LANDSORGANISATIONENS KONGRESS 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LANDSORGANISATIONENS KONGRESS 2012"

Transkript

1 1.01 A llmän arbetsförsäk ring Sektion 01, Sune Gidgård I socialdemokratiska partiets R ådslag om jobb i början av 2008 förde jag tillsammans med tre kamrater fram idén om en allmän sysselsättningsförsäkring. (Den som vill läsa mer om förslaget kan med e-post få vår rapport "A llmän sysselsättningsförsäkring - en investering i människor" via e-post: V i som tog detta initiativ har sedan arbetat vidare med idén (som vi numera valt att kalla allmän arbetsförsäkring, vilket vi tycker är ett bättre namn). Socialdemokraterna har efter hand, dels genom R ådslaget, dels genom initiativ i riksdagen fört fram förslag som tillgodoser viktiga delar av vad en arbetsförsäkring skulle innebära. N ågra exempel: Samhällets stöd åt en kompetens- och omställningsförsäkring som parterna på arbetsmarknaden kan avtala om (finns till viss del redan men kan utvecklas vidare). Ökad aktiv arbetsmarknadspolitik för att göra arbetslösa bättre rustade att ta de arbeten som finns. Arbetsmarknadens parter får ansvaret för rehabilitering. H öjda ersättningar och sänkta avgifter i arbetslöshetsförsäkringen. V i vill nu att arbetarrörelsen under den kommande mandatperioden ska utreda om man bör bygga vidare på dessa reformer så att de tillsammans utvecklas till en arbetsförsäkring som omfattar alla. Det skulle lägga grunden för en viktig trygghets- och välfärdsreform. En arbetsförsäkring ska ytterst gå ut på att var och en ska kunna utveckla och ta vara på sina egna förutsättningar i arbetslivet. Den ska för varje person täcka kostnader för insatser så att hon eller han ska komma i ett så passande och bra arbete som möjligt. Det kan vara utbildning, praktik, arbetsprövning, att upprätta personlig handlingsplan, rehabilitering, arbetsträning, anpassning av arbetsplatsen, förebyggande insatser för att hindra förslitning etc. V ar och en ska kunna stå i nära kontakt med en personlig vägledare, tillsammans med vilken man ska inventera sina egna möjligheter och intressen, göra en genomtänkt handlingsplan, söka rätt på lämpliga kurser och andra insatser för att nå ett så passande jobb som möjligt, revidera planen när så behövs etc. Det är viktigt att var och en bara ska behöva vända sig till en enda person för att få denna vägledning. Och inte behöva söka hjälphos flera olika myndigheter och företag. M an kan dra stor lärdom av det arbete som bedrivs i N orge för ett "inkluderande arbetsliv" och av verksamheten inom omställningsförsäkringar som i dag finns på stora delar av den svenska arbetsmarknaden, grundade på kollektivavtal.

2 E n obligatorisk arbetslöshetsförsäkring (omställningsförsäkring) bör ingå i arbetsförsäkringen. På det sättet kostnadsbelastar man försäkringen för arbetslöshet och gör det hela tiden intressant för försäkringen att undvika arbetslöshet eller risk för kommande arbetslöshet. A tt alla är med i försäkringen är en fråga om social rättvisa - ingen ska lämnas utanför.(idag är det bara a-kassornas ekonomi som alla är med och bidrar till, genom statens finansiering). L äget har också ändrats i och med att den borgerliga regeringen nu avser att införa en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Om en sådan införs kommer det att vara svårt att på nytt göra försäkringen frivillig - det skulle ju betyda att man tog ifrån stora grupper försäkringsskyddet vid arbetslöshet. Det är viktigt att ersättningsnivåerna i arbetsförsäkringen blir tillräckligt höga så att man inte stimulerar arbetsmarknader med alltför dåliga arbetsvillkor att utvecklas och att det ska vara ekonomiskt intressant att arbeta efter en personlig handlingsplan och därmed stå till arbetsmarknadens förfogande. V år idé om arbetsförsäkring är absolut inte detsamma som en statlig arbetslöshetsförsäkring. För det första ska den, som vi redan har beskrivit, vara någonting mycket mer, försäkra möjligheterna att komma tillbaka i arbetslivet, inte bara försäkra inkomsten. För det andra: Försäkringen ska visserligen vara lagfäst, så att alla kommer med, och premierna betalas genom någon form av arbetsgivaravgifter. M en huvudtanken är att man genom att lagen blir dispositiv ska kunna överlåta åt parterna på arbetsmarknaden att genom kollektivavtal ta över ansvaret för försäkringen på olika avtalsområden och utforma den med hänsyn till olika behov och önskningar inom sin del av arbetsmarknaden. A lternativt kan man tänka sig att i stället överlåta åt fackliga organisationer som är beredda till detta att sköta försäkringen på de delar av arbetsmarknaden där organisationen har kollektivavtal. Båda dessa alternativ har för- och nackdelar som vi inte ska diskutera här. M en gemensamt för dem är att de ger de fackliga organisationerna inflytande över arbetsförsäkringen, hur den utformas och hur den tillämpas. Den del av försäkringen som staten naturligtvis måste sköta, utöver att fördela de inbetalade avgifterna mellan olika försäkringsgivare, gäller dels alla dem som står helt utanför arbetsmarknaden men som vill komma in på den, dels alla som kommer att arbeta på arbetsplatser som inte omfattas av kollektivavtal om denna försäkring. A rbetsförsäkringen kommer med den här uppläggningen att i praktiken få hand om en stor del av arbetsmarknadspolitiken - ansvaret kommer i hög grad att läggas på arbetsmarknadens parter. Fackliga organisationer, särskilt inom L O-området, är i regel negativa till tanken på ett obligatorium. Framför allt hävdas att arbetslöshetskassorna enligt den modell som använts hittills starkt medverkar till att facket får många medlemmar, särskilt om förmåner och

3 avgifter i försäkringen kan återställas till tidigare nivåer. E tt argument för den bestående ordningen som förts fram i tidigare debatt har varit att de fackliga företrädarna har en så ingående kännedom om förhållandena på de arbetsplatser där de verkar att försäkringen tillämpas mycket smidigare om den organiseras i facklig regi än om särskilda försäkringstjänstemän skulle sköta den. På den senare punkten har förhållandena med tiden ändrats så, att de som i dag är försäkringshandläggare i regel har mycket lite närkontakt med arbetsplatserna. Fackets ombudsmän och a-kassans handläggare måste numera enligt alla regler vara helt skilda personer och arbeta i helt olika organisationer. Detta argument för att behålla a-kassorna i nuvarande form gäller alltså inte längre. Det är också tveksamt om a-kassorna i nuvarande form längre medverkar till en hög facklig organisationsgrad. I T C O:s största förbund U nionen finns en stark opinion som rentav hävdar motsatsen. Och det stora medlemsraset i a-kassorna (över ) sedan avgifterna höjdes och förmånerna försämrades 2006/ 2007, har varit betydligt större än medlemsminskningen i motsvarande fackförbund. M ånga lämnade a-kassan men stannade kvar i facket. Sedan tidigare finns också medlemmar i a-kassorna som inte är med i facket. Ä ven om det alltjämt skulle finnas vissa fördelar för fackens medlemsutveckling med a- kassorna i den form de har i dag (med en verksamhet som numera är klart skild från fackets) så motvägs detta av stora och växande nackdelar med att inte alla omfattas av försäkringen. I dag står cirka en och en kvarts miljon människor (30% av alla förvärvsarbetande) utan försäkringsskydd vid arbetslöshet. Och av dem som faktiskt är arbetslösa är majoriteten utan försäkring mot inkomstbortfall. Det försvagar fackets position i förhandlingar, särskilt om arbetslösheten stiger. Det är bra för den fackliga styrkan att alla är med. Det anses ju t.ex. självklart att alla anställda på en arbetsplats ska omfattas av kollektivavtal, inte bara medlemmarna i facket. A tt L O ska utreda om tanken med en allmän arbetsförsäkring kan vara en framkomlig väg för att stärka arbetslinjen och verka för ett gott arbete åt alla. Motionären föreslår att LO ska utreda tanken med en allmän arbetsförsäkring, detta för att LO ska ta initiativ och vara drivande i försäkringsfrågor som berör a-kassan, sjukförsäkringen och omställningsförsäkringen. Istället för att hela tiden säga nej till förslag till den borgerliga regeringens förslag på exempelvis obligatorisk a-kassa, så ska LO förekomma sådana förslag med hur vi vill att ett brett försäkringssystem som är bra för våra medlemmar. Styrelsen föreslår att: Bifalla motionen. Beslut av sektionen

4 Beslut av representantskapet Ort och datum

5 2.01 Arbeta för ett nytt reformerat pensionssystem Sektion 02 Redan vid tillblivelsen kritiserade LO och fackförbunden den uppgörelse borgarna slöt med S om ett nytt pensionssystem. SAP:s medlems enkäter gav också ett entydigt svar - socialdemokraterna i landet ville inte ha det föreslagna systemet utan förordade ett nytt reformerat ATP system liknade det Försäkringskassan/Skatteverket föreslog. Allt sedan 1994 har kritiken mot det orättvisa pensionssystemet funnits på arbetsplatserna men först nu då systemets övergångsperioder och övergångsregler fasats ut är resultaten tydliga. Systemet har grava brister. Förutom det dåliga ekonomiska för pensionärerna visar det nya pensionssystemets avigsidor att orättvisorna mellan könen ökat, att pensionärernas och att framtida pensioner är mycket osäkra. Det ger förutom en svag ekonomisk framtid för blivande pensionärer ett mycket dåligt intryck när staten och politikerna inte längre bryr sig om hur framtiden ser ut för medborgarna eller vill ta något ansvar för framtiden. De signaler det nya pensionssystemet ger är att samhället på intet sätt är involverad i hur befolkningen har det eller mår- på samma vis svarar då samhällsmedborgarna med att bli kritiska till och misstro ett gemensamt uppbyggt samhälle där allas välfärd också är allas intresse och mål. Systemet är byggt kring individen som ges rätt att fördela en liten del av pensionsavsättningar och samtidigt åläggs ansvaret för att lyckas eller misslyckas. Det nya systemet är byggt för de med högsta inkomster och som också orkar jobba längst alltså högre tjänstemän, höga chefer, ledare inom stat förvaltning och tom ledare i arbetarrörelsens grenar och politikerna. Det nya pensionssystemet ger inte rättvisa eller rättmätiga ersättningar åt LO kollektivet, arbetslösa, deltidsarbetande och kvinnor. Kort sagt systemet är inte rättvist, fördelar inte samhället ekonomi, stödjer inte de med sämst förutsättningar utan är till för att höginkomsttagaren så ska förbli även efter pensioneringen. Det förlag Riksförsäkringsverket försökte redovisa i början av 1990 talet som ett alternativ till ett nytt pensionssystem och till det de borgerliga lanserade ignorerades trots att även många inom arbetarrörelsen. Att arbeta för ett nytt reformerat pensionssystem. Motionären föreslår ett nytt pensionssystem utifrån de brister som motionären beskriver i sin motion. Att bygga ett helt nytt pensionssystem ser styrelsen stora risker med för våra medlemmar. Att bygga ett helt nytt pensionssystem måste ske över blockgränserna för att kunna hålla långsiktigt och vara förutsägbart. Ett nytt pensionssystem som riskerar att rivas upp efter en valförlust skapar osäkerhet för våra medlemmar, den osäkerheten leder till att

6 förtroendet för systemet ifrågasätts och öppnar upp ytterligare för privata alternativ. Privata alternativ är ett dyrare system för våra medlemmar vilka skulle i sådant scenario skulle med all sannolikhet bli de största förlorarna. Därför tror styrelsen mer på att reformera det befintliga pensionssystemet, för att ändå bibehålla långsiktigheten och förtroendet i systemet. Styrelsen föreslår att: Besvara motionen Beslut av sektionen Beslut av representantskapet Ort och datum

7 3.01 Handledning av lärlingar ett fackligt förtroendeuppdrag Sektion 09, Krister Strömberg Ett samhälle som fungerar och utvecklas är också ett samhälle som synkroniserar utbildning och praktik i enlighet med produktionens krav om flexibilitet och anpassning. Gymnasieskolan kommer att förändras på ett mycket märkbart sätt i och med införande av GY 11, vilket innebär att arbetsplatsförlagd utbildning (APU) i större omfattning kommer att heta arbetsplatsförlagt lärande (APL). Skillnaden mellan det gamla och nya utbildningssystemet är bl.a. att mer tid kommer att tas i anspråk på arbetsplats framför lärarledda lektioner i skolsal. Enligt SKL? Kommer förslag att läggas om branschvisa och regionala programråd samt nationella programråd. Förslaget ska förstås som att det öppnar för lokala branschråd på varje godkänd skola med representanter från branschernas företrädare ex, arbetsledare och arbetstagare. Jag har svårt att se lämpligare företrädare från arbetstagarna än de personer som i sin dagliga gärning fungerar som handledare av lärlingar och elever under praktik (APL). Lärlingar under praktik skall kunna förstå och ta del av arbetets innehåll sett ur ett perspektiv som består av allt från god arbetsmiljö och hälsa, god lön och kompetensutveckling samt delaktighet i arbetets värderingar (social kompetens) ex, att hålla tider, visa intresse, etik och moral alla grundläggande värderingar som det fackliga löftet står för. Handledaren kommer att bli en nyckelperson i arbetet med att få individen att känna solidaritet med de fackliga värderingarna. Med anledning av detta anser jag Att handledare bör utses som fackliga förtroendemän i företag med fler än fem anställda Att handledare får en grundläggande utbildning i förståelse för det nya GY 11 och rollen som handledare. Att handledares tid regleras med normtid Beslut av sektionen

8 Beslut av representantskapet Ort och datum

9 4.01 Internationellt fackligt arbete Sektion 09, Krister Strömberg LO- arbetares vardag formas av hans/hennes möjlighet att utifrån egna eller övergripande demokratiska beslut skapa ett gott och hedervärt liv på arbetsplats och på sin fritid. I EU:s Lissabonstrategi anges att målen för Unionen bl a är en hållbar ekonomisk tillväxt och bättre arbetstillfällen, samtidigt med en högre grad av social sammanhållning. De politiska förutsättningarna för 1.0- arbetarens arbetsvillkor - arbetstillfällen, löner, arbetsmiljö mm - skapas genom politiska beslut som i sin tur ofta är, eller sägs vara, grundade på vetenskapliga rön. Men även vetenskapsmän har värderingar; det noterade redan Gunnar Myrdal under 1930-talet. Och dessa värderingar styr hur vetenskapsmännen lägger upp sina projekt, hur de samlar in fakta och hur resultaten tolkas. De internationellt välrenommerade svenska ekonomerna Gösta Rehn och Rudolf Meidner drog under talet upp ramarna för den s k solidariska lönepolitiken. Denna byggde i princip på föreställningen att löneutjämning och en press uppåt på de lägsta lönerna i ett samhälle på sikt skapar en effektivare ekonomi. Visserligen kommer ett antal företag som inte kan betala dessa löner att slås ut, men de ersätts av effektivare företag som har råd att betala lönerna. Sveriges välstånd under efterkrigstiden har byggt på dessa principer, och en viktig beståndsdel i detta har utgjorts av kollektivavtalen; dvs att svenska kollektivavtal skall gälla i Sverige. Tyvärr har den nationalekonomiska vetenskapen i Sverige likaväl som i omvärlden under senare år dominerats av de s k nyklassiska idéerna. En beståndsdel i dessa tankar är att i princip allt skall vara utsatt för marknadens tryck. Om en arbetstagare erbjuder sina tjänster billigare än andra arbetstagare skall hans/hennes erbjudande accepteras. Arbetet skall alltså "säljas" till lägstbjudande. Det man då ofta bortser ifrån är att denna "lönesänkningsstrategi" leder till en ineffektiv produktion; varför skall man behöva effektivisera när lönerna kan sänkas. De yttersta konsekvenserna av ett tillämpande aven sådan strategi är utvecklingen i Storbritannien på och 1980-talen. EU gjorde i början av 1990-talet en s k Atkins-studie över byggbranschen i Europa. Här försökte man bl a jämföra vad det kostar att bygga ett hus med samma utseende och standard i EUs länder och vad komponenterna i husbygget kostade. En slutsats var bl a att huset blev dyrast i Storbritannien trots att lönekostnaden var lägst. Vi lever i en snabbt föränderlig och globaliserad värld vilket inte bara innebär globaliserade företag, utan också globaliserade idéer. Den nyliberala nationalekonomin som betraktar individen som en "produktionsfaktor" likvärdig med andra produktionsfaktorer har idag stor spridning på universiteten i OECD-länderna. Trots detta finns det nationalekonomiska forskare som arbetar efter andra grundvärderingar, men dessa lever många gånger under osäkra ekonomiska förutsättningar, tjänster dras in och projekt läggs ned. Det finns all anledning för LO att engagera sig i stödet för nationalekonomiska tjänster med annan inriktning än den nyliberala. Det innebär inte att vi skall bestämma vilka slutsatser som forskarna kommer fram till; den "akademiska friheten" skall upprätthållas. Men vi kan ge

10 stöd så att alternativa ekonomiska forskningsinriktningar kan få en möjlighet att utvecklas. Ett sådant stöd kan i slutänden medverka till att de politiska besluten skapar bättre förutsättningar att bibehålla det välstånd och den arbetstrygghet som vi byggt upp i Sverige. Jag föreslår att LO verkar för att stödja en ekonomisk/politisk forskning som bryter det nyliberala rättesnöret. Beslut av sektionen Beslut av representantskapet Ort och datum

11 5.01 Lärlings- o utbildningsklausul vid skattefinansierad upphandling av tjänster inom stat, kommun och landsting Sektion 09, Krister Strömberg Sveriges stats och finansminister berömmer sig av att Sverige än en gång nått upp till nivå av att vara ett av världens 10 rikaste länder, det gör man samtidigt som ungdomsarbetslösheten är en av de högsta inom EU. Troligen finns stora strukturella problem mellan arbetsförmedling, arbetslöshetskassor och utbildningssektorn med flera, vilket på olika sätt skapar en större ungdomsarbetslöshet än annars vore fallet. Nedläggning av den allmänna värnplikten är ytterligare ett skäl till arbetslösheten, dock måste det vara oss främmande att förlita oss på att Norge anställer svenska ungdomar under många gånger urusla villkor som bästa arbetsmarknadsåtgärd m.a.o. det Nordiska samarbetsavtalet. Det övergripande problemet med den faktiska arbetslösheten kan man finna i det synsätt som stöds av att upphandla tjänster till lägsta pris, vilket kan vara förödande för kompetensförsörjning och ungdomars rätt till utbildning och arbete. Synsättet stöds av det nyliberala och ekonomiska rättesnöret, vedertagna upphandlingsreglementen som följs av våra tjänstemän behöver inte ta ställning till oönskade effekter ex, ökade socialbidrag, bostadsbidrag, unga människor utan hopp om en god framtid mm. Jag vill Att LO verkar för att alla skattefinansierade tjänster som upphandlas skall innehålla lärlings och utbildningsklausuler som sammanfaller med den Svenska arbetslinjen. Att ungdomsarbetslösheten angrips utifrån strukturella brister inom vårt allmänna och sociala försäkringssystem. Beslut av sektionen Beslut av representantskapet

12 Ort och datum

13 6.01 Papperslösa Sektion 09, Krister Strömberg Ingen människa är illegal, alla människor i vårt land skall ha rätt till kollektivavtalsskydd och rättigheter, förutsatt att de är satta i arbete. Papperslösa, var de än befinner sig, drabbas mycket hårt både mänskligt och ekonomiskt av sin situation. När lagstiftningen inte täcker individens humanitära och mänskliga rätt, är det fel på lagen inte individen. Kollektivavtalet är en anpassad ram av en lag som måste vara gällande till dess att lagar anpassats till riksdagens förmåga att fatta beslut. I dag tvingas papperslösa för sin överlevnads skull arbeta under horribla arbetsvillkor och löner. Det stora och avgörande problemet är inte den papperslösa utan de kriminella och profiterande arbetsgivarna och även köparna. Våra egna medlemmar arbetar rygg mot rygg med dessa människor och far själva illa av att hjälplösa titta på när medmänniskor far illa, det undergräver vår organisations styrka och måste inte minst därför på alla sätt motverkas. Vi ser idag på när människor tvingas invänta asylbeslut på grund av omänskligt långa handläggningstider, människor som inte vågar kräva sin mänskliga rätt till vård vid sjukdom, människor vars barn inte självklart i Sverige får rätt till sin skolgång. Därför måste vi fatta beslut om papperslösas rätt till kollektivavtals skydd och rätt. I Stockholm arbetar papperslösas organisation med bistånd inte minst från, tyvärr räcker inte detta humanitära arbete till för att motverka den papperslösas hopplöshet. För att motverka ett nytt trasproletariat krävs kollektivavtal. Vi föreslår därför att LO kongressen beslutar Att LO utvecklar former för att kunna organisera papperslösa, Att LO verkar för hårdare straff för kriminella arbetsgivare och köpare av papperslös arbetskraft Att LO verkar för att tiderna för asylsökande kortas markant Att LO för lagstadgad rätt till skolgång för barn till papperslösa Att LO verkar för fullvärdig sjukvård till papperslösa

14 Beslut av sektionen Beslut av representantskapet Ort och datum

15 7.01 Krav på lönespecifikation Sektion 01 Det finns i dag ingen reglering i lag att en arbetsgivare är skyldig att utfärda en lönespecifikation. Detta kan i enskilda fall ställa till med enorma besvär för arbetstagaren. Om det uppstår ett lönekrav är lönespecifikationerna och anställningsavtalet det första vi som facklig företrädare frågar efter. Detta behövs för att göra en utredning om vad som har betalats ut och vad som ska betalas ut. Om sedan ärendet inte går att lösa förhandlingsvägen och ärendet skall hanteras den rättsliga vägen blir det bekymmer med bevisföringen. Om vi sedan ser till skattelagstiftningen och reglerna för att få ersättning från a-kassan så ligger bevisbördan på den anställde att kunna styrka inkomst och inbetald skatt. Om företaget och den anställde kommit i luven på varandra eller att arbetsgivaren har något att dölja är det inte ovanligt att något arbetsgivarintyg förvägras eller fylls i fel. Den anställdes enda utväg är då att med lönespecifikationer styrka sin lön och arbetade tid. Annars blir det ingen a-kassa. Om det sedan visats att företaget underlåtit sig att betala in skatt är det åter den anställde som med sina lönespecifikationer måste bevisa att skatten är dragen från lönen. Annars blir den anställde tvungen att betala in skatten en gång till. Det är inte rimligt att lagen om anställningsskydd inte reglerar att arbetsgivaren är skyldig att utfärda en lönespecifikation i samband med lön när det är en så viktig handling. Att LO verkar för att arbetsgivare enligt lag skall förse de anställda med lönespecifikationer i samband med lön. tillstyrker motionen och finner ett stort behov av införa en lagstadgad skyldighet för företagen att verifiera löneutbetalningen och de avgifter och skatter som företaget ålagds i lag Beslut av sektionen Beslut av representantskapet Ort och datum

16 8.01 Inför reglering av generalfullmakter Sektion 01 Vi ser ett stort problem i att personer som har näringsförbud eller som inte vill synas utåt med namn ofta driver sina företag med stöd av generalfullmakter. Om det infördes ett krav på registrering och godkännande av generalfullmakter skulle bedrivandet av oseriös verksamhet väsentligen försvåras. En generalfullmakt bör enligt vår uppfattning inte vara giltig om den inte är registrerad av bolagsverket. I dag kan en person med näringsförbud driva ett bolag via generalfullmakt och sedan låta någon annan företräda för bolaget officiellt, i värsta fall sätts målvakter in i bolagets styrelse. Att LO verkar för att generalfullmakter ej kan skrivas med giltig verkan om de inte är registrerad av bolagsverket. Styrelsen delar motionärens uppfattning och motionens intention Beslut av sektionen Beslut av representantskapet Ort och datum

17 09.01 KAMPANJER TILL FÖRSVAR FÖR KOLLEKTIVAVTALEN Sektion 04 De senaste åren har kollektivavtalen utsatts för kraftfulla attacker från fler håll och på olika sätt. Det har inneburit att den svenska modellen för hur uppgörelser mellan parterna ska slutas och tvister lösas riskerar att raseras. Den borgerliga regeringens medvetna strategi för att minska arbetstagarnas inflytande till förmån för ökad makt för arbetsgivarna är uppenbar och måste motarbetas. De borgerligas politik att försämra villkoren i arbetslöshetskassorna, sjukförsäkringarna och att slå mot organisationsgraden hos facken är ett sätt att skapa en låglönemarknad som om den inte stoppas kan innebära ytterligare försvagningar av de kollektiva avtalen. Vi i LO:s förbund måste därför ännu bättre än tidigare samarbete för att nå fram med beskrivningen om de kollektiva avtalens värde och betydelse för alla medlemmar. Därför behöver vi samordna gemensamma och intensiva kampanjer till försvaret av de kollektiva avtalen och den svenska modellen. Vi menar att detta bäst sker i samverkan mellan och inom LO;s samtliga förbund och föreslår därför kongressen : - att LO ges i uppdrag att under kongressperioden samordna och driva kampanjer med medlemsförbunden om kollektivavtalens värde för arbetsmarknad och samhällsbygget till både medlemmar och allmänheten. - att LO tydligt betonar vikten av att förbunden tecknar kollektivavtal - att avtalstecknandet under kongress perioden ges en framskjuten roll. Beslut av sektionen Beslut av representantskapet Ort och datum

18

19 10.01 Kollektivavtalets regler vid offentlig upphandling Sektion 02 De genomlysningar LO utfört på de stora infrastrukturprojekten Citytunneln i Malmö, Citybanan och Norra Länken i Stockholm, som publicerats i rapporten När arbetskraftskostnaden pressar priset, visar tydligt att att utstationerad arbetskraft haft sämre villkor och drabbats av fler olyckor. Rapporten visar också att den svenska statens jakt på billigaste tänkbara entreprenörer pressat ner löner och bidragit till diskriminering av de utländska arbetarna. Diskriminering av arbetstagare är oacceptabel. Den svenska staten ska inte medverka till att sämre arbetsförhållanden, arbetsmiljö eller löner ska bli en handelsvara. Staten ska inte heller på det viset missgynna en konkurrens på lika villkor mellan entreprenörer från Europa gentemot inhemska bolag. Staten ska istället kräva att arbeten och villkor sker på lika villkor. Vid de stora entreprenaderna i dessa infrastrukturprojekt som till stor del bekostas av skattemedel har det också visat sig att de utländska bolagen, eller de svenska byggbolagens europeiska dotterbolag, inte velat erbjuda arbetslösa lärlingar arbeten. Mitt i den djupa lågkonjunkturen byggdes Citytunneln med en mycket stor arbetsstyrka men samtidigt fick många lärlingar från gymnasieskolorna stå utan praktikplatser eller arbeten därför att de inte var intressanta för de utländska bolagen. Den svenska staten ska inte genom sina verk aktivt medverka till sämre arbetsförhållanden, försämrad arbetsmiljö och ökad risk för skador eller att ungdomar inte kan få en plats i yrkeslivet för att tjäna pengar. Staten ska inte välja entreprenörer utifrån en rädsla att inte följa EU:s försiktighetsprincip. Vi anser att staten istället klart och tydligt ska kräva likabehandling och rättvisa konkurrensförhållanden. Att LO verkar för att Sverige ratificerar ILO:s konvention 94. Att LO verkar för att arbetsrättsliga och löneförhållanden likvärdiga med svenska kollektivavtal krävs vid offentliga upphandlingar inom landet. Beslut av sektionen

20 Beslut av representantskapet Ort och datum

21 11.01 Införande av ett lån vid utdragen lönetvist Sektion 01 Våra medlemmar hamnar allt för ofta i ekonomiskt trångmål i lönetvister där den rättsliga processen drar ut på tiden. Det är inte allt för ovanligt att våra medlemmar får vänta på ett rättsligt avgörande i form av ett konkursbeslut med utbetalning av lönegaranti som följd i mer än sex månader. Det rättsprocessen innebär är att tiden från att lönekravet framställs av den fackliga organisationen till att obeståndet fastställs med en konkurs som följd tar alldeles för lång tid. Det som ofta händer är att företagets företrädare gör sig oanträffbara och underlåter sig att träda i förhandling. Vi blir då tvingade att via delgivnings man delge bolaget en betalningsanmaning enligt 2 kap 9 konkurslagen. Om företaget ändå inte går att delge så får vi i sista hand kungörelse delge företaget och då har det passerat ett antal månader. När betalningsanmaningen tillslut nått bolaget skall man ha en tid på sig att reglera eller bestrida kravet. Om ärendet skall vidare till domstol skall en ny delgivning ske för att kalla bolaget vilket gör att tiden ytterligare går. Vi lever i ett rättssamhälle och alla skall få möjligheten att göra rätt för sig men det drabbar våra medlemmar hårt. Under denna tid innehar den anställde en anställning och skall sägas upp av arbetsgivaren om företaget har arbetsbrist. Om den anställde väljer att säga upp sig själv och gå på a-kassa förlorar denne minst 20% av ersättningen och det är företaget som försatt den anställde i situationen och inte denne själv. Lagstiftarens mening är ju att det är lönegarantin som skall täcka denna förlust. Om den anställde väljer att kvarstå i anställningen och kräva lön av företaget har denne en anställning. Det går därigenom inte att få a-kassa eller socialbidrag då det är arbetsgivaren som skall betala lön. Ett moment 22 har uppstått. Det man skulle kunna göra är att införa ett system med lönegaranti lån. En idé är att man när misstanke om obestånd finns och man kan styrka delgivningssvårigheter får ansöka om lönegaranti lån hos tingsrätten. En annan tanke är att LO tillsammans med t.ex Nordea och/eller Swedbank utformade ett amorteringsfritt korttids lån i väntan på lönegaranti. Om ett avslag på lönegaranti eller a-kassa skulle bli ett faktum skulle detta automatiskt omvandlas till ett traditionellt LO lån. Att LO:s styrelse får i uppdrag att utreda möjligheten till att införa ett system med lönegaranti lån. Att LO:s styrelse får i uppdrag att ta kontakt med t.ex Swedbank och Nordea för att pröva

22 möjligheten att utforma ett korttids lån för medlemmar vid utdragna tvister/handläggningar. Beslut av sektionen Beslut av representantskapet Ort och datum

23 12.01 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada - TFA sstyrelsen Inkomstförlust ska täcka även vid kortare sjukdomsfall än 14 dagar. Karensen på merkostnader ska tas bort. Extrakostnader som förorsakas av en arbetsskada ska naturligtvis inte betalas av den drabbade. Att ge LOs styrelse i uppdrag att arbeta för att ta bort självrisken för merkostnader i TFAförsäkringen. Att tidsgränsen för inkomstbortfallsersättning ska tas bort i TFA-försäkringen. Beslut av sektionen Beslut av representantskapet Ort och datum

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

EKONOMISK POLITIK (EP)

EKONOMISK POLITIK (EP) EKONOMISK POLITIK (EP) Motionerna EP 1 EP 10 MOTION EP 1 Byggnads Stockholm-Gotland Progressiva sker. Under den borgerliga regeringsmakten har skebasen minskat och skskyldigheten relativt ökat för de grupper

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

En stark a-kassa för trygghet i förändringen

En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen När den moderatledda regeringen tillträde hösten 2006 inledde man med att snabbt försvaga arbetslöshetsförsäkringen.

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 2. Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv ALMEGA- Prop. 2012/2

Almegas proposition 2012/ Del 2. Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv ALMEGA- Prop. 2012/2 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 2 Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv Prop. 2012/2 I framtiden kommer de flesta av oss att behöva arbeta längre och byta karriär oftare.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Lättläst Betänkande av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:92 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Socialdemokraterna Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden 2 (5) Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden

Läs mer

Lönesänkarpartiet moderaterna

Lönesänkarpartiet moderaterna Lönesänkarpartiet moderaterna En granskning av moderaternas politik för otrygga jobb -Byggnads agerande är en skamfläck för hela LO. Här har ett skolbygge upphandlats enligt alla konstens regler. Fredrik

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Föreläsning 8. Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik

Föreläsning 8. Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Föreläsning 8 Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik 2012-11-27 Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Ekonomisk-politisk debatt handlar ofta om att förena full sysselsättning(låg arbetslöshet) med låg

Läs mer

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen till Socialförsäkringsutredningen. Lars Calmfors Finanspolitiska rådet. Anförande på seminarium 14/2-2011.

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen till Socialförsäkringsutredningen. Lars Calmfors Finanspolitiska rådet. Anförande på seminarium 14/2-2011. Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen till Socialförsäkringsutredningen Lars Calmfors Finanspolitiska rådet Anförande på seminarium 14/2-2011. 2 Vi har blivit instruerade att ta upp tre punkter. Jag

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

utmaningar Socialförsäkringsutredningen g 2010:4 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen

utmaningar Socialförsäkringsutredningen g 2010:4 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Socialförsäkringen Principer och utmaningar Socialförsäkringsutredningen g 2010:4 I socialförsäkringen i möts försäkringsprinciper i i och offentligrättsliga principer Försäkring Kostnader för Krav på

Läs mer

Kamrater Mötesdeltagare!

Kamrater Mötesdeltagare! 2014-05-01 Christer Engelhardt Kamrater Mötesdeltagare! Varmt välkomna till supervalårets första majfirande här i Bingebyparken och jag vill rikta ett varmt tack till Gråbo- Bingeby Socialdemokratiska

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL LO-TCO Rättsskydd AB MINDRE KAOS MED KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtalen ger ordning och reda på arbetsplatserna. Med dem i handen står vi starkare mot arbetsgivarna.

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Innehållsförteckning Inledning 3 Lön och lönevillkor 4 Kollektivavtal och arbetsrätt 5 Skatter 6 Socialförsäkringar 7 Inkomstpolitiska programmet / 2012-11-18/20 Inledning Sverige

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet 2. Debattinlägg på Föräldrakrafts hemsida

1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet 2. Debattinlägg på Föräldrakrafts hemsida Till dig som är paneldeltagare vid Föräldrakrafts seminarium Vägen till arbete i Almedalen den 30 juni Stockholm i juni 2015 INSPEL INFÖR PANELSAMTAL 1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet

Läs mer

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Sammanfattning: Många tror att arbetstidsförkortning är den rätta metoden att minska arbetslösheten. Men problemet är snarare för mycket regleringar, inte för

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL)

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) Motionerna MBL 1 MBL 5 MOTION MBL 1 Byggnads MellanNorrland När och hur det utses förtroendevalda representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar inte

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs?

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad innebär konkurs? Tingsrätten kan besluta att en juridisk eller fysisk person, nedan benämnd gäldenär, ska försättas i konkurs då gäldenären inte

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiska programmet / 2008-11-23/25 1 Inledning Löneskillnader påverkar inkomstfördelningen och därmed också fördelning av möjligheter till konsumtion. Till detta kommer

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG Översiktlig information 1 OKTOBER 2017 Innehåll Inledning...3 Varför införs Flexpension i Tjänsteföretag?...4 Vad är den kompletterande flexpensionspremien?...5 Vårt pensionssystem...6

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Analys av partiernas svar på Handikappförbundens tio krav Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Var femte väljare har en funktionsnedsättning. Handikappförbundens 39 medlemsförbund

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Företagare om turordningsreglerna, visstid och arbetsgivaravgiften för unga

Företagare om turordningsreglerna, visstid och arbetsgivaravgiften för unga MAJ 2014 Trösklar och trampoliner Företagare om turordningsreglerna, visstid och arbetsgivaravgiften för unga Författare: Patrik Karlsson Innehåll Bakgrund... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Företagens

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN Dags för ett feministiskt systemskifte i välfärden Det drar en feministisk våg över Sverige. Den feministiska rörelsen är starkare än på mycket länge

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-08. Lättläst svenska Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

Föreläsning 8. Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik

Föreläsning 8. Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Föreläsning 8 Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik 2012-09-17 Emma Rosklint Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Ekonomisk-politisk debatt handlar ofta om att förena full sysselsättning(låg arbetslöshet)

Läs mer

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M):

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M): 15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH Herr talman! Kerstin Nilsson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

A-KASSAN (AKA) Motionerna AKA 1 AKA 27

A-KASSAN (AKA) Motionerna AKA 1 AKA 27 A-KASSAN (AKA) Motionerna AKA 1 AKA 27 MOTION AKA 1 Byggnads MellanNorrland Då A-kassans regelverk p.g.a. den s.k. alliansens arbetarfientliga politik stramats åt, kan vi inte ens neka ett jobb i ett företag

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto:s1: Berit Roald/Scanpix; s 4, 5, 12 och 13: Leif Zetterling Produktion: TCO, avdelningen för kommunikation & opinion, 2010 Tryck: CM Gruppen, Stockholm, oktober

Läs mer

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga SVEKET - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga Inledning Samtliga oppositionspartier i Sveriges riksdag vill höja arbetsgivaravgifterna för unga. Givet dagens opinionsläge finns det därför en uppenbar

Läs mer

Det måste alltså bli frivilligt att teckna kollektivavtal. Det finns flera vägar för att nå dit.

Det måste alltså bli frivilligt att teckna kollektivavtal. Det finns flera vägar för att nå dit. Rapport från Företagarna mars 2011 Sammanfattning och synpunkter... 2 Så gjordes undersökningen... 3 Sextio procent av företagen har inte kollektivavtal... 4 Större småföretag har oftare kollektivavtal/hängavtal...

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG Översiktlig information SEPTEMBER 2017 1 Innehåll Inledning...3 Varför införs Flexpension i Tjänsteföretag?...4 Vad är den kompletterande flexpensionspremien?...5 Vårt pensionssystem...6

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetsgivare. 2015-02. Anställning med lönebidrag Du kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

A-kassan. frågor och svar

A-kassan. frågor och svar A-kassan frågor och svar Ett material om arbetslöshetskassan och vad den borgerliga regeringens förändringar av den kan få för konsekvenser. Materialet är i första hand avsett att användas av fackligt

Läs mer

Inför en modell för korttidsarbete

Inför en modell för korttidsarbete Socialdemokraterna Stockholm 2012-10-16 Inför en modell för korttidsarbete Regeringens passivitet riskerar jobben ännu en gång Hösten 2008 inleddes en våg av varsel som fick stora effekter på Sveriges

Läs mer

1 4 *03-04 0 00 1 3 *

1 4 *03-04 0 00 1 3 * Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1605 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4 *03-04 0 00 1 3 * Yttrande över delbetänkandet Pensionärers och förtroendevaldas

Läs mer

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs Mars 2010 Bemanningsföretagen behövs Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Majoriteten unga positiva till bemanningsföretag... 6 Många anser att bemanningsföretag förbättrar

Läs mer

Utvecklingsanställning

Utvecklingsanställning Lättläst svenska Utvecklingsanställning Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är arbetssökande och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Läs mer

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land.

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Sverige är ett rikt land Trots det lever över 220 000 barn i fattigdom. Det beror ofta på att deras föräldrar saknar jobb eller arbetar deltid mot

Läs mer

Fakta om dina medlemsförsäkringar

Fakta om dina medlemsförsäkringar Fakta om dina medlemsförsäkringar Seko ger dig bästa försäkringsskyddet 1 Som medlem i Seko får du det bästa försäkringsskyddet Nedan ser du några jämförelser mellan Seko, ST och Unionen på vilka försäkringar,

Läs mer

Särskilt anställningsstöd

Särskilt anställningsstöd Särskilt anställningsstöd Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är med i jobb- och utvecklingsgarantin. Stödet ska hjälpa personer som har svårt att få ett arbete.

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer