UPPHANDLING AV TILLÄGGSPLATSER FÖR EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPHANDLING AV TILLÄGGSPLATSER FÖR EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE"

Transkript

1 Social- och hälsovårdsn UPPHANDLING AV TILLÄGGSPLATSER FÖR EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE SOHÄN Beredning: social- och hälsovårdsdirektör Pia Nurme, tfn eller chef för äldreomsorg och han di kapp ser vi ce Soili Partanen, tfn eller lokalitetsdirektör Börje Boström, tfn eller och stadsp laneringschef Eero Löytönen, tfn eller Borgå stads utredning om omsorgsboendet i dag och de framtida beho ven (Sohän ) är ett riktgivande dokument vid bedöm nin gen av de framtida behoven inom det effektiverade ser vi ceboen det. Enligt utredningen är målet att en ny enhet med 60 platser för effektiverat serviceboende öppnas år Kalkylerna ba se rar sig på ändringarna i befolkningens åldersstruktur, eftersom an de len personer över 75 år var 7,2 % av befolkningen år 2014 och kom mer före 2020 att öka till 9 % (en ökning på cirka personer). Enligt social- och hälsovårdsministeriets rekommendation borde % av dem som fyllt 75 år bo hemma, av vilka 13 % borde få re gel bun den hemvård. Omsorg dygnet runt borde ordnas för 8-9 % av dem som fyllt 75 år. I och med att antalet äldre ökar, borde man för att trygga deras möjligheter att bo hemma ha en enhet för akutvård, rehabilitering och terminalvård i hälsocentralsjukhuset. (i 14 i äldreservicelagen som trädde i kraft (lag om stöd till den åldrande befolkningens funktionsförmåga och om social- och häl so vårds ser vi ce, 2012/980) stadgas att kommunen i första hand ska ge äldre personer långvarig vård och omsorg med hjälp av social- och hälsovårdstjänster som ordnas i deras eget hem eller på nå got annat hemlikt ställe där de bor. Dessa tjänster ska till innehåll och omfattning anpassas efter den äldre personens servicebehov vid respektive tillfälle. Långvarig vård och omsorg får ges som vård på institution bara om det finns medicinskt motiverade skäl till detta el ler om det annars är motiverat för att en äldre person ska ha ett vär digt liv och få säker vård. I Borgå har servicestrukturreformen framskridit enligt planerna: hälso cent rals juk hu set håller på att ändras till ett akutsjukhus, och använd nin gen av sjukhuset för långvård har kunnat minskas betydligt. Sta den har också minskat volymen för sluten vård på åldringshem, och när Majbergets servicehus blir färdigt, kommer antalet platser för

2 sluten vård ytterligare att minskas. Långvård på häl so cent rals juk huset eller på ett åldringshem kostar mycket och är oän da mål sen ligt. För att onödiga kostnader för specialiserad sjukvård också i fort sättnin gen ska kunna undvikas, bör den linje som staden ås tad kom mit med servicestrukturreformen också i fortsättningen följas. För framgång med detta krävs att antalet platser för effektiverat ser vi ce boende som upphandlas står i proportion med de tilläggsbehov som befolk nin gens åldrande för med sig. Ett av målen är också att kunna utnyttja det effektiverade ser vi ceboen det för kortvård som stöder klientens utskrivning från spe cia liserad sjukvård. Beslut fattas senare om sättet att producera om sorgstjäns ter na. Sektorn budgeterar kostnaderna i sina driftsutgifter. Borgå stad har inga färdiga, planlagda tomter som med avseende på läge, byggbarhet och tillåten våningsyta kunde användas som byggp lats för ett servicehus med 60 platser för effektiverat ser vi ceboen de. Beredningen av en ny detaljplan har inletts på ett område vid Pepotvägen i stadsdelen Pepot, mellan Pääskytien koulu och Tol kis vä gen, Det är möjligt att genom konkurrensutsättning välja servi ce husets byggare, även om en slutgiltig plan ännu inte står färdig. Pla nen bör dock vara färdig på hösten 2015, då en ansökan om inves te rings bi drag för servicehuset lämnas till ARA. Det är inte möjligt att ansöka om bygglov innan planen är färdig. I det nya servicehuset kommer det att finnas 60 klientplatser på två vå nin gar så att våningarna indelas i fyra små enheter. Servicehusets stor lek är ca m 2 och byggkostnaderna beräknas bli 9,0 milj.. För att kunna hålla de kommande driftsutgifterna så låga som möj ligt är det viktigt att planlösningen är effektiv så att vårdpersonalen kan optimeras. Liksom i de andra enheterna inom serviceboende med heldygnsomsorg, betalar de boende kostnaderna för att hyra he la huset i sin hyra. Hyran täcker hyran för eget rum och en andel för de gemensamma lokalerna. I stadens budget har inte anvisats ans lag för servicehuset, utan meningen är att en utomstående in ves te ra re bygger huset och hyr ut det till staden genom med ett långt hyreskontrakt på 20 år. Avsikten med konceptet är att den sam manlag da hyra som de boende betalar för serviceboendet skulle va ra lika stor som den hyra staden betalar investeraren i hyra för hu set. Om behovet av effektiverat serviceboende i framtiden minskar, kan lo ka ler nas användningsändamål ändras. Målet är att servicehusets äga re är en allmännyttig investerare som har möjlighet att få rän testöds lån för byggandet och investeringsbidrag från ARA. Det är inte ändamålsenligt att binda stadens investeringsanslag till ett servicehus, eftersom det är de boende som betalar investeringen och underhållskostnaderna. Genom konkurrensutsättning av rum-

3 men får staden ett företag till samarbetspartner som har den bästa er fa ren he ten av servicehusbyggande. Samtidigt försäkrar sig staden om att den boendes slutliga hyra förblir skälig. Lokalitetsledningen och upphandlingstjänsterna bereder en konkurrensutsättning av projek tet. Erfarenheter av enheter som byggts i Borgå Johannahemmet Johannahemmet i Johannisberg blev färdigt före slutet av år 2013, och man har nu ett års erfarenhet av användningen av huset. Upphan dlingsp ro ces sen och byggandet av huset genomfördes planen ligt, och erfarenheterna av användningen av servicehuset har varit positiva. De ekonomiska målen för byggnaden uppnåddes. För när va ran de är hyreskostnaderna 435 /person/månad, medan den av tal sen li ga maximala hyra som den boende betalar är lika med FPA:s gräns för bostadsbidrag, som för tillfället är 605 /månad/boen de. Hyreskostnaderna i dag Hyra /mån. El /mån. Avfallshantering 800 /mån. Vatten och avlopp 600 /mån. Övriga kostnader 800 /mån. Sammanlagt /mån /år 435 /person/mån. Husets ägare är ett allmännyttigt bolag, och ARA har beviljat rän testöds lån och investeringsbidrag för projektet. Majbergets servicehus Ett servicehus med 60 platser håller på att byggas på Majbergets bos tad som rå de. Byggandet började vid årsskiftet och huset blir färdigt före årets slut. Det finns naturligtvis inte ännu några er fa ren he ter av användningen av Majbergets servicehus, men upphan dlingsp roces sen och planeringen har genomförts utan problem. Husets ägare är ett allmännyttigt bolag, och ARA har beviljat rän testöds lån och investeringsbidrag för projektet. Konkurrensutsättning av ett nytt servicehus Ett nytt servicehus kommer att förverkligas enligt samma modell som de två föregående servicehusen. Tidtabellen för upphandlingen och byggandet är följande: Social- och hälsovårdsnämndens beslut om upphandling av lo-

4 ka ler med 60 platser för effektiverat serviceboende för ål dringar, mars 2015 Stadsstyrelsens beslut om konkurrensutsättning av lokaler med 60 platser för effektiverat serviceboende för åldringar, ap ril 2015 Anbudsförfrågan lämnas ut (anmälan om upphandling i HIL MA, öppen EU-upphandling, svarstid minst 40 dygn) april Entreprenadanbuden lämnas in, augusti 2015 Stadsstyrelsens beslut om upphandling, augusti 2015 Ansökan om understöd lämnas till ARA, november 2015 Servicehuset börjar byggas, hösten 2016 eller 2017 (be gyn nelse da tum beror på ARAs understödsbeslut) Servicehuset tas i bruk, hösten 2017 eller 2018 Utgångspunkten för upphandlingen och ansvarsfördelningen mellan fas ti ghet sä ga ren och Borgå stads lokalitetsledning är följande: Anbudsgivaren förbinder sig att ansöka om räntestödslån och in ves te ring sun ders töd från ARA. Om ett positivt beslut fås, bör byg gan det inledas på hösten Om beslutet är negativt, förbinder sig anbudsgivaren att an söka om räntestödslån och investeringsunderstöd på nytt hösten Om beslutet då är positivt, bör byggandet inledas på hös ten Borgå stad förbinder sig att hyra byggnaden för 20 år. Staden har ytterligare fem (5) års option att hyra huset. Den hyra som beställaren betalar för lokalerna ligger inom FPA:s gräns för bostadsbidrag, som för närvarande är 605 euro/må nad/boen de Totalhyran för ett servicehus med 60 platser är således euro/månad och euro per år. Lokalitetsledningens projektplan är riktgivande. Den slutliga pla ne rin gen genomförs i samarbete mellan beställaren och den anbudsgivare som vunnit upphandlingen. Regionförvaltningsverkets bestämmelser ska följas. Om placeraren inte kan genomföra projektet inom ramen för den maximala hyresnivån, har beställaren rätt att upphäva avta let. Beställaren ställer följande minimikrav på anbudsgivaren: Anbudsgivaren ska ha referens av liknande ser vi ce hus byg gande i form av minst tre genomförda projekt under de senaste fem (5) åren. Anbudsgivarens ekonomiska situation är enligt Suomen Asiakas tie to Oy rating minst god AA eller riskklass 1-3 eller den anses vara motsvarande på basis av bokslutsuppgifter eller annan utredning. De anbudsgivare, vars rating är B eller C eller riskklass 5 utesluts ur upphandlingsförfarandet. De anbudsgivare, vars rating är A-A+ eller riskklass 4 kan uteslutas ur anbudsförfarandet om

5 anbudsgivaren inte kan presentera en tillförlitlig utredning om de åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas för att för bättra den ekonomiska situationen. Upphandlingen avgörs på basis av poängsättning enligt följande kvali tets kri te rier: Anbudsgivarens referenser från servicebostadsprojekt under de senaste fem (5) åren Projektets nyckelpersoners (huvudplanerare och byggher rekon sult) referenser för de fem senaste åren Projektets energieffektivitet L1-nivåns skisser (arkitektmaterial) Själva planeringen av servicehuset genomförs i samarbete mellan sa mar bets part nern och Borgå lokalitetsledning utifrån de skisser som lämnats i anbudsskedet, dock så att ansvaret för planeringen finns hos samarbetspartnern. I planeringen deltar också rep resentan ter för social- och hälsovårdssektorn. Upphandlingen av byg garbe tet genomförs enligt ARA:s bestämmelser som offentlig upphandling under hösten 2016 eller Detta betyder att sa mar bets partnern konkurrensutsätter byggentreprenaderna genom offentlig upphan dling. Shd: Social- och hälsovårdsnämnden beslutar föreslå för stadsstyrelsen att en upphandling av tilläggsplatser för effektiverat serviceboende in leds enligt den plan som beskrivs ovan. Paragrafen justeras genast. Beslut: Social- och hälsovårdsnämnden beslutade enhälligt föreslå för stadsstyrelsen att en upphandling av tilläggsplatser för effektiverat serviceboende in leds enligt den plan som beskrivs ovan. Paragrafen justerades genast. Tapani Eskola, Björn Sundqvist, Eila Kohonen, Johanna Olkanen, Matti Lehesniemi och Hannu Martikainen lämnade en protokollsanmärkning i ärendet. Matti Lehesniemi lämnade en protokollsanmärkning i ärendet.

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN Social- och hälsovårdsn. 71 18.06.2014 Social- och hälsovårdsn. 34 19.03.2015 MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN SOHÄN 18.06.2014 71 Beredning: Chef för handikappvård

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN PROTOKOLL 4/2015 1 Tid: 08.06.2015 kl. 19:30-21:15 Plats: s sessionssal FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Rubrik Sida 33 Konstituering av sammanträdet 4 34 Behandling av bokslut för år 2014 5 35 Godkännande

Läs mer

UTKAST 4.6.2015 RIKTLINJER FÖR SUNDARE EKONOMI OCH BÄTTRE PRODUKTIVITET

UTKAST 4.6.2015 RIKTLINJER FÖR SUNDARE EKONOMI OCH BÄTTRE PRODUKTIVITET UTKAST 4.6.2015 RIKTLINJER FÖR SUNDARE EKONOMI OCH BÄTTRE PRODUKTIVITET BAKGRUND FÖR BEREDNING AV RIKTLINJERNA Stadsstyrelsen tillsatte i december 2014 en arbetsgrupp för att bereda riktlinjer Matti Nuutti

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 1/2008 1 Stadsfullmäktige TID - AIKA 12.02.2008 kl. 17:00-20:40 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Bryggan 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 6 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 7 3 INGÅ BORGEN FÖR

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) FULLMÄKTIGE TID 11.12.2014 kl. 09:00 PLATS Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors ÄRENDEN 1-15 Ärende Rubrik

Läs mer

Karleby Energi / Bolagisering genom förvärv av affärsverksamhet och finansiering av förvärvet

Karleby Energi / Bolagisering genom förvärv av affärsverksamhet och finansiering av förvärvet Stadsfullmäktige 102 15.12.2014 Karleby Energi / Bolagisering genom förvärv av affärsverksamhet och finansiering av förvärvet FGE 102 639/00/01/00/2010 Stadsstyrelsen 8.12.2014 626 Åtgärder efter fullmäktiges

Läs mer

BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025. Kartläggning och åtgärdsförslag

BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025. Kartläggning och åtgärdsförslag BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025 Kartläggning och åtgärdsförslag Korsholm, januari 2009 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 2 1.1 Kartläggningens disposition och utgångspunkter...

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 160/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt lag om upphävande

Läs mer

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Sammanträde Tid 14.04.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 GOD ÅLDERDOM I BORGÅ Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 Stadsstyrelsen 28.6.2010 Innehåll 1 Sammandrag... 3 2 Inledning... 5 3 Invånarantal och prognoser... 6 4 Borgå stad och dess äldre invånare...

Läs mer

Innehåll. 1 Strategin utarbetades tillsammans... 3

Innehåll. 1 Strategin utarbetades tillsammans... 3 Borgås stadsstrategi 2013-2017 Utkast 2.10.2013 Innehåll 1 Strategin utarbetades tillsammans... 3 2 Verksamhetsomgivningen förändras kraftigt... 4 Den ekonomiska situationen förblir svår... 4 Staden utvecklas

Läs mer

Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 35

Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 35 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 35 Sammanträde Tid 24.02.2014 måndag kl. 17.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 Sammandrag av revisionsnämndens utvärderingar Revisionsnämnden 5.5.2008 VANDA STADS UT VÄRDERINGSBERÄT TELSE 2007 SAMMANDRAG 1 För att uppnå stadens strategiska

Läs mer

Det övergripande målet för äldreomsorgen i Korsholms kommun är att erbjuda trygghet och livskvalitet för de äldre.

Det övergripande målet för äldreomsorgen i Korsholms kommun är att erbjuda trygghet och livskvalitet för de äldre. Förord Vid uppgörandet av en strategi som sträcker sig ända fram till 2014 finns det ett stort antal fakta som bör tas i beaktande. Att dessa fakta p.g.a. yttre omständigheter kan komma att förändras bör

Läs mer

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk Stadsfullmäktige 34 28.04.2014 Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk FGE 34 639/00/01/00/2010 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 20 Beredning: stadsjurist Ben Weizmann, finansdirektör

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi.

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi. Den allmännyttiga Boendeservicestiftelsen ASPA främjar nationellt på olika sätt möjligheterna för personer med funktionshinder och personer med psykisk ohälsa att leva ett självständigt och spontant liv.

Läs mer

UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2013

UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2013 KARLEBY STAD Revisionsnämnden Stadsfullmäktige UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2013 Karleby den 23 maj 2014 1 Innehållsförteckning 1. ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT 2 2. REVISIONSNÄMNDEN 3 2.1 Revisionsnämndens uppgifter

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138 Stadsfullmäktige TID 13.06.2012 kl. 18:01-20:56 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Lobbas Mats ordförande Hagfors Kari I viceordförande

Läs mer

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Riktlinjer för samordningen av skyldigheterna i beställaransvarslagen och upphandlingslagen Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Helsingfors 7.7.2008

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Hemstaden Helsingfors Genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2012

Hemstaden Helsingfors Genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2012 Hemstaden Helsingfors Genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2012 Hemstaden Helsingfors Genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2012 Helsingfors

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kommunstyrelsen Tid 25.05.2015 kl. 17:00-21:16 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, sammanträdesrum Ervast 1 vån. Närvarande Vahasalo Raija ordförande Harinen Ari I vice

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S.) Hur det är tänkt, och hur det kan fung r

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S.) Hur det är tänkt, och hur det kan fung r Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S.) n ern I SAMMA DRAG Hur det är tänkt, och hur det kan fung r Minirapport om offentligt fastighetsföretagande från U.F.G.S. Rapportserien

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Tisdag kl. 13:00 15.07 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A Närvarande/beslutande X Hertzberg Veronica, ordförande Henriksson Linnea X Kronqvist

Läs mer

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Sammanträde Tid 18.08.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer