mindre företag lönsam affär eller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "mindre företag lönsam affär eller"

Transkript

1 Nätverkande i mindre företag lönsam affär eller resursslöseri? Mats Westerberg & Håkan Ylinenpää Entreprenörskap, Luleå tekniska universitet Malmö Great ideas grow better below zero!

2 Nätverk enligt Nationalencyklopedin Nätverk, term som förekommer inom många olika områden. Inom datavärlden talar man om datanät (se nät) och inom massmedierna om network. Socialantropologer studerar beteendeformer i förhållande till det nät av sociala relationer som människor omger sig med. Dessa kan ha olika mönster (täta nätverk och glesa) eller ha olika funktion (formella och informella nätverk). Nätverk har fått stor betydelse i hälsorelaterad forskning och analys av social struktur och ohälsa (jfr socialt nätverk). Särskild nätverksmetodik har utvecklats inom socialpsykologiskt och terapeutiskt arbete, jfr nätverksterapi.

3 McNeill & McNeill (2003) The Human Web: a bird s-eye view of world history

4 Disposition SMF och nätverk några teorier och referensramar NUTEKs kartläggning av småföretag 2002 och 2008 ur ett nätverksperspektiv Exempel på pågående LTU-forskning Effekter i småföretagsnätverk Nätverkande för IKT-relaterade småföretag Nätverkande vid företagsetablering Återanvändning av nätverkskontakter SMF och innovationssystem Frågor/diskussion

5 Några utgångspunkter Nätverkande med andra företag antas vara bra, speciellt för små företag med begränsade resurser men är det så? Utvecklad samverkan (sk Triple Helix) med universitet och stödaktörer utöver enbart andra företag kan ge stora effekter men åstadkoms detta?

6 Utbytesteori förklarar mycket Vikten av att ge och ta (reciprocitet) Om du inte kan eller vill ge till andra kommer du (med viss fördröjning) inte att få något Om du inte kan eller vill ta från andra kommer du (med viss fördröjning) inte att få något Om man skall nätverka måste man Ge, dvs vara beredd att dela med sig av det man kan och vet Ta, dvs vara villig att lära av andra

7 Nätverk är bara början på något som kan bli mycket mer partnerskap med fokus på processen tillit samverkan nätverk möten

8 Nätverkskompetens inte bara social förmåga Def: Förmåga att använda mellanorganisatoriska relationer för att skapa egna konkurrensfördelar. Består av förmåga att: Kommunicera internt fånga upp vad man behöver samt sprida det man får in Känna sina partners veta om de har det vi behöver Upprätthålla goda relationer se till att kanalerna är öppna Koordinera gemensamma aktiviteter se till att det blir verkstad Identifiera och bygga upp nya relationer fånga upp nya möjligheter

9 Högeffektiva nätverk Effectiveness ( to do the right things ) Många strukturella hål + weak ties Få strukturella hål: Inga weak ties Gles struktur, Tät struktur, låg kontakt- hög kontaktfrekvens frekvens Efficiency ( to do things right )

10 Entreprenörer och nätverk Rate of Return on Player s Investments Rate of Return Increases with Structural Holes Few entrepreneurial opportunities Many Structural Holes in the Player s Network Fig 2: Graden av entreprenöriell avkastning relaterad till förekomsten av strukturella hål i ett nätverk.

11 SMF och nätverk Regelbundna personalträffar med utbildningsinslag, projektarbeten, utvecklingssamtal, nätverkande METODER SOM I HUVUDSAK ANVÄNDS I HÖGPRESTERANDE FÖRETAG Deltagande i mässor & utställningar, kurser, studiebesök, litteraturstudier BASMETODER SOM ANVÄNDS AV ALLA FÖRETAG

12 NUTEKs stora enkätstudie av svenska småföretags villkor och verklighet Runt företag 1-49 anställda har tillfrågas Runt 70 % svarsfrekvens Nätverkande viktig del av frågebatteriet både 2002 och 2008 (tyvärr inte med samma frågor) Vi har valt att studera företag med minst 5 anställda för att undvika enmansshower

13 Hur ser samverkansstrukturen ut i svenska småföretag? 2002: N=5035, 5-49 anställda Ingen samverkan med andra företag (37 %) Ett företag (11 %) Samverkan på lokal eller regional nivå (59 %) Två Två till till fyra fyra företag (49 (49 %) %) Samtliga undersökta företag 2002 Nationell nivå (33 %) Samverkan med minst ett annat företag (63 %) Mer Fem än eller fem fler företag företag (40 (40 %) %) Internat. nivå (8 %) Geografisk omfattning av företagssamverkan Omfattning av reguljär företagssamverkan Antal partner Samverkar man med andra företag? Ja/Nej 2008: N =6758, 5-49 anställda Ingen samverkan med andra företag (31,5 %) Övriga världen (5 %) EU utom norden (7 %) Norden (11 %) Nationell (40 %) Lokal/reg. (75 %) Med i kluster/nätverk. (53 %) 2008 Samverkan med minst ett annat företag (68,5 %)

14 100% 80% 60% 40% 20% 0% O m r å d e n f ö r s a m v e r k a n Områden för samverkan 2008 Mycket stor omfattning Ganska stor omfattning Liten omfattning Produk tion Ink öp Mafö o förs. Prod.utv. F &U Utbildning O mvärldsbev ak ning Lobby ing % 8 0 % 6 0 % 4 0 % 2 0 % 0 % Många områden för samverkan 2002 M y c k e t s to r o m f a ttn in g G a n s k a s to r o m f a ttn in g L ite n o m f a ttn in g Pr o d u k tio n In k ö p F ö r s ä ljn in g M a r k n a d s f ö r in g Pr o d. U tv. F & U

15 Finns det koppling mellan historiska prestationer och samverkan? Samverkan med Omsättning Lönsamhet andra företag Företagsnätverk X +++ X 0 På en arena som är.., Lokal/regional Nationell Internationell

16 Finns det koppling mellan historiska prestationer och samverkan? Samverkan med Omsättning Lönsamhet gymnasieskolan X ++ X 0 lokal/regional förvaltning KY X - X +++ X 0 X 0 nationella myndigheter (t ex Nutek)? universitet/högskola X X

17 Finns det koppling mellan framtidsutsikter och samverkan? Samverkan med Omsättning Anställda Lönsamhet andra företag företagsnätverk X ++++ X +++ X +++ På en arena som är Lokal/regional Nationell/Norden/EU Övriga världen

18 Finns det koppling mellan framtidsutsikter och samverkan? Samverkan med Omsättning Anställda Lönsamhet gymnasieskolan X - X 0 X 0 lokal/regional förvaltning KY X 0 X ++ X + X ++ X ++ X ++ nationella myndigheter (t ex Nutek) universitet/högskola X X X

19 Finns det koppling mellan innovation i företaget och samverkan? Samverkan med Innovation 2002 Innovation 2008 andra företag företagsnätverk X ++++ På en arena som är Lokal/regional Nationell/Norden/EU Internationellt

20 Finns det koppling mellan innovation i företaget och samverkan? Samverkan med Innovation 2002 Innovation 2008 gymnasieskolan X +++ lokal/regional förvaltning X ++++ KY X ++++ nationella myndigheter (t ex Nutek) universitet/högskola X

21 Ser samverkande företag andra hinder än de som är solo? Ja, när det gäller företagets egna värld då de ser större hinder med: Dålig lönsamhet, tillgång till lån/krediter, externt ägarkapital, arbetskraft, infrastruktur, underkapacitet och brist på egen tid Ja, när det gäller regelområden som är tvingande då de ser större hinder med: LAS-regler och arbetstidsregler De ser ingen skillnad vad avser hur den nationella konkurrensen utvecklats, men samverkare ser en större ökning i internationell konkurrens

22 Orsaker till att man inte samverkar och koppling till prestationer (2008) Ser inga behov eller fördelar (72 %) Har sämre framtidsutsikter än andra Svårt hitta samverkanspartners (22 %) Har bättre framtidsutsikter än andra Kräver (för) mycket tid och resurser (14 %) Skiljer sig inte från andra Annat skäl (1 %) På gång ser över möjligheten Arbetar i en kedja De obrydda? De kräsna? De medvetna? Vill inte sprida egen kompetens litar inte på samverkanspartner Säkerhetsklassad produkt

23 Några observationer kring triple helix-baserad samverkan baserad på enkäten från 2002

24 Ju fler kockar (olika sorters partners), desto entreprenöriellare soppa 4 3,5 3 2,5 2 Ingen en två tre Ingen en två tre Ingen en två tre Värde på en femgradig skala (1-5) Innovation Proaktivitet Riskbenägenhet Figur 8: Samband mellan samverkan med Triple Helix-aktörer och entreprenöriellt agerande i företaget

25 Kompetens starkt relaterat till hur många Triple Helix-kategorier man har med i sitt nätverk Ingen en två tre Ingen en två tre Ingen en två tre Kontinuerlig kompetensutveckling Andel anställda i kompetensutveckling Andel anställda med universitetsutbildning Figur 9: Samband mellan samverkan med Triple Helix-aktörer och kompetensrelaterade faktorer i företaget

26 vilket också är sant för tillväxt Ingen en två tre Ingen en två tre Ökning (%) av omsättning (årsredovisning) Ökning (%) av omsättning (enligt enkät) Figur 10: Samband mellan samverkan med Triple Helix-aktörer och tillväxt i företaget

27 Slutsatser NUTEK-studier Samverkan är inget ovanligt för småföretagare Mer än 2/3 samverkar och viss ökning från 2002 Mest lokalt, men allt mer nationellt o internat. Svaga kopplingar till historisk lönsamhet, men starka till förväntad tillväxt o lönsamhet Samverkande företag tenderar vara större, men inte om samverkan är lokal/regional (både med andra företag och med förvaltning) Samverkande företag är mer innovativa (förutom om du håller dig till lokala företag) Samverkare ser mer hinder för att man är mer offensiv eller för att man inte vill ta ansvar själv? Icke-samverkare är inte en homogen grupp finns både de som valt bort och de som blundar

28 Slutsatser (forts) Starka samband till alla faktorer för samverkan i Triple Helix-konstellation. Fler noder i nätverket är tydligt kopplade till: Högre kompetens och mer kompetensutveckling Mer entreprenöriellt agerande genom högre risktagande, mer innovation och högre proaktivitet Betydligt högre tillväxt Tydliga positiva resultat som dock måste förklaras av framtida forskning för att vi skall få en klar bild av vad det är som skapar positiva samband

29 Några nätverksrelaterade resultat från forskning inom entreprenörskap på Luleå tekniska universitet

30 Effekter i småföretagsnätverk Joakim Wincent Entreprenörer spiller nytta i sina nätverk Ett entreprenöriellt företag behöver ofta ett nätverk för att komma åt samt exploatera affärsmöjligheter För att få andra att ge, är bästa strategin att själv börja ge Genom givandet blir det entreprenöriella företaget nyttig för sina grannar

31 Effekter i småföretagsnätverk Joakim Wincent Nätverkande länk mellan VD-egenskaper och bättre företagsprestation Företag med en VD som har hög självtillit och osäkerhetstolerans nätverkar mer Nätverkande på företagsnivå tydligt kopplat till högre entreprenöriellt beteende VD:n viktig för företagets prestation och nätverkande ett sätt VD:n påverkar företaget

32 Nätverkande för IKT-relaterade småföretag Vinit Parida Nätverkskompetens en del av småföretagets förändringskompetens Tydligt kopplad till ökat entreprenöriellt beteende Tydligt kopplad till bättre prestationer Att kunna hantera sitt nätverk är alltså en mycket viktig konkurrensfördel, men

33 Nätverkande i sig kan också leda till viss framgång (i form av att man kan agera entreprenöriellt) det verkar dock vara riskabelt att nätverka utan nätverkskompetens om man tittar på resultatet Låg nätverkskompetens Hög nätverkskompetens Låga resultat Medel resultat Högt nätverkande Högt entreprenöriellt agerande Högt entreprenöriellt agerande Höga resultat Högsta resultat Lågt nätverkande Lågt entreprenöriellt agerande Högt entreprenöriellt agerande

34 Utmärkande drag och utfall av startprocesserna mellan akademiska avknoppningsföretag och icke akademiska nya företag (Roininen 2006) Företags kategori Akademiska avknoppningar Icke akademiska företag Kännetecknande av produkten Hightech/kunskapsbaserat Ny för marknaden Låg teknologinivå Känd för marknaden Kännetecken av marknaden Specifik marknadsnisch som kräver en bred marknad Internationell/global marknad Generell marknad, ofta med geografisk specialisering Lokal/regional marknad Strategier vid marknadsinträdet Technology push Samarbete med andra företag för att nå ut till internationella marknader Proaktiva, inkluderat utbildning av nya kunder Agerar som Prospectors där de strategiskt söker nya möjligheter Market pull Förlitar sig normalt på sina egna resurser Reaktiva; fyller ett hål på marknaden Agerar mer som Reactors utan någon påtaglig marknadsstrategi Resurssammanställning Påtagligt behov av extern finansiering Mer avancerad företagsstruktur; flera grundare, specialiserad företagsledning med externa experter professionell styrelse, aktiebolag Inget eller begränsat behov av extern finansiering Enkel företagsstruktur: ensam ägare/ledare, ingen styrelse enskild firma Tillväxt och lönsamhet Planerad tillväxt och lång tid för lönsamhet vilket indikerar ett ökat behov av finansiering och andra resurser Ingen förtjänst under första verksamhetsåret Tidig lönsamhet vilket befäster företagen som levebrödsföretag, eller en framväxande tillväxt som ett resultat av nya möjligheter Vinst redan under första verksamhetsåret

35 Strategier för ökad konkurrenskraft i nya företag Användandet av nätverksrelationer och förmågan att vårda dessa leder till konkurrensfördelar och bättre strategier (EO) vid etableringen. Företagens förbättrade strategier ökar i sin tur deras prestationer, speciellt om företagen är innovativa. Att få bättre konkurrenskraft via sina starka länkar ökar även företagens innovativitet. Att initiera nya relationer ökar företagens villighet att ta risker samt deras innovativitet medan goda kunskaper och insikter om sina samarbetspartners och förmågan att hantera dessa ökar företagens förmåga att agera proaktivt. Komplexa nya företag har både bättre strategier (EO) och högre prestationer än icke komplexa företag.

36 Förnyelse genom återanvändning långsiktiga relationer och innovationer Fallstudier av företag i teknikbyar visar hur dessa återanvänder tidigare partners för att uppnå a) Effektiv användning av indirekta kontakter b) Bättre förutsättningar för ospecificerat utbyte c) Effektivare samverkan genom tidigare erfarenheter d) Förbättrad dialog e) Ökad samarbetsvilja grundad också i altruistiska motiv /Int. J. of Globalization & Small Business 2007, vol 2, No 1

37 Slutligen Några observationer rörande innovationssystem

38

39 Analys av Vinnväxtvinnare Robotdalen (Mälardalen) Uppsala Bio (Uppsala) Innovation i Gränsland (Skåne) Process IT Innovations (Norra Sverige) Biomedicinsk utveckling i Västsverige (Göteborg) Triple Steelix (Borlänge)

40 Några nätverksteman i boken Entreprenörer och innovationssystem Att balansera bidrag och belöningar Mekanismer som driver processen Små kontra stora företag - Mot en alternativ Triple Helix?

41 Att balansera bidrag och belöningar Sektor Bidrag (Förväntad) belöning Samhälle Offentlig kompetens - fokus på långsiktiga mål - fokus på översikt och systemperspektiv - smörjmedel /resurser Universitet Forskningskompetens - fokus på utveckling av akademisk kunskap - analytiska färdigheter Näringsliv Kommersiell kompetens - vinstfokus - nyttofokuserat - få snabba resultat Konkurrenskraft för region och/eller nation Nya arbetstillfällen, ökade skatteintäkter etc. Akademiskt konkurrensövertag Image och rykte Finansiering Konkurrenskraft på marknaden Nya affärer och avtal

42 Mekanismer som driver processen Positiva spiraler eller stafettlopp Förpliktelser Kommersiella företag Forskning Offentlig sektor CP1 CP2 CP3 Tid Vetenskaplig utveckling Initering Kommersialisering

43 SMF i Innovationssystem Traditionell 3Helix Alternativ 3Helix Näringsliv Stora ftg SMF Akademi Samhälle Akademi Samhälle

44 Contrasting entrepreneurial and institutional regional innovation systems System Type of system Entrepreneurial regional Institutional regional level innovation system (ERIS) innovation system (IRIS) Image of the market Ambiguous, potential Uncertain, risky collaborative space competitive space Type of innovation Action-oriented: based Planning-oriented: based process on experimental learning on the need for overview, control and risk minimizing Strategies Emergent Planned Time perspective Emergence; fuzzy Present and future; more vision combined with clear vision combined with step-by-step action long-term planning Organizational Organic (loosely Mechanistic; to a large structure coupled); to a large extent based on contracextent based on trust tual ties Critical resources Entrepreneurial skills Management skills Venture capital Institutional capital Decision logic Effectuation: Taking ac- Causation: Planning for and tion based on available/ controlling the future accessible resources Cooperation Ad hoc-based, inter- Planned and longmittent and often termed short-termed Critical performers Actors: Individuals who Agents: Representatives Actor form teams of comple- of different sectors of level mentary competences society In Johannisson, B. & Lindholm Dahlstrand Å. (Eds. 2008), Bridging the Functional and Territorial View of Regional Entrepreneurship and Development (in press)

45 Nå är det då lönsamt? Ingen quick fix det tar tid att bygga upp ett välfungerande nätverk och kopplingen till lönsamhet är inte helt klar Nätverkskompetens ger säkrare resultat En lärprocess med nätverk ökar lärtillfällena (mer oväntade händelser) Lönsamt för företaget eller för individen? Som entreprenör måste man nätverka Att ha entreprenörer i sitt nätverk viktigt för att få ett utbyte

46 Frågor? Funderingar? Great ideas grow better below zero!

ENTREPRENÖRSKAP - individ och process. Hans Landström Institutet för Ekonomisk Forskning Hans.Landstrom@fek.lu.se

ENTREPRENÖRSKAP - individ och process. Hans Landström Institutet för Ekonomisk Forskning Hans.Landstrom@fek.lu.se ENTREPRENÖRSKAP - individ och process Hans Landström Institutet för Ekonomisk Forskning Hans.Landstrom@fek.lu.se Entreprenören som individ Exempel på olika kategorier entreprenörer Innovatörer Affärsmän

Läs mer

Nätverksorganisationer

Nätverksorganisationer Nätverksorganisationer Daniel Örtqvist & Johan Johansson IES/Entreprenörskap Luleå tekniska universitet Disposition Introduktion Konstruktion av nätverksorganisationer Hur kan företag få ut värde av medlemskap

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation v Innovationsklimatet i Sverige Sverige hamnar ofta högt på rankingar Innovation Scoreboard Anses svaga på Kommersialisering. Har bra infrastruktur och resurser

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Information & kommunikation 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Kultur, nöje & fritid 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Akademins bidrag till industriell omvandling

Akademins bidrag till industriell omvandling Akademins bidrag till industriell omvandling från den svenska paradoxen till akademins många bidrag till olika innovationssystems dynamik Staffan Jacobsson Professor i forsknings- och teknikpolitik Energi

Läs mer

Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås

Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås Agenda Presentation Praktiker Entreprenörskap Forskning i Sverige vad vet vi nu?

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen.

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Vår verksamhet 2007 Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Underlättar för innovationer och nytänkande Det är i mötet mellan olika kompetenser

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Där kärnkompetens och kunskapsekonomi möts Kunskapsutvecklingen som nyckel till innovationer och regional tillväxt

Där kärnkompetens och kunskapsekonomi möts Kunskapsutvecklingen som nyckel till innovationer och regional tillväxt Där kärnkompetens och kunskapsekonomi möts Kunskapsutvecklingen som nyckel till innovationer och regional tillväxt Katarina Fellman 14 februari 2011 Upplägg för presentationen Om forskningsprojektet Den

Läs mer

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Sida 1(6) Utbildningsplan Entreprenöriellt företagande 120 högskolepoäng Entrepreneurial Business 120 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå

Läs mer

Innovationssystem BYGGINNOVATIONSSYSTEM 10 SEPT, 2013

Innovationssystem BYGGINNOVATIONSSYSTEM 10 SEPT, 2013 Innovationssystem BYGGINNOVATIONSSYSTEM 10 SEPT, 2013 Innovationssystem ERIS (Entrepreneurial innovation systems) Underlätta innovativt företagande IRIS (Institutional innovation systems) Stödja innovativa

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Utmärkt skolutveckling perspektiv från forskning och praktik

Utmärkt skolutveckling perspektiv från forskning och praktik Utmärkt skolutveckling perspektiv från forskning och praktik Skolriksdagen 2017 Jan Håkansson, Anna Karlsdotter, Anders Rosvall Perspektiv på utmärkt skolutveckling framgångsfaktorer, forskning om undervisning

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Entreprenören och tillväxtdilemmat

Entreprenören och tillväxtdilemmat Entreprenören och tillväxtdilemmat Per Davidsson Internationella Handelshögskolan, Jönköping ESBRI 25/9 2003 1 Doktorand Davidsson 1985 Teorien säger: Alla kan, bör och vill växa Tittomkringen säger: Det

Läs mer

Innovativa små och medelstora företag - Sveriges framtid

Innovativa små och medelstora företag - Sveriges framtid Innovativa små och medelstora företag - Sveriges framtid Varför behövs en strategi för småföretag? Sverige behöver fler nya och växande företag Stort behov av att satsa på innovationer En kraftsamling

Läs mer

Entrepreneurship for Women

Entrepreneurship for Women Catching the Future Entrepreneurship for Women 5 oktober Ingrid Thuresson Välkomna! Vad är det för fel på Kvinnor.. Tolv myter om kvinnors företagande Uppdraget Ambassadör för kvinnors företagande Erfarenhet

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Strategiskt entreprenörskap och företagsledning

Strategiskt entreprenörskap och företagsledning Strategiskt entreprenörskap och företagsledning Mattias Nordqvist Professor i företagsekonomi och föreståndare, Center for Family Enterprise and Ownership (CeFEO) Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Läs mer

En regional politik för innovation och omvandling: lärdomar från Skåne

En regional politik för innovation och omvandling: lärdomar från Skåne CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY En regional politik för innovation och omvandling: lärdomar från Skåne Jerker Moodysson CIRCLE, Lunds universitet VRI samling, Tromsø,

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

The Digital Enterprise in Nordics

The Digital Enterprise in Nordics The Digital Enterprise in Nordics Summary of Findings CIO Magazine & Tata Consultancy Services Research Version 1.0 January 2014 Copyright 2014 Tata Consultancy Services Limited 1 Introduktion till undersökningen

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Affärsutveckling i frontlinjen. Fem kritiska färdigheter för den moderna affärsutvecklaren

Affärsutveckling i frontlinjen. Fem kritiska färdigheter för den moderna affärsutvecklaren Affärsutveckling i frontlinjen Fem kritiska färdigheter för den moderna affärsutvecklaren 2 Till dig som arbetar med affärsutveckling Funderar du och dina kollegor över nya affärsmöjligheter och hur ert

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2017 Dalarnas län

Företagens villkor och verklighet 2017 Dalarnas län Företagens villkor och verklighet 2017 s län Kort om undersökningen Enkätundersökning riktad till små och medelstora företag i Sverige. En av Europas största enkätundersökningar till företag. Genomförts

Läs mer

Systematisk säljutveckling

Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Idag är många företag beroende av ett aktivt och professionellt säljarbete som särskiljer dem från konkurrenterna. I den hårda konkurrensen räcker

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

ENA. Samverkan skola och samhälle, lokalt och regionalt. Malin Brändström. Susann Johansson utbildare

ENA. Samverkan skola och samhälle, lokalt och regionalt. Malin Brändström. Susann Johansson utbildare ENA Samverkan skola och samhälle, lokalt och regionalt Malin Brändström projektledare jktld Susann Johansson utbildare Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten en dynamisk och hållbar plattform

Läs mer

Gothenburg Action for Management of the Environment. Företagsnätverk för innovativ miljöteknik i Västsverige

Gothenburg Action for Management of the Environment. Företagsnätverk för innovativ miljöteknik i Västsverige Gothenburg Action for Management of the Environment Företagsnätverk för innovativ miljöteknik i Västsverige Finansiering av företagssamverkan inom miljöteknik Innovera och sprid miljöteknik i Västsverige

Läs mer

Kliniska Studier Sverige. Strategisk plan

Kliniska Studier Sverige. Strategisk plan Kliniska Studier Sverige Strategisk plan Vetenskapsrådets vision och fokusområden Vision Vetenskapsrådet har en ledande roll för att utveckla svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och bidrar

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet Information Nationella Regionalfondsprogrammet 1 1 Regionalfonden 2014-2020 Nio program i Sverige 6 2 3 4 5 Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Malin Brändström projektledare. Susann Johansson utbildare

Malin Brändström projektledare. Susann Johansson utbildare Malin Brändström projektledare Susann Johansson utbildare Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten - en dynamisk och hållbar plattform där samhällets aktörer kan samverka och agera och där det

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

ENA. Samverkan skola och samhälle, lokalt och regionalt. Malin Brändström. Susann Johansson utbildare

ENA. Samverkan skola och samhälle, lokalt och regionalt. Malin Brändström. Susann Johansson utbildare ENA Samverkan skola och samhälle, lokalt och regionalt Malin Brändström projektledare jktld Susann Johansson utbildare Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten en dynamisk och hållbar plattform

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 STUNS Verksamhetsplan 2013 1(6) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2013 1. STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Metoder och modeller för platsens etableringsmognad Anders Granberg CEO Granberg AB

Metoder och modeller för platsens etableringsmognad Anders Granberg CEO Granberg AB Metoder och modeller för platsens etableringsmognad Anders Granberg CEO Granberg AB Nuläge: Konsult VD Granberg AB Ordf Strategiska rådet DC Dåläge Fd ordf Invest in Norrbotten Fd VD The Node Pole Fd Etableringchef

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför?

Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför? Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför? Frédéric Delmar Handelshögskolan i Stockholm Mikael Samuelsson Internationella handelshögskolan i Jönköping Upplägg för idag 1. Bakgrund

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun 2014-06-26 Ks 1014/2012 Tillväxtrådet Näringslivsprogram Örebro kommun Förord Det här programmet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott

Läs mer

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regioner och innovationsfrämjande 2011-05-27 Maria Lindqvist, Nordregio Innovation "An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Estradföreläsning, 15 januari 2007. Vad vet vi om Venture Capital?

Estradföreläsning, 15 januari 2007. Vad vet vi om Venture Capital? Estradföreläsning, 15 januari 2007 Vad vet vi om Venture Capital? Hans Landström Institutet för Ekonomisk Forskning/CIRCLE Lunds Universitet email: Hans.Landstrom@fek.lu.se Vad är venture capital? (se

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

A t t b e r e d a v ä g e n

A t t b e r e d a v ä g e n A t t b e r e d a v ä g e n med hjälp av Människorna i företaget Att utveckla affärer framgångsrikt med hjälp av människor. Varför är vissa företag trots utmärkta affärsidéer och likartade marknadsvillkor

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Entreprenöriellt beslutsfattande:

Entreprenöriellt beslutsfattande: Entreprenöriellt beslutsfattande: Individer, uppgifter och tankesätt Vad studien handlar om De enskilda entreprenörernas beslutsfattande, beroende på deras expertisnivå och uppgiftens kognitiva karaktär.

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

VINNVÄXT A programme renewing and moving Sweden ahead

VINNVÄXT A programme renewing and moving Sweden ahead VINNVÄXT A programme renewing and moving Sweden ahead Regional growth through dynamic innovation systems Moa Eklund Energimyndigheten 28 april 2017 Först kort om Vinnova Om Vinnova 200 anställda Stockholm,

Läs mer

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt En regions och en nations långsiktiga l utveckling avgörs av förmf rmågan att attrahera, behålla och utveckla människor. Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Hållbar utbildning vid LTU

Hållbar utbildning vid LTU Hållbar utbildning vid LTU Loka brunn, 2014-02-06 space main campus art/media wood science o 1 Fakta LTU 46 % Utbildning Grundat 1971 5:e tekniska högskolan Omsättning 1,6 miljarder SEK 19 200 studenter

Läs mer

RYMD I VÄST. Ett initiativ av GKN och RUAG för Sveriges främsta rymdregion

RYMD I VÄST. Ett initiativ av GKN och RUAG för Sveriges främsta rymdregion RYMD I VÄST Ett initiativ av GKN och RUAG för Sveriges främsta rymdregion VÄRLDSKLASS ÄR INTE NOG - SKA MAN NÅ RYMDEN MÅSTE ALLT FUNGERA I Västsverige utvecklas och levereras tjänster och produkter som

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Kommersialisering av universitetsforskning

Kommersialisering av universitetsforskning Kommersialisering av universitetsforskning Prof. Åsa Lindholm Dahlstrand School of Business and Engineering, Halmstad University & 2006-06-01 Forskningsfokus Teknikbaserat entreprenörskap Förvärv och avknoppning

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Event in Skåne AB Verksamhetsplan 2015 Kontakt +46 (0) 40 675 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Verksamhetsplan 1 Sweden Vision

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

IT som hävstång för mindre företag

IT som hävstång för mindre företag IT som hävstång för mindre företag Vinit Parida Mats Westerberg Håkan Ylinenpää Luleå tekniska universitet Estrad 2012-03-19 Stockholm Entreprenörskap & Innovation på LTU Nästan hela teamet! Profeten kunskapsutveckling

Läs mer

Skriv din titel här Pär Johansson Affärsområdeschef Kommersialisering

Skriv din titel här Pär Johansson Affärsområdeschef Kommersialisering LTU s proaktiva metoder mer än dubblerar idéinflödet! Skriv din titel här Pär Johansson Skriv din titel här Affärsområdeschef Kommersialisering The University our USP World class in developing succesful

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Mätning av inköpsmognad som verktyg för framgång i offentlig sektor

Mätning av inköpsmognad som verktyg för framgång i offentlig sektor Mätning av inköpsmognad som verktyg för framgång i offentlig sektor För att veta vart du ska gå, behöver du kunskap om var du befinner dig Att mäta inköpsmognad är ett sätt att uppmärksamma inköpsarbetets

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Handbok för klusterutveckling

Handbok för klusterutveckling Handbok för klusterutveckling Om verktyget Denna handbok är till för kluster som har eller vill ta en aktiv regional roll. Syftet med verktyget är att hjälpa till att leda processen framåt och att underlätta

Läs mer

If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses.

If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses. If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses. Henry Ford Innovationsmekanism inom samhällssäkerhet Skånsk brandskyddsdag 14 september 2017 Utmaningar för den kommunala räddningstjänsten

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer