SCIENTIA HEDGE ÅRSBERÄTTELSE Scientia Fund Management AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SCIENTIA HEDGE ÅRSBERÄTTELSE 2010. Scientia Fund Management AB"

Transkript

1 SCIENTIA HEDGE ÅRSBERÄTTELSE 2010 Scientia Fund Management AB

2 Fondfakta Fond Ansvarig förvaltare Registreringsnummer ISIN-nummer Typ Risk Fondens startdag Minsta insättning Teckning/inlösen av andelar Avgifter Fondbolaget Scientia Hedge Erik Liden SE Special fond Medel kr, därefter minst 100 kr per teckningstillfälle Teckning och inlösen av andelar sker varje bankdag Fonden betalar årligen ett fast förvaltningsarvode om högst 1,15 procent till fondbolaget, som ersättning för fondbolagets förvaltning, ersättning till förvaringsinstitutet samt för tillsynskostnad till Finansinspektionen. Utöver det fasta förvaltningsarvodet erlägger fonden ett prestationsbaserat arvode till fondbolaget. Detta arvode omfattar 20 procen t av den avkastning som överstiger fondens jämförelseindex som utgörs av ett index över stat ssku ldväxlar utgivna av Riksgälden, MRX T-bill. Scientia Fund Management ägs av Erik Liden, Sten K Johnson (Tibia Konsult), Markus Rosenberg, Roland Persson samt ett 20-tal mindre investerare. Aktiekapitalet uppgår till kr. Fondbolaget tilldelades tillstånd av Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet den 24 mars Förvaringsinstitut Revisor Kontakt Skandinaviska Enskilda Banken Auktorise rad revisor Stefan Kylebäck, Ernst & Young Scientia Fund Management Stora Nygatan 31, 2tr Göteborg Telefon: Telefax: IÄRsBERÄTTELsE 2010

3 I ro... ffi... ~ Årsberättelse 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Scientia Fund Management AB avger härmed följande årsberättelse för fonden Scientia Hedge (rg nr ) för räkenskapsåret till ÅRSBERÄTTELSE 2010 I 3

4 Ärsberättelse n omfattar VD har ordet s Förvaltningsberättelse 7 Nyckeltal 9 Resultaträkning 11 Not 1: Innehav per 31/ (kr) 12 Övrig information 13 Redovisningsprinciper 14 SeJentia Hedge är en specialfond en ligt 1 kap 1 la gen (2004:46) om investeringsfonder. Sålunda är Selentia Hedge Inte en så kallad UeITS-fond. Andelarna i Sc;entia Hedge har Inte registrerats och kommer inte att registreras I enlighet med värdepapperslagstiftning i USA, Ka nada, Japan, Australien eller Nya Zeeland eller j något annat land och får Inte säljas eller erbjudas till försäljning till eller inom USA, Kanad a, Japan, Australien eller Nya Zeeland eller I sådana länder där sådant erbjudande eller försä lj ning skulle strida mot gällande lagar eller regler. Utländsk la g kan Innebära att en Investering Inte rår göras av investerare utanför Sverige. Sclentia Fund Management AB har Inget som helst ansvar rör att kontrollera att en investering från utlandet sker I enlighet med sådant lands lag. Det åligger envar att tillse att sådan investering sker i enlighet med gällande lag eller andra regleringar, såväl I Sverige som utomlands. Det finns inga garantier för att en Investering I fonden ger en god avkastning, trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkast ning är ingen garanti rör framtida avkastning. De pengar som placeras I fonden kan både öka och minska i värde och det är Inte säkert att man rår tillbaka hela eller delar av det insatta kapitalet. En Investering j fonden bör betraktas som en långsikt ig investering, Tvist rörand e ronden eller information om fon den ska avgöras enligt sve nsk lag och av svensk domstol exklusivt. Scientia Fu nd Management AB tillhandahåller Inte sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. 4 I ÅRSBERÄTTELSE 2010

5 I... ro 1::: (!)... ~ VD har ordet L~t mig börja med att tacka Er för det förtroende Ni har givit oss genom att investera i Scientia Hedge. Arbetet med förvaltningen av Scientia Hedge har som m~lsättning att generera högsta möjliga avkastning till Er andelsägare. Scientia Hedge är en specialfond som baseras p~ en mekanisk placeringsmodell - Scientias InsiderModell. Modellen investerar efter offentlig information om hur bolagens insynspersoner, dvs. ledande befattningshavare och ägare, investerar i sina egna bolag. Fonden investerar i svenska noterade aktier med god likviditet men ocks~ i tillg~ngar med en negativ korrelation med aktiemarknaden i syfte att uppn~ högsta möjliga riskjusterad avkastning. Till skillnad fr~n andra fonder som förvaltas efter matematiska modeller och ofta försöker göra m~nga affärer för att utnyttja exempelvis trender, arbetar InsiderModellen för att göra f~, men rätt, placeringar. Scientia Hedge redovisade en positiv avkastning p~ totalt +20,68 procent efter fast och prestationsbaserat arvode för Vid utg~ngen av 2010 uppgick fondförmögenheten till tkr, vilket är en ökning med tkr under Under ~ret tecknades andelar för tkr och andelar inlöstes för tkr. Arets resultat uppgick till tkr. Aret i korthet Aterhämtningen efter finanskrisen började p~ allvar under Under 2010 fortsatte ~terhämtningen och Stockholmsbörse n steg med omkring 26 procent. Annars inleddes börs~ret n~got trevande och i mitten av februari registrerades nedgångar på 2,5 procent p~ Stockholmsbörsen. Nedgångarna kom som en följd av oro över statsfinanserna i PIIGS-Iänderna, men även ~tstramningar fr~n den kinesiska centralbanken spelade in. I april skulle askmolnet fr~n den isländska vulkanen Eyjafjallajökull ställa till problem för flygtrafiken, bl.a. ställde SAS in samtliga flygningar fr~n Köpenhamn, slo och Stockholm den 16 april. I början av maj tyngdes börserna rejält av oron över vilka konsekvenser Grekland-krisen skulle f~. EU och Internationella Valutafonden, IMF, kom att ge ett tre~rigt lån på miljarder kronor till Grekland mot krav om en rad stora nedskärningar i landets budget. När rapporterna för det andra kvartalet hade lämnats av de svenska börsbolagen visar det sig att de stora vinnarbolagen ~terfa nn s i verkstadssektorn; 67 procent av bolagen överträffade marknadens förväntningar. När samma utvärdering gjordes efter det tredje kvartalet h~lier det fina rapportklimatet i sig; 69 procent av bolagen överträffade förväntningarna. Insynspersoner köpte p~ sig aktier i sina egna bolag under inledningen av 2010 vilket kulminerade i maj månad under en mycket hög aktivitet. När insiders slutade köpa började börsen stiga rejält, ett mönster som är vanligt för hur insiders agerar. De köper när massorna säljer och säljer när massorna köper. Fondens värdeutveckling Utvecklingen för fonden under 2010 var mycket god och slutade p~ 20,68 pro- ÅRSBERÄTTELSE 2010 I S

6 cent. Stockholmsbörsen steg som sagt med omkring 26 procent under ~ret. Som bekant placerar även fonden i terminer p~ guld och olja. Syftet med dessa placeringar är att sänka fondens riskniv~ samt att ge ett positivt bidrag i d~liga börstider. Figurerna till höger visar utvecklingen för fondens placeringar i r~varuterminer med respektive underliggande r~vara, dvs. settlementpriserna p~ de terminer som fonden placerade i under ~ret. S~väl placeringarna i guld som WTI-olja hade en positiv resultatp~verkan p~ fondens resultat under året. Guldpriset steg under ~ret med 30 procent och priset på WTI -olja steg med 15 procent. "'" 1450,.,., mo Guld hctt ~li('fi l ~ur:lcf pol,mcl'jvd \Cfm,nL US!trYI. ~n rtb m~ ' ~pt ""'I Jun lul... a ~p ~ I nc)y <Wc -WTl.olP I ~ nltmcnt ~l/flef pl l/itieii~vdtff1'nnl. US/bl Göteborg den 1 april ,-- -- _ -- Erik Liden Verkställande Direktör % _ ",, ~ ~ I ÅRSBERÄTTELSE 2010

7 I ro... ~.~ ~ F Ö rva I t n i n g s b e rä tte I se Fondens utveckling Scientia Hedge redovisade en positiv avkastning på totalt 20,68 procent efter fast och prestationsbaserat arvode under Fondförmögenhet Vid utgången av 2010 uppgick fondförmögenheten till tkr, vilket är en ökning med tkr under Under året tecknades andelar för tkr och andelar inlöstes för tkr. Ärets resultat uppgick till tkr. Förvaltningskostnader Fonden erlade under året tkr i förvaltningsarvode t ill fondbolaget. Av detta arvode var tkr prestationsbaserat arvode och 536 tkr fast arvode. Scientia Fund Management AB ersätter fondens förvaringsinstitut samt Finansinspektionen för tillsyn. Dessa kostnader har inte belastats Scientia Hedge. Scientia Hedge erlade under året 220 tkr i courtage och clearingavgifter. Fondbestämmelser Fondbestämmelserna ändrades vid två tillfällen; den 15 januari och den 15 oktober. Ändringarna som kom att gälla från och med den 15 januari omfattade bland annat att: fondandelarna kan köpas och säljas dagligen istället för månatligen; uttaget av prestationsbaserad ersättning sker på kollektiv nivå istället för på individuell nivå; lägsta tecknade belopp sänks från tidigare kr till kr och lägsta belopp för tilläggsinvesteringar från kr till 100 kr. Ändringarna som kom att gälla från och med den 15 oktober omfattade bland annat att: fondens namn ändras från Scientia Alpha I till Scientia Hedge; fonden ges även möjlighet att investera i fondandelar; utdelningen kan i framtiden också utbetalas kontant om så begärs av andelsägaren istället för att återinvesteras i fondandelar. Utdelning Fonden lämnade under året en utdelning på 0, kr per fondandel. Kommunikation med andelsägarna Andelsägarna erhåller varje år en årsberättelse och en halvårsrapport där fondens utveckling redovisas. Dessutom skickas månadsvis saldobesked till andelsägarna. Andelsvärdet, den sk. NAVkursen publiceras i tidningar och via olika kursleverantörer. Det går även att följa fondens kursutveckling på fondbolagets hemsida, Alla rapporter finns att tillgå på hemsidan tillsammans med månadsrapporterna. Övrigt Finansiella instrument som ingår i fonden värderas till marknadsvärde. För att bestämma värdet på marknadsnoterade instrument används i normalfallet senaste betalkurs (samma dag). m betalkurs inte föreligger sker värdering till senast noterade köpkurs (även om denna noterats många dagar tidigare). m senast noterade betalkurs eller köpkurs inte framstår som relevant, skall Fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder. Tidpunkten för värderingen av investeringarna i Scientia Hedge är per respektive marknads stängningskurs Stängningskursen för investeringarna i aktier noterade på Stockholms Fondbörs ÅRSBERÄTTELSE 2010 I 7

8 är per klockan 17:30 den 30 december, i valutor per klockan 17:00 den 31 december och för investeringarna i guld och olja per klockan 23: 15 den 31 december. Fondens investeringar under verksamhetsåret 2010 har varit i svenska likvida aktier samt i penningmarknadsinstrument och terminer med råvarorna guld och olja som underliggande tillgångar. Per 31 december 2010 uppgick till av Scientia Hedge ställda säkerheter till tkr motsvarande 47,1 procent av fondförmögenheten. Fonden ställer marginaisäkerheter för affärerna hos clearinginstitutet New York Mercantile Exchange, NYMEX, samt till Skandinaviska Enskilda Banken, SEB, för upptagna aktieiån. Fondens omsättningshastighet omräknat till årstakt uppgick till 2,80 gånger. B I ÅRSBERÄTTELSE 2010

9 I... ro ~ (!)... ~ N ekeltal * Fr. start Avkastning i procent (efter arvoden) Avkastning Genoms nittlig årsavk 20.69% % 32.90" % Avkastningsanalys i procent Andel positiva månader 58.33% 57.14% 57_89% Genomsnittlig månadsavkastning 1.58% 1.39% 1.51 % Bästa månaden Sämsta månaden 8.37% % 4.24% -2.91% 8.37% % Riskmått och övriga nyckeltal Standardavvikelse i procent 14.33% 8.94% 12.34% Sharpekvot Jämförelseindex avkastning MRX T-Bill, Statsskuldväxelindex 0.32% 0.13% 0.45% MXSGI, Stockholmsbörsen inkl utdelningar 26.49% 23.88% 56.69% Månadsavkastning och övriga nyckeltal Avkastning i procent (efter arvoden) Januari % Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September ktober November December 1.15% 5.95% 4.31% -7.01% -0.10% 2.43% -1.67% 8.37% -0.30% 2.45% 5.52% -2.91% 4.05% -0.13% 1.99% 4.24% 2.68% -0.01% Största ackumulerade värdefall, % -7.10% -2.91% -7.10% Återhämtning av största ack. värdefall, månader Längsta tid till nya högsta kurs, månader från fondstart i juni 2009 ÅRSBERÄTTELSE 2010 I 9

10 Balansräkning Balansräkning (kr) Not TIllgångar Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Kortfristiga fordringar Summa tillgångar l l B Skulder Finansiella instrument med negativt marknadsvärde Övriga kortfristiga skulder Sum m a s kulde r l Fondförmögenhet Fondförmögenhet Poster inom linjen Säkerhetskonto SEK Säkerheter som % av fondförmögenhet % % Not 1 Se fliken innehav för specifikation av finansiella instrument Not 2 Övriga fordringar/ intäkter (ej likviderade affärer) Summa Not 3 Övriga skulder ( förva/tningsarvode) Övriga skulder (vp-/~n sek) Övriga skulder (ej likviderade affärer) Summa I ÅRSBERÄTTELSE 201 0

11 I ro ~ Resultat rä kni n Resultaträkning (kr Not Intäkter och värdeförändring Värdeförändring p aktierelaterade finansielfa instrument Värdeförändring p rvarurelaterade finansiella instrument Värdeförändring pli ränterelaterade nnansiejla instrument Ränteintäkter Utdelningar Vafutakursvinster och -förluster netto Övri'J.a intäkter Summa Intäkte r och värde förändring Kostnader Förvaltningsarvode (orealiserat och realiserat) Ersättning till förvaringsinstitutet Räntekostnader Övri'J.B kostnader Summa kostnader Arets resultat Not 4 Realisationsvinster aktierefaterade instrument Realisationsförluster aktierelaterade instrument realiserade förändringar aktierelaterade instrument Surrrra Not 5 Realisationsvinster r~varurelaterade instrument Realisationsförluster r~varurelaterade instrument realiserade förändringar r~varurelaterade instrument l Surrrra Not6 Realisationsvinster ränterelaterade instrum=nt Realisationsförluster ränterelaterade instrum=nt Surrrra Not 7 Övriga intäkter 900 Surrrra 900 Not8 Courtage Bankkostnad -l 237 -l 347 Upplupen kostnad vp-i n SEK Avgift SEB Futures Öresavrundning -6-9 Surrrra ÅRS BERÄTTELS E 2010 I 11

12 Not l' Innehav er 31/ iji.pi,i ltjifji,i!l,', ij,ijli rj.j,f,f1iimj,,'t:m,! ",,! AeUv/! BIot ech AsSII "'bloy B ",- Hl':x.agor'l B H6c,lan,b B!1orn.n B HUfvudstaden A iooustrlvln:len C Iovem l\lnd~'!lfor'hallen B Mekonornen Modem Tlrl'el Gp ITIg II Q-med It'Itos B $anemi.: SCA B Securit~s 8 Sk.llnska 8 r"'1i!213 Volvo B Aarhus Karlshalm A8 Sverl$ka Handelsbanken A IafTll'd MedICal B,,,Ii Ui'~'I!'''' :t!-! 1, ',.;.,,'1 j""iillilill! j i, ",;0)11 H,i.U Mi illi l.i m.lin,! ", Q ' ' ' '.1964 "" 2Q ' '.1.5 '" '",J '" 3< '00 m '" >4' H.9 ljj.5 HeXillgon B STA 580J NyIf1l)( We st Tuas lmenrndlll te r"b-ll o o NyrreJc Gold FUlu,", Fen. l! II Hymtlt West Teos IntelJredlllt l! mils-il" Statsskuklvlxelt1B Q29 "i,ii..! di/ri",: ", J"i Mi. HI,i ii. FfimMfffj'! -~.- Alfa Laval -o &13 AStrneneca (orne ) AtIllS Co~o A Elec l roux B. <\ 1362 Ericsson B Investor 8 Nordea Bank Sc;1lnl.l 8 SESA S><f $wedbllnk A S""d!';h Ma tch T,,~soner;, BliNi l." I. Hedge Investetit><lslumto SEK HedQ~ InvesteM9$konto US HEGE fur USD HECGt' FUT EUR HEDGE FUT SEt: Ukvlder pl vag (ej I'lcvid~rade aktieaffärer) Ukvider pl \l3g (upplupet förllaltnlngsarllode) Ukvider p~ \läg (uppl\jpen kostnad vp-lln) I, I.fil.m.H 3. f: I " i'fi!iifi",';; US Do llar "ro -'l" -65 $01' ~ls $ <> -8397Q l S , '" S Q19QQ '" '" '" '" 050 '" US US '" eu, In S 770 3Q S Q Q ' Q '.154 l I I '.IQ Q Q2 l Q S Q ) S Q Q l Q62 84S 'l -10( ~ ", >l 5EK (10 SEK - 6 Q89 S:. likvidkonton e:o:klllkvlder pi dg' S:. Ukvidkonton ink! likvider pi Mg Il) Q Q JQ Q ~ l l l '.IQ Q n Q2 l QI l lQ Q J.4Q Q Q03 380l J <3, o QQ' -6 Q89' 8282 ""' #"'UU Samtliga finansiella instrument förutom 5tats5kuldvaxel g ar upptagna till handel ps svensk eller ut ländsk börs (utgör totalt 72,6% av fond förmögenheten). Statsskufdväxel är upptagen t ill handel ps auktoriserad handelsplats (utgör totalt 15,7% av fondförmbgenheten). ~ Samtliga av fondens innehavda terminer är standardiserade Instrument """l" 5amtlJga finansiella instrument med negativt marknadsvarde ar vardepapper som fonden ISnat. De motsvarar 38,9% av fndförmögenheten. För att stafia sakerheter t ill detta har fo nden ISnat ut vardepapper för motsvarande 66,8% av fondförrnögenheten 2.16,<> 4.'.IQ 6.12,." ' JQ 2.J L" IQ < 2.Q L Q.49 Q H Q Ql Q.Q lo.g 1. 5<!.Iicnköps\'i:lror Di;lg1ig aror Aktieinnehav per bransch (GleS). lndustrfvifor rnformtltinsteknik 4.9% '" TelekomcpefZltijrer 12 I ÅRSBERÄTTELSE 2010

13 .. vrig information I... ro ~.!B hl Övrig information Förändring av fondfärmägenheten (tkr) Ingående fondförmögenhet Andelsutgivning Andelsintäsen Utdelning Årets res utat Total fondförmögenhet vid årets slut Not B BB B l B Andelsvärde Fondförmögenhet per sista NAV-dag (tkr) Antal utestående andelar Andetsvärde, kr Utdelning per andel, kr B B B Andelsägares kostnader Investering per årets början Vardestegring före kostnader Kostnader Fast arvode Prestationsbaserat arvode Övriga kostnader Kostnader totalt Vardestegring efter kostnader Marnadsvärde per årets sista NAV l 2 3 kr kr l Kostnader Transaktionskostnader (tkr) msättning genom närstående värdepappersinstitut Förvaltningskostnad, % av genomsnittlig fondförmögenhet 4 Försäljnings- och inlösenavgifter % 0.00% % 0.00% Not 1 1 J 15 procent per år. Debiteras dagligen. Not 2 20 procent av den avkastning som överstiger fondens tidigare högsta andelsvärde uppräknat med MRX T bi~. Not 3 Courtage samt clearingavgifter till externa motparter. Not 4 En månadssparare som investerat 100 kr per månad 2010 skutte betalat 7.93 kr i fast och kr i rörligt arvode Not 5 Mellan och drogs en köpavgift på 1 % ÅRSBERÄTTELSE I 13

14 Redovisn i ngspri nei per Årsberättelsen har upprättats i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder samt följer Fondbolagens Förenings rekommendationer i tillämpliga delar. Finansiella instrument som ingår i fonden skall värderas till marknadsvärde. För att bestämma värdet på marknadsnoterade instrument används i normalfallet senaste betalkurs (samma dag). m betalkurs inte föreligger sker värdering till senast noterade köpkurs (även om denna noterats många dagar tidigare). m senast noterade betalkurs eller köpkurs inte framstår som relevant, skall Fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder. Tidpunkten för värderingen av investeringarna i Scientia Hedge är per respektive marknads stängningskurs Stängningskursen för investeringarna i aktier noterade på Stockholms Fondbörs är per klockan 17:30 den 30 december, i valutor per klockan 17:00 den 31 december och för investeringarna i terminer på guld och olja per klockan 23 :15 den 31 december. Göteborg den 1 april 2010 Scientia Fund Management AB JtlL William af Sa deberg Styrelsens or förande Erik Liden Verkställande direktör 14 IÄRSBERÄTTELSE 2010

15 I ro... "E (!)... hl ÅRSBERÄTTELSE 2010 I 15

16

17 ["" go ERNST & YUNG Revisionsberättelse Till andelsägarna i Scientia Hedge rg nr I egenskap av revisor i Scientia Fund Management AB organisationsnummer har jag granskat årsberättelsen och bokföringen samt fondbolagets förvaltning av fonden för perioden Det är fondbolaget som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder tillämpas vid upprättandet av årsberättelsen, Mitt ansvar är att uttala mig om årsberättelsen och förvaltningen på grundval av min re vision. Revisionen har utförts i enlighet med god rev isionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsberättelsen inte innehåller väsentliga felaktigheter, En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna, I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och fondbolagets tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som fondbolaget gjort när det upprättat årsberättelsen samt att utvärdera den samlade informationen i årsberättelsen. Jag har granskat väsentliga beslut. åtgärder och förhållanden i fonden för att kunna bedöma om fondbolaget handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna, Jag anser att min revision ger en rimlig grund för uttalanden nedan, Arsberättelsen har upprättats i enlighet med lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder. Fondbolaget har enligt min bedömning inte handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Göteborg den 27 april 2011,,- ~Q Stefa Kyl bäck '~ Aukto iser d revisor

POSITIV PENSION AKTIV GLOBAL

POSITIV PENSION AKTIV GLOBAL PSITIV PENSIN AKTIV GLBAL ÄRSBERÄTTELSE 2012 Scientia Fund Management AB Fondfakta Fond Förvaltare Registreringsnummer ISIN-nummer PPM- nummer Typ Risk Fondens startdag Minsta insättning Teckning/inlösen

Läs mer

insiderfonder årsberättelse 2014 insiderfonder Ab

insiderfonder årsberättelse 2014 insiderfonder Ab insiderfonder årsberättelse 2014 insiderfonder Ab 2 ÅRSBERÄTTELSE 2014 INSIDERFONDER Årsberättelse 2014 om insiderfonder ab VD har ordet....3 Insider Insidermodell...4 Om bolaget...5 Spara i våra fonder...6

Läs mer

lynx i korthet Förvaltningsmål

lynx i korthet Förvaltningsmål ÅRSBERÄTTELSE 2012 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge.

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge. årsberättelse 2014 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

lynx dynamic i korthet

lynx dynamic i korthet ÅRSBERÄTTELSE 2012 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

HealtHInvest Fonder Årsrapport 2011

HealtHInvest Fonder Årsrapport 2011 HealthInvest Fonder Årsrapport 2011 HealthInvest Fonder i korthet 2 HealthInvest Fonder INRIKTNING Svenska specialfonder och värdepappersfonder som investerar inom hälso och sjukvårdsområdet. Viktiga sektorer

Läs mer

Årsberättelse för Excalibur 2012

Årsberättelse för Excalibur 2012 Årsberättelse för Excalibur 2012 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge årsberättelse för Excalibur för perioden 1 januari 31december 2012 Årsberättelsen

Läs mer

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Innehållsförteckning Listed Private Equity i korthet 4, 6 Placeringsinriktning

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09. Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.30 Jämförelseindex S&P GS Commodity Index Tr Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

lynx i korthet Förvaltningsmål

lynx i korthet Förvaltningsmål halvårsrapport 2013 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012 Enter Fonder AB Årsberättelse 2012 ENTER SVERIGE ENTER SVERIGE PRO ENTER SELECT ENTER SELECT PRO ENTER MAXIMAL ENTER MAXIMAL PRO ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS ENTER PENNINGMARKNADSFOND ENTER TREND RÄNTEFOND

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA

HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA I KORTHET Strategi: Brummer Multi-Strategy Master är en specialmottagarfond som investerar i hedgefonder förvaltade av

Läs mer

lynx dynamic i korthet

lynx dynamic i korthet halvårsrapport 2013 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

Hedgefonden Elexir. Årsberättelse 2007

Hedgefonden Elexir. Årsberättelse 2007 Hedgefonden Elexir Årsberättelse 2007 2007 Den positiva utveckling vi såg från januari t o m maj vändes under andra halvåret och avkastningen för året blev - 0,08 %. Senhöstens snabba prisstegringar på

Läs mer

UTVECKLING UNDER ÅRET

UTVECKLING UNDER ÅRET ÅRSBERÄTTELSE 2013 Förvaltningsberättelse PLACERINGSINRIKTNING EDGE (504400-8653) är en svensk-registrerad fond som står under Finans-inspektionens tillsyn. Fonden vänder sig till såväl institutionella

Läs mer

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

CARLSSON NORÉN MACRO FUND INFORMATIONSBROSCHYR

CARLSSON NORÉN MACRO FUND INFORMATIONSBROSCHYR CARLSSON NORÉN MACRO FUND INFORMATIONSBROSCHYR 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid Sammanfattning 3 Beskrivning av fonden 4 Fondbolaget 4 Investeringsfilosofi och riskprofil 6 Investeringsrestriktioner 6 Riskhantering

Läs mer

OM FONDBOLAGET OM FONDEN FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING

OM FONDBOLAGET OM FONDEN FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING Enter Fonder AB Sveavägen 17, Box 7006, 103 86 Stockholm Telefon 08-790 57 00, Fax 08-790 57 50 Org. nr 556573-5114 www.enterfonder.se 19 februari 2013 2013-07-09 INNEHÅLL OM FONDBOLAGET... 4 OM FONDEN...

Läs mer

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicitys fonder Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp.

Läs mer

VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9. Balans- och resultaträkning 9

VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9. Balans- och resultaträkning 9 Årsberättelse 2010 Innehåll VD har ordet 4 Awake Swedish Equity Fund 6 Förvaltarna har ordet 7 Nyckeltal och innehav 8 Förvaltningsberättelse 9 Balans- och resultaträkning 9 Awake Swedish Bond Fund 10

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad februari 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad februari 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder. INFORMATIONSBROSCHYR Uppdaterad februari 2015 Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.se KORT OM STABILITY Stability kombinerar aktierelaterade derivatstrategier,

Läs mer

Informationsbroschyr. Senast uppdaterad 2013-01-01

Informationsbroschyr. Senast uppdaterad 2013-01-01 Informationsbroschyr Senast uppdaterad 2013-01-01 Enligt 4 kap. 15 lagen (2004:46) om investeringsfonder skall för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet.

Läs mer

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp. Det är vår första fond och den lanserades när fondbolaget startade i

Läs mer

Årsberättelse för Excalibur 2014

Årsberättelse för Excalibur 2014 Årsberättelse för Excalibur 2014 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge årsberättelse för Excalibur för perioden 1 januari 31december 2014 Årsberättelsen

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden INFORMATIONSBROSCHYR Excalibur är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och har varit verksam sedan 1 april 2001. Fonden förvaltas av fondbolaget Excalibur Värdepappersfond AB med

Läs mer

AP7. årsredovisning 2010

AP7. årsredovisning 2010 AP7 årsredovisning 2010 Den som inte vill eller kan välja ska få minst lika bra pension som andra. Innehåll Vd-ord 3 Ett händelserikt år 5 Såfa för de som inte vill välja 6 Aktier i ett längre perspektiv

Läs mer

Halvårsredogörelse för Camelot 2014

Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Camelot för perioden 1 januari 30 juni 2014. Halvårsredogörelsen har upprättats

Läs mer