S A K R E G 1 T t. till ST D3FULLM1T 1 GES POTOKO1. under år J _*._

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S A K R E G 1 T t. till ST D3FULLM1T 1 GES POTOKO1. under år 1922. J _*._"

Transkript

1 J _*._ under år 4Ii POTOKO1 ST D3FULLM1T 1 GES till S A K R E G 1 T t

2 brahamsson,augusta,roten M.n:r 18 Ad.ressyst em.ng.motion om skattebefrie1se.2/3 6 Ang.motion om införande av nytt. 20/6 l2 Ajournering av protokoll Se 21/3 l3 Allmänn rådstuga Ang.kallelse till. 19/12.l3 Axidersson,Oskar,Dals säten,fjärås Ang.motion om skattebefnielse. 23/5 6 Andersson,Sven Hilmer,Sörgården n:r48,krokslätt Annonsering ns1ag Ang.motion om skattebafrielse. 20/6 l4, 8/8 7 Ang. remiss till Stadsstyrelsen av ärende rö rande annonsering utmed vä;arn.. lo/l020 Ang.tilläggsanslag för biblioteket. 7/9 j10 Ang.beviljade anslag till bildningsverksamhet för:jiölndals Polkbildningsförbund av kr. 1,350:,Göteborgs fögdenis föreläsningsfö rening av kr.150:-,arbetarnas Bildningsf ön bund av kr.500:-. 21/ Ang. framställning från Stadsstyrelsen om anslaz till skrivhjälp å Drätselkontoret och anslag till expenser och möbler för t.f.stadsstyrel sen. 21/3 4 Ang.anslag till kornmitt4n för bostadslåneförmed lingon. 2Z/5 7 Ang.beviljat anslag till komrnittn för bostads låneförmedlin;eri. 19/12 3 Ang.beviljat anslag för Lingförbundet.av kr.500:- 2l/llS Ang.anslag för anläggning av provisorisk zpøa tion vid Stenej öns utlopp. 21/3 8 lng.remiss till Dkns leta avd,av framställning om anslag för kommande år från Llölndals Folkbild

3 Anslag., ;öteborgs fögde 00 ris fiire1äsningsfrenijg. Arbetarnas bild ningsförbu.nd. 10/lo 18 Ang.anslag för sommarkolonier. 21/11 9 Ang.anslag till sju:kassor, 21/11 io Ang.anslag å 10,000 kr.för underhåll av vägar. 20/6 lc, 10/lo 10, 21/11,z Ang.hemstalian om anslag för inköp av erforderliga Arbetarnas Bi1dingsförbund vägmaskiner. 8/88 ng.remiss till Dkns ista avd.av framställning om anslag för kommande år. lo/lo 18 Ang.beslut att bevilja ett anslag av 500:- kr. för kommande år. 21/il 7 Arbetslöshets och Hjälpkommitn Ang.vai av ledamöter Och surpleanteri denna. 21/3 24 rörande räkens:arerna för år l92l.2o/ 3 Arb et s ordning ng.antagande av arbetsordning för Stfge. 21/3 3 Arkiv Ang.inredning av arkiv. 8/8 11 Arvode Se Avlning. Avskrivning av ärende Avloppsfråga Se 25/4 7,23/5 8,2Z/5 9,2l/ll l Ang.ordnandet av stadens avläppsfråga. 21/11 15 Avlopps-och vattenledning Ang.motion om utförande av vatten-och avloppsled ning i Broslätt. 23/5 19 Ang.A.B.Eliassons förfrågan rör.frarndragande av avloppsledningar å Solängen, 8/8 17 Ang. svar å A.B.Eliassons förfrågan. 7/9 11 Ang.motion om utförande av vatten-och avloopsled ning å Heden. 21/3 30

4 - - - Avlöning Ang.avlöning för t.f.stadsstyrelsens ordförande och för t.f.stadsfiskalen. 20/.2 10, 1/3 9 Ang.fastställelse av lönestat för kommirnalborgmastaren 8/8,jl Ang.lönereglering för stadens befattningshavare. 21// 5 Avslag Ang.avslag å Stadsstyrelsens hemställan om utökning av poliskåren. 21/3 13 Ang. avslag å framställning från Städernas Allmänna Brandstodsbolag om val av kommitté. 7/9 7 Avsägelser. Ang.avsägelse av ledamotskap i Dkns 3dje avd. 7/9 12 3, Berntsson,Eilda Ceci1ia,astavsberg IV n:r 29 Ang.motion om skattebefrielse,.6/8 13, lo/lo 3 Bere dningsut skott et ng.uppdrag åt detta att föreslå ersättare för le damöter 3dje avd, av Dkn. 7/9 13 Biblioteket Ang.tillägsans1ag fr biblioteket. 7/9 10 Bibliotekstyrelsen Ang.val av ledamöter och suppleanter i denna. 21/3 20 Bidrag Ang.motion om bidrag för vaganläggning i Solängen, 8/8 16 Björk,&unnar,Hökegården n: r14 Ang.motion om skattebefrielse,avslag. 8/8 7 Björklund,J,A,,LIölndal Se Bostadslån. Bolagsstämmor. g val av ombud vid bo1agsstaor med Fässoes Bostaas aktiebolag, 21/3 7 - Bosgarc&er Se 5 ljenrnnc.,

5 V 1kommjtta Bostads1ån för förmedlin Ang.J.!.Björklunds avsägelse från uppdraget att vara ledamot 1 denna. 21/3 31 Brandche fan g.ienna kommitt4. 23/5 7 Brandt elegrafanläggning avtackande av denne. 19/12 10 Ang.merkostnad för brandtelegrafanlaggning. 25/4 Byggnads lån ing. val av kommitté för fördelning av by2gnadslån. 25/4 9 Byggnadsnämnd Ang.organisat ian av byggnadsnämnd 1/3 5 Ang.val av ledamöter och suppleanter. 21/3 26 Byggnadsverksamhet \.ng.förs1ag av Karl Hedlund. Se Hedlund. Ang.förslag till föreskrifter med avseende å bygg nadsver:samhetens ordnande utanför det plan 1ada området. 23/5 10 Börjesson,J.F..ng.motion av denne om inköp av jordområde för sta den i Poltorp.21/fl 17 D. Danielsson,K.A. Ang.motion av denne m.f 1. att väg å Hyet måtte ståndsättas.8/8 15 i De Arbetslösas Förening Drät se ikammaren Ang. inbjudan från denna förening. 20/8 8 ng.dkns uppdelning å avdelningar. 1/3 3 ing.udpdrag åt Beredningsutskottet att föroslå er sättare för ledauots1ap i kammarens 3dje avd. Se 7/9 13!ng.ändring av ledamöternas fördelning. 21/3 14

6 4 Dr&it s e lkammaren Ang.anhitaiade av kredit. 217:3 6 Ang.val av ledamöter och suppleanter. 1/3 3 ng.va1 av ledmter i kammarens dje avd. 10/10 14 g.avsagelser från ledamotskap i kammarens 3dje avd. 7/9,l2 Ang.antagande av reglemente. 21/3 2, 8/8 2 Ang.remiss till kammarens leta avd. av franist. om anslag. 10/10 18 Ang.kammarens ista avdelnings och Hälsovårdsnämmdens Drätselkontoret yttrande över anmärkningar mot stadsläkaren. lo/lo 2 instruktion för Ang. t.f. Stadsstyrelsens framställning om anslag till skrivhjälp å Drätse]Jcontoret. 21/3 4 E. EliasSon,A.B. Ang.föffrågan från denne rör. framdragnin av av ].oppsledning å Solängen. 8/8 17 i.ng.svar å denna förfrågan. 7/9 11 Elowsson,Elow Birger, Ep,demisjukhus Ang.motjon om skattebefrielse,avslay, lo/lo 3 Ang.förslag om uthyrni av erdemisjukhuset å 1 Boegården. 21/3 l8 Ang.erbjudan 5 av tomt till landstinget för nytt epedemisjukhus. 20/&. Ang.Försäljnjn av tomt för nytt epédemisjukh Epdemivården Ang.denna )udande provisorjsa ordnande. 1/3 ll Se

7 7 ttning Ang.ersättning till stfges sekreterare. 25/4 S5 Expropriation Ang. skrivel?e frän Lsr1snrör_expropria±Jrni av vattnet och strnderna omkring Sisjn. 8/8 4, lo/lo 6 Fast i gh et s ink p ang.erbjudande till staden att inkjpa egendomen St. Åby. 21/11 16 Ang.erbjudande till Hökegården. 21/11 stade att inköpa mark 13 Eroksl.tt Aug. erbjudande till Itråketorp. 19/12 staden att inköpa egendomen St. 17 Fattigvårdssterelsen _ng.val av ledamöter och suppleanter. 1/3 4 Ang.reglefnente författigvrdsstre1sen. 10/10 12 Po1ksko1est7re1sen Ang.inforande av fo1kskolestrelse. 25/4 2 ang.iungl.maj:ts resolution aug. infrande av folk skolestyrelse.7/9 2 Ang.bestäinmande av antalet ledamijter i Folksko1est7relsen 7I93 Fprsåker Kronogården Aug. inlci5p av tomt från denna egendom. 20/6 9 Poste rbarnsnöinnåen ang.val av ledamöter och suppleanter i fosterbarns -t nämnden. 21/3 22 Fässbergs Bostads Aktiebolag Aug. val av ombud vid. bolagsstämmor med detta bolag. 21/3 27 Fässbergs Järnvägsstation Ang.namnförändriflg å Fässbergs Jarnvögsstation. 1/3 8 21/3 6 öree1crifter Ang.fre1ag till föreskrifter med avseende å. byggnads_ verksamhetens ordnande utanför det planlagda området.

8 - - Föreskrifter forts. 1 Se 23/5 10 Purordnande ng.fcrordnande för t.f. Stadsstyrelsen. 1/3 1 Gatsten tng.fl5rvrv av fri gatsten. 10/lo 7 Gatumark ng.inköp av tomt för gatumark. 25/4 4, 25/5 5 ng.gatumark i Kroks1tt Sörgården. 21/11 19 Göteborgs Fögderis Före1sningsförenng..ng. remiss till Dkns leta avd.av framst5l1nin om anslag för kommande år. 10/lo 18 2ing.beslut oui beviljande av ett anslag av kr. 100:- tfll denna förening.21/11 7 H. Hallstedt,Bror Erik Ang. motion om skattebefrielse,avslag. 10/10 3 Heden Ang.namnförndring. 7/9 8 Hedlund,Karl - Ang.förslag av denne att byggnadsnsnnden måtte vid be viljandet av tillstånd till bebyggande avtomter utom stadspianlagda området å Egna Hemsområdena för hindra uppförandet av större hyreskaserner. 23/5 11 iyresnämnd sing. Hyresnnnd. Se 1/3 6 ung. val av ledamöter och suppleanter i Hresnrrnden. 21/3 21 Hä1sovrn.und ng.val av Hä1ovårdsnömnd. 1/3 17 ng. förslag till forsling av avtradesiren. 2l/ 19 ng.iiisovårdsnmnaens och Dkrw leta avdelnings yttrande över anrkningar mot instruktioren för stads15kren. lo/lo 2

9 - - Äng.motion Hä1sov&rdsti11sunings:ian Aflg.tiiisättandet av hlsovrdstil1sningsrnan. 25/4 12 iög1und,johaj,rotel B 23d om skattebefrielse. 21/3 28, 25/5 6.L. InkQp ing.j.p.börjessons motion om inköp av jordområde 1 Toltorp.21/l1 17.ng.bes1ut i samma ärendé. 19/12 5 Ang. erbjudande till staden att inköpa egendomen St. Åby.21/11 16 Ang.erbjudande till staden att inköpa mark 1 dkegården. /iq.c. Krokslätt Ang.erbjudande till staden att inköpa egendomen St. råketorp.1/l2 17 ang.inköp av tomt från Forsåker ironogrder. 20/6 9 Ang.inkL5p av tomt fjr gatumark. 25/4 4, 23/5 5 Instruktion Ang.hei;st11an om anslag å kr.för inköp av er forderligaaskiner. 8/8 8 Ang.reraiss av handlingar rörande instruktion för stads 1karen. 7/9 4 Ang.antagande av instruktion för stadsrevisionen. 19/12 6 Ang.yttrande från Hälsovårdsnämnden och Dkns lsts. avd. över anmärkningar mot instuktion för stadslökaren. lo/lo 2 Instrument Ang.anskaffana.e av instrument för stadsingenjörsicontoret. 21/ intyg Ang.intg över vatten från Stensjön. 20/6 11 Johanssor!,ron,Tol;orpsda1en n:r t1 c Ang,motion om 13. 8/8

10 Se Inköp. Jordkip Ang. motion om sicattebefrielse.19/12 15 Johansson,Karl Vilctor,Toitorpsdalen 41C Johanssor,Sven,Lugnet n:r16 Krokslätt.ng.motion om skattebefrieise,avslag.20/6 13, 3/8 7 ng.moti.on om skattebefrielse. 21/3 28, 23/5 6 Jonansson, Johan,Kroks1tt Hökegrden Ang,.rnotion om skattebefrieise,avslag.8/8 7 Kommunalborgmästaren Ang. val av kommunala befattningar. 21/ii 9 Kommunal Befattningar Se a. Kommunala Arbetslöshets-och Hjlpko:rnnttén - xig vij. a sadan Ic-omnite- 2-5,--9 Voriatten for fcrdelning avbygnadsian Kommittén för bostadslneförmedling 1 ng.anslar till denna. 23/5 7 ng.ordnandet av stadens kloaksytem. 21/11 15 loaksstem ng.motion om s1c&ttebrfrelse. 20/6 3 Karlsson,Verner,Oustafsberg n:r 2 Ang.motion om sicattebefrielse. 23/5 6 ar1eson,karl Vilhelrn,Bros1tt n:r 1 träden.l9/12 13.ng.kallele till allmän radstuga och ztfges samm_n Fallelse k Se Järnvgsstyreisen. Järnvgsövergngar. sättande av grindar vid järnvgsöverg1ngar. 19/12 Äng.beslut att till denna ingl med begäran om upp Jrnvsstyre1sen,Kung1. 8/8 13, 7/9 14, 10/10 21, 21/il 21, 19/ Se 1/3 19, 21/3 34, 25/4 14, 23/5 21, 20/6 16, Justering av protokoll Johaissori,Axe1 Haraid-,roten M n:r 34

11 Ang.d J Kommunalborgmastaren ig faststjiej.se av lonestat för denne 8/8 l Ang.ytti ande över ansl5knngshandlingar till kom Kommunalfö rfattningssakkunnj ga munalborgmstaretjnst sbetn: reötting t re av koiimunala förtroendeupdrag. 23/5 13 Kommunaloinbud Ang.vai av kommunalombud för mantalsskrivnng. 21/il 3 Koil1muna1rådm. fl Ang.val av kommunalrå4män och suppleanter för dessa. Kredit 8/8 5, 7/9 6 Ang. anhitande av kredit av Dkn. 21/3 7 ng.kredit löpande rknng.19/12 11 k Kroks1tt Hökegården ang.erbjudande till staden att inköpa mark & egendom. 21/11 18 dennn 1 Kroks1tt.örgården Ang. motion om övertagande avgatumarien i Krokslätt Sörgården, 21/11 19 Ang. övertagande av hjusledning i Kroksltt Sörgården. lo/lo 5 Kroksitts Poetstation.ng namnforändring 21/ /4 8 Krålcetorp St. Se St. Kråketorp. Kungl. Jrnvgsstyrelsen 3o Jårnvgsstyrelsen,Ku.ng1, Kungl. Maj:ts resolution Ang.införande av folkskolestyrelse 1 Mölndal. Kungöreiser 7/9 2.ng.kungöre1sers infc5rande i vissa tidningar. 1/3 14 ng.föredragning av Kungl.LIaj ;ts Befailnngshavandes - kunglirelse av den 28 april /5 12 ang. resicrifter för forsling inom Mölndal av avträ desrnnen.8/8.3

12 Lingfrbundet Se Organisation. ing.införande av köttbesiktningstv&flg. lo/lo 1l Li].jenberg,..PörSte Stadsingenjör,öteborg ii. Kottbesiktningstv&flg Ang.motion om inrättande av en dylik.25/5 17 KöttbesiktniflgSbr fr ing.kredit å löpande räkning.19/12 4 Löpande räkning 3e Avlöning : Lön,Lönerelering,Lönes-tat vattnet ocii stränderna omkring Sisjn.8/8 4 Ang.skrivelse från Länsstyrelsen rör, expropriation av Länsstre1sen fond. 19/2 2 ng.upptagande av beviljat lån ur Statens Bostadslåne lo/lo 13 Ang.ansökan om lån ur Statens Bostadslånefond. 8/8 10 Ang. beslut att söka lån i Statens Bostadslånefond. ng.rvisionsberätte1se rörande räkenskaper för år /6 IÅivsmedelsnäLnnden Ryet. 19/ otion om framdragande av ljuslednirig å övra 10/lo 5 ng.övertagande av sådan i Krokslätt Sörgården. Ljasledning Ang. motion om skattebefrielse. 8/8 13, 7/9 9 Lithander.ugust Ivar,roten G n:r 36 mande år av kr. 500:-. 21/11 8 4ng.beslut om att bevilja förbundet ett anslag för kom-. slag för kommande r. io/io i8 Aaig.remiss till Dkns ista avd.av framställning om an

13 Marki nk up Mantalsekrivning e Inkop Ang.vai 21/ai3.Iattsson,01of rltonroten M n:r 25 Matvarustadga Ang.inotjon otleicattebefrielse. 8/8 7 Motion Ang.rnatvarustadga för staden.25/ 4 10 Ang.nytt adressysteni 1 Toltorpsdalen.20/6 12 Ang.JJ.Böressons motion om inköp för staden av jordom råd.e. 21/11 17 Ang.beslut att inköpa jordområde i To1torp,J.?.Börjesons motion Ang.övertagande avgatumaricen i Krokslätt SLirgården. 21/11 19 Ang.A.Z.Danielsgons att vög åryet måtte iståndsättas. 8/8 15 Ang.inrättande av köttbesiktningsbyrå. 25/5 17 ang.framdragande av ljusledning å övra Ret. 19/12 16 Ang.nattelefon.l/5 13 Ang.ordnande av saluhall. 10/10 19 ing.den s.k. Sodomslidens iståndsättande. 8/8 14 Ang.Axel Spännares m.fl.motion om bidrag till väganlägg ning. 8/8 i6. 10/10 8 Ang.borttagande av sten från toiit i roten A n:r / /5 8 ix1g.3tadrnas Allmänna Brandstodsbolag om val av komni té.se Avs1a. Ang.3ödra Lidens iståndsättande i trfikabelt skick. 1/5 12 Ang.skattebefrielse,Se Skattebefrielse ang atstrckn1ng a taen for telefonstationens oppet hallande. el/ii 11, 19/12 i8 Ang.åstadkoumande av bättre trafikförhå.llaaden vid Möln dalebro. 20/6 15 g.vatten-och avlbppsledning. Se Vatten-och avlopsledning. Ang.iordningställande av väg. 21/5 53

14 [ ivll5ladals Folcbi1dningsförbund 1. kng.remiss till Dkns leta avd.v framställning om Mölndals Municipa1saahfle anslag för kommande år. 10/10 18 Afl. beslut om att bevilja fbrbundet ett anslag av 1.500kr. för kommande år. 21/11 7 Ang. revisionsbertte1se rörande samhällets räkenskaper för år /6 2 H. Namnförändring Ang. Heden. 7/9 8 1/3 8 Ang.rroksiätts Pöstetatjon. 21/3 11, 25/4 8 Nattelefon Ang.motion om införande av nattelefon. 1/3 13 Nilsaon,James Georg, Ang.inotion om skattebefrielse. 10/10 3 Nore nslca Stiftelsens Område ing. öppnande av väg över detta område. 25/ /5 9 ikterhetsndmnd Ang. -.-al av 1/3 18 Nödhjälosaroeteen Ang.utde1ning.avträbottejng 0 till bete anställda.1q/1o 17 i sådant ar 0. Olsson,dernan,roten K n:r 24 Ang.motion om skattebefrjejee. 23/5 15 Omorganisation e Organisatj rd-för-a4en -i t. Organisatjn e t.f.5tadgstreisens ordförande, av Byggnadsnfl 21/3 avrevisjon 5 för stadens rkeflskaper f. oc1 förvaltning 21/11 6

15 Örgnisation Ang. upr.g åt förste stadsingenjören A. liljenberg Göteborg att utarbeta organisationspian för Möln dale stad. 20/6 5 P. Pensionsfrågan Angordnande av denna för stadens befattningshavare. lo/lo 4 Pensi onsnänden Ang.val av ledamöter och sujdleanter. 21/3 25 Pettersson,Per August,roten F n:r 20 Ang.rnotion om skattebefrielse,avslag.8/8 13, 7/9 9 Pettersson,$ven 01of,iIö1ndalsbro n:r 47.ng.motion om skattebefrielse. 20/6 14, 8/8 7 Po1iskren.L.ng.avs1ag å Stadsstyrelsens framställning om utök ning av po1iskren. 21/3 l3 Prenumeration & Post-och Inrikes tidningar Se 19/12 12 Protokoll Ang.proto:oll fr.sanmanrökning av de vid stadsfull naktigevalen avgivna röster. 20/2 2 Ang.protoltollets uppläsning. 20/2 11, 1/3 19, l/3 1 Provinsialläicaren,Förste Ang.provinsialläkarens anmärkningar. 26/4 3 1 Pumpetation 4..(...: Ang. anslag för anläggning av pumpstation.vid Stensjöns utlopp. 21/3 8 R. Rabatt Ang.borttagande av rabatten å vissa vattenavgifter. 8/8 9 emiss.enästa sida.

16 15. Remiss - Ang.remiss till Stadsstrelsen av ärende rorande axmonerng utmed vägarna. 10/10 20 ng.remiss till Dkns leta avd.av framställning om anslag, lo/lo i8 kng.remiss av handlingar rörande instruktion för stadslaicaren. 7/9 4 Ang.remiss rörande reglemente fö Stadsstyrelsen. 21/3 15 Ang.remiss till alberedning. 20/2 7, 20/2 9 evisionon för Stadens räkenskaper och förvaltning Revisionsberättelse Revisorerna Ringbanefrågan Rådstuga,Allman Ang.omorganisation. 21/il 6 Äng.Fäsebergs borgerliga kommuns räkenskaper för år /6 1 Ang.ommu.naia rbets1shets-och Hjälpkormittns räkenskaper för år /6 3.ng.Livsmedelsnamndens räkenskaper för år /64 ng.möi.a1s 1Iunicipa1samhöfles räkenskaper för år /6 2 ng.bordläggnjng av ärende rörande revisorernas be rättelse. 23/5 14 Sel/3 7 Aug.kallelse till allmän rådstuga.l9/12 13 S. Salujiall Z_ arkuing.ng.motion om ordnandeav salulaall. 10/lo 19 Sammanträden flg.protoko1l från sammanräkning ave vid tigevalen avgivna röster. 20/2 2 ing.ajournerjng av sammanträden. 21/3 13 till 19/1 13

17 l L 1 B n:r 23 d, 21/3 28, 23/5 6 n:r 14 8/8 7 Ang.avsiag motioner om skattebefrje13ejn1nade flassky1dige. 21/3 23 n.ans1ag till Sjuiasgor. 21/11 10 av Ombud. vid sa )manträde med tin shusbyg. av nedanst.ende personer. Skattebefrielse - - Ang.tjcje fr Stfges sammanträden 1/3 15.3&11nantraden fo - Luickassor Ang.bifallna inotioner om skattebefrielse in1rnnade av 2nsson,JohKroks1ätt Hökegård.en, 21/3 28, 23/5 Karlsson,Verner,Gustafsberg n:r 2,Krokslätt, 20/6 8J Kr1sson,Kar1 Vilhelm,Broslätt n:r 1, 23/5 6 Pettersson Per -ugust,roten F n:r 20, 8/8 13, 7/9 9 Hallétedt Bror Erik, ElOwssonElow Bir io/io 3 Johanssonari Viktor,Toltorpsdalefl 41 c, 20/6 13, JOhansgon,Axel ara1d,roten.m n:r 34, 8/8 7 brahamsson,augusta,roten M n:r is, 23/5 16, 20/6 7 OlBSOn,Hermn,roten K n:r 24, 23/5 16, 20/6 7 Andersson,Sven Himer,Srg&rden n:r 48, Kroksiatt, ndersson,oskar,da1s steri,jarås, 23/5 6 Zachrfson,1joraroten n:r 15, 8/8 13, 7/9 9 nedanst.ende personer: 1attsson,0lDf nton,roten il n:r 25 8/8 7 Lithander,ugust Ivar,roten G n:r 36, 8/8 13, 719 Berntsson,Hjlda Ceci1ia,ustafsberg IV n:r 29, Johansson,Sven,Lugnet n:r 16,Krokslätt, 19/12 15 Pettersson,Sven01of,d1nda1sro n:r 47, 20/6 14 Iilsson,James Georg, io/io Selin,Edit, phansson,aron,toltorpsdalen 41 e,20/6 13, 8/8 7 Thoreson,Emma,Krokslätt, 8/87 21/3 17 8/87 1 8/5 13, 10/ /6 1, 8/8 1 10/10 3

18 Skiljenämnd för värdéring av tomt ng.val av ledmöter fcr värderiiig av tomt 1 Bos grden.10/10 16 Skrivelse kng.skrivelse frän Lnsstyre1sen rörande expropriation av vattre och stränderna ornkrin Siajön. 8/8 4 Somarkolonier Ing.anslag för so;nmarkolonier. 21/11 9 Spännare,xe Ang.framställning om bidrag till väganläggning. 8/8 16 Stadens Befattningshava e ng.lönereglering för dessa.21/]j. 5 Ang.ordnandet av pensionsfrågan för dessa. lo/lo 4 Stadens vapen Se 1/3 16, Ang.förslag till vapen, 21/3 9 Stadsfi.skalen t.f. :1 Ang.lön för t.f.staåsfiskaien. 20/2 10 Stadsfullmäktige ng.antagande av arbetsordning. 21/3 3 Ang.ersättning_till sekreteraren. 25/4 5 Ang.kallelse till samnanträden. ng.motion om tryekning av Stfges handlingar. 23/5 15 Ang.va1berenjngsnäden 5 funktion som Stfges bered... ningsutskott. 21/3 io Stadsfullmäktiges sammanträden Se saanmnträden Stadsingenjör ng.ti11sättate av stadsinaerjör. 23/5 &.ng.val av stadsinenjör.8/3 12, 7/9 5 Stadsläkare Ang.anskaffa 5 av instrument till detta. 21/ii i Ang.rernjse av handlingar rörande i.nstra:tjon för stads 4 7/94 - i5karen. 25/4511, 23/5 Si Stadsrevjsjon över anmrknja mot instruktion 10/10 2 ing. antagande av lnstruktior för denna. 19/12 6 Stadsplan :

19 Stora Sten Stat. seing utmed vägarna. lo/lo 20 Lng.reglemeute. i/ 10 Ang.föordnande för t.f. Stadsstyrelsen. 1/3 1 21/5 4 An framet 11 om an1ag tall eser och möbler - 25/41.ng.faststä11else av stadsplan för f.d.municipalsmhället. StadsstyrelseflS ordförande t.f. Stadsplan Statens Arbts1ö5htS0i58l0fl Statens Bostads1nef0fld StenJrOSS Steflej öbackefl Stadsstyrelsen t.f. Stora Krået AngsUpp1eaflt. 10/10 15 ng.remiss tu 3tadsstreisen av ärende rörande annon Ang.lön- för derme.20/2 10, 1/3 9, 21/5 16 Se utgifte-och iniomststat. Ang.val av ombud för att uppva1ta denna. 21/11 13 Ang.beslUt att söica2fl ur denna fond. 3/8 10 Ang.ptagaflde av beviljat lån ur denna fond. l9j12 2 Ang.ingivefl ansöica om lån ur denna fond. 10/10 15 ng.motofl om borttagaflde av sten från tomt i roten ng. försäljning av sådan. 10/10 9 ng.derrnas förseeflde Ang.erbiUdae till staden att iniöpa demla egendom. ng.erbiud&fl till staden att inköpa denna egendom. Arg.avSiag A n:r 61, 21/3 52, 25/5 8 19/ /il 16 miti. 7/9 7 1aV vatten. 21/11 20 f5a11ning frfl detta Offi val av kom

20 .. - Svénslca Stadsförbundet Ang.beslut om inträde 1 detta förbund. 21/3 29 Sveriges Pension&:assa. Ang.anslutnin till denna. 21/11 4 Södra Liden An-.motjon rörande dennas istndsttande 1 trafikabelt skick. 1/3 12 T. Te1efonstat1o ng.motion om utsträcknirg av tiden för dennas öppet hliande. 21/11 11, 19/12 l8 Thorsson,Emma, Ang.motion om skattebefrielse. 19/12 7 Tingshusbyggnadsskyldige Ang,val av onbud vid sarmanträden med dees&. 21/3 23 Tomterbjudande Äng.tomterbjudande till landstinget för nytt epidemi SjUkhUS. 20/6 5 Tomtförsäljnir 1g Ang.försäljtjng av tomt för nytt epidemisjukhus, 8/8 6 Trafikförhkllanden Äng.motion om förbättrande av dessa vid Mölndalsbro. 20/6 15 Tryckning av Stadsfullmäktiges handlingar. Se 25/5 15 LT. Uppdrag ing.uppdrag åt förste stadsjngenjören A.Li1.eflberg att utarbeta organisatiorspl för Mölndals stad. 20, 6 5 tftsväg Se 25/4 13, 25/5 9 Utgifts och Inkomstetat. tng.utgift$_ inkomstetat för år /12 1]. Uthyrning

21 - 21/3 1/3 17 Val 21/3 i8 Ang.förslag om uthyrnirg av epidemjsju-huset i Bosgårde. TJthyrning : il: ledamöter ledauiöter 1 edamöter rels en. led amöter i Byggnadsnämnd en. i Fattigvrdsst me Drätsflkarnmaren. 1?osterbarnsnmn- Hyresnärnnden. Pen8ionsnamnd-en. 21/ / / /2 3 kommunalombud vid man1alsskrivning. 1tornmit för fördelning v byggnadslån. ledamöter och suppleanter i irbetslöshets och jä1pkommittn. 21/3 24 1edaniöter och suppleanter i Bibliotekssty.. relsen. ledamöter och suppleanter den. ledamöter och suppleanter i ledamöter och suotleanter i ledamöter i slciljenämnd för värdering av tomt å Bosgården, 10/lo 16, 19/12 ll Ombud vid bolagsstämmor med Fässbergs Bostads aktiebolag.. 21/3 27 ombud vid sammanträden metingshusbygg11ads kommission. 21/11 13 skyldige..ng.va1 avhä1sovårdsn.rnnd. ombud för att uppvakta Stadens Arbetsishete och suppleanter i till kommna1a befattningar. 19/12 9 i Dkns 3dje avd. 21/ /4 9 8/8 5 av kommunalr&dmän och suppleanter för dem. och sup1eanter och supp1earter i 1/3 4 21/ / /

22 Valdistriktsindelriing Ang. va1berednirigsnömndens funktion som Stadsfu1lmktiges beredningsutékott 21/3 10 Valberedningsndnnd. Va1beredningsninrd Ang.vaJ. av sldan. 20/2 6 vice ordförande. 20/2 5 Val av detta ärende. 21/11 1 a vägfnaakjner. 8/8 8 om anslag &18.DO0r.r ir: av erforderij_ Vgma8ijfle - 1ng.motion om iordningstäjlaade av väg. 21/3 23 ng.motion om den s.k.sodomsjdens iståndsättarade S/8 14.dng.;Z.Danie1ssons framstäjian att väg Ryet måtte ist_ stta8/b 15 Ang.ansjaå kr. ör vägars undehj1. 20/5 io lo/lo 10,21/10 2 Vägfö rbättring Ang.motionbm övertagande av vögbeisnjngen i Kroksltt Sör garden. 23/5 i8 Vägbelysning Ang.Axel Spännares m.f1.framstå11niig om bidrag till väg anläggning. 8/8 16 Väganläggni ng ng.motion om itförande av vatten-och avloppsledning & heden. 21/5 50 Äng.motion om vatten och avloppsledning i Broslätt. 23/5 i Vatten-och v1ops1edning Ang.borttagarde av rabatten å vissa vatteriavgifter. 8/8 9 Vattenavgift Ang.Stensjöbackens ± örseende med vatten. 21/11 20 Vatten Se Stadens vapen. Va Ang.valprotokoll för Stadsfu11mktigeva1en. 19/12 19 Vaiprotokoll Ang.motion rörande ändrad valdistriktsind.elning. 23/5 20 Stadsingenör. 8/8 12 Ang.val av Ordförande. 20/2 4

23 - Lt 5-4 $ (.1 I-. 5- c +) CI) I CI) 5-4. CI) OJ :4 -r\ co $- c J 6 :0 4-4 (1) t)c) 1) p p,-4 : i $4f,4 0) cd cd If cj 0) + r1 4-) 4 51 r4 cd p 0 51 ( cd cd V :0 54 r4 i-4 5-i --i -,C 54 H s-, 0 ocd 0. eo 51 1» - :0 :o 0 cd 0 CI) 0 9 H cd :0 9t!) cd r5 -cd C%J -H 51 rn :D tsl V. r4 i 0) 6 T- G) 0 0, r1 r r d i d r1 ø 6 cd -cd 4-) cd 1_

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

för år P0t0k0II 0h Handlingar Stadsfullmäktiges lylöludal

för år P0t0k0II 0h Handlingar Stadsfullmäktiges lylöludal 1938 för år P0t0k0II 0h Handlingar Stadsfullmäktiges lylöludal SAKREGISTER till Mölndals Stadsfullmäktiges Handlingar och Protokoll år 1938 Anm.: P = Stadsfullmäktiges Protokoll. II = Hand ingar. AL. P,

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING 1. Namn och ändamål Föreningens namn är Pölsebo Småstugeförening. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av egnahemsägare

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23 FIRMA, SÄTE, ÄNDAMÅL 1 Göteborgsvind nr 1, ekonomisk förening är en sammanslutning av elhushållskunder inom Göteborg Energi AB:s distributionsområde. Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg. Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma.

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Clean Tech East Holding AB (publ), org nr. 556670-2854, den 25 maj 2012, kl. 14.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm Stämmans öppnande

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening. Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN

Du och din bostadsrättsförening. Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN Du och din bostadsrättsförening Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN En gång om året ska en föreningsstämma hållas i bostadsrättsföreningen och dit ska alla medlemmar kallas. Här fattas bland annat beslut

Läs mer

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18 2014-02-18 1 (5) Inspirationsartikel Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett inspirationsdokument för skolor och ungdomar att arbeta vidare med. Inspirationsdokumentet ska

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

MARCUS WALLENBERGS 70-ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab- och Scania-anställda

MARCUS WALLENBERGS 70-ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab- och Scania-anställda MARCUS WALLENBERGS 70ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab och Scaniaanställda Handlaggare Datum utgavs Sida CHLM Lars Magnusson, 013 18 22 92 20100101 6 1 (2) Fordelning Arende PRINCIPER OCH RIKTLINJER MARCUS

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Marks Bostads AB kontor, Kinna, klockan 13.09 13.20 Beslutande Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred Funktionärer, MFAB Bernt Spetz, styrelseordförande

Läs mer

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar!

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Byalaget vill vara Tyringebornas samlade röst! 1 Uppgift Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Tyringe

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2015

Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2015 Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2015 Bakgrund Årsstämman i Nobia AB (publ) ( Nobia ) har vid årsstämman 2011

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 1 (5) BOLAGSORDNING för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 Bolagets verksamhet 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt,

Läs mer

Samtrafik i Västmanland

Samtrafik i Västmanland Bilaga KS 2011/143/1 Dnr: VSF-llOS019 1(1 ) Samtrafik i Västmanland Tfn 021-17 62 29 malin.valsas@samtrafik.se Västerås stad Hallstahammars kommun Surahammars kommun Ink. Aklbilaga \ Nytt revisions reglemente

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

Innehållsförteckning. Kommunfullmäktige 2015 2015-03-05

Innehållsförteckning. Kommunfullmäktige 2015 2015-03-05 Innehållsförteckning Kommunfullmäktige 2015 2015-03-05 1 Införande av en ny politisk organisation från och med 1 april 2015 2 Reglemente för kommunstyrelsen 3 Reglemente för socialnämnden 4 Reglemente

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING

DAG- OCH ARBETSORDNING DAG- OCH ARBETSORDNING Förslag till dagordning 1. Kongressens öppnande 2. Gästerna hälsas 3. Rapport från ombudskommittén 4. Beslut om kongressens offentlighet 5. Antagande av dagordning 6. Antagande av

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06 STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK Förslag till 2013-03-06 Stadgar för Lomma Träningsverk, ideell, förening, fastställda 2013 03 06, sid 1 av 5 1. Ändamål. Föreningen ska, i egen regi eller via

Läs mer

_~f.~ g&::---bevis. ar~h;l)çò'- ""O",. 1-7

_~f.~ g&::---bevis. ar~h;l)çò'- O,. 1-7 ?T.Jltll7 ~rj in. 'if I ; IZatrineholn1s kon11tiun '- TI LLGÄNG L1G HETSUTSKOTTET 2011-02-21 i Plats och tid Beslutande KTS-salen, Vita huset kl 13.30-15.30 Gunilla Magnusson (s), Bengt Andersson (m),

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar 1 (8) Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar Antagna vid kongressen i Uppsala den 11:e till 12:e augusti 2012. 1 Ändamål Liberala Ungdomsförbundet är en fristående organisation som verkar i anslutning

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Fiskestämma 2014. (Gällande verksamhetsåret 2013) 1. Mötets öppnande. Ordförande Lennart Mattsson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

Fiskestämma 2014. (Gällande verksamhetsåret 2013) 1. Mötets öppnande. Ordförande Lennart Mattsson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad. 1 Vistens FVOF Fiskestämma 2014 (Gällande verksamhetsåret 2013) Medskog, Östra Ämtervik 2014-06-02 kl. 18.30 Närvarade: Enligt bilaga 1 1. Mötets öppnande. Ordförande Lennart Mattsson hälsade välkommen

Läs mer

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND För förvaltningen av de medel, som på grund av 1950 och 1951 års avtal angående konjunkturutjämningsavgifter mellan Statens Handels- och Industrikommission, å ena samt Svenska

Läs mer

Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund omfattar de föreningar inom länet som är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet.

Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund omfattar de föreningar inom länet som är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet. STADGAR FÖR GÖTEBORGS OCH BOHUSLi~NS RIDSPORTFÖRBUND Kap 1 Allmänna bestämmelser Upp~i ft Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Ridsportförbundets stadgar,

Läs mer

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 antagna den 11 dec 1974 ändrade den 7 nov 1994 samt den 4 juni 2003 Sällskapets syfte och sammansättning 1 Göteborgs Läkaresällskap har som syfte att

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom Bilaga B STADGAR l Namn Stiftelsens namn skall vara FFNS' STIFTELSE FöR FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING (F-Stiftelsen). 2 Ändamål F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom dels de medel som erhålles

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26 86 Gäller från och med år 2011 Vimmerby kommun Kommunens revisorer Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Gäller

Läs mer

Abrahamsons, stiftelse, Nääs. Samverkan med.. 145. Andra lands allmänna lärarföreningar. 31,

Abrahamsons, stiftelse, Nääs. Samverkan med.. 145. Andra lands allmänna lärarföreningar. 31, R E G I S T E R, A. Abrahamsons, stiftelse, Nääs. Samverkan med.. 145. Andra lands allmänna lärarföreningar. 31, Anslag t i l l skolmuseum. 62. Anställnlngsundersökning. 114. Ansvarsfrihet. 99.. Ansvarsförsäkring.

Läs mer

Antecknades att bolagets chefsjurist Annika Bäremo förde protokollet vid stämman.

Antecknades att bolagets chefsjurist Annika Bäremo förde protokollet vid stämman. Protokoll fört vid årsstämma i Saab Aktiebolag onsdagen den 17 april 2013 i Stockholm 1 Stämman öppnades av advokat Sven Unger på uppdrag av styrelsen. Petra Hedengran, ordförande i valberedningen och

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar för Gränsta koloniträdgårdsförening i Västerås

Stadgar för Gränsta koloniträdgårdsförening i Västerås Stadgar för Gränsta koloniträdgårdsförening i Västerås 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Gränsta Koloniträdgårdsförening. 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Gränsta koloniträdgårdsförening är en allmännyttig

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Stadgar för Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Ändring av lydelse i 5 antagen på ordinarie årsmöten 2014-03-09 och 2015-03-01. 1. Föreningens namn och karaktär Föreningens namn är Söderbykarls

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer