Kommunstyrelsen 8 april 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 8 april 2014"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 8 april 2014

2 Ärende 6 Kommunala ändamålet 2013

3 Tjänsteskrivelse KS Handläggare: Patrik Haasma Kommunstyrelsen Kommunala ändamålet 2013 Sammanfattning Från och med 1 januari 2013 följer av kommunallagen att kommunstyrelsen ska besluta om verksamheten som bedrivits föregående år i sådant aktiebolag som avses i 3 kap. 17 och 18 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet. Kommunstyrelsen har med underlag från bolagen som grund konstaterat att bolagens verksamhet bedrivits i enlighet med det kommunala ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen föreslår därför inga åtgärder med anledning av den verksamhet som bedrivits under Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ledningskontor tjänsteskrivelse 13 mars Styrelseprotokoll från Karlskoga Näringsliv och Turism AB. Styrelseprotokoll från Karlskoga Energi och Miljö AB med bilaga. Styrelseprotokoll från Karlskoga Kommunhus AB med bilaga. Skrivelse med beslutsunderlag från Hyresbostäder i Karlskoga AB. Bolagsordningar (alla i en fil) Bakgrund Från och med 1 januari 2013 följer av kommunallagen att kommunstyrelsen ska besluta om verksamheten som bedrivits föregående år i sådant aktiebolag som avses i 3 kap. 17 och 18 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet. c:\temp\phaa9h6dmt.doc Lagändringen kom sent under 2012, utan övergångsbestämmelser. Kommunens uppsikt över bolagen, Karlskoga Kommunhus AB, Karlskoga energi och miljö AB, Hyresbostäder i Karlskoga AB och Karlskoga Näringsliv och Turism AB, har skett löpande i enlighet med de ägardirektiv som är fastställda. Efter årsskiftet 2013 har respektive bolag dessutom uppmanats att inkomma med ett beslutsunderlag, gällande verksamheten i förhållande till det kommunala ändamålet och kommunala befogenheterna, till Kommunstyrelsen. Utifrån dessa underlag konstateras att bolagens verksamhet bedrivits i enlighet med det POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan MALMÖ

4 < > 2 (2) kommunala ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen föreslår därför inga åtgärder med anledning av den verksamhet som bedrivits under Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten i Karlskoga Kommunhus AB, Karlskoga energi och miljö AB, Hyresbostäder i Karlskoga AB och Karlskoga Näringsliv och Turism AB bedrivits i enlighet med det kommunala ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen föreslår därför inga åtgärder med anledning av den verksamhet som bedrivits under Patrik Haasma ekonomichef Expedieras till Hyresbostäder i Karlskoga AB Karlskoga Näringsliv & Turism AB Karlskoga Energi och Miljö AB Karlskoga Kommunhus AB

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Bilaga 7 1 (1) Styrelse Kommunalt ändamål i bolagsordning I bolagsordningen för moderbolaget och respektive dotterbolag finns i särskild paragraf ändamålet med bolagets verksamhet angivet. Nedan följer en redovisning av detta ändamål sett till 2013 års verksamhet. Ändamålen redovisas i bilaga. Karlskoga Elnät AB: Har väl uppfyllt sin uppgift att svara för distribution av el inom bolagets koncessionsområde. Bolagets har bedrivits affärsmässigt och genererat en vinst som understiger bolagets lagliga möjlighet till vinst. Bolaget har bedrivet sin verksamhet inom den kommunala kompetensen samt gällande lagar. Karlskoga Kraftvärmeverk AB: Har väl uppfyllt sin uppgift att svara för en god energiförsörjning med god driftsäkerhet och därigenom medverkat till energihushållning. Bolaget har bedrivits affärsmässigt och med optimalt resursutnyttjande. Bolaget har bedrivit sin verksamhet inom den kommunala kompetensen samt gällande lagar. Karlskoga Miljö AB: Har väl fyllt sin uppgift att med tillämpning av kommunal likställighetsprincip svarat för vatten- och avloppsförsörjning inom beslutat verksamhetsområde samt avfallshantering med stor driftsäkerhet och service. Bolaget bedrivs affärsmässigt och generar ett resultat som väl följer de lagar som gäller för verksamheten. Bolaget har bedrivit sin verksamhet inom den kommunala kompetensen samt gällande lagar. Karlskoga Stadsnät AB: Har väl fyllt sin uppgift att med tillämpning av lokaliserings- och likställighetsprincipen svarat för att ge tillgång till de möjligheter som fibernätet innebär. Karlskoga Vattenkraft AB: Har utifrån väderförutsättningarna väl fyllt sin uppgift att svara för kraftproduktion. Bolaget bedrivs affärsmässigt med optimalt resursutnyttjande. Bolaget har bedrivit sin verksamhet inom den kommunala kompetensen. Karlskoga Energi & Miljö AB: Har väl uppfyllt sin uppgift att med tilllämpning av likställighetsprincipen tillvaratagit ägarintressen och främjat god försörjning till kunderna samt svarat för god administrativ service. Bolaget har bedrivits affärsmässigt och koncernen generar en vinst som ryms inom gällande lagar. Bolaget har bedrivit sin verksamhet inom den kommunala kompetensen samt gällande lagar.

15 Ändamålet med bolagets verksamhet Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet finns med som en paragraf i respektive bolagsordning och redovisas nedan. Karlskoga Elnät AB Bolagets ändamål är att med tillämpning av kommunal likställighetsprincip och i enlighet med god teknisk praxis svara för distribution av el inom bolagets koncessionsområden. Bolagets verksamhet skall bedrivas affärsmässigt och med optimalt resursutnyttjande. Bolaget har dock inte som syfte att ge vinst i större mån än vad som följer av bolagets lagliga möjligheter att ta ut avgifter för sin verksamhet. Verksamheten skall bedrivas inom ramen för givna ägardirektiv, kommunal kompetens samt gällande lag och författning. Skulle bolaget likvideras skall dess vinst och behållna tillgångar tillfalla Karlskoga kommun. Karlskoga Kraftvärmeverk AB Bolagets ändamål är att i enlighet med god teknisk praxis svara för en god energiförsörjning. Härvid skall kundernas behov av driftsäkerhet och service liksom en god energihushållning beaktas. Bolagets verksamhet skall bedrivas på affärsmässig grund och med optimalt resursutnyttjande. Verksamheten skall bedrivas inom ramen för givna ägardirektiv, kommunal kompetens samt gällande lag och författning. Skulle bolaget likvideras skall dess vinst och behållna tillgångar tillfalla Karlskoga kommun. Karlskoga Miljö AB Bolagets ändamål är att med tillämpning av kommunal likställighetsprincip och i enlighet med god teknisk praxis svara för dels vatten- och avloppsförsörjningen inom fastställt verksamhetsområde, dels avfallshantering inom Karlskoga kommun. Härvid skall särskilt gällande miljökrav samt kundernas behov av driftsäkerhet och service beaktas.

16 2 (2) Bolagets verksamhet skall bedrivas affärsmässigt och med optimalt resursutnyttjande. Bolaget har dock inte som syfte att ge vinst i större mån än vad som följer av bolagets lagliga möjligheter att ta ut avgifter för sin verksamhet. Verksamheten skall bedrivas inom ramen för ägardirektiv, kommunal kompetens samt gällande lag och författning. Skulle bolaget likvideras skall dess vinst och behållna tillgångar tillfalla Karlskoga kommun. Karlskoga Stadsnät AB Bolagets ändamål är att med god teknisk praxis och med iakttagande av kommunal lokaliserings- och likställighetsprincip svara för att ge invånarna tillgång till den service och de möjligheter som data- och telekommunikationsnätet innebär samt i övrigt verka allmänt näringsbefrämjande. Karlskoga Vattenkraft AB Bolagets ändamål är att i enlighet med god teknisk praxis svara för en god kraftproduktion genom ägda vattenkraftanläggningar. Bolagets verksamhet skall bedrivas på affärsmässig grund och med optimalt resursutnyttjande. Verksamheten skall bedrivas inom ramen för givna ägardirektiv, kommunal kompetens samt gällande lag och författning. Karlskoga Energi & Miljö AB Bolagets ändamål är att med tillämpning av kommunal likställighetsprincip tillvarata ägarintressen och främja god försörjning till kunderna inom respektive verksamhet samt svara för god administrativ service. Bolagets verksamhet skall bedrivas affärsmässigt och med optimalt resursutnyttjande. Bolaget har dock inte som syfte att ge vinst i större mån än vad som följer av bolagets lagliga möjligheter att ta ut avgifter för sin verksamhet. Verksamheten skall bedrivas inom ramen för av kommunen givna ägar-direktiv, kommunal kompetens samt gällande lag och författning. Den kommunala likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen gäller dock inte verksamhet avseende produktion och handel med el samt fjärrvärme. Skulle bolaget likvideras skall dess vinst och behållna tillgångar tillfalla Karlskoga kommun.

17 151 Hyresbostäder i Karlskoga AB AK Dnr: 14/14 KARLSKOG.4 KOMMUN!«() fr,/ i dj.1styrel:,en Z 1 Di-ar-jet-lr--~---'~---~ Karlskoga kommun Kommunstyrelsen Karlskoga Kommunala ändamålet i Hyresbostäder i Karlskoga AB Bakgrund Fr o m den 1 januari 2013 följer av Kommunallagen att Kommunstyrelsen ska besluta om verksamheten som bedrivits i bolaget varit forenlig med det fastställda kommunala ändamålet som finns i ägardirektiv och bolagsordningen. Av bolagets bolagsordning och ägardirektiv framgår att ändamålet med bolaget är att främja bostadsförsörjningen inom kommunen. A v ägardirektiven framgår också att bolaget skall "tillgodose olika bostadsbehov på marknaden". Verksamheten nnder åren Bolaget äger idag enbart fastigheter i Karlskoga kommun. Detta innebär att all verksamhet bedrivs inom Karlskoga kommunen. Bolaget bidrar till bostadsförsörjningen på olika sätt bl a genom förvaltning och underhåll av befintliga fastigheter men även genom ombyggnation och nyproduktion. Under 2013 har bolaget byggt om en fastighet till vårdboende med 60 vårdhemsplatser samt påbörjat nyproduktion av 45 hyresrätter i centralt läge i Karlskoga. Vidare samverkar bolaget med socialförvaltningen i kommunen för att bereda personer som av olika skäl inte kan erhålla egen bostad, bostad genom s k trepartsavtal. Vidare erbjuder bolaget s k seniorboenden för att kunna möta behoven av tillgängliga bostäder för äldre personer. Hyresbostäder bedömer att bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med föreskrivna ändamål och enbart inom Karlskoga kommun. Postadtess Besöksadress Telefon Ot"g,nr Hyresbostäder i Karlskoga AB Skrantafidlet 9A Box 417 Karlskoga Telefax Hemsida Karlskoga

18 Protokoll nr 1/2014 från styrelsemöte i Karlskoga kommunhus AB 10 februari 2014 Tid: 10 februari 2014 k l 09:00-10:30 Plats: KS-salen Närvarande: Styrelseledamöter Övriga Sven-Olov Axelsson Patrik Haasma, vd Maria Nyberg Stefan Larsson tf Kommundirektör fv Ingegerd Bennysson Alf Rosberg Annelie Lyckeborn 1 Mötets öppnande Ordforande Sven-Olov Axelsson forklarade mötet for öppnat. 2 Val av justerare Ingegerd Bennysson utsågs att justera dagens protokoll. 3 Godkännande av kallelsen Styrelsen godkände kallelsen. 4 Fastställande av dagordning Med tillägget "VD rapporterar" fastställdes dagordningen. 5. Muntlig och skriftlig rapport från Karlskoga energi och miljö AB VD Jens Isemo informerade om resultatet for 2013 som uppgick till 39,2 mnkr. Det är framför allt Karlskoga Miljö AB och Karlskoga Vattenkraft AB som avviker från budget. Utfallet for januari 2014 var bättre än budget. Orsaken till det var bra vattentillrinning och gynnsam temperatur -lagomt kalltvilket innebär att bolaget ej behövde använda så mycket eldningsolja i kraftvärmeverket. AlfRosberg frågade hur KEMAB ser på uppdraget att prioritera investeringsbudgeten? JI svarade att prioriteringar är genomförda. Dessutom sker investeringarna senare på året när det går att gräva i marken. Detta innebär att bolaget då också ser hur resultatet och kassaflödet forväntas bli for året. Till nästa möte presenteras en mer utförlig rapport om investeringsplanen for året. (Se också skriftlig rapport i bilaga till detta protokoll). Beslutades att Patrik Haasma informerar kommunstyrelsen om rapporten vid nästa möte. 6 Rapport från vd VD Patrik Haasma informerade om Offert för VD styrelseansvarsförsäkring är antagen. Försäkringsbelopp 20 mnkr Bolaget har erhållit LEI nummer (internationellt finansiellt id nummer)

19 Ny styrelse registrerad hos Bolagsverket. Peter Wiklund hade felaktigt (av BV) registrerats som ledamot istället för suppleant. BV ska korrigera! Information om sammanträdestider för 2014 Styrelsen godkände rapporten och konstaterade att den foljde uppdraget enligt finanspolicyn. 7 Ekonomisk och finansiell information Bolaget likviditet uppgår till-13 mnkr (kredit 15 mnkr) Ett lån om 200 mnkr ska omsättas i maj VD informerade om planen att dela på lånet. En del skulle då kapitalbindas kort och den andra delen längre. VD återkommer med mer information vid nästa möte. Bolagets resultat blev - 26,2 mnkr för Koncernbidrag från Kemab om 26,5 mnkr. Styrelsen godkände rapporten och konstaterade att den följde uppdraget enligt finanspolicyn. 8 Kommunala ändamålet Förslag på beslutsunderlag diskuterades. Alf Rosberg frågade vad som menas med kommunalrättsliga principer. VD informerade att det menas likställighetsprincipen, självkostnadsprincipen och l okaliseringsprinci pen. Styrelsen godkände beslutsunderlaget. 9 Övriga frågor Inga forelåg 10 Nästa möte 24/3 k Mötets avslutande Ordförande f6rklarade mötet avslutat. Karlskoga den 10 februari 2014 '.~1'/ --017/~4Z---" ol:4tl11ho)/(/;yxi1 r te {#'4/ rr-' r ven-olov Axelsson Ingegerd Bennysson Patrik Haasma ordförande justerare sekreterare l

20 Månadsrapportering januari 2014 ~ Karl$kcga Energi &Milj~AB Ekonomiskt utfall 2013 "",,,.,, Resultat efter finansiella poster 201" Karlskoga Elnät AB Karlskoga Kraftvärmeverk AB Karlskoga Miljö AB 630 Karlskoga Stads nät AB Karlskoga Vattenkraft AB Karlskoga Energi & Miljö AB. Biogasbolaget AB (hela). Koncernen, Likviditet/kassa {...lo"-, Investeringar (.exkl' Biogas) tf) Kanskoga Energi &... /... <_

21 I(ommentarer till 2013 Karlskoga Vattenkraft AB:s resultll innehilller en bokforingsmässig vinst om 18 l?ltkl' vid forsäljning QV vattenkraftverk i Tidan/Lidan samt januariresultat om tkr som inte släl' igenom i koncemresultatel. Vidare slår inte Biogasbolagets heja forlust igenom i koncernresultatet, Det sämre resultatet for koncemen gäller främst Karlskoga Vattenkraft AB och KarJskoga Miljö AB. Karlskoga Miljö AB redovisar en liten förlust om 0,6 mkr efter fmansnetto jämlort med en vinst om 6, l mkr i afl'!!rsplan. Anledningen till det sämre resultatet är bland annat minskade intäkter genom tappade kunder vid MosseilId samt ökade kostnader inom bolaget. Karlskoga Vattenkraft ABs resu Itatpåverkan på koncemresultatet är en förlust om drygt 20 mkr inklusive de räntekostnader som redovisas i moderbolaget. Den främsta anledningen till resultatet inom Karlskoga Vattenkraft AB är ett ovanligt regnfattigt 2013 vilket innebmit betydligt lägre produktion än beräknat. Det totala produktionsbol1fallet är 35 GWh jämlort med budget. Dessutom har elpriset varit betydligt längre än de antaganden som gjordes i atlarsplanen (340 krlmwhjämfölt med 416), Karlskoga Stadsnät AB redovisar ett resultat som är lite bättre iln affårsplan. Även Karlskoga Kraftvälmeverk AB redovisar el! resultat som överstiger affarspjanen med J mkr. Förslaget till årsredovisning innehåller ett koncembidrag om 26,5 mkr till Karlskoga Energi & Miljö ASs ägare Knrlskoga Kommunhus AB. Kartskoga EnergI amiljö AB I(ommentarer till januari 2014 Resultatmässigt var januari en bra månad med ett utfall något bättre än budget och foregående år Bra elproduktion under januari i både KVV och vattenkraft (15,0/13,8), dock fortsatt låga elpriser cirka 100 kr/mwh lägre än budget God vänneforsäljning och stabil drift i KVV Likviditeten har f6rbättrats med cirka 20 mkr under månaden Översyn av vattenkraften har påböijats i syfte att säkra låga produktionskostnader och hög tillgänglighet. Behov av justering av renhållningstaxan kvarstår, ytterligare justering krävs med anledning av f6rsening ~ Kartskoga Energi &Miljö AS

22 Handläggare: Patrik Haasma Kommunstyrelsen Redogörelse för om verksamheten bedrivits i enlighet med det kommunala ändamålet och om verksamheten bedrivits inom ramen för de kommunala befogenheterna Beslutsunderlag Bolagsordningen i Karlskoga Kommunhus AB beskriver bolagets ändamål och riktlinjer för den kommunala befogenheten. Karlskoga Kommunhus AB är moderbolag till Karlskoga energi och miljö AB och Hyresbostäder i Karlskoga AB. Verksamheten innebär att fungera som ägarföretag. Bolaget beräknar behov av kostnadstäckning med beaktande av de regler för utdelning som finns i aktiebolagslagen. Kommunstyrelsen fastställer storleken på koncernbidrag/utdelning från respektive dotterföretag. Verksamheten innebär i övrigt inga åtaganden, förpliktelser eller omständigheter där de fastställda kommunalrättsliga principerna behöver beaktas. Bolaget anser därför att verksamheten under 2013 bedrivits i enlighet med det kommunala ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna. Patrik Haasma VD c:\temp\phaa9h6e72.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan MALMÖ

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 261 Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ljungby Holding AB, Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB, Ljungby Energinät AB, Ljungby Utveckling AB Antagna av kommunfullmäktige 2013-03-19 30 Fastställda

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. Kirunabostäders. revisionsrapport. förhållanden av. Genom gjorts. årsstämma.

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. Kirunabostäders. revisionsrapport. förhållanden av. Genom gjorts. årsstämma. SLUTDOKUMENTT 2012-12-20 1(2) För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Ägarstyrning av de kommunala företagen och fullgörande av uppsiktsplikten Vi har i egenskap av

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-06 KS 2015/0104 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Förslag till

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB och Kalmar Flygutveckling AB)

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB och Kalmar Flygutveckling AB) Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB och Kalmar Flygutveckling AB) Beslutade av kommunfullmäktige den 15 december 2008, 21. Ändring beslutad

Läs mer

Ägardirektiv Sjöbo Elnät AB

Ägardirektiv Sjöbo Elnät AB Datum Vår referens 1(6) Ägardirektiv Elnät AB Detta ägardirektiv avser Elnät AB, (556011-5510), (nedan kallat bolaget) och gäller tillsammans med s företagspolicy. Ägardirektivet har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB 2015-03-09 Rev KF 2015-03-24 Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB Ägardirektivet är fastställt av Linköpings kommun i kommunfullmäktige 2015-03-24, 141

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Energi AB

Ägardirektiv för Karlstads Energi AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (10) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-03-24 Ägardirektiv för Karlstads Energi AB Ägardirektiv för

Läs mer

Budget 2012 för de kommunala bolagen

Budget 2012 för de kommunala bolagen E2 BESLUTSFÖRSLAG Budget 2012 för de kommunala bolagen Kommunstyrelsen beslutar för egen del: Budgetarna för de kommunala bolagen 2012 godkänns enligt ovan. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 3 februari 2014 redovisar i skrivelse förslag till ägardirektiv 2014 för de rubricerade bolagen.

Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 3 februari 2014 redovisar i skrivelse förslag till ägardirektiv 2014 för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 11 (30) 2014-02-10 Ks 7. Ägardirektiv 2014 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät

Läs mer

M Kraftvärme. Styrelsesammanträde. Lars-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson Anders Manley RolfWallerdal Anita Lomander

M Kraftvärme. Styrelsesammanträde. Lars-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson Anders Manley RolfWallerdal Anita Lomander M Kraftvärme 2014-02-13 Pkts och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16, Skene, kl 15.00-17.: Beslutande Lars-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson Anders Manley RolfWallerdal Anita Lomander Bengt

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 17 (35) 2014-12-01 Ks 14. Ägardirektiv 2015 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät

Läs mer

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara)

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara) FÖRAB Kallelse 1 (1) Datum 2013-09-08 STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER LEDAMÖTER (Äger rätt att närvara) Catharina Fredriksson (ordf) Patrik Renfors Dag Bergentoft Berit Karlsson Bo Jender

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september 2013, klockan 09:00-16:00 Ajournering 09:05-10:05, 10:17-10:21 ( 235), 10:39-10:46 ( 240)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september 2013, klockan 09:00-16:00 Ajournering 09:05-10:05, 10:17-10:21 ( 235), 10:39-10:46 ( 240) Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) Sammanträdesdatum 2013-09-03 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

2015-01-05 Ägardirektiv För verksamheten i Landskrona Kraft AB Landskrona Energi Kraft AB, nedan kallad bolaget, antaget av kommunfullmäktige i Landskrona stad den 2014-04-22, 66 2015-02-xx,, och fastställda

Läs mer

Borås Stad. Budget 2013. för de kommunala bolagen

Borås Stad. Budget 2013. för de kommunala bolagen Borås Stad Budget 2013 för de kommunala bolagen De kommunala bolagen 2012-12-31 Borås Stad Stadshuskoncernen Bostadsföretagen Övriga företag Borås Stadshus AB AB Bostäder i Borås Borås Lokaltrafik AB Borås

Läs mer

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag 1 (39) Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 november 2011, 272 2 (39) BOLAGSPOLICY... 4 1. BAKGRUND... 4 2. SYFTET MED ÄGANDET...

Läs mer

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning KALLELSE till ledamöter 1(1) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 21 maj 2015 kl 18.15 i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling av följande

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-02 KS-2014/1532.109 1 (13) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Prövning av om den verksamhet som kommunens heloch delägda bolag bedrivit under föregående

Läs mer

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015 Tjänsteskrivelse -05-22 KS.0014 Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor har upprättat en delårsrapport

Läs mer

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara)

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara) FÖRAB Kallelse 1 (1) Datum 2015-03-31 STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER LEDAMÖTER (Äger rätt att närvara) Catharina Fredriksson (ordf) Patrik Renfors Dag Bergentoft Berit Karlsson Bo Jender

Läs mer

OVISNING20 1 13 3 ÅRSRED

OVISNING20 1 13 3 ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 20 13 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 27 Balansräkning 28 Kassaflödesanalys 30 Noter

Läs mer