S A K R E G 1 T t. till ST D3FULLM1T 1 GES POTOKO1. under år J _*._

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S A K R E G 1 T t. till ST D3FULLM1T 1 GES POTOKO1. under år 1922. J _*._"

Transkript

1 J _*._ under år 4Ii POTOKO1 ST D3FULLM1T 1 GES till S A K R E G 1 T t

2 brahamsson,augusta,roten M.n:r 18 Ad.ressyst em.ng.motion om skattebefrie1se.2/3 6 Ang.motion om införande av nytt. 20/6 l2 Ajournering av protokoll Se 21/3 l3 Allmänn rådstuga Ang.kallelse till. 19/12.l3 Axidersson,Oskar,Dals säten,fjärås Ang.motion om skattebefnielse. 23/5 6 Andersson,Sven Hilmer,Sörgården n:r48,krokslätt Annonsering ns1ag Ang.motion om skattebafrielse. 20/6 l4, 8/8 7 Ang. remiss till Stadsstyrelsen av ärende rö rande annonsering utmed vä;arn.. lo/l020 Ang.tilläggsanslag för biblioteket. 7/9 j10 Ang.beviljade anslag till bildningsverksamhet för:jiölndals Polkbildningsförbund av kr. 1,350:,Göteborgs fögdenis föreläsningsfö rening av kr.150:-,arbetarnas Bildningsf ön bund av kr.500:-. 21/ Ang. framställning från Stadsstyrelsen om anslaz till skrivhjälp å Drätselkontoret och anslag till expenser och möbler för t.f.stadsstyrel sen. 21/3 4 Ang.anslag till kornmitt4n för bostadslåneförmed lingon. 2Z/5 7 Ang.beviljat anslag till komrnittn för bostads låneförmedlin;eri. 19/12 3 Ang.beviljat anslag för Lingförbundet.av kr.500:- 2l/llS Ang.anslag för anläggning av provisorisk zpøa tion vid Stenej öns utlopp. 21/3 8 lng.remiss till Dkns leta avd,av framställning om anslag för kommande år från Llölndals Folkbild

3 Anslag., ;öteborgs fögde 00 ris fiire1äsningsfrenijg. Arbetarnas bild ningsförbu.nd. 10/lo 18 Ang.anslag för sommarkolonier. 21/11 9 Ang.anslag till sju:kassor, 21/11 io Ang.anslag å 10,000 kr.för underhåll av vägar. 20/6 lc, 10/lo 10, 21/11,z Ang.hemstalian om anslag för inköp av erforderliga Arbetarnas Bi1dingsförbund vägmaskiner. 8/88 ng.remiss till Dkns ista avd.av framställning om anslag för kommande år. lo/lo 18 Ang.beslut att bevilja ett anslag av 500:- kr. för kommande år. 21/il 7 Arbetslöshets och Hjälpkommitn Ang.vai av ledamöter Och surpleanteri denna. 21/3 24 rörande räkens:arerna för år l92l.2o/ 3 Arb et s ordning ng.antagande av arbetsordning för Stfge. 21/3 3 Arkiv Ang.inredning av arkiv. 8/8 11 Arvode Se Avlning. Avskrivning av ärende Avloppsfråga Se 25/4 7,23/5 8,2Z/5 9,2l/ll l Ang.ordnandet av stadens avläppsfråga. 21/11 15 Avlopps-och vattenledning Ang.motion om utförande av vatten-och avloppsled ning i Broslätt. 23/5 19 Ang.A.B.Eliassons förfrågan rör.frarndragande av avloppsledningar å Solängen, 8/8 17 Ang. svar å A.B.Eliassons förfrågan. 7/9 11 Ang.motion om utförande av vatten-och avloopsled ning å Heden. 21/3 30

4 - - - Avlöning Ang.avlöning för t.f.stadsstyrelsens ordförande och för t.f.stadsfiskalen. 20/.2 10, 1/3 9 Ang.fastställelse av lönestat för kommirnalborgmastaren 8/8,jl Ang.lönereglering för stadens befattningshavare. 21// 5 Avslag Ang.avslag å Stadsstyrelsens hemställan om utökning av poliskåren. 21/3 13 Ang. avslag å framställning från Städernas Allmänna Brandstodsbolag om val av kommitté. 7/9 7 Avsägelser. Ang.avsägelse av ledamotskap i Dkns 3dje avd. 7/9 12 3, Berntsson,Eilda Ceci1ia,astavsberg IV n:r 29 Ang.motion om skattebefrielse,.6/8 13, lo/lo 3 Bere dningsut skott et ng.uppdrag åt detta att föreslå ersättare för le damöter 3dje avd, av Dkn. 7/9 13 Biblioteket Ang.tillägsans1ag fr biblioteket. 7/9 10 Bibliotekstyrelsen Ang.val av ledamöter och suppleanter i denna. 21/3 20 Bidrag Ang.motion om bidrag för vaganläggning i Solängen, 8/8 16 Björk,&unnar,Hökegården n: r14 Ang.motion om skattebefrielse,avslag. 8/8 7 Björklund,J,A,,LIölndal Se Bostadslån. Bolagsstämmor. g val av ombud vid bo1agsstaor med Fässoes Bostaas aktiebolag, 21/3 7 - Bosgarc&er Se 5 ljenrnnc.,

5 V 1kommjtta Bostads1ån för förmedlin Ang.J.!.Björklunds avsägelse från uppdraget att vara ledamot 1 denna. 21/3 31 Brandche fan g.ienna kommitt4. 23/5 7 Brandt elegrafanläggning avtackande av denne. 19/12 10 Ang.merkostnad för brandtelegrafanlaggning. 25/4 Byggnads lån ing. val av kommitté för fördelning av by2gnadslån. 25/4 9 Byggnadsnämnd Ang.organisat ian av byggnadsnämnd 1/3 5 Ang.val av ledamöter och suppleanter. 21/3 26 Byggnadsverksamhet \.ng.förs1ag av Karl Hedlund. Se Hedlund. Ang.förslag till föreskrifter med avseende å bygg nadsver:samhetens ordnande utanför det plan 1ada området. 23/5 10 Börjesson,J.F..ng.motion av denne om inköp av jordområde för sta den i Poltorp.21/fl 17 D. Danielsson,K.A. Ang.motion av denne m.f 1. att väg å Hyet måtte ståndsättas.8/8 15 i De Arbetslösas Förening Drät se ikammaren Ang. inbjudan från denna förening. 20/8 8 ng.dkns uppdelning å avdelningar. 1/3 3 ing.udpdrag åt Beredningsutskottet att föroslå er sättare för ledauots1ap i kammarens 3dje avd. Se 7/9 13!ng.ändring av ledamöternas fördelning. 21/3 14

6 4 Dr&it s e lkammaren Ang.anhitaiade av kredit. 217:3 6 Ang.val av ledamöter och suppleanter. 1/3 3 ng.va1 av ledmter i kammarens dje avd. 10/10 14 g.avsagelser från ledamotskap i kammarens 3dje avd. 7/9,l2 Ang.antagande av reglemente. 21/3 2, 8/8 2 Ang.remiss till kammarens leta avd. av franist. om anslag. 10/10 18 Ang.kammarens ista avdelnings och Hälsovårdsnämmdens Drätselkontoret yttrande över anmärkningar mot stadsläkaren. lo/lo 2 instruktion för Ang. t.f. Stadsstyrelsens framställning om anslag till skrivhjälp å Drätse]Jcontoret. 21/3 4 E. EliasSon,A.B. Ang.föffrågan från denne rör. framdragnin av av ].oppsledning å Solängen. 8/8 17 i.ng.svar å denna förfrågan. 7/9 11 Elowsson,Elow Birger, Ep,demisjukhus Ang.motjon om skattebefrielse,avslay, lo/lo 3 Ang.förslag om uthyrni av erdemisjukhuset å 1 Boegården. 21/3 l8 Ang.erbjudan 5 av tomt till landstinget för nytt epedemisjukhus. 20/&. Ang.Försäljnjn av tomt för nytt epédemisjukh Epdemivården Ang.denna )udande provisorjsa ordnande. 1/3 ll Se

7 7 ttning Ang.ersättning till stfges sekreterare. 25/4 S5 Expropriation Ang. skrivel?e frän Lsr1snrör_expropria±Jrni av vattnet och strnderna omkring Sisjn. 8/8 4, lo/lo 6 Fast i gh et s ink p ang.erbjudande till staden att inkjpa egendomen St. Åby. 21/11 16 Ang.erbjudande till Hökegården. 21/11 stade att inköpa mark 13 Eroksl.tt Aug. erbjudande till Itråketorp. 19/12 staden att inköpa egendomen St. 17 Fattigvårdssterelsen _ng.val av ledamöter och suppleanter. 1/3 4 Ang.reglefnente författigvrdsstre1sen. 10/10 12 Po1ksko1est7re1sen Ang.inforande av fo1kskolestrelse. 25/4 2 ang.iungl.maj:ts resolution aug. infrande av folk skolestyrelse.7/9 2 Ang.bestäinmande av antalet ledamijter i Folksko1est7relsen 7I93 Fprsåker Kronogården Aug. inlci5p av tomt från denna egendom. 20/6 9 Poste rbarnsnöinnåen ang.val av ledamöter och suppleanter i fosterbarns -t nämnden. 21/3 22 Fässbergs Bostads Aktiebolag Aug. val av ombud vid. bolagsstämmor med detta bolag. 21/3 27 Fässbergs Järnvägsstation Ang.namnförändriflg å Fässbergs Jarnvögsstation. 1/3 8 21/3 6 öree1crifter Ang.fre1ag till föreskrifter med avseende å. byggnads_ verksamhetens ordnande utanför det planlagda området.

8 - - Föreskrifter forts. 1 Se 23/5 10 Purordnande ng.fcrordnande för t.f. Stadsstyrelsen. 1/3 1 Gatsten tng.fl5rvrv av fri gatsten. 10/lo 7 Gatumark ng.inköp av tomt för gatumark. 25/4 4, 25/5 5 ng.gatumark i Kroks1tt Sörgården. 21/11 19 Göteborgs Fögderis Före1sningsförenng..ng. remiss till Dkns leta avd.av framst5l1nin om anslag för kommande år. 10/lo 18 2ing.beslut oui beviljande av ett anslag av kr. 100:- tfll denna förening.21/11 7 H. Hallstedt,Bror Erik Ang. motion om skattebefrielse,avslag. 10/10 3 Heden Ang.namnförndring. 7/9 8 Hedlund,Karl - Ang.förslag av denne att byggnadsnsnnden måtte vid be viljandet av tillstånd till bebyggande avtomter utom stadspianlagda området å Egna Hemsområdena för hindra uppförandet av större hyreskaserner. 23/5 11 iyresnämnd sing. Hyresnnnd. Se 1/3 6 ung. val av ledamöter och suppleanter i Hresnrrnden. 21/3 21 Hä1sovrn.und ng.val av Hä1ovårdsnömnd. 1/3 17 ng. förslag till forsling av avtradesiren. 2l/ 19 ng.iiisovårdsnmnaens och Dkrw leta avdelnings yttrande över anrkningar mot instruktioren för stads15kren. lo/lo 2

9 - - Äng.motion Hä1sov&rdsti11sunings:ian Aflg.tiiisättandet av hlsovrdstil1sningsrnan. 25/4 12 iög1und,johaj,rotel B 23d om skattebefrielse. 21/3 28, 25/5 6.L. InkQp ing.j.p.börjessons motion om inköp av jordområde 1 Toltorp.21/l1 17.ng.bes1ut i samma ärendé. 19/12 5 Ang. erbjudande till staden att inköpa egendomen St. Åby.21/11 16 Ang.erbjudande till staden att inköpa mark 1 dkegården. /iq.c. Krokslätt Ang.erbjudande till staden att inköpa egendomen St. råketorp.1/l2 17 ang.inköp av tomt från Forsåker ironogrder. 20/6 9 Ang.inkL5p av tomt fjr gatumark. 25/4 4, 23/5 5 Instruktion Ang.hei;st11an om anslag å kr.för inköp av er forderligaaskiner. 8/8 8 Ang.reraiss av handlingar rörande instruktion för stads 1karen. 7/9 4 Ang.antagande av instruktion för stadsrevisionen. 19/12 6 Ang.yttrande från Hälsovårdsnämnden och Dkns lsts. avd. över anmärkningar mot instuktion för stadslökaren. lo/lo 2 Instrument Ang.anskaffana.e av instrument för stadsingenjörsicontoret. 21/ intyg Ang.intg över vatten från Stensjön. 20/6 11 Johanssor!,ron,Tol;orpsda1en n:r t1 c Ang,motion om 13. 8/8

10 Se Inköp. Jordkip Ang. motion om sicattebefrielse.19/12 15 Johansson,Karl Vilctor,Toitorpsdalen 41C Johanssor,Sven,Lugnet n:r16 Krokslätt.ng.motion om skattebefrieise,avslag.20/6 13, 3/8 7 ng.moti.on om skattebefrielse. 21/3 28, 23/5 6 Jonansson, Johan,Kroks1tt Hökegrden Ang,.rnotion om skattebefrieise,avslag.8/8 7 Kommunalborgmästaren Ang. val av kommunala befattningar. 21/ii 9 Kommunal Befattningar Se a. Kommunala Arbetslöshets-och Hjlpko:rnnttén - xig vij. a sadan Ic-omnite- 2-5,--9 Voriatten for fcrdelning avbygnadsian Kommittén för bostadslneförmedling 1 ng.anslar till denna. 23/5 7 ng.ordnandet av stadens kloaksytem. 21/11 15 loaksstem ng.motion om s1c&ttebrfrelse. 20/6 3 Karlsson,Verner,Oustafsberg n:r 2 Ang.motion om sicattebefrielse. 23/5 6 ar1eson,karl Vilhelrn,Bros1tt n:r 1 träden.l9/12 13.ng.kallele till allmän radstuga och ztfges samm_n Fallelse k Se Järnvgsstyreisen. Järnvgsövergngar. sättande av grindar vid järnvgsöverg1ngar. 19/12 Äng.beslut att till denna ingl med begäran om upp Jrnvsstyre1sen,Kung1. 8/8 13, 7/9 14, 10/10 21, 21/il 21, 19/ Se 1/3 19, 21/3 34, 25/4 14, 23/5 21, 20/6 16, Justering av protokoll Johaissori,Axe1 Haraid-,roten M n:r 34

11 Ang.d J Kommunalborgmastaren ig faststjiej.se av lonestat för denne 8/8 l Ang.ytti ande över ansl5knngshandlingar till kom Kommunalfö rfattningssakkunnj ga munalborgmstaretjnst sbetn: reötting t re av koiimunala förtroendeupdrag. 23/5 13 Kommunaloinbud Ang.vai av kommunalombud för mantalsskrivnng. 21/il 3 Koil1muna1rådm. fl Ang.val av kommunalrå4män och suppleanter för dessa. Kredit 8/8 5, 7/9 6 Ang. anhitande av kredit av Dkn. 21/3 7 ng.kredit löpande rknng.19/12 11 k Kroks1tt Hökegården ang.erbjudande till staden att inköpa mark & egendom. 21/11 18 dennn 1 Kroks1tt.örgården Ang. motion om övertagande avgatumarien i Krokslätt Sörgården, 21/11 19 Ang. övertagande av hjusledning i Kroksltt Sörgården. lo/lo 5 Kroksitts Poetstation.ng namnforändring 21/ /4 8 Krålcetorp St. Se St. Kråketorp. Kungl. Jrnvgsstyrelsen 3o Jårnvgsstyrelsen,Ku.ng1, Kungl. Maj:ts resolution Ang.införande av folkskolestyrelse 1 Mölndal. Kungöreiser 7/9 2.ng.kungöre1sers infc5rande i vissa tidningar. 1/3 14 ng.föredragning av Kungl.LIaj ;ts Befailnngshavandes - kunglirelse av den 28 april /5 12 ang. resicrifter för forsling inom Mölndal av avträ desrnnen.8/8.3

12 Lingfrbundet Se Organisation. ing.införande av köttbesiktningstv&flg. lo/lo 1l Li].jenberg,..PörSte Stadsingenjör,öteborg ii. Kottbesiktningstv&flg Ang.motion om inrättande av en dylik.25/5 17 KöttbesiktniflgSbr fr ing.kredit å löpande räkning.19/12 4 Löpande räkning 3e Avlöning : Lön,Lönerelering,Lönes-tat vattnet ocii stränderna omkring Sisjn.8/8 4 Ang.skrivelse från Länsstyrelsen rör, expropriation av Länsstre1sen fond. 19/2 2 ng.upptagande av beviljat lån ur Statens Bostadslåne lo/lo 13 Ang.ansökan om lån ur Statens Bostadslånefond. 8/8 10 Ang. beslut att söka lån i Statens Bostadslånefond. ng.rvisionsberätte1se rörande räkenskaper för år /6 IÅivsmedelsnäLnnden Ryet. 19/ otion om framdragande av ljuslednirig å övra 10/lo 5 ng.övertagande av sådan i Krokslätt Sörgården. Ljasledning Ang. motion om skattebefrielse. 8/8 13, 7/9 9 Lithander.ugust Ivar,roten G n:r 36 mande år av kr. 500:-. 21/11 8 4ng.beslut om att bevilja förbundet ett anslag för kom-. slag för kommande r. io/io i8 Aaig.remiss till Dkns ista avd.av framställning om an

13 Marki nk up Mantalsekrivning e Inkop Ang.vai 21/ai3.Iattsson,01of rltonroten M n:r 25 Matvarustadga Ang.inotjon otleicattebefrielse. 8/8 7 Motion Ang.rnatvarustadga för staden.25/ 4 10 Ang.nytt adressysteni 1 Toltorpsdalen.20/6 12 Ang.JJ.Böressons motion om inköp för staden av jordom råd.e. 21/11 17 Ang.beslut att inköpa jordområde i To1torp,J.?.Börjesons motion Ang.övertagande avgatumaricen i Krokslätt SLirgården. 21/11 19 Ang.A.Z.Danielsgons att vög åryet måtte iståndsättas. 8/8 15 Ang.inrättande av köttbesiktningsbyrå. 25/5 17 ang.framdragande av ljusledning å övra Ret. 19/12 16 Ang.nattelefon.l/5 13 Ang.ordnande av saluhall. 10/10 19 ing.den s.k. Sodomslidens iståndsättande. 8/8 14 Ang.Axel Spännares m.fl.motion om bidrag till väganlägg ning. 8/8 i6. 10/10 8 Ang.borttagande av sten från toiit i roten A n:r / /5 8 ix1g.3tadrnas Allmänna Brandstodsbolag om val av komni té.se Avs1a. Ang.3ödra Lidens iståndsättande i trfikabelt skick. 1/5 12 Ang.skattebefrielse,Se Skattebefrielse ang atstrckn1ng a taen for telefonstationens oppet hallande. el/ii 11, 19/12 i8 Ang.åstadkoumande av bättre trafikförhå.llaaden vid Möln dalebro. 20/6 15 g.vatten-och avlbppsledning. Se Vatten-och avlopsledning. Ang.iordningställande av väg. 21/5 53

14 [ ivll5ladals Folcbi1dningsförbund 1. kng.remiss till Dkns leta avd.v framställning om Mölndals Municipa1saahfle anslag för kommande år. 10/10 18 Afl. beslut om att bevilja fbrbundet ett anslag av 1.500kr. för kommande år. 21/11 7 Ang. revisionsbertte1se rörande samhällets räkenskaper för år /6 2 H. Namnförändring Ang. Heden. 7/9 8 1/3 8 Ang.rroksiätts Pöstetatjon. 21/3 11, 25/4 8 Nattelefon Ang.motion om införande av nattelefon. 1/3 13 Nilsaon,James Georg, Ang.inotion om skattebefrielse. 10/10 3 Nore nslca Stiftelsens Område ing. öppnande av väg över detta område. 25/ /5 9 ikterhetsndmnd Ang. -.-al av 1/3 18 Nödhjälosaroeteen Ang.utde1ning.avträbottejng 0 till bete anställda.1q/1o 17 i sådant ar 0. Olsson,dernan,roten K n:r 24 Ang.motion om skattebefrjejee. 23/5 15 Omorganisation e Organisatj rd-för-a4en -i t. Organisatjn e t.f.5tadgstreisens ordförande, av Byggnadsnfl 21/3 avrevisjon 5 för stadens rkeflskaper f. oc1 förvaltning 21/11 6

15 Örgnisation Ang. upr.g åt förste stadsingenjören A. liljenberg Göteborg att utarbeta organisationspian för Möln dale stad. 20/6 5 P. Pensionsfrågan Angordnande av denna för stadens befattningshavare. lo/lo 4 Pensi onsnänden Ang.val av ledamöter och sujdleanter. 21/3 25 Pettersson,Per August,roten F n:r 20 Ang.rnotion om skattebefrielse,avslag.8/8 13, 7/9 9 Pettersson,$ven 01of,iIö1ndalsbro n:r 47.ng.motion om skattebefrielse. 20/6 14, 8/8 7 Po1iskren.L.ng.avs1ag å Stadsstyrelsens framställning om utök ning av po1iskren. 21/3 l3 Prenumeration & Post-och Inrikes tidningar Se 19/12 12 Protokoll Ang.proto:oll fr.sanmanrökning av de vid stadsfull naktigevalen avgivna röster. 20/2 2 Ang.protoltollets uppläsning. 20/2 11, 1/3 19, l/3 1 Provinsialläicaren,Förste Ang.provinsialläkarens anmärkningar. 26/4 3 1 Pumpetation 4..(...: Ang. anslag för anläggning av pumpstation.vid Stensjöns utlopp. 21/3 8 R. Rabatt Ang.borttagande av rabatten å vissa vattenavgifter. 8/8 9 emiss.enästa sida.

16 15. Remiss - Ang.remiss till Stadsstrelsen av ärende rorande axmonerng utmed vägarna. 10/10 20 ng.remiss till Dkns leta avd.av framställning om anslag, lo/lo i8 kng.remiss av handlingar rörande instruktion för stadslaicaren. 7/9 4 Ang.remiss rörande reglemente fö Stadsstyrelsen. 21/3 15 Ang.remiss till alberedning. 20/2 7, 20/2 9 evisionon för Stadens räkenskaper och förvaltning Revisionsberättelse Revisorerna Ringbanefrågan Rådstuga,Allman Ang.omorganisation. 21/il 6 Äng.Fäsebergs borgerliga kommuns räkenskaper för år /6 1 Ang.ommu.naia rbets1shets-och Hjälpkormittns räkenskaper för år /6 3.ng.Livsmedelsnamndens räkenskaper för år /64 ng.möi.a1s 1Iunicipa1samhöfles räkenskaper för år /6 2 ng.bordläggnjng av ärende rörande revisorernas be rättelse. 23/5 14 Sel/3 7 Aug.kallelse till allmän rådstuga.l9/12 13 S. Salujiall Z_ arkuing.ng.motion om ordnandeav salulaall. 10/lo 19 Sammanträden flg.protoko1l från sammanräkning ave vid tigevalen avgivna röster. 20/2 2 ing.ajournerjng av sammanträden. 21/3 13 till 19/1 13

17 l L 1 B n:r 23 d, 21/3 28, 23/5 6 n:r 14 8/8 7 Ang.avsiag motioner om skattebefrje13ejn1nade flassky1dige. 21/3 23 n.ans1ag till Sjuiasgor. 21/11 10 av Ombud. vid sa )manträde med tin shusbyg. av nedanst.ende personer. Skattebefrielse - - Ang.tjcje fr Stfges sammanträden 1/3 15.3&11nantraden fo - Luickassor Ang.bifallna inotioner om skattebefrielse in1rnnade av 2nsson,JohKroks1ätt Hökegård.en, 21/3 28, 23/5 Karlsson,Verner,Gustafsberg n:r 2,Krokslätt, 20/6 8J Kr1sson,Kar1 Vilhelm,Broslätt n:r 1, 23/5 6 Pettersson Per -ugust,roten F n:r 20, 8/8 13, 7/9 9 Hallétedt Bror Erik, ElOwssonElow Bir io/io 3 Johanssonari Viktor,Toltorpsdalefl 41 c, 20/6 13, JOhansgon,Axel ara1d,roten.m n:r 34, 8/8 7 brahamsson,augusta,roten M n:r is, 23/5 16, 20/6 7 OlBSOn,Hermn,roten K n:r 24, 23/5 16, 20/6 7 Andersson,Sven Himer,Srg&rden n:r 48, Kroksiatt, ndersson,oskar,da1s steri,jarås, 23/5 6 Zachrfson,1joraroten n:r 15, 8/8 13, 7/9 9 nedanst.ende personer: 1attsson,0lDf nton,roten il n:r 25 8/8 7 Lithander,ugust Ivar,roten G n:r 36, 8/8 13, 719 Berntsson,Hjlda Ceci1ia,ustafsberg IV n:r 29, Johansson,Sven,Lugnet n:r 16,Krokslätt, 19/12 15 Pettersson,Sven01of,d1nda1sro n:r 47, 20/6 14 Iilsson,James Georg, io/io Selin,Edit, phansson,aron,toltorpsdalen 41 e,20/6 13, 8/8 7 Thoreson,Emma,Krokslätt, 8/87 21/3 17 8/87 1 8/5 13, 10/ /6 1, 8/8 1 10/10 3

18 Skiljenämnd för värdéring av tomt ng.val av ledmöter fcr värderiiig av tomt 1 Bos grden.10/10 16 Skrivelse kng.skrivelse frän Lnsstyre1sen rörande expropriation av vattre och stränderna ornkrin Siajön. 8/8 4 Somarkolonier Ing.anslag för so;nmarkolonier. 21/11 9 Spännare,xe Ang.framställning om bidrag till väganläggning. 8/8 16 Stadens Befattningshava e ng.lönereglering för dessa.21/]j. 5 Ang.ordnandet av pensionsfrågan för dessa. lo/lo 4 Stadens vapen Se 1/3 16, Ang.förslag till vapen, 21/3 9 Stadsfi.skalen t.f. :1 Ang.lön för t.f.staåsfiskaien. 20/2 10 Stadsfullmäktige ng.antagande av arbetsordning. 21/3 3 Ang.ersättning_till sekreteraren. 25/4 5 Ang.kallelse till samnanträden. ng.motion om tryekning av Stfges handlingar. 23/5 15 Ang.va1berenjngsnäden 5 funktion som Stfges bered... ningsutskott. 21/3 io Stadsfullmäktiges sammanträden Se saanmnträden Stadsingenjör ng.ti11sättate av stadsinaerjör. 23/5 &.ng.val av stadsinenjör.8/3 12, 7/9 5 Stadsläkare Ang.anskaffa 5 av instrument till detta. 21/ii i Ang.rernjse av handlingar rörande i.nstra:tjon för stads 4 7/94 - i5karen. 25/4511, 23/5 Si Stadsrevjsjon över anmrknja mot instruktion 10/10 2 ing. antagande av lnstruktior för denna. 19/12 6 Stadsplan :

19 Stora Sten Stat. seing utmed vägarna. lo/lo 20 Lng.reglemeute. i/ 10 Ang.föordnande för t.f. Stadsstyrelsen. 1/3 1 21/5 4 An framet 11 om an1ag tall eser och möbler - 25/41.ng.faststä11else av stadsplan för f.d.municipalsmhället. StadsstyrelseflS ordförande t.f. Stadsplan Statens Arbts1ö5htS0i58l0fl Statens Bostads1nef0fld StenJrOSS Steflej öbackefl Stadsstyrelsen t.f. Stora Krået AngsUpp1eaflt. 10/10 15 ng.remiss tu 3tadsstreisen av ärende rörande annon Ang.lön- för derme.20/2 10, 1/3 9, 21/5 16 Se utgifte-och iniomststat. Ang.val av ombud för att uppva1ta denna. 21/11 13 Ang.beslUt att söica2fl ur denna fond. 3/8 10 Ang.ptagaflde av beviljat lån ur denna fond. l9j12 2 Ang.ingivefl ansöica om lån ur denna fond. 10/10 15 ng.motofl om borttagaflde av sten från tomt i roten ng. försäljning av sådan. 10/10 9 ng.derrnas förseeflde Ang.erbiUdae till staden att iniöpa demla egendom. ng.erbiud&fl till staden att inköpa denna egendom. Arg.avSiag A n:r 61, 21/3 52, 25/5 8 19/ /il 16 miti. 7/9 7 1aV vatten. 21/11 20 f5a11ning frfl detta Offi val av kom

20 .. - Svénslca Stadsförbundet Ang.beslut om inträde 1 detta förbund. 21/3 29 Sveriges Pension&:assa. Ang.anslutnin till denna. 21/11 4 Södra Liden An-.motjon rörande dennas istndsttande 1 trafikabelt skick. 1/3 12 T. Te1efonstat1o ng.motion om utsträcknirg av tiden för dennas öppet hliande. 21/11 11, 19/12 l8 Thorsson,Emma, Ang.motion om skattebefrielse. 19/12 7 Tingshusbyggnadsskyldige Ang,val av onbud vid sarmanträden med dees&. 21/3 23 Tomterbjudande Äng.tomterbjudande till landstinget för nytt epidemi SjUkhUS. 20/6 5 Tomtförsäljnir 1g Ang.försäljtjng av tomt för nytt epidemisjukhus, 8/8 6 Trafikförhkllanden Äng.motion om förbättrande av dessa vid Mölndalsbro. 20/6 15 Tryckning av Stadsfullmäktiges handlingar. Se 25/5 15 LT. Uppdrag ing.uppdrag åt förste stadsjngenjören A.Li1.eflberg att utarbeta organisatiorspl för Mölndals stad. 20, 6 5 tftsväg Se 25/4 13, 25/5 9 Utgifts och Inkomstetat. tng.utgift$_ inkomstetat för år /12 1]. Uthyrning

21 - 21/3 1/3 17 Val 21/3 i8 Ang.förslag om uthyrnirg av epidemjsju-huset i Bosgårde. TJthyrning : il: ledamöter ledauiöter 1 edamöter rels en. led amöter i Byggnadsnämnd en. i Fattigvrdsst me Drätsflkarnmaren. 1?osterbarnsnmn- Hyresnärnnden. Pen8ionsnamnd-en. 21/ / / /2 3 kommunalombud vid man1alsskrivning. 1tornmit för fördelning v byggnadslån. ledamöter och suppleanter i irbetslöshets och jä1pkommittn. 21/3 24 1edaniöter och suppleanter i Bibliotekssty.. relsen. ledamöter och suppleanter den. ledamöter och suppleanter i ledamöter och suotleanter i ledamöter i slciljenämnd för värdering av tomt å Bosgården, 10/lo 16, 19/12 ll Ombud vid bolagsstämmor med Fässbergs Bostads aktiebolag.. 21/3 27 ombud vid sammanträden metingshusbygg11ads kommission. 21/11 13 skyldige..ng.va1 avhä1sovårdsn.rnnd. ombud för att uppvakta Stadens Arbetsishete och suppleanter i till kommna1a befattningar. 19/12 9 i Dkns 3dje avd. 21/ /4 9 8/8 5 av kommunalr&dmän och suppleanter för dem. och sup1eanter och supp1earter i 1/3 4 21/ / /

22 Valdistriktsindelriing Ang. va1berednirigsnömndens funktion som Stadsfu1lmktiges beredningsutékott 21/3 10 Valberedningsndnnd. Va1beredningsninrd Ang.vaJ. av sldan. 20/2 6 vice ordförande. 20/2 5 Val av detta ärende. 21/11 1 a vägfnaakjner. 8/8 8 om anslag &18.DO0r.r ir: av erforderij_ Vgma8ijfle - 1ng.motion om iordningstäjlaade av väg. 21/3 23 ng.motion om den s.k.sodomsjdens iståndsättarade S/8 14.dng.;Z.Danie1ssons framstäjian att väg Ryet måtte ist_ stta8/b 15 Ang.ansjaå kr. ör vägars undehj1. 20/5 io lo/lo 10,21/10 2 Vägfö rbättring Ang.motionbm övertagande av vögbeisnjngen i Kroksltt Sör garden. 23/5 i8 Vägbelysning Ang.Axel Spännares m.f1.framstå11niig om bidrag till väg anläggning. 8/8 16 Väganläggni ng ng.motion om itförande av vatten-och avloppsledning & heden. 21/5 50 Äng.motion om vatten och avloppsledning i Broslätt. 23/5 i Vatten-och v1ops1edning Ang.borttagarde av rabatten å vissa vatteriavgifter. 8/8 9 Vattenavgift Ang.Stensjöbackens ± örseende med vatten. 21/11 20 Vatten Se Stadens vapen. Va Ang.valprotokoll för Stadsfu11mktigeva1en. 19/12 19 Vaiprotokoll Ang.motion rörande ändrad valdistriktsind.elning. 23/5 20 Stadsingenör. 8/8 12 Ang.val av Ordförande. 20/2 4

23 - Lt 5-4 $ (.1 I-. 5- c +) CI) I CI) 5-4. CI) OJ :4 -r\ co $- c J 6 :0 4-4 (1) t)c) 1) p p,-4 : i $4f,4 0) cd cd If cj 0) + r1 4-) 4 51 r4 cd p 0 51 ( cd cd V :0 54 r4 i-4 5-i --i -,C 54 H s-, 0 ocd 0. eo 51 1» - :0 :o 0 cd 0 CI) 0 9 H cd :0 9t!) cd r5 -cd C%J -H 51 rn :D tsl V. r4 i 0) 6 T- G) 0 0, r1 r r d i d r1 ø 6 cd -cd 4-) cd 1_

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

för år P0t0k0II 0h Handlingar Stadsfullmäktiges lylöludal

för år P0t0k0II 0h Handlingar Stadsfullmäktiges lylöludal 1938 för år P0t0k0II 0h Handlingar Stadsfullmäktiges lylöludal SAKREGISTER till Mölndals Stadsfullmäktiges Handlingar och Protokoll år 1938 Anm.: P = Stadsfullmäktiges Protokoll. II = Hand ingar. AL. P,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

SVERIGES FRANCHISETAGARE

SVERIGES FRANCHISETAGARE stadgar för SVERIGES FRANCHISETAGARE (802433-3828) Reviderade 2006, 2011 och 2014 1 Stadgar för Sveriges Franchisetagare 1 Firma och säte Föreningens firma är Sveriges Franchisetagare och har sitt säte

Läs mer

Revisionens roll. Revisionens uppgift

Revisionens roll. Revisionens uppgift 1 Reglemente för Malmö Stadsrevision ant av kf 17 18/12 1991, 304, bih 208. Ändr 25/5 2000, 99, bih 50, 1/11 2002, 200, bih 99, 15/5 2003, 105, bih 54, 1/11 2006, 230, bih 145, 29/11 2006, 247, bih 148,

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (5) Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland Antagen av kommunfullmäktige 1994-05-09. 1 Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. 2 Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Härnösand.

Läs mer

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige 2 Ks 118 Dnr 01/KS1 042 Verksamhetsuppföljning per 30 september 2001 Nämnder och kontor har överlämnat verksamhetsuppföljning per 30 september 2001. Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND 1 STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND KAP 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Stockholms Bowlingförbund (StBf) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingsförbundets

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Stadsfullmäktiges i Mölndal Protokoll och Handlingar för år

Stadsfullmäktiges i Mölndal Protokoll och Handlingar för år Stadsfullmäktiges i Mölndal Protokoll och Handlingar för år 1952 C. R. Holrnqvists Boktryckeri AB, Göteborg, 1953. H,, Handlingar. Anm.: P = Stadsfullmäktiges Protokoll. år 1952 Mölndals Stadsfullmäktiges

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13 STADGAR Stadgar för samfällighetsförening, org.nr.717904-1798, bildad enligt lagen (1973:1 150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016

STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016 STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016 FÖRENINGENS VERKSAMHET 1. INRIKTNING OCH MÅLSÄTTNING Jönköpings Södra Idrottsförening är en ideell förening, stiftad 9 december

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR För GOTHENBURG SQUARE DANCERS Stiftad September 1981 Godkända Namn Namnet på föreningen är Gothenburg Square Dancers.

STADGAR För GOTHENBURG SQUARE DANCERS Stiftad September 1981 Godkända Namn Namnet på föreningen är Gothenburg Square Dancers. STADGAR För GOTHENBURG SQUARE DANCERS Stiftad September 1981 Godkända 2006-10-19 1 Namn Namnet på föreningen är Gothenburg Square Dancers. 2. Ändamål Gothenburg Square Dancers är en ideell förening med

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING 1. Namn och ändamål Föreningens namn är Pölsebo Småstugeförening. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av egnahemsägare

Läs mer

BILAGA 2 BILAGA 3 Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 aktiebolagslagen (2005:551) Styrelserna för Bure och Skanditek har antagit en gemensam fusionsplan daterad den 13 oktober 2009. Fusionsplanen

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center

Stadgar för Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center FÖRFATTNING 2.10 Stadgar för Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center 1 Stiftelsens namn och firma Stiftelsens namn är Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center. 2 Ändamål Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

Stadgar för föreningen Niejda

Stadgar för föreningen Niejda Stadgar för föreningen Niejda Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Syftet med Niejda är att erbjuda samiska tjejer och kvinnor forum där de kan känna gemenskap, ha roligt med andra och utvecklas utifrån sina

Läs mer

1 Oppnades stämman av styrelsens ordförande Conny Karlsson. Till ordförande vid stämman utsågs Björn Kristiansson.

1 Oppnades stämman av styrelsens ordförande Conny Karlsson. Till ordförande vid stämman utsågs Björn Kristiansson. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Swedish Match AB (pubi) org. nr 556015-0756, den 28 april 2016 i Stockholm 1 Oppnades stämman av styrelsens ordförande Conny Karlsson. Till ordförande vid stämman utsågs

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Reglemente för Helsingborgs stads revisorer

Reglemente för Helsingborgs stads revisorer SID 1(6) Reglemente för Helsingborgs stads revisorer Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(6) Kommunfullmäktige har beslutat om

Läs mer

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar!

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Byalaget vill vara Tyringebornas samlade röst! 1 Uppgift Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Tyringe

Läs mer

MARCUS WALLENBERGS 70-ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab- och Scania-anställda

MARCUS WALLENBERGS 70-ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab- och Scania-anställda MARCUS WALLENBERGS 70ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab och Scaniaanställda Handlaggare Datum utgavs Sida CHLM Lars Magnusson, 013 18 22 92 20100101 6 1 (2) Fordelning Arende PRINCIPER OCH RIKTLINJER MARCUS

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Bolagsordning för Tvätteriet Norrköping textilservice AB - revidering Handlingar i ärendet:

Bolagsordning för Tvätteriet Norrköping textilservice AB - revidering Handlingar i ärendet: Bolagsordning för Tvätteriet Norrköping textilservice AB - revidering Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Bolagordning Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet Stadga för Morlanda Scoutkår Av Svenska Scoutförbundet Utarbetad under våren 2005 Kapitel 1 Kårens uppgift och verksamhet Uppgift 1:1 Scoutkåren har till uppgift att bedriva scoutverksamhet i enlighet

Läs mer

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617).

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617). TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR Stadgar för Tofsö Samfällighetsförening org nr 717904-3836 enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Marks Bostads AB kontor, Kinna, klockan 13.09 13.20 Beslutande Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred Funktionärer, MFAB Bernt Spetz, styrelseordförande

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött.

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött. STADGAR Sammanträdesdatum 2016-03-15 Sammanträdesledare Ewon Wall Ärende 1 Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 säte, sammansättning Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18 2014-02-18 1 (5) Inspirationsartikel Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett inspirationsdokument för skolor och ungdomar att arbeta vidare med. Inspirationsdokumentet ska

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen

STADGAR För den ideella föreningen STADGAR För den ideella föreningen SVENSKA BADMÄSTAREFÖRBUNDET Med hemort/säte i TÄBY KOMMUN, Stockholms län Antagna av kongressen den 29 januari 1967 i Kristinehamn. Med ändringar under kongresserna 1980

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE 1. FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas EKRFS. EKRFS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2.

Läs mer

Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen AVDELNINGEN 1 Avdelningen är ansluten till fackförbundet TULL-KUST Avdelningen skall i enlighet

Läs mer

Stadgar för Åby älvs nedre fiskevårdsområdesförening

Stadgar för Åby älvs nedre fiskevårdsområdesförening Stadgar för Åby älvs nedre fiskevårdsområdesförening Namn 1 Föreningens namn är Åby älvs nedre fiskevårdsområdesförening. Omfattning 2 Föreningen förvaltar fisket i Åby älvs nedre fiskevårdsområde i Byske

Läs mer

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( )

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( ) STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (716418-8448) Anm: Stadgarna är ursprungligen registrerade 85 04 01. Vissa har därefter ändrats genom beslut av årsstämma. Den aktuella texten framgår nedan.

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Stadgar. Gislövs Vägförening

Stadgar. Gislövs Vägförening Stadgar Gislövs Vägförening STADGAR Sammanträdesdatum 2001-07-31 Sammanträdesledare Orvar Espert Ärende Kommun: l Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 Styrelse, säte, sammansättning

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Grundregler. för Stiftelsen Stockholms Sjukhem

Grundregler. för Stiftelsen Stockholms Sjukhem Grundregler Stiftelsen Stockholms Sjukhem i den lydelse grundreglerna har efter i maj 2010 beslutade ändringar Utarbetad av: Ansvarig: Vers: Dnr: Föreg. datum: Datum: Sida: Styrelsen Sjukhusdirektören

Läs mer

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Bilaga 5 till dagordningen vid Förslag till stadgar SvVF Årsstämma 2015 förelagt årsstämman 2014 och 2015 1(5) STADGAR Sammanträdesdatum 2015 04 15 STADGAR för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Sammanträdesledare

Läs mer

En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb

En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb 2 Varför starta mc-klubb? Att starta en mc-klubb innebär att man samlas runt det gemensamma intresset motorcykeln. En SMC-klubb visar genom

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S)

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Landstingsstyrelsen Datum Tid 09.15 15.00 Plats Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret Närvarande Ledamöter Ann-Margret Knapp (S) ordförande Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Åke Bengtsson

Läs mer

Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Sammanträde 2013-08-20, kl. 13.00 i Kungsbackarummet, Stadshuset

Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Sammanträde 2013-08-20, kl. 13.00 i Kungsbackarummet, Stadshuset KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunstyrelsen Sammanträde 2013-08-20, kl. 13.00 i Kungsbackarummet, Stadshuset Efter sammanträdet information om och utdelning av läsplattor 1 (7) Datum 2013-08-09 Ärende Sid.

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer 802468-2471 Antagna av kårstämman 2012-1 1-06 1 Allmänt Scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge.

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Förening Bildades 2011-03-21 Stadgar antogs av konstituerande årsmötet 2011-03-21 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma Ärende Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013.

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013. STADGAR FÖR Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun Bildad den 9 september 2011 Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013 1 Ändamål Kommunbygderådet i Karlskrona kommun är en ideell förening

Läs mer

STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm

STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm 1 (5) STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm Stadgarna antogs vid ordinarie allmänt sammanträde den 26 april 2016 1 Militärsällskapets ändamål Militärsällskapet i Stockholm skall främja stärkt försvarsvilja,

Läs mer