Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-27"

Transkript

1 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Kommunhuset, Storuman kl Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande Tina Kerro (FP) Karin Malmfjord (S) Peter Åberg (S) Patrik Persson (C) tjänstgörande ersättare Övriga Maria Mickelsson sekreterare Peter Persson koncernchef Ralph Johansson kanslichef Patrik Nilsson administrativ chef 38 Lisbeth Isaksson förvaltningsassistent Debora Jonsson teknisk chef 40 och 46 Inger Carstedt trafikplanerare 47 Utses att justera Karin Malmfjord Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman Paragrafer Underskrift Sekreterare Maria Mickelsson Ordförande Tomas Mörtsell Justerande Karin Malmfjord ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli Underskrift Maria Mickelsson Utdragsbestyrkande

2 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 2 (23) KSAU 35 KS/2011: Medborgarförslag - uppförande av aktivitetshus i Tärnaby Viola Eriksson har lämnat in rubricerat medborgarförslag. Viola Eriksson skriver i medborgarförslaget att det är på tiden att göra något åt den s.k. Folkets Hus-frågan i Tärnaby. Istället för att köpa Folkets Hus, föreslår därför Eriksson bl.a. att f.d. Shellbyggnaden i Tärnaby på fastigheten Laxnäs 1:68 rivs och att kommunen bygger ett nytt aktivitetshus på fastigheten alternativt öster om denna. Aktivitetshuset föreslås ha en uppseendeväckande arkitektur väl synlig från E12 och bör inrymma bibliotek, fritidsgård, alpinarium, samemuseum, turistbyrå mm. Om det är möjligt att köpa befintlig bowlinganläggning från Folkets Hus, föreslås även denna inrymmas i det nya aktivitetshuset. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtanden och Arbetsutskottets protokoll , 155. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 155 att uppdra till koncernledningsgruppen att utreda förutsättningarna för ett allaktivitetshus på gamla Shelltomten i Tärnaby och att återrapportering skulle ske till arbetsutskottet senast Koncernledningsgruppen beslutade att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadschefen, fritids- kultur- och utbildningschefen samt VD för Fastighets AB Umluspen att utreda frågan, vilket resulterat i utredningen Laxnäs 1:68, nybyggnad av allaktivitetshus i Tärnaby. Koncernledningsgruppen beslutade att ställa sig bakom denna utredning samt utredarnas bedömning i frågan. Arbetsutskottet föreslår att medborgarförslaget avslås

3 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 3 (23) KSAU 35 att f.d. Shellbyggnaden fastigheten Laxnäs 1:68 i Tärnaby rivs samt att fastigheten iordningställs.

4 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 4 (23) KSAU 36 KS/2012: Kultur- och biblioteksplan för Storumans kommun Kultur- och biblioteksplanen ska vara ett politiskt förankrat verktyg för att använda befintliga resurser, skapa beredskap för framtiden och stimulera utvecklingen av kultur- och biblioteksverksamheten i kommunen. Förslag till kultur- och biblioteksplan för Storumans kommun har upprättats. Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll , 12. Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har , 12 beslutat godkänna upprättat förslag till plan med vissa redaktionella ändringar och överlämnat den till kommunfullmäktige för fastställelse. Arbetsutskottet föreslår att upprättat förslag till kultur- och biblioteksplan för Storumans kommun fastställs.

5 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 5 (23) KSAU 37 KS/2012: Överföring av ansvar för räddningstjänsten till kommunstyrelsen När miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bildades 2007 överfördes alla brand- och olycksförebyggande uppgifter från kommunstyrelsen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Avsikten var att samla alla tillstånd och tillsynsuppgifter under samma nämnd och eftersom räddningschefen även var förvaltningschef för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föll sig detta naturligt. Det fanns också en förväntan att uppnå samordningsvinster vid tillsyner. I samband med uppföljning av förvaltningsorganisationen beslutade kommunfullmäktige bl.a. att avveckla tjänsten som miljö- och samhällsbyggnadschef tillika räddningschef och istället inrätta en tjänst som räddningschef på heltid. Räddningschef Lars-Erik Sundqvists tjänsteutlåtande Av räddningschefens tjänsteutlåtande framgår följande: Det har visat sig opraktiskt att ha de olycksförebyggande och utryckande verksamheterna under två olika nämnder. Dels är det samma personer som arbetar inom båda delarna, dels är många av frågorna gemensamma för båda nämnderna och dessutom är det ineffektivt då det skapar dubbelarbete. De förväntade samordningsvinsterna inom miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har också uteblivit. Eftersom kommunstyrelsen redan tidigare har ansvar för allt annat inom säkerhet och krisledning är det smidigast att lägga hela räddningstjänsten under samma nämnd och därigenom samla alla skeden av en olycka. Mot bakgrund av detta har förslag till reviderade reglementen för kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden upprättats. Arbetsutskottet föreslår att kommunens uppgifter enligt 3 kap, 11 Lag om skydd mot olyckor fullgörs av kommunstyrelsen

6 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 6 (23) KSAU 37 att kommunens uppgifter enligt 26 Lag om brandfarliga och explosiva varor överförs från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen att upprättat förslag till reviderade reglementen för kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utifrån ovanstående förändring, fastställs att kommunstyrelsens och miljö- och samhällsbyggnadsnämndens budgetramar för 2012 justeras utifrån ovanstående förändring.

7 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 7 (23) KSAU 38 KS/2012: Årsredovisning 2011 för Storumans kommun Årsredovisningen ska enligt lag om kommunal redovisning innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, finansieringsanalys och sammanställd redovisning. Den ska upprättas av kommunstyrelsen. Förvaltningsberättelsen ska bl.a. innehålla en översikt över utvecklingen av verksamheten och om sådana förhållanden som inte redovisats i resultat och balansräkning och som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut. Förslag till årsredovisning 2011 för Storumans kommun har upprättats. Kommunens resultat 2011 uppgår till 2,7 mnkr och är knappt 2,7 mnkr mer än det budgeterade resultatet. Resultatöverskottet beror bl.a. på bättre skatteintäkter än förväntat och lägre avskrivningar. Kommunkoncernens resultat 2011 uppgår till 0,8 mnkr. Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande Arbetsutskottet föreslår att upprättat förslag till årsredovisning 2011 för Storumans kommun fastställs och överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.

8 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 8 (23) KSAU 39 KS/2012: Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2011 Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till verksamhetsberättelse för kommunstyrelsens verksamhetsområde Respektive styrelse/nämnds verksamhetsberättelse utgör underlag för kommunens årsredovisning. Arbetsutskottet beslutar att efter vissa redaktionella justeringar överlämna verksamhetsberättelsen till kommunstyrelsen.

9 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 9 (23) KSAU 40 KS/2012: Storumans kommuns framtida elförsörjning Kommunfullmäktige beslutade att anta en strategi för energieffektiviseringar i Storumans kommun. I strategin har formulerats mål för användning av elenergi i fastigheter och övriga anläggningar. Målen innebär följande: 2014 Andelen förnybar elenergi ska uppgå till minst 50 procent Andelen förnybar elenergi ska uppgå till 100 procent. Som förnybar elenergi räknas el från bl.a. vind och vatten. Ovanstående mål kan uppfyllas på olika sätt: 1. Storumans kommun investerar i andel av eller hel vindturbin som täcker maximalt den konsumtion som kommunen har i sina fastigheter/ anläggningar samt upphandlar tilläggsel som är ursprungsmärkt som förnyelsebar för att uppfylla målen. 2. Storumans kommun upphandlar elenergi som är ursprungsmärkt som förnybar för att uppfylla målen. Storumans kommun använder idag ca 9 GWh elenergi per år. Elvind för egen användning är skattefri. Det förutsätter dock att ägare och användare tillhör samma organisation. Fördelen med egen ägd vindkraft är att lönsamheten blir relativt stor med investeringen. En investering om ca 6 Mkr ger en besparing på ca 600 tkr per år med dagens låga elpriser (inkl. kapitaltjänstkostnad blir besparingen ca 150 tkr/år). För att täcka 50 % av behovet krävs dock en större investering, ca Mkr. Här blir besparingen ca 3 Mkr (inkl. kapitaltjänstkostnad blir besparingen ca 750 tkr/år). Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande Arbetsutskottet föreslår att kommunens ambition är att investera i andel alternativt hel vindturbin, som täcker maximalt den konsumtion som kommunen har i sina anläggningar

10 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 10 (23) KSAU 40 att kommunen handlar ursprungsmärkt el, intill dess att egen investering genererar tillräckligt el för att uppfylla målen.

11 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 11 (23) KSAU 41 KS/2012: Uppföljningsplan 2012 Kommunrevisorerna har ett flertal gånger påpekat att kommunstyrelsen saknar en uppföljningsplan för ekonomi och verksamhet för den egna verksamheten. Förslag till uppföljningsplan 2012 har upprättats enligt följande: Datum Nivå Verksamhet Inriktning 7 februari KS Nyanlända svenskar Drift 22 maj KSAU All verksamhet Tertialuppföljning 5 juni KS All verksamhet Tertialuppföljning SUMNET Drift och ekonomi 28 augusti KSAU Trafik Drift och ekonomi 11 september KS Teknisk verksamhet Drift och ekonomi Arbetsmarknadsfrågor Drift och ekonomi 9 oktober KSAU All verksamhet Delårsrapport All verksamhet Verksamhetsplan 23 oktober KS All verksamhet Delårsrapport All verksamhet Verksamhetsplan 13 november KS Räddningstjänst Drift och ekonomi 4 december KSAU All verksamhet Detaljbudget All verksamhet Taxor och avgifter SUMNET Taxor och avgifter 18 december KS All verksamhet Detaljbudget All verksamhet Taxor och avgifter SUMNET Taxor och avgifter Utifrån behov kompletteras löpande till sammanträdena ytterligare uppföljningar av verksamhet och ekonomi. Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande Arbetsutskottet föreslår att upprättat förslag till uppföljningsplan 2012 fastställs.

12 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 12 (23) KSAU 42 KS/2007: Användning av tjänstemobiltelefon för privatsamtal Bakgrund Kommunstyrelsen har , 104 fastställt riktlinjer för telefoni som omfattar telefontillgänglighet och hur fast och mobil telefoni ska beställas. Tillämpningen av riktlinjerna överensstämmer inte fullt ut eftersom det under lång tid varit möjligt att nyttja mobiltelefonen för privat bruk och betala för samtalen. Genom att ha fakturadelning samt, eftersom allt nyttjande inte kan faktureras, har även användaren gått igenom kommunens telefonifaktura och rapporterat kostnader för det privata nyttjandet till lönekontoret, som reglerat upplupna kostnader genom löneavdrag. Antalet mobilabonnemang är i dag 220 stycken med varierande abonnemangsform. Huvuddelen av abonnemangen har tillägg för detaljspecifikation och ungefär 30 abonnemang har dessutom tillägg för fakturadelning. Dagspriset för detaljspecificering är 60 kronor per år och fakturadelning kostar 20 kronor per månad. Nuvarande årskostnad för tjänsterna uppgår till kronor. Skatteregler privat nyttjande Om arbetsgivaren tillhandahåller en anställd mobil telefoni enligt abonnemang med fast avgift för att användas i arbetet (arbetsredskap) ska den anställde inte förmånsbeskattas för privatsamtal som kan ha förekommit. Detta gäller under förutsättning att arbetsgivaren i varje enskilt fall bedömer att det är av väsentlig betydelse för att den anställde ska kunna utföra sina arbetsuppgifter ha tillgång till mobiltelefon. Förmånen att kunna ringa privata samtal får då bedömas vara av begränsat värde och svår att särskilja från nyttan av anställningen. Andra privata tjänster via mobiltelefonen omfattas inte av skattefriheten om de ligger utanför den fasta avgiften och faktureras särskilt. Om en anställd i andra fall fritt få disponera en mobiltelefon för privat bruk uppkommer enligt allmänna regler en skattepliktig förmån. Detta gäller också fortsättningsvis för arbetstelefoner med möjlighet att särskilja privatsamtalen genom förvalda prefix, om arbetsgivaren betalar samtalen. Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtande

13 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 13 (23) KSAU 42 Dagens riktlinjer för telefoni är under revidering av flera skäl, dels en anpassning till riktlinjerna för Lycksele kommun och LYST, men även utifrån de skatterättsliga reglerna. Även nuvarande administration av den privata användningen av mobiltelefonerna bör ses över. Kanslichefen föreslår att det även fortsättningsvis är tillåtet att använda mobilen för privata samtal, men att en månatlig avgift tas ut genom löneavdrag. Avgiften sätts till 50 kronor per månad och ett skriftligt godkännande från varje mobiltelefoninnehavare infordras. De personer som tackar nej ska fortsättningsvis tillämpa principen att privata samtal med mobiltelefonen vid enstaka tillfällen endast ska ske baserat på gott omdöme och sunt förnuft. Telefonifakturor justeras genom att detaljspecifikationen och fakturadelningen sägs upp för samtliga abonnemang. Samråd har skett med revisorerna och enligt det svar som lämnats bedömer de att föreslagna ordning uppfyller kraven för både internkontrollen och gällande skatteregler. Arbetsutskottet föreslår att nyanställda, vars behov av mobiltelefon för tjänsteutövande godkänts, tillåts ringa privatsamtal att förmånen betalas av den anställde genom ett löneavdrag på 50 kronor per månad att anställda som inte önskar använda mobiltelefonen privat ska tillämpa principen i de tidigare fastställda riktlinjerna för telefoni att detaljspecifikation och fakturadelning i gällande abonnemang till mobiltelefoner sägs upp. -

14 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 14 (23) KSAU 43 KS/2012: Hyreskontrakt - del av fastigheten Bastuträsk 3:57 (Storumans flygplats) Hyreskontrakt mellan Storumans kommun och ASFT Industries AB avseende uthyrning av Storumans flygplats är under utarbetande. Hyrestiden är Vid sammanträdet lämnar koncernchefen information i ärendet. Arbetsutskottet beslutar att notera informationen.

15 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 15 (23) KSAU 44 KS/2012: Arrende av privat mark i anslutning till Storumans flygplats Kommunfullmäktige beslutade att lämna köpoption uppgående till minst kronor på del av fastigheten Bastuträsk 3:57 (Storumans flygplats). Hyreskontrakt kommer i första hand att upprättas där ASFT (Airport Surface Friction Tester AB) ska få hyra del av området under tre år innan någon försäljning kan ske. Under denna period vill kommunen att området ska hållas intakt vad avser taxibanor där marken inte ägs av kommunen. Kommunen vill därför träffa avtal om arrenden med markägarna. Förvaltningsassistent Lisbeth Isakssons tjänsteutlåtande Vid sammanträdet lämnar förvaltningsassistent Lisbeth Isaksson information i ärendet. Arbetsutskottet beslutar att notera informationen. -

16 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 16 (23) KSAU 45 KS/2012: Återställningsansvar för privat mark i anslutning till Storumans flygplats Kommunfullmäktige beslutade att lämna köpoption uppgående till minst kronor på del av fastigheten Bastuträsk 3:57 (Storumans flygplats). Hyreskontrakt kommer i första hand att upprättas där ASFT (Airport Surface Friction Tester AB) ska få hyra del av området under tre år innan någon försäljning kan ske. Under denna period vill kommunen att området ska hållas intakt vad avser taxibanor där marken inte ägs av kommunen. Överenskommelse mellan Fortifikationsverket och markägarna om återställning av marken ska enligt planering påbörjas under våren/sommaren Om överenskommelse om arrendeavtal träffas mellan markägarna och kommunen kommer återställningsansvaret för marken att bli kommunens. Förvaltningsassistent Lisbeth Isakssons tjänsteutlåtande Vid sammanträdet lämnar förvaltningsassistent Lisbeth Isaksson information i ärendet. Arbetsutskottet beslutar att notera informationen.

17 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 17 (23) KSAU 46 KS/2012: Leverantör av elenergi till Storumans kommun Storumans kommun upphandlade 2007 leverantör av elenergi. Avtal tecknades med Fortum Markets AB. Avtalstiden inklusive förlängningsår har löpt ut Storumans kommun har även ett antal anläggningar där elenergi levereras av Vattenfall AB. Detta avtal gäller tillsvidare med en uppsägningstid av en månad. Storumans kommun behöver teckna nytt avtal om leverans av elenergi. Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande Vid sammanträdet lämnar tekniska chefen information i ärendet. Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till teknisk chef för ytterligare utredning.

18 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 18 (23) KSAU 47 KS/2012: Remiss - Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län Den 1 januari 2012 trädde den nya kollektivtrafiklagen i kraft och då inrättades även nya kollektivtrafikmyndigheter i varje län. De nya myndigheterna får ansvar för kollektivtrafiken i länen och har till uppgift att ta fram regionala trafikförsörjningsprogram där mål, åtgärder och handlingsplaner för länets kollektivtrafik beskrivs. I Västerbotten har den nya myndigheten organiserats genom Regionförbundet i Västerbottens län. Region Västerbotten får med den nya myndigheten det ekonomiska och juridiska ansvaret för kollektivtrafiken. Region Västerbotten har den 16 mars 2012 översänt remissversion av regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län Kollektivtrafiken utgör ett viktigt medel för att uppnå de transportpolitiska målen som lagts fast av regeringen. Fördubblingsmålet för kollektivtrafiken, som branschen själva arbetat fram, är en ledstjärna för arbetet med Västerbottens läns trafikförsörjningsprogram. Detta mål innebär en strävan/ambition att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel. Med detta som utgångspunkt beskriver programmet nuläge avseende trafiken i regionen, mål, vision och åtgärder för arbetet med länets kollektivtrafik. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet har tagits fram i samverkan mellan Länstrafiken i Västerbotten AB, Region Västerbotten, Trafikverket och den tidigare sakkunniggruppen i trafikfrågor (SAK) som verkat som arbetsgrupp för framtagandet. Under arbetets gång har även samråd skett med berörda aktörer inom regionen/länet, bl.a. genom workshops och möten. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har via samråd utrett frågan om programmet ska bifogas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Mot bakgrund av vad som nu är känt bedömer SKL att programmen, som huvudregel, inte behöver miljöbedömas. Arbetet med att slutföra det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Västerbottens län har gjorts tillsammans med Transportforskningsgruppen i Borlänge AB. Synpunkter på programmet ska vara kollektivtrafikmyndigheten tillhanda senast 13 april. Vid sammanträdet presenteras upprättat förslag till yttrande.

19 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 19 (23) KSAU 47 Arbetsutskottet beslutar att efter vissa redaktionella justeringar avge upprättat yttrande till Kollektivtrafikmyndigheten.

20 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 20 (23) KSAU 48 KS/2012: Medfinansiering - projekt "Koordinerad kraftsamling - Attraktiva platser för tillväxt" Direktionen för kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr beslutade vid sammanträde 2 mars 2012 att gå vidare med projektansökan Koordinerad kraftsamling Attraktiva platser för tillväxt. Vid sammanträdet beslutades också att medlemskommunerna ska tillfrågas om medfinansiering utifrån specificerad summa för var och en av kommunerna. En ansökan till Tillväxtverket kommer att lämnas in under mars månad. Medfinansiering kommer även att sökas från Region Västerbotten, Region Jämtland, länsstyrelserna i Norrbotten och Västernorrland samt landstingen i Norrbotten och Västernorrland. Projektet ska arbeta för utveckling av attraktiva miljöer med fokus på de tretton medlemskommunernas centrumkärnor. I detta projekt ska tyngdpunkten ligga på den fysiska platsen som motor för tillväxt, och att därigenom öka regionens attraktionskraft, sysselsättning och omsättning i näringslivet. Projekttiden är Projektets totala budget uppgår till kronor. Medlemskommunernas medfinansiering föreslås utgöra totalt kronor och baseras på andel i medlemsavgift till Akademi Norr. För Storumans kommun uppgår medfinansieringen till totalt kronor fördelat enligt följande: kronor kronor kronor Koncernledningsgruppens förslag Arbetsutskottet beslutar att delta i projektet att kommunens medfinansiering sker ur medel avsatta för EU-projekt.

21 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 21 (23) KSAU 49 KS/2012: Medfinansiering - förstudie "Trädgårdar i Södra Lappland trädgårdsnäringens möjligheter för ökad affärsmässig tillväxt och ökad sysselsättning i Södra Lappland" I skrivelse daterad meddelar Lycksele kommun att man har för avsikt att ansöka om finansiering av en förstudie när det gäller trädgårdar utifrån ett tillväxtperspektiv i inlandet. Syftet med förstudien är att utreda vilken potential det finns för trädgårdsnäringens affärsmässiga tillväxt och möjlighet till ökad sysselsättning i Södra Lappland. Målet är att förstudien ska ge en samlad systemsyn över trädgårdsnäringen i Södra Lappland, underlag för beslut om affärsmässiga investeringar och insatser från samhällets sida som kan stärka förutsättningarna för affärsmässiga tillväxten och ökad sysselsättning inom näringen samt bidra till den regionala attraktiviteten. Målgrupp för förstudien är näringens aktörer samt kommunala och regionala beslutsfattare. Innehåll och upplägg av förstudien har presenterats i samband med Åttakommungruppens sammanträde på Grand hotel i Stockholm 25 januari. Den totala kostnaden uppgår till kronor och föreslås finansieras enligt följande: Region Västerbotten Åttakommungruppen (Kommunerna Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele) Privat finansiering kronor kronor kronor När det gäller Åttakommungruppens medfinansiering föreslås en fördelningsnyckel som innebär att kronor fördelas lika mellan kommunerna och kronor i relation till befolkningsmängden. Detta innebär för Storumans kommun en medfinansiering med totalt kronor.

22 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 22 (23) KSAU 49 Koncernledningsgruppens förslag Arbetsutskottet beslutar att delta i förstudien att kommunens medfinansiering sker ur medel avsatta för EU-projekt.

23 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 23 (23) KSAU 50 KS/2012: Föreningsstämma med föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV) 2012 Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV) kallar till ordinarie föreningsstämma 25 maj 2012 kl på Hotell Toppen i Storuman. Kommunfullmäktige har beslutat att uppdra till kommunstyrelsen att utse ombud vid varje enskilt tillfälle vid externa bolagsstämmor, årsmöten, föreningsstämmor m.fl. under innevarande mandatperiod. Arbetsutskottet beslutar att utse Tomas Mörtsell till kommunens ombud vid föreningsstämman.

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-12-03, kl. 10.00 12.10 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande Veronika Håkansson (M) Tina Kerro (FP) Karin Malmfjord (S) Peter

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLLSINGRESSER 1 (36)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLLSINGRESSER 1 (36) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLLSINGRESSER 1 (36) 1 Protokollets justering Plats och tid för justering: Kommunhuset, Storuman måndag den 11 maj kl. 13.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLLSINGRESSER 2 (36) 2 Allmänhetens

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:15-11.40 Beslutande Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S) Petra Perlkvist (S) Johanna Bergsten (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Tony Andersson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (38) Datum Tid Kl. 13.00 17.00 Plats Beslutande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga närvarande Tomas Alsfjell, vik. kommunchef, 55-72 Ulf Bergsten, kommunsekreterare,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Lars-Erik Sundqvist räddningschef 90. Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2014-10-13 Paragrafer 89 94

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Lars-Erik Sundqvist räddningschef 90. Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2014-10-13 Paragrafer 89 94 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2014-10-07, kl. 11.40 13.30 Ajournering för lunch kl. 12.15 13.15 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2011-06-27 82 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 11.00-16.05. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Ann-Karin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 07.30-08.05 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att justera

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse 2009-11-25 Sida 1 (18) Kommunledningsförvaltningen Kansli Administrativ samordnare Helene Leander Telefon 0141-22 50 07 Mobiltelefon 070-572 87 33 Telefax 0141-577 14 e-postadress helene.leander@motala.se

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-06-03

Kommunstyrelsen 2014-06-03 Kommunstyrelsen 2014-06-03 Ks 89 Information om- och nybyggnation, Stora Skedvi skola och förskola... 2 Ks 90 Hyresavtal verksamhetslokaler Fabriken 7... 3 Ks 91 Trafikbeställning 2015... 4 Ks 92 Trafikförsörjningsprogram...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-06-07 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 18.30 (Ajournering 18.00 18.15) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-06-17 kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-06-17 kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-06-09 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-06-17 kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Översänder kallelse, tid

Läs mer