LANDSORGANISATIONENS KONGRESS 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LANDSORGANISATIONENS KONGRESS 2012"

Transkript

1 1.01 A llmän arbetsförsäk ring Sektion 01, Sune Gidgård I socialdemokratiska partiets R ådslag om jobb i början av 2008 förde jag tillsammans med tre kamrater fram idén om en allmän sysselsättningsförsäkring. (Den som vill läsa mer om förslaget kan med e-post få vår rapport "A llmän sysselsättningsförsäkring - en investering i människor" via e-post: V i som tog detta initiativ har sedan arbetat vidare med idén (som vi numera valt att kalla allmän arbetsförsäkring, vilket vi tycker är ett bättre namn). Socialdemokraterna har efter hand, dels genom R ådslaget, dels genom initiativ i riksdagen fört fram förslag som tillgodoser viktiga delar av vad en arbetsförsäkring skulle innebära. N ågra exempel: Samhällets stöd åt en kompetens- och omställningsförsäkring som parterna på arbetsmarknaden kan avtala om (finns till viss del redan men kan utvecklas vidare). Ökad aktiv arbetsmarknadspolitik för att göra arbetslösa bättre rustade att ta de arbeten som finns. Arbetsmarknadens parter får ansvaret för rehabilitering. H öjda ersättningar och sänkta avgifter i arbetslöshetsförsäkringen. V i vill nu att arbetarrörelsen under den kommande mandatperioden ska utreda om man bör bygga vidare på dessa reformer så att de tillsammans utvecklas till en arbetsförsäkring som omfattar alla. Det skulle lägga grunden för en viktig trygghets- och välfärdsreform. En arbetsförsäkring ska ytterst gå ut på att var och en ska kunna utveckla och ta vara på sina egna förutsättningar i arbetslivet. Den ska för varje person täcka kostnader för insatser så att hon eller han ska komma i ett så passande och bra arbete som möjligt. Det kan vara utbildning, praktik, arbetsprövning, att upprätta personlig handlingsplan, rehabilitering, arbetsträning, anpassning av arbetsplatsen, förebyggande insatser för att hindra förslitning etc. V ar och en ska kunna stå i nära kontakt med en personlig vägledare, tillsammans med vilken man ska inventera sina egna möjligheter och intressen, göra en genomtänkt handlingsplan, söka rätt på lämpliga kurser och andra insatser för att nå ett så passande jobb som möjligt, revidera planen när så behövs etc. Det är viktigt att var och en bara ska behöva vända sig till en enda person för att få denna vägledning. Och inte behöva söka hjälphos flera olika myndigheter och företag. M an kan dra stor lärdom av det arbete som bedrivs i N orge för ett "inkluderande arbetsliv" och av verksamheten inom omställningsförsäkringar som i dag finns på stora delar av den svenska arbetsmarknaden, grundade på kollektivavtal.

2 E n obligatorisk arbetslöshetsförsäkring (omställningsförsäkring) bör ingå i arbetsförsäkringen. På det sättet kostnadsbelastar man försäkringen för arbetslöshet och gör det hela tiden intressant för försäkringen att undvika arbetslöshet eller risk för kommande arbetslöshet. A tt alla är med i försäkringen är en fråga om social rättvisa - ingen ska lämnas utanför.(idag är det bara a-kassornas ekonomi som alla är med och bidrar till, genom statens finansiering). L äget har också ändrats i och med att den borgerliga regeringen nu avser att införa en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Om en sådan införs kommer det att vara svårt att på nytt göra försäkringen frivillig - det skulle ju betyda att man tog ifrån stora grupper försäkringsskyddet vid arbetslöshet. Det är viktigt att ersättningsnivåerna i arbetsförsäkringen blir tillräckligt höga så att man inte stimulerar arbetsmarknader med alltför dåliga arbetsvillkor att utvecklas och att det ska vara ekonomiskt intressant att arbeta efter en personlig handlingsplan och därmed stå till arbetsmarknadens förfogande. V år idé om arbetsförsäkring är absolut inte detsamma som en statlig arbetslöshetsförsäkring. För det första ska den, som vi redan har beskrivit, vara någonting mycket mer, försäkra möjligheterna att komma tillbaka i arbetslivet, inte bara försäkra inkomsten. För det andra: Försäkringen ska visserligen vara lagfäst, så att alla kommer med, och premierna betalas genom någon form av arbetsgivaravgifter. M en huvudtanken är att man genom att lagen blir dispositiv ska kunna överlåta åt parterna på arbetsmarknaden att genom kollektivavtal ta över ansvaret för försäkringen på olika avtalsområden och utforma den med hänsyn till olika behov och önskningar inom sin del av arbetsmarknaden. A lternativt kan man tänka sig att i stället överlåta åt fackliga organisationer som är beredda till detta att sköta försäkringen på de delar av arbetsmarknaden där organisationen har kollektivavtal. Båda dessa alternativ har för- och nackdelar som vi inte ska diskutera här. M en gemensamt för dem är att de ger de fackliga organisationerna inflytande över arbetsförsäkringen, hur den utformas och hur den tillämpas. Den del av försäkringen som staten naturligtvis måste sköta, utöver att fördela de inbetalade avgifterna mellan olika försäkringsgivare, gäller dels alla dem som står helt utanför arbetsmarknaden men som vill komma in på den, dels alla som kommer att arbeta på arbetsplatser som inte omfattas av kollektivavtal om denna försäkring. A rbetsförsäkringen kommer med den här uppläggningen att i praktiken få hand om en stor del av arbetsmarknadspolitiken - ansvaret kommer i hög grad att läggas på arbetsmarknadens parter. Fackliga organisationer, särskilt inom L O-området, är i regel negativa till tanken på ett obligatorium. Framför allt hävdas att arbetslöshetskassorna enligt den modell som använts hittills starkt medverkar till att facket får många medlemmar, särskilt om förmåner och

3 avgifter i försäkringen kan återställas till tidigare nivåer. E tt argument för den bestående ordningen som förts fram i tidigare debatt har varit att de fackliga företrädarna har en så ingående kännedom om förhållandena på de arbetsplatser där de verkar att försäkringen tillämpas mycket smidigare om den organiseras i facklig regi än om särskilda försäkringstjänstemän skulle sköta den. På den senare punkten har förhållandena med tiden ändrats så, att de som i dag är försäkringshandläggare i regel har mycket lite närkontakt med arbetsplatserna. Fackets ombudsmän och a-kassans handläggare måste numera enligt alla regler vara helt skilda personer och arbeta i helt olika organisationer. Detta argument för att behålla a-kassorna i nuvarande form gäller alltså inte längre. Det är också tveksamt om a-kassorna i nuvarande form längre medverkar till en hög facklig organisationsgrad. I T C O:s största förbund U nionen finns en stark opinion som rentav hävdar motsatsen. Och det stora medlemsraset i a-kassorna (över ) sedan avgifterna höjdes och förmånerna försämrades 2006/ 2007, har varit betydligt större än medlemsminskningen i motsvarande fackförbund. M ånga lämnade a-kassan men stannade kvar i facket. Sedan tidigare finns också medlemmar i a-kassorna som inte är med i facket. Ä ven om det alltjämt skulle finnas vissa fördelar för fackens medlemsutveckling med a- kassorna i den form de har i dag (med en verksamhet som numera är klart skild från fackets) så motvägs detta av stora och växande nackdelar med att inte alla omfattas av försäkringen. I dag står cirka en och en kvarts miljon människor (30% av alla förvärvsarbetande) utan försäkringsskydd vid arbetslöshet. Och av dem som faktiskt är arbetslösa är majoriteten utan försäkring mot inkomstbortfall. Det försvagar fackets position i förhandlingar, särskilt om arbetslösheten stiger. Det är bra för den fackliga styrkan att alla är med. Det anses ju t.ex. självklart att alla anställda på en arbetsplats ska omfattas av kollektivavtal, inte bara medlemmarna i facket. A tt L O ska utreda om tanken med en allmän arbetsförsäkring kan vara en framkomlig väg för att stärka arbetslinjen och verka för ett gott arbete åt alla. Motionären föreslår att LO ska utreda tanken med en allmän arbetsförsäkring, detta för att LO ska ta initiativ och vara drivande i försäkringsfrågor som berör a-kassan, sjukförsäkringen och omställningsförsäkringen. Istället för att hela tiden säga nej till förslag till den borgerliga regeringens förslag på exempelvis obligatorisk a-kassa, så ska LO förekomma sådana förslag med hur vi vill att ett brett försäkringssystem som är bra för våra medlemmar. Styrelsen föreslår att: Bifalla motionen. Beslut av sektionen

4 Beslut av representantskapet Ort och datum

5 2.01 Arbeta för ett nytt reformerat pensionssystem Sektion 02 Redan vid tillblivelsen kritiserade LO och fackförbunden den uppgörelse borgarna slöt med S om ett nytt pensionssystem. SAP:s medlems enkäter gav också ett entydigt svar - socialdemokraterna i landet ville inte ha det föreslagna systemet utan förordade ett nytt reformerat ATP system liknade det Försäkringskassan/Skatteverket föreslog. Allt sedan 1994 har kritiken mot det orättvisa pensionssystemet funnits på arbetsplatserna men först nu då systemets övergångsperioder och övergångsregler fasats ut är resultaten tydliga. Systemet har grava brister. Förutom det dåliga ekonomiska för pensionärerna visar det nya pensionssystemets avigsidor att orättvisorna mellan könen ökat, att pensionärernas och att framtida pensioner är mycket osäkra. Det ger förutom en svag ekonomisk framtid för blivande pensionärer ett mycket dåligt intryck när staten och politikerna inte längre bryr sig om hur framtiden ser ut för medborgarna eller vill ta något ansvar för framtiden. De signaler det nya pensionssystemet ger är att samhället på intet sätt är involverad i hur befolkningen har det eller mår- på samma vis svarar då samhällsmedborgarna med att bli kritiska till och misstro ett gemensamt uppbyggt samhälle där allas välfärd också är allas intresse och mål. Systemet är byggt kring individen som ges rätt att fördela en liten del av pensionsavsättningar och samtidigt åläggs ansvaret för att lyckas eller misslyckas. Det nya systemet är byggt för de med högsta inkomster och som också orkar jobba längst alltså högre tjänstemän, höga chefer, ledare inom stat förvaltning och tom ledare i arbetarrörelsens grenar och politikerna. Det nya pensionssystemet ger inte rättvisa eller rättmätiga ersättningar åt LO kollektivet, arbetslösa, deltidsarbetande och kvinnor. Kort sagt systemet är inte rättvist, fördelar inte samhället ekonomi, stödjer inte de med sämst förutsättningar utan är till för att höginkomsttagaren så ska förbli även efter pensioneringen. Det förlag Riksförsäkringsverket försökte redovisa i början av 1990 talet som ett alternativ till ett nytt pensionssystem och till det de borgerliga lanserade ignorerades trots att även många inom arbetarrörelsen. Att arbeta för ett nytt reformerat pensionssystem. Motionären föreslår ett nytt pensionssystem utifrån de brister som motionären beskriver i sin motion. Att bygga ett helt nytt pensionssystem ser styrelsen stora risker med för våra medlemmar. Att bygga ett helt nytt pensionssystem måste ske över blockgränserna för att kunna hålla långsiktigt och vara förutsägbart. Ett nytt pensionssystem som riskerar att rivas upp efter en valförlust skapar osäkerhet för våra medlemmar, den osäkerheten leder till att

6 förtroendet för systemet ifrågasätts och öppnar upp ytterligare för privata alternativ. Privata alternativ är ett dyrare system för våra medlemmar vilka skulle i sådant scenario skulle med all sannolikhet bli de största förlorarna. Därför tror styrelsen mer på att reformera det befintliga pensionssystemet, för att ändå bibehålla långsiktigheten och förtroendet i systemet. Styrelsen föreslår att: Besvara motionen Beslut av sektionen Beslut av representantskapet Ort och datum

7 3.01 Handledning av lärlingar ett fackligt förtroendeuppdrag Sektion 09, Krister Strömberg Ett samhälle som fungerar och utvecklas är också ett samhälle som synkroniserar utbildning och praktik i enlighet med produktionens krav om flexibilitet och anpassning. Gymnasieskolan kommer att förändras på ett mycket märkbart sätt i och med införande av GY 11, vilket innebär att arbetsplatsförlagd utbildning (APU) i större omfattning kommer att heta arbetsplatsförlagt lärande (APL). Skillnaden mellan det gamla och nya utbildningssystemet är bl.a. att mer tid kommer att tas i anspråk på arbetsplats framför lärarledda lektioner i skolsal. Enligt SKL? Kommer förslag att läggas om branschvisa och regionala programråd samt nationella programråd. Förslaget ska förstås som att det öppnar för lokala branschråd på varje godkänd skola med representanter från branschernas företrädare ex, arbetsledare och arbetstagare. Jag har svårt att se lämpligare företrädare från arbetstagarna än de personer som i sin dagliga gärning fungerar som handledare av lärlingar och elever under praktik (APL). Lärlingar under praktik skall kunna förstå och ta del av arbetets innehåll sett ur ett perspektiv som består av allt från god arbetsmiljö och hälsa, god lön och kompetensutveckling samt delaktighet i arbetets värderingar (social kompetens) ex, att hålla tider, visa intresse, etik och moral alla grundläggande värderingar som det fackliga löftet står för. Handledaren kommer att bli en nyckelperson i arbetet med att få individen att känna solidaritet med de fackliga värderingarna. Med anledning av detta anser jag Att handledare bör utses som fackliga förtroendemän i företag med fler än fem anställda Att handledare får en grundläggande utbildning i förståelse för det nya GY 11 och rollen som handledare. Att handledares tid regleras med normtid Beslut av sektionen

8 Beslut av representantskapet Ort och datum

9 4.01 Internationellt fackligt arbete Sektion 09, Krister Strömberg LO- arbetares vardag formas av hans/hennes möjlighet att utifrån egna eller övergripande demokratiska beslut skapa ett gott och hedervärt liv på arbetsplats och på sin fritid. I EU:s Lissabonstrategi anges att målen för Unionen bl a är en hållbar ekonomisk tillväxt och bättre arbetstillfällen, samtidigt med en högre grad av social sammanhållning. De politiska förutsättningarna för 1.0- arbetarens arbetsvillkor - arbetstillfällen, löner, arbetsmiljö mm - skapas genom politiska beslut som i sin tur ofta är, eller sägs vara, grundade på vetenskapliga rön. Men även vetenskapsmän har värderingar; det noterade redan Gunnar Myrdal under 1930-talet. Och dessa värderingar styr hur vetenskapsmännen lägger upp sina projekt, hur de samlar in fakta och hur resultaten tolkas. De internationellt välrenommerade svenska ekonomerna Gösta Rehn och Rudolf Meidner drog under talet upp ramarna för den s k solidariska lönepolitiken. Denna byggde i princip på föreställningen att löneutjämning och en press uppåt på de lägsta lönerna i ett samhälle på sikt skapar en effektivare ekonomi. Visserligen kommer ett antal företag som inte kan betala dessa löner att slås ut, men de ersätts av effektivare företag som har råd att betala lönerna. Sveriges välstånd under efterkrigstiden har byggt på dessa principer, och en viktig beståndsdel i detta har utgjorts av kollektivavtalen; dvs att svenska kollektivavtal skall gälla i Sverige. Tyvärr har den nationalekonomiska vetenskapen i Sverige likaväl som i omvärlden under senare år dominerats av de s k nyklassiska idéerna. En beståndsdel i dessa tankar är att i princip allt skall vara utsatt för marknadens tryck. Om en arbetstagare erbjuder sina tjänster billigare än andra arbetstagare skall hans/hennes erbjudande accepteras. Arbetet skall alltså "säljas" till lägstbjudande. Det man då ofta bortser ifrån är att denna "lönesänkningsstrategi" leder till en ineffektiv produktion; varför skall man behöva effektivisera när lönerna kan sänkas. De yttersta konsekvenserna av ett tillämpande aven sådan strategi är utvecklingen i Storbritannien på och 1980-talen. EU gjorde i början av 1990-talet en s k Atkins-studie över byggbranschen i Europa. Här försökte man bl a jämföra vad det kostar att bygga ett hus med samma utseende och standard i EUs länder och vad komponenterna i husbygget kostade. En slutsats var bl a att huset blev dyrast i Storbritannien trots att lönekostnaden var lägst. Vi lever i en snabbt föränderlig och globaliserad värld vilket inte bara innebär globaliserade företag, utan också globaliserade idéer. Den nyliberala nationalekonomin som betraktar individen som en "produktionsfaktor" likvärdig med andra produktionsfaktorer har idag stor spridning på universiteten i OECD-länderna. Trots detta finns det nationalekonomiska forskare som arbetar efter andra grundvärderingar, men dessa lever många gånger under osäkra ekonomiska förutsättningar, tjänster dras in och projekt läggs ned. Det finns all anledning för LO att engagera sig i stödet för nationalekonomiska tjänster med annan inriktning än den nyliberala. Det innebär inte att vi skall bestämma vilka slutsatser som forskarna kommer fram till; den "akademiska friheten" skall upprätthållas. Men vi kan ge

10 stöd så att alternativa ekonomiska forskningsinriktningar kan få en möjlighet att utvecklas. Ett sådant stöd kan i slutänden medverka till att de politiska besluten skapar bättre förutsättningar att bibehålla det välstånd och den arbetstrygghet som vi byggt upp i Sverige. Jag föreslår att LO verkar för att stödja en ekonomisk/politisk forskning som bryter det nyliberala rättesnöret. Beslut av sektionen Beslut av representantskapet Ort och datum

11 5.01 Lärlings- o utbildningsklausul vid skattefinansierad upphandling av tjänster inom stat, kommun och landsting Sektion 09, Krister Strömberg Sveriges stats och finansminister berömmer sig av att Sverige än en gång nått upp till nivå av att vara ett av världens 10 rikaste länder, det gör man samtidigt som ungdomsarbetslösheten är en av de högsta inom EU. Troligen finns stora strukturella problem mellan arbetsförmedling, arbetslöshetskassor och utbildningssektorn med flera, vilket på olika sätt skapar en större ungdomsarbetslöshet än annars vore fallet. Nedläggning av den allmänna värnplikten är ytterligare ett skäl till arbetslösheten, dock måste det vara oss främmande att förlita oss på att Norge anställer svenska ungdomar under många gånger urusla villkor som bästa arbetsmarknadsåtgärd m.a.o. det Nordiska samarbetsavtalet. Det övergripande problemet med den faktiska arbetslösheten kan man finna i det synsätt som stöds av att upphandla tjänster till lägsta pris, vilket kan vara förödande för kompetensförsörjning och ungdomars rätt till utbildning och arbete. Synsättet stöds av det nyliberala och ekonomiska rättesnöret, vedertagna upphandlingsreglementen som följs av våra tjänstemän behöver inte ta ställning till oönskade effekter ex, ökade socialbidrag, bostadsbidrag, unga människor utan hopp om en god framtid mm. Jag vill Att LO verkar för att alla skattefinansierade tjänster som upphandlas skall innehålla lärlings och utbildningsklausuler som sammanfaller med den Svenska arbetslinjen. Att ungdomsarbetslösheten angrips utifrån strukturella brister inom vårt allmänna och sociala försäkringssystem. Beslut av sektionen Beslut av representantskapet

12 Ort och datum

13 6.01 Papperslösa Sektion 09, Krister Strömberg Ingen människa är illegal, alla människor i vårt land skall ha rätt till kollektivavtalsskydd och rättigheter, förutsatt att de är satta i arbete. Papperslösa, var de än befinner sig, drabbas mycket hårt både mänskligt och ekonomiskt av sin situation. När lagstiftningen inte täcker individens humanitära och mänskliga rätt, är det fel på lagen inte individen. Kollektivavtalet är en anpassad ram av en lag som måste vara gällande till dess att lagar anpassats till riksdagens förmåga att fatta beslut. I dag tvingas papperslösa för sin överlevnads skull arbeta under horribla arbetsvillkor och löner. Det stora och avgörande problemet är inte den papperslösa utan de kriminella och profiterande arbetsgivarna och även köparna. Våra egna medlemmar arbetar rygg mot rygg med dessa människor och far själva illa av att hjälplösa titta på när medmänniskor far illa, det undergräver vår organisations styrka och måste inte minst därför på alla sätt motverkas. Vi ser idag på när människor tvingas invänta asylbeslut på grund av omänskligt långa handläggningstider, människor som inte vågar kräva sin mänskliga rätt till vård vid sjukdom, människor vars barn inte självklart i Sverige får rätt till sin skolgång. Därför måste vi fatta beslut om papperslösas rätt till kollektivavtals skydd och rätt. I Stockholm arbetar papperslösas organisation med bistånd inte minst från, tyvärr räcker inte detta humanitära arbete till för att motverka den papperslösas hopplöshet. För att motverka ett nytt trasproletariat krävs kollektivavtal. Vi föreslår därför att LO kongressen beslutar Att LO utvecklar former för att kunna organisera papperslösa, Att LO verkar för hårdare straff för kriminella arbetsgivare och köpare av papperslös arbetskraft Att LO verkar för att tiderna för asylsökande kortas markant Att LO för lagstadgad rätt till skolgång för barn till papperslösa Att LO verkar för fullvärdig sjukvård till papperslösa

14 Beslut av sektionen Beslut av representantskapet Ort och datum

15 7.01 Krav på lönespecifikation Sektion 01 Det finns i dag ingen reglering i lag att en arbetsgivare är skyldig att utfärda en lönespecifikation. Detta kan i enskilda fall ställa till med enorma besvär för arbetstagaren. Om det uppstår ett lönekrav är lönespecifikationerna och anställningsavtalet det första vi som facklig företrädare frågar efter. Detta behövs för att göra en utredning om vad som har betalats ut och vad som ska betalas ut. Om sedan ärendet inte går att lösa förhandlingsvägen och ärendet skall hanteras den rättsliga vägen blir det bekymmer med bevisföringen. Om vi sedan ser till skattelagstiftningen och reglerna för att få ersättning från a-kassan så ligger bevisbördan på den anställde att kunna styrka inkomst och inbetald skatt. Om företaget och den anställde kommit i luven på varandra eller att arbetsgivaren har något att dölja är det inte ovanligt att något arbetsgivarintyg förvägras eller fylls i fel. Den anställdes enda utväg är då att med lönespecifikationer styrka sin lön och arbetade tid. Annars blir det ingen a-kassa. Om det sedan visats att företaget underlåtit sig att betala in skatt är det åter den anställde som med sina lönespecifikationer måste bevisa att skatten är dragen från lönen. Annars blir den anställde tvungen att betala in skatten en gång till. Det är inte rimligt att lagen om anställningsskydd inte reglerar att arbetsgivaren är skyldig att utfärda en lönespecifikation i samband med lön när det är en så viktig handling. Att LO verkar för att arbetsgivare enligt lag skall förse de anställda med lönespecifikationer i samband med lön. tillstyrker motionen och finner ett stort behov av införa en lagstadgad skyldighet för företagen att verifiera löneutbetalningen och de avgifter och skatter som företaget ålagds i lag Beslut av sektionen Beslut av representantskapet Ort och datum

16 8.01 Inför reglering av generalfullmakter Sektion 01 Vi ser ett stort problem i att personer som har näringsförbud eller som inte vill synas utåt med namn ofta driver sina företag med stöd av generalfullmakter. Om det infördes ett krav på registrering och godkännande av generalfullmakter skulle bedrivandet av oseriös verksamhet väsentligen försvåras. En generalfullmakt bör enligt vår uppfattning inte vara giltig om den inte är registrerad av bolagsverket. I dag kan en person med näringsförbud driva ett bolag via generalfullmakt och sedan låta någon annan företräda för bolaget officiellt, i värsta fall sätts målvakter in i bolagets styrelse. Att LO verkar för att generalfullmakter ej kan skrivas med giltig verkan om de inte är registrerad av bolagsverket. Styrelsen delar motionärens uppfattning och motionens intention Beslut av sektionen Beslut av representantskapet Ort och datum

17 09.01 KAMPANJER TILL FÖRSVAR FÖR KOLLEKTIVAVTALEN Sektion 04 De senaste åren har kollektivavtalen utsatts för kraftfulla attacker från fler håll och på olika sätt. Det har inneburit att den svenska modellen för hur uppgörelser mellan parterna ska slutas och tvister lösas riskerar att raseras. Den borgerliga regeringens medvetna strategi för att minska arbetstagarnas inflytande till förmån för ökad makt för arbetsgivarna är uppenbar och måste motarbetas. De borgerligas politik att försämra villkoren i arbetslöshetskassorna, sjukförsäkringarna och att slå mot organisationsgraden hos facken är ett sätt att skapa en låglönemarknad som om den inte stoppas kan innebära ytterligare försvagningar av de kollektiva avtalen. Vi i LO:s förbund måste därför ännu bättre än tidigare samarbete för att nå fram med beskrivningen om de kollektiva avtalens värde och betydelse för alla medlemmar. Därför behöver vi samordna gemensamma och intensiva kampanjer till försvaret av de kollektiva avtalen och den svenska modellen. Vi menar att detta bäst sker i samverkan mellan och inom LO;s samtliga förbund och föreslår därför kongressen : - att LO ges i uppdrag att under kongressperioden samordna och driva kampanjer med medlemsförbunden om kollektivavtalens värde för arbetsmarknad och samhällsbygget till både medlemmar och allmänheten. - att LO tydligt betonar vikten av att förbunden tecknar kollektivavtal - att avtalstecknandet under kongress perioden ges en framskjuten roll. Beslut av sektionen Beslut av representantskapet Ort och datum

18

19 10.01 Kollektivavtalets regler vid offentlig upphandling Sektion 02 De genomlysningar LO utfört på de stora infrastrukturprojekten Citytunneln i Malmö, Citybanan och Norra Länken i Stockholm, som publicerats i rapporten När arbetskraftskostnaden pressar priset, visar tydligt att att utstationerad arbetskraft haft sämre villkor och drabbats av fler olyckor. Rapporten visar också att den svenska statens jakt på billigaste tänkbara entreprenörer pressat ner löner och bidragit till diskriminering av de utländska arbetarna. Diskriminering av arbetstagare är oacceptabel. Den svenska staten ska inte medverka till att sämre arbetsförhållanden, arbetsmiljö eller löner ska bli en handelsvara. Staten ska inte heller på det viset missgynna en konkurrens på lika villkor mellan entreprenörer från Europa gentemot inhemska bolag. Staten ska istället kräva att arbeten och villkor sker på lika villkor. Vid de stora entreprenaderna i dessa infrastrukturprojekt som till stor del bekostas av skattemedel har det också visat sig att de utländska bolagen, eller de svenska byggbolagens europeiska dotterbolag, inte velat erbjuda arbetslösa lärlingar arbeten. Mitt i den djupa lågkonjunkturen byggdes Citytunneln med en mycket stor arbetsstyrka men samtidigt fick många lärlingar från gymnasieskolorna stå utan praktikplatser eller arbeten därför att de inte var intressanta för de utländska bolagen. Den svenska staten ska inte genom sina verk aktivt medverka till sämre arbetsförhållanden, försämrad arbetsmiljö och ökad risk för skador eller att ungdomar inte kan få en plats i yrkeslivet för att tjäna pengar. Staten ska inte välja entreprenörer utifrån en rädsla att inte följa EU:s försiktighetsprincip. Vi anser att staten istället klart och tydligt ska kräva likabehandling och rättvisa konkurrensförhållanden. Att LO verkar för att Sverige ratificerar ILO:s konvention 94. Att LO verkar för att arbetsrättsliga och löneförhållanden likvärdiga med svenska kollektivavtal krävs vid offentliga upphandlingar inom landet. Beslut av sektionen

20 Beslut av representantskapet Ort och datum

21 11.01 Införande av ett lån vid utdragen lönetvist Sektion 01 Våra medlemmar hamnar allt för ofta i ekonomiskt trångmål i lönetvister där den rättsliga processen drar ut på tiden. Det är inte allt för ovanligt att våra medlemmar får vänta på ett rättsligt avgörande i form av ett konkursbeslut med utbetalning av lönegaranti som följd i mer än sex månader. Det rättsprocessen innebär är att tiden från att lönekravet framställs av den fackliga organisationen till att obeståndet fastställs med en konkurs som följd tar alldeles för lång tid. Det som ofta händer är att företagets företrädare gör sig oanträffbara och underlåter sig att träda i förhandling. Vi blir då tvingade att via delgivnings man delge bolaget en betalningsanmaning enligt 2 kap 9 konkurslagen. Om företaget ändå inte går att delge så får vi i sista hand kungörelse delge företaget och då har det passerat ett antal månader. När betalningsanmaningen tillslut nått bolaget skall man ha en tid på sig att reglera eller bestrida kravet. Om ärendet skall vidare till domstol skall en ny delgivning ske för att kalla bolaget vilket gör att tiden ytterligare går. Vi lever i ett rättssamhälle och alla skall få möjligheten att göra rätt för sig men det drabbar våra medlemmar hårt. Under denna tid innehar den anställde en anställning och skall sägas upp av arbetsgivaren om företaget har arbetsbrist. Om den anställde väljer att säga upp sig själv och gå på a-kassa förlorar denne minst 20% av ersättningen och det är företaget som försatt den anställde i situationen och inte denne själv. Lagstiftarens mening är ju att det är lönegarantin som skall täcka denna förlust. Om den anställde väljer att kvarstå i anställningen och kräva lön av företaget har denne en anställning. Det går därigenom inte att få a-kassa eller socialbidrag då det är arbetsgivaren som skall betala lön. Ett moment 22 har uppstått. Det man skulle kunna göra är att införa ett system med lönegaranti lån. En idé är att man när misstanke om obestånd finns och man kan styrka delgivningssvårigheter får ansöka om lönegaranti lån hos tingsrätten. En annan tanke är att LO tillsammans med t.ex Nordea och/eller Swedbank utformade ett amorteringsfritt korttids lån i väntan på lönegaranti. Om ett avslag på lönegaranti eller a-kassa skulle bli ett faktum skulle detta automatiskt omvandlas till ett traditionellt LO lån. Att LO:s styrelse får i uppdrag att utreda möjligheten till att införa ett system med lönegaranti lån. Att LO:s styrelse får i uppdrag att ta kontakt med t.ex Swedbank och Nordea för att pröva

22 möjligheten att utforma ett korttids lån för medlemmar vid utdragna tvister/handläggningar. Beslut av sektionen Beslut av representantskapet Ort och datum

23 12.01 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada - TFA sstyrelsen Inkomstförlust ska täcka även vid kortare sjukdomsfall än 14 dagar. Karensen på merkostnader ska tas bort. Extrakostnader som förorsakas av en arbetsskada ska naturligtvis inte betalas av den drabbade. Att ge LOs styrelse i uppdrag att arbeta för att ta bort självrisken för merkostnader i TFAförsäkringen. Att tidsgränsen för inkomstbortfallsersättning ska tas bort i TFA-försäkringen. Beslut av sektionen Beslut av representantskapet Ort och datum

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Politiskt Handlingsprogram

Politiskt Handlingsprogram Politiskt Handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Antaget av SSU:s 35:e kongress Uppsala, 2-7 augusti 2009 Arbete Demokrati Djurskydd En solidarisk värld Feminism Fred och gemensam säkerhet HBT Hela

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete för alla är grunden för socialdemokratins generella välfärdsmodell. Full sysselsättning och arbete för alla är förutsättningen för ökad ekonomisk jämlikhet.

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

riktiga jobb med egen försörjning

riktiga jobb med egen försörjning D riktiga jobb med egen försörjning Innehållsförteckning GODA MÖJLIGHETER TILL OMSTÄLLNING... 3 UD1 Utlåtande arbetslöshetsförsäkringen... 3 UD2 Utlåtande arbetsmarknadspolitik... 104 UD3 Utlåtande vuxenutbildning...

Läs mer

Det är företagsklimatet dumbom! En arbetsmarknadspolitisk rapport

Det är företagsklimatet dumbom! En arbetsmarknadspolitisk rapport Det är företagsklimatet dumbom! En arbetsmarknadspolitisk rapport INLEDNING... 3 1. SÅ HÄR ÄR DET EN STATISTISK BAKGRUND... 4 2. ARBETSMARKNADSPOLITIKEN OCH TILLVÄXTEN... 7 3. LAGSTIFTAD ARBETSLÖSHET NÅGRA

Läs mer

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS - kampen mot social dumpning inom transportsektorn NORDISKA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 2008 Författare: Bo Rönngren, Malte Segerdahl och

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN MOTIONER OCH UTLÅTANDEN REGISTER REGISTER A-kassan (AKA)... 2 Arbetsmarknadspolitik och sysselsättning (AM)... 13 Arbetsmiljö och hälsa (AH)... 21 Arbetstidsfrågor (AT)... 31 Avtals- och medlemsförsäkringar

Läs mer

motioner och utlåtanden

motioner och utlåtanden motioner och utlåtanden Motioner och utlåtanden Byggnads kongress 2010 REGISTER Allmänna kommunikations- och informationsfrågor (AK)...4 Arbetsmarknadspolitik och sysselsättning (AM)...9 Arbetsrätt Arbetsmiljö

Läs mer

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 125 Nr: :1 Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Bären som finns i de svenska skogarna är i mycket en outnyttjad resurs. Det cirkulerar lite olika siffror

Läs mer

A-kassans organisation

A-kassans organisation RAPPORT Till Förbundsrådet A-kassans organisation Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 1. Vad är en försäkring?... 4 2. Dagens arbetslöshetsförsäkring... 4 3. Vad en arbetslöshetsförsäkring ska

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Motion A13 Malmö arbetarekommun Grunden för en socialdemokratisk politik för arbete Två frågor har under många år definierat socialdemokratin; arbete

Motion A13 Malmö arbetarekommun Grunden för en socialdemokratisk politik för arbete Två frågor har under många år definierat socialdemokratin; arbete Motioner från Malmö Motion A13 Grunden för en socialdemokratisk politik för arbete Två frågor har under många år definierat socialdemokratin; arbete och välfärd. Inom dessa två områden har vi satt vår

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

En hållbar En stor socialförsäkringsreform liknande den som skedde på pensionsområdet kommer med största sannolikhet att komma inom de närmaste tio

En hållbar En stor socialförsäkringsreform liknande den som skedde på pensionsområdet kommer med största sannolikhet att komma inom de närmaste tio En hållbar En stor socialförsäkringsreform liknande den som skedde på pensionsområdet kommer med största sannolikhet att komma inom de närmaste tio femton åren. Denna skrift ger ett bidrag till reformprocessen

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Social trygghet, pension och livsarbetstid motionerna C40 C79. Social trygghet

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Social trygghet, pension och livsarbetstid motionerna C40 C79. Social trygghet Utlåtande Social trygghet, pension och livsarbetstid motionerna C40 C79 Social trygghet Socialförsäkringarnas konstruktion och finansiering I motionerna C40 och C42 berörs socialförsäkringssystemets uppbyggnad

Läs mer

Strax innan årsskiftet slog FAS 3 rekord i Skåne. Mer än 4500 personer befann sig i åtgärden. Det finns en risk att de flesta troligtvis aldrig kommer därifrån. Det beräknas att endast 2 % får en anställning.

Läs mer

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden olidaritet ch ansvar för älfärden tt Sverige i sammanhållning Jobbkongressen 2009 Häfte H Solidaritet och ansvar för välfärden Ett Sverige i sammanhållning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör

Läs mer

Häfte E, del 1: Välfärd nya behov, nya möjligheter. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte E, del 1: Välfärd nya behov, nya möjligheter. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte E, del 1: Välfärd nya behov, nya möjligheter Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte E del 1 Välfärd nya behov, nya möjligheter Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör generell välfärd,

Läs mer

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Underlagsrapport till LOs 27e ordinarie kongress 2012 På omslaget: Ivo Gouweleeuw, 37 år, SEKO Civil: 401 Klubb Högskolor & Kultur Stiftelsen Skansen, Park- och

Läs mer

Janne Rudén, Årsmötestal, 29 maj 2007, Sollentuna. Förbundskamrater!!!

Janne Rudén, Årsmötestal, 29 maj 2007, Sollentuna. Förbundskamrater!!! Janne Rudén, Årsmötestal, 29 maj 2007, Sollentuna Förbundskamrater!!! Dom kallar sig Alliansen, de samlade högerpartierna. De har nu regerat Sverige i drygt åtta månader. Och det har hänt för mycket på

Läs mer

En trygg och hållbar ekonomi

En trygg och hållbar ekonomi En trygg och hållbar ekonomi Motionerna nummer 923 1 004 Motioner i huvudsak om Med ansvar och förnuft (923-939) Rättvisa skatter (940-974) Bruka utan att förbruka (975-1 004) Socialdemokratiska partistyrelsen

Läs mer

Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet

Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet 202 Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet Den ökade globala konkurrensen påverkar både företagen och arbetstagarna. Anställdas villkor har blivit osäkrare. Allt

Läs mer

livsmedelsarbetareförbundets kongress 30/5-3/6 2009 solidaritet Du sköna nya värld

livsmedelsarbetareförbundets kongress 30/5-3/6 2009 solidaritet Du sköna nya värld livsmedelsarbetareförbundets kongress 30/5-3/6 2009 solidaritet Du sköna nya värld 2009 Svenska Livsmedelsarbetareförbundet produktion Bilda Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck 08 Tryck, Bromma

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Helene Norberg och Sofia Nerbrand. Vingarnas trygghet. reformer för en trygg och rörlig arbetsmarknad

Helene Norberg och Sofia Nerbrand. Vingarnas trygghet. reformer för en trygg och rörlig arbetsmarknad #8 Helene Norberg och Sofia Nerbrand Vingarnas trygghet reformer för en trygg och rörlig arbetsmarknad Författaren och Reforminstitutet 2002 Omslag: Ulrica Croneborg Illustration: Ulrica Croneborg Sättning:

Läs mer

Jobb och ekonomisk politik - motioner. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

Jobb och ekonomisk politik - motioner. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 Jobb och ekonomisk politik - motioner Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 UTFORMNING AV FÖRSLAG TILL NYTT SKATTEUTJÄMNINGSSYSTEM MOTION NR 2.1 Motionären föreslår ett antal principer

Läs mer

obben örst n ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först

obben örst n ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först obben örst n ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först Jobbkongressen 2009 Häfte A Jobben först En ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först Partistyrelsens utlåtanden och motioner som

Läs mer