Modelldokument/version 10113/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Modelldokument/version 10113/1 25.1.2010"

Transkript

1 Ansvarig person Harriet Wallin Sida/sidor 1 / 6 Utarbetad av Modellarbetsgruppen Modelldokument/version 10113/1 Godkänd av Maria Teirikko Tagen i bruk Kontrollavdelningen Livsmedelsföretagarens ansökan om godkännande av en livsmedelslokal och/eller plan för egenkontroll hantering av livsmedel av animaliskt ursprung innan dessa går till detaljförsäljning anläggning i mjölkbranschen Livsmedelsföretagarens ansökan om godkännande av en livsmedelslokal och/eller plan för egenkontroll hantering av livsmedel av animaliskt ursprung innan dessa går till detaljförsäljning anläggning i mjölkbranschen Detta modelldokument används då en livsmedelsföretagare, som hanterar livsmedel av animaliskt ursprung innan dessa går till detaljförsäljning ansöker om godkännande i enlighet med livsmedelslagens 14 av en livsmedelslokal och/eller i enlighet med 21 av planen för egenkontroll. I lagstiftningen används även termen anläggning för en sådan lokal. Detta modelldokument gäller mjölkbranschens anläggningar. Evira har tillsatt en för regionförvaltningsverken och Evira gemensam arbetsgrupp (Dnr 8144/021/2007), vars uppgift är att ta fram modelldokument åt livsmedelstillsynsmyndigheterna med målet att förenhetliga och stöda livsmedelstillsynen. Modelldokumenten är avsedda att vara arbetsverktyg för tillsynsmyndigheterna. och Evira rekommenderar att de används fast det är frivilligt att använda dem. Tillsynsmyndigheten kan ställa modelldokumenten till livsmedelsföretagarnas förfogande, exempelvis via sin webb-plats. Innan dokumentet tas i bruk bör tillsynsmyndigheten införa sina egna uppgifter (och exempelvis sin logo) i dokumentet det vill säga fylla i punkterna A-H i blanketten. Därefter bör dokumentet låsas innan man tar det i bruk så att utomstående inte kan ändra dem. Vid behov kan tillsynsmyndigheten införa ändringar i sin egen version av dokumentet. Om så sker, måste hänvisningen till Eviras modelldokument i nedre marginalen tas bort. Denna vägledande del av modelldokumentet tillställs inte livsmedelsföretagaren.

2

3 A. Tillsynsenhetens logo ANSÖKAN Företagarens ansökan enligt livsmedelslagen om godkännande enligt 14 av en livsmedelslokal och/eller 21 plan för egenkontroll: Hantering av livsmedel av animaliskt ursprung innan dessa går till detaljförsäljning: ANLÄGGNING I MJÖLKBRANSCHEN B. Tillsynsenhetens namn Dnr (myndigheten ifyller) Sökanden fyller i till tillämpliga delar Ansökan gäller inledande av verksamhet betydande ändringar i verksamheten plan för egenkontroll annat, vad? 1. Företagare Företagarens namn FO-nummer (eller personnummer) Anläggningsnummer (om det är fråga om en ny anläggning ger myndigheten numret) Adress och postanstalt Hemkommun Telefax Kontaktperson eller ansvarig person, E-postadress Faktureringsadress 2. Versamhetsställe Namn (om en annan person än företagaren) Besöksadress och postanstalt Telefax E-postadress Fastighetens ägare och disponent Lokalen är belägen i en affärsfastighet industrifastighet Utrymmets användningsändamål enligt byggnadstillståndet bostadsfastighet är belägen annorstädes, var? 3. Plan för egenkontroll Planen för egenkontroll är uppgjord av Datum Ansvarig person Laboratorium, som undersöker egenkontrollprover C. Postadress D. Besöksadress E. G. De kommuner som tillsynsenheten ansvarar F. Telefax

4 4. Personalens storlek Fast anställda st, uppskattning av tidsbundna anställda st 5. Tidpunkt när verksamheten beräknas börja samt kort beskrivning av den planerade verksamheten eller uppskattad tidpunkt för när verksamheten förändras och kort beskrivning av de planerade betydande ändringarna 6. Handel på den inre marknaden och import 7. Försäljningsverksamhet 8. Transport av livsmedel Verksamhet som första ankomstplats (mottagande av livsmedel av animaliskt ursprung från andra EU-länder, verksamheten skall anmälas till Evira) Import från tredje land I anslutning till anläggningen bedrivs försäljningsverksamhet (kräver skilt godkännande som livsmedelslokal) Egna transportfordon och anordningar, vilka? Transporttjänster köps av utomstående, företagarens namn? Frystransport Kyltransport Transport av heta livsmedel Transport vid rumstemperatur 9. Verksamhet Använd mängd obehandlad mjölk (kg eller liter/år) Använd mängd mjölk för tillverkning av mjölkbaserade produkter Mängden annan mjölkbaserad råvara (ex. mjölk från get eller får) (kg eller liter/år) kg eller l/år) Verksamhetstyp: Förädling Uppsamling (keräily)? Förpackning Djupfrysning Lagring Produkter som tillverkas Ost, hurudan? Smör- och matfetter Glass, hurudan? Flytande mjölkprodukter, vilka? Pulver, hurudant? Annan tillverkning i mjölkbranschen (ex. rökning), vad? 10. Andra livsmedel som tillverkas i anläggningen 11. Utrymmen, konstruktioner och ventilation Pastöriseringsanordning används Annan motsvarande värmebehandlingsanordning används, hurudan? I samband med värmebehandlingen finns det en kontinuerlig registreringsenhet för temperaturen Pastöriseringsanordningen är försedd med automatisk identifiering av underpastörisering och en återställare Förteckning över andra livsmedel än de av animaliskt ursprung, som tillverkas: Lokalens totala yta: m2 Beskrivning av utrymmena: utrymmenas arealer och ytmaterial (produktionsutrymmen, förpackningsutrymmen, lager, personalutrymmen, städutrustningsutrymmen osv., vid behov en separat bilaga) utrymme yta, m 2 rumshöjd, m golvmaterial väggmaterial takmaterial arbetsytor

5 Lokalens ventilation maskinell (ut och in) maskinell utvädring tyngdkraftsbaserad annan punktventilation, vad? Golvbrunn Utrymmen, där det hanteras eller förvaras oförpackade livsmedel över 0ºC är försedda med golvbrunn. 12. Handtvättställ Produktionsutrymmena är försedda med ställ för handtvätt 13. Kylförvaring och kylanordningar st. beröringsfri kran Separat förteckning över anordningar och inventarieritning pappershandduksställning dispenser för flytande tvål dispenser för handdesinficering Registrerande temperaturuppföljningsapparatur i kylutrymmen Temperaturen i kylutrymmen dokumenteras manuellt 14. Förvarings- och lagringsutrymmen 15. Städutrustningsutry mmen 16. Personalutrymmen och toaletter 17. Vattenförsörjning Temperaturuppföljningsapparatur, som alarmerar i kylutrymmen Förvaringsutrymme för torrskaffning och andra i tillverkningen av livsmedel använda livsmedel som förvaras vid rumstemperatur Förvaringsutrymme för förpacknings- och transportmaterial Förvaringsutrymme för livsmedelstransportlådor ankommande varor Mätanordningarna i frysutrymmen är standardenliga, dvs. frysutrymmena för djupfrysta livsmedel är försedda med registrerande uppföljning av temperaturen. Mätanordningarna för uppföljning av temperaturen under transport, mellanlagring och lagring av djupfrysta livsmedel skall uppfylla kraven i standarderna EN 12830, EN och EN ut Förvaringsutrymme för livsmedelstransportlådor varor som sänds Kylförvarings- och lagringsutrymmen finns utanför lokalen, var? ; vad förvaras? Hur många adekvat utrustade städutrustningsutrymmen finns det för produktionsutrymmena? Är städutrustningsutrymmena försedda med vask vattenpost golvbrunn värmetorkning hyllor ställning för långskaftade städredskap maskinell ventilation Omklädningsrum damer personer herrar personer gemensamt personer inget omklädningsrum, endast klädskåp st Omklädningsrummen finns utanför lokalen, var? handtvättställ st dusch(ar) st Ansluten till det allmänna vattenledningsnätet tyngdkraftsbaserad ventilation golvtvättsmaskin tvättmaskin för städtrasor för områden med hög hygien finns egna städutrustningsutrymmen/städutrustning separat tvättutrymme för arbetsredskap, lådor och anordningar lådorna tvättas utanför anläggningen, var? Toaletter st WC-stolarna finns bakom två dörrar med avseende på livsmedelsutrymmena toaletterna finns utanför lokalen, var? handtvättsställ dispenser för flytande tvål handdesinficeringsmedel pappershandduksställ Annan, vilken? st Vattnet har analyserats, när? Analysrapport som bilaga

6 18. Biprodukter och avfallshantering Det uppstår biprodukter i anläggningen Kort beskrivning av lagring, hantering och transport av biprodukter kg/år Biprodukternas kategori (1, 2 och 3) Fastigheten är ansluten till organiserad avfallshantering Förslutbara avfallskärl Avfallstak Avfallsrum Nedkylt avfallsrum Förvaring, hantering och transport av problemavfall 19. Avfallsvatten och avlopp Avfallsvattnet leds in i allmänt avlopp fastighetens eget system avloppet är försett med fettsepareringsbrunn avloppet är försett med sandsepareringsbrunn 20. Gårdsplanens ytmaterial 21. Tilläggsuppgifter 22. Företagarens underskrift och namnförtydligande Datum Ort Underskrift och namnförtydligande BILAGOR situationsplan planritning varur framgår inventariernas och anordningarnas placering personalens rutter transportrutterna för råvaror, produkter, avloppsvatten och fast avfall VVS-ritningar, numrerade vattenposter eller annan tillräcklig utredning om ventilation, vattenledningar och avlopp förteckning på anordningar plan för egenkontroll vid behov vattenanalysrapport (endast om man har egen vattentäkt) kopia på bygglovs- eller åtgärdstillståndsbeslut uppgifter om anhängiga tillstånd (bifogas ej) ex. bygglov, miljötillstånd annat, vad? Ansökningen med bilagor skall tillställas (H. tillsynsenhetens namn) Myndigheten fyller i Ankommit (datum) / 20 Granskning av ansökningen Ansökningen är vederbörligen ifylld och försedd med behövliga bilagor ja nej En anmodan om att komplettera dokumenten har sänts / getts De begärda tilläggsdokumenten har erhållits / 20 / 20 / 20 Inspektion av verksamhetsstället Inspektörens underskrift Inspektörens underskrift Byggnadstillsynsmyndigheten har gjort ibruktagandekontroll ja, när? / 20 nej Inspektörens underskrift

Krav för anläggningar som tillverkar foder för sällskapsdjur av material av animaliskt ursprung

Krav för anläggningar som tillverkar foder för sällskapsdjur av material av animaliskt ursprung Föredragande Hanna Laatio Sida/sidor 1 / 9 Krav för anläggningar som tillverkar foder för sällskapsdjur av material av animaliskt ursprung 1. Inledning I denna anvisning har vi sammanställt information

Läs mer

Anvisningar för ekologisk produktion 8

Anvisningar för ekologisk produktion 8 Eviras anvisning 18225/1 Anvisningar för ekologisk produktion 8 Låg förädlingsgrad Livsmedelssäkerhetsverket Evira Eviras anvisning 18225/1 Anvisningar för ekologisk produktion 8 Låg förädlingsgrad Anvisningar

Läs mer

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 1(2) Ansökan om bostadsanpassningsbidrag KOMMUNENS UPPGIFTER Diarienummer Kommunens stämpel Fastighetsbeteckning 1. Personuppgifter (den person ansökan avser) Förnamn: Efternamn: Personnummer: Adress:

Läs mer

Detaljhandelsverksamhet (minimikrav för livsmedelslokal)

Detaljhandelsverksamhet (minimikrav för livsmedelslokal) I broschyren tar man upp de mest väsentliga stegmärkena för att börja med detaljhandel av livsmedel. Du får hjälp med alla frågor från Äkta smak-medlemmen i ditt område samt livsmedelstillsynsmyndigheten

Läs mer

Hjälp till utformning av livsmedelsanläggning. Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter

Hjälp till utformning av livsmedelsanläggning. Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter Hjälp till utformning av livsmedelsanläggning Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter INNEHÅLL Inledning... 1 Ändamålsenliga lokaler... 2 Val av material och utformning... 2 Val av inredning...

Läs mer

Planering och utformning av livsmedelslokal

Planering och utformning av livsmedelslokal Information Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2013-02-13 Sida 1(5 Planering och utformning av livsmedelslokal Innan du startar en livsmedelsverksamhet är det viktigt att tänka på hur lokalen ska vara utformad.

Läs mer

Agerande i hälsofarosituationer som hänför sig till livsmedel

Agerande i hälsofarosituationer som hänför sig till livsmedel Eviran ohje 1028/1 sv Agerande i hälsofarosituationer som hänför sig till livsmedel Anvisning till livsmedelstillsynsmyndigheterna Ansvarig person Auli Vaarala Sida/sidor 1 / 36 Anvisning till livsmedelstillsynsmyndigheterna

Läs mer

Plats för inkommande stämpel

Plats för inkommande stämpel Plats för inkommande stämpel I fylld blankett skickas till: Ansökan om handel med Räddningstjänsten Kiruna fyrverkeriartiklar Värmeverksvägen 1 981 85 Kiruna Tillstånd till förvärv av och innehav av explosiva

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE-sjukdomar hos får och getter

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE-sjukdomar hos får och getter JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 32/VLA/2006 Datum Dnr 6.6.2006 3508/01/2005 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.8.2006 - tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och

Läs mer

2014-12-03 1 [9] SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

2014-12-03 1 [9] SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) E S T A B L I S H E D 1 6 6 8 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DNR 2014-810-ABK Tillhandahållande

Läs mer

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 2015-06-22 Dnr 9.1 11438/2015 1(10) Regler och behörighet Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Läs gärna dessa anvisningar samt dokumentet Förutsättningar

Läs mer

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Kontrollhandbok för storhushåll Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Innehåll Inledning... 4 1 Kontrollmetoder... 5 1.1 Val av kontrollmetod och frekvens... 6 1.2 Kontrollmetoden

Läs mer

Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål. (Fyll i företagets namn och postadress)

Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål. (Fyll i företagets namn och postadress) Europeiska gemenskapen Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål Observera! Se anvisningar om hur formuläret ska fyllas i. (Fälten 1-17 utgör

Läs mer

Registrering och godkännande av livsmedelsanläggningar

Registrering och godkännande av livsmedelsanläggningar Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Registrering och godkännande Ersätter: 2013-11-29 Innehåll 1 Inledning... 4 1.1 Syftet med vägledningen... 4 2 Livsmedelsföretag... 5 2.1 Begreppet livsmedelsföretag...

Läs mer

I det fall motsvarande kunskaper saknas planeras utbildning.

I det fall motsvarande kunskaper saknas planeras utbildning. 9. RUTIN FÖR UTBILDNING All personal ska ha tillräckliga kunskaper inom sitt arbetsområde. Ansvarig chef eller arbetsledare ansvarar för att alla medarbetare har tillräckliga kunskaper. I det fall tillräckliga

Läs mer

Tillfälligt boende för asylsökande Nr 6 Område 1 Syd

Tillfälligt boende för asylsökande Nr 6 Område 1 Syd Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-10-29 Upphandlande organisation Upphandling Migrationsverket Tillfälligt boende för asylsökande Nr 6, Område 1 Syd Ola Andersson 3.2.2-2014-42317 Symbolförklaring:

Läs mer

Villkor för ekologisk produktion 6

Villkor för ekologisk produktion 6 Eviras anvisning 18223/2 Villkor för ekologisk produktion 6 Import Livsmedelssäkerhetsverket Evira Eviras anvisning 18223/2 Villkor för ekologisk produktion 6 Import 2013 Eviras anvisning 18223/2 Tagen

Läs mer

Föreskrift för anskaffning, installation, ibruktagning, service och besiktning av brandlarmanläggningar

Föreskrift för anskaffning, installation, ibruktagning, service och besiktning av brandlarmanläggningar Sivu 1/12 Inrikesministeriet Räddningsavdelningen Dnr Sm-1999-440/Tu33 Datum för utfärdande 21.7.1999 Giltighetstid 1.9.1999-31.8.2004 Rätten att utfärda föreskrifter följer av Lagen om räddningsväsendet

Läs mer

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari 2011 BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Blankett för ansökan/anmälan

Läs mer

Distanshandel vid öppenvårdsapotek

Distanshandel vid öppenvårdsapotek Distanshandel vid öppenvårdsapotek Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek (version 2, februari 2014) Dnr. 3.2-2014-007682 Postadress/Postal

Läs mer

Handbok för säker mat

Handbok för säker mat Handbok för säker mat inom vård, skola och omsorg Branschriktlinje för kök Handbok för säker mat inom vård, skola och omsorg Branschriktlinje för god hygienpraxis och för tillämpning av HACCP-principerna

Läs mer

KRAV PÅ LIVSMEDELSLOKALER

KRAV PÅ LIVSMEDELSLOKALER KRAV PÅ LIVSMEDELSLOKALER Denna information vänder sig till dig som ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet till exempel en butik, en restaurang eller ett kafé. Här får du hjälp med att planera

Läs mer

Småskalig slakt och förädling

Småskalig slakt och förädling JTI-rapport Lantbruk & Industri 360 Småskalig slakt och förädling Att bygga för småskalig slakt och förädling en idéhandbok I samarbete med JTI-rapport Lantbruk & Industri 360 Småskalig slakt och förädling

Läs mer

Förklarande anmärkningar till självutvärderingsformuläret i samband med ansökan om AEO-status

Förklarande anmärkningar till självutvärderingsformuläret i samband med ansökan om AEO-status Förklarande anmärkningar till självutvärderingsformuläret i samband med ansökan om AEO-status Syftet med självbedömningen i samband med ansökan om AEO-status är att hjälpa dig förstå kraven för att få

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden):

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden): Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Nyanmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

NYKARLEBY KRAFTVERK UUDENKAARLEPYYN VOIMALAITOS

NYKARLEBY KRAFTVERK UUDENKAARLEPYYN VOIMALAITOS NYKARLEBY KRAFTVERK UUDENKAARLEPYYN VOIMALAITOS Allmänna leveransvillkor för vattentjänstverket ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VATTENTJÄNSTVERK 1. ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR OCH DEFINITIONER... 4 ALLMÄNNA

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Jordbruksinformation 18 2010. Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig

Jordbruksinformation 18 2010. Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig Jordbruksinformation 18 2010 Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig Innehåll Du är foderföretagare dessa regler gäller dig... 4 Så här läser du broschyren... 4 Vem är foderföretagare?... 5

Läs mer