Sammanträdande organ. Tid Onsdagen den 23 juni 2010, kl Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdande organ. Tid Onsdagen den 23 juni 2010, kl. 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESHANDLINGAR TILL KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 23 juni 2010, kl Plats KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR Sid Ärenden till kommunfullmäktige 2 Förslag till nya Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA) 18 Inbjudan att teckna förlagslån, Kommuninvest ekonomisk förening 63 Svar på motion om framtidsjobb som feriejobb 66 Tillgänglighetsfrågorna i Katrineholms kommun 76 Yttrande över Samordningsförbundet RAR i Sörmlands årsredovisning 2009 med revisionsrapport Sid Ärenden till kommunstyrelsen 108 Förslag om inrättandet av en ny gruppbostad enligt lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) 116 Katrineholms attraktionskraft - Varumärkesarbete kring platsen Katrineholm, Sveriges Lustgård 128 Framställan från Katrineholms Entreprenörscentrum AB om förhöjd serviceavgift Sid Uppföljningar/Utvärderingar 138 Uppföljning av rapporten Öppna jämförelser 2009 Vård och omsorg om äldre 171 Återrapportering: översyn av överförmyndarorganisationen i Katrineholms kommun 190 Viadidaktnämndens kvalitetsredovisning år 2009 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan 41, Gröna Kulle Org.nummer Utdelningsadress Telefon: KATRINEHOLM Telefax: E-post:

2 KAT~INEHOi.M. 5 KOMMUN KOl'l'Ul'iliyriJliliin ~ SÖRMLAND VATTEN 2Q10.04~ U Katrineholm 12 april Katrineholm Förslag till nya Föreskrifter om avfallshantering inom Katrineholms kommun samt förslag til nya Allmänna bestämmelser för Vatten och Avlopp (ABVA). Sörmland Vatten och Avfall AB har på uppdrag av Katrineholm Vatten och Avfall AB tagit fram nya förslag för de två ovan angivna dokumenten. Styrelsen i Katrineholm Vatten och Avfall AB har därefter fattat beslut om att för egen del anta dessa förslag och ber kommunfullmäktige att fatta samma beslut. ProtOkollsutdrag från styrelsemöte i Katrineholm Vatten och Avfall AB : 8 lopp (ABVA) Il Beslut om nya Allmänna bestämmelser för Vatten och Av- Det diskuterades kring hur ABVAn ska se ut, kring detaljnivåer och förklaringstexter. Som komplettering til dokumentet föreslår bolaget att ett mer lättörståeligt dokument (populärversion) arbetas fram. Sór;-13",d Va:ten och Ó,Vf3i.;l.3 är.~tt d,if'sbc:ag sor:.39s av V1ng:3ker; Flen oc)i Katri ;e;,e;ims :(On1c'_:(~er P.,ji-es.s: Ving3ke:svâgen 13, :-:2;ri,ieho;ïn Teiefon: ie:ef3x: E-post: lr.'_it.:!t;3nst so~~ia::,:\13~te:',sè \N;::::Ö- \H"VN,S,)C:T1:a:,.jv_3~te:'..32

3 Bilaga I _ ~~ Katreholms kommun \. 20 L Allmänna bestämmelser för användande av Katrineholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt i nformation till fastighetsägare

4 Innehållsförteckning I n led n i ng... 2 Inkoppling till den allmänna anläggningen... 2 Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen... 2 Användning av den allmänna avloppsanläggningen... 3 Bestämmelse rörande installation av pumpenhet som ingår i tryckavloppssystem med klena dimensioner (L TA-anläggning)... 4 Bestämmelser rörande vattenmätarplatsen/byte... 4 Information til fastighetsägare om Katrineholms kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster...5 Inledning... 5 Förbindelsepunkters lägen Anslutning till den allmänna VA-anläggningen... 7 Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen... 8 Användning av den allmänna avloppsanläggningen... 9 Avgifter...11 Övrigt Kontaktuppgifter Bilaga 1 Gränsvärden för industriellt avloppsvatten Bilaga 2: Krav på olje- och fettavskiljare _._ _...-_ _ Förbindelsepunkt S ervis ledning, allmän del \. / x! i Servisledning, ~ fastighetens del Allmän anläggning,i Installation

5 Inledning l. För fastighetsägares användning av den allmäna V A-anläggningen i Katrineholms kommun gäller vad som föreskrivs i lagen om allmäna vattentjänster (2006:412) eller annan författning samt vad som nedan föreskrivs. Vad som enligt dessa bestämmelser gäller för fastighetsägaren gäller även för den som innehar fast egendom med tomträtt, ständig besittningsrätt, fideikommissrätt eller på grnd av testamentariskt förordnande. Har huvudmanen träffat avtal med anan än fastighetsägare om användrung av anläggningen, gäller för denne jämlikt 5 lagen om allmäna vattentjänster vad som i lagen och dessa allmäna bestärelser föreskrivs om fastighetsägare. Med fastighet kan enligt 4 lagen om allmäna vattentjänster i vissa fall även förstås byggnad eller anan anläggning, som ej tilhör ägaren til marken. Fastighetsägare är skyldig att följa ändring i och tilägg til dessa allmäna bestärelser, som grudar sig på Svenskt Vattens publikationer. 2. Huvudman för den allmänna VA-anläggningen är Katrineholm Vatten och Avfall AB Inkoppling till den allmänna anläggningen 3. Fastighetsägare som vil ansluta fastigheten til den allmäna anläggnngen ska göra skrftlig anälan ink ritningar til huvudmanen som sedan efter godkänande av ansökan, ombesörjer inkoppling. Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen 4. Huvudmanen levererar vatten til fastighet, vars ägare har rätt att använda den allmäna dricksvattenanläggnngen och som iakttar gällande bestämelser för användandet. Huvudmanens leveranskyldighet avser endast vatten av drcksvattenkvalitet för normal hushållsanvändning. Huvudmanen garanterar inte att visst vattentryck eller viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras. Vatten som levereras genom allmän V A-anäggning få utnytjas för värmeutvinnng endast om huvudmanen efter ansökan skrftligen medger detta. 5. Huvudmanen har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen när denne finner det nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll eller anan sådan åtgärd som berör huvudmanens egna eller därmed förbundna anläggnngar. Vid begränsad vattentilgång är fastighetsägare skyldig att reducera sin vattenförbrung enligt huvudmanens anvisrungar. Vid planlagt leveransavbrott lämar huvudmanen på lämpligt sätt meddelande om detta. 6. Ska vattenförbrung hos fastighetsägare fastställas genom mätning tilhandahålls vattenmätare av huvudmanen och förblir huvudmanens egendom. Huvudmanen bestärer antalet mätare och vilket slag av mätare som ska användas. Fastighetsägaren ska bekosta erforderliga anordningar för uppsättning av mätare och samankoppling med installationen i övrigt. 2

6 Vattenmätares plats ska vara godkänd av huvudmanen, som har rätt att kostnadsfritt disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånoppla mätaren. Användning av den allmänna avloppsanläggningen 7. Huvudmannen tar emot avloppsvatten från fastighet, vars ägare har rätt att använda den allmäna avloppsanläggningen och som iakttar gällande bestämelser för användandet, om behovet av avledning inte kan tilgodoses bätte på anat sätt. Huvudmanen är inte skyldig att ta emot spilvatten vars beskaffenhet i ej oväsentlig mån avviker från hushållsspilvattens. 8. Vatten som utnytjats för väreutvinning får avledas til den allmäna avloppsanläggningen endast om huvudmanen efter ansökan skriftligen medger det. 9. Fastighetsägare får inte tilföra avloppet lösningsmedel, avfettningsmedel, färger, olja, bensin eller anan petroleumprodukt, fett i större mängd, läkemedel eller sura, frätande eller giftiga vätskor och inte heller vätska, ämen eller fóremål som kan orsaka stopp, avlagrng, vidhäftning, gasbildning eller explosion. Ånga eller varvatten med högre temperatur än 45 C far inte tilföras i förbindelsepunen. Oavsiktligt utsläpp av sådant slag som anges i första och andra styckena ska ofördröjligen anälas til huvudmanen. Fastighetsägare får inte tilföra avloppet spilvatten från köksavfallskvar utan huvudmanens skrftiga medgivande. 10. Väreuttag ur avloppsvatten Ìar inte ske så att temperatuen i utsläppt avloppsvatten underskrider temperaturen i det av huvudmanen levererade dricksvattnet. i I. Huvudmanen har rätt att tillfällgt begränsa fastighetsägares möjlighet att använda avloppsanäggningen när huvudmanen finner det nödvändigt för att förebygga personeller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll eller anan åtgärd som berör huvudmanens egna eller däred förbundna anäggningar. 12. Spilvatten Ìar inte tilföras allmän ledning som är avsedd att uteslutande avleda dag- och dränvatten. (Med spilvatten likställs i denna punt allt avloppsvatten som huvudmanen bedömer ska avledas til spilvattenledning.) Dag- och dränvatten få inte tilföras allmän ledning som inte är avsedd för sådant ändamål, om inte huvudmanen av särskilda skäl skrftligen medgivit undantag. Avleds dag- och dränvatten från fastighet til spilvattenfrande ledning får fortsatt tilförsel av sådant vatten inte ske, sedan särskild förbindelsepunt för ändamålet upprättats och fastighetsägaren underrättats därom, eller om huvudmanen vidtagit åtgärder för avledande av dagvatten utan att förbindelsepunk för dagvatten upprättats, när huvudmanen meddelat fastighetsägaren att sådana åtgärder har vidtagits. Huvudmanen bestämer tidrymd inom vilken tilförseln ska ha upphört. Undantag från förbudet eller anstånd med att avbryta tilförseln kan medges av huvudmanen om särskilda skäl föreligger. Har särskild förbindelsepunt för dag- och dränvatten inte upprättats, kan huvudmanen ändå förbjuda dittills tillåten tillförsel av sådant vatten till spillvattenförande ledning. Förutsättningar för detta är dels att avledning kan ske ändamålsenligt på annat sätt, dels att 3

7 huvudmannen i skälig omfattning ersätter fastighetsägaren hans kostnader för erforderlig omläggning. Dag- och dränvatten från fastighet, som nyinkopplas til den allmäna anläggningen, får inte tillföras anan ledning än den huvudmanen bestämmer. 13. Huvudmanen kan i enskilda fall medge utsläpp i den allmäna avloppsanläggningen av avloppsvatten som i ej oväsentlig mån har anan samansättning än spillvatten från bostäder (hushållsspilvatten) vad gäller aren eller halten av ingående ämen. Huvudmanen bestärer därid vilkoren för utsläpp av såväl spil- som dagvatten. 14. Fastighetsägare som helt eller delvis använder eller upplåter fastighet til anat än bostadsändamål ska informera huvudmanen om sådan verksamet som kan påverka beskaffenheten hos avloppsvattnet från fastigheten. Fastighetsägaren ska bekosta de provtagningar och analyser som huvudmanen finner vara nödvändiga för kontroll av avloppsvattnet. Huvudmanen har rätt att fordra att fastighetsägaren för joural över verksamet som inverkar på avloppsvattnets beskaffenhet och företar kontroll av vattnet genom provtagningar och anaiyser. Huvudmanen anger hur jouralföring och provtagningar ska göras. Bestämmelse rörande installation av pumpenhet som ingår i tryckavloppssystem med klena dimensioner (L T Ä- anläggning) Vid anslutning til allmänt trckavloppssystem tilhandahåller huvudmanen L T A-pumpenhet eller anan akell pumpenhet som förblir dennes egendom. Huvudmanen bestärer antalet pumpenheter och vilket slag av pumpenhet som ska användas samt svarar för installationen. Fastighetsägaren bekostar erforderliga anordningar för att samanoppla enheten med installationen i övrigt. Enhetens plats ska bestämmas av huvudmanen, som äger rätt til kostnadsfr upplåtelse av platsen och som ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt til- och frånoppla enheten. Bestämmelser rörande vattenmätarplatsen/byte Vattenmätarlatsen ska hålla sådan standard att vattenmätarbytet inte försvåras. Utrymmet under och framför ska vara minst 600 mm och 700 mm ovanför vattenmätaren måste vara fritt från alla föremål. Om vattenmätarlatsen är utformad på sådant sätt att vattenrätarbyte inte går att genomföras ska fastighetsägaren skyndsamt åtgärda detta enligt huvudmanens rekommendationer. Uppfyller/åtgärdar inte fastighetsägaren vattenrätarplatsen så att vattenmätarbyte kan göras kommer fastighetsägaren att debiteras normalförbrukning plus 50% tils platsen är åtgärdad och vattenrätarbytet är utfört. 4

8 Information til fastighetsägare om Katrineholms kommuns allmänna vattenoch avloppstjänster Inledning Denna information ger förklaringar och kommentarer til de bestämmelser som finns i lagen om allmänna vatten~änster (2006:412), i det följande kallad vattentjänstlagen, och Allmänna bestärelser för användning av Katrineholms kommuns allmäna avloppsanläggning (AB V A). Samtliga fastighetsägare som är anslutna til Katrineholms kommuns allmäna V A- anläggning är skyldiga att följa de bestärelser som finns i kommunens ABV A. För att kuna tilgodogöra sig innehållet i denna information är det nödvändigt att ha tillgång til ABV A. Vattentjänstlagen reglerar förhållandet mellan huvudmanen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen och ägare av fastighet inom verksametsområdet för vatten och avlopp. Huvudman för den allmänna VA-anläggningen Huvudman for den allmäna V A-anläggningen i Katrineholms kommun är Katrineholm Vatten och Avfalls AB Verksamhetsområde Kommunens allmäna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt område, verksametsområdet. Uppgift om verksamhetsområdet finns hos huvudmanen för den allmäna VA-anläggningen. Fastighetsägare Med fastighetsägare avses i vattentjänstlagen (2006: 412), i ABV A (allmänna bestärelser) och i denna information ägare av fastighet inom V A-anläggningens verksametsområde. Enligt vatten~änstlagenjämställs med fastighetsägare bland andra arrendator och tomträttshavare. Rätten att använda en allmän V A -anläggning är knutet till fastigheten och inte till fastighetsägaren och består så länge fastigheten består. Detta innebär att det inte går att säga upp ett "V A-abonnemang" och däred undgå avgiftsskyldighet. Huvudman kan träffa avtal med annan än fastighetsägare om rätt att få använda V A- anäggningen. Konsekvensen av detta blir att det som enligt vattentjänstlagen gäller för fastighetsägaren istället gäller för användaren. Detta innebär att huvudmannen därefter endast kan kräva betalning av den som han har träffat avtal med. Vad ingår i den allmänna VA-anläggningen? i den allmäna V A-anläggningen ingår vattenverk, avloppsreningsverk, ledningsnät, reservoarer och pumpstationer samt andra anordningar, som krävs för att V A-anläggningen ska fungera på avsett sätt. i den allmäna V A-anläggningen ingår också servisledningar fram till förbindelsepunkter som huvudmanen har bestämt for vare fastighet. Vad ingår i fastighetsägarens VA-installation? Med en fastighets V A-installation menas de ledningar, som för fastigheten dragits från förbindelsepunkterna. I installationen ingår även anordningar, t.ex. tappventiler och tvättställ, 5

9 som anslutits till en sådan ledning. En V A-installation ingår inte i den allmänna anläggningen, om inte annat framgår av vattentjänstlagen, ABV A eller av1al. Servisledning Med servisledning menas den ledning som förbinder en byggnad eller en fastighet med en allmän V A-anläggnings ledningsnät. Den delas av förbindelsepunkten i den allmäna anläggningens del och i fastighetens del. Juridisk ansvarsfördelning Den juridiska ansvarsgränsen mellan huvudmannens allmänna anläggning och fastighetens V A-installation går i förbindelsepunkten. Med förbindelsepunkt menas den punkt där inkoppling av fastighetens ledningar til den allmäna anläggningen ska ske eller har skett. Kostnadsfördelning Huvudmanen svarar för alla arbeten och kostnader för den allmäna anläggningen. Fastighetsägaren svarar för alla arbeten och kostnader för V A-installationen. Anordning som behövs endast för en eller några få fastigheter, t.ex. anordning för tryckstegring av vatten eller pumpning av avloppsvatten, bekostas av vederbörande fastighetsägare om inte huvudmanen bestämt anat. Förbindelsepunkters lägen Enligt vattentjänstlagen är det huvudmanen som bestämer förbindelsepunkter där fastighetens ledningar ska kopplas til V A-anäggningen. För varje typ av ledning som skall kopplas till den allmäna anäggnngen, t.ex. för vatten, spilvatten och dagvatten, upprättas en egen förbindelsepunkt. Dessa ligger vanigtis nära varandra och vanigen i fastighetens omedelbara närhet, ca O,Sm utanför fastighetsgräns, men huvudmanen kan också ha meddelat anat läge. I normalfallet bestäms läget i samåd mellan huvudmanen och fastighetsägaren. I de fall fastighetsägaren inte i tid anäler sina eventuella önskemål til huvudmanen, Ïar han acceptera det läge som huvudmanen fastställt. När uppgift om förbindelsepuners lägen lämas för fastighet som änu inte inkopplats, anges normalt för samtliga servisledningar dimension och planläge samt för avloppsserviser även höjdläge. Ifråga om dagvatten från fastighet kan det ibland förekomma att sådant vatten Ïar avledas til den allmäna avloppsanläggningen utan att fastigheten försetts med en särskild servisledning för detta ändamål. Förbindelsepunt kan sålunda inte upprättas i detta fall och meddelas fastighetsägaren. Huvudmanen måste emellertid ha vidtagit särskilda åtgärder för sådan avledning och ha underrättat fastighetsägaren om detta. 6

10 ,...--_._...-_..._... Förbindels epunkt \ S ervis ledning, allmän del S ervis ledning, fastighetens del Allmän anläggning II. Installation Anslutning till den allmänna VA-anläggningen Anmälan om anslutning Om en fastighetsägare vil ansluta fastigheten til den allmänna anläggningen ska han göra anälan om detta hos huvudmanen. Anälan ska göras på blankett, som huvudmanen tilhandahller. Har fastighetsägaren rätt att använda anäggningen, drar huvudmanen fram ledningar til förbindelsepunerna för vatten och avlopp. Huvudmanen bestämer efter samråd med fastighetsägaren lednngaras antal, dimensioner, lägen och utförande. Inkoppling av två eller flera fastigheters V A-installationer til den allmäna anäggningen i en gemensam förbindelsepunk för fastigheterna kan beviljas om huvudmanen bedömer att det om detta träfas i sådana fall med finns särskilda skäl för en sådan lösning. Avtal huvudmanen. En förutsättning för att en gemensam förbindelsepunkt ska beviljas är ofta att fastigheterna bildat en gemensametsanläggning. Huvudmanen har enligt vattentjänstlagen i vissa fall rätt til anstånd med att utföra arbetet för att samordningen med andra arbeten inte ska försvåras och för att denne ska kunna följa sin utbyggnadsplan. Huvudmanen medger inkoppling av fastighetens V A-installation till den allmäna anläggnngen när anläggningsavgiften är betald eller om avgiften ska delbetalas, när godtagbar säkerhet ställts. Huvudmanen är dock enligt vattentjänstlagen inte skyldig att låta en fastighet kopplas til den allmäna anläggningen om fastighetens installation har väsentliga brister. Huvudmanen har rätt til det tillträde på en fastighet som behövs för att han skall kunna undersöka en V A-installation och dess användning innan V A-installationen kopplas til den allmäna anläggningen eller anars när det behövs för att huvudmanen skall kuna fullgöra sina skyldigheter. Huvudmanen själv behöver nödvändigtvis inte göra inkopplingen, utan detta kan efter huvudmanens medgivande överlåtas til fastighetsägarens entreprenör, förutsatt den senare har ett system för kvalitetssäkring för denna typ av arbete. 7

11 Ny förbindelse punkt Om fastighetsägaren vill ha en ny förbindelsepunkt i stället för den befintliga och huvudmanen efter ansökan går med på detta, så far fastighetsägaren bekosta den nya servisledningens allmäna del samt bortkopplingen av den tidigare servisledningens allmänna del. Vil huvudmannen upprätta en ny förbindelsepunkt i stället för den befintliga, så ska huvudmanen ersätta fastighetsägaren för de kostnader som uppstår med den nya servisledningen och inkoppling av denna. Ett skäligt avdrag med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick bör göras i båda fallen. Avgiftskyldighet Avgiftsskyldighet för fastighetsägaren inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt och informerat fastighetsägaren om detta. Därtöver krävs att fastigheten ligger inom verksametsområdet för V A, att fastigheten har behov aven vattentjänst och att behovet inte kan tillgodoses bättre på anat sätt. Ibland kan bortledning av dagvatten från en fastighet til den allmäna anläggningen ske utan att förbindelsepunt upprättats. Har förbindelsepunkt för dagvatten från fastighet inte upprättats, men fastigheten anses i behov av bortledning av dagvatten, inträder avgiftsskyldighet för detta ändamål när huvudmanen har ordnat de anordningar som behövs för bortledandet och informerat fastighetsägaren om detta. Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen Dricksvattnets kvalitet, tryck och mängd Huvudmanen har bara skyldighet att leverera vatten för hushållsändamål til anslutna fastigheter inom verksametsområdet. Vattnet ska vara av dricksvattenkvalitet enligt livsmedelsverkets föreskrifter. Huvudmanen garanterar inte att visst vattentrck alltid upprätthålls eller att viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras. Begränsning av vattenleverans Huvudmanen har rätt att begränsa eller stänga av vattenleveranserna för att förebygga skada samt vid reparationer, tillsyn och liknande omständigheter. Vid planlagt leveransavbrott informerar huvudmanen fastighetsägama om detta på lämpligt sätt, Lex. genom skriftigt meddelande. Vid en mer omfattande akut avstängning kan information ges t.ex. genom lokalradion eller via huvudmanens hemsida. Vid begränsad vattentilgång är fastighetsägaren skyldig att minska sin vattenförbrukning efter de anvisningar som huvudmanen lämar. Dricksvatten för andra ändamål Vatten används även för andra ändamål än hushåll, Lex. i industrier och ibland också som energikälla. Industrier eller andra verksameter med stor vattenförbruing, särskilda kvalitetskrav eller som kräver stora flöden kan inte utan vidare påräka att huvudmannen kan klara sådana behov om inte detta särskilt avtalats. 8

12 Vattenmätare Vattenförbrukningen hos fastighetsägare fastställs genom mätning, om inte huvudmannen bestämmer anat. Huvudmannen tillhandahåller och installerar vattenmätaren och är dess ägare. Fastighetsägaren är enligt lagen om allmänna vattentjänster skyldig att upplåta plats för mätaren samt lämna huvudmanen tillträde till fastigheten när denne vill kontrollera, ta ned eller sätta upp vattenmätaren. Vattenmätares plats ska vara godkänd av huvudmanen, som har rätt att kostnadsfritt disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånoppla mätaren. Rörinstallationen i anslutning til mätarplatsen ska ha sådan standard att byte av vattenmätare kan göras utan att läckage uppstår i rörinstallationen. F ör dessa åtgärder liksom för avläsning ska fastighetsägaren lämna huvudmanen fritt och obehindrat tilträde til mätaren. Har avsättning för mätare utförts innan placeringen godkänts av huvudmanen, är fastighetsägaren, om huvudmanen så kräver, skyldig att svara för och bekosta flytingen av avsättningen så att mätarens plats kan godkänas av huvudmanen. Om det misstäns att mätaren visar fel, låter huvudmanen undersöka mätaren, om huvudmanen tycker det är nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. Undersökningen ska bekostas av fastighetsägaren, om han begär undersökningen och mätaren godkäns. I anat fall bekostar huvudmanen undersökningen. Vid undersökning av mätaren bestäms felvisningen i två kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrfter om vatten- och väremätare. Kan mätfelets storlek inte bestämas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen. Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmanens uppskattning av förbrungen, kan begära rättslig prövning av frågan hos Statens va-nämd. Fastighetsägare ska vårda vattenmätaren väl och skydda den mot frost och åverkan samt mot återströmnng av varmvatten och anan skadlig värmepåverkan. Om så inte sker och mätaren skadas, ska fastighetsägaren ersätta huvudmanen kostnaden för att åtgärda eller byta mätaren. Fastighetsägare som önskar att vattenmätaren tilfålligt tas ned på grud av frostrisk eller anan orsak ska anäla detta til huvudmanen, som mot ersättning tar ned och åter sätter upp mätaren. Användning av den allmänna avloppsanläggningen Avloppsvatten Huvudmanen är skyldig att ta emot avloppsvatten från anslutna fastigheter inom verksametsområdet om inte behovet kan tillgodoses bättre på annat sätt. Verksamhetsområdet kan avse enbart spillvatten, enbar dagvatten eller såväl spillvatten som dagvatten. Med spilvatten menas förorenat vatten från hushåll, industriell tillverkningsprocess, arbetsplats, serviceanläggning m.m. Med dagvatten menas tilfälligt, avrinnande vatten på ytan, mark eller konstruktion t.ex. regnvatten, smältvatten eller framträngande grundvatten. A vloppsvattnets beskaffenhet Huvudmanen är dock inte skyldig att ta emot spilvatten vars innehåll i ej oväsentlig mån avviker från hushållsspillvattens. För att få släppa ut sådant spillvatten i det allmänna 9

13 ledningsnätet förutsätts vanligen att avtal upprättas. Huvudmannen är inte heller skyldig att ta emot avloppsvatten om behovet av avledning kan tillgodoses bättre på annat sätt. Väreuttag ur avloppsvatten får inte ske så att temperaturen i utsläppt avloppsvatten underskrider temperaturen i det av huvudmanen levererade dricksvattnet. Fastighetsägare är skyldig att till huvudmannen anmäla verksamhet som kan inverka på avloppsvattnets sammansättning. Gränsvärden för vissa parametrar framgår av bil I. I Verksamheter som kräver fett- eller oljeavskiljare se bil 2. Fastighet som används till annat än bostad Med hänsyn till kraven på åtgärder för att hindra vattenförorening är det i många fall nödvändigt för huvudmannen att ha en noggranare kontroll över vad som avleds til den allmänna avloppsanläggningen än vad som gäller för bostadsfastigheter. Fastighetsägaren har därför enligt ABV A ålagts att läma uppgift om arten och omfattningen av sådan verksamet inom fastigheten, som kan inverka på avloppsvattnets innehåll. Provtagningar och analyser, som huvudmanen finner nödvändiga för kontroll av sådant avloppsvatten, bekostas av fastighetsägaren eller genom denne av företag, rörelse eller verksamet som avleder avloppsvattnet. Kostnaden för sådan kontroll kan också ingå i särskild industriavloppstaxa. I punkt 14 i ABV A har införts en bestäelse, som gör det möjligt för huvudmanen att föreskrva att fastighetsägaren själv, enligt huvudmanens anvisningar och på det sätt och i den omfattning huvudmannen bestäer, ska föra joural över verksameten och själv utöva kontroll av avloppsvattnets innehåll. Huvudmanen är inte skyldig att ta emot vatten som utnytjats för väreutvinning, eftersom sådant vatten enligt vattentjänstlagen inte är att anse som avloppsvatten. Industrier måste samråda med huvudmannen Fastighetsägare som använder eller avser att använda den allmäna avloppsanäggningen och som avser att ansöka om prövning av avloppsutsläpp enligt miljö-lagstiftningen ska samåda med huvudmanen. Dag- och dränvatten Huvudmanen är inte skyldig att ta emot dag- och dränvatten från fastighet, i de fall avledning av sådant vatten kan tilgodoses bättre på anat sätt. I vissa fall kan avledning til LOD-anläggning (LOD = lokalt omhändertagande av dagvatten) på den enskilda fastigheten innebära sådan fördel. LOD kan t.ex. innebära att dag- och eller dränvatten avleds til ett s.k. perkolationsmagasin (stenkista) på den egna tomten eller att vattet sugs upp av omgivande gräsytor. Med dag- och dränvatten likställs allt avloppsvatten som huvudmanen bedömer inte ska avledas til spilvattenförande ledning. Vid behov kan fastighetsägaren rådgöra med huvudmanen. I ABV A regleras att, om dag- och dränvatten avleds från fastighet till spilvattenförande ledning, får avledningen inte fortsätta sedan särskild förbindelsepunkt för dag- och dränvatten upprättats och fastighetsägaren underrättats om detta. Huvudmanen kan alternativt ha vidtagit åtgärder för avledning utan att förbindelsepunt har upprättats och meddelat fastighetsägaren detta. Huvudmanen bestärer inom vilken tid tillförseln ska ha upphört. Undantag från förbudet eller anstånd kan medges av huvudmanen om särskilda skäl föreligger. Ändrar fastighetsägaren installationen så att dag- och dränvattnet avleds till den allmäna dagvattenledningen eller till LOD-anläggning kan huvudmanen i vissa fall bevilja bidrag till kostnaderna för ändringen. En förutsättning för att ett sådant bidrag skall beviljas är att kostnaderna för ändringen avsevär överstiger genomsnittskostnaden inom området. 10

14 Inkoppling av dränvatten til den allmänna avloppsanläggningen Vid nybyggnad måste bestämmelserna i Boverkets byggregler följas. Innebörden av dessa bestämelser är att dränvatten från byggnad inte Ìar avledas till avloppsledning, i vilken uppdäming kan förekomma. Uppdämng innebär att en ledning går full och att den fria vattenytan kan stiga i anslutande ledningar. Ställs från huvudmanen kravet att dränvatten ska avledas till dagvattenledning, innebär detta i många fall att dränvatten från byggnader, i första hand sådana med källare, inte kan avledas med självfall. Dagvattenledningar är nämligen normalt dimensionerade så att uppdäming i ledningarna forekommer vid häftigare regn. Den praktiska konsekvensen blir därför att vissa byggnader inte kan förses med källare eller att dränvattnet måste pumpas eller avledas till LOD-anläggning. Avgifter Fastighetsägares avgiftsskyldighet til huvudmannen regleras i taxan för allmänna vattentjänster. V A-taxan innehåller uppgifter om anläggningsavgifter, d. v.s. uppgifter om vad nyanslutningar kostar, brukningsavgifter samt uppgifter om avgifter för vanligen förekommande tjänster som huvudmanen tilhandahåller på fastighetsägarens begäran, Lex. servisavstängning. Huvudmanen kan träffa avtal med ägare till fastighet och andra avgiftsskyldiga i avgiftsfrågor som inte regleras i kommunens taxeföreskrfter. Övrigt Enligt vattentjänstlagen ska en allmän V A-anläggning användas så att det inte uppkommer olägenhet för huvudmanen eller anan. Det får inte uppstå svårigheter för huvudmanen att uppfylla kraven från miljö- och hälsoskyddssynpunkt eller att i övrigt uppfylla sina åligganden enligt lag eller annan författning eller enligt avtal. Fastighetsägare ansvarar för att V A-installationen, även sådan som inte kräver bygglov, anordnas och utförs så att den fyller kraven enligt Boverkets byggregler. Enligt ABV A Ìar spilvatten från köksavfallskvam tilföras den allmäna avloppsanläggningen endast om huvudmanen efter ansökan skrftligen medger det. Bensin-, olje- och fettavskiljare samt sand- och slamìang i gårdsbruar o.d. ska tilses regelbundet och tömmas så ofta, att de alltid fyller avsedd funktion. Huvudmanen har enligt vattentjänstlagen rätt att undersöka V A-installationen och dess användning. Påträffas allvarliga brister är fastighetsägaren enligt vattentjänstlagen skyldig att rätta til dessa så att det inte uppkommer olägenheter för huvudmanen eller någon anan. Om så inte sker är huvudmanen inte skyldig att låta fastigheten vara kopplad till den allmänna anläggningen. Om en fastighets V A-förhållanden påtagligt avviker från de förhållanden som i övrigt råder i en allmän V A-anläggnings verksamhetsområde, får huvudmanen träffa avtal med fastighetsägaren om särskilda vilkor för att använda V A-anläggningen. Anmäl ändringar Fastighetsägare ska på begäran lämna huvudmanen underlag för avgiftsberäking. Dessutom ska fastighetsägare självmant anäla sådan ändring av V A-installationen eller anat förhållande, som enligt taxan kan ha betydelse för avgiftsberäkingen. Anmäl ägarbyte Fastighetsägare ska utan dröjsmål underrätta huvudmannen när fastigheten övergår till ny ägare samt uppge den nye ägarens namn, adress och tilträdesdag. ii

15 Vattenavstängning Har fastighetsägare försummat att betala V A-avgift eller i övrigt försummat sina skyldigheter enligt vattentjänstlagen och är försummelsen väsentlig, har huvudmanen rätt att stänga av vattentillförseln till fastigheten. Avstängning kan ske om rättelse inte kunnat åstadkommas genom skrftlig uppmaning och avstängningen inte medför olägenhet för människors hälsa. Fastighetsägaren ska till huvudmanen betala avgift enligt taxa för såväl avstängning som återinkoppling. Risk för kä/laröversvämning i hus med källare, särskilt där källaren har golvbrunn eller annan avloppsenhet, finns alltid risk för källaröversväming. Vid häftiga regn eller snösmältning kan den allmäna ledningen överbelastas och vatten kan bakänges tränga in i avloppsserviser och upp genom golvbrunnar och förorsaka skador. Vid sidan av översvämingar förorsakade av häftiga regn är stopp i servisledningen den vanligaste skadeorsaken. Fastighetsägare bör i eget, och i förekommande fall hyresgästers, intresse i största möjliga utsträckning förebygga skador inom fastigheten til följd av uppdäming i ledningsnätet. Följande åtgärder kan förslagsvis vidtas:. Placera inte föremål i källaren som är värdefulla och känsliga för fukt. Kontrollera att avstängbara golvbrunnar är stängda och att automatiska bakvattenventiler fungerar. De golvbrunnar i källaren som inte är avstängbara förses med tätande anordningar eller ersätts med avstängbara bruar. Rörinstallatör kontatas om misstane finns att avloppets avstängningsanordningar inte fugerar. Kontroll av att regn- och smältvatten leds från byggnaden. Nedfarer til garage och andra utrymmen invallas. Kontroll av att intern avloppspump fugerar. Fastigheten ansluts til alareringscentral med larmtjänst Stopp i avloppsservisen Vid stopp i avloppsservisen bör först Sörmland Vatten och Avfall AB kontaktas för att få tilfälle att undersöka huvudledningen innan fastighetsägaren vidtar åtgärder för att avlägsna stoppet i servisen. Kontaktuppgifter Vid driftstörningar och andra frågor ring Sörmland Vatten och Avfall AB som handhar driften av V A-anläggningara i Katrineholms kommun. Kundtjänst kl 09:00-16:00 tel , övrig tid vid akuta fel tel i2

16 Bilaga 1 Gränsvärden för industriellt avloppsvatten Parameter ph min ph max Temperatur max Konduktivitet Sulfat Magnesium Ammonium Fett Klorid Bly, Pb Kadmium, Cd Koppar, Cu Kvicksilver, Hg Nickel, Ni Silver, Ag Zink, Zn Krom, Cr Cyanid, CN Oljeindex Maxvärden i mgll samt ms/m 6, 'C 500 ms/m 400 mg/i 300 mg/i 60 mg/l _. 50 mg/i I1g/1 0,05 mgll 0,0002 mg/i 0,2 mg/i 0,0002 mg/i 0,05 mg/i 0,05 mg/i 0,2 mg/i 0,05 mg/i O mgll 50 mg/i Maxvärde i SOlig/I 0, /1 0,20 119/1 SOlig/I SOlig/I /1 50 iigll O 119/ /1 13

17 Bilaga 2: Krav på olje- och fettavskiljare Verksamheter där oljeavskiljare krävs: Vid avledning till spillvatten och til dagvatten Fordonstvättar, bilvårdsanläggningar, Gör Det Själv-hallar Bilskrotningsanläggningar Bensinstationer: Verkstäder t ex. motor- och servicehallar, måleri- och sprutlackeringshallar Parkeringshus, garage med golvavlopp, parkeringsplatser Spolplattor Olje- och kemikaliedepåer Industrier med kondensvatten från kompressorer Industrier med oljehantering eller tvätt av oljiga produkter Verksamheter där fettavskiljare krävs: Kök för servering av måltider t ex restauranger, gatukök, hotell, vägkrogar Anläggningar för grilning, ugnssteknng och stekning Storkök Charkuterier Bagerier Konditorier Lokaler för hantering av livsmedel Pizzerior 14

18 ý- KOMMUNINVEST Svenska kommuner och landsting i samverkan KS(ßJ1Ó: ((f -(r?) Â 16 IIJJ:; i (3) Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening Kommunstyrelsen Landstlngsstyrelsen Fortsatt trygg finansiering för Sveriges kommuner och landsting - inbjudan att teckna förlagslån Enhällgt stämmobeslut om ökad kapitalisering Kommuninvests årsstämma den 25 mars beslutade enhällgt att ge ut ett 30-årigt förlagslån på högst I 000 mkr. Erbjudandet riktar sig enbart till de kommuner och landsting som var medlemmar på stämmodagen. Föreningen avser att använda lånebeloppet för att stärka kapitalbasen i det helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB genom ett särskilt förlagslån från föreningen til bo laget. Den ökade kapitaliseringen syftar til:. Att fortsätt skapa långsiktigt bästa finansieringsvilkor för Föreningens medlemmar.. Att kunna erbjuda Sveriges alla kommuner och landsting ett finansieringsalternativ til konkurrenskraftiga vilkor.. Att bibehålla högsta möjliga rating och säkerställa fortsatt kostnadseffektiv upplåning på den internationella kapitalmarknaden.. Att ha ännu bättre beredskap för exceptionella finansiella händelser. Ett brett medlemssamråd har föregått beslutet FörsIàget om en kapitalförstärkning via förlagslån har diskuterats vid medlemssamråden under januari och februari. Vid samråden deltog representanter från cirka 200 Kommuninvest I Sverige AB (publ). Org nr: Styrelsens säte: Örebro Kommuninvest Ekonomisk förening. arg nr: 71645J Styrelsens säte: Örebro Kommunlnvest Fastighets AB. Org nr: Styrelsens säte: Örebro Postadress: Box 124, Örebro. Besöksadress: Fenixhuset, Drottinggatan 2 Tel: Fax: E-post: fömamn;efternamn(gkommunihvesl.se. Internet: ww.kommuninvest.se

19 ~, KOMMUNINVEST Svenska kommuner och landsting Î samverkan 2 medlemmar. Deltagarna har genomgående haft en positiv inställning till denna form av kapitalisering. Erbjudandet om att teckna förlagslånet Kapitalförstärkning genom förlagslån är en vanligt förekommande metod för kapitalförstärkning av finansiella institut. Förlagslån har den fördelen att det räknas in i kapitalbasen hos Kommuninvest samtidigt som en attraktiv ränta utgår til medlemmarna. Det är en lösning som är förenlig med befintliga förenings- och bolagsstadgar, som inte påverkar inflytandefrågor i föreningen och som också är fördelaktig ur skattesynpunkt. Förlagslån ger vidare en positiv effekt i medlemmarnas resultaträkning. Avkastningen för förlagslån är högre än för traditionella obligationslån och överstiger medlemmarnas normala upplåningskostnader. Både för medlemmar som har placerings bara medel eller de som behöver ta upp lån ska det vara en god affár. i bilagda Inbjudan til teckning av förlagslån beskrivs lånet närmare. Placering i förlagslån ökar inte risken Ett deltagande i emissionen ökar inte medlemmarnas risk i förhållande til Konuuninvest. Snarare stärker och skyddar engagemanget i förlagslånet det åtagande som alla medlenuar redan har via den solidariska borgen. Kapitalförstärkningen ska inte användas för att höja Kommuninvests risknivå. Det ägardirektiv som nu beslutats av stämman sätter upp en absolut spärr mot att använda tilskottet för att ta större risk. Teckningsanmalan senast den 30 september Vi vill ha in medlemmarnas besked om deltagande i förlagslånet senast den 30 september 20 I O. En särskild blankett skall användas för teckningsanmälan. Styrelsen planerar att offentliggöra utfallet den 20 oktober och lånebeloppet skall betalas in den 30 november Med en förhoppning om en bred uppslutning Frivilighet är en bärande värdering i vårt samarbete. Dädör avgör den enskilda medlemmen om den vil teckna sig för en del i lånet eller inte. Det är dock styrelsens förhoppning att alla medlemmar skall finna det intressant att utnyttja denna möjlighet,

20 ~ KOMMUNINVEST Svenska kommuner och landsting i samverkan 3 som ju yterst syftar til att stärka Kommuninvesls förmåga att vara en väl fungerande Kommungäld för Sveriges kommuner och landsting. KOMMUNlNVEST EKONOMISK FÖRENING / '". /--; -.. :fr,(:(z,r,wif./: (,,(, ~ Ann-Charlotte Stenkil Styrelsens ordförande cv)~ I Tomas Wemgren Verkställande direktör Bilaga: A Inbjudan til teckning av förlagslån utgivna av Kommuninvest ekonomisk förening, mars 2010.

Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-24 att gälla från och med 1 januari 2009. Dessa bestämmelser ersätter tidigare bestämmelser från juli 1986.

Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-24 att gälla från och med 1 januari 2009. Dessa bestämmelser ersätter tidigare bestämmelser från juli 1986. Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-24 att gälla från och med 1 januari 2009. Dessa bestämmelser ersätter tidigare bestämmelser från juli 1986. 1. För fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen

Läs mer

ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning H A G F O R S

ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning H A G F O R S ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Fastställd av kommunfullmäktige 2009-01-27 8 H A G F O R S K O M M U N Innehållsförteckning ABVA 09

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA)

Allmänna bestämmelser för användande av Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) Allmänna bestämmelser för användande av Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) Antagna av kommunfullmäktige den 24 juni 2008, 113. ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Marks

Läs mer

ABVA 09. Tekniska servicenämnden

ABVA 09. Tekniska servicenämnden ABVA 09 Tekniska servicenämnden Allmänna bestämmelser för användande av Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare. Gäller fr.o.m. 2009-11-01 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-19

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-19 ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-19 Innehållsförteckning Inledning 2 Inkoppling till den allmänna

Läs mer

Allmänna bestämmelser för VA

Allmänna bestämmelser för VA 1 (5) Typ: Bestämmelse Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-02-25, 6 Uppdateras: Allmänna bestämmelser för användande av Strömsunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Grums kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2010-11-25 10

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Grums kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2010-11-25 10 ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Grums kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2010-11-25 10 Innehållsförteckning Inledning... 2 ABVA... 3 Inledning...

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Ekerö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Allmänna bestämmelser för användande av Ekerö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Nummer: 13:1 Blad: (1) Allmänna bestämmelser för användande av Ekerö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar För definitioner se Information till fastighetsägare A Inledning 1 För fastighetsägares

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Essunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Inkoppling till den allmänna anläggningen...3 Användning av den

Läs mer

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster INNEHÅLL 1 Inledning... 3 2 Huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen... 3 3 Verksamhetsområde... 3 3.1 Fastighetsägare...

Läs mer

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007 allmänna bestämmelser för brukande AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA 2007 ABVA 2007 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDANDET AV KIRUNA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDANDET AV KIRUNA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDANDET AV KIRUNA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24 INLEDNING 1. För fastighetsägares användning av den allmänna

Läs mer

ABVA. ABVA antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-08. Att gälla från och med 2009-01-01

ABVA. ABVA antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-08. Att gälla från och med 2009-01-01 ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning och Information till fastighetsägare rörande den allmänna VA-anläggningen ABVA antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Allmänna bestämmelser för användande av Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning. ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning. Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Antagna av kommunfullmäktige i Borås Stad 2014-12- Innehållsförteckning

Läs mer

Beslutade av kommunfullmäktige med ändring av punkten 2202.

Beslutade av kommunfullmäktige med ändring av punkten 2202. 1 (5) Beslutade av kommunfullmäktige 2007-09-10 135 med ändring av punkten 2202. Punkten 22 i bestämmelserna har sedan september 2008 följande lydelse: Fastighetsägare får inte tillföra avloppet spillvatten

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Katrineholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare,

Allmänna bestämmelser för användande av Katrineholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare, Styrdokument Allmänna bestämmelser för användande av Katrineholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare, Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av Ljusdals kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av Ljusdals kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av Ljusdals kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar Antagna av kommunfullmäktige 2011-09-26 att gälla från och med 2012-01-01. Samtidigt upphör de av kommunfullmäktige

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA 1 ABVA 2007 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Stockholms stad

Läs mer

ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen FÖRFATTNING 6.3 Antagen av kommunfullmäktige 80/09 ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och

Läs mer

ABVA 2010 Varberg. Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning.

ABVA 2010 Varberg. Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning. ABVA 2010 Varberg Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-01-19 att gälla från 2010-01-01. Kundtjänst Telefon 0757-27

Läs mer

ABVA 2009. Allmänna bestämmelser för användande av Sundbybergs stads allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA 2009. Allmänna bestämmelser för användande av Sundbybergs stads allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA 2009 Allmänna bestämmelser för användande av Sundbybergs stads allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 24 nov 2008 Gäller fr o m den 1 jan 2009 Tryckeri: Prinfo Grafiskt

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande. av den allmänna vatten- och. avloppsanläggningen BERGS KOMMUN. gällande från 2009-03-03

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande. av den allmänna vatten- och. avloppsanläggningen BERGS KOMMUN. gällande från 2009-03-03 ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i BERGS KOMMUN gällande från 2009-03-03 BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN

Läs mer

Information till fastighetsägare om Strömsunds kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Strömsunds kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster 1 (11) Information till fastighetsägare om Strömsunds kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster 1. Inledning Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lagen

Läs mer

ABVA 2009 Falkenberg. Allmänna bestämmelser för användande av Falkenbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA 2009 Falkenberg. Allmänna bestämmelser för användande av Falkenbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA 2009 Falkenberg Allmänna bestämmelser för användande av Falkenbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-30 att gälla fr.o.m 2009-01-01 Huvudman för

Läs mer

Information till fastighetsägare om Vårgårda kommuns allmänna vatten och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Vårgårda kommuns allmänna vatten och avloppstjänster INFORMATION Information till fastighetsägare om Vårgårda kommuns allmänna vatten och avloppstjänster Till detta dokument finns tillhörande ABVA Vårgårda kommun h 447 80 VÅRGÅRDA h Tel.vx: 0322-600 600

Läs mer

Information till fastighetsägare om Haparanda kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Haparanda kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om Haparanda kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Inledning Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lagen om allmänna

Läs mer

Information till fastighetsägare om Vara kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Vara kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om Vara kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Tekniska servicenämnden TSN 41/09. Gäller från och med 1 november 2009. \\vara.local\anvandardata\hemkataloger\sti009\documents\wordpress\dokument

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Mariestads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Mariestads kommun

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Mariestads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Mariestads kommun ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Mariestads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Samt bilaga Information till fastighetsägare Mariestads kommun Antagen av kommunfullmäktige Mariestads

Läs mer

Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen A BVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i samverkande kommuner nedan benämnda VASAM enligt förteckning i denna skrift Gäller från 2009-01-01 A BVA Allmänna

Läs mer

ABVA 09. Information till fastighetsägare om Eskilstuna kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

ABVA 09. Information till fastighetsägare om Eskilstuna kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster ABVA 09 Information till fastighetsägare om Eskilstuna kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Innehållsförteckning Inledning... 3 Förbindelsepunkters lägen... 4 Anslutning till den allmänna VA-anläggningen...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2008/0302 346 KFS 2009:05

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2008/0302 346 KFS 2009:05 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2008/0302 346 KFS 2009:05 (Antagen av kommunfullmäktige den 27 oktober 2008) (Gäller från och med den 1 januari 2009) ABVA 2009 Allmänna bestämmelser

Läs mer

2009-01-19. Dnr 2009/S023-1 dpl. 350

2009-01-19. Dnr 2009/S023-1 dpl. 350 2009-01-19 Dnr 2009/S023-1 dpl. 350 Allmänna bestämmelser för brukande av Lilla Edets kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar, ABVA, reviderade januari 2009 och antagna av kommunfullmäktige den

Läs mer

Information till fastighetsägare om SEVABs allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om SEVABs allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om SEVABs allmänna vatten- och avloppstjänster Inledning Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lagen om allmänna vattentjänster

Läs mer

Allmänna bestämmelser för brukande ab Robertsfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Allmänna bestämmelser för brukande ab Robertsfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Allmänna bestämmelser för brukande ab Robertsfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Inledande bestämmelser 1 För fastighetsägares brukande av kommunens allmänna va-anläggning gäller vad som

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Hörby och Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Hörby och Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Hörby och Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Innehållsförteckning ABVA... 3 Inledning... 3 Inkoppling

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Askersunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. med. Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Askersunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. med. Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Askersunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning med Information till fastighetsägare ABVA antagen av Kommunfullmäktige 2010-06-21 108 och gäller från

Läs mer

Information till fastighetsägare om Håbo kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Håbo kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Vatten och avlopp Information till fastighetsägare om Håbo kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster samt ABVA Allmänna bestämmelser för användandet av Håbo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

Information till fastighetsägare om Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Tillägg till ABVA 07 Information till fastighetsägare om Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Innehållsförteckning 1. Information till fastighetsägare om Tyresö kommuns allmänna vatten-

Läs mer

INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE OM KIRUNA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTENOCH AVLOPPSTJÄNSTER

INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE OM KIRUNA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTENOCH AVLOPPSTJÄNSTER INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE OM KIRUNA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTENOCH AVLOPPSTJÄNSTER KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB INLEDNING Denna information ger förklaringar och kommentarer

Läs mer

Information till fastighetsägare om Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-22 att gälla från och med 2009-01-01 INLEDNING... 2 1. ALLMÄNT... 3 1.1 HUVUDMAN

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING VÄRNAMO KOMMUN. Nr 1/1987

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING VÄRNAMO KOMMUN. Nr 1/1987 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING VÄRNAMO KOMMUN Nr 1/1987 ABVA Allmänna bestämmelse för brukande av Värnamo kommuns allmänna vatten och avloppsanläggningar. Antaget av kommunfullmäktige Antagna av kommunfullmäktige

Läs mer

Information och förklaring för fastighetsägare i Halmstads kommun ABVA 2012 ABVA. ABVA fastställd av Kommunfullmäktige 2011-11-22 ABVA VATTEN & AVLOPP

Information och förklaring för fastighetsägare i Halmstads kommun ABVA 2012 ABVA. ABVA fastställd av Kommunfullmäktige 2011-11-22 ABVA VATTEN & AVLOPP 2012 VATTEN & AVLOPP Information och förklaring för fastighetsägare i Halmstads kommun fastställd av Kommunfullmäktige 2011-11-22 TEKNIK- & FRITIDSFÖRVALTNINGEN 1 2012 Allmänna bestämmelser för användande

Läs mer

Vatten Avlopp. ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av Salems kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Vatten Avlopp. ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av Salems kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning & ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av Salems kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Vatten Avlopp Antagna av kommunfullmäktige i Salems kommun den 17 juni 2004 att gälla fr.o.m. den 9 juli

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV NÄSSJÖ KOMMUNS ALLMÄNNA VA-ANLÄGGNING, ABVA

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV NÄSSJÖ KOMMUNS ALLMÄNNA VA-ANLÄGGNING, ABVA 1 (5) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV NÄSSJÖ KOMMUNS ALLMÄNNA VA-ANLÄGGNING, ABVA Antagna av kommunfullmäktige i Nässjö kommun 2009-09-24 att gälla från 2009-11-01. Dokumentet ersätter motsvarande

Läs mer

Information om vatten och avlopp för bostadsfastigheter

Information om vatten och avlopp för bostadsfastigheter Information om vatten och avlopp för bostadsfastigheter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Förbindelsepunkters lägen... 5 Anslutning till den allmänna VA-anläggningen... 5 Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen...

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV GNOSJÖ KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV GNOSJÖ KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE K O M M U N ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV GNOSJÖ KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING samt INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE 2008-06-23 Fastställda av kommunfullmäktige 2008-10-30

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Sollefteå kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Information till fastighetsägare

Allmänna bestämmelser för användande av Sollefteå kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Information till fastighetsägare Allmänna bestämmelser för användande av Sollefteå kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Gäller ifrån 2009-01-01. Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-15 Kf

Läs mer

Allmänna bestämmelser för brukandet av Munkedals kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)

Allmänna bestämmelser för brukandet av Munkedals kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) 2003-09-26 Dnr KS 03/215-340 Tekniska avdelningen Allmänna bestämmelser för brukandet av Munkedals kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) Antagen av kommunfullmäktige 2003-11-26 48 1. För

Läs mer

ABVA 2010. Öckerö kommun

ABVA 2010. Öckerö kommun ABVA 2010 Öckerö kommun Allmänna bestämmelser för användande av Öckerö kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Gäller från 2010-05-01 och ersätter ABVA 1985

Läs mer

Information till fastighetsägare om allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om allmänna vatten- och avloppstjänster i samverkande kommuner nedan benämnda VASAM enligt förteckning i denna skrift Inledning Denna information ger förklaringar och kommentarer

Läs mer

ABVA 09 Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster i Lerums kommun

ABVA 09 Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster i Lerums kommun Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster i Lerums kommun Innehåll Inledning...5 Inkoppling till den allmänna anläggningen...5 Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen...7 Användning

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Olofströms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Olofströms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Olofströms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Fastställd av Kommunfullmäktige i Olofströms kommun 2008-02-11

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven av kommunstyrelsens förvaltning. Information till fastighetsägare

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven av kommunstyrelsens förvaltning. Information till fastighetsägare KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven av kommunstyrelsens förvaltning Nr KFS 024 Ersätter 318/2000 Allmänna bestämmelser (ABVA) är antagna av kommunfullmäktige den 23 oktober 2008. Gäller från och med den

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Mullsjö kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning. samt Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Mullsjö kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning. samt Information till fastighetsägare Mullsjö Energi & Miljö AB ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Mullsjö kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagen av Mullsjö kommunfullmäktige (

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV ÅNGE KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING, ABVA.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV ÅNGE KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING, ABVA. ÅNGE KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV ÅNGE KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING, ABVA. Antagna av Ånge kommunfullmäktige den 16 december 1996 ÅNGE KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV DEN ALL- MÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN (ABVA)

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV DEN ALL- MÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN (ABVA) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV DEN ALL- MÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN (ABVA) Inledande bestämmelser 1. Staden är huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (allmänna va- anläggningen).

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente

Kommunal Författningssamling Reglemente Kommunal Författningssamling Reglemente 2008 Nr 12 Allmänna bestämmelser för användande av Kungälvs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) Antaget av kommunfullmäktige den 4 december 2008

Läs mer

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 09. med. Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV, vattentjänstlagen 07)

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 09. med. Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV, vattentjänstlagen 07) Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 09 med Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV, vattentjänstlagen 07) och dessutom kompletterande VA-information till fastighetsägare

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Karlskrona kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Karlskrona kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Karlskrona kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Fastställd av kommunfullmäktige 2009-03-26 65 Innehållsförteckning

Läs mer

ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNINGEN I LINKÖPINGS KOMMUN

ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNINGEN I LINKÖPINGS KOMMUN ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNINGEN I LINKÖPINGS KOMMUN Kommunfullmäktige i Linköping har 2008-12-09 antagit följande allmänna bestämmelser för brukande

Läs mer

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Mörbylånga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Mörbylånga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare ABVA 07 Allmänna bestämmelser för användande av Mörbylånga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Ersätter Svenskt Vattens P87, januari 2002 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Katrineholms kommuns författningssamling Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-17 212 Ändrad av kommunfullmäktige 2010-08-16 120 Nr 3.01 Allmänna bestämmelser för användande av Katrineholms kommuns allmänna

Läs mer

Information till fastighetsägare om Marks kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster (ABVA).

Information till fastighetsägare om Marks kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster (ABVA). Information till fastighetsägare om Marks kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster (ABVA). Bilaga till ABVA antagen av kommunfullmäktige 24 juni 2008, 113. 2 Information till fastighetsägare om Marks

Läs mer

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Ulricehamns. allmänna vatten- och avloppsanläggning. Information till fastighetsägare.

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Ulricehamns. allmänna vatten- och avloppsanläggning. Information till fastighetsägare. Allmänna bestämmelser för användande av Ulricehamns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare ABVA 07 Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-15 att gälla from 2009-01-01.

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Essunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 60,

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Essunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 60, ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Essunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 60, 2009-09-28 Innehållsförteckning Inledning... 3 Inkoppling till den allmänna

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Ödeshögs kommuns vatten- och avloppsanläggning

Allmänna bestämmelser för användande av Ödeshögs kommuns vatten- och avloppsanläggning Allmänna bestämmelser för användande av Ödeshögs kommuns vatten- och avloppsanläggning - ABVA Gällande från och med 2013-01-01 Diarienummer 281/12-340 Antagna av kommunfullmäktige 2012-12-03, 101 Utöver

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING ABVA

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING ABVA Sunne kommun Allmänna bestämmelser För brukande av Sunne kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA Kommunfullmäktige

Läs mer

Ersätter ABVA ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Göteborgs Stads allmänna vatten- och avloppsanläggning

Ersätter ABVA ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Göteborgs Stads allmänna vatten- och avloppsanläggning Ersätter ABVA 2001. ABVA 2009 Allmänna bestämmelser för användande av Göteborgs Stads allmänna vatten- och avloppsanläggning Förord Detta häfte innehåller ABVA 2009, allmänna bestämmelser för användande

Läs mer

ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Simrishamns, Sjöbo, Skurups, Tomelilla och Ystads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Simrishamns, Sjöbo, Skurups, Tomelilla och Ystads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Simrishamns, Sjöbo, Skurups, Tomelilla och Ystads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Del 1 Antagen av Ystads kommun, Fullmäktige 111, 2008-09-18

Läs mer

ABVA 09. Allmänna bestämmelser för användande av Smedjebackens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare

ABVA 09. Allmänna bestämmelser för användande av Smedjebackens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Smedjebackens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagna av Kommunfullmäktige i Smedjebacken kommun 2009-02-23

Läs mer

Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen A BVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i samverkande kommuner nedan benämnda VASAM enligt förteckning i denna skrift Gäller från 2009-01-01 Inledning 1

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning. Information till fastighetsägare. samt. Ersätter ABVA 1972-06-19

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning. Information till fastighetsägare. samt. Ersätter ABVA 1972-06-19 ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Skara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Ersätter ABVA 1972-06-19 Innehållsförteckning Inledning... 2 Inkoppling

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Hylte kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Allmänna bestämmelser för användande av Hylte kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. ABVA 2012 Allmänna bestämmelser för användande av Hylte kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt Information till fastighetsägare Antagna av kommunfullmäktige (KF 43) 2011-06-16 att gälla från

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Jönköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. med. Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Jönköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. med. Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Jönköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning med Information till fastighetsägare ABVA antagen av kommunfullmäktige 2009-02-26 2 ABVA Allmänna

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Vadstena kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Vadstena kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Vadstena kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagen av kommunfullmäktige 130 2008-10-22 i Vadstena att gälla

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Töreboda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Töreboda kommun

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Töreboda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Töreboda kommun ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Töreboda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Samt bilaga Information till fastighetsägare Töreboda kommun Antaget av kommunfullmäktige Töreboda kommun

Läs mer

ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Enköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Enköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Enköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagna av kommunfullmäktige den 11 december 2012, paragraf 184,

Läs mer

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Stenungsunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Stenungsunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA 07 Allmänna bestämmelser för användande av Stenungsunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Bestämmelserna antogs av kommunfullmäktige den / 2008 att gälla fr o m 1 / 1 2009. Innehållsförteckning

Läs mer

ABVA- Allmänna bestämmelser för användande av kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning

ABVA- Allmänna bestämmelser för användande av kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning ABVA- Allmänna bestämmelser för användande av kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning Fastställd av Kommunfullmäktige den 20 november 2013, Kf 137 2013-09-09 Sida 1 av 18 Innehållsförteckning ABVA

Läs mer

ABVA. Allmänna Bestämmelser för Tjörns kommuns allmänna Vattenoch Avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-10 Gäller från 2010-01-01

ABVA. Allmänna Bestämmelser för Tjörns kommuns allmänna Vattenoch Avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-10 Gäller från 2010-01-01 ABVA Allmänna Bestämmelser för Tjörns kommuns allmänna Vattenoch Avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-10 Gäller från 2010-01-01 Tjörn Möjligheternas ö ABVA - Inledande bestämmelser 1.

Läs mer

Information till fastighetsägare om Hofors kommuns allmänna vatten och avloppstjänster. Ett komplement till ABVA09

Information till fastighetsägare om Hofors kommuns allmänna vatten och avloppstjänster. Ett komplement till ABVA09 Information till fastighetsägare om Hofors kommuns allmänna vatten och avloppstjänster Ett komplement till ABVA09 Sidan 3 av 8 Inledning Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser

Läs mer

STYRDOKUMENT. Detta dokument ersätter ABVA Huvudman för den allmänna VA-anläggningen är Älvsbyns Energi AB.

STYRDOKUMENT. Detta dokument ersätter ABVA Huvudman för den allmänna VA-anläggningen är Älvsbyns Energi AB. 1(11) STYRDOKUMENT DATUM 2011-01-20 ABVA 2011 Detta dokument ersätter ABVA 1999-11-22. Inledning 1. För fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen i Älvsbyns kommun gäller vad som föreskrivs

Läs mer

ABVA 2009 Allmänna bestämmelser för användande av Uppsala kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning

ABVA 2009 Allmänna bestämmelser för användande av Uppsala kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning ABVA 2009 Allmänna bestämmelser för användande av Uppsala kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning Allmänna bestämmelser för användande av Uppsala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen

Läs mer

ABVA, allmänna bestämmelser för användande av Örebro kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare

ABVA, allmänna bestämmelser för användande av Örebro kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare ABVA, allmänna bestämmelser för användande av Örebro kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare ABVA. Gäller från 2010 01 01 1 ABVA, allmänna bestämmelser för

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Vingåkers kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Information till fastighetsägare.

Allmänna bestämmelser för användande av Vingåkers kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Information till fastighetsägare. FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 2.5 B Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-28, 23 Allmänna bestämmelser för användande av Vingåkers kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare ABVA-TAXA 1

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare ABVA-TAXA 1 ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare ABVA-TAXA 1 INLEDNING 1. För fastighetsägares användning av den

Läs mer

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Ludvika kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Ludvika kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare ABVA 07 Allmänna bestämmelser för användande av Ludvika kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagna av Kommunfullmäktige i Ludvika 2008-11-27 179 att gälla

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Österåker kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Österåker kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Österåker kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagna av kommunalfullmäktige den 2 februari 2009 att gälla

Läs mer

INFORMATION. till fastighetsägare om Simrishamns, Sjöbo, Skurups, Tomelilla och Ystads kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster.

INFORMATION. till fastighetsägare om Simrishamns, Sjöbo, Skurups, Tomelilla och Ystads kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster. VERSION 20071113 INFORMATION till fastighetsägare om Simrishamns, Sjöbo, Skurups, Tomelilla och Ystads kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Del 2 Antagen av Sjöbo kommun, Teknik- och fastighetsnämnden

Läs mer

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Älvdalens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Information till fastighetsägare.

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Älvdalens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Information till fastighetsägare. ABVA 07 Allmänna bestämmelser för användande av Älvdalens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagna av Kommunfullmäktige i Älvdalen 2008-11-17 58. Innehållsförteckning

Läs mer

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Piteå kommun samt Information till fastighetsägare

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Piteå kommun samt Information till fastighetsägare ABVA 07 Allmänna bestämmelser för användande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Piteå kommun samt Information till fastighetsägare www.pireva.se Innehållsförteckning ABVA 07... 1 Inledning...

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Vimmerby kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar. Information till fastighetsägare.

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Vimmerby kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar. Information till fastighetsägare. ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Vimmerby kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar Samt bilaga Information till fastighetsägare Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-15, 176 Inledning

Läs mer

Information till fastighetsägare om Linköpings kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Linköpings kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om Linköpings kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Huvudman för

Läs mer

ABVA. ABVA är fastställd av Kommunfullmäktige för att gälla från och med

ABVA. ABVA är fastställd av Kommunfullmäktige för att gälla från och med ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning och Information till fastighetsägaren rörande den allmänna VA-anläggningen ABVA är fastställd av Kommunfullmäktige

Läs mer

Allmänna bestämmelser. För vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2009

Allmänna bestämmelser. För vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2009 Allmänna bestämmelser För vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Lagar, författningar och föreskrifter 2. Verksamhetsområde 3. Huvudman för den allmänna

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Användande av allmän vatten- och avloppsanläggning Mariestads kommun Antagen av kommunfullmäktige Mariestads kommun 2008-10-27 Innehållsförteckning Allmänna bestämmelser för användande

Läs mer

Information till fastighetsägare om allmänna vatten- och avloppstjänster i Uppvidinge kommun

Information till fastighetsägare om allmänna vatten- och avloppstjänster i Uppvidinge kommun Information till fastighetsägare om allmänna vatten- och avloppstjänster i Uppvidinge kommun Inledning Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lagen om allmänna

Läs mer

Information till fastighetsägare om Gävle kommuns allmänna vatten och avloppstjänster. Ett komplement till ABVA09

Information till fastighetsägare om Gävle kommuns allmänna vatten och avloppstjänster. Ett komplement till ABVA09 Information till fastighetsägare om Gävle kommuns allmänna vatten och avloppstjänster Ett komplement till ABVA09 Datum 2009-10-12 Inledning Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser

Läs mer

ABVA Allmänna bestämmelser vatten och avlopp

ABVA Allmänna bestämmelser vatten och avlopp REGLEMENTE ABVA Allmänna bestämmelser vatten och avlopp Till detta dokument finns tillhörande information till fastighetsägare om Vårgårda kommuns allmänna vatten och avloppstjänster Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Allmänna bestämmelser för användande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Sollentuna - ABVA Antagna av kommunfullmäktige 2008-12-17, 120 att gälla fr.o.m. 1 januari 2009. 2 Innehållsförteckning

Läs mer