r4j D D .sbc - BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄI 1 ELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "r4j D D .sbc - BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄI 1 ELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING"

Transkript

1 BACKEN 1 LULEÅ r4j Bostadsrättsföreningen LO D D MEDLEMMAR FÖRENINGSSTÄMMA L1 (D FÖRVALTNINGSBERÄI 1 ELSE INTÄKTER KOSTNADER REVISION STYRELSE RESULTATRÄKNING BOKSLUT AVGIFT UNDERHÅLLSPLAN v - BALANSRÄKNING Bostads t rsce rtru m.sbc Sveriges

2 i Varsågod! Här är din förenings årsredovisning. 1 årsredovisningen kan du läsa om föreningens ekonomi och fastighet, Styrelsen redogör för vad som hänt under det gångna året och vad som planeras för kommande år. Årsredovisningen ger dig insyn föreningen. Den visar föreningens ekonomiska ställning och resultatet för verksamhetsåret. Ta gärna en stund och läs igenom den. På insidan av omslagets baksida kan du läsa mer om hur du läser din bostadsrättsförenings årsredovisning. Årsredovisningen är att betrakta som en värdehandling, så spara den. Att bo i bostadsrätt Bostadsrätt är en boendeform där det är bostadsrätts föreningen som äger fastigheten. En bostadsrättsin nehavare och medlem i en bostadsrättsförening har nyttjanderätt till sin bostad. Det är en attraktiv boendeform som många lockas av, inte minst tack vare de stora möjligheterna att själv påverka sitt boende form av att förändra i bostaden och att aktivt delta styrelsens arbete för att förvalta värdet i fastigheten. Bostadsrätten är juridiskt sett en komplex boendeform som omfattas av flera rättsområden bland andra bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar och hyreslagen. Föreningen kan agera utifrån en rad olika roller fastighetsägare, hyresvärd, arbetsgivare, låntagare, köpare av produkter och tjänster, bestäl are av byggentreprenader och mycket annat. SBC kan stötta föreningen i samtliga dessa roller. En välskött bostadsrättsförening Vad som är en välskött bostadsrättsförening kan man säkert diskutera, då många parametrar spelar in, men vi på SBC har några saker som vi tycker är extra viktiga. Till att börja med är det viktigt att planera föreningens ekonomi, finansiering och underhåll långsiktigt. Till exempel genom en flerårsbudget och en aktuell uppdaterad underhållsplan. Styrelsearbetet ska vara så bekymmersfritt som möjligt, därför är det en god idé att få hjälp och stöd genom en professio nell förvaltning. Styrelsen bör också vara lyhörd inför medlemmarnas önskemål, informera medlemmarna och ge dem möjlighet till en god dialog med styrelsen. Det gör det också lättare att få fler medlemmar att engagera sig i sin förening vilket vi på SBc tycker är bra. Föreningen ska också verka för en god, säker och trygg boendemiljö för alla boende i bostadsrättsför eningen. Om problem uppstår i föreningen eller med fastigheten är det en god idé att ha experter inom områden som teknik och juridik till sitt förfogande. SBC Boendeindikator SBC har under senare år sett en stor efterfrågan bland bostadsrättsföreningar, mäklare, köpare och säljare samt andra intressenter att enkelt kunna analysera hur välskött en bostadsrättsförening är. SB har därför lanserat SBC Boendeindikator, en mo dell som ger såväl styrelse som andra intressegrupper en indikation på hur välskött en förening är. SBC Boendeindikator är en bedömning av en bostads rättsförening utifrån tre huvudsakliga parametrar fastighet, förvaltning och boendemiljö. SBc analyserar föreningen noggrant på en mängd olika områden med utgångspunkt i de tre huvudparametrarna. Analysen ger styrelsen en plattform att arbeta vidare utifrån och inom vilka områden det finns förbättringspotential. Om den analyserade bostadsrättsföreningen lever upp till de krav vi på SBc ställer på en välskött bostadsrätts förening får föreningen stämpeln SBC Godkänd. Stämpeln är en indikator på att föreningen arbetar aktivt för ett ökat värde på föreningens fastighet, en mer effektiv förvaltning och en ökad boendenytta. Skulle din förening bli SBC Godkänd? Alla föreningar är välkomna att genomgå analysen SBC Boendeindikator. För mer information, kontakta SB. Kundtjänst från tidig morgon till sen kväll Vår kundtjänst har öppet alla vardagar kl för att hjälpa alla boende och styrelser i de bostadsrätts föreningar vi förvaltar. Ring eller mejla till om du har frågor om ditt boende eller din bostads rättsförening. Vill du veta mer besök

3 Färvaltningsberättelse - Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1januari - 31 december 214. Backen i Luleå Bostadsrättsföreningen Arsredovisni ng Sida 1 av 14 Karin Marica Sandström Lindh Suppleant Kristina Elisabeth Nordin Johansson Suppleant Eva Alia Lundberg Suppleant Sven Birger Wikström Ledamot Aviserat avgång Sven-Bertil Johan Persson Ledamot Anna Sara Solveig Marcusson Ledamot Jörgen Lindh Ledamot Mats Tore Larsson Ledamot Styrelsen Föreningen är medlem samt ällighetsföreningen Brf Haren. Föreningens andel är 26 procent. Samfälligheten förvaltar gård och soprum. huvudsak kommer i form av årsavgifter. Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag (en äkta bostadsrättsförening). Det innebär att föreningens intäkter i och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades Grundfakta om föreningen bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta Föreningens ändamål Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns att läsa om i förvaltningsberättelsen som följer. Föreningen följer en underhållsplan som sträcker sig mellan åren 215 och 217. Inga större underhåll är planerade de närmaste åren. Medel reserveras årligen till det planerade underhållet. För att se avsättningens storlek, se fondnoten. Amortering på föreningens lån sker enligt plan. För mer information, se lånenoten. Årsavgifterna planeras vara oförändrade närmaste året. underhåll bör anpassas utifrån föreningens plan för underhållet. Kommande underhåll kan medföra att nya lån styrelsen årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar. Storleken på avsättningen till fonden för yttre behövs. Föreningen ska verka enligt självkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på olika samt se till att ekonomin är god. Via årsavgifterna ska medlemmarna finansiera kommande underhåll och därför gör åtgärder. Orsaken till förändringen av föreningens kassa kan utläsas under avsnittet Årets kassaflöde. 1 styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa föreningens årsavgifter Allmänt om verksamheten Verksamheten Brf Backen Luleå

4 Ordinarie föreningsstämma hölls Valberedning Stämmor Eva Alia Lundberg, Kristina Elisabeth Nordin Johansson, Karin Marica Sandström Lindh och Sven Birger Wikström. Eva Åkerström Monika Åström Ordinarie Extern Luleå Revisionskontor Revisor Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer: Styrelsen har under året avhållit 3 protokollförda sammanträden. Sida 2 av 14 soprum.. delas med brf haren Gemensamhetsutrymmen Kommentar 1 försäkringen ingår kollektivt bostadsrättstillägg för medlemmarna samt ansvarsförsäkring för styrelsen. 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok Lägen hetsfördeln ing: Föreningen upplåter 47 lägenheter med bostadsrätt. Lagenheter och lokaler lokalyta. Byggnadens totalyta är enligt taxeringsbeskedet m2, varav m2 utgör lägenhetsyta och 48 m2 utgör Fastigheten bebyggdes 1961 och består av 1 flerbostadshus. Fastighetens värdeår är Byggnadsår och ytor Byggnadens uppvärmning är fjärrvärme. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad via Dina Försäkringar. Haren * Luleå Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fakta om vår fastighet Br[ Backen i Luleå 1

5 Målning Trapphus Byte utvändig belysning, energispar Nybyggnad förråd Renovering bastu samt gästrum Utfört underhåll År Nedanstående underhåll har utförts eller planeras: Brf Backen i Luleå Sida 3 av 14 KASSAFLÖDE JANUARI DECEMBER kassan ingår föreningens klientmedel ÅRETS FÖRÄNDRING AV KASSAN KASSA VID ÅRETS SLUT Rörelsens kostnader exkl avskrivningar Minskning av föreningens lån Ökning av korta fordringar 1752 Inköp av inventarier Finansiella kostnader PENGAR UT Rörelsens intäkter Minskning korta fordringar Ökning av korta skulder Finansiella intäkter PENGAR IN KASSA VID ÅRETS BÖRJAN Föreningens ekonomi Administrativ förvaltning SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Teknisk förvaltning Öhmans fastighetsservice AB Lägenhetsförteckning SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Avtal Leverantör Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal. Förvaltning Byte belysning trapphus 215 Byte låssystem 21 5 Byte garageport 215 Byte expansionskärl 215 Planerat underhåll År - Föreningen följer en underhållspian som upprättades 215 och sträcker sig fram till 217. Underhålispianen uppdaterades 215. Byggnadens tekniska status

6 Brf Backen i Luleå Fördelning av intäkter och kostnader övriga intäkter 14% A Avskrivningar 23% Kapital- Reparationer kostnader 4/o 25 I Periodiskt underhil 15% - Taxebundna,,,.kostnader Årsavgifter 79% Ovrig drift 25% Skatter och avgifter Fastighetsavgiften för hyreshus är kr per bostadslägenhet, dock blir avgiften högst,3 procent av taxeringsvärdet för bostadshus med tillhörande tomtmark. Lokaler beskattas med 1 procent av lokalernas taxeringsvärde. Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Händelser under året Målning trapphusen, renovering bastu samt gästrum, nybyggnad förråd. Händelser efter året Inga händelser att rapportera. Med lemsinformation Medlemslägenheter: 47 st Overlåtelser under året: 5 st Overlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Overlåtelseavgift betalas av säljare. Antal medlemmar :6 st Förändring frän föregående år: + 4 st Flerårsöversi kt Nyckeltal Årsavgiftlm2 bostadsrättsyta Lån/m 2 bostadsrättsyta Elkostnad/m totalyta Värmekostnad/m totalyta Vattenkostnad/m totalyta Kapitalkostnader/m totalyta Soliditet (%) Resultat efter finansiella poster (tkr) Nettoomsättning (tkr) Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, m2 bostäder och 48 m2 lokaler. Sida 4 av 14

7 att i ny räkning överförs Styrelsen föreslår följande disposition: summa balanserat resultat reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar årets resultat balanserad vinst före reservering till fond för yttre underhåll Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: Res u 1tatd isposition Sida 5 av 14 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Brf Backen i Luleå

8 Brf Backen i Luleå Resultaträkning 1JANUARI -31 DECEMBER RÖRELSEINTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 Övriga rörelseintäkter Not RÖRELSEKOSTNADER Fastighetskostnader Driftkostnader Ovriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar RÖRELSERESULTAT Not 3 Not 4 Not 5 Not 6 Not FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter Räntekostnader ÅRETS RESULTAT Sida 6 av 14

9 Maskiner och inventarier Not Byggnader och mark Not MATERiELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR TILLGÅNGAR Brf Backen i Lue Sida 7 av 14 SUMMA TILLGÅNGAR SUMMA OMSÄTFNINGSTILLGÅNGAR SBC ktientmede( i SHB Kassa och bank KASSA OCH BANK Förutb kostnader och uppi intäkter Not Övriga fordringar SBC Klientmedel i SHB KORTFRISTIGA FORDRINGAR MSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Balansräkning

10 Brf Backen 1 Luleå Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Not 11 Bundet eget kapital Medlemsinsatser Fond färyttre underhåll Not Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR Medlemmarnas reparationsfond LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till Not kreditinstitut Leverantärsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder UppI kostnader och förutb intäkter Not SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Uttagna fastighetsinteckningar Not Varav eget förvar Ansvarsförbindelser inga inga Sida 8 av 14

11 Förenklingsregeln gällande periodiseringar har tillämpats. jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Årsredovisningen upprättades för första gången enlighet med BFNAR 29:1, vilket kan innebära en bristande Redovisningsprinciper Belopp anges i kronor om inte annat anges. Noter med redovisningsprindper och boksiutskommentarer Sida 9 av 14 Oresutjämning Övriga intäkter Gästlägenhet 1 Elintäkter Not 2 ÖVlGA RÖRELSEINTÄKTER _ Hyror förråd Hyror parkering Hyror garage Årsavgifter Not 1 ÅRSAVGIFTER OCH HYROR Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avsättning till medlemmarnas reparationsfond görs enligt föreningens stadgar. Inventarier loår Sår- loår Maskiner 5 år 5 år Byggnader 58 år 58 år Avskrivningar nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i antal år tillämpas. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Samma värderingsprinciper har använts som föregående år. Brf Backen i Luleå

12 Brf Backen i Luleå Not 3 FASTIGHETSKOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad Fastighetsskötsel beställning Snöröjning/sandning Städning entreprenad Städning enligt beställning Bevakning 182 Gemensamma utrymmen Gård Serviceavtal 1252 Förbrukningsmateriel Störningsjour och larm Reparationer Brf Lägenheter Tvättstuga 25 5 Källare Entré/trapphus Lås 6548 WS Värmeanläggning/undercentral 18 1 Ventilation Elinstallationer Garage/parkering Periodiskt underhåll Gemensamma utrymmen 17 8 Källare Entré/trapphus Lås 988 Elinstallationer TOTALT FASTIGHETSKOSTNADER Not 4 DRIFTKOSTNADER Taxebundna kostnader El Värme Vatten Sophämtning/renhållning Övriga driftkostnader Försäkring Kabel-TV Fastighetsskatt/Kommunal avgift TOTALT DRIFTKOSTNADER Sida 1 av 14

13 Brf Backen i Luleå Not 5 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER Kreditupplysning Inkassering avgift/hyra 6 6 Föreningskostnader Styrelseomkostnader 52 Fritids och Trivselkostnader Förvaltningsarvode Förvaltningsarvoden övriga Administration Korttidsinventarier Konsultarvode Not 6 PERSONALKOSTNADER Anställda och personalkostnader Föreningen har inte haft någon anställd. Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor Löner Kostnadsersättningar och naturaförmåner 6 6 Sociala kostnader Not7 AVSKRIVNINGAR Byggnad Maskiner Inventarier Sida 11 av 14

14 l restvärdet vid årets slut ingår mark med Utgående avskrivning enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Vid årets början Utgående anskaffningsvärde Vid årets början Ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut Brf Backen Luleå Sida 12 av 14 Fastighetsskötsel Kabel-IV UPPLUPNA INTÄKTER Not 1 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH Redovisat restvärde vid årets slut Utgående ack. avskrivningar enligt plan Utrangeringfförsäljning Årets avskrivningar enligt plan Vid årets början Ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående anskaffningsvärde Utrangering/försäljning 3388 Vid årets början Nya nskaffn ingar Ackumulerade anskaffningsvärden Not 9 - MASKINER OCH INVENTARIER Lokaler Bostäder Uppdelning av taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Taxeringsvärde Not 8 BYGGNADER OCH MARK

15 FOND Brf Backen i Luleå Not 11 EGET KAPITAL Disposition av föregående års resultat Belopp vid Förändring enl stämmans Belopp vid årets utgång under året beslut årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll S:a bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat S:a fritt eget kapital S:a eget kapital Not - FÖR YTTRE UNDERHÅLL Vid årets början Reservering enligt stadgar Reservering enligt stämmobeslut lanspråktagande enligt stadgar lanspråktagande Vidåretssiut Not 13 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats Belopp Belopp Villkors ändringsdag Handelsbanken 1,72 % Rörlig SEB Bolån AB 2,89 % Avslutat Summa skulder till kreditinstitut Kortfristig del av skulder till kreditinstitut -1 2 : Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till kr. Sida 13 av 14

16 Sophämtning Entré/trapphus 4 83 Snöröjning FÖRUTBETALDA INTÄKTER 1835 Värme Arvoden Sociala avgifter Ränta Not 14 UPPLUPNA KOSTNADER OCH Brf Backen i Luleå LULEÅ den fi jj 215 v1ats Tore Larsson )ririjer rid - ledamot Min revisionsberättelse har lämnats den / 215 ko /Extern rev/for Äsrom Sida 14 av 14 / 4 &t4/ / Sven Birger W;ksrori Ledo( t/fz7,_ Anna Sara Solveig Marcuss_- 7 Sven-Bertil Johan Persson iedarn:t Styrelsens underskrifter Förutbetalda avgifter och hyror

17 Org.nr Till föreningsstämman 1 Bostadrättsföreningen Backen i Luleå Revisionsberättelse Bostadrätisföreningen Backen i Luleä. Org.nr föreningen. Jag ti llstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för årsredovisningens övriga delar. Enligt miii uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med Uttalanden uttalanden. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisn ingen. av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revisioii innefattar också en utvärdering fel. Vid denna riskhedömning heaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen Revisorns ans var på fel. årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt Styrelsens ansvarj ör årsredovisningen räkenskapsåret 214. Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Bostadrättsffireningen Backen i Luleå för Rapport om årsredovisningen 1 (2) i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma

18 Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner Luleå för räkenskapsåret 214. beträffande föreningens vinst eller ffirlust samt styrelsens förvaltning för Bostadrättsföreningen Backen i förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar. Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller Styrelsens ans ar Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Bostadriiusförcningcn Backen i Luleå. Orgnr Auktoriserad revisor lnika tröin 1uleåden 2 ri J beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och Uttalanden Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon föreningens stadgar. styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. Som underlag för milt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorns ansvar 2 (2)

19 Hur man läser en årsredovisning Årsredovisningen är den redovisning styrelsen lämnar över ett avslutat räkenskapsår och som behandlas vid föreningsstämman. Årsredovisningen ska innehålla förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter. 1. Förvaltningsberättelsen Redogörelse av verksamheten i form av text och tabeller 2. Resultaträkningen Visar föreningens samtliga intäkter och kostnader un der räkenskapssåret. Overstiger intäkterna kostnaderna blir mellanskillnaden vinst. Vid Omvänt förhållande uppstår förlust. Styrelsen foreslår för foreningsstäm man hur årets resultat ska disponeras. 3. Balansräkningen Visar föreningens samtliga tillgångar och skulder samt eget kapital vid den sista dagen i föreningens räkenskapsår. Föreningens tillgångar består av anläggningstillgångar (t ex fastigheter, inventarier samt finansiella tillgångar och omsättningstillgångar (t ex likvida medel och kortfristiga fordringar) Föreningens skulder består av långfristiga skulder (t ex fastighetslån) och kortfristiga skulder (t ex forskottshyror och leverantörsskulder). Under eget kapital redovisas grundavgifter, olika fonder samt disponibla vinstmedel eller ansamlad förlust. Termer i årsredovisningen ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR är tillgångar i föreningen som är avsedda för långvarigt bruk. AVSKRIVNINGAR är den kostnad som motsvarar värdeminskning på bl.a. föreningens byggnad och in ventarier. Avskrivningar görs för att fördela kostnader på flera år. DRIFTSKOSTNADER är kostnader för löpande funk tioner i en fastighet. Exempel på driftskostnader i en bostadsrättsförening är värme, el, vatten och avlopp, städning, sophämtning och fastighetsskotsel. KORTFRISTIGA SKULDER är skulder som förfaller till betalning inom ett år. LIKVIDITET är föreningens betalningsförmåga på kort sikt och utgörs av föreninoens tillgängliga bankmedel. LÅNGFRISTIGA SKULDER är skulder som förfaller till betalning om ett år eller senare. OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR är tillgångar som lopande förbrukas, säljs eller omvandlas till likvida medel. Om sättningstillgångarna används för att betala löpande utgifter och finansiera den dagliga verksamheten. SOLIDITET är föreningens eget kapital i procent i förhållande till de totala tillgångarna (benämns som balansomslutning). STÄLLDA PANTER OCH SÄKERHETER avser de pant brev/fastighetsinteckningar som föreningen lämnat som säkerhet för erhållna lån. REVISIONSBERÄTTELSE är där revisorerna uttalar sig om årsredovisningen, förvaltningen och om styrelsens förslag till användande av överskott eller täckande av underskott, samt om de anser att föreningsstämman bör bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. UNDERHÅLLSKOSTNADER är utgifter för planerade underhållsåtgärder enligt underhållsplan eller mot svarande som i redovisningen redovisas direkt som kostnad i resultaträkningen. VÄRDEHÖJANDE UNDERHÅLL är utgifter för funk tionsförbättrande åtgärder enligt underhållsplan eller motsvarande och som redovisas som investering i balansräkningen och kostnadsförs över tillgångens livslängd (se även Avskrivningar ). SPARA DIN ÅRSREDOVISNING, DET AR EN VARDEHANDLING FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL är en fond som fören ingen enligt stadgar och/eller stämmobeslut gör en re servering till årligen. Syftet är att säkerställa utrymme för fastighetens framtida underhåll.

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen ERIKSBERGSPARKEN

Läs mer

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen Hemfrid Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen NORRSKENET Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLA DROTTNINGEN

Läs mer

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Briljanthöjden

Läs mer

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BLEKINGE Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LINNÉPLATSEN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Kvarnskogen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvarnskogen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viking Karl

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viking Karl Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viking Karl Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Årsredovisning HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 MINNET NR 7. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 MINNET NR 7. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MINNET NR 7

Läs mer

Årsredovisning 2014 LANTGÅRDEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LANTGÅRDEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LANTGÅRDEN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 VIPEMÖLLAN 3, LUND. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 VIPEMÖLLAN 3, LUND. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen VIPEMÖLLAN 3,

Läs mer

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Vilan 1820 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 JÄRNÅLDERN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 JÄRNÅLDERN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen JÄRNÅLDERN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen SJÄTTE BOHUS UPA

Läs mer

Årsredovisning 2014 INLAND 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 INLAND 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen INLAND 2 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014. Lerlåset. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Lerlåset. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Lerlåset Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SÖDERHUS Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 BRYTÄRTAN NR 1. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BRYTÄRTAN NR 1. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BRYTÄRTAN NR

Läs mer

Årsredovisning 2014 FEMKAMPSGATAN 7-9 I GÖTEBORG. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 FEMKAMPSGATAN 7-9 I GÖTEBORG. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen FEMKAMPSGATAN

Läs mer

Årsredovisning 2014 TULLPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 TULLPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen TULLPLATSEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

Årsredovisning. Berghällen 10. Verksamheten. Bosta dsrättsf ören in gen. . lnga större underhåll är planerade de närmaste åren.

Årsredovisning. Berghällen 10. Verksamheten. Bosta dsrättsf ören in gen. . lnga större underhåll är planerade de närmaste åren. Brf Berghållen '1 76966-534 Årsredovisning Bosta dsrättsf ören in gen Berghällen 1 Styrelsen får hårmed avge årsredovisning för råkenskapsåret 1 januari - 31 december 214. Förva ltn i n gsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILJAN 35 Årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Nacka Hus nr 2 i Ekängen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014.

Läs mer

Årsredovisning 2014 PONTUS W 4. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 PONTUS W 4. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen PONTUS W 4 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen KARLAVAGNEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 TRÄSKFLODEN 15. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 TRÄSKFLODEN 15. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen TRÄSKFLODEN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Jakob i Järfälla

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Jakob i Järfälla ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Jakob i Järfälla Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Jakob i Järfälla Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer