S A K R E G 1 T t. till ST D3FULLM1T 1 GES POTOKO1. under år J _*._

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S A K R E G 1 T t. till ST D3FULLM1T 1 GES POTOKO1. under år 1922. J _*._"

Transkript

1 J _*._ under år 4Ii POTOKO1 ST D3FULLM1T 1 GES till S A K R E G 1 T t

2 brahamsson,augusta,roten M.n:r 18 Ad.ressyst em.ng.motion om skattebefrie1se.2/3 6 Ang.motion om införande av nytt. 20/6 l2 Ajournering av protokoll Se 21/3 l3 Allmänn rådstuga Ang.kallelse till. 19/12.l3 Axidersson,Oskar,Dals säten,fjärås Ang.motion om skattebefnielse. 23/5 6 Andersson,Sven Hilmer,Sörgården n:r48,krokslätt Annonsering ns1ag Ang.motion om skattebafrielse. 20/6 l4, 8/8 7 Ang. remiss till Stadsstyrelsen av ärende rö rande annonsering utmed vä;arn.. lo/l020 Ang.tilläggsanslag för biblioteket. 7/9 j10 Ang.beviljade anslag till bildningsverksamhet för:jiölndals Polkbildningsförbund av kr. 1,350:,Göteborgs fögdenis föreläsningsfö rening av kr.150:-,arbetarnas Bildningsf ön bund av kr.500:-. 21/ Ang. framställning från Stadsstyrelsen om anslaz till skrivhjälp å Drätselkontoret och anslag till expenser och möbler för t.f.stadsstyrel sen. 21/3 4 Ang.anslag till kornmitt4n för bostadslåneförmed lingon. 2Z/5 7 Ang.beviljat anslag till komrnittn för bostads låneförmedlin;eri. 19/12 3 Ang.beviljat anslag för Lingförbundet.av kr.500:- 2l/llS Ang.anslag för anläggning av provisorisk zpøa tion vid Stenej öns utlopp. 21/3 8 lng.remiss till Dkns leta avd,av framställning om anslag för kommande år från Llölndals Folkbild

3 Anslag., ;öteborgs fögde 00 ris fiire1äsningsfrenijg. Arbetarnas bild ningsförbu.nd. 10/lo 18 Ang.anslag för sommarkolonier. 21/11 9 Ang.anslag till sju:kassor, 21/11 io Ang.anslag å 10,000 kr.för underhåll av vägar. 20/6 lc, 10/lo 10, 21/11,z Ang.hemstalian om anslag för inköp av erforderliga Arbetarnas Bi1dingsförbund vägmaskiner. 8/88 ng.remiss till Dkns ista avd.av framställning om anslag för kommande år. lo/lo 18 Ang.beslut att bevilja ett anslag av 500:- kr. för kommande år. 21/il 7 Arbetslöshets och Hjälpkommitn Ang.vai av ledamöter Och surpleanteri denna. 21/3 24 rörande räkens:arerna för år l92l.2o/ 3 Arb et s ordning ng.antagande av arbetsordning för Stfge. 21/3 3 Arkiv Ang.inredning av arkiv. 8/8 11 Arvode Se Avlning. Avskrivning av ärende Avloppsfråga Se 25/4 7,23/5 8,2Z/5 9,2l/ll l Ang.ordnandet av stadens avläppsfråga. 21/11 15 Avlopps-och vattenledning Ang.motion om utförande av vatten-och avloppsled ning i Broslätt. 23/5 19 Ang.A.B.Eliassons förfrågan rör.frarndragande av avloppsledningar å Solängen, 8/8 17 Ang. svar å A.B.Eliassons förfrågan. 7/9 11 Ang.motion om utförande av vatten-och avloopsled ning å Heden. 21/3 30

4 - - - Avlöning Ang.avlöning för t.f.stadsstyrelsens ordförande och för t.f.stadsfiskalen. 20/.2 10, 1/3 9 Ang.fastställelse av lönestat för kommirnalborgmastaren 8/8,jl Ang.lönereglering för stadens befattningshavare. 21// 5 Avslag Ang.avslag å Stadsstyrelsens hemställan om utökning av poliskåren. 21/3 13 Ang. avslag å framställning från Städernas Allmänna Brandstodsbolag om val av kommitté. 7/9 7 Avsägelser. Ang.avsägelse av ledamotskap i Dkns 3dje avd. 7/9 12 3, Berntsson,Eilda Ceci1ia,astavsberg IV n:r 29 Ang.motion om skattebefrielse,.6/8 13, lo/lo 3 Bere dningsut skott et ng.uppdrag åt detta att föreslå ersättare för le damöter 3dje avd, av Dkn. 7/9 13 Biblioteket Ang.tillägsans1ag fr biblioteket. 7/9 10 Bibliotekstyrelsen Ang.val av ledamöter och suppleanter i denna. 21/3 20 Bidrag Ang.motion om bidrag för vaganläggning i Solängen, 8/8 16 Björk,&unnar,Hökegården n: r14 Ang.motion om skattebefrielse,avslag. 8/8 7 Björklund,J,A,,LIölndal Se Bostadslån. Bolagsstämmor. g val av ombud vid bo1agsstaor med Fässoes Bostaas aktiebolag, 21/3 7 - Bosgarc&er Se 5 ljenrnnc.,

5 V 1kommjtta Bostads1ån för förmedlin Ang.J.!.Björklunds avsägelse från uppdraget att vara ledamot 1 denna. 21/3 31 Brandche fan g.ienna kommitt4. 23/5 7 Brandt elegrafanläggning avtackande av denne. 19/12 10 Ang.merkostnad för brandtelegrafanlaggning. 25/4 Byggnads lån ing. val av kommitté för fördelning av by2gnadslån. 25/4 9 Byggnadsnämnd Ang.organisat ian av byggnadsnämnd 1/3 5 Ang.val av ledamöter och suppleanter. 21/3 26 Byggnadsverksamhet \.ng.förs1ag av Karl Hedlund. Se Hedlund. Ang.förslag till föreskrifter med avseende å bygg nadsver:samhetens ordnande utanför det plan 1ada området. 23/5 10 Börjesson,J.F..ng.motion av denne om inköp av jordområde för sta den i Poltorp.21/fl 17 D. Danielsson,K.A. Ang.motion av denne m.f 1. att väg å Hyet måtte ståndsättas.8/8 15 i De Arbetslösas Förening Drät se ikammaren Ang. inbjudan från denna förening. 20/8 8 ng.dkns uppdelning å avdelningar. 1/3 3 ing.udpdrag åt Beredningsutskottet att föroslå er sättare för ledauots1ap i kammarens 3dje avd. Se 7/9 13!ng.ändring av ledamöternas fördelning. 21/3 14

6 4 Dr&it s e lkammaren Ang.anhitaiade av kredit. 217:3 6 Ang.val av ledamöter och suppleanter. 1/3 3 ng.va1 av ledmter i kammarens dje avd. 10/10 14 g.avsagelser från ledamotskap i kammarens 3dje avd. 7/9,l2 Ang.antagande av reglemente. 21/3 2, 8/8 2 Ang.remiss till kammarens leta avd. av franist. om anslag. 10/10 18 Ang.kammarens ista avdelnings och Hälsovårdsnämmdens Drätselkontoret yttrande över anmärkningar mot stadsläkaren. lo/lo 2 instruktion för Ang. t.f. Stadsstyrelsens framställning om anslag till skrivhjälp å Drätse]Jcontoret. 21/3 4 E. EliasSon,A.B. Ang.föffrågan från denne rör. framdragnin av av ].oppsledning å Solängen. 8/8 17 i.ng.svar å denna förfrågan. 7/9 11 Elowsson,Elow Birger, Ep,demisjukhus Ang.motjon om skattebefrielse,avslay, lo/lo 3 Ang.förslag om uthyrni av erdemisjukhuset å 1 Boegården. 21/3 l8 Ang.erbjudan 5 av tomt till landstinget för nytt epedemisjukhus. 20/&. Ang.Försäljnjn av tomt för nytt epédemisjukh Epdemivården Ang.denna )udande provisorjsa ordnande. 1/3 ll Se

7 7 ttning Ang.ersättning till stfges sekreterare. 25/4 S5 Expropriation Ang. skrivel?e frän Lsr1snrör_expropria±Jrni av vattnet och strnderna omkring Sisjn. 8/8 4, lo/lo 6 Fast i gh et s ink p ang.erbjudande till staden att inkjpa egendomen St. Åby. 21/11 16 Ang.erbjudande till Hökegården. 21/11 stade att inköpa mark 13 Eroksl.tt Aug. erbjudande till Itråketorp. 19/12 staden att inköpa egendomen St. 17 Fattigvårdssterelsen _ng.val av ledamöter och suppleanter. 1/3 4 Ang.reglefnente författigvrdsstre1sen. 10/10 12 Po1ksko1est7re1sen Ang.inforande av fo1kskolestrelse. 25/4 2 ang.iungl.maj:ts resolution aug. infrande av folk skolestyrelse.7/9 2 Ang.bestäinmande av antalet ledamijter i Folksko1est7relsen 7I93 Fprsåker Kronogården Aug. inlci5p av tomt från denna egendom. 20/6 9 Poste rbarnsnöinnåen ang.val av ledamöter och suppleanter i fosterbarns -t nämnden. 21/3 22 Fässbergs Bostads Aktiebolag Aug. val av ombud vid. bolagsstämmor med detta bolag. 21/3 27 Fässbergs Järnvägsstation Ang.namnförändriflg å Fässbergs Jarnvögsstation. 1/3 8 21/3 6 öree1crifter Ang.fre1ag till föreskrifter med avseende å. byggnads_ verksamhetens ordnande utanför det planlagda området.

8 - - Föreskrifter forts. 1 Se 23/5 10 Purordnande ng.fcrordnande för t.f. Stadsstyrelsen. 1/3 1 Gatsten tng.fl5rvrv av fri gatsten. 10/lo 7 Gatumark ng.inköp av tomt för gatumark. 25/4 4, 25/5 5 ng.gatumark i Kroks1tt Sörgården. 21/11 19 Göteborgs Fögderis Före1sningsförenng..ng. remiss till Dkns leta avd.av framst5l1nin om anslag för kommande år. 10/lo 18 2ing.beslut oui beviljande av ett anslag av kr. 100:- tfll denna förening.21/11 7 H. Hallstedt,Bror Erik Ang. motion om skattebefrielse,avslag. 10/10 3 Heden Ang.namnförndring. 7/9 8 Hedlund,Karl - Ang.förslag av denne att byggnadsnsnnden måtte vid be viljandet av tillstånd till bebyggande avtomter utom stadspianlagda området å Egna Hemsområdena för hindra uppförandet av större hyreskaserner. 23/5 11 iyresnämnd sing. Hyresnnnd. Se 1/3 6 ung. val av ledamöter och suppleanter i Hresnrrnden. 21/3 21 Hä1sovrn.und ng.val av Hä1ovårdsnömnd. 1/3 17 ng. förslag till forsling av avtradesiren. 2l/ 19 ng.iiisovårdsnmnaens och Dkrw leta avdelnings yttrande över anrkningar mot instruktioren för stads15kren. lo/lo 2

9 - - Äng.motion Hä1sov&rdsti11sunings:ian Aflg.tiiisättandet av hlsovrdstil1sningsrnan. 25/4 12 iög1und,johaj,rotel B 23d om skattebefrielse. 21/3 28, 25/5 6.L. InkQp ing.j.p.börjessons motion om inköp av jordområde 1 Toltorp.21/l1 17.ng.bes1ut i samma ärendé. 19/12 5 Ang. erbjudande till staden att inköpa egendomen St. Åby.21/11 16 Ang.erbjudande till staden att inköpa mark 1 dkegården. /iq.c. Krokslätt Ang.erbjudande till staden att inköpa egendomen St. råketorp.1/l2 17 ang.inköp av tomt från Forsåker ironogrder. 20/6 9 Ang.inkL5p av tomt fjr gatumark. 25/4 4, 23/5 5 Instruktion Ang.hei;st11an om anslag å kr.för inköp av er forderligaaskiner. 8/8 8 Ang.reraiss av handlingar rörande instruktion för stads 1karen. 7/9 4 Ang.antagande av instruktion för stadsrevisionen. 19/12 6 Ang.yttrande från Hälsovårdsnämnden och Dkns lsts. avd. över anmärkningar mot instuktion för stadslökaren. lo/lo 2 Instrument Ang.anskaffana.e av instrument för stadsingenjörsicontoret. 21/ intyg Ang.intg över vatten från Stensjön. 20/6 11 Johanssor!,ron,Tol;orpsda1en n:r t1 c Ang,motion om 13. 8/8

10 Se Inköp. Jordkip Ang. motion om sicattebefrielse.19/12 15 Johansson,Karl Vilctor,Toitorpsdalen 41C Johanssor,Sven,Lugnet n:r16 Krokslätt.ng.motion om skattebefrieise,avslag.20/6 13, 3/8 7 ng.moti.on om skattebefrielse. 21/3 28, 23/5 6 Jonansson, Johan,Kroks1tt Hökegrden Ang,.rnotion om skattebefrieise,avslag.8/8 7 Kommunalborgmästaren Ang. val av kommunala befattningar. 21/ii 9 Kommunal Befattningar Se a. Kommunala Arbetslöshets-och Hjlpko:rnnttén - xig vij. a sadan Ic-omnite- 2-5,--9 Voriatten for fcrdelning avbygnadsian Kommittén för bostadslneförmedling 1 ng.anslar till denna. 23/5 7 ng.ordnandet av stadens kloaksytem. 21/11 15 loaksstem ng.motion om s1c&ttebrfrelse. 20/6 3 Karlsson,Verner,Oustafsberg n:r 2 Ang.motion om sicattebefrielse. 23/5 6 ar1eson,karl Vilhelrn,Bros1tt n:r 1 träden.l9/12 13.ng.kallele till allmän radstuga och ztfges samm_n Fallelse k Se Järnvgsstyreisen. Järnvgsövergngar. sättande av grindar vid järnvgsöverg1ngar. 19/12 Äng.beslut att till denna ingl med begäran om upp Jrnvsstyre1sen,Kung1. 8/8 13, 7/9 14, 10/10 21, 21/il 21, 19/ Se 1/3 19, 21/3 34, 25/4 14, 23/5 21, 20/6 16, Justering av protokoll Johaissori,Axe1 Haraid-,roten M n:r 34

11 Ang.d J Kommunalborgmastaren ig faststjiej.se av lonestat för denne 8/8 l Ang.ytti ande över ansl5knngshandlingar till kom Kommunalfö rfattningssakkunnj ga munalborgmstaretjnst sbetn: reötting t re av koiimunala förtroendeupdrag. 23/5 13 Kommunaloinbud Ang.vai av kommunalombud för mantalsskrivnng. 21/il 3 Koil1muna1rådm. fl Ang.val av kommunalrå4män och suppleanter för dessa. Kredit 8/8 5, 7/9 6 Ang. anhitande av kredit av Dkn. 21/3 7 ng.kredit löpande rknng.19/12 11 k Kroks1tt Hökegården ang.erbjudande till staden att inköpa mark & egendom. 21/11 18 dennn 1 Kroks1tt.örgården Ang. motion om övertagande avgatumarien i Krokslätt Sörgården, 21/11 19 Ang. övertagande av hjusledning i Kroksltt Sörgården. lo/lo 5 Kroksitts Poetstation.ng namnforändring 21/ /4 8 Krålcetorp St. Se St. Kråketorp. Kungl. Jrnvgsstyrelsen 3o Jårnvgsstyrelsen,Ku.ng1, Kungl. Maj:ts resolution Ang.införande av folkskolestyrelse 1 Mölndal. Kungöreiser 7/9 2.ng.kungöre1sers infc5rande i vissa tidningar. 1/3 14 ng.föredragning av Kungl.LIaj ;ts Befailnngshavandes - kunglirelse av den 28 april /5 12 ang. resicrifter för forsling inom Mölndal av avträ desrnnen.8/8.3

12 Lingfrbundet Se Organisation. ing.införande av köttbesiktningstv&flg. lo/lo 1l Li].jenberg,..PörSte Stadsingenjör,öteborg ii. Kottbesiktningstv&flg Ang.motion om inrättande av en dylik.25/5 17 KöttbesiktniflgSbr fr ing.kredit å löpande räkning.19/12 4 Löpande räkning 3e Avlöning : Lön,Lönerelering,Lönes-tat vattnet ocii stränderna omkring Sisjn.8/8 4 Ang.skrivelse från Länsstyrelsen rör, expropriation av Länsstre1sen fond. 19/2 2 ng.upptagande av beviljat lån ur Statens Bostadslåne lo/lo 13 Ang.ansökan om lån ur Statens Bostadslånefond. 8/8 10 Ang. beslut att söka lån i Statens Bostadslånefond. ng.rvisionsberätte1se rörande räkenskaper för år /6 IÅivsmedelsnäLnnden Ryet. 19/ otion om framdragande av ljuslednirig å övra 10/lo 5 ng.övertagande av sådan i Krokslätt Sörgården. Ljasledning Ang. motion om skattebefrielse. 8/8 13, 7/9 9 Lithander.ugust Ivar,roten G n:r 36 mande år av kr. 500:-. 21/11 8 4ng.beslut om att bevilja förbundet ett anslag för kom-. slag för kommande r. io/io i8 Aaig.remiss till Dkns ista avd.av framställning om an

13 Marki nk up Mantalsekrivning e Inkop Ang.vai 21/ai3.Iattsson,01of rltonroten M n:r 25 Matvarustadga Ang.inotjon otleicattebefrielse. 8/8 7 Motion Ang.rnatvarustadga för staden.25/ 4 10 Ang.nytt adressysteni 1 Toltorpsdalen.20/6 12 Ang.JJ.Böressons motion om inköp för staden av jordom råd.e. 21/11 17 Ang.beslut att inköpa jordområde i To1torp,J.?.Börjesons motion Ang.övertagande avgatumaricen i Krokslätt SLirgården. 21/11 19 Ang.A.Z.Danielsgons att vög åryet måtte iståndsättas. 8/8 15 Ang.inrättande av köttbesiktningsbyrå. 25/5 17 ang.framdragande av ljusledning å övra Ret. 19/12 16 Ang.nattelefon.l/5 13 Ang.ordnande av saluhall. 10/10 19 ing.den s.k. Sodomslidens iståndsättande. 8/8 14 Ang.Axel Spännares m.fl.motion om bidrag till väganlägg ning. 8/8 i6. 10/10 8 Ang.borttagande av sten från toiit i roten A n:r / /5 8 ix1g.3tadrnas Allmänna Brandstodsbolag om val av komni té.se Avs1a. Ang.3ödra Lidens iståndsättande i trfikabelt skick. 1/5 12 Ang.skattebefrielse,Se Skattebefrielse ang atstrckn1ng a taen for telefonstationens oppet hallande. el/ii 11, 19/12 i8 Ang.åstadkoumande av bättre trafikförhå.llaaden vid Möln dalebro. 20/6 15 g.vatten-och avlbppsledning. Se Vatten-och avlopsledning. Ang.iordningställande av väg. 21/5 53

14 [ ivll5ladals Folcbi1dningsförbund 1. kng.remiss till Dkns leta avd.v framställning om Mölndals Municipa1saahfle anslag för kommande år. 10/10 18 Afl. beslut om att bevilja fbrbundet ett anslag av 1.500kr. för kommande år. 21/11 7 Ang. revisionsbertte1se rörande samhällets räkenskaper för år /6 2 H. Namnförändring Ang. Heden. 7/9 8 1/3 8 Ang.rroksiätts Pöstetatjon. 21/3 11, 25/4 8 Nattelefon Ang.motion om införande av nattelefon. 1/3 13 Nilsaon,James Georg, Ang.inotion om skattebefrielse. 10/10 3 Nore nslca Stiftelsens Område ing. öppnande av väg över detta område. 25/ /5 9 ikterhetsndmnd Ang. -.-al av 1/3 18 Nödhjälosaroeteen Ang.utde1ning.avträbottejng 0 till bete anställda.1q/1o 17 i sådant ar 0. Olsson,dernan,roten K n:r 24 Ang.motion om skattebefrjejee. 23/5 15 Omorganisation e Organisatj rd-för-a4en -i t. Organisatjn e t.f.5tadgstreisens ordförande, av Byggnadsnfl 21/3 avrevisjon 5 för stadens rkeflskaper f. oc1 förvaltning 21/11 6

15 Örgnisation Ang. upr.g åt förste stadsingenjören A. liljenberg Göteborg att utarbeta organisationspian för Möln dale stad. 20/6 5 P. Pensionsfrågan Angordnande av denna för stadens befattningshavare. lo/lo 4 Pensi onsnänden Ang.val av ledamöter och sujdleanter. 21/3 25 Pettersson,Per August,roten F n:r 20 Ang.rnotion om skattebefrielse,avslag.8/8 13, 7/9 9 Pettersson,$ven 01of,iIö1ndalsbro n:r 47.ng.motion om skattebefrielse. 20/6 14, 8/8 7 Po1iskren.L.ng.avs1ag å Stadsstyrelsens framställning om utök ning av po1iskren. 21/3 l3 Prenumeration & Post-och Inrikes tidningar Se 19/12 12 Protokoll Ang.proto:oll fr.sanmanrökning av de vid stadsfull naktigevalen avgivna röster. 20/2 2 Ang.protoltollets uppläsning. 20/2 11, 1/3 19, l/3 1 Provinsialläicaren,Förste Ang.provinsialläkarens anmärkningar. 26/4 3 1 Pumpetation 4..(...: Ang. anslag för anläggning av pumpstation.vid Stensjöns utlopp. 21/3 8 R. Rabatt Ang.borttagande av rabatten å vissa vattenavgifter. 8/8 9 emiss.enästa sida.

16 15. Remiss - Ang.remiss till Stadsstrelsen av ärende rorande axmonerng utmed vägarna. 10/10 20 ng.remiss till Dkns leta avd.av framställning om anslag, lo/lo i8 kng.remiss av handlingar rörande instruktion för stadslaicaren. 7/9 4 Ang.remiss rörande reglemente fö Stadsstyrelsen. 21/3 15 Ang.remiss till alberedning. 20/2 7, 20/2 9 evisionon för Stadens räkenskaper och förvaltning Revisionsberättelse Revisorerna Ringbanefrågan Rådstuga,Allman Ang.omorganisation. 21/il 6 Äng.Fäsebergs borgerliga kommuns räkenskaper för år /6 1 Ang.ommu.naia rbets1shets-och Hjälpkormittns räkenskaper för år /6 3.ng.Livsmedelsnamndens räkenskaper för år /64 ng.möi.a1s 1Iunicipa1samhöfles räkenskaper för år /6 2 ng.bordläggnjng av ärende rörande revisorernas be rättelse. 23/5 14 Sel/3 7 Aug.kallelse till allmän rådstuga.l9/12 13 S. Salujiall Z_ arkuing.ng.motion om ordnandeav salulaall. 10/lo 19 Sammanträden flg.protoko1l från sammanräkning ave vid tigevalen avgivna röster. 20/2 2 ing.ajournerjng av sammanträden. 21/3 13 till 19/1 13

17 l L 1 B n:r 23 d, 21/3 28, 23/5 6 n:r 14 8/8 7 Ang.avsiag motioner om skattebefrje13ejn1nade flassky1dige. 21/3 23 n.ans1ag till Sjuiasgor. 21/11 10 av Ombud. vid sa )manträde med tin shusbyg. av nedanst.ende personer. Skattebefrielse - - Ang.tjcje fr Stfges sammanträden 1/3 15.3&11nantraden fo - Luickassor Ang.bifallna inotioner om skattebefrielse in1rnnade av 2nsson,JohKroks1ätt Hökegård.en, 21/3 28, 23/5 Karlsson,Verner,Gustafsberg n:r 2,Krokslätt, 20/6 8J Kr1sson,Kar1 Vilhelm,Broslätt n:r 1, 23/5 6 Pettersson Per -ugust,roten F n:r 20, 8/8 13, 7/9 9 Hallétedt Bror Erik, ElOwssonElow Bir io/io 3 Johanssonari Viktor,Toltorpsdalefl 41 c, 20/6 13, JOhansgon,Axel ara1d,roten.m n:r 34, 8/8 7 brahamsson,augusta,roten M n:r is, 23/5 16, 20/6 7 OlBSOn,Hermn,roten K n:r 24, 23/5 16, 20/6 7 Andersson,Sven Himer,Srg&rden n:r 48, Kroksiatt, ndersson,oskar,da1s steri,jarås, 23/5 6 Zachrfson,1joraroten n:r 15, 8/8 13, 7/9 9 nedanst.ende personer: 1attsson,0lDf nton,roten il n:r 25 8/8 7 Lithander,ugust Ivar,roten G n:r 36, 8/8 13, 719 Berntsson,Hjlda Ceci1ia,ustafsberg IV n:r 29, Johansson,Sven,Lugnet n:r 16,Krokslätt, 19/12 15 Pettersson,Sven01of,d1nda1sro n:r 47, 20/6 14 Iilsson,James Georg, io/io Selin,Edit, phansson,aron,toltorpsdalen 41 e,20/6 13, 8/8 7 Thoreson,Emma,Krokslätt, 8/87 21/3 17 8/87 1 8/5 13, 10/ /6 1, 8/8 1 10/10 3

18 Skiljenämnd för värdéring av tomt ng.val av ledmöter fcr värderiiig av tomt 1 Bos grden.10/10 16 Skrivelse kng.skrivelse frän Lnsstyre1sen rörande expropriation av vattre och stränderna ornkrin Siajön. 8/8 4 Somarkolonier Ing.anslag för so;nmarkolonier. 21/11 9 Spännare,xe Ang.framställning om bidrag till väganläggning. 8/8 16 Stadens Befattningshava e ng.lönereglering för dessa.21/]j. 5 Ang.ordnandet av pensionsfrågan för dessa. lo/lo 4 Stadens vapen Se 1/3 16, Ang.förslag till vapen, 21/3 9 Stadsfi.skalen t.f. :1 Ang.lön för t.f.staåsfiskaien. 20/2 10 Stadsfullmäktige ng.antagande av arbetsordning. 21/3 3 Ang.ersättning_till sekreteraren. 25/4 5 Ang.kallelse till samnanträden. ng.motion om tryekning av Stfges handlingar. 23/5 15 Ang.va1berenjngsnäden 5 funktion som Stfges bered... ningsutskott. 21/3 io Stadsfullmäktiges sammanträden Se saanmnträden Stadsingenjör ng.ti11sättate av stadsinaerjör. 23/5 &.ng.val av stadsinenjör.8/3 12, 7/9 5 Stadsläkare Ang.anskaffa 5 av instrument till detta. 21/ii i Ang.rernjse av handlingar rörande i.nstra:tjon för stads 4 7/94 - i5karen. 25/4511, 23/5 Si Stadsrevjsjon över anmrknja mot instruktion 10/10 2 ing. antagande av lnstruktior för denna. 19/12 6 Stadsplan :

19 Stora Sten Stat. seing utmed vägarna. lo/lo 20 Lng.reglemeute. i/ 10 Ang.föordnande för t.f. Stadsstyrelsen. 1/3 1 21/5 4 An framet 11 om an1ag tall eser och möbler - 25/41.ng.faststä11else av stadsplan för f.d.municipalsmhället. StadsstyrelseflS ordförande t.f. Stadsplan Statens Arbts1ö5htS0i58l0fl Statens Bostads1nef0fld StenJrOSS Steflej öbackefl Stadsstyrelsen t.f. Stora Krået AngsUpp1eaflt. 10/10 15 ng.remiss tu 3tadsstreisen av ärende rörande annon Ang.lön- för derme.20/2 10, 1/3 9, 21/5 16 Se utgifte-och iniomststat. Ang.val av ombud för att uppva1ta denna. 21/11 13 Ang.beslUt att söica2fl ur denna fond. 3/8 10 Ang.ptagaflde av beviljat lån ur denna fond. l9j12 2 Ang.ingivefl ansöica om lån ur denna fond. 10/10 15 ng.motofl om borttagaflde av sten från tomt i roten ng. försäljning av sådan. 10/10 9 ng.derrnas förseeflde Ang.erbiUdae till staden att iniöpa demla egendom. ng.erbiud&fl till staden att inköpa denna egendom. Arg.avSiag A n:r 61, 21/3 52, 25/5 8 19/ /il 16 miti. 7/9 7 1aV vatten. 21/11 20 f5a11ning frfl detta Offi val av kom

20 .. - Svénslca Stadsförbundet Ang.beslut om inträde 1 detta förbund. 21/3 29 Sveriges Pension&:assa. Ang.anslutnin till denna. 21/11 4 Södra Liden An-.motjon rörande dennas istndsttande 1 trafikabelt skick. 1/3 12 T. Te1efonstat1o ng.motion om utsträcknirg av tiden för dennas öppet hliande. 21/11 11, 19/12 l8 Thorsson,Emma, Ang.motion om skattebefrielse. 19/12 7 Tingshusbyggnadsskyldige Ang,val av onbud vid sarmanträden med dees&. 21/3 23 Tomterbjudande Äng.tomterbjudande till landstinget för nytt epidemi SjUkhUS. 20/6 5 Tomtförsäljnir 1g Ang.försäljtjng av tomt för nytt epidemisjukhus, 8/8 6 Trafikförhkllanden Äng.motion om förbättrande av dessa vid Mölndalsbro. 20/6 15 Tryckning av Stadsfullmäktiges handlingar. Se 25/5 15 LT. Uppdrag ing.uppdrag åt förste stadsjngenjören A.Li1.eflberg att utarbeta organisatiorspl för Mölndals stad. 20, 6 5 tftsväg Se 25/4 13, 25/5 9 Utgifts och Inkomstetat. tng.utgift$_ inkomstetat för år /12 1]. Uthyrning

21 - 21/3 1/3 17 Val 21/3 i8 Ang.förslag om uthyrnirg av epidemjsju-huset i Bosgårde. TJthyrning : il: ledamöter ledauiöter 1 edamöter rels en. led amöter i Byggnadsnämnd en. i Fattigvrdsst me Drätsflkarnmaren. 1?osterbarnsnmn- Hyresnärnnden. Pen8ionsnamnd-en. 21/ / / /2 3 kommunalombud vid man1alsskrivning. 1tornmit för fördelning v byggnadslån. ledamöter och suppleanter i irbetslöshets och jä1pkommittn. 21/3 24 1edaniöter och suppleanter i Bibliotekssty.. relsen. ledamöter och suppleanter den. ledamöter och suppleanter i ledamöter och suotleanter i ledamöter i slciljenämnd för värdering av tomt å Bosgården, 10/lo 16, 19/12 ll Ombud vid bolagsstämmor med Fässbergs Bostads aktiebolag.. 21/3 27 ombud vid sammanträden metingshusbygg11ads kommission. 21/11 13 skyldige..ng.va1 avhä1sovårdsn.rnnd. ombud för att uppvakta Stadens Arbetsishete och suppleanter i till kommna1a befattningar. 19/12 9 i Dkns 3dje avd. 21/ /4 9 8/8 5 av kommunalr&dmän och suppleanter för dem. och sup1eanter och supp1earter i 1/3 4 21/ / /

22 Valdistriktsindelriing Ang. va1berednirigsnömndens funktion som Stadsfu1lmktiges beredningsutékott 21/3 10 Valberedningsndnnd. Va1beredningsninrd Ang.vaJ. av sldan. 20/2 6 vice ordförande. 20/2 5 Val av detta ärende. 21/11 1 a vägfnaakjner. 8/8 8 om anslag &18.DO0r.r ir: av erforderij_ Vgma8ijfle - 1ng.motion om iordningstäjlaade av väg. 21/3 23 ng.motion om den s.k.sodomsjdens iståndsättarade S/8 14.dng.;Z.Danie1ssons framstäjian att väg Ryet måtte ist_ stta8/b 15 Ang.ansjaå kr. ör vägars undehj1. 20/5 io lo/lo 10,21/10 2 Vägfö rbättring Ang.motionbm övertagande av vögbeisnjngen i Kroksltt Sör garden. 23/5 i8 Vägbelysning Ang.Axel Spännares m.f1.framstå11niig om bidrag till väg anläggning. 8/8 16 Väganläggni ng ng.motion om itförande av vatten-och avloppsledning & heden. 21/5 50 Äng.motion om vatten och avloppsledning i Broslätt. 23/5 i Vatten-och v1ops1edning Ang.borttagarde av rabatten å vissa vatteriavgifter. 8/8 9 Vattenavgift Ang.Stensjöbackens ± örseende med vatten. 21/11 20 Vatten Se Stadens vapen. Va Ang.valprotokoll för Stadsfu11mktigeva1en. 19/12 19 Vaiprotokoll Ang.motion rörande ändrad valdistriktsind.elning. 23/5 20 Stadsingenör. 8/8 12 Ang.val av Ordförande. 20/2 4

23 - Lt 5-4 $ (.1 I-. 5- c +) CI) I CI) 5-4. CI) OJ :4 -r\ co $- c J 6 :0 4-4 (1) t)c) 1) p p,-4 : i $4f,4 0) cd cd If cj 0) + r1 4-) 4 51 r4 cd p 0 51 ( cd cd V :0 54 r4 i-4 5-i --i -,C 54 H s-, 0 ocd 0. eo 51 1» - :0 :o 0 cd 0 CI) 0 9 H cd :0 9t!) cd r5 -cd C%J -H 51 rn :D tsl V. r4 i 0) 6 T- G) 0 0, r1 r r d i d r1 ø 6 cd -cd 4-) cd 1_

för år P0t0k0II 0h Handlingar Stadsfullmäktiges lylöludal

för år P0t0k0II 0h Handlingar Stadsfullmäktiges lylöludal 1938 för år P0t0k0II 0h Handlingar Stadsfullmäktiges lylöludal SAKREGISTER till Mölndals Stadsfullmäktiges Handlingar och Protokoll år 1938 Anm.: P = Stadsfullmäktiges Protokoll. II = Hand ingar. AL. P,

Läs mer

ci: L,1 C12 c-t r0 I.

ci: L,1 C12 c-t r0 I. - ci: C12-1 r0 I. 0 c-t 0 1-.1 0 H 0 L,1 Adressystem. - Aftonkurser anslag å 612:- kr. för anordnande av aftonkurser 1 slöjd för Anderas on,and.1. ana. dennes avsägeise från ledamotskapet i hlsovdrdsnäronden,

Läs mer

Stadsfullmäktiges i Mölndal Protokoll och Handlingar för år

Stadsfullmäktiges i Mölndal Protokoll och Handlingar för år Stadsfullmäktiges i Mölndal Protokoll och Handlingar för år 1953 C. IL Holmqvists Boktryckeri AB, Göteborg, 1954. H =,, Handlingar. Aum.: P = Stadsfullmaktiges Protokoll. år 1953 Mölndals Stadsfullmäktiges

Läs mer

Arbetsuppgifter, beslutanderätt och funktioner för Drätselkammaren

Arbetsuppgifter, beslutanderätt och funktioner för Drätselkammaren Arbetsuppgifter, beslutanderätt och funktioner för Drätselkammaren DRÄTSEL = FINANSFÖRVALTNING Reglemente för drätselkammaren finns i stadsstyrelsen A 1: 1 Drätselkammaren utsågs av stadsfullmäktige. 7

Läs mer

GNESTA MUNICIPALSAMHÄLLE 1883 1954

GNESTA MUNICIPALSAMHÄLLE 1883 1954 Sammanträdesdatum 1884 02 23 1 Förslag till ändring av brandstadga 2 Utlysande av möte ang förslag till förändrad brandstadga Sammanträdesdatum 1884 07 20 1 Val av ledamot och suppleant i byggnadsnämnden

Läs mer

Protokoll januari 1913. Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammaren i Luleå den 2 januari 1913.

Protokoll januari 1913. Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammaren i Luleå den 2 januari 1913. Protokoll januari 1913 Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammaren i Luleå den 2 januari 1913. Närvarande: Herrar Bennet, Brändström, Danielsson, Edström, Fernlund, Gustafsson, Ljungberg och Sandström.

Läs mer

Protokoll december 1913. Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 15 december 1913.

Protokoll december 1913. Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 15 december 1913. Protokoll december 1913 Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 15 december 1913. Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Thurfjell, Wallin, Burman, Brändström,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06 STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK Förslag till 2013-03-06 Stadgar för Lomma Träningsverk, ideell, förening, fastställda 2013 03 06, sid 1 av 5 1. Ändamål. Föreningen ska, i egen regi eller via

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Vimmerby kampsportsförening STADGAR

Vimmerby kampsportsförening STADGAR Vimmerby kampsportsförening STADGAR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningen bedriver kamp inriktad idrott för både barn, ungommar och vuxna. Föreningen verkar för en alkohol, drog, doping och fördomsfri

Läs mer

Protokoll april 1914

Protokoll april 1914 Protokoll april 1914 Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 1 april 1914. Närvarande: Herrar Fagerlin, Rosengren, Hellstén och Lindgren. 1. Protokollet för den 6 februari föredrogs

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer

Stadgar för Lunds Pistolklubb

Stadgar för Lunds Pistolklubb Stadgar för Lunds Pistolklubb Stadgar för Lunds Pistolklubb, nedan kallad föreningen, med säte i Lunds kommun. Föreningen bildades den den 9 september 1936 (sprungen ur Lunds Skytte Gille, grundad 1889)

Läs mer

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor.

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor. Stadgar för Svenska Conductorsföreningen 1 Ändamål Föreningen skall organisera conductorer verksamma i första hand i Sverige. Föreningen skall bidra till dels en kvalitetssäkring av medlemmarnas yrkesutövning,

Läs mer

För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965.

För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965. STADGAR För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är Att främja intresset för i

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Protokoll augusti 1913. Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 29 augusti 1913.

Protokoll augusti 1913. Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 29 augusti 1913. Protokoll augusti 1913 Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 29 augusti 1913. Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Thurfjell, Brändström, Aurén, Lindquist,

Läs mer

Stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening

Stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 10 1(1) Gäller från Diarienummer 2011/387 Antagen: kommunfullmäktige 2011-10-31 102 Fastställd av ordinarie föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening 2009-04-02 Stadgar

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

GÖTEBORGS TURNFÖRENING

GÖTEBORGS TURNFÖRENING För den ideella föreningen Göteborgs Turnförening (GTF) med hemort i Göteborgs kommun. Föreningen bildades 19 november 1932 na senast fastställda / ändrades av årsmöte den 4 april 1998, och justerades

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

STADGAR Föreningen Pure Power

STADGAR Föreningen Pure Power STADGAR Föreningen Pure Power Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 2014-08- 04 STADGAR för den ideella föreningen Pure Power med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 22 augusti

Läs mer

%ad 4// Vansbro kommun. Kommunstyrelsen Protokoll 2014-09-16. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15.

%ad 4// Vansbro kommun. Kommunstyrelsen Protokoll 2014-09-16. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15 ande Karl Björklund, M Nall Lasse Andersson, S ej 219-221 Per-Anders Westhed, C ej 219 Torsten Larsson, KD ej 2 19-220 Anders

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Ordens Allmänna Lag Kapitel I - XII

Ordens Allmänna Lag Kapitel I - XII Kapitel I - XII Fastställd vid General Konvent i Visby 2013 att gälla från den 4 augusti 2013. Innehållsförteckning Paragraf Rubrik Sida 1 Kapitel I. Organisation 1.1 1 Fyra organisatoriska nivåer 6 1.2

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB

NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB Till grund för dessa stadgar ligger -RF:S NORMALSTADGAR FÖR IDROTTSFÖRENINGantagna av Riksidrottsstyrelsen 1992-10-15. STADGAR För den ideella föreningen -NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB- med hemort i Norrköpings

Läs mer

Stadgar för Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Stadgar för Svenska Byggnadsarbetareförbundet Stadgar för Svenska Byggnadsarbetareförbundet Gällande från 4 juni 2010 (ersätter stadgarna från 16 juni 2006) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Uppgift 3 2 Organisation 4 3 Förbundsstyrelsens säte 4 4 Inträde 5

Läs mer