Den svenska gymnasieskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den svenska gymnasieskolan"

Transkript

1 Den svenska gymnasieskolan - intention och verklighet Föreläsning den 24 september 2012 Lars Nohagen, Cesam Lars Nohagen 1 Föreläsningsserie Mån 24/9: Gymnasieskolan - intension och verklighet Mån 1/10: Bedömning och betygsättning - om att ta reda på vad elever kan Mån 29/10: Att undervisa för förståelse - om att använda bildmässiga förklaringar 2 Lars Nohagen

2 Vad kommer det att handla om? SAMHÄLLET OCH SKOLAN en ömsesidig påverkan DAGENS GYMNASIESKOLA organisation, verksamhet och elever GYMNASIEREFORMEN de viktigaste förändringarna Lars Nohagen 3 Samhället och skolan Lars Nohagen 4 4 Lars Nohagen

3 Relationen samhälle och skola SAMHÄLLE Samhället påverkar skolan SKOLA men skolan kan också användas för att påverka samhällsutvecklingen. Vilken roll ska skolan spela i deras liv? 6 Lars Nohagen

4 Utanför klassrumsfönstret pågår tre samverkande samhällsprocesser Globaliseringen. Människor, idéer, produkter och pengar rör sig allt friare över jorden. Detta påverkar såväl våra samhällen (ökad mångfald) som näringslivet (ökad konkurrens). Liberaliseringen. Vi fattar själva allt fler beslut som berör våra liv. I denna utveckling ingår: Decentraliseringen. Olika samhällsfunktioner flyttar närmare medborgarna. Detta har lett till en ökad individualisering och till mer personligt ansvar. Marknadsekonomins utbredning. Allt fler produkter och verksamheter tillhandahålls idag via olika marknader. Detta har ökat möjligheten att själva välja allt från elbolag till skola. Sekulariseringen. Samhället styrs inte längre av religiösa trosläror. Teknikutvecklingen. Den globala konkurrensen leder till att tekniken blivit av central betydelse. Därför satsar många länder på utbildning och forskning inom naturvetenskap. Lars Nohagen Samhällsförändringar leder till ändrade värderingar Här är några exempel på prioriteringar som vi människor ställs inför Frihet Individ Samhälle Trygghet Lars Nohagen Lars Nohagen

5 Tro Vetande Samhällsförändringar leder till ändrade värderingar 90-talister 60- & 70-talister 80-talister Födda ca födda ca Lars Nohagen Kulturatlas Källa: World Values Survey 2010 Sverige världens modernaste land? Fysisk trygghet Materiell levnadsstandard Personlig utveckling Ronald Inglehart Lars Nohagen

6 samhälle Skolans uppdrag Ur Lgy 11: Skolan har uppgiften att till eleverna förmedla kunskaper, överföra värden och förbereda dem för att arbeta och verka i samhället. arbetsliv medarbetare utbildning fostran samhällsliv medborgare nyttokod politisk kod bildning privatliv individ medmänniska bildningskod Vad säger läroplanen? - olika perspektiv och värden Perspektiv Demokratiskt perspektiv Etiskt perspektiv Internationellt perspektiv Historiskt perspektiv Ekologiskt perspektiv Bildningsperspektiv Entreprenöriellt perspektiv Värden frihet, tolerans, pluralism, likvärdighet inlevelseförmåga, medkänsla, kunna handla i enlighet med samhällets värdegrund. interkulturell kompetens, öppenhet, solidaritet samtidsförståelse, handlingsberedskap hållbar utveckling, miljömedvetenhet personlig utveckling, livslångt lärande nyfikenhet, kreativitet, handlingskraft, flexibilitet, ansvarstagande. Lars Nohagen Lars Nohagen

7 Vilka är skolans uppgifter? - ett förslag att diskutera: Martha Nussbaum, en amerikansk filosof, menar att utbildningen måste utveckla hela människan för att hon ska kunna fungera som medborgare i ett demokratiskt samhälle - men även för att klara sig i livet generellt. Hon lyfter fram tre förmågor som avgörande: att tänka kritiskt och ha en självgranskande hållning, att gå utöver sina lokala sympatier och bli en världsmedborgare, att föreställa sig hur det är att vara i andra människors levnadssituationer. 13 Vilka är skolans uppgifter? Förutom dessa uppgifter lägger hon till några till: att tänka väl om politiska (= gemensamma) angelägenheter att tillerkänna sina medmänniskor samma rättigheter oavsett etnicitet, religion, kön, ålder och sexuell läggning, att kritiskt, men välinformerat, granska olika makthavare. att förstå livets komplexitet, att känna omsorg om andras väl och ve, 14 Lars Nohagen

8 Dagens gymnasieskola 15 Lars Nohagen 15 Hur styrs skolan? mål IDEOLOGISKT t.ex. läroplan regler JURIDISKT t.ex. skollag resurser EKONOMISKT t.ex. skolpeng Lars Nohagen

9 FORMULERING TOLKNING GENOMFÖRANDE Styrningen av skolan RIKSDAG och REGERING utfärdar centrala styrdokument (främst skollag, skolförordningar och läroplaner) - från riksdag till klassrum Deltagande målstyrning Lpfö 98 Lgr 11 Lgy 11 SKOLA tolkar sedan uppdraget, t.ex. i en lokal arbetsplan V E R K S A M H E T SKOLPLAN STAT KOMMUN lärare och elever genomför detta som undervisning och lärande Från klosterskola till gymnasieskola 1600 Läroplan: Kloster- och katedralskolor Främst prästutbildning 1649 Skolordning Gymnasium Trivialskola 1623: Det första gymnasiet i Västerås 1800 För ämbetsmän och präster För borgare Studentexamen Elementarläroverk Läroverksstadga1856 Läroverk 1849 Reallinjen tillkommer 1900 Läroverksstadga år 1905: Högre och lägre läroverk 5-6 år Gymnasium Realskola Realexamen 1905: Flickor får gå i realskolan 1927: Flickor får tillträde till gymnasiet års gymnasiereform Yrkesskolor och fackgymnasier Fackskola 1953: Allmänna linjen tillkommer 1968: Studentexamen försvinner Lgy 70 Gymnasieskola 1971 Samlad gymnasieskola 1994: Stor skolreform 90-t: Kommunalisering och valfrihetsreform Lpf 94 Gymnasieskola 1994 Gymnasieskola för alla Gemensam examen 2000 Mindre reform 2000 Lgy 11 Gymnasieskola 2011 Två gymnasieexamen: Yrkesexamen och 18 högskoleförberedande Lars Nohagen

10 Hur stor andel av eleverna går i gymnasiet? År Procent av årskullen , , Genomsnittet inom OECD ligger idag på runt 70 % Lars Nohagen 19 Gymnasieskolan aktuell situation Läsåret Källa: Skolverket 76 % Kommunala gymnasieskolor elever Fristående gymnasieskolor % lärare 75 % av dessa har lärarexamen 76 % av eleverna som började gymnasieskolan hösten 2007 fick slutbetyg inom fyra år. Nationella program: 83 % Fristående skolor: 80 % Individuella program: 20 %. 42 % av eleverna som avslutade gymnasieskolan vårterminen 2007 påbörjade en högskoleutbildning inom tre år. Lars Nohagen 20 Lars Nohagen

11 Hur många friskolor finns det på gymnasienivå? Källa: DN Elevutvecklingen Lars Nohagen

12 Vad kostar gymnasieskolan? Samhällets kostnader per elev år 2011 kronor % Undervisning (lärare) Lokaler och inventarier Administration, mm Läromedel, inkl. bibliotek Skolmåltider Elevvård Totalt En gymnasieelev i en friskola kostar kr Källa: Skolverket Lars Nohagen 23 Vilka program går eleverna på? Läsåret 2010/11 gick elever i den svenska gymnasieskolan. Av dessa gick 24 % i olika friskolor Inriktning mot Industri och hantverk: El Bygg Fordon Naturbruk Hantverk Industri Energi Livsmedel Inriktning mot service och omsorg: Handel & Administration Omvårdnad Hotell & Restaurang Barn & Fritid Inriktning mot vidare studier: Samhällsvetenskap Naturvetenskap Teknik Estetik Media Individuella program Specialutformade program (idrott, musik mm) IB Waldorf Lars Nohagen

13 Hur många tjejer går på byggprogrammet? Könsfördelningen på gymnasieskolan hösten 2010 Lars Nohagen 25 Gymnasiereformen hösten Lars Nohagen 26 Lars Nohagen

14 Varför gymnasiereformen 2011? För många elever hoppade av eller avslutade gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet hade alltför ofta använts för att sänka kraven. Eleverna var inte tillräckligt väl förberedda för fortsatta studier eller för yrkeslivet. Lars Nohagen 27 Regeringens intentioner med Gy11 Alla ska bli väl förberedda för livet efter gymnasiet antingen för högskolan eller arbetslivet. Alla ska nå målen inom tre år. Därför har inträdeskraven höjts samtidigt som fem introduktionsprogram införts. Så många som möjligt ska gå ut med en gymnasieexamen. Tydligheten och likvärdighet ska ökas. Därför har mål- och innehållsbeskrivningarna i styrdokumenten blivit tydligare. Alla ska veta vad varje utbildning innehåller och vad man kan efteråt. Likvärdigheten garanteras genom en nationell uppföljning och kvalitetssäkring, t.ex. genom nationella prov. Lars Nohagen Lars Nohagen

15 Två examina Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Lars Nohagen Lars Nohagen

16 Fem introduktionsprogram Läsa in behörighet till gymnasieskolan Läsa in behörighet till ett yrkesprogram För de som helst vill börja jobba För de som är väldigt osäkra på vad de vill bli För nyanlända invandrarungdomar Lars Nohagen 31 Ny programstruktur 18 nationella program 12 Yrkesprogram: Barn & fritid Bygg & anläggning El & energi Fordon & transport Handel & administration Hantverk Hotell & turism Industriteknik Naturbruk Restaurang & livsmedel VVS & fastighet Vård och omsorg 6 Högskoleförberedande program: Samhällsvetenskaplig Humanistisk Ekonomisk Naturvetenskaplig Teknisk Estetisk 60 olika inriktningar 32 Lars Nohagen

17 Ny programstruktur 100 p 100 p 200 p 200 p Alla program omfattar p (100 veckor). Det innebär att 1 vecka är 25 poäng 33 Kärnämnen blir gymnasiegemensamma ämnen Lars Nohagen 34 Lars Nohagen

18 Programstruktur Samhällsvetenskapsprogrammet Lars Nohagen 35 Programstruktur Bygg- och anläggning Lars Nohagen 36 Lars Nohagen

19 Lars Nohagen 37 Lars Nohagen 38 Lars Nohagen

20 Vad krävs för att få gymnasieexamen? 39 Gymnasiereformen en sammanfattning av de viktigaste förändringarna Högre behörighetskrav till gymnasiet. Två examen införs - yrkesexamen och högskoleförberedande examen. Förändrad programstruktur. Kärnämnen ersätts med gymnasiegemensamma ämnen. Kursplaner byter namn till ämnesplaner. Historia blir obligatoriskt ämne. Mer tid för yrkesämne och mindre för allmänteori på yrkesprogrammen. Lärlingsutbildning införs. Näringslivet ges mer inflytande över yrkesutbildningen. Ny betygsskala (A-F) och ämnesbetyg i stället för kursbetyg. Valfriheten stramas upp lokala varianter begränsas eller avskaffas. Skärpta krav för grundläggande högskolebehörighet. 40 Lars Nohagen

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt.

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Helene Norberg Konsult & Analys April 2008 KATEDRALSKOLAN I VÄXJÖ VÅREN 2008. FOTO: MATS SAMUELSSON. 2 Handelskammarens rapport nr 1.2008

Läs mer

Utbildning ger utdelning? 17

Utbildning ger utdelning? 17 Sara Berggren Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Inledning 9 Utbildning ger utdelning? 17 Mål och lägesbeskrivning av barnoch ungdomsutbildningen 19 Statens insatser inom utbildningen 24 Delegationen

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen 2014-08-10 PM Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen I dag är gymnasieexamen den stora vattendelaren på svensk arbetsmarknad. Utan en gymnasieexamen är det mycket svårt att få jobb och kraven

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola (inkl. rapporter från workshops) Hälsa Lärande för hållbar utveckling bör integreras i olika ämnen och vara ämnesövergripande. Livsstilar

Läs mer

Ett decennium av satsningar på utbildning och forskning ledde Sverige till framgång

Ett decennium av satsningar på utbildning och forskning ledde Sverige till framgång Ett decennium av satsningar på utbildning och forskning ledde Sverige till framgång Socialdemokratisk utbildningspolitik under åren 1994-2004 2 Kunskap växer när den delas av fler Det finns få områden

Läs mer

Utbildningsnämnd. Förvaltningschef

Utbildningsnämnd. Förvaltningschef Utbildningsnämndens nämndplan 2012 111020 1 Inledning Nämndplanens syfte är att prioritera och förtydliga mål och strategier från statliga och kommunala styrdokument. Mål formulerade i nämndplanen skall

Läs mer

Kommitté 11 - Utbildning

Kommitté 11 - Utbildning Kommitté - Utbildning Kommitté - Utbildning Stärk Sverige som kunskapsnation Ett lands välfärd och tillväxt är i hög grad ett resultat av dess utbildningssystem. Sveriges framtida välstånd är beroende

Läs mer

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Partistyrelsens yttrande Riksstämman 2007 Område 9 Handläggare: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Område: Version Utbildning. Lära för livet 3 Slutlig version: Ja Nej 5 10 Yttrandet svarar

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

Läroverkens utveckling i Sverige

Läroverkens utveckling i Sverige Läroverkens utveckling i Sverige Författare: Sven Salin Läroverkens föregångare var lärdomsskolan som uppstod under medeltiden. Boklig bildning ansågs då behövas enbart av präster och de fåtal adelsmän

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING

VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING INLEDNING Den svenska skolan har två grundläggande problem. Det ena handlar om att resultaten sjunker. Tiotusentals elever i Sverige förvägras idag den kunskap de har rätt

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet 1 2003-03-17 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet Sammanfattning Ett led i det livslånga lärandet och ett nästa steg i den

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING et t rät ren s Dju T i l l vä t efr i h e t Yttran d ka p ren be la r ä ll d h e Lärande för hållbar

Läs mer

Framtidens skola. 6 april 2009

Framtidens skola. 6 april 2009 Yttrande till kommunstyrelsens utbildnings och arbetsmarknadsutskott i Sigtuna kommun Ärende 5 Detaljbudget 2009 (KS/2009:222 042) Framtidens skola 6 april 2009 Vår idé för Arlandagymnasiet utgår från

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

[FRAM]TIDSBRIST EN ENKÄTSAMMANFATTNING OM HUR GYMNASIELÄRARE I SVERIGE SER PÅ LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

[FRAM]TIDSBRIST EN ENKÄTSAMMANFATTNING OM HUR GYMNASIELÄRARE I SVERIGE SER PÅ LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING [FRAM]TIDSBRIST EN ENKÄTSAMMANFATTNING OM HUR GYMNASIELÄRARE I SVERIGE SER PÅ LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING skapad av Ungdomar.se inom projektet we_change_lärare SAMMANFATTNING Vi behöver ett hållbart

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och hur

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer

inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie

inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie Vad har gymnasiereformen inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie elever utvärderar GY2011-reformen Sveriges Elevkårer FÖRORD Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer har i en lång rad undersökningar

Läs mer

Vem styr gymnasiemarknaden? En fallstudie om dimensioneringen av utbildningsplatser inom frisörbranschen

Vem styr gymnasiemarknaden? En fallstudie om dimensioneringen av utbildningsplatser inom frisörbranschen Vem styr gymnasiemarknaden? En fallstudie om dimensioneringen av utbildningsplatser inom frisörbranschen Marita Guttelvik Examensarbete inom Lärarprogrammet, 15hp 2011 Guttelvik, Marita (2011) Vem styr

Läs mer

Ekonomi, Samhälle, Historia och Religion #3 2010

Ekonomi, Samhälle, Historia och Religion #3 2010 Ekonomi, Samhälle, Historia och Religion #3 2010 Aktuell ekonomi 3 Ett förslag om förenklingar vid bokföring och bokslut har lagts fram för riksdagen. Aktuell politik 4 Om regeringens förslag går igenom

Läs mer

Gymnasieskolors hemsidor på Internet samhällsinformation eller reklam?

Gymnasieskolors hemsidor på Internet samhällsinformation eller reklam? Gymnasieskolors hemsidor på Internet samhällsinformation eller reklam? En undersökning av gymnasieskolornas hemsidor inom Göteborgsregionen (GR). Maria Johannessen LAU690 Handledare: Jan Strid Examinator:

Läs mer