Aligera Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars Delårsrapport 1 januari 31 mars Q1 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aligera Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015. Delårsrapport 1 januari 31 mars Q1 2015"

Transkript

1 1 Delårsrapport 1 januari 31 mars Q1 2015

2 mkr Aligera Holding AB (publ) 1 Ett starkt första kvartal Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 26,7 (1,7) mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 23,1 (1,6) mkr. Resultat före skatt uppgick till 11,3 (0,2) mkr. Resultat efter skatt uppgick till 8,8 (0,2) mkr. Produktionen inklusive produktionsgarantier uppgick till 40,5 (3,3) GWh. Vår obligation med ISIN SE noterades på Nasdaq Stockholm den 27 januari Kristoffer Löfgren har tillträtt som ny VD för Aligera Holding AB. Ett kontor för bolagets ledningsfunktioner har etablerats i Stockholm. Händelser efter rapportperioden I slutet av april emitterades ytterligare 100 mkr under obligationsprogrammet, likviden tillsammans med nytt eget kapital kommer att användas för förvärv av vindkraftverk. Totalt har nu 500 mkr emitterats under obligationsprogrammet. KONCERNEN I KORTHET % 93% 92% 91% 90% 89% 88% 87% 86% 85% 84% Q1 Q Omsättning EBITDA marginal PRODUKTION UNDER PERIODEN (INKLUSIVE PRODUKTIONSGARANTIER) 40,5 GWh DRIFTSATT KAPACITET 97 GWh ANTAL VINDKRAFTVERK 14 EBITDA 23,1 mkr RESULTAT FÖRE SKATT 11,3 mkr EGET KAPITAL mkr SOLIDITET 32%

3 2 Aligera Holding AB (publ) Aligera Holding AB (publ) är ett investmentbolag inom infrastruktur och energi, investeringarna som är gjorda är inom förnyelsebar elproduktion och då specifikt inom vindkraft. Koncernen har enbart investerat i driftsatta produktionsanläggningar och genom det undvikit de risker som är relaterade till egen projekteringsverksamhet. Aligera Holding är ett publikt bolag som med sina dotterbolag bildar en koncern som avser att under de kommande åren växa sitt innehav och utveckla nya vindkraftparker. Ambitionen är att långsiktigt bygga ett innehav som genererar stora kassaflöden samt att bidra till utbyggnaden av förnyelsebar energiproduktion. Aligera Holdingkoncernens innehav består per den 31 mars 2015 av 13 helägda och 2 halvägda, varav 5,5 är belägna i prisområde SE3 och 8,5 i prisområde SE4. En av turbinerna är en Dansk Vestas V90 med en 2 MW turbin, två är danska Vestas V-100 med 2 MW turbiner, två är tyska Enercon E-82 med 2 MW turbiner, tre och en halv är tyska Fuhrländer FL 2500 med 2,5 MW turbiner och fem och en halv är kinesiska Sinovel SL3000 med 3 MW turbiner. AFFÄRSMODELL Aligera Holding AB är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att förvalta vindkraft i egen regi och att sälja el producerad med landbaserade vindkraftverk. Aligera Holding AB har som affärsmodell att förvärva driftsatta och nyckelfärdiga vindkraftsanläggningar i syfte att maximera aktieägarnas värde i bolaget. Bolaget investerar löpande i produktionsanläggningar där både produktion, prisgaranti samt tillgänglighetsgaranti erhålls i fem år efter det att investeringen har gjorts. Genom försäljning av producerad el och elcertifikat skapar bolaget intäkter. Genom långa avtal med etablerade leverantörer erhåller vi service, underhåll, övervakning och försäkring med absolut högsta kvalité. Vilket långsiktigt bidrar till att framgångsrikt etablera och förvalta mer vindkraft. Bolaget drivas med en så effektiv organisation som möjligt. Detta innebär att bolaget hittills inte har haft någon egen anställd personal. All förvaltning, drift och administration har hittills köpts in av externa partners. Skulle det visa sig att bolaget vid kommande expansion finner att det är mer effektivt att anställa personal inom någon funktion så kommer detta att ske löpande. Bolaget drivs av en mycket aktiv och engagerad styrelse samt VD. Aligera Holding AB föredrar att göra sina förvärv av vindkraftverk i södra Sverige, uteslutande i prisområde 3 och 4, för att säkerställa högre tillgänglighet och maximal produktion, under alla årstider. Aligera Holding tror starkt på klimatförbättring genom förnyelsebar energi och vill växa innehavet i vindkraftverk och vindkraftparker med långsiktighet som grundpelare, vi vill bidra till ett miljövänligare samhälle.

4 3 VD har ordet Aligera Holding AB (publ) uppvisar ett mycket starkt resultat för första kvartalet Våra vindlägen har under kvartalet visat sig vara mycket goda. Aligera tog ett viktigt tillväxtkliv med en rad betydande förändringar, vi gjorde flera förvärv samt stärkte vår kapitalstruktur. Q var ett kvartal i lugnare tempo, fokus har varit på konsolidering, och integration av de vindkraftverken vi tillträdde i december och produktionsoptimering av våra befintliga vindkraftverk. Under kvartalet har ett kontor etablerats i Stockholm, på kontoret kommer ledningsfunktionerna framöver att sitta. Vi tittar kontinuerligt på nya förvärvsmöjligheter, tyvärr har vi inte kommit i mål med några förvärv under kvartalet men hoppas på ytterligare förvärv inom närtid. VÄDER OCH PRODUKTION Någon riktig vinter blev det inte i år, under årets första kvartal kan vi konstatera att det varit ovanligt milt, nederbördsrikt och blåsigt. Temperaturen har legat över vad som är normalt för årstiden under nästan hela kvartalet, detta har inneburit att hushållens elkonsumtion har varit lägre samtidigt som industrikonjunkturen har starkts, men ännu ingen ökad el efterfrågan. Enligt vindindex på våra platser har det blåst betydligt mycket mer än ett normalt år. Detta innebär att våra vindkraftverk har haft rekord produktion, detta tillsammans med vår produktionsgaranti som är baserad på vindindex har resulterat i ett produktionsmässigt mycket starkt kvartal. ELPRISET Elpriset och elcertifikaten har i Sverige dalat till historiskt låga nivåer sedan 2010 när en kall vinter, problem i kärnkraften och underskott i vattenmagasinen ledde till mycket höga priser. I närtid förväntar vi oss låga men stabila elpriser. Gällande elcertifikaten så väntar vi på beslut från svenska och norska regeringarna innan sommaren om hur stödsystemet för förnybarenergi ska reformeras. Beslutet som väntas tas är en ökning av antalet elcertifikat som elleverantörerna måste köpa från producenterna. I så fall höjs antalet kvotpliktiga terawattimmar i systemet, detta förväntas höja priserna på elcertifikaten. STORA FÖRÄNDRINGAR I MARKNADEN Vattenfall meddelade den 1 maj att Ringhals 1 och Ringhals 2 kan komma att stängas någon gång mellan åren 2018 och 2020 istället för 2025 som tidigare kommunicerats. Dålig lönsamhet och höga investeringskostnader anges som anledning till beslutet. E.ON med en ägarandel om 30% i Ringhals har ännu inte kommunicerat sin framtida syn på verksamheten. Dessutom ligger sannolikt även de två äldsta reaktorerna i Oskarshamn i farozonen, i höstas meddelade ägarna att Oskarshamn 1 kommer tas ur drift någon gång mellan 2017 och Att avveckla kärnreaktorer är inget man gör över en natt men budskapet är viktigt för vår verksamhet och vår framtida strategi. Det som man kan utläsa från det som kommunicerats är att ägarna inte enbart vill stänga reaktorerna för att den tekniska livslängden är uppnådd utan även för att den ekonomiska livslängden har nåtts. Kristoffer Löfgren, vd

5 4 Innehaven KLEMEDSTORP Prisområde/region: se-4/eslöv Tillverkare/modell: Enercon/e-82 Antal verk: 2 Effekt verk: 2 MW Beräknad årsproduktion: 11,410 GWh Drift start: 2011 STRÖMMESTAD Prisområde/region: se-3/mjölby Tillverkare/modell: Vestas/V-100 Antal verk: 2 Effekt verk: 2 MW Beräknad årsproduktion: 11,110 GWh Drift start: 2013 LILLÄNG Prisområde/region: se-3/skara kommun Tillverkare/modell: Fuhrländer/FL2500 Antal verk: 0,5 (Aligera äger 50 % av verk) Effekt verk: 2,5 MW Beräknad årsproduktion: 3,402 GWh (Aligeras) Drift start: 2011 STOR KVILLA Prisområde/region: se-4/torsås kommun Tillverkare/modell: Sinovel/SL3000 Antal verk: 3 Effekt verk: 3 MW Beräknad årsproduktion: 25,150 GWh Drift start: MORTORP 1 Prisområde/region: se-4/kalmar kommun Tillverkare/modell: Fuhrländer/FL2500 Antal verk: 1 Effekt verk: 2,5 MW Beräknad årsproduktion: 7,030 GWh Drift start: 2012 MORTORP 2 Prisområde/region: se-3/kalmar kommun Tillverkare/modell: Sinovel/SL3000 Antal verk: 2,5 (Aligera äger 83% av verken) Effekt verk: 3 MW Beräknad årsproduktion: 19,375 GWh (Aligeras) Drift start: SANNERSBY Prisområde/region: se-3/lilla Edet kommun Tillverkare/modell: Vestas/V-90 Antal verk: 1 Effekt verk: 2 MW Beräknad årsproduktion: 5,564 GWh Drift start: 2011 VÄRSLEN Prisområde/region: se-3/mariestad kommun Tillverkare/modell: Fuhrländer/FL2500 Antal verk: 1 Effekt verk: 2,5 MW Beräknad årsproduktion: 6,850 GWh Drift start: 2012 STORA FARSNÄS Prisområde/region: se-3/marks kommun Tillverkare/modell: Fuhrländer/FL2500 Antal verk: 1 Effekt verk: 2,5 MW Beräknad årsproduktion: 6,601 GWh Drift start: 2012

6 GWh Aligera Holding AB (publ) 5 Elproduktion Kvartalets produktion var betydligt över budgeterad produktion, främsta orsaken till den höga produktionen var att våra vindkraftverk fungerade som de skulle samt att det var betydligt blåsigare än en normal period (enligt vindindex), vilket gav en mycket hög produktion. Eftersom vi har en produktionsgaranti som är baserad på vindindex gav även detta en hög garantiersättning för perioden. Produktionen i våra parker var alla högre än normalt under alla kvartalets tre månader, parken Värslan var den enda parken som kom in normalt och det var endast för februari månad. Produktionen i bolagets parker uppgick under kvartalet till totalt 40,5 (3,3) GWh, en ökning med % eller 37,2 GWh. Detta beror på en kombination av en mycket blåsig period samt att vi har flera verk i produktion nu jämfört med samma period under. Under Q1 ägde vi endast 4,5 vindkraftverk och flera av dem var ännu inte driftsatta. ELPRODUKTION UNDER PERIODEN Total elproduktion PRODUKTION UNDER PERIODEN (INKLUSIVE PRODUKTIONSGARANTI) 40,5 GWh DRIFTSATT KAPACITET 97 GWh Q1 Q ANTAL VINDKRAFTVERK 14

7 6 Investeringar Under Q har bolaget inte gjort några investeringar i materiella anläggningstillgångar. Nettoomsättning och resultat Nettoomsättningen samt övriga intäkter under kvartalet uppgick till 26,7 (1,7) mkr, ökningen är framför allt hänförlig till betydligt fler antal vindkraftverk samt att det blåst mycket under kvartalet jämfört med samma kvartal. Rörelsekostnaderna har ökat från -1,3 mkr till -9,4 mkr främst beroende på att bolaget har ökat antalet vindkraftverk och därmed ökat sina kostnader avseende driftskontraktskostnader. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 23,1 (1,6) mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 17,3 (0,5) mkr inkluderat avskrivningar med -5,8 (-1,1) mkr. Finansnettot var -6,0 (-0,3) mkr där skillnaden förklaras av ökade räntekostnader om 6,1 (0,3) mkr i första hand relaterade till obligationslånet. Resultatet före skatt uppgick därmed till 11,3 (0,2) mkr, resultat efter skatt var 8,8 (0,2) mkr. Kassaflöde Kassaflödet från den löpnade verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 17,0 (1,3) mkr. Rörelsekapitalförändringar minskade kassaflödet med -16,4 (76,5) mkr vilket gav ett kassaflöde från den löpande verksamheten på 0,6 (77,9) mkr. Investeringar av materiella anläggningstillgångar har skett med 0,0 (-75,0) mkr, varefter kassaflödet efter investeringar uppgick till 0,0 (-75,0) mkr. Nettot av lång- och kortfristiga räntebärande skulder har ökat kassaflödet med 0,8 (0,0) mkr. Räntor om -6,1 (-0,3) mkr har betalats och räntor har erhållits om 0,1 (0,0) mkr, varefter kassaflödet för kvartalet uppgick till 1,4 (2,9) mkr. Finansiering och likviditet Räntebärande nettoskuld uppgick till 385,9 (0,0) mkr. Soliditeten vid periodens slut var 32 procent. Likvida medel uppgick till 14,8 (3,0) mkr. Vid periodens utgång kvarstod inga outnyttjade krediter. Eftersom Aligera Holding AB endast har svenska dotterbolag har skatt beräknats efter den svenska skattesatsen 22,0 procent. Beaktat koncernens skattemässiga avskrivningsmöjligheter bedöms ingen betald skatt att redovisas under de närmaste åren. Närståendetransaktioner Aligera Holding AB som är moderbolag i Aligera Holding koncernen är ett dotterbolag till Aligera AB och bedöms ha betydande inflytande över koncernen. Andra närstående parter är samtliga dotterföretag inom koncernen, ledande befattningshavare i koncernen, d.v.s. styrelsen och företagsledningen, dess familjemedlemmar samt företag som ledande befattningshavare äger. Inga transaktioner med närstående har förekommit under perioden.

8 7 Risker och osäkerhetsfaktorer Marknaderna för både el och certifikat har rört sig något nedåt under första kvartalet. Valutakursen EUR/SEK har fortsatt stiga vilket dock bara kompenserar de låga elpriserna marginellt. Räntan ligger också på historiskt låga nivåer och utrymmet att räntan sjunker ytterligare är inte omöjligt. Fokus för bevakning ligger främst på utvecklingen av el- och certifikatpriser samt valutakurser och då särskilt EUR samt våra motpartsrisker för produktionsgaranti, tillgänglighetsgaranti och prisgaranti. Koncernens risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i bolagets Årsredovisning för år samt i obligationsprospektet daterat 27 januari Moderbolaget Moderbolaget har stått för det huvudsakliga arbetet med upphandlingar av nyckelfärdiga anläggningar för vindkraft, hanterat koncernens handelsverksamhet av el och elcertifikat samt utfört administrativa tjänster. Moderbolaget hanterar koncernens produktionsplaner och bevakar bolagets ingångna avtal gällande tillgänglighetsgaranti, produktionsgaranti samt prisgaranti. De elproducerande dotterbolagen säljer sin elproduktion till kund enligt avtal. Moderbolagets totala intäkter uppgick under kvartalet till 0,0 (0,0) mkr och kostnader, uppgick totalt till -0,9 (-0,0) mkr varvid rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -0,9 (-0,0) mkr. Ett finansnetto på -5,9 (0,0) mkr samt koncernbidrag på 0,0 (0,0) mkr medförde att nettoresultatet efter skatt uppgick till -5,3 (-0,0) mkr. Ägarförhållande En förteckning över bolagets ägarstruktur återfinns på bolagets hemsida (www.aligera.se). Revisorsgranskning Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

9 8 Finansiell kalender Årsredovisning April månad 2015 Årsstämma April månad 2015 Delårsrapport andra kvartalet 28 augusti 2015 Delårsrapport tredje kvartalet 6 november 2015 Bokslutskommuniké 26 februari 2016 Kontakta oss gärna För ytterligare information, vänligen kontakta: Kristoffer Löfgren, vd +46 (0) Aligera Holding AB Org.nr GÖTEBORG STOCKHOLM Kungsgatan 28, 2tr Grev Turegatan Göteborg Stockholm

10 9 Koncernens rapport över totalresultatet Tkr Rörelsens intäkter Kvartal Kvartal 1 Nettoomsättning Övrigt Summa rörelsens intäkter Helår Rörelsens kostnader Kostnader hänförliga obligationslån Övriga externa kostnader Avskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansiella poster netto Resultat före skatt Skatt Periodens resultat I koncernen återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summa totalresultat överensstämmer med årets resultat.

11 10 Koncernens balansräkning Tkr 31 mars mars 31 dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Andel i vindkraftverk Förskott i pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andra långfristiga fodringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Fordringar koncernbolag Fordringar närståendebolag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

12 11 Koncernens balansräkning, forts. Tkr 31 mars mars 31 dec EGET KAPITAL Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inklusive årets totalresultat Summa eget kapital SKULDER Långfristiga skulder Skulder obligationslån Uppskjuten skatt Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld till kreditinstitut Skuld till koncernbolag Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13 12 Förändringar i eget kapital för koncernen Tkr Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Vinst/förlust vinstmedel inklusive totalresultat för året Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari Aktieägartillskott Förändring vid förvärv av dotterbolag Årets resultat Totalresultat Utgående balans per 31 december Årets resultat Totalresultat Utgående balans per 31 mars

14 13 Kassaflödesanalys för koncernen Tkr Kassaflöde från löpande verksamheten Kvartal Kvartal 1 Rörelseresultat Avskrivningar Erhållna räntor Betalda räntor Betalda inkomstskatter Kassaflöden från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Helår Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning / minskning kundfordringar Ökning / minskning av kortfristiga fordringar Ökning / minskning av leverantörsskulder Ökning / minskning av kortfristiga skulder Summa förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöden från investeringsverksamheten Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöden från investeringsverksamheten Kassaflöden från finansieringsverksamheten Upplåning Aktieägartillskott Kassaflöden från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

15 14 Koncernens nyckeltal Operationella nyckeltal Kvartal Kvartal 1 Driftsatt kapacitet vid periodens slut, GWh Helår Finansiella nyckeltal EBITDA-marginal, % Rörelsemarginal, % Avkastning på eget kapital, % 8 n.a. 4 Sysselsatt kapital, tkr Eget kapital, tkr Räntebärande nettoskuld, tkr Soliditet, % 32 n.a. 32

16 15 Moderbolagets resultaträkning Tkr Rörelsens intäkter Kvartal Kvartal 1 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Helår Rörelsens kostnader Kostnader hänförliga till obligationslån Övriga externa kostnader Avskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansiella poster netto Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat I moderföretaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summa totalresultat överensstämmer med årets resultat.

17 16 Moderbolagets balansräkning Tkr 31 mars mars 31 dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Fordringar intresseföretag Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa omsättningstillgångar Likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR

18 17 Moderbolagets balansräkning, forts. Tkr 31 mars mars 31 dec EGET KAPITAL Aktiekapital Summa eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat inklusive årets totalresultat Summa Fritt eget kapital Summa eget kapital SKULDER Långfristiga skulder Skulder obligationslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld till koncernbolag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

19 18 Förändringar i eget kapital för moderbolaget Tkr Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Vinst/förlust vinstmedel inklusive totalresultat för året Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari Aktieägartillskott Årets resultat 0 Totalresultat Utgående balans per 31 december Årets resultat Totalresultat Utgående balans per 31 mars

20 19 Kassaflödesanalys för moderbolaget Tkr Kassaflöde från löpande verksamheten Kvartal Kvartal 1 Rörelseresultat Avskrivningar Erhållna räntor Betalda räntor Betalda Inkomstskatter Kassaflöden från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Helår Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning / minskning kundfordringar Ökning / minskning av kortfristiga fordringar Ökning / minskning av leverantörsskulder Ökning / minskning av kortfristiga skulder Summa förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöden från investeringsverksamheten Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöden från investeringsverksamheten Kassaflöden från finansieringsverksamheten Upplåning Aktieägartillskott Kassaflöden från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

21 20 Materiella anläggningstillgångar för koncernen Tkr Räkenskapsåret Andelar i vindkraftverk Förskott för pågående nyanläggningar Totalt Ingående bokfört värde Inköp Avskrivningar Utgående bokfört värde Per 31 december Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Räkenskapsåret 2015 Ingående bokfört värde Inköp Avskrivningar Utgående bokfört värde Per 31 mars 2015 Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde

22 21 Definitioner EBITDA-marginal Rörelsemarginal Avkastning på eget kapital Eget kapital per aktie Räntebärande nettoskuld Skuldsättningsgrad Soliditet Sysselsatt kapital Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) i förhållande till summa intäkter. Rörelseresultat (EBIT) i förhållande till summa intäkter. Rullande 12 månaders nettoresultat i förhållande till kvartalsmässigt genomsnittligt eget kapital för perioden. Eget kapital i förhållande till antal aktier i genomsnitt. Räntebärande skulder minskat med kassa och spärrade likvida medel. Räntebärande nettoskuld i förhållande till eget kapital. Eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Eget kapital plus räntebärande nettoskuld.

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Aligera Holding AB (publ) Org nr 556909-1704. DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2014

Aligera Holding AB (publ) Org nr 556909-1704. DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2014 Aligera Holding AB (publ) Org nr 556909-1704 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2014 Första halvåret 2014 Sammanfattning första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 10,6 (1,2) mkr Rörelseresultatet

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Positivt resultat och nya produktlanseringar

Positivt resultat och nya produktlanseringar Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01 2013-03-31 Positivt resultat och nya produktlanseringar Rapportperioden 2013-01-01 2013-03-31 Koncernens nettoomsättning blev

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

2014-01-01-2014-06-30

2014-01-01-2014-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport, jan-jun 2014, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 Första kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 7.927 Tkr och resultatet till 3.798 Tkr. Dotterbolaget Sala Bly har under kvartalet

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2015 Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 76 (87) mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 70 (70) mkr varav resultat i intressebolag

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer