VERKSAMHETSPLAN Förskolan Solskenet 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN Förskolan Solskenet 2014"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN Förskolan Solskenet 2014

2 INNEHÅLL Vår verksamhet...2 NORMEN OCH VÄRDEN,värdegrund...3 Åtaganden...4 Mål inom området utveckling och lärande...5 Mål inom området lässkrivspråkmedvetenhet...6 Mål inom området matematik och naturkunskap...7 Mål inom området samverkan...8 Samverkan med skolan...8 Metoder för utvärdering och utveckling...9 Övriga åtagande...9 2

3 VERKSAMHETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN SOLSKENET VERKSAMHETSÅRET 2014 Vår verksamhet På Solskenet erbjuds en pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan består av en avdelning. Barnen delas även in i smågrupper i aktiviteter som riktar sig till yngre eller äldre barn. Vår barnsyn handlar om att sträva efter att inta barnets perspektiv. Att se varje barn som en kompetent, tänkande och unik människa med ett eget värde och rätt till integritet. Vi pedagoger önskar att bygga lärandet i förskolan på samspelet mellan barnen, miljön och oss vuxna och ser upplevelser och den egna nyfikenheten som själva grunden för lärandet. På Solskenet arbetar vi pedagoger utifrån läroplanen (Lpfö 98/2010) Tyresö kommuns styrdokument, samt våra egna åtaganden och mål. Vi använder oss av den litteratur som ingår i Stockholms universitets lärarutbildning av de lärarstuderande som antogs ht Den pedagogiska verksamheten skall utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barns ide'er skall tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet. (Lpfö 98/2010) Vi ser samarbetet med barnens föräldrar som viktigt och har utöver en hemsida, facebooksida, en levande kommunikation via veckobrev och mailkontakt med barnens föräldrar. Föräldrarna är även delaktiga i att utvärdera och påverka genom föräldramöten, enkäter och samtal kring det enskilda barnet. Under ht 2013 erbjöds föräldrarna att vara delaktiga i de projekt som ingick i förskolan. Bland annat i ett miniprojekt kring barnens frukostvanor hemma, samt genom att förskolan använde litteratur som en förälder skänkte. Även i ett genusprojekt som pågick under ht 2013 gavs föräldrarna möjlighet till inflytande. I förskolans hall finns en förslagslåda där föräldrar kan lämna förslag på matrecept med mera. Föräldrarna ansvarar för förskolans vårutflykt. Beträffande det pedagogiska innehållet i verksamheten anser pedagogerna i förskolan att de med sin utbildning har bästa förutsättningarna att styra över lärandet och utveckling inom de ämnen som ingår i en förskolas vardag. Ämnen såsom språkmedvetenhet, tidig läs-och skrivutveckling, förskolematematik, narurkunskap etc. Föräldrarna ges tillfälle till synpunkter och delaktighet genom att de delges den pedagogiska dokumentationen som förskolan synliggör via väggdokumentation, veckobrev samt via facebooksida. Förskolan ska ansvara för at vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten Att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan (Lpfö 98/2010).

4 3 NORMEN OCH VÄRDEN Åtaganden utifrån ålder och mognad tar barnen kontinuerligt del av aktuella delar i förskolans värdegrund samt i vår gemensamma värdegrund. Värdegrund På Solskenet har vi tagit begreppen öppenhet, respekt, ansvar, solidaritet (Läroplanen) och satt dem in ide sammanhang som rör förskolan samt arbetet med barnen. Öppenhet-Vi är öppna med barnen och svarar ärligt på deras frågor. Vi strävar efter att använda en lyssnande pedagogik där vi ställer barnens berättande och funderingar i fokus. Vi erkänner att vi vuxna inte vet eller kan allt. Vi anser att liksom barnen kan lära av oss, kan vi lära av barnen. Vi ser samspelet mellan oss pedagooger och barnen som viktigt och värdefullt. Vi försöker visa öppenht och respekt gentmot föräldrarna genom att vara raka och ärliga samt genom att vara tydliga med förskolans regler etc. Vi menar att det är lika viktigt att vi pedagoger får säga vad vi anser som att föräldrar får det. För oss är "högt till tak" att båda parter har rätt att uttrycka åsikter utan att det innebär konflikter. Vi vill visa respekt för föräldrar som individer och vi vill ge oss tid att lyssna. Samtidigt förväntar vi oss det samma från barnens föräldrar. Vi pedagoger ser det även som viktigt att behandla varnadra med respekt, och är öppna och ärliga gentemot varandra. Vi strävar efter att vara flexibla och öppna för nytänkande och förändringar, samtidigt som vi ser det viktigt att våga vara tydliga med förskolans regler. Vi ska kunna ge beröm, samt även kunna ge och ta kritik med lyhördhet och ha förmåga att leva sig in i hur mottagaren tar emot det som sägs. Respekt-Vi vill visa barnen respekt genom att ha god hörstyrka, det vill säga lyssna till det barnet vill säga samt genom att ge varje barn språkutrymme. Vi vill lyssna till och respektera varje barns tankar och funderingar. Vi vill vidga vår syn på barnens möjlighet att forma sin miljö genom att bjuda in till delaktighet där vi vuxna tidigare ensamt besämt regler eller ordnat barnens lärandemiljö. Detta gäller framförallt i spontana leksituationer där vi tidigare satt gränser. Vi pedagoger skall visa varandra respekt genom att respektera varandras åsikter även när de går isär. Solidaritet- Vi skall visa vår solidaritet genom att visa och synliggöra att ingen är annorlunda utan att vi alla är olika. Vi skall lyfta varje barns förmågor och ge dem lika värde. Vi skall tydligt visa att vi vuxna finns till hands för barnen. Vi skall vara tydliga med att alla har lika värde oberoende kön, religion eller kulturell tillhörighet.vi skall visa respekt för föräldrarna och respektera deras religon, kultur med mera. Vi pedagoger skall vara solidariska med varandra, vara lojala och ta ett gemnsamt ansvar. Vi skall visa varandra hänsyn och sträva efter att vara rättvisa mot varandra. Ansvar- Vi skall ta ansvar för att varje barn känner trygghet, glädje och samhörighet i sin vardag i förskolan. Vi skall se till att inget barn känner sig utanför gemenskapen och leken. Vi skall vara goda vuxna förebilder genom vårt sätt att handla samt gnom vårt språkbruk. Vi skall ta ansvar för vårt samarbete med föräldrarna genom att informera om verksamheten samt genom att berätta om/när något särskilt hänt under dagen, eller om några förändringar inom organisationen r aktuella. Vi skall kunna motivera vad vi gör samt varför. Vi skall verka för ett demokratiskt arbetsklimat samt ta ansvar för våra arbetsuppgifter.

5 4.1 ÅTAGANDEN Inom området normen och värden Alla barn skall erbjudas en trygg och säker miljö varje enskilt barn skall känna sig trygg i gruppen Barnen tar kontinuerligt del av aktuella delar i likabehandlingsplanen samt i förskolans gemensamma värdegrund. Ett exempel är vt 2014 då vi arbetar aktivt med att motverka mobbning genom ett bokprojket med boken IS och SOL som riktar sig mot barn i förskoleålder. Inom området utveckling och lärande Barnens språkmedvetenhet stimuleras dagligen genom samtal och högläsning. Genom att en av pedagogerna är utbildat andraspråkslärare, har pedagogerna goda metoder att möta de barn i gruppen som ej har svenska som modersmål. Förskolan arbetar på ett aktivt och lustfylld sätt med olika matematiska begrepp samt med naturkunskap, ofta i form av miniprojekt. Varje barn har dokumentation kring sittl ärande och subjektskapande. Barnen deltar dagligen i någon aktivitet där sång och musik ingår. Inom området samverkan varje förälder erbjuda utvecklingssamtal kring sitt barn. Vi följer de lokala samverknsplanen förskola/kola. Övrigt Förskolan serveras en balanserad och näringsrik kost som lagas på plats.

6 4.2 MÅL INOM OMRÅDET UTVECLING OCH LÄRANDE Mål 1. Barn uppmuntras att lära sig ta hänsyn samt hjälpa varandra och andra Varje barn skall få möjlighet att utveckla sitt känsloliv och lära sig att vara en bra kompis, samt i det dagliga livet ta med sig detta och praktisera det i sitt handlande. Samt visa respekt för allt levande och vara aktsam om sin närmiljö. Att varje barn skall öva sig i att uttrycka sina åsikter, motivera dem samt stå för dem. Detta gör vi genom att:i förskolan tränar vi och praktiserar turordning i de situationer då det är möjligt. De äldre barnen uppmuntras att hjälpa de yngre. Barnen lär sig att acceptera att man kan ha och har olika behov. De görs bland annat medvetna om detta genom samtal i olika rutinsituationer, så som vid vila, matsituationer, av- och påklädningsitauationer med mera. I förskolan använder vi oss ofta av kamratstödjande undervisning, t ex i tidig skriv- och läsaktiviteter riktade mot förskoleåldern. I situationer då vi avbryter viss lek är vi tydliga med att tala om varför. Vi pedagoger strävar efter att vara goda förebilder genom att visa på praktiska exempel påmgod kamratskap. När vi är ute i naturen fångar vi upp barnens frågor och funderingar samt iakttagelser. Vi nämner saker vid deras rätta namn etc. Syftet är att väcka barnens intresse för naturenoch allt levande. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman ochlivsfrågor i vardagen. (Lpfö 98/2010) Mål 2Att vara medveten om genusproblematiken och inte föra över färdiga könsroller/föreställningar till barnen Det gör vi genom att: Inte "gruppera" barnen efter kön Inte haka på eller uppmuntra till färdiga föreställningar kring könsrolletillhörighet. Vi har en tillåtande attityd till icke stereotypa lekar. Vi uppmuntrar barnen att inta nya lekroller där de får möjlighet att positionera sig över traditionella könsroller/mönster. Vi är medvetna om vårt eget språkbruk och uppmuntrar inte till kommentarer som pekar ut ett bestämd köns egenskaper. Vi problematiserar färdiga föreställningar genom att ställa "öppna frågor" som "Kan man inte?" "Är inte flickor också?" i de situationer där vi upplever att barn och /eller föräldrar blir låsta av att tänka kring kön. Vt 2013 hade vi ett Genusworkshop där barnens föräldrarna var inbjudna att samverka. Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjlighet att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Lpfö 98/2010)

7 5 Mål 3 Att synliggöra barnens förmågor och ge barnen möjlighet att använda sig av varandras kunskaper och kompetenser. Att sätta ljus på barnens tankar och ge barnens tankar värde. Att både barn och pedagoger får syn på barnets läroprocesser. Att ta till vara barnens nyfikenhet att lära. Att barnet får utveckla sin fantasi och kreativa förmåga. Detta gör vi genom att: Genom återkoppling i barnens egen dokumentation. Samt genom återkoppling till dokumentation i form foton / film / spaltdokumentation med mera. Vi samtalar med barnen om vad de tycker om att göra. Vi arbetar med barnen i olika projekt där vi gemensamt söker fakta och kunskap. Barnen uppmuntr i projektarbete att delge oss pedagoger, samt varandra om sina kunskaper och erfarenheter inom det område vi arbetar med. Vi arbetar medvetet med att barnen själv ska ordna sin lek- och lärandemiljö. Framförallt genom att vidga vår egen syn på barnens lärande genom lek samt se det unika lärandet som uppstår i spontanleken. Genom att vi pedagoger är medvetna om att vi sätter ramarna för möjligheterna till fri lek och skapande kan vi öppna barnens väg till ett för barnet synligt och mer lustfylld lärande. Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus om utomhus. (Lpfö 98/2010) Mål 4. Att främja barnens läs- skriv samt språkmedvetenhet Varje barn skall kunna använda sitt språk för att förmedla sina behov, känslor och åsikter till omvärlden. Barn som harsvenska som sitt andra språk, ska bli starka i både sitt modersmål och i svenska. Varj barn ska utveckla sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar. Detta gör vi genom att: Vi arbetar med olika projekt där vi tar tillvara barnens multispråkliga förmågor genom att vi lyssnar på och dokumenterar när barnen samspelar med varandra och oss pedagoger. Under projektens gång har vi småmöten där vi tillsammans med barnen gör återblick i dokumentation med syftet att synliggöra barnens läroprocesser för både barnen och oss pedagoger. Vi använder språklekar, språkpåsar i de dagliga aktiviteter. Vi uppmuntrar föräldrar med annat modersmål än svenska att dela med sig av ord och uttryck som vi pedagoger och barn kan lära oss att säga. Vi är noga med att benämna saker vid deras rätta namn samt att använda ord som ligger "snäppet över" barnens ordförråd för att på så sätt stimulera barnens språkmedvetenhet samt ordförråd. Vi pedagoger är medvetna om hur ett andraspråk utvecklas och observerar varje enskild barns språkprocess. Vi uppmuntrar till lek som stuimulerar barnens multispråklig förmåga d.v.s att barnen i lek lär sig att använda och kommunicera med symbolspråk genom ord, musik, bild, gester och dans. Vi är uppmärksamma på "vårtecken" som indikerar lärande. Vi uppmärksammar olika faser som den Undersöknde- Upptäckande-samt Medvetna fasen som ledertill skriftspråkliga insikter. Vi går

8 6 bokstavspromenader i vår utemiljö, samt är noga med att synliggöra bokstäver i innemiljön..t ex genom att tillsammans med barnen sätta upp bokstäver som visar hur ett föremål som exempelvis fönster stavas. Bokstäverna sätts upp bredvid fönstret för att göra skrivandet konkret och begripligt. Förskolan skall sträva efter att vaje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.(lpfö 98/2010) Synliggöra /medvetandegöra barnen om det matematiska och naturvetnskapliga sammanhanget i vardagen. Att hjälpa barnen att upptäcka matematiken i vardagen. Att stimulera barnens nyfikenhet och begynnande förståelse av matematiskt tänkande. Att upptäcka och utveckla barnens förmatmatiska kunskaper och erfarenheter. Att tillsammans med barnen urskilja, utforska och samtala om naturvetenskap. Detta gör vi genom att: Vi ställer öppna frågor som innebär att svaret kan bli olika beroende på hur man varierar förutsättningarne. T ex när barnen ägnar sig åt olika poblemlösningar i konstruktionslek med klossar, kapplastavar med mera. På de öppna frågorna finns många svar, vilket gör att barnen lär sig argumentera för sina lösningar. Vi läser sagor/berättelser med utgångspunkten att jämföra antal, form, storlek, läge med mera. Vi samtalar med, samt intervjuar barnen för att få synpå deras förmatematiska kunskaper och färdigheter. I ett projekt under Ht 2013 ritade barnen sina rum och berättade om de olika föremålen i rummet, avstånd och storlek. Vi jämförde och mätte i förskolans lokaler. Vi använder matsituationer, såsom fruktstund, till att prata matematik. Vi ställer frågor som Hur många är vi? Hur skall vi dela? Finns det lika många äppelbitar i samma hög? Hur långt är ett äppelskal? Vi går form och mönsterpromenader. Vi letar former och mönster i näromrdet. Vi uppmuntrar barnen att rita av former och mönster samt få syn på dem både i inom- och utomhusmiljön. Vi arbetar med olika matteprojekt. Vi arbetar med olika naturkunskapsprojekt. Nu under vt 2014 arbetar vi med ett Bi projekt då vi bland annat ska sätta upp bon i form av rör för att rädda bina som håller på att bli utrotade. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. (Lpfö 98/2010) samt att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturkunskap (Lpfö 98/2010)

9 7 MÅL INOM OMRÅDET SAMVERKAN Föräldrar ska ha insyn i verksamheten och barn och föräldrar ska ha möjlighet att påverka verksamheten. Vi skall efter bästa förmåga komplettera hemmet så att barnet kan utvecklas rikt och mångsidigt. Detta gör vi genom att: Under hela året dokumentera barnens vardag i förskolan genom att vi fotograferar. Till jul får varje barn en fotobok med bilder kopplat till läroplans mål. Resultat av kommunens årliga föräldraenkät utvärderas på föräldramöte. På föräldramöten hänvisar vi även till Likabehandlingsplan samt läroplaner och andra styrdokument som finns tillgängliga för samtliga föräldrar att ta dela av. Vi informerar och uppdaterar förskolans regler genom att skicka ut mail till samtliga. Varje vecka skickas ett veckobrev ut via mail där föräldrar får inblick i verksamheten. Samtliga föräldrar får en välutarbetat IUP (utvecklingsplan)på sitt barn där områden som Utveckling och lärande med mera tas upp. Varje förälder erbjuds samtal. Vid behov gör vi återkopplingar via mail kring det enskilda barnets behov och utveckling i förskolan. Om /när föräldrar kommer med förslag till aktiviteter, både sådana som förskolan kan anordna, sat som de själv kan ansvara för, försöker vi om möjligt ta till vara deras önskemål och se till att de genomförs. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande. (Lpfö 98/2010) Mål 7 Att tillsammans med föräldrarna främja barnens hälsa Att varje barn utvecklar sin kondition, motorik och kroppsuppfattning. Att varj barn utvcklar sin kreativitet och leklust i rörelser såvälinom- som utomhus. Att utomhusvistelsen erbjuder glädje, stimulans samt främjar barnets nyfikenhet. Att medvetandegöra barnen och deras föräldrar om kostens betydelse för hälsa och välbefinnande. Att inspirera och uppmuntra barnen att smaka på allt som serveras. Detta gör vi genom att: Daglig utevistelse i skog och mark/och eller i olika lekparker. Vi arbetar medvetet med att uppmuntra barnen att klara av olika utmaningar som t ex utevistelsen kaninnehålla i form av kuperad terräng osv. Barnn får hemlagad kost samt frukt och grönsaker varje dag. Vi uppdaterar oss ständigt om Livsmedelverkets senaste rekommendationer kring barns kostintag. Vi anammar själv en sund livsstil med vettig kost och motíon. SAMVERKAN MED SKOLAN Vid övergång från förskola till skola sker ett överlämningssamtal mellan förskola och skola, samt ett utskolningssamtal med barn och föräldrar. Föräldrarna ansvarar för inskolning till skola och fritidshem.

10 8 Metoder för utvärdering och utveckling På Solskenet arbetar vi utifrån en reflekterande praktik. Vi pedagoger reflekterar kontinuerligt över vår verksamhet samt har aktivt arbetat med aktionsforskning på egna praktiken under ett arbete som ingått i en av pedagogernas universitetsstudier. Aktionsforskningen har gett oss pedagoger god insyn i den egna praktiken samt gett oss verktyg för att få syn på både utvecklingsmöjligheter samt se behov av eventuella åtgärder. En dokumentation på denna aktionsforskning går att läsa i en uppsats som ligger på förskolans hemsida. I förskolans olika projektarbeten arbetar vi med både formativ och summativ bedömning tillsammans med barnen samt oss pedagoger emellan. I den formativa bedömningen gör vi återblick och stannar upp för att utvärdera tillsammans under arbetets gång. Bedömningen blir således ofta det som för projektet vidare. I den summativa bedömningen går vi tillbaka efter det att vi avslutat projektet och ser hur det blev för att om möjlig utveckla eller ändra vid nästa projekt. Vi använder oss av observationer i form av spaltobservation, foton, barnens teckningar och ibland ljudinspelningar. Barnsäkerhet Utifrån kravet om en barnsäker miljö har förskolan följande handlingsplaner Handlingsplan i händelse av brand- Personal går igenom planen varje termin så att den alltid är aktuell. Ny personal får tillgång till planen. Handlingsplan vid utflykter- Ansvarsfördelningen är tydlig för samtliga i personalgruppen. Telefonochtelefonnummer finns till hands. Handlingsplan i händelse av att ett barn försvinner- Planen har gåtts igenom med samtliga av förskolans personal och är alltid aktuell Likabehandlingsplan Klagomålshanteringsdokument

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19 Köpings kommun Arbetsplan för Regnbågen Läsår 2014 2015 Regnbågen 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten styrs av

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Så här gjorde vi hälsofrämjande förskola och skola

Så här gjorde vi hälsofrämjande förskola och skola Goda hälsofrämjande exempel Syftet med denna bok är att inspirera och öka intresset för ett hälsofrämjande synsätt och arbete i förskolan och skolan. Alla exempel kommer från Halländska förskolor och skolor.

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Framtagen oktober 2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskola: Regnbågen Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning Bild: Grimms. På vår förskola ska alla känna sig trygga

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

På fritids tänker man inte på att man lär sig saker

På fritids tänker man inte på att man lär sig saker På fritids tänker man inte på att man lär sig saker Lärande på fritidshem Ingrid Bardon D-uppsats Pedagogik Höstterminen 2008 Handledare Ann Ludvigsson Examinator Christina Chaib HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling är det någonting för förskolan, eller?

Lärande för hållbar utveckling är det någonting för förskolan, eller? Lärande för hållbar utveckling är det någonting för förskolan, eller? Rapport om OMEP:s projekt Lärande för hållbar utveckling i praktiken Ingrid Engdahl, Bibi Karlsson, Anette Hellman och Eva Ärlemalm-Hagsér

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Förskolor som kunskapar. som gör skillnad och öppnar upp för olika möten.

Förskolor som kunskapar. som gör skillnad och öppnar upp för olika möten. Förskolor som kunskapar som gör skillnad och öppnar upp för olika möten. Foto: Omslagsbild: Svetlana Sturesson Emma Hervén och och Annika Tanja Lenander Svensson Innehålllsförteckning Förord...4 Förskollärare,

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Pedagogers definition och syn på lek

Pedagogers definition och syn på lek Pedagogers definition och syn på lek En enkätstudie mellan pedagoger inom två pedagogiker Maria Svensson & Linda Torstenson Kurs. LAU370 Handledare: Staffan Stukát Examinator: Pia Williams Rapportnummer:

Läs mer

Förskoledidaktik med fokus på naturvetenskap och teknik

Förskoledidaktik med fokus på naturvetenskap och teknik Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan.

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Författare Malin Lundstedt Linda Olsson Handledare Lena Jensen www.hkr.se Abstrakt Bakgrund

Läs mer