Koncernen Karlstads Stadshus AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Koncernen Karlstads Stadshus AB"

Transkript

1 Koncernen Karlstads Stadshus AB mnkr Rörelseintäkter 1 581, ,0 Rörelsekostnader , ,6 Rörelseresultat 63,0 192,4 Finansnetto -88,6-80,0 poster -25,6 112,4 Skatt 23,3-33,5 Minoritetens andel i resultatet 37,9 11,2 Årets resultat 35,6 90,1 Anläggningstillgångar 4 077, ,7 Omsättningstillgångar 470,4 429,6 Summa tillgångar 4 548, ,3 Eget kapital 1 066, ,4 Minoritetsintresse -35,1-4,2 Avsättningar 283,4 289,3 Långfristiga skulder 2 557, ,4 Kortfristiga skulder 675,6 299,5 skulder 4 548, ,3 Ställda säkerheter Inga 642,3 Ansvarsförbindelser 0,7 0,7 Sammantaget för bolagskoncernen redovisas ett resultat på 112,4 mnkr (År 2012: 35,6 mnkr). Av detta resultat genereras merparten inom energi- och bostadssektorn. Merparten av de verksamheter som har avkastningskrav uppnår dessa och koncernen redovisar totalt sett ett bra ekonomiskt resultat. Den stora resultatförbättringen jämfört med föregående år beror till största del av att 2012 års resultat belastades av en väsentlig nedskrivning av vindkraftverken i Vindpark Vänern kraft AB. Arbetet kring hanteringen av Vindpark Vänern Kraft AB har även 2013 krävt stora personella resurser. Bevakningen av energiprisernas utveckling har och kommer att vara en fortsatt prioriterad verksamhet. I samverkan med bostadsbolaget har också förutsättningarna för ökat bostadsbyggande utretts. Under året lämnades förslag till framtida organisation av koncernens parkeringsverksamhet och utredningen har överlämnats till kommunen men något slutligt beslut har inte fattats. Två andra områden som krävt insatser är förutsättningarna för produktion av biogas samt utbyggnad av fjärrkyla. 1,4 4,0 kapital, % Soliditet, % 23,4 23,8 Koncernen Karlstads Stadshus AB ägs till 100 procent av Karlstads kommun. Moderbolaget Karlstads Stadshus AB har till uppgift att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom Karlstads kommun samt bedriva information och marknadsföring. Ändamålet är att samordna verksamheten i de kommunala företagen i syfte att uppnå ett optimalt resultatutnyttjande. 1

2 Karlstads Energi AB mnkr Rörelseintäkter 931,8 924,5 Rörelsekostnader -857,9-816,0 Rörelseresultat 74,0 108,5 Finansnetto -64,4-31,6 poster 9,5 77,0 Anläggningstillgångar 1 252, ,8 Omsättningstillgångar 375,0 311,9 Summa tillgångar 1 627, ,7 Eget kapital 11,7 37,0 Obeskattade reserver 790,2 796,4 Avsättningar 80,9 36,0 Långfristiga skulder 517,4 749,7 Kortfristiga skulder 227,3 228,6 skulder 1 627, ,7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 0,7 0,7 kapital, % 4,6 5,9 Soliditet, % 38,6 35,6 Karlstads Energi AB är ett helägt kommunalt bolag som bedriver handel med och produktion av el, handel med och produktion av fjärrvärme samt utför avfallshantering Bolaget redovisar ett resultat efter finansiella poster på 77,0 mnkr. År 2012 uppgick motsvarande resultat till 9,5 mnkr. Den främsta orsaken till det bättre resultatet är att 2012 års resultat belastades av en väsentlig avsättning för aktieägartillskott till Vindpark Vänern kraft AB. Bolaget har avkastningskrav fastställda per verksamhetsgren. Samtliga verksamheter utom elproduktion uppnår ett helårsresultat över ägarens avkastningskrav. Fjärrvärmeverksamheten redovisar ett rörelseresultat på 80,2 mnkr, vilket motsvarar en avkastning på totalt kapital på cirka 6,4 procent. Verksamheten når därmed upp till ägarens avkastningskrav på 5,5 procent. Byggnationen av det nya kraftvärmeverket på Heden fortsatte under året och de större delarna av själva ångpannan samt en stor del av pannbyggnaden färdigställdes. Pannan beräknas vara klar i slutet av 2014 och i full produktion från och med Under 2013 anslöts 24 kunder med årsvolym motsvarande drygt 2 GWh, vilket är under målet på 5 GWh. Arbetet med att få nya kunder har under 2013 främst fokuserats på förtätningar av större fastigheter. Elhandelsverksamheten uppnår ett rörelseresultat på 19,7 mnkr. Detta är 9,7 mnkr högre än avkastningskravet. Orsakerna är bland annat större volym och högre genomsnittlig marginal för försåld el. Den 1 maj infördes en fast avgift per anläggning. Den fasta avgiften infördes för kunder med anvisat pris, rörligt pris och för de som framöver tecknar fastprisavtal. Bolaget har ett verksamhetsmål som säger att de ska tillhöra ett av de bolag som erbjuder lägst pris i Sverige och bolagets produkter låg under året på 1:a till 3:e plats på elpriskollen. Elproduktionens resultat blev 4,9 mnkr, vilket nästan är i nivå med avkastningskravet på 5,0 mnkr. Verksamhetens resultat härrör i allt väsentligt från den kraft som bolaget har fri tillgång till via Kohlsätersavtalet. Den kommunala renhållningsskyldighetens helårsresultat efter finansiella poster uppgick till -2,3 mnkr. Sammanlagt finns det nu 13,9 mnkr som ska återföras till renhållningskollektivet. Renhållningstaxan hölls oförändrad under Slamtömningstaxorna höjdes däremot med 7,5 procent den 1 januari Bolaget har samlat in 62,5 procent av allt matavfall i kommunen för produktion av biogas vilket är under målet på 80 procent. För övrig renhållningsverksamhet blev resultatet 5,4 mnkr, vilket är 2,4 mnkr bättre än avkastningskravet. Detta förklaras främst av att kostnader för entreprenader och avfallsskatt blev lägre än förväntat. Mängden avfall som levererades till Djupdalen minskade med 16 procent, jämfört med föregående år, till ton. Nedgången är troligen ett resultat av en generell minskning av mängden avfall som går till deponering på grund av ökad sortering samt en ökad konkurrenssituation på marknaden. Investeringarna uppgick totalt till 368,6 mnkr. Av dessa investeringar utgjorde utbyggnad av fjärrvärmen 37,8 mnkr och nya kraftvärmeverket 303,9 mnkr. 2

3 Karlstads Elnät AB mnkr Rörelseintäkter 166,9 178,9 Rörelsekostnader -129,0-137,8 Rörelseresultat 37,9 41,1 Finansnetto -0,5-0,7 poster 37,4 40,4 Anläggningstillgångar 317,8 344,7 Omsättningstillgångar 32,5 48,9 Summa tillgångar 350,3 393,6 Eget kapital 80,7 80,4 Obeskattade reserver 192,1 222,3 Avsättningar 0,4 0,5 Långfristiga skulder 9,3 45,8 Kortfristiga skulder 67,6 44,6 skulder 350,3 393,6 Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga 10,9 10,4 kapital, % Soliditet, % 65,8 64,5 Karlstads Elnät AB är ett helägt kommunalt bolag med uppdrag att driva nätverksamhet för överföring av elektricitet och bredbandstjänster. Bolaget redovisar ett resultat efter finansiella poster på 40,4 mnkr (År 2012: 37,4 mnkr). Bolaget har avkastningskrav fastställda per verksamhetsgren. Elnätsverksamhetens rörelseresultat för år 2013 uppgår till 34,6 mnkr. Detta motsvarar en avkastning på totalt kapital på cirka 13,1 procent att jämföra med avkastningskravet på 10,0 procent. Året var varmare än genomsnittet vilket medfört till lägre överföringsvolymer än normalt. Totalt sett är trots det årets intäkter högre än år 2012, vilket är ett resultat av den tariffhöjning på i genomsnitt 1 procent som genomfördes i början av året. Effektavgift med så kallad högbelastningsavgift har införts för alla kunder med 80A eller större. Den högre avgiften tas ut under månaderna oktober till mars, vardagar mellan klockan 06:00 och 22:00. Tariffen innebär att effektavgiften är högre under den tid på året och dygnet då nätet är som mest belastat och produktionen som högst, vilket verkar för en miljömässighet och en effektivare användning av nätet. Bolaget har ett verksamhetsmål som syftar till att erbjuda möjlighet till lokal elproduktion. För närvarande har bolaget tre anslutna kunder med mikroproduktion. Under året har bolaget investerat i en egen solcellsanläggning på taket på en av bolagets kontorslokaler. Anläggningen har anslutits till fastighetsnätet i syfte att studera hur elnätet påverkas och är ett led i detta arbete. Till de större investeringarna inom elnätet hör nytt ställverk i Hedens mottagningsstation. Under året uppgick investeringarna till 26,3 mnkr (År 2012: 15,4 mnkr). Stadsnätsverksamhetens rörelseresultat uppgår till 6,4 mnkr, vilket motsvarar en avkastning på 6,0 procent. Detta är 3,5 mnkr bättre än prognosen som gjordes i samband med delårsbokslutet. Resultatförbättringen genereras i huvudsak av engångsintäkter i form av anslutningsintäkter som uppgår till cirka 6,0 mnkr mer än prognostiserat. Totalt är idag hushåll och företag anslutna till Karlstads Stadsnät och hushåll i Karlstads Bostads AB s fastighetsbestånd får sin kabel-tv via stadsnätet. Under året har hushåll i bland annat områdena Norrstrand, Färjestad, Herrhagen, Lärkängen i Vålberg, Marieberg, Sundsta och Södra Sommaro anslutits. Dessutom har 88 svartfiber-förbindelser tillkommit. Projektet Fiber till byn vars syfte är att verka för att boende på landsbygden ska få tillgång till bredbandsinfrastruktur, har fortsatt i samarbete med Karlstads kommun. Flera föreningar och närmare 400 hushåll har anslutits år Investeringar under året uppgick till 31,5 mnkr i stadsnätsverksamheten (År 2012: 22,9 mnkr). 3

4 Karlstads Bostads AB mnkr Rörelseintäkter 498,2 512,1 Rörelsekostnader -384,7-398,8 Rörelseresultat 112,9 113,3 Finansnetto -94,1-59,4 poster 18,8 54,0 Anläggningstillgångar 2 395, ,4 Omsättningstillgångar 17,3 18,6 Summa tillgångar 2 412, ,0 Eget kapital 413,7 445,1 Obeskattade reserver 30,8 27,7 Avsättningar 63,3 32,6 Långfristiga skulder 1 801, ,2 Kortfristiga skulder 103,4 97,4 skulder 2 412, ,0 Ställda säkerheter 0 642,3 Ansvarsförbindelser Inga Inga 4,7 4,8 kapital, % Soliditet, % 18,1 19,6 Karlstads Bostadsaktiebolag är ett helägt kommunalt bolag med ändamål att främja bostadsförsörjningen i kommunen. Bolaget äger och förvaltar cirka lägenheter. Fastighetsbeståndet innehåller en blandning av nya och äldre bostäder, koncentrerat till Karlstads tätort. Bolaget redovisar ett helårsresultat efter finansiella poster på 54,0 mnkr (År 2012: 18,8 mnkr). Den främsta orsaken till det bättre resultatet är att 2012 års resultat belastades av en väsentlig avsättning för aktieägartillskott till Vindpark Vänern kraft AB. Karlstads Bostads AB har avkastningskrav som är uttryckt som avkastning på totalt kapital (i procent), vilket är ungefär lika med rörelseresultatet dividerat med totalt kapital. Karlstads Bostads AB redovisar ett rörelseresultat på 112,9 mnkr, vilket motsvarare en avkastning på 4,7 procent och bolaget klarar avkastningskravet på 4,4 procent. Rörelseresultatet är högre än såväl tidigare prognos och budget. Enligt bolaget förklaras den stora förbättringen i slutet av året i huvudsak av lägre kostnader för värme, vatten och el samt lägre personalkostnader. Bolaget genomför årligen en intern marknadsvärdering av sitt fastighetsbestånd. Den genomförda värderingen indikerar att beståndet som helhet har ett marknadsvärde på cirka 4,3 mdkr kronor. Fastigheternas bokförda värde uppgår till cirka 2,3 mdkr. Under 2013 har sammanlagt 85 lägenheter (knappt 12 procent) ställts till arbetsmarknadsoch socialförvaltningens förfogande för bostadssociala insatser. Trots rekordstort antal nya studenter har boendefrågan lösts för alla som omfattas av bostadsgarantin. Uppsägningstider i det vanliga beståndet har kortats ner samtidigt som annonsering har skett för att få fler externa hyresvärdar att bidra med boende. Renoveringsetapp 3 på Rud påbörjades i juni Etappen är den näst sista och när etappen slutförts 2014 återstår att renovera 196 av totalt 622 lägenheter. Genom renoveringen förbättras tillgängligheten i lägenheterna, värmeåtervinning installeras och individuell mätning av vatten införs. Tredje och sista etappen, flytande bostäder på Sjögången är avslutad och samtliga lägenheter är uthyrda. Byggstart har ägt rum för kvarteret Lysen på Rud. Projektet består av 44 stycken två- och trerumslägenheter i ett punkthus och marknadsförs under namnet Lanternan. Investeringskostnaden uppgår till 56,4 mnkr. Inflyttning planeras kunna ske efter årsskiftet 2014/2015. Årets investeringsvolym uppgick till 46,1 mnkr. 4

5 Övriga bolag inom Stadshuskoncernen Mariebergsskogen AB Mariebergsskogen AB har som uppgift att förvalta och utveckla stadsparken Mariebergsskogen. Parken har en inriktning mot natur- och kulturområdet som en del av besöksstaden Karlstad samt fungerar som ett närströvområde för kringboende. Bolaget har inget fastställt avkastningskrav. Mariebergsskogen AB redovisar ett resultat på -19,3 mnkr, vilket är bättre än bedömningen vid delårsbokslutet och budget. Huvudorsaken till förbättringen är ökade intäkter. Intäktsökningen beror på ökad försäljning på samtliga försäljningsställen. År 2013 hade parken drygt besök (2012 var besökssiffran ). Tack vare Karlstads Parkerings AB Karlstads Parkerings AB är ett helägt kommunalt bolag. Bolaget förfogar över ca parkeringsplatser i Karlstad. Bolaget har inget fastställt avkastningskrav. Resultatet efter finansiella poster på 5,9 mnkr, visar en betydlig förbättring gentemot såväl senaste resultatprognosen som budget. Intäkterna från parkeringsavgifter var högre än förväntat och jämfört med föregående år, vilket bolaget bedömer beror på att behovet av centrala parkeringsplatser har ökat. I februari tog bolaget över parkeringsplatserna vid Sundstabadet. Det har inneburit ett tillskott på cirka 400 platser. satsningen på en stadspark som håller öppet året runt finns en jämn, stabil och hög besöksfrekvens. Vinter- och sommarprogrammet genomfördes utan några avvikelser. Programpunkterna har varit flera hundra till antalet och varierat i omfattning och innehåll. Naturum Värmland har under året haft besökare, av vilka cirka har deltagit i någon form av aktivitet, guidning eller konferens. Under år 2013 har 15 olika tillfälliga utställningar visats. Under året genomfördes en kund- och brukarundersökning där bolaget nådde mycket höga resultat. Dessvärre har det varit mycket problem med leverans av biljettmaskiner. Det har medfört att parkeringen inte började generera några intäkter förrän i augusti. Bolaget arbetar för att de centrala parkeringarna i första hand ska fungera som besöks- och ärendeparkering och att tillgängligheten till parkeringsplatser för de ändamålen ska vara god. Parkeringsplatser i mindre centrala lägen kan i större utsträckning användas till boende- och arbetsparkering. En förstudie till parkeringsledningssystem är framtagen under året. Vindpark Vänern Kraft AB Vindpark Vänern Kraft AB ägs till 70 procent av Karlstads Energi AB och Karlstads Bostads AB. Bolaget har till uppgift att anlägga och driva en vindkraftspark om fem verk på ett grundområde i norra Vänern i syfte att där producera elenergi. Bolaget saknar ett fastställt avkastningskrav. Till följd av skador på vindkraftverken, rådande låga elpriser samt Winwind ABs konkurs fanns under 2012 skäl att anta att bolagets egna kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. Därför beslutade bolagets styrelse att en kontrollbalansräkning skulle upprättas. I samband med årsbokslutet gjordes en kassaflödesberäkning som visade ett nedskrivningsbehov på 119,1 mnkr, vilket belastade 2012 års resultat. Bolaget beslutade att genomföra ett renoveringsprojekt under Renoveringen har genomförts under året och totalkostnaden för genomförda åtgärder uppgår till 58,7 mnkr jämfört med budgeterat 71,7 mnkr. I samband med årsredovisningen för år 2013 ska en del av tidigare nedskrivning av vindkraftverkens värde återföras. En förnyad 5

6 kassaflödesberäkning har därför genomförts av bolaget. Resultatet visar på att endast 32,5 mnkr kan återföras av den nedskrivning på 119,1 mnkr som gjordes år De främsta orsakerna är fortsatt låga elpriser och att elcertifikatpriserna under hösten sjunkit med mer än 20 procent. Vindpark Vänern Kraft AB:s egna kapital blev som en följd negativt och de av ägarna utställda kapitaltäckningsgarantierna, på totalt 20 mnkr, togs i anspråk. Ytterligare drygt 14 mnkr behövs dock för att återställa det egna Karlstad Airport AB Karlstad Airport AB bedriver flygplatsverksamhet med tillhörande tjänster vid Karlstads flygplats. Målsättningen är att tillhandahålla en flygplats för invånarna och näringslivet i Karlstads kommun och Värmlandsregionen. Bolaget saknar fastställt avkastningskrav. Karlstad Airport AB redovisar ett helårsresultat efter finansiella poster på -17,8 mnkr. Passagerarstatistiken för 2013 visar på en ökning med 9 procent, vilket kan jämföras med föregående års minsking på 7,8 procent till följd av flygbolaget Skyways konkurs. Passagerarutvecklingen under året har främst påverkats av att NextJet först begränsade kapaciteten till Köpenhamn för att sedan besluta om nedläggning av linjen kapitalet i bolaget. Med anledning av det negativa kapitalet har bolaget upprättat en kontrollbalansräkning per 31 december år Vindkraftverken har antingen körts med reducerad effekt eller varit helt avstängda fram till dess att reparationen genomfördes. Därefter har servicearbeten påverkat driften. Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till -37,3 mnkr (-26,1 mnkr avseende koncernens ägarandel). samt att Ryanair beslutat att lägga ned båda linjer till och från Karlstad Airport. De båda bolagens förändringar innebär en minskning på upp till passagerare per år. Chartertrafiken har ökat, både sett till utbud och resenärer, Norwegians linjer till Alicante och Gran Canaria har varit fortsatt populära. Arbete pågår även för attrahera flygbolag till en linje mellan Karlstad och Oslo. Ett mycket omfattande arbete har skett för att få till reguljärflyg till och från Karlstad direkt till någon av de stora flygplatserna i Europa. Arbetet har drivits i nära samarbete med ledande företag i regionen och företrädare för besöksnäringen har varit mycket aktiva i arbetet med att attrahera flygbolag. 6

7 Övriga företag och stiftelser Stiftelsen Karlstadshus mnkr enl. ägarandel Rörelseintäkter 102,5 104,2 Rörelsekostnader -86,0-89,3 Rörelseresultat 16,5 15,0 Finansnetto -13,5-12,6 poster 3,0 2,4 Anläggningstillgångar 443,5 434,8 Omsättningstillgångar 53,5 57,0 Summa tillgångar 497,0 491,8 Eget kapital 63,7 65,7 Avsättningar 1,7 2,0 Långfristiga skulder 400,3 391,2 Kortfristiga skulder 30,6 32,4 skulder 497,0 491,8 Fastighetsinteckningar 480,1 480,1 Ansvarsförbindelser Inga Inga kapital, % 3,6 3,2 Soliditet, % 12,9 13,4 Stiftelsen Karlstadshus är en bostadsstiftelse som bildats av Karlstads kommun och Riksbyggen. Kommunens andel av grundfondskapitalet uppgår till 60 procent. Stiftelsens ändamål är att äga, förvalta och hyra ut bostäder med tillhörande lokaler. Fastighetsbeståndet omfattar 2583 bostadslägenheter och kvm lokaler. Riksbyggen svarar för teknisk och ekonomisk förvaltning av stiftelsens bostäder. Stiftelsen har under 2013 noterat en hög efterfrågan på lägenheter och vid årets utgång hade stiftelsen 18 vakanta objekt. Omsättningen av lägenheter uppgick år 2013 till 24,5 procent. Exkluderat studentlägenheter uppgår omsättningen till 21 procent. Förvaltningens mål är att över tid uppnå 19 procent genom att öka trivsel och att erbjuda bra standard i sina lägenheter till konkurrenskraftiga hyror. Hyrorna höjdes den 1 januari år 2013 med 1,9 procent. Stiftelsen nådde inte upp till sitt budgeterade resultat, på 4,1 mnkr (avseende kommunens andel) främst på grund av väsentligt högre kostnader för underhåll och reparationer till följd av bland annat omfattande vattenskador på Rud och Gruvlyckan. Kommunens andel av stiftelsens resultat efter finansiella poster uppgick till 2,4 mnkr (År 2012: 3,0 mnkr). Vänerhamn AB Bolaget driver hamnarna runt Vänern med tillhörande verksamhet. Ägandet utgörs i allt väsentligt av kommunerna runt sjön. Karlstads kommuns ägarandel uppgår till 31 procent. Totalt hanterades 2,56 miljoner ton gods i bolagets hamnar, varav 1,45 miljoner ton bestod av s.k. sjögods. Detta är en minskning på 4 procent jämfört med föregående år. Årets resultat efter finansiella poster uppgick till 3,2 mnkr (År 2012: 2,9 mnkr). 7

8 Karlstadregionens Räddningstjänstförbund mnkr enl. ägarandel Rörelseintäkter 71,5 73,2 Rörelsekostnader -67,8-68,7 Rörelseresultat 3,7 4,6 Finansnetto -0,6-2,3 poster 3,1 2,3 Anläggningstillgångar 19,7 18,9 Omsättningstillgångar 32,5 34,1 Summa tillgångar 52,2 53,0 Eget kapital 14,3 16,6 Avsättningar 19,9 22,7 Långfristiga skulder 0,2 0,1 Kortfristiga skulder 17,8 13,5 skulder 52,2 53,0 Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Soliditet, % 27,5 31,4 Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund med ansvar för räddningstjänsten i kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors. Karlstads kommuns andel uppgår till 62,3 procent. Ekonomin uppvisar en stabil utveckling och förbundet uppfyller återigen samtliga uppställda finansiella mål. Årets resultat uppgår till 2,3 mnkr (År 2012: 3,1 mnkr) avseende kommunens andel. I det resultatet ingår en jämförelsestörande post i form en sänkning av diskonteringsräntan för framtida pensionsåtaganden. Sänkningen medför en finansiell kostnad för förbundet på 1,5 mnkr Visit Karlstad AB Visit Karlstad AB har till uppdrag att samordna och utveckla regionens attraktionskraft inom besöksnäringen. Detta ska ske genom att marknadsföra, sälja och genomföra kongresser, konferenser, konserter och olika slags events. En stor uppgift är att driva kultur- och kongressanläggningen KCCC. Visit Karlstad AB ägs till 49 procent av Karlstads kommun. Årets resultat efter finansiella poster uppgick till -0,5 mnkr (År 2012: -1,9 mnkr). Orderingången under året har varit betydligt bättre än tidigare år med en mer gynnsam kundmix utifrån effektivisering och intjäningsförmåga. Övrigt engagemang Förutom de i avsnittet redovisade bolag och stiftelser är kommunen engagerad i följande juridiska personer: Stiftelsen Karlstads Studentbostäder (100 procent), Tåsan Kraftaktiebolag (60 procent). Dessutom har kommunen ett engagemang i Karlstad-Grums vattenverksförbund. Kommunens andel i kommunalförbundet bestäms av försåld vattenmängd 42 procent

Koncernbudget år 2014 Dnr KS-2013-744 Dpl 10

Koncernbudget år 2014 Dnr KS-2013-744 Dpl 10 Dnr KS-2013-744 Dpl 10 sid 1 (21) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-12-20 Marcus Berg, 054-540 80 49 marcus.berg@karlstad.se Koncernbudget år Dnr KS-2013-744 Dpl 10 Ärende Kommunen driver verksamhet

Läs mer

OVISNING20 1 13 3 ÅRSRED

OVISNING20 1 13 3 ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 20 13 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 27 Balansräkning 28 Kassaflödesanalys 30 Noter

Läs mer

ÅRS REDO VISNING 2012

ÅRS REDO VISNING 2012 ÅRS REDO VISNING 2012 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 26 Balansräkning 27 Kassaflödesanalys 29 Noter

Läs mer

Budget 2012 för de kommunala bolagen

Budget 2012 för de kommunala bolagen E2 BESLUTSFÖRSLAG Budget 2012 för de kommunala bolagen Kommunstyrelsen beslutar för egen del: Budgetarna för de kommunala bolagen 2012 godkänns enligt ovan. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Läs mer

Borås Stad. Budget 2013. för de kommunala bolagen

Borås Stad. Budget 2013. för de kommunala bolagen Borås Stad Budget 2013 för de kommunala bolagen De kommunala bolagen 2012-12-31 Borås Stad Stadshuskoncernen Bostadsföretagen Övriga företag Borås Stadshus AB AB Bostäder i Borås Borås Lokaltrafik AB Borås

Läs mer

ÅRS REDO VISNING 2011

ÅRS REDO VISNING 2011 ÅRS REDO VISNING 2011 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Kassaflödesanalys 27 Noter

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun 2014 ÅRET 2013 I KORTHET Kommunkoncernens ekonomi Kommunkoncernens resultat uppgår till 241,8 mnkr. Investeringar

Läs mer

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Innehåll VD har ordet...3 Affärsområden...4 Verksamhetsmått och nyckeltal... 13 Förvaltningsberättelse...14 Ekonomisk utveckling i sammandrag...18 Definitioner

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014 PER AUGUSTI. 2014-09-26 Delårsrapport 2014 Ekerö kommun 1

DELÅRSRAPPORT 2014 PER AUGUSTI. 2014-09-26 Delårsrapport 2014 Ekerö kommun 1 DELÅRSRAPPORT 2014 PER AUGUSTI 2014-09-26 Delårsrapport 2014 Ekerö kommun 1 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekerö kommun och förutsättningar för uppdraget... 3 Ekonomisk utveckling... 6 Måluppfyllelse...

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

Piteå Kommunföretag AB. Moderbolaget & koncernen

Piteå Kommunföretag AB. Moderbolaget & koncernen Piteå Kommunföretag AB Moderbolaget & koncernen 2012 Innehåll VD-kommentar 3 Läsanvisning och organisationsschema 4 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Kassaflödesanalyser 8 Tilläggsupplysningar 9 Piteå

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2012

Delårsrapport tertial 1 2012 Delårsrapport tertial 1 TERTIALRAPPORT JANUARI - APRIL PROGNOS JANUARI - DECEMBER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 5 Finansiella rapporter, kommunen Resultat- och balansräkning

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2001 Sex år i sammandrag 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Sammanställd redovisning - Koncernen Resultat före skatt 12 63 1 201 146 56 54 Soliditet, % (Exkl. pensionsskuld före

Läs mer

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1 Text Årsredovisning 2012 Östra Göinge Kommun 1 Text 2 Östra Göinge Kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande 4 Utveckling i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Östra

Läs mer

FÖRSÄTTSSIDA, BLÄDDRA VIDARE

FÖRSÄTTSSIDA, BLÄDDRA VIDARE FÖRSÄTTSSIDA, BLÄDDRA VIDARE Finansiell analys Kommunen En bedömning av kommunens finansiella situation grundar sig på flera aspekter. Ofta läggs fokus på enbart resultatet, inte minst efter tillkomsten

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2013

delårsrapport januari - mars 2013 delårsrapport januari - mars 2013 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärld God ekonomisk hushållning Ekonomi - Finansiell analys Kommunen 3 Delårsbokslut januari mars

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

falun.se/ Årsredovisning 2013

falun.se/ Årsredovisning 2013 falun.se/ Årsredovisning 2013 Falu kommuns organisation 2013 Kommunfullmäktige 61 ledamöter Ordförande Karl-Erik Pettersson (S) Valberedningen Valnämnden Kommunstyrelsen Ordförande: Jonny Gahnshag (S)

Läs mer

Årsredovisning. SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret

Årsredovisning. SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret Årsredovisning 2006 SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunalrådet har ordet 2 SAMMANSTÄLLD REDOVISNING Koncernen 3 Sammanställd redovisning 4 Sammanställd redovisning, bolagsberättelser

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Treårsplan med kommentarer

Treårsplan med kommentarer Linköpings Stadshus AB TREÅRSPLAN 2015-2017 Treårsplan med kommentarer Linköpings Stadshus AB är ett holdingbolag som samordnar koncernfrågor och därutöver bedriver finansverksamhet. Denna treårsplan avser

Läs mer

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB Årsredovisning 2013 Växjö Energi AB 2 l VD HAR ORDET VÄXJÖ ENERGI ETT MODERNT MILJÖFÖRETAG MED FOKUS PÅ EN HÅLLBAR FRAMTID Hållbarhet och framtidens energisystem är viktigt för alla beslut och för vårt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 2 2012

Delårsrapport 2 2012 Delårsrapport 2 2012 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 16 Ekonomi 22 Personalresursen

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2013

Delårsbokslut Augusti 2013 Delårsbokslut Augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Vision och mål 9 2.3 Finansiell

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer