Koncernen Karlstads Stadshus AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Koncernen Karlstads Stadshus AB"

Transkript

1 Koncernen Karlstads Stadshus AB mnkr Rörelseintäkter 1 581, ,0 Rörelsekostnader , ,6 Rörelseresultat 63,0 192,4 Finansnetto -88,6-80,0 poster -25,6 112,4 Skatt 23,3-33,5 Minoritetens andel i resultatet 37,9 11,2 Årets resultat 35,6 90,1 Anläggningstillgångar 4 077, ,7 Omsättningstillgångar 470,4 429,6 Summa tillgångar 4 548, ,3 Eget kapital 1 066, ,4 Minoritetsintresse -35,1-4,2 Avsättningar 283,4 289,3 Långfristiga skulder 2 557, ,4 Kortfristiga skulder 675,6 299,5 skulder 4 548, ,3 Ställda säkerheter Inga 642,3 Ansvarsförbindelser 0,7 0,7 Sammantaget för bolagskoncernen redovisas ett resultat på 112,4 mnkr (År 2012: 35,6 mnkr). Av detta resultat genereras merparten inom energi- och bostadssektorn. Merparten av de verksamheter som har avkastningskrav uppnår dessa och koncernen redovisar totalt sett ett bra ekonomiskt resultat. Den stora resultatförbättringen jämfört med föregående år beror till största del av att 2012 års resultat belastades av en väsentlig nedskrivning av vindkraftverken i Vindpark Vänern kraft AB. Arbetet kring hanteringen av Vindpark Vänern Kraft AB har även 2013 krävt stora personella resurser. Bevakningen av energiprisernas utveckling har och kommer att vara en fortsatt prioriterad verksamhet. I samverkan med bostadsbolaget har också förutsättningarna för ökat bostadsbyggande utretts. Under året lämnades förslag till framtida organisation av koncernens parkeringsverksamhet och utredningen har överlämnats till kommunen men något slutligt beslut har inte fattats. Två andra områden som krävt insatser är förutsättningarna för produktion av biogas samt utbyggnad av fjärrkyla. 1,4 4,0 kapital, % Soliditet, % 23,4 23,8 Koncernen Karlstads Stadshus AB ägs till 100 procent av Karlstads kommun. Moderbolaget Karlstads Stadshus AB har till uppgift att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom Karlstads kommun samt bedriva information och marknadsföring. Ändamålet är att samordna verksamheten i de kommunala företagen i syfte att uppnå ett optimalt resultatutnyttjande. 1

2 Karlstads Energi AB mnkr Rörelseintäkter 931,8 924,5 Rörelsekostnader -857,9-816,0 Rörelseresultat 74,0 108,5 Finansnetto -64,4-31,6 poster 9,5 77,0 Anläggningstillgångar 1 252, ,8 Omsättningstillgångar 375,0 311,9 Summa tillgångar 1 627, ,7 Eget kapital 11,7 37,0 Obeskattade reserver 790,2 796,4 Avsättningar 80,9 36,0 Långfristiga skulder 517,4 749,7 Kortfristiga skulder 227,3 228,6 skulder 1 627, ,7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 0,7 0,7 kapital, % 4,6 5,9 Soliditet, % 38,6 35,6 Karlstads Energi AB är ett helägt kommunalt bolag som bedriver handel med och produktion av el, handel med och produktion av fjärrvärme samt utför avfallshantering Bolaget redovisar ett resultat efter finansiella poster på 77,0 mnkr. År 2012 uppgick motsvarande resultat till 9,5 mnkr. Den främsta orsaken till det bättre resultatet är att 2012 års resultat belastades av en väsentlig avsättning för aktieägartillskott till Vindpark Vänern kraft AB. Bolaget har avkastningskrav fastställda per verksamhetsgren. Samtliga verksamheter utom elproduktion uppnår ett helårsresultat över ägarens avkastningskrav. Fjärrvärmeverksamheten redovisar ett rörelseresultat på 80,2 mnkr, vilket motsvarar en avkastning på totalt kapital på cirka 6,4 procent. Verksamheten når därmed upp till ägarens avkastningskrav på 5,5 procent. Byggnationen av det nya kraftvärmeverket på Heden fortsatte under året och de större delarna av själva ångpannan samt en stor del av pannbyggnaden färdigställdes. Pannan beräknas vara klar i slutet av 2014 och i full produktion från och med Under 2013 anslöts 24 kunder med årsvolym motsvarande drygt 2 GWh, vilket är under målet på 5 GWh. Arbetet med att få nya kunder har under 2013 främst fokuserats på förtätningar av större fastigheter. Elhandelsverksamheten uppnår ett rörelseresultat på 19,7 mnkr. Detta är 9,7 mnkr högre än avkastningskravet. Orsakerna är bland annat större volym och högre genomsnittlig marginal för försåld el. Den 1 maj infördes en fast avgift per anläggning. Den fasta avgiften infördes för kunder med anvisat pris, rörligt pris och för de som framöver tecknar fastprisavtal. Bolaget har ett verksamhetsmål som säger att de ska tillhöra ett av de bolag som erbjuder lägst pris i Sverige och bolagets produkter låg under året på 1:a till 3:e plats på elpriskollen. Elproduktionens resultat blev 4,9 mnkr, vilket nästan är i nivå med avkastningskravet på 5,0 mnkr. Verksamhetens resultat härrör i allt väsentligt från den kraft som bolaget har fri tillgång till via Kohlsätersavtalet. Den kommunala renhållningsskyldighetens helårsresultat efter finansiella poster uppgick till -2,3 mnkr. Sammanlagt finns det nu 13,9 mnkr som ska återföras till renhållningskollektivet. Renhållningstaxan hölls oförändrad under Slamtömningstaxorna höjdes däremot med 7,5 procent den 1 januari Bolaget har samlat in 62,5 procent av allt matavfall i kommunen för produktion av biogas vilket är under målet på 80 procent. För övrig renhållningsverksamhet blev resultatet 5,4 mnkr, vilket är 2,4 mnkr bättre än avkastningskravet. Detta förklaras främst av att kostnader för entreprenader och avfallsskatt blev lägre än förväntat. Mängden avfall som levererades till Djupdalen minskade med 16 procent, jämfört med föregående år, till ton. Nedgången är troligen ett resultat av en generell minskning av mängden avfall som går till deponering på grund av ökad sortering samt en ökad konkurrenssituation på marknaden. Investeringarna uppgick totalt till 368,6 mnkr. Av dessa investeringar utgjorde utbyggnad av fjärrvärmen 37,8 mnkr och nya kraftvärmeverket 303,9 mnkr. 2

3 Karlstads Elnät AB mnkr Rörelseintäkter 166,9 178,9 Rörelsekostnader -129,0-137,8 Rörelseresultat 37,9 41,1 Finansnetto -0,5-0,7 poster 37,4 40,4 Anläggningstillgångar 317,8 344,7 Omsättningstillgångar 32,5 48,9 Summa tillgångar 350,3 393,6 Eget kapital 80,7 80,4 Obeskattade reserver 192,1 222,3 Avsättningar 0,4 0,5 Långfristiga skulder 9,3 45,8 Kortfristiga skulder 67,6 44,6 skulder 350,3 393,6 Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga 10,9 10,4 kapital, % Soliditet, % 65,8 64,5 Karlstads Elnät AB är ett helägt kommunalt bolag med uppdrag att driva nätverksamhet för överföring av elektricitet och bredbandstjänster. Bolaget redovisar ett resultat efter finansiella poster på 40,4 mnkr (År 2012: 37,4 mnkr). Bolaget har avkastningskrav fastställda per verksamhetsgren. Elnätsverksamhetens rörelseresultat för år 2013 uppgår till 34,6 mnkr. Detta motsvarar en avkastning på totalt kapital på cirka 13,1 procent att jämföra med avkastningskravet på 10,0 procent. Året var varmare än genomsnittet vilket medfört till lägre överföringsvolymer än normalt. Totalt sett är trots det årets intäkter högre än år 2012, vilket är ett resultat av den tariffhöjning på i genomsnitt 1 procent som genomfördes i början av året. Effektavgift med så kallad högbelastningsavgift har införts för alla kunder med 80A eller större. Den högre avgiften tas ut under månaderna oktober till mars, vardagar mellan klockan 06:00 och 22:00. Tariffen innebär att effektavgiften är högre under den tid på året och dygnet då nätet är som mest belastat och produktionen som högst, vilket verkar för en miljömässighet och en effektivare användning av nätet. Bolaget har ett verksamhetsmål som syftar till att erbjuda möjlighet till lokal elproduktion. För närvarande har bolaget tre anslutna kunder med mikroproduktion. Under året har bolaget investerat i en egen solcellsanläggning på taket på en av bolagets kontorslokaler. Anläggningen har anslutits till fastighetsnätet i syfte att studera hur elnätet påverkas och är ett led i detta arbete. Till de större investeringarna inom elnätet hör nytt ställverk i Hedens mottagningsstation. Under året uppgick investeringarna till 26,3 mnkr (År 2012: 15,4 mnkr). Stadsnätsverksamhetens rörelseresultat uppgår till 6,4 mnkr, vilket motsvarar en avkastning på 6,0 procent. Detta är 3,5 mnkr bättre än prognosen som gjordes i samband med delårsbokslutet. Resultatförbättringen genereras i huvudsak av engångsintäkter i form av anslutningsintäkter som uppgår till cirka 6,0 mnkr mer än prognostiserat. Totalt är idag hushåll och företag anslutna till Karlstads Stadsnät och hushåll i Karlstads Bostads AB s fastighetsbestånd får sin kabel-tv via stadsnätet. Under året har hushåll i bland annat områdena Norrstrand, Färjestad, Herrhagen, Lärkängen i Vålberg, Marieberg, Sundsta och Södra Sommaro anslutits. Dessutom har 88 svartfiber-förbindelser tillkommit. Projektet Fiber till byn vars syfte är att verka för att boende på landsbygden ska få tillgång till bredbandsinfrastruktur, har fortsatt i samarbete med Karlstads kommun. Flera föreningar och närmare 400 hushåll har anslutits år Investeringar under året uppgick till 31,5 mnkr i stadsnätsverksamheten (År 2012: 22,9 mnkr). 3

4 Karlstads Bostads AB mnkr Rörelseintäkter 498,2 512,1 Rörelsekostnader -384,7-398,8 Rörelseresultat 112,9 113,3 Finansnetto -94,1-59,4 poster 18,8 54,0 Anläggningstillgångar 2 395, ,4 Omsättningstillgångar 17,3 18,6 Summa tillgångar 2 412, ,0 Eget kapital 413,7 445,1 Obeskattade reserver 30,8 27,7 Avsättningar 63,3 32,6 Långfristiga skulder 1 801, ,2 Kortfristiga skulder 103,4 97,4 skulder 2 412, ,0 Ställda säkerheter 0 642,3 Ansvarsförbindelser Inga Inga 4,7 4,8 kapital, % Soliditet, % 18,1 19,6 Karlstads Bostadsaktiebolag är ett helägt kommunalt bolag med ändamål att främja bostadsförsörjningen i kommunen. Bolaget äger och förvaltar cirka lägenheter. Fastighetsbeståndet innehåller en blandning av nya och äldre bostäder, koncentrerat till Karlstads tätort. Bolaget redovisar ett helårsresultat efter finansiella poster på 54,0 mnkr (År 2012: 18,8 mnkr). Den främsta orsaken till det bättre resultatet är att 2012 års resultat belastades av en väsentlig avsättning för aktieägartillskott till Vindpark Vänern kraft AB. Karlstads Bostads AB har avkastningskrav som är uttryckt som avkastning på totalt kapital (i procent), vilket är ungefär lika med rörelseresultatet dividerat med totalt kapital. Karlstads Bostads AB redovisar ett rörelseresultat på 112,9 mnkr, vilket motsvarare en avkastning på 4,7 procent och bolaget klarar avkastningskravet på 4,4 procent. Rörelseresultatet är högre än såväl tidigare prognos och budget. Enligt bolaget förklaras den stora förbättringen i slutet av året i huvudsak av lägre kostnader för värme, vatten och el samt lägre personalkostnader. Bolaget genomför årligen en intern marknadsvärdering av sitt fastighetsbestånd. Den genomförda värderingen indikerar att beståndet som helhet har ett marknadsvärde på cirka 4,3 mdkr kronor. Fastigheternas bokförda värde uppgår till cirka 2,3 mdkr. Under 2013 har sammanlagt 85 lägenheter (knappt 12 procent) ställts till arbetsmarknadsoch socialförvaltningens förfogande för bostadssociala insatser. Trots rekordstort antal nya studenter har boendefrågan lösts för alla som omfattas av bostadsgarantin. Uppsägningstider i det vanliga beståndet har kortats ner samtidigt som annonsering har skett för att få fler externa hyresvärdar att bidra med boende. Renoveringsetapp 3 på Rud påbörjades i juni Etappen är den näst sista och när etappen slutförts 2014 återstår att renovera 196 av totalt 622 lägenheter. Genom renoveringen förbättras tillgängligheten i lägenheterna, värmeåtervinning installeras och individuell mätning av vatten införs. Tredje och sista etappen, flytande bostäder på Sjögången är avslutad och samtliga lägenheter är uthyrda. Byggstart har ägt rum för kvarteret Lysen på Rud. Projektet består av 44 stycken två- och trerumslägenheter i ett punkthus och marknadsförs under namnet Lanternan. Investeringskostnaden uppgår till 56,4 mnkr. Inflyttning planeras kunna ske efter årsskiftet 2014/2015. Årets investeringsvolym uppgick till 46,1 mnkr. 4

5 Övriga bolag inom Stadshuskoncernen Mariebergsskogen AB Mariebergsskogen AB har som uppgift att förvalta och utveckla stadsparken Mariebergsskogen. Parken har en inriktning mot natur- och kulturområdet som en del av besöksstaden Karlstad samt fungerar som ett närströvområde för kringboende. Bolaget har inget fastställt avkastningskrav. Mariebergsskogen AB redovisar ett resultat på -19,3 mnkr, vilket är bättre än bedömningen vid delårsbokslutet och budget. Huvudorsaken till förbättringen är ökade intäkter. Intäktsökningen beror på ökad försäljning på samtliga försäljningsställen. År 2013 hade parken drygt besök (2012 var besökssiffran ). Tack vare Karlstads Parkerings AB Karlstads Parkerings AB är ett helägt kommunalt bolag. Bolaget förfogar över ca parkeringsplatser i Karlstad. Bolaget har inget fastställt avkastningskrav. Resultatet efter finansiella poster på 5,9 mnkr, visar en betydlig förbättring gentemot såväl senaste resultatprognosen som budget. Intäkterna från parkeringsavgifter var högre än förväntat och jämfört med föregående år, vilket bolaget bedömer beror på att behovet av centrala parkeringsplatser har ökat. I februari tog bolaget över parkeringsplatserna vid Sundstabadet. Det har inneburit ett tillskott på cirka 400 platser. satsningen på en stadspark som håller öppet året runt finns en jämn, stabil och hög besöksfrekvens. Vinter- och sommarprogrammet genomfördes utan några avvikelser. Programpunkterna har varit flera hundra till antalet och varierat i omfattning och innehåll. Naturum Värmland har under året haft besökare, av vilka cirka har deltagit i någon form av aktivitet, guidning eller konferens. Under år 2013 har 15 olika tillfälliga utställningar visats. Under året genomfördes en kund- och brukarundersökning där bolaget nådde mycket höga resultat. Dessvärre har det varit mycket problem med leverans av biljettmaskiner. Det har medfört att parkeringen inte började generera några intäkter förrän i augusti. Bolaget arbetar för att de centrala parkeringarna i första hand ska fungera som besöks- och ärendeparkering och att tillgängligheten till parkeringsplatser för de ändamålen ska vara god. Parkeringsplatser i mindre centrala lägen kan i större utsträckning användas till boende- och arbetsparkering. En förstudie till parkeringsledningssystem är framtagen under året. Vindpark Vänern Kraft AB Vindpark Vänern Kraft AB ägs till 70 procent av Karlstads Energi AB och Karlstads Bostads AB. Bolaget har till uppgift att anlägga och driva en vindkraftspark om fem verk på ett grundområde i norra Vänern i syfte att där producera elenergi. Bolaget saknar ett fastställt avkastningskrav. Till följd av skador på vindkraftverken, rådande låga elpriser samt Winwind ABs konkurs fanns under 2012 skäl att anta att bolagets egna kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. Därför beslutade bolagets styrelse att en kontrollbalansräkning skulle upprättas. I samband med årsbokslutet gjordes en kassaflödesberäkning som visade ett nedskrivningsbehov på 119,1 mnkr, vilket belastade 2012 års resultat. Bolaget beslutade att genomföra ett renoveringsprojekt under Renoveringen har genomförts under året och totalkostnaden för genomförda åtgärder uppgår till 58,7 mnkr jämfört med budgeterat 71,7 mnkr. I samband med årsredovisningen för år 2013 ska en del av tidigare nedskrivning av vindkraftverkens värde återföras. En förnyad 5

6 kassaflödesberäkning har därför genomförts av bolaget. Resultatet visar på att endast 32,5 mnkr kan återföras av den nedskrivning på 119,1 mnkr som gjordes år De främsta orsakerna är fortsatt låga elpriser och att elcertifikatpriserna under hösten sjunkit med mer än 20 procent. Vindpark Vänern Kraft AB:s egna kapital blev som en följd negativt och de av ägarna utställda kapitaltäckningsgarantierna, på totalt 20 mnkr, togs i anspråk. Ytterligare drygt 14 mnkr behövs dock för att återställa det egna Karlstad Airport AB Karlstad Airport AB bedriver flygplatsverksamhet med tillhörande tjänster vid Karlstads flygplats. Målsättningen är att tillhandahålla en flygplats för invånarna och näringslivet i Karlstads kommun och Värmlandsregionen. Bolaget saknar fastställt avkastningskrav. Karlstad Airport AB redovisar ett helårsresultat efter finansiella poster på -17,8 mnkr. Passagerarstatistiken för 2013 visar på en ökning med 9 procent, vilket kan jämföras med föregående års minsking på 7,8 procent till följd av flygbolaget Skyways konkurs. Passagerarutvecklingen under året har främst påverkats av att NextJet först begränsade kapaciteten till Köpenhamn för att sedan besluta om nedläggning av linjen kapitalet i bolaget. Med anledning av det negativa kapitalet har bolaget upprättat en kontrollbalansräkning per 31 december år Vindkraftverken har antingen körts med reducerad effekt eller varit helt avstängda fram till dess att reparationen genomfördes. Därefter har servicearbeten påverkat driften. Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till -37,3 mnkr (-26,1 mnkr avseende koncernens ägarandel). samt att Ryanair beslutat att lägga ned båda linjer till och från Karlstad Airport. De båda bolagens förändringar innebär en minskning på upp till passagerare per år. Chartertrafiken har ökat, både sett till utbud och resenärer, Norwegians linjer till Alicante och Gran Canaria har varit fortsatt populära. Arbete pågår även för attrahera flygbolag till en linje mellan Karlstad och Oslo. Ett mycket omfattande arbete har skett för att få till reguljärflyg till och från Karlstad direkt till någon av de stora flygplatserna i Europa. Arbetet har drivits i nära samarbete med ledande företag i regionen och företrädare för besöksnäringen har varit mycket aktiva i arbetet med att attrahera flygbolag. 6

7 Övriga företag och stiftelser Stiftelsen Karlstadshus mnkr enl. ägarandel Rörelseintäkter 102,5 104,2 Rörelsekostnader -86,0-89,3 Rörelseresultat 16,5 15,0 Finansnetto -13,5-12,6 poster 3,0 2,4 Anläggningstillgångar 443,5 434,8 Omsättningstillgångar 53,5 57,0 Summa tillgångar 497,0 491,8 Eget kapital 63,7 65,7 Avsättningar 1,7 2,0 Långfristiga skulder 400,3 391,2 Kortfristiga skulder 30,6 32,4 skulder 497,0 491,8 Fastighetsinteckningar 480,1 480,1 Ansvarsförbindelser Inga Inga kapital, % 3,6 3,2 Soliditet, % 12,9 13,4 Stiftelsen Karlstadshus är en bostadsstiftelse som bildats av Karlstads kommun och Riksbyggen. Kommunens andel av grundfondskapitalet uppgår till 60 procent. Stiftelsens ändamål är att äga, förvalta och hyra ut bostäder med tillhörande lokaler. Fastighetsbeståndet omfattar 2583 bostadslägenheter och kvm lokaler. Riksbyggen svarar för teknisk och ekonomisk förvaltning av stiftelsens bostäder. Stiftelsen har under 2013 noterat en hög efterfrågan på lägenheter och vid årets utgång hade stiftelsen 18 vakanta objekt. Omsättningen av lägenheter uppgick år 2013 till 24,5 procent. Exkluderat studentlägenheter uppgår omsättningen till 21 procent. Förvaltningens mål är att över tid uppnå 19 procent genom att öka trivsel och att erbjuda bra standard i sina lägenheter till konkurrenskraftiga hyror. Hyrorna höjdes den 1 januari år 2013 med 1,9 procent. Stiftelsen nådde inte upp till sitt budgeterade resultat, på 4,1 mnkr (avseende kommunens andel) främst på grund av väsentligt högre kostnader för underhåll och reparationer till följd av bland annat omfattande vattenskador på Rud och Gruvlyckan. Kommunens andel av stiftelsens resultat efter finansiella poster uppgick till 2,4 mnkr (År 2012: 3,0 mnkr). Vänerhamn AB Bolaget driver hamnarna runt Vänern med tillhörande verksamhet. Ägandet utgörs i allt väsentligt av kommunerna runt sjön. Karlstads kommuns ägarandel uppgår till 31 procent. Totalt hanterades 2,56 miljoner ton gods i bolagets hamnar, varav 1,45 miljoner ton bestod av s.k. sjögods. Detta är en minskning på 4 procent jämfört med föregående år. Årets resultat efter finansiella poster uppgick till 3,2 mnkr (År 2012: 2,9 mnkr). 7

8 Karlstadregionens Räddningstjänstförbund mnkr enl. ägarandel Rörelseintäkter 71,5 73,2 Rörelsekostnader -67,8-68,7 Rörelseresultat 3,7 4,6 Finansnetto -0,6-2,3 poster 3,1 2,3 Anläggningstillgångar 19,7 18,9 Omsättningstillgångar 32,5 34,1 Summa tillgångar 52,2 53,0 Eget kapital 14,3 16,6 Avsättningar 19,9 22,7 Långfristiga skulder 0,2 0,1 Kortfristiga skulder 17,8 13,5 skulder 52,2 53,0 Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Soliditet, % 27,5 31,4 Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund med ansvar för räddningstjänsten i kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors. Karlstads kommuns andel uppgår till 62,3 procent. Ekonomin uppvisar en stabil utveckling och förbundet uppfyller återigen samtliga uppställda finansiella mål. Årets resultat uppgår till 2,3 mnkr (År 2012: 3,1 mnkr) avseende kommunens andel. I det resultatet ingår en jämförelsestörande post i form en sänkning av diskonteringsräntan för framtida pensionsåtaganden. Sänkningen medför en finansiell kostnad för förbundet på 1,5 mnkr Visit Karlstad AB Visit Karlstad AB har till uppdrag att samordna och utveckla regionens attraktionskraft inom besöksnäringen. Detta ska ske genom att marknadsföra, sälja och genomföra kongresser, konferenser, konserter och olika slags events. En stor uppgift är att driva kultur- och kongressanläggningen KCCC. Visit Karlstad AB ägs till 49 procent av Karlstads kommun. Årets resultat efter finansiella poster uppgick till -0,5 mnkr (År 2012: -1,9 mnkr). Orderingången under året har varit betydligt bättre än tidigare år med en mer gynnsam kundmix utifrån effektivisering och intjäningsförmåga. Övrigt engagemang Förutom de i avsnittet redovisade bolag och stiftelser är kommunen engagerad i följande juridiska personer: Stiftelsen Karlstads Studentbostäder (100 procent), Tåsan Kraftaktiebolag (60 procent). Dessutom har kommunen ett engagemang i Karlstad-Grums vattenverksförbund. Kommunens andel i kommunalförbundet bestäms av försåld vattenmängd 42 procent

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Koncernbudget år 2013

Koncernbudget år 2013 Dnr KS-2012-737 Dpl 10 sid 1 (20) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2012-12-20 Marcus Berg, 054-5408049 marcus.berg@karlstad.se Koncernbudget år Dnr KS-2012-737 Dpl 10 Ärende Kommunen driver verksamhet

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 30 november 2012 Delårsrapport Q3 2012 2012 01 01 2012 09 30 Nettoomsättning 170 734 tkr (169 676) Rörelseresultat 29 745 tkr (22 131) Resultat efter skatt 18 763

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ)

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord den 26 november 2010. Kvartalsrapport Q3 2010 Kvartal 3, 2010-01-01 2010-09-30 Dala Energi AB har nyligen övergått till att upprätta kvartalsrapporter varför historisk jämförelse

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 14 november 2014 Delårsrapport Q3 2014 20140101 20140930 Nettoomsättning 168 432 tkr (168 257) Rörelseresultat 24 896 tkr (13 751) Resultat efter skatt 17 909 tkr

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Koncernbudget år 2014 Dnr KS-2013-744 Dpl 10

Koncernbudget år 2014 Dnr KS-2013-744 Dpl 10 Dnr KS-2013-744 Dpl 10 sid 1 (21) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-12-20 Marcus Berg, 054-540 80 49 marcus.berg@karlstad.se Koncernbudget år Dnr KS-2013-744 Dpl 10 Ärende Kommunen driver verksamhet

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning Ludvika kommun Utbildningscentrum LudvikaHem AB 100 % Energi 28,6 % Kraft AB 42 % GGAB 100 % Elförsäljning Elnät Sammanställd redovisning Allmänt En betydande andel av den kommunala verksamheten bedrivs

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-05-31 (9 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 15 september 2014 Delårsrapport Q2 2014 2014-01-01 2014-06-30 Nettoomsättning 121 124 tkr (120 650) Rörelseresultat 22 489 tkr (9 944) Resultat efter skatt 16 851

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord torsdagen den 15 maj 2014 Delårsrapport Q1 2014 2014-01-01 2014-03-31 Nettoomsättning 70 803 tkr (75 187) Rörelseresultat 20 469 tkr (16 280) Resultat efter skatt 15 771 tkr

Läs mer

Resultatprognos per april 2015 för Uppsala stadshuskoncern och moderbolag

Resultatprognos per april 2015 för Uppsala stadshuskoncern och moderbolag UPPSALA STADSHUS AB ORG.NR. 556500-0642 Handläggare Datum Diarienummer Johan Lambe 2015-05-25 USAB-2015/19 Bisera Jusufbasic Maria Larsson Edberg Styrelsen för Uppsala Stadshus AB Resultatprognos per april

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 10 september 2012 Delårsrapport 2012-01-01 2012-06-30 Nettoomsättning 120 626 tkr (114 260) Rörelseresultat 24 749 tkr (17 577) Resultat efter skatt 15 124 tkr *

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Delårsrapport januari augusti 2013

Delårsrapport januari augusti 2013 2000 2011 1925 1946 2009 1968 1921 2003 1959 1939 1990 2006 2005 1985 2010 2008 1971 2004 1915 1953 1996 1964 2006 2010 2001 2007 Delårsrapport januari augusti 2013 Tekniska Verken-koncernen FORTSATT STABIL

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 2010-05-11 Delårsrapport januari mars 2010 Rapportperiod (januari-mars 2010) Nettoomsättningen minskade till 1 200 (1 406) KSEK Rörelseresultatet ökade till 1 085 (-2 061) KSEK Resultatet efter skatt ökade

Läs mer

Delårsrapport januari juni

Delårsrapport januari juni 2011-08-26 Delårsrapport januari juni 2011 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen ökade till 8 615 (5 705). Rörelseresultatet ökade till 21 (-564). Rörelseresultatet efter finansiella poster och skatt

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Tvätterskevägen Räkenskapsåret 2015-03-03 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27 2010-08-27 Delårsrapport januari juni 2010 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 5 705 (5 744). Rörelseresultatet uppgick till -564 (57). Rörelseresultatet efter finansiella poster och

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 30 september 2013 Delårsrapport Q2 2013 2013-01-01 2013-06-30 Nettoomsättning 120 650 tkr (120 626) Rörelseresultat 11 847 tkr (24 749) Resultat efter skatt 12 994

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 29 november 2013 Delårsrapport Q3 2013 2013-01-01 2013-09-30 Nettoomsättning 168 258 tkr (170 734) Rörelseresultat 16 606 tkr (29 745) Resultat efter skatt 14 505

Läs mer

Tertialrapport 1 2010 Dala Energi AB (publ)

Tertialrapport 1 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredag den 18 juni 2010. Tertialrapport 1 2010 Tertial 1, 2010-01-01 2010-04-30 Detta är Dala Energis första tertialrapport och därför finns ingen jämförelse för samma period

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

2014-01-01-2014-06-30

2014-01-01-2014-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport, jan-jun 2014, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-03-20 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Överklagande av Västerviks kommunfullmäktiges beslut 2014-02-24, 16, avseende ägardirektiv

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2011, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bolagen som en del av den kommunala organisationen...

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 Nordic Campings tillväxt fortsätter och omsättningen ökade med 31 % jämfört med motsvarande period föregående år. Delårsperiod (januari-september) Nettoomsättningen

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport jan-jun 2015, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer:

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: Arkiv Digital AD AB Delårsrapport januari juni 2016 Arkiv Digital AD AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, 556688-7633, får härmed avge en delårsrapport

Läs mer

Kvartalsrapport Tre månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Kvartalsrapport Tre månader i korthet avseende Garpcokoncernen Kvartalsrapport 2009-01-01 2009-03-31 Tre månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % och uppgick till 36 909 tkr (41 500 tkr). Rörelseresultatet (EBITDA) minskade

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Sista pusselbiten på plats

Sista pusselbiten på plats Årsredovisning 2015 2 Vd-förord Sista pusselbiten på plats Övik Energi redovisar för 2015 ett resultat efter finansiella poster på 41,7 miljoner kronor. Resultatet har påverkats positivt av de genomförda

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 Tryckindustri Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 9 9 7 8 Starkt första kvartal vinsten ökade med 63 procent Resultat efter finansnetto, 11 Mkr (7) Försäljningen ökade till 56 Mkr (47) Nyckeltal

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Allokton Properties II AB Delårsrapport Q2 Org nr 556684-2968 Allokton Properties II AB Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556684-2968

Läs mer

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (publ) Bokslutskommuniké 2006 År 2006 i korthet Intäkterna uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK) Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998

Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998 Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998 9 9 7 8 Resultatet efter nio månader ökade med 54 procent till 29 Mkr Försäljningen ökade med 16 procent till 170 Mkr (146) Vinsten per aktie

Läs mer

Delårsrapport. januari - september

Delårsrapport. januari - september Delårsrapport Q3 januari - september 2002 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2002 Feelgood Svenska AB (publ) (Org. nr. 556511-2058) Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Delårsrapport januari april 2013

Delårsrapport januari april 2013 2000 2011 1925 1946 2009 1968 1921 2003 1959 1939 1990 2006 2005 1985 2010 2008 1971 2004 1915 1953 1996 1964 2006 2010 2001 2007 Delårsrapport januari april 2013 Tekniska Verken-koncernen LÅGA ELPRISER.

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2015 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Allmänt om verksamheten Härryda Energi Elhandels affärsidé är att bedriva inköp av energi

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år.

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år. Slättens Vind AB (publ) Org nr: 559022-2583 Delårsbokslut för perioden 2017-01-01-2017-03-31 Verksamheten År 2015 beslutade årsstämman att låta ombilda den ekonomiska föreningen till ett publikt aktiebolag.

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI 2013 KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNINGAR 71

GÖTEBORG ENERGI 2013 KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNINGAR 71 Resultaträkningar KONCERNEN MODERFÖRETAGET Belopp i mkr Not 2013 2012 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 6 922 6 956 3 861 3 902 Anslutningsavgifter 95 89 43 43 Aktiverat arbete för egen räkning

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer