VERKSAMHETSPLAN Förskolan Solskenet 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN Förskolan Solskenet 2014"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN Förskolan Solskenet 2014

2 INNEHÅLL Vår verksamhet...2 NORMEN OCH VÄRDEN,värdegrund...3 Åtaganden...4 Mål inom området utveckling och lärande...5 Mål inom området lässkrivspråkmedvetenhet...6 Mål inom området matematik och naturkunskap...7 Mål inom området samverkan...8 Samverkan med skolan...8 Metoder för utvärdering och utveckling...9 Övriga åtagande...9 2

3 VERKSAMHETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN SOLSKENET VERKSAMHETSÅRET 2014 Vår verksamhet På Solskenet erbjuds en pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan består av en avdelning. Barnen delas även in i smågrupper i aktiviteter som riktar sig till yngre eller äldre barn. Vår barnsyn handlar om att sträva efter att inta barnets perspektiv. Att se varje barn som en kompetent, tänkande och unik människa med ett eget värde och rätt till integritet. Vi pedagoger önskar att bygga lärandet i förskolan på samspelet mellan barnen, miljön och oss vuxna och ser upplevelser och den egna nyfikenheten som själva grunden för lärandet. På Solskenet arbetar vi pedagoger utifrån läroplanen (Lpfö 98/2010) Tyresö kommuns styrdokument, samt våra egna åtaganden och mål. Vi använder oss av den litteratur som ingår i Stockholms universitets lärarutbildning av de lärarstuderande som antogs ht Den pedagogiska verksamheten skall utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barns ide'er skall tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet. (Lpfö 98/2010) Vi ser samarbetet med barnens föräldrar som viktigt och har utöver en hemsida, facebooksida, en levande kommunikation via veckobrev och mailkontakt med barnens föräldrar. Föräldrarna är även delaktiga i att utvärdera och påverka genom föräldramöten, enkäter och samtal kring det enskilda barnet. Under ht 2013 erbjöds föräldrarna att vara delaktiga i de projekt som ingick i förskolan. Bland annat i ett miniprojekt kring barnens frukostvanor hemma, samt genom att förskolan använde litteratur som en förälder skänkte. Även i ett genusprojekt som pågick under ht 2013 gavs föräldrarna möjlighet till inflytande. I förskolans hall finns en förslagslåda där föräldrar kan lämna förslag på matrecept med mera. Föräldrarna ansvarar för förskolans vårutflykt. Beträffande det pedagogiska innehållet i verksamheten anser pedagogerna i förskolan att de med sin utbildning har bästa förutsättningarna att styra över lärandet och utveckling inom de ämnen som ingår i en förskolas vardag. Ämnen såsom språkmedvetenhet, tidig läs-och skrivutveckling, förskolematematik, narurkunskap etc. Föräldrarna ges tillfälle till synpunkter och delaktighet genom att de delges den pedagogiska dokumentationen som förskolan synliggör via väggdokumentation, veckobrev samt via facebooksida. Förskolan ska ansvara för at vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten Att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan (Lpfö 98/2010).

4 3 NORMEN OCH VÄRDEN Åtaganden utifrån ålder och mognad tar barnen kontinuerligt del av aktuella delar i förskolans värdegrund samt i vår gemensamma värdegrund. Värdegrund På Solskenet har vi tagit begreppen öppenhet, respekt, ansvar, solidaritet (Läroplanen) och satt dem in ide sammanhang som rör förskolan samt arbetet med barnen. Öppenhet-Vi är öppna med barnen och svarar ärligt på deras frågor. Vi strävar efter att använda en lyssnande pedagogik där vi ställer barnens berättande och funderingar i fokus. Vi erkänner att vi vuxna inte vet eller kan allt. Vi anser att liksom barnen kan lära av oss, kan vi lära av barnen. Vi ser samspelet mellan oss pedagooger och barnen som viktigt och värdefullt. Vi försöker visa öppenht och respekt gentmot föräldrarna genom att vara raka och ärliga samt genom att vara tydliga med förskolans regler etc. Vi menar att det är lika viktigt att vi pedagoger får säga vad vi anser som att föräldrar får det. För oss är "högt till tak" att båda parter har rätt att uttrycka åsikter utan att det innebär konflikter. Vi vill visa respekt för föräldrar som individer och vi vill ge oss tid att lyssna. Samtidigt förväntar vi oss det samma från barnens föräldrar. Vi pedagoger ser det även som viktigt att behandla varnadra med respekt, och är öppna och ärliga gentemot varandra. Vi strävar efter att vara flexibla och öppna för nytänkande och förändringar, samtidigt som vi ser det viktigt att våga vara tydliga med förskolans regler. Vi ska kunna ge beröm, samt även kunna ge och ta kritik med lyhördhet och ha förmåga att leva sig in i hur mottagaren tar emot det som sägs. Respekt-Vi vill visa barnen respekt genom att ha god hörstyrka, det vill säga lyssna till det barnet vill säga samt genom att ge varje barn språkutrymme. Vi vill lyssna till och respektera varje barns tankar och funderingar. Vi vill vidga vår syn på barnens möjlighet att forma sin miljö genom att bjuda in till delaktighet där vi vuxna tidigare ensamt besämt regler eller ordnat barnens lärandemiljö. Detta gäller framförallt i spontana leksituationer där vi tidigare satt gränser. Vi pedagoger skall visa varandra respekt genom att respektera varandras åsikter även när de går isär. Solidaritet- Vi skall visa vår solidaritet genom att visa och synliggöra att ingen är annorlunda utan att vi alla är olika. Vi skall lyfta varje barns förmågor och ge dem lika värde. Vi skall tydligt visa att vi vuxna finns till hands för barnen. Vi skall vara tydliga med att alla har lika värde oberoende kön, religion eller kulturell tillhörighet.vi skall visa respekt för föräldrarna och respektera deras religon, kultur med mera. Vi pedagoger skall vara solidariska med varandra, vara lojala och ta ett gemnsamt ansvar. Vi skall visa varandra hänsyn och sträva efter att vara rättvisa mot varandra. Ansvar- Vi skall ta ansvar för att varje barn känner trygghet, glädje och samhörighet i sin vardag i förskolan. Vi skall se till att inget barn känner sig utanför gemenskapen och leken. Vi skall vara goda vuxna förebilder genom vårt sätt att handla samt gnom vårt språkbruk. Vi skall ta ansvar för vårt samarbete med föräldrarna genom att informera om verksamheten samt genom att berätta om/när något särskilt hänt under dagen, eller om några förändringar inom organisationen r aktuella. Vi skall kunna motivera vad vi gör samt varför. Vi skall verka för ett demokratiskt arbetsklimat samt ta ansvar för våra arbetsuppgifter.

5 4.1 ÅTAGANDEN Inom området normen och värden Alla barn skall erbjudas en trygg och säker miljö varje enskilt barn skall känna sig trygg i gruppen Barnen tar kontinuerligt del av aktuella delar i likabehandlingsplanen samt i förskolans gemensamma värdegrund. Ett exempel är vt 2014 då vi arbetar aktivt med att motverka mobbning genom ett bokprojket med boken IS och SOL som riktar sig mot barn i förskoleålder. Inom området utveckling och lärande Barnens språkmedvetenhet stimuleras dagligen genom samtal och högläsning. Genom att en av pedagogerna är utbildat andraspråkslärare, har pedagogerna goda metoder att möta de barn i gruppen som ej har svenska som modersmål. Förskolan arbetar på ett aktivt och lustfylld sätt med olika matematiska begrepp samt med naturkunskap, ofta i form av miniprojekt. Varje barn har dokumentation kring sittl ärande och subjektskapande. Barnen deltar dagligen i någon aktivitet där sång och musik ingår. Inom området samverkan varje förälder erbjuda utvecklingssamtal kring sitt barn. Vi följer de lokala samverknsplanen förskola/kola. Övrigt Förskolan serveras en balanserad och näringsrik kost som lagas på plats.

6 4.2 MÅL INOM OMRÅDET UTVECLING OCH LÄRANDE Mål 1. Barn uppmuntras att lära sig ta hänsyn samt hjälpa varandra och andra Varje barn skall få möjlighet att utveckla sitt känsloliv och lära sig att vara en bra kompis, samt i det dagliga livet ta med sig detta och praktisera det i sitt handlande. Samt visa respekt för allt levande och vara aktsam om sin närmiljö. Att varje barn skall öva sig i att uttrycka sina åsikter, motivera dem samt stå för dem. Detta gör vi genom att:i förskolan tränar vi och praktiserar turordning i de situationer då det är möjligt. De äldre barnen uppmuntras att hjälpa de yngre. Barnen lär sig att acceptera att man kan ha och har olika behov. De görs bland annat medvetna om detta genom samtal i olika rutinsituationer, så som vid vila, matsituationer, av- och påklädningsitauationer med mera. I förskolan använder vi oss ofta av kamratstödjande undervisning, t ex i tidig skriv- och läsaktiviteter riktade mot förskoleåldern. I situationer då vi avbryter viss lek är vi tydliga med att tala om varför. Vi pedagoger strävar efter att vara goda förebilder genom att visa på praktiska exempel påmgod kamratskap. När vi är ute i naturen fångar vi upp barnens frågor och funderingar samt iakttagelser. Vi nämner saker vid deras rätta namn etc. Syftet är att väcka barnens intresse för naturenoch allt levande. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman ochlivsfrågor i vardagen. (Lpfö 98/2010) Mål 2Att vara medveten om genusproblematiken och inte föra över färdiga könsroller/föreställningar till barnen Det gör vi genom att: Inte "gruppera" barnen efter kön Inte haka på eller uppmuntra till färdiga föreställningar kring könsrolletillhörighet. Vi har en tillåtande attityd till icke stereotypa lekar. Vi uppmuntrar barnen att inta nya lekroller där de får möjlighet att positionera sig över traditionella könsroller/mönster. Vi är medvetna om vårt eget språkbruk och uppmuntrar inte till kommentarer som pekar ut ett bestämd köns egenskaper. Vi problematiserar färdiga föreställningar genom att ställa "öppna frågor" som "Kan man inte?" "Är inte flickor också?" i de situationer där vi upplever att barn och /eller föräldrar blir låsta av att tänka kring kön. Vt 2013 hade vi ett Genusworkshop där barnens föräldrarna var inbjudna att samverka. Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjlighet att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Lpfö 98/2010)

7 5 Mål 3 Att synliggöra barnens förmågor och ge barnen möjlighet att använda sig av varandras kunskaper och kompetenser. Att sätta ljus på barnens tankar och ge barnens tankar värde. Att både barn och pedagoger får syn på barnets läroprocesser. Att ta till vara barnens nyfikenhet att lära. Att barnet får utveckla sin fantasi och kreativa förmåga. Detta gör vi genom att: Genom återkoppling i barnens egen dokumentation. Samt genom återkoppling till dokumentation i form foton / film / spaltdokumentation med mera. Vi samtalar med barnen om vad de tycker om att göra. Vi arbetar med barnen i olika projekt där vi gemensamt söker fakta och kunskap. Barnen uppmuntr i projektarbete att delge oss pedagoger, samt varandra om sina kunskaper och erfarenheter inom det område vi arbetar med. Vi arbetar medvetet med att barnen själv ska ordna sin lek- och lärandemiljö. Framförallt genom att vidga vår egen syn på barnens lärande genom lek samt se det unika lärandet som uppstår i spontanleken. Genom att vi pedagoger är medvetna om att vi sätter ramarna för möjligheterna till fri lek och skapande kan vi öppna barnens väg till ett för barnet synligt och mer lustfylld lärande. Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus om utomhus. (Lpfö 98/2010) Mål 4. Att främja barnens läs- skriv samt språkmedvetenhet Varje barn skall kunna använda sitt språk för att förmedla sina behov, känslor och åsikter till omvärlden. Barn som harsvenska som sitt andra språk, ska bli starka i både sitt modersmål och i svenska. Varj barn ska utveckla sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar. Detta gör vi genom att: Vi arbetar med olika projekt där vi tar tillvara barnens multispråkliga förmågor genom att vi lyssnar på och dokumenterar när barnen samspelar med varandra och oss pedagoger. Under projektens gång har vi småmöten där vi tillsammans med barnen gör återblick i dokumentation med syftet att synliggöra barnens läroprocesser för både barnen och oss pedagoger. Vi använder språklekar, språkpåsar i de dagliga aktiviteter. Vi uppmuntrar föräldrar med annat modersmål än svenska att dela med sig av ord och uttryck som vi pedagoger och barn kan lära oss att säga. Vi är noga med att benämna saker vid deras rätta namn samt att använda ord som ligger "snäppet över" barnens ordförråd för att på så sätt stimulera barnens språkmedvetenhet samt ordförråd. Vi pedagoger är medvetna om hur ett andraspråk utvecklas och observerar varje enskild barns språkprocess. Vi uppmuntrar till lek som stuimulerar barnens multispråklig förmåga d.v.s att barnen i lek lär sig att använda och kommunicera med symbolspråk genom ord, musik, bild, gester och dans. Vi är uppmärksamma på "vårtecken" som indikerar lärande. Vi uppmärksammar olika faser som den Undersöknde- Upptäckande-samt Medvetna fasen som ledertill skriftspråkliga insikter. Vi går

8 6 bokstavspromenader i vår utemiljö, samt är noga med att synliggöra bokstäver i innemiljön..t ex genom att tillsammans med barnen sätta upp bokstäver som visar hur ett föremål som exempelvis fönster stavas. Bokstäverna sätts upp bredvid fönstret för att göra skrivandet konkret och begripligt. Förskolan skall sträva efter att vaje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.(lpfö 98/2010) Synliggöra /medvetandegöra barnen om det matematiska och naturvetnskapliga sammanhanget i vardagen. Att hjälpa barnen att upptäcka matematiken i vardagen. Att stimulera barnens nyfikenhet och begynnande förståelse av matematiskt tänkande. Att upptäcka och utveckla barnens förmatmatiska kunskaper och erfarenheter. Att tillsammans med barnen urskilja, utforska och samtala om naturvetenskap. Detta gör vi genom att: Vi ställer öppna frågor som innebär att svaret kan bli olika beroende på hur man varierar förutsättningarne. T ex när barnen ägnar sig åt olika poblemlösningar i konstruktionslek med klossar, kapplastavar med mera. På de öppna frågorna finns många svar, vilket gör att barnen lär sig argumentera för sina lösningar. Vi läser sagor/berättelser med utgångspunkten att jämföra antal, form, storlek, läge med mera. Vi samtalar med, samt intervjuar barnen för att få synpå deras förmatematiska kunskaper och färdigheter. I ett projekt under Ht 2013 ritade barnen sina rum och berättade om de olika föremålen i rummet, avstånd och storlek. Vi jämförde och mätte i förskolans lokaler. Vi använder matsituationer, såsom fruktstund, till att prata matematik. Vi ställer frågor som Hur många är vi? Hur skall vi dela? Finns det lika många äppelbitar i samma hög? Hur långt är ett äppelskal? Vi går form och mönsterpromenader. Vi letar former och mönster i näromrdet. Vi uppmuntrar barnen att rita av former och mönster samt få syn på dem både i inom- och utomhusmiljön. Vi arbetar med olika matteprojekt. Vi arbetar med olika naturkunskapsprojekt. Nu under vt 2014 arbetar vi med ett Bi projekt då vi bland annat ska sätta upp bon i form av rör för att rädda bina som håller på att bli utrotade. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. (Lpfö 98/2010) samt att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturkunskap (Lpfö 98/2010)

9 7 MÅL INOM OMRÅDET SAMVERKAN Föräldrar ska ha insyn i verksamheten och barn och föräldrar ska ha möjlighet att påverka verksamheten. Vi skall efter bästa förmåga komplettera hemmet så att barnet kan utvecklas rikt och mångsidigt. Detta gör vi genom att: Under hela året dokumentera barnens vardag i förskolan genom att vi fotograferar. Till jul får varje barn en fotobok med bilder kopplat till läroplans mål. Resultat av kommunens årliga föräldraenkät utvärderas på föräldramöte. På föräldramöten hänvisar vi även till Likabehandlingsplan samt läroplaner och andra styrdokument som finns tillgängliga för samtliga föräldrar att ta dela av. Vi informerar och uppdaterar förskolans regler genom att skicka ut mail till samtliga. Varje vecka skickas ett veckobrev ut via mail där föräldrar får inblick i verksamheten. Samtliga föräldrar får en välutarbetat IUP (utvecklingsplan)på sitt barn där områden som Utveckling och lärande med mera tas upp. Varje förälder erbjuds samtal. Vid behov gör vi återkopplingar via mail kring det enskilda barnets behov och utveckling i förskolan. Om /när föräldrar kommer med förslag till aktiviteter, både sådana som förskolan kan anordna, sat som de själv kan ansvara för, försöker vi om möjligt ta till vara deras önskemål och se till att de genomförs. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande. (Lpfö 98/2010) Mål 7 Att tillsammans med föräldrarna främja barnens hälsa Att varje barn utvecklar sin kondition, motorik och kroppsuppfattning. Att varj barn utvcklar sin kreativitet och leklust i rörelser såvälinom- som utomhus. Att utomhusvistelsen erbjuder glädje, stimulans samt främjar barnets nyfikenhet. Att medvetandegöra barnen och deras föräldrar om kostens betydelse för hälsa och välbefinnande. Att inspirera och uppmuntra barnen att smaka på allt som serveras. Detta gör vi genom att: Daglig utevistelse i skog och mark/och eller i olika lekparker. Vi arbetar medvetet med att uppmuntra barnen att klara av olika utmaningar som t ex utevistelsen kaninnehålla i form av kuperad terräng osv. Barnn får hemlagad kost samt frukt och grönsaker varje dag. Vi uppdaterar oss ständigt om Livsmedelverkets senaste rekommendationer kring barns kostintag. Vi anammar själv en sund livsstil med vettig kost och motíon. SAMVERKAN MED SKOLAN Vid övergång från förskola till skola sker ett överlämningssamtal mellan förskola och skola, samt ett utskolningssamtal med barn och föräldrar. Föräldrarna ansvarar för inskolning till skola och fritidshem.

10 8 Metoder för utvärdering och utveckling På Solskenet arbetar vi utifrån en reflekterande praktik. Vi pedagoger reflekterar kontinuerligt över vår verksamhet samt har aktivt arbetat med aktionsforskning på egna praktiken under ett arbete som ingått i en av pedagogernas universitetsstudier. Aktionsforskningen har gett oss pedagoger god insyn i den egna praktiken samt gett oss verktyg för att få syn på både utvecklingsmöjligheter samt se behov av eventuella åtgärder. En dokumentation på denna aktionsforskning går att läsa i en uppsats som ligger på förskolans hemsida. I förskolans olika projektarbeten arbetar vi med både formativ och summativ bedömning tillsammans med barnen samt oss pedagoger emellan. I den formativa bedömningen gör vi återblick och stannar upp för att utvärdera tillsammans under arbetets gång. Bedömningen blir således ofta det som för projektet vidare. I den summativa bedömningen går vi tillbaka efter det att vi avslutat projektet och ser hur det blev för att om möjlig utveckla eller ändra vid nästa projekt. Vi använder oss av observationer i form av spaltobservation, foton, barnens teckningar och ibland ljudinspelningar. Barnsäkerhet Utifrån kravet om en barnsäker miljö har förskolan följande handlingsplaner Handlingsplan i händelse av brand- Personal går igenom planen varje termin så att den alltid är aktuell. Ny personal får tillgång till planen. Handlingsplan vid utflykter- Ansvarsfördelningen är tydlig för samtliga i personalgruppen. Telefonochtelefonnummer finns till hands. Handlingsplan i händelse av att ett barn försvinner- Planen har gåtts igenom med samtliga av förskolans personal och är alltid aktuell Likabehandlingsplan Klagomålshanteringsdokument

Tyresö Förskolan Solskenet. Verksamhetschef Jane Vassdal. VERKSAMHETSPLAN Förskolan Solskenet 2014/2015

Tyresö Förskolan Solskenet. Verksamhetschef Jane Vassdal. VERKSAMHETSPLAN Förskolan Solskenet 2014/2015 Tyresö 2014. Förskolan Solskenet. Verksamhetschef Jane Vassdal. VERKSAMHETSPLAN Förskolan Solskenet 2014/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vår verksamhet... 2 2. NORMER OCH VÄRDEN... 3 3.2. ÅTAGANDEN... 4 3.

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola 1(7) Lokal arbetsplan Lövåsens förskola 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan För Gröna Markhedens förskola 2014/2015 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 2.1 NORMER OCH VÄRDEN 1 Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar Förmåga

Läs mer

Tyresö Kvalitetsredovisning för förskolan Solskenet

Tyresö Kvalitetsredovisning för förskolan Solskenet Tyresö 2014 Kvalitetsredovisning för förskolan Solskenet 2014 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...s. 2 2. Mål inom området utveckling och lärande...s.2 3. Mål 1...s.3 3.2.1. Mål 2...s. 3 3.2.2.

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014

Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden. Avdelning solen 2013/2014

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden. Avdelning solen 2013/2014 2011-10-31 Sid 1 (11) Handlingsplan för Valbo förskoleenhet Förskola Markheden Avdelning solen 2013/2014 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (11) 2.1 NORMER

Läs mer

Handlingsplan. Storhagens förskola. Ht16/Vt17

Handlingsplan. Storhagens förskola. Ht16/Vt17 Handlingsplan Storhagens förskola Ht16/Vt17 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

Handlingsplan. Storhagens förskola 2015/2016

Handlingsplan. Storhagens förskola 2015/2016 Handlingsplan Storhagens förskola 2015/2016 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014

Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området NORMER OCH VÄRDEN Varje enhet har ett väl fungerande och förebyggande likabehandlingsarbete och en väl dokumenterad likabehandlingsplan

Läs mer

ARBETSPLAN NYCKELPIGAN HT-13

ARBETSPLAN NYCKELPIGAN HT-13 ARBETSPLAN NYCKELPIGAN HT-13 Normer och värden: MÅL VAD GÖRA HUR UTVÄRDERA HUR GICK DET Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar: - öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar - förmåga att

Läs mer

Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014

Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017.

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Avdelningen Gula. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2013/ Sid 1 (14) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T

Avdelningen Gula. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2013/ Sid 1 (14) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T 2011-10-17 Sid 1 (14) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelningen Gula 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (14) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Fjärilens Arbetsplan HT 2013-VT 2014

Fjärilens Arbetsplan HT 2013-VT 2014 Fjärilens Arbetsplan HT 2013-VT 2014 Arbetsplan Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Handlingsplan för. Trollgårdens förskola 2013/2014

Handlingsplan för. Trollgårdens förskola 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan för Trollgårdens förskola 2013/2014 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN Förskolan Vättern är en förskola med estetisk inriktning och är integrerad i Vätternskolan. Vi finns på Ulaxgatan, Ekön med närhet till Bondebacka. I vårt temaarbete

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014. Vår vision

Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014. Vår vision Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014 Vår vision På förskolan Solstrålen ska vi arbeta för att få trygga barn som är glada, positiva, har upptäckarglädje och trivs tillsammans med varandra och oss

Läs mer

Västra Harg förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan

Västra Harg förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan Västra Harg förskola Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan 2014/2015 Dokumentation Mål: Vårt mål med dokumentationen är att utveckla verksamheten och ge barnen bästa möjliga förutsättningar i sitt

Läs mer

Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14

Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14 Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14 Skriven av Elisabeth Fors, Ulrika Söderström Normer och värden - Förskolan ska sträva efter att varje barn utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.

Läs mer

Handlingsplan för. Tallåsgårdens förskola 2012/2013

Handlingsplan för. Tallåsgårdens förskola 2012/2013 2012-06-27 Sid 1 (10) Handlingsplan för Tallåsgårdens förskola 2012/2013 I detta dokument kan du som besökare eller vårdnadshavare läsa om hur hela Tallåsgården tillsammans arbetar för att säkerställa

Läs mer

Handlingsplan för 2012/2013

Handlingsplan för 2012/2013 2012-06-27 Sid 1 (16) Handlingsplan för Östers förskola 2012/2013 X X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (16) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Kvalitetsrapport läsåret 2014/2014. Familjedaghemmen i Skäggetorp

Kvalitetsrapport läsåret 2014/2014. Familjedaghemmen i Skäggetorp Kvalitetsrapport läsåret 2014/2014 Familjedaghemmen i Skäggetorp 2 Innehåll NORMER OCH VÄRDEN... 3 SAMMANFATTNING... 3 Mål... 3 Resultat... 3 Analys... 4 Åtgärder... 4 UTVECKLING OCH LÄRANDE... 5 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Verksamhetsplan. Myggans förskola. Verksamhetsåret 2013

Verksamhetsplan. Myggans förskola. Verksamhetsåret 2013 Verksamhetsplan Myggans förskola Verksamhetsåret 2013 Vår verksamhet bygger på Lpfö 98 som är förskolans egen läroplan. Läroplanen innefattar förskolans gemensamma värdegrund och de övergripande mål och

Läs mer

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden Avdelning Gröna 2015/2016

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden Avdelning Gröna 2015/2016 2011-05-30 Sid 1 (16) Handlingsplan för Valbo förskoleenhet Förskola Markheden Avdelning Gröna 2015/2016 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (16) 2.1 NORMER

Läs mer

Funktionell kvalitet V E R K T Y G F Ö R B E D Ö M N I N G A V F Ö R S K O L A N S M Å L U P P F Y L L E L S E

Funktionell kvalitet V E R K T Y G F Ö R B E D Ö M N I N G A V F Ö R S K O L A N S M Å L U P P F Y L L E L S E Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 107 Offentligt Funktionell kvalitet V E R K T Y G F Ö R B E D Ö M N I N G A V F Ö R S K O L A N S M Å L U P P F Y L L E L S E Språk och kommunikation

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Arbetsplan för Östra förskolan

Arbetsplan för Östra förskolan Bildningsförvaltningen Område Öst/Tingdal HT 2015 Arbetsplan för Östra förskolan Inledning: Östra förskolans arbetsplan bygger på de olika styrdokumenten som läroplanen, bildningsnämndens mål samt vårt

Läs mer

Normer och värden (Detta är ett fast och ständigt återkommande inslag i vår verksamhet).

Normer och värden (Detta är ett fast och ständigt återkommande inslag i vår verksamhet). Utgår från kvalitetsredovisning 2014-15 samt utifrån barnens ålder och mognad. Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Arbetsplan. Ängen, Ljusne förskola 2014/2015. Barn och utbildning

Arbetsplan. Ängen, Ljusne förskola 2014/2015. Barn och utbildning Arbetsplan Ängen, Ljusne förskola 2014/2015 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och

Läs mer

2015 ARBETSPLAN & MÅL

2015 ARBETSPLAN & MÅL 2015 ARBETSPLAN & MÅL FÖRSKOLAN BARNEN I DÖSHULT Frida Rosenström Lena Andersen Maja Månsson 2 Prioriterade mål 2015 SOCIALA UTVECKLINGEN Att barnen lär sig ta hänsyn till andra människor och att utveckla

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Handlingsplan för Markhedens Förskola GULA 2012/2013

Handlingsplan för Markhedens Förskola GULA 2012/2013 2011-10-17 Sid 1 (13) Handlingsplan för Markhedens Förskola GULA 2012/2013 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Verksamhetsplan Solhaga förskola 2016-2017 Förutsättningar 35 platser Två avdelningar, Solen 1 3 år, Månen 3 5 år 7 pedagoger (4 förskollärare, tre barnskötare

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Handlingsplan för. Guldsmedens förskola 2014/2015. Lådbilen Grön

Handlingsplan för. Guldsmedens förskola 2014/2015. Lådbilen Grön 2014-06-05 Sid 1 (10) Handlingsplan för Guldsmedens förskola 2014/2015 Lådbilen Grön X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (10) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

Profil. Naturvetenskap och teknik

Profil. Naturvetenskap och teknik Profil Naturvetenskap och teknik Vi på Kompassens förskola sätter naturvetenskap och teknik i fokus. Vi vill uppmuntra barnens nyfikenhet och intresse för olika naturvetenskapliga och tekniska fenomen.

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola 1(8) Lokal arbetsplan Skåpafors förskola 2011/2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 5 2.4 Förskola och

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Bergabacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014 Blåbärets pedagogiska planering ht- 2013/v t - 2014 Normer och värden Mål från Läroplanen:. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.. Förskolan ska

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg i Linghem 2016/2017 Vi blir ett! Vi har hög pedagogisk kvalitet på samtliga förskolor och annan pedagogisk verksamhet i Linghem 1 Förord Under våren

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

UTBILDNING KVALITET & UTVECKLING

UTBILDNING KVALITET & UTVECKLING Läsåret 2016-2017 UTBILDNING KVALITET & UTVECKLING Barns inflytande Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka

Läs mer

Handlingsplan GEM förskola

Handlingsplan GEM förskola 1 (12) Handlingsplan förskola Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: BU-förvaltningens ledningsgrupp (2013-08-29) Gäller för: Förskolorna i Vetlanda kommun Giltig fr.o.m.: 2013-08-29 Dokumentansvarig:

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Västra Harg förskola och Wasa förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan

Västra Harg förskola och Wasa förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan Västra Harg förskola och Wasa förskola Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan läsåret 2015/2016 Innehåll: Dokumentation sid. 1 Användning av Lärplatta/ Padda sid. 2 Prioriterade utvecklingsområden sid.

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bullerbyn. Ugglan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bullerbyn. Ugglan Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn Ugglan Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Västertorps förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Sankt Pauli förskola 2016-2017 Planering och genomförande: Genomgång av barngruppens sammansättning och behov Läroplanens mål grunden för planeringen av den pedagogiska verksamheten.

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Förskolan ska vara trygg, utvecklande och lärorik för alla! Förskoleverksamhetens

Läs mer

Förskoleavdelningen. Gemensam Arbetsplan för Förskolan i Fagersta 2015-2017

Förskoleavdelningen. Gemensam Arbetsplan för Förskolan i Fagersta 2015-2017 Förskoleavdelningen Gemensam Arbetsplan för Förskolan i Fagersta 2015-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Arbetsplan för Ängen,

Arbetsplan för Ängen, Arbetsplan för Ängen, Mariebergs förskola 2010/2011 Arbetsplan för Ängen, läsåret 2010/2011 Arbetsplanen innehåller dels hur vi på Ängen kommer att arbeta under året 2010/2011 och dels hur vi alltid arbetar

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010

Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010 Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010 Solvägens förskola består av 2 avdelningar Junibacken 1år-2,5år 15 barn Saltkråkan 2,5år-5år 22 barn På Junibacken arbetar: Maria 100%, barnskötare Kicki 100

Läs mer

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola Utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan för Eneryda förskola 2013-2014 Innehållsförteckning 1 Presentation av förskolan. 3 2 Årets utvecklingsområden. 4 3 Normer och värden 5 4 Utveckling och lärande.

Läs mer

Lokal arbetsplan för

Lokal arbetsplan för Lokal arbetsplan för 2013-2014 Arbets- och utvecklingsplan Arbets- och utvecklingsplan är ett redskap för det inre pedagogiska arbetet samt ett redskap för att beskriva och systematisera arbetet med Läroplanens

Läs mer

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 1(17) Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 Linköpings kommun linkoping.se 2 Innehåll SAMMANFATTNING... 3 NORMER OCH VÄRDEN (2.1

Läs mer

Verksamhetsplan ht och vt Inledning:

Verksamhetsplan ht och vt Inledning: Verksamhetsplan ht - 2010 och vt -2011 Avdelning Ekorren, Förskolan Frida Inledning: Verksamheten bygger på fyra mål och riktlinjer ur skriften Läroplan för Förskolan Lpfö 98 1. Normer och värden 2. Utveckling

Läs mer

Förskolan Solskenet. Verksamhetsplan. Förskolan Solskenet

Förskolan Solskenet. Verksamhetsplan. Förskolan Solskenet Förskolan Solskenet Verksamhetsplan Förskolan Solskenet 2015/2016 1 Innehåll Förskolan Solskenet...3 Förskolans uppdrag...3.1 Mål inom området Normer och värden...3.3 Mål inom området utveckling och lärande...4

Läs mer

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015 BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015 En vanlig vecka på Blomman: Vi går ut varje morgon efter frukost, kl.9.30 äter vi frukt tillsammans ute. Efter detta går vi in i våra grupper och arbetar till 10.45.

Läs mer

Välkommen till vår förskola Karamellen

Välkommen till vår förskola Karamellen Välkommen till vår förskola Karamellen Verksamhetsplan Innehållsförteckning Värdegrund och förskolans uppdrag utifrån Lpfö 98/10 Om Norlandias värdegrund Fakta om vår förskola Så arbetar vi med normer

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2014/2015 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Lejonkulan

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Lejonkulan Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Lejonkulan 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

Förskolan är byggd för två avdelningar. Vi arbetar i storarbetslag över hela förskolan, med personalrotation.

Förskolan är byggd för två avdelningar. Vi arbetar i storarbetslag över hela förskolan, med personalrotation. Verksamhetsplan för Kvarngårdens förskola 2016/2017 Enhet Kvarngårdens förskola Förskoleverksamhet 1-5 år Förutsättningar Förskolan är byggd för två avdelningar. Vi arbetar i storarbetslag över hela förskolan,

Läs mer

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Lokal arbetsplan Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Naturvetenskap för små barn handlar om att observera och iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. Det gäller att för egen del som vuxen och

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad 2016-2017 Skutan Skeppet Glommagården Adolfsbergsskolans förskola 1 Vår verksamhetsidé Alla barn och vuxna ska känna sig välkomna i vår verksamhet. Det

Läs mer

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013 Arbetsplan 2012-2013 Normer och värden Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Handlingsplan för Ängstugans förskola läsåret 2012/2013

Handlingsplan för Ängstugans förskola läsåret 2012/2013 Handlingsplan för Ängstugans förskola läsåret 2012/2013 Detta dokument ligger till grund för arbetet i förskolan och innehåller nedbrutna mål från Lpfö98 (reviderad 2010) samt Nyköpings kommuns tjänstegarantier.

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Villekulla. Avdelning Svalan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Villekulla. Avdelning Svalan Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17 Förskolan Villekulla Avdelning Svalan 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan

Läs mer

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Förskola/avdelning Fyrås förskola Ort Fyrås Hammerdal Ansvarig förskolchef Ewa Ottosson Kontaktinformation Fyrås förskola småfattran Fyrås 565 830

Läs mer

Arbetsplan Violen Ht 2013

Arbetsplan Violen Ht 2013 Arbetsplan Violen Ht 2013 Normer och värden: MÅL VAD GÖRA HUR UTVÄRDERA HUR GICK DET Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar: - öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar - förmåga att ta

Läs mer

Arbetsplan för Violen

Arbetsplan för Violen Köpings kommun Arbetsplan för Violen Läsår 2015 2016 Administratör 2015 09 18 Lena Berglind, Ann Christine Larsson, Kristin Aderlind Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Arbetsplan läsåret 2012-2013

Arbetsplan läsåret 2012-2013 Arbetsplan läsåret 2012-2013 1 ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN BULLERBYN Förskolans mål Vi ger barnen förutsättningar att utveckla ett bra språk, både när det gäller det svenska språket men även andra modersmål.

Läs mer

för Havgårdens förskola

för Havgårdens förskola Verksamhetsplan för Havgårdens förskola H.t.2012- v.t.2013 Beskrivning av vår verksamhet Havgårdens förskola ingår i Nättraby rektorsområde och är den äldsta förskolan i området. Förskolan ligger centralt

Läs mer

Hällabrottets förskola

Hällabrottets förskola 1(7) 2016 06 15 Verksamhetsplan Hällabrottets förskola 2016/2017 2 förskolechef: Pernilla Nilsson 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Verksamhetsidé 4. Hällabrottets förskola års hjul (under arbete) 5.

Läs mer

Verksamhetsplan för Malmens förskolor

Verksamhetsplan för Malmens förskolor Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Enheter Smultron 1-3 år Hallon 1-3 år Jordgubben 3-5 år Lingon 3-5 år Nyponrosen 1-5 år Kullerbyttan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Gemensam Arbetsplan för Förskolan Innehållsförteckning:

Gemensam Arbetsplan för Förskolan Innehållsförteckning: Förskoleavdelningen Gemensam Arbetsplan för Förskolan 2011-2013 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 Vår vision Verksamheten i vårt område utgår från en gemensam grundsyn kring det kompetenta barnet, kunskap och lärande Verksamheten skall präglas av glädje, lust

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer