Finlands Landtdags Bankfu11mäktiges BERÄTTELSE. för är Landtdagens Bankutskott. H ELS IN G FO R S Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finlands Landtdags Bankfu11mäktiges BERÄTTELSE. för är 1912. Landtdagens Bankutskott. H ELS IN G FO R S 1913. Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri."

Transkript

1 Finlands Landtdags Bankfu11mäktiges BERÄTTELSE för är 1912 tm Landtdagens Bankutsktt. H ELS IN G F R S Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri.

2 I Pä det eknmiska mrädet har under 1912 i allmänhet rädt ett starkt uppsving, hvilket medfört stegrade anspräk pä penningemarknaden ch jämförelsevis höga räntesatser, I Frankrike, England ch Tyskland nedgick disknträntan visserligen säsm vanligt under ärets förra hälft, eller frän resp. 3 V2, 4 ch 5 /«vid ärsskiftet, tili resp. 3, 3 ch 4 V2 % ^ e n re'dan i augusti höjde Englands bank diskntt äter tili 4 % ch sedän en ytterligare tillstramning af penningemarknaden vällats af farhägrna för plitiska förvecklingar samt kriget mellan Balkanstaterna i ktber utbrutit, steg under sistaämnda mänad räntesatserna i Frankrike, England ch Tyskland tili resp. 4, 5 ch 5 /n, hvarefter Tyskland i nvember yttermera höjt räntan tili 6 /- I Ryssland har lägsta räntesatsen smäningm stigit tili 5 */2 a 6 /. Äfven i Sverige, där diskntt i januari ch juni sänktes tili 4 l j i /0, men i mars ch ktber ätergick tili 5 %, höjdes, likasm i Danmark, i nvember räntan tili 5 V2 %, hvilken räntesats värit gällande i Nrge alltsedan mars. De gda knjunkturerna pä världsmarknaden hafva utsträckt sinä verkningar äfven tili Finland ch inm d flesta grenar af landets industri trde man under är 1912 arbetat med framgäng. Ärets skörd lämnade likasä tt i allmänhet gdt resultat. Emellertid inträdde, främst tili följd af alltjämt stigande imprt af utländska artiktar ch rädande företagsamhet, under ärets senare bälft en penningeknapphet, sm icke lindrats genm tillförseln af nytt kapital frän utlandet, dä man frän finskt häll icke under är 1912 uppträdt säsm länsökande pä den eurpeiska penningemarknaden. Inledande öfversikt a f penningemarknaden.

3 4 Finlands Den lifligare industriella verksamheten ch större Banks rörelse. v aru m s ät tn in gen medförde själffallet ökade kraf pä landets penningeinstitut i allmänhet ch särskildt pä Finlands Bank, hvars lägsta räntesats redan i slutet af ja nuari höjdes frän 4 V 2 tili 5 /, närmast i anledning däraf att Bankens valuta för sedelutgifning, sm under december mänad 1911 minskats frän 191,3 tili 146, miljner mark, under januari 1912 ytterligare nedgick med 1 2 miljner mark. ch dä Bankens utläning, sm vid ärsskiftet utgjrt 97,9 miljner mark, hvaraf 10,3 miljner tili de enskilda bankerna, under äret ökades sä att densamma per ultim ktber belöpte sig tili 106,5 miljner mark samt den begagnade sedelutgifningsrätten intill samma tidpunkt frän 29,3 miljner mark vid ärsskiftet reducerats tili 22,8 miljner mark, ansäg sig Bankfullmäktige böra vid sammanträde den 9 nvember bifalla tili Direktinens förslag m höjande af Bankens räntesatser med 1 /, äfvensm den 27 december, likaledes pä förslag af Direktinen, inga med framställning tili högsta rt m upptagande i utlandet af ett kassakreditivlän ä 10 miljner mark pä ett ärs tid tili förstärkande af Bankens valuta för sedelutgifning. Per 31 december utgjrde Bankens valuta för sedelutgifning 127,7 miljner mark, hvaraf 35,4 miljner mark i guldm ynt ch myntadt guld samt 90,2 miljner mark i utländska valutr, den begagnade sedelutgifningsrätten 16, miljner mark ch Bankens utläning 115,2 miljner mark, hvaraf 24,7 miljner mark tili de enskilda bankerna. Belppet utelöpande sedlar, sm vid ärets ingäng uppgick tili 115,3 miljner mark, utgjrde undei äret i medeltal 116,2 miljner mark. Störst var belppet den 15 mars, dä detsamma steg tili 124,7 miljner mark- Ä fven de enskilda bankernas tillgängar i växlar ä utländskt mynt ch tillgdhafvanden i utlandet hafva under äret nedgätt, eller frän 31,6 miljner mark den 1 januari tili 18,8 miljner mark den 30 nvember, medan under samma tid deras inhemska utläning stigit frän 692,5 tili 730,8 miljner mark, hvaremt insättarenes & depsitins- ch löpande räkning tillgdhafvanden i bankerna ökats med endast 0,s miljner mark eller frän 615,33 tili 615,36 miljner mark, medan de under mtsvarande tid är 1911 ökades med 33,9 miljner mark. Sistnämnda förhällande finner likväl sin förklaring dels däri, att bankernas aktiekapital ch reservfnder genm nya aktieemissiner ökats frän 126,6 tili 155,6 miljner mark, dels i den mständigheten att de enskilda bankernas inläningsränta, sm i medlet af nvember höjdes frän 4 */2 tili 5 /, under större delen af äret värit lägre än flertalets af landets sparbanker, i hvilka insättarenes tillgdhafvanden under januari september mänader 1912 ökats frän 250,9 tili 263,3 miljner mark eller med 12,4 miljner mark emt en ökning af 6,i miljner mark under mtsvarande tid af är I förestäende redgörelse har Sparbankernas Centralaktiebank icke upptagits bland privatbankerna. Enligt Finlands Banks bkslut för är 1912 uppgär Dispsinettvinsten tili 7,405,359 mark 35 penni samt de tili tinen a f vinstmedlen. dispsitin stäende vinstmedlen för äret tili 7,182,566 mark 42 penni. I betraktande af de skäl, sm frtfarande ch jäm väi med afseende ä det nuvarande läget pä penningmarknaden tala för stärkande af Finlands Banks tillgängar, fä Bankfullmäktige föreslä, att af nämnda vinst största möjliga belpp öfverföres tili Bankens reservfnd. 5

4 7 Särskilda af Bankfullm äktige handlagda ärenden. i. Finlands I skrifvelse af den 19 nvember 1912 anmälte Banks ut- Direktinen att det nyligen grundade Aktieblaget Svelandbu d m riges Privata Centralbank i Stckhlm, hvilket har ett aktiekapital af 5,000,000 krnr ch hvari uteslutande banker, nämligen 14 af Sveriges landsrtsbanker med ett sammanlagt kapital af 210,000,000 krnr, är delegare, erbjudit sig att vara Finlands Banks mbud i Sverige. Med anledning häraf bemyndigade Bankfullmäktige den 20 i samma nvember mänad Direktinen att tili Finlands Banks mbud i Sverige antaga ifrägavarande bank. 2. Bestämnin- De räntesatser, hvilka enligt beslut af den 16 maj gar angäende i q h tillämpats vid Bankens länerörelse, höjdes den 27 vexel^ch j anuar' 1912 öfver hufvud med en prcent sä att räntelänerörelse. satserna kmm att utgöra: 5 prcent vid diskntering af rena affärsvexlar ch depsitinsbevis med en löptid icke öfverstigande tre mänader; 5 1/2 prcent vid diskntering af enahanda vexlar ch depsitinsbevis med längre löptid än tre mänader ända tili sex mänader; 6 prcent vid diskntering af öfriga vexlar berende af deras längre eller krtare löptid; 5 prcent för hyptekslän ch kassakreditiv mt pant af guld ch silfver, finska statsverkets ch Finlands Hypteksförenings ä utländskt mynt lydande samt med statsgaranti försedda bligatiner samt utländska bligatiner, utfärdade af stater eller försedda med statsgaranti; 5 Ya prcent för hyptekslän ch kassakreditiv, hvilkas säkerhet utgöres af andra slags bligatiner, depsitinsbevis ch inteckningar; samt 6 prcent för hyptekslän ch kassakreditiv mt aktier. förändrade bibehölls bestämningarna angäende inträdesafgiften för kassakreditiven, utgörande a/2 prcent, ch Direktinens rätt att i förekmmande fall vid diskntering af vexlar, hvilka icke är att betraktas säsm rena affärsvexlar, tillämpa de för rena affärsvexlar gällande satser samt att beräkna dessa sistnämnda satser för vexlar, sm redisknterades af privatbankerna, hvarjemte Direktinen meddelades rättighet att, i fall privatbankerna skulle höja sin depsitinsränta, hvilken dä utgjrde 4 V2 prcent, tili 5 prcent, vid diskntering af depsitinsbevis beräkna V2 prcent högre räntä. Den 9 Nvember 1912 höjdes räntesatserna ytterligare tili nedannämnda belpp, hvilka därefter tillämpats vid Bankens utläning, nämligen: 6 prcent vid diskntering af rena affärsvexlar samt uppsagda bankdepsitinsbevis med en löptid icke öfverstigande tre mänader; 6 V2 prcent vid diskntering af enahanda vexlar ch depsitinsbevis med längre löptid än tre mänader ända tili sex mänader; 7 prcent vid diskntering af öfriga vexlar berende af deras längre eller krtare löptid; 6 prcent för hyptekslän ch kassakreditiv mt pant af guld ch silfver, finska statsverkets ch Finlands Hypteksförenings ä utländskt mynt lydande samt med statsgaranti försedda bligatiner samt utländska bligadner, utfärdade af stater eller försedda med statsgaranti; 6 1/2 prcent för hyptekslän ch kassakreditiv, hvilkas säkerhet utgöres af andra slags bligatiner, depsitinsbevis ch inteckningar; samt 7 prcent för hyptekslän ch kassakreditiv mt aktier. förändrade bibehölls bestämningarna angäende

5 9 inträdesafgiften för kassakreditiv ch Direktinens rätt att i förekmmande fall vid diskntering af vexlar, hvilka icke är att betraktas säsm rena affärsvexlar, tillämpa de för rena affärsvexlar gällande räntesatser samt att beräkna dessa räntesatser vid rediskntering af privatbankernas vexlar. bedrägerier ch affärsbeständ, möjligen kmmer att ädraga Finlands bank förluster, hvilkas strlek icke pä förhand kan närmare bestämmas, hafva Bankfullmäktige, med bifall tili Direktinens därm gjrda framställning, förrdnat att ett belpp af högst 500,000 mark skall reserveras för betäckande af eventuella förluster. 3. Utländskt Sedän Bankfullmäktige den 9 nvember höjt Finkreditiv tili lands Banks räntesatser, blef den inhemska penningförstärkande marknadens läge allt mera förmänligt ch Finlands Umetalliska Banks ställning försvagades ytterligare. Bankens tillvaluta. gängar tgs ch kmme sannlikt äfven frtsättningsvis att i afsevärd grad tagas i anspräk för tillfredsställande af det inhemska kreditbehfvet. Dessutm äligger Finlands Bank att sävidt möjligt tillhandahälla landet dess behf af utländsk valuta. Med anledning häraf ch dä Bankens begagnade sedelutgifningsrätt nedgatt tili 16 miljner mark, beslöt Bankfullmäktige, i enlighet med Direktinens därm gjrda förslag, den 27 december 1912 i underd&nighet hemställa att Regeringen, med stöd af 19 i Reglementet för Finlands Bank af den 19 februari 1895, mätte pä Landtdagens vägnar garantera ett utländskt kreditiv ä 10 miljner mark tili förstärkande af Bankens metalliska kassa. 4. Ätgärder, sm Ar 1912 hafva Bankfullmäktige handlagt sammanangä enskilda lagdt tre ansökningar m ackrd, för hvilka ärenden persners för- nanna re redgjrts i prtkllen för den 7 juni ch 9 umuciscr itä -j n Banken. december. Pä framställning af Direktinen hafva Bankfullmäktige förrdnat att Bankens särskilda, redan vid tidigare bkslut tili säkra frdringar hänförda tillgdhafvanden, ä hvilka intet mera kan inflyta, utgörande sammanlagdt 80,647 mark 39 penni, skla helt ch hället afskrifvas. 5- Betänkande. a f Enär hufvudsakligen den störande inverkan pä afeventuellaför- färsförhällandena, sm ästadkmmits genm direktören luster. v jc] Föreningsbankens kntr i Tammerfrs Nils Id m a n s 6- Den uti Finlands Banks reglemente päbjudna revisinen af Bankens förvaltning för är 1911 har förrättats af Landtdagens bankrevisrer under mars ch april mänader I enlighet med revisrernas tillstyrkan hafva Bankfullmäktige, med stöd af stadgandena härm i bankreglementet, ä Landtdagens vägnar den 4 april 1912 meddelat Bankdirektinen ansvarsfrihet för Bankens förvaltning under är Hvarje mänad hafva Bankfullmäktige pä grund af bankens böcker ch räkenskaper samt rapprterna frän afdelningskntren verkställt sädan granskning af Bankens rörelse ch utläning, sm i 2 af den för Fullmäktige utfärdade instruktinen föreskrifves. Därjämte bafva Bankfullmäktige granskat Direktinens memrial- Prtkll. Revisin a f Finlands Bank, Granskning a f Bankens länerörelse Jämlikt stadgandet i 40 uti Finlands Banks lnventeringar reglemente hafva Bankfullmäktige verkställt inventeringa) * hufvudaf hufvudkntrets kassahvalf ch samtliga kassr äfven- lv0nt0rets ni läne- ch säkerhetshandlingar samt depsitiner den 10, 12, 17, 18, 19, 20, 24 ch 25 september. De vid sagda inventering knstaterade resultaten, hvilka delgifvits Bankdirektinen, hafva värit med Bankens böcker Öfverensstämmande. Beträffande Bankens afdelningskntr hafva Bank- b) vid kntiullinäktige, pä samma gäng förrdnanden för de af ren * landsullmäktige utsedda diskntledamöterne utfärdats, jämväi 0lten. aanadat desse att en gäng i mänaden pä tider, sm de sjäfva funne för gdt att i hvarje fall särskildt bestämma, Verkställa föreskrifna inventeringar.

6 10 Dessutm hafva inspektiner förrättats: vid kntret i Ab den 7 9 mars af t. f. Bankdirektören Basilier; vid kntret i St. Petersburg den 22 mars af rdföranden i Bankens Direktin vn Cllan: vid kntret i Srdavala den 16 ch 17 april af Bankdirektören Järnefelt; vid kntret i Jensuu den 18 ch 19 april af Bankdirektören Järnefelt; vid kntret i Uleäbrg den 5 ch 6 maj af t. f. Bankdirektören Basilier; vid kntret Niklaistad den 8 ch 9 maj af t. f. Bankdirektören Basilier; vid kntret i Jyväskylä den 10 ch 11 maj aft. f. Bankdirektören Basilier; vid kntret i Tavastehus den 15 juli af fverkamreraren Brberg; vid kntret i St. Michel den 24 ch 25 september af t. f. Bankdirektören Basilier; vid kntret i Kupi den september af t. f. Bankdirektören Basilier; vid kntret i Ktka den 12 ktber af rdföranden i Bankens Direktin vn Cllan; vid kntret i Tammerfrs den nvember af t. f. Bankdirektören Basilier; vid kntret i Björnebrg den 23 nvember af t. f. Bankdirektören Basilier; vid kntret i Tammerfrs den 5 6 december af t. f. Bankdirektören Basilier; vid kntret i Vibrg den december af t. f- Bankdirektören Basilier. Säsm inventeringsman för kntrets i St. Petersburg kassr har fungerat Chefen för finska ditinen Verkliga statsrädet Friherre Thedr Bruun cb säsm dennes suppleant Rättegängsbiträdet vid samma ämbetsverk Kllegiirädet Hug Julius Helenius. 9. Förbränning Efter hand sm förslitna sedlar tili större anti a f förslitna Samlats i hufvudkntret hafva Bankfullmäktige 1» 1 sedlar. uppräkna dessa sedlar, hvilka därefter förbrän S- Uppgifter m förbrända sedlar ingä uti Bankfullmäktiges prtkll för den 30 maj, 1, 3, 5, ch 7 juni, 6, 9, 11, 13, 16, 18 ch 20 september samt 9, 11, 14, 16, 18 ch 20 december. Dessutm hafva förslitna sedlar uppbränts pä föranstaltande af Bankens revisrer. i. I skrifvelse af den 29 maj 1912 meddelades bank- p i niancis fullmäktige att Landtdagen beträffande användningen Banks beaf Finlands Banks begagnade vinstmedel för är 1911 gagnadevinstbeslutat: medel. att af Finlands Banks vinstmedel 2,000,000 mark skla reserveras för utvidgning ch delvis mbyggnad af Ständerhuset; att likasä 2,000,000 mark reserveras tili grundkapital för den klnisatinsfnd för landtbeflkningen, hvilken tilläfventyrs kmme att grundas; att alternativt anvisas 370,000 mark för utjämnande af 1913 ärs budget, hvilket belpp, för sä vidt det icke tages i anspräk, kvarlämnas ä Bankens vinstch föi lustknt; samt att äterstäende vintsmedel, 4,045,728 mark 61 penni, skla öfverföras tili Bankens reservfnd. Detta meddelade Bankfullmäktige Bankens Direktin tili kännedm ch iakttagande. 11. I skrifvelse af den 12 januari anmälte Direktinen Ätgärder röatt den lkal, hvari Bankens kntr i Björnebrg är % s% - inrymdt, vre i mänga afseenden bristfällig, hvarför heter ch kan- Direktinen hemstälde att Banken, för att bereda egen trslkalerna. lkal för sagda kntr, skulle inköpa änkefru Maria Alfthans ägande gärd ch tmt N: 20 i första stads- ^jörnebrsv' delen af sagda stad, hvilken tmt har ett ytinnehäll af 2,909,25 m2 ch hvarä finnes uppfördt ett envänings stenhus ch en större magasinsbyggnad jämväl af sten. Därjämte föreslg Direktinen att pä nämnda tmt skulle Uppföras ett bankhus i tvä väningar enligt ritningar af ftfessr G. Nyström ch att för sädant ändamäl af bankens medel mätte beviljas högst 120,000 mark, i 11

7 1 2 hvilket belpp äfven inbegreps för tmtens planenng ch inhägnande nödiga kstnader jämte arkitektens arvde ch utgifterna för kmplettering af inventarierna i banklkalen. Tili denna framställning biföll Bankfullmäktige den 18 januari b) kntret i Emedan Bankens kntr i Ivupi den 1 juni 1912 Kupi, skulle flyttas tili Bankens nya hus i sagda stad samt Herr U. W. Telen, af hvilken lkal för kntret l Kupi upphyrts tili den 1 juni 1917, var villig att befiia kntret frän hyresaftalet med villkr att Banken skulle den 1 juni 1912 tili hnm erlägga 4,500 mark, beiättigade Bankfullmäktige den 21 februari Direktinen att af Bankens medel för ifrägavarande ändamäl använda nämnda belpp.. Den 11 mars 1912 bemyndigade Bankfullmäktige Direktinen att försälja den för Banken behöfliga hälften af dess ägande tmt N: 24 i andra stadsdelen af Kupi stad med villkr att försäljningen mbiingade minst 60,000 mark. c) kntret i I skrifvelse för den 20 mars 1912 anmälte Direk- Tavastehus. tinen att den lkal, sm för Bankens kntr i Tavastehus förhyrts af förre Senatrn A.. Kairam, vre träng ch bekväm samt att kntrets kassahvalf ej erbjöde tillbörlig säkerhet. Med anledning häraf anhöll Direktinen m bemyndigande att uti den bankbyggnad, sm Föreningsbanken i Finland hade under uppförande i Tavastehus stad, för Finlands Banks kntr i Tavastehus upphyra en tili bunds stäende lämplig lkal frän den 1 juni 1914 pä tjugu är mt en ärshyra af 4,500 mark äfvensm att af Bankens medel tili herr Kairam u tb e ta la 5,000 mark säsm gdtgörelse för att hän befriar Banken frän hyresaftalet, räknadt frän den 1 juni Ban - fullmäktige biföll denna framställning den 27 mars d) kntret i Den 18 april 1912 beviljade Bankfullmäktige pa Uleäbrg. Direktinens förslag, ett anslag af 3,425 mark för m* förande af vattenledning i Finlands Banks hus i Uleäbrge) kntret i Den 31 mars 1911 förhyrdes af Jensuu stad ör Jensuu. Finlands Banks kntr i sagda stad en lkal pä ti är, räknadt frän den 1 juni 1911, mt en ärshyra af 1,400 mark samt pä det villkr att hyresaftalet skulle upp' höra m Banken under hyrestiden finge tillfälle att förlägga kntret i det under uppförande varande nya stadshuset. Emedan kntret erbjöds en rymligare ch tidsenligare lkal i det nya stadshuset mt en ärshyra af 3,400 mark, värme däri inberäknad, bemyndigade Bankfullmäktige, pä framställning af Direktinen, den 22 maj 1912 Direktinen att pä anförda villkr för ti är upphyra ifrägavarande lkal för kntret i Jensuu. 12- Af det ä stat upptagna anslaget för beredande af Sänkilda ansemesterledighet ät Bankens embets- ch tjänstemän har sla'j under är 1912 användts 18,350 mark 4 penni. Bank-a) Semesterfullmäktiges beslut beträffande dispsitinen af semester- anslag. anslaget är antecknadt i prtkllen för den 15 maj ch den 6 augusti. Sedän Kejserliga Senaten den 28 maj 1912 be-b) Pensiner. viljat Bankkmmisarien vid kntret i Tammerfrs, Filsfiemagistern Ernst Enkvist ansökt afsked ur tjänsten, räknadt frän den 1 juni 1912, hafva Bankfullmäktige den 7 i samma juni mänad, pä Direktinens framställning, enligt 63 i reglementet för Finlands Bank, tillagt Bankkmmissarien Enkvist en lifstidspensin af 3,000 mark m äret. De tvänne penningeräknarene ch vaktmästaren c) Diskreäfvensm vaktmästarebiträdet vid kntret i S:t Peters- ln 1110 burg hafva ur diskretinsmedlen tillagts sedvanliga gratifikatiner tili päsken ch nyäret tili ett belpp af sammanlagt 430 rubel. Ät vaktmästaren vid Bankens kntr i Tammerfrs. E. Ekström hafva Bankfullmäktige pä framställning af Direktinen beviljat en gratifikatin af 200 mark. Sedän Bankfullmäktige den 20 december 1911 be- d) K ^ seviljat expensemedel för Bankens kntr i Niklaistad 1,200 mark ch för kntret i Jyväskylä 1,000 mark, hafva Bankfullmäktige, pä framställning af Direktinen, ökat, expensemedlen för kntret i Niklaistad med 578 mark 70 penni ch för kntret i Jyväskylä med 300 mark. För är 1913 hafva Bankfullmäktige pä förslag af Direktinen beviljat följande belpp expensemedel att användas vid Bankens filialkntr, nämligen: vid kntren i Ab, Niklaistad, Kupi, S:t Michel ch Ktka 1,500 mark för hvarje, vid kntren i Björ- 13

8 14 nebrg, Uleäbrg ch Jyväskylä 1,200 mark för hvarje, vid kntren i Jensuu, Srdavala ch Tavastehus 1,000 mark för hvarje, vid kntret i Vibrg 3,200 mark, vid kntret i Tammerfrs 2,000 mark ch vid kntret i Petersburg 2,500 mark. 13- Bankkmmis- Sedän Bankkmmissarietjänsten vid kntret 1 Tamsarietjän- merfrs, efter det tidigare innehafvaren I ilsfiemagistern sterna Ernst Enkvist pä ansökan beviljats afsked ur tjensten, blifvit ledig, uppförde Direktinen pä förslag tili tjänstens äterbesättande i första rummet andre kamrerarern i Banken Filsfiemagistern Adlf Lindeblad, i andra rummet Bankkmmissarien vid kntret i Björnebrg Ernst Brms ch i tredje rummet Bankkmmissarien vid kntret i Ktka Walter Krgius. I underdänig skrifvelss af den 6 september 1912 förrdade Bankfullmäktige tili erhällande af nämnda tjänst andre kamreraren Lindeblad, hvilken jämväl den 26 päföljande nvember därtill utnämndes. Emedan Bankkmmissarien vid kntret i Vibrg K. Basilier frtfarande handhar direktörsämbetet pä extra rdinarie stat vid Bankens hufvudkntr, förrdnade Bankfullmäktige den 6 augusti 1912 t. f. föreständaren för Bankens kntr i S:t Petersburg skar Lindberg att förestä kntret i Vibrg samt t. f. kassören vid kntret i S:t Petersburg friherre Alexander Aminff att förestä sistnämnda kntr, hvardera räknadt frän den 1 p&följande september tillsvidare. Tjänstledighet dels för sjukdm dels för enskilda angelägenheter hafva är 1912 ätnjutit nedannämnde kntrsföreständare, nämligen: i Jyväskylä I.. Rutzi frän den 26 februari tili.d en 16 mars samt hela augusti mänad, i Vibrg Ernst Enkvist under maj mänad, i Björnebrg Ernst Brms under juni mänad. i S:t Michel G. Äkessn under juni mänad, i S:t Petersburg. Lindberg frän den 16 juli ti samma mänads slut, i Niklaistad A. F. Timgren frän den 16 juli tm den 16 augusti. i Kupi. W allenius frän den 16 augusti tili samma mänads utgäng samt frän den 15 tili den 24 ktber, i Tavastehus B. Sundgren under september mänad. Bankkmmissarien vid kntret i Tammerfrs A. Lindeblad beviljades tjänstledighet frän den 11 december under ett halft är. Under förenämnda ledigheter hafva enligt Bankfullmäktiges förrdnande bankkmmissariebefattningarna i regeln förestätts af kassörerne vid resp. kntr. För öfrigt har under smmaren semesterledighet beviljats föreständarene för kntren pä en mänad, hvarjämte nägra kntrsföreständare af Direktinen pä ansökan tilldelats krtare tids ledighet dck icke utöfver en vecka för gängen. 14. Tili ledamt af diskntkmmitten vid kntret i Diskntkm- Jyväskylä för är 1912 efter aflidne krnlänsmannen mituema. Anshelm Rönneberg utsäg Bankfullmäktige den 6 september aptekaren Lrentz Splander. För är 1913 utsäg Bankfullmäktige tili ledamöter ch suppleanter i diskntkmmitteerna vid Bankens kntr i landsrten: i Tavastehus tili ledamöter: Ingeniören Jhan H enrik Hlmen ch Handlanden Anders Gustaf Skgster samt tili suppleanter: Fabrikanten Gustaf Richard Fält- Daars ch Justitierädmannen Gustaf Lenard Idestam ; i Jensuu tili ledamöter: Lektrn Aar Markkanen ch Justitierädmannen Juh Ilmari Salheim samt tili suppleanter: Guldsmeden Arthur Mauritz Kivula ch Affärsmannen Niil Suihk; i Jyväskylä tili ledamöter: Hfrädet A d lf W ilhelm vn Zw eygberg ch Direktören Hug Wilhelm Harviainen samt tili suppleanter: Vicehäradshöfdingen Hjalmar Hug ssian Hllmerus ch Aptekaren Lrentz Splander; i Ktka tili ledamöter: Häradsskrifvaren Gösta Nrdgren ch förste Stadsläkaren Viktr Hug Alfthan samt tili suppleanter: Dispnenten Cnrad Lönnström ch Dispnenten Emil Saxell; i Kupi tili ledamöter: Häradshöfdingen Frans 15

9 16 skar Möller ch Plitierädmannen Jhan Fredrik Dahlström samt tili suppleanter: Prkuristen Kein Brunila ch Vicelandssekreteraren Ukk Emil Hjalmar Andersin; i S:t Michel tili ledamöter: Kmmerserädet Carl Fredrik Pöndinen ch Trafikinspektören August Fredrik Granfelt samt tili suppleanter: Kaptenen Wldemar Winter ch Deptföreständaren Edvin Alleen; i Niklaistad tili ledamöter: Brgmästaren Ivar Wilhelm Hasselblatt ch Handlanden Tumas Laurell samt tili suppleanter: Handlanden Jhan Edvard Backman ch Viceknsuln Lennart Eliel Backman; i Uleäbrg tili ledamöter: Kmmerserädet Fredrik Adlf Riekki ch Justitierädmannen Trsten Lundberg samt tili suppleanter; Plitierädmannen skar Gustaf Laurin ch Handlanden Herman Anderssn; i Björnebrg tili ledamöter: Häradshöfdingen, Lagmannen Thedr Lepld Eck ch Kntrsföreständaren Claes Gtthard vn Rehausen samt tili suppleanter: Handlanden Fritz Arthur Juselius ch Stadskamreraren Jhan Leineberg; i Srdavala tili ledamöter: Häradshöfdingen Karl Gustaf Berg ch Handlanden Wilhelm Srvali samt tili suppleanter: Handlandene ssian Evert Kivinen ch Alexander Jhan Nissin; i Tammerfrs tili ledamöter: Fabrikanten Jhan skar Björkell ch Justitierädmannen Kaarl Haljala samt tili suppleanter: Kmmerserädet Fabian Klingendahl ch Industriidkaren Jhan Niklas Salminen; i Ah tili ledamöter: Kmmunalrädet Hans Gustaf Hffstedt ch Plitierädmannen Ernst Petter Jhan Thme samt tili suppleanter: Handlanden Evert W ilhelm Nylund ch Kaptenen Friherre Rlf Maximilian Carpelan; i Vibrg tili ledamöter: Hfrättsrädet Egid William Elfvengren ch Knsularagenten Carl Edvin E kström samt tili suppleanter: Justitiebrgmästaren Ivar G erhard Alpaeus ch Handlanden Paul Sergejeff. I S:t Petersburg hafva tili inventeringsman förrdnats Chefen för Finska passexpeditinen Verklige statsrädet Friherre Thedr Bruun ch tili su pplean t för denna Rättegängsbiträdet vid samma äm betsverk Kllegierädet Hug Julius Helenius. 15. A f Bankfullmäktige vr är 1912 i tur att afgä, af Bankfullmäktiges de tre bankfullmäktige, hvilka ega deltaga i alla ä tjänstgöring. Bankfullmäktiges handläggning ankmmande ärenden, Timmermannen Matti Paasivuri samt af de tre fullmäktige, hvilka ega deltaga uti ärenden, sm ankmma ä samtliga Bankfullmäktiges handläggning, Filsfiedktrn Ernst Fredrik Nevanlinna. Vid den 20 maj 1912 ä landtdagen värkstäldt vai af bankfullmäktige ch revisrer samt deras suppleanter blefv valda: tili bankfullmäktig att deltaga i alla ä Fullmäktiges handläggning ankmmande ärenden Hfrättsrädet Karl Gustaf Söderhlm; tili bankfullmäktig att deltaga uti ärenden, hvilka ankmma ä samtliga Bankfullmäktiges handläggning, Jurisutriusquedktrn Heikki Grabriel Renvall; tili suppleanter för Bankfullmäktige: tili förste suppleant Referendariesekreteraren A k seli August List; tili andre suppleant Pssessinaten skari Lahdensu; tili tredje suppleant Filsfiemagistern Gustaf nni Immanuel Hälisten; tili fjärde suppleant Hfrättsassessrn Jurisutriusquedktrn Gerge Fredrik Granfelt; tili femte suppleant Medicinalrädet Gustaf Rudlf Idman, ch tili sjette suppleant Direktören WTilhelm Alexander Lavnius; tili revisrer för Banken: Prfessrn Ernst Jakb Waldemar Bnsdrff, Redaktören Eer Erkk, Handlanden Juh Santahlma ch Jrdbrukaren Kyösti Kalli; tili suppleanter för revisrerna: tili förste suppleant Landtbruksrädet Karl W ilhelm Bruncrna; tili andre suppleant Handlanden Evert Viktr Sellgren: tili tredje suppleant Filsfiedktrn Arvid Nevius; tili fjärde suppleant Filsfiedktrn Hug Magnus Jhannes Relander. 17 2

10 18 Efter det mförmälda vai skett, sammanträdde Bankfullmäktige den 22 maj 1912, hvarvid utsägs tili rdförande Friherre E. G. Paimen samt tili vicerdförande Prfessr K. J. Stählberg. Y id tillfälligt förfall hafva säsm Bankfullmäktige tjänstgjrt herrar List, Tki, G ylling, Granfelt, Hälisten, Idman ch Lavnius. 16- Extra anslag Sedän Finlands Landtdag den 18 maj 1911 betill förbätt- 1 ättigat Bankfullmäktige att frän samma ärs början tili k-eng6 ^(inste- förbättrande af Finlands Banks tjänstemäns ch betjäntes mäns ch be- eknmiska ställning samt öfriga tilläfventyrs nödiga tjäntes aflö- förvaltningsutgifter, använda af Bankens medel ända ning samt för 80,000 mark m äret, har i enlighet med Bankfullstipendier. mäktiges den 20 december 1911 fattade beslut, tili förbättrande af Bankens tjänstemäns ch betjäntes aflöning är 1912 af sagda anslag användts 62,044 mark pä sätt Bankfullmäktiges berättelse för 1911 därm innehäller. Dessutm hafva Bankfullmäktige pä framställning af Direktinen den 6 februari 1912 af samma anslag för sagda är beviljat 12,000 mark tili stipendier för att sätta Bankens tjänstemän i tillfälle att ka sinä insikter pä bankverksamhetens mräde ä sädana platser utrikes, hvarest bankrörelsen är högst utvecklad. Säsm vilkr för dessa stipendiers ätnjutande har faststälts: att stipendiaten är skyldig under stipendietiden tjänstgöra vid nägn bank- eller bankiraffär eller i ett större affärshus ch att stipendiaten är berättigad att tili sin uppehällsrt väljä nägn rt i mellersta Eurpa eller England; att stipendiaten innan hän päbörjar tjänstgöringen kan beviljas nägn mänads förberedelsetid för nödiga spräkstudier i det land, där hän ämnar förlägga sin verksamhet; att vid ansökning af stipendier ett fullständigt arbetsprgram bör uppgifvas för Direktinen, tili hvilken ansökningarna böra ställas ch sm afgör dem ; att endast de Finlands Banks tjänstemän, hvilka är i Banken fast anställde, däri inberäknade äfven tjänstemän hvilka, ehuru de icke är upptagna ä Bankens rdinarie stat, sköta ständiga befattningar i Banken, är berättigade att ansöka ch erhälla stipendier; att säsm vilkr för erhällande af stipendium gäller att stipendiaten förbinder sig att ätminstne tre är efter stipendietidens utgäng förblifva i Bankens tjänst, Bankens Direktin likväl betaget att enligt pröfning befria stipendiaten frän denna förpliktelse; att stipendietiden kan bestämmas tili minst sex mänader, men kan efter Direktinens pröfning förlängas högst sex mänader: att Direktinen äger att utdela ända tili tvä stipendier m äret samt att hvarje gäng afgöra m ett eller flere stipendier skall utgifvas; att stipendiets strlek bestämmes tili 500 mark i mänaden med skyldighet för stipendiaten att af sinä löneförmäner afstä en tredjedel tili aflönande af vikarie, hvilken bestämmelse gäller alla öfriga befattningar förutm kassörstjänster, för hvilka ett mindre bidrag af Bankens medel bör utgifvas; ch att stipendietiden icke skall räknas säsm tiänstledighet. Enligt Direktinens besluthafva stipendier tilldeats kassören vid kntret i Ä b Einar Serenius ch yngre bkhällaren vid bankens hufvudkntr Friherre Julius vn Kskull. Tili stipendier har under sistförlidet är användts endast 6,000 mark. För är 1913 beviljade Bankfullmäktige, den 27 december 1912, pä framställning af Direktinen, tili förbättrande af Bankens tjänstemäns ch betjäntes aflöning samma belpp sm är 1912 användts, förutm att bankinmissarierna vid kntren i Jensuu, Tavastehus, Jyväskylä, Ktka, Uleäbrg ch S:t Michel tilldelades ett lönetillsktt af 500 mark enhvar, kassörerna vid ntren i Jensuu, Tavastehus, Jyväskylä, Ktka ch leäbrg en tillskttsaflöning af 200 mark enhvar samt ntrsskrifvarena vid kntren i Ktka ch Uleä- 0rg ett tillsktt af 300 mark hvardera. Tili aflöö ande af extra biträden beviljades 8,000 mark ch tili stipendier 6,000 mark, eller sammanlagdt 73,964 mark. 19

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 INLEDNING TILL Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 I serien Arbetsstatistik A ingår: 1 Undersökning af bagerierna

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

utsändt detta ärende till kretsföreningarnas pröfning och därvid till besvarande uppställt följande frågor:

utsändt detta ärende till kretsföreningarnas pröfning och därvid till besvarande uppställt följande frågor: 4 att tolkskoleinspektörerna noga öfvervakade församlingarnas skyldighet i berörda afseende. En skärpning af paragrafens bestämmelse, så att församlinga1na bestämd t ålqdes att anskaffa och anordna skolträdgård

Läs mer

Två bidrag till historien om Sveaborgs grundläggning

Två bidrag till historien om Sveaborgs grundläggning M. G. Schybergson Två bidrag till historien om Sveaborgs grundläggning Artikeln ursprungligen publicerad i Förhandlingar och uppsatser 8 SLS 28, 1894, s. 240 246 Svenska litteratursällskapet i Finland,

Läs mer

Villkor och mojligheter for kemisk storindustri i Sverige. Ernst Larsson

Villkor och mojligheter for kemisk storindustri i Sverige. Ernst Larsson Ernst Larsson Table of Contents Villkor och mojligheter for kemisk storindustri i Sverige...1 Ernst Larsson...2 Förord...3 Förkortningar...5 Inledning...6 *I. Tysklands kemiska industri.*...7 *II. Arbetsintensitet,

Läs mer

I ~tgifningstid hvarje torsdag. '

I ~tgifningstid hvarje torsdag. ' / Med dagens nummer foljer bilaga Nio 49 B samt prenumerationsblan~fte'i-. ;" ' :.

Läs mer

UNDH"GENSKA.S"MUNGEN OCH KVINNOR ENLIGT HR LINDHAGEN -.- ARBET TIET ~on KVIN. ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~.

UNDHGENSKA.SMUNGEN OCH KVINNOR ENLIGT HR LINDHAGEN -.- ARBET TIET ~on KVIN. ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~. UNDH"GENSKA.S"MUNGEN ENLIGT HR LINDHAGEN OCH KVINNOR b(>f -.-, ARBET TIET ~on KVIN ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~. CK PRIS 10 ÖRE - Ur hr Lindhagens motion till 1906 o ars riksdag. Han begär:

Läs mer

Företal. forskningen så hindersamma förlust ) skulle kunna på en, låt ock vara besvärlig omväg utfyllas eller godtgöras. Härom märkes följande.

Företal. forskningen så hindersamma förlust ) skulle kunna på en, låt ock vara besvärlig omväg utfyllas eller godtgöras. Härom märkes följande. Företal. Redan då jag, för några och trettio år tillbaka, af intresse för vår odlings häfder leddes på tanken att söka hopbringa en fulltalig och därjämte biografisk belyst förteckning öfver samtliga under

Läs mer

H vilken oerhordt invecklad

H vilken oerhordt invecklad l --- N:r 31. Prenumerationspris: l11 ar.. kr. 4: 50 11s ar.. kr. 2: 50 '14,,..,, 3: siq4,,..,, L: x LBsnummer lo Prenumeration sker saval i landsorten som i Stockholm a narmaste postanstalt eller bokhandel.

Läs mer

Årg 4, N:r 2, utg. 1839

Årg 4, N:r 2, utg. 1839 Årg 4, N:r 2, utg. 1839 BREF TILL HR B.UOT, REDAKTÖR AF ANNALEs 1\fARITil\IES, FRÅN HR LENORliiANT DE KERGRIST, CHEF PÅ_ LINJEsKEPPET SuFFREN, RÖRANDE DETTA SKEPPS Ko~mANDE PÅ GRUND *) l CADIX BAY I FEBR.

Läs mer

To Romerinder. Döm ingen ohörd. @ Genom skäl och motskäl bildas öfvertygelser. S Fri talan.

To Romerinder. Döm ingen ohörd. @ Genom skäl och motskäl bildas öfvertygelser. S Fri talan. Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek och är fritt att använda. Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

V ARLDSOMSEGLINGARNA

V ARLDSOMSEGLINGARNA DE FORSTA 00 SVENSKA V ARLDSOMSEGLINGARNA av Redaktören fil. kand. Ebbe Aspegren Innehåll Förord.................. 4 1. Bort över haven....... 5 2. Nytt liv i svensk sjöfart... 10 3. Den bedräglige pärlfiskaren.......

Läs mer

AVD. VI. FÖRHÅLLANDET TILL TREDJE MAN

AVD. VI. FÖRHÅLLANDET TILL TREDJE MAN AVD. VI. FÖRHÅLLANDET TILL TREDJE MAN 31 KAP. HÄNSYN TILL TREDJE MANS INTRESSE Benämningen tredje man begagnas här såsom beteckning för varje person, som inte är klient eller klientens motpart i en aktuell

Läs mer

Brukspojken som blev bankdirektör. Richard Julin 1877 1962 ulf olsson

Brukspojken som blev bankdirektör. Richard Julin 1877 1962 ulf olsson Brukspojken som blev bankdirektör Richard Julin 1877 1962 ulf olsson 1 brukspojken som blev bankdirektör Brukspojken som blev bankdirektör Richard Julin 1877 1962 Ulf Olsson innehåll Förord 7 Brukspojken

Läs mer

Anmälda brott. Preliminär statistik för första halvåret 2014

Anmälda brott. Preliminär statistik för första halvåret 2014 Anmälda brtt Preliminär statistik för första halvåret 2014 Brttsförebyggande rådet Bx 1386 111 93 Stckhlm Tel 08-401 87 00 inf@bra.se www.bra.se 2(25) Reprted Sammanfattning ffences Samtliga brtt Under

Läs mer

Stockholms Sjömanshus och sjömansänkor som dess understödstagare, l 7 50-1800

Stockholms Sjömanshus och sjömansänkor som dess understödstagare, l 7 50-1800 39 Stockholms Sjömanshus och sjömansänkor som dess understödstagare, l 7 50-1800 Inledning Maria Nyman "En för högt ährade ock wählborne herrar kommer jag fattiga siukliga ock usliga änkia med min enfaldiga

Läs mer

OM JUDARS INSATSER I SVENSKT NÄRINGSLIV. Av Peter Stein, Stein Brothers AB

OM JUDARS INSATSER I SVENSKT NÄRINGSLIV. Av Peter Stein, Stein Brothers AB 1 OM JUDARS INSATSER I SVENSKT NÄRINGSLIV Av Peter Stein, Stein Brothers AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. NÅGRA ORD PÅ VÄGEN 3 2. TIDIGA FRAMSTÅENDE FÖRETAGARE 6 3. LOUIS FRAENCKEL, FÖRRA SEKELSKIFTETS FRÄMSTE

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER. En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering

EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER. En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 5 2.1 Allmänt om

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

9 Tillgångar och skulder

9 Tillgångar och skulder 81 9 Tillgångar och skulder 9.1 Inledning De grundläggande civilrättsliga bestämmelserna om vad en bouppteckning ska innehålla med avseende på egendomsredovisning finns i 20 kap. 4 och 5 ÄB. För dödsbon

Läs mer

AVD. IV. FÖRHÅLLANDET TILL KLIENTEN

AVD. IV. FÖRHÅLLANDET TILL KLIENTEN AVD. IV. FÖRHÅLLANDET TILL KLIENTEN 18 KAP. PLIKT ATT FULLGÖRA UPPDRAGET 18.1. Allmänna regler I 13 kap. har framhållits att en advokat i princip har frihet att avböja ett uppdrag, oavsett vad anledningen

Läs mer

Avtalskod 83. Arbetsgivarföreningen SRAO. Överenskommelse om konkurrensklausuler

Avtalskod 83. Arbetsgivarföreningen SRAO. Överenskommelse om konkurrensklausuler Avtalskod 83 Arbetsgivarföreningen SRAO Överenskommelse om konkurrensklausuler Överenskommelse angående begränsning av användningsområdet för och innehållet i s k konkurrensklausuler i tjänsteavtal mellan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 december 2013 T 2139-12 KLAGANDE KH Ombud: Jur.kand. IL-K MOTPART Försäkringskassan Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik

Läs mer

Befordran till professor och lektor

Befordran till professor och lektor Rapport 2007:55 R Befordran till professor och lektor en rättslig översikt Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Befordran

Läs mer