Berättelse om Styrelsens tillgöranden. 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Berättelse om Styrelsens tillgöranden. 3"

Transkript

1 1907. U. B. Grundlagsutskottets betänkande N:o 4 angående Berättelsen om Styrelsens tillgöranden med anledning af de utaf Finlands Ständer vid Landtdagen åren fattade beslut äfvensom rörande de inom Landtdagen framställda förslag, som afse att atlägsna ännu rådande afvikelser från den lagliga ordningen. Landtdagen har till Grundlagsutskottet för granskning och utlåtande öfverlämnat berättelsen om Styrelsens tillgöranden med anledning af de utaf Finlands Ständer vid landtdagen åren fattade beslut. Därförinnan hade Landtdagen till Grundlagsutskottet öfversändt landtdagsmannen Setäläs m. fl:s adressförslag N:o l angående laglighetens förverkligande på statslifvets alla områden (Bihang I, sid. 5 6), landtdagsmannen Estlanders m. fl:s petitionsförslag N:o 48 därom, att landet finge oförkränkt tillgodonjuta sin grundlagsenliga rätt och att med hänsyn därtill ännu rådande missförhållanden blefve af skaffade (Bihang I, sid. 7 11), samt landtdagsmannen Danielson-Kalmaris m. fl:s petitionsförslag N: o 50 om upphäfvande af nådiga manifestet angående postväsendet af den 12 juni 1890 (Bihang I, sid ). Då dessa adress- och petitionsförslag röra förhållanden, som framträda äfven i ofvannämnda berättelse, har Utskottet funnit sakenligt vara att behandla dem i sammanhang med ifrågavarande berättelse. Grundlagsutskottets "betänkande N'.o é.

2 U. B. För ärendets behandling har Grundlagsutskottet genom förmedling af Ordföranden i Kejserliga Senaten fått emottaga särskilda handlingar från Senaten och Statssekretariatet. Vid granskning af ifrågavarande berättelse har Grundlagsutskottet inhämtat att samtliga ärenden, hvilka varit af Kejsaren och Storfursten medels nådiga propositioner öfverlämnade till Ständerna, likasom ock alla ärenden, uti hvilka Ständerna till Hans Kejserliga Majestät inkommit med underdånig framställning, blifvit afgjorda i öfverensstämmelse med Ständernas beslut. I enlighet med Ständernas önskan har af ven af gjorts största delen af de ärenden, uti hvilka Ständerna till Hans Kejserliga Majestäts nådiga bepröfvande framställt underdåniga petitioner. Ständernas petitioner hafva likväl icke ännu vunnit nådigt bifall i de afseenden, som här nedan nämnas: I. Uti underdånig skrifvelse af den 31 december 190é anhöllo Ständerna, att Hans Kejserliga Majestät täcktes i nåder vidtaga de åtgärder, som för det grundlagsenliga styrelsesättets återupprättande och för den lagliga ordningens återställande i Finland erfordras. 1) Såsom nödvändigt hade Ständerna bland annat framhållit, att nådigt förordnande skulle utfärdas därom, att tillämpningen af värneplikts författningen af den 12 juli 1901 skulle genom omedelbart inställande af uppbåden upphöra och de i anledning af densamma bestämda tvångspåföljder förfalla, hvarjämte och då provisoriska anordningar kunde befinnas erforderliga under tiden tilldess värnepliktsfrågan blifvit grundlagsenligt löst, sådana anordningar torde i laglig ordning påbjudas. Med anledning af denna anhållan har Hans Kejserliga Majestät genom nådiga manifestet af den 29 mars 1905 Grundlagsutskottets betänkande N:o 4.

3 Berättelse om Styrelsens tillgöranden. 3 täckts förordna, att tillämpningen af sagda värnepliktsförfattning skulle tillsvidare inställas, samt genom nådiga manifestet af den 4 november (22 oktober) 1905, hvarmed Hans Majestät i enlighet med det finska folkets enhälliga och innerliga önskan gifvit sitt samtycke till Ständernas i förenämnda skrifvelse gjorda underdåniga anhållan om den lagliga ordningens återställande i Finland, till kraft och verkan upphäft omordade värnepliktsförfattning. Frågan om det finska härväsendets ordnande på grundlagsenligt sätt är likväl allt fortfarande oaigjord. Men då Grundlagsutskottet rörande denna fråga i annat sammanhang afgifvit detaljeradt utlåtande, har Utskottet icke ansett sig böra nu göra annat än härom erinra. 2) I förenämnda underdåniga skrifvelse hade Ständerna äfven anhållit om nådigt förordnande därom, att de med manifestet af den 15 (3) februari 1899 utfärdade grundstadgandena icke skulle erhålla tillämpning, innan däri berörda frågor blifvit ordnade genom en med Ständernas samtycke tillkommen lagstiftningsakt. Med anledning af denna anhållan har Hans Kejserliga Majestät i berörda manifest i nåder anbefallt, att tillämpningen af de till manifestet af den 15 (3) februari hörande grundstadganden skall inställas intill dess de i detta manifest berörda frågorna blifvit genom en lagstiftningsakt ordnade. Manifestet af den 15 februari 1899, hvarom Ständerna både på urtima landtdagen år 1899 och på landtdagen åren uttalat, att hvarken detsamma eller de därtill hörande grundstadgandena äga kraft och helgd af en det finska folket förpliktande lag, har således icke än blifvit definitivt upphäfdt. Särskilda till offentligheten komna omständigheter synas antyda, att tanken på en rikslagstiftning ännu inom Kejsardömets regeringskretsar icke uppgifvits, så ock att det åskådningssätt fortfarande gör sig gällande, att en såbeskaffad lagstiftning kunde äga rum utan bifall af Finlands Landtdag. Grundlagsutskottets betänkande N:o 4.

4 U. B. 3) I samma petition af den 31 december 1904 hade Ständerna uttalat, att temporära förordningen af den 2 april 1903, angående åtgärder for upprätthållande af den statliga ordningen och det allmänna lugnet, jämte förklaringar och tillägg därtill, äfvensom de förfoganden, som på grund af dessa påbud vidtagits emot enskilda personer och kommuner, borde upphäfvas. I enlighet härmed har också genom nådiga manifestet af den 4 november 1905 ofvannämnda förordning jämte därtill hörande förklaringar och tillägg upphäfts; likaså hafva äfven de förfoganden återkallats, som på grund af dessa vidtagits mot kommuner och enskilda personer. Uti en åtgärd, som vidtagits innan förordningen af den 2 april blifvit upphäfd och som är af samma slag som de förfoganden, hvilka med stöd af ifrågavarande förordning vidtagits emot enskilda medborgare, har likväl fortfarande icke rättelse vunnits. Den 21 juli 1905 hade arbetskarlen Karl Gustaf Procopé uti Viborgs stad dräpt öfverstelöjtnanten vid gendarmeriet Wladimir Kramarenko. Ehuru Procopé enligt finsk lag bort för sitt brott dömas af rådstufvurätten i Viborg, har han likväl afförts till S:t Petersburg och där utaf distriktkrigsdomstolen dömts enligt krigslag. För vinnande af rättelse häri hafva Kejserliga Senaten och Prokuratorn i Senaten till Hans Kejserliga Majestät ingått med underdåniga framställningar, men har Hans Majestät i nåder täckts lämna dessa utan af seende. 4) Bland förordnanden, som borde upphäfvas, nämndes i Ständernas förenämnda petition äfven de förordnanden af den 10 november 1903, genom hvilka en afdelt rysk gendarmkår tilldelats tjänstebefogenhet i Storfurstendömet. I skrifvelse af den 17 februari 1905 anhöllo Ständerna vidare särskildt därom, att Hans Majestät genom att upphäfva ofvannämnda förordnanden behagade i nåder Grundlaggutskottets betänkande N;o 4.

5 Berättelse om Styrelsens tillgöranden. 5 anbefalla, att gendarmer ej vidare skulle användas i angelägenheter, som rörde finska medborgare eller eljes tillhörde ordningsmaktens uppgifter i detta land. Statsutskottet har i sitt betänkande angående statsverkets tillstånd, hvilket af Ständerna godkänts, dessutom uttalat^ att det vore ur rättslig synpunkt tillbörligt, att den på stationerna vid Finska statsjärnvägarna år 1870 införda och från år 1897 delvis med finska statsmedel underhållna gendarmbevakningen blefve inskränkt till järnvägsstationer inom Kejsardömets område, där den finska staten såsom järnvägens ägare vore skyldig att iakttaga de i Kejsardömet gällande ordningsregler, hvaremot alla i ordningens och säkerhetens intresse erforderliga bevakningsåtgärder å stationer på finskt område borde handhafvas af finska polisfunktionärer. Genom manifestet af den 4 november 1905 upphäfdes förordnandena af den 10 november 1903, genom hvilka åt af delta ryska gendarmkåren tilldelats tjänstebefogenhet i Finland, hvarefter finska statsverket genom nådig befallning af den 29 november 1906 fritogs från den detsamma genom nådig befallning af den 10 december 1903 åhvälfda skyldigheten att ur finska medel bestrida kostnaderna för Finländska Gendarmstyrelsens underhåll. Hvad gendarmbevakningen på de finska järnvägsstationerna vidkommer, har däremot Ständernas anmärkning, att gendarmer ej vidare skulle användas i angelägenheter, som tillhörde ordningsmaktens i landet uppgifter, icke föranledt åtgärd. 5) I enlighet med Ständernas underdåniga petition upphäfdes genom nådiga manifestet af den 4 november 1905 bland annat förordningen af den 31 (18) juli 1902 angående ändring af särskilda stadganden rörande tjänsterna vid civilstaten i Finland, enligt hvilken förordnings första punkt åt ryska infödingar medgafs rätt att bekläda tjänster vid finska civilstaten. Fortfarande inne- Grundlagsutskottets betänkande N:o 4.

6 U. B. hafvas likväl särskilda befattningar vid statssekretariatet för Finland och generalguvernörskansliet af personer, som icke äro finske medborgare. Ständernas underdåniga petition vid urtima landtdagen åren därom, att detta mot grundlagarna stridande förhållande skulle rättas, har af Hans Majestät i nåder lämnats utan afseende. 6) Ytterligare hade Ständerna i ofta nämnda underdåniga skrifvelse af den 31 december 1904 anhållit, bland annat, att särskilda i skrifvelsen och därtill fogade bilagor nämnda författningar och stadganden skulle revideras i syfte att afvikelserna från grundlag etter allmän lag måtte varda från desamma aflägsnade. De flesta af dessa författningar och stadganden hafva sedermera upphäfts. Hvad sådana vidkommer, beträffande hvilka dylik åtgärd ännu icke vidtagits eller eljes vänta af Ständerna emotsedd revision, får Utskottet framhålla följande: a) Beträffande nådiga förordningen af den 2 juni 1904, angående utsträckande till Finland af verkan utaf författningarna angående förvaltningen af trupper i fält m. m., har Kejserliga Senaten den 9 april 1907 hos Hans Kejserliga Majestät hemställt, att sagda förordning måtte upphäfvas och åt Senaten i nåder uppdragas att angående de i sagda förordning behandlade ämnen, om hvilka stadganden i Finland vore af nöden, utarbeta ett lagförslag, hvilket, därest det vunne Hans Majestäts godkännande, i sinom tid skulle Landtdagen föreläggas. Svar å denna underdåniga hemställan har ännu icke ankommit till Senaten. b) Förutom i petitionen af den 31 december 1904 anhöllo Ständerna uti underdånig skrifvelse för den 12 april 1905, bland annat, att, enär förändringar af den uti Finland gällande myntlag icke kunde utan Ständernas vetskap och samtycke lagligen vidtagas, de uti förordningen af den 9 juni 1904 ingående bestämmelserna om införande af ryskt mynt såsom lagligt betalningsmedel i Grundlagsutskottets betänkande N:o 4.

7 Berättelse om Styrelsens tillgöranden. 7 Finland icke måtte komma till verkställighet. Af berättelsen framgår att Kejserliga Senaten uti affordradt utlåtande den 25 maj 1906 i anledning af Ständernas sistnämnda underdåniga anmälan förenat sig om densamma. Tilläggas bör, att ifrågavarande förordning icke bragts i verkställighet. c) Till de stadganden, beträffande hvilka Ständerna uti sin underdåniga petition af den 31 december 1904 anhållit om förenämnda revision, hörde jämväl Inrikesministerns i Kejsardömet, genom Kommunikationsexpeditionens bref den 15 juni 1900 delgifna förfogande af den 18 (5) maj samma år, innefattande förändrade föreskrifter rörande postfrankotecken, som äro gångbara i Finland. Sagda förfogande, hvilket fortfarande icke är revideradt, står i öfverensstämmelse med nådiga manifestet angående postväsendet i Storfurstendömet Finland, gifvet den 12 juni (31 maj) 1890, hvarigenom ledningen af finska postverket koncentrerades uti Inrikesministeriet i Kejsardömet. Angående detta manifest yttrade Statsutskottet vid landtdagen åren uti sitt af Ständerna godkända betänkande angående finansrelationen, att detsamma borde upphäfvas såsom stridande mot grundlag. Beträffande sagda nådiga manifest har Utskottet ur handlingar, som stått till dess förfogande, inhämtat följande : Sedan Kejsaren och Storfursten Alexander III genom Finlands dåvarande Ministerstatssekreterare, Generallöjtnanten Ehrnrooth meddelad befallning år 1889 i nåder förordnat, att frågorna om förändring af Finlands tull-, post- och myntväsende borde tagas under handläggning i syfte att få därtill hörande inrättningar förenade med motsvarande inrättningar i Kejsardömet, har Hans Kejserliga Majestät medels nådig befallning till Finlands dåvarande Generalguvernör Grefve Heiden den 23 december 1889 bestämt, att under ordförande- Grundlagsutskottets betänkande N:o 4.

8 U. B. skåp af Generalguvernören tre kommissioner skulle nedsättas, uti hvilka samtliga skulle såsom medlemmar inträda två representanter för styrelsen i Finland samt dessutom i tull- och myntkommissionen två tjänstemän från Finansministerium i Kejsardömet äfvensom i postkommissionen två tjänstemän från Inrikesministerium i Kejsardömet. Efter det den sålunda tillsatta postkommissionen afgifvit sitt betänkande och Ministerstatssekreteraren föredragit detsamma jämte Generalguvernören Heidens särskilda utlåtande i saken, hvarvid Hans Kejserliga Majestät förordnat, att Inrikesministern i Kejsardömet ägde innan sakens slutliga afgörande däri afgifva särskildt utlåtande, har Hans Kejserliga Majestät den 11 mars 1890 täckts godkänna följande stadganden: 1. Ledningen af Finlands postväsende skall koncentreras uti Ministerium för inrikesärendena och Öfverstyrelsen för posten och telegraferna. 2. Ät Ministern för inrikesärendena öfverlämnas att vid postverket i Storfurstendömet Finland i stället för de lokala förordningarna införa de i Kejsardömet gällande reglementen och taxor, hvarvid han meddelar Finlands Generalguvernör sina förfoganden i och för promulgering i stadgad ordning. 3. Åt Ministern för inrikesärendena öfverlämnas: a) att genom Chefen för post- och telegraföfverstyrelsen eller honom underlydande tjänstemän verkställa revision af postanstalterna i Finland; b) att meddela vid sagda inrättningar anställda tjänsteman instruktioner och föreskrifter angående deras skyldigheter och verksamhet. 4. Finske Postdirektören utnämnes af Hans Majestät, på af Generalguvernören gjord f ramställning, grundad på öfverenskommelse med Ministern för inrikesärendena. Crrundlagsutskottets betänkande N:o 4.

9 Berättelse om Styrelsens tillgöranden Besättandet af of riga befattningar vid postverket i Finland äger rum enligt hittills gällande ordning, dock att de tjänstemän, hvilka af Senaten för Finland utnämnas, skola utses efter öfverenskommelse med Chefen för post- och telegraföfverstyrelsen. 6. Kännedom af ryska språket skall vara obligatorisk för alla, hvilka framdeles komma att anställas vid postanstalterna i Storfurstendömets städer och i Viborgs län. 7. Utgifts- och inkomstförslagen för postverket i Finland granskas preliminärt vid Öfverstyrelsen för posten och telegraferna samt öfverlämnas jämte dess utlåtande till Kejserliga Senaten för Finland, hvilken uti stadgad ordning hemställer dem till nådig fastställelse. Därjämte har Hans Kejserliga Majestät i nåder velat, att Kejserliga Senaten för Finland oförtöfvadt skulle framställa sina förslag angående formen och ordningen, hvari promulgationen af dessa nådigst meddelade ledande bestämningar borde äga rum. I anledning häraf beslöt Kejserliga Senaten den 18 april 1890 att i underdånighet meddela Hans Kejserliga Majestät, att Senaten till fullgörande af Hans Majestäts nådiga befallning uppgjort underdåniga förslag dels till den lagstiftningsåtgärd, som kunde vidtagas i administrativ väg, dels till landtdagsproposition, omfattande de bestämningar, hvilka enligt landets grundlagar erfordrade Ständernas medverkan. Den administrativa lagstiftningsåtgärden föreslog Senaten att fördelas å: a) förordning angående det finska postverkets anslutning till postväsendet i Kejsardömet; och b) ett nådigt reskript till Generalguvernören öfver Finland, rörande besättande af de högre tjänsterna vid postverket. Senatens förslag till landtdagsproposition innehöll förordnanden, i enlighet med Hans Kejserliga Majestäts befallning, i syfte att hufvudledningen för finska postväsendet skulle koncentreras hos Ministerium för inrikesärendena och G-rundlagsutskottets betänkande N:o 4.

10 U. B. uti Öfverstyrelsen för posten och telegraferna för Kejsardömet samt stadganden angående Ministerns för inrikesärendena maktbefogenhet beträffande finska postverket. Vid öfversändandet af denna underdåniga hemställan till Ministerstatssekreteraren för Finland, för att Hans Kejserliga Majestät föredragas, förklarade Generalguvernören sig för sin del vara af den åsikt, att de i nåder godkända förordnandena i postfrågan kunde utfärdas i form af ett nådigt reskript, och bifogade Generalguvernören samtidigt förslag till reskriptet. Med anledning af Senatens underdåniga hemställan och Generalguvernörens nämnda förslag anhöll dåvarande t. f. Ministerstatssekreteraren, Generallöjtnanten von Daehn om utlåtande af Inrikesministern i Kejsardömet. I sådant syfte anmärkte Inrikesministern uti skrifvelse till Ministerstatssekreteraren den 27 april 1890, att Kejserliga Senaten syntes hafva förutsatt, att Finlands Ständer, vid behandlingen af den utaf Senaten utarbetade nådiga propositionen, kunde göra ändringar i de af Hans Kejserliga Majestät nådigst godkända förordnandena, h varjämte Inrikesministern framhöll, att Senatens förslag innefattade afvikelser från Hans Kejserliga Majestäts befallningar. På grund däraf förklarade Inrikesministern sig i allo omfatta den af Generalguvernören öfver Finland uttalade åsikt, att nådiga förordnandet af den 10 mars 1890 kunde utfärdas uti den form Generalguvernören förordat, dock sålunda, att ordalydelsen i det nådiga manifestet, sådant det af Generalguvernören föreslagits, borde i särskilda afseenden ändras, och insände Inrikesministern samtidigt förslag till dessa ändringar. Sedan t. f. Ministerstatssekreteraren i anledning häraf underställt ett nytt förslag till nådigt manifest Inrikesministerns granskning och denne på anhållan af t. f. Ministerstatssekreteraren förklarat, att han icke hade något att emot detsamma anmärka, föredrog Ghntndloffsutskottets betänkande N:o 4.

11 Berättelse om Styresens tillgöranden. n t. f. Ministerstatssekreteraren von Daehn ärendet för Hans Majestät Kejsaren och Storfursten, underställande därvid Hans Majestäts granskning äfven Senatens underdåniga förslag i ämnet. För sin del förklarade sig t. f. Ministerstatssekreteraren omfatta den åsikt, som uttalats af Generalguvernören och Inrikesministern, samt föreslog i enlighet därmed att Hans Majestät täcktes fastställa förslaget till nådigt manifest. Detta förslag erhöll äfven Hans Majestäts fastställelse, och utfärdades med anledning däraf den 12 juni (31 Baaj) 1890 nådiga manifestet angående Postväsendet i Storfurstendömet Finland. Hans Kejserliga Majestäts nådiga manifest angående postväsendet i Finland föredrogs i Senaten den 7 juli 1890 och sedan föredraganden, med afseende därå att manifestets bestämningar, såvidt desamma inrymde ämbetsbefogenhet åt Inrikesministerium samt Ofverstyrelsen för posten och telegraferna i Kejsardömet, icke läte förena sig med de för Storfurstendömet gällande grundlagar, såsom sin åsikt uttalat, att Senaten borde i underdånighet anmäla det Senaten vore af grundlag förhindrad att i ärendets dåvarande skick vidtaga åtgärd för bringande till verkställighet af Hans Kejserliga Majestäts uti antydda delar af manifestet tillkännagifna nådiga vilja, beslöt Senaten, att det nådiga manifestet skulle i författningssamlingen intagas. För undanrödjande af den rättskränkning, som sålunda ägt rum, anhöllo Ständerna i underdånig skrifvelse af den 28 maj 1891 att genom nådig författning skulle förklaras, «att Finlands folk äfven i afseende å landets postväsende skall åtnjuta dess i grundlag" tillförsäkrade, af rikets Monarker bekräftade rätt till förvaltning genom landets egna myndigheter". Ständernas petition beträffande det finska postverkets rättsliga ställning föredrogs, i afseende å afgifvande af utlåtande, i Kejserliga Senaten den 10 november 1891, därvid Sena- Grundlagsutskottete betänkande N:o 4.

12 U. B. ten beslöt att för ärendets beredning nedsätta ett utskott. Ärendet företogs ånyo till åtgärd vid Senatens plenum den 30 september Därvid yppades i Senaten olika åsikter. En ledamot af Senaten ansåg, att emedan enligt gällande grandlag icke någon gren af landets förvaltning kunde underordnas ämbetsmän, som ej vore finske medborgare och icke underlydde landets lag, samt Hans Kejserliga Majestät uti Dess med djup undersåtlig tacksamhet i landet mottagna nådiga reskript af den 28 februari 1891 nådigst förklarat, att det icke inginge i Hans Majestäts afsikter att ändra principerna för den i landet gällande ordningen för den inre styrelsen, så borde till Hans Kejserliga Majestäts nådiga pröfning öfverlämnas, om ej Ständernas underdåniga petition förtjänade nödigt afseende och Senaten kunde bemyndigas att uppgöra förslag till författning i ämnet. Några af Senatens ledamöter funno, att emedan Senaten allaredan i underdånig hemställan af den 18 april 1890 uttalat sin uppfattning i frågan om det finska postverkets rättsliga ställning, Senaten uti nu föreliggande fall borde inskränka sig till att till Hans Kejserliga Majestäts eget höga bedömande öfverlämna Ständernas framställning. Andre ledamöter slutligen voro af den åsikt, att enär gällande grundlag i sig själf vore förbindande och Hans Kejserliga Majestät uti dess med djup undersåtlig tacksamhet i landet mottagna nådiga reskriptet af den 28 februari 1891 nådigst behagat utlofva att oförändradt bevara det finska folkets rättigheter och privilegier samt nådigst förklarat, att det icke inginge i Hans Majestäts afsikter att ändra principerna för den i landet gällande ordningen för den inre styrelsen, anledning icke förefunnes till utfärdande af en så beskaffad författning som den, hvarom Ständerna underdånigst anhållit, samt ansågb förty att Senaten borde hos Hans Kejserliga Majestät i underdånighet hemställa, om icke Hans Kejserliga Majestät i nåder Grundlagsutskottets betänkande N:o A.

13 Berättelse om Styrelsens tillgöranden. 13 täcktes låta Ständernas ifrågavarande underdåniga petition förfalla. Sistanförda mening blef Senatens beslut i saken. I skrifvelse till Generalguvernören af den 4 /i«^e" bruari 1893 meddelade Ministerstatssekreteraren, att Hans Kejserliga Majestät den 3 /is i samma månad förordnat, att Ständernas oftanämnda underdåniga petition skulle förfalla. E-edan därförinnan hade Ministern för inrikesärendena uti skrifvelse till Generalguvernören af den 5 december 1890 tillkännagifvit, att han hade för afsikt att från ingången af följande år vidtaga med de i Kejsardömet gällande poststadgandens införande efterhand i Finland och i sådant afseende föreslagit, bland annat, att Kejsardömets frankotecken skulle införas i landet från början af år 1891, dock sålunda att tillsvidare äfäfven de finska frimärkena finge användas vid brefväxling inom Finland samt, intill den l juli 1891, jämväl för brefförsändelser till Ryssland och utrikes ort. Detta förslag hade Generalguvernören tillstyrkt, men likväl därjämte förordat, att tiden för genomförandet af åtgärden skulle framflyttas några månader. Uti sitt i anledning häraf den 13 februari 1891 afgifna utlåtande framhöll Senaten, att, enligt Senatens tanke, nådiga manifestet den 12 juni 1890 icke innehölle något stadgande, på grund af hvilket kunde förordnas, att inom Finland allenast frankotecken å ryskt mynt finge komma till användning. Om också frankotecken i ryskt mynt infördes i rörelsen inom Finland, borde likväl jämnsides med dessa få användas äfven finska frimärken åtminstone vid brefväxling inom landet. Genom förordnande af den 19 /si mars 1891 förbjöds sedermera användandet af finska frimärken såsom betalning för korrespondens till Kejsardömet. Uti de handlingar, till hvilka Utskottet haft tillgång, återfinnes ånyo frågan om upphörandet af de finska fri- GrundlaffsutsJcottets betänkande N:o 4.

14 U. B. märkenas användning först år Uti skrifvelse af den 4 /ic augusti 1899 meddelade t. f. Generalguvernören Kejserliga Senaten, i af seende å den på Senaten ankommande åtgärd, ett af Ministern för inrikesärendena i Kejsardömet den 23 juli samma år utfärdadt förfogande, hvari bestämdes, att uteslutande Kejsardömets frimärken skulle användas, från den l januari 1900 vid brefväxling med utrikesort samt från den l juli samma år vid korrespondens inom Finlands gränser. Ärendet behandlades af Senaten den 7 oktober 1899, och beslöt Senaten att, i anledning af Inrikesministerns förfogande, till Hans Kejserliga Majestät aflåta en underdånig skrifvelse, hvari Senaten, enär Senaten före ärendets af görande icke medgif vits tillfälle att däri uttala sig, underdånigst utvecklade såväl sakens rättsliga sida som de af omförmälda förfogande härflytande praktiska olägenheterna. Senaten framhöll, att den under Ständernas medverkan den 9 augusti 1877 utfärdade nådiga förordningen rörande öfvergång till guldmyntfot i Storfurstendömet Finland, jämförd med förordningarna angående uppbördsväsendet, innebure, att alla afgifter till kronan skulle vara fastställda i landets mynt och att vid sådant förhållande, då frimärkena i själfva verket icke vore annat än kvittenser öfver erlagda afgifter till kronan, dessa märken borde lyda å finskt mynt. Den af Inrikesministern afsedda reformen berörde förty landets lagligen fastställda myntväsende och förutsatte följaktligen för sitt genomförande en lagstiftningsåtgärd, som påkallade Ständernas medverkan. Slutligen meddelade Senaten, att Senaten icke ansett sig kunna bringa till verkställighet Inrikesministerns omförmälda förfogande, utan hemställde underdånigst, det täcktes Hans Kejserliga Majestät nådigst tillåta, att de finska postfrankotecknen finge fortfarande begagnas såsom dittills. Jämlikt Inrikesministerns i Kejsardömet förfogande af den 18 (5) maj 1900 inställdes sedermera från den Grundlagsutskottets betänkande N:o 4.

15 Berättelse om Styrelsens tillgöranden augusti 1900 användningen af finska postfrankotecknen för utrikes korrespondens, men vid brefväxlingen inom landet tilläts att jämnsides med Kejsardömets frimärken använda af v en postmärken med valörer å finskt mynt, hvilka märken för öfrigt borde vara till utseendet enahanda som Kejsardömets märken. Sådana märken infördes i bruk den 14 januari Därförinnan hade Ständerna uti skrifvelse af den 5 juni 1900 underdånigst anhållit, att Hans Kejserliga Majestät täcktes, till iakttagande vid ledningen af postväsendet, i nåder förordna, att alla frankotecken för försändelser från finska postanstalter skulle innehålla uppgift å de belopp finskt mynt, som för desamma skola erläggas. I anledning af den petition, som den 31 docember 1904 afläts af landets åren till landtdag församlade Ständer och efter det Hans Kejserliga Majestät uti nådiga manifestet af den 4 november 1905 anbefallt Senaten att ingå i granskning af särskilda i Ständernas petition uppräknade stadganden, till hvilka hörde äfven ofvannämnda förfogande af Inrikesministern den 18 oktober 1900, beslöt Senaten den 11 oktober 1906 till underdånig hemställan i ärendet. Senaten framhöll att nådiga manifestet af den 12 juni 1890 och de på grund af detsamma vidtagna förfogandena icke stode i öfverensstämmelse med de för Storfurstendömet Finland gällande lagar samt hemställde, på grund af anförd detaljerad utredning, underdånigst, det skulle berörda nådiga manifest upphäfvas. Ärendet är icke ännu på högsta ort afgjordt. H. Uti underdånig skrifvelse för den 10 april 1905 hade Ständerna framhållit, bland annat, att genom nådiga kungörelsen af den 8 augusti 1901 tre ordinarie inspektorstjänster för ryska språkundervisningen inrättats vid Skolöfverstyrelsen; att uti sagda kungörelse, i strid G-rundlagsutekottets betänkande N:o é.

16 U. B. med den allmänna grundsatsen för Finlands styrelse och förvaltning, föreskrifvits att nämnda inspektörer skulle utses företrädesvis bland ryska infödingar; samt att berörda författning dessutom innehölle åtskilliga andra bestämningar, hvilka icke voro förenliga med den allmänna ordningen för undervisningens öfvervakande och hvilka, tillämpade i praktiken, visat sig vara till hinder för skolväsendet. Med anledning häraf anhöllo Ständerna,.att allt obehörigt öfvervakande af skolorna måtte upphöra. Af Styrelsens berättelse framgår, att Senaten med anledning af denna Ständernas petition den 5 december 1906 hemställt om fastställande af förslag till nådig förordning angående omorganisation af inspektionen för undervisning i ryska språket vid elementarläroverken i Finland samt att genom denna förordning måtte upphäfvas sagda nådiga kungörelse af den 8 augusti 1901, och att de vid Öfverstyrelsen härförinnan inrättade inspektorstjänsterna för ryska språket indragas af vensöm en ny öfverinspektorstjänst för sagda språk vid Öfverstyrelsen inrättas. Ärendet har ännu icke å högsta ort afgjorts. in. Uti underdånig skrifveise för den 13 april 1905 hade Ständerna anhållit, att Hans Kejserliga Majestät täcktes till Ständerna så snart som möjligt aflåta nådig proposition om tryckfrihetslag samt emellertid meddela föreskrift därom, att tillämpningen af gällande pressförfattningar, intill dess tryckfrihetslag utfärdats, skulle undergå sådan förändring, att pressförhållandena bragtes uti en ordning såvidt möjligt motsvarande den, hvars åstadkommande genom tryckfrihetslag afsåges. Genom nådiga manifestet af den 4 november 1905 uppdrog Hans Kejserliga Majestät åt Senaten att utarbeta förslag till grundlagsstadganden, som tillförsäkrade Grwidlagsutskottets betänkande N:o é.

17 Berättelse om Styreslens tillgöranden. 17 landets medborgare ordets frihet samt församlings- och föreningsfrihet, äfvensom att uppgöra förslag till tryckfrihetslag samt omedelbart utfärda kungörelse om inställande af den preventiva censurens verksamhet. I enlighet härmed af läts till landtdagen åren nådig proposition till lag angående yttrande-, församlings- och föreningsfrihet samt en särskild nådig proposition till lag angående tryckfriheten, och hafva Ständerna antagit samt Hans Kejserliga Majestät därefter stadfäst förstnämnda lag, men den af Ständerna godkända tryckfrihetslagen har ännu icke blifvit af Hans Kejserliga Majestät stadfäst. Enär i lagen om yttrande-, församlings- och föreningsfrihet med giltighet af grundlag stadgas, att finsk medborgare äger ordets frihet samt rättighet att genom tryck utgifva skrift eller bildlig framställning, och må ej hinder härför i förväg läggas," och emedan däri likaledes uttalas, att «stadganden angående hvad vid dessa rättigheters utöfning iakttagas bör skola utfärdas i den ordning, som gäller för stiftande af allmän lag," så måste oberoende däraf, att tryckfrihetslagen ännu icke blifvit stadfäst, likväl den grundsats gälla, att hinder icke få i förväg läggas för finsk medborgare att utgifva periodiskt eller annat tryckalster samt att ej heller föreskrifter i administrativ väg kuima utfärdas därom, hvad vid utöfningen af denna, genom grundlag tillförsäkrade rättighet skall iakttagas. Likaså synes uppenbart vara, att sedan anförda grundlagsstadganden trädt i kraft, tidigare omordade rättighet inskränkande föreskrifter i pressförordningen, hvilka stå i strid med berörda grundlagsstadganden, upphört att gälla. Till sådana, numera upphäfda stadganden i pressförordniugen höra icke blott de, enligt hvilka rätten att utgifva periodisk tidskrift är beroende af myndighets tillstånd, utan äfven stadgandena angående den preventiva censuren. Att Ständerna hyst enahanda uppfattning, framgår af Lagutskottets vid Grrundlagsutskottets betänkande N:o 4.

18 U. B. landtdagen åren afgifna betänkande angående tryckfrihetslagen, uti hvilket betänkande anföres, att stadgandet, att enhvar äger rätt att utan något i förväg lagdt hinder utgifva tryckskrift, innebär, att den prevensiva censuren och koncessionssystemet upphört att finnas till. Sådant oaktadt har det inträffat, att en person, som anmält sig sinnad att utgifva tidning, icke för ändamålet godkänts, att svårigheter beredts utgifvare, hvilka icke anhållit om tillstånd att utgifva periodisk tryckskrift, samt att till och med utgifvande af tryckskrift i förväg förbjudits. Sålunda har nyligen till offentligheten kommit, att enligt förordnande af Generalguvernören of ver landet den 27 sistlidne september finske medborgaren, handlanden A. Mitrofanoffs från Jyväskylä stad anhållan att få utgifva en periodisk tryckskrift under benämning»karjalaisten pakinoita" blifvit afslagen, likasom ock att, efter det Prokuratorn i Kejserliga Senaten uti skrifvelse af den 4 innevarande oktober ingått med påminnelse därom att sagda förfogande icke vore med lag öfverensstämmande, Generalguvernören i en den 13 i samma månad dagtecknad skrifvelse uttalat sig därhän, att koncessionssystemet fortfarande vore gällande. På grund af ifrågavarande Berättelse äfvensom i Landtdagen framställda förslag, åsyftande att aflägsna ännu rådande afvikelser från den lagliga ordningen, får Grundlagsutskottet vördsamt hemställa, att Landtdagen ville till Hans Kejserliga Majestät ingå med en underdånig skrifvelse af följande innehåll: Rikets höge Monarker hafva under näst förflutna århundrade hållit vid makt och under medverkan af Finlands Landtdag ytterligare utvidgat de rättigheter, Grrundlagsutskottets betänkande N:o 4.

19 Berättelse om Styrelsens tillgöranden. 19 hvilka Hans Majestät Kejsaren Alexander I för evärdeliga tider tillförsäkrat Finlands folk. De afvikelser från grundlagsenlig ordning, hvilka tid efter annan ägt rum, hafva nästan alla varit af endast öfvergående beskaffenhet. De längst syftande och mest djupt gående inskränkningar i landets inre själfständighet, hvilka tillhöra tidsrymden , blefvo väsentligen undanröjda genom Eders Kejserliga Majestäts nådiga manifest af den 4 november I detta nådiga manifest har Eders Kejserliga Majestät, vid slutlig pröfning af Ständernas underdåniga petition af den 31 december 1904 om åtgärder för den lagliga ordningens återställande i landet, funnit desamma förtjänta af Eders Kejserliga Majestäts höga uppmärksamhet och böra bringas i verkställighet. På samma gång Eders Kejserliga Majestät dels till kraft och verkan upphäft, dels inställt tillämpningen af särskilda författningar, har Eders Kejserliga Majestäts täckts i nåder anbefalla Senaten att utan dröjsmål skrida till revision af andra, i Ständernas petition berörda författningar, hvilka påkallade ändring. Uti dessa nådiga föreskrifter, hvilka innehållas i, ofvanberörda nådiga manifest, skönjer Landtdagen den tydligaste yttring af Eders Kejserliga Majestäts höga vilja att åt Finlands grundlagar återgifva deras fulla kraft på alla områden. På samma gång Landtdagen frambär uttrycken af den lifliga tillfredsställelse, Eders Kejserliga Majestäts nådiga beslut väckt hos Finlands folk, har Landtdagen, likmätigt sin plikt gentemot Monarken och folket, ansett sig böra i Eders Kejserliga Majestäts nådiga åtanke underdånigst bringa, att områden af vårt lands statslif ännu finnas, å hvilka Eders Kejserliga Majestäts i omordade nådiga manifest kungjorda höga vilja att återställa den lagliga ordningen i landet ännu icke förverkligats. Grundlagsutskottets betänkande. N:o 4.

20 U. B. Bland författningar, som uppräknas i Finlands Ständers förenämnda underdåniga petition, hänföres äfven en till det finska postväsendet. Missförhållandena inom postväsendet bestodo likväl redan före den tid, som Ständernas underdåniga petition närmast afser. I nådiga manifestet af den 12 juni (31 maj) 1890 stadgades, att ledningen af Finska postverket skall koncentreras uti Inrikesministerium i Kejsardömet samt Öfverstyrelsen för posten och telegraferna därstädes. Med anledning häraf framhöllo Ständerna vid 1891 års lagtima landtdag i underdånig petition af den 28 maj, att enligt Finlands grundlagar kan icke någon gren af landets förvaltning i ett eller annat afseende underordnas ämbetsmän, som ej äro finske medborgare och icke underlyda landets lag, därest icke undantag från denna princip kommer till stånd i den för ändring af grundlag i Landtdagsordningens 71 fastställda ordning". I syfte att få den afvikelse från gällande lag, som anförda manifest sålunda innebär, upphäfd, anhöllo Ständerna att Eders Kejserliga Majestät täcktes genom nådig författning förklara,,,att Finlands folk äfven i afseende å landets postväsende skall åtnjuta dess i grundlag tillförsäkrade, af rikets Monarker bekräftade rätt till förvaltning genom landets egna myndigheter". En sådan förklaring har likväl icke utfärdats, och utöfva nyssnämnda myndigheter i Kejsardömet fortfarande med afseende å Storfurstendömets postväsende den dem i sagda nådiga manifest tillagda ämbetsbefogenhet. Landtdagen finner icke nödigt att här utförligare redogöra för alla de förvecklingar och mångahanda svårigheter af praktisk art, för hvilka landets postväsende varit utsatt i följd af de förfoganden, som af myndigheterna i Kejsardömet, med stöd af åberopade nådiga manifest och ofta äfven stridande mot innehållet af manifestet, vidtagits. Mest kännbara och i det dagliga lifvet ingripande äro onekligen de olägenheter, som fram- Grundlagzutskottets betänkande N'o 4.

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. - Landtd. Sv. - Prop. N:o 13. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition, innehållande förslag till lag angående brandstodsföreningar. Stormäktigste, Allernådigste

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 21. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel för folkskolväsendet under år 1908. Stormäktigste, Allernådigste

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 20. Finlands Landtdags underd å n i g a svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående kommunikationsfonden. Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18 Helsingfors/Mariehamn 2.6.2015 Nr 16/15 Hänvisning Ålands lagtings skrivelse 29.4.2015, nr 89/2015. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande över landskapslagen

Läs mer

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Till Kongl. Quarantaines kommissionen i Götheborg! Ehuru sterbhusdelägarne efter aflidne Handlanden Adam

Läs mer

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10) P r o c l a m a t i o n. Det är med det största missnöje som Hans RYSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och S t o r m ä c h t i g s t e F u r s t e, ser sig tvungen, at låta Sina under mit

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Inledning Europarådets medlemsstater och övriga stater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets ändamål är att uppnå en större

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39 Helsingfors/Mariehamn 21.1.2013 Nr 7/13 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 28.11.2012, nris 187,190, 192, 194, 196, 198 och 200/2012 Till Justitieministeriet

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. ST. Prop. N:o 22. Finlands Landtdags u n - derdånigasvar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel till de bekof, för hvilkas bestridande de ordinarie statsinkomsterna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

1908. - Motionsbetänkande N:o 1.

1908. - Motionsbetänkande N:o 1. 1908. - Motionsbetänkande N:o 1. Ekonomiutskottets betänkande N:o 1 med anledning af i Landtdagen väckta motioner med förslag till lag angående förbud för bolag och andelslag samt i vissa fall för enskilda

Läs mer

STADGAR FÖR ASSISTANSANORDNARNA

STADGAR FÖR ASSISTANSANORDNARNA STADGAR FÖR ASSISTANSANORDNARNA Med personlig assistans förstås i dessa stadgar insatsen personlig assistans i enlighet med lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, eller

Läs mer

N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område.

N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område. Malmö stadsfullmäktiges protokoll den 19 december 1913. N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område. Spårvägsstyrelsens framställning i fråga om anläggande af spårväg inom Baltiska

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND För förvaltningen av de medel, som på grund av 1950 och 1951 års avtal angående konjunkturutjämningsavgifter mellan Statens Handels- och Industrikommission, å ena samt Svenska

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

Förordningar, kungörelser etc. rörande margarin i Svensk Författningssamling åren 1885-1950

Förordningar, kungörelser etc. rörande margarin i Svensk Författningssamling åren 1885-1950 Förordningar, kungörelser etc. rörande margarin i Svensk Författningssamling åren 1885-1950 Sammanställd av Sigrid Ljunggren 1. 1885:57 Kongl. Maj:ts nådiga förordning, angående kontroll å handel med margarin

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-01-07. Nytt ändamål för PKU-biobanken

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-01-07. Nytt ändamål för PKU-biobanken 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-01-07 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Göran Schäder. Nytt ändamål för PKU-biobanken

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-02-25. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-02-25. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-02-25 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 13 februari

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Ur Nordisk familjebok Uggleupplagan 1908. (se källa) Frihamn (it. porto franco), en hamn, dit varor från

Ur Nordisk familjebok Uggleupplagan 1908. (se källa) Frihamn (it. porto franco), en hamn, dit varor från Ur Nordisk familjebok Uggleupplagan 1908. (se källa) Frihamn (it. porto franco), en hamn, dit varor från alla länder få tullfritt införas. Frihamnen är ett noga begränsadt område, som betraktas liggande

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet)

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Datum Beteckning 2011-05-13 Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Ändamål och medlemskap 1 Kommunförbundet Skåne är en sammanslutning av Skånes primärkommuner med uppgift att inom

Läs mer

Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott

Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott BerättelsenomSundbyholm,sammanställdochnedtecknadidecember2013avettbarnbarniLöfstugan Sundbyholmsslott EgendomenSundbyholmägdesavEskilstunakloster,mendrogsvidreformationen ochreduktionenmedbörjan1527intillkronanavgustavvasaochblevenkungsgård

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne Gåvobrevet jämte testators önskemål beträffande fondens förvaltning med däri gjorda ändringar LO.m. 2009-10-02 GÅVOBREV Jag Ernst August Bång överlämnar härmed

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 223 X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af Bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för året är, med undantag af tvänne längre

Läs mer

Redovisning av stadgeändringar som träder i kraft 2015-01-08

Redovisning av stadgeändringar som träder i kraft 2015-01-08 Redovisning av stadgeändringar som träder i kraft 2015-01-08 Tidigare lydelse av ändrade paragrafer 1.4.3 Styrelsen biträdes i sin verksamhet av utskotten: 1. Förvaltningsutskottet 2. Kulturutskottet 3.

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:3 2008: Datum 2009-02-17 Dnr B 5/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Abitur AB, Box 2071, 429 12 SÄRÖ SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB... 3 1. Uppdrag... 3 2. Riktlinjer för mottagande och vidarebefordran

Läs mer

2. Sedelutgifningsrätten.

2. Sedelutgifningsrätten. 36 2. Sedelutgifningsrätten. Dä den under de senast förflutna ären försiggängna betj-dande utveckling af den ekonomiska verksamheten i landet, hvilken särskildt framträdt i grundandet af en mängd nya affärsföretag,

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen,

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, ARRENDEKONTRAKT Koloniträdgårdsföreningen. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. personummer... adress... vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, arrenderätten

Läs mer

Hur lagar och förordningar kommer till Sten Palmgren

Hur lagar och förordningar kommer till Sten Palmgren Hur lagar och förordningar kommer till Sten Palmgren Några historiska milstolpar Medeltidens landskapslagar, stadslagar, 1734 års lag, 1809-1917 Det nordiska lagstiftningssamarbetet Lagstiftningens roller

Läs mer

Promemoria om elinstallatörsförordningens (1990:806) 6

Promemoria om elinstallatörsförordningens (1990:806) 6 ELSÄK2000, v1.1, 2011-11-16 PM 1 (6) Horst Blüchert Generaldirektörens stab 08-508 905 51 2012-02-22 Dnr 12EV1004 Promemoria om elinstallatörsförordningens (1990:806) 6 Elinstallatörsförordningens (1990:806)

Läs mer

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2013-06-18 Dnr 16-2013 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

SFS nr: 2000:592. Departement/ myndighet: Jordbruksdepartementet. Rubrik: Lag (2000:592) om viltvårdsområden. Utfärdad: 2000-06-15

SFS nr: 2000:592. Departement/ myndighet: Jordbruksdepartementet. Rubrik: Lag (2000:592) om viltvårdsområden. Utfärdad: 2000-06-15 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 2000:592 Departement/ myndighet: Jordbruksdepartementet

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (7) meddelat i Stockholm den 10 februari 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB MOTPART Kriminalvården 601 80 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 5 juni 2008

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

PKörkortets historia i Sverige. En översikt. Körkort 1907-1916

PKörkortets historia i Sverige. En översikt. Körkort 1907-1916 1 (7) Datum Vsikd/Vägverkets museum 2007-11-08 Jan-Olof Montelius, 0243-750 30 jan-olof.montelius@vv.se www.vv.se/museum PKörkortets historia i Sverige. En översikt Det första "körkortet" i Sverige Följande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om gränstullsamarbete med Danmark; SFS 2000:604 Utkom från trycket den 4 juli 2000 utfärdad den 15 juni 2000. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring PERSONALSTADGA FÖR HÄRJEDALENS KOMMUN KAP 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde

Läs mer

ARBETSORDNING. för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg; reviderad och beslutad den 1 december 2014

ARBETSORDNING. för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg; reviderad och beslutad den 1 december 2014 ARBETSORDNING för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg; reviderad och beslutad den 1 december 2014 1 Nämndens uppgifter 1. Grundläggande bestämmelser om de regionala etikprövningsnämndernas verksamhet

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund

FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund 1 Benämning och säte Kommunalförbundet benämns Södertörns brandförsvarsförbund och har sitt säte i Haninge kommun, Stockholms län. 2 Medlemmar Medlemmar

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

Reglemente rörande förvaltning av klientmedel och klienters värdehandlingar samt om bokföring m.m. i advokatverksamhet

Reglemente rörande förvaltning av klientmedel och klienters värdehandlingar samt om bokföring m.m. i advokatverksamhet Reglemente rörande förvaltning av klientmedel och klienters värdehandlingar samt om bokföring m.m. i advokatverksamhet utfärdat av Sveriges advokatsamfunds styrelse i juni 1994 Med stöd av 35 andra stycket

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF)

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) - 1 - STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) 1. FIRMA Förbundets firma är Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF). 2. SYFTE Förbundet, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har som syfte att

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969 FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969 Parter Ärende Lokal Närvarande för arbetsgivareparten för tjänstemannaparten Svenska Arbetsgivareföreningen och Svenska Industritjänstemannaförbundet Rekommendationer

Läs mer

1853-09-21 Biskop Israel Bergman till HM Konungen

1853-09-21 Biskop Israel Bergman till HM Konungen Ink. d. 26 Sept. 1853 [Ankomstdatum på Consistoriet] Stormägtigste, Allernådigste Konung! 1853 den 5 Okt. anm. för Kongl. Maj t i Statsrådet. Exped. Nåd. Bref till Consistm i Hernösand och handbref

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter *

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * De stater som är parter i detta protokoll, som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

1907. SVENSK FÖRFATTNI~GS-S1UVfLING. N:r 67.

1907. SVENSK FÖRFATTNI~GS-S1UVfLING. N:r 67. 1907. SVENSK FÖRFATTNI~GS-S1UVfLING. N:r 67. (Detta nudlmer hill' från trycket utkommit den 13 september 1907.) (Rubrik och datum kungöras frän predikstolen.) Jja g ang'å~nde sta(lsplan oell tomtin(lelning;

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 november 2009 Ö 4090-08 KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 76231 Rimbo Ombud: Advokat HB MOTPART

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 3 26A:4

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 3 26A:4 26A:4 Fråga om beräkning av engångsavgift för avstyckning från fastighet för vilken anläggningsavgift bestämd bl.a. med hänsyn till arealen redan hade betalats. S.K. ägde tomten nr 16 i Älvsborg, Göteborgs

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-03-04. Vissa ändringar av balansansvaret på el- och naturgasmarknaderna

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-03-04. Vissa ändringar av balansansvaret på el- och naturgasmarknaderna 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-03-04 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Vissa ändringar av balansansvaret

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar

Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar Föredrag vid Institutet för Skatter & Rättssäkerhet Seminarium 3 oktober 2013 Anders

Läs mer

Entledigande från styrelseuppdrag i stiftelse

Entledigande från styrelseuppdrag i stiftelse BESLUT 1 (5) Allmänna enheten Länsassessor Annika Oldenburg 08-785 40 09 Datum Beteckning 2004-11-17 2062-04-74446 Styrelsen för Anna Johansson Visborgs Stiftelse Box 12315 102 28 STOCKHOLM Entledigande

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883)

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883) SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 2 I denna lag avses med 1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor, 2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4, 3. auktoriserad revisor: en

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2015 T 3680-13 KLAGANDE Royal Palace Handelsbolag, 969717-7799 Sörbyplan 26, 1 tr 163 71 Spånga Ombud: Advokat MC samt jur.kand.

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149]

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] 8 Kap. Om advokater. 1 För riket skall finnas ett allmänt advokatsamfund. Stadgar för samfundet fastställas av regeringen. Advokat är den som

Läs mer

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 november 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över 1. Departementspromemorian Ändringar

Läs mer

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna Sida 1 av 5 Barnfonden Insamlingsstiftelse Organisationsnummer 846003-9020 Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna INSTRUKTION FÖR GENERALSEKRETERAREN MED INSTRUKTION FÖR DEN

Läs mer

STADGAR för Svedala Företagsgrupp ekonomisk förening. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980.

STADGAR för Svedala Företagsgrupp ekonomisk förening. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980. Ändringen är i kursiv stil under respektive paragraf Firma 1 Föreningens firma är Svedala företagsgrupp ekonomisk förening. Föreningens firma är Svedala

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren (den försäkrade). 2 När försäkringen

Läs mer

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01 FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen

Läs mer

Stadgar. Målaremästarna i Borås

Stadgar. Målaremästarna i Borås Stadgar för Målaremästarna i Borås Antagna 1994 Reviderade 1998 Reviderade 1999 Reviderade 2006-1 - 1 Föreningens ändamål Målaremästarnas i Borås (Föreningen), skall organisera måleriföretag inom sitt

Läs mer