REFERENS. SISAB:s referenser är en. oktober. Utemiljön är en. serie. leker. projektansvarige. Yngre barn har. ett mail till Ytan. betydelse för.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REFERENS. SISAB:s referenser är en. oktober. Utemiljön är en. serie. leker. projektansvarige. Yngre barn har. ett mail till Ytan. betydelse för."

Transkript

1 REFERENS Utemiljö Allmän beskrivning Utemiljön är en del av skolans pedagogiska resurs Om SISAB:s referenser och mötesplats för elever. Entrén tilll skolan och SISAB:s referenser är en serie skolgården bör vara tydlig, väl markerad och väl rådgivande dokument som belyst. Skolgården skall vara säker, lättillgänglig, lyfter fram goda exempel. inspirerande samt inbjuda till aktiviteter. Barn En referens kan anta status leker inte på platsen, utan med platsen. För att som anvisning i ett projekt. kunna ha uppsikt över eleverna bör gården vara Detta avgörs av SISAB:ss projektansvarige. lätt att överblicka. Planera den tillsammans med Hållbarhets, utvecklings och elever och vuxna, tänk på elevernas olika ålder och kommunikationsavdelningen att pojkar och flickor har olika behovv och önskemål. har det samordnande ansvaret Yngre barn har större behov av närhet till, och för Referenser. Om du har visuell kontaktt med, klassrummet eller hemvisten. synpunkter på Referenser, skriv ett mail till Ytan på skolgården har betydelse förr att få en varierande och utvecklande utemiljö. Intressan läsning om utemiljön/skolgårdarnas betydelse för barn och unga finns på Moviums hemsida, slu.se Det finns idag inga fastställda normer på nationell nivå för hur stor r en skolgård/förskolegård bör vara men utredningar och beprövad erfarenhet pekar mot 25 till 55 kvadratmeter per barn beroende på ålder och verksamhetsform. Ju yngre barn desto större yta. Dett finns samband mellan storlek på p gården och antal aktiviteter. Ju större yta per barn påå skolgården desto fler och friaree aktiviteter. På en liten skolgård skapas mer regler och barnens skolgårdsaktiviteter regleras och kontrolleras i större utsträckning. Dock kan det behöva kompromissas med ytor av ovanstående mått i en växande stad som Stockholm. En mindre skolgård måste därför vara mycket omsorgsfullt utformad och genomtänkt för att en god utomhusmiljö ska skapas. En minskande skolgård gerr ökande förvaltningskostnader.

2 Förslag till åtgärd Separera trafiken från vistelseytan. Bevara eller skapa grönytor, bevara värdefull vegetation, naturliga skogsdungar, nivåskillnader, stora stenar s och stockar. På skolgårdar där det finns naturmark,, till exempel en skogsdunge, är barn mer uppfinningsrika och leker fler lekar. I brist på träd fungerar även buskage om det är möjligt att springa och leka mellan buskarna. Omhänderta om möjligt dagvatten lokalt och tänk på att marken skall luta från husfasad. Planera för effektiv snöröjning. Ändamålsenlig belysning på skolgården förskönar, förhindrar förstörelse ochh ökar tryggheten. Beläggning Asfaltytor bör finnas i den omfattning som lek och andra aktiviteterr kräver. Komplettera med plattor med tjocklek som tål transport- och snöröjningsfordonn på t.ex. gångvägar eller mönsterlägg ytan. Se också till att det finns tillräcklig bredd för att få in arbetsmaskiner. Anslut beläggningen mot fasaden på sätt som tar hänsyn till byggnadens ålder och karaktär. Undvik grus intill ingången och se till att det finns f skrapgaller utanför entrén. Undvik lösa stenar. Gjut in dem i betong. Konstgräs Konstgräs förekommer idag som komplement till andra ytor på förskolor och skolor. Varje konstgräsleverantörr har sina inläggningsanvisningar, följ dessa. Tänk på att: Förankring: Förankra gräset på ett bra sätt. Lägg vanliga betongplattor längs gräskanterna med jämna mellanrum och sänk nerr dem i grusbädden. Limma sedan konstgräset på dessa. Eller lägga en bit geotextil som sticker ut ca cm från intilliggande yta. Limma gräset på geotextilen,, görs när det asfalteras intill gräset. Anläggs konstgräset vid gatsten så ska gatsten ligga kant i kant med gräset. Anlägg gärna konstgräs intilll fallskyddsmatta. Låt fallskyddsmattan löpa under och klistra fast f den i konstgräset. Skötsel: Konstgräset ska regelbundet borstas och blåsas av. Konstgräset ska dessutom dammsugas med jämna mellanrum. Möbler Placera bänkar och bord i grupper både intill aktiviteter och o på avskilda platser, kring vackra träd och bänkar vända mot solen och värmen. Även regnskydd med sittplatser behövs i vårt klimat. Det ska vara utfört så attt det inte blir tillhåll eller utsatta för skadegörelse. Utför sittbrädor med svag lutning för vattenavrinning. Stativ till möbler skall utföras fasta med fundament för nedgjutningn g i mark t ex. stålrörsmöbler.

3 Skräpkorgar Välj skräpkorg med fast tak och slagtålig konstruktion. Häng H den inte på fasaden (brandrisk). Skräpkorgarna ska varaa lätt att tömma med säckar på ca 80 liter. Cykelställ Välj tålig stålkonstruktionn och stöldsäkert cykelställ. Stolparna ska vara nedgjutna i marken. Lekutrustning Sträva efter enkla konstruktioner och med möjlighet att senare s komplettera utrustningen. Tänk på attt utrustningen ska vara så underhållsfri som möjligt. Använd t ex. pulverlackad aluminium. Placera lekutrustningen långt från entréer och brunnar. Tänk på säkerheten vid val av underlag till lekutrustningen. För att underlätta för rullstolsburna kan i stället för sand väljas fallskyddsmatta, helgjuten med olika tjocklekar mm. Tjockleken anpassas efter fallhöjden på redskapet. Mattan skall vara godkänd enligt HIC 1000 som mäter stötdämpningen. Utrustning som liknar en liten idrottsplats håller på att bli b allt vanligare sk multiarenor. (se referens Multisport tarena). Här finns olika typer av v material på marken, sargerr och aktivitetsytor som främjar spontanidrott. Plantering Tänk på biologisk mångfald och planera för marktäckande växter vilket ger mindre ogräs. Träd och buskar renar luften och fungerar som vindskydd ochh solskydd, men plantera inte växter och träd intill luftintag då de sätter igen i filter. Plantera inte träd närmare än sex meter från fasad (buskar kan planteras vid v fasad). Undvik allergiframkallande och stickiga växter. Träd av Populus och Salix (asp, poppel och pil) bör inte planteras pga. risk för nedfallandee torra grenar, nedskräpning och trädens instabilitet. Planera in hur stor växten blir, kronstorlek ochh höjd. Skydda nyplanterade träd med stamskydd och buskar med inspringningsskydd under etableringstiden ca 2 år. Välj stora plantstorlekar. Miljö och säkerhet Använd ekologiskt riktiga material och giftfria färger. Tryckimpregnerat virke får inte användas. Tätvuxen furu, resp. lärkträ och röd cederr är exempel på träslag som är motståndskraftiga mott röta och svampangrepp. Trä som har en miljöanpassad impregnering med kiselämnen etc (t.ex. Organowood) är ytterligare y ett alternativ. Lekplatser och lekutrustning skall vara utformade så att risken för olycksfall begränsas. Det gäller även befintligaa anläggningar som skall besiktigas årligen. Följ SIS-normen. Beakta att utrycknings sfordon får tillfartsutrymme. Se även Sisabs referens Skolgårdar- trafiksäkerhet.. Belysning Planera för en god belysning av helaa skolgården. På gården ska det vara stolpbelysning med spotlights. Fasadbelysning över entréer och lastkaj när ljuset från stolparna inte räcker fram. Se även n Ljus- och belysningsr referensen och El tele- anvisningen.

4 Tillgänglighet Man bör tänka på att göra skolgården lätt att orientera sig på och överblickbarr med tydliga och väl belysta ledstråk. Handikapparkeringsplats och angöringsmöjlighet för handikappfordon ska finnas. Ramper skall anläggas för att a överbrygga nivåskillnader mellan mark och entré samt mellan olika delar av skolgården. För detaljutformning av ramper och andra anvisningar rörande tillgänglighet rekommendr deras SISAB:s tillgänglighetsanvisning, tillgänglighetsreferens samt SISAB:s markanvisning.. Pedagogisk utemiljö Utomhuspedagogik handlar om lärande i växelspel mellann upplevelse och reflektion i situationer utanför skolbyggnaden. Exempel på aktiviteter som kan genomföras på skolgården är att bygga en bokstav med ett långt rep, imitera atomer genom att springa i mönster, mäta höjden på ett träd med hjälp av dess d skugga, samla saker och lägga ut på lakan, uppleva himlen genom att ligga på rygg i tystnad. Man kan också ha regelrätt undervisning utomhus vid ett uteklassrum eller utegrupprum i form av en större och flera mindre symboliska lägereldar. Det kan även vara bra med fasta stationer på skolgården som kan användas till ledtrådar och o uppgifter, liksom ett förråd för förvaring av utrustning. Utomhusundervisningg kräver en tyst. Utomhusundervisningen kan även flytta ut utanför skolgården. Checklista över kriterier på en bra skolgård: (forskare Jens Nilheims) N Variation finns möjlighet till olikaa typer av upplevelser? Zoner används olika delar av skolgården på olika sätt? Kontroll har gården både offentliga och privata delar? Element: Vilka element utgör skolgården? Nivåskillnader överblick i rummet, klättra Lutningar pulkaåkning,, öva balans, rulla i Gömställen - bakom hörn,, småhus, buskar, murar och prång Bra buskar slitstarka, täta, rumsbildande Träd för skugga Bra gräsytor - lek och bollspel, orördd snö under vintertid Hårdgjorda ytor bollspel, regellekar, Löst material sand, blad, pinnar Fasta redskap klätterställningar, gungor Sittplatser - bänkar och bord

5 Objektsreferenser Södra Ängby skola Beckomberga skola och förskola Husbygårdsskolan Aspuddens skola med multisportarena Gullingeskolann år F-6 Vårbergsskolan multisportarena Magelungsskolan 1-12 år Tullgårdsskolan F-6 Bussenhusskolan Sundbyskolan Blommensbergsskolan Skateboard på Blommensbergsskolan. Skateboard på p Blommensbergsskolan Södra Ängby skola Södra Ängbyy skola Sundbyskolan Sundbyskola n

Gestaltningsprogram för utemiljön vid vård- och omsorgsboende

Gestaltningsprogram för utemiljön vid vård- och omsorgsboende Gestaltningsprogram för utemiljön vid vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Utemiljöns betydelse. för hälsan... 3 Äldre människors. utevistelse... 3 Tillgänglighet...

Läs mer

Lekplats för alla. Program för handikappanpassning av lekplatser i Stockholm Stad

Lekplats för alla. Program för handikappanpassning av lekplatser i Stockholm Stad Lekplats för alla Program för handikappanpassning av lekplatser i Stockholm Stad FÖRORD Vi har fått i uppdrag av Gatu- och fastighetskontoret att ta fram ett program för handikappanpassning av lekplatser

Läs mer

Riktlinjer för skoltomters storlek - en översyn

Riktlinjer för skoltomters storlek - en översyn 0518/2008 Riktlinjer för skoltomters storlek - en översyn Arbetsmaterial Ut och lek augusti 2009 Innehåll Inledning...3 Syfte/mål...3 Skolgårdsmålen i Lunds kommun...4 Helhetstänkande en plats som visar

Läs mer

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen NOA 11 Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen UTFÄRDAD I DECEMBER 2011 Förord Följande råd och anvisningar om utformning av avfallsutrymmen samt förvaring och transport av avfall är till

Läs mer

Tillgängliga och användbara miljöer

Tillgängliga och användbara miljöer 20090922/2010 Version 1.1 Tillgängliga och användbara miljöer r i k t l i n j e r o c h s ta n d a r d f ö r f y s i s k t i l l g ä n g l i g h e t I samverkan med Handikapporganisationerna i Västra Götaland

Läs mer

Tillgång till naturen för människor med funktionshinder

Tillgång till naturen för människor med funktionshinder RAPPORT 2 2005 Tillgång till naturen för människor med funktionshinder Ylva Lundell Skogsstyrelsen mars 2005 Författare Ylva Lundell Projektledare Gunnar Nordanstig Projektgrupp De Handikappades Riksförbund

Läs mer

Ut och lek! KREATIVA UTEMILJÖER FÖR BARN OCH UNGA. Petter Åkerblom

Ut och lek! KREATIVA UTEMILJÖER FÖR BARN OCH UNGA. Petter Åkerblom Ut och lek! KREATIVA UTEMILJÖER FÖR BARN OCH UNGA Petter Åkerblom MOVIUM RAPPORT 2:2006 Ut och lek! KREATIVA UTEMILJÖER FÖR BARN OCH UNGA Petter Åkerblom 1 Förord Lek, rörelsefrihet och trygghet nyckelord

Läs mer

Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö

Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö ! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö 2 ! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö Boverket och

Läs mer

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 Det stora Örnäventyret --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 1 Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2013 Författare: Lisa Adelsköld, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk

Läs mer

3.5.1 Sociala värden och mänskliga behov

3.5.1 Sociala värden och mänskliga behov 3 Värden funktioner Stadsparken i Lund 3.5.1 Sociala värden mänskliga behov Människan är en biologisk varelse har grundläggande behov av grönska natur. Den gröna miljön har stor betydelse för vårt välbefinnande

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Dags att se över. Lek och friytor. I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05

Dags att se över. Lek och friytor. I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05 Dags att se över Lek och friytor I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05 Nya standard Från och med 1 januari 1999 har vi en ny standard för lekredskap. Standarden är mycket omfattande och kräver

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2004:15 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller oriente ringsförmåga

Läs mer

Rutschbanan, klätterställningen och gungbrädan ett tema med skolgården som klassrum

Rutschbanan, klätterställningen och gungbrädan ett tema med skolgården som klassrum Rutschbanan, klätterställningen och gungbrädan ett tema med skolgården som klassrum Följande tema riktar sig till elever i åk 1-3 men kan säkert anpassas till såväl äldre som yngre elever. Skolgården utgör

Läs mer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24 Syfte: Gestaltningsprogrammet omfattar gestaltningsprinciper och gestaltningsidéer för tillkommande och befintlig bebyggelse, mark, gård och plats inom

Läs mer

09R:03. Dags att se över din lekplats. En handledning för bra underhåll och säkerhet i enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176.

09R:03. Dags att se över din lekplats. En handledning för bra underhåll och säkerhet i enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176. 09R:03 Dags att se över din lekplats. En handledning för bra underhåll och säkerhet i enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176. STANDARD gemensam för alla Från och med 1999 gäller en ny standard

Läs mer

EKOSYSTEMTJÄNSTER I STADSPLANERING - EN VÄGLEDNING

EKOSYSTEMTJÄNSTER I STADSPLANERING - EN VÄGLEDNING EKOSYSTEMTJÄNSTER I STADSPLANERING - EN VÄGLEDNING Finansiärer: c/o White arkitekter AB Västra Ågatan 16 753 09 Uppsala info@arqforsk.se http://www.arqforsk.se VINNOVA Mäster Samuelsgatan 56 101 58 Stockholm

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN DEN GRÖNA PROMENADSTADEN En strategi för utveckling av Stockholms parker och natur Tillägg till Stockholms översiktsplan Promenadstaden Utställningsförslag maj 2013 UTSTÄLLNING Utställning av Den gröna

Läs mer

Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2

Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2 Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2 Malmö stadsbyggnadskontor juni 2010 Sammanfattning Innehåll Sammanfattning... 2 Varför förtätning?... 4 Förslag till förtätningsstrategi... 8 En tätare stad...12

Läs mer

orientering, naturkunskap och äventyr på en gång Lärarhandledning

orientering, naturkunskap och äventyr på en gång Lärarhandledning orientering, naturkunskap och äventyr på en gång Lärarhandledning Det är friskare luft i skogen och fullt med fästingar. Douglas 10 år En orienterare har gympakläder och smutsiga skor. Felicia 10 år En

Läs mer

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter!

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter! Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6 Nya Språket lyfter! Enligt Lgr 11 BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS

Läs mer

Grönområden för fler. en vägledning för bedömning av närhet och attraktivitet för bättre hälsa

Grönområden för fler. en vägledning för bedömning av närhet och attraktivitet för bättre hälsa Grönområden för fler en vägledning för bedömning av närhet och attraktivitet för bättre hälsa Grönområden för fler en vägledning för bedömning av närhet och attraktivitet för bättre hälsa STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT,

Läs mer

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö GÖR RUM FÖR MILJÖN Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö Det ska vara lätt att göra rätt Vi människor är bekväma av oss. Samtidigt vill vi göra det som vi vet är rätt.

Läs mer

Tillgänglighet och användbarhet vid nybyggnation och ändring Handledning

Tillgänglighet och användbarhet vid nybyggnation och ändring Handledning Tillgänglighet och användbarhet vid nybyggnation och ändring Handledning Arbetslokaler och publika lokaler med tillhörande tomtmark 0 1. Vad ska denna handledning användas till? Syftet med dokumentet är

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

Arbetsmiljön i skolan

Arbetsmiljön i skolan Arbetsmiljön i skolan Skolan är Sveriges största arbetsplats om man ser till antalet elever och personal. Det finns många olika aspekter som är viktiga för att skolan ska fungera bra. Den här broschyren

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus Ta hand om dagvattnet Råd vid planering och byggande av flerbostadhus 1 Omslagsbild: Öppet dike som leder ett delflöde från en bäck igenom ett bostadsområde för gestaltning. Här ansluter även det rena

Läs mer