Aligera Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars Delårsrapport 1 januari 31 mars Q1 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aligera Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015. Delårsrapport 1 januari 31 mars Q1 2015"

Transkript

1 1 Delårsrapport 1 januari 31 mars Q1 2015

2 mkr Aligera Holding AB (publ) 1 Ett starkt första kvartal Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 26,7 (1,7) mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 23,1 (1,6) mkr. Resultat före skatt uppgick till 11,3 (0,2) mkr. Resultat efter skatt uppgick till 8,8 (0,2) mkr. Produktionen inklusive produktionsgarantier uppgick till 40,5 (3,3) GWh. Vår obligation med ISIN SE noterades på Nasdaq Stockholm den 27 januari Kristoffer Löfgren har tillträtt som ny VD för Aligera Holding AB. Ett kontor för bolagets ledningsfunktioner har etablerats i Stockholm. Händelser efter rapportperioden I slutet av april emitterades ytterligare 100 mkr under obligationsprogrammet, likviden tillsammans med nytt eget kapital kommer att användas för förvärv av vindkraftverk. Totalt har nu 500 mkr emitterats under obligationsprogrammet. KONCERNEN I KORTHET % 93% 92% 91% 90% 89% 88% 87% 86% 85% 84% Q1 Q Omsättning EBITDA marginal PRODUKTION UNDER PERIODEN (INKLUSIVE PRODUKTIONSGARANTIER) 40,5 GWh DRIFTSATT KAPACITET 97 GWh ANTAL VINDKRAFTVERK 14 EBITDA 23,1 mkr RESULTAT FÖRE SKATT 11,3 mkr EGET KAPITAL mkr SOLIDITET 32%

3 2 Aligera Holding AB (publ) Aligera Holding AB (publ) är ett investmentbolag inom infrastruktur och energi, investeringarna som är gjorda är inom förnyelsebar elproduktion och då specifikt inom vindkraft. Koncernen har enbart investerat i driftsatta produktionsanläggningar och genom det undvikit de risker som är relaterade till egen projekteringsverksamhet. Aligera Holding är ett publikt bolag som med sina dotterbolag bildar en koncern som avser att under de kommande åren växa sitt innehav och utveckla nya vindkraftparker. Ambitionen är att långsiktigt bygga ett innehav som genererar stora kassaflöden samt att bidra till utbyggnaden av förnyelsebar energiproduktion. Aligera Holdingkoncernens innehav består per den 31 mars 2015 av 13 helägda och 2 halvägda, varav 5,5 är belägna i prisområde SE3 och 8,5 i prisområde SE4. En av turbinerna är en Dansk Vestas V90 med en 2 MW turbin, två är danska Vestas V-100 med 2 MW turbiner, två är tyska Enercon E-82 med 2 MW turbiner, tre och en halv är tyska Fuhrländer FL 2500 med 2,5 MW turbiner och fem och en halv är kinesiska Sinovel SL3000 med 3 MW turbiner. AFFÄRSMODELL Aligera Holding AB är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att förvalta vindkraft i egen regi och att sälja el producerad med landbaserade vindkraftverk. Aligera Holding AB har som affärsmodell att förvärva driftsatta och nyckelfärdiga vindkraftsanläggningar i syfte att maximera aktieägarnas värde i bolaget. Bolaget investerar löpande i produktionsanläggningar där både produktion, prisgaranti samt tillgänglighetsgaranti erhålls i fem år efter det att investeringen har gjorts. Genom försäljning av producerad el och elcertifikat skapar bolaget intäkter. Genom långa avtal med etablerade leverantörer erhåller vi service, underhåll, övervakning och försäkring med absolut högsta kvalité. Vilket långsiktigt bidrar till att framgångsrikt etablera och förvalta mer vindkraft. Bolaget drivas med en så effektiv organisation som möjligt. Detta innebär att bolaget hittills inte har haft någon egen anställd personal. All förvaltning, drift och administration har hittills köpts in av externa partners. Skulle det visa sig att bolaget vid kommande expansion finner att det är mer effektivt att anställa personal inom någon funktion så kommer detta att ske löpande. Bolaget drivs av en mycket aktiv och engagerad styrelse samt VD. Aligera Holding AB föredrar att göra sina förvärv av vindkraftverk i södra Sverige, uteslutande i prisområde 3 och 4, för att säkerställa högre tillgänglighet och maximal produktion, under alla årstider. Aligera Holding tror starkt på klimatförbättring genom förnyelsebar energi och vill växa innehavet i vindkraftverk och vindkraftparker med långsiktighet som grundpelare, vi vill bidra till ett miljövänligare samhälle.

4 3 VD har ordet Aligera Holding AB (publ) uppvisar ett mycket starkt resultat för första kvartalet Våra vindlägen har under kvartalet visat sig vara mycket goda. Aligera tog ett viktigt tillväxtkliv med en rad betydande förändringar, vi gjorde flera förvärv samt stärkte vår kapitalstruktur. Q var ett kvartal i lugnare tempo, fokus har varit på konsolidering, och integration av de vindkraftverken vi tillträdde i december och produktionsoptimering av våra befintliga vindkraftverk. Under kvartalet har ett kontor etablerats i Stockholm, på kontoret kommer ledningsfunktionerna framöver att sitta. Vi tittar kontinuerligt på nya förvärvsmöjligheter, tyvärr har vi inte kommit i mål med några förvärv under kvartalet men hoppas på ytterligare förvärv inom närtid. VÄDER OCH PRODUKTION Någon riktig vinter blev det inte i år, under årets första kvartal kan vi konstatera att det varit ovanligt milt, nederbördsrikt och blåsigt. Temperaturen har legat över vad som är normalt för årstiden under nästan hela kvartalet, detta har inneburit att hushållens elkonsumtion har varit lägre samtidigt som industrikonjunkturen har starkts, men ännu ingen ökad el efterfrågan. Enligt vindindex på våra platser har det blåst betydligt mycket mer än ett normalt år. Detta innebär att våra vindkraftverk har haft rekord produktion, detta tillsammans med vår produktionsgaranti som är baserad på vindindex har resulterat i ett produktionsmässigt mycket starkt kvartal. ELPRISET Elpriset och elcertifikaten har i Sverige dalat till historiskt låga nivåer sedan 2010 när en kall vinter, problem i kärnkraften och underskott i vattenmagasinen ledde till mycket höga priser. I närtid förväntar vi oss låga men stabila elpriser. Gällande elcertifikaten så väntar vi på beslut från svenska och norska regeringarna innan sommaren om hur stödsystemet för förnybarenergi ska reformeras. Beslutet som väntas tas är en ökning av antalet elcertifikat som elleverantörerna måste köpa från producenterna. I så fall höjs antalet kvotpliktiga terawattimmar i systemet, detta förväntas höja priserna på elcertifikaten. STORA FÖRÄNDRINGAR I MARKNADEN Vattenfall meddelade den 1 maj att Ringhals 1 och Ringhals 2 kan komma att stängas någon gång mellan åren 2018 och 2020 istället för 2025 som tidigare kommunicerats. Dålig lönsamhet och höga investeringskostnader anges som anledning till beslutet. E.ON med en ägarandel om 30% i Ringhals har ännu inte kommunicerat sin framtida syn på verksamheten. Dessutom ligger sannolikt även de två äldsta reaktorerna i Oskarshamn i farozonen, i höstas meddelade ägarna att Oskarshamn 1 kommer tas ur drift någon gång mellan 2017 och Att avveckla kärnreaktorer är inget man gör över en natt men budskapet är viktigt för vår verksamhet och vår framtida strategi. Det som man kan utläsa från det som kommunicerats är att ägarna inte enbart vill stänga reaktorerna för att den tekniska livslängden är uppnådd utan även för att den ekonomiska livslängden har nåtts. Kristoffer Löfgren, vd

5 4 Innehaven KLEMEDSTORP Prisområde/region: se-4/eslöv Tillverkare/modell: Enercon/e-82 Antal verk: 2 Effekt verk: 2 MW Beräknad årsproduktion: 11,410 GWh Drift start: 2011 STRÖMMESTAD Prisområde/region: se-3/mjölby Tillverkare/modell: Vestas/V-100 Antal verk: 2 Effekt verk: 2 MW Beräknad årsproduktion: 11,110 GWh Drift start: 2013 LILLÄNG Prisområde/region: se-3/skara kommun Tillverkare/modell: Fuhrländer/FL2500 Antal verk: 0,5 (Aligera äger 50 % av verk) Effekt verk: 2,5 MW Beräknad årsproduktion: 3,402 GWh (Aligeras) Drift start: 2011 STOR KVILLA Prisområde/region: se-4/torsås kommun Tillverkare/modell: Sinovel/SL3000 Antal verk: 3 Effekt verk: 3 MW Beräknad årsproduktion: 25,150 GWh Drift start: MORTORP 1 Prisområde/region: se-4/kalmar kommun Tillverkare/modell: Fuhrländer/FL2500 Antal verk: 1 Effekt verk: 2,5 MW Beräknad årsproduktion: 7,030 GWh Drift start: 2012 MORTORP 2 Prisområde/region: se-3/kalmar kommun Tillverkare/modell: Sinovel/SL3000 Antal verk: 2,5 (Aligera äger 83% av verken) Effekt verk: 3 MW Beräknad årsproduktion: 19,375 GWh (Aligeras) Drift start: SANNERSBY Prisområde/region: se-3/lilla Edet kommun Tillverkare/modell: Vestas/V-90 Antal verk: 1 Effekt verk: 2 MW Beräknad årsproduktion: 5,564 GWh Drift start: 2011 VÄRSLEN Prisområde/region: se-3/mariestad kommun Tillverkare/modell: Fuhrländer/FL2500 Antal verk: 1 Effekt verk: 2,5 MW Beräknad årsproduktion: 6,850 GWh Drift start: 2012 STORA FARSNÄS Prisområde/region: se-3/marks kommun Tillverkare/modell: Fuhrländer/FL2500 Antal verk: 1 Effekt verk: 2,5 MW Beräknad årsproduktion: 6,601 GWh Drift start: 2012

6 GWh Aligera Holding AB (publ) 5 Elproduktion Kvartalets produktion var betydligt över budgeterad produktion, främsta orsaken till den höga produktionen var att våra vindkraftverk fungerade som de skulle samt att det var betydligt blåsigare än en normal period (enligt vindindex), vilket gav en mycket hög produktion. Eftersom vi har en produktionsgaranti som är baserad på vindindex gav även detta en hög garantiersättning för perioden. Produktionen i våra parker var alla högre än normalt under alla kvartalets tre månader, parken Värslan var den enda parken som kom in normalt och det var endast för februari månad. Produktionen i bolagets parker uppgick under kvartalet till totalt 40,5 (3,3) GWh, en ökning med % eller 37,2 GWh. Detta beror på en kombination av en mycket blåsig period samt att vi har flera verk i produktion nu jämfört med samma period under. Under Q1 ägde vi endast 4,5 vindkraftverk och flera av dem var ännu inte driftsatta. ELPRODUKTION UNDER PERIODEN Total elproduktion PRODUKTION UNDER PERIODEN (INKLUSIVE PRODUKTIONSGARANTI) 40,5 GWh DRIFTSATT KAPACITET 97 GWh Q1 Q ANTAL VINDKRAFTVERK 14

7 6 Investeringar Under Q har bolaget inte gjort några investeringar i materiella anläggningstillgångar. Nettoomsättning och resultat Nettoomsättningen samt övriga intäkter under kvartalet uppgick till 26,7 (1,7) mkr, ökningen är framför allt hänförlig till betydligt fler antal vindkraftverk samt att det blåst mycket under kvartalet jämfört med samma kvartal. Rörelsekostnaderna har ökat från -1,3 mkr till -9,4 mkr främst beroende på att bolaget har ökat antalet vindkraftverk och därmed ökat sina kostnader avseende driftskontraktskostnader. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 23,1 (1,6) mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 17,3 (0,5) mkr inkluderat avskrivningar med -5,8 (-1,1) mkr. Finansnettot var -6,0 (-0,3) mkr där skillnaden förklaras av ökade räntekostnader om 6,1 (0,3) mkr i första hand relaterade till obligationslånet. Resultatet före skatt uppgick därmed till 11,3 (0,2) mkr, resultat efter skatt var 8,8 (0,2) mkr. Kassaflöde Kassaflödet från den löpnade verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 17,0 (1,3) mkr. Rörelsekapitalförändringar minskade kassaflödet med -16,4 (76,5) mkr vilket gav ett kassaflöde från den löpande verksamheten på 0,6 (77,9) mkr. Investeringar av materiella anläggningstillgångar har skett med 0,0 (-75,0) mkr, varefter kassaflödet efter investeringar uppgick till 0,0 (-75,0) mkr. Nettot av lång- och kortfristiga räntebärande skulder har ökat kassaflödet med 0,8 (0,0) mkr. Räntor om -6,1 (-0,3) mkr har betalats och räntor har erhållits om 0,1 (0,0) mkr, varefter kassaflödet för kvartalet uppgick till 1,4 (2,9) mkr. Finansiering och likviditet Räntebärande nettoskuld uppgick till 385,9 (0,0) mkr. Soliditeten vid periodens slut var 32 procent. Likvida medel uppgick till 14,8 (3,0) mkr. Vid periodens utgång kvarstod inga outnyttjade krediter. Eftersom Aligera Holding AB endast har svenska dotterbolag har skatt beräknats efter den svenska skattesatsen 22,0 procent. Beaktat koncernens skattemässiga avskrivningsmöjligheter bedöms ingen betald skatt att redovisas under de närmaste åren. Närståendetransaktioner Aligera Holding AB som är moderbolag i Aligera Holding koncernen är ett dotterbolag till Aligera AB och bedöms ha betydande inflytande över koncernen. Andra närstående parter är samtliga dotterföretag inom koncernen, ledande befattningshavare i koncernen, d.v.s. styrelsen och företagsledningen, dess familjemedlemmar samt företag som ledande befattningshavare äger. Inga transaktioner med närstående har förekommit under perioden.

8 7 Risker och osäkerhetsfaktorer Marknaderna för både el och certifikat har rört sig något nedåt under första kvartalet. Valutakursen EUR/SEK har fortsatt stiga vilket dock bara kompenserar de låga elpriserna marginellt. Räntan ligger också på historiskt låga nivåer och utrymmet att räntan sjunker ytterligare är inte omöjligt. Fokus för bevakning ligger främst på utvecklingen av el- och certifikatpriser samt valutakurser och då särskilt EUR samt våra motpartsrisker för produktionsgaranti, tillgänglighetsgaranti och prisgaranti. Koncernens risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i bolagets Årsredovisning för år samt i obligationsprospektet daterat 27 januari Moderbolaget Moderbolaget har stått för det huvudsakliga arbetet med upphandlingar av nyckelfärdiga anläggningar för vindkraft, hanterat koncernens handelsverksamhet av el och elcertifikat samt utfört administrativa tjänster. Moderbolaget hanterar koncernens produktionsplaner och bevakar bolagets ingångna avtal gällande tillgänglighetsgaranti, produktionsgaranti samt prisgaranti. De elproducerande dotterbolagen säljer sin elproduktion till kund enligt avtal. Moderbolagets totala intäkter uppgick under kvartalet till 0,0 (0,0) mkr och kostnader, uppgick totalt till -0,9 (-0,0) mkr varvid rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -0,9 (-0,0) mkr. Ett finansnetto på -5,9 (0,0) mkr samt koncernbidrag på 0,0 (0,0) mkr medförde att nettoresultatet efter skatt uppgick till -5,3 (-0,0) mkr. Ägarförhållande En förteckning över bolagets ägarstruktur återfinns på bolagets hemsida (www.aligera.se). Revisorsgranskning Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

9 8 Finansiell kalender Årsredovisning April månad 2015 Årsstämma April månad 2015 Delårsrapport andra kvartalet 28 augusti 2015 Delårsrapport tredje kvartalet 6 november 2015 Bokslutskommuniké 26 februari 2016 Kontakta oss gärna För ytterligare information, vänligen kontakta: Kristoffer Löfgren, vd +46 (0) Aligera Holding AB Org.nr GÖTEBORG STOCKHOLM Kungsgatan 28, 2tr Grev Turegatan Göteborg Stockholm

10 9 Koncernens rapport över totalresultatet Tkr Rörelsens intäkter Kvartal Kvartal 1 Nettoomsättning Övrigt Summa rörelsens intäkter Helår Rörelsens kostnader Kostnader hänförliga obligationslån Övriga externa kostnader Avskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansiella poster netto Resultat före skatt Skatt Periodens resultat I koncernen återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summa totalresultat överensstämmer med årets resultat.

11 10 Koncernens balansräkning Tkr 31 mars mars 31 dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Andel i vindkraftverk Förskott i pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andra långfristiga fodringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Fordringar koncernbolag Fordringar närståendebolag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

12 11 Koncernens balansräkning, forts. Tkr 31 mars mars 31 dec EGET KAPITAL Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inklusive årets totalresultat Summa eget kapital SKULDER Långfristiga skulder Skulder obligationslån Uppskjuten skatt Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld till kreditinstitut Skuld till koncernbolag Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13 12 Förändringar i eget kapital för koncernen Tkr Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Vinst/förlust vinstmedel inklusive totalresultat för året Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari Aktieägartillskott Förändring vid förvärv av dotterbolag Årets resultat Totalresultat Utgående balans per 31 december Årets resultat Totalresultat Utgående balans per 31 mars

14 13 Kassaflödesanalys för koncernen Tkr Kassaflöde från löpande verksamheten Kvartal Kvartal 1 Rörelseresultat Avskrivningar Erhållna räntor Betalda räntor Betalda inkomstskatter Kassaflöden från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Helår Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning / minskning kundfordringar Ökning / minskning av kortfristiga fordringar Ökning / minskning av leverantörsskulder Ökning / minskning av kortfristiga skulder Summa förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöden från investeringsverksamheten Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöden från investeringsverksamheten Kassaflöden från finansieringsverksamheten Upplåning Aktieägartillskott Kassaflöden från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

15 14 Koncernens nyckeltal Operationella nyckeltal Kvartal Kvartal 1 Driftsatt kapacitet vid periodens slut, GWh Helår Finansiella nyckeltal EBITDA-marginal, % Rörelsemarginal, % Avkastning på eget kapital, % 8 n.a. 4 Sysselsatt kapital, tkr Eget kapital, tkr Räntebärande nettoskuld, tkr Soliditet, % 32 n.a. 32

16 15 Moderbolagets resultaträkning Tkr Rörelsens intäkter Kvartal Kvartal 1 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Helår Rörelsens kostnader Kostnader hänförliga till obligationslån Övriga externa kostnader Avskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansiella poster netto Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat I moderföretaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summa totalresultat överensstämmer med årets resultat.

17 16 Moderbolagets balansräkning Tkr 31 mars mars 31 dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Fordringar intresseföretag Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa omsättningstillgångar Likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR

18 17 Moderbolagets balansräkning, forts. Tkr 31 mars mars 31 dec EGET KAPITAL Aktiekapital Summa eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat inklusive årets totalresultat Summa Fritt eget kapital Summa eget kapital SKULDER Långfristiga skulder Skulder obligationslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld till koncernbolag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

19 18 Förändringar i eget kapital för moderbolaget Tkr Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Vinst/förlust vinstmedel inklusive totalresultat för året Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari Aktieägartillskott Årets resultat 0 Totalresultat Utgående balans per 31 december Årets resultat Totalresultat Utgående balans per 31 mars

20 19 Kassaflödesanalys för moderbolaget Tkr Kassaflöde från löpande verksamheten Kvartal Kvartal 1 Rörelseresultat Avskrivningar Erhållna räntor Betalda räntor Betalda Inkomstskatter Kassaflöden från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Helår Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning / minskning kundfordringar Ökning / minskning av kortfristiga fordringar Ökning / minskning av leverantörsskulder Ökning / minskning av kortfristiga skulder Summa förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöden från investeringsverksamheten Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöden från investeringsverksamheten Kassaflöden från finansieringsverksamheten Upplåning Aktieägartillskott Kassaflöden från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

21 20 Materiella anläggningstillgångar för koncernen Tkr Räkenskapsåret Andelar i vindkraftverk Förskott för pågående nyanläggningar Totalt Ingående bokfört värde Inköp Avskrivningar Utgående bokfört värde Per 31 december Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Räkenskapsåret 2015 Ingående bokfört värde Inköp Avskrivningar Utgående bokfört värde Per 31 mars 2015 Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde

22 21 Definitioner EBITDA-marginal Rörelsemarginal Avkastning på eget kapital Eget kapital per aktie Räntebärande nettoskuld Skuldsättningsgrad Soliditet Sysselsatt kapital Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) i förhållande till summa intäkter. Rörelseresultat (EBIT) i förhållande till summa intäkter. Rullande 12 månaders nettoresultat i förhållande till kvartalsmässigt genomsnittligt eget kapital för perioden. Eget kapital i förhållande till antal aktier i genomsnitt. Räntebärande skulder minskat med kassa och spärrade likvida medel. Räntebärande nettoskuld i förhållande till eget kapital. Eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Eget kapital plus räntebärande nettoskuld.

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 Fjärde kvartalet (1 oktober 31 december 2013) Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 87 (63) mkr. Vindens energiinnehåll under kvartalet

Läs mer

Aligera Holding AB (publ) Org nr 556909-1704. DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2014

Aligera Holding AB (publ) Org nr 556909-1704. DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2014 Aligera Holding AB (publ) Org nr 556909-1704 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2014 Första halvåret 2014 Sammanfattning första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 10,6 (1,2) mkr Rörelseresultatet

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké januari december 214 AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) är en koncern och fortsättningsvis kallad Fortum

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

Stronghold Invest AB (publ)

Stronghold Invest AB (publ) Stronghold Invest AB (publ) Org.nr 556713-9067 Bokslutskommuniké 2013 Omsättningen ökade med 7 procent till 898 (836) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 84 (79) MSEK, rörelsemarginal 9,4%

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Stronghold Invest AB (publ)

Stronghold Invest AB (publ) Stronghold Invest AB (publ) Org.nr 556713-9067 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernens nettoomsättning ökade med 19 % till 256 (216) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 18 (-3) MSEK,

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal 2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal Första kvartalet: 1 jan 31 mars 2015 Nettoomsättning: 271,0 msek (206,3 msek) Rörelseresultat (EBIT): 15,7 msek (2,7 msek) Rörelsemarginal:

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2013 Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Kvartalet oktober - december 2013 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 72,2 (76,3),

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Delårsrapport januari mars 2013 Fastighetsintäkterna uppgick till 486 mkr (452), en ökning med 7,5 % främst hänförlig till förvärv av fastigheter. Driftnettot uppgick till 322 mkr (314), en ökning med

Läs mer

Ökad omsättning och vinst

Ökad omsättning och vinst BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 Ökad omsättning och vinst 1 JULI 30 SEPTEMBER 2012 Koncernens nettoomsättning ökade med 4 pro cent till 166,8 MSEK (160,2), exklusive valuta effekter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

Eolus Vind AB Rapport från årsstämma och vindkraftseminarium

Eolus Vind AB Rapport från årsstämma och vindkraftseminarium Pressmeddelande den 31 januari 2009 Sida 1 av 7 Eolus Vind AB Rapport från årsstämma och vindkraftseminarium Vid årsstämma i Eolus Vind AB (publ) den 31 januari 2009 avhandlades bland annat följande ärenden:

Läs mer

Integration av Proximion och uppfyllda finansiella mål.

Integration av Proximion och uppfyllda finansiella mål. Pressmeddelande 2015-01- 16 Hexatronic Group AB (publ), orgnr 556168-6360 Kvartalsrapport 1 (1 september 2014-30 november 2014) Integration av Proximion och uppfyllda finansiella mål. Samtliga finansiella

Läs mer

Ferronordic Machines AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2013

Ferronordic Machines AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2013 (publ) Bokslutskommuniké januari 2013 REKORDHÖG OMSÄTTNING OCH FÖRBÄTTRADE MARGINALER FJÄRDE KVARTALET 2013* Nettoomsättningen uppgick till 79,0 MEUR (67,9 MEUR) Nettoomsättningen ökade med 16,3% jämfört

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Vallentuna den 13 maj 2015 Sammanfattning av första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 139 733 tkr (126 152 tkr exklusive avyttrad verksamhet) EBITDA uppgick

Läs mer

Windcap Årsrapport 2012 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT. Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering.

Windcap Årsrapport 2012 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT. Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering. Windcap Årsrapport 2012 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering. Koncept & design Omslagsbild Tryck April 2013 Laika Consulting AB Hedagården

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Eolus Vind AB (publ) Delårsrapport 1 september 2008 28 februari 2009 Sida 1 av 9 Verksamhetsårets andra kvartal, 1 december 2008 28 februari 2009 Nettoomsättningen ökade med 83 procent och uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Q1 FÖRSTA KVARTALET 1 SEPTEMBER 2014 30 NOVEMBER 2014 Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Första kvartalet 20 i sammandrag Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 13 procent under kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten lager och lätt industri Veddesta 2:53 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 STENDÖRREN FASTIGHETER

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Årsredovisning. Företaget ägs av Bollnäs kommun

Årsredovisning. Företaget ägs av Bollnäs kommun Årsredovisning 2011 Företaget ägs av Bollnäs kommun 2 ÅRET I KORTHET BOLLNÄS ENERGI 2010-04-09 2010-09-15 2010-12-08 2010-12-17 2011-01-12 2011-05-20 Året i korthet 2011 Kraftvärmeprojektet vid Säverstaverket

Läs mer

Rekordresultat i första kvartalet

Rekordresultat i första kvartalet Delårsrapport januari-mars 2014 Vänligen notera! Sidorna 1 6 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Bixia Vind AB (publ)

Verksamhetsberättelse 2012. Bixia Vind AB (publ) Verksamhetsberättelse 2012 Bixia Vind AB (publ) innehåll Foto: Mats Alm 3 4 4 5 2 Vd har ordet Om Bixia Vind AB (publ) Ägarstruktur Produktion 6 6 7 7 8 10 Bixia Vind AB (publ) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Läs mer