SCIENTIA HEDGE ÅRSBERÄTTELSE Scientia Fund Management AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SCIENTIA HEDGE ÅRSBERÄTTELSE 2010. Scientia Fund Management AB"

Transkript

1 SCIENTIA HEDGE ÅRSBERÄTTELSE 2010 Scientia Fund Management AB

2 Fondfakta Fond Ansvarig förvaltare Registreringsnummer ISIN-nummer Typ Risk Fondens startdag Minsta insättning Teckning/inlösen av andelar Avgifter Fondbolaget Scientia Hedge Erik Liden SE Special fond Medel kr, därefter minst 100 kr per teckningstillfälle Teckning och inlösen av andelar sker varje bankdag Fonden betalar årligen ett fast förvaltningsarvode om högst 1,15 procent till fondbolaget, som ersättning för fondbolagets förvaltning, ersättning till förvaringsinstitutet samt för tillsynskostnad till Finansinspektionen. Utöver det fasta förvaltningsarvodet erlägger fonden ett prestationsbaserat arvode till fondbolaget. Detta arvode omfattar 20 procen t av den avkastning som överstiger fondens jämförelseindex som utgörs av ett index över stat ssku ldväxlar utgivna av Riksgälden, MRX T-bill. Scientia Fund Management ägs av Erik Liden, Sten K Johnson (Tibia Konsult), Markus Rosenberg, Roland Persson samt ett 20-tal mindre investerare. Aktiekapitalet uppgår till kr. Fondbolaget tilldelades tillstånd av Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet den 24 mars Förvaringsinstitut Revisor Kontakt Skandinaviska Enskilda Banken Auktorise rad revisor Stefan Kylebäck, Ernst & Young Scientia Fund Management Stora Nygatan 31, 2tr Göteborg Telefon: Telefax: IÄRsBERÄTTELsE 2010

3 I ro... ffi... ~ Årsberättelse 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Scientia Fund Management AB avger härmed följande årsberättelse för fonden Scientia Hedge (rg nr ) för räkenskapsåret till ÅRSBERÄTTELSE 2010 I 3

4 Ärsberättelse n omfattar VD har ordet s Förvaltningsberättelse 7 Nyckeltal 9 Resultaträkning 11 Not 1: Innehav per 31/ (kr) 12 Övrig information 13 Redovisningsprinciper 14 SeJentia Hedge är en specialfond en ligt 1 kap 1 la gen (2004:46) om investeringsfonder. Sålunda är Selentia Hedge Inte en så kallad UeITS-fond. Andelarna i Sc;entia Hedge har Inte registrerats och kommer inte att registreras I enlighet med värdepapperslagstiftning i USA, Ka nada, Japan, Australien eller Nya Zeeland eller j något annat land och får Inte säljas eller erbjudas till försäljning till eller inom USA, Kanad a, Japan, Australien eller Nya Zeeland eller I sådana länder där sådant erbjudande eller försä lj ning skulle strida mot gällande lagar eller regler. Utländsk la g kan Innebära att en Investering Inte rår göras av investerare utanför Sverige. Sclentia Fund Management AB har Inget som helst ansvar rör att kontrollera att en investering från utlandet sker I enlighet med sådant lands lag. Det åligger envar att tillse att sådan investering sker i enlighet med gällande lag eller andra regleringar, såväl I Sverige som utomlands. Det finns inga garantier för att en Investering I fonden ger en god avkastning, trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkast ning är ingen garanti rör framtida avkastning. De pengar som placeras I fonden kan både öka och minska i värde och det är Inte säkert att man rår tillbaka hela eller delar av det insatta kapitalet. En Investering j fonden bör betraktas som en långsikt ig investering, Tvist rörand e ronden eller information om fon den ska avgöras enligt sve nsk lag och av svensk domstol exklusivt. Scientia Fu nd Management AB tillhandahåller Inte sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. 4 I ÅRSBERÄTTELSE 2010

5 I... ro 1::: (!)... ~ VD har ordet L~t mig börja med att tacka Er för det förtroende Ni har givit oss genom att investera i Scientia Hedge. Arbetet med förvaltningen av Scientia Hedge har som m~lsättning att generera högsta möjliga avkastning till Er andelsägare. Scientia Hedge är en specialfond som baseras p~ en mekanisk placeringsmodell - Scientias InsiderModell. Modellen investerar efter offentlig information om hur bolagens insynspersoner, dvs. ledande befattningshavare och ägare, investerar i sina egna bolag. Fonden investerar i svenska noterade aktier med god likviditet men ocks~ i tillg~ngar med en negativ korrelation med aktiemarknaden i syfte att uppn~ högsta möjliga riskjusterad avkastning. Till skillnad fr~n andra fonder som förvaltas efter matematiska modeller och ofta försöker göra m~nga affärer för att utnyttja exempelvis trender, arbetar InsiderModellen för att göra f~, men rätt, placeringar. Scientia Hedge redovisade en positiv avkastning p~ totalt +20,68 procent efter fast och prestationsbaserat arvode för Vid utg~ngen av 2010 uppgick fondförmögenheten till tkr, vilket är en ökning med tkr under Under ~ret tecknades andelar för tkr och andelar inlöstes för tkr. Arets resultat uppgick till tkr. Aret i korthet Aterhämtningen efter finanskrisen började p~ allvar under Under 2010 fortsatte ~terhämtningen och Stockholmsbörse n steg med omkring 26 procent. Annars inleddes börs~ret n~got trevande och i mitten av februari registrerades nedgångar på 2,5 procent p~ Stockholmsbörsen. Nedgångarna kom som en följd av oro över statsfinanserna i PIIGS-Iänderna, men även ~tstramningar fr~n den kinesiska centralbanken spelade in. I april skulle askmolnet fr~n den isländska vulkanen Eyjafjallajökull ställa till problem för flygtrafiken, bl.a. ställde SAS in samtliga flygningar fr~n Köpenhamn, slo och Stockholm den 16 april. I början av maj tyngdes börserna rejält av oron över vilka konsekvenser Grekland-krisen skulle f~. EU och Internationella Valutafonden, IMF, kom att ge ett tre~rigt lån på miljarder kronor till Grekland mot krav om en rad stora nedskärningar i landets budget. När rapporterna för det andra kvartalet hade lämnats av de svenska börsbolagen visar det sig att de stora vinnarbolagen ~terfa nn s i verkstadssektorn; 67 procent av bolagen överträffade marknadens förväntningar. När samma utvärdering gjordes efter det tredje kvartalet h~lier det fina rapportklimatet i sig; 69 procent av bolagen överträffade förväntningarna. Insynspersoner köpte p~ sig aktier i sina egna bolag under inledningen av 2010 vilket kulminerade i maj månad under en mycket hög aktivitet. När insiders slutade köpa började börsen stiga rejält, ett mönster som är vanligt för hur insiders agerar. De köper när massorna säljer och säljer när massorna köper. Fondens värdeutveckling Utvecklingen för fonden under 2010 var mycket god och slutade p~ 20,68 pro- ÅRSBERÄTTELSE 2010 I S

6 cent. Stockholmsbörsen steg som sagt med omkring 26 procent under ~ret. Som bekant placerar även fonden i terminer p~ guld och olja. Syftet med dessa placeringar är att sänka fondens riskniv~ samt att ge ett positivt bidrag i d~liga börstider. Figurerna till höger visar utvecklingen för fondens placeringar i r~varuterminer med respektive underliggande r~vara, dvs. settlementpriserna p~ de terminer som fonden placerade i under ~ret. S~väl placeringarna i guld som WTI-olja hade en positiv resultatp~verkan p~ fondens resultat under året. Guldpriset steg under ~ret med 30 procent och priset på WTI -olja steg med 15 procent. "'" 1450,.,., mo Guld hctt ~li('fi l ~ur:lcf pol,mcl'jvd \Cfm,nL US!trYI. ~n rtb m~ ' ~pt ""'I Jun lul... a ~p ~ I nc)y <Wc -WTl.olP I ~ nltmcnt ~l/flef pl l/itieii~vdtff1'nnl. US/bl Göteborg den 1 april ,-- -- _ -- Erik Liden Verkställande Direktör % _ ",, ~ ~ I ÅRSBERÄTTELSE 2010

7 I ro... ~.~ ~ F Ö rva I t n i n g s b e rä tte I se Fondens utveckling Scientia Hedge redovisade en positiv avkastning på totalt 20,68 procent efter fast och prestationsbaserat arvode under Fondförmögenhet Vid utgången av 2010 uppgick fondförmögenheten till tkr, vilket är en ökning med tkr under Under året tecknades andelar för tkr och andelar inlöstes för tkr. Ärets resultat uppgick till tkr. Förvaltningskostnader Fonden erlade under året tkr i förvaltningsarvode t ill fondbolaget. Av detta arvode var tkr prestationsbaserat arvode och 536 tkr fast arvode. Scientia Fund Management AB ersätter fondens förvaringsinstitut samt Finansinspektionen för tillsyn. Dessa kostnader har inte belastats Scientia Hedge. Scientia Hedge erlade under året 220 tkr i courtage och clearingavgifter. Fondbestämmelser Fondbestämmelserna ändrades vid två tillfällen; den 15 januari och den 15 oktober. Ändringarna som kom att gälla från och med den 15 januari omfattade bland annat att: fondandelarna kan köpas och säljas dagligen istället för månatligen; uttaget av prestationsbaserad ersättning sker på kollektiv nivå istället för på individuell nivå; lägsta tecknade belopp sänks från tidigare kr till kr och lägsta belopp för tilläggsinvesteringar från kr till 100 kr. Ändringarna som kom att gälla från och med den 15 oktober omfattade bland annat att: fondens namn ändras från Scientia Alpha I till Scientia Hedge; fonden ges även möjlighet att investera i fondandelar; utdelningen kan i framtiden också utbetalas kontant om så begärs av andelsägaren istället för att återinvesteras i fondandelar. Utdelning Fonden lämnade under året en utdelning på 0, kr per fondandel. Kommunikation med andelsägarna Andelsägarna erhåller varje år en årsberättelse och en halvårsrapport där fondens utveckling redovisas. Dessutom skickas månadsvis saldobesked till andelsägarna. Andelsvärdet, den sk. NAVkursen publiceras i tidningar och via olika kursleverantörer. Det går även att följa fondens kursutveckling på fondbolagets hemsida, Alla rapporter finns att tillgå på hemsidan tillsammans med månadsrapporterna. Övrigt Finansiella instrument som ingår i fonden värderas till marknadsvärde. För att bestämma värdet på marknadsnoterade instrument används i normalfallet senaste betalkurs (samma dag). m betalkurs inte föreligger sker värdering till senast noterade köpkurs (även om denna noterats många dagar tidigare). m senast noterade betalkurs eller köpkurs inte framstår som relevant, skall Fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder. Tidpunkten för värderingen av investeringarna i Scientia Hedge är per respektive marknads stängningskurs Stängningskursen för investeringarna i aktier noterade på Stockholms Fondbörs ÅRSBERÄTTELSE 2010 I 7

8 är per klockan 17:30 den 30 december, i valutor per klockan 17:00 den 31 december och för investeringarna i guld och olja per klockan 23: 15 den 31 december. Fondens investeringar under verksamhetsåret 2010 har varit i svenska likvida aktier samt i penningmarknadsinstrument och terminer med råvarorna guld och olja som underliggande tillgångar. Per 31 december 2010 uppgick till av Scientia Hedge ställda säkerheter till tkr motsvarande 47,1 procent av fondförmögenheten. Fonden ställer marginaisäkerheter för affärerna hos clearinginstitutet New York Mercantile Exchange, NYMEX, samt till Skandinaviska Enskilda Banken, SEB, för upptagna aktieiån. Fondens omsättningshastighet omräknat till årstakt uppgick till 2,80 gånger. B I ÅRSBERÄTTELSE 2010

9 I... ro ~ (!)... ~ N ekeltal * Fr. start Avkastning i procent (efter arvoden) Avkastning Genoms nittlig årsavk 20.69% % 32.90" % Avkastningsanalys i procent Andel positiva månader 58.33% 57.14% 57_89% Genomsnittlig månadsavkastning 1.58% 1.39% 1.51 % Bästa månaden Sämsta månaden 8.37% % 4.24% -2.91% 8.37% % Riskmått och övriga nyckeltal Standardavvikelse i procent 14.33% 8.94% 12.34% Sharpekvot Jämförelseindex avkastning MRX T-Bill, Statsskuldväxelindex 0.32% 0.13% 0.45% MXSGI, Stockholmsbörsen inkl utdelningar 26.49% 23.88% 56.69% Månadsavkastning och övriga nyckeltal Avkastning i procent (efter arvoden) Januari % Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September ktober November December 1.15% 5.95% 4.31% -7.01% -0.10% 2.43% -1.67% 8.37% -0.30% 2.45% 5.52% -2.91% 4.05% -0.13% 1.99% 4.24% 2.68% -0.01% Största ackumulerade värdefall, % -7.10% -2.91% -7.10% Återhämtning av största ack. värdefall, månader Längsta tid till nya högsta kurs, månader från fondstart i juni 2009 ÅRSBERÄTTELSE 2010 I 9

10 Balansräkning Balansräkning (kr) Not TIllgångar Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Kortfristiga fordringar Summa tillgångar l l B Skulder Finansiella instrument med negativt marknadsvärde Övriga kortfristiga skulder Sum m a s kulde r l Fondförmögenhet Fondförmögenhet Poster inom linjen Säkerhetskonto SEK Säkerheter som % av fondförmögenhet % % Not 1 Se fliken innehav för specifikation av finansiella instrument Not 2 Övriga fordringar/ intäkter (ej likviderade affärer) Summa Not 3 Övriga skulder ( förva/tningsarvode) Övriga skulder (vp-/~n sek) Övriga skulder (ej likviderade affärer) Summa I ÅRSBERÄTTELSE 201 0

11 I ro ~ Resultat rä kni n Resultaträkning (kr Not Intäkter och värdeförändring Värdeförändring p aktierelaterade finansielfa instrument Värdeförändring p rvarurelaterade finansiella instrument Värdeförändring pli ränterelaterade nnansiejla instrument Ränteintäkter Utdelningar Vafutakursvinster och -förluster netto Övri'J.a intäkter Summa Intäkte r och värde förändring Kostnader Förvaltningsarvode (orealiserat och realiserat) Ersättning till förvaringsinstitutet Räntekostnader Övri'J.B kostnader Summa kostnader Arets resultat Not 4 Realisationsvinster aktierefaterade instrument Realisationsförluster aktierelaterade instrument realiserade förändringar aktierelaterade instrument Surrrra Not 5 Realisationsvinster r~varurelaterade instrument Realisationsförluster r~varurelaterade instrument realiserade förändringar r~varurelaterade instrument l Surrrra Not6 Realisationsvinster ränterelaterade instrum=nt Realisationsförluster ränterelaterade instrum=nt Surrrra Not 7 Övriga intäkter 900 Surrrra 900 Not8 Courtage Bankkostnad -l 237 -l 347 Upplupen kostnad vp-i n SEK Avgift SEB Futures Öresavrundning -6-9 Surrrra ÅRS BERÄTTELS E 2010 I 11

12 Not l' Innehav er 31/ iji.pi,i ltjifji,i!l,', ij,ijli rj.j,f,f1iimj,,'t:m,! ",,! AeUv/! BIot ech AsSII "'bloy B ",- Hl':x.agor'l B H6c,lan,b B!1orn.n B HUfvudstaden A iooustrlvln:len C Iovem l\lnd~'!lfor'hallen B Mekonornen Modem Tlrl'el Gp ITIg II Q-med It'Itos B $anemi.: SCA B Securit~s 8 Sk.llnska 8 r"'1i!213 Volvo B Aarhus Karlshalm A8 Sverl$ka Handelsbanken A IafTll'd MedICal B,,,Ii Ui'~'I!'''' :t!-! 1, ',.;.,,'1 j""iillilill! j i, ",;0)11 H,i.U Mi illi l.i m.lin,! ", Q ' ' ' '.1964 "" 2Q ' '.1.5 '" '",J '" 3< '00 m '" >4' H.9 ljj.5 HeXillgon B STA 580J NyIf1l)( We st Tuas lmenrndlll te r"b-ll o o NyrreJc Gold FUlu,", Fen. l! II Hymtlt West Teos IntelJredlllt l! mils-il" Statsskuklvlxelt1B Q29 "i,ii..! di/ri",: ", J"i Mi. HI,i ii. FfimMfffj'! -~.- Alfa Laval -o &13 AStrneneca (orne ) AtIllS Co~o A Elec l roux B. <\ 1362 Ericsson B Investor 8 Nordea Bank Sc;1lnl.l 8 SESA S><f $wedbllnk A S""d!';h Ma tch T,,~soner;, BliNi l." I. Hedge Investetit><lslumto SEK HedQ~ InvesteM9$konto US HEGE fur USD HECGt' FUT EUR HEDGE FUT SEt: Ukvlder pl vag (ej I'lcvid~rade aktieaffärer) Ukvider pl \l3g (upplupet förllaltnlngsarllode) Ukvider p~ \läg (uppl\jpen kostnad vp-lln) I, I.fil.m.H 3. f: I " i'fi!iifi",';; US Do llar "ro -'l" -65 $01' ~ls $ <> -8397Q l S , '" S Q19QQ '" '" '" '" 050 '" US US '" eu, In S 770 3Q S Q Q ' Q '.154 l I I '.IQ Q Q2 l Q S Q ) S Q Q l Q62 84S 'l -10( ~ ", >l 5EK (10 SEK - 6 Q89 S:. likvidkonton e:o:klllkvlder pi dg' S:. Ukvidkonton ink! likvider pi Mg Il) Q Q JQ Q ~ l l l '.IQ Q n Q2 l QI l lQ Q J.4Q Q Q03 380l J <3, o QQ' -6 Q89' 8282 ""' #"'UU Samtliga finansiella instrument förutom 5tats5kuldvaxel g ar upptagna till handel ps svensk eller ut ländsk börs (utgör totalt 72,6% av fond förmögenheten). Statsskufdväxel är upptagen t ill handel ps auktoriserad handelsplats (utgör totalt 15,7% av fondförmbgenheten). ~ Samtliga av fondens innehavda terminer är standardiserade Instrument """l" 5amtlJga finansiella instrument med negativt marknadsvarde ar vardepapper som fonden ISnat. De motsvarar 38,9% av fndförmögenheten. För att stafia sakerheter t ill detta har fo nden ISnat ut vardepapper för motsvarande 66,8% av fondförrnögenheten 2.16,<> 4.'.IQ 6.12,." ' JQ 2.J L" IQ < 2.Q L Q.49 Q H Q Ql Q.Q lo.g 1. 5<!.Iicnköps\'i:lror Di;lg1ig aror Aktieinnehav per bransch (GleS). lndustrfvifor rnformtltinsteknik 4.9% '" TelekomcpefZltijrer 12 I ÅRSBERÄTTELSE 2010

13 .. vrig information I... ro ~.!B hl Övrig information Förändring av fondfärmägenheten (tkr) Ingående fondförmögenhet Andelsutgivning Andelsintäsen Utdelning Årets res utat Total fondförmögenhet vid årets slut Not B BB B l B Andelsvärde Fondförmögenhet per sista NAV-dag (tkr) Antal utestående andelar Andetsvärde, kr Utdelning per andel, kr B B B Andelsägares kostnader Investering per årets början Vardestegring före kostnader Kostnader Fast arvode Prestationsbaserat arvode Övriga kostnader Kostnader totalt Vardestegring efter kostnader Marnadsvärde per årets sista NAV l 2 3 kr kr l Kostnader Transaktionskostnader (tkr) msättning genom närstående värdepappersinstitut Förvaltningskostnad, % av genomsnittlig fondförmögenhet 4 Försäljnings- och inlösenavgifter % 0.00% % 0.00% Not 1 1 J 15 procent per år. Debiteras dagligen. Not 2 20 procent av den avkastning som överstiger fondens tidigare högsta andelsvärde uppräknat med MRX T bi~. Not 3 Courtage samt clearingavgifter till externa motparter. Not 4 En månadssparare som investerat 100 kr per månad 2010 skutte betalat 7.93 kr i fast och kr i rörligt arvode Not 5 Mellan och drogs en köpavgift på 1 % ÅRSBERÄTTELSE I 13

14 Redovisn i ngspri nei per Årsberättelsen har upprättats i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder samt följer Fondbolagens Förenings rekommendationer i tillämpliga delar. Finansiella instrument som ingår i fonden skall värderas till marknadsvärde. För att bestämma värdet på marknadsnoterade instrument används i normalfallet senaste betalkurs (samma dag). m betalkurs inte föreligger sker värdering till senast noterade köpkurs (även om denna noterats många dagar tidigare). m senast noterade betalkurs eller köpkurs inte framstår som relevant, skall Fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder. Tidpunkten för värderingen av investeringarna i Scientia Hedge är per respektive marknads stängningskurs Stängningskursen för investeringarna i aktier noterade på Stockholms Fondbörs är per klockan 17:30 den 30 december, i valutor per klockan 17:00 den 31 december och för investeringarna i terminer på guld och olja per klockan 23 :15 den 31 december. Göteborg den 1 april 2010 Scientia Fund Management AB JtlL William af Sa deberg Styrelsens or förande Erik Liden Verkställande direktör 14 IÄRSBERÄTTELSE 2010

15 I ro... "E (!)... hl ÅRSBERÄTTELSE 2010 I 15

16

17 ["" go ERNST & YUNG Revisionsberättelse Till andelsägarna i Scientia Hedge rg nr I egenskap av revisor i Scientia Fund Management AB organisationsnummer har jag granskat årsberättelsen och bokföringen samt fondbolagets förvaltning av fonden för perioden Det är fondbolaget som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder tillämpas vid upprättandet av årsberättelsen, Mitt ansvar är att uttala mig om årsberättelsen och förvaltningen på grundval av min re vision. Revisionen har utförts i enlighet med god rev isionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsberättelsen inte innehåller väsentliga felaktigheter, En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna, I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och fondbolagets tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som fondbolaget gjort när det upprättat årsberättelsen samt att utvärdera den samlade informationen i årsberättelsen. Jag har granskat väsentliga beslut. åtgärder och förhållanden i fonden för att kunna bedöma om fondbolaget handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna, Jag anser att min revision ger en rimlig grund för uttalanden nedan, Arsberättelsen har upprättats i enlighet med lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder. Fondbolaget har enligt min bedömning inte handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Göteborg den 27 april 2011,,- ~Q Stefa Kyl bäck '~ Aukto iser d revisor

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA HEDGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Balansräkning

Läs mer

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B 2 SCIENTIA ALPHA I HALVÅRSRAPPORT 2009 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA SVERIGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav

Läs mer

SCIENTIA SVERIGE Å R S B E R Ä T T E L S E S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA SVERIGE Å R S B E R Ä T T E L S E S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA SVERIGE Å R S B E R Ä T T E L S E 2011 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB Fondfakta Fond Ansvarig förvaltare Scientia Sverige Erik Lidén Registreringsnummer 515602-4217 ISIN-nummer

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav per

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

SCIENTIA HEDGE Å R S B E R Ä T T E L S E S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA HEDGE Å R S B E R Ä T T E L S E S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA HEDGE Å R S B E R Ä T T E L S E 2011 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB Fondfakta Fond Ansvarig förvaltare Scientia Hedge Erik Lidén Registreringsnummer 515602-3284 ISIN-nummer Typ

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 maj 2010 31 augusti 2011 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

INSIDE USA SMALL CAP H A L V Å R S R A P P O R T S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

INSIDE USA SMALL CAP H A L V Å R S R A P P O R T S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B INSIDE USA SMALL CAP H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1:

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

SCIENTIA HEDGE ÄRSBERÄTTELSE 2012. Scientia Fund Management AB

SCIENTIA HEDGE ÄRSBERÄTTELSE 2012. Scientia Fund Management AB SCIENTIA HEDGE ÄRSBERÄTTELSE 2012 Scientia Fund Management AB Fondfakta Fond Ansvarig förvaltare Registreringsnummer ISIN-nummer Typ Risk Fondens startdag Minsta insättning Teckning/inlösen av andelar

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

INSIDE CANADA H A L V Å R S R A P P O R T S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

INSIDE CANADA H A L V Å R S R A P P O R T S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B INSIDE CANADA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

INSIDE AUSTRALIA ÄRSBERÄTTELSE 2012. Scientia Fund Management AB

INSIDE AUSTRALIA ÄRSBERÄTTELSE 2012. Scientia Fund Management AB INSIDE AUSTRALIA ÄRSBERÄTTELSE 2012 Scientia Fund Management AB Fondfakta Fond Förvaltare Registreringsnummer ISIN-nummer PPM-nummer Typ Risk Fondens startdag Minsta insättning Teckning/inlösen av andelar

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2013 31 augusti 2014 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 2 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2014 31 augusti 2015 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter 6 Årsberättelsens undertecknare 8

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

INSIDE CANADA ÄRSBERÄTTELSE 2012. Sci e nti a Fund Managem e nt A B

INSIDE CANADA ÄRSBERÄTTELSE 2012. Sci e nti a Fund Managem e nt A B INSIDE CANADA ÄRSBERÄTTELSE 2012 Sci e nti a Fund Managem e nt A B Fondfakta Fond Förvaltare Registreringsnummer ISIN-nummer PPM-nummer Typ Risk Fondens startdag Minsta insättning Teckning/inlösen av andelar

Läs mer

Calgus Årsberättelse 2010

Calgus Årsberättelse 2010 Calgus Årsberättelse 2010 Årsberättelse för 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge årsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389, för verksamhetsåret

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1 Årsberättelse 2010 för Org.nr. 515602-2294 Fondens startdatum 2007.11.30 Jämförelseränta Kursnotering/Handel Utdelning Svenska riksbankens reporänta Månadsvis Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 % Utträdesavgift

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend)

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2012

Calgus Delårsrapport 2012 Calgus Delårsrapport 2012 Delårsrapport för första halvåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09. Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.30 Jämförelseindex S&P GS Commodity Index Tr Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

SCIENTIA SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE Scientia Fund Management AB

SCIENTIA SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE Scientia Fund Management AB SCIENTIA SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2010 Scientia Fund Management AB Fondfakta Fond Ansvarig förvaltare Registreringsnummer ISIN-nummer PPM-nummer Typ Risk Fondens startdag Minsta insättning Teckning/inlösen

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10. Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.31 Jämförelseindex OMRXTBILL Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 %

Läs mer

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2011 Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens

Läs mer

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsrapport 2014 / Avanza Fonder sid 2/51 VD har ordet Bästa fondsparare, Vi vill genom våra fonder erbjuda er sparare enkla fonder till bra villkor. Genom våra sex

Läs mer

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015 Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015 Lancelot Styrelsen och verkställande direktören för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Lancelot Avalon för perioden 1 januari

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

INSIDE ASIA H A L V Å R S R A P P O R T 2013. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

INSIDE ASIA H A L V Å R S R A P P O R T 2013. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B INSIDE ASIA H A L V Å R S R A P P O R T 2013 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav per

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Årsberättelse 2012 Fonden eturn

Årsberättelse 2012 Fonden eturn Årsberättelse 2012 Fonden eturn BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell som används i fonden

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

Calgus Årsberättelse 2012

Calgus Årsberättelse 2012 Calgus Årsberättelse 2012 Årsberättelse för 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge årsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389, för verksamhetsåret

Läs mer

Sharp Europe

Sharp Europe Årsberättelse för Sharp Europe Perioden 2015-10-16-2015-12-31 Sharp Europe 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Atlant Fonder AB 556631-9710, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans Org.nr. 515602 3318 Fondens startdatum 2009.05.29 Jämförelseindex MSCI TR Net World Index Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013 Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Lancelot Avalon för perioden 1 januari 30 juni 2013. Halvårsredogörelsen

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Wahlstedt SEK Overnight Hedge Årsberättelse 2015

Wahlstedt SEK Overnight Hedge Årsberättelse 2015 Årsberättelse 2015 Förvaltningsberättelse Wahlstedt SEK Overnight Hedge är en aktivt förvaltad AIF-fond på den svenska penningmarknaden. Wahlstedt SEK Overnight Hedge avser vara ett placeringserbjudande

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Årsberättelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2014

Calgus Delårsrapport 2014 Calgus Delårsrapport 2014 Delårsrapport för första halvåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, nr. 515602-0389,

Läs mer

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsrapport 2014 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Halvårsredogörelse för Camelot 2013

Halvårsredogörelse för Camelot 2013 Halvårsredogörelse för Camelot 2013 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Camelot för perioden 1 januari 30 juni 2013. Halvårsredogörelsen har upprättats

Läs mer

Hedgefonden Elexir. Årsberättelse 2009

Hedgefonden Elexir. Årsberättelse 2009 Hedgefonden Elexir Årsberättelse 2009 Årsberättelse 2009 Årets avkastning är -2,00 %. Svårigheterna under större delen av året har varit att utvärdera och analysera omvärldsfaktorer samt att bedöma lågkonjunkturens

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2011

Adrigo Hedge Årsberättelse 2011 Adrigo Hedge Årsberättelse 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Fonden startade i april 2013 Förvaltningen av specialfonden Crescit (enligt lagen 2004:46) startade tisdagen den 2 april och därmed omfattar denna halvårsredogörelse

Läs mer

Fondbestämmelser Select Brasilien

Fondbestämmelser Select Brasilien Fondbestämmelser Select Brasilien 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Select Brasilien, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

Hedgefonden Elexir. Årsberättelse 2006

Hedgefonden Elexir. Årsberättelse 2006 Hedgefonden Elexir Årsberättelse 2006 2006 Årets avkastning blev +34,42 % 1). Avkastningen överstiger den målsättning om ca 20 % som vi hade för 2006. De positiva förhoppningar som fanns i början av året

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Hedgefonden Elexir. Halvårsberättelse 2010

Hedgefonden Elexir. Halvårsberättelse 2010 Hedgefonden Elexir Halvårsberättelse 2010 Första halvårets resultat blev -6,99 %. Precis som under delar av förra året har det varit svårt att utvärdera och analysera omvärldsfaktorer. Även om de hydrologiska

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

IKC Global Brand - Fondbestämmelser

IKC Global Brand - Fondbestämmelser IKC Global Brand - Fondbestämmelser 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är IKC Global Brand, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder

1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg SVERIGE PLUS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder Fonden riktar

Läs mer

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget.

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget. Fondbestämmelser för Didner & Gerge Aktiefond 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Didner & Gerge Aktiefond, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

IKC Sunrise

IKC Sunrise Årsberättelse för IKC Sunrise Perioden 2012-04-19-2012-12-31 IKC Sunrise 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953 får härmed avge årsberättelse för

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr IKC Fonder Fondbestämmelser Bilaga 2 till Informationsbroschyr Innehåll Innehåll 2 IKC 0 50 3 IKC 0 100 6 IKC Asien 9 IKC Avkastningsfond 13 IKC Fastighetsfond 17 IKC Filippinerna 21 IKC Global Brand 25

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Calgus Årsberättelse 2013

Calgus Årsberättelse 2013 Calgus Årsberättelse 2013 Årsberättelse för 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge årsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389, för verksamhetsåret

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond

Läs mer