ril mars 1980

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ril 1979-37 mars 1980"

Transkript

1 FTLAND slrockeyfëheun VÄ,RMLANDS SHOCKEYFö RUND Verkwmhetsberättelse ril - 3 mrs 8 nteriör frtn Hmmnö sht[, som togs i bnuk i december. Foto: Stig Gustvsson, romm

2 vänlirrand s r s Ho ckeyr ön und s ord inrie ÅnsMrE shllen, Hmmrö, torsdgen den nj 8e kl. 'öred.rgningslis t :. Upprop och godkär:.ncle v fullmkter s rt fststälnde v röstängd.., Träg om mötet blivit behörigen utlystr 3, YL v ordförnde för mötet., Vl v sekreterre för mötet. " Y v två justeringsmåin tt jåimte ord.förnden juster protokol-et.. Föredrgning v distriktsstyrelsens och revisorerns berätteser.. FststälJ-nd.e v bl-nsräkni-ng.. Fråg om nsvrsfrihet för distriktsstyrelsen'. eslut i nledning v distriktets vinst eller förust enligt den fststäld blnsräkningen. l-. Vl v d.istrj-ktsord.förnde, tillik ord.förnde i distriktsstyrelsen för tiden till- och med nästkornrnnd.e ordinrie d.i-striktsnöte, (Avgående: Sven Jnsson) l-. Vl- v hlv ntlet styrelseledmöter för en tid v två år, (Avgåene: Henrik Persson, Jn Eriksson). Vl v en revisor jëimte en suppj-ent för tiden til och ned nästkornnnde d,istriktsnöte. /. \Avgeno.e: viily Håknsson resp Af Östnn) 3" eslut om vl v ombud jèim-be erford.erligt ntl supplenter till- förbundsmötet. l-. esl-ut om vl- v ombud jäimte erford.erfigt ntl supplenter till Värrnlnds ld,rottsförburd s årsmöte., V] v ord.förnde smt högst lednöter tt utgör vlberedning till nästkomm-nd.e ord.inrie distriktsmöte. (Förutvrnd.e Arne Olsson,. Krl-Olof Hjlnrssonr Robert Mgnusson smt Krf-Axel lleruingsson) l-, Fstställ-nde v inkomst- och utgiftsstt.. Fstställnde v rbetspln. 8. Av distriktsstyrelsens förslg i nl-edning v motion, som inom föreskriven tid inkoumrit til distriktsstyrelsen från rostberättigd förening, Annt ärend.e än ovn sgts får icke vgörs på ordinrie distriktsmöte, om inte mötet enhäl-ligt så beslutr. Vlbr vid ovn ngivn vl- är svensk medborgre, dock tt sådrrt medborgrskp inte ford.rs såvitt ngår högst /3 v distriktsstyrelsens led.rnöter ledmot i d.istriktsstyrelse är icke vlbr såsom revisor eler revisorssupplent.

3 RÖ SiliNGDSFöRTECC\TNG -O FöreninE # Arvik HC ergslgsskol rs F jörneborgs K Sofors ïk Sregårdsskolns GF robyskolns F runskogs HC 3äckebrons HC Chrlottenbergs HC Degerfors 3K Deje K Ekshärd.s HC Fgerås HC Fensbols K Filipstds F Forshg F Färjestds K Glv K Gåinne K Grums K Hgfors läroverks F Hemm þ g FK Heden 'KÆAS FK Väse FK Öl-ne FK Östnbjörke Jössefors K Krlskog HC Kils AK Kristinehmns HT lurdsbergs skols F Mr kfors G mnsieskols F Nor K Nordmrkens HC Norr Ny HC F Nyedshov Olsäters SK Rnsäters AS Rstens HC Roslgsskolns F Skttkärrs HC Skåre K Solbergskolns X' Spångbergsrynnsiets F Stvnäs K Sundstgrnnsiets F Su ne K Sysslebäcks K Hemort Arvik Krlskog jörneborg Krlskog Krlskog Sunne Ed. re 3äckebron Chrlottenberg Degerfors Deje Ekshärd, Fgerås Torsby Filipstd Forshg Krlstd Gv Fgerås Grums Hgfors Skoghll Skttkärr Munkfors Väse öne Surtrre Jössefors Krlskog Kil Kristinehmn Lr.mdsberg Mu l<fors Våberg Àrjäng Stöllet Molkom säter Rnsäter Säffle Munkfors Skttkärr Skåre Arvik Filipstd Stvruis Krlstd Su ne Sysslebäck AntltösieT + L l t_

4 3 FöreninÊ Tserud.sskolns F Tidfors ff Tingvllgnmsiets F Uddeholms F Ulvsby F Vike SK il{ Vi-ki-n Västnviks Atr' Hemort Arvik Mokom Krlstd. Uddeholn Krlstd Kristinehmn Hgfors Torsby Ant-l rögþer 3 Röstberättigd är vrje til] förbu det nsluten fören-ing so r ti förbundet erlgt årsvgift för sistförflutn verksmhetsår, Röstberättigd förening äger en grundröst smt tilåþgsröst enligt följnde: ) b) ") d) förening som del-tr i el-itserien v förbundsseri-ern röster förening som deltr i div v förbund.sseriews röster förening som deltr Í div v förbr: dsseriern röst förening som deltr i distriktmästerskp (lu) ftir seniorer urrder föregåencte spelår röst. Förenings röstetl får dock icke överstig / v det vid uppropet god.käi^nd srundgd. röstetlet, Förening äger vid distriktsmöte företräd.s v högst två onbud som skll vr med-. lemmr v fören-ingen, Onbud sk med.för ful-l-nkt från d.en förening hn representerr. Av fr tl-mkt skll frn8å, i vilken utsträckning ombud. äger utöv sín förenings rösträtt, Onbud får företräd end.st en förening.

5 + SYRESENS FÖRVATüTNGSERTTES!] Styrelsen för VärrnJ- rnds shockeyförbr:rrd får härmed vge följnde berättelse för verksmhetsåret pril T - J mrs 8, Styrelse Revisorer Verkstä]-nd e utskott Seriekommitté e lsrske milf,é Ungdoms- och jtm-iorkomrlritté ledmöter Hemort Fu ktion Sven Jnsson {rlstd Ordförnde Arne Olsson irlskog Vice ordförnde Henrik Persson Hgfors Sekreterre "ke Eqvist Grwns Kssör Jn Erllrsson Forshg \,üiy llåknsson Curt Stenbrk Sven Jnsson Henrik Persson Arne sson Arne Olsson Henrik Persson o Gewert Arne Olsson o Gewer-b Hns Krl-sson Utbil-d.ningskom'ritté o Hgstrnd Sture llyhl-én Ul-f llerlufsén Jn Erllcsson Hns crglwist (enneth írlsson Forshg Hnmrö Krlstd Hgfors (rlskog Krlskog" Hgfors Krlstd Krlskog (rl-std Krlstd Säffle Arvik (rlskog Forshg Kil Krlskog ( ( vl-d. v distriktet) utsedd v Värml-nds drottsförbund) rdförnde Sekreterre rdförnde Sekreterre rdförnde Sekreterre -t urcrl orncte/ sekreterre rdförnde Sekreterre Utbildningsledre o Hgstrnd Distriktsinstru.lctör o Hgstrnd. Mterilförvltre Rond Hsse Vlberedning Arne Olsson Krl Ol-of Hjlmrsson Robert L,ignusson Krl Axel Henningsson Säffl-e Säffle Krlskog Forshg Krlstd Skoghì- Kristinehrnn rd.f örnde Vår end.e kvrvrrrde hed.ersledmot Gunnr Olsson, Forshg hr vlidit under verksnkretsåret. Gunnr Ol-sson hörde til-l de verklig plonjärern inom den värnlåindsk ishockeyn och kom med. som ledre red-n und.er tidigt O-t, vår distriktsstyrelse verlrde hn und.er mång år både som sekreterre och kssör och innehde t o m under en period de båd betungnd.e postern gemensmt, ÁJ- som hft nöjet och glädjen tt snrbe-b med Gu nr kor mer tt mirms honom son en god. och vidsynt ed.re.

6 A]mËint: Värnl-nd.s shockeyförbr. nds styrelse presenterr härmed sin och distriktel,s ffirretsberättelse för rbetsåret pril l- - mrs 8. Året knske inte kn i orrdns bl-nd de lr mest frngångsrijr för vårt distrikt' men hr bjudit på så nycken sjudnde verks.mhet tt det klrt bevisr tt ishockeyn i Värmln är strkt levr Ìe. d.e ntionefl seriern vr Färjestd. br hårsmånen från tt vr blnd de fyr sl-utspelslgen i elitserien. division gick Sofors till- ply off och från division kulspelde Grtms, Det är de mest noterbr fr 'gångrn på seniorplnet. Vd som hr gltt oss mest är dock tt Värn-lno dokumentert sig som fnd.ets knske bäst d.istrikt när d.et gäler junior- och pojkishockey. Svenskt mästerskp för både A- och -juniorer genotn Färjestde finlplts j- TV-pucken etc är klr bevis på den sken, Vi skll emellertid inte stick under stol med tt det finns svrtre sidor i distrj}tets iehockey. Vi upplever tt d.en skrinde hllbristen så småningom komrner tt med.verk til- ishockeyns regress hos oss och vi ser tt någr delr ir dlstriktet hr för klen verksnkret. S nrnnträden: Styrelsen hr vrit sn'l d. til elv protokollförd srunnträd.en och hr d.essutom hft en två d.gr ång plneringskonferens för tt kunn vhndl. frågor som normlt inte hinner ventilers nog und.er ett lcr åilss nmnträde" Kurser: Den digr kursverksnhet som fnns progrâtnmerd i vår rbetspln hr ful-l'- Effi under vår utbildningskomrnittés ed.ning, Härom finns mer tt äs i specil* konnittéerns berättelser. Dessutom hr olik personer från distriktet deltgit i utbildrring v ett eller nrr-b slg på ndr pltser i l-ndetr tröreningr: Distriktet hr sømmsnlsgt 8 föreningr registrerd.e vid verksmhets* ãrets sut. Tyvärr hr vi i-nte kururt noter någon ny förening som med.lem under året. sb or, ishllr: Den för värrm-ländsk ishockeyknske nest gläd.jnd.e händelsen kn rpporters und.er denn rubrik. Vi vser däirrned den ny ishj-len i H 'mrö kornmr:ri som togs i bruk i d.ecember, Här hr konmunen med frmsynthet och kr.rrnighet vist tt d.et till rin] ig kostnder går tt även idg bygg en nycket ändmålsenlig ishll. Hel distrlktet kornmer tt h stor r ytt v den hllen och vi hopp.s verk* ligen tt Hroröhl-len snrt skll följs v ffer. Styrelsen hr också beslutt tt tillsnmns med. expertis från Svensk shockeyförbr.l det åt uppvkt de kommuner i Värnlnd., som hr ishllsplner, för tt ktul-iser byggntionerno Kns]i: Ett v de mer diskuterde probl-emen inom vår ishockeys dmlnistrtlon lrnms3 ffi sin lösnlng redn kon mnde sommârr Mång års försök tt få ett fst knsl-jhr nu äntligen lyckts, Från hlvårsskiftet i år blir vi bofst i Värrnlnd.s drottsförbr. ds gml lokler på Norr Strndgtn i Krstd, där vi hyr ett kontorsrum och kornmer tt kur r få nvänd. oss v viss gemensnm kontorstjänster med. de ndr distriktsförbuncl som konrner tt bli vår grnnr under snm dress, Hur knsliet skll sköts är èiruru oöst när dett skrives. På ett eler nnt vis skll knsliet vr bemnnt, det är i vrje f styrelsens vsijrt, TV-pueken i Värnl-nd; Finlongångrn í års riksonfttnde tävling TV-pucken speldes i oktober j- ]üobelstd.ion i Krlskog.?ublikt och rrngörsmässigt blev tävlingen en stor frmgång. Eftersom Värrlnd. vr en v de två finllgen blev också tävlingen högintressnt ur distriktets synpunkt. lyvärr fick Väru-nd firu: sig tt få snörj i finrlen, men d.et får betrkts som qycket strkt tt kurm vncer så långt, så mördnd.e som kor:kurrensen är j-dg även på pojkishockeyplnet' Éx

7 Ove re stre Smmrilgt 3 övergångr bokfördes inon distril<tet ss övergångr skedde mel-n föreningr inom distriktet, Till nnt distrikt vndrde l spelre med.n VärrJ.]'d fick t emo-ü f ny speìre från föreningr utnför vår Lndskpsgränser. Ekqnomi: Vi hèinvisr här helt til kssredogörelse och bl sräjrning som finns i-tã*en på nnn plts i berättelsen, Klend.ern: Distriktets dress- och tävlingsklender hr även wrd.er d.et gångn året frmstälìts i egen regj- och hr som vnligt distribuerts til- distrihtets föreningr t ett pris son lgger under självkostndspriset. Skolishockey: Jnte heller i år hr v någon skolishockeyverksrnhet tt rpporter. Distriktsstyrelsen hr dock hft ett smmnträd.e med representnt från Skolidrottsförbundet för tt försök få någon forn v orgniserde tävlingr til stånd, Tyvärr låter det sig inte gör f n. viss delr v distriktet förekommer skolishockey, men dess tävlingr är ej rpporterde.ti oss FörtiänstteFken. utmärkelser: Värmlnds shockeyförbr-mds förtjänsttecken i guld, hr tilldelts: ertil Joh sson, Arwik, Päuli jörklund, Ove ckström och Gururr erglind., Olsäter" Silver hr tilldelts lrs-erik Jnsson, Roy Krlsson, Å.ke yström, Per yström, Arvik och ritt erglind, Sven Osson, Mts Crlsson, Tore i[ilsson, Mrgreth Crlsson, ertil lrsson, Kjel Ove Jrehult, Olsäter. rons: 3o Johnsson, Sigvrd Keer, o Olofsson, Gunnr Eriksson, Sture Nyhlén, John Wästlund, lrs Johrrsson, lenblt Ps, Sven Dniel-sson och Reqy VYennerstrnd, smtlig i Arvik, Ti Arvik HC och Olsäters HC hr beslut skett om utdelni-ng v distriktets stnd.r, O-i*en: Riksfinlern för -iden, som omspänner hel lndet, hölls i Krlstd.. För ishockeyvdelningen vr Jn Eriksson tävlingsledre på uppd.rg v Svensk shockeyförbu:ldet. Tävlingrn blev br och spåirurnde och det deltgnde J-get från Värnlnd, Färjestds K, beld.e tredje pts. Re_presenttion" uppdrg: Vår styrelseled.möter och övrig fu ktionärer hr representert distriktet víd. ett stort ntl tillfäl-len. lnd d.e mer noterbr är följnde: svensk rshockeyförbundets d.istriktskonferens, Jönköping:.A.ke Edqvist rr- Ul(-konferens, tr : Hns erglcrist rr- UJK-tr rt ; Jn Eriksson, Roì-nd Hssel ll- DDK-tr il : Arne ol-sson sverndskonferensen, visby: sven Jnsson, Arne olsson, Jn Eriksson Värnl-.rnd.s ld.rottsförbunds årsnöte, Krlstd: Sven Jnsson, Arne Ofsson svensk rshockeyförbund.ets årsmöte, stockholm; Åke Edqvist, Arne olsson Värn-lnds ldrottsförbr. ds konferens, Krlstd.: Arne Olsson Sven J sson är styrelseledmot och vice ordförnde i Svensk fshockeyförbundet, Henrik Persson är l-ed.mot i Svensk fshockeyförbundets vlberedning" Dessutom hr d.istriktet deltgit i ett flertl- uppvktnì-ngr, ndr smmnkomster jåimte kondolenser etc.

8 ,3-tg,lngtrgnelljjngtchut /-te: Som vnligt hr ett ntl v vår föreningr hft mtcher p det interntionell plnet såväl här henm i Våin -lnd som utnför lndets gränser. Ðe rpporterde mtchern är dess: Färjestds K-erl-Íner SC tps, ÅUo-r'ärjestd.s K FK Helsingfors-Färjestds K Reips-tr'ärj estds ( Färjestds 3K-Tesl- Färjestds K-FK Helsingfors tr'ärj estd.s K-Reips Färjestds K-TPS, Åbo ofors K-De isschop ofors lk-trìredrikstd Grums l(-sprt, Xlorge Stjernen, Norge-Grums K Grurns K-Stjernen, Ìdorge erliner SC-Färjestds ( iel-färjestds K erliner SC-Färjestds ( Grums K-Vålerengens F Gn ms K-Torges juniorer lynwood, Ottw-K Viking Georgetown-K Viking Georgetown-K VTiking Georgetown-K Viking Georgetovrn-K Viking - - -,- -T r r l- - - pojklg ) t_- il- ) - ila 3-3 ll - ( lla ) Tävin p-vqrkg rhe-ter]: Värulnd hr vrit representert i ntionell seriesystemet gen'om Färjestds K i el-itserien, ofors K och K Viking i division västr och genom Forshg F, Grums ].r{t ]'FK trttas, Krlstinehmns HT óch Nor { i division f västr. Distriktsserier hr nordnts i division och V förutom jun-ior- och pojkishoclcey. Någon reservl-gsserie hr in'be fu rnits, Totl-t hr den värnl-ändsk lshockeyn omfttt cirk lg. Den onfttnde sttístiken i verksnhetsberättelsens senre del- berättr i klrtext d.et mest om mtchresultt och tbeer, men i korthet kn följnde sägs o r de olik serlern. glåtgerrgry Vår representnt Färjestds K bedöndes ursprungligen inte h någr chnser lls tt hävd sig, utn nsågs i förhndstipsen "trã"u"u som ett J-g strx före nedflyttningsplts. Nu blev det tyckligtvis inte så. Krlstdslget rightes prktiskt tget änd frn til-l- slutet om en slutspelsplts och vr ytierlig[ när tt nå d.en. li;rylgn-f Son vnligt gjorde ofors K br. ifrån sig och hde ingen som helst svåri-ghet tt bok in sig för den trsed.vnligtr plyofipltsen genom tt bi två serien efter Vor och tt sedn - även om med. viss svårighet - kurm klr det efterföl-jnde l<vlspelet. plyoff gick det därpå mind.re õr. För K Viking blev det en syår säsong' Hgforslget miste ett tiotl spelre och det visde sig vr lldeles för mycket. Trots fler tppr mtcher lir et divlsion näst säsong. f;igigign-rl: gruppen Västr spelde vår fem vä:r lndslg ned splittrd lyck. Seri.en vnns nycket överlägset v lltestm:rni från Köpng fcirã r yú,edflyttde Gruns K. FK/MAS Mu rkfors plcerde sig på den övre tbellhlvn och àven lrlor K genomförde serien på ett utmärkt sätt, Däremot lyckdes det betydligt såturre för Fors_ hg F och Kristinehlurs HT, som båcl hnnde på nedflyttn:-ngãpfts. Det medför i sin tur tt vår ntionell representtion ir :-i:et uttunnd-nàst. säsong. Grums K fick gå tj-u kvl- mot segrren i division Västr som vr orlänge HC. Grtltrts bortstrtde och vnn den mtchen och vr därmed ett br steg på väg"mot division. Tyvärr blev det förlust i d.en följnde her,nmtchen lilcsom i den tredje och vgörnde.

9 !iji i-gn-{* En ren värulnd.sserle där Krlskog HC blev en totlt överlägsen segrre med en obruten segerrd. änd fr.n till- sist mtchen, d.å serietvån Arvik blev för svårt motstånd., Efter Arvik föjde fyr ]g ino r två poängs mrginerl - ett helt jåinnt skikt l-ltså. På nedflyt-bningsplts ho.nnde runskog och Osäter, Krlskog llc går genom sln vinst til- division direkt utn kvl. P.gt i.g"-ryä+p+då å r rs HC vr end utombys lg i denn sere, som vnns nycket överlägset v Uddehol rs F fõre Sunne och Filipstd. d.et tid.igre skedet v serj-en vr stäl-jnlngen nycket jåfurn melìn Udd.eholn oeh Filipstã i- tbelltoppen, men d'et sistnä.und lget höl-l inte riktigt distnsen ut. Nordmrken och Skårã belde de två sist pltsern. Juniorseriern: JDM spelcles som en utslgsturnerlng tidigt på säsongen och som lìïee ñoetãs-e två seedcle lgen tr'ärjestd och ofors i finl rr.âr Aven i år vnns mästerskpet v Färjestd. Så snåningom förvndl-de ju också klubben distriktsmästersk.pet till ett svenskt nästerskp. Två serier för A-juniorer speldes som ett komplenent til mästerskpet, En qyhet för året vr tt ettorn och tvåorn i de båd seriern fick nöts i ett slutlpel om- två penn-i-ngsr.mnor som s-bts upp v distriktet. Här blev F/XÍ.AS sutsug"u"ã och får en tusenlpp för d.en brvd.en. Från vårt distrikt hr d.essutom Färjestde ofors, Viking, Grums och KristÍnehnn cleltgit i llsvensk ju-i:iorseriern. För -juniorer hr seprt serier nord.nts, för övrigt för först gången. FärJestd blev segrre i elitgruppen. lojk slosk=/tt Den vdelningen hr vrj-t nycket onfttnde oeh hr til- störst delen bestått v seriespel vrtitl komr it utsl-gsturneringr, lndskpsspel etc. Slgtg{: VänrLnds shockeyförbu ds styrelse vi] - i och med tt vi överlämnr d'enn berättel-se - tck d.em som bistått oss i vår verksmhet rrnder det gångn året. Vi kn inte vid ord nä qn. l-l som vi, på ett ell-er nnt sätt vrít beroende &vr för tt vår verksrnhet skl funger. Det förtroende som korunit oss till- de hr vrit stort och vi hr på det sätt vi kur t, försökt för den värnl-ändsk ishockeyn frmåt. Värml-nds shockeyförbund. i pril O sven Jnsson, Arne olsson, lenrik persson, f.ire ngvist, Jn Eriksson

10 för verksmkretsåret., - 3.,O h:såend e bl-ns: KASSAREDOGORES Anslg Svensk shockeyförbundet Anslg Vär: l-nds ldrottsförbund. o... o.... Seriend.ell lndskmpsnd.e]-r...! o Räntor ingo och lotterier Serielc-]-endrr c Anmälningsvgifter ,. c Övergångsvgifter ,.... Försäkringr, prenumerti_oner, årsvgifter. Revisorrvoden. o c. Konferenskostnder, Årsmöteskostnd.er Uppvktningr, kond.olenser, representtion Gåvor ochpriser " Arvod-en Kns]-ikostnder c..... Kontorsnteril och trycks-lier Porto och telefon Resor och trktmenten Styrelsemöten... t Seriekonmittén Domrkomrnittén t. c... Utbildningskomrnittén, Ungdoms- och juniorkommittén., Uteående blns Kontnt kss Postgiro konto nk konto.. t c :-. rtz 8 3OOt Surun kr f nkomster Utgì-fter 3 3oz- :- 3-8: Oz- l:- 3 ot- ^. _ : - z - 3Oz- J lt- tt - Oz- :- ltz z 8: - O A -: - 3 OOOz' zt zz- z- ' :8 8; l8 3z8 8 l. l 3:8 3""8 Grums l-8-- (Í,te nquist) kssör

11 to ]ì j V S O N S ] i', A T T D S E Undertecknd-e, v Värmnd.s ldrottsförbund respektive Vär ùnds shockeyförbund utsedd revisorer, är efter verkstäl-l-d. grnskning v verksnheten för tid-en vgiv följnde berättefse. Vi hr grnskt årsredovisningen, tgit del v rálienskpern, protolcoll och nd.r hndlingr, som ä nrrr uppj-ysning om Värnlnds shockeyförbwrd-s ekonomi och förvltning, smt vidtgi-b övrig grnsioringsåtgärder som vi nsett erforderlig. Und.er revislonen hr icke frmlcommit nl-edning til nnärkrring beträffnde redovisningshndlingr, bokföring, inventering v tillgå.ngr el-l-er förvltning j- övrigt, Vj- tills'cyrker därför full nsvrsfrihet för s byrelsen och cless lcssförvltre för verks nhetsåret ]-}O-O3-3L Grwrs 8-- (Curt Stenbrlc) Av Värmlnds drottsförbund. utsedd revisor Förs ti]l bud -b för verks sre ngående behålning Adm.nsl-g Svensk shockeyförbundet Adm. nsl-g Värml'rnds dro bt sf ôrbund. SK bidrg Di( bidrg UK bidrg UJ( kostnder/bidrg Seriend.elr lndskmpsnd.elr ingo och lottericr Seriekl-end.ern S e rie ir nälning s vgif t e r Registreringsvgifter för övergång.r l/jedlemsvgifter, föreningr Räntor Knsli-hyr, oklvård m m Möber, telefonborulemng, lcontorsutrustning Knslitjänst Priser, gåvor, uppvktnj-ngr Resekostnder, trktmenten Konferenser och möten Styreì- semö te skostnd er Â.rsmöte skostnd Porto oeh telefon Kontorsmteril och trycksker Arvod.en för styrelse och kom lit-béer FörsdJcringr, årsvgift r prerrvg m m Representtion drottsrnteril Grums 8-- (Í,te nquist) Kssör (wlry åknsson) Av Vär rl-rnd.s fshockeyförbund utsedd revisor nkomster 8 z- :- : - ;- ;- : - 8 :- Oc- OO;- :- OO;' : - J : - f :- :- Utgifter : - ;- :- oooz- :- :- : : t : : l- OO: : - :- J :- l-l : : - :- 3 OOO:- Sr. mm kronor ;- :-

12 Försle till rbets p]n för verksmlre tsåret 8-8: Distriktet smmnst il-l-er serier och upprättr serieprogrm för - ntionell serier på uppdrg v Svensk shockeyförbundet - distriktsserier - reservlgsserier (om underl-g firurs för sådn serier) - juniorserier i s;ubnd ued jrrniormästerskp - pojkserier Distriktet del-tr i - TV-pucken - GP-pucken -,il-l VM - -den - Junj-or Center Cup och ndr fämplig tävlingr och turneríngr. Distriktet nordnr - kurser för d.omre och instruktörer - ndr lämplig kurser, Dis trikte t dministrerr - ishockeyverksmhet j- övrigt i enlighet ned Svensk shockeyförbundets stdgr och tävir:gsbestämmelser. Anmälningsvgiften ti]] divisíon utgör Q kr och til-l- division kr, För deltgnde distrlktsserier, DM och jun-iorserier är runälningsvgiften loo kr, och för pojkserier kr per g. Smtlig vgifter är lägst sådn som eventuellt kn komm tt höjs genom senre beslut,

13 STATTSTK Serietbeller Elitserien leksnds F 3 ff jörklöven 3 V Fröl-und F 3 rynäs F 3 AK Djurgårdens F 3 Färjestds K 3 MoDo AK Skellefteå AK 3 HV 3 Division Västr Mor K ofors K Strö rsbro F fk Romehed. Mlmgs F f'-lu F Avest K Hofors K K Vlking Fgerst AK Plv off - Västr,/Södr ofors K-K Troj FK äcken-k Romehed Krlskron lk-strdmsbro F Mor K-Nybro F Nybro F-Mor K K Troj-ofors K K Ro nnehed-fk äcken Strömsbro lf-krlskron K SkllJemtchgr K Troj-ofors K Strömsbro lf-krlskron K Mor lk-krlskron K K Romehed-Sofors K Krlskron K-Mor K Sofors K-K Rommehed. Skilìieqtcher Krlskron Kdor K ofors TK-K Rom ehed \ r T L3 t3 r 3 r 3 AL r_ 8 l ]. t 8 zo + -t -r+ 3- ro-ro r-r r+-l r-r -3 r-8 3- Mor K oeh Sofors K til lcylificeringsserie +- - r-r3 - r_-8 l--t tez V t ] t -T O - o- - Kvls Elitserien Södertäl je SK-li l-eå. ü' Mor K-ofors K lul-eå F-Mor K Skell-efùeå AK-Södertälje SK ofors (-SödertËilJe S( lul-eå lp-skellefteå AK Skellefteå AK-ofors K Södertåilje SK-Mor K ofors lk-lul-eå F Mor K-Skellefteå ATK Sutstäl-lning Skellefteå AK Södertälje SK Mor li ofors K h.rl-eå t' Division Vä str trk [ estnð.u-ni Gnms K FK Kr r-l- Mriestds OS lindlövens F rfkæars Häl-lefors K K SE Nor K FK Arbog Forshg F Krlstineh Divlsion Vännlnd Krlskog HC 8 Arvik HC 8 Skttkärrs HC 8 Kils AK Hmnrö HC l- ff Nyedshov 8 jörneborgs K 8 Chrlottenb HC 8 runskogs HC 8 Osäters S( 8 Di-vision V Vä:n nd Uddeholms tr' t- Sr ne K Filipstds ff Ekshärds HC Stvnäs K ^Ãnåts Sr Ulvsby 3 Nordnrkens HC Skåre K 3 ZZO 3 O 3 oo 3 t T T 3 T 8 3 l T T l- L o t 8 T + l 8 l.o ] T _ - Ej speld -r ,? 3 r- tt3-8 ro- - * âì L O- 8-rt t r-r L-, 3 - r l'+ - r- - z * O T+ T

14 T3 Jun:lorseriern Västr Arvik HC Nor K Stvnäs K Chrlottenb HC Åmål-s SK öst FKÆAS Forshg F F Nyed.shov Skttkärrs HC 3 r e e- r- t T 3 Kvlserie titl division : 3orlär:ge HC-Grums K Grl ms lk-orlänge HC orlänge HC-Grums K orlänge HC till division f Allsvensk. Elit Södr Djurgårdens F ATK 3rynäs F Färjestds K leksnds F Söd,ertÈilje SK Mor K HV V Frölund F örebro K Allsyensk, västr Flu F Ml-ungs F ofors K Gäve GtlÅil< K Ronmehed Hofors K Strömsbro F Avest 3K êruns K Kristlneh HT Fgerst AK K Viking l r- l- r++ l o T + r + Ã ' rr- -? ro- r ro,-, -rr L re rz]- ro+-r r_-8 8+-r l..-]-3 r-t33 - r -]- T T+ +T t 3 8 T3 T

15 t+ Mtehresul-tt: Division Västr 3 Ti/estmnni-Arbog SE-Kristi reh.mn lindlöven-ìvor FK/MAS-Forshg Grums-Hälefors Mriestd.-Kuml Kuml--Grims Häl-lef ors-fk^tas Forshg-lind.l-öven Nor-Se Kris t inehnn-[e stmnni Arbog-Mriestd Grums-l\[rie std Kristinehrnn-Arbog r{estmmi-nor SE-Forshg ind öven--äl e f o rs LrK/vii.S-Kuml- Mriestd-FK/MAS Kunl--lindl-öven Häl-l-efors-SE Forshg-V/estmnni Nor-Kristinehnn Arbog-Grums SE-Kunl Nor-Arbog FK/,[AS-Gruns We stm r.i-häl-e f o rs lindlöven-mriestd Kri s t ine hmn-tr' o rshg Grt ms-lindlöven Mriestd-SE Ktml-Westmnni HäJ. e f o rs-(ri s t ine hnn Forshg-Nor Arbog-FKÆAS Vúe s tmnni-mrie s t d SE-Grums lind l-öven-fk/mas Kristineh:nn-Kunl Forshg-Arbog Nor-Häefors FK/MAS-SE Gnms-trfestmnni Mri e st d.-kri s t inehmn Kunl--Nor Häl-ef ors-forshg Arbog-lindlöven Westmnni-FK/MAS SE-lj.nd.löven Hällefors-Arbog Forshg-Kunl Nor-[rie std. Kristinehron-Grr ms i rd,l öv e n-we s tmnrri FK/MA S -Kri s t ine hmn Grums-Nor Mrie std-forshg - -r l t_o- - ro TT lo r r+ - q- - -3,- - -r -O ro-3 e- - Kunl-HÉilef ors Arbog-SE lvestmnni-str (urnl-arbog Häl e f ors-lmrie st d. Forshg-Grums Nor-KÆAS tri s t ine h nn-lindlöve n indl- öve n-(ri s t inehrnn SE-l/estmrmi Mriestd-Hällefors Arbog-(urn-Ì Grt rs-forshg FKÆAS-ior \Ye s tmnni-l indl öve n SE-Arbog lälefors-kum] F o rshg-,[rie s td. tor-grurns Kri s t i ne hnr:r/f rztr.u S Grums-Kristinehmn FKÆAS-Te stmnni lindlöven-sl] Mriestd-Nor Kun-l-Forshg Arbog-Hälefors Forshg-Hälefors q _(r,ml líndl-öven-arbog lïestmnni-grums se-mk^[ars Kri s tine hmn-mrie s t d. FKÆAS-lindlöven Arbog-fiorshg Mri e s td-lve s tmnni Kunl-Kristinehmn Häl-ef ors-or Grums-SE Nor-Forshg SE-i{riestd lindl-öven-gruns FK/MAS-Arbog Westm ni-kunl Kri s t ine hmn-häl- ef ors Grrms-FÏ',ÆAS '/iri e s t d -l indl öve n Kuml--SE Häle f o rs-lïe s tmrmi F o rshg-kri s t ine hmr:. Arbog-Nor Westmruri-Forshg SE-Hä-lefors lindlöven-kuml 'KÆAS-Mriestd. Grums-Arbog Krlstinehmn-Nor Mriestd-Grums Kunl-Ff'ÆAS Hä-ef ors-lindlöven Forshg-S Nor-l'festmnni O - c- - - z - -r t o-t t ro-3 - -) -t O r-3 r- - O

16 t forts l) ivisi.on Västr Arbog-Krist j_nehmn We stmnni-ì(ri s t ine h n SE-Nor li döven-forshg FK/MAS-Hältefors Grums-Kurnl- Mriestd-Arbog Kuml-l\rie std l{äef ors-grums Forshg-F"ÆAS tor-lind l-öven Kristinehrn'r-SE Arbog-lie s-tmnli Division Värnlrrd runskog-arvik Chrl o t tenbe rg-krl skog Hmmrö-Nyedshov jörneborg,säter Skttkäm-(Í KJ-- j örneborg sâter-hmmrö Nyedxhov-Chrlo t tenbe rg Krlskog-runskog A vift-skttkärr rulskog-nyedshov Chrl-ot tenberg- säter H mmrö-kil jörneborg-skttkärr {rlskog-arvik Skttkärr-Hmm (il-chrl-ottenberg Ol-säter-runskog lyedshov-krlskog Arvik-j örneborg tsrunsirog-(i Chrl- o tt enbe rg-arvik lsmmrö-jörneborg Nyedshov-Skttkärr Krlskog-Osäter j örneborg-chrlo b tenbe rg Skttkärr-runskog Kil-Krlskog Osäter-Nyed shov Arvik-Hrnmrö runskog-j örneborg Chrl o t t e nbe rg-hmrnrö Oftsäter-Arvik Nyedshov-Kil Krlskog-Skttkärr H:mrö-rr-rnskog j örneborg-(rt skog Skt tkärr-chrlo t tenbe rg Kil--säter Arvik-Nyed.shov rulsko g-chrl ott enbe rg Ki-l-Arvik Olsät'er-Skttkärr lvyedshov- jörneborg r ro 'l L -r -+ l r r ^ - -O l- q-'l o_l o- -l- Ê-z Krlskog-Hmmrö Chrl-o t te nbe rg-runskog Hnmrö-Krlslcog jörneborg-nyedshov Skttkärr-Osäter Arvik-Kil runskog-hmmrö Chrl o tt enbe rg-skt tlcärr Êäter-Kil Nyedshov-Arvj-l< Krlskog-j örneborg Hmmrö-Chrl ottenbe rg j örneborg-rwrskog Skttkärr-(rlskog Kil--tlyedshov Arvlk-Olsä-i;er runskog-skttkärr Chrl- of tenbe rg- j ö rne borg ll mrö-arwik Nyedshov-Osäter (rlskog-ki-l jörne borg-hmmrö Skttkäru-Nyedshov Kil-runskog l-säte r-(rl-skog ArvÍk-Chrl of tenbe rg runskog-- säter Chrlottenberg-(i-l Hmmrö-Skttkärr jörneborg-arwik Krlskog-lyedshov Skttkärr-j örneborg Kil-Hmmrö Ol- sä'r e r-chr of tenbe rg Nyedshov-rrmskog Arvik-Krlskog rwrskog-krlskog Chrl-ottenberg-Nyed shov H.rnrn j- l säter jörneborg-l(il Skttkärr-ArvÍk Kil-Skttkärr säter-jörneborg l{yedshov-hmmrö i(r sko g-chr o t t enbe rg Arvift-runskog Division V V ännl.nd Eksh írd-skåre Filipstd-UÌvsby Sl me-uddeholn Vordmrken-Stwiäs Stynäs-Smne Uddeholm-tr'ilipstd Uvsby-Ekshärd Skåre-.Ä.må.Ämåt-Utvsry Elcshärd-Udd eholm Filipstd-Stvnäs Sunne-Nordrnrken l-+ _ - q-) -+ zo Z-Z -+ r -L _ _ _ ) ro- -r O o

17 forts D ivision V Vän:rlncL l{ordmrken-filipstd Stvnäs-Ekshärd Uddehol:n-Åmål Ulvsby-Skåre Á.mål-Stvnäs Filipstd-Su ne Ulvsby-Nordmrken D.[cåre-U dd eho_lm Sunne-Ekshärd Nordmrken-Årnål- Stvnäs-Skåre Ud.d ehol-m-ulvsby.a.mål-surure Ekshärd-Filipstd Ulrsby-Stvnäs Skåre-Nordmrken Ì'ilipstd-Âm f Sunne-Skåre ij ordmrkcn-ekshärd S tvnäs-ud.d ehohn ç ô-.--- Amå._- _l(shârd Ud,d eho fin-nord.mrke n Ulvsby-Surtne Skåre-Fil-ipstd Ekshärd-.Âmå Filipstd-Skåre Sulne-Ulvsby lordmrken-uddehom Åmål-Filipstd trkshärd-nordmrken Uddeholm-Stvnäs Skåre-Sunne Fili-pstd-Ekshärd Su rre-ámåt Nordmrken-Skåre Stvnäs-Ulvsby.A.måt-worrnrken Ekshärd-Sunrre Ulvsby-Uddeholm Skåre-Stvnäs Sunne-Fil-ipstd Nordmrken-Uvsby Stvnäs-Ånål- Uddehol-m-Skåre L rå-u Oefrotm Ekshärd-Stvnäs Filipstd-Nordr rken Skåre-Ulvsby Nordmrken-Sunne Stvnäs-trlij-pstd Ud.deholm-Ekshärd Ulvsby-.Ãmå Ånåt-Si<åre Ekshärd-Ulvsby Filipstd-Uddeholm Sunne-Stvnäs Stvnäs-Nordmrken Uddeholm-Srxure Ulvsby-Filipstd Skåre-Ekshärd _ ro _ - _ - _ r - -T -r o ro - -lwo för l'trordmrken - _ -r3 _+ _ +_ - / tro rr _ Juniorserien Västr Arvik-Stvnäs ]Vor-Ámåt Ånål-Ctrrlottenberg Stvnäs-lVor Anrik-Ànål Chrl-ottenberg-Nor Nor-Arvik Stvnäs-Chrlottenberg Arvik-Chrl o t tenberg.âmål-stvns Chrlottenberg-Arvik Stvnäs-Åmål Arwik-Nor Chrl-o ttenberg-s tvnäs Nor-Chrlot-benberg,A,nåt-Arvik. Chrlottenberg-Amåt tror-stvnäs ^_ Aml-Nor Stvnäs-Arwik Juníorseri-en Östr orshg-nyedshov K/MAS-skttkärr FK/MAS-iVyedshov Forshg-Skttl<ärr Nyedshov-Skttkärr Forshg-KÆAS ifyedshov-forshg Skttkärr-FKÆUS K/,LASrl+yedshov Forshg-Skt-bkärr FTMAS-Forshg Skttlcärr-Nyedshov Forshg-Ì[yedshov FK/MAS-skttkärr lrlyedshov-fk/tu\s Skttkärr-Forshg Forshg-F]/,[A]S Nyedshov-Skttkärr t T r+_3 -r 3-3?'- wo för Arvik r+_3 - - ^-, - l-o- -r r - l-_ -) - _+ _ - _ - -) (-t - - wo för FK/ TAbS Slutspel mel-l-n ettorn och tvåorn i juniorseriern: FK//AS-+]or K Arvi} C-Forshg F F/MAS-Arvik Arvik-FK//AS (tc;rlngning, /AS gjor.de nål efter 8.8 min) Slutsegrre : 'MAS Juniorrnästerskpet: Grurns-l(ristinehnn Viking-FKÆAS Grums-ofors t/ilring-fär j estd Färjes bd-ofors oí'ors-tr'är j e std Distriktsmästre: Färjestds K r3- e t_ +- -r3 -O -

18 T UNGDO}/S]SHOCGYN O-iden Aruppspel- i Kil Kil--Skttkärr Hrnmrö -Nor Nor-Skttkärr Hpr m þ -Ki Kil-Nor Skttkärr-Hrnrnrö K titl finlen qrudþs pel i ForshA Forshg-Mu kfors Viking-Gruns Grums-Mu kfors Viking-Forshg Mu-nkfors-Viking Forshg-Gruns Forshg til finl -iden Aruppspel Kristinehmn-ofors Krlskog-Färj estd Färj estd-ofors KrJ- sko g-krí s t inehmn ot'ors-krj_skog (ris tinehmn-är j e std Färjestd til finl O-id en Hmrnrö-Fiipstd Arvik-Skåre Skåre-Fil-ipstd Arvik-Hmmrö Filipstd-Arvik Hmrnrö-Skåre H:mrö til-l finl- i Kristinehmn i Hmrnrö -id en finl-spel i Grums Forshg-Kj.l Färj estd-hrnmrö Hrnrnrö-Ki Fär j e std.-forshg KiJ--Fär jestd Forshg-Hrnmrö Färjestd O-iden segrre Regionsfin i Göteborg Färj estd-ytterby Färj estd-skr Färjestd ti riksfinl C - - -r t -r o- - o- -O 3- - o- - o O - l- - -r -O - - -q - - O-idens riksfinl i Krlstd Färj estd-huddinge Färjestd-luleå Färj estd-strönsbro Färjestd pä Szdje plts Pripps Sportc up i Orebro Värnlnd- -Närke Vänolnd-Västergö tlnd Värulnd-Göteborg Värm]nd-Smålnd Värrn-lnd slutsegrre Miltons Cup i A]vest Värml-nd-Skåne Värnl- nd -S öd e rmnl nd Värnl-nd-Snålnd Vänd-nd på" Szdje plts TV-pucken i Al-vest V ärnl- nd-s öd e rnr nd Fì-nlspel i Krlskog Värnlnd-lÍedelpd inl Vännl-nd-Snånd Värml-nd z i turneringen GP-pucken kl-ss Filipstd-Skåre Forshg-Färjestd Kil-Kristinehnn i(rlskog-of ors l,{u irf ors-h nmrö Viking-Grums Arvik-Filipstd Nor-Färjestd of o rs-(ri s t ineh nn Gru rs-munkfors Färj e std-filipstd Kristinehrnn-Grrus tr'inl för Vännlnd: Fär j e std-krís tinehmn Slutspel i Göteborg: Färj estd-tibro Färj estd-viking Fär j estd-frörmd Färjestd segrre i klss to- z- - o _Z l-

19 GP-pueken klss Filipstd-Skttkärr wo till FF Munkfors-Nor - Kristineh.mn-Krlskog - Arvik-VikÍng O-3 Grums-Kil -+ {,mmrö-skåre - Forshg-ofors 3-+ Nor -Färjestd wo ti FK Filipstd-Munkfors - Viking-Kristinehmn D-3 Hmm j-ç",*" - Färjestd-ofors T- Filipstd-Viking - Grums-Färjestd - Finf för Värrnlnd Färjestd-Viking - Slutspel i Göteborg Färj estd-mrj_estd - Färjestd-lions T-O Färjestd-Ytterby O-3 Färjestd pâ zd je pj_ts lil-l- VM konstis kvl i Forshg Forshg-Vlking (strffr) Fär j e s td-kris tinehmn Gru.s-Hrnmrö of ors-munkr'ors Finlspel i Krlstd \Íu -kf ors-grums Färj estd-viking Viking-Grums Färj e std-munkfors Gruuns-Färj estd ftu kf ors-viking Grums lill VM mästre o --) -O FÁ JC Cup i Västerås Värml-nd-Hnd A-l- Värnl-nd:Västmnnd -O Kvrtsfinl Vär"mnd-Medelpd -O Semi fi npl Värmlnd-Dlrn -3 Mtch J:dje pris Värmlnd-Göteborg 3- Värml-nd pä zdje plts i turneringen Vend.els Cup slutspel för D-pojkr K ' i Krl-std Arvik-Filipstd Filipstd-Skttkärr Skttkärr-Arvik Skttkärr tifl- finl Kvlerupp i Ki Ki-Skåre ofors-(i Skåre-ofors ofors ti]l finl Fin] i Hrnmrö shl-l Skttkäm-ofors ofors segrre i Vendel Cup - r- - )- - - o- lill VM nturis kvl- i Arvik Skttkärr-Arvik tlyedshov-krlskog Skåre-Sunne Chrlottenberg-Kil Arwik-Nor Krlskog-Filipstd Finlspel i Kif Arvik-Chrl o ttenb erg Filipstd-Skåre Skåre-Chrlottenberg Filipstd-Arvik Chrl- o t te nb e rg-f i ips td Arvik-Skåre Filì-pstd lil VM mästre o-+ - -O r-+ +-t - -

20 -.ìumi-orer El-it ofors Färjestd J Gruuns Hnmrö Kristinehnn Mr.lnkf ors Viking Färjestd ofors Kristinehnn Munkfors Grums Viking Hmmsll -.juniorer Division l- Ekshärd Krlskog 3 Kl Skåre Sunne Ulvsby Sunne Skåre (il (rlskog Ulvsby Ekshärd Po ikr A Elit Arvik ofors J Forshg Färjestd Grums ltristinehmn f Kristinehmn Nor Viking tr'är j estd Kristinehmn ofors ]{ristinehmn Gn ms Nor Arvi-k Forshp l/ J{rng - - -O +- -t_.. T T L- ro- - -t e-3.lu t t_ Ê. +- -o -O.- -r -O AE f r_ ^- ) 3- -r - O- o- r-+ 3-r z r3- i z otr +ln -T -L?-tr L 3- - T l- 3 L 3 ' tr t_ t-+ z -? r t-) - - QA - z 3- o f -.- t_- l )_o R-E 'l o tr -l zn )-í rr o-l3 -L - -q " - tr tt-' t) ro-3 - -"t e- - +-r o- -r r-r - - -r_ ro- r- -8,c.-^ g, L- r- -r_ 3-r O O vt J o- 3- -rr - - i-r oo - É. / -, t_ o r -O t-) 3-+ ) f o 'ì r - Á

Verksamhetsberättelse 13/14 samt verksamhetsplanen för 14/15

Verksamhetsberättelse 13/14 samt verksamhetsplanen för 14/15 Verksmhetsberättelse 13/14 smt verksmhetsplnen för 14/15 Foto: Håkn Grhn-Gustvsson Dgordning årsmöte 23/9 2014 1. Upprop och fullmktsgrnskning smt fstställnde v röstlängd för mötet på grundvl v röstlängd

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

,,i s At PROTOKOLL. fört vid årsstämma. den 26 mars 2015, med aktieägarna i Swedbank AB. Dansens Hus i Stockholm

,,i s At PROTOKOLL. fört vid årsstämma. den 26 mars 2015, med aktieägarna i Swedbank AB. Dansens Hus i Stockholm PROTOKOLL fört vid årsstämm med ktieägrn i Swedbnk AB den 26 mrs 2015, Dnsens Hus i Stockholm 51,Ârsstämmn öppndes v ordförnden i bnkens styrelse, Anders Sundström, som hälsde de närvrnde välkomn till

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014 Mötesprotokoll Mötesprotokoll för styrelsen i Chlmers Dykrklubb (802416-3019). Plts: CDK:s lokl i mskinhuset, Chlmers Chlmers tvärgt 4, Göteborg Tid och dtum: 18:20 19:50, onsdgen den 1:e oktober 2014

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i ~R ~ L1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 iljlt :i lo LYNX ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSXRET 200J Styrelscn och ljcr/?stdllnde direktören/lir Silver KpiüdfbrlJiltningABfàr härmed vgefoljmldc ånbertïuelse forjrmdcn

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

gotlandshem Ny utsida Stjärngatan rustas upp Ordning&reda hos Rune &KNÅP för dom yngre! Ett rent nöje Nya tvättstugor SPONSRING Så fungerar det

gotlandshem Ny utsida Stjärngatan rustas upp Ordning&reda hos Rune &KNÅP för dom yngre! Ett rent nöje Nya tvättstugor SPONSRING Så fungerar det gotlndshem Nr 02 2014 Ny utsid Stjärngtn rusts upp Knep &KNÅP för dom yngre! Ordning&red hos Rune Ett rent nöje Ny tvättstugor SPONSRING Så fungerr det VD hr ordet Stffn Thurgren BO&HYRA Nr 2 2014 Vi hr

Läs mer

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass Informtionsbld för HSB Brf Terrssen i Ulnds Väsby TERRASSNYTT Nr 2 Aril 2014 I dett nummer bl : Nyinflyttrträff... sid 2 Målning, rboler och UC-byte... sid 2 Trfiken frmför hus 1... sid 2 Fsighetsskötsel,

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND ÅRSRAPPORT 2012-05-01 --- 2013-04-30 VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND 2 FÖREDRAGNINGSLISTA Västerbottens Bowlingförbunds årsmöte 2013-06-06 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och godkännande av fullmakter 3.

Läs mer

KANOTSLALOMARRANGÖRER

KANOTSLALOMARRANGÖRER HANDBOK FÖR KANOTSLALOMARRANGÖRER Smmnställd v Kerstin Öerg 1 INLEDNING I smnd med de rrngemng jg deltgit i, hr vi inom orgnistionen gjort plnering och hft möten för tt följ upp tävlingen i syfte tt förättr

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

är betydligt bättre än Allsvenskan. Jag är övertygad om att så inte är fallet.

är betydligt bättre än Allsvenskan. Jag är övertygad om att så inte är fallet. ÄNTLIGEN! Som jg hr väntt på den här dgen. Allsvensk premär på Stdon. Underbrt, efter fem månders uppehåll känns det otrolgt kul tt det börjr på rktgt gen. Den senste månden hr jg verklgen längtt efter

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater.

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater. Finit utomter, reguljär uttryck och prefixträd Algoritmer och Dtstrukturer Mrkus Sers mrkus.sers@lingfil.uu.se Upplägg Finit utomter Implementtion Reguljär uttryck Användningr i Jv Alterntiv till inär

Läs mer

Byar i förändring tätortsnära utveckling med kulturmiljö som resurs

Byar i förändring tätortsnära utveckling med kulturmiljö som resurs Byr i förändring tätortsnär utveckling med kulturmiljö som resurs Byr i förändring tätortsnär utveckling med kulturmiljö som resurs. Bkgrund Skellefteå museum hr fått bidrg från Riksntikvrieämbetets nslg

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA 2009 Renhållningstx för Härjedlens kommun Antgen v kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Den renhållning som enligt miljölken åvilr kommunen, omesörjes v Rexcer AB som hr ntgits

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1:

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1: AUBER 95 9 jn AR. Den finit utomten nedn ccepterr ett språk L över = {, }. A B ε Konstruer ) ett reguljärt uttryck för L. ) L = ( ( ) ) = ( ) ) en reguljär grmmtik för L S A S A c) en miniml DFA för L.

Läs mer

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan SPÄNNANDE MÖJLIGHETER FÖR SVERIGE STYRKAN I VÅR ANSÖKAN A Smmnfttning Telenordi Mobil AB:s nsökn om UMTS-licens A.1 Spännnde möjligheter för Sverige Mobiltelefonen och Internet hr revolutionert företgens

Läs mer

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor.

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor. HÖGSKOLAN I KARLSTAD Institutionen för utbildningsvetenskp och psykologi MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om brn med ospecifik mgsmärtor. C-uppsts i psykologi, 10 poäng vt 1996 Förfttre: AnnBritt

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX. PLATS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på XXXXXXXXX. Älvsjö 203 informtion Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Slutrpport för projektet Etlering v ekologiskt gräsfrö på hösten i höstvete Puliert 214-3-1 Per Ståhl1, Ann-Chrlotte Wllenhmmr2, Ev Stoltz2, 1 Hushållningssällskpet, Vret Kloster

Läs mer

0303-74 26 80 www.aleveterinaren.se Ledetvägen 3 449 51 ALAFORS NÄRPRODUCERADE HANDGJORDA OSTAR. Unna dig goda getostar från Ale!

0303-74 26 80 www.aleveterinaren.se Ledetvägen 3 449 51 ALAFORS NÄRPRODUCERADE HANDGJORDA OSTAR. Unna dig goda getostar från Ale! Öppet 9-20 ll dgr! Lödöse 0520-66 00 10 KLIPP UT KUPONG! Grilld Kyckling Gäller mot kupong, t.o.m. 31 oktober. www.lefst.se jp@lefst.se Älvängen Tel: 0303-74 82 10 Nr 37 veck 43 2010 År 15 100% täckning

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering.

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering. 1 Introduktion till progrmmering SMD180 Föreläsning 8: Listor 2 Listor = generliserde strängr Strängr = sekvenser v tecken Listor = sekvenser v vd som helst [10, 20, 30, 40] # en list v heltl ["spm", "ungee",

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

MOTION. i HFAB:s regi HFAB KNACKAR PÅ: GRÄNSLÖS KÄRLEK FÖR STRÄVSAMT PAR. Bästa tipsen för rätt stavgång

MOTION. i HFAB:s regi HFAB KNACKAR PÅ: GRÄNSLÖS KÄRLEK FÖR STRÄVSAMT PAR. Bästa tipsen för rätt stavgång ETT MAGASIN FRÅN HFAB NR 1 MARS 2014 100 SOMMARJOBB i HFAB:s regi MOTION Bäst tipsen för rätt stvgång Nyöppnd hobbylokl på Vllås HFAB KNACKAR PÅ: GRÄNSLÖS KÄRLEK FÖR STRÄVSAMT PAR Ll och Flemming nöjd

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 Bild på nya loggan KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Nordöstra Svealands Bordtennisförbund (SDF) skall

Läs mer

Hårdare vindar inför partimötet

Hårdare vindar inför partimötet # 4 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: JASON LEE/Reuters/TT Hårdre vindr inför prtimötet Xi Jinpings först år vid mkten hr vrit mer händelserikt än tio

Läs mer

Organ för Segelsällskapet Kaparen Nr 2 År 2014 Årgång 52

Organ för Segelsällskapet Kaparen Nr 2 År 2014 Årgång 52 Orgn för Segelsällskpet Kpren Nr 2 År 2014 Årgång 52 Anmäl dig nu till SEGLARSKOLAN Sid 16 Fotogrf: Ann-Len Elled VUXENKURSER HELA SOMMAREN - sid 6 - å NYPUTSAT PÅ NIDINGEN - Mitten - å Denn utgåv v är

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc. # 2 2 0 1 1 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Sweden-Chin Trde Councils ordförnde sedn år 2000, Bo Lndin skriver sin sist krönik i dett nummer v KinNytt när hn nu

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

F a. Söndag 1 ma. KFF-SYRIANSKA / Allsvenskan 2011 / Omgång 6 / GULDFÅGELN ARENA WALL OF FAME SPEAKERS CORNER KALMAR FF UNGDOM

F a. Söndag 1 ma. KFF-SYRIANSKA / Allsvenskan 2011 / Omgång 6 / GULDFÅGELN ARENA WALL OF FAME SPEAKERS CORNER KALMAR FF UNGDOM 1 #3 Klmr FF Officiellt mtchprogrm KFF-SYRIANSKA / Allsvenskn 2011 / Omgång 6 / GUDFÅGEN ARENA KAMAR FF UNGDOM SPEAKERS CORNER WA OF FAME DET MÅSTE VARA KU ATT IRA FOTBO I KAMAR FF s. 2 SPEAKERTRAUMA,

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

TMV151/TMV181. Fredrik Lindgren. 19 november 2013

TMV151/TMV181. Fredrik Lindgren. 19 november 2013 TMV151/TMV181 Fredrik Lindgren Mtemtisk vetenskper Chlmers teknisk högskol och Göteborgs universitet 19 november 2013 F. Lindgren (Chlmers&GU) Envribelnlys 19 november 2013 1 / 24 Outline 1 Mss, moment

Läs mer

Upplevda besvär av luftföroreningar, buller och inomhusmiljö

Upplevda besvär av luftföroreningar, buller och inomhusmiljö Upplevd besvär v luftföroreningr, buller och inomhusmiljö Socioekonomisk nlys bserd på Ntionell miljöhälsoenkäten www.fhi.se Rpport nr A 2005:12 Förord Riksdgen hr fttt beslut om ett övergripnde ntionellt

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 71, september 2010 Tisdgsträffr hösten 2010 Lokl: Föreningsloklen, V Vrvsgtn 24 E (på gveln) Tisdg den 8 oktober kl 18.00 OLLE HÄGGLUND berättr om sin brndomskvrter

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Gödselmedel i jordbruket

Gödselmedel i jordbruket Sttistisk centrlbyrån SCBDOK 3.2 (5) Gödselmedel i jordbruket 202/203 MI00 Inneåll 0 Allmänn uppgifter... 2 0. Ämnesområde... 2 0.2 Sttistikområde... 2 0.3 SOS-klssificering... 2 0.4 Sttistiknsvrig...

Läs mer

Mellan hopp och hopplöshet i Peking

Mellan hopp och hopplöshet i Peking # 2 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: REUTERS/Chin Dily/Scnpix Drömmen om en klrblå himmel KinNytts Agnet Engqvist hr bevkt Kin sedn 1980-tlet och drömmer

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina # 2 2 0 1 4 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kriget mot smogen Foto: REUTERS/Chin Dily/TT Kins premiärminister Li Keqing hr proklmert krig mot luftföroreningrn. Kolkrftverk

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY 5 JULI 2014 SPORT OF KINGS Svenskt Derby hr ridits på Jägersro sedn 1918. Redn

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

HANDBOK ÖReBRORegiONeN. RegiONeN i MiTT HJÄRTA. i SVeRigeS HJÄRTA. i Vintros, vid foten v de blånnde bergen, hr jg min skrivrly. genom fönstret kn jg iblnd upptäck rådjur, eller se en räv promener

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

Innehåll: Ledare. Apelltal i Uddevalla. Erni och Ola Friholt. Fredsdikt 6 Anton Höber. Nej till kriget! Torgmöte i Karlstad 8.

Innehåll: Ledare. Apelltal i Uddevalla. Erni och Ola Friholt. Fredsdikt 6 Anton Höber. Nej till kriget! Torgmöte i Karlstad 8. VI MA].{SKOR Nummer 314 2001 Argång 54 Redktionsdress: Vi Mänskor Linnögtn 218 413 04 Göteborg Tel/Fx: 031-14 40 28 Ansvrig utgivre: Mrinne Lindström Redktion: Erni Friholt, Zid Hgmn, Elly Engstedt, Ditte

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

SERIEBESTÄMMELSER och VERKSAMHETSPLAN

SERIEBESTÄMMELSER och VERKSAMHETSPLAN SERIEBESTÄMMELSER och VERKSAMHETSPLAN Säsongen 2014/2015 för SHL HockeyAllsvenskan HockeyEttan J20 SuperElit och J20 Elit J18-Allsvenskan och J18 Elit Riksserien Damer U16-SM TV-pucken Distriktslagsturnering

Läs mer

Webbaserad applikation för administrering av investeringar

Webbaserad applikation för administrering av investeringar Webbserd ppliktion för dministrering v investeringr Dtprtner softwre Dtprtner Oy grundt 1987 i Finlnd Progrmvr och tjänster för investeringsbedömning, värdering och finnsiell modellering I Sverige dotterbolget

Läs mer

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk.

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk. Mtemtisk sttistik för B, K, N, BME och Kemister Föreläsning 1 John Lindström 1 september 2014 John Lindström - johnl@mths.lth.se FMS086/MASB02 F1 2/26 Exempel Tillämpningr Signlbehndling Mtemtisk sttistik

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Röstens ålder. - en auditiv & akustisk studie. Susanne Schötz

Röstens ålder. - en auditiv & akustisk studie. Susanne Schötz D-uppsts i fonetik FON 44 Institutionen för lingvistik Lunds Universitet Juni 21 Hndledre: Prof. Göst Bruce Röstens ålder - en uditiv & kustisk studie Susnne Schötz Innehållsförteckning 1 Introduktion

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln Vers. 140124 ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller

Läs mer

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION OLIVI KVRNLÖ UPPTÄCK OCH DEINIER SMNDET MELLN TVÅ OMRÅDEN SOM DELS V GREN TILL EN POTENSUNKTION Konsultudrg rågeställning I den här ugiften sk vi undersök smbndet melln reorn i en kvdrt med sidn l.e. i

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 4. 2010 Tid för återhämtning så motverkr du den skdlig stressen Musikglädje över ll gränser Sid 20 Kulturpristgren Stefn Jrl i exklusiv

Läs mer

Regionmagasinet. Vi fick en andra chans! Nya spännade rätter till vinterns alla fester Sid 16. Akutsjukvården börjar redan i ambulansen Sid 22

Regionmagasinet. Vi fick en andra chans! Nya spännade rätter till vinterns alla fester Sid 16. Akutsjukvården börjar redan i ambulansen Sid 22 Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www.vgregion.se nr 4. 2009 Ny spännde rätter till vinterns ll fester Sid 16 Akutsjukvården börjr redn i mbulnsen Sid 22 Vi fick en ndr chns! 10 sidor

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Undersökning av solcellpotentialen för golfverksamheter i Sverige

Undersökning av solcellpotentialen för golfverksamheter i Sverige UPTEC ES 15001 Exmensrbete 30 hp Jnuri 2015 Undersökning v solcellpotentilen för golfverksmheter i Sverige Jons Lrsson Kontktuppgifter Epost:.lrsson@sweco.se Tel: 072-546 06 92 Abstrct Exmintion of the

Läs mer

tillförlitlighet i system och rutiner för

tillförlitlighet i system och rutiner för VALLENTUNA KOMMUN REVISIONEN MISSIV 20L3-t2- t8 KOMMUNSTYRELSEN Grnskning v ntern kontroll - tillförlitlighet i system och rutiner för leverntörsfkturor inklusive mnuell utbetlningr hr på uppdrg v oss

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader Unersökningsrpport Villgtn 15 Vin svg norvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grer Dtum: 2011-12-19 Beställre: Sven Svensson Kmeropertör: Tom Gisserg Aress Telefon E-post Hemsi Spikrn 152 070 338 47 70

Läs mer

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden.

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden. EXAMESARBETE 29:49 CIV Modellklibrering och läckgeloklisering för dricksvttennätet i Klmr kommun med minst kvdrtmetoden Robert Wldem Luleå teknisk universitet Civilingenjörsprogrmmet Smhällsbyggndsteknik

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 66, mj 2009 Årsmötet 2009 INNEHÅLL l Ordförnden hr ordet Sid 3 Avgående ordförnden Sven Sundgren vtcks med blommor v vice ordförnden Gunnr Johnsson. I bkrunden

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Välkommen ombord! Rätt skötsel och underhåll är viktig delr för tt din Mercury-produkt skll kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det medföljnde ägrregistreringskortet är din

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

e 1 s e för Arbetsåret 1961

e 1 s e för Arbetsåret 1961 A r s b e r ä t e 1 s e B l e k i n g e för B o w l i g f ö r b u n d Arbetsåret 1961 1962 Blekinge bowlirigförbunds styrelseberättelse för arbetsåret 1961-1962 Styrelsen för Blekinge bowlingförbund får

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer