkter)

Idrott för barn: sociologi, fysiologi och skador (med några högst personliga synpunkter) Tönus Idrottsmedicinkurs, Visby Måndag den 13 juni 2016 Idrott för barn: sociologi, fysiologi och skador (med några högst personliga synpunkter) Åke Andrén-Sandberg Kirurg, 6-barnsfar långvarigt ungdomsledare

Läs mer

Utvärdering av utbildningsprogrammet för företagsekonomi vid Högskolan på Åland 2012

Utvärdering av utbildningsprogrammet för företagsekonomi vid Högskolan på Åland 2012 Utvärdering av utbildningsprogrammet för företagsekonomi vid Högskolan på Åland 2012 1. 1. Jag arbetar i offentliga sektorn 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i privata näringslivet 2. som 0 1 2 3 VD personalansvarig

Läs mer

Barns perspektiv Om barns idrott och FN:s barnkonvention

Barns perspektiv Om barns idrott och FN:s barnkonvention Barns perspektiv Om barns idrott och FN:s barnkonvention Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet med stöd från Centrum för idrottsforskning Inger Eliasson, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet

Läs mer

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom.

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom. 1. Santos hade nu spelat för klubben ungdomslag i två år och trivdes oerhört bra med sitt nya liv. Han fick i princip hålla på med det han älskade från morgon till kväll. Ja, de hade ju lite skola också

Läs mer

MSPR 3.6 MODERNA SPRÅK. Syfte

MSPR 3.6 MODERNA SPRÅK. Syfte 3.6 MODERNA SPRÅK Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större

Läs mer

Marknadskontroll av solglasögon

Marknadskontroll av solglasögon RAPPORT 1999:4 Marknadskontroll av solglasögon Innehåll Sida Sammanfattning 5 Bakgrund 7 Säkerhetskrav för solglasögon 7 Lagen om personlig skyddsutrustning, PSU och CE-märket ( ) 7 Produktsäkerhetslagen

Läs mer

Idrottens föreningslära GRUND

Idrottens föreningslära GRUND 1 Lärgruppsplan Idrottens föreningslära GRUND Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Idrottens

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Götene kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Götene kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

SVERIGE INFÖR UTLANDET

SVERIGE INFÖR UTLANDET SVERIGE INFÖR UTLANDET INSTALLNINGEN till Sveriges s. k. kulturpropaganda har under årens lopp i hög grad växla t. Kring det andra världskrigets slut rådde av allt att döma en viss oro för att vårt land

Läs mer

Varför tappar vi talanger i Svensk hockey En talangstudie av TV Puckare födda 85 89

Varför tappar vi talanger i Svensk hockey En talangstudie av TV Puckare födda 85 89 Varför tappar vi talanger i Svensk hockey En talangstudie av TV Puckare födda 85 89 2010 04 21 Ulf Hall Sammanfattning Syfte och frågeställningar Studiens övergripande syfte var att undersöka spelare som

Läs mer

Elitidrottskonferensen 11 maj 2015 Anvisningar för barn och ungdomsidrott. Berör de elitidrotten?

Elitidrottskonferensen 11 maj 2015 Anvisningar för barn och ungdomsidrott. Berör de elitidrotten? Elitidrottskonferensen 11 maj 2015 Anvisningar för barn och ungdomsidrott. Berör de elitidrotten? Dåtid Först kom idrotten av män för män sen kom kvinnorna och sedan kom barn- och ungdomsidrotten 1977

Läs mer

KÄRNÄMNES- OCH PROGRAMÖVERSKRIDANDE KURSER

KÄRNÄMNES- OCH PROGRAMÖVERSKRIDANDE KURSER KÄRNÄMNES- OCH PROGRAMÖVERSKRIDANDE KURSER Ämne: ARBETSMILJÖKUNSKAP Arbetsmiljö - yrkesliv ARB201 Eleven förstår samband mellan arbetsorganisation, fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Eleven formulerar

Läs mer

Hållbar jämställdhet (HÅJ)

Hållbar jämställdhet (HÅJ) PiteåPanelen Rapport 21 Hållbar jämställdhet (HÅJ) April 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Hållbar jämställdhet Piteå kommun har arbetat aktivt med jämställdhet i verksamheterna sedan 2009. Jämställdhet

Läs mer

För de två första nivåerna har vi fokuserat på bedömningar som integrerar flera olika lärande mål i en bedömning uppgift.

För de två första nivåerna har vi fokuserat på bedömningar som integrerar flera olika lärande mål i en bedömning uppgift. Ungern I Ungern kombineras bedömningssystemet på nivå 1 & 2 bedömningen olika formativa bedömningar med en summativ bedömningar (även olika delar) vid slutet av varje nivå i tränarutbildningen. Utbildningen

Läs mer

Språkens släktskap (s )

Språkens släktskap (s ) Namn: Läxförhör Nya Mål 3 s.172-177, 178-183, 212-216 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Språkens släktskap (s.172-177) 1. Varför splittrades indoeuropeiskan

Läs mer

VÄRMLANDS IDROTTSVETARE 2015

VÄRMLANDS IDROTTSVETARE 2015 Semifinal 1 VÄRMLANDS IDROTTSVETARE 2015 Måndagen den 27 april 2015 Tävlingstiden är 15.00-16.00 Semifinalerna direktsänds i Radio Värmland 27 och 29 april. Finalen direktsänds i radion tisdagen den 12

Läs mer

Handlingsplan för dopingfri klubb

Handlingsplan för dopingfri klubb 1 Handlingsplan för dopingfri klubb Med hjälp av den här handledningen kan föreningen analysera läget och upprätta en antidopingplan. Bäst är om styrelsen gör detta men man kan också vara en större grupp

Läs mer

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET SVENSKA

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET SVENSKA KUNSKAPSKRAV I ÄMNET SVENSKA Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande

Läs mer

Skogsbygdens Idrottsförening Historik från Vårgårda Idrottshistoriska Sällskap

Skogsbygdens Idrottsförening Historik från Vårgårda Idrottshistoriska Sällskap Skogsbygdens Idrottsförening Historik från Vårgårda Idrottshistoriska Sällskap Skogsbygdens IF:s A-lag 1966 Bakre raden från vänster: Allan Andersson, Åke Holmberg, Lasse Lindgren, Lars-Olof Erberg, Åke

Läs mer

Var gör man målen i power play i svensk elithockey?

Var gör man målen i power play i svensk elithockey? Svenska ishockeyförbundet Elittränarutbildning 2007-02-05 Var gör man målen i power play i svensk elithockey? Fredrik Andersson Handledare: Harald Lückner Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 2. Bakgrund

Läs mer

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord!

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Läxförhör facit Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Språkens släktskap 1. Varför splittrades indoeuropeiskan i flera språk? Ett

Läs mer

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt. I årskurs 9 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information, Praktisk svenska och

Läs mer

SVENSKA 3.17 SVENSKA

SVENSKA 3.17 SVENSKA ENSKA 3.17 ENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och

Läs mer

Frölundas insläppta mål i numerärt underläge 2015/16 med statistisk förklaring.

Frölundas insläppta mål i numerärt underläge 2015/16 med statistisk förklaring. Frölundas insläppta mål i numerärt underläge 2015/16 med statistisk förklaring. Pär Johansson Svenska ishockeyförbundet Examensarbete Elittränarutbildningen 2016 Handledare: Anders Lundberg Sammanfattning

Läs mer

Hur kan en arbeta med internationella kvinnodagen i skolan?

Hur kan en arbeta med internationella kvinnodagen i skolan? Hur kan en arbeta med internationella kvinnodagen i skolan? Internationella kvinnodagen inträffar 8 mars varje år och uppmärksammar jämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Den internationella

Läs mer

Välkommen till Rimbo IF Hockey Röda tråden

Välkommen till Rimbo IF Hockey Röda tråden Välkommen till Rimbo IF Hockey Röda tråden Barn (5 13 år) Ungdomsishockey (14 18 år) och Seniorhockey 2004-2005 Detta dokument innehåller riktlinjer om hur vi tillsammans skall utveckla hockeyn sportsligt

Läs mer

Kursplan i svenska 2006-09-25. Skriva. Förskoleklass Skriva sitt namn Spåra och rita mönster Träna skrivriktning Träna pennfattning

Kursplan i svenska 2006-09-25. Skriva. Förskoleklass Skriva sitt namn Spåra och rita mönster Träna skrivriktning Träna pennfattning Kursplan i svenska 2006-09-25 Skriva Skriva sitt namn Spåra och rita mönster Träna skrivriktning Träna pennfattning Skolår 1 Arbeta med bokstäver Rim och ramsor Skriva dagbok Skriva enkla sagor Känna till

Läs mer