ril mars 1980

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ril 1979-37 mars 1980"

Transkript

1 FTLAND slrockeyfëheun VÄ,RMLANDS SHOCKEYFö RUND Verkwmhetsberättelse ril - 3 mrs 8 nteriör frtn Hmmnö sht[, som togs i bnuk i december. Foto: Stig Gustvsson, romm

2 vänlirrand s r s Ho ckeyr ön und s ord inrie ÅnsMrE shllen, Hmmrö, torsdgen den nj 8e kl. 'öred.rgningslis t :. Upprop och godkär:.ncle v fullmkter s rt fststälnde v röstängd.., Träg om mötet blivit behörigen utlystr 3, YL v ordförnde för mötet., Vl v sekreterre för mötet. " Y v två justeringsmåin tt jåimte ord.förnden juster protokol-et.. Föredrgning v distriktsstyrelsens och revisorerns berätteser.. FststälJ-nd.e v bl-nsräkni-ng.. Fråg om nsvrsfrihet för distriktsstyrelsen'. eslut i nledning v distriktets vinst eller förust enligt den fststäld blnsräkningen. l-. Vl v d.istrj-ktsord.förnde, tillik ord.förnde i distriktsstyrelsen för tiden till- och med nästkornrnnd.e ordinrie d.i-striktsnöte, (Avgående: Sven Jnsson) l-. Vl- v hlv ntlet styrelseledmöter för en tid v två år, (Avgåene: Henrik Persson, Jn Eriksson). Vl v en revisor jëimte en suppj-ent för tiden til och ned nästkornnnde d,istriktsnöte. /. \Avgeno.e: viily Håknsson resp Af Östnn) 3" eslut om vl v ombud jèim-be erford.erligt ntl supplenter till- förbundsmötet. l-. esl-ut om vl- v ombud jäimte erford.erfigt ntl supplenter till Värrnlnds ld,rottsförburd s årsmöte., V] v ord.förnde smt högst lednöter tt utgör vlberedning till nästkomm-nd.e ord.inrie distriktsmöte. (Förutvrnd.e Arne Olsson,. Krl-Olof Hjlnrssonr Robert Mgnusson smt Krf-Axel lleruingsson) l-, Fstställ-nde v inkomst- och utgiftsstt.. Fstställnde v rbetspln. 8. Av distriktsstyrelsens förslg i nl-edning v motion, som inom föreskriven tid inkoumrit til distriktsstyrelsen från rostberättigd förening, Annt ärend.e än ovn sgts får icke vgörs på ordinrie distriktsmöte, om inte mötet enhäl-ligt så beslutr. Vlbr vid ovn ngivn vl- är svensk medborgre, dock tt sådrrt medborgrskp inte ford.rs såvitt ngår högst /3 v distriktsstyrelsens led.rnöter ledmot i d.istriktsstyrelse är icke vlbr såsom revisor eler revisorssupplent.

3 RÖ SiliNGDSFöRTECC\TNG -O FöreninE # Arvik HC ergslgsskol rs F jörneborgs K Sofors ïk Sregårdsskolns GF robyskolns F runskogs HC 3äckebrons HC Chrlottenbergs HC Degerfors 3K Deje K Ekshärd.s HC Fgerås HC Fensbols K Filipstds F Forshg F Färjestds K Glv K Gåinne K Grums K Hgfors läroverks F Hemm þ g FK Heden 'KÆAS FK Väse FK Öl-ne FK Östnbjörke Jössefors K Krlskog HC Kils AK Kristinehmns HT lurdsbergs skols F Mr kfors G mnsieskols F Nor K Nordmrkens HC Norr Ny HC F Nyedshov Olsäters SK Rnsäters AS Rstens HC Roslgsskolns F Skttkärrs HC Skåre K Solbergskolns X' Spångbergsrynnsiets F Stvnäs K Sundstgrnnsiets F Su ne K Sysslebäcks K Hemort Arvik Krlskog jörneborg Krlskog Krlskog Sunne Ed. re 3äckebron Chrlottenberg Degerfors Deje Ekshärd, Fgerås Torsby Filipstd Forshg Krlstd Gv Fgerås Grums Hgfors Skoghll Skttkärr Munkfors Väse öne Surtrre Jössefors Krlskog Kil Kristinehmn Lr.mdsberg Mu l<fors Våberg Àrjäng Stöllet Molkom säter Rnsäter Säffle Munkfors Skttkärr Skåre Arvik Filipstd Stvruis Krlstd Su ne Sysslebäck AntltösieT + L l t_

4 3 FöreninÊ Tserud.sskolns F Tidfors ff Tingvllgnmsiets F Uddeholms F Ulvsby F Vike SK il{ Vi-ki-n Västnviks Atr' Hemort Arvik Mokom Krlstd. Uddeholn Krlstd Kristinehmn Hgfors Torsby Ant-l rögþer 3 Röstberättigd är vrje til] förbu det nsluten fören-ing so r ti förbundet erlgt årsvgift för sistförflutn verksmhetsår, Röstberättigd förening äger en grundröst smt tilåþgsröst enligt följnde: ) b) ") d) förening som del-tr i el-itserien v förbundsseri-ern röster förening som deltr i div v förbund.sseriews röster förening som deltr Í div v förbr: dsseriern röst förening som deltr i distriktmästerskp (lu) ftir seniorer urrder föregåencte spelår röst. Förenings röstetl får dock icke överstig / v det vid uppropet god.käi^nd srundgd. röstetlet, Förening äger vid distriktsmöte företräd.s v högst två onbud som skll vr med-. lemmr v fören-ingen, Onbud sk med.för ful-l-nkt från d.en förening hn representerr. Av fr tl-mkt skll frn8å, i vilken utsträckning ombud. äger utöv sín förenings rösträtt, Onbud får företräd end.st en förening.

5 + SYRESENS FÖRVATüTNGSERTTES!] Styrelsen för VärrnJ- rnds shockeyförbr:rrd får härmed vge följnde berättelse för verksmhetsåret pril T - J mrs 8, Styrelse Revisorer Verkstä]-nd e utskott Seriekommitté e lsrske milf,é Ungdoms- och jtm-iorkomrlritté ledmöter Hemort Fu ktion Sven Jnsson {rlstd Ordförnde Arne Olsson irlskog Vice ordförnde Henrik Persson Hgfors Sekreterre "ke Eqvist Grwns Kssör Jn Erllrsson Forshg \,üiy llåknsson Curt Stenbrk Sven Jnsson Henrik Persson Arne sson Arne Olsson Henrik Persson o Gewert Arne Olsson o Gewer-b Hns Krl-sson Utbil-d.ningskom'ritté o Hgstrnd Sture llyhl-én Ul-f llerlufsén Jn Erllcsson Hns crglwist (enneth írlsson Forshg Hnmrö Krlstd Hgfors (rlskog Krlskog" Hgfors Krlstd Krlskog (rl-std Krlstd Säffle Arvik (rlskog Forshg Kil Krlskog ( ( vl-d. v distriktet) utsedd v Värml-nds drottsförbund) rdförnde Sekreterre rdförnde Sekreterre rdförnde Sekreterre -t urcrl orncte/ sekreterre rdförnde Sekreterre Utbildningsledre o Hgstrnd Distriktsinstru.lctör o Hgstrnd. Mterilförvltre Rond Hsse Vlberedning Arne Olsson Krl Ol-of Hjlmrsson Robert L,ignusson Krl Axel Henningsson Säffl-e Säffle Krlskog Forshg Krlstd Skoghì- Kristinehrnn rd.f örnde Vår end.e kvrvrrrde hed.ersledmot Gunnr Olsson, Forshg hr vlidit under verksnkretsåret. Gunnr Ol-sson hörde til-l de verklig plonjärern inom den värnlåindsk ishockeyn och kom med. som ledre red-n und.er tidigt O-t, vår distriktsstyrelse verlrde hn und.er mång år både som sekreterre och kssör och innehde t o m under en period de båd betungnd.e postern gemensmt, ÁJ- som hft nöjet och glädjen tt snrbe-b med Gu nr kor mer tt mirms honom son en god. och vidsynt ed.re.

6 A]mËint: Värnl-nd.s shockeyförbr. nds styrelse presenterr härmed sin och distriktel,s ffirretsberättelse för rbetsåret pril l- - mrs 8. Året knske inte kn i orrdns bl-nd de lr mest frngångsrijr för vårt distrikt' men hr bjudit på så nycken sjudnde verks.mhet tt det klrt bevisr tt ishockeyn i Värmln är strkt levr Ìe. d.e ntionefl seriern vr Färjestd. br hårsmånen från tt vr blnd de fyr sl-utspelslgen i elitserien. division gick Sofors till- ply off och från division kulspelde Grtms, Det är de mest noterbr fr 'gångrn på seniorplnet. Vd som hr gltt oss mest är dock tt Värn-lno dokumentert sig som fnd.ets knske bäst d.istrikt när d.et gäler junior- och pojkishockey. Svenskt mästerskp för både A- och -juniorer genotn Färjestde finlplts j- TV-pucken etc är klr bevis på den sken, Vi skll emellertid inte stick under stol med tt det finns svrtre sidor i distrj}tets iehockey. Vi upplever tt d.en skrinde hllbristen så småningom komrner tt med.verk til- ishockeyns regress hos oss och vi ser tt någr delr ir dlstriktet hr för klen verksnkret. S nrnnträden: Styrelsen hr vrit sn'l d. til elv protokollförd srunnträd.en och hr d.essutom hft en två d.gr ång plneringskonferens för tt kunn vhndl. frågor som normlt inte hinner ventilers nog und.er ett lcr åilss nmnträde" Kurser: Den digr kursverksnhet som fnns progrâtnmerd i vår rbetspln hr ful-l'- Effi under vår utbildningskomrnittés ed.ning, Härom finns mer tt äs i specil* konnittéerns berättelser. Dessutom hr olik personer från distriktet deltgit i utbildrring v ett eller nrr-b slg på ndr pltser i l-ndetr tröreningr: Distriktet hr sømmsnlsgt 8 föreningr registrerd.e vid verksmhets* ãrets sut. Tyvärr hr vi i-nte kururt noter någon ny förening som med.lem under året. sb or, ishllr: Den för värrm-ländsk ishockeyknske nest gläd.jnd.e händelsen kn rpporters und.er denn rubrik. Vi vser däirrned den ny ishj-len i H 'mrö kornmr:ri som togs i bruk i d.ecember, Här hr konmunen med frmsynthet och kr.rrnighet vist tt d.et till rin] ig kostnder går tt även idg bygg en nycket ändmålsenlig ishll. Hel distrlktet kornmer tt h stor r ytt v den hllen och vi hopp.s verk* ligen tt Hroröhl-len snrt skll följs v ffer. Styrelsen hr också beslutt tt tillsnmns med. expertis från Svensk shockeyförbr.l det åt uppvkt de kommuner i Värnlnd., som hr ishllsplner, för tt ktul-iser byggntionerno Kns]i: Ett v de mer diskuterde probl-emen inom vår ishockeys dmlnistrtlon lrnms3 ffi sin lösnlng redn kon mnde sommârr Mång års försök tt få ett fst knsl-jhr nu äntligen lyckts, Från hlvårsskiftet i år blir vi bofst i Värrnlnd.s drottsförbr. ds gml lokler på Norr Strndgtn i Krstd, där vi hyr ett kontorsrum och kornmer tt kur r få nvänd. oss v viss gemensnm kontorstjänster med. de ndr distriktsförbuncl som konrner tt bli vår grnnr under snm dress, Hur knsliet skll sköts är èiruru oöst när dett skrives. På ett eler nnt vis skll knsliet vr bemnnt, det är i vrje f styrelsens vsijrt, TV-pueken i Värnl-nd; Finlongångrn í års riksonfttnde tävling TV-pucken speldes i oktober j- ]üobelstd.ion i Krlskog.?ublikt och rrngörsmässigt blev tävlingen en stor frmgång. Eftersom Värrlnd. vr en v de två finllgen blev också tävlingen högintressnt ur distriktets synpunkt. lyvärr fick Väru-nd firu: sig tt få snörj i finrlen, men d.et får betrkts som qycket strkt tt kurm vncer så långt, så mördnd.e som kor:kurrensen är j-dg även på pojkishockeyplnet' Éx

7 Ove re stre Smmrilgt 3 övergångr bokfördes inon distril<tet ss övergångr skedde mel-n föreningr inom distriktet, Till nnt distrikt vndrde l spelre med.n VärrJ.]'d fick t emo-ü f ny speìre från föreningr utnför vår Lndskpsgränser. Ekqnomi: Vi hèinvisr här helt til kssredogörelse och bl sräjrning som finns i-tã*en på nnn plts i berättelsen, Klend.ern: Distriktets dress- och tävlingsklender hr även wrd.er d.et gångn året frmstälìts i egen regj- och hr som vnligt distribuerts til- distrihtets föreningr t ett pris son lgger under självkostndspriset. Skolishockey: Jnte heller i år hr v någon skolishockeyverksrnhet tt rpporter. Distriktsstyrelsen hr dock hft ett smmnträd.e med representnt från Skolidrottsförbundet för tt försök få någon forn v orgniserde tävlingr til stånd, Tyvärr låter det sig inte gör f n. viss delr v distriktet förekommer skolishockey, men dess tävlingr är ej rpporterde.ti oss FörtiänstteFken. utmärkelser: Värmlnds shockeyförbr-mds förtjänsttecken i guld, hr tilldelts: ertil Joh sson, Arwik, Päuli jörklund, Ove ckström och Gururr erglind., Olsäter" Silver hr tilldelts lrs-erik Jnsson, Roy Krlsson, Å.ke yström, Per yström, Arvik och ritt erglind, Sven Osson, Mts Crlsson, Tore i[ilsson, Mrgreth Crlsson, ertil lrsson, Kjel Ove Jrehult, Olsäter. rons: 3o Johnsson, Sigvrd Keer, o Olofsson, Gunnr Eriksson, Sture Nyhlén, John Wästlund, lrs Johrrsson, lenblt Ps, Sven Dniel-sson och Reqy VYennerstrnd, smtlig i Arvik, Ti Arvik HC och Olsäters HC hr beslut skett om utdelni-ng v distriktets stnd.r, O-i*en: Riksfinlern för -iden, som omspänner hel lndet, hölls i Krlstd.. För ishockeyvdelningen vr Jn Eriksson tävlingsledre på uppd.rg v Svensk shockeyförbu:ldet. Tävlingrn blev br och spåirurnde och det deltgnde J-get från Värnlnd, Färjestds K, beld.e tredje pts. Re_presenttion" uppdrg: Vår styrelseled.möter och övrig fu ktionärer hr representert distriktet víd. ett stort ntl tillfäl-len. lnd d.e mer noterbr är följnde: svensk rshockeyförbundets d.istriktskonferens, Jönköping:.A.ke Edqvist rr- Ul(-konferens, tr : Hns erglcrist rr- UJK-tr rt ; Jn Eriksson, Roì-nd Hssel ll- DDK-tr il : Arne ol-sson sverndskonferensen, visby: sven Jnsson, Arne olsson, Jn Eriksson Värnl-.rnd.s ld.rottsförbunds årsnöte, Krlstd: Sven Jnsson, Arne Ofsson svensk rshockeyförbund.ets årsmöte, stockholm; Åke Edqvist, Arne olsson Värn-lnds ldrottsförbr. ds konferens, Krlstd.: Arne Olsson Sven J sson är styrelseledmot och vice ordförnde i Svensk fshockeyförbundet, Henrik Persson är l-ed.mot i Svensk fshockeyförbundets vlberedning" Dessutom hr d.istriktet deltgit i ett flertl- uppvktnì-ngr, ndr smmnkomster jåimte kondolenser etc.

8 ,3-tg,lngtrgnelljjngtchut /-te: Som vnligt hr ett ntl v vår föreningr hft mtcher p det interntionell plnet såväl här henm i Våin -lnd som utnför lndets gränser. Ðe rpporterde mtchern är dess: Färjestds K-erl-Íner SC tps, ÅUo-r'ärjestd.s K FK Helsingfors-Färjestds K Reips-tr'ärj estds ( Färjestds 3K-Tesl- Färjestds K-FK Helsingfors tr'ärj estd.s K-Reips Färjestds K-TPS, Åbo ofors K-De isschop ofors lk-trìredrikstd Grums l(-sprt, Xlorge Stjernen, Norge-Grums K Grurns K-Stjernen, Ìdorge erliner SC-Färjestds ( iel-färjestds K erliner SC-Färjestds ( Grums K-Vålerengens F Gn ms K-Torges juniorer lynwood, Ottw-K Viking Georgetown-K Viking Georgetown-K VTiking Georgetown-K Viking Georgetovrn-K Viking - - -,- -T r r l- - - pojklg ) t_- il- ) - ila 3-3 ll - ( lla ) Tävin p-vqrkg rhe-ter]: Värulnd hr vrit representert i ntionell seriesystemet gen'om Färjestds K i el-itserien, ofors K och K Viking i division västr och genom Forshg F, Grums ].r{t ]'FK trttas, Krlstinehmns HT óch Nor { i division f västr. Distriktsserier hr nordnts i division och V förutom jun-ior- och pojkishoclcey. Någon reservl-gsserie hr in'be fu rnits, Totl-t hr den värnl-ändsk lshockeyn omfttt cirk lg. Den onfttnde sttístiken i verksnhetsberättelsens senre del- berättr i klrtext d.et mest om mtchresultt och tbeer, men i korthet kn följnde sägs o r de olik serlern. glåtgerrgry Vår representnt Färjestds K bedöndes ursprungligen inte h någr chnser lls tt hävd sig, utn nsågs i förhndstipsen "trã"u"u som ett J-g strx före nedflyttningsplts. Nu blev det tyckligtvis inte så. Krlstdslget rightes prktiskt tget änd frn til-l- slutet om en slutspelsplts och vr ytierlig[ när tt nå d.en. li;rylgn-f Son vnligt gjorde ofors K br. ifrån sig och hde ingen som helst svåri-ghet tt bok in sig för den trsed.vnligtr plyofipltsen genom tt bi två serien efter Vor och tt sedn - även om med. viss svårighet - kurm klr det efterföl-jnde l<vlspelet. plyoff gick det därpå mind.re õr. För K Viking blev det en syår säsong' Hgforslget miste ett tiotl spelre och det visde sig vr lldeles för mycket. Trots fler tppr mtcher lir et divlsion näst säsong. f;igigign-rl: gruppen Västr spelde vår fem vä:r lndslg ned splittrd lyck. Seri.en vnns nycket överlägset v lltestm:rni från Köpng fcirã r yú,edflyttde Gruns K. FK/MAS Mu rkfors plcerde sig på den övre tbellhlvn och àven lrlor K genomförde serien på ett utmärkt sätt, Däremot lyckdes det betydligt såturre för Fors_ hg F och Kristinehlurs HT, som båcl hnnde på nedflyttn:-ngãpfts. Det medför i sin tur tt vår ntionell representtion ir :-i:et uttunnd-nàst. säsong. Grums K fick gå tj-u kvl- mot segrren i division Västr som vr orlänge HC. Grtltrts bortstrtde och vnn den mtchen och vr därmed ett br steg på väg"mot division. Tyvärr blev det förlust i d.en följnde her,nmtchen lilcsom i den tredje och vgörnde.

9 !iji i-gn-{* En ren värulnd.sserle där Krlskog HC blev en totlt överlägsen segrre med en obruten segerrd. änd fr.n till- sist mtchen, d.å serietvån Arvik blev för svårt motstånd., Efter Arvik föjde fyr ]g ino r två poängs mrginerl - ett helt jåinnt skikt l-ltså. På nedflyt-bningsplts ho.nnde runskog och Osäter, Krlskog llc går genom sln vinst til- division direkt utn kvl. P.gt i.g"-ryä+p+då å r rs HC vr end utombys lg i denn sere, som vnns nycket överlägset v Uddehol rs F fõre Sunne och Filipstd. d.et tid.igre skedet v serj-en vr stäl-jnlngen nycket jåfurn melìn Udd.eholn oeh Filipstã i- tbelltoppen, men d'et sistnä.und lget höl-l inte riktigt distnsen ut. Nordmrken och Skårã belde de två sist pltsern. Juniorseriern: JDM spelcles som en utslgsturnerlng tidigt på säsongen och som lìïee ñoetãs-e två seedcle lgen tr'ärjestd och ofors i finl rr.âr Aven i år vnns mästerskpet v Färjestd. Så snåningom förvndl-de ju också klubben distriktsmästersk.pet till ett svenskt nästerskp. Två serier för A-juniorer speldes som ett komplenent til mästerskpet, En qyhet för året vr tt ettorn och tvåorn i de båd seriern fick nöts i ett slutlpel om- två penn-i-ngsr.mnor som s-bts upp v distriktet. Här blev F/XÍ.AS sutsug"u"ã och får en tusenlpp för d.en brvd.en. Från vårt distrikt hr d.essutom Färjestde ofors, Viking, Grums och KristÍnehnn cleltgit i llsvensk ju-i:iorseriern. För -juniorer hr seprt serier nord.nts, för övrigt för först gången. FärJestd blev segrre i elitgruppen. lojk slosk=/tt Den vdelningen hr vrj-t nycket onfttnde oeh hr til- störst delen bestått v seriespel vrtitl komr it utsl-gsturneringr, lndskpsspel etc. Slgtg{: VänrLnds shockeyförbu ds styrelse vi] - i och med tt vi överlämnr d'enn berättel-se - tck d.em som bistått oss i vår verksmhet rrnder det gångn året. Vi kn inte vid ord nä qn. l-l som vi, på ett ell-er nnt sätt vrít beroende &vr för tt vår verksrnhet skl funger. Det förtroende som korunit oss till- de hr vrit stort och vi hr på det sätt vi kur t, försökt för den värnl-ändsk ishockeyn frmåt. Värml-nds shockeyförbund. i pril O sven Jnsson, Arne olsson, lenrik persson, f.ire ngvist, Jn Eriksson

10 för verksmkretsåret., - 3.,O h:såend e bl-ns: KASSAREDOGORES Anslg Svensk shockeyförbundet Anslg Vär: l-nds ldrottsförbund. o... o.... Seriend.ell lndskmpsnd.e]-r...! o Räntor ingo och lotterier Serielc-]-endrr c Anmälningsvgifter ,. c Övergångsvgifter ,.... Försäkringr, prenumerti_oner, årsvgifter. Revisorrvoden. o c. Konferenskostnder, Årsmöteskostnd.er Uppvktningr, kond.olenser, representtion Gåvor ochpriser " Arvod-en Kns]-ikostnder c..... Kontorsnteril och trycks-lier Porto och telefon Resor och trktmenten Styrelsemöten... t Seriekonmittén Domrkomrnittén t. c... Utbildningskomrnittén, Ungdoms- och juniorkommittén., Uteående blns Kontnt kss Postgiro konto nk konto.. t c :-. rtz 8 3OOt Surun kr f nkomster Utgì-fter 3 3oz- :- 3-8: Oz- l:- 3 ot- ^. _ : - z - 3Oz- J lt- tt - Oz- :- ltz z 8: - O A -: - 3 OOOz' zt zz- z- ' :8 8; l8 3z8 8 l. l 3:8 3""8 Grums l-8-- (Í,te nquist) kssör

11 to ]ì j V S O N S ] i', A T T D S E Undertecknd-e, v Värmnd.s ldrottsförbund respektive Vär ùnds shockeyförbund utsedd revisorer, är efter verkstäl-l-d. grnskning v verksnheten för tid-en vgiv följnde berättefse. Vi hr grnskt årsredovisningen, tgit del v rálienskpern, protolcoll och nd.r hndlingr, som ä nrrr uppj-ysning om Värnlnds shockeyförbwrd-s ekonomi och förvltning, smt vidtgi-b övrig grnsioringsåtgärder som vi nsett erforderlig. Und.er revislonen hr icke frmlcommit nl-edning til nnärkrring beträffnde redovisningshndlingr, bokföring, inventering v tillgå.ngr el-l-er förvltning j- övrigt, Vj- tills'cyrker därför full nsvrsfrihet för s byrelsen och cless lcssförvltre för verks nhetsåret ]-}O-O3-3L Grwrs 8-- (Curt Stenbrlc) Av Värmlnds drottsförbund. utsedd revisor Förs ti]l bud -b för verks sre ngående behålning Adm.nsl-g Svensk shockeyförbundet Adm. nsl-g Värml'rnds dro bt sf ôrbund. SK bidrg Di( bidrg UK bidrg UJ( kostnder/bidrg Seriend.elr lndskmpsnd.elr ingo och lottericr Seriekl-end.ern S e rie ir nälning s vgif t e r Registreringsvgifter för övergång.r l/jedlemsvgifter, föreningr Räntor Knsli-hyr, oklvård m m Möber, telefonborulemng, lcontorsutrustning Knslitjänst Priser, gåvor, uppvktnj-ngr Resekostnder, trktmenten Konferenser och möten Styreì- semö te skostnd er Â.rsmöte skostnd Porto oeh telefon Kontorsmteril och trycksker Arvod.en för styrelse och kom lit-béer FörsdJcringr, årsvgift r prerrvg m m Representtion drottsrnteril Grums 8-- (Í,te nquist) Kssör (wlry åknsson) Av Vär rl-rnd.s fshockeyförbund utsedd revisor nkomster 8 z- :- : - ;- ;- : - 8 :- Oc- OO;- :- OO;' : - J : - f :- :- Utgifter : - ;- :- oooz- :- :- : : t : : l- OO: : - :- J :- l-l : : - :- 3 OOO:- Sr. mm kronor ;- :-

12 Försle till rbets p]n för verksmlre tsåret 8-8: Distriktet smmnst il-l-er serier och upprättr serieprogrm för - ntionell serier på uppdrg v Svensk shockeyförbundet - distriktsserier - reservlgsserier (om underl-g firurs för sådn serier) - juniorserier i s;ubnd ued jrrniormästerskp - pojkserier Distriktet del-tr i - TV-pucken - GP-pucken -,il-l VM - -den - Junj-or Center Cup och ndr fämplig tävlingr och turneríngr. Distriktet nordnr - kurser för d.omre och instruktörer - ndr lämplig kurser, Dis trikte t dministrerr - ishockeyverksmhet j- övrigt i enlighet ned Svensk shockeyförbundets stdgr och tävir:gsbestämmelser. Anmälningsvgiften ti]] divisíon utgör Q kr och til-l- division kr, För deltgnde distrlktsserier, DM och jun-iorserier är runälningsvgiften loo kr, och för pojkserier kr per g. Smtlig vgifter är lägst sådn som eventuellt kn komm tt höjs genom senre beslut,

13 STATTSTK Serietbeller Elitserien leksnds F 3 ff jörklöven 3 V Fröl-und F 3 rynäs F 3 AK Djurgårdens F 3 Färjestds K 3 MoDo AK Skellefteå AK 3 HV 3 Division Västr Mor K ofors K Strö rsbro F fk Romehed. Mlmgs F f'-lu F Avest K Hofors K K Vlking Fgerst AK Plv off - Västr,/Södr ofors K-K Troj FK äcken-k Romehed Krlskron lk-strdmsbro F Mor K-Nybro F Nybro F-Mor K K Troj-ofors K K Ro nnehed-fk äcken Strömsbro lf-krlskron K SkllJemtchgr K Troj-ofors K Strömsbro lf-krlskron K Mor lk-krlskron K K Romehed-Sofors K Krlskron K-Mor K Sofors K-K Rommehed. Skilìieqtcher Krlskron Kdor K ofors TK-K Rom ehed \ r T L3 t3 r 3 r 3 AL r_ 8 l ]. t 8 zo + -t -r+ 3- ro-ro r-r r+-l r-r -3 r-8 3- Mor K oeh Sofors K til lcylificeringsserie +- - r-r3 - r_-8 l--t tez V t ] t -T O - o- - Kvls Elitserien Södertäl je SK-li l-eå. ü' Mor K-ofors K lul-eå F-Mor K Skell-efùeå AK-Södertälje SK ofors (-SödertËilJe S( lul-eå lp-skellefteå AK Skellefteå AK-ofors K Södertåilje SK-Mor K ofors lk-lul-eå F Mor K-Skellefteå ATK Sutstäl-lning Skellefteå AK Södertälje SK Mor li ofors K h.rl-eå t' Division Vä str trk [ estnð.u-ni Gnms K FK Kr r-l- Mriestds OS lindlövens F rfkæars Häl-lefors K K SE Nor K FK Arbog Forshg F Krlstineh Divlsion Vännlnd Krlskog HC 8 Arvik HC 8 Skttkärrs HC 8 Kils AK Hmnrö HC l- ff Nyedshov 8 jörneborgs K 8 Chrlottenb HC 8 runskogs HC 8 Osäters S( 8 Di-vision V Vä:n nd Uddeholms tr' t- Sr ne K Filipstds ff Ekshärds HC Stvnäs K ^Ãnåts Sr Ulvsby 3 Nordnrkens HC Skåre K 3 ZZO 3 O 3 oo 3 t T T 3 T 8 3 l T T l- L o t 8 T + l 8 l.o ] T _ - Ej speld -r ,? 3 r- tt3-8 ro- - * âì L O- 8-rt t r-r L-, 3 - r l'+ - r- - z * O T+ T

14 T3 Jun:lorseriern Västr Arvik HC Nor K Stvnäs K Chrlottenb HC Åmål-s SK öst FKÆAS Forshg F F Nyed.shov Skttkärrs HC 3 r e e- r- t T 3 Kvlserie titl division : 3orlär:ge HC-Grums K Grl ms lk-orlänge HC orlänge HC-Grums K orlänge HC till division f Allsvensk. Elit Södr Djurgårdens F ATK 3rynäs F Färjestds K leksnds F Söd,ertÈilje SK Mor K HV V Frölund F örebro K Allsyensk, västr Flu F Ml-ungs F ofors K Gäve GtlÅil< K Ronmehed Hofors K Strömsbro F Avest 3K êruns K Kristlneh HT Fgerst AK K Viking l r- l- r++ l o T + r + Ã ' rr- -? ro- r ro,-, -rr L re rz]- ro+-r r_-8 8+-r l..-]-3 r-t33 - r -]- T T+ +T t 3 8 T3 T

15 t+ Mtehresul-tt: Division Västr 3 Ti/estmnni-Arbog SE-Kristi reh.mn lindlöven-ìvor FK/MAS-Forshg Grums-Hälefors Mriestd.-Kuml Kuml--Grims Häl-lef ors-fk^tas Forshg-lind.l-öven Nor-Se Kris t inehnn-[e stmnni Arbog-Mriestd Grums-l\[rie std Kristinehrnn-Arbog r{estmmi-nor SE-Forshg ind öven--äl e f o rs LrK/vii.S-Kuml- Mriestd-FK/MAS Kunl--lindl-öven Häl-l-efors-SE Forshg-V/estmnni Nor-Kristinehnn Arbog-Grums SE-Kunl Nor-Arbog FK/,[AS-Gruns We stm r.i-häl-e f o rs lindlöven-mriestd Kri s t ine hmn-tr' o rshg Grt ms-lindlöven Mriestd-SE Ktml-Westmnni HäJ. e f o rs-(ri s t ine hnn Forshg-Nor Arbog-FKÆAS Vúe s tmnni-mrie s t d SE-Grums lind l-öven-fk/mas Kristineh:nn-Kunl Forshg-Arbog Nor-Häefors FK/MAS-SE Gnms-trfestmnni Mri e st d.-kri s t inehmn Kunl--Nor Häl-ef ors-forshg Arbog-lindlöven Westmnni-FK/MAS SE-lj.nd.löven Hällefors-Arbog Forshg-Kunl Nor-[rie std. Kristinehron-Grr ms i rd,l öv e n-we s tmnrri FK/MA S -Kri s t ine hmn Grums-Nor Mrie std-forshg - -r l t_o- - ro TT lo r r+ - q- - -3,- - -r -O ro-3 e- - Kunl-HÉilef ors Arbog-SE lvestmnni-str (urnl-arbog Häl e f ors-lmrie st d. Forshg-Grums Nor-KÆAS tri s t ine h nn-lindlöve n indl- öve n-(ri s t inehrnn SE-l/estmrmi Mriestd-Hällefors Arbog-(urn-Ì Grt rs-forshg FKÆAS-ior \Ye s tmnni-l indl öve n SE-Arbog lälefors-kum] F o rshg-,[rie s td. tor-grurns Kri s t i ne hnr:r/f rztr.u S Grums-Kristinehmn FKÆAS-Te stmnni lindlöven-sl] Mriestd-Nor Kun-l-Forshg Arbog-Hälefors Forshg-Hälefors q _(r,ml líndl-öven-arbog lïestmnni-grums se-mk^[ars Kri s tine hmn-mrie s t d. FKÆAS-lindlöven Arbog-fiorshg Mri e s td-lve s tmnni Kunl-Kristinehmn Häl-ef ors-or Grums-SE Nor-Forshg SE-i{riestd lindl-öven-gruns FK/MAS-Arbog Westm ni-kunl Kri s t ine hmn-häl- ef ors Grrms-FÏ',ÆAS '/iri e s t d -l indl öve n Kuml--SE Häle f o rs-lïe s tmrmi F o rshg-kri s t ine hmr:. Arbog-Nor Westmruri-Forshg SE-Hä-lefors lindlöven-kuml 'KÆAS-Mriestd. Grums-Arbog Krlstinehmn-Nor Mriestd-Grums Kunl-Ff'ÆAS Hä-ef ors-lindlöven Forshg-S Nor-l'festmnni O - c- - - z - -r t o-t t ro-3 - -) -t O r-3 r- - O

16 t forts l) ivisi.on Västr Arbog-Krist j_nehmn We stmnni-ì(ri s t ine h n SE-Nor li döven-forshg FK/MAS-Hältefors Grums-Kurnl- Mriestd-Arbog Kuml-l\rie std l{äef ors-grums Forshg-F"ÆAS tor-lind l-öven Kristinehrn'r-SE Arbog-lie s-tmnli Division Värnlrrd runskog-arvik Chrl o t tenbe rg-krl skog Hmmrö-Nyedshov jörneborg,säter Skttkäm-(Í KJ-- j örneborg sâter-hmmrö Nyedxhov-Chrlo t tenbe rg Krlskog-runskog A vift-skttkärr rulskog-nyedshov Chrl-ot tenberg- säter H mmrö-kil jörneborg-skttkärr {rlskog-arvik Skttkärr-Hmm (il-chrl-ottenberg Ol-säter-runskog lyedshov-krlskog Arvik-j örneborg tsrunsirog-(i Chrl- o tt enbe rg-arvik lsmmrö-jörneborg Nyedshov-Skttkärr Krlskog-Osäter j örneborg-chrlo b tenbe rg Skttkärr-runskog Kil-Krlskog Osäter-Nyed shov Arvik-Hrnmrö runskog-j örneborg Chrl o t t e nbe rg-hmrnrö Oftsäter-Arvik Nyedshov-Kil Krlskog-Skttkärr H:mrö-rr-rnskog j örneborg-(rt skog Skt tkärr-chrlo t tenbe rg Kil--säter Arvik-Nyed.shov rulsko g-chrl ott enbe rg Ki-l-Arvik Olsät'er-Skttkärr lvyedshov- jörneborg r ro 'l L -r -+ l r r ^ - -O l- q-'l o_l o- -l- Ê-z Krlskog-Hmmrö Chrl-o t te nbe rg-runskog Hnmrö-Krlslcog jörneborg-nyedshov Skttkärr-Osäter Arvik-Kil runskog-hmmrö Chrl o tt enbe rg-skt tlcärr Êäter-Kil Nyedshov-Arvj-l< Krlskog-j örneborg Hmmrö-Chrl ottenbe rg j örneborg-rwrskog Skttkärr-(rlskog Kil--tlyedshov Arvlk-Olsä-i;er runskog-skttkärr Chrl- of tenbe rg- j ö rne borg ll mrö-arwik Nyedshov-Osäter (rlskog-ki-l jörne borg-hmmrö Skttkäru-Nyedshov Kil-runskog l-säte r-(rl-skog ArvÍk-Chrl of tenbe rg runskog-- säter Chrlottenberg-(i-l Hmmrö-Skttkärr jörneborg-arwik Krlskog-lyedshov Skttkärr-j örneborg Kil-Hmmrö Ol- sä'r e r-chr of tenbe rg Nyedshov-rrmskog Arvik-Krlskog rwrskog-krlskog Chrl-ottenberg-Nyed shov H.rnrn j- l säter jörneborg-l(il Skttkärr-ArvÍk Kil-Skttkärr säter-jörneborg l{yedshov-hmmrö i(r sko g-chr o t t enbe rg Arvift-runskog Division V V ännl.nd Eksh írd-skåre Filipstd-UÌvsby Sl me-uddeholn Vordmrken-Stwiäs Stynäs-Smne Uddeholm-tr'ilipstd Uvsby-Ekshärd Skåre-.Ä.må.Ämåt-Utvsry Elcshärd-Udd eholm Filipstd-Stvnäs Sunne-Nordrnrken l-+ _ - q-) -+ zo Z-Z -+ r -L _ _ _ ) ro- -r O o

17 forts D ivision V Vän:rlncL l{ordmrken-filipstd Stvnäs-Ekshärd Uddehol:n-Åmål Ulvsby-Skåre Á.mål-Stvnäs Filipstd-Su ne Ulvsby-Nordmrken D.[cåre-U dd eho_lm Sunne-Ekshärd Nordmrken-Årnål- Stvnäs-Skåre Ud.d ehol-m-ulvsby.a.mål-surure Ekshärd-Filipstd Ulrsby-Stvnäs Skåre-Nordmrken Ì'ilipstd-Âm f Sunne-Skåre ij ordmrkcn-ekshärd S tvnäs-ud.d ehohn ç ô-.--- Amå._- _l(shârd Ud,d eho fin-nord.mrke n Ulvsby-Surtne Skåre-Fil-ipstd Ekshärd-.Âmå Filipstd-Skåre Sulne-Ulvsby lordmrken-uddehom Åmål-Filipstd trkshärd-nordmrken Uddeholm-Stvnäs Skåre-Sunne Fili-pstd-Ekshärd Su rre-ámåt Nordmrken-Skåre Stvnäs-Ulvsby.A.måt-worrnrken Ekshärd-Sunrre Ulvsby-Uddeholm Skåre-Stvnäs Sunne-Fil-ipstd Nordmrken-Uvsby Stvnäs-Ånål- Uddehol-m-Skåre L rå-u Oefrotm Ekshärd-Stvnäs Filipstd-Nordr rken Skåre-Ulvsby Nordmrken-Sunne Stvnäs-trlij-pstd Ud.deholm-Ekshärd Ulvsby-.Ãmå Ånåt-Si<åre Ekshärd-Ulvsby Filipstd-Uddeholm Sunne-Stvnäs Stvnäs-Nordmrken Uddeholm-Srxure Ulvsby-Filipstd Skåre-Ekshärd _ ro _ - _ - _ r - -T -r o ro - -lwo för l'trordmrken - _ -r3 _+ _ +_ - / tro rr _ Juniorserien Västr Arvik-Stvnäs ]Vor-Ámåt Ånål-Ctrrlottenberg Stvnäs-lVor Anrik-Ànål Chrl-ottenberg-Nor Nor-Arvik Stvnäs-Chrlottenberg Arvik-Chrl o t tenberg.âmål-stvns Chrlottenberg-Arvik Stvnäs-Åmål Arwik-Nor Chrl-o ttenberg-s tvnäs Nor-Chrlot-benberg,A,nåt-Arvik. Chrlottenberg-Amåt tror-stvnäs ^_ Aml-Nor Stvnäs-Arwik Juníorseri-en Östr orshg-nyedshov K/MAS-skttkärr FK/MAS-iVyedshov Forshg-Skttl<ärr Nyedshov-Skttkärr Forshg-KÆAS ifyedshov-forshg Skttkärr-FKÆUS K/,LASrl+yedshov Forshg-Skt-bkärr FTMAS-Forshg Skttlcärr-Nyedshov Forshg-Ì[yedshov FK/MAS-skttkärr lrlyedshov-fk/tu\s Skttkärr-Forshg Forshg-F]/,[A]S Nyedshov-Skttkärr t T r+_3 -r 3-3?'- wo för Arvik r+_3 - - ^-, - l-o- -r r - l-_ -) - _+ _ - _ - -) (-t - - wo för FK/ TAbS Slutspel mel-l-n ettorn och tvåorn i juniorseriern: FK//AS-+]or K Arvi} C-Forshg F F/MAS-Arvik Arvik-FK//AS (tc;rlngning, /AS gjor.de nål efter 8.8 min) Slutsegrre : 'MAS Juniorrnästerskpet: Grurns-l(ristinehnn Viking-FKÆAS Grums-ofors t/ilring-fär j estd Färjes bd-ofors oí'ors-tr'är j e std Distriktsmästre: Färjestds K r3- e t_ +- -r3 -O -

18 T UNGDO}/S]SHOCGYN O-iden Aruppspel- i Kil Kil--Skttkärr Hrnmrö -Nor Nor-Skttkärr Hpr m þ -Ki Kil-Nor Skttkärr-Hrnrnrö K titl finlen qrudþs pel i ForshA Forshg-Mu kfors Viking-Gruns Grums-Mu kfors Viking-Forshg Mu-nkfors-Viking Forshg-Gruns Forshg til finl -iden Aruppspel Kristinehmn-ofors Krlskog-Färj estd Färj estd-ofors KrJ- sko g-krí s t inehmn ot'ors-krj_skog (ris tinehmn-är j e std Färjestd til finl O-id en Hmrnrö-Fiipstd Arvik-Skåre Skåre-Fil-ipstd Arvik-Hmmrö Filipstd-Arvik Hmrnrö-Skåre H:mrö til-l finl- i Kristinehmn i Hmrnrö -id en finl-spel i Grums Forshg-Kj.l Färj estd-hrnmrö Hrnrnrö-Ki Fär j e std.-forshg KiJ--Fär jestd Forshg-Hrnmrö Färjestd O-iden segrre Regionsfin i Göteborg Färj estd-ytterby Färj estd-skr Färjestd ti riksfinl C - - -r t -r o- - o- -O 3- - o- - o O - l- - -r -O - - -q - - O-idens riksfinl i Krlstd Färj estd-huddinge Färjestd-luleå Färj estd-strönsbro Färjestd pä Szdje plts Pripps Sportc up i Orebro Värnlnd- -Närke Vänolnd-Västergö tlnd Värulnd-Göteborg Värm]nd-Smålnd Värrn-lnd slutsegrre Miltons Cup i A]vest Värml-nd-Skåne Värnl- nd -S öd e rmnl nd Värnl-nd-Snålnd Vänd-nd på" Szdje plts TV-pucken i Al-vest V ärnl- nd-s öd e rnr nd Fì-nlspel i Krlskog Värnlnd-lÍedelpd inl Vännl-nd-Snånd Värml-nd z i turneringen GP-pucken kl-ss Filipstd-Skåre Forshg-Färjestd Kil-Kristinehnn i(rlskog-of ors l,{u irf ors-h nmrö Viking-Grums Arvik-Filipstd Nor-Färjestd of o rs-(ri s t ineh nn Gru rs-munkfors Färj e std-filipstd Kristinehrnn-Grrus tr'inl för Vännlnd: Fär j e std-krís tinehmn Slutspel i Göteborg: Färj estd-tibro Färj estd-viking Fär j estd-frörmd Färjestd segrre i klss to- z- - o _Z l-

19 GP-pueken klss Filipstd-Skttkärr wo till FF Munkfors-Nor - Kristineh.mn-Krlskog - Arvik-VikÍng O-3 Grums-Kil -+ {,mmrö-skåre - Forshg-ofors 3-+ Nor -Färjestd wo ti FK Filipstd-Munkfors - Viking-Kristinehmn D-3 Hmm j-ç",*" - Färjestd-ofors T- Filipstd-Viking - Grums-Färjestd - Finf för Värrnlnd Färjestd-Viking - Slutspel i Göteborg Färj estd-mrj_estd - Färjestd-lions T-O Färjestd-Ytterby O-3 Färjestd pâ zd je pj_ts lil-l- VM konstis kvl i Forshg Forshg-Vlking (strffr) Fär j e s td-kris tinehmn Gru.s-Hrnmrö of ors-munkr'ors Finlspel i Krlstd \Íu -kf ors-grums Färj estd-viking Viking-Grums Färj e std-munkfors Gruuns-Färj estd ftu kf ors-viking Grums lill VM mästre o --) -O FÁ JC Cup i Västerås Värml-nd-Hnd A-l- Värnl-nd:Västmnnd -O Kvrtsfinl Vär"mnd-Medelpd -O Semi fi npl Värmlnd-Dlrn -3 Mtch J:dje pris Värmlnd-Göteborg 3- Värml-nd pä zdje plts i turneringen Vend.els Cup slutspel för D-pojkr K ' i Krl-std Arvik-Filipstd Filipstd-Skttkärr Skttkärr-Arvik Skttkärr tifl- finl Kvlerupp i Ki Ki-Skåre ofors-(i Skåre-ofors ofors ti]l finl Fin] i Hrnmrö shl-l Skttkäm-ofors ofors segrre i Vendel Cup - r- - )- - - o- lill VM nturis kvl- i Arvik Skttkärr-Arvik tlyedshov-krlskog Skåre-Sunne Chrlottenberg-Kil Arwik-Nor Krlskog-Filipstd Finlspel i Kif Arvik-Chrl o ttenb erg Filipstd-Skåre Skåre-Chrlottenberg Filipstd-Arvik Chrl- o t te nb e rg-f i ips td Arvik-Skåre Filì-pstd lil VM mästre o-+ - -O r-+ +-t - -

20 -.ìumi-orer El-it ofors Färjestd J Gruuns Hnmrö Kristinehnn Mr.lnkf ors Viking Färjestd ofors Kristinehnn Munkfors Grums Viking Hmmsll -.juniorer Division l- Ekshärd Krlskog 3 Kl Skåre Sunne Ulvsby Sunne Skåre (il (rlskog Ulvsby Ekshärd Po ikr A Elit Arvik ofors J Forshg Färjestd Grums ltristinehmn f Kristinehmn Nor Viking tr'är j estd Kristinehmn ofors ]{ristinehmn Gn ms Nor Arvi-k Forshp l/ J{rng - - -O +- -t_.. T T L- ro- - -t e-3.lu t t_ Ê. +- -o -O.- -r -O AE f r_ ^- ) 3- -r - O- o- r-+ 3-r z r3- i z otr +ln -T -L?-tr L 3- - T l- 3 L 3 ' tr t_ t-+ z -? r t-) - - QA - z 3- o f -.- t_- l )_o R-E 'l o tr -l zn )-í rr o-l3 -L - -q " - tr tt-' t) ro-3 - -"t e- - +-r o- -r r-r - - -r_ ro- r- -8,c.-^ g, L- r- -r_ 3-r O O vt J o- 3- -rr - - i-r oo - É. / -, t_ o r -O t-) 3-+ ) f o 'ì r - Á

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

utifrån Barnkonventionen

utifrån Barnkonventionen VALLENTUNA KOMilUN KO IIII{UN REVISION EN MISSIV 20L3-04-09 KOMMUNSTYRELSEN SOCIALNÄMNDEN BARN- OCH UNGDOMSNAMNDEN UTBILD NINGSNAM ND EN FRITIDSNAMNDEN Grnskning v kommunens rbete utifrån Brnkonventionen

Läs mer

Vi Tippa. Nästa. 5 augusti. utkommer. Tomas Tunika tar hem titeln. Uppladdning inför 2015/16 avspark 8 augusti. Fotboll & Trav.

Vi Tippa. Nästa. 5 augusti. utkommer. Tomas Tunika tar hem titeln. Uppladdning inför 2015/16 avspark 8 augusti. Fotboll & Trav. Vi Tippa Fotboll & Trav Grundad 9 ISSN 6- Nr 6 l - 8 juni 05 l Pris 5 kr inkl. moms Ings Milner Depay Sommartransfers Uppladdning inför 05/6 avspark 8 augusti Nästa Vi Tippa utkommer 5 augusti Tomas Tunika

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Sandviklln flå 1870-1880-ta~lln fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Si9tiJ ~ötalluofl 1948 aa.:""a,. A--.~? ~ ~ ~... d'~."" jh" 167/?- I'BD...,.~~ ~1'--'~ ~ ~ --- ~., 11._ /9~8 NÅGRA ANTECKNINGAR UR

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Serier och potensserier

Serier och potensserier Serier oc potensserier J A S, t-05 Serier. Allmänt om serier När är en tlföljd lls uttrycet = 0 + + 2 + + + för en serie. Serien är börjr med index = 0, men det är inte nödvändigt. När ing missförstånd

Läs mer

OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00

OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00 2008 En tidskrift för alla Ljungskogenbor OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00 23 juni Vattenföreningen årsmöte kl 18.00 1 juli Vägföreningen årsmöte kl 18.00

Läs mer

1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00

1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00 2007 En tidskrift för alla Ljungskogenbor 1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00 25 juni Vattenföreningen årsmöte kl 18.00 7 juli Badhytternas Vänner årsmöte kl 11.00

Läs mer

Så blev de bäst! 8 a. Vägen till framgång /sid 1. Studie av fyra NHL-spelares bakgrund och ungdomsutveckling. Metod. Bakgrund.

Så blev de bäst! 8 a. Vägen till framgång /sid 1. Studie av fyra NHL-spelares bakgrund och ungdomsutveckling. Metod. Bakgrund. Vägen till framgång /sid 1 8 a Studie av fyra NHL-spelares bakgrund och ungdomsutveckling. Bakgrund Svenska Ishockeyförbundet satsar för att bryta den negativa resultattrenden. För att behålla svensk hockey

Läs mer

UTVÄRDERING AV STÖD TILL BROTTSUTSATTA I GÖTEBORG

UTVÄRDERING AV STÖD TILL BROTTSUTSATTA I GÖTEBORG UTVÄRDERING AV STÖD TILL BROTTSUTSATTA I GÖTEBORG Ninni Carlsson Ulla-Britt Wennerström Ulf Borelius Stig Grundvall Ingrid Sahlin Not om författarordningen: Även om detta arbete i hög grad är kollektivt,

Läs mer

nytt Farmartjänst nya styrelse Använd hemsidan! Medlemstidning för Farmartjänst Riks

nytt Farmartjänst nya styrelse Använd hemsidan! Medlemstidning för Farmartjänst Riks nytt Medlemstidning för Farmartjänst Riks 207 Farmartjänst nya styrelse Använd hemsidan! På tal om lantbruk och energi Lantbrukare har alltid producerat energi i olika former, men idag är alternativen

Läs mer

HISTORIK ÖVER KLUBB MITT,s 25 ÅRIGA VERKSAMHET *********************************************************

HISTORIK ÖVER KLUBB MITT,s 25 ÅRIGA VERKSAMHET ********************************************************* HISTORIK ÖVER KLUBB MITT,s 25 ÅRIGA VERKSAMHET ********************************************************* För 25-år sen 1984 träffades ett gäng entusiastiska husvagnsfamiljer inom MOTOR och bildade en riksomfattande

Läs mer

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5. PGA Touren nästa för David Lingmerth!

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5. PGA Touren nästa för David Lingmerth! GOLFARENNovember 2012 Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 PGA Touren nästa för David Lingmerth! Kallelse till Höstmöte 29 november 19.00 i Klubbhuset Välkommen

Läs mer

Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga

Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga DEMENS Demensförbundet Bildat 1984 och medlem i Alzheimer Europe NR 1 2008 Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga Tema yngre demenssjuka LSS-lagen 4 Jag miste min mamma

Läs mer

ÄR DU EN BRA TENNISFÖRÄLDER?

ÄR DU EN BRA TENNISFÖRÄLDER? ÄR DU EN BRA TENNISFÖRÄLDER? Stockholms Tennisförbund Smidesvägen 5, 171 41 Solna, Tel. 08-627 40 40 Fax. 08-28 74 57, Pg 17 44 91-1, Bg 245-2829 E-post: info@tennisstockholm.se www.tennisstockholm.se

Läs mer

Bridge. på 10 minuter

Bridge. på 10 minuter Bridge på 10 minuter STEG FÖR STEG Det bästa sättet att lära sig spela bridge på är att börja med en förenklad form av spelet. Varje giv består av två moment, efter det att man delat ut korten: budgivning

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

ABF Nordöstra Stor-Stockholms uppgång och fall

ABF Nordöstra Stor-Stockholms uppgång och fall ABF Nordöstra Stor-Stockholms uppgång och fall Denna historia har kallats folkbildningens största skandal. Den handlar om hur en liten ABF-avdelning försökte bygga ett stort utbildningsimperium. När det

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Vad menas med att ha kul i sin idrott?

Vad menas med att ha kul i sin idrott? Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Campus Växjö Vad menas med att ha kul i sin idrott? - En intervjustudie om hur unga fotbollsspelande tonårstjejer upplever sin idrott. Annika

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Kriskommunikation eller kris i kommunikationen?

Kriskommunikation eller kris i kommunikationen? Kriskommunikation eller kris i kommunikationen? En ideell fotbollsförenings mediehantering under en skatteskandal Hanna Leback Institutionen Kultur och medier, Högskolan Dalarna Publicerad på Internet,

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

UNDH"GENSKA.S"MUNGEN OCH KVINNOR ENLIGT HR LINDHAGEN -.- ARBET TIET ~on KVIN. ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~.

UNDHGENSKA.SMUNGEN OCH KVINNOR ENLIGT HR LINDHAGEN -.- ARBET TIET ~on KVIN. ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~. UNDH"GENSKA.S"MUNGEN ENLIGT HR LINDHAGEN OCH KVINNOR b(>f -.-, ARBET TIET ~on KVIN ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~. CK PRIS 10 ÖRE - Ur hr Lindhagens motion till 1906 o ars riksdag. Han begär:

Läs mer

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR?

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? Ung röst 2014 Rädda Barnen Projektledare och text: Mary Douglas Arbetsgrupp: Gudrun Berglund, Irene Milsten, Kerstin Pirard,

Läs mer