Paradisskolans pågående renovering som väntas bli klar sommaren 2007 Foto: Peter Tinnert. Budget och verksamhetsplan KF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Paradisskolans pågående renovering som väntas bli klar sommaren 2007 Foto: Peter Tinnert. Budget och verksamhetsplan 2007-2009 KF 2006-12-18"

Transkript

1 Paradisskolans pågående renovering som väntas bli klar sommaren 2007 Foto: Peter Tinnert Budget och verksamhetsplan KF

2 22

3 Innehållsförteckning Kommentar, organisation och översikt Kommunstyrelsens kommentar 4 Nybro kommun - en översikt 6 Styrning, mål och uppdrag TIO huvudprinciper för styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten i Nybro kommun 8 Övergripande mål, gemensamma och särskilda uppdrag 10 Ekonomisk översikt Budgetförutsättningar och sammanfattande analys av budget och verksamhetsplan 16 Sammanfattande kommentar till den finansiella analysen 18 Finansiella analys - RK-modellen 19 Finansiell analys - kommunen 20 Finansiella nyckeltal 28 Finansiella planer Resultatplan 29 Balansplan 29 Finansieringsplan 30 Investeringsplan 31 Driftplan 35 Nämndredovisning Kommunstyrelsen 36 Teknisk nämnd 38 Vatten och avlopp 40 Samhällsbyggnadsnämnd 42 Kultur- och fritidsnämnd 44 Omsorgsnämnd 46 Individ- och familjenämnd 48 Barn- och utbildningsnämnd 50 Ordlista

4 Kommunstyrelsens kommentar Bakgrund Budget 2007 och verksamhetsplan är utarbetade efter den budgetprocess som Kommunfullmäktige beslutade om i mars Denna budgetprocessen innebär i korthet att Kommunfullmäktige beslutar om definitiva ramar och skattesats i juni månad. Sedan har de olika nämnderna sommaren och hösten på sig för att arbeta fram en intern detaljbudget som redovisas till kommunstyrelsen under november månad. På grund av att det varit allmänna val under 2006 ska den nya fullmäktige besluta om skattesats och Budget och verksamhetsplan Fullmäktiges beslut i juni 2006 ska därför ses som preliminärt. Kommentarer till budgetbeslut Budgeten har till syfte att underlätta och medverka till införande och genomslag av fullmäktiges beslut om Tio huvudprinciper för styrning av den kommunala verksamheten i Nybro kommun (se sid 8). De för verksamheterna fastställda målen återfinns i ett separat dokument kallat Måldokument Måldokument för perioden kommer att sammanställas när utvärdering och rapportering har skett av måluppfyllelse i samband med Årsredovisning Verksamheten ska utvecklas utifrån de ekonomiska förutsättningar som denna budget anger samtidigt som kommuninvånarnas behov ska vara vägledande och personalens möjligheter till delaktighet och engagemang skall tillgodoses. Kommunfullmäktiges beslut om ramar för 2007 innebär också att den av kommunfullmäktige fastställda budgetramen är bindande avseende såväl ramar som mål och riktlinjer. Verksamheten ska dock bedrivas inom befintliga ramar även om detta medför att de i budgeten angivna målen och riktlinjerna inte helt kan uppnås. Nämnd får således inte överskrida varken sin totala resultat- eller investeringsbudget. Den begränsade ekonomin, den nya budgetprocessen och fullmäktiges beslut om Tio huvudprinciper för styrning av den kommunala verksamheten i Nybro kommun förutsätter att man hela tiden omprövar på vilket sätt vi använder våra gemensamma resurser. Det innebär att de politiskt förtroendevalda deltar i arbetet med budget, utvärdering och styrning av verksamheten än mer aktivt än tidigare. Därför krävs en aktivare process såväl inom den politiska organisationen som mellan politiker och anställda. Ekonomiska bedömningar I oktober 2006 lade den nya regeringen fram budgetpropositionen för år 2007 vilket var övergripande och redovisade riktlinjer för den ekonomiska politiken. Regeringen gör bedömningen att tillväxttakten 2006 blir den högsta sedan millennieskiftet. Även under 2007 bedöms ekonomin växa i god takt. Hushållens konsumtion väntas växa jämförelsevis starkt framöver och hushållens disponibla inkomster kommer att utvecklas väl de närmaste åren enligt regeringen. Även den offentliga konsumtionen utvecklas starkt under 2006 och 2007, vilket bl.a. beror på att de kommunala finanserna är bättre än på länge. Regeringen framhåller, att även om penningpolitiken i ett internationellt perspektiv successivt stramats åt, ger de låga räntorna i världsekonomin som helhet fortfarande en efterfrågestimulans 2006 och i viss mån även under Detta bidrar till att tillväxten förväntas bli fortsatt god

5 Höstpropositionen 2006 i korthet gällande den kommunala verksamheten är följande: - Regeringens Jobbavdrag konstrueras så att det inte påverkar kommunernas skatteinkomster. - Plusjobben, utbildningsvikariat och friåret avvecklas. Statligt finansierade feriearbeten, det allmänna anställningsstödet och det förstärkta anställningsstödet avskaffas. - Det medfinansieringsansvar som arbetsgivaren haft för de anställda, särskild sjukförsäkringsavgift, avskaffas. Samtidigt höjs sjukförsäkringsavgiften i arbetsgivaravgiften. - Den särskilda löneskatten på lön och annan ersättning samt på inkomst av aktiv näringsverksamhet m.m. slopas för personer som fyllt 65 år. - De generella statsbidragen till kommuner och landsting höjs med 1 miljard kronor 2007 och med ytterligare 5 miljarder kronor De riktade medel till personalförstärkning inom förskolan och det statliga stödet för utbildning av vuxna förs över till anslaget (det generella statsbidraget) Samtidigt sker en minskning av ca platser. - Rekryteringsbidraget för vuxna kommer att avskaffas. - En rättighet till grundläggande särvuxutbildning införs från och med den 1 januari En satsning på de mest sjuka äldre samt medel att stimulera utbyggnaden av särskilda boenden. - Ett riktat statsbidrag för att förbereda en Fritt Val-reform inom äldreomsorgen i kommunerna. 555

6 Nybro Kommun - en översikt Folkmängd och åldersfördelning Folkmängden har sedan Kommunfullmäktige beslutade om Budget och verksamhetsplan i juni sjunkit. I vecka 40 var det invånare i kommunen. Invånare totalt år år år år w år Antal invånare per 31 december (källa:scb statistik) har under en 5-årsperiod först ökat och sedan minskat igen. Den största procentuella ökningen i perioden är i gruppen 85 - w år och den största procentuella minskningen är i gruppen 7-18 år. Politik och Mandatfördelning Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ och ansvarar för de övergripande och långsiktiga målen för verksamheterna. Kommunfullmäktige har också utvärderingsansvar. Större verksamhetsförändringar inom nämnderna ska beslutas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen På kommunfullmäktiges uppdrag har kommunstyrelsen ett övergripande ansvar för kommunens ekonomi, verksamheter och utveckling. Kommunstyrelsen ska ge kommunfullmäktige underlag för de ekonomiska ramarna. Kommunstyrelsen är kommunens ledningsorgan. Arbetet ska kännetecknas av strategisk inriktning och helhetsperspektiv och sker genom direktiv och riktlinjer direkt mot nämnderna och bolagens styrelse. Nämnder Nämnderna utformar sin verksamhet inom ramen för respektive verksamhetsplan och reglementen. Kommunfullmäktige Revisionsnämnd Kommunstyrelse Valberedning Teknisk nämnd Kultur- och fritidsnämnd Individ- och familjenämnd Samhällsbyggnadsnämnd Omsorgsnämnd Barn- och utbildningsnämnd 66 6

7 Politisk ställning 1 november oktober 2010 Röstfördelning 2006 och mandat i kommunfullmäktige Röstfördelning 2006 Antal Andel Mandat S Arbetarpartiet - Socialdemokraterna ,65 21 C Centerpartiet ,31 10 M Moderata Samlingspartiet ,44 7 KD Kristdemokraterna 787 6,42 3 V Vänsterpartiet 741 6,05 3 SPI Sveriges Pensionärers Intresseparti 479 3,91 2 FP Folkpartiet liberalerna 307 2,50 1 SD Sverigedemokraterna 228 1,86 1 MP Miljöpartiet de gröna 214 1,75 1 ÖVRÖvriga partier 14 0,

8 TIO huvudprinciper för styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten i Nybro kommun Syfte Föreliggande styrprinciper syftar till att tydliggöra fullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas ansvar för styrning av den kommunala verksamheten i Nybro kommun. Förklaringar till principerna finns i särskilt dokument benämnt Underlag för fullmäktiges beslut om huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten Nybro kommun. Huvudprincip 1 - Styrprinciperna skall vara gemensamma Föreliggande styrprinciper skall gälla för fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna i Nybro kommun. Huvudprincip 2 - Gemensamma styrbegrepp skall tillämpas Fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna skall anta inriktningsmål till vilka det finns kopplat ett eller flera effektmål vars ekonomiska konsekvenser anges i budgeten. Huvudprincip 3 Fullmäktiges programberedning skall lämna förslag på uppföljning och utvärdering Fullmäktiges programberedning skall föreslå fullmäktige när och på vilket sätt de av fullmäktige fastställda målen bör följas upp och utvärderas. Huvudprincip 4 - Antalet fullmäktigemål skall begränsas Antalet fullmäktigemål får inte vara fler än fullmäktige förmår följa upp och utvärdera under en och samma mandatperiod. Huvudprincip 5 - Fullmäktige skall fastställa tidsplan för uppföljningen och utvärdering av nämnderna Uppföljningen och utvärderingen skall både gälla verksamheten och det ekonomiska utfallet. En tidsplan över året respektive mandatperioden skall fastställas av fullmäktige där det framgår vid vilka sammanträden som de olika målen avseende nämnderna skall följas upp och utvärderas. Årsvisa mål bör följas upp och utvärderas minst en gång per år. Mål som gäller för mandatperioden bör normalt följas upp och utvärderas minst en gång per mandatperiod i god tid före periodens utgång. Huvudprincip 6 - Fullmäktige skall styra genom att utkräva ansvar Fullmäktige får inte ta befattning med den förvaltning som sker i nämnd. Nämnden skall dock till fullmäktige redovisa befarade avvikelser i förhållande till de av fullmäktige fastställda ekonomiska och verksamhetsmässiga målen. Fullmäktige kan vid denna uppföljning besluta om ändrade mål eller medel för nämnden. (Förutsatt att beredningskravet enl. kommunallagen är uppfyllt). Om fullmäktige bedömer att inte några av dessa åtgärder är lämpliga återstår endast alternativet att återkalla uppdragen i nämnden. 88 8

9 Huvudprincip 7 - Rätten att klassa vardagliga beslut som verkställighet skall nyttjas Nämnderna skall sträva efter att nyttja friheten att klassa vardagliga beslut som ren verkställighet. Verksamhet som nämnderna väljer att klassa som verkställighet förutsätts styras genom att nämnderna antar inriktningsmål med tillhörande effektmål. Huvudprincip 8 - Inga beslut skall fattas på nämndnivå som enligt lag kan delegeras Nämnderna skall delegera och decentralisera ansvar och befogenheter. En strävan bör vara att inga beslut fattas på nämndnivå som enligt lag kan delegeras. Den delegerade beslutanderätten bör vara decentraliserad, innebärande att delegerade beslut normalt bör fattas på nivåerna under förvaltningschef. Huvudprincip 9 - Resultatperspektivet skall prioriteras För drift av kommunal verksamhet krävs resurser. Resurserna kan tas i anspråk genom olika arbetssätt. Resurserna och arbetssättet har inget egenvärde utan de syftar till ett resultat. Fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna skall formulera mål som tar sikte på vad verksamheten syftar till i ett fullmäktige-, kommunstyrelse- respektive nämndperspektiv. Resultatet skall således prioriteras. Nämnderna är dock ansvariga för att inte överskrida sina budgetar. Ett resursperspektiv i denna mening är också prioriterat. Huvudprincip 10 - Nämndernas kvalitetsuppföljning skall redovisas i fullmäktige Fullmäktiges programberedning skall i samband med de årsvisa uppföljningarna och utvärderingarna redovisa för fullmäktige i vilken utsträckning och på vilket sätt nämnderna arbetar med kvalitetsutveckling. Av redovisningarna skall framgå vilka intressenter som nämnderna inriktat sitt kvalitetsarbete på och i vilken utsträckning de bedömer att utfallet av verksamheten stämmer med intressenternas förväntningar. När verksamhetens kvalitet skall avgöras bör om möjligt konsumentens förväntningar prioriteras. Kommunstyrelsens och nämndernas mål I Måldokument återfinns kommunstyrelsens och nämndernas mål, inriktnings- och effektmål. Måldokument för perioden kommer att sammanställas när utvärdering och rapportering har skett av måluppfyllelse i samband med Årsredovisning

10 Övergripande mål för perioden för Nybro Kommun och dess bolag Inriktningsmål Nybro kommun ska ha en god ekonomisk hushållning. Effektmål: Kommunen ska långsiktigt nå ett resultat per år om 15 miljoner kr. Nuvarande långfristiga låneskulden ska amorteras med minst 5 % per år. Avsättning ska göras för kommande pensioner med ett belopp motsvarande minst tkr årligen. Nybro kommun ska öka attraktionskraften för att nå en positiv befolkningsutveckling. Kommunen ska ha ambitionen att bli regionens bästa Landsbygdskommun Befolkningen ska öka under planperioden med 150 personer. Kommunen ska öka attraktionskraften genom god näringslivs- och samhällsutveckling. Kommunen ska genom flera projekt arbeta för en ökad delaktighet för det unga Nybro. Invånarna i Nybro kommun ska känna sig trygga och få god service. Det antal invånare som känner sig trygga ska öka tydligt från nuvarande nivåer i de undersökningar som görs i samverkan mellan polis och kommun. Minst 95 % av kommunens invånare ska känna att de får god kommunal service

11 Nybro kommun och dess bolag som arbetsgivare Välbefinnande och hälsa, god personalpolitik och aktivt arbetsmiljöarbete Inriktningsmål Vi mår bra av att arbeta i Nybro kommun. Alla medarbetare medverkar till att skapa den goda arbetsplatsen. Vi har ett klimat som genomsyras av tillit. Effektmål: Minst 80% av våra medarbetare skall på det hela taget vara nöjd eller mycket nöjd med personalpolitiken i kommunen. Minst 60% av våra medarbetare skall regelbundet, varje vecka nyttja något av kommunens friskvårdserbjudanden (friskvårdsanläggning t.ex. Balders gym, fria bad i simhallen, 500- hundrakronan e.t.c) d.v.s bidra till egen förebyggande, positivt pulshöjande friskvård. Sjukfrånvaron mätt i tillgänglig ordinarie arbetstid ska understiga 7,0 % under 2007 Antalet medarbetare som är föremål för rehabiliteringsinsatser ska minska med 10 procent varje år under perioden Målet är att understiga 140 stycken november 2007 Andelen månadsavlönade vikarier och övriga visstidsanställda i relation till samtliga anställda ska vara under 10 procent på varje förvaltning Andelen timanställda vikarier ska minska med 10 procent under perioden (130 årsarbeten 2005), Principen Rätt till heltid, möjlighet till deltid, ska eftersträvas. Det ska eftersträvas att omvandla timanställda och tidsbegränsade anställningar till tillsvidareanställningar. Ett led i en sådan utveckling kan vara pooltjänster, att i så stor utsträckning som möjligt undvika delade turer, för att de anställdas arbetstider ska innehålla en sammanhållen arbetsdag, 1111

12 Inflytande och delaktighet, samverkan Inriktningsmål I Nybro kommun kan vi påverka den egna verksamhetens mål, arbetsinnehåll, arbetstider m.m. Detta leder till engagemang, trivsel och effektivitet. Effektmål: Arbetsplatsmöten (dialog mellan anställd och arbetsledning) skall genomföras regelbundet och minst en gång per månad. Minst 90% av våra medarbetare skall känna till dels den egna verksamhetens mål och handlingsplan, dels kommunens övergripande mål. Minst 90% av våra medarbetare skall känna att givna befogenheter motsvarar det ansvar som medarbetaren har i sitt arbete. Inriktningsmål Lust att lära, rätt kompetens, aktiv lönepolitik Effektmål: Vi lever och lär genom förändring och förbättring. Lärandet sker dagligen, bland annat i form av dialoger med kommuninvånare och medarbetare samt genom nya arbetsuppgifter. Det lönar sig att göra ett bra jobb. Minst 70% av våra medarbetare skall anse att de har goda möjligheter att utvecklas och växa i arbetet. Minst 80% av alla medarbetare skall uppleva att lönen beror till stor del eller helt på arbetsresultatet och att det går att påverka lönen genom arbetsinsatsen. Inriktningsmål Aktivt ledarskap Effektmål: I Nybro kommun har vi chefer som tar ansvar för sina uppdrag. Våra chefer är trygga och utövar ett kommunikativt ledarskap. Inriktningsmål Nybro kommun har kvinnor och män samma chans till utveckling och karriär. Kvinnor och män behövs i alla jobb och på alla nivåer. Chefer i Nybro kommun skall som regel ha färre än 40 tillsvidareanställda direkt underställda. Minst 80% av medarbetarna skall känna stort förtroende för närmaste chef samt uppleva ett aktivt ledarskap, Samtliga chefer skall genomföra strukturerade samtal tillsammans med alla sina medarbetare om arbete, utveckling och lön minst en gång per år. Jämställdhet Effektmål: Nybro kommun har minst två kvinnliga förvaltningschefer / bolagschefer (eller motsvarande) senast Kommunen ska genom flera projekt arbeta för en ökad jämställdhet

13 Gemensamma och särskilda uppdrag Uppdragstagare Gemensamt Uppdrag att anslagsbindning sker på nämndnivå under förutsättning att kommunfullmäktiges målinriktning följs, Gemensamt Gemensamt Gemensamt Gemensamt Gemensamt Gemensamt Gemensamt Gemensamt Gemensamt Gemensamt Gemensamt Gemensamt att öka förändringsarbetet i kommunen för att klara uppsatta mål, att öka insatserna i tillväxtprojekt i samarbete med bl a Nybro Företagsgrupp och olika EU-program, att decentralisera organisationerna för ökad delaktighet bland de anställda, att en utarbetad kommunal servicegaranti inom alla nämndsområden finns färdig under 2007 för att sedan utveckla erbjudandet om servicegarantier under perioden, att i olika projekt utveckla verksamheten runt Designhögskolan och Arkiv för Svensk Formgivning i Pukeberg. Målet är att tillskapa fler högskoleplatser och fler aktiviteter och verksamheter med koppling till högskolevärlden och annan kultur- och utbildningsverksamhet, (Dnr 03/ 0203 och 04/0251) att kommunen ska arbeta för att Hemsjukvården i Kalmar Län överförs till kommunerna, (Dnr 04/0305) att Nybro kommun undersöker möjligheten att bli en försökskommun för hela primärvården i kommunal regi med ett avtal med Landstinget, att förbättra kommunikationerna i kommunen, att under perioden är målsättningen att i kommunen uppföra 200 nya bostäder. Det sker genom eget bolag, andra aktörer och genom villabebyggelse, att intensifiera arbetet för fler poliser i kommunen, att eventuella förslag till ändrade inriktnings- och effektmål för perioden , ska redovisas till kommunstyrelsen senast under 2006, att kommunfullmäktiges demokratigrupp får i uppdrag att utreda deltagande demokrati, exempelvis hur kommunens skattepengar ska användas och att möten kan anordnas varje år i bostadsområdena och i samhällena utanför Nybro samt att det ingår representanter för samtliga partier i kommunfullmäktige,

14 Uppdragstagare Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Uppdrag att utvärdera kommunens demokratiarbete i form av medborgarförslag och allmänhetens inspel till kommunen för utreda ytterligare förbättringar, att Nybro kommun under perioden ska aktivera flera projekt som rör tillväxt i samarbete med andra aktörer, som Nybro Företagsgrupp, landsbygds- och byföreningar och privata företag, att Stads- och Lantturen byggs ut under perioden med ökade möjligheter att åka morgon och kväll, att för projekt- och tillväxtåtgärder anvisa kronor för 2007, kronor för 2008 och kronor för 2009, Kommunstyrelsen att för arvode i kommunfullmäktige samt partistöd anvisa kronor vardera för perioden , Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden och Individ- och familjenämnden att för utökad Stads- och Lanttur anvisa kronor för 2007, kronor för 2008 och kronor för 2009, att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda och lägga förslag på kostnad, finansiering och former när det gäller införande av klädbidrag. Redovisas till budget , att Projekt Brunnen ska starta under 2007 innehållande Företags-, Projekt-, Utbildnings- och Konferenscenter, att ge barn- och utbildningskontoret och kommunstyrelsekontoret i uppdrag att till kommunstyrelsen redovisa ett förslag till resursfördelningssystem att kunna användas inför 2008 års budgetarbete, att fristående skolor ska ha samma ekonomiska förutsättningar som kommunens skolor att anordna skolbarnsomsorg, att under planperioden ha inriktningen att minska antalet barn i förskolegrupperna, ökad personaltäthet, att ge Tankesmedjan, det vill säga barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och individ- och familjenämnden, i uppdrag att ytterligare utveckla det tidiga förebyggande arbetet så att åtgärder kan sättas in så snart behoven upptäcks i syfte att förekomma behov av externa placerings- och institutionskostnader både på kort och lång sikt, att arbetet skall präglas av en helhetssyn, där samtliga förvaltningars befintliga resurser personellt och organisatoriskt ställs till kommuninnevånarnas förfogande,(dnr 02/0106) 1414

15 Uppdragstagare Omsorgsnämnden Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden Uppdrag att ge omsorgskontoret och kommunstyrelsekontoret i uppdrag att till kommunstyrelsen redovisa ett förslag till resursfördelningssystem att kunna användas inför 2008 års budgetarbete, att tillföra omsorgsnämnden ytterligare kronor vardera 2007 och 2008, att öka brukarinflytandet i omsorgsverksamheten och införa större valfrihet att välja boendeform, att Nybro kommun stimulerar seniorboende i kommunen och flera äldreboenden i de mindre tätorterna, att ge tekniska nämnden i uppdrag att senast under december månad, året före budget, redovisa underhållsplan för kommunens fastigheter till den budget som kommunfullmäktige beslutat om. Avvikelser mot totalbudgeten skall godkännas av kommunfullmäktige. Planen skall återredovisas senast under februari, året efter budget, med redovisning av faktiska kostnader på respektive budgeterad och eventuell tillkommande åtgärd, (Dnr 05/0104), att ge tekniska nämnden i uppdrag att under perioden öka kommunens fastighetsunderhåll till 50 kr per m2, att ersätta tidigare utredningsuppdrag om Kungshallshemmet till att ge uppdrag till tekniska kontoret och Nybro Bostads AB att ta fram förslag på alternativ användning av Kungshallshemmet, Tekniska nämnden att ej höja taxorna för va-verksamheten under 2007, Tekniska nämnden och Samhällsbyggnadsnämnden att ge tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att skapa attraktiva bostadsområden och industriområden, både i tätorten och i de mindre samhällena, Samhällsbyggnadsnämnden att tillföra samhällsbyggnadsnämnden kronor vardera under perioden för Agenda 21-arbetet. Inriktningen ska vara att öka miljömedvetandet,

16 Budgetförutsättningar och sammanfattande analys av budget och verksamhetsplan Den kommunala ekonomin har under den senaste tioårsperioden befunnit sig i ett besvärligt läge. Anpassningen till nya ekonomiska förutsättningar har tagit tid och har många gånger också varit smärtsam. Från och med år 2000 infördes en ny lagstiftning, det s k balanskravet, för att förtydliga kommunsektorns uppdrag utifrån det ekonomiska perspektivet. Innebörden är i grova drag att kommuner och landsting varje enskilt år ska ha en ekonomi i balans. Med ekonomi i balans menas i detta sammanhang att intäkterna skall vara större än kostnaderna. Nybro Kommuns budgeterade ekonomiska resultat för 2007 uppfyller det nu gällande balanskravet, men är otillräckligt i förhållande till God ekonomisk hushållning. Behov finns dessutom av att återskapa det egna kapitalet som har minskat med nästan 200 mkr under de senaste tio åren. Nybro kommun bör för att inflationssäkra det egna kapitalet ha ett överskott på 15 mkr. Detta når man enligt föreliggande plan upp till först Med budget 2006 i detta dokument avses den budget som Kommunfullmäktige beslutade om , inkl tilläggsbudget. Nybro kommun är en industrikommun med en mängd olika företag, vilka påverkas av den internationella konjunkturen och av regionens förändringar. Kalmar län har förhållandevis många pendlare, vilket gör att arbetstillfällena inte enbart finns inom kommunen utan också i andra kommuner och län. Detta gör det extra svårt att beräkna hur förändringar i näringslivet påverkar den kommunala budgeten. Samverkan mellan kommun, näringsliv och högskola pågår ständigt för att öka kommunens attraktionskraft och möjlighet att tillskapa nya arbeten. En aktör inom detta är AB Nybro Brunn som fr o m 2005 har ansvar för näringslivs- och den lokala turismverksamheten. Kommunens folkmängd uppgick till Befolkningsutvecklingen har under de senaste åren varit negativ. Skatteintäkterna för perioden är beräknade utifrån invånare efter en revidering av befolkningsutvecklingen (v.40). En minskad folkmängd innebär mindre skatteintäkter. En minskning av folkmängden med 50 personer innebär minskade skatteintäkter med ca 2 mkr. Befolkningsprognosen för kommunen åren framåt visar på ett relativt oförändrat antal invånare, men en viss förändring i åldersklasserna, där personer 0-6 år ökar, likväl som år. Däremot minskar gruppen 7-15 år. För åldersklassen 65 år och äldre sker en liten ökning och då främst i åldern år. De som är 80 år och äldre minskar i antal. Verkligheten verkar dock bli annorlunda än prognosen. Budgeten för 2007 har reviderats med senaste skatteunderlagsprognoser från Sveriges kommuner och landsting och beräknat på ett skatteuttag på 21,98 kr per skattekrona. De kommande åren förändras skatteintäkternas fördelning med anledning av ändringar i utjämningssystemet och i statsbidragen. En ökning sker av både utjämningsbidraget och skatteintäkterna enligt nya beräkningar som gjorts under hösten 2006 för perioden Numera ingår också en del av det tidigare riktade statsbidraget till personalförstärkningar i förskolan och särskilt statsbidrag för vuxenutbildningen i det generella statsbidraget, vilket innebär att barn- och utbildningsnämndens nettobudget kommer att öka. Samtidigt har regeringen minskat antal platser för vuxenutbildningen. Utjämningen av LSS-kostnaderna innebär ett tillskott i budgeten i högre omfattning än vad som beräknades våren Detta beror främst på att indexåret för LSS-kostnader har av regeringen 1616

17 uppdaterats till Bidraget till LSS kommer även framöver att vara svårt att göra beräkningar på då detta är beroende av vilka kostnader andra kommuner har och därmed påverkar standardkostnaden vilket är den grund som beräkningen utgår ifrån. Verksamheternas intäktsbudget har räknats upp med 1% under perioden med undantag för städ, måltidsservice och central fastighetsförvaltning vilkas intäkter räknats upp med 2,56%, 2,04% respektive 0,46%. Personalkostnaderna är en stor del av kommunens totala budget och inför 2007 är det budgeterat en höjning av personalkostnaden med 2,8 %. Om löneökningarna skulle stiga med ytterligare en procent innebär detta en ökning av kostnaderna med drygt 6,8 mkr. Pålägg för personalkostnader var initialt budgeterade med 41,94% och budget för medfinansiering av sjuklönerna fanns med i de allmänna förutsättningarna. I regeringens höstproposition avskaffas arbetsgivarens medfinansieringsansvar (särskild sjukförsäkringsavgift). Samtidigt höjs sjukförsäkringsavgiften i arbetsgivaravgiften. Preliminär arbetsgivaravgift för 2007 är 41,80%. När det gäller övriga kostnader så har dessa höjts med 1% i budgeten, med undantag för lokalhyror 0,46%. Om denna höjning är tillräcklig är i högsta grad beroende av hur inflationen blir Det har varit en måttlig inflation de senaste åren. Investeringar i skolor och i äldreboende kommer att ske under planperioden och gör att investeringsvolymen är betydligt högre än normalt. För 2007 planeras investeringar för 112 miljoner kronor, 2008 för 63 miljoner kronor och 2009 för 53 miljoner kronor. Detta innebär att nyupplåning planeras med 71 mkr 2007, 40 mkr 2008 och 21,5 mkr 2009, vilket innebär ökade räntekostnader. Dessutom finns det risk för högre räntenivåer. Budgeterade investeringar finns i detalj under rubriken Investeringsplan Den interna räntan som används för beräkning av den interna kapitaltjänstkostnaden är 4,5% (mot tidigare 5%). I jämförelser av verksamheternas intäkter och kostnader finns för bokslut 2005 och budget 2006 Renhållningsverksamheten, Tekniska nämnden med i resultatplan men inte i driftplanen gick den verksamheten över till Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare. I budget finns inte Renhållning med i verksamheternas budgeterade intäkter och kostnader. Kort sammanfattning av förslag till förändringar sedan kommunfullmäktiges beslut, 89, , om Budget och verksamhetsplan är 1 Ny skatteunderlagsprognos från Sveriges kommuner och landsting 2 Förslag till förändrad kommunalskatt 3 Preliminära slutavräkningar 2007 (skatteinkomst) 4 Uppdaterad invånarantal och SCBs befolkningsprognos 5 Arbetsgivaravgifter 2007 prelimär (beslut i december) 6 Särskild sjukförsäkringsavgift (medfinansieringsansvar arbetsgivaren) och arbetsgivaravgift förändras. 7 Uppdaterat indexår för LSS-kostnader (basår 2005) 8 Justering av avskrivningstider (ekonomisk livslängd) för investeringar i investeringsplan 9 VA dammar kapitaltjänstkostnad justerad 10 Tillägg i investeringsplan 2007 för TKN tkr 1717

18 Sammanfattande kommentar till den finansiella analysen I den finansiella analysen avser Budget 2006 KF beslut , inkl tilläggsbudget. Den sammanfattande iakttagelsen om kommunens ekonomi under perioden är för: Resultat och kapacitet: Att kommunen klarar under perioden det lagstadgade balanskravet. Att kommunens nettokostnadsutveckling 2007 är högre än 98% vilket begränsar kommunens finansiella handlingsutrymme. Att kommunens självfinansieringsgrad av investeringar inte når upp till 100% vilket innebär att kommunen måste låna medel för att finansiera investeringarna. Att kommunens soliditet, finansiella styrka på lång sikt ligger under riksgenomsnittet på 52 % (2005). Under perioden är det endast % av tillgångarna som inte motsvaras av skulder. Att kommunens finansnetto är negativt under perioden vilket påverkar kommunens handlingsutrymme negativt i fråga om kommunens möjligheter att betala investeringar med egna medel. Att kommunens skuldsättningsgrad, vilket är starkt kopplad till soliditeten, ligger på en högre nivå än riksgenomsnittet och genomsnittet i Kalmar län. En hög skuldsättningsgrad medför en ökad risknivå i verksamheten. Kommunen ökar då sin känslighet för ränteändringar och sitt beroende av kreditgivarna. Att kommunens utdebitering ligger i den övre nivån jämfört med övriga kommuner i länet och jämfört med riket och ger ett mindre finansiellt handlingsutrymme för kommunen jämfört med den genomsnittliga utdebiteringen i Kalmar län och i riket. Risk och kontroll: Att kommunens likviditet är under perioden lägre än 100 procent, vilket innebär det att de likvida medlen inte är lika stora som de kortfristiga skulderna och räcker inte till att betala de skulder som förfaller inom den närmsta tiden. Rörelsekapitalet (omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder) är negativt och är ett mått som avspeglar kommunens finansiella styrka. Att kommunen för närvarande har en hög andel lån med kort bindningstid, vilket ger en lägre kostnad men en högre risk jämfört med en längre genomsnittlig bindningstid. Att bedömningen är att borgensåtagandet för kommunens bolag för närvarande har låg risk och för egna hem/småhus och föreningar låg till måttlig. Att Nybro Kommun har en pensionsskuld med drygt kr per invånare i slutet av perioden , vilket vid en jämförelse med Kalmar län och hela riket är högre i kr per invånare. Den totala pensionsskulden för kommunen kommer enligt SPPs prognos vara nästan 29 mkr högre 2009 än vad den var vid bokslutet 2005, vilket påverkar kommunens ekonomi märkbart. Att ett mått som visar på hur ekonomistyrningen i kommunen bidrar till att en god ekonomisk hushållning upprätthålls är prognossäkerheten. Kommunen måste hålla en god prognossäkerhet för på ett bättre sätt kunna korrigera eventuella svackor på kort sikt. Att kommunen måste ha reserver och marginaler i sin ekonomi. Ett sätt att beskriva behovet och storleken av sådana reserver är känslighetsanalysen som beskriver hur olika förändringar kan påverka kommunens finansiella situation. 1818

19 Finansiell analys - RK-modellen RK-modellen: fyra aspekter vid finansiell bedömning RK-modellen är en finansiell analysmodell för att kartlägga och analysera resultat, finansiell utveckling och finansiell ställning. Målsättningen är att utifrån analysen identifiera finansiella möjligheter och problem och därigenom försöka klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning som föreskrivs i kommunallagen. Varje perspektiv i modellen analyseras med hjälp av ett antal finansiella nyckeltal som har till uppgift att belysa ställning och utveckling inom de fyra perspektiven. Aspekterna resultat-kapacitet och risk-kontroll utgör hörnstenar i modellen Resultat: Vilken balans har kommunen haft över sina intäkter och kostnader under året och över tiden? Risk: Föreligger det några risker som kan påverka kommunens resultat och kapacitet? Kapacitet: Vilken kapacitet (betalningsberedskap) har kommunen för att möta finansiella svårigheter på lång sikt? Kontroll: Vilken kontroll har kommunen över den ekonomiska utvecklingen? Hur följs upprättade finansiella målsättningar och planer? Det finansiella resultatet Årets resultat och dess orsaker kartläggs. En eventuell obalans, det vill säga att kostnaderna överstiger intäkterna eller att en rörelseriktning mot obalans sker, är en varningssignal. Under detta perspektiv analyseras också investeringar och deras utveckling. Kapacitet Den andra aspekten benämns kapacitet eller långsiktig betalningsberedskap. Här redovisas vilken finansiell motståndskraft kommunen har på lång sikt. Riskförhållanden Med tredje aspekten risk avses hur kommunen är exponerad finansiellt. En god ekonomisk hushållning innefattar att kommunen i kort och medellångt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella problem. Här analyseras också borgensåtagande och kommunens samlade pensionsskuld. Kontroll Med den fjärde aspekten kontroll avses hur upprättade finansiella målsättningar och planer följs. En god följsamhet mot budget är uttryck för god ekonomisk hushållning. Finansiella nyckeltal Varje perspektiv analyseras med hjälp av ett antal finansiella nyckeltal som har till uppgift att belysa ställning och utveckling inom de fyra perspektiven. 1919

20 Finansiell analys - kommunen I den finansiella analysen avser Budget 2006 KF beslut , inkl tilläggsbudget. Resultat och kapacitet Årets resultat Nybro kommuns resultat budgeteras under perioden enligt nedan diagram. Årets resultat Bokslut 2005 Budget 2006 Budget 2007 Plan 2008 Plan 2009 Tkr Under perioden är det genomsnittliga budgeterade resultatet i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag 1,3 %. Många kommuner använder detta nyckeltal för att mäta att kommunen inte förbrukar mer än vad som kommunen får i intäkter. Ett positivt resultat behövs för att parera osäkerheter och risker i ekonomin och för att skapa utrymme för investeringar. En vanlig nivå på nyckeltalet bland kommuner är 2%, vilket Nybro Kommun inte når upp till under perioden. Kostnads- och intäktsutveckling Budget och verksamhetsplan utgår från ett invånarantal på för skattemedelsberäkning under perioden. Periodens resultat beror till största del på en justering av befokningsmängden och en gynnsam prognos för skatteutveckling och låga räntenivåer. Under 2006 ökade skatteunderlaget med mer än vad regeringen antog i sina prognoser. Detta medför att kommunerna erhåller skattemedel i efterhand (slutavräkning) för 2006 till ett större belopp än vad som budgeterats. Regeringen beslöt i augusti 2006 att uppdatera basåret för beräkning av koncentrations- och personalkostnadsindex till 2005, vilket innebär att kommunen beräknas få ett ökat utjämningsbidrag för LSS-kostnader än tidigare prognostiserats för perioden Bokslut Budget Budget Plan Plan LSS, tkr

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan 2010-2012 KF 20091130

Budget- och verksamhetsplan 2010-2012 KF 20091130 Budget- och verksamhetsplan 2010-2012 KF 20091130 1 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Viljeinriktning Omvärldsanalys Läget för Nybro kommun Övergripande vision för Nybro kommun och dess bolag

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan 2009-2011 Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-15

Budget- och verksamhetsplan 2009-2011 Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-15 - och verksamhetsplan 2009-2011 Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-15 1 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning, omvärldsanalys, översikt Inledning Omvärldsanalys Läget för Nybro kommun

Läs mer

Finansiell analys. Svenska utmaningar

Finansiell analys. Svenska utmaningar Finansiell analys KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING Svenska utmaningar Den finansiella profilen

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-02-?? Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda 2 februari 2015 Vem är Magnus Pettersson? Ekonomichef sedan februari 2009 Innan Oxelösund arbetade jag i Gnesta Kommun på samma position

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön!

Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön! Årsredovisning 2000 Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön! (Foto: Sonia Blom) 0 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Del 1 ÅRSREDOVISNING Kommunalrådets

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Mjölby kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269)

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Innehållsförteckning Utvecklings- och översiktplan för Vansbro kommun... 2 Uppdraget... 2 Balanskravet och god ekonomisk hushållning... 3 Vansbro kommuns

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagande Jämtlands läns landsting Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga...4

Läs mer

Pensioner och pengar 24/3 2011

Pensioner och pengar 24/3 2011 Pensioner och pengar 24/3 2011 Varför pensioner? Kostnaden för pensioner till landstinget anställda ökar kraftigt det närmaste decenniet. Det förekommer ofta missförstånd kring pensioner. Fullmäktige beslutar

Läs mer

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Ekonomisk ordlista Årsredovisning Den redovisning styrelsen avger över ett avslutat räkenskapsår och som ska behandlas av ordinarie föreningsstämma. Den ska omfatta

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Motala kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 7 februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

ÖVERSIKTLIG FINANSIELL ANALYS AV REGION SKÅNE

ÖVERSIKTLIG FINANSIELL ANALYS AV REGION SKÅNE Revisionskontoret ÖVERSIKTLIG FINANSIELL ANALYS AV REGION SKÅNE samt förenklad jämförelse med Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting Granskningsrapport nr 43/2008 NP Magnusson, Fredrik

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Ekonomi & strategiberedningen

Ekonomi & strategiberedningen Ekonomi & strategiberedningen Beredningen har en uppföljande roll och arbetar med de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna såsom utvecklingen av kommunkoncernens egna kapital och skuldsättning, investeringsnivåer

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden 2016-2019 Inledning Den förändrade styr- och ledningsmodell som kommunen nu inför anser vi tre partier är väldigt bra och

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget Pajala kommun Årsbudget 2011 Verksamhetsplan 2012-2013 Investeringsbudget SAMMANFATTNING...5 Allmänt...5 Driftverksamhet 2011-2013...5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR...6 Omvärldsanalys...6 Regeringens bedömning

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Innehåll Årsberättelser koncernbolag Årsberättelser verksamheter

Innehåll Årsberättelser koncernbolag Årsberättelser verksamheter Innehåll Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommunfakta... 4 Kommunchefen... 5 6 Organisation... 7 Förvaltningsberättelse kommun och koncern... 8 14 Principer och förklaringar... 15 Kommunens ekonomi...

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagandet Östersunds kommun 20 oktober 2009 Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor 2009-10-20 Anneth Nyqvist, uppdragsledare Allan Andersson, projektledare Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer