IDROTTENS SPRÅK. Engelskans ställning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDROTTENS SPRÅK. Engelskans ställning"

Transkript

1 IDROTTENS SPRÅK Om idrottens språk och användandet av lånord, skriver här Gunnar Tingbjöm, högskolelektor vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet Den moderna idrottsrörelsen uppstod i England under 800-talets senare del Därifrån spred den sig under århundradets sista decennium och i början av det nya seklet till Sverige och många andra länder i Europa Den nya företeelsen medförde att en stor mängd engelska lånord strömmade in i andra språk. Idrotten, dess grenar, regler, redskap, tekniska och taktiska moment var ju något helt nytt för vilket det inte fanns några inhemska ord. Tävlingsregler och handledningar fanns redan på engelska och spreds och efterbildades i andra länder. Det enklaste var då att låna in de etablerade engelska orden i det egna språket. Inlåningssituationen erinrar Öll viss del om dennutida engelskinlåningen inom datateknikens område. Prestige och auktoritet Det engelska inflytandet inom idrotten och datatekniken är ett par tydliga exempel på förhållandet att inlån från ett språk som inom en viss sektor betraktas som kulturellt ledande ger prestige och auktoritet åt verksamheten och åt dem som språkligt kan visa förtrogenhet med denna ledande kultur. Att ord lånas in från en överlägsen kultur, materiell eller andlig, är ett mönster som är välkänt från varje situation där en dylik kultur övertons till ett annat språkområde. Så har det för oss i Sverige varit med kristendomens grekiska och latinska lån, med medeltidens (Hansans!) lågtyska inflytande på hantverkets och administrationens språk liksom med det franska inflytandet under 700-talet på militära och kulturella förhållanden Engelskans ställning Givetvis har det engelska inflytandet på idrottens språk ytterligare förstärkts av engelskans ställning under 900-talet som globalt språk och som internationellt kommunikaöonsmedel Att engelskan sedan flera årtionden tillbaka är ett obligatoriskt språk i det svenska skolväsendet gör att begripligheten av och associationerna till engelska ord och uttryck har ökat ofantligt bland aktiva idrottsutövare och hos läsarna av tidningarnas sportspalter. Sprakvårdandemyndigheter och talrika lidningsinsändarefx^spiåkengagerade personer tar ofta upp förslag till ersättande av engelska lånond med svenska ord. Lånord framställs av en del debattörer som ett bevis på svensk undfallenhet mot utländska inflytanden och som något som till nöds kan accepteras under en övergångstid men som sedan bonde lämna plats för inhemska ord-i vaijefah så snart man har kunnat finna lämpliga svenska motsvarigheter. Så mekaniskt fungerar emellertid inte språk och det är inte lätt att med aldrig så välmenta och välformulerade förslag och påpekanden, vare sig från myndigheter eller enskilda, att kunna styra det faktiska språkbruket. För att kunna påverka språket bör man studera och analysera detta språkbruk så att man kan förstå vad det är för tendenser och strömningar som gör sig gällande och vad de kan bero på. Det är nämligen en alldeles för förenklad syn att tro att lånond används bara därför att man inte har brytt sig om att försöka finna passande svenska ord. Tidiga låeord Många av de tidigaste engelska idrottslånen (såsom tennis, offside, rekord, knockout och handicap) finns fortfarande kvar och har aldrig fått några svenska synonymer. Dessa permanenta inlån lär säkert få vara kvar i svenskan även i fortsättningen Det är inte troligt att ens förekomsten av korta, lättböjda och äktsvenska ord skulle innebära att man slutade att använda t ex tennis och rekond. Om inte annatså torde idrottens internationella karaktär motverka något sådant. Sär-

2 språkliga inhemska benämningar skxuleförsvårakontaktermedidrott utanför vårt landeftersomdenna till stor del bedrivs på det mellanfolkliga kommunikationsmedlet engelska ochmed deltagare vilkas egna språkimycket stor utsträck ning har upptagit motsvarande engelska lån. Inlåningen är emel lertid inte alls någotavslutat kapitel, ^ontxnuerligtinförsengelska ordförnyabegreppsomdesenaste decenniemas tiebreakxtennis,ska txngi skidor ochtimeouti tex basketboll. Ifråga omskatingärdet snarast såattdetnyaåksättetförst, medenurgaxnmalinhemskbenäxnning, kallades skridskoåknings men därefter allt xnera har ersatts meddet engelskaordet eftersom skridsko(åknxng^ ju sedan länge betecknat en helt annan verksamhet.ävenommanflxtigtinombollagsportemahar använttexanfalls-ellerkedjespelareharfox^vard xnteförsvxxnnit,förmodligendär för att det är kortare än de långa svenska saxnxnansättningarna. *^or^ard Det ärnogingentillfällighet att forv^ardharvarxtspecielltfrekvent iefterledsåsomidjxxrgårdsforxvar den.djurgårdsaxxfahsspelarenskx^l le bli allt för långt och tungt. En speciell karaktär har de engelska lån som speglar den engelska idrottskxxltxxren,ivarje fall sådan den tedde sig vid tiden för idrottsrörelsens framväxt(sportmansl^ip, goodloserochfairplay^innanprofessionalxsm, shovv^business och doping kom att prägla elitidrotten och därmed skymma dess ur sprungliga amatöristiska gentlemannaideal.txlldettabrittxskaideal hör förstås ordet sport som har en vidare och mer kulturell inne börd än det äktsvenska idrott. lokalkolorit Det finns endelengelskalånord som framför allt förekonxmer vid skildringar avevenemangiengelskspråkiga länder. Detta är inte hellernågotspecifiktföridrottsliga ordlån. Att vilja ge lokalkolorit åt framställxungenärettnaturligtstildragbådeital och skrift och det är det som är anledningen till att vi säger cowboys och farmer istället för boskapsskötare och gårdar när vi talar om amerikanska lantbruk ochgäma kallar enengelsk polis för bobby och en rysk gumma för babusjka när vi berättar våra rese minnen från London och Moskva. Eörutom att det ger färg åt skild ringen är det oftast också ett medel attgeökadexakthetochkoxxkre tion.amerikanskalantbrxxkserxnte ut somsvenska gårdar och en Lon donpolis skiljer sigivissaavseendenfrånensvenskpolisxnanföratt inte talaomolikhetenmellanen äldreryskkvxnnaochensvensk.vi lägger mer eller mindre medvetet inenheldelavdenbakoxnliggande kultxxren och dess sakinnehåll ge nom att använda lånordiexotxse rande syfte. Oroond Iblandkanmanitidningamasrefe ratfrånengelskspråkigmiljö träffa på engelska ord soxn annars aldrig brukas. En svensk fotbollsplan lär aldrig ellerivarje ytterligt sällan kallas groxuxdsominedanstående exempels ILondonnoterades^5 graderisolenpå^vestffamsplan,l^ptonl^ark, 4 ^ 4 ^ ^ ^ '^K*% k o«rolig.^k8pz Wn Hmlma&d lorm W och spmrkad mv nye MFF-oiD&rm Viggo J««P redan fort *ne- *&ncnik Viggo * ("i ^Jaglic friahane Waldff GöTEBomo. JanOve WWdner, attgå«, Mr Inte a?ug han lnner till vilkc sa ivicn ior J-0 w, klubt IramUdeneäkrad. MdngaatArlkOför jag vik ^? P ra miljoner. Och nom^mmm, Bmker Sport där mil varrf.nimprodukurin.»f! W och Bandw joplr och «)m är en chen" %tundeu ^Mnorcr Idarmde mvbyx*rc4^'"ppkoutmv.j&#v*n mumuti bte håmnfm i kon- ^ #^ ^: finn: da tn f / * mynianhåm^nocr

3 ochdärhksomåandra^grounds^... ochhelt säkertskxxlle flertalet ^grounds^ bli otillräckliga dåtex rangers eller Oelticskxxlle göra de engelska hexnmalagen den äran... ^ulmatchema spelades inför enorma åskådarmassor,som garnerade ^thegroxmds^frånkanalstädemai södern till NevBcastleinorr... variation Idet första av de ovannämnda ex enxplen finner nxan variation mellan plan och groxnxdisamma me ning. För joxxmalister som gång på gång beskriver samma eller likartadehändelseroch förloppfinns ständigt ett behov av att kxmna varierasina uttrycksmedel. Detligger då nära till hands att gripa till ett engelskt ord som stilistisk varians. Det är säkert anledningen till bruketavkeeperochscorainedanståendeexexnpeb Den franske målvakten visade sig som en prima gårdvar...denmodige^keepem^belönades......de båda målvakterna Ove Nilsson och Llaraldsson förhindrade nätrassel.^almarkeepem var dock den bättre och ^Farsan^ Sandberg fraxnhöll honom somen av våra bästa bx^xrväktare....^xnålen gjordes av...den sistnämnde scoradenär ^bhade... Frölxxndas mål svarade...för....enda n^xål gjorde Jacobsson ochi den andra scorade... medan Sand stod för^idaholms båda tröstmål. Dessaexempel är hämtade ur ett avhandlingsmaterial som innehål ler alla beläggpå engelska lånord! tidningarna Aftonbladet, Dagens Nyheter ochldrottsbladet från månaderna januari och september åren ^0, 92o,9o,9^u,9^o, 9^och^l9^o.ldettamaterialkan nxanföljautvecklingenintebaraav hela den engelska lånordsström Tabell Antal belägg per undersökningsår År TOTALT Belägg % 2, 5^ 9,4 9,6 8,9 9,2 5^ 00 men utan också av enskilda ond. Materialet omfattar sammanlagt 9 92 belägg. Fördelningen på undersökningsår framgår av tabell. Efter en blygsam början 90 (då Idrottsbladet startades) ökar beläggningen klart 920 (den första sportsidan dök upp i DN i januari detta år) fram till år 9 då sporten bredde ut sig i ddjungarna, inte minst i form av oerhört detaljerade minutreferat av fotboll och bandy. 9 var också en tid då boxningssporten (efter Harry Perssons m fl svenskans bravader under 20-talet här hemma och i USA) omhuldades med mycket stort intresse i tidningarnas sportspalter. Antalet sportgrenar och antalet tävlingar och tävlande var ju avsevärt mindre på den tiden ännu så de stora folkkärasportemafickmycketstort utryxnme. ^ankor^^^^ Andra världskriget är säkerligen anledningen till att den engelska lånordsskatten xnomvissagrenar sjunkermarkantår 940. De tidigare referaten avengelskligafotboll ersattes då till stor del av redogörelser för svensk fältsport och den svenska handbollen fick blxtips surrogat. 9^0 hade idrotten återigen blivit intemationell, något som avspeg lar sigilånordsbeläggningen även om det totala antalet belägg håller ^abe!2de 25 vanligaste ordeniundersökningsmaterialet match 2rekord klubb 4 träning 5 bandy 6 hockey 9 boxning 0 form träna center 4 tränare 6 rond 7 starta 8 forward 9terxnia 20 boxare % % 2 spurt 24 proffs 25 sprinter % ä. ^g E (48^%) (65^%) (69^%)

4 sig på en märkligt jämn nivå. Det krävs ennärmare kvalitativ analys av lånenföratfdexnbördes förändringarna 940 och 9^0 skallframstå tydliga mot bakgrund av tidsskeendet.dentendenstxllavtagandebeläggningsomkanskönjasl970 skxxlle förmodligen visa sig ha blivit förstärkt xmder 980 och 990 omxu^dersökningenutsträcktestill dessa år. Linder de båda sista xxndersökta åren,dvs!960 och 970, tillkommer enhel delnya lån, särskiltifrå ga om ishockey ^såsomforechecking,icxngochspearxng) trots att den sporten började utövas av svenskar redan 920. Det är dock förstpådesenastedecennxemasom dettransatlantiskainflytandetkommit att bli betydande. ^ndradotörkållandon Många av förändringarna berorpå ändrade journalistiska förhållanden. Minutreferaten har försvunnit ochxnriktxxingen har från ett noggrant detaljåtergivandeavtävlingsförloppetändratstillomfat tände spekulationer före och uppföljandekommentarerefter stora tävlingar och matcher. Därvid fo kuseras oftaintressetpå enstaka elitidrottsmän och på deras hv och intressen utarxförtävlingsarenan,d vsde skildras ofta på ett sätt som ansluter sig till den typ av kändisjoumalistiksom är vanlxgxfråga om skådespelare, politiker och kxxngligheter. behovet av stilistisk variation har nogdärmed avtagit liksom beho vet av en frekvent användning av termer för vissa tekniska moment ^såsomboxningsslagenjabb,sv^xng ochuppercut).sportgrenamasegen massmediala vikt spelar naturligtvis roll. Attboxrxxngeninte attraherar samma intresse som tidigare ocl^inteharsåframgångsrikasvens ka representanter gör attden nu inte får saxnmautrymmeispalter na sompå Harry Ferssons, Olle Tandbergsochlngemarlohaxxssorxs tid. Den professionella boxningen ärjuförövrxgtsedanlångtidolagligisverige. ^kadöo^aknin^ Omvänt leder uppdykandet av en Ingemar Stenmark och en jörn orgtxllattderasgrenarfårenkraftigt ökad bevakrxing. Men slalom ^ett norskt langaren av de sportgrenar soxniytterst ringa utsträckning har engelskspråkig bakgrund så det ger inte några egentliga utslagibeläggsstatistiken över eng elskaidrottslån. De2^ vanligaste ordenimaterialet fxnnsangivnaitabell2. De vanligaste orden är som synes beteckningar för tävling och träning ^match-det särklassigtvanligaste ordet, sport, rekord, klubb, träna, tränmg, start^a),form, rond, liga, heatochspxxrt), sportgrenar som boxning, tennis, bandy ochis hockey, personbeteckningar som tränare,boxare,proffs,sprinteroch platsbetecknxngama back, center ochfox^vard. De 0 frekventaste orden täcker nästanhälftenav allabelägg ochde 2^ vanligaste nära 70^. Det innebär att många ord har mycket låg beläggning Materialet germöjlighet till iakttagelser kringhxxr de engelskalånorden fördelar sig kronologiskt över xxndersöknxngsperioden. Hur det ter sigtex för fyra speciella sportgrenar kan ses av tabell. Det är lätt att se golfens kraftiga expansion 970 med fler belägg detta år änunder axlade tidigare tillsaxnmans, boxningens nxarkantatopparl9ochl950ochtydliga nedgångdäreftersamtbandynsoch ishockeynsmbördesrelationermed skämingspxxnktenmellanl950och ^ö^nin^o^ksta^nina Undersökningen ger vidare ett mycket fylligt material ifrågaom Tabell Fördelning ; av engelska lånord i fyra olika sportgrenar 0 Golf 20 Boxning 6 Bandy 74 Ishockey Tabell 4 Stavningen av ordet <handicap> 0 <handicap> 66 <handicapp> <handikap> 8 <handikapp> SUMMA " TOTA

5 de engelska ordens böjning och stavning. Svenska Akademiens ordlista anges pluralböjningen av forward till-ar. de xxndersökta tidningarna finns inalles 954belägg på plural form avdetta ord. 94^ av dem har engelsksplural medan6ärutanpluraländelse,dv shar formen forxvard. xngetendabelägghararplural.av de954plxualbeläggenavser ^7 säkert och möjligenbestämd formplural.lftersomdenengelska s-plxxralenär genomgåendekan bestämdl^xetsändelsen-na inte gärna läggas till ^forvv^ardsnaskulle te sig alltför onaturligt och svåruttalat med konsonantförbindelsen-rdsn-). För en annan engelskinlånad personbeteckning, sprinter, förhåller detsigsåattde22pluralabeläggenil8fall har s-plural medan formen sprxntrarfxnnsi2fall och sprinter ^alltså utan ändelse)72 fall. Av dem fixxns 66 ibestämd pluralmedformensprintema.^id substantivpå -er är det lätt och naturligt att göra svenska bestäm da pluralforxner eftersom det redanfixxxxs så många paralleller i vårtspråk^texmeter na och akademiker na). Imaterialetharhandicap fyrastav ningsvarianter fördelade pade olikaxxndersökningsåren.fördelnxng enfxnnsredovxsaditabell4. Årenl920-ochl970är^k^stavningxxnajoritetochdetsistnänxnda året är denförsvenskade stavningen med dubbelteckning av ^p^ så gott somhelt genomförd. Den engelska stavxungenhandicap doxninerade!90ochl9^0-60. varianten ^handicapp^ har inte kxxnnathävdasigochdet förefaller somge nonxförandetavbåde^k^och^pp^ numeradehnxtivtharetablerats.txll utvecklingen lär stavningenavordet^handikapp^idenfrekventa utomxdrottslxga betydelsen ha bi Såsom det med några enstaka exempel har visats kan de inomi drottsliga kommentarerna till xmdersökningenbelysa kxxltxxrhisto riska utvecklingstendenser. Dessa avspeglar sigisportspråkets^del visa)anpassnmgavenengelskxm porteradföreteelsetxllsvenskaför hållandenochensvenskspråkform. x^etydelsenavxjndersökningenligger speciellt inoxndenpress-och idrottshistoriska sektorn soxn ett xxnlkt språkvetenskapligt doku mentöver den svenska idrottens gradvisa anpassning,språkligt och kulturellt,txllsvenskaförhållanden. Inte minst den utomordentligt stora läsekrets ur alla samhällsgrupperidensvenskabefolkningensom under 900-talet dagligen har följt idrottenisvenskdags-och fackpress motiverar att den språkliga ochsakugaframställningenxtidrxingamassportspalterges envetenskaplig granskning. Därmed skxxlle ett bidrag kxxnna ges från en dxscxpxin,språkvetenskapen,som mttxllstyvärriytterstringautsträck nmgharmedverkathllutforskxxing en och kxjnskapsbildningen kring svensk idrott.*^ Centrum för idrottsforskning organiseras om En del förändringar kommer att ske fr oml juli 99 när det gäller idjottsforskningen samt organisationen av Centrum för idrottsforskning. I regeringens foiskningsproposition för 99/94 är anvisat följande. (Se också ledaren) Karolinska institutet kommer att vara enda huvudman, till skillnad från idag då förutom Karolinska institutet även Stockholms universitet och Högskolan för lärarumildning i Stockholm delar på huvudmannasakapet." Karolinska institutet skall i samråd med Idrottshögskolan i Stockholm ha gemensamt ansvar för administrationen av Centrum för idjoxtsforskning. Styrelsen för Centrum för idjx)txsforskning skall bestå av representanter från samtliga universitet, Karolinska institutet, Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, Idrottshögskolan samt Riksidrottsförbundet. Ett vetenskapligt råd ska knytas till styrelsen Medel för idjuttsforskning kommer att tilldelas med 2^ Mkr för budgetåret 99/94 och ytterligare 2^ Mkr för budgetåret 994/95. Eventuellt kommer det att tillskjutas ytterligare 2.5

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Elittränarutbildning 2014

Elittränarutbildning 2014 Elittränarutbildning 2014 Vikten av varierad träning i ung ålder - avgörande för vem som lyckas eller inte? Roger Forsberg 1 Sammanfattning Denna studie syftar till att undersöka om det läggs för stor

Läs mer

Benämningar och attityder

Benämningar och attityder Benämningar och attityder Benämningar på den grupp som idag kallas människor med funktionsnedsättning På 1800-talet och tidigare benämndes människor med funktionsnedsättningar som idioter. Detta syns tydligt

Läs mer

Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA

Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA Nationella mål att sträva mot i ämnet svenska Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 1 utvecklar sin

Läs mer

Barn och ungdomar om doping. Undersökning

Barn och ungdomar om doping. Undersökning Barn och ungdomar om doping Undersökning De svarande 977 intervjuer med 15 25-åringar. 203 intervjuer med 12 14-åringar. Totalt 1 170 intervjuer vilket ger stor statistisk tillförlitlighet. Om undersökningen

Läs mer

Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga. Datum: 18 februari 2015

Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga. Datum: 18 februari 2015 Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga Datum: februari Bakgrund, syfte och sammanfattning av resultat I idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill betonas att barn- och ungdomsidrotten, i enlighet

Läs mer

BLOCK 2. Att lära sig ett nytt språk

BLOCK 2. Att lära sig ett nytt språk BLOCK 2 Att lära sig ett nytt språk Blocket innehåller s. 24 51 i läroboken tillhörande ordlista på s. 292 och hörövningar. Grammatikboken s. 26 31. 2A. Är det viktigt att kunna svenska? 1. Är det viktigt

Läs mer

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord!

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Läxförhör facit Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Språkens släktskap 1. Varför splittrades indoeuropeiskan i flera språk? Ett

Läs mer

Stig Helling. en undersökning om svenska elitidrottsmäns syn på doping och dopingkontroller

Stig Helling. en undersökning om svenska elitidrottsmäns syn på doping och dopingkontroller Stig Helling en undersökning om svenska elitidrottsmäns syn på doping och dopingkontroller 60 50 40 30 20 Tävling Träning 10 0 Aldrig 1-10 ggr mer än 10 ggr Mycket sannolikt 30% Säkert inte 6% 60 Ganska

Läs mer

ÅFF, ÅTVIDABERG OCH FACIT Om konsten att skapa laganda utanför fotbollsplanen Roy Andersson

ÅFF, ÅTVIDABERG OCH FACIT Om konsten att skapa laganda utanför fotbollsplanen Roy Andersson ÅFF, ÅTVIDABERG OCH FACIT Om konsten att skapa laganda utanför fotbollsplanen Roy Andersson Brukskultur Åtvidaberg 2002 ÅFF, Åtvidaberg och Facit Om konsten att skapa laganda utanför fotbollsplanen Roy

Läs mer

Lärande mål struktur för Sverige. Komplexa kompetenser för nivå 1-4 i alla utbildningsdomäner

Lärande mål struktur för Sverige. Komplexa kompetenser för nivå 1-4 i alla utbildningsdomäner Lärande mål struktur för Sverige Komplexa kompetenser för nivå 1-4 i alla utbildningsdomäner Arbetsfält Den utbildade tränaren kan arbeta i ett av de nedanstående fälten Prestation Utveckling Elit Generella

Läs mer

Finansierat av ett bidrag från EU-kommissionenen generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter Industriella relationer och

Finansierat av ett bidrag från EU-kommissionenen generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter Industriella relationer och SV UNDERSÖKNING OM ARBETSVILLKOREN BLAND PROFESSIONELLA IDROTTSUTÖVARE I EUROPA VS/2011/0178 Finansierat av ett bidrag från EU-kommissionenen generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och lika

Läs mer

Sponsor- satsning 2011

Sponsor- satsning 2011 Sponsorsatsning 2011 1. Huvudpartners För 65 000 kr får du: Inbjudan till Diamond League Stockholm 2011 IK Ymer Kommer att anordna en resa till Stockholm och Diamond League 2011. I paketet ingår resa

Läs mer

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född?

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född? Bilaga Frågebatteri 1. Är du kassör i din förening? Ja 2. Är du Man Kvinna 3. Vilket år är du född? 4. Vad av nedanstående stämmer bäst för dig? Jag arbetar/har arbetat professionellt som redovisningsekonom

Läs mer

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för programmet Professionellt idrottsutövande, inriktning golf vid Högskolan i Halmstad

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för programmet Professionellt idrottsutövande, inriktning golf vid Högskolan i Halmstad Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 HALMSTAD Analys, främjande och tillträdesfrågor Erica Finnerman 010 4700365 BESLUT 2014 03 27 Reg. Nr. 411 637 14 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Box play-spel som segervapen

Box play-spel som segervapen Svenska Ishockeyförbundet Elitekurs (ETU) Box play-spel som segervapen Sergei Joukov Handledare Göran Pegenius 2012-05-30 Sammanfattning Min erfarenhet som ishockeytränare säger att de tuffaste matcherna

Läs mer

POLICY DOKUMENT KÄVLINGE

POLICY DOKUMENT KÄVLINGE POLICY DOKUMENT KÄVLINGE DOKUMENTETS INNEHÅLL Förhållningssätt och agerande i föreningen gentemot Tobak, Alkohol, Narkotika, Jämställdhet och Sexuella Trakasserier. I huvudsak inriktning barn och ungdomar

Läs mer

21 oktober 2009. NetCity, Forskarvägen 1, Örebro. Processledning och dokumentation: David Dahlström david.dahlstrom@sisuorebro.t.se alt 070-66 33 797

21 oktober 2009. NetCity, Forskarvägen 1, Örebro. Processledning och dokumentation: David Dahlström david.dahlstrom@sisuorebro.t.se alt 070-66 33 797 21 oktober 2009 NetCity, Forskarvägen 1, Örebro och dokumentation: alt 070-66 33 797 En klubb för alla - Bred för bredden - Bredd för spetsen SYFTE Syftet med denna kväll är att titta på nuläge, framtid,

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Studier av ungdomsidrott

Studier av ungdomsidrott Stuider av ungdomsidrott version 5 Sidan 1 (5) Studier av ungdomsidrott En sammanfattning av fyra studier av ungdomsidrott Bakgrund När idrottande barn närmar sig tonåren börjar det dyka upp en hel del

Läs mer

4 Golf som friskvård intervjuer

4 Golf som friskvård intervjuer 4 Golf som friskvård intervjuer EXPERT Öka samarbetet mellan golftränare och sjukgymnaster! Tommy Schill, sjukgymnast För att förstå, förebygga och behandla besvär orsakade av golf är det viktigt att slå

Läs mer

LEDARSKAP UNDER TIME OUT

LEDARSKAP UNDER TIME OUT Svenska Ishockeyförbundet Eltkurs LEDARSKAP UNDER TIME OUT AV: Erik Vikström Handledare: Thomas Gradin Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Inledning sid 3 2. Bakgrund sid 4 3. Syfte och frågeställning

Läs mer

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte IDROTT OCH HÄLSA Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt

Läs mer

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7.

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla de förmågor som uttrycks i målen genom

Läs mer

Schackledarens blad Lektion 1

Schackledarens blad Lektion 1 Schackledarens blad Lektion 1 Inledning Det är viktigt med en tydlig rutin för när schacklektionen börjar och slutar. Genom att samlas kring runda bordet när lektionen ska börja respektive avslutas uppnås

Läs mer

Svenska folkets idrotts- och motionsvanor

Svenska folkets idrotts- och motionsvanor Svenska folkets idrotts- och motionsvanor 1 Svenskarnas idrottsvanor Vi vet att idrott och motion tillhör svenskarnas mest populära fritidsintressen. Men hur mycket motionerar vi? Vilka idrotter ägnar

Läs mer

Förbättra kommunikationen mellan målvakt och backar. Torbjörn Johansson

Förbättra kommunikationen mellan målvakt och backar. Torbjörn Johansson Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs Förbättra kommunikationen mellan målvakt och backar Torbjörn Johansson Handledare Ulf Engman 2011-05-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Sid.3 2. Bakgrund Sid. 4 3.

Läs mer

Tala, skriva och samtala

Tala, skriva och samtala Tal och skrift Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar Engelska åk 4-6 - Centralt innehåll Språkliga strategier Förstå och göra sig förstådd, delta och bidra till samtal

Läs mer

Idrott och integration EN STATISTISK UNDERSÖKNING 2002

Idrott och integration EN STATISTISK UNDERSÖKNING 2002 Idrott och integration EN STATISTISK UNDERSÖKNING 2002 Förord Sverige är idag ett mångkulturellt land. Cirka tio procent av Sveriges befolkning, eller 950 000, är födda utomlands. Ytterligare åtta procent,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015

VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015 VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015 ATT JOBBA MED NPS RÄKNA FRAM NET PROMOTOR SCORE Detractors Passive Promoters 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15,8% 28,8% 55,4% % of Promoters (9s and 10s) % of Detractors

Läs mer

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle.

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle. MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG DEBATT Språken i EU AXEL MOBERG Vilka av EU:s snart tjugo officiella språk ska fungera som arbetsspråk? Den svenska regeringen har föreslagit att ett medlemsland måste betala varje gång det önskar sitt

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak. Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad

Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak. Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad Varför? De allra flesta barn och ungdomar är någon gång aktiva i en idrottsförening.

Läs mer

Idrett og kjønn. Cecilia Kjellgren Socionom/doktorand Lunds Universitet

Idrett og kjønn. Cecilia Kjellgren Socionom/doktorand Lunds Universitet Idrett og kjønn Cecilia Kjellgren Socionom/doktorand Lunds Universitet Idrett og kjønn olika aspekter strukturella attityder ekonomiska makt sexuella Doktorsavhandling Ungdomar som begår r sexualbrott

Läs mer

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009 Grönt kort på väg till hcp 36 Teoriutbildning - 2009 1 2009 Grundläggande golfutbildning Teori Cirka 8-10h Teoretiskt prov Praktik Cirka 8-10h Praktiska prov Åskådarrond Fadderrond 2 Grundläggande golfutbildning

Läs mer

Matris i engelska, åk 7-9

Matris i engelska, åk 7-9 E C A HÖRFÖRSTÅELSE Förstå och tolka engelska tydliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. väsentliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. Kan förstå såväl helhet som detaljer i talad

Läs mer

Läroplanen. Normer och värden. Kunskaper. Elevernas ansvar och inflytande 6 Skola och hem

Läroplanen. Normer och värden. Kunskaper. Elevernas ansvar och inflytande 6 Skola och hem Läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag Kursplaner Syfte Centralt innehåll 1-3 2. Övergripande mål och riktlinjer 4-6 Normer och värden 7-9 Kunskaper Kunskapskrav Elevernas ansvar och inflytande 6

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Invandrare, turister och bofasta ord och gränser

Invandrare, turister och bofasta ord och gränser Invandrare, turister och bofasta ord och gränser Hans Landqvist, universitetslektor i svenska Kan ord flytta för gott, flytta för en tid eller låta bli att flytta? Ja, ord kan ses som invandrare, turister

Läs mer

Ren Idrott. Barn och ungdomar om doping 130605 Mätning 2013

Ren Idrott. Barn och ungdomar om doping 130605 Mätning 2013 Ren Idrott Barn och ungdomar om doping 130605 Mätning 2013 Om undersökningen Föreliggande undersökning har genomförts under perioden 15 till 28 maj 2013 i form av digitala enkäter distribuerade via e-post.

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar u på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.

Läs mer

Helena Brobeck, ansvarig barn- och ungdomsutbildningar SGF E-mail: helena.brobeck@sgf.golf.se

Helena Brobeck, ansvarig barn- och ungdomsutbildningar SGF E-mail: helena.brobeck@sgf.golf.se SVENSKA GOLFFÖRBUNDET OCH golfens hus v: a 3 h c o 2, 1 g e t Information om S R A D LE G NIN D IL B T U svenska golfförbundet 3 Välkommen till världens roligaste uppdrag! Grattis till möjligheten att

Läs mer

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat.

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat. Göteborg 1988-05-11 ERNA OCH VICTOR HASSELBLADS STIFTELSE Till redaktionen Hasselbladstiftelsen utdelar i år för åttonde gången det internationella fotopriset, som väckt stort intresse världen över. Pristagare

Läs mer

Styrelserepresentation i Malmö föreningsliv

Styrelserepresentation i Malmö föreningsliv Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Föreningsavdelningen Ärende nr: 16 Datum: 2012-08-14 Ärende: Styrelserepresentation i Malmö sliv Sammanfattning: I verksamhetsplan 2012 har förvaltningens

Läs mer

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Alla är välkomna att vara med i GSK utifrån sina egna förutsättningar. Vi strävar efter bredd men tar också

Läs mer

Professor Jonas Stier Mälardalens högskola

Professor Jonas Stier Mälardalens högskola Professor Jonas Stier Mälardalens högskola 1980- och 1990-talens bilder Artikelserie Larmrapporter Nulägesanalys Kritik mot SvGF Kritik från enskilda Tillsätta utredning SvGF:s styrelse tillsätter en fristående

Läs mer

0 I LAG-A LS ~ 31i I:>~.l1

0 I LAG-A LS ~ 31i I:>~.l1 - 0 I LAG-A LS ~ 31i I:>~.l1 Juridik Germund Persson Fördelning av kostnader - kollektivtrafik Kommunalförbundslagstiftningen Med utgångspunkt att landstinget och kommunerna inom ett län gemensamt ansvarar

Läs mer

BAS A01 Baskurs för universitetsstudier! Jeanette Emt, Filosofiska institutionen! Att skriva uppsats

BAS A01 Baskurs för universitetsstudier! Jeanette Emt, Filosofiska institutionen! Att skriva uppsats BAS A01 Baskurs för universitetsstudier! Jeanette Emt, Filosofiska institutionen! Att skriva uppsats ATT SKRIVA UPPSATS inte bara en sak utan (minst) tre Förarbete Förarbete forskningsprocessen Förarbetet

Läs mer

Studieteknik Hur lär jag mig att lära?

Studieteknik Hur lär jag mig att lära? Studieteknik Hur lär jag mig att lära? Helena Jacobsson helena.jacobsson56@gmail.com Helena Jacobsson 20130411 1 Vad är läsning? Läsning= Avkodning x Förståelse av språk x Motivation Matteuseffekten Dalby

Läs mer

Johanna Berg Flodström och Amanda Jonsson HÄLSA OCH LIVSSTIL. Idrott och friskvård för alla?

Johanna Berg Flodström och Amanda Jonsson HÄLSA OCH LIVSSTIL. Idrott och friskvård för alla? HÄLSA OCH LIVSSTIL Idrott och friskvård för alla? Vilka som idrottar och vilka som inte är inget man kan generallisera utan det är något som kan bero på många saker, till exempel bakgrund, intresse och

Läs mer

ASPERO. Aspero skapar vinnare. www.aspero.nu IDROTTSGYMNASIUM. studiemässigt, idrottsligt och socialt KARLSKRONA

ASPERO. Aspero skapar vinnare. www.aspero.nu IDROTTSGYMNASIUM. studiemässigt, idrottsligt och socialt KARLSKRONA ASPERO IDROTTSGYMNASIUM KARLSKRONA Aspero skapar vinnare studiemässigt, idrottsligt och socialt www.aspero.nu i Utbildningen ASPERO EKONOMI inriktning ekonomi Om du vill bli ekonom, ekonomichef, säljare,

Läs mer

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt. I årskurs 9 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information, Praktisk svenska och

Läs mer

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Juni 2013 Cecilia Perlind TNS-Sifo 1 Om undersökningen TNS March 2013 1526475 Struktur och innehåll i undersökningen GLÄDJE & Roligt

Läs mer

Sponsringskoncept E. O N I B U W O R L D C U P B I A T H L O N Ö S T E R S U N D 2 0 1 2

Sponsringskoncept E. O N I B U W O R L D C U P B I A T H L O N Ö S T E R S U N D 2 0 1 2 Sponsringskoncept E. O N I B U W O R L D C U P B I A T H L O N Ö S T E R S U N D 2 0 1 2 Vision 2014 Världsledande i skidskytte! - vara bland de tre bästa landslagen och de tre bästa världscuparrangörerna

Läs mer

Plattformen DELTAGARHÄFTE. Idrottsledare för barn och ungdom. Idrottsledare. för barn och ungdom. verksam några år och vill fördjupa

Plattformen DELTAGARHÄFTE. Idrottsledare för barn och ungdom. Idrottsledare. för barn och ungdom. verksam några år och vill fördjupa DELTAGARHÄFTE Idrottsledare för barn och ungdom re rn och ungdom tt pröva en gränsöverskridande ildning. Utbildningen har fått namgande kunskaper i att leda barn kussioner om etikfrågor och idrotkontakter

Läs mer

Nr. 2 2014. Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen. Ett nummer fullt med minnen från sommaren!

Nr. 2 2014. Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen. Ett nummer fullt med minnen från sommaren! Nr. 2 2014 Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen Ett nummer fullt med minnen från sommaren! Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp)

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Jämställdhet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga

Läs mer

Antidopinginformation

Antidopinginformation Antidopinginformation DK Nackswinget Antidopinginformation Detta material är ett utdrag från RF:s hemsida, Vid tvetydigheter är det alltid det som RF skrivit som gäller VIKTIGT Länkar och texter är det

Läs mer

Språkhistoria. Svenska språkets historia

Språkhistoria. Svenska språkets historia Språkhistoria Svenska språkets historia Indoeuropeiska språk http://cwasteson.blogspot.se/2011/01/spraktrad-i-farg.html Indoeuropeiskan är den språkgrupp som har stått som grund för nästan alla av de europeiska

Läs mer

UNIKT KONCEPT: Träningsläger anpassat för ditt lag Laganpassat träningsläger på Rosvalla Nyköping Eventcenter 2011

UNIKT KONCEPT: Träningsläger anpassat för ditt lag Laganpassat träningsläger på Rosvalla Nyköping Eventcenter 2011 UNIKT KONCEPT: Träningsläger anpassat för ditt lag Laganpassat träningsläger på Rosvalla Nyköping Eventcenter 2011 SUPER CAMP Välkommen till Rosvalla Nyköping Eventcenter! Vi är ett av Skandinaviens största

Läs mer

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 1

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 1 Tala & SAMTALA Ämnets syfte översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i KURSLÄROMEDLET Svenska rum 1. Svenska rum 1, allt-i-ett-bok Kunskapskrav 1. Förmåga att tala inför andra

Läs mer

Mediebilden av svensk idrott - hot och möjligheter. Mediebilden av svensk idrott - hot och möjligheter. april 2013 mars 2014

Mediebilden av svensk idrott - hot och möjligheter. Mediebilden av svensk idrott - hot och möjligheter. april 2013 mars 2014 Mediebilden av svensk idrott - hot och möjligheter Mediebilden av svensk idrott - hot och möjligheter april 2013 mars 2014 Hur bildar vi oss en uppfattning om något hur skapas ett anseende? En organisation

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

Parallellspråkighet vid Lunds universitet. Lennart nyberg, sektionen kommunikation, lunds universitet

Parallellspråkighet vid Lunds universitet. Lennart nyberg, sektionen kommunikation, lunds universitet Parallellspråkighet vid Lunds universitet Lennart nyberg, sektionen kommunikation, lunds universitet Avdelningen för översättning och språkfrågor 3 tjänster (2x100%, 1x75%) 675 uppdrag 1 222 656 bearbetade

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Utbildningsplan 1 (5) Programmets benämning Officersprogrammet med militärteknisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Högskolepoäng:

Läs mer

traveller buss Stolt bussleverantör till Djurgården Fotboll

traveller buss Stolt bussleverantör till Djurgården Fotboll Nej, jag hatar inte AIK. Hur kan man hata en derbymotståndare som idag för hundrade gången får känslorna att svalla, fotbollen att återta sin djupaste betydelse - och publiken att strömma till? Hundrade

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/ Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Se W:s exjobbssida http://www.w-program.nu/ Ur kursplanen se http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kkod=1tv962 Mål: Syftet med examensarbetet

Läs mer

Studerande i fjordernas och trollens land

Studerande i fjordernas och trollens land Studerande i fjordernas och trollens land Att studera utomlands är en vacker och spännande upplevelse. Det ger dig möjlighet att träffa och umgås med människor från många olika delar av världen, skaffa

Läs mer

Powerplay Nycklar för ett effektivt Powerplay

Powerplay Nycklar för ett effektivt Powerplay Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2012 Powerplay Nycklar för ett effektivt Powerplay Pelle Torstensson Handläggare: Göran Pegenius 2012-05-22 1 Sammanfattning Rapportens syfte är att hitta de nycklarna

Läs mer

som taggar om funktionshinder

som taggar om funktionshinder ORD som taggar om funktionshinder Hur funkar ord som funktionsnedsättning, tillgänglighet, CP, mongo etc? Här finns en lista med ord man kan fundera över nästa gång det är dags att skriva en artikel eller

Läs mer

Handlingsplan för dopingfri klubb

Handlingsplan för dopingfri klubb 1 Handlingsplan för dopingfri klubb Med hjälp av den här handledningen kan föreningen analysera läget och upprätta en antidopingplan. Bäst är om styrelsen gör detta men man kan också vara en större grupp

Läs mer

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom.

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom. 1. Santos hade nu spelat för klubben ungdomslag i två år och trivdes oerhört bra med sitt nya liv. Han fick i princip hålla på med det han älskade från morgon till kväll. Ja, de hade ju lite skola också

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET 1 ANSÖKAN OCH ANTAGNING Få koden till webben och genomgång - 8 Januari Sista dag att göra ansökan på webben Skriv ut ansökan, skriv under till SYV -

Läs mer

Kursplan - Grundläggande svenska

Kursplan - Grundläggande svenska 2012-11-08 Kursplan - Grundläggande svenska Grundläggande svenska innehåller tre delkurser: Del 1, Grundläggande läs och skrivfärdigheter (400 poäng) GRNSVEu Del 2, delkurs 1 (300 poäng) GRNSVEv Del 2,

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Tips vid propositionsskrivning inom ponnytravet

Tips vid propositionsskrivning inom ponnytravet Tips vid propositionsskrivning inom ponnytravet Inledning Det är en konst att skriva bra propositioner, men med fantasi och god kännedom om materialet som kan tänkas anmäla kommer man långt! Börja med

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Att påverka lärande och undervisning

Att påverka lärande och undervisning Camilla Skoglund Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Att påverka lärande och undervisning 2008-02-11 Inledning Jag har intervjuat fyra elever, i den klass som jag är klassföreståndare för, kring vad

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-11-19 273 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Specsavers BV 1211 EC Hilversum Nederländerna OMBUD: Stefan B. och Dan K., Baker & McKenzie Advokatbyrå KB Box 5719

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01 Jämställdhets och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 20112013 Ver. 20101201 Innehåll 1. BAKGRUND... 3 1.1 VARFÖR ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET/LIKABEHANDLING?... 3 1.1.1 Hur arbeta med Jämställdhet/likabehandling...

Läs mer

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering)

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering) AEC 7 Ch 1-3 Nu är det dags att repetera en del av det du lärde dig i franska under år 6 - och så går vi förstås vidare så att du utvecklar din språkliga förmåga i franska. Detta ska du kunna (= konkretisering)

Läs mer

Sammanfattning Den nya detaljplanen för kvarteret Lagern innebär att två nya gator skall namnsättas.

Sammanfattning Den nya detaljplanen för kvarteret Lagern innebär att två nya gator skall namnsättas. SOLNA STAD Stadsbyggnadsförvaltningen Christer Joelsson 2012-06-10 SID 1 (5) SBN/2011:246 TJÄNSTESKRIVELSE Gatunamn i kv Lagern Sammanfattning Den nya detaljplanen för kvarteret Lagern innebär att två

Läs mer

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN 1(6) Förskoleklass mål för förskoleklass Exempel på genomförande Strävansmål mot år 2 få fonologisk medvetenhet känna lust att lära genom att LÄSA få möjlighet till att LYSSNA, TALA och BERÄTTA utveckla

Läs mer

Kursplan - Grundläggande engelska

Kursplan - Grundläggande engelska 2012-11-02 Kursplan - Grundläggande engelska Grundläggande engelska innehåller fyra delkurser, sammanlagt 450 poäng: 1. Nybörjare (150 poäng) GRNENGu 2. Steg 2 (100 poäng) GRNENGv 3. Steg 3 (100 poäng)

Läs mer

En jämförelse mellan olika idrotters tränarutbildning

En jämförelse mellan olika idrotters tränarutbildning 2013 En jämförelse mellan olika idrotters tränarutbildning Claudia Doria Strömsholm KURSLEDARE: Elisabeth Lundholm och Lars Parmler Arbete vid B tränarkurs 2012-2013 INLEDNING Syftet med mitt arbete är

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 28 Fredag 16 september 2011 NORRBOTTEN Det finns jobb hos LKAB LKAB behöver anställa nya medarbetare. Dom kommande tre åren behöver gruvföretaget 1200 nya arbetare. - Vi försöker få

Läs mer

Utvärdering några grundbegrepp

Utvärdering några grundbegrepp Utvärdering några grundbegrepp Fredrik Björk, Projektledning, Malmö högskola 2005-11-07 Inledning: varför skall man utvärdera? Varför skall man utvärdera en verksamhet? Svaret på den frågan är inte så

Läs mer

Utvärdering av utbildningsprogrammet för företagsekonomi vid Högskolan på Åland 2012

Utvärdering av utbildningsprogrammet för företagsekonomi vid Högskolan på Åland 2012 Utvärdering av utbildningsprogrammet för företagsekonomi vid Högskolan på Åland 2012 1. 1. Jag arbetar i offentliga sektorn 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i privata näringslivet 2. som 0 1 2 3 VD personalansvarig

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

Invandring och befolkningsutveckling

Invandring och befolkningsutveckling Invandring och befolkningsutveckling JAN EKBERG De flesta som invandrat till Sverige har kommit hit som vuxna, i arbetsför och barnafödande åldrar och därmed bidragit till ett befolkningstillskott på sikt.

Läs mer

Utvecklings grupp 2. Vad får ni av klubben?

Utvecklings grupp 2. Vad får ni av klubben? Utvecklings grupp 2 Vad får ni av klubben? Individuella samtal (1 per termin) 2-3 Klubb utbytesmatcher Obligatoriska tävlingar som det alltid kommer vara matchbevakning på (SALK, Båstad Tennis, JSM Ute/Inne,

Läs mer

Registrering av överbelastningsskador hos elitaktiva vid Sveriges Riksidrottsgymnasier

Registrering av överbelastningsskador hos elitaktiva vid Sveriges Riksidrottsgymnasier Registrering av överbelastningsskador hos elitaktiva vid Sveriges Riksidrottsgymnasier Annette Heijne och Anna Frohm Leg fysioterapeut, Med Dr. Karolinska Institutet och Riksidrottsförbundet Finansierat

Läs mer

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier.

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. 2012-12-06 19:12 Sida 1 (av 11) ESS i svenska, Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Kapitel Läsa för att lära Kapitel Uppslagsboken Kapitel Uppslagsboken

Läs mer

ANDREAS REJBRAND 2006-12-25 Svenska http://www.rejbrand.se. Vanliga och allvarliga språkfel

ANDREAS REJBRAND 2006-12-25 Svenska http://www.rejbrand.se. Vanliga och allvarliga språkfel ANDREAS REJBRAND 2006-12-25 Svenska http://www.rejbrand.se Vanliga och allvarliga språkfel Dödssynd 1 Särskrivningar Ett av de allra mest frekvent förekommande språkfelen i svenskan idag är otvivelaktigt

Läs mer