Berättelse om Styrelsens tillgöranden. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Berättelse om Styrelsens tillgöranden. 3"

Transkript

1 1907. U. B. Grundlagsutskottets betänkande N:o 4 angående Berättelsen om Styrelsens tillgöranden med anledning af de utaf Finlands Ständer vid Landtdagen åren fattade beslut äfvensom rörande de inom Landtdagen framställda förslag, som afse att atlägsna ännu rådande afvikelser från den lagliga ordningen. Landtdagen har till Grundlagsutskottet för granskning och utlåtande öfverlämnat berättelsen om Styrelsens tillgöranden med anledning af de utaf Finlands Ständer vid landtdagen åren fattade beslut. Därförinnan hade Landtdagen till Grundlagsutskottet öfversändt landtdagsmannen Setäläs m. fl:s adressförslag N:o l angående laglighetens förverkligande på statslifvets alla områden (Bihang I, sid. 5 6), landtdagsmannen Estlanders m. fl:s petitionsförslag N:o 48 därom, att landet finge oförkränkt tillgodonjuta sin grundlagsenliga rätt och att med hänsyn därtill ännu rådande missförhållanden blefve af skaffade (Bihang I, sid. 7 11), samt landtdagsmannen Danielson-Kalmaris m. fl:s petitionsförslag N: o 50 om upphäfvande af nådiga manifestet angående postväsendet af den 12 juni 1890 (Bihang I, sid ). Då dessa adress- och petitionsförslag röra förhållanden, som framträda äfven i ofvannämnda berättelse, har Utskottet funnit sakenligt vara att behandla dem i sammanhang med ifrågavarande berättelse. Grundlagsutskottets "betänkande N'.o é.

2 U. B. För ärendets behandling har Grundlagsutskottet genom förmedling af Ordföranden i Kejserliga Senaten fått emottaga särskilda handlingar från Senaten och Statssekretariatet. Vid granskning af ifrågavarande berättelse har Grundlagsutskottet inhämtat att samtliga ärenden, hvilka varit af Kejsaren och Storfursten medels nådiga propositioner öfverlämnade till Ständerna, likasom ock alla ärenden, uti hvilka Ständerna till Hans Kejserliga Majestät inkommit med underdånig framställning, blifvit afgjorda i öfverensstämmelse med Ständernas beslut. I enlighet med Ständernas önskan har af ven af gjorts största delen af de ärenden, uti hvilka Ständerna till Hans Kejserliga Majestäts nådiga bepröfvande framställt underdåniga petitioner. Ständernas petitioner hafva likväl icke ännu vunnit nådigt bifall i de afseenden, som här nedan nämnas: I. Uti underdånig skrifvelse af den 31 december 190é anhöllo Ständerna, att Hans Kejserliga Majestät täcktes i nåder vidtaga de åtgärder, som för det grundlagsenliga styrelsesättets återupprättande och för den lagliga ordningens återställande i Finland erfordras. 1) Såsom nödvändigt hade Ständerna bland annat framhållit, att nådigt förordnande skulle utfärdas därom, att tillämpningen af värneplikts författningen af den 12 juli 1901 skulle genom omedelbart inställande af uppbåden upphöra och de i anledning af densamma bestämda tvångspåföljder förfalla, hvarjämte och då provisoriska anordningar kunde befinnas erforderliga under tiden tilldess värnepliktsfrågan blifvit grundlagsenligt löst, sådana anordningar torde i laglig ordning påbjudas. Med anledning af denna anhållan har Hans Kejserliga Majestät genom nådiga manifestet af den 29 mars 1905 Grundlagsutskottets betänkande N:o 4.

3 Berättelse om Styrelsens tillgöranden. 3 täckts förordna, att tillämpningen af sagda värnepliktsförfattning skulle tillsvidare inställas, samt genom nådiga manifestet af den 4 november (22 oktober) 1905, hvarmed Hans Majestät i enlighet med det finska folkets enhälliga och innerliga önskan gifvit sitt samtycke till Ständernas i förenämnda skrifvelse gjorda underdåniga anhållan om den lagliga ordningens återställande i Finland, till kraft och verkan upphäft omordade värnepliktsförfattning. Frågan om det finska härväsendets ordnande på grundlagsenligt sätt är likväl allt fortfarande oaigjord. Men då Grundlagsutskottet rörande denna fråga i annat sammanhang afgifvit detaljeradt utlåtande, har Utskottet icke ansett sig böra nu göra annat än härom erinra. 2) I förenämnda underdåniga skrifvelse hade Ständerna äfven anhållit om nådigt förordnande därom, att de med manifestet af den 15 (3) februari 1899 utfärdade grundstadgandena icke skulle erhålla tillämpning, innan däri berörda frågor blifvit ordnade genom en med Ständernas samtycke tillkommen lagstiftningsakt. Med anledning af denna anhållan har Hans Kejserliga Majestät i berörda manifest i nåder anbefallt, att tillämpningen af de till manifestet af den 15 (3) februari hörande grundstadganden skall inställas intill dess de i detta manifest berörda frågorna blifvit genom en lagstiftningsakt ordnade. Manifestet af den 15 februari 1899, hvarom Ständerna både på urtima landtdagen år 1899 och på landtdagen åren uttalat, att hvarken detsamma eller de därtill hörande grundstadgandena äga kraft och helgd af en det finska folket förpliktande lag, har således icke än blifvit definitivt upphäfdt. Särskilda till offentligheten komna omständigheter synas antyda, att tanken på en rikslagstiftning ännu inom Kejsardömets regeringskretsar icke uppgifvits, så ock att det åskådningssätt fortfarande gör sig gällande, att en såbeskaffad lagstiftning kunde äga rum utan bifall af Finlands Landtdag. Grundlagsutskottets betänkande N:o 4.

4 U. B. 3) I samma petition af den 31 december 1904 hade Ständerna uttalat, att temporära förordningen af den 2 april 1903, angående åtgärder for upprätthållande af den statliga ordningen och det allmänna lugnet, jämte förklaringar och tillägg därtill, äfvensom de förfoganden, som på grund af dessa påbud vidtagits emot enskilda personer och kommuner, borde upphäfvas. I enlighet härmed har också genom nådiga manifestet af den 4 november 1905 ofvannämnda förordning jämte därtill hörande förklaringar och tillägg upphäfts; likaså hafva äfven de förfoganden återkallats, som på grund af dessa vidtagits mot kommuner och enskilda personer. Uti en åtgärd, som vidtagits innan förordningen af den 2 april blifvit upphäfd och som är af samma slag som de förfoganden, hvilka med stöd af ifrågavarande förordning vidtagits emot enskilda medborgare, har likväl fortfarande icke rättelse vunnits. Den 21 juli 1905 hade arbetskarlen Karl Gustaf Procopé uti Viborgs stad dräpt öfverstelöjtnanten vid gendarmeriet Wladimir Kramarenko. Ehuru Procopé enligt finsk lag bort för sitt brott dömas af rådstufvurätten i Viborg, har han likväl afförts till S:t Petersburg och där utaf distriktkrigsdomstolen dömts enligt krigslag. För vinnande af rättelse häri hafva Kejserliga Senaten och Prokuratorn i Senaten till Hans Kejserliga Majestät ingått med underdåniga framställningar, men har Hans Majestät i nåder täckts lämna dessa utan af seende. 4) Bland förordnanden, som borde upphäfvas, nämndes i Ständernas förenämnda petition äfven de förordnanden af den 10 november 1903, genom hvilka en afdelt rysk gendarmkår tilldelats tjänstebefogenhet i Storfurstendömet. I skrifvelse af den 17 februari 1905 anhöllo Ständerna vidare särskildt därom, att Hans Majestät genom att upphäfva ofvannämnda förordnanden behagade i nåder Grundlaggutskottets betänkande N;o 4.

5 Berättelse om Styrelsens tillgöranden. 5 anbefalla, att gendarmer ej vidare skulle användas i angelägenheter, som rörde finska medborgare eller eljes tillhörde ordningsmaktens uppgifter i detta land. Statsutskottet har i sitt betänkande angående statsverkets tillstånd, hvilket af Ständerna godkänts, dessutom uttalat^ att det vore ur rättslig synpunkt tillbörligt, att den på stationerna vid Finska statsjärnvägarna år 1870 införda och från år 1897 delvis med finska statsmedel underhållna gendarmbevakningen blefve inskränkt till järnvägsstationer inom Kejsardömets område, där den finska staten såsom järnvägens ägare vore skyldig att iakttaga de i Kejsardömet gällande ordningsregler, hvaremot alla i ordningens och säkerhetens intresse erforderliga bevakningsåtgärder å stationer på finskt område borde handhafvas af finska polisfunktionärer. Genom manifestet af den 4 november 1905 upphäfdes förordnandena af den 10 november 1903, genom hvilka åt af delta ryska gendarmkåren tilldelats tjänstebefogenhet i Finland, hvarefter finska statsverket genom nådig befallning af den 29 november 1906 fritogs från den detsamma genom nådig befallning af den 10 december 1903 åhvälfda skyldigheten att ur finska medel bestrida kostnaderna för Finländska Gendarmstyrelsens underhåll. Hvad gendarmbevakningen på de finska järnvägsstationerna vidkommer, har däremot Ständernas anmärkning, att gendarmer ej vidare skulle användas i angelägenheter, som tillhörde ordningsmaktens i landet uppgifter, icke föranledt åtgärd. 5) I enlighet med Ständernas underdåniga petition upphäfdes genom nådiga manifestet af den 4 november 1905 bland annat förordningen af den 31 (18) juli 1902 angående ändring af särskilda stadganden rörande tjänsterna vid civilstaten i Finland, enligt hvilken förordnings första punkt åt ryska infödingar medgafs rätt att bekläda tjänster vid finska civilstaten. Fortfarande inne- Grundlagsutskottets betänkande N:o 4.

6 U. B. hafvas likväl särskilda befattningar vid statssekretariatet för Finland och generalguvernörskansliet af personer, som icke äro finske medborgare. Ständernas underdåniga petition vid urtima landtdagen åren därom, att detta mot grundlagarna stridande förhållande skulle rättas, har af Hans Majestät i nåder lämnats utan afseende. 6) Ytterligare hade Ständerna i ofta nämnda underdåniga skrifvelse af den 31 december 1904 anhållit, bland annat, att särskilda i skrifvelsen och därtill fogade bilagor nämnda författningar och stadganden skulle revideras i syfte att afvikelserna från grundlag etter allmän lag måtte varda från desamma aflägsnade. De flesta af dessa författningar och stadganden hafva sedermera upphäfts. Hvad sådana vidkommer, beträffande hvilka dylik åtgärd ännu icke vidtagits eller eljes vänta af Ständerna emotsedd revision, får Utskottet framhålla följande: a) Beträffande nådiga förordningen af den 2 juni 1904, angående utsträckande till Finland af verkan utaf författningarna angående förvaltningen af trupper i fält m. m., har Kejserliga Senaten den 9 april 1907 hos Hans Kejserliga Majestät hemställt, att sagda förordning måtte upphäfvas och åt Senaten i nåder uppdragas att angående de i sagda förordning behandlade ämnen, om hvilka stadganden i Finland vore af nöden, utarbeta ett lagförslag, hvilket, därest det vunne Hans Majestäts godkännande, i sinom tid skulle Landtdagen föreläggas. Svar å denna underdåniga hemställan har ännu icke ankommit till Senaten. b) Förutom i petitionen af den 31 december 1904 anhöllo Ständerna uti underdånig skrifvelse för den 12 april 1905, bland annat, att, enär förändringar af den uti Finland gällande myntlag icke kunde utan Ständernas vetskap och samtycke lagligen vidtagas, de uti förordningen af den 9 juni 1904 ingående bestämmelserna om införande af ryskt mynt såsom lagligt betalningsmedel i Grundlagsutskottets betänkande N:o 4.

7 Berättelse om Styrelsens tillgöranden. 7 Finland icke måtte komma till verkställighet. Af berättelsen framgår att Kejserliga Senaten uti affordradt utlåtande den 25 maj 1906 i anledning af Ständernas sistnämnda underdåniga anmälan förenat sig om densamma. Tilläggas bör, att ifrågavarande förordning icke bragts i verkställighet. c) Till de stadganden, beträffande hvilka Ständerna uti sin underdåniga petition af den 31 december 1904 anhållit om förenämnda revision, hörde jämväl Inrikesministerns i Kejsardömet, genom Kommunikationsexpeditionens bref den 15 juni 1900 delgifna förfogande af den 18 (5) maj samma år, innefattande förändrade föreskrifter rörande postfrankotecken, som äro gångbara i Finland. Sagda förfogande, hvilket fortfarande icke är revideradt, står i öfverensstämmelse med nådiga manifestet angående postväsendet i Storfurstendömet Finland, gifvet den 12 juni (31 maj) 1890, hvarigenom ledningen af finska postverket koncentrerades uti Inrikesministeriet i Kejsardömet. Angående detta manifest yttrade Statsutskottet vid landtdagen åren uti sitt af Ständerna godkända betänkande angående finansrelationen, att detsamma borde upphäfvas såsom stridande mot grundlag. Beträffande sagda nådiga manifest har Utskottet ur handlingar, som stått till dess förfogande, inhämtat följande : Sedan Kejsaren och Storfursten Alexander III genom Finlands dåvarande Ministerstatssekreterare, Generallöjtnanten Ehrnrooth meddelad befallning år 1889 i nåder förordnat, att frågorna om förändring af Finlands tull-, post- och myntväsende borde tagas under handläggning i syfte att få därtill hörande inrättningar förenade med motsvarande inrättningar i Kejsardömet, har Hans Kejserliga Majestät medels nådig befallning till Finlands dåvarande Generalguvernör Grefve Heiden den 23 december 1889 bestämt, att under ordförande- Grundlagsutskottets betänkande N:o 4.

8 U. B. skåp af Generalguvernören tre kommissioner skulle nedsättas, uti hvilka samtliga skulle såsom medlemmar inträda två representanter för styrelsen i Finland samt dessutom i tull- och myntkommissionen två tjänstemän från Finansministerium i Kejsardömet äfvensom i postkommissionen två tjänstemän från Inrikesministerium i Kejsardömet. Efter det den sålunda tillsatta postkommissionen afgifvit sitt betänkande och Ministerstatssekreteraren föredragit detsamma jämte Generalguvernören Heidens särskilda utlåtande i saken, hvarvid Hans Kejserliga Majestät förordnat, att Inrikesministern i Kejsardömet ägde innan sakens slutliga afgörande däri afgifva särskildt utlåtande, har Hans Kejserliga Majestät den 11 mars 1890 täckts godkänna följande stadganden: 1. Ledningen af Finlands postväsende skall koncentreras uti Ministerium för inrikesärendena och Öfverstyrelsen för posten och telegraferna. 2. Ät Ministern för inrikesärendena öfverlämnas att vid postverket i Storfurstendömet Finland i stället för de lokala förordningarna införa de i Kejsardömet gällande reglementen och taxor, hvarvid han meddelar Finlands Generalguvernör sina förfoganden i och för promulgering i stadgad ordning. 3. Åt Ministern för inrikesärendena öfverlämnas: a) att genom Chefen för post- och telegraföfverstyrelsen eller honom underlydande tjänstemän verkställa revision af postanstalterna i Finland; b) att meddela vid sagda inrättningar anställda tjänsteman instruktioner och föreskrifter angående deras skyldigheter och verksamhet. 4. Finske Postdirektören utnämnes af Hans Majestät, på af Generalguvernören gjord f ramställning, grundad på öfverenskommelse med Ministern för inrikesärendena. Crrundlagsutskottets betänkande N:o 4.

9 Berättelse om Styrelsens tillgöranden Besättandet af of riga befattningar vid postverket i Finland äger rum enligt hittills gällande ordning, dock att de tjänstemän, hvilka af Senaten för Finland utnämnas, skola utses efter öfverenskommelse med Chefen för post- och telegraföfverstyrelsen. 6. Kännedom af ryska språket skall vara obligatorisk för alla, hvilka framdeles komma att anställas vid postanstalterna i Storfurstendömets städer och i Viborgs län. 7. Utgifts- och inkomstförslagen för postverket i Finland granskas preliminärt vid Öfverstyrelsen för posten och telegraferna samt öfverlämnas jämte dess utlåtande till Kejserliga Senaten för Finland, hvilken uti stadgad ordning hemställer dem till nådig fastställelse. Därjämte har Hans Kejserliga Majestät i nåder velat, att Kejserliga Senaten för Finland oförtöfvadt skulle framställa sina förslag angående formen och ordningen, hvari promulgationen af dessa nådigst meddelade ledande bestämningar borde äga rum. I anledning häraf beslöt Kejserliga Senaten den 18 april 1890 att i underdånighet meddela Hans Kejserliga Majestät, att Senaten till fullgörande af Hans Majestäts nådiga befallning uppgjort underdåniga förslag dels till den lagstiftningsåtgärd, som kunde vidtagas i administrativ väg, dels till landtdagsproposition, omfattande de bestämningar, hvilka enligt landets grundlagar erfordrade Ständernas medverkan. Den administrativa lagstiftningsåtgärden föreslog Senaten att fördelas å: a) förordning angående det finska postverkets anslutning till postväsendet i Kejsardömet; och b) ett nådigt reskript till Generalguvernören öfver Finland, rörande besättande af de högre tjänsterna vid postverket. Senatens förslag till landtdagsproposition innehöll förordnanden, i enlighet med Hans Kejserliga Majestäts befallning, i syfte att hufvudledningen för finska postväsendet skulle koncentreras hos Ministerium för inrikesärendena och G-rundlagsutskottets betänkande N:o 4.

10 U. B. uti Öfverstyrelsen för posten och telegraferna för Kejsardömet samt stadganden angående Ministerns för inrikesärendena maktbefogenhet beträffande finska postverket. Vid öfversändandet af denna underdåniga hemställan till Ministerstatssekreteraren för Finland, för att Hans Kejserliga Majestät föredragas, förklarade Generalguvernören sig för sin del vara af den åsikt, att de i nåder godkända förordnandena i postfrågan kunde utfärdas i form af ett nådigt reskript, och bifogade Generalguvernören samtidigt förslag till reskriptet. Med anledning af Senatens underdåniga hemställan och Generalguvernörens nämnda förslag anhöll dåvarande t. f. Ministerstatssekreteraren, Generallöjtnanten von Daehn om utlåtande af Inrikesministern i Kejsardömet. I sådant syfte anmärkte Inrikesministern uti skrifvelse till Ministerstatssekreteraren den 27 april 1890, att Kejserliga Senaten syntes hafva förutsatt, att Finlands Ständer, vid behandlingen af den utaf Senaten utarbetade nådiga propositionen, kunde göra ändringar i de af Hans Kejserliga Majestät nådigst godkända förordnandena, h varjämte Inrikesministern framhöll, att Senatens förslag innefattade afvikelser från Hans Kejserliga Majestäts befallningar. På grund däraf förklarade Inrikesministern sig i allo omfatta den af Generalguvernören öfver Finland uttalade åsikt, att nådiga förordnandet af den 10 mars 1890 kunde utfärdas uti den form Generalguvernören förordat, dock sålunda, att ordalydelsen i det nådiga manifestet, sådant det af Generalguvernören föreslagits, borde i särskilda afseenden ändras, och insände Inrikesministern samtidigt förslag till dessa ändringar. Sedan t. f. Ministerstatssekreteraren i anledning häraf underställt ett nytt förslag till nådigt manifest Inrikesministerns granskning och denne på anhållan af t. f. Ministerstatssekreteraren förklarat, att han icke hade något att emot detsamma anmärka, föredrog Ghntndloffsutskottets betänkande N:o 4.

11 Berättelse om Styresens tillgöranden. n t. f. Ministerstatssekreteraren von Daehn ärendet för Hans Majestät Kejsaren och Storfursten, underställande därvid Hans Majestäts granskning äfven Senatens underdåniga förslag i ämnet. För sin del förklarade sig t. f. Ministerstatssekreteraren omfatta den åsikt, som uttalats af Generalguvernören och Inrikesministern, samt föreslog i enlighet därmed att Hans Majestät täcktes fastställa förslaget till nådigt manifest. Detta förslag erhöll äfven Hans Majestäts fastställelse, och utfärdades med anledning däraf den 12 juni (31 Baaj) 1890 nådiga manifestet angående Postväsendet i Storfurstendömet Finland. Hans Kejserliga Majestäts nådiga manifest angående postväsendet i Finland föredrogs i Senaten den 7 juli 1890 och sedan föredraganden, med afseende därå att manifestets bestämningar, såvidt desamma inrymde ämbetsbefogenhet åt Inrikesministerium samt Ofverstyrelsen för posten och telegraferna i Kejsardömet, icke läte förena sig med de för Storfurstendömet gällande grundlagar, såsom sin åsikt uttalat, att Senaten borde i underdånighet anmäla det Senaten vore af grundlag förhindrad att i ärendets dåvarande skick vidtaga åtgärd för bringande till verkställighet af Hans Kejserliga Majestäts uti antydda delar af manifestet tillkännagifna nådiga vilja, beslöt Senaten, att det nådiga manifestet skulle i författningssamlingen intagas. För undanrödjande af den rättskränkning, som sålunda ägt rum, anhöllo Ständerna i underdånig skrifvelse af den 28 maj 1891 att genom nådig författning skulle förklaras, «att Finlands folk äfven i afseende å landets postväsende skall åtnjuta dess i grundlag" tillförsäkrade, af rikets Monarker bekräftade rätt till förvaltning genom landets egna myndigheter". Ständernas petition beträffande det finska postverkets rättsliga ställning föredrogs, i afseende å afgifvande af utlåtande, i Kejserliga Senaten den 10 november 1891, därvid Sena- Grundlagsutskottete betänkande N:o 4.

12 U. B. ten beslöt att för ärendets beredning nedsätta ett utskott. Ärendet företogs ånyo till åtgärd vid Senatens plenum den 30 september Därvid yppades i Senaten olika åsikter. En ledamot af Senaten ansåg, att emedan enligt gällande grandlag icke någon gren af landets förvaltning kunde underordnas ämbetsmän, som ej vore finske medborgare och icke underlydde landets lag, samt Hans Kejserliga Majestät uti Dess med djup undersåtlig tacksamhet i landet mottagna nådiga reskript af den 28 februari 1891 nådigst förklarat, att det icke inginge i Hans Majestäts afsikter att ändra principerna för den i landet gällande ordningen för den inre styrelsen, så borde till Hans Kejserliga Majestäts nådiga pröfning öfverlämnas, om ej Ständernas underdåniga petition förtjänade nödigt afseende och Senaten kunde bemyndigas att uppgöra förslag till författning i ämnet. Några af Senatens ledamöter funno, att emedan Senaten allaredan i underdånig hemställan af den 18 april 1890 uttalat sin uppfattning i frågan om det finska postverkets rättsliga ställning, Senaten uti nu föreliggande fall borde inskränka sig till att till Hans Kejserliga Majestäts eget höga bedömande öfverlämna Ständernas framställning. Andre ledamöter slutligen voro af den åsikt, att enär gällande grundlag i sig själf vore förbindande och Hans Kejserliga Majestät uti dess med djup undersåtlig tacksamhet i landet mottagna nådiga reskriptet af den 28 februari 1891 nådigst behagat utlofva att oförändradt bevara det finska folkets rättigheter och privilegier samt nådigst förklarat, att det icke inginge i Hans Majestäts afsikter att ändra principerna för den i landet gällande ordningen för den inre styrelsen, anledning icke förefunnes till utfärdande af en så beskaffad författning som den, hvarom Ständerna underdånigst anhållit, samt ansågb förty att Senaten borde hos Hans Kejserliga Majestät i underdånighet hemställa, om icke Hans Kejserliga Majestät i nåder Grundlagsutskottets betänkande N:o A.

13 Berättelse om Styrelsens tillgöranden. 13 täcktes låta Ständernas ifrågavarande underdåniga petition förfalla. Sistanförda mening blef Senatens beslut i saken. I skrifvelse till Generalguvernören af den 4 /i«^e" bruari 1893 meddelade Ministerstatssekreteraren, att Hans Kejserliga Majestät den 3 /is i samma månad förordnat, att Ständernas oftanämnda underdåniga petition skulle förfalla. E-edan därförinnan hade Ministern för inrikesärendena uti skrifvelse till Generalguvernören af den 5 december 1890 tillkännagifvit, att han hade för afsikt att från ingången af följande år vidtaga med de i Kejsardömet gällande poststadgandens införande efterhand i Finland och i sådant afseende föreslagit, bland annat, att Kejsardömets frankotecken skulle införas i landet från början af år 1891, dock sålunda att tillsvidare äfäfven de finska frimärkena finge användas vid brefväxling inom Finland samt, intill den l juli 1891, jämväl för brefförsändelser till Ryssland och utrikes ort. Detta förslag hade Generalguvernören tillstyrkt, men likväl därjämte förordat, att tiden för genomförandet af åtgärden skulle framflyttas några månader. Uti sitt i anledning häraf den 13 februari 1891 afgifna utlåtande framhöll Senaten, att, enligt Senatens tanke, nådiga manifestet den 12 juni 1890 icke innehölle något stadgande, på grund af hvilket kunde förordnas, att inom Finland allenast frankotecken å ryskt mynt finge komma till användning. Om också frankotecken i ryskt mynt infördes i rörelsen inom Finland, borde likväl jämnsides med dessa få användas äfven finska frimärken åtminstone vid brefväxling inom landet. Genom förordnande af den 19 /si mars 1891 förbjöds sedermera användandet af finska frimärken såsom betalning för korrespondens till Kejsardömet. Uti de handlingar, till hvilka Utskottet haft tillgång, återfinnes ånyo frågan om upphörandet af de finska fri- GrundlaffsutsJcottets betänkande N:o 4.

14 U. B. märkenas användning först år Uti skrifvelse af den 4 /ic augusti 1899 meddelade t. f. Generalguvernören Kejserliga Senaten, i af seende å den på Senaten ankommande åtgärd, ett af Ministern för inrikesärendena i Kejsardömet den 23 juli samma år utfärdadt förfogande, hvari bestämdes, att uteslutande Kejsardömets frimärken skulle användas, från den l januari 1900 vid brefväxling med utrikesort samt från den l juli samma år vid korrespondens inom Finlands gränser. Ärendet behandlades af Senaten den 7 oktober 1899, och beslöt Senaten att, i anledning af Inrikesministerns förfogande, till Hans Kejserliga Majestät aflåta en underdånig skrifvelse, hvari Senaten, enär Senaten före ärendets af görande icke medgif vits tillfälle att däri uttala sig, underdånigst utvecklade såväl sakens rättsliga sida som de af omförmälda förfogande härflytande praktiska olägenheterna. Senaten framhöll, att den under Ständernas medverkan den 9 augusti 1877 utfärdade nådiga förordningen rörande öfvergång till guldmyntfot i Storfurstendömet Finland, jämförd med förordningarna angående uppbördsväsendet, innebure, att alla afgifter till kronan skulle vara fastställda i landets mynt och att vid sådant förhållande, då frimärkena i själfva verket icke vore annat än kvittenser öfver erlagda afgifter till kronan, dessa märken borde lyda å finskt mynt. Den af Inrikesministern afsedda reformen berörde förty landets lagligen fastställda myntväsende och förutsatte följaktligen för sitt genomförande en lagstiftningsåtgärd, som påkallade Ständernas medverkan. Slutligen meddelade Senaten, att Senaten icke ansett sig kunna bringa till verkställighet Inrikesministerns omförmälda förfogande, utan hemställde underdånigst, det täcktes Hans Kejserliga Majestät nådigst tillåta, att de finska postfrankotecknen finge fortfarande begagnas såsom dittills. Jämlikt Inrikesministerns i Kejsardömet förfogande af den 18 (5) maj 1900 inställdes sedermera från den Grundlagsutskottets betänkande N:o 4.

15 Berättelse om Styrelsens tillgöranden augusti 1900 användningen af finska postfrankotecknen för utrikes korrespondens, men vid brefväxlingen inom landet tilläts att jämnsides med Kejsardömets frimärken använda af v en postmärken med valörer å finskt mynt, hvilka märken för öfrigt borde vara till utseendet enahanda som Kejsardömets märken. Sådana märken infördes i bruk den 14 januari Därförinnan hade Ständerna uti skrifvelse af den 5 juni 1900 underdånigst anhållit, att Hans Kejserliga Majestät täcktes, till iakttagande vid ledningen af postväsendet, i nåder förordna, att alla frankotecken för försändelser från finska postanstalter skulle innehålla uppgift å de belopp finskt mynt, som för desamma skola erläggas. I anledning af den petition, som den 31 docember 1904 afläts af landets åren till landtdag församlade Ständer och efter det Hans Kejserliga Majestät uti nådiga manifestet af den 4 november 1905 anbefallt Senaten att ingå i granskning af särskilda i Ständernas petition uppräknade stadganden, till hvilka hörde äfven ofvannämnda förfogande af Inrikesministern den 18 oktober 1900, beslöt Senaten den 11 oktober 1906 till underdånig hemställan i ärendet. Senaten framhöll att nådiga manifestet af den 12 juni 1890 och de på grund af detsamma vidtagna förfogandena icke stode i öfverensstämmelse med de för Storfurstendömet Finland gällande lagar samt hemställde, på grund af anförd detaljerad utredning, underdånigst, det skulle berörda nådiga manifest upphäfvas. Ärendet är icke ännu på högsta ort afgjordt. H. Uti underdånig skrifvelse för den 10 april 1905 hade Ständerna framhållit, bland annat, att genom nådiga kungörelsen af den 8 augusti 1901 tre ordinarie inspektorstjänster för ryska språkundervisningen inrättats vid Skolöfverstyrelsen; att uti sagda kungörelse, i strid G-rundlagsutekottets betänkande N:o é.

16 U. B. med den allmänna grundsatsen för Finlands styrelse och förvaltning, föreskrifvits att nämnda inspektörer skulle utses företrädesvis bland ryska infödingar; samt att berörda författning dessutom innehölle åtskilliga andra bestämningar, hvilka icke voro förenliga med den allmänna ordningen för undervisningens öfvervakande och hvilka, tillämpade i praktiken, visat sig vara till hinder för skolväsendet. Med anledning häraf anhöllo Ständerna,.att allt obehörigt öfvervakande af skolorna måtte upphöra. Af Styrelsens berättelse framgår, att Senaten med anledning af denna Ständernas petition den 5 december 1906 hemställt om fastställande af förslag till nådig förordning angående omorganisation af inspektionen för undervisning i ryska språket vid elementarläroverken i Finland samt att genom denna förordning måtte upphäfvas sagda nådiga kungörelse af den 8 augusti 1901, och att de vid Öfverstyrelsen härförinnan inrättade inspektorstjänsterna för ryska språket indragas af vensöm en ny öfverinspektorstjänst för sagda språk vid Öfverstyrelsen inrättas. Ärendet har ännu icke å högsta ort afgjorts. in. Uti underdånig skrifveise för den 13 april 1905 hade Ständerna anhållit, att Hans Kejserliga Majestät täcktes till Ständerna så snart som möjligt aflåta nådig proposition om tryckfrihetslag samt emellertid meddela föreskrift därom, att tillämpningen af gällande pressförfattningar, intill dess tryckfrihetslag utfärdats, skulle undergå sådan förändring, att pressförhållandena bragtes uti en ordning såvidt möjligt motsvarande den, hvars åstadkommande genom tryckfrihetslag afsåges. Genom nådiga manifestet af den 4 november 1905 uppdrog Hans Kejserliga Majestät åt Senaten att utarbeta förslag till grundlagsstadganden, som tillförsäkrade Grwidlagsutskottets betänkande N:o é.

17 Berättelse om Styreslens tillgöranden. 17 landets medborgare ordets frihet samt församlings- och föreningsfrihet, äfvensom att uppgöra förslag till tryckfrihetslag samt omedelbart utfärda kungörelse om inställande af den preventiva censurens verksamhet. I enlighet härmed af läts till landtdagen åren nådig proposition till lag angående yttrande-, församlings- och föreningsfrihet samt en särskild nådig proposition till lag angående tryckfriheten, och hafva Ständerna antagit samt Hans Kejserliga Majestät därefter stadfäst förstnämnda lag, men den af Ständerna godkända tryckfrihetslagen har ännu icke blifvit af Hans Kejserliga Majestät stadfäst. Enär i lagen om yttrande-, församlings- och föreningsfrihet med giltighet af grundlag stadgas, att finsk medborgare äger ordets frihet samt rättighet att genom tryck utgifva skrift eller bildlig framställning, och må ej hinder härför i förväg läggas," och emedan däri likaledes uttalas, att «stadganden angående hvad vid dessa rättigheters utöfning iakttagas bör skola utfärdas i den ordning, som gäller för stiftande af allmän lag," så måste oberoende däraf, att tryckfrihetslagen ännu icke blifvit stadfäst, likväl den grundsats gälla, att hinder icke få i förväg läggas för finsk medborgare att utgifva periodiskt eller annat tryckalster samt att ej heller föreskrifter i administrativ väg kuima utfärdas därom, hvad vid utöfningen af denna, genom grundlag tillförsäkrade rättighet skall iakttagas. Likaså synes uppenbart vara, att sedan anförda grundlagsstadganden trädt i kraft, tidigare omordade rättighet inskränkande föreskrifter i pressförordningen, hvilka stå i strid med berörda grundlagsstadganden, upphört att gälla. Till sådana, numera upphäfda stadganden i pressförordniugen höra icke blott de, enligt hvilka rätten att utgifva periodisk tidskrift är beroende af myndighets tillstånd, utan äfven stadgandena angående den preventiva censuren. Att Ständerna hyst enahanda uppfattning, framgår af Lagutskottets vid Grrundlagsutskottets betänkande N:o 4.

18 U. B. landtdagen åren afgifna betänkande angående tryckfrihetslagen, uti hvilket betänkande anföres, att stadgandet, att enhvar äger rätt att utan något i förväg lagdt hinder utgifva tryckskrift, innebär, att den prevensiva censuren och koncessionssystemet upphört att finnas till. Sådant oaktadt har det inträffat, att en person, som anmält sig sinnad att utgifva tidning, icke för ändamålet godkänts, att svårigheter beredts utgifvare, hvilka icke anhållit om tillstånd att utgifva periodisk tryckskrift, samt att till och med utgifvande af tryckskrift i förväg förbjudits. Sålunda har nyligen till offentligheten kommit, att enligt förordnande af Generalguvernören of ver landet den 27 sistlidne september finske medborgaren, handlanden A. Mitrofanoffs från Jyväskylä stad anhållan att få utgifva en periodisk tryckskrift under benämning»karjalaisten pakinoita" blifvit afslagen, likasom ock att, efter det Prokuratorn i Kejserliga Senaten uti skrifvelse af den 4 innevarande oktober ingått med påminnelse därom att sagda förfogande icke vore med lag öfverensstämmande, Generalguvernören i en den 13 i samma månad dagtecknad skrifvelse uttalat sig därhän, att koncessionssystemet fortfarande vore gällande. På grund af ifrågavarande Berättelse äfvensom i Landtdagen framställda förslag, åsyftande att aflägsna ännu rådande afvikelser från den lagliga ordningen, får Grundlagsutskottet vördsamt hemställa, att Landtdagen ville till Hans Kejserliga Majestät ingå med en underdånig skrifvelse af följande innehåll: Rikets höge Monarker hafva under näst förflutna århundrade hållit vid makt och under medverkan af Finlands Landtdag ytterligare utvidgat de rättigheter, Grrundlagsutskottets betänkande N:o 4.

19 Berättelse om Styrelsens tillgöranden. 19 hvilka Hans Majestät Kejsaren Alexander I för evärdeliga tider tillförsäkrat Finlands folk. De afvikelser från grundlagsenlig ordning, hvilka tid efter annan ägt rum, hafva nästan alla varit af endast öfvergående beskaffenhet. De längst syftande och mest djupt gående inskränkningar i landets inre själfständighet, hvilka tillhöra tidsrymden , blefvo väsentligen undanröjda genom Eders Kejserliga Majestäts nådiga manifest af den 4 november I detta nådiga manifest har Eders Kejserliga Majestät, vid slutlig pröfning af Ständernas underdåniga petition af den 31 december 1904 om åtgärder för den lagliga ordningens återställande i landet, funnit desamma förtjänta af Eders Kejserliga Majestäts höga uppmärksamhet och böra bringas i verkställighet. På samma gång Eders Kejserliga Majestät dels till kraft och verkan upphäft, dels inställt tillämpningen af särskilda författningar, har Eders Kejserliga Majestäts täckts i nåder anbefalla Senaten att utan dröjsmål skrida till revision af andra, i Ständernas petition berörda författningar, hvilka påkallade ändring. Uti dessa nådiga föreskrifter, hvilka innehållas i, ofvanberörda nådiga manifest, skönjer Landtdagen den tydligaste yttring af Eders Kejserliga Majestäts höga vilja att åt Finlands grundlagar återgifva deras fulla kraft på alla områden. På samma gång Landtdagen frambär uttrycken af den lifliga tillfredsställelse, Eders Kejserliga Majestäts nådiga beslut väckt hos Finlands folk, har Landtdagen, likmätigt sin plikt gentemot Monarken och folket, ansett sig böra i Eders Kejserliga Majestäts nådiga åtanke underdånigst bringa, att områden af vårt lands statslif ännu finnas, å hvilka Eders Kejserliga Majestäts i omordade nådiga manifest kungjorda höga vilja att återställa den lagliga ordningen i landet ännu icke förverkligats. Grundlagsutskottets betänkande. N:o 4.

20 U. B. Bland författningar, som uppräknas i Finlands Ständers förenämnda underdåniga petition, hänföres äfven en till det finska postväsendet. Missförhållandena inom postväsendet bestodo likväl redan före den tid, som Ständernas underdåniga petition närmast afser. I nådiga manifestet af den 12 juni (31 maj) 1890 stadgades, att ledningen af Finska postverket skall koncentreras uti Inrikesministerium i Kejsardömet samt Öfverstyrelsen för posten och telegraferna därstädes. Med anledning häraf framhöllo Ständerna vid 1891 års lagtima landtdag i underdånig petition af den 28 maj, att enligt Finlands grundlagar kan icke någon gren af landets förvaltning i ett eller annat afseende underordnas ämbetsmän, som ej äro finske medborgare och icke underlyda landets lag, därest icke undantag från denna princip kommer till stånd i den för ändring af grundlag i Landtdagsordningens 71 fastställda ordning". I syfte att få den afvikelse från gällande lag, som anförda manifest sålunda innebär, upphäfd, anhöllo Ständerna att Eders Kejserliga Majestät täcktes genom nådig författning förklara,,,att Finlands folk äfven i afseende å landets postväsende skall åtnjuta dess i grundlag tillförsäkrade, af rikets Monarker bekräftade rätt till förvaltning genom landets egna myndigheter". En sådan förklaring har likväl icke utfärdats, och utöfva nyssnämnda myndigheter i Kejsardömet fortfarande med afseende å Storfurstendömets postväsende den dem i sagda nådiga manifest tillagda ämbetsbefogenhet. Landtdagen finner icke nödigt att här utförligare redogöra för alla de förvecklingar och mångahanda svårigheter af praktisk art, för hvilka landets postväsende varit utsatt i följd af de förfoganden, som af myndigheterna i Kejsardömet, med stöd af åberopade nådiga manifest och ofta äfven stridande mot innehållet af manifestet, vidtagits. Mest kännbara och i det dagliga lifvet ingripande äro onekligen de olägenheter, som fram- Grundlagzutskottets betänkande N'o 4.

Stormäktigste, flllernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, flllernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o lt. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel till bestridande af landtdagskostnader. Stormäktigste, flllernådigste

Läs mer

Stormäktigste, Rllernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Rllernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 17. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anslag för järnvägsbyggnader. Stormäktigste, Rllernådigste Kejsare och Storfurste!

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. - Landtd. Sv. - Prop. N:o 13. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition, innehållande förslag till lag angående brandstodsföreningar. Stormäktigste, Allernådigste

Läs mer

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo stadgåb Abo för VBlociped Klubb. o Till medlem af Abo Velociped Klubb kallas o Abo, den o A Styrelsens vägnar: Ordförande. Sekreterare. STADGfAH Abo för Velociped Klubb. ABO, ÅBO BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG

Läs mer

Lag (1964:163) om införande av brottsbalken

Lag (1964:163) om införande av brottsbalken Lag (1964:163) om införande av brottsbalken 1 [1601] Den av riksdagen år 1962 antagna och den 21 december samma år (nr 700) utfärdade brottsbalken ([1001] o.f.) skall jämte vad nedan stadgas träda i kraft

Läs mer

1908. Petitionsbetänkande N:o 5. Grundlagsutskottets betänkande N:o 3, i anledning af ett i Landtdagen väckt petitionsförslag

1908. Petitionsbetänkande N:o 5. Grundlagsutskottets betänkande N:o 3, i anledning af ett i Landtdagen väckt petitionsförslag 1908. Petitionsbetänkande N:o 5. Grundlagsutskottets betänkande N:o 3, i anledning af ett i Landtdagen väckt petitionsförslag angående benådning af till Sibirien deporterade finska medborgare. Landtdagen

Läs mer

1908. - Petitionsbetänkande N:o 3. Kulturutskottets betänkande N:o 2 med anledning af särskilda till Landtdagen ingifna petitionsförslag, hvilka afse

1908. - Petitionsbetänkande N:o 3. Kulturutskottets betänkande N:o 2 med anledning af särskilda till Landtdagen ingifna petitionsförslag, hvilka afse 1908. - Petitionsbetänkande N:o 3. Kulturutskottets betänkande N:o 2 med anledning af särskilda till Landtdagen ingifna petitionsförslag, hvilka afse beviljande af anslag för understödjande af folkbibliotek.

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 21. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel för folkskolväsendet under år 1908. Stormäktigste, Allernådigste

Läs mer

190*. - itotiqmbet N* 4. N:o 2 i anledning af en i Landtdagen väckt motion till lag angående tillverkning och införsel af margarin samt handeln

190*. - itotiqmbet N* 4. N:o 2 i anledning af en i Landtdagen väckt motion till lag angående tillverkning och införsel af margarin samt handeln 190*. - itotiqmbet N* 4. Ekonomiutskottets betänkande N:o 2 i anledning af en i Landtdagen väckt motion till lag angående tillverkning och införsel af margarin samt handeln därmed. Landtdagen har jämte

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 20. Finlands Landtdags underd å n i g a svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående kommunikationsfonden. Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Läs mer

INNEHÅLL. Underdånig berättelse

INNEHÅLL. Underdånig berättelse INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

Gamlakarleby Velociped Klubb.

Gamlakarleby Velociped Klubb. Stadgar för Gamlakarleby Velociped Klubb. Gamlakarleby, tjanilakarloby Tidnings tryckeri, 189(i. Till medlem af Gamlakarleby Velociped Klubb kallas Gamlakarleby, den. Ä Klubbens vägnar: Ordförande. Sekreterare.

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 5 8:3. Fråga om kommuns möjligheter att inskränka verksamhetsområdet för en allmän va-anläggning.

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 5 8:3. Fråga om kommuns möjligheter att inskränka verksamhetsområdet för en allmän va-anläggning. 8:3 Fråga om kommuns möjligheter att inskränka verksamhetsområdet för en allmän va-anläggning. G.J. ägde en fastighet i Sotenäs kommun. Fastigheten saknar anslutning till kommunens allmänna va-anläggning.

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18 Helsingfors/Mariehamn 2.6.2015 Nr 16/15 Hänvisning Ålands lagtings skrivelse 29.4.2015, nr 89/2015. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande över landskapslagen

Läs mer

Till Finlands Landtdags Bankutskott.

Till Finlands Landtdags Bankutskott. 1908. U. B. Bankutskottets betänkande N:o l angående ändring af 18 och 19 af Finlands Banks reglemente. Bankutskottet har af Landtdagens Bankfullmäktige fått emottaga följande skrifvelse: Till Finlands

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f.

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR FÖR FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR för Finlands Kapplöpningssällskap" r. f. (Godkända å konstituerande möte 3%! 1930.) Register N:o 17669 i. Föreningens fullständiga namn är på

Läs mer

3 Gränstullsamarbete med Finland

3 Gränstullsamarbete med Finland Gränstullsamarbete med Finland [5401] 3 Gränstullsamarbete med Finland Förordning (2000:3) om gränstullsamarbete med Finland 1 [5401] Denna förordning innehåller bestämmelser för genomförande av överenskommelsen

Läs mer

utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm.

utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm. B10HETHISE IOIST1DITI01S- OCH D i n 1! utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor af m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm. VÄNERSBORGS

Läs mer

1908. Motionsbet. N:o 2.

1908. Motionsbet. N:o 2. 1908. Motionsbet. N:o 2. Lagutskottets betänkande N:o 4 i anledning af motion och petitionsförslag om giltigheten af äktenskap, som ingåtts utom landet. I af seende å beredning har Landtdagen till Lagutskottet

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

härjningar inom Finland.

härjningar inom Finland. 190V. - U. B, Prop. N:o 25. Agrarutskottets betänkande N:o 2 i anledning af Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition till Finlands Landtdag, angående hämmande af smittosamma växt sjukdom ar och skadeinsekters

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (5) Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland Antagen av kommunfullmäktige 1994-05-09. 1 Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. 2 Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Härnösand.

Läs mer

STADGAR OCH REGLEMENTEN

STADGAR OCH REGLEMENTEN SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS STADGAR OCH REGLEMENTEN ANTAGNA DEN 22 MAJ 1906 STOCKHOLM 1906 ISAAC MARCUS' BOKTR.-AKTIEBOLAG Artikel I. Om sällskapets syftemål och sammansättning. 1. Svenska Läkaresällskapet,

Läs mer

Lag om rätt till arbetstagares uppfinningar 29.12.1967/656

Lag om rätt till arbetstagares uppfinningar 29.12.1967/656 Lag om rätt till arbetstagares uppfinningar 29.12.1967/656 I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 1 Beträffande uppfinning, som gjorts av person i annans tjänst, arbetstagare, och som är patenterbar

Läs mer

STADGAR. för. Ändamål.

STADGAR. för. Ändamål. STADGAR för Läroverkslärarnes Riksförbund. Ändamål. ' 1- Läroverkslärarnes Riksförbund, som skall utgöra ett föreningsband mellan lärarne vid de allmänna läroverken oeh vid statens seminarier, har till

Läs mer

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10) P r o c l a m a t i o n. Det är med det största missnöje som Hans RYSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och S t o r m ä c h t i g s t e F u r s t e, ser sig tvungen, at låta Sina under mit

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om hemkommun

Lag. om ändring av lagen om hemkommun RIKSDAGENS SVAR 99/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om hemkommun Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

F i 11 Finlands Landtda g.

F i 11 Finlands Landtda g. 14 III, 7. Moi försl. N:o 21. Söderholm, Kari och Nix, Oskar: Förslag till lag om giltigheten af äktenskap, som ingåtts utom landet. F i 11 Finlands Landtda g. Saknaden af tydliga bestämningar om rättsgiltigheten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39 Helsingfors/Mariehamn 21.1.2013 Nr 7/13 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 28.11.2012, nris 187,190, 192, 194, 196, 198 och 200/2012 Till Justitieministeriet

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D D D D Till Justitieministeriet

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D D D D Till Justitieministeriet ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 07 01 34 D 10 07 01 35 D 10 07 01 36 D 10 07 01 37 D 10 07 01 38 Helsingfors/Mariehamn 20.7.2007 Nr 22/07 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 23.5.2007, nris 134-137/2007.

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

Hans Kejserliga Majestäts Nådiga proposition till Finlands Landtdag angående brandstodsföreningar.

Hans Kejserliga Majestäts Nådiga proposition till Finlands Landtdag angående brandstodsföreningar. 1907. N:o 13. Hans Kejserliga Majestäts Nådiga proposition till Finlands Landtdag angående brandstodsföreningar. I underdånig skrifvelse af den 30 april 1897 hafva Finlands Ständer anhållit, att Hans Kejserliga

Läs mer

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Till Kongl. Quarantaines kommissionen i Götheborg! Ehuru sterbhusdelägarne efter aflidne Handlanden Adam

Läs mer

2 Nämnder och samrådsorgan

2 Nämnder och samrådsorgan HANDBOK - ALLMÄN 1 (5) Dokumentidentifiering Kf 2003-01-30, 6 Gäller från och med 2003-02-01 Godkänd av, datum Socialchef, 2008-09-xx Rutinansvarig Socialchef 2 Nämnder och samrådsorgan 2.1 Nämndsreglemente

Läs mer

Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Databas: SFST Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Föreliggande berättelse har af Landtdagen i afseende å förberedande handläggning remitterats till Lagutskottet.

Föreliggande berättelse har af Landtdagen i afseende å förberedande handläggning remitterats till Lagutskottet. 907. U. B. Lagutskottets betänkande N:o 6 i anledning af Prokuratorns i Kejserliga Senaten för Finland till Finlands Landtdag afgifna berättelse om lagskipningen och lagarnas handhafvande i landet. Föreliggande

Läs mer

FÖRHANDLINGS- ORDNING

FÖRHANDLINGS- ORDNING FÖRHANDLINGS- ORDNING Huvudavtalet, som träffades 1957 mellan SAF och PTK och som sen antagits av Sif och respektive arbetsgivarförbund, upphörde, efter uppsägning, att gälla 1976. Dock är parterna överens

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva februari :4

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva februari :4 SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2017 3:4 REGLEMENTE FÖR MILJÖNÄMNDEN I anslutning till kommunallagens bestämmelser om nämnder skall följande gälla. Verksamhetsområde 1 Miljönämnden

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 57/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen om samarbete mellan Finland och Sverige på utlandsundervisningens område och med förslag till lag om sättande i kraft

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd

RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd Regeringens proposition med förslag till godkännande av överenskommelsen mellan parterna i konventionen om upprättandet av Europeiska rymdorganet samt Europeiska rymdorganet

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 16 01 13 Helsingfors/Mariehamn 13.7.2016 Nr 18/16 Hänvisning Ålands lagtings skrivelse 6.6.2016, nr 84/2016. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande över landskapslag

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 3 37:1

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 3 37:1 37:1 Mellan kommunen och ägaren till en fastighet som låg utanför verksamhetsområdet för kommunens allmänna va-anläggning men i ett område inom vilket vattenförsörjning och avlopp skulle ordnas och till

Läs mer

Kommunal Författningssamling. Stadgar för Kommunförbundet Skåne

Kommunal Författningssamling. Stadgar för Kommunförbundet Skåne Kommunal Författningssamling Stadgar för Kommunförbundet Skåne Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 1997 Ansvar Kanslichef Godk. Av förbundsmötet

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 147/2005 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar. fartyg och 1 i lagen om verkställighet av böter.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 147/2005 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar. fartyg och 1 i lagen om verkställighet av böter. RIKSDAGENS SVAR 147/2005 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av miljöförorening från fartyg och 1 i lagen om verkställighet av böter Ärende Regeringen

Läs mer

1908. Irrterpellationsbetänkande N:o 1.

1908. Irrterpellationsbetänkande N:o 1. 1908. Irrterpellationsbetänkande N:o 1. Grundlagsutskottets betänk a n d e N: o 2, innefattande förslag till motiverad öfvergång till dagordningen i anledning af särskilda interpellationer rörande värnandet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken; SFS 2016:491 Utkom från trycket den 3 juni 2016 utfärdad den 26 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 förskrivs i fråga om brottsbalken 2 dels att

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

Kongl. Maj:ts utslag på de besvär Provinsialläkaren i Brösarps distrikt C. J. Törnqvist underdånigst anfört deröfver, att, sedan klaganden i en till Kongl. Medicinalstyrelsen ingifven skrift yrkat åläggande

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617).

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617). TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR Stadgar för Tofsö Samfällighetsförening org nr 717904-3836 enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1929:405) med vissa föreskrifter angående tillämpningen här i riket av svensk norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929; SFS 1998:863 Utkom från

Läs mer

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 3 Revisorsnämnden skall 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer

Läs mer

1907. - U. B. Prop. N:o 2.

1907. - U. B. Prop. N:o 2. 1907. - U. B. Prop. N:o 2. Lagutskottets betänkande N:o 4 i anledning af Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition till Finlands Landtdag om införande af ett ordnadt notariatväsende. Ofvannämnda nådiga

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet)

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Datum Beteckning 2011-05-13 Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Ändamål och medlemskap 1 Kommunförbundet Skåne är en sammanslutning av Skånes primärkommuner med uppgift att inom

Läs mer

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen RP 77/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 59 a i självstyrelselagen för Åland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-05-13 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Göran Schäder. Alkoholreklam m.m. Enligt

Läs mer

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Inledning Europarådets medlemsstater och övriga stater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets ändamål är att uppnå en större

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2000:460 Utkom från trycket den 19 juni 2000 utfärdad den 31 maj 2000.

Läs mer

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: )

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: ) Orgnr: 717904-4727 Sida 1 (6) Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av Samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME AKTIEBOLAG

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME AKTIEBOLAG U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 3.7.2 Sid 1 (6) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 481/2006/107 2006-12-28 Kf 2006-12-18 182 2016/49 2016-03-21 Kf 2016-03-21 ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME

Läs mer

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening Stadgar för Ekerö-Väsby Samfällighetsförening Antagna vid ordinarie stämma den 21 oktober 1974, utom 3 vilken har ändrats och antagits vid ordinarie stämma den 25 februari

Läs mer

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av skadeståndslagen

Beslut. Lag. om ändring av skadeståndslagen RIKSDAGENS SVAR 60/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av skadeståndslagen och vissa lagar som har samband med den Ärende Regeringen har till 2003 års riksmöte överlämnat sin

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/

STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/ STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/12-2015 1. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL SJMF skall som målsättning ha: att verka för utbyte av erfarenheter medlemsföretagen emellan och

Läs mer

SÄKERHETS- OCH. Uttalande med beslut Dnr och

SÄKERHETS- OCH. Uttalande med beslut Dnr och Uttalande med beslut SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2017-05-04 Dnr 145-2016 och 147-2016 Polismyndighetens (region Syd och Väst) verkställighet av beslut om förstöring av material från hemliga

Läs mer

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening 2015-06-14 Sida 1 (5) Organisationsnummer 717909-3575 Stadgarna är fastställda vid sammanträde 2007-01-22, samt med ändringar vid årsstämma 2009-09-02, 2011-09-29 och 2014-09-22. Ärende Stadgar för samfällighetsförening

Läs mer

Föreningens firma är GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Föreningens firma är GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Stadgar för GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, org nr 717904-2846, enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( )

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( ) STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (716418-8448) Anm: Stadgarna är ursprungligen registrerade 85 04 01. Vissa har därefter ändrats genom beslut av årsstämma. Den aktuella texten framgår nedan.

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Kommunfullmäktige föreskriver följande. 1 kap Allmänt 1 Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för ansvar

Läs mer

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING 1 Ändamål Stockholms Trävaruhandelsförening är en organisation för företag inom handeln med byggoch trävaror inom Stockholmsregionen Föreningen har till ändamål

Läs mer

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND För förvaltningen av de medel, som på grund av 1950 och 1951 års avtal angående konjunkturutjämningsavgifter mellan Statens Handels- och Industrikommission, å ena samt Svenska

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel

Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel 58 kap. Om resning och återställande av försutten tid 1 [5421] Sedan dom i tvistemål vunnit laga kraft, må till förmån

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 1 Denna lag tillämpas på den som har utsetts av en arbetstagarorganisation

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 145/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om allmänna vägar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 187/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om

Lag. RIKSDAGENS SVAR 187/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om RIKSDAGENS SVAR 187/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om tillämpning av rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål

Läs mer

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 3/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om auktoriserade translatorer PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening STADGAR Kesudalens samfällighetsförening Ärende Stadgar för Kesudalens samfällighetsförening enligt lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Ideell Förening 1 Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Namn, ändamål och organisation 1 Föreningens namn är

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2003 Ö 4190-03 KLAGANDE Hydraulkranar Sverige Aktiebolag, 556439-2172, Produktvägen 12 C, 246 43 LÖDDEKÖPINGE Ombud: jur.

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma Ärende Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Till Kongl General Poststyrelsen

Till Kongl General Poststyrelsen Till Kongl General Poststyrelsen Med anledning af till Kongl General Poststyrelsen genom skrifvelse af den 2 Febr. 1885 infordrad förklaring från undertecknad såsom poststationsföreståndare i Gunnarskog

Läs mer