Finlands Landtdags Bankfu11mäktiges BERÄTTELSE. för är Landtdagens Bankutskott. H ELS IN G FO R S Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finlands Landtdags Bankfu11mäktiges BERÄTTELSE. för är 1912. Landtdagens Bankutskott. H ELS IN G FO R S 1913. Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri."

Transkript

1 Finlands Landtdags Bankfu11mäktiges BERÄTTELSE för är 1912 tm Landtdagens Bankutsktt. H ELS IN G F R S Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri.

2 I Pä det eknmiska mrädet har under 1912 i allmänhet rädt ett starkt uppsving, hvilket medfört stegrade anspräk pä penningemarknaden ch jämförelsevis höga räntesatser, I Frankrike, England ch Tyskland nedgick disknträntan visserligen säsm vanligt under ärets förra hälft, eller frän resp. 3 V2, 4 ch 5 /«vid ärsskiftet, tili resp. 3, 3 ch 4 V2 % ^ e n re'dan i augusti höjde Englands bank diskntt äter tili 4 % ch sedän en ytterligare tillstramning af penningemarknaden vällats af farhägrna för plitiska förvecklingar samt kriget mellan Balkanstaterna i ktber utbrutit, steg under sistaämnda mänad räntesatserna i Frankrike, England ch Tyskland tili resp. 4, 5 ch 5 /n, hvarefter Tyskland i nvember yttermera höjt räntan tili 6 /- I Ryssland har lägsta räntesatsen smäningm stigit tili 5 */2 a 6 /. Äfven i Sverige, där diskntt i januari ch juni sänktes tili 4 l j i /0, men i mars ch ktber ätergick tili 5 %, höjdes, likasm i Danmark, i nvember räntan tili 5 V2 %, hvilken räntesats värit gällande i Nrge alltsedan mars. De gda knjunkturerna pä världsmarknaden hafva utsträckt sinä verkningar äfven tili Finland ch inm d flesta grenar af landets industri trde man under är 1912 arbetat med framgäng. Ärets skörd lämnade likasä tt i allmänhet gdt resultat. Emellertid inträdde, främst tili följd af alltjämt stigande imprt af utländska artiktar ch rädande företagsamhet, under ärets senare bälft en penningeknapphet, sm icke lindrats genm tillförseln af nytt kapital frän utlandet, dä man frän finskt häll icke under är 1912 uppträdt säsm länsökande pä den eurpeiska penningemarknaden. Inledande öfversikt a f penningemarknaden.

3 4 Finlands Den lifligare industriella verksamheten ch större Banks rörelse. v aru m s ät tn in gen medförde själffallet ökade kraf pä landets penningeinstitut i allmänhet ch särskildt pä Finlands Bank, hvars lägsta räntesats redan i slutet af ja nuari höjdes frän 4 V 2 tili 5 /, närmast i anledning däraf att Bankens valuta för sedelutgifning, sm under december mänad 1911 minskats frän 191,3 tili 146, miljner mark, under januari 1912 ytterligare nedgick med 1 2 miljner mark. ch dä Bankens utläning, sm vid ärsskiftet utgjrt 97,9 miljner mark, hvaraf 10,3 miljner tili de enskilda bankerna, under äret ökades sä att densamma per ultim ktber belöpte sig tili 106,5 miljner mark samt den begagnade sedelutgifningsrätten intill samma tidpunkt frän 29,3 miljner mark vid ärsskiftet reducerats tili 22,8 miljner mark, ansäg sig Bankfullmäktige böra vid sammanträde den 9 nvember bifalla tili Direktinens förslag m höjande af Bankens räntesatser med 1 /, äfvensm den 27 december, likaledes pä förslag af Direktinen, inga med framställning tili högsta rt m upptagande i utlandet af ett kassakreditivlän ä 10 miljner mark pä ett ärs tid tili förstärkande af Bankens valuta för sedelutgifning. Per 31 december utgjrde Bankens valuta för sedelutgifning 127,7 miljner mark, hvaraf 35,4 miljner mark i guldm ynt ch myntadt guld samt 90,2 miljner mark i utländska valutr, den begagnade sedelutgifningsrätten 16, miljner mark ch Bankens utläning 115,2 miljner mark, hvaraf 24,7 miljner mark tili de enskilda bankerna. Belppet utelöpande sedlar, sm vid ärets ingäng uppgick tili 115,3 miljner mark, utgjrde undei äret i medeltal 116,2 miljner mark. Störst var belppet den 15 mars, dä detsamma steg tili 124,7 miljner mark- Ä fven de enskilda bankernas tillgängar i växlar ä utländskt mynt ch tillgdhafvanden i utlandet hafva under äret nedgätt, eller frän 31,6 miljner mark den 1 januari tili 18,8 miljner mark den 30 nvember, medan under samma tid deras inhemska utläning stigit frän 692,5 tili 730,8 miljner mark, hvaremt insättarenes & depsitins- ch löpande räkning tillgdhafvanden i bankerna ökats med endast 0,s miljner mark eller frän 615,33 tili 615,36 miljner mark, medan de under mtsvarande tid är 1911 ökades med 33,9 miljner mark. Sistnämnda förhällande finner likväl sin förklaring dels däri, att bankernas aktiekapital ch reservfnder genm nya aktieemissiner ökats frän 126,6 tili 155,6 miljner mark, dels i den mständigheten att de enskilda bankernas inläningsränta, sm i medlet af nvember höjdes frän 4 */2 tili 5 /, under större delen af äret värit lägre än flertalets af landets sparbanker, i hvilka insättarenes tillgdhafvanden under januari september mänader 1912 ökats frän 250,9 tili 263,3 miljner mark eller med 12,4 miljner mark emt en ökning af 6,i miljner mark under mtsvarande tid af är I förestäende redgörelse har Sparbankernas Centralaktiebank icke upptagits bland privatbankerna. Enligt Finlands Banks bkslut för är 1912 uppgär Dispsinettvinsten tili 7,405,359 mark 35 penni samt de tili tinen a f vinstmedlen. dispsitin stäende vinstmedlen för äret tili 7,182,566 mark 42 penni. I betraktande af de skäl, sm frtfarande ch jäm väi med afseende ä det nuvarande läget pä penningmarknaden tala för stärkande af Finlands Banks tillgängar, fä Bankfullmäktige föreslä, att af nämnda vinst största möjliga belpp öfverföres tili Bankens reservfnd. 5

4 7 Särskilda af Bankfullm äktige handlagda ärenden. i. Finlands I skrifvelse af den 19 nvember 1912 anmälte Banks ut- Direktinen att det nyligen grundade Aktieblaget Svelandbu d m riges Privata Centralbank i Stckhlm, hvilket har ett aktiekapital af 5,000,000 krnr ch hvari uteslutande banker, nämligen 14 af Sveriges landsrtsbanker med ett sammanlagt kapital af 210,000,000 krnr, är delegare, erbjudit sig att vara Finlands Banks mbud i Sverige. Med anledning häraf bemyndigade Bankfullmäktige den 20 i samma nvember mänad Direktinen att tili Finlands Banks mbud i Sverige antaga ifrägavarande bank. 2. Bestämnin- De räntesatser, hvilka enligt beslut af den 16 maj gar angäende i q h tillämpats vid Bankens länerörelse, höjdes den 27 vexel^ch j anuar' 1912 öfver hufvud med en prcent sä att räntelänerörelse. satserna kmm att utgöra: 5 prcent vid diskntering af rena affärsvexlar ch depsitinsbevis med en löptid icke öfverstigande tre mänader; 5 1/2 prcent vid diskntering af enahanda vexlar ch depsitinsbevis med längre löptid än tre mänader ända tili sex mänader; 6 prcent vid diskntering af öfriga vexlar berende af deras längre eller krtare löptid; 5 prcent för hyptekslän ch kassakreditiv mt pant af guld ch silfver, finska statsverkets ch Finlands Hypteksförenings ä utländskt mynt lydande samt med statsgaranti försedda bligatiner samt utländska bligatiner, utfärdade af stater eller försedda med statsgaranti; 5 Ya prcent för hyptekslän ch kassakreditiv, hvilkas säkerhet utgöres af andra slags bligatiner, depsitinsbevis ch inteckningar; samt 6 prcent för hyptekslän ch kassakreditiv mt aktier. förändrade bibehölls bestämningarna angäende inträdesafgiften för kassakreditiven, utgörande a/2 prcent, ch Direktinens rätt att i förekmmande fall vid diskntering af vexlar, hvilka icke är att betraktas säsm rena affärsvexlar, tillämpa de för rena affärsvexlar gällande satser samt att beräkna dessa sistnämnda satser för vexlar, sm redisknterades af privatbankerna, hvarjemte Direktinen meddelades rättighet att, i fall privatbankerna skulle höja sin depsitinsränta, hvilken dä utgjrde 4 V2 prcent, tili 5 prcent, vid diskntering af depsitinsbevis beräkna V2 prcent högre räntä. Den 9 Nvember 1912 höjdes räntesatserna ytterligare tili nedannämnda belpp, hvilka därefter tillämpats vid Bankens utläning, nämligen: 6 prcent vid diskntering af rena affärsvexlar samt uppsagda bankdepsitinsbevis med en löptid icke öfverstigande tre mänader; 6 V2 prcent vid diskntering af enahanda vexlar ch depsitinsbevis med längre löptid än tre mänader ända tili sex mänader; 7 prcent vid diskntering af öfriga vexlar berende af deras längre eller krtare löptid; 6 prcent för hyptekslän ch kassakreditiv mt pant af guld ch silfver, finska statsverkets ch Finlands Hypteksförenings ä utländskt mynt lydande samt med statsgaranti försedda bligatiner samt utländska bligadner, utfärdade af stater eller försedda med statsgaranti; 6 1/2 prcent för hyptekslän ch kassakreditiv, hvilkas säkerhet utgöres af andra slags bligatiner, depsitinsbevis ch inteckningar; samt 7 prcent för hyptekslän ch kassakreditiv mt aktier. förändrade bibehölls bestämningarna angäende

5 9 inträdesafgiften för kassakreditiv ch Direktinens rätt att i förekmmande fall vid diskntering af vexlar, hvilka icke är att betraktas säsm rena affärsvexlar, tillämpa de för rena affärsvexlar gällande räntesatser samt att beräkna dessa räntesatser vid rediskntering af privatbankernas vexlar. bedrägerier ch affärsbeständ, möjligen kmmer att ädraga Finlands bank förluster, hvilkas strlek icke pä förhand kan närmare bestämmas, hafva Bankfullmäktige, med bifall tili Direktinens därm gjrda framställning, förrdnat att ett belpp af högst 500,000 mark skall reserveras för betäckande af eventuella förluster. 3. Utländskt Sedän Bankfullmäktige den 9 nvember höjt Finkreditiv tili lands Banks räntesatser, blef den inhemska penningförstärkande marknadens läge allt mera förmänligt ch Finlands Umetalliska Banks ställning försvagades ytterligare. Bankens tillvaluta. gängar tgs ch kmme sannlikt äfven frtsättningsvis att i afsevärd grad tagas i anspräk för tillfredsställande af det inhemska kreditbehfvet. Dessutm äligger Finlands Bank att sävidt möjligt tillhandahälla landet dess behf af utländsk valuta. Med anledning häraf ch dä Bankens begagnade sedelutgifningsrätt nedgatt tili 16 miljner mark, beslöt Bankfullmäktige, i enlighet med Direktinens därm gjrda förslag, den 27 december 1912 i underd&nighet hemställa att Regeringen, med stöd af 19 i Reglementet för Finlands Bank af den 19 februari 1895, mätte pä Landtdagens vägnar garantera ett utländskt kreditiv ä 10 miljner mark tili förstärkande af Bankens metalliska kassa. 4. Ätgärder, sm Ar 1912 hafva Bankfullmäktige handlagt sammanangä enskilda lagdt tre ansökningar m ackrd, för hvilka ärenden persners för- nanna re redgjrts i prtkllen för den 7 juni ch 9 umuciscr itä -j n Banken. december. Pä framställning af Direktinen hafva Bankfullmäktige förrdnat att Bankens särskilda, redan vid tidigare bkslut tili säkra frdringar hänförda tillgdhafvanden, ä hvilka intet mera kan inflyta, utgörande sammanlagdt 80,647 mark 39 penni, skla helt ch hället afskrifvas. 5- Betänkande. a f Enär hufvudsakligen den störande inverkan pä afeventuellaför- färsförhällandena, sm ästadkmmits genm direktören luster. v jc] Föreningsbankens kntr i Tammerfrs Nils Id m a n s 6- Den uti Finlands Banks reglemente päbjudna revisinen af Bankens förvaltning för är 1911 har förrättats af Landtdagens bankrevisrer under mars ch april mänader I enlighet med revisrernas tillstyrkan hafva Bankfullmäktige, med stöd af stadgandena härm i bankreglementet, ä Landtdagens vägnar den 4 april 1912 meddelat Bankdirektinen ansvarsfrihet för Bankens förvaltning under är Hvarje mänad hafva Bankfullmäktige pä grund af bankens böcker ch räkenskaper samt rapprterna frän afdelningskntren verkställt sädan granskning af Bankens rörelse ch utläning, sm i 2 af den för Fullmäktige utfärdade instruktinen föreskrifves. Därjämte bafva Bankfullmäktige granskat Direktinens memrial- Prtkll. Revisin a f Finlands Bank, Granskning a f Bankens länerörelse Jämlikt stadgandet i 40 uti Finlands Banks lnventeringar reglemente hafva Bankfullmäktige verkställt inventeringa) * hufvudaf hufvudkntrets kassahvalf ch samtliga kassr äfven- lv0nt0rets ni läne- ch säkerhetshandlingar samt depsitiner den 10, 12, 17, 18, 19, 20, 24 ch 25 september. De vid sagda inventering knstaterade resultaten, hvilka delgifvits Bankdirektinen, hafva värit med Bankens böcker Öfverensstämmande. Beträffande Bankens afdelningskntr hafva Bank- b) vid kntiullinäktige, pä samma gäng förrdnanden för de af ren * landsullmäktige utsedda diskntledamöterne utfärdats, jämväi 0lten. aanadat desse att en gäng i mänaden pä tider, sm de sjäfva funne för gdt att i hvarje fall särskildt bestämma, Verkställa föreskrifna inventeringar.

6 10 Dessutm hafva inspektiner förrättats: vid kntret i Ab den 7 9 mars af t. f. Bankdirektören Basilier; vid kntret i St. Petersburg den 22 mars af rdföranden i Bankens Direktin vn Cllan: vid kntret i Srdavala den 16 ch 17 april af Bankdirektören Järnefelt; vid kntret i Jensuu den 18 ch 19 april af Bankdirektören Järnefelt; vid kntret i Uleäbrg den 5 ch 6 maj af t. f. Bankdirektören Basilier; vid kntret Niklaistad den 8 ch 9 maj af t. f. Bankdirektören Basilier; vid kntret i Jyväskylä den 10 ch 11 maj aft. f. Bankdirektören Basilier; vid kntret i Tavastehus den 15 juli af fverkamreraren Brberg; vid kntret i St. Michel den 24 ch 25 september af t. f. Bankdirektören Basilier; vid kntret i Kupi den september af t. f. Bankdirektören Basilier; vid kntret i Ktka den 12 ktber af rdföranden i Bankens Direktin vn Cllan; vid kntret i Tammerfrs den nvember af t. f. Bankdirektören Basilier; vid kntret i Björnebrg den 23 nvember af t. f. Bankdirektören Basilier; vid kntret i Tammerfrs den 5 6 december af t. f. Bankdirektören Basilier; vid kntret i Vibrg den december af t. f- Bankdirektören Basilier. Säsm inventeringsman för kntrets i St. Petersburg kassr har fungerat Chefen för finska ditinen Verkliga statsrädet Friherre Thedr Bruun cb säsm dennes suppleant Rättegängsbiträdet vid samma ämbetsverk Kllegiirädet Hug Julius Helenius. 9. Förbränning Efter hand sm förslitna sedlar tili större anti a f förslitna Samlats i hufvudkntret hafva Bankfullmäktige 1» 1 sedlar. uppräkna dessa sedlar, hvilka därefter förbrän S- Uppgifter m förbrända sedlar ingä uti Bankfullmäktiges prtkll för den 30 maj, 1, 3, 5, ch 7 juni, 6, 9, 11, 13, 16, 18 ch 20 september samt 9, 11, 14, 16, 18 ch 20 december. Dessutm hafva förslitna sedlar uppbränts pä föranstaltande af Bankens revisrer. i. I skrifvelse af den 29 maj 1912 meddelades bank- p i niancis fullmäktige att Landtdagen beträffande användningen Banks beaf Finlands Banks begagnade vinstmedel för är 1911 gagnadevinstbeslutat: medel. att af Finlands Banks vinstmedel 2,000,000 mark skla reserveras för utvidgning ch delvis mbyggnad af Ständerhuset; att likasä 2,000,000 mark reserveras tili grundkapital för den klnisatinsfnd för landtbeflkningen, hvilken tilläfventyrs kmme att grundas; att alternativt anvisas 370,000 mark för utjämnande af 1913 ärs budget, hvilket belpp, för sä vidt det icke tages i anspräk, kvarlämnas ä Bankens vinstch föi lustknt; samt att äterstäende vintsmedel, 4,045,728 mark 61 penni, skla öfverföras tili Bankens reservfnd. Detta meddelade Bankfullmäktige Bankens Direktin tili kännedm ch iakttagande. 11. I skrifvelse af den 12 januari anmälte Direktinen Ätgärder röatt den lkal, hvari Bankens kntr i Björnebrg är % s% - inrymdt, vre i mänga afseenden bristfällig, hvarför heter ch kan- Direktinen hemstälde att Banken, för att bereda egen trslkalerna. lkal för sagda kntr, skulle inköpa änkefru Maria Alfthans ägande gärd ch tmt N: 20 i första stads- ^jörnebrsv' delen af sagda stad, hvilken tmt har ett ytinnehäll af 2,909,25 m2 ch hvarä finnes uppfördt ett envänings stenhus ch en större magasinsbyggnad jämväl af sten. Därjämte föreslg Direktinen att pä nämnda tmt skulle Uppföras ett bankhus i tvä väningar enligt ritningar af ftfessr G. Nyström ch att för sädant ändamäl af bankens medel mätte beviljas högst 120,000 mark, i 11

7 1 2 hvilket belpp äfven inbegreps för tmtens planenng ch inhägnande nödiga kstnader jämte arkitektens arvde ch utgifterna för kmplettering af inventarierna i banklkalen. Tili denna framställning biföll Bankfullmäktige den 18 januari b) kntret i Emedan Bankens kntr i Ivupi den 1 juni 1912 Kupi, skulle flyttas tili Bankens nya hus i sagda stad samt Herr U. W. Telen, af hvilken lkal för kntret l Kupi upphyrts tili den 1 juni 1917, var villig att befiia kntret frän hyresaftalet med villkr att Banken skulle den 1 juni 1912 tili hnm erlägga 4,500 mark, beiättigade Bankfullmäktige den 21 februari Direktinen att af Bankens medel för ifrägavarande ändamäl använda nämnda belpp.. Den 11 mars 1912 bemyndigade Bankfullmäktige Direktinen att försälja den för Banken behöfliga hälften af dess ägande tmt N: 24 i andra stadsdelen af Kupi stad med villkr att försäljningen mbiingade minst 60,000 mark. c) kntret i I skrifvelse för den 20 mars 1912 anmälte Direk- Tavastehus. tinen att den lkal, sm för Bankens kntr i Tavastehus förhyrts af förre Senatrn A.. Kairam, vre träng ch bekväm samt att kntrets kassahvalf ej erbjöde tillbörlig säkerhet. Med anledning häraf anhöll Direktinen m bemyndigande att uti den bankbyggnad, sm Föreningsbanken i Finland hade under uppförande i Tavastehus stad, för Finlands Banks kntr i Tavastehus upphyra en tili bunds stäende lämplig lkal frän den 1 juni 1914 pä tjugu är mt en ärshyra af 4,500 mark äfvensm att af Bankens medel tili herr Kairam u tb e ta la 5,000 mark säsm gdtgörelse för att hän befriar Banken frän hyresaftalet, räknadt frän den 1 juni Ban - fullmäktige biföll denna framställning den 27 mars d) kntret i Den 18 april 1912 beviljade Bankfullmäktige pa Uleäbrg. Direktinens förslag, ett anslag af 3,425 mark för m* förande af vattenledning i Finlands Banks hus i Uleäbrge) kntret i Den 31 mars 1911 förhyrdes af Jensuu stad ör Jensuu. Finlands Banks kntr i sagda stad en lkal pä ti är, räknadt frän den 1 juni 1911, mt en ärshyra af 1,400 mark samt pä det villkr att hyresaftalet skulle upp' höra m Banken under hyrestiden finge tillfälle att förlägga kntret i det under uppförande varande nya stadshuset. Emedan kntret erbjöds en rymligare ch tidsenligare lkal i det nya stadshuset mt en ärshyra af 3,400 mark, värme däri inberäknad, bemyndigade Bankfullmäktige, pä framställning af Direktinen, den 22 maj 1912 Direktinen att pä anförda villkr för ti är upphyra ifrägavarande lkal för kntret i Jensuu. 12- Af det ä stat upptagna anslaget för beredande af Sänkilda ansemesterledighet ät Bankens embets- ch tjänstemän har sla'j under är 1912 användts 18,350 mark 4 penni. Bank-a) Semesterfullmäktiges beslut beträffande dispsitinen af semester- anslag. anslaget är antecknadt i prtkllen för den 15 maj ch den 6 augusti. Sedän Kejserliga Senaten den 28 maj 1912 be-b) Pensiner. viljat Bankkmmisarien vid kntret i Tammerfrs, Filsfiemagistern Ernst Enkvist ansökt afsked ur tjänsten, räknadt frän den 1 juni 1912, hafva Bankfullmäktige den 7 i samma juni mänad, pä Direktinens framställning, enligt 63 i reglementet för Finlands Bank, tillagt Bankkmmissarien Enkvist en lifstidspensin af 3,000 mark m äret. De tvänne penningeräknarene ch vaktmästaren c) Diskreäfvensm vaktmästarebiträdet vid kntret i S:t Peters- ln 1110 burg hafva ur diskretinsmedlen tillagts sedvanliga gratifikatiner tili päsken ch nyäret tili ett belpp af sammanlagt 430 rubel. Ät vaktmästaren vid Bankens kntr i Tammerfrs. E. Ekström hafva Bankfullmäktige pä framställning af Direktinen beviljat en gratifikatin af 200 mark. Sedän Bankfullmäktige den 20 december 1911 be- d) K ^ seviljat expensemedel för Bankens kntr i Niklaistad 1,200 mark ch för kntret i Jyväskylä 1,000 mark, hafva Bankfullmäktige, pä framställning af Direktinen, ökat, expensemedlen för kntret i Niklaistad med 578 mark 70 penni ch för kntret i Jyväskylä med 300 mark. För är 1913 hafva Bankfullmäktige pä förslag af Direktinen beviljat följande belpp expensemedel att användas vid Bankens filialkntr, nämligen: vid kntren i Ab, Niklaistad, Kupi, S:t Michel ch Ktka 1,500 mark för hvarje, vid kntren i Björ- 13

8 14 nebrg, Uleäbrg ch Jyväskylä 1,200 mark för hvarje, vid kntren i Jensuu, Srdavala ch Tavastehus 1,000 mark för hvarje, vid kntret i Vibrg 3,200 mark, vid kntret i Tammerfrs 2,000 mark ch vid kntret i Petersburg 2,500 mark. 13- Bankkmmis- Sedän Bankkmmissarietjänsten vid kntret 1 Tamsarietjän- merfrs, efter det tidigare innehafvaren I ilsfiemagistern sterna Ernst Enkvist pä ansökan beviljats afsked ur tjensten, blifvit ledig, uppförde Direktinen pä förslag tili tjänstens äterbesättande i första rummet andre kamrerarern i Banken Filsfiemagistern Adlf Lindeblad, i andra rummet Bankkmmissarien vid kntret i Björnebrg Ernst Brms ch i tredje rummet Bankkmmissarien vid kntret i Ktka Walter Krgius. I underdänig skrifvelss af den 6 september 1912 förrdade Bankfullmäktige tili erhällande af nämnda tjänst andre kamreraren Lindeblad, hvilken jämväl den 26 päföljande nvember därtill utnämndes. Emedan Bankkmmissarien vid kntret i Vibrg K. Basilier frtfarande handhar direktörsämbetet pä extra rdinarie stat vid Bankens hufvudkntr, förrdnade Bankfullmäktige den 6 augusti 1912 t. f. föreständaren för Bankens kntr i S:t Petersburg skar Lindberg att förestä kntret i Vibrg samt t. f. kassören vid kntret i S:t Petersburg friherre Alexander Aminff att förestä sistnämnda kntr, hvardera räknadt frän den 1 p&följande september tillsvidare. Tjänstledighet dels för sjukdm dels för enskilda angelägenheter hafva är 1912 ätnjutit nedannämnde kntrsföreständare, nämligen: i Jyväskylä I.. Rutzi frän den 26 februari tili.d en 16 mars samt hela augusti mänad, i Vibrg Ernst Enkvist under maj mänad, i Björnebrg Ernst Brms under juni mänad. i S:t Michel G. Äkessn under juni mänad, i S:t Petersburg. Lindberg frän den 16 juli ti samma mänads slut, i Niklaistad A. F. Timgren frän den 16 juli tm den 16 augusti. i Kupi. W allenius frän den 16 augusti tili samma mänads utgäng samt frän den 15 tili den 24 ktber, i Tavastehus B. Sundgren under september mänad. Bankkmmissarien vid kntret i Tammerfrs A. Lindeblad beviljades tjänstledighet frän den 11 december under ett halft är. Under förenämnda ledigheter hafva enligt Bankfullmäktiges förrdnande bankkmmissariebefattningarna i regeln förestätts af kassörerne vid resp. kntr. För öfrigt har under smmaren semesterledighet beviljats föreständarene för kntren pä en mänad, hvarjämte nägra kntrsföreständare af Direktinen pä ansökan tilldelats krtare tids ledighet dck icke utöfver en vecka för gängen. 14. Tili ledamt af diskntkmmitten vid kntret i Diskntkm- Jyväskylä för är 1912 efter aflidne krnlänsmannen mituema. Anshelm Rönneberg utsäg Bankfullmäktige den 6 september aptekaren Lrentz Splander. För är 1913 utsäg Bankfullmäktige tili ledamöter ch suppleanter i diskntkmmitteerna vid Bankens kntr i landsrten: i Tavastehus tili ledamöter: Ingeniören Jhan H enrik Hlmen ch Handlanden Anders Gustaf Skgster samt tili suppleanter: Fabrikanten Gustaf Richard Fält- Daars ch Justitierädmannen Gustaf Lenard Idestam ; i Jensuu tili ledamöter: Lektrn Aar Markkanen ch Justitierädmannen Juh Ilmari Salheim samt tili suppleanter: Guldsmeden Arthur Mauritz Kivula ch Affärsmannen Niil Suihk; i Jyväskylä tili ledamöter: Hfrädet A d lf W ilhelm vn Zw eygberg ch Direktören Hug Wilhelm Harviainen samt tili suppleanter: Vicehäradshöfdingen Hjalmar Hug ssian Hllmerus ch Aptekaren Lrentz Splander; i Ktka tili ledamöter: Häradsskrifvaren Gösta Nrdgren ch förste Stadsläkaren Viktr Hug Alfthan samt tili suppleanter: Dispnenten Cnrad Lönnström ch Dispnenten Emil Saxell; i Kupi tili ledamöter: Häradshöfdingen Frans 15

9 16 skar Möller ch Plitierädmannen Jhan Fredrik Dahlström samt tili suppleanter: Prkuristen Kein Brunila ch Vicelandssekreteraren Ukk Emil Hjalmar Andersin; i S:t Michel tili ledamöter: Kmmerserädet Carl Fredrik Pöndinen ch Trafikinspektören August Fredrik Granfelt samt tili suppleanter: Kaptenen Wldemar Winter ch Deptföreständaren Edvin Alleen; i Niklaistad tili ledamöter: Brgmästaren Ivar Wilhelm Hasselblatt ch Handlanden Tumas Laurell samt tili suppleanter: Handlanden Jhan Edvard Backman ch Viceknsuln Lennart Eliel Backman; i Uleäbrg tili ledamöter: Kmmerserädet Fredrik Adlf Riekki ch Justitierädmannen Trsten Lundberg samt tili suppleanter; Plitierädmannen skar Gustaf Laurin ch Handlanden Herman Anderssn; i Björnebrg tili ledamöter: Häradshöfdingen, Lagmannen Thedr Lepld Eck ch Kntrsföreständaren Claes Gtthard vn Rehausen samt tili suppleanter: Handlanden Fritz Arthur Juselius ch Stadskamreraren Jhan Leineberg; i Srdavala tili ledamöter: Häradshöfdingen Karl Gustaf Berg ch Handlanden Wilhelm Srvali samt tili suppleanter: Handlandene ssian Evert Kivinen ch Alexander Jhan Nissin; i Tammerfrs tili ledamöter: Fabrikanten Jhan skar Björkell ch Justitierädmannen Kaarl Haljala samt tili suppleanter: Kmmerserädet Fabian Klingendahl ch Industriidkaren Jhan Niklas Salminen; i Ah tili ledamöter: Kmmunalrädet Hans Gustaf Hffstedt ch Plitierädmannen Ernst Petter Jhan Thme samt tili suppleanter: Handlanden Evert W ilhelm Nylund ch Kaptenen Friherre Rlf Maximilian Carpelan; i Vibrg tili ledamöter: Hfrättsrädet Egid William Elfvengren ch Knsularagenten Carl Edvin E kström samt tili suppleanter: Justitiebrgmästaren Ivar G erhard Alpaeus ch Handlanden Paul Sergejeff. I S:t Petersburg hafva tili inventeringsman förrdnats Chefen för Finska passexpeditinen Verklige statsrädet Friherre Thedr Bruun ch tili su pplean t för denna Rättegängsbiträdet vid samma äm betsverk Kllegierädet Hug Julius Helenius. 15. A f Bankfullmäktige vr är 1912 i tur att afgä, af Bankfullmäktiges de tre bankfullmäktige, hvilka ega deltaga i alla ä tjänstgöring. Bankfullmäktiges handläggning ankmmande ärenden, Timmermannen Matti Paasivuri samt af de tre fullmäktige, hvilka ega deltaga uti ärenden, sm ankmma ä samtliga Bankfullmäktiges handläggning, Filsfiedktrn Ernst Fredrik Nevanlinna. Vid den 20 maj 1912 ä landtdagen värkstäldt vai af bankfullmäktige ch revisrer samt deras suppleanter blefv valda: tili bankfullmäktig att deltaga i alla ä Fullmäktiges handläggning ankmmande ärenden Hfrättsrädet Karl Gustaf Söderhlm; tili bankfullmäktig att deltaga uti ärenden, hvilka ankmma ä samtliga Bankfullmäktiges handläggning, Jurisutriusquedktrn Heikki Grabriel Renvall; tili suppleanter för Bankfullmäktige: tili förste suppleant Referendariesekreteraren A k seli August List; tili andre suppleant Pssessinaten skari Lahdensu; tili tredje suppleant Filsfiemagistern Gustaf nni Immanuel Hälisten; tili fjärde suppleant Hfrättsassessrn Jurisutriusquedktrn Gerge Fredrik Granfelt; tili femte suppleant Medicinalrädet Gustaf Rudlf Idman, ch tili sjette suppleant Direktören WTilhelm Alexander Lavnius; tili revisrer för Banken: Prfessrn Ernst Jakb Waldemar Bnsdrff, Redaktören Eer Erkk, Handlanden Juh Santahlma ch Jrdbrukaren Kyösti Kalli; tili suppleanter för revisrerna: tili förste suppleant Landtbruksrädet Karl W ilhelm Bruncrna; tili andre suppleant Handlanden Evert Viktr Sellgren: tili tredje suppleant Filsfiedktrn Arvid Nevius; tili fjärde suppleant Filsfiedktrn Hug Magnus Jhannes Relander. 17 2

10 18 Efter det mförmälda vai skett, sammanträdde Bankfullmäktige den 22 maj 1912, hvarvid utsägs tili rdförande Friherre E. G. Paimen samt tili vicerdförande Prfessr K. J. Stählberg. Y id tillfälligt förfall hafva säsm Bankfullmäktige tjänstgjrt herrar List, Tki, G ylling, Granfelt, Hälisten, Idman ch Lavnius. 16- Extra anslag Sedän Finlands Landtdag den 18 maj 1911 betill förbätt- 1 ättigat Bankfullmäktige att frän samma ärs början tili k-eng6 ^(inste- förbättrande af Finlands Banks tjänstemäns ch betjäntes mäns ch be- eknmiska ställning samt öfriga tilläfventyrs nödiga tjäntes aflö- förvaltningsutgifter, använda af Bankens medel ända ning samt för 80,000 mark m äret, har i enlighet med Bankfullstipendier. mäktiges den 20 december 1911 fattade beslut, tili förbättrande af Bankens tjänstemäns ch betjäntes aflöning är 1912 af sagda anslag användts 62,044 mark pä sätt Bankfullmäktiges berättelse för 1911 därm innehäller. Dessutm hafva Bankfullmäktige pä framställning af Direktinen den 6 februari 1912 af samma anslag för sagda är beviljat 12,000 mark tili stipendier för att sätta Bankens tjänstemän i tillfälle att ka sinä insikter pä bankverksamhetens mräde ä sädana platser utrikes, hvarest bankrörelsen är högst utvecklad. Säsm vilkr för dessa stipendiers ätnjutande har faststälts: att stipendiaten är skyldig under stipendietiden tjänstgöra vid nägn bank- eller bankiraffär eller i ett större affärshus ch att stipendiaten är berättigad att tili sin uppehällsrt väljä nägn rt i mellersta Eurpa eller England; att stipendiaten innan hän päbörjar tjänstgöringen kan beviljas nägn mänads förberedelsetid för nödiga spräkstudier i det land, där hän ämnar förlägga sin verksamhet; att vid ansökning af stipendier ett fullständigt arbetsprgram bör uppgifvas för Direktinen, tili hvilken ansökningarna böra ställas ch sm afgör dem ; att endast de Finlands Banks tjänstemän, hvilka är i Banken fast anställde, däri inberäknade äfven tjänstemän hvilka, ehuru de icke är upptagna ä Bankens rdinarie stat, sköta ständiga befattningar i Banken, är berättigade att ansöka ch erhälla stipendier; att säsm vilkr för erhällande af stipendium gäller att stipendiaten förbinder sig att ätminstne tre är efter stipendietidens utgäng förblifva i Bankens tjänst, Bankens Direktin likväl betaget att enligt pröfning befria stipendiaten frän denna förpliktelse; att stipendietiden kan bestämmas tili minst sex mänader, men kan efter Direktinens pröfning förlängas högst sex mänader: att Direktinen äger att utdela ända tili tvä stipendier m äret samt att hvarje gäng afgöra m ett eller flere stipendier skall utgifvas; att stipendiets strlek bestämmes tili 500 mark i mänaden med skyldighet för stipendiaten att af sinä löneförmäner afstä en tredjedel tili aflönande af vikarie, hvilken bestämmelse gäller alla öfriga befattningar förutm kassörstjänster, för hvilka ett mindre bidrag af Bankens medel bör utgifvas; ch att stipendietiden icke skall räknas säsm tiänstledighet. Enligt Direktinens besluthafva stipendier tilldeats kassören vid kntret i Ä b Einar Serenius ch yngre bkhällaren vid bankens hufvudkntr Friherre Julius vn Kskull. Tili stipendier har under sistförlidet är användts endast 6,000 mark. För är 1913 beviljade Bankfullmäktige, den 27 december 1912, pä framställning af Direktinen, tili förbättrande af Bankens tjänstemäns ch betjäntes aflöning samma belpp sm är 1912 användts, förutm att bankinmissarierna vid kntren i Jensuu, Tavastehus, Jyväskylä, Ktka, Uleäbrg ch S:t Michel tilldelades ett lönetillsktt af 500 mark enhvar, kassörerna vid ntren i Jensuu, Tavastehus, Jyväskylä, Ktka ch leäbrg en tillskttsaflöning af 200 mark enhvar samt ntrsskrifvarena vid kntren i Ktka ch Uleä- 0rg ett tillsktt af 300 mark hvardera. Tili aflöö ande af extra biträden beviljades 8,000 mark ch tili stipendier 6,000 mark, eller sammanlagdt 73,964 mark. 19

11 20 Grundande I skrifvelse af den 25 april 1912 har Agrarutskta f e n k l n i s a - anhällit att Bankfullmäktige mätte, med anledning l 'Firdands>r Statsutskttet uppgjrdt ch tili Agrarutsktlandtbeflk- tet öfverlämnadt förslag angäende inrättande af en kning. lnisatinsfnd för Finlands landtbeflkning, afgifva utlätande för sävidt sagda förslag berör Finlands Bank. Sedän Direktinens yttrande i saken inhämtats, meddelade Bankfullmäktige den 30 i samma mänad utlätande angäende densamma. Helsingfrs, den 6 februari E. G. Palman. K. J. Stählberg. K. Söderhlm. H. G. Palheim. Heikki Renvall. 17- A. List. A x e l Th. M öller. B i l a g a t i l i F i n l a n d s L a n d t d a g s B a n k f u llm ä k t i g e s b e r ä t t e ls e f ö r är Öfversigt af Finlands Banks ställning ch verksamhet under ären A. Allmänna räkningar. 1 tv Sid. finlands Banks ställning ultim D ecem ber jj»» n n la b lä utvisande Finlands Banks ställning vid utgängen IV ^ ^varj e <lvartal ären Tablä öfver Bankens begagnade sedelutgifningsrätt vid utgängen af hvarje qvartal ären Bankens kassabeständ vid utgängen af ären V ' Bankens kassamsättning ären Yjj esultatet af Bankens verksamhet ären Innestäende vinstmedel ären B. Speciaäräkningar. 2' äkning öfver Bankens förräd af finskt g u ld m y n t bligatinsräkning ^ ändska kntkurantfrdringars räkning...19 ^ ~ 1sknterade inhemska vexlars räkning...20 g "^ ypteksläneräkning Kassakreditivräkning... 9 g

12 7. Disknterade utländska vexlars räk n in g Prtesterade inhemska Prtesterade utländska S e d e lrä k n in g Pstremissvexlars rä k n in g Pä kntret i S:t Petersburg stälda invisningars räkning. 13. Upp- ch afskrifningsräkning Tili inkassering depnerade vexlars r ä k n in g A g i r ä k n in g Bankens g ru n d f n d Bankens r e s e r v f n d Öppna depsitiners r ä k n in g Bankens clearin grörelse säkra ch afskrifna frdringars r ä k n i n g Allmänna räkningar.

13 4 5 I. Finlands Banks ställning ultim December A k t i v a. P a s s i v a. Metallisk valuta för sedelutgifning. Vid anfrdran betalbara förbindelser. Metallisk kassa: finskt g u ld m y n t... ryskt ch utländskt guldm ynt.... m yntadt g u l d... guld hs m y n tv e rk e t... Finskt silfv e rm y n t... bligatiner ä utländskt m y n t... Kntkuranter i u t la n d e t... Banksedlar ch kupnger ä utländskt mynt Vexlar ä utländskt m y n t... Utestäende frdringar. 16,029,510 1,006, ,291 27,100 24,594,275 2,853,729 23,071,345 80,676, ,684 2,443, ,089,509! ^ elöp a n d e s e d la r ,625,212 n pstrem issvexlar ,364 04» invisningar pä kntret i S:t ^ öest. pä upp- ch afskrifningsräkn. med Petersburg , , Statsvex-ket ,393,930 03» upp- ch afskrifningsräkn. med a n d r a... 5,774, ,168, A i Uepnerade vexlar inkasseradt , ^atsläneannuiteter innestäende.... 2, ntkuranter i u t la n d e t... ^verse rä k n in g a r... 1,611, , ,157,648 S 133,273, Vexlar ä finskt m y n t... H y p te k s lä n... Pä kassakreditiv u te s tä e n d e... 48,002,102 20,270,525 3,691,146 71,963,77* ndfnd 25,000,000 - eservfnd, hvari ingär värdet af bankfastigheter 0(* inventarier med.... Fmk. 2,351,103 : 50 45,062, ,062, Öfriga tillgängar. myntadt s i l f v e r... Finskt k p p a r m y n t... bligatiner ä finskt m y n t... Diverse rä k n in g a r... Prtesterade inhemska v e x l a r... Sald af upplupna r ä n t r... B ankfa stigh eter... Inventarier... 2,351, , , ,150 10, , ,591 2,351,103 Pnerade vinstm edel... 5,915, T,! 8k Taluta för tgifning 134,089,509 : 05 k * n ntgifva Bansedlar Afaä 40, : 174,089,509: 05 ^Van specifice- dels! avista-förbin- ch ,273,862: 42 ]:r'!,v ''j a<! kassara edltit innestäende 2,442,053: ,715,915: 86 c*»ignad sedelutgifningsrätt Fmk 38,373,593: 19 Fmk Fmk ,252,206 80

14 6 7 II. Finlands Banks ställning 'tim December A k t i v a. Metallisk valuta för sedelutgifning. Metallisk kassa: finskt g u ld m y n t... 23,820,260 ryskt ch utländskt guldm ynt... 3,071,843 myntadt g u l d... guld hs m yn tverk et... 7,056,597 1,406,460 Finskt silfverm ynt... bligatiner ä utländskt mynt.... Kntkuranter i u tla n d e t... Banksedlar. kupng. ä utländskt mynt Vexlar ä utländskt m y n t... Utestäende frdringar. Vexlar ä finskt mynt i prtfölj H y p te k slä n... Pä kassakreditiv utestäende.. Öfriga tillgängar. myntadt silfver.... Finskt kpparmynt... bligatiner ä finskt mynt Diverse räkningar.... Prtesterade inhemska vexlar Prtesterade utländska vexlar Sald af upplupna räntr.. Bankfastigheter... I n v e n t a r i e r... Fmk 2,713, ! 35,355, ,168, ,153, ,392, , ,940, ,742, ,493,870 36,312,810 4,418,553 40,056 88, ,059 14, , , ,713, ,225,234 lf 4.764,11^ 32,119!22 247,732, tlt Qllest, P a s s i v a. anfrdran betalbara förbindelser. sedlar... pstremissvexlar.... invisningar pä kntret i S:t Petersburg... upp- ch afskrifningsräkn. med statsverket.. andra.... Pnerade vexlar inkasseradt.. ^ätsläneannuiteter innestäende. jj. ^ k u ra n ter i u tla n d e t... lv rse räknina-ar 6l'verade vinstmedel Undfnd hvari ingär värdet af bankfastighetei 0<* inventarier med.. Fmk 713,499: 61 ^ 'n e d e l: statsändamäl event. reserverade. S Qerade. *Uiat Va^u*a för se K^ öu rnins. 127,742,769: 85. u%ifva b'nnken 1sedlar för. 40,000,000: 167,742,769: 85. fvan specificeu iser avista förbin- C 11, ' 150,219,470: 34. kt«ditiv j3ade kassa- 0b ^ ne3taende 1,493,246:77 151,712,717:11. sedelutgifningsrätt Fmk 16,030,052: 74 Fmk 316, , n,111,095 56,713, , , ,55 ij 03,251, ,498, , ,824,263 5ii 2, j 19 2, I 150,219, ,000,000! - 63,330, ,000,000-7,182, ,330, ,182, ,732,119(22

15 8 9.SF c H CÖ X öp 0 5 _ C J 05^ T t*t 0 5 r-h 0 5 c* T l i>r ct t h a s i l r-h id cd C J ^ «c (M c" III. Tablä utvisande Finlands Banks ställning vid utgängen af hvarje qvartal ären S *: &0 fl Ö -»J fl - 'S S g Ö «S.2 03 >-ö C Ä p ^ t 6*H e*h 'Sr s CÖ -4-> H fl 00 fl fl GQ <D ^ fl 0) Ö fl fl l ö 1> en T J fl c3 fl MS M en _fl S Dag. 05 r>- L-- c p C J 00!h* l T-H cq. "'*1 r -T id c" l- t r t»t c" 00 cq" " ' 00!> C l gs c i l>- C J " 00 " cd id " 05" " > CQ 0 5 r_^ T * r G Q 0 5 CD ic CC (M cd»» N 0 5 G ' I c j w c q cq_ ci" i cm" cvt cm" c :T cq cvt f i s g -. S' C6 05 i dr> '& % - 5 ^ CJ 05 ci H 2 -,, ** r-< l>*!> l s S l>- 05 c c 00 < l a l>» L'- t c c c" c" c" " " - r f t C J c> r 05 fc l>^ _ 05 «05 C i CP l/? c ' _ r c f ^-T 0 0 i d " c j" -d* cfl CQ CQ CQ CQ c (CJ r P S _3 : &. cc Ci I a g? g CJ'--' Passlva r r H3 u e«hg rfl fl 2 a a 5G 12 ^ * * C I 5 'C! -. a TJ S ' 3 3 S 2 C3 Sh s g - c r t C ^ s T = -5 <-} 'C ^ rcl»s s S.9 3 -Sg> k a s c 3 n c P ^ :g B «S H. ce M i Ö Ä?? S P- 'C *> ' Dag. L^ 5 0) H3 fl CÖ P h :0 <D CC g fcfi c i cq c cvt " t> ( I ct *n c GC_ 0 0 i CQ CQ t- h» I T I i-i r * ^ CD c f r-h CJ IS rfh t-h CJ c 00 C i L'- 00 L^ 00 (Cl c q D - 00 ^ c" " 05 c j" T T t>." t>-" " 05" t> CJ in CJ cq^ L^- 00 t>* C J c" 05" i d c" 05 " " ^h" i d T " " l t>- 00 id ^H * r 1 r-h 1 H 1 T-* T ( T H c c i' " <D r s 02 t I>~ r-h s Q S c"..» l t> r-t cq" c c ' t CQ CQ " cq" CQ l l 00 l"- «v cm" c" 00 c» r-t c' c r-t l > c» c" N C J - 1 c I>* 0 5 c (Cl TH 05" i c" C J <v <D a en P- 5 es 03 P " «i -" cd' 00 ^ r-h H I > 0 5 CQ CQ C\^ r-h^ " 05 " l ^ 05 C3 CQ i d tjh" c" i d»-" T-H CQ T-H 0> rd a <D en M 0) m fn e a -*-J P h G0 CD p T-H 1-H CD r-' " H <^5 0 5 c c c c c c c j c c c c c c g g CQ 0 5

16 10 11 IV. Tablä öfver Bankens begagnade sedelutgifningsrätt vid utgängen af hvarje qvartal ären Bankens lyftadt begaghela sedel Summa belpp pä nad sebeviljade delutgifutgifnings sedelstck. kassakre ningsrätt. ditiv. rätt. Smy. ZiniT. Sin/C. 5% Är 1908 ultim December. 140,528, ,787,634 2,616,705 36,124,003 n 1909 Mars ,834, ,746,140 2,794,217 40,294,090 n Juni ,161, ,535,112 3,512,798 36,113,515 n n n Septem ber. 151,091, ,444,217 1,736,048 40,911,630 n Decem ber. 174,089, ,273,862 2,442,054 38, » 1910 Mars ,990, ,310,283 2,707,535 33,972,765 v> >? M Juni ,470, ,089,884 2,830,454 30,549,844 M» September. 170,153, ,692,657 2,038,611 34,422,034 n» D ecem ber. 178,020, ,701, ,000 26,707, Mars ,384, ,324,131 2,316,074 36,743,812 n n * Juni ,297, ,313,093 3,050,482 43,933,733» September. 230,797, ,761,612 2,436,790 47,598,850 n n >i Decem ber. 186,036, ,857,770 1,848,064 29,331,01* 1912 Mars ,149, ,157,087 1,915,691 28,076,979» Juni ,750, ,751,813 1,505,159 23,493, l? 5 n n n September. 171,712, ,156,264 2,081,724 29,474,868 _ n r> Decem ber. 167,742, ,219,470 1,493,247 16,030,053 Bankens kassabeständ vid utgängen af ären I (M N h «(M I CD 0 5 t > ' c Ö ö c D S H Ö i J T jt J i i iic (M c i> cq a cq " c cd r-t c (M N i ^ crt c t-" cvf I C (M I -* <M C5 TH 05 CC l> ^ 05 Ö ^ T l. u 00^ a) i> c c" 05" 05" c" Q 05 I 05 -H 05 T-H 0 00 cvf g S T-H ^ 05 C m c cq, S 2" s 2.g- : P ^ 05 L'- I Ö ÖC ö P R r "= r ä M t? ö.s * S ä* Ph 3 (M c N 0 5 T-t L-^ ^ i t>^ cvf c " l r 1 e+h 3 r=j c l > Mg -^3 rt S cj: a c EL ^ f " g! a g - _ 3 <0 55.id cc (D G -g tn! "S -* S c c a =s ; a ^ pq 2? $ *. g

17 12 13 VI. Bankens kassamsättning ären L" 05 t>> t L '- jv ] L r-* H T i Cvf " r -Tc r -r, r 00* r h c" c T 05" r - T " i!> 05 C l i z I>- -H r H * CC 00 r H CQ c ' 1 * 1 - d cp "5 ÖJj a P h ÖX) '3,_H r -, 05 u 05 i 00 t>- r-h > t>- C l 00 t-h CÖ Ö ^H ' a 5 05 ^H *^H q.». T-H c 05 0 c -». t>r y_! t> r 05" 00" t>-" 05~ C Q r -T l 05 r " " (H 00 l 00 u <1 05 -H ^H t-h 05 T-H JH R t> <» cm" «Ö t>cq. c" 05 t t>-. C cm"»» r-h # R 06 R ö c 00 CÖ > c q. t>t R " u r-h 1 4h -tl CT cm" l> " " T - 05 c c~ c R * s K c cm" * * *» c i i t -- öi t>* CÖ c cq. _ 05 05" " * cq " 00 c" " 05 " 0 0 t 00 G» N i Tf W CÄ _ l > 0 3 N c l r-h T-h» 0 5 t>- 0 5 T cm H 05 cd 05 rh" l>. 05 (MN Q00" r-h i l (M ) fl H en. T ^ cm" ^ S 2 2 S - R c M T3 'Ö. «S Ph CD W a ^ fcud ^ S 3 Jd TJ ' ^ _ CÖ j Ö ) a ÖX) 5 iu CÖ ^^3 ^ CÖ^ _C {>.S rj r CÖ^ M Cö n3 ^! S - R K R R R R c r l 05 CQ. ^ - ^ r? c ^ : 2 T! -g ks <D : _ VII. Resultatet af Bankens verksamhet ären K r e d i t. Ifitressen ä inhemsk utläning... n kntkuranter i utlandet Ä8i..... ^r visi0n e r... p ȧ säkra frdringar inftutit... D e b e t. ^finer ch a r v d e n... jxtra anslag, användt belpp... ^'ankfullmäktiges arvden ch ex- Penser... ^e ieltiuverkningen... ^*verse m k s t n a d e r... ^ 6<iskattning af bligatiner... ^ säkra frdringar öfverförda.. 0r event. förluster reserveradt belpp... ^ ankens n e t t v in s t... Af nettvinsten har öfverförts: tljl >'eservfnden (bankfastigh. kt).» vinstmedelsräkningen.... r Är Är Är mf yu yii. Smf. 1yu. 4,349,174 2, , ,044 97, , ,362,581 3,748,855 1,114, , , , ,471,337 2,460,308 1,102, , , ,865 Summa 9,354, ,839, ,999, ,916 36,733 17, , , , ,119, ,698 56,494 40,066 16, , , ,711 6,752 8,519, ,976 62,134 41,816 16, , , , ,000 7,405,359 Summa 9,354, ,839, ,999, ,779 7,943, ,279 8,415, , ,182,566 42

18 14 J V fm» H q c 51» e ^ ^ S 22 tf2 c'! c! ; 2 t>t c d t C «s i l i <D n cvf S ^ - K ~ r QJ c g» * a> E CÖ r f l 0 ) cq Specialräkningar. > <D TS cc C*) c s CÖ» P H3 <x> fl P h ca ^ f l S a s g 2 > ^3 C CD TS (M 2 i i - H :Q _ S <D CÖ «73- H3 G fl fl c i fl &4 3 ~ ~ 'Ö

19 Räkning öfver Bankens förräd af finskt guldmynt. 2. bligatinsräkning. Stycken Stycken Summa. ä 20 mark. ä 10 mark. Smf. 3mf 3m/-, Debet. 3mf Iyu Kredit. yii. Nedskatt- 7ii. M yntverket levererat intill ultim Häraf utelöpande: Decemb. är n » ,840, _ 3mf 45,170,000 10,840,000 56,010,000 ultim Decemb ,044,000 6,771,430 18,815,430 ch i Banken inneliggande: 19H 12,664,780 6,817,890 19,482, ,179,380 7,010,360 32,189,740 ultim Decem b ,286,000 4,068,570 16,354, ,885,220 4,022,110 18,907, ,990,620 3,829,640 23,820,260 myntadt guld ultim Decem b. 1909: i Banken.... Smf. 531,291-5 r hs M yntverket. 27,100: 41 Ären tillkm genm M yntverket 9mfi 54,980: 70 T köpt frän utlandet... 27,857,368: 41,, nedsmält utländskt guldmynt ,112,523: 71 Ären försä ld t ,778: 92 Myntverket levererat finskt g u ld m y n t... 24,860,000: myntadt guld ultim Decemb. 1912: i Banken.... 3mf. 7,056,59<hs Myntverket.. 1,406,460: Behäll:ning ultim D ecem ber 1909 Är , 1 9 H ^ edskattning enligt sista klumnen ^e^u ning ultim Decem ber 1912 Summa Nästnämnda behällning bestd af: ^* 8atiner ä utländskt m ynt Fmk...» finskt.. samt är placerad i: 23,329,495 3,865, ,060 2,234,481 1,131, ,905 2,936,680 1,265,321 23,835,866 29,776, ,776, ,153,807: 87 yskä 3 <y# ri]jsi, n e n...» 31L /... J> ' 2 1 n eqssiska 3 /0 k n sls... 3 /j / knsls af * 3 72 % Central Bden Credit Pfandbr. ;,achsiska 3 / statsräntan... essiska 4 /0 statslänen af 1899 & 1906 at'a urger 3 «j ^ 1886 B: rett»er St 0ckhlr -Ims 3»/, «/. l&n af ^ tebrgs 3 >/, / & r es Hypteksbanks 3 / 2 % Iän af a<likawkas 4 /0 jernvägslän af 1897 & 1898 ^ San-XJralsk 4 / jernvägslän af ^ s k a 3 >/2 /Q statslänet af ^ands Hypteksförenings 4 % Iän af 1887 & & 1909 F ö / -» 4,/2 / enings-bankens i Finland 3 >/, län af il, 0rdisk, a Aktiebankens 4 / län af 1897 & , , ,265,321(41 682,059: Smk. 23,835,866: 87 Rmk ,075, ,217, , , , ,000 42, ,825 1,676, , ,485 2

20 18 19 Städernas i Finland Hyptekskassas 4 län af 1895 & R m k- Städernas i Finland Hyptekskassas 4 1/* 0/ Iän af 190 & Helsingfrs 4 */2 / Iän af ».Ryska sydstbanans 4 /0 län af 1898 & Kslw -W rnesch 4 / Iän af M skva-kiew-w rnesch 4 / Iän af Ryska 4 / knsls af G-Rbl. guldlänet af U % Rjäsan-Uralsk 4 / jernvägslän af ,, Österrikiska 4 /0 guldräntan... Fl. Ungerska 4 %»... Österrikiska 4 % k r n r ä n t a n... K. Ungerska 4 /»... 3 */* / statsräntan af /2»/ Bden Credit P fa n d b r... Finska 3 '/2 /0 statslänen af 1895, 1901 & Fr. 3 / Svenska 3,6 / statslänet af Kr. Sveriges Allm. Hypteksbanks 3 3/< /0 l & n... Köpenhamns 3 1/2 /0 län af 1886 & Helsingfrs 4 /2 / n n Yibrgs Eugelska 2 */ % knsls Transvaals 3 /0 län af » Städernas i Finland Hyptekskassas 4 / län af Fmk. Finlands Hypteksförenings 5 % Iän af Äb 5 / Iän af Fastighetsbanken i Finland, A. b., 5 / län af Kym m ene A. b. 6 /0 Iän af » entrallanekassans för stads-. landskm. i Finland 5 % Iän af n 248,265: 399,330: 132, , , ,625 23, ,279, ,000 1,050, , , , ,080 4,800 10, , ,800; 29,000; tillgdhafvande: 3. Utländska kntkurantfrdringars räkning. Är Är Är Är nif. 'yii. yu..im/. yu. yii. Ultim Januari.. 34,875, ,380, ,076, ,927, r> Februari.. 37,756, ,066, ,353, ,875,014 27» Mars ,915, ,652, ,153, ,962,006 01» April... 43,268, ,743, ,394, ,709, Maj ,839, ,369, ,922, ,171, » Juni ,899, ,822, ,640, ,394, Juli ,301, ,287, ,671, ,269, » Augusti.. 56,857, ,327, ,331, ,114, » September 57, ,837, ,836, ,545,615 61» ktber.. 73,318, ,894, ,446, ,109, n Nvem ber.. 73,374, ,978, ,482, ,066,144 63» December.. 79,065, ,588, ,298, ,606, Ar 1912 hade Finlands Bank m bud pä följande utländska rter: "cklilm, Köpenhamn, Kristiania, Lndn, Paris, Basel, Antwerpen, Briissel, ^^isterdam, Hamburg, Liibeck, Berlin, Frankfurt am Main, W ien, Triest, Petersburg, Riga, Madrid, N ew Yrk ch Chikag.

Finlands Landtdags Bankfullmäktiges

Finlands Landtdags Bankfullmäktiges Finlands Landtdags Bankfullmäktiges BERÄTTELSE för är 1911 tili Landtdagens Bankutsktt. HELSINGFORS 1912, IN.SK A r.tttbrattir -SÄM.SKAPM TS TRYCJKERl. En tilltagande lifaktighet har under är 1911 gjrt

Läs mer

BERÄTTELSE. Finlands Landtdags Bankfullmäktiges. Landtdagens Bankutskott. tili. om fattande äret 1910.

BERÄTTELSE. Finlands Landtdags Bankfullmäktiges. Landtdagens Bankutskott. tili. om fattande äret 1910. Finlands Landtdags Bankfullmäktiges BERÄTTELSE tili Landtdagens Bankutsktt * m fattande äret 1910. Helsingfrs, 1911. Hufvudstadsbladets Nya Tryekeri. De f öi hppningar man via senaste ärs ingäng trdde

Läs mer

BERÄTTELSE. Finlands Landtdags Bankfullmäktiges. Landtdagens Bankutskott. för är 1917. tili H ELSINGFORS 1918,

BERÄTTELSE. Finlands Landtdags Bankfullmäktiges. Landtdagens Bankutskott. för är 1917. tili H ELSINGFORS 1918, Finlands Landtdags Bankfullmäktiges BERÄTTELSE för är 1917 tili Landtdagens Bankutsktt H ELSINGFORS 1918, P IN S K A T,IT T E R A.T U R S Ä IX S K A P E T S T R Y C K E R I. Aret 1917 har, säsm Finlands

Läs mer

Finlands Landtdags Bankfullmäktiges BERÄTTELSE. för är 1915. tili. Landtdagens Bankutskott HELSINGFOKS 1916

Finlands Landtdags Bankfullmäktiges BERÄTTELSE. för är 1915. tili. Landtdagens Bankutskott HELSINGFOKS 1916 Finlnds Lndtdgs Bnkfullmäktiges BERÄTTELSE för är 1915 tili Lndtdgens Bnkutsktt HELSINGFKS 1916 FINSKA l i t t e r t u r s ä l l s k p e t s t r v c k e r i Verkningrn f det under är 1915 frtgäende kriget

Läs mer

Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna. Prtkll fört vid årsstämma med aktieägarna i Pract IT Grup AB (publ), rg nr 556494-3446, den 5 april 2006 i Kista Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier ch röster för envar

Läs mer

BERÄTTELSE. Landtdagens Bankutskott. Finlands Landtdags Bankfullmäktige. 1 8 c. omfattande äret 1909. a O «R 3 fr- 00 o 05 205

BERÄTTELSE. Landtdagens Bankutskott. Finlands Landtdags Bankfullmäktige. 1 8 c. omfattande äret 1909. a O «R 3 fr- 00 o 05 205 12 lo CD t-h CO «O CM i Ö f r - 0 0 O CQ 0 5 * l rh 0 0 r-h O fr- l> o t>t c S o t-h t-h CO OO O s O Os OJ 5 CÖ *3 T3 E ^ O o T o CO O o OQ lo I 1 ' 1 CM 1 io 05 CO 1 05 CO cvi < 5 c ä ö 05 05 0 5 fr-

Läs mer

Stormäktigste, flllernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, flllernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o lt. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel till bestridande af landtdagskostnader. Stormäktigste, flllernådigste

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Till Finlands Landtdags Bankutskott.

Till Finlands Landtdags Bankutskott. 1908. U. B. Bankutskottets betänkande N:o l angående ändring af 18 och 19 af Finlands Banks reglemente. Bankutskottet har af Landtdagens Bankfullmäktige fått emottaga följande skrifvelse: Till Finlands

Läs mer

Document PX -05-0005. Your Data. Handled by. E-Mall. Office. Saab TransponderTech AB, org.nr. 556535-9790 - Årsredovisning iör räkenskapsåret

Document PX -05-0005. Your Data. Handled by. E-Mall. Office. Saab TransponderTech AB, org.nr. 556535-9790 - Årsredovisning iör räkenskapsåret SA Page 1 (1) Saab TranspnderTech Blagsverket Årsredvisningar 851 98 SUNDSVALL Dcument Id PX -05-0005 Yur Referanca Yur Data Handled by Versin Date 2005-06- 10 Telephne E-Mall ffice Saab TranspnderTech,

Läs mer

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer

Stadgar för Bostadsföreningen N:o 2 Kvarteret Tuben utan personlig ansvarighet

Stadgar för Bostadsföreningen N:o 2 Kvarteret Tuben utan personlig ansvarighet Stadgar för Bstadsföreningen N: 2 Kvarteret Tuben utan persnlig ansvarighet 1. Namn ch ändamål Denna förening, vars namn är Bstadsföreningen N: 2 Kvarteret Tuben u.p.a., har till föremål att för sina medlemmars

Läs mer

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo stadgåb Abo för VBlociped Klubb. o Till medlem af Abo Velociped Klubb kallas o Abo, den o A Styrelsens vägnar: Ordförande. Sekreterare. STADGfAH Abo för Velociped Klubb. ABO, ÅBO BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG

Läs mer

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordningen

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordningen rtkll frt vid årsstämma i Selena Oil & Gas Hlding AB (publ), rg.nr 556643-6613, den 17 juni 2015, i Stckhlm. 1. Öppnande av stämman ch val av rdförande vid stämman Arsstämman förklarades öppnad av styrelsens

Läs mer

Som specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund avger föreningen utlåtanden i eller handlägger ärenden som förbundet hänskjuter till föreningen.

Som specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund avger föreningen utlåtanden i eller handlägger ärenden som förbundet hänskjuter till föreningen. Svensk Förening för Klinisk Immunlgi ch Transfusinsmedicin Uppgift ch rganisatin 1 Svensk förening för klinisk immunlgi ch transfusinsmedicin är en sammanslutning av läkare med särskilt intresse för klinisk

Läs mer

1(3) Kommunstyrelsen 2011-11-08. Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kontrollbalansräkning

1(3) Kommunstyrelsen 2011-11-08. Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kontrollbalansräkning Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr SammanträdesdatlIm 1(3) Kmmunstyrelsen 2011-11-08 KS 511 Dnr 424/2010 Kd 107 Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kntrllbalansräkning

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 173: X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelse för året är, med undantag af tvenne längre

Läs mer

STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM

STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM Antagna vid församlingsbildningen 1990-03-31 Ändrade vid: årsmöte 2001-02-17 extra årsmöte 2001-05-13 årsmöte 2012-03-24 (bekräftat på församlingsmöte 2012-06-10) församlingsmöte

Läs mer

11. Postremissvexlars räkning. 13. Upp- och afskrifningsräkning. 12. Pä kontoret i S:t Petersburg stälda invisningars räkning.

11. Postremissvexlars räkning. 13. Upp- och afskrifningsräkning. 12. Pä kontoret i S:t Petersburg stälda invisningars räkning. 28 11. Postremissvexlars räkning. 13. Upp- och afskrifningsräkning. 29 Utstälda. Inlösta. Smf. yu. Smf. f i Ultimo December 1899 utelöpande... 670,238 62 -- Ar 1900... 44,372,173 40 44,160,805 13» 1901...

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

Arsredovisning Kalmar Läns Musikstiftelse

Arsredovisning Kalmar Läns Musikstiftelse Arsredvisning Kalmar Läns Musikstiftelse Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (11) Arsredvisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 styrelsen för Kalmar Läns Musikstiftelse avger härmed följande

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 223 X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af Bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för året är, med undantag af tvänne längre

Läs mer

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f.

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR FÖR FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR för Finlands Kapplöpningssällskap" r. f. (Godkända å konstituerande möte 3%! 1930.) Register N:o 17669 i. Föreningens fullständiga namn är på

Läs mer

Inkomstdeklarera för lokalavdelning

Inkomstdeklarera för lokalavdelning Versin: 2012-05-03 Inkmstdeklarera för lkalavdelning En lkalavdelning sm registrerat sig hs Skatteverket ch fått ett rganisatinsnummer är skyldiga att inkmstdeklarera, avsett art ch strlek på intäkterna

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren nr 32. Räkenskapsåret 716406-7477. för

Årsredovisning. Brf Fiskaren nr 32. Räkenskapsåret 716406-7477. för Årsredvisning för Brf Fiskaren nr 32 716406-7477 Räkenskapsåret 2013 1(9) Styrelsen för Brf Fiskaren nr 32 får härmed avge årsredvisning fr räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Infrmatin m verksamheten

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 20. Finlands Landtdags underd å n i g a svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående kommunikationsfonden. Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Läs mer

Bankkommissarietjensterna.

Bankkommissarietjensterna. 34 28. Diskoni- Tili ledamöter och suppleanter för desse i diskontkomiteema. komiteerna vid Bankens kontor i landsorten utsägos för är 1900 genom Bankfullmäktiges beslut af den 2 November 1899: vid kontoret

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. - Landtd. Sv. - Prop. N:o 13. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition, innehållande förslag till lag angående brandstodsföreningar. Stormäktigste, Allernådigste

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Stadgar för Datasektinen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förrd 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektinsmöte 3 7. Årsmöte 4 8. Extra

Läs mer

BERÄTTELSE. Finlands Landtdags Bankfullmäktiges. Landtdagens Bankutskott. för år 1918. till HELSINGFORS 1919,

BERÄTTELSE. Finlands Landtdags Bankfullmäktiges. Landtdagens Bankutskott. för år 1918. till HELSINGFORS 1919, Finlands Landtdags Bankfullmäktiges BERÄTTELSE för år 1918 till Landtdagens Bankutskott. I. I HELSINGFORS 1919, l"in~x:a I.ITTJi:RATUR SlLLSKAPBTS TBYCKl!lltl. Om Finlands Bank under upproret 1918 har

Läs mer

Gamlakarleby Velociped Klubb.

Gamlakarleby Velociped Klubb. Stadgar för Gamlakarleby Velociped Klubb. Gamlakarleby, tjanilakarloby Tidnings tryckeri, 189(i. Till medlem af Gamlakarleby Velociped Klubb kallas Gamlakarleby, den. Ä Klubbens vägnar: Ordförande. Sekreterare.

Läs mer

Sammanträdesdatum. 246 Dnr 646/15

Sammanträdesdatum. 246 Dnr 646/15 ' GJ ~""y SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum. '- TRANAs KOMMUN 2015 11 02 Sida 16 (36)." KOMMUNSTRYRELSENS AU 246 Dnr 646/15 Förslag till riktlinjer för uppvaktning Kansli- ch persnalchef Maria Ejhed

Läs mer

Fattigvårdsstyrelsen.

Fattigvårdsstyrelsen. 168 III. Fattigvårdsstyrelsen. Den af Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogörelsen för dess verksamhet under år 1899 är af följande lydelse: Under årets lopp har styrelsen för stadens

Läs mer

Svenska Eftersöksföreningen Stadgar

Svenska Eftersöksföreningen Stadgar Svenska Eftersöksföreningen Stadgar Eftersöksföreningens målsättning: Att verka sm en rasbunden förening med målsättning att utbilda eftersökshundar ch förare för skadat vilt. Det sker bl.a. genm: Förmedling

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 174/14 2014-11-26 Sbn 10 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 174/14 2014-11-26 Sbn 10 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 174/14 2014-11-26 Sbn 10 1 T A X A för Härjedalens kmmuns allmänna vatten- ch avlppsanläggning. Huvudman för den allmänna vatten- ch avlppsanläggningen

Läs mer

2. Sedelutgifningsrätten.

2. Sedelutgifningsrätten. 36 2. Sedelutgifningsrätten. Dä den under de senast förflutna ären försiggängna betj-dande utveckling af den ekonomiska verksamheten i landet, hvilken särskildt framträdt i grundandet af en mängd nya affärsföretag,

Läs mer

styrelsen för BrfYmer Presenterar härmed Årsredovisning 2011

styrelsen för BrfYmer Presenterar härmed Årsredovisning 2011 styrelsen för BrfYmer Presenterar härmed Årsredvisning 2011 www. brfymer.se Organisatinsnummer: 717600-1175 Styrelsen har sitt säte i Uppsala Sidan l av 8 l Föreningen l februari 1923 tg några initiativet

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas

Läs mer

Exempel på hur Din tandvårdsförsäkring fungerar

Exempel på hur Din tandvårdsförsäkring fungerar 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING VÅRDA Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Vårda. I försäkringsbrevet, stabell, de

Läs mer

169 RELATION ANGÅENDE ETT AF STATSVER 636 PROMEMORIA OM FÖRHANDLINGARNA KRING HYPOTEKSO..

169 RELATION ANGÅENDE ETT AF STATSVER 636 PROMEMORIA OM FÖRHANDLINGARNA KRING HYPOTEKSO.. 636 PROMEMORIA OM FÖRHANDLINGARNA KRING HYPOTEKSO.. Detta afser, att i ali händelse ställa Hypoteksföreningen säker, emedan den lånar, d. v. s. gör sitt bästa dertiil, både för nödens af hjelpande och

Läs mer

Finlands Ständers Bankfullmäktiges

Finlands Ständers Bankfullmäktiges X X X I I I. Finlands Ständers Bankfullmäktiges «n Ständernas B an kutskott, omfattande ären 1897 1899. o- H elsingfors, Frenckellska boktryckeriet, 1900. det förevarande berättelse öfver Finlands Banks

Läs mer

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Ideell Förening 1 Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Namn, ändamål och organisation 1 Föreningens namn är

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. STADGAR för Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. Förslag till stämma den 21 maj 2015 1. Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

C. Vissa uppgifter angående personvagnsparken år 1929.

C. Vissa uppgifter angående personvagnsparken år 1929. Ur Statens järnvägar: Trafikavdelningens berättelse år 1929 C. Vissa uppgifter angående persnvagnsparken år 1929. 1- För trafik tillgängliga vagnar. Tabell nr 1 utvisar antalet vid statens järnvägar under

Läs mer

STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING. Föreslagna nya stadgar of. Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening. 1 Namn

STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING. Föreslagna nya stadgar of. Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening. 1 Namn STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING Nuvarande 1 Namn Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 21. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel för folkskolväsendet under år 1908. Stormäktigste, Allernådigste

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA Denna förköpsinfrmatin innehåller en sammanfattning av de viktigaste villkren avseende Allras Tandvårdsförsäkring Skydda. I försäkringsbrevet,

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER E+ YiA Spimus LIITE III_KA105_rahitus- ja spimussäännöt_sv.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna

Läs mer

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 NAMN OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens namn är Upplandsstiftelsen. 2 Föreningen har till ändamål att inom Uppsala län vara ett för kommunerna och

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 033.6

FÖRFATTNINGSSAMLING 033.6 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 033.6 POLICY FÖR DONATIONSFONDERNAS FÖRVALTNING ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 1992-11-26, 174 ÖVERGRIPANDE MÅL Västerviks kmmun svarar för den eknmiska förvaltningen

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I.

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. RÅKNEÖFNINGSEXEMPEL FÖR SKOLOR uppstälda med afseende på heuristiska metodens användande af K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. HELA TAL.. fäm2t»0l?ö5 H. ALLM.

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure AB

Arlandabanan Infrastructure AB \-, ARLANDABANAN ')J INFRASTRUCTURE Arlandabanan Infrastructure AB Delårsrapprt januari- juni Arlandabanan lnfrastructure AB Org nr 556481-2385 2(5) FÖRETAGET OCH VERKSAMBETEN Arlandabanan Infrastructure

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN. Antagen av kommunfullmäktige, , att gälla från

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN. Antagen av kommunfullmäktige, , att gälla från REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Antagen av kmmunfullmäktige, 2016-02-29 2, att gälla från 2016-03-01. Utöver vad sm föreskrivs m nämnder i kmmunallagen ch särskild speciallagstiftning gäller bestämmelserna

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING 1 Ändamål Stockholms Trävaruhandelsförening är en organisation för företag inom handeln med byggoch trävaror inom Stockholmsregionen Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping antagna den 15/2 1931 och den 22/5 1931 den 11/4 1978 och den 30/5 1978 den 26/2 1986 och den 21/5 1986 samt den 24/2 2009 och den 28/5 2009

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring Förslag till ändring av stadgar för Bergshamra Bygdegårdsförening Att behandlas vid årsmötet 2012. Styrelsens förslag till ändring av nuvarande stadgar föranleds främst av det faktum att Bygdegården numera

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN Antagna av Handelskammarföreningen - den 18 mars 1992 och den 5 maj 1992 (årsmöte)

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.blagsverket.se Nyregistrering 816 Aktieblag 1 (7) Fyll i blanketten på din datr eller texta tydligt. Underteckna blanketten ch skicka in den i riginal. Skicka till: Blagsverket

Läs mer

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 - noter l() Sveriges TvitteriförbuncI Oi g nr 846001-0815 Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 Styrelsen avger följande irsredovisning. lnnehill Sida - förvaltningsberlittelse resultaträkning 3 - bajansrikning

Läs mer

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING 1 Föreningens firma och ändamål Föreningen, vars firma är O2 el ekonomisk förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen, har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (5) Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland Antagen av kommunfullmäktige 1994-05-09. 1 Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. 2 Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Härnösand.

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Premium. I försäkringsbrevet, ersättningstabell,

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas på prjektet enligt avtalet. Dessa regler förtydligas

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Mellanskånes Renhållnings AB Infrmatin m Mellanskånes Renhållningsaktieblag (MERAB) MERABär av kmmunerna Eslöv, Höör ch Hörby gemensam ägt blag med uppgift att inm kmmunerna svara

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

STADGAR OCH REGLEMENTEN

STADGAR OCH REGLEMENTEN SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS STADGAR OCH REGLEMENTEN ANTAGNA DEN 22 MAJ 1906 STOCKHOLM 1906 ISAAC MARCUS' BOKTR.-AKTIEBOLAG Artikel I. Om sällskapets syftemål och sammansättning. 1. Svenska Läkaresällskapet,

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/

STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/ STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/12-2015 1. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL SJMF skall som målsättning ha: att verka för utbyte av erfarenheter medlemsföretagen emellan och

Läs mer

Uppfostringsnämnden.

Uppfostringsnämnden. 199 XIII. Uppfostringsnämnden. Den af Uppfostringsnämnden till Stadsfullmäktige inlemnade berättelsen, omfattande Nämndens verksamhet under åren 1899 och 1900, är af följande innehåll: Två år hafva förflutit,

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

BERÄTTELSE. Finlands Ständers BankMlmäktiges. Ständernas Bankutskott, 1885-1887. X X X V I I. om fattande ären

BERÄTTELSE. Finlands Ständers BankMlmäktiges. Ständernas Bankutskott, 1885-1887. X X X V I I. om fattande ären X X X V I I. Finlands Ständers BankMlmäktiges BERÄTTELSE tili Ständernas Bankutskott, om fattande ären 1885-1887. ------- o«$ -o----------- * HELSINGFORS,,T. C. FRENCKELL * SON, 1888. 1 ) ä undertecknade

Läs mer

ilrb 0r; f. Beslut att beställa - bestiillningen av bryggor och Y-bommar hos Svenska Pontonhamnar' c. Två protokolljusterare -

ilrb 0r; f. Beslut att beställa - bestiillningen av bryggor och Y-bommar hos Svenska Pontonhamnar' c. Två protokolljusterare - Kaskärs Båt Clubb Prtkll från extra medlemsmöte i Kaskärs Båt CIubb 2015-10-24 åirvarande 25 medlemmar 1.,, J. 4. f,. Mötet öppnas Klubbensbrdftirande Per Wein öppnade mötet ch hälsade medlemmaa välkmna.

Läs mer

Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen.

Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen. 187 IX. Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen. Den af styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för år är, med undantag af längre fram intagna tabeller,

Läs mer

Fattigvårdsstyrelsens

Fattigvårdsstyrelsens 149: III. Fattigvårdsstyrelsen. Den af Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogörelsen för dess verksamhet under år 1896 är, med uteslutande af några, bland bilagorna i hufvudsak intagna

Läs mer

Bankens behällna vinst kan, med iakttagande af o^gandet i 3, af Landtdagen för allmänna statsändaal anvisas.

Bankens behällna vinst kan, med iakttagande af o^gandet i 3, af Landtdagen för allmänna statsändaal anvisas. 38 köpa och sälja myntadt och omyntadt guld och silfver; köpa och sälja statspapper, obligationer och k'1' ponger; sälja anvisningar ä finskt mynt, betalbara ä ort, dä1' banken har kontor eller agentur;

Läs mer