mindre företag lönsam affär eller

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "mindre företag lönsam affär eller"

Transkript

1 Nätverkande i mindre företag lönsam affär eller resursslöseri? Mats Westerberg & Håkan Ylinenpää Entreprenörskap, Luleå tekniska universitet Malmö Great ideas grow better below zero!

2 Nätverk enligt Nationalencyklopedin Nätverk, term som förekommer inom många olika områden. Inom datavärlden talar man om datanät (se nät) och inom massmedierna om network. Socialantropologer studerar beteendeformer i förhållande till det nät av sociala relationer som människor omger sig med. Dessa kan ha olika mönster (täta nätverk och glesa) eller ha olika funktion (formella och informella nätverk). Nätverk har fått stor betydelse i hälsorelaterad forskning och analys av social struktur och ohälsa (jfr socialt nätverk). Särskild nätverksmetodik har utvecklats inom socialpsykologiskt och terapeutiskt arbete, jfr nätverksterapi.

3 McNeill & McNeill (2003) The Human Web: a bird s-eye view of world history

4 Disposition SMF och nätverk några teorier och referensramar NUTEKs kartläggning av småföretag 2002 och 2008 ur ett nätverksperspektiv Exempel på pågående LTU-forskning Effekter i småföretagsnätverk Nätverkande för IKT-relaterade småföretag Nätverkande vid företagsetablering Återanvändning av nätverkskontakter SMF och innovationssystem Frågor/diskussion

5 Några utgångspunkter Nätverkande med andra företag antas vara bra, speciellt för små företag med begränsade resurser men är det så? Utvecklad samverkan (sk Triple Helix) med universitet och stödaktörer utöver enbart andra företag kan ge stora effekter men åstadkoms detta?

6 Utbytesteori förklarar mycket Vikten av att ge och ta (reciprocitet) Om du inte kan eller vill ge till andra kommer du (med viss fördröjning) inte att få något Om du inte kan eller vill ta från andra kommer du (med viss fördröjning) inte att få något Om man skall nätverka måste man Ge, dvs vara beredd att dela med sig av det man kan och vet Ta, dvs vara villig att lära av andra

7 Nätverk är bara början på något som kan bli mycket mer partnerskap med fokus på processen tillit samverkan nätverk möten

8 Nätverkskompetens inte bara social förmåga Def: Förmåga att använda mellanorganisatoriska relationer för att skapa egna konkurrensfördelar. Består av förmåga att: Kommunicera internt fånga upp vad man behöver samt sprida det man får in Känna sina partners veta om de har det vi behöver Upprätthålla goda relationer se till att kanalerna är öppna Koordinera gemensamma aktiviteter se till att det blir verkstad Identifiera och bygga upp nya relationer fånga upp nya möjligheter

9 Högeffektiva nätverk Effectiveness ( to do the right things ) Många strukturella hål + weak ties Få strukturella hål: Inga weak ties Gles struktur, Tät struktur, låg kontakt- hög kontaktfrekvens frekvens Efficiency ( to do things right )

10 Entreprenörer och nätverk Rate of Return on Player s Investments Rate of Return Increases with Structural Holes Few entrepreneurial opportunities Many Structural Holes in the Player s Network Fig 2: Graden av entreprenöriell avkastning relaterad till förekomsten av strukturella hål i ett nätverk.

11 SMF och nätverk Regelbundna personalträffar med utbildningsinslag, projektarbeten, utvecklingssamtal, nätverkande METODER SOM I HUVUDSAK ANVÄNDS I HÖGPRESTERANDE FÖRETAG Deltagande i mässor & utställningar, kurser, studiebesök, litteraturstudier BASMETODER SOM ANVÄNDS AV ALLA FÖRETAG

12 NUTEKs stora enkätstudie av svenska småföretags villkor och verklighet Runt företag 1-49 anställda har tillfrågas Runt 70 % svarsfrekvens Nätverkande viktig del av frågebatteriet både 2002 och 2008 (tyvärr inte med samma frågor) Vi har valt att studera företag med minst 5 anställda för att undvika enmansshower

13 Hur ser samverkansstrukturen ut i svenska småföretag? 2002: N=5035, 5-49 anställda Ingen samverkan med andra företag (37 %) Ett företag (11 %) Samverkan på lokal eller regional nivå (59 %) Två Två till till fyra fyra företag (49 (49 %) %) Samtliga undersökta företag 2002 Nationell nivå (33 %) Samverkan med minst ett annat företag (63 %) Mer Fem än eller fem fler företag företag (40 (40 %) %) Internat. nivå (8 %) Geografisk omfattning av företagssamverkan Omfattning av reguljär företagssamverkan Antal partner Samverkar man med andra företag? Ja/Nej 2008: N =6758, 5-49 anställda Ingen samverkan med andra företag (31,5 %) Övriga världen (5 %) EU utom norden (7 %) Norden (11 %) Nationell (40 %) Lokal/reg. (75 %) Med i kluster/nätverk. (53 %) 2008 Samverkan med minst ett annat företag (68,5 %)

14 100% 80% 60% 40% 20% 0% O m r å d e n f ö r s a m v e r k a n Områden för samverkan 2008 Mycket stor omfattning Ganska stor omfattning Liten omfattning Produk tion Ink öp Mafö o förs. Prod.utv. F &U Utbildning O mvärldsbev ak ning Lobby ing % 8 0 % 6 0 % 4 0 % 2 0 % 0 % Många områden för samverkan 2002 M y c k e t s to r o m f a ttn in g G a n s k a s to r o m f a ttn in g L ite n o m f a ttn in g Pr o d u k tio n In k ö p F ö r s ä ljn in g M a r k n a d s f ö r in g Pr o d. U tv. F & U

15 Finns det koppling mellan historiska prestationer och samverkan? Samverkan med Omsättning Lönsamhet andra företag Företagsnätverk X +++ X 0 På en arena som är.., Lokal/regional Nationell Internationell

16 Finns det koppling mellan historiska prestationer och samverkan? Samverkan med Omsättning Lönsamhet gymnasieskolan X ++ X 0 lokal/regional förvaltning KY X - X +++ X 0 X 0 nationella myndigheter (t ex Nutek)? universitet/högskola X X

17 Finns det koppling mellan framtidsutsikter och samverkan? Samverkan med Omsättning Anställda Lönsamhet andra företag företagsnätverk X ++++ X +++ X +++ På en arena som är Lokal/regional Nationell/Norden/EU Övriga världen

18 Finns det koppling mellan framtidsutsikter och samverkan? Samverkan med Omsättning Anställda Lönsamhet gymnasieskolan X - X 0 X 0 lokal/regional förvaltning KY X 0 X ++ X + X ++ X ++ X ++ nationella myndigheter (t ex Nutek) universitet/högskola X X X

19 Finns det koppling mellan innovation i företaget och samverkan? Samverkan med Innovation 2002 Innovation 2008 andra företag företagsnätverk X ++++ På en arena som är Lokal/regional Nationell/Norden/EU Internationellt

20 Finns det koppling mellan innovation i företaget och samverkan? Samverkan med Innovation 2002 Innovation 2008 gymnasieskolan X +++ lokal/regional förvaltning X ++++ KY X ++++ nationella myndigheter (t ex Nutek) universitet/högskola X

21 Ser samverkande företag andra hinder än de som är solo? Ja, när det gäller företagets egna värld då de ser större hinder med: Dålig lönsamhet, tillgång till lån/krediter, externt ägarkapital, arbetskraft, infrastruktur, underkapacitet och brist på egen tid Ja, när det gäller regelområden som är tvingande då de ser större hinder med: LAS-regler och arbetstidsregler De ser ingen skillnad vad avser hur den nationella konkurrensen utvecklats, men samverkare ser en större ökning i internationell konkurrens

22 Orsaker till att man inte samverkar och koppling till prestationer (2008) Ser inga behov eller fördelar (72 %) Har sämre framtidsutsikter än andra Svårt hitta samverkanspartners (22 %) Har bättre framtidsutsikter än andra Kräver (för) mycket tid och resurser (14 %) Skiljer sig inte från andra Annat skäl (1 %) På gång ser över möjligheten Arbetar i en kedja De obrydda? De kräsna? De medvetna? Vill inte sprida egen kompetens litar inte på samverkanspartner Säkerhetsklassad produkt

23 Några observationer kring triple helix-baserad samverkan baserad på enkäten från 2002

24 Ju fler kockar (olika sorters partners), desto entreprenöriellare soppa 4 3,5 3 2,5 2 Ingen en två tre Ingen en två tre Ingen en två tre Värde på en femgradig skala (1-5) Innovation Proaktivitet Riskbenägenhet Figur 8: Samband mellan samverkan med Triple Helix-aktörer och entreprenöriellt agerande i företaget

25 Kompetens starkt relaterat till hur många Triple Helix-kategorier man har med i sitt nätverk Ingen en två tre Ingen en två tre Ingen en två tre Kontinuerlig kompetensutveckling Andel anställda i kompetensutveckling Andel anställda med universitetsutbildning Figur 9: Samband mellan samverkan med Triple Helix-aktörer och kompetensrelaterade faktorer i företaget

26 vilket också är sant för tillväxt Ingen en två tre Ingen en två tre Ökning (%) av omsättning (årsredovisning) Ökning (%) av omsättning (enligt enkät) Figur 10: Samband mellan samverkan med Triple Helix-aktörer och tillväxt i företaget

27 Slutsatser NUTEK-studier Samverkan är inget ovanligt för småföretagare Mer än 2/3 samverkar och viss ökning från 2002 Mest lokalt, men allt mer nationellt o internat. Svaga kopplingar till historisk lönsamhet, men starka till förväntad tillväxt o lönsamhet Samverkande företag tenderar vara större, men inte om samverkan är lokal/regional (både med andra företag och med förvaltning) Samverkande företag är mer innovativa (förutom om du håller dig till lokala företag) Samverkare ser mer hinder för att man är mer offensiv eller för att man inte vill ta ansvar själv? Icke-samverkare är inte en homogen grupp finns både de som valt bort och de som blundar

28 Slutsatser (forts) Starka samband till alla faktorer för samverkan i Triple Helix-konstellation. Fler noder i nätverket är tydligt kopplade till: Högre kompetens och mer kompetensutveckling Mer entreprenöriellt agerande genom högre risktagande, mer innovation och högre proaktivitet Betydligt högre tillväxt Tydliga positiva resultat som dock måste förklaras av framtida forskning för att vi skall få en klar bild av vad det är som skapar positiva samband

29 Några nätverksrelaterade resultat från forskning inom entreprenörskap på Luleå tekniska universitet

30 Effekter i småföretagsnätverk Joakim Wincent Entreprenörer spiller nytta i sina nätverk Ett entreprenöriellt företag behöver ofta ett nätverk för att komma åt samt exploatera affärsmöjligheter För att få andra att ge, är bästa strategin att själv börja ge Genom givandet blir det entreprenöriella företaget nyttig för sina grannar

31 Effekter i småföretagsnätverk Joakim Wincent Nätverkande länk mellan VD-egenskaper och bättre företagsprestation Företag med en VD som har hög självtillit och osäkerhetstolerans nätverkar mer Nätverkande på företagsnivå tydligt kopplat till högre entreprenöriellt beteende VD:n viktig för företagets prestation och nätverkande ett sätt VD:n påverkar företaget

32 Nätverkande för IKT-relaterade småföretag Vinit Parida Nätverkskompetens en del av småföretagets förändringskompetens Tydligt kopplad till ökat entreprenöriellt beteende Tydligt kopplad till bättre prestationer Att kunna hantera sitt nätverk är alltså en mycket viktig konkurrensfördel, men

33 Nätverkande i sig kan också leda till viss framgång (i form av att man kan agera entreprenöriellt) det verkar dock vara riskabelt att nätverka utan nätverkskompetens om man tittar på resultatet Låg nätverkskompetens Hög nätverkskompetens Låga resultat Medel resultat Högt nätverkande Högt entreprenöriellt agerande Högt entreprenöriellt agerande Höga resultat Högsta resultat Lågt nätverkande Lågt entreprenöriellt agerande Högt entreprenöriellt agerande

34 Utmärkande drag och utfall av startprocesserna mellan akademiska avknoppningsföretag och icke akademiska nya företag (Roininen 2006) Företags kategori Akademiska avknoppningar Icke akademiska företag Kännetecknande av produkten Hightech/kunskapsbaserat Ny för marknaden Låg teknologinivå Känd för marknaden Kännetecken av marknaden Specifik marknadsnisch som kräver en bred marknad Internationell/global marknad Generell marknad, ofta med geografisk specialisering Lokal/regional marknad Strategier vid marknadsinträdet Technology push Samarbete med andra företag för att nå ut till internationella marknader Proaktiva, inkluderat utbildning av nya kunder Agerar som Prospectors där de strategiskt söker nya möjligheter Market pull Förlitar sig normalt på sina egna resurser Reaktiva; fyller ett hål på marknaden Agerar mer som Reactors utan någon påtaglig marknadsstrategi Resurssammanställning Påtagligt behov av extern finansiering Mer avancerad företagsstruktur; flera grundare, specialiserad företagsledning med externa experter professionell styrelse, aktiebolag Inget eller begränsat behov av extern finansiering Enkel företagsstruktur: ensam ägare/ledare, ingen styrelse enskild firma Tillväxt och lönsamhet Planerad tillväxt och lång tid för lönsamhet vilket indikerar ett ökat behov av finansiering och andra resurser Ingen förtjänst under första verksamhetsåret Tidig lönsamhet vilket befäster företagen som levebrödsföretag, eller en framväxande tillväxt som ett resultat av nya möjligheter Vinst redan under första verksamhetsåret

35 Strategier för ökad konkurrenskraft i nya företag Användandet av nätverksrelationer och förmågan att vårda dessa leder till konkurrensfördelar och bättre strategier (EO) vid etableringen. Företagens förbättrade strategier ökar i sin tur deras prestationer, speciellt om företagen är innovativa. Att få bättre konkurrenskraft via sina starka länkar ökar även företagens innovativitet. Att initiera nya relationer ökar företagens villighet att ta risker samt deras innovativitet medan goda kunskaper och insikter om sina samarbetspartners och förmågan att hantera dessa ökar företagens förmåga att agera proaktivt. Komplexa nya företag har både bättre strategier (EO) och högre prestationer än icke komplexa företag.

36 Förnyelse genom återanvändning långsiktiga relationer och innovationer Fallstudier av företag i teknikbyar visar hur dessa återanvänder tidigare partners för att uppnå a) Effektiv användning av indirekta kontakter b) Bättre förutsättningar för ospecificerat utbyte c) Effektivare samverkan genom tidigare erfarenheter d) Förbättrad dialog e) Ökad samarbetsvilja grundad också i altruistiska motiv /Int. J. of Globalization & Small Business 2007, vol 2, No 1

37 Slutligen Några observationer rörande innovationssystem

38

39 Analys av Vinnväxtvinnare Robotdalen (Mälardalen) Uppsala Bio (Uppsala) Innovation i Gränsland (Skåne) Process IT Innovations (Norra Sverige) Biomedicinsk utveckling i Västsverige (Göteborg) Triple Steelix (Borlänge)

40 Några nätverksteman i boken Entreprenörer och innovationssystem Att balansera bidrag och belöningar Mekanismer som driver processen Små kontra stora företag - Mot en alternativ Triple Helix?

41 Att balansera bidrag och belöningar Sektor Bidrag (Förväntad) belöning Samhälle Offentlig kompetens - fokus på långsiktiga mål - fokus på översikt och systemperspektiv - smörjmedel /resurser Universitet Forskningskompetens - fokus på utveckling av akademisk kunskap - analytiska färdigheter Näringsliv Kommersiell kompetens - vinstfokus - nyttofokuserat - få snabba resultat Konkurrenskraft för region och/eller nation Nya arbetstillfällen, ökade skatteintäkter etc. Akademiskt konkurrensövertag Image och rykte Finansiering Konkurrenskraft på marknaden Nya affärer och avtal

42 Mekanismer som driver processen Positiva spiraler eller stafettlopp Förpliktelser Kommersiella företag Forskning Offentlig sektor CP1 CP2 CP3 Tid Vetenskaplig utveckling Initering Kommersialisering

43 SMF i Innovationssystem Traditionell 3Helix Alternativ 3Helix Näringsliv Stora ftg SMF Akademi Samhälle Akademi Samhälle

44 Contrasting entrepreneurial and institutional regional innovation systems System Type of system Entrepreneurial regional Institutional regional level innovation system (ERIS) innovation system (IRIS) Image of the market Ambiguous, potential Uncertain, risky collaborative space competitive space Type of innovation Action-oriented: based Planning-oriented: based process on experimental learning on the need for overview, control and risk minimizing Strategies Emergent Planned Time perspective Emergence; fuzzy Present and future; more vision combined with clear vision combined with step-by-step action long-term planning Organizational Organic (loosely Mechanistic; to a large structure coupled); to a large extent based on contracextent based on trust tual ties Critical resources Entrepreneurial skills Management skills Venture capital Institutional capital Decision logic Effectuation: Taking ac- Causation: Planning for and tion based on available/ controlling the future accessible resources Cooperation Ad hoc-based, inter- Planned and longmittent and often termed short-termed Critical performers Actors: Individuals who Agents: Representatives Actor form teams of comple- of different sectors of level mentary competences society In Johannisson, B. & Lindholm Dahlstrand Å. (Eds. 2008), Bridging the Functional and Territorial View of Regional Entrepreneurship and Development (in press)

45 Nå är det då lönsamt? Ingen quick fix det tar tid att bygga upp ett välfungerande nätverk och kopplingen till lönsamhet är inte helt klar Nätverkskompetens ger säkrare resultat En lärprocess med nätverk ökar lärtillfällena (mer oväntade händelser) Lönsamt för företaget eller för individen? Som entreprenör måste man nätverka Att ha entreprenörer i sitt nätverk viktigt för att få ett utbyte

46 Frågor? Funderingar? Great ideas grow better below zero!

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Entreprenören och tillväxtdilemmat

Entreprenören och tillväxtdilemmat Entreprenören och tillväxtdilemmat Per Davidsson Internationella Handelshögskolan, Jönköping ESBRI 25/9 2003 1 Doktorand Davidsson 1985 Teorien säger: Alla kan, bör och vill växa Tittomkringen säger: Det

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås

Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås Agenda Presentation Praktiker Entreprenörskap Forskning i Sverige vad vet vi nu?

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Entreprenöriellt beslutsfattande:

Entreprenöriellt beslutsfattande: Entreprenöriellt beslutsfattande: Individer, uppgifter och tankesätt Vad studien handlar om De enskilda entreprenörernas beslutsfattande, beroende på deras expertisnivå och uppgiftens kognitiva karaktär.

Läs mer

Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför?

Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför? Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför? Frédéric Delmar Handelshögskolan i Stockholm Mikael Samuelsson Internationella handelshögskolan i Jönköping Upplägg för idag 1. Bakgrund

Läs mer

Elisabet Alhqvist Kungl. biblioteket

Elisabet Alhqvist Kungl. biblioteket Elisabet Alhqvist Kungl. biblioteket Lotta Åstrand Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket 83 % 75 % 24 % Förväntar sig stora förändringar i framtiden Bedriver förändring informellt, ad hoc eller

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Skriv din titel här Pär Johansson Affärsområdeschef Kommersialisering

Skriv din titel här Pär Johansson Affärsområdeschef Kommersialisering LTU s proaktiva metoder mer än dubblerar idéinflödet! Skriv din titel här Pär Johansson Skriv din titel här Affärsområdeschef Kommersialisering The University our USP World class in developing succesful

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Entrepreneurship for Women

Entrepreneurship for Women Catching the Future Entrepreneurship for Women 5 oktober Ingrid Thuresson Välkomna! Vad är det för fel på Kvinnor.. Tolv myter om kvinnors företagande Uppdraget Ambassadör för kvinnors företagande Erfarenhet

Läs mer

Företagande: entreprenörskap & miljö. vt 2015. Jörgen Adolfsson jorgen.adolfsson@fek.lu.se

Företagande: entreprenörskap & miljö. vt 2015. Jörgen Adolfsson jorgen.adolfsson@fek.lu.se Företagande: entreprenörskap & miljö vt 2015 Jörgen Adolfsson jorgen.adolfsson@fek.lu.se Entreprenörskap? Entreprenörskap som en etableringsprocess Etablering av e< företag/verksamhet Ini3ering Etablering

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Handbok för klusterutveckling

Handbok för klusterutveckling Handbok för klusterutveckling Om verktyget Denna handbok är till för kluster som har eller vill ta en aktiv regional roll. Syftet med verktyget är att hjälpa till att leda processen framåt och att underlätta

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Samarbete och samverkan

Samarbete och samverkan Samarbete och samverkan Amy Rader Olsson Uthållig Kommun Seminarium om utvecklingsprocesser för en hållbar stadsplanering 2014-09-24 amy.olsson@abe.kth.se Tre typiska fallgropar...som ofta går hand i hand

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

IT som hävstång för mindre företag

IT som hävstång för mindre företag IT som hävstång för mindre företag Vinit Parida Mats Westerberg Håkan Ylinenpää Luleå tekniska universitet Estrad 2012-03-19 Stockholm Entreprenörskap & Innovation på LTU Nästan hela teamet! Profeten kunskapsutveckling

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Systematisk säljutveckling

Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Idag är många företag beroende av ett aktivt och professionellt säljarbete som särskiljer dem från konkurrenterna. I den hårda konkurrensen räcker

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Hållbar utbildning vid LTU

Hållbar utbildning vid LTU Hållbar utbildning vid LTU Loka brunn, 2014-02-06 space main campus art/media wood science o 1 Fakta LTU 46 % Utbildning Grundat 1971 5:e tekniska högskolan Omsättning 1,6 miljarder SEK 19 200 studenter

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt En regions och en nations långsiktiga l utveckling avgörs av förmf rmågan att attrahera, behålla och utveckla människor. Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf

Läs mer

Säkra och Effektiva Transporter

Säkra och Effektiva Transporter Säkra och Effektiva Transporter Partners AB Volvo Institute of Design vid Umeå universitet Oryx Simulations AB Projektledare Mikael Söderman (GTT) Advanced Technology & Research (ATR) mikael.soderman@volvo.com

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

EDGE Strategisk förändringsledning

EDGE Strategisk förändringsledning EDGE Strategisk förändringsledning EDGE StrATEGISK FÖrändrinGSLEDning Att leda komplexa förändringsprocesser. Affärsklimatet förändras snabbt och kartan behöver ständigt ritas om. Verksamheten utmanas

Läs mer

Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft

Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft BILD 1 2012-03-21 Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft BILD 2 2012-03-21 Högskolornas forskningsfinansiär KK-stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges nya universitet och

Läs mer

Metoder och modeller för platsens etableringsmognad Anders Granberg CEO Granberg AB

Metoder och modeller för platsens etableringsmognad Anders Granberg CEO Granberg AB Metoder och modeller för platsens etableringsmognad Anders Granberg CEO Granberg AB Nuläge: Konsult VD Granberg AB Ordf Strategiska rådet DC Dåläge Fd ordf Invest in Norrbotten Fd VD The Node Pole Fd Etableringchef

Läs mer

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Doktorandprogram Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta nya former för kunskapsutveckling

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Social stöd och socialt nätverk. Janne Agerholm

Social stöd och socialt nätverk. Janne Agerholm Social stöd och socialt nätverk Janne Agerholm Sociala relationer Struktur Formella relationer Informella relationer/socialt nätverk Funktion Social stöd Relationella belastningar Socialt nätverk De sociala

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Statliga medel till forskning och utveckling 2012

Statliga medel till forskning och utveckling 2012 Innehåll 1. Statens satsningar 2. Den nationella innovationsstrategin 3. VINNOVAs agenda-initiativ 4. Utlysning från VINNOVA och Energimyndigheten 5. Bakgrund till vårt SIO-program 6. Diskussionspunkter

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Regler & Anvisningar Quality Innovation of the Year 2015

Regler & Anvisningar Quality Innovation of the Year 2015 Regler & Anvisningar Quality Innovation of the Year 2015 SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling Drakegatan 6, 412 50 Göteborg Kungsgatan 26, 111 35 Stockholm Telefon 031-723 17 00 Fax 031-723 17 99 siq@siq.se

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

Smart Services med Cisco och våra partners

Smart Services med Cisco och våra partners Smart Services med Cisco och våra partners Pär Holgersson, Chef Cisco Services Sverige Dag Brunnander, Affärsutvecklare 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 2011 Cisco Connect 1 Smart

Läs mer

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Bakgrund och syfte Riskhantering blir allt viktigare i dagens byggbransch. Snabba förändringar

Läs mer

A t t b e r e d a v ä g e n

A t t b e r e d a v ä g e n A t t b e r e d a v ä g e n med hjälp av Människorna i företaget Att utveckla affärer framgångsrikt med hjälp av människor. Varför är vissa företag trots utmärkta affärsidéer och likartade marknadsvillkor

Läs mer

Hur utvärderar man innovativa miljöer? En strategi för strategiskt lärande i VINNVÄXT-programmet. Göran Andersson

Hur utvärderar man innovativa miljöer? En strategi för strategiskt lärande i VINNVÄXT-programmet. Göran Andersson Hur utvärderar man innovativa miljöer? En strategi för strategiskt lärande i VINNVÄXT-programmet Göran Andersson Två grundstenar Effeklogik för programmet Utvärdering, Uppföljning och Processtöd hänger

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regioner och innovationsfrämjande 2011-05-27 Maria Lindqvist, Nordregio Innovation "An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

- Det effekthöjande ledarskapet -

- Det effekthöjande ledarskapet - - Det effekthöjande ledarskapet - GPTW Höstkonferens Peter Westford Stockholm 9 oktober, 2013 A world where organizations enable people to unleash their full potential to maximize performance Recruitment

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

Nästa Konkurrenskraft! K R I T I S K A F A K T O R E R F Ö R F R A M G Å N G S R I K I N D U S T R I E L L D I G I T A L I S E R I N G

Nästa Konkurrenskraft! K R I T I S K A F A K T O R E R F Ö R F R A M G Å N G S R I K I N D U S T R I E L L D I G I T A L I S E R I N G Nästa Konkurrenskraft! K R I T I S K A F A K T O R E R F Ö R F R A M G Å N G S R I K I N D U S T R I E L L D I G I T A L I S E R I N G Baserad på rapporterna: PiiA Tredje Vågens Automation PiiA LeanAutomation

Läs mer

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms Ekon Dr Anna Söderblom Handelshögskolan i Stockholm Definition Venture Capital Definition riskkapital Riskkapital

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

NORDREGIO FORUM ATTRAKTIONSKRAFT NORDEN 14-15.10 2013

NORDREGIO FORUM ATTRAKTIONSKRAFT NORDEN 14-15.10 2013 NORDREGIO FORUM ATTRAKTIONSKRAFT NORDEN 14-15.10 2013 TORNEDALSRÅDET Bildades 1987 EU 1995 14 Gränskommuner 33 Ledamöter; 14 styrelsen 75 000 inv.; ca. 50 000 km2 4 språk / 4 kulturer OUTOKUMPU TORNIO

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Öppen innovation med Airport Living Lab. Håkan Ozan, CSC - Niklas Z Kviselius, HHS

Öppen innovation med Airport Living Lab. Håkan Ozan, CSC - Niklas Z Kviselius, HHS Öppen innovation med Airport Living Lab Håkan Ozan, CSC - Niklas Z Kviselius, HHS Airport Living Lab - bakgrund Syfte Forskning kring Living Labs och användarorienterad innovation Att bygga upp ett innovationssystem

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014

VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014 VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014 KORTA FAKTA OM SAAB Både militära och civila produkter Omsättning 2013: 23 750 MSEK Antal medarbetare: ca 14 500 Närvaro i 35 länder med kunder i över 100

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Talent Management 2013

Talent Management 2013 Talent Management 2013 Bakgrund Talent Management är en viktig fråga för svenska företag. Det har andra undersökningar tydligt visat. Internationella undersökningar visar att företag som arbetar strukturerat

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Forskning och utveckling i små och medelstora företag. Utlysningstext

Forskning och utveckling i små och medelstora företag. Utlysningstext Forskning och utveckling i små och medelstora företag - stöd till forskningsinsatser för hållbar tillväxt Utlysningstext Ansökningsperiod för FoU-kort Avancerat: 2012-09-17 2012-10-31 Löpande ansökningar

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Event in Skåne AB Verksamhetsplan 2015 Kontakt +46 (0) 40 675 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Verksamhetsplan 1 Sweden Vision

Läs mer