VERKSAMHETSPLAN Förskolan Solskenet 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN Förskolan Solskenet 2014"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN Förskolan Solskenet 2014

2 INNEHÅLL Vår verksamhet...2 NORMEN OCH VÄRDEN,värdegrund...3 Åtaganden...4 Mål inom området utveckling och lärande...5 Mål inom området lässkrivspråkmedvetenhet...6 Mål inom området matematik och naturkunskap...7 Mål inom området samverkan...8 Samverkan med skolan...8 Metoder för utvärdering och utveckling...9 Övriga åtagande...9 2

3 VERKSAMHETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN SOLSKENET VERKSAMHETSÅRET 2014 Vår verksamhet På Solskenet erbjuds en pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan består av en avdelning. Barnen delas även in i smågrupper i aktiviteter som riktar sig till yngre eller äldre barn. Vår barnsyn handlar om att sträva efter att inta barnets perspektiv. Att se varje barn som en kompetent, tänkande och unik människa med ett eget värde och rätt till integritet. Vi pedagoger önskar att bygga lärandet i förskolan på samspelet mellan barnen, miljön och oss vuxna och ser upplevelser och den egna nyfikenheten som själva grunden för lärandet. På Solskenet arbetar vi pedagoger utifrån läroplanen (Lpfö 98/2010) Tyresö kommuns styrdokument, samt våra egna åtaganden och mål. Vi använder oss av den litteratur som ingår i Stockholms universitets lärarutbildning av de lärarstuderande som antogs ht Den pedagogiska verksamheten skall utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barns ide'er skall tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet. (Lpfö 98/2010) Vi ser samarbetet med barnens föräldrar som viktigt och har utöver en hemsida, facebooksida, en levande kommunikation via veckobrev och mailkontakt med barnens föräldrar. Föräldrarna är även delaktiga i att utvärdera och påverka genom föräldramöten, enkäter och samtal kring det enskilda barnet. Under ht 2013 erbjöds föräldrarna att vara delaktiga i de projekt som ingick i förskolan. Bland annat i ett miniprojekt kring barnens frukostvanor hemma, samt genom att förskolan använde litteratur som en förälder skänkte. Även i ett genusprojekt som pågick under ht 2013 gavs föräldrarna möjlighet till inflytande. I förskolans hall finns en förslagslåda där föräldrar kan lämna förslag på matrecept med mera. Föräldrarna ansvarar för förskolans vårutflykt. Beträffande det pedagogiska innehållet i verksamheten anser pedagogerna i förskolan att de med sin utbildning har bästa förutsättningarna att styra över lärandet och utveckling inom de ämnen som ingår i en förskolas vardag. Ämnen såsom språkmedvetenhet, tidig läs-och skrivutveckling, förskolematematik, narurkunskap etc. Föräldrarna ges tillfälle till synpunkter och delaktighet genom att de delges den pedagogiska dokumentationen som förskolan synliggör via väggdokumentation, veckobrev samt via facebooksida. Förskolan ska ansvara för at vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten Att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan (Lpfö 98/2010).

4 3 NORMEN OCH VÄRDEN Åtaganden utifrån ålder och mognad tar barnen kontinuerligt del av aktuella delar i förskolans värdegrund samt i vår gemensamma värdegrund. Värdegrund På Solskenet har vi tagit begreppen öppenhet, respekt, ansvar, solidaritet (Läroplanen) och satt dem in ide sammanhang som rör förskolan samt arbetet med barnen. Öppenhet-Vi är öppna med barnen och svarar ärligt på deras frågor. Vi strävar efter att använda en lyssnande pedagogik där vi ställer barnens berättande och funderingar i fokus. Vi erkänner att vi vuxna inte vet eller kan allt. Vi anser att liksom barnen kan lära av oss, kan vi lära av barnen. Vi ser samspelet mellan oss pedagooger och barnen som viktigt och värdefullt. Vi försöker visa öppenht och respekt gentmot föräldrarna genom att vara raka och ärliga samt genom att vara tydliga med förskolans regler etc. Vi menar att det är lika viktigt att vi pedagoger får säga vad vi anser som att föräldrar får det. För oss är "högt till tak" att båda parter har rätt att uttrycka åsikter utan att det innebär konflikter. Vi vill visa respekt för föräldrar som individer och vi vill ge oss tid att lyssna. Samtidigt förväntar vi oss det samma från barnens föräldrar. Vi pedagoger ser det även som viktigt att behandla varnadra med respekt, och är öppna och ärliga gentemot varandra. Vi strävar efter att vara flexibla och öppna för nytänkande och förändringar, samtidigt som vi ser det viktigt att våga vara tydliga med förskolans regler. Vi ska kunna ge beröm, samt även kunna ge och ta kritik med lyhördhet och ha förmåga att leva sig in i hur mottagaren tar emot det som sägs. Respekt-Vi vill visa barnen respekt genom att ha god hörstyrka, det vill säga lyssna till det barnet vill säga samt genom att ge varje barn språkutrymme. Vi vill lyssna till och respektera varje barns tankar och funderingar. Vi vill vidga vår syn på barnens möjlighet att forma sin miljö genom att bjuda in till delaktighet där vi vuxna tidigare ensamt besämt regler eller ordnat barnens lärandemiljö. Detta gäller framförallt i spontana leksituationer där vi tidigare satt gränser. Vi pedagoger skall visa varandra respekt genom att respektera varandras åsikter även när de går isär. Solidaritet- Vi skall visa vår solidaritet genom att visa och synliggöra att ingen är annorlunda utan att vi alla är olika. Vi skall lyfta varje barns förmågor och ge dem lika värde. Vi skall tydligt visa att vi vuxna finns till hands för barnen. Vi skall vara tydliga med att alla har lika värde oberoende kön, religion eller kulturell tillhörighet.vi skall visa respekt för föräldrarna och respektera deras religon, kultur med mera. Vi pedagoger skall vara solidariska med varandra, vara lojala och ta ett gemnsamt ansvar. Vi skall visa varandra hänsyn och sträva efter att vara rättvisa mot varandra. Ansvar- Vi skall ta ansvar för att varje barn känner trygghet, glädje och samhörighet i sin vardag i förskolan. Vi skall se till att inget barn känner sig utanför gemenskapen och leken. Vi skall vara goda vuxna förebilder genom vårt sätt att handla samt gnom vårt språkbruk. Vi skall ta ansvar för vårt samarbete med föräldrarna genom att informera om verksamheten samt genom att berätta om/när något särskilt hänt under dagen, eller om några förändringar inom organisationen r aktuella. Vi skall kunna motivera vad vi gör samt varför. Vi skall verka för ett demokratiskt arbetsklimat samt ta ansvar för våra arbetsuppgifter.

5 4.1 ÅTAGANDEN Inom området normen och värden Alla barn skall erbjudas en trygg och säker miljö varje enskilt barn skall känna sig trygg i gruppen Barnen tar kontinuerligt del av aktuella delar i likabehandlingsplanen samt i förskolans gemensamma värdegrund. Ett exempel är vt 2014 då vi arbetar aktivt med att motverka mobbning genom ett bokprojket med boken IS och SOL som riktar sig mot barn i förskoleålder. Inom området utveckling och lärande Barnens språkmedvetenhet stimuleras dagligen genom samtal och högläsning. Genom att en av pedagogerna är utbildat andraspråkslärare, har pedagogerna goda metoder att möta de barn i gruppen som ej har svenska som modersmål. Förskolan arbetar på ett aktivt och lustfylld sätt med olika matematiska begrepp samt med naturkunskap, ofta i form av miniprojekt. Varje barn har dokumentation kring sittl ärande och subjektskapande. Barnen deltar dagligen i någon aktivitet där sång och musik ingår. Inom området samverkan varje förälder erbjuda utvecklingssamtal kring sitt barn. Vi följer de lokala samverknsplanen förskola/kola. Övrigt Förskolan serveras en balanserad och näringsrik kost som lagas på plats.

6 4.2 MÅL INOM OMRÅDET UTVECLING OCH LÄRANDE Mål 1. Barn uppmuntras att lära sig ta hänsyn samt hjälpa varandra och andra Varje barn skall få möjlighet att utveckla sitt känsloliv och lära sig att vara en bra kompis, samt i det dagliga livet ta med sig detta och praktisera det i sitt handlande. Samt visa respekt för allt levande och vara aktsam om sin närmiljö. Att varje barn skall öva sig i att uttrycka sina åsikter, motivera dem samt stå för dem. Detta gör vi genom att:i förskolan tränar vi och praktiserar turordning i de situationer då det är möjligt. De äldre barnen uppmuntras att hjälpa de yngre. Barnen lär sig att acceptera att man kan ha och har olika behov. De görs bland annat medvetna om detta genom samtal i olika rutinsituationer, så som vid vila, matsituationer, av- och påklädningsitauationer med mera. I förskolan använder vi oss ofta av kamratstödjande undervisning, t ex i tidig skriv- och läsaktiviteter riktade mot förskoleåldern. I situationer då vi avbryter viss lek är vi tydliga med att tala om varför. Vi pedagoger strävar efter att vara goda förebilder genom att visa på praktiska exempel påmgod kamratskap. När vi är ute i naturen fångar vi upp barnens frågor och funderingar samt iakttagelser. Vi nämner saker vid deras rätta namn etc. Syftet är att väcka barnens intresse för naturenoch allt levande. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman ochlivsfrågor i vardagen. (Lpfö 98/2010) Mål 2Att vara medveten om genusproblematiken och inte föra över färdiga könsroller/föreställningar till barnen Det gör vi genom att: Inte "gruppera" barnen efter kön Inte haka på eller uppmuntra till färdiga föreställningar kring könsrolletillhörighet. Vi har en tillåtande attityd till icke stereotypa lekar. Vi uppmuntrar barnen att inta nya lekroller där de får möjlighet att positionera sig över traditionella könsroller/mönster. Vi är medvetna om vårt eget språkbruk och uppmuntrar inte till kommentarer som pekar ut ett bestämd köns egenskaper. Vi problematiserar färdiga föreställningar genom att ställa "öppna frågor" som "Kan man inte?" "Är inte flickor också?" i de situationer där vi upplever att barn och /eller föräldrar blir låsta av att tänka kring kön. Vt 2013 hade vi ett Genusworkshop där barnens föräldrarna var inbjudna att samverka. Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjlighet att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Lpfö 98/2010)

7 5 Mål 3 Att synliggöra barnens förmågor och ge barnen möjlighet att använda sig av varandras kunskaper och kompetenser. Att sätta ljus på barnens tankar och ge barnens tankar värde. Att både barn och pedagoger får syn på barnets läroprocesser. Att ta till vara barnens nyfikenhet att lära. Att barnet får utveckla sin fantasi och kreativa förmåga. Detta gör vi genom att: Genom återkoppling i barnens egen dokumentation. Samt genom återkoppling till dokumentation i form foton / film / spaltdokumentation med mera. Vi samtalar med barnen om vad de tycker om att göra. Vi arbetar med barnen i olika projekt där vi gemensamt söker fakta och kunskap. Barnen uppmuntr i projektarbete att delge oss pedagoger, samt varandra om sina kunskaper och erfarenheter inom det område vi arbetar med. Vi arbetar medvetet med att barnen själv ska ordna sin lek- och lärandemiljö. Framförallt genom att vidga vår egen syn på barnens lärande genom lek samt se det unika lärandet som uppstår i spontanleken. Genom att vi pedagoger är medvetna om att vi sätter ramarna för möjligheterna till fri lek och skapande kan vi öppna barnens väg till ett för barnet synligt och mer lustfylld lärande. Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus om utomhus. (Lpfö 98/2010) Mål 4. Att främja barnens läs- skriv samt språkmedvetenhet Varje barn skall kunna använda sitt språk för att förmedla sina behov, känslor och åsikter till omvärlden. Barn som harsvenska som sitt andra språk, ska bli starka i både sitt modersmål och i svenska. Varj barn ska utveckla sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar. Detta gör vi genom att: Vi arbetar med olika projekt där vi tar tillvara barnens multispråkliga förmågor genom att vi lyssnar på och dokumenterar när barnen samspelar med varandra och oss pedagoger. Under projektens gång har vi småmöten där vi tillsammans med barnen gör återblick i dokumentation med syftet att synliggöra barnens läroprocesser för både barnen och oss pedagoger. Vi använder språklekar, språkpåsar i de dagliga aktiviteter. Vi uppmuntrar föräldrar med annat modersmål än svenska att dela med sig av ord och uttryck som vi pedagoger och barn kan lära oss att säga. Vi är noga med att benämna saker vid deras rätta namn samt att använda ord som ligger "snäppet över" barnens ordförråd för att på så sätt stimulera barnens språkmedvetenhet samt ordförråd. Vi pedagoger är medvetna om hur ett andraspråk utvecklas och observerar varje enskild barns språkprocess. Vi uppmuntrar till lek som stuimulerar barnens multispråklig förmåga d.v.s att barnen i lek lär sig att använda och kommunicera med symbolspråk genom ord, musik, bild, gester och dans. Vi är uppmärksamma på "vårtecken" som indikerar lärande. Vi uppmärksammar olika faser som den Undersöknde- Upptäckande-samt Medvetna fasen som ledertill skriftspråkliga insikter. Vi går

8 6 bokstavspromenader i vår utemiljö, samt är noga med att synliggöra bokstäver i innemiljön..t ex genom att tillsammans med barnen sätta upp bokstäver som visar hur ett föremål som exempelvis fönster stavas. Bokstäverna sätts upp bredvid fönstret för att göra skrivandet konkret och begripligt. Förskolan skall sträva efter att vaje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.(lpfö 98/2010) Synliggöra /medvetandegöra barnen om det matematiska och naturvetnskapliga sammanhanget i vardagen. Att hjälpa barnen att upptäcka matematiken i vardagen. Att stimulera barnens nyfikenhet och begynnande förståelse av matematiskt tänkande. Att upptäcka och utveckla barnens förmatmatiska kunskaper och erfarenheter. Att tillsammans med barnen urskilja, utforska och samtala om naturvetenskap. Detta gör vi genom att: Vi ställer öppna frågor som innebär att svaret kan bli olika beroende på hur man varierar förutsättningarne. T ex när barnen ägnar sig åt olika poblemlösningar i konstruktionslek med klossar, kapplastavar med mera. På de öppna frågorna finns många svar, vilket gör att barnen lär sig argumentera för sina lösningar. Vi läser sagor/berättelser med utgångspunkten att jämföra antal, form, storlek, läge med mera. Vi samtalar med, samt intervjuar barnen för att få synpå deras förmatematiska kunskaper och färdigheter. I ett projekt under Ht 2013 ritade barnen sina rum och berättade om de olika föremålen i rummet, avstånd och storlek. Vi jämförde och mätte i förskolans lokaler. Vi använder matsituationer, såsom fruktstund, till att prata matematik. Vi ställer frågor som Hur många är vi? Hur skall vi dela? Finns det lika många äppelbitar i samma hög? Hur långt är ett äppelskal? Vi går form och mönsterpromenader. Vi letar former och mönster i näromrdet. Vi uppmuntrar barnen att rita av former och mönster samt få syn på dem både i inom- och utomhusmiljön. Vi arbetar med olika matteprojekt. Vi arbetar med olika naturkunskapsprojekt. Nu under vt 2014 arbetar vi med ett Bi projekt då vi bland annat ska sätta upp bon i form av rör för att rädda bina som håller på att bli utrotade. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. (Lpfö 98/2010) samt att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturkunskap (Lpfö 98/2010)

9 7 MÅL INOM OMRÅDET SAMVERKAN Föräldrar ska ha insyn i verksamheten och barn och föräldrar ska ha möjlighet att påverka verksamheten. Vi skall efter bästa förmåga komplettera hemmet så att barnet kan utvecklas rikt och mångsidigt. Detta gör vi genom att: Under hela året dokumentera barnens vardag i förskolan genom att vi fotograferar. Till jul får varje barn en fotobok med bilder kopplat till läroplans mål. Resultat av kommunens årliga föräldraenkät utvärderas på föräldramöte. På föräldramöten hänvisar vi även till Likabehandlingsplan samt läroplaner och andra styrdokument som finns tillgängliga för samtliga föräldrar att ta dela av. Vi informerar och uppdaterar förskolans regler genom att skicka ut mail till samtliga. Varje vecka skickas ett veckobrev ut via mail där föräldrar får inblick i verksamheten. Samtliga föräldrar får en välutarbetat IUP (utvecklingsplan)på sitt barn där områden som Utveckling och lärande med mera tas upp. Varje förälder erbjuds samtal. Vid behov gör vi återkopplingar via mail kring det enskilda barnets behov och utveckling i förskolan. Om /när föräldrar kommer med förslag till aktiviteter, både sådana som förskolan kan anordna, sat som de själv kan ansvara för, försöker vi om möjligt ta till vara deras önskemål och se till att de genomförs. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande. (Lpfö 98/2010) Mål 7 Att tillsammans med föräldrarna främja barnens hälsa Att varje barn utvecklar sin kondition, motorik och kroppsuppfattning. Att varj barn utvcklar sin kreativitet och leklust i rörelser såvälinom- som utomhus. Att utomhusvistelsen erbjuder glädje, stimulans samt främjar barnets nyfikenhet. Att medvetandegöra barnen och deras föräldrar om kostens betydelse för hälsa och välbefinnande. Att inspirera och uppmuntra barnen att smaka på allt som serveras. Detta gör vi genom att: Daglig utevistelse i skog och mark/och eller i olika lekparker. Vi arbetar medvetet med att uppmuntra barnen att klara av olika utmaningar som t ex utevistelsen kaninnehålla i form av kuperad terräng osv. Barnn får hemlagad kost samt frukt och grönsaker varje dag. Vi uppdaterar oss ständigt om Livsmedelverkets senaste rekommendationer kring barns kostintag. Vi anammar själv en sund livsstil med vettig kost och motíon. SAMVERKAN MED SKOLAN Vid övergång från förskola till skola sker ett överlämningssamtal mellan förskola och skola, samt ett utskolningssamtal med barn och föräldrar. Föräldrarna ansvarar för inskolning till skola och fritidshem.

10 8 Metoder för utvärdering och utveckling På Solskenet arbetar vi utifrån en reflekterande praktik. Vi pedagoger reflekterar kontinuerligt över vår verksamhet samt har aktivt arbetat med aktionsforskning på egna praktiken under ett arbete som ingått i en av pedagogernas universitetsstudier. Aktionsforskningen har gett oss pedagoger god insyn i den egna praktiken samt gett oss verktyg för att få syn på både utvecklingsmöjligheter samt se behov av eventuella åtgärder. En dokumentation på denna aktionsforskning går att läsa i en uppsats som ligger på förskolans hemsida. I förskolans olika projektarbeten arbetar vi med både formativ och summativ bedömning tillsammans med barnen samt oss pedagoger emellan. I den formativa bedömningen gör vi återblick och stannar upp för att utvärdera tillsammans under arbetets gång. Bedömningen blir således ofta det som för projektet vidare. I den summativa bedömningen går vi tillbaka efter det att vi avslutat projektet och ser hur det blev för att om möjlig utveckla eller ändra vid nästa projekt. Vi använder oss av observationer i form av spaltobservation, foton, barnens teckningar och ibland ljudinspelningar. Barnsäkerhet Utifrån kravet om en barnsäker miljö har förskolan följande handlingsplaner Handlingsplan i händelse av brand- Personal går igenom planen varje termin så att den alltid är aktuell. Ny personal får tillgång till planen. Handlingsplan vid utflykter- Ansvarsfördelningen är tydlig för samtliga i personalgruppen. Telefonochtelefonnummer finns till hands. Handlingsplan i händelse av att ett barn försvinner- Planen har gåtts igenom med samtliga av förskolans personal och är alltid aktuell Likabehandlingsplan Klagomålshanteringsdokument

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola 1(8) Lokal arbetsplan Skåpafors förskola 2011/2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 5 2.4 Förskola och

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014 Blåbärets pedagogiska planering ht- 2013/v t - 2014 Normer och värden Mål från Läroplanen:. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.. Förskolan ska

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet 2013-06-03/Lena Mattisson 1 Innehåll Universums förskola... 3 Förskolans uppdrag...

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden 2012-06-27 Sid 1 (8) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Glöden S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan 2012-06-27 Sid 1 (9) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Gnistan S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

PLäroplan för förskolan Lpfö 98

PLäroplan för förskolan Lpfö 98 PLäroplan för förskolan Lpfö 98 Ö 98 Lpfö 98 Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 91 90 Fax: 08-690 91 91 E-post: order.fritzes@nj.se www.fritzes.se Best.nr 06:937 ISBN

Läs mer

En förskola där kunskap och människor växer. Lokal arbetsplan för förskolorna i Tallboda. 2010 augusti. Utbildningskontoret. Förskolor Tallboda

En förskola där kunskap och människor växer. Lokal arbetsplan för förskolorna i Tallboda. 2010 augusti. Utbildningskontoret. Förskolor Tallboda Utbildningskontoret Förskolor Tallboda Paviljongen Lokal arbetsplan för förskolorna i Tallboda 2010 augusti En förskola där kunskap och människor växer. Innehåll 2. Tidsplan för kvalitetsredovisningens

Läs mer

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015 Tallbacka Förskoleenhet Förskolan Augustendal Verksamhetsplan Läsår 2014/2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Borgens förskola avdelning Örnen 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Örnen - 2015/2016 Enhet Örnen Förskoleverksamhet för 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013

VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013 1 (6) Datum VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013 MÅLOMRÅDE o LPFÖ Barn i åldern 1-5 år introduceras i begreppet lärstilar. Statliga mål: Alla pedagoger arbetar utifrån lokal pedagogisk planering.

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen Lokal arbetsplan för Föräldrakooperativet Krokodilen vårterminen 2010 Inledning Läroplanen för förskolan, Lpfö -98 All verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö -98. Förskolan skall lägga grunden

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Bengster Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011

TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011 TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011 Avdelning Vildvittran -Timmerslätts förskola- Teamplanen beskriver den pedagogiska verksamheten utifrån de mål och målområden som anges i den lokala arbetsplanen. Den lokala

Läs mer

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS.

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. Dalens förskolor består av fyra förskolor, med sammanlagt

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA för 2012-13 13 KÄLLGATANS FÖRSKOL OLA Värdegrund och genus Vi har kommit olika långt i vårt arbete med kompissolen. Vi diskuterar genusperspektivet kontinuerligt och inser svårigheten då vi alla är präglade

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola 2012-2013 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 3.

Läs mer

Äventyrspedagogik i förskolan

Äventyrspedagogik i förskolan Äventyrspedagogik i förskolan Här nedan beskrivs hur man genom att arbeta med äventyrspedagogik i förskolan kan utgå från läroplanen för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2010). Sammanställningen är gjord

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

PEDAGOGISK PLANERING

PEDAGOGISK PLANERING PEDAGOGISK PLANERING Avdelning: Skogs- och Sockermyran Termin: HT 2011 och VT 2012 Datum: Augusti 2011 Berörd personal: Anna, Ellinor, Si-Mona, Susanne, Madde, Annelie och Jimmy Barns inflytande Mål utifrån

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012 Avdelning: Brogårds förskola Det systematiska kvalitetsarbetet MÅL för vår verksamhet 2011/2012 Brogårds förskolas verksamhetsidé, som tar stöd i den reviderade

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål Nygårds Förskola Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2010 Rektor: Lennart Skåål 1 Inledning Syftet med kvalitetsredovisningen är följande: Vårdnadshavare, politiker och andra intressenter får en god

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Junibacken. Tallkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Junibacken. Tallkotten BARN OCH UTBLIDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Junibacken Tallkotten Normer och värden Lpfö 98 Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Dokumentera med ipad i förskolan

Dokumentera med ipad i förskolan Dokumentera med ipad i förskolan "Via pedagogisk dokumentation har vi möjlighet att se barnet på nytt - om och om igen - och vi gör oss synliga för oss själva." Monica Niemi Dokumentera med text och bild

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Inledning och organisation Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Enhet: Fiolbackens förskola Förskolans/skolans namn samt ev. logga: Fiolbackens förskola ekonomisk

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Kvalitetsredovisning 13-14 Delfinen

Kvalitetsredovisning 13-14 Delfinen Kvalitetsredovisning 13-14 Delfinen 1.1 Organisation Avdelning: Delfinen Antal barn: 16 Antal pojkar: 7 Antal flickor: 9 Antal flerspråkiga barn: 1 Dessa språk är representerade: Svenska och Polska 3.

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11

HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11 HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11 Augusti 15-16 planeringsdagar Inskolning introduktion av grundverksamhet APT onsd. 24/8 kl. 1615-1815 (enheten)

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Innehåll: Profil och Vision Koppling till styrdokument Koppling till värdegrunden Äventyrpedagogiken integrerad i verksamheten Verksamhetsplanen är gjord av: Marlene Curan Lena

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Resultatredovisning. Läsåret 2013/2014. Bergakottens förskola

Resultatredovisning. Läsåret 2013/2014. Bergakottens förskola Resultatredovisning Läsåret 2013/2014 Bergakottens förskola Utvärdering av målen i Västerås utbildningsplan I Västerås hålls den pedagogiska utvecklingen levande och lägger grunden för barns lärande samt

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul.

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul. September 2015 Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016 Förutsättningar 25 inskrivna barn 2 avdelningar, Nyckelpigan 1-3 år och Fjärilen 3-5 år 2 förskollärare och 3 barnskötare Förskolan ligger

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Prärien Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Teamplan Delfinen. Inledning: Normer och värden: Mål;

Teamplan Delfinen. Inledning: Normer och värden: Mål; Sandra, Lena, Ewa och Linda 1/11-2010 Teamplan Delfinen Inledning: På vår avdelning har vi 23 barn och 5 pedagoger. Vi som jobbar här heter Sandra, Ewa, Linda, Lena och Barbro. Barbro är planerare och

Läs mer

Datum för utvecklingssamtalet

Datum för utvecklingssamtalet Dokumentation för Datum för utvecklingssamtalet Normer och värden Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Våra profileringsmål Vi vill främja att alla mår bra till kropp och själ. Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.

Läs mer

Edens lokala arbetsplan

Edens lokala arbetsplan Edens lokala arbetsplan Förskolan 2015-09-03 Innehållsförteckning för kristen inriktning och kulturprofil 2 Edens gemensamma värdegrund 3 Normer och värden 4 Utveckling och lärande 5 Barnens ansvar och

Läs mer

Arbetsplan. Brage, Saga och Ymer förskolor

Arbetsplan. Brage, Saga och Ymer förskolor Brage, Saga och Ymer förskolor 1 Vision På Brage Saga och Ymer förskolor strävar vi efter att se kunskap som något som skapas i samspel, i dialog mellan människor och mellan människan och hennes omvärld.

Läs mer

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara trygg, rolig och lärorik. Alla barn skall känna en tillhörighet, gemenskap och

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Arbetsplan. Lillbergetsförskola 2014/2015 Avd 7. Barn och utbildning

Arbetsplan. Lillbergetsförskola 2014/2015 Avd 7. Barn och utbildning Arbetsplan Lillbergetsförskola 2014/2015 Avd 7 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Montessoriförskolan Paletten / Dotorp Läsår 2010/2011 Sig-Britt Karlsson Rektor Normer och värden Mål: Att varje barn utvecklar: Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Förmåga

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

FÖRSKOLAN FINGER-BORGENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016

FÖRSKOLAN FINGER-BORGENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 Stensättarvägen 1 444 53 Stenungsund tel. 844 30 FÖRSKOLAN FINGER-BORGENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 Innehållsförteckning Ange kapitelrubrik (nivå 1)... 1 Ange kapitelrubrik (nivå 2)... 2 Ange kapitelrubrik

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Öckerö förskola 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2-3 Definition av kränkande behandling

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Framtagen oktober 2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskola: Regnbågen Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning Bild: Grimms. På vår förskola ska alla känna sig trygga

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Barnens Hus Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Markera verksamheter som planen avser Förskola Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Fritidshem Gymnasium Gymnasiesärskola

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation

Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation 2012-12-07 1 Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation Språk och kommunikation Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människan sin

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer