ril mars 1980

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ril 1979-37 mars 1980"

Transkript

1 FTLAND slrockeyfëheun VÄ,RMLANDS SHOCKEYFö RUND Verkwmhetsberättelse ril - 3 mrs 8 nteriör frtn Hmmnö sht[, som togs i bnuk i december. Foto: Stig Gustvsson, romm

2 vänlirrand s r s Ho ckeyr ön und s ord inrie ÅnsMrE shllen, Hmmrö, torsdgen den nj 8e kl. 'öred.rgningslis t :. Upprop och godkär:.ncle v fullmkter s rt fststälnde v röstängd.., Träg om mötet blivit behörigen utlystr 3, YL v ordförnde för mötet., Vl v sekreterre för mötet. " Y v två justeringsmåin tt jåimte ord.förnden juster protokol-et.. Föredrgning v distriktsstyrelsens och revisorerns berätteser.. FststälJ-nd.e v bl-nsräkni-ng.. Fråg om nsvrsfrihet för distriktsstyrelsen'. eslut i nledning v distriktets vinst eller förust enligt den fststäld blnsräkningen. l-. Vl v d.istrj-ktsord.förnde, tillik ord.förnde i distriktsstyrelsen för tiden till- och med nästkornrnnd.e ordinrie d.i-striktsnöte, (Avgående: Sven Jnsson) l-. Vl- v hlv ntlet styrelseledmöter för en tid v två år, (Avgåene: Henrik Persson, Jn Eriksson). Vl v en revisor jëimte en suppj-ent för tiden til och ned nästkornnnde d,istriktsnöte. /. \Avgeno.e: viily Håknsson resp Af Östnn) 3" eslut om vl v ombud jèim-be erford.erligt ntl supplenter till- förbundsmötet. l-. esl-ut om vl- v ombud jäimte erford.erfigt ntl supplenter till Värrnlnds ld,rottsförburd s årsmöte., V] v ord.förnde smt högst lednöter tt utgör vlberedning till nästkomm-nd.e ord.inrie distriktsmöte. (Förutvrnd.e Arne Olsson,. Krl-Olof Hjlnrssonr Robert Mgnusson smt Krf-Axel lleruingsson) l-, Fstställ-nde v inkomst- och utgiftsstt.. Fstställnde v rbetspln. 8. Av distriktsstyrelsens förslg i nl-edning v motion, som inom föreskriven tid inkoumrit til distriktsstyrelsen från rostberättigd förening, Annt ärend.e än ovn sgts får icke vgörs på ordinrie distriktsmöte, om inte mötet enhäl-ligt så beslutr. Vlbr vid ovn ngivn vl- är svensk medborgre, dock tt sådrrt medborgrskp inte ford.rs såvitt ngår högst /3 v distriktsstyrelsens led.rnöter ledmot i d.istriktsstyrelse är icke vlbr såsom revisor eler revisorssupplent.

3 RÖ SiliNGDSFöRTECC\TNG -O FöreninE # Arvik HC ergslgsskol rs F jörneborgs K Sofors ïk Sregårdsskolns GF robyskolns F runskogs HC 3äckebrons HC Chrlottenbergs HC Degerfors 3K Deje K Ekshärd.s HC Fgerås HC Fensbols K Filipstds F Forshg F Färjestds K Glv K Gåinne K Grums K Hgfors läroverks F Hemm þ g FK Heden 'KÆAS FK Väse FK Öl-ne FK Östnbjörke Jössefors K Krlskog HC Kils AK Kristinehmns HT lurdsbergs skols F Mr kfors G mnsieskols F Nor K Nordmrkens HC Norr Ny HC F Nyedshov Olsäters SK Rnsäters AS Rstens HC Roslgsskolns F Skttkärrs HC Skåre K Solbergskolns X' Spångbergsrynnsiets F Stvnäs K Sundstgrnnsiets F Su ne K Sysslebäcks K Hemort Arvik Krlskog jörneborg Krlskog Krlskog Sunne Ed. re 3äckebron Chrlottenberg Degerfors Deje Ekshärd, Fgerås Torsby Filipstd Forshg Krlstd Gv Fgerås Grums Hgfors Skoghll Skttkärr Munkfors Väse öne Surtrre Jössefors Krlskog Kil Kristinehmn Lr.mdsberg Mu l<fors Våberg Àrjäng Stöllet Molkom säter Rnsäter Säffle Munkfors Skttkärr Skåre Arvik Filipstd Stvruis Krlstd Su ne Sysslebäck AntltösieT + L l t_

4 3 FöreninÊ Tserud.sskolns F Tidfors ff Tingvllgnmsiets F Uddeholms F Ulvsby F Vike SK il{ Vi-ki-n Västnviks Atr' Hemort Arvik Mokom Krlstd. Uddeholn Krlstd Kristinehmn Hgfors Torsby Ant-l rögþer 3 Röstberättigd är vrje til] förbu det nsluten fören-ing so r ti förbundet erlgt årsvgift för sistförflutn verksmhetsår, Röstberättigd förening äger en grundröst smt tilåþgsröst enligt följnde: ) b) ") d) förening som del-tr i el-itserien v förbundsseri-ern röster förening som deltr i div v förbund.sseriews röster förening som deltr Í div v förbr: dsseriern röst förening som deltr i distriktmästerskp (lu) ftir seniorer urrder föregåencte spelår röst. Förenings röstetl får dock icke överstig / v det vid uppropet god.käi^nd srundgd. röstetlet, Förening äger vid distriktsmöte företräd.s v högst två onbud som skll vr med-. lemmr v fören-ingen, Onbud sk med.för ful-l-nkt från d.en förening hn representerr. Av fr tl-mkt skll frn8å, i vilken utsträckning ombud. äger utöv sín förenings rösträtt, Onbud får företräd end.st en förening.

5 + SYRESENS FÖRVATüTNGSERTTES!] Styrelsen för VärrnJ- rnds shockeyförbr:rrd får härmed vge följnde berättelse för verksmhetsåret pril T - J mrs 8, Styrelse Revisorer Verkstä]-nd e utskott Seriekommitté e lsrske milf,é Ungdoms- och jtm-iorkomrlritté ledmöter Hemort Fu ktion Sven Jnsson {rlstd Ordförnde Arne Olsson irlskog Vice ordförnde Henrik Persson Hgfors Sekreterre "ke Eqvist Grwns Kssör Jn Erllrsson Forshg \,üiy llåknsson Curt Stenbrk Sven Jnsson Henrik Persson Arne sson Arne Olsson Henrik Persson o Gewert Arne Olsson o Gewer-b Hns Krl-sson Utbil-d.ningskom'ritté o Hgstrnd Sture llyhl-én Ul-f llerlufsén Jn Erllcsson Hns crglwist (enneth írlsson Forshg Hnmrö Krlstd Hgfors (rlskog Krlskog" Hgfors Krlstd Krlskog (rl-std Krlstd Säffle Arvik (rlskog Forshg Kil Krlskog ( ( vl-d. v distriktet) utsedd v Värml-nds drottsförbund) rdförnde Sekreterre rdförnde Sekreterre rdförnde Sekreterre -t urcrl orncte/ sekreterre rdförnde Sekreterre Utbildningsledre o Hgstrnd Distriktsinstru.lctör o Hgstrnd. Mterilförvltre Rond Hsse Vlberedning Arne Olsson Krl Ol-of Hjlmrsson Robert L,ignusson Krl Axel Henningsson Säffl-e Säffle Krlskog Forshg Krlstd Skoghì- Kristinehrnn rd.f örnde Vår end.e kvrvrrrde hed.ersledmot Gunnr Olsson, Forshg hr vlidit under verksnkretsåret. Gunnr Ol-sson hörde til-l de verklig plonjärern inom den värnlåindsk ishockeyn och kom med. som ledre red-n und.er tidigt O-t, vår distriktsstyrelse verlrde hn und.er mång år både som sekreterre och kssör och innehde t o m under en period de båd betungnd.e postern gemensmt, ÁJ- som hft nöjet och glädjen tt snrbe-b med Gu nr kor mer tt mirms honom son en god. och vidsynt ed.re.

6 A]mËint: Värnl-nd.s shockeyförbr. nds styrelse presenterr härmed sin och distriktel,s ffirretsberättelse för rbetsåret pril l- - mrs 8. Året knske inte kn i orrdns bl-nd de lr mest frngångsrijr för vårt distrikt' men hr bjudit på så nycken sjudnde verks.mhet tt det klrt bevisr tt ishockeyn i Värmln är strkt levr Ìe. d.e ntionefl seriern vr Färjestd. br hårsmånen från tt vr blnd de fyr sl-utspelslgen i elitserien. division gick Sofors till- ply off och från division kulspelde Grtms, Det är de mest noterbr fr 'gångrn på seniorplnet. Vd som hr gltt oss mest är dock tt Värn-lno dokumentert sig som fnd.ets knske bäst d.istrikt när d.et gäler junior- och pojkishockey. Svenskt mästerskp för både A- och -juniorer genotn Färjestde finlplts j- TV-pucken etc är klr bevis på den sken, Vi skll emellertid inte stick under stol med tt det finns svrtre sidor i distrj}tets iehockey. Vi upplever tt d.en skrinde hllbristen så småningom komrner tt med.verk til- ishockeyns regress hos oss och vi ser tt någr delr ir dlstriktet hr för klen verksnkret. S nrnnträden: Styrelsen hr vrit sn'l d. til elv protokollförd srunnträd.en och hr d.essutom hft en två d.gr ång plneringskonferens för tt kunn vhndl. frågor som normlt inte hinner ventilers nog und.er ett lcr åilss nmnträde" Kurser: Den digr kursverksnhet som fnns progrâtnmerd i vår rbetspln hr ful-l'- Effi under vår utbildningskomrnittés ed.ning, Härom finns mer tt äs i specil* konnittéerns berättelser. Dessutom hr olik personer från distriktet deltgit i utbildrring v ett eller nrr-b slg på ndr pltser i l-ndetr tröreningr: Distriktet hr sømmsnlsgt 8 föreningr registrerd.e vid verksmhets* ãrets sut. Tyvärr hr vi i-nte kururt noter någon ny förening som med.lem under året. sb or, ishllr: Den för värrm-ländsk ishockeyknske nest gläd.jnd.e händelsen kn rpporters und.er denn rubrik. Vi vser däirrned den ny ishj-len i H 'mrö kornmr:ri som togs i bruk i d.ecember, Här hr konmunen med frmsynthet och kr.rrnighet vist tt d.et till rin] ig kostnder går tt även idg bygg en nycket ändmålsenlig ishll. Hel distrlktet kornmer tt h stor r ytt v den hllen och vi hopp.s verk* ligen tt Hroröhl-len snrt skll följs v ffer. Styrelsen hr också beslutt tt tillsnmns med. expertis från Svensk shockeyförbr.l det åt uppvkt de kommuner i Värnlnd., som hr ishllsplner, för tt ktul-iser byggntionerno Kns]i: Ett v de mer diskuterde probl-emen inom vår ishockeys dmlnistrtlon lrnms3 ffi sin lösnlng redn kon mnde sommârr Mång års försök tt få ett fst knsl-jhr nu äntligen lyckts, Från hlvårsskiftet i år blir vi bofst i Värrnlnd.s drottsförbr. ds gml lokler på Norr Strndgtn i Krstd, där vi hyr ett kontorsrum och kornmer tt kur r få nvänd. oss v viss gemensnm kontorstjänster med. de ndr distriktsförbuncl som konrner tt bli vår grnnr under snm dress, Hur knsliet skll sköts är èiruru oöst när dett skrives. På ett eler nnt vis skll knsliet vr bemnnt, det är i vrje f styrelsens vsijrt, TV-pueken i Värnl-nd; Finlongångrn í års riksonfttnde tävling TV-pucken speldes i oktober j- ]üobelstd.ion i Krlskog.?ublikt och rrngörsmässigt blev tävlingen en stor frmgång. Eftersom Värrlnd. vr en v de två finllgen blev också tävlingen högintressnt ur distriktets synpunkt. lyvärr fick Väru-nd firu: sig tt få snörj i finrlen, men d.et får betrkts som qycket strkt tt kurm vncer så långt, så mördnd.e som kor:kurrensen är j-dg även på pojkishockeyplnet' Éx

7 Ove re stre Smmrilgt 3 övergångr bokfördes inon distril<tet ss övergångr skedde mel-n föreningr inom distriktet, Till nnt distrikt vndrde l spelre med.n VärrJ.]'d fick t emo-ü f ny speìre från föreningr utnför vår Lndskpsgränser. Ekqnomi: Vi hèinvisr här helt til kssredogörelse och bl sräjrning som finns i-tã*en på nnn plts i berättelsen, Klend.ern: Distriktets dress- och tävlingsklender hr även wrd.er d.et gångn året frmstälìts i egen regj- och hr som vnligt distribuerts til- distrihtets föreningr t ett pris son lgger under självkostndspriset. Skolishockey: Jnte heller i år hr v någon skolishockeyverksrnhet tt rpporter. Distriktsstyrelsen hr dock hft ett smmnträd.e med representnt från Skolidrottsförbundet för tt försök få någon forn v orgniserde tävlingr til stånd, Tyvärr låter det sig inte gör f n. viss delr v distriktet förekommer skolishockey, men dess tävlingr är ej rpporterde.ti oss FörtiänstteFken. utmärkelser: Värmlnds shockeyförbr-mds förtjänsttecken i guld, hr tilldelts: ertil Joh sson, Arwik, Päuli jörklund, Ove ckström och Gururr erglind., Olsäter" Silver hr tilldelts lrs-erik Jnsson, Roy Krlsson, Å.ke yström, Per yström, Arvik och ritt erglind, Sven Osson, Mts Crlsson, Tore i[ilsson, Mrgreth Crlsson, ertil lrsson, Kjel Ove Jrehult, Olsäter. rons: 3o Johnsson, Sigvrd Keer, o Olofsson, Gunnr Eriksson, Sture Nyhlén, John Wästlund, lrs Johrrsson, lenblt Ps, Sven Dniel-sson och Reqy VYennerstrnd, smtlig i Arvik, Ti Arvik HC och Olsäters HC hr beslut skett om utdelni-ng v distriktets stnd.r, O-i*en: Riksfinlern för -iden, som omspänner hel lndet, hölls i Krlstd.. För ishockeyvdelningen vr Jn Eriksson tävlingsledre på uppd.rg v Svensk shockeyförbu:ldet. Tävlingrn blev br och spåirurnde och det deltgnde J-get från Värnlnd, Färjestds K, beld.e tredje pts. Re_presenttion" uppdrg: Vår styrelseled.möter och övrig fu ktionärer hr representert distriktet víd. ett stort ntl tillfäl-len. lnd d.e mer noterbr är följnde: svensk rshockeyförbundets d.istriktskonferens, Jönköping:.A.ke Edqvist rr- Ul(-konferens, tr : Hns erglcrist rr- UJK-tr rt ; Jn Eriksson, Roì-nd Hssel ll- DDK-tr il : Arne ol-sson sverndskonferensen, visby: sven Jnsson, Arne olsson, Jn Eriksson Värnl-.rnd.s ld.rottsförbunds årsnöte, Krlstd: Sven Jnsson, Arne Ofsson svensk rshockeyförbund.ets årsmöte, stockholm; Åke Edqvist, Arne olsson Värn-lnds ldrottsförbr. ds konferens, Krlstd.: Arne Olsson Sven J sson är styrelseledmot och vice ordförnde i Svensk fshockeyförbundet, Henrik Persson är l-ed.mot i Svensk fshockeyförbundets vlberedning" Dessutom hr d.istriktet deltgit i ett flertl- uppvktnì-ngr, ndr smmnkomster jåimte kondolenser etc.

8 ,3-tg,lngtrgnelljjngtchut /-te: Som vnligt hr ett ntl v vår föreningr hft mtcher p det interntionell plnet såväl här henm i Våin -lnd som utnför lndets gränser. Ðe rpporterde mtchern är dess: Färjestds K-erl-Íner SC tps, ÅUo-r'ärjestd.s K FK Helsingfors-Färjestds K Reips-tr'ärj estds ( Färjestds 3K-Tesl- Färjestds K-FK Helsingfors tr'ärj estd.s K-Reips Färjestds K-TPS, Åbo ofors K-De isschop ofors lk-trìredrikstd Grums l(-sprt, Xlorge Stjernen, Norge-Grums K Grurns K-Stjernen, Ìdorge erliner SC-Färjestds ( iel-färjestds K erliner SC-Färjestds ( Grums K-Vålerengens F Gn ms K-Torges juniorer lynwood, Ottw-K Viking Georgetown-K Viking Georgetown-K VTiking Georgetown-K Viking Georgetovrn-K Viking - - -,- -T r r l- - - pojklg ) t_- il- ) - ila 3-3 ll - ( lla ) Tävin p-vqrkg rhe-ter]: Värulnd hr vrit representert i ntionell seriesystemet gen'om Färjestds K i el-itserien, ofors K och K Viking i division västr och genom Forshg F, Grums ].r{t ]'FK trttas, Krlstinehmns HT óch Nor { i division f västr. Distriktsserier hr nordnts i division och V förutom jun-ior- och pojkishoclcey. Någon reservl-gsserie hr in'be fu rnits, Totl-t hr den värnl-ändsk lshockeyn omfttt cirk lg. Den onfttnde sttístiken i verksnhetsberättelsens senre del- berättr i klrtext d.et mest om mtchresultt och tbeer, men i korthet kn följnde sägs o r de olik serlern. glåtgerrgry Vår representnt Färjestds K bedöndes ursprungligen inte h någr chnser lls tt hävd sig, utn nsågs i förhndstipsen "trã"u"u som ett J-g strx före nedflyttningsplts. Nu blev det tyckligtvis inte så. Krlstdslget rightes prktiskt tget änd frn til-l- slutet om en slutspelsplts och vr ytierlig[ när tt nå d.en. li;rylgn-f Son vnligt gjorde ofors K br. ifrån sig och hde ingen som helst svåri-ghet tt bok in sig för den trsed.vnligtr plyofipltsen genom tt bi två serien efter Vor och tt sedn - även om med. viss svårighet - kurm klr det efterföl-jnde l<vlspelet. plyoff gick det därpå mind.re õr. För K Viking blev det en syår säsong' Hgforslget miste ett tiotl spelre och det visde sig vr lldeles för mycket. Trots fler tppr mtcher lir et divlsion näst säsong. f;igigign-rl: gruppen Västr spelde vår fem vä:r lndslg ned splittrd lyck. Seri.en vnns nycket överlägset v lltestm:rni från Köpng fcirã r yú,edflyttde Gruns K. FK/MAS Mu rkfors plcerde sig på den övre tbellhlvn och àven lrlor K genomförde serien på ett utmärkt sätt, Däremot lyckdes det betydligt såturre för Fors_ hg F och Kristinehlurs HT, som båcl hnnde på nedflyttn:-ngãpfts. Det medför i sin tur tt vår ntionell representtion ir :-i:et uttunnd-nàst. säsong. Grums K fick gå tj-u kvl- mot segrren i division Västr som vr orlänge HC. Grtltrts bortstrtde och vnn den mtchen och vr därmed ett br steg på väg"mot division. Tyvärr blev det förlust i d.en följnde her,nmtchen lilcsom i den tredje och vgörnde.

9 !iji i-gn-{* En ren värulnd.sserle där Krlskog HC blev en totlt överlägsen segrre med en obruten segerrd. änd fr.n till- sist mtchen, d.å serietvån Arvik blev för svårt motstånd., Efter Arvik föjde fyr ]g ino r två poängs mrginerl - ett helt jåinnt skikt l-ltså. På nedflyt-bningsplts ho.nnde runskog och Osäter, Krlskog llc går genom sln vinst til- division direkt utn kvl. P.gt i.g"-ryä+p+då å r rs HC vr end utombys lg i denn sere, som vnns nycket överlägset v Uddehol rs F fõre Sunne och Filipstd. d.et tid.igre skedet v serj-en vr stäl-jnlngen nycket jåfurn melìn Udd.eholn oeh Filipstã i- tbelltoppen, men d'et sistnä.und lget höl-l inte riktigt distnsen ut. Nordmrken och Skårã belde de två sist pltsern. Juniorseriern: JDM spelcles som en utslgsturnerlng tidigt på säsongen och som lìïee ñoetãs-e två seedcle lgen tr'ärjestd och ofors i finl rr.âr Aven i år vnns mästerskpet v Färjestd. Så snåningom förvndl-de ju också klubben distriktsmästersk.pet till ett svenskt nästerskp. Två serier för A-juniorer speldes som ett komplenent til mästerskpet, En qyhet för året vr tt ettorn och tvåorn i de båd seriern fick nöts i ett slutlpel om- två penn-i-ngsr.mnor som s-bts upp v distriktet. Här blev F/XÍ.AS sutsug"u"ã och får en tusenlpp för d.en brvd.en. Från vårt distrikt hr d.essutom Färjestde ofors, Viking, Grums och KristÍnehnn cleltgit i llsvensk ju-i:iorseriern. För -juniorer hr seprt serier nord.nts, för övrigt för först gången. FärJestd blev segrre i elitgruppen. lojk slosk=/tt Den vdelningen hr vrj-t nycket onfttnde oeh hr til- störst delen bestått v seriespel vrtitl komr it utsl-gsturneringr, lndskpsspel etc. Slgtg{: VänrLnds shockeyförbu ds styrelse vi] - i och med tt vi överlämnr d'enn berättel-se - tck d.em som bistått oss i vår verksmhet rrnder det gångn året. Vi kn inte vid ord nä qn. l-l som vi, på ett ell-er nnt sätt vrít beroende &vr för tt vår verksrnhet skl funger. Det förtroende som korunit oss till- de hr vrit stort och vi hr på det sätt vi kur t, försökt för den värnl-ändsk ishockeyn frmåt. Värml-nds shockeyförbund. i pril O sven Jnsson, Arne olsson, lenrik persson, f.ire ngvist, Jn Eriksson

10 för verksmkretsåret., - 3.,O h:såend e bl-ns: KASSAREDOGORES Anslg Svensk shockeyförbundet Anslg Vär: l-nds ldrottsförbund. o... o.... Seriend.ell lndskmpsnd.e]-r...! o Räntor ingo och lotterier Serielc-]-endrr c Anmälningsvgifter ,. c Övergångsvgifter ,.... Försäkringr, prenumerti_oner, årsvgifter. Revisorrvoden. o c. Konferenskostnder, Årsmöteskostnd.er Uppvktningr, kond.olenser, representtion Gåvor ochpriser " Arvod-en Kns]-ikostnder c..... Kontorsnteril och trycks-lier Porto och telefon Resor och trktmenten Styrelsemöten... t Seriekonmittén Domrkomrnittén t. c... Utbildningskomrnittén, Ungdoms- och juniorkommittén., Uteående blns Kontnt kss Postgiro konto nk konto.. t c :-. rtz 8 3OOt Surun kr f nkomster Utgì-fter 3 3oz- :- 3-8: Oz- l:- 3 ot- ^. _ : - z - 3Oz- J lt- tt - Oz- :- ltz z 8: - O A -: - 3 OOOz' zt zz- z- ' :8 8; l8 3z8 8 l. l 3:8 3""8 Grums l-8-- (Í,te nquist) kssör

11 to ]ì j V S O N S ] i', A T T D S E Undertecknd-e, v Värmnd.s ldrottsförbund respektive Vär ùnds shockeyförbund utsedd revisorer, är efter verkstäl-l-d. grnskning v verksnheten för tid-en vgiv följnde berättefse. Vi hr grnskt årsredovisningen, tgit del v rálienskpern, protolcoll och nd.r hndlingr, som ä nrrr uppj-ysning om Värnlnds shockeyförbwrd-s ekonomi och förvltning, smt vidtgi-b övrig grnsioringsåtgärder som vi nsett erforderlig. Und.er revislonen hr icke frmlcommit nl-edning til nnärkrring beträffnde redovisningshndlingr, bokföring, inventering v tillgå.ngr el-l-er förvltning j- övrigt, Vj- tills'cyrker därför full nsvrsfrihet för s byrelsen och cless lcssförvltre för verks nhetsåret ]-}O-O3-3L Grwrs 8-- (Curt Stenbrlc) Av Värmlnds drottsförbund. utsedd revisor Förs ti]l bud -b för verks sre ngående behålning Adm.nsl-g Svensk shockeyförbundet Adm. nsl-g Värml'rnds dro bt sf ôrbund. SK bidrg Di( bidrg UK bidrg UJ( kostnder/bidrg Seriend.elr lndskmpsnd.elr ingo och lottericr Seriekl-end.ern S e rie ir nälning s vgif t e r Registreringsvgifter för övergång.r l/jedlemsvgifter, föreningr Räntor Knsli-hyr, oklvård m m Möber, telefonborulemng, lcontorsutrustning Knslitjänst Priser, gåvor, uppvktnj-ngr Resekostnder, trktmenten Konferenser och möten Styreì- semö te skostnd er Â.rsmöte skostnd Porto oeh telefon Kontorsmteril och trycksker Arvod.en för styrelse och kom lit-béer FörsdJcringr, årsvgift r prerrvg m m Representtion drottsrnteril Grums 8-- (Í,te nquist) Kssör (wlry åknsson) Av Vär rl-rnd.s fshockeyförbund utsedd revisor nkomster 8 z- :- : - ;- ;- : - 8 :- Oc- OO;- :- OO;' : - J : - f :- :- Utgifter : - ;- :- oooz- :- :- : : t : : l- OO: : - :- J :- l-l : : - :- 3 OOO:- Sr. mm kronor ;- :-

12 Försle till rbets p]n för verksmlre tsåret 8-8: Distriktet smmnst il-l-er serier och upprättr serieprogrm för - ntionell serier på uppdrg v Svensk shockeyförbundet - distriktsserier - reservlgsserier (om underl-g firurs för sådn serier) - juniorserier i s;ubnd ued jrrniormästerskp - pojkserier Distriktet del-tr i - TV-pucken - GP-pucken -,il-l VM - -den - Junj-or Center Cup och ndr fämplig tävlingr och turneríngr. Distriktet nordnr - kurser för d.omre och instruktörer - ndr lämplig kurser, Dis trikte t dministrerr - ishockeyverksmhet j- övrigt i enlighet ned Svensk shockeyförbundets stdgr och tävir:gsbestämmelser. Anmälningsvgiften ti]] divisíon utgör Q kr och til-l- division kr, För deltgnde distrlktsserier, DM och jun-iorserier är runälningsvgiften loo kr, och för pojkserier kr per g. Smtlig vgifter är lägst sådn som eventuellt kn komm tt höjs genom senre beslut,

13 STATTSTK Serietbeller Elitserien leksnds F 3 ff jörklöven 3 V Fröl-und F 3 rynäs F 3 AK Djurgårdens F 3 Färjestds K 3 MoDo AK Skellefteå AK 3 HV 3 Division Västr Mor K ofors K Strö rsbro F fk Romehed. Mlmgs F f'-lu F Avest K Hofors K K Vlking Fgerst AK Plv off - Västr,/Södr ofors K-K Troj FK äcken-k Romehed Krlskron lk-strdmsbro F Mor K-Nybro F Nybro F-Mor K K Troj-ofors K K Ro nnehed-fk äcken Strömsbro lf-krlskron K SkllJemtchgr K Troj-ofors K Strömsbro lf-krlskron K Mor lk-krlskron K K Romehed-Sofors K Krlskron K-Mor K Sofors K-K Rommehed. Skilìieqtcher Krlskron Kdor K ofors TK-K Rom ehed \ r T L3 t3 r 3 r 3 AL r_ 8 l ]. t 8 zo + -t -r+ 3- ro-ro r-r r+-l r-r -3 r-8 3- Mor K oeh Sofors K til lcylificeringsserie +- - r-r3 - r_-8 l--t tez V t ] t -T O - o- - Kvls Elitserien Södertäl je SK-li l-eå. ü' Mor K-ofors K lul-eå F-Mor K Skell-efùeå AK-Södertälje SK ofors (-SödertËilJe S( lul-eå lp-skellefteå AK Skellefteå AK-ofors K Södertåilje SK-Mor K ofors lk-lul-eå F Mor K-Skellefteå ATK Sutstäl-lning Skellefteå AK Södertälje SK Mor li ofors K h.rl-eå t' Division Vä str trk [ estnð.u-ni Gnms K FK Kr r-l- Mriestds OS lindlövens F rfkæars Häl-lefors K K SE Nor K FK Arbog Forshg F Krlstineh Divlsion Vännlnd Krlskog HC 8 Arvik HC 8 Skttkärrs HC 8 Kils AK Hmnrö HC l- ff Nyedshov 8 jörneborgs K 8 Chrlottenb HC 8 runskogs HC 8 Osäters S( 8 Di-vision V Vä:n nd Uddeholms tr' t- Sr ne K Filipstds ff Ekshärds HC Stvnäs K ^Ãnåts Sr Ulvsby 3 Nordnrkens HC Skåre K 3 ZZO 3 O 3 oo 3 t T T 3 T 8 3 l T T l- L o t 8 T + l 8 l.o ] T _ - Ej speld -r ,? 3 r- tt3-8 ro- - * âì L O- 8-rt t r-r L-, 3 - r l'+ - r- - z * O T+ T

14 T3 Jun:lorseriern Västr Arvik HC Nor K Stvnäs K Chrlottenb HC Åmål-s SK öst FKÆAS Forshg F F Nyed.shov Skttkärrs HC 3 r e e- r- t T 3 Kvlserie titl division : 3orlär:ge HC-Grums K Grl ms lk-orlänge HC orlänge HC-Grums K orlänge HC till division f Allsvensk. Elit Södr Djurgårdens F ATK 3rynäs F Färjestds K leksnds F Söd,ertÈilje SK Mor K HV V Frölund F örebro K Allsyensk, västr Flu F Ml-ungs F ofors K Gäve GtlÅil< K Ronmehed Hofors K Strömsbro F Avest 3K êruns K Kristlneh HT Fgerst AK K Viking l r- l- r++ l o T + r + Ã ' rr- -? ro- r ro,-, -rr L re rz]- ro+-r r_-8 8+-r l..-]-3 r-t33 - r -]- T T+ +T t 3 8 T3 T

15 t+ Mtehresul-tt: Division Västr 3 Ti/estmnni-Arbog SE-Kristi reh.mn lindlöven-ìvor FK/MAS-Forshg Grums-Hälefors Mriestd.-Kuml Kuml--Grims Häl-lef ors-fk^tas Forshg-lind.l-öven Nor-Se Kris t inehnn-[e stmnni Arbog-Mriestd Grums-l\[rie std Kristinehrnn-Arbog r{estmmi-nor SE-Forshg ind öven--äl e f o rs LrK/vii.S-Kuml- Mriestd-FK/MAS Kunl--lindl-öven Häl-l-efors-SE Forshg-V/estmnni Nor-Kristinehnn Arbog-Grums SE-Kunl Nor-Arbog FK/,[AS-Gruns We stm r.i-häl-e f o rs lindlöven-mriestd Kri s t ine hmn-tr' o rshg Grt ms-lindlöven Mriestd-SE Ktml-Westmnni HäJ. e f o rs-(ri s t ine hnn Forshg-Nor Arbog-FKÆAS Vúe s tmnni-mrie s t d SE-Grums lind l-öven-fk/mas Kristineh:nn-Kunl Forshg-Arbog Nor-Häefors FK/MAS-SE Gnms-trfestmnni Mri e st d.-kri s t inehmn Kunl--Nor Häl-ef ors-forshg Arbog-lindlöven Westmnni-FK/MAS SE-lj.nd.löven Hällefors-Arbog Forshg-Kunl Nor-[rie std. Kristinehron-Grr ms i rd,l öv e n-we s tmnrri FK/MA S -Kri s t ine hmn Grums-Nor Mrie std-forshg - -r l t_o- - ro TT lo r r+ - q- - -3,- - -r -O ro-3 e- - Kunl-HÉilef ors Arbog-SE lvestmnni-str (urnl-arbog Häl e f ors-lmrie st d. Forshg-Grums Nor-KÆAS tri s t ine h nn-lindlöve n indl- öve n-(ri s t inehrnn SE-l/estmrmi Mriestd-Hällefors Arbog-(urn-Ì Grt rs-forshg FKÆAS-ior \Ye s tmnni-l indl öve n SE-Arbog lälefors-kum] F o rshg-,[rie s td. tor-grurns Kri s t i ne hnr:r/f rztr.u S Grums-Kristinehmn FKÆAS-Te stmnni lindlöven-sl] Mriestd-Nor Kun-l-Forshg Arbog-Hälefors Forshg-Hälefors q _(r,ml líndl-öven-arbog lïestmnni-grums se-mk^[ars Kri s tine hmn-mrie s t d. FKÆAS-lindlöven Arbog-fiorshg Mri e s td-lve s tmnni Kunl-Kristinehmn Häl-ef ors-or Grums-SE Nor-Forshg SE-i{riestd lindl-öven-gruns FK/MAS-Arbog Westm ni-kunl Kri s t ine hmn-häl- ef ors Grrms-FÏ',ÆAS '/iri e s t d -l indl öve n Kuml--SE Häle f o rs-lïe s tmrmi F o rshg-kri s t ine hmr:. Arbog-Nor Westmruri-Forshg SE-Hä-lefors lindlöven-kuml 'KÆAS-Mriestd. Grums-Arbog Krlstinehmn-Nor Mriestd-Grums Kunl-Ff'ÆAS Hä-ef ors-lindlöven Forshg-S Nor-l'festmnni O - c- - - z - -r t o-t t ro-3 - -) -t O r-3 r- - O

16 t forts l) ivisi.on Västr Arbog-Krist j_nehmn We stmnni-ì(ri s t ine h n SE-Nor li döven-forshg FK/MAS-Hältefors Grums-Kurnl- Mriestd-Arbog Kuml-l\rie std l{äef ors-grums Forshg-F"ÆAS tor-lind l-öven Kristinehrn'r-SE Arbog-lie s-tmnli Division Värnlrrd runskog-arvik Chrl o t tenbe rg-krl skog Hmmrö-Nyedshov jörneborg,säter Skttkäm-(Í KJ-- j örneborg sâter-hmmrö Nyedxhov-Chrlo t tenbe rg Krlskog-runskog A vift-skttkärr rulskog-nyedshov Chrl-ot tenberg- säter H mmrö-kil jörneborg-skttkärr {rlskog-arvik Skttkärr-Hmm (il-chrl-ottenberg Ol-säter-runskog lyedshov-krlskog Arvik-j örneborg tsrunsirog-(i Chrl- o tt enbe rg-arvik lsmmrö-jörneborg Nyedshov-Skttkärr Krlskog-Osäter j örneborg-chrlo b tenbe rg Skttkärr-runskog Kil-Krlskog Osäter-Nyed shov Arvik-Hrnmrö runskog-j örneborg Chrl o t t e nbe rg-hmrnrö Oftsäter-Arvik Nyedshov-Kil Krlskog-Skttkärr H:mrö-rr-rnskog j örneborg-(rt skog Skt tkärr-chrlo t tenbe rg Kil--säter Arvik-Nyed.shov rulsko g-chrl ott enbe rg Ki-l-Arvik Olsät'er-Skttkärr lvyedshov- jörneborg r ro 'l L -r -+ l r r ^ - -O l- q-'l o_l o- -l- Ê-z Krlskog-Hmmrö Chrl-o t te nbe rg-runskog Hnmrö-Krlslcog jörneborg-nyedshov Skttkärr-Osäter Arvik-Kil runskog-hmmrö Chrl o tt enbe rg-skt tlcärr Êäter-Kil Nyedshov-Arvj-l< Krlskog-j örneborg Hmmrö-Chrl ottenbe rg j örneborg-rwrskog Skttkärr-(rlskog Kil--tlyedshov Arvlk-Olsä-i;er runskog-skttkärr Chrl- of tenbe rg- j ö rne borg ll mrö-arwik Nyedshov-Osäter (rlskog-ki-l jörne borg-hmmrö Skttkäru-Nyedshov Kil-runskog l-säte r-(rl-skog ArvÍk-Chrl of tenbe rg runskog-- säter Chrlottenberg-(i-l Hmmrö-Skttkärr jörneborg-arwik Krlskog-lyedshov Skttkärr-j örneborg Kil-Hmmrö Ol- sä'r e r-chr of tenbe rg Nyedshov-rrmskog Arvik-Krlskog rwrskog-krlskog Chrl-ottenberg-Nyed shov H.rnrn j- l säter jörneborg-l(il Skttkärr-ArvÍk Kil-Skttkärr säter-jörneborg l{yedshov-hmmrö i(r sko g-chr o t t enbe rg Arvift-runskog Division V V ännl.nd Eksh írd-skåre Filipstd-UÌvsby Sl me-uddeholn Vordmrken-Stwiäs Stynäs-Smne Uddeholm-tr'ilipstd Uvsby-Ekshärd Skåre-.Ä.må.Ämåt-Utvsry Elcshärd-Udd eholm Filipstd-Stvnäs Sunne-Nordrnrken l-+ _ - q-) -+ zo Z-Z -+ r -L _ _ _ ) ro- -r O o

17 forts D ivision V Vän:rlncL l{ordmrken-filipstd Stvnäs-Ekshärd Uddehol:n-Åmål Ulvsby-Skåre Á.mål-Stvnäs Filipstd-Su ne Ulvsby-Nordmrken D.[cåre-U dd eho_lm Sunne-Ekshärd Nordmrken-Årnål- Stvnäs-Skåre Ud.d ehol-m-ulvsby.a.mål-surure Ekshärd-Filipstd Ulrsby-Stvnäs Skåre-Nordmrken Ì'ilipstd-Âm f Sunne-Skåre ij ordmrkcn-ekshärd S tvnäs-ud.d ehohn ç ô-.--- Amå._- _l(shârd Ud,d eho fin-nord.mrke n Ulvsby-Surtne Skåre-Fil-ipstd Ekshärd-.Âmå Filipstd-Skåre Sulne-Ulvsby lordmrken-uddehom Åmål-Filipstd trkshärd-nordmrken Uddeholm-Stvnäs Skåre-Sunne Fili-pstd-Ekshärd Su rre-ámåt Nordmrken-Skåre Stvnäs-Ulvsby.A.måt-worrnrken Ekshärd-Sunrre Ulvsby-Uddeholm Skåre-Stvnäs Sunne-Fil-ipstd Nordmrken-Uvsby Stvnäs-Ånål- Uddehol-m-Skåre L rå-u Oefrotm Ekshärd-Stvnäs Filipstd-Nordr rken Skåre-Ulvsby Nordmrken-Sunne Stvnäs-trlij-pstd Ud.deholm-Ekshärd Ulvsby-.Ãmå Ånåt-Si<åre Ekshärd-Ulvsby Filipstd-Uddeholm Sunne-Stvnäs Stvnäs-Nordmrken Uddeholm-Srxure Ulvsby-Filipstd Skåre-Ekshärd _ ro _ - _ - _ r - -T -r o ro - -lwo för l'trordmrken - _ -r3 _+ _ +_ - / tro rr _ Juniorserien Västr Arvik-Stvnäs ]Vor-Ámåt Ånål-Ctrrlottenberg Stvnäs-lVor Anrik-Ànål Chrl-ottenberg-Nor Nor-Arvik Stvnäs-Chrlottenberg Arvik-Chrl o t tenberg.âmål-stvns Chrlottenberg-Arvik Stvnäs-Åmål Arwik-Nor Chrl-o ttenberg-s tvnäs Nor-Chrlot-benberg,A,nåt-Arvik. Chrlottenberg-Amåt tror-stvnäs ^_ Aml-Nor Stvnäs-Arwik Juníorseri-en Östr orshg-nyedshov K/MAS-skttkärr FK/MAS-iVyedshov Forshg-Skttl<ärr Nyedshov-Skttkärr Forshg-KÆAS ifyedshov-forshg Skttkärr-FKÆUS K/,LASrl+yedshov Forshg-Skt-bkärr FTMAS-Forshg Skttlcärr-Nyedshov Forshg-Ì[yedshov FK/MAS-skttkärr lrlyedshov-fk/tu\s Skttkärr-Forshg Forshg-F]/,[A]S Nyedshov-Skttkärr t T r+_3 -r 3-3?'- wo för Arvik r+_3 - - ^-, - l-o- -r r - l-_ -) - _+ _ - _ - -) (-t - - wo för FK/ TAbS Slutspel mel-l-n ettorn och tvåorn i juniorseriern: FK//AS-+]or K Arvi} C-Forshg F F/MAS-Arvik Arvik-FK//AS (tc;rlngning, /AS gjor.de nål efter 8.8 min) Slutsegrre : 'MAS Juniorrnästerskpet: Grurns-l(ristinehnn Viking-FKÆAS Grums-ofors t/ilring-fär j estd Färjes bd-ofors oí'ors-tr'är j e std Distriktsmästre: Färjestds K r3- e t_ +- -r3 -O -

18 T UNGDO}/S]SHOCGYN O-iden Aruppspel- i Kil Kil--Skttkärr Hrnmrö -Nor Nor-Skttkärr Hpr m þ -Ki Kil-Nor Skttkärr-Hrnrnrö K titl finlen qrudþs pel i ForshA Forshg-Mu kfors Viking-Gruns Grums-Mu kfors Viking-Forshg Mu-nkfors-Viking Forshg-Gruns Forshg til finl -iden Aruppspel Kristinehmn-ofors Krlskog-Färj estd Färj estd-ofors KrJ- sko g-krí s t inehmn ot'ors-krj_skog (ris tinehmn-är j e std Färjestd til finl O-id en Hmrnrö-Fiipstd Arvik-Skåre Skåre-Fil-ipstd Arvik-Hmmrö Filipstd-Arvik Hmrnrö-Skåre H:mrö til-l finl- i Kristinehmn i Hmrnrö -id en finl-spel i Grums Forshg-Kj.l Färj estd-hrnmrö Hrnrnrö-Ki Fär j e std.-forshg KiJ--Fär jestd Forshg-Hrnmrö Färjestd O-iden segrre Regionsfin i Göteborg Färj estd-ytterby Färj estd-skr Färjestd ti riksfinl C - - -r t -r o- - o- -O 3- - o- - o O - l- - -r -O - - -q - - O-idens riksfinl i Krlstd Färj estd-huddinge Färjestd-luleå Färj estd-strönsbro Färjestd pä Szdje plts Pripps Sportc up i Orebro Värnlnd- -Närke Vänolnd-Västergö tlnd Värulnd-Göteborg Värm]nd-Smålnd Värrn-lnd slutsegrre Miltons Cup i A]vest Värml-nd-Skåne Värnl- nd -S öd e rmnl nd Värnl-nd-Snålnd Vänd-nd på" Szdje plts TV-pucken i Al-vest V ärnl- nd-s öd e rnr nd Fì-nlspel i Krlskog Värnlnd-lÍedelpd inl Vännl-nd-Snånd Värml-nd z i turneringen GP-pucken kl-ss Filipstd-Skåre Forshg-Färjestd Kil-Kristinehnn i(rlskog-of ors l,{u irf ors-h nmrö Viking-Grums Arvik-Filipstd Nor-Färjestd of o rs-(ri s t ineh nn Gru rs-munkfors Färj e std-filipstd Kristinehrnn-Grrus tr'inl för Vännlnd: Fär j e std-krís tinehmn Slutspel i Göteborg: Färj estd-tibro Färj estd-viking Fär j estd-frörmd Färjestd segrre i klss to- z- - o _Z l-

19 GP-pueken klss Filipstd-Skttkärr wo till FF Munkfors-Nor - Kristineh.mn-Krlskog - Arvik-VikÍng O-3 Grums-Kil -+ {,mmrö-skåre - Forshg-ofors 3-+ Nor -Färjestd wo ti FK Filipstd-Munkfors - Viking-Kristinehmn D-3 Hmm j-ç",*" - Färjestd-ofors T- Filipstd-Viking - Grums-Färjestd - Finf för Värrnlnd Färjestd-Viking - Slutspel i Göteborg Färj estd-mrj_estd - Färjestd-lions T-O Färjestd-Ytterby O-3 Färjestd pâ zd je pj_ts lil-l- VM konstis kvl i Forshg Forshg-Vlking (strffr) Fär j e s td-kris tinehmn Gru.s-Hrnmrö of ors-munkr'ors Finlspel i Krlstd \Íu -kf ors-grums Färj estd-viking Viking-Grums Färj e std-munkfors Gruuns-Färj estd ftu kf ors-viking Grums lill VM mästre o --) -O FÁ JC Cup i Västerås Värml-nd-Hnd A-l- Värnl-nd:Västmnnd -O Kvrtsfinl Vär"mnd-Medelpd -O Semi fi npl Värmlnd-Dlrn -3 Mtch J:dje pris Värmlnd-Göteborg 3- Värml-nd pä zdje plts i turneringen Vend.els Cup slutspel för D-pojkr K ' i Krl-std Arvik-Filipstd Filipstd-Skttkärr Skttkärr-Arvik Skttkärr tifl- finl Kvlerupp i Ki Ki-Skåre ofors-(i Skåre-ofors ofors ti]l finl Fin] i Hrnmrö shl-l Skttkäm-ofors ofors segrre i Vendel Cup - r- - )- - - o- lill VM nturis kvl- i Arvik Skttkärr-Arvik tlyedshov-krlskog Skåre-Sunne Chrlottenberg-Kil Arwik-Nor Krlskog-Filipstd Finlspel i Kif Arvik-Chrl o ttenb erg Filipstd-Skåre Skåre-Chrlottenberg Filipstd-Arvik Chrl- o t te nb e rg-f i ips td Arvik-Skåre Filì-pstd lil VM mästre o-+ - -O r-+ +-t - -

20 -.ìumi-orer El-it ofors Färjestd J Gruuns Hnmrö Kristinehnn Mr.lnkf ors Viking Färjestd ofors Kristinehnn Munkfors Grums Viking Hmmsll -.juniorer Division l- Ekshärd Krlskog 3 Kl Skåre Sunne Ulvsby Sunne Skåre (il (rlskog Ulvsby Ekshärd Po ikr A Elit Arvik ofors J Forshg Färjestd Grums ltristinehmn f Kristinehmn Nor Viking tr'är j estd Kristinehmn ofors ]{ristinehmn Gn ms Nor Arvi-k Forshp l/ J{rng - - -O +- -t_.. T T L- ro- - -t e-3.lu t t_ Ê. +- -o -O.- -r -O AE f r_ ^- ) 3- -r - O- o- r-+ 3-r z r3- i z otr +ln -T -L?-tr L 3- - T l- 3 L 3 ' tr t_ t-+ z -? r t-) - - QA - z 3- o f -.- t_- l )_o R-E 'l o tr -l zn )-í rr o-l3 -L - -q " - tr tt-' t) ro-3 - -"t e- - +-r o- -r r-r - - -r_ ro- r- -8,c.-^ g, L- r- -r_ 3-r O O vt J o- 3- -rr - - i-r oo - É. / -, t_ o r -O t-) 3-+ ) f o 'ì r - Á

- 3I mnrs I øpril li$ VÄRMLAND S ISHOCKEYFö RBUND. Verkwmhetsberättelse. - Leksand F o to : Vìirm'land s F o lkb lod

- 3I mnrs I øpril li$ VÄRMLAND S ISHOCKEYFö RBUND. Verkwmhetsberättelse. - Leksand F o to : Vìirm'land s F o lkb lod 3)rOC VÄRMLAND S ISHOCKEYFö RBUND Verkwmhetsberättelse I øpril 1978-3I mnrs 1979 t.,låì " 'cf,r:ludrfur -rw - q r F,,., : o,. I I ï t V \, < b li$ EE + æ ì t o - Ð \ Elttseríemdtch FürJestd - Leksnd F

Läs mer

Verksamhetsberättelse 13/14 samt verksamhetsplanen för 14/15

Verksamhetsberättelse 13/14 samt verksamhetsplanen för 14/15 Verksmhetsberättelse 13/14 smt verksmhetsplnen för 14/15 Foto: Håkn Grhn-Gustvsson Dgordning årsmöte 23/9 2014 1. Upprop och fullmktsgrnskning smt fstställnde v röstlängd för mötet på grundvl v röstlängd

Läs mer

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd FILIPSTADS KOMMLIN Dtum 2013-03-12 För kdnnedom: Kommunstyrelsen Kommuffillmhige Revisionsrpport ngående gemensm dministrtiv nämnd Vi hr, tillsmmns med revisorem i Kristinehmns, Krlskog och Storfors kommuner

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

Protokoll från FSK arbetskonferens 2013-03-18-2013-03-20

Protokoll från FSK arbetskonferens 2013-03-18-2013-03-20 Förein[ngen Sveriges Kyrkogårdsclæfer Protokoll från FSK rbetskonferens 2013-03-18-2013-03-20 Plts: Hotel Tylösnd, Hlmstd Närvrnde Mlte Shlgren Ktrin Evenseth Mts Lrsson P-G Åkesson Arne Elg John Arvidsson

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t.

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t. SAMMANTRÄDESPROTOKoLL 1 (6) Sâmmântriìdesdtum Plts och smmntrådestid Beslulânde Ledmöter Sevederummet, Stdshuset, Vimmerby Mndg 30jruri 2012, klockn 13.00-15.30 Elisbeth Lgo Nilsson Helén Nilsson Em Heelge

Läs mer

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014 Mötesprotokoll Mötesprotokoll för styrelsen i Chlmers Dykrklubb (802416-3019). Plts: CDK:s lokl i mskinhuset, Chlmers Chlmers tvärgt 4, Göteborg Tid och dtum: 18:20 19:50, onsdgen den 1:e oktober 2014

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Arsmöteshandlingar 2014 for Lundsbäcks Koloniförening

Arsmöteshandlingar 2014 for Lundsbäcks Koloniförening Arsmöteshndlingr 2014 for Lundsbäcks Koloniförening Innehåller: årsmöteshndlingrn och 2015 års inbetlningsvier för: -rrende, med sist betlningsdtum 201 5-03-31 -drift, med sist betlningsdtum 2015-05-31

Läs mer

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande Vrför är kvinnor mer sjukskrivn änmän -just här? Reflektioner och ett fortstt lärnde Smmnställning v vunnen kunskp och reflektioner Under tre dgr hr 29 medrbetre från sex myndigheter i norr Västmnlnd fördjupt

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler TATA42: Föreläsning 4 Generliserde integrler John Thim 29 mrs 27 Vi hr stött på begreppet tidigre när vi diskutert Riemnnintegrler i föregående kurs. Denn gång kommer vi lite mer tt fokuser på frågn om

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

,,i s At PROTOKOLL. fört vid årsstämma. den 26 mars 2015, med aktieägarna i Swedbank AB. Dansens Hus i Stockholm

,,i s At PROTOKOLL. fört vid årsstämma. den 26 mars 2015, med aktieägarna i Swedbank AB. Dansens Hus i Stockholm PROTOKOLL fört vid årsstämm med ktieägrn i Swedbnk AB den 26 mrs 2015, Dnsens Hus i Stockholm 51,Ârsstämmn öppndes v ordförnden i bnkens styrelse, Anders Sundström, som hälsde de närvrnde välkomn till

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen Ett förspel till Z -trnsformen Fibonccitlen Leonrdo Pisno vnligen klld Leonrdo Fiboncci, den knske störste mtemtiker som Europ frmburit före renässnsen skrev år 10 en bok (Liber bci) i räknelär. J, fktiskt.

Läs mer

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering.

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering. G N I R E D R UTVÄ h c o x i f, g l t t m o e i r e r s p h o h n s k d r e o r w u n d E t e d v n t t y n r e m i mx OM REPAMERA Föreläsningsserien RepMer rrngerdes under 2014 som ett smrbete melln Mlmö

Läs mer

Induktion LCB 2000/2001

Induktion LCB 2000/2001 Indution LCB 2/2 Ersätter Grimldi 4. Reursion och indution; enl fll n 2 En tlföljd n nturligtvis definiers genom tt mn nger en explicit formel för uträning v n dess 2 element, som till exempel n 2 () n

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr

Läs mer

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller?

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller? Mitt brn skull ldrig klottr!...llr? trtgi! ls n n tu n g n r h y Täb g och in sn ly b, g in n k c y m ts Gnom u i lyckts v r h l ri t m t g li å rt klott unn. m m o k i t r tt lo k sk in m Hjälp oss tt

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014 Sidn 4 Avbrottsfritt för SVT Sidn 6-7 Full kontroll i Sidn 8 Hydro stsr på bättre styrning GOODTIMES ONE.2014 Prisbelönt smrbetsprojekt i teknikens frmknt Världens modernste forskningslbortorium byggs

Läs mer

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007 SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING Svensk Mtemtikersmfundet Kvlifieringstävling den oktober 007 Förslg till lösningr 1 I en skol hr vr oh en v de 0 klssern ett studieråd med 5 ledmöter vrder Per är den ende v

Läs mer

Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN

Vnse slse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oh ut'bildming Jl VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN 2014 INNEHALLSFöRTECKNING 1. Principer för ordnnde v verksmheten

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen...

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen... Trigonometri Innehåll 1 Rätvinklig tringlr 1 Godtyklig tringlr oh enhetsirkeln 3 Tringelstsern 4 3.1 restsen.............................. 4 3. Sinusstsen.............................. 5 3.3 Kosinusstsen.............................

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Försök med vallfröblandningar Av Nilla Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsala E-post: Nilla.Nilsdotter-Linde@ffe.slu.

Försök med vallfröblandningar Av Nilla Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsala E-post: Nilla.Nilsdotter-Linde@ffe.slu. Försök med vllfröblndningr Av Nill Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsl E-post: Nill.Nilsdotter-Linde@ffe.slu.se Smmnfttning Målsättningen med försöksserien hr vrit tt sök

Läs mer

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell)

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell) K Rektngulär knl, K Produkteteckning Produkt K c d Sid A (se storlekstell) Sid B (se storlekstell) Längd 1=2000 mm 2= 1250 mm 3= 1000 mm 4= 600 mm 5= Löpnde längd nges i klrtext (mx 2500 mm) 1= Skrv i

Läs mer

Granskning av nköp och upphandling

Granskning av nköp och upphandling VALLNTUNA KOMMUN RVISIONN VALLNTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen KLK 20t{ -0t- I 7 Dnr:...,. ;. MISSIV 20 13-12- 18 KOMMUNSTYRLSN Grnskning v nköp och upphndling hr på uppdrg v oss förtroendevld revisorer grnskt

Läs mer

PITEÅ SUMMER GAMES FÖRENINGSUTSKICK NR2

PITEÅ SUMMER GAMES FÖRENINGSUTSKICK NR2 PITEÅ SUMMER GAMES FÖRENINGSUTSKICK NR2 Årets turnerin hr lckt 715 l från 17 ntiner. en kmmer från Arentin, Brsilien, Estlnd, Finlnd, Guteml, Itlien, ettlnd, ituen, Mexic, Mnliet, Nre, Peru, Rysslnd, Spnien,

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Arsredovisning. Bostadsrattsforeninqen Mineralen

Arsredovisning. Bostadsrattsforeninqen Mineralen Brf Minerlen 71641-9544 Arsredovisning Bostdsrttsforeninqen Minerlen Styrelsen f~r hrmed vge ~rsredovisning for rksnskpsret 1 jnuri - 31 december 211. ForvItninqsberttelse Foreningens ndml Foreningen hr

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Månadsrapport maj Social- och äldrenämnden

Månadsrapport maj Social- och äldrenämnden Måndsrpport mj 2015 Socil- och äldrenämnden 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt mj 2015 Verksmhet Nämnd, ledning smt biståndsbedömning Kom. ers. Fsg v Intäkter Övr. int. Kostnder

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND ÅRSRAPPORT 2012-05-01 --- 2013-04-30 VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND 2 FÖREDRAGNINGSLISTA Västerbottens Bowlingförbunds årsmöte 2013-06-06 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och godkännande av fullmakter 3.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Gör slag i saken! Frank Bach

Gör slag i saken! Frank Bach Gör slg i sken! Frnk ch På kppseglingsbnn ser mn tävlnde båtr stgvänd lite då och då under kryssrn. En del v båtrn seglr för styrbords hlsr och ndr för bbords. Mn kn undr vem som gör rätt och hur mn kn

Läs mer

5 Representantskap Representantskapet är Saco-S högsta beslutande organ och består av representanter utsedda av medlemsförbunden.

5 Representantskap Representantskapet är Saco-S högsta beslutande organ och består av representanter utsedda av medlemsförbunden. co r ö f r g d t 2013 1 Ändmål co- är en förhndlingsorgnistion för förbund nslutn till veriges Akdemikers Centrlorgnistion, co, som hr medlemmr med nställningsvillkor som reglers i kollektivvtl med stten

Läs mer

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna B. Grevholm, J. Lundqvist, L-E. Persson & P. Wll Ett mentorprojekt för gymnsieelever i Luleå Hur får vi fler gymnsieelever intresserde v tt örj läs mtemtik vid universitetet? Den frågn hr mång mtemtiklärre

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport mj Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 3 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 4

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

2014 Nr 1. Stig Bratt

2014 Nr 1. Stig Bratt 2014 Nr 1 Årsmötet. Det vr 25 persner sm km till årsmötet där Lrs Grundberg inledde med tt häls ll välkmn. Sedn hedrdes de medlemmr sm vlidit under året med en tyst minut ch musik. Jhn-Rlf Jhnssn vldes

Läs mer

Lyran. Fyra blir nia! AF i höst? Intevju med Emilia. Klassbyte 4/9 sid 4 Lyrans historia sid 8 Intervjuer sid 10-14

Lyran. Fyra blir nia! AF i höst? Intevju med Emilia. Klassbyte 4/9 sid 4 Lyrans historia sid 8 Intervjuer sid 10-14 Lyrn DOLF FREDRIKS MUSIKKLASSERS SKOLTIDNING Fyr blir ni! AF i höst? (En ktt som inte lls hr något med tidningen tt gör) Intevju med Emili Årgång 42 08/09 Nr. 3 Relesed 19/02 Klssbyte 4/9 sid 4 Lyrns histori

Läs mer

Tentamen i Databasteknik

Tentamen i Databasteknik Tentmen i Dtsteknik lördgen den 22 oktoer 2005 Tillåtn hjälpmedel: Allt upptänkligt mteril Använd r frmsidn på vrje ld. Skriv mx en uppgift per ld. Motiver llt, dokumenter egn ntgnden. Oläslig/oegriplig

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande:

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande: ffiupn$frlil S0knde: STADSBYGGNAD SKONTORET Brf Fyrisiing Envll Per R&sundviigen 2 16983 SOLNA Dirienummer 200911 i l 87-l Beslut m bygglv Fstighetsbeteckning: LUTHAGEN 82:2 Frirsmling: Dmkyrk Fstighetsdress:

Läs mer

0 a. a -Â n 2 p n. beskriver på sedvanligt sätt en a-periodisk utvidgning av f. Nedanför ritas en partialsumma av Fourierserien.

0 a. a -Â n 2 p n. beskriver på sedvanligt sätt en a-periodisk utvidgning av f. Nedanför ritas en partialsumma av Fourierserien. Sinus- och cosinusserier I slutet v kursen där vi skll lös differentilekvtioner på ändlig intervll v typen H, L, behöver vi konstruer Fourierserier med en viss typ v uppförnde i intervllens ändpunkter.

Läs mer

DIS Funktionärshöstmöte

DIS Funktionärshöstmöte DI-Mitt Nytt Nr4 2013 Ansvrig utgivre: Rolf Lusth DI Funktionärshöstmöte På insidorn Diverse smånotiser nnons Ordförnden hr ordet 2 8 9 Redktörens rut I dgrn hr den först snön kommit! Visserligen blev

Läs mer

INNEHALL. 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 t.3

INNEHALL. 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 t.3 INNEHALL 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 t.3 DATORER Allmänt Digitl dtorer Orgnistion Ordmm Minnesenheten Aritmetisk enheten Styrenheten In/utenheten Avbrott Spräk och proglmm

Läs mer

Skol-SM för unga maskinförare...

Skol-SM för unga maskinförare... Skol-SM för ung mskinförre... -Klixelever åke ner ill Alves för ävl om mäsrieln i mskinkörning! Skol-SM för ung mskinförre nordns årligen run om i Sverige för kor skicklig förre i hjullsre, grävmskin och

Läs mer

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik Opertivsystemets uppgifter Föreläsning 6 Opertivsystem Opertivsystemets uppgifter Historik Skydd: in- oh utmtning, minne, CPU Proesser, tidsdelning Sidindelt minne, virtuellt minne Filsystem Opertivsystemet

Läs mer

Sånghäfte. Hotellet vid havet. Texter av Britt G.Hallqvist med musik av Lasse Dahlberg

Sånghäfte. Hotellet vid havet. Texter av Britt G.Hallqvist med musik av Lasse Dahlberg Sånghäfte Hotellet vd hvet Texter v Brtt Hllqvst med musk v Lsse hlerg Hotellet vd hvet Innehåll Hotellet vd hvet Spöker Trät I Rövrekuln KurMurörn Lll råerg Bndhunn Skogen full v träd Jg Näcken Musslns

Läs mer

gotlandshem Ny utsida Stjärngatan rustas upp Ordning&reda hos Rune &KNÅP för dom yngre! Ett rent nöje Nya tvättstugor SPONSRING Så fungerar det

gotlandshem Ny utsida Stjärngatan rustas upp Ordning&reda hos Rune &KNÅP för dom yngre! Ett rent nöje Nya tvättstugor SPONSRING Så fungerar det gotlndshem Nr 02 2014 Ny utsid Stjärngtn rusts upp Knep &KNÅP för dom yngre! Ordning&red hos Rune Ett rent nöje Ny tvättstugor SPONSRING Så fungerr det VD hr ordet Stffn Thurgren BO&HYRA Nr 2 2014 Vi hr

Läs mer

En krona dagen om dag ona om r e k n n E E n n k e g o r a d m o a n

En krona dagen om dag ona om r e k n n E E n n k e g o r a d m o a n g E o E E o g o Ambssörr/profilr Jököpigs Sör IF Rlf Eström Björ Norqvist Mukl IFK Uvll IK Ovol HK Coutry Flkbrgs FF Örgryt IS Värmo IK Brg Skoftbys IF GK Kroppskultur Dgrfors IF Gfl IF Äglholms FF Ljugskil

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

TATA42: Tips inför tentan

TATA42: Tips inför tentan TATA42: Tips inför tentn John Thim 25 mj 205 Syfte Tnken med dett kort dokument är tt ge lite extr studietips inför tentn. Kursinnehållet definiers så klrt fortfrnde v kursplnen och kurslitterturen så

Läs mer

är betydligt bättre än Allsvenskan. Jag är övertygad om att så inte är fallet.

är betydligt bättre än Allsvenskan. Jag är övertygad om att så inte är fallet. ÄNTLIGEN! Som jg hr väntt på den här dgen. Allsvensk premär på Stdon. Underbrt, efter fem månders uppehåll känns det otrolgt kul tt det börjr på rktgt gen. Den senste månden hr jg verklgen längtt efter

Läs mer

SVENSKA MAKKABI FÖRBUNDETS TIDNING > JUNI 2013 > LÖSNUMMERPRIS 65 KRONOR. www makkabiforbundet com

SVENSKA MAKKABI FÖRBUNDETS TIDNING > JUNI 2013 > LÖSNUMMERPRIS 65 KRONOR. www makkabiforbundet com SVENSKA MAKKABI FÖRBUNDETS TIDNING > JUNI 2013 > LÖSNUMMERPRIS 65 KRONOR 3 1 0 2 n e d i b k k Mot M www mkkbiforbundet com 1 scndmetl interntionl Rue Louis Hymns 45 BE-1050 Bruxelles Tel.: +32 2 343 06

Läs mer

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN DRICKSVTTEN RPPORT Kontroll v dricsvttennläggningr 2009/2010. Tillsynsprojet, Miljösmvern Östergötlnd. Bgrund Ett behov v ompetensutvecling och smsyn vid ontroll v dricsvttennläggningr hr påtlts v flertlet

Läs mer

p Följ Kraft Där, Strå

p Följ Kraft Där, Strå Sånger söndg e domsöndg 0 Söndgsmorgon J.Hydn/J.O.Wlln Söndgsmorgon Musk v J.Hy. Svsk text v J.O.Wlln. Öpp r! Hel An skl bn skl nä kors ms d r m, ljud! bön, ljud? känn m vs, n rym m Se L Hur An m tds t

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

Facit - Tänk och Räkna 4a

Facit - Tänk och Räkna 4a Vår tl Fit Tänk oh Räkn 9 9 69 996, 997, 998 998, 999, 000 6 6699, 6700, 670, 670, 670, 670 67 m, 67 m, 67 m 800 m, 900 m, 000 m 900 m, 90 m, 90 m NAF 06 7 9 d 6 8 e 7 76 f 8 8 d 6 e 0 f 8 9 7 8 88 d 80

Läs mer

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ.

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ. Sälvklrt g sunger från herlgt köpt noter S ul På lndsväg % 1 På lnds väg n mot kväl l n ly ser ö ver Hpply sngng 1 På lnds väg n mot st n 2 St kväl l 3 Stnn ly ser n kommer ö ver stl t Trd: Puerto Rco

Läs mer

1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13

1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen S m m nträdesprotokol I 2075-t2-07 16 (2e) s 224 Svr på revisionens uppföljning v revisionens tidigre genomförd grnskningr åren 2Oí.2-2OL3 (KS 2OL5.372) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

YRKESUTBILDNINGSAVTAL

YRKESUTBILDNINGSAVTAL YRKESUTBILDNINGSAVTAL Gäller fr o m 1 juni 2006 GEMENSAMMA VÄRDERINGAR Yrkesutbildningsvtlet melln Sveriges Byggindustrier, Mskinentreprenörern, Svensk Byggndsrbetreförbundet och Fcket för Service och

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i ~R ~ L1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 iljlt :i lo LYNX ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSXRET 200J Styrelscn och ljcr/?stdllnde direktören/lir Silver KpiüdfbrlJiltningABfàr härmed vgefoljmldc ånbertïuelse forjrmdcn

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46 Vilket tl sk stå i rutn så tt likheten stämmer? + Lös ekvtionen så tt likheten stämmer. = + 9 = + = + = = Det sk stå 9 i rutn. Subtrher båd leden med. r -termen sk vr kvr i vänstr ledet. Skriv rätt tl

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys SF1625 Envribelnlys Föreläsning 13 Institutionen för mtemtik KTH 27 september 2017 SF1625 Envribelnlys Anmäl er till tentn Anmäl er till tentn nu. Det görs vi min sidor. Om det inte går, mejl studentexpeditionen

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Integraler och statistik

Integraler och statistik Föreläsning 8 för TNIU Integrler och sttistik Krzysztof Mrcinik ITN, Cmpus Norrköping, krzm@itn.liu.se www.itn.liu.se/krzm ver. 4 - --8 Inledning - lite om sttistik Sttistik är en gren v tillämpd mtemtik

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

SVENSKA CUPEN HERRAR. Kvalomgång KB Karlskoga-Skövde AIK 0-1 Melleruds IF-Carlstad United BK 3-0

SVENSKA CUPEN HERRAR. Kvalomgång KB Karlskoga-Skövde AIK 0-1 Melleruds IF-Carlstad United BK 3-0 SVENSKA CUPEN HERRAR Kvalomgång KB Karlskoga-Skövde AIK 0-1 Melleruds IF-Carlstad United BK 3-0 IFK Mariestad-Degerfors IF 0-8 Melleruds IF-Karlstad BK 1-6 FC Trollhättan-Degerfors IF 2-0 Karlstad BK-Västerås

Läs mer

Evighetskalender. 19 a) nyårsdagen var år 2000 b) julafton kommer att vara på år 2010 c) de första människorna landade på månen, 20 juli 1969

Evighetskalender. 19 a) nyårsdagen var år 2000 b) julafton kommer att vara på år 2010 c) de första människorna landade på månen, 20 juli 1969 Evighetsklender Vilken veckodg vr det när du föddes? På vilken veckodg fyller du 18 år? Med den här evighetsklendern kn du t red på det. Gör så här när du sk t red på veckodgen: Lägg ihop följnde fyr tl:

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

Skogstorp i framtiden

Skogstorp i framtiden I SKOGSTORP www.skogstorp.om/soildemokrtern Skogstorp i frmtiden Redovisning v enkät genomförd under perioden Novemer- Deemer 2005. 1. Tyker Du liksom fler v oss tt det ehövs yggs en förifrt utnför skogstorp?

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer