Årskostnadsberäkningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årskostnadsberäkningar"

Transkript

1 w Byggnadsstyrelsens rekommendationer Årskostnadsberäkningar DET GÄLLER FRAMTIDEN FÖR DEN NAR FASTIGHETEN. l If t i

2 Dokumentets utgivare P BYGGNADSSTYRELSEN Dokumentnamn och dokumentbeteckning Byggnadsstyrelsens rekommendationer 6006 Dokumentets datum Projektnamn (ev förkortat) Arendebeteckning Projektledare, upphovsman(män), konsult(er), etc Uppdragsgivare Sten Erlandson Benny Rawet kontaktpersoner Bo Svensson Eero Karjala Byggnadsstyrelsen Lennart Kolte, teknisk direktör Arbetsgrupp Börje Eriksson Tm Markbeläggningar Carl-Olof Ek Ts Golvbeläggningar Peter Finney Th Byggdelar Gunnar Ohlsson Te El-anläggningar Bo Svensson T-KOS Årskostnadsberäkningar Sten Erlandson Tv Metod - utveckling Benny Rawet T-KOS Projektledare Referensgrupp Lennart Kolte Teknisk direktör Stefan Sandesten Tekniska enheten Lars Björkman Staben för Byggproduktion Anders Arthursson Staben för Fastighetsförvaltning Dokumentets titel Å rskostnadsberäkn 1 ngar Huvudinnehåll Syftet med denna publikation är att redovisa metod för årskostnadsberäkningen årskostnadsberäkning för vissa vanliga och kostnadstunge byggnadsdelar. och att ge exempel på Tekniska enheten inom Byggnadsstyrelsen lämnar stöd och medverkan vid upprättande av årskostnadskalkyler med datorstöd Nyckelord Årskostnad, lönsamhet, alternativkostnadskalkyler Försäljningsställen ISSN Byggnadsstyrelsen/publikationsförrådet - Omfång 32 Svensk Byggtjänst Stockholm Red Sven Kristiansen 0 Byggnadsstyrelsen 1991 Göteborg Omslagsillustration Malmö Umeå Ref Bo Svensson, Tekniska enheten Denna skrift är utgiven av Byggnadsstyrelsen. Verket har regeringens Innehållet i denna skrift får inte återges utan Byggnadsstyrelsens medgivande att försälja publikationer utan hinder av expeditionskungö- samtycke. Överträdelser kan beivras i enlighet med upphovsrättsrelsens (SFS 1976:383) regler om kopior av myndighets expeditioner. lagen (SFS 1960:799). Postadress Byggnadsstyrelsen STOCKHOLM Besöksadress Godsadress Karlavägen 100 Banergatan 30 Telefon Telex build S Telefax

3 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 3 2Syfte 3 3 översiktlig beskrivning av nuvärdesberäkning 4 4 Valda förutsättningar beräkningar 5 5 Hjälpmedel/datorstöd 6 6 Förteckning över beräkningsexempel 7 7 Typexempel på datablad I 1 Bilogo 1 Ekonomisk livslängd somt tid mellan underhållsåtgärder 19 Bilaga 2 Underlag för beräkning av nuvärden med förklaringar och härledning av erforderliga formler 23 Definitioner 29 Databladsamling finns i ett separat häfte: "Årskostnodsberäkningar -Exempelsamling" BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER 6006

4 2 BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER 6006

5 1. Bakgrund Den ekonomiska livslängden för ett hus har antagits till 60 år. Att bygga ett hus kostar i dag minst :-/m2. Drift- och underhåll kostar i genomsnitt 250: /m2 och år (1990/91). Dessa kostnader har en tendens att öka snabbare än konsumentprisindex. Nuvärdet av utgifter för drift- och underhåll under 60 år är ca 7 500:-/m2 dvs i samma storleksordning som byggkostnaden. Merparten av drift- och underhållskosmadema går att påverka i projekteringsskedet. Särskilt de underhållstunga byggnadsdelarna måste uppmärksammas. z. syfte Byggnadsstyrelsen har med få undantag byggt det fastighetsbestånd man själv förvaltar. Det är därför naturligt att man vid sidan av detraditionellt uppmärksammade investeringskostnaderna söker ta vederbörlig hänsyn till följdkostnader för drift och underhåll. Vid planering av en byggnad måste man ta ställning till en stormängd tekniska detaljlösningar som var och en kan påverka följdkostnaderna på sitt speciella sätt. Kostnadema för byggnadens framtida drift och underhåll kan naturligtvis påverkas under förvaltningsskedet men de beror i mycket stor utsträckning på utformning och kvalitet hos - och inte minst samverkanmellan - alla de komponenter som bildar den fungerande enheten - byggnaden. Ett beslut om investering "r förutom normala bedömningar av investeringskosmaderockså föregås av en analys av följdkostnad vid olika " bara alternativ. Redan vid planeringen av en tilltänkt investering har man att undersöka vilka följdkostnader som olika förslag kan föra med sig. Genom att de framtida kostnaderna diskonteras- räknas om till nuvärde och läggs samman med resp investeringskostnad får man ett totalt nuvärde av samtliga kostnader under investeringens livstid. Om man så önskarkan detta totala nuvärde spridas ut underlivstiden i form av annuiteter - dvs "årskostnader I föreliggande rapport presenteras en metod för och exempel på nuvärdes/ årskosmadskalkyler som kan läggas till grund för investeringsbeslut når man vill ta hänsyn till följdkostnader. De redovisade exemplen på nuvärdes/årskosmadskalkyler ändras snabbt över tiden, men relationen mellan de alternativ som redovisas torde inte förändra så snabbt. BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER 6006

6 3.Översiktlig. beskrivning av metod för nuvärdesberäkni ng Figur 1 visarhurutgifterförenbyggnadsdetalj eller-funktion kan fördela sigunder livslängden. Investeringen under år O leder till ett antalutgifter fair resp underhåll, drift och energi. Uppdelning av fiiljdkostnadema sker på de i figuren redovisade kostnadslagen då man förväntar sig att de utvecklas något olika i förhållande till varandra. kr Investering Underhåll Drift Energi Figur 1 Nuvärdesmetoden innebär att man gör investerings-, underhålls- och driftkostnader jämförbara genom att hänföra dem till en och samma tidpunkt, investeringstillfället. Nuv" et av drift- ochunderhållskosmademaunderbnikstiden erhålls genom att de diskonteras till investeringstillfället med hj" p av ranta (diskonteringsråntan). Man får med nuvärdesmetoden som slutresultat en engångssumma uttryckt i vid investeringstillfället gällande prisläge. Ju lägre nuvärdet är desto gynnsammare är investeringen, förutsatt att int" tema ar de samma. Diskontering av en utbetalning åskådliggörs i figur 2. Den matematiska processen består av att engångsbeloppet divideras med en faktor som beror på räntesatsen och antal år mellan "nu" och den tidpunkt då utgiften sker. år kr diskontering Investering i år Figur 2 4 BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER 6006

7 Om utbetalningen upprepas kommer nuvärdesbe " 'ngen att bestå av en hel serie diskonteringar. Se figur 3. kr diskontering av årsutgifter N I 1 Investering å r s u t g i f t e r år Figur 3 I bilaga 2 redovisas den matematiska beräkningsmetoden. 4. Valda förutsättningar för beräkningar Nuvärdeskalkylema utförs i fast penningvärde utan hänsyn till inflation. Detta innebär att all diskontering sker med realränta. Vid nuvärdets utspridning som annuiteter - hår betecknade årskostnad - tas däremot hänsyn till förväntad inflation genom det antagna värdet på kalkylränta. För 1991 gäller 12 % per år. Den ekonomiska livslängden förbyggnaden har antagits till 60 år. Detta medför att berä ngsexemplens kalkyltid omfattar 60 år och att byggnadsdelar med kortare livslängd byts ut under kalkyltiden. Vid varje beräkning måste en bedömning av livslängd och underhållsfrekvens göras. Om eget underlag härför saknas kan tid mellan underhållsåtgärder samt ekonomisk livslängd våtjas enligt bilaga 1. I be " ' gama har rak avskrivning på satsat kapital tillämpats. I övrigt har följande förutsättningar valts Realränta 4% Kostnaden för underhållsåtgärder har antagits följa inflationen. Däremot har kostnaden för drift antagits stiga 1 % snabbare än inflationen och kostnaden för elenergi stiger 2 % snabbare än inflationen medan övrigt energipris antas öka 1 % snabbare än inflationen. Observandum Det måste med skarpa framhållas att här presenterade beräkningar endast är ett hjälpmedel vid val mellan olika alternativ. Miljöfrågor, funktionella och estetiska BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER

8 överväganden kan knappast uttryckas i pengar men kan ha avgörande betydelse vid sidan av de mer kostnadsrelaterade. 5. Hjälpmedel /datorstöd Beräkning av årskostnaden kan bli omfattande om man vill väga alternativa lösningar eller drift- och underhållsalternativ mot varandra. Det är d" ör naturligt att använda datorstöd. Ettprogram för årskosmadsberä ingen harutvecklats inom tekniska enheten. T-enhetenkangenomKalkylsektionenerbjuda be " ' gshjälp eller utbildning i hur man använder datorprogrammet. Genom datorstöd för beräkningarnakan Byggnadsstyrelsens Kalkylsektion ge service för den som behöver hjälp eller råd vid aktuella beräkningar av denna art. Kalkylsektionen svarar även för ett "arkiv" eller databank omfattande gjorda beräkningar. 6 BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER 6006

9 6. Förteckningöver beräkningsexempel Följande beräkningsexempel finns presenterade i ett särskilt häfte; 0 Arskostnadsber " vingar - exempelsamling. I föreliggande arbete presenteras endast några få exempel på hur beräkningama redovisas. 1 MARKANLÄGGNINGAR 16 Marköverbyggnader Variant.1 Slitlager av grus.2 Slitlager av asfalt.3 Slitlager av öppen asfalt (enhetsöverbyggnad).4 Beläggning av gatsten.5 Beläggning av betongmarkplattor.6 Beläggning av gräsarmeringsplattor.7 Beläggning av naturstensplattor.8 Beläggning av marktegel.9 Kantstöd av granit.10 Kantstöd av betong, limmade 1 S växter Variant.1 Friväxande buskar.2 Klippta buskar.3 Marktäckande växter.4 Barrväxter.5 Rosor.6 Perenner.8 Gräsyta, sådd.9 Gräsyta, färdigt gräs.10 Ängsvegetation.11 Träd i gräsyta.12träd i hårdgjord yta 3 HUS 334 Vindsbjälklag Variant Stomme Överbyggnad.1 Betongbj älklag Isolering mineralull 340 Sammansatta yttertak Variant Stomme Yttreklimatskärm.1 Uppstolpadträtakstol Betongtakpannor.2 - " - Tegeltakpannor.3 - " - Rostfri plåt.4 - " - Plastbelagd plåt BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER

10 .5 - Skyddsbelagd papp.6 - " - Bitumenmatta.7 Fackverkstakstol av trä Betongpannor + mineralullskivor.8 tt Betongpannor + lösull 347 Terrasser 1 altaner Variant Stomme Överbyggnad.1 Betongbjälklag Tätskikt.2 - " - Tätskikt + cellplast 350 Sammansatta ytterväggar Variant Stomme Yttre klimatskärm.1 a Betongvägg Fasadtegel.1b tt Slammat tegel.2 tt Täckmålad träpanel.3 Lackad plåt.4 TRP-plåt.5 Plåtkassett.6 Träregelvägg Serporock tt Fasadtegel '7.8a -,t Tryckimpr träpanel.8b - " Täckmålad träpanel.8c - tt Lasyrmålad träpanel 355 Öppningar yttervägg.1 a Träfönster, furu för täckmålning enligt KBS Rapport 158:1, täckmälat inoch utvändigt, kopplat fönster glas..1 b Trä fönster, furu för täckmålning enligt SS täckmålat in- och utvändigt, kopplat fönster glas..2 a Träfönster, furu för täckmålning enligt KBS Rapport 158:1, täckmålat inoch utvändigt, kopplat fönster glas..2 b Träfönster, furu för täckmålning enligt SS täckmålat in- och utvändigt, kopplat fönster glas..3 Träfönster, furu för täckmålning enligt SS täckmålat in- och utvändigt, 3 glas isolerruta..4 a Trä fönster, furu för täckmålning enligt KBS Rapport 158:1, täckmälat inoch utvändigt, kopplat fönster glas. (floatgias+ lågemissionsglas).4 b Träfönster, furu för täckmålning enligt SS täckmålat in- och utvändigt, kopplat fönster glas. (floatglas + lågemissionsglas).5 a Trä- och metallfönster. Ytterbåge och utvändig beklädnad av anodiserad alternativt aluminium. Innerbåge och karm av täckmälat, kopplat glas..5 b Trä- och metallfönster. Ytterbåge och utvändig beklädnad av anodiserad alternativt aluminium. Innerbåge och karm av ytbehandlat med genomsynlig behandling. Kopplat glas. 8 BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER 6006

11 .9 a Metallfönster, helaluminium anodiserat alt elektrostatiskt pulverlackerat - kopplat glas..9 b Metallfönster, helaluminium våtlackerat, kopplat glas. 372 Golvbeläggningar Variant Beläggningsskikt Rumstyp.1 Linoleum 2,5 mm Fri yta, korridor.2 - " - Möbl yta, kontor.3 Stenmaterial Fri yta, allm utrymmen.4 PVC - plast Fri yta, korridor.5 - " - Möbl yta, korridor.6 PVC/PUR - plast Fri yta, korridor 7 - " - Möbl yta, korridor.8 Textilmaterial Fri yta, korridor.9 - " - Möbl yta, korridor Observandum I vissa avseenden skall be ngsbladen betraktas som altemativkostnadskalkyler. Detta medför att vissa kostnader som är gemensamma för alla alternativ ej redovisats. Således har energikostnad vid tex be " 'ngar av yttertak ej medtagits då k-värdet förutsätts vara detsamma för samtliga alternativ. BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER

12 lo BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER 6006

13 O. S O.Y 1.i O 1.11r O NUVÄRDES- OCH ÅRSKOSTNADSKALKYL SAMMANSATT YTTERTAK BETONGTAKPANNOR PÅ UPPSTOLPATRÄTAK XX Bfg-takpannor, standard. 25x38 bärläkf 3m. 25x25 ströläkt2m. Underlagspapp YAP råspontad panel. 50x150 åsar-0 c x100 st6dben [ 160. f_ [OaILL17jtt HEJ 1tWIE f l LL L± l INVESTERING: Delinvestering 1. med ekon, livslängd Delinvestering 2. med ekon, livslängd Delinvestering 3. med ekon, livslängd Delinvestering 4. med ekon, livslängd l TABLÅ FÖR DATAINMATNING : Benämning :Uppregling + inbrädn :Takpannor, papp 11 äkt :Rivn. vid omläggn. : 315 kr 60 år 345 kr 40 år 65 kr 40 år kr år Summa grundinvestering f 725 kronor UNDERHÅLL: Benämning Underhållsåtgärd a) :Byte 0.5 st panna/m2 antal år mellan åtg:r Underhållsåtgärd b) : antal år mellan åtg:r Underhållsåtgärd c) antal år mellan åtg:r Alternativt: Uh som % av investering 29 kr/åtg 5 år kr/åtg år s kr/åtg år DRIFT EXKL. ENERGI Driftkostnad för : Driftkostnad för ENERGI Benämning : kr/år kr/år Kostnad Kostnad för el för värme kr/år kr/år BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER

14 NUVÄRDES OCH ÄRSKOSTNADSKALKYL, beräkningsblankett. (SENVÅR) Handläggare (namn o tel): ; Kalkylen avser: Bo Svensson Yttertak typ ; Beräkningsdatum: ;Prisläge:; ; TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR. Stödbensförankr.ing, stödben 50x100 c 1600, åsar 50x150 c 1200, ; råspontad panel tj.= 17 min, underlagspapp UT typ 121, bärläkt 25x38, ströläkt 25x25, betongtakpannor. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR. % ; Byggnadsstyrelsens interna kalkylränta... 12,00 Ärlig realränta... 4,0 Årlig kostnadsökning för underhåll vid fast penningvärde 0,0 Årlig kostnadsökning för drift vid fast penningvärde 1,0 Årlig kostnadsökning för elenergi vid fast penningvärde 2,0 Årlig kostnadsökn. för övrig energi vid fast penningvärde w 1, BERÄKNING AV KOSTNADER UNDER DE FÖRSTA 60 ÅREN: ;Avskriv- ; ; Investering ; Kostnad aningstid ; Nuvärde ; Årskostnad Enhet/typ/beskrivning; kr ; år ; kr ; kr/år ' 0 0-_ _-_ 0 s o',, I a o _ I Uppregling + inbrädn.; 315 ; ; 38 Takpannor,papp,läkt ; 417 ; 80 ; 407 ; 49 Rivn. vid omläggn. ; 79 ; 80 ; 77 ; Summa: ; ; 96 Underhåll ; Kostnad aår mell. ; Nuvärde ; Årskostnad kr/åtg ;åtgärder `; kr ; kr/år 0_ o _ o Byte 0.5 st panna/m2 ; 29,00 ; 5 ; 118 ; 14 0 Drift Summa: exkl. energi , Kostnad ; Nuvärde ; Ärskostnad kr/år ; kr ; kr/år _ 0 0 _ 0 o w r 0 0 Summa: Energi Kostnad ; Nuvärde ; Ärskostnad kr/år ; kr a kr/år _ w - o e o s 0 s _ x 0 0 _-_ x 0 0_ x 0_ , _ r 1 Summa:--;--- 0 ; TOTALT UNDER 60 år 917 ; BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER 6006

15 NUVÄRDES- OCH ÅRSKOSTNADSKALKYL TERASSER/ALTANER TÄTSKIKT DIREKT PÅ BETONGBJÄLKLAG Hi.4 D D D c D a D D BETONGPLATTOR 150 SÄTTSANO...UE TÄTSKIKTT TYP UE 40 BRÄDRIVEN FALLBETONG 250 BETONGK 25 ARMERING Ks kg / m MINERALULLSSKIVA GLES FORM TABLÅ FÖR DATAINMATNING INVESTERING: Benämning Delinvestering 1. :Bjälklag + isolering : 1560 kr med ekon, livslängd. : 60 år Delinvestering 2. : : kr med ekon, livslängd år Delinvestering 3. : kr med ekon, livslängd år Delinvestering 4. : : kr med ekon, livslängd år Summa grundinvestering UNDERHÅLL: Benämning Underhållsåtgärd a) :Just. 5% av plattyta antal år mellan åtg:r Underhållsåtgärd b) antal år mellan åtg:r Underhållsåtgärd c) antal å r mellan åtg:r Alternativt: Uh som % av investering 1560-kronor 29 kr/åtg 10 år kr/åtg år kr/åtg år o : % /år DRIFT EXKL. ENERGI Driftkostnad för Driftkostnad för : ENERGI Benämning kr/år kr/år Kostnad Kostnad för el för värme kr/år kr/år BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER

16 NUVÄRDES OCH ÅRSKOSTNADSKALKYL, beräkningsblankett. (SENVAR) Handläggare (namn o tel): ; Kalkylen avser: Bo Svensson Altanbjälklag typ Beräkningsdatum: ;Prisläge: ; TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR. Altanbjälklag bestående av 250 betong K 25, armering Ks40S 50 kg/m3 betong. Undersida betongbjälklag motgjuten min.ull lagd på glesform. På betongbjälklaget 40 brädriven fallbetong, tätskikt TT typ 341, samt betongplattor satta i sättsand. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR. % Byggnadsstyrelsens interna kalkylränta... 12,00 Årlig realränta... 4,0 Årlig kostnadsökning för underhåll vid fast penningvärde 0,0 Årlig kostnadsökning för drift vid fast penningvärde 1,0 Årlig kostnadsökning för elenergi vid fast penningvärde 2,0 Årlig kostnadsökn. för övrig energi vid fast penningvärde 1,0 BERÄKNING AV KOSTNADER UNDER DE FÖRSTA 60 AREN: Avskriv- Investering ; Kostnad aningstid ; Nuvärde ; Årskostnad Enhet/typ/beskrivning ; kr ; år ; kr ; kr/år Bjälkla g + isolerin g ; 1560 ; 60 ;,1560 ; 187 Summa: Underhåll ; Kostnad ;Ar mell. ; Nuvärde ; Årskostnad kr/åtg ;åtgärder ; kr ; kr/år ' _ r r w _ r r _ r _ w _ r _ I I r r! r r _ I 1 Just. 5% av plattyta ; 29,00 10 ; 52 ; Summa Drift exkl. energi ; Kostnad ; Nuvärde ; Årskostnad kr/år ; kr ; kr/år Summa: 0 0 Energi Kostnad ; Nuvärde ; Årskostnad kr/år ; kr ; kr/år Sumna: ; 0 ; 0 ; 0 TOTALT UNDER 60 år 1612 ; BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER 6006

17 NUVÄRGtS- OCH ÅRSKOSTNADSKALKYL 350.1aSAMMANSATT YTTERVÄGG BTG-VÄGG MED UTVÄNDIGT FASADTEGEL / INVÄNDIGYTBEHANDLING 170 BETONG K 25 GJUTEN MOT SLÄTFORM, ARMERING SO K6/M3 14S MINERALULL RW MINERALULL RW 136S MURKRAMLOR MED PLASTBRICKA, 4ST/M2 c 40 LUFTSPALT FASADTEGEL 250 x 120 x 62, MED / 13 mm FOGBRUK i TEGELBALKAR.0,2S/ m AVSTÄNGARE MOT ÖPPNINGAR 0,6S / m FASADSTÄLLNING TABLÅ FÖR DATAINMATNING INVESTERING: Benämning Delinvestering 1. :Yttervägg, komplett med ekon, livslängd Delinvestering 2. : med ekon, livslängd Delinvestering 3. : med ekon, livslängd Delinvestering 4. : med ekon, livslängd : 1990 kr : 60 år kr : år : kr : år : kr år Summa grundinvestering : 1990 kronor UNDERHÅLL: Benämning Underhållsåtgärd a) :Fogkompl. 5% av ytan antal å r mellan åtg:r Underhållsåtgärd b) :Tvättning av fasad antal år mellan åtg:r Underhållsåtgärd c) :Inv. målning antal år mellan åtg:r Alternativt: Uh som o av investering : 70 kr/åtg 25 år : 60 kr/åtg : 30 år 50 kr/åtg : 15 år 0 : å/ar DRIFT EXKL. ENERGI Benämning Driftkostnad för kr/år Driftkostnad för : kr/år ENERGI Kostnad för el Kostnad för värme : kr/år kr/år BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER

18 NUVÄRDES OCH ÄRSKOSTNADSKALKYL, beräkningsblankett. (SENVAR) Handläggare (namn o tel): ; Kalkylen avser: Bo Svensson Yttervägg typ 350.1a Beräkningsdatum : ;Prisläge:; I ; I I I i TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR. Yttervägg bestående av 170 betong K 25 gjuten mot slät form, armering 50 kg /m3 betong, min.ull tj mm, murkramlor med plastbricka 4 st/m2, 40 luftspalt, fasadtegel, fogbruk 13 mm, tegelbalk 0.25 m /m2, avstängare mot öppningar 0.65 mpm2, fasadställning. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR. Byggnadsstyrelsens interna kalkylränta... Årlig realränta... Ärlig kostnadsökning för underhåll vid fast penningvärde Ärlig kostnadsökning för drift vid fast penningvärde Ärlig kostnadsökning för elenergi vid fast penningvärde Ärlig kostnadsökn. för övrig energi vid fast penningvärde % 12,00 4,0 0,0 1,0 2,0 1,0 I I BERÄKNING AV KOSTNADER UNDER DE FÖRSTA 60 AREN: Investering Enhet / typ/beskrivning I Yttervägg, komplett ;Avskriv- Kostnad aningstid ; Nuvärde ; Årskostnad kr ; år ; kr ; kr/år Summa: Underhåll Kostnad ;Är mell. ; Nuvärde kr/åtg ;åtgärder ; kr Fogkompl. 5% av ytan ; 70,00 ; Tvättning av fasad ; 60,00 ; 30 ; 18 Inv, målning ; 50,00 ; 15 ; Summa.! I Drift exkl. energi ; Kostnad ; Nuvärde kr/år ; kr Årskostnad kr/år Årskostnad kr/år Summa: 0 0, 0, I I Energi ; Kostnad ; Nuvärde kr/år ; kr Årskostnad kr/år I I 1 1 Summa: ' 0 I I 0 TOTALT UNDER 60år BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER 6006

19 NUVÄROES- OCH ÅRSKOSTNADSKALKYL 355.1a ÖPPNINGAR I VÄGG TRÄFÖNSTER TYP 1 a TABLÅ FÖR DATAINMATNING INVESTERING: Benämning Delinvestering 1. :Fönster, komplett med ekon, livslängd Delinvestering 2. med ekon, livslängd Delinvestering 3. med ekon, livslängd Delinvestering 4. : med ekon, livslängd Summa grundinvestering 2630 kr 30 år kr år kr å r kr år 2630 kronor rr rrr r.nrrr UNDERHÅLL: Benämning Underhallsåtgärd a) :Rinn. vid utbyte 300 antal år mellan åt g: r 30 Underhållsåtgärd antal år mellan Underhållsåtgärd antal år mellan Alternativt: b) åtg:r c) åtg:r :Inv. ommåln. :Utv, ommåln. o just Uh som % av investering kr/åtg år kr/åtg år kr/åtg år %/år DRIFT EXKL. ENERGI Benämning Driftkostnad för :Tvättning Driftkostnad för : 30 kr/år kr/år ENERGI Kostnad för el Kostnad för värme kr/år 86 kr/år BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER '

20 NUVÄRDES OCH ÄRSKOSTNADSRALKYL, beräkningsblankett. (SENVAR) Handläggare (namn o tel ): ; Kalkylen avser: Bo Svensson Fönster typ 355.la Beräkningsdatum : ;Prisläge:; ; TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR. Träfönster, funktionsklass C enligt SS ,furu för täckmålning enligt KBS rapport 158:1, industriellt täckmålat in- och utvändigt, sidohängt, inåtgående, kopplat fönster glas Karmdim. 65 x 115 mm. Storlek 900 x 1300 mm. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR. % Byggnadsstyrelsens interna ka :kylränta... 12,00 Årlig realränta... 4,0 Ärlig kostnadsökning för underhåll vid fast penningvärde 0,0 Ärlig kostnadsökning för drift vid fast penningvärde 1,0 Ärlig kostnadsökning för elenergi vid fast penningvärde 2,0 Ärlig kostnadsökn. för övrig energi vid fast penningvärde 1,0 BERÄKNING AV KOSTNADER UNDER DE FÖRSTA 60 AREN: ;Avskriv- Investering ; Kostnad aningstid ; Nuvärde ; Årskostnad Enhet /typ/beskrivning ; kr ; år ; kr ; kr/år Fönster, komplett ; 3441 ; ; 413 r_ Summa: 3441 e e e_ e r r e 3441 ; 413 Underhåll Kostnad 'Är mell. ; Nuvärde ; Årskostnad kr/åtg ; åtgärder ; kr ; kr/år Rivn. vid utbyte 300,00 ; ; 11 Inv. ommåln. o just ; 670,00 ; 12 ; Utv, ommåln. 265,00 ; Summa : Drift exkl, energi ; Kostnad ; Nuvärde ; Årskostnad kr/år ; kr ; kr/år Tvättning ; 30,00 r w e _ w r e _ Summa: Energi Kostnad Nuvärde Årskostnad kr/år ; kr kr/år Kostnad för värme 86, Summa: ; TOTALT UNDER 60år BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER 6006

21 BILAGA 1 Tid mellanunderhållsåtgärder samt ekonomisk livslängd Brukstid för hela byggnaden förutsätts vara 60 år. Kalkyltiden är d" ör 60 årom inte uppenbarligen annan brukstid "r gala. I det enskilda fallet kan längre eller kortare tidmellan åtgärderesp ekonomisk livslängd vara motiverad varför andra värden än i tabell angivna "r v" jas. Motiv för kortare tid mellan åtgärder resp ekonomisk livslängd kan t ex vara: klimatpåfrestningar (blåsigt läge på västkusten), mycket frekvent användning (vissa entreer) eller andra krav på kvalitet i utförandet. Åtgärder som görs varje år hänförs till drift. MARK Grönytor, körytor Tid mellan underhållsåtgärder (år) Asfalt (översyn) Gatsten (översyn) Betongplattor(översyn) Grus (komplettering) 5 60 Ekonomisk livslängd (år) Grönytor Gräs (omläggning) Buskar (byte) 30 Växter Träd 60 BYGG Fasader Puts (lagning, nedhuggning) Tegel (fogkompl) Trä (täckmålning) Plåt(målning) Aluminiumplåt (översyn, infåsm) Rostfri plåt (översyn, infåstn) BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER

22 Tak Papp (byte) Plåt, fasad (målning) Plåt, industrilackad (målning) Tid mellan underhållsåtgärder (år) Ekonomisk livslängd (år) Fönster och utvändiga partier (t ex dörrar) Tr" önster (målning) -,, - (tätning) - " - (byte) Träfönster + utvändigt Al (tätning) Tr i fönster (målning) Al-fönster (tätning) - " - (översyn) * * 30-36* Ytskikt innerväggar Målning, kontor Målning, gemensamma utrymmen Golv och trappor Linoleum (byte) 1 20 Plastmattor(byte) 1 20 Textilmattor (byte, tvätt) 1 20 Korkoplast (byte) - 20 Parkett (slipning, lamell) Parkett massiv (slipning) Klinker, sintrade plattor 60 (översyn) " - cementmosaik, fogar trappor Natursten(fogar) " - (byte plattor) trappor *) Kortare livslängd i utsatta lägen. 20 BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER 6006

23 VVS Tid mellan underhålls- ` åtgärder (år) VA-installation exkl rör 5 20 Ekonomisk livslängd (år) Värmeinstallation Radiator, konvektor - 30 Panna Oljebrännare Rökgasrenaremed fläkt 5 20 Pump 5 20 Värmeväxlare, vatten-vatten Oljecistem 5 30 Rökrör - 30 Armatur 5 30 Tryckluftsinstallation exkl ror 5 20 Kylinstallation exkl rör 5 20 Luftbehandlingsinstallation Aggregat, don filter, vvx 5 20 Styrinstallation Givare, styrdon, styrfunktionsenhet 5 15 Ledningar för styrutrustning 30 Rörledningar 30 Kanaler, förzinkad plåt 30 EL Krafförsör j ningsanläggningar Transformatorer S " verk Centraler, kapslade, plåt m m - 30 Reservelverk Teletekniska anläggningar 5 20 BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER

24 Del Apparater, maskiner m m Tid mellan underhållsåtgärder (år) Kontaktorer, motorskydd Reläer 5 15 Kopplingsur 5 15 Strömbrytare, uttag m m 5 20 Ekonomisk livslängd (år) Elkanalisation, elledningar 20 Ljusarmaturer, ljuskällor Lysrörsarmatur med tillbehör 5 20 Lysrör, normala - 5 Kompaktlysrör - 3 Glödlampa Teletekniska anläggningar Brandlarm 3 20 Passagekontrollant (större anl) 5 15 Inbrottslarm 3 15 Övrig teleutrustning - 20 Hissar och portar Maskinerier - 25 Manöverutrustning - 25 Linor Hydralcylindrar Elledningar i maskinrum, korg och schakt BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER 6006

25 BILAGA 2 Underlag för beräkning av nuvärden med förklaringar och härledning av erforderligaformler Antag attvi sätter av en summa pengar i "rj an av varj e år för attklara energinköpen. Säg att vi behöver "a" kr första året. Om det varken fanns någon inflation eller ränta skulle vi kunna sätta av a kr förvarje åroch därefter " a ut den totala summan genom att multiplicera "a" med antalet år. Så enkeltår detnu inte. Vi råmar utan att ta hänsyn till inflationen dvs. utan hänsyn till den allmänna penning-värdes-försämringen. Men vi måste ta hänsyn till om energiprisema ökar snabbare än inflationen och dessutom måste vi ta hänsyn till räntan. Vi kan anta att priset på energi ökar med 2% mer än inflationen. Den årliga prisstegringsfaktom utöver den allmänna penningvädesförsämringen blir då: 1+2/100= 1,02. Vi kan nu räkna ut hur stora belopp vi måste sätta av vid varje års början: l:a årets början Kronor 2:a årets 3:e årets 4:e årets n:e årets början början början början a x (1, 02 ) a x (1,02)2 ax (1,02)s a x (1,02)» Dessa belopp ligger utspridda i framtiden. Men vadär de vårda idag? För attgöra den värderingen måste vi ta hänsyn till räntan. Eftersom vi raknar inflationsfntt ar det realräntan vi ska räkna med. Den räntan gäller i alla härpresenterade formler. Låt oss säga att den i det här fallet är 4 %. Räntefaktom blir då :1 + 4/100 =1,04. Först ett förklarande resonemang. Om vi sätter in "b kr på ett räntebärande konto i en bank skulle vi ha b x 1,04 kr efter ettår. Om vi nu bara behöver b kr om ett år kan vi ju sätta in ett mindre belopp idag ochlåta det växa. Sätter vi in b/l,04 kr idag växer det till (b/1,04) x 1,04 kr dvs. just till b kr på ett år. Genom att dividera b med räntefaktom har vi diskonterat beloppet b till ett nuvärde. BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER

26 Låt oss nu göra ett mycket enkelt exempel: Ett belopp "c" ska betalas ut vid årsskiftet"år 15". Således inte i början på 15:e året! Det gäller en investering som idagkostarckrochpriset antas följainflationen. Hurmycketmåste jag sättaav idag fdrattklarainvesteringen -- ellermedandraord-vilket värdehardenkommande utgiften i dagsläget? Realräntan förutsätts vara 4%. Att räkna tid kan ha sina sidor. Låt oss se lite närmare! Nu Utbetalning År: l:a 2:a 3:e 4:e 5:e. 15:e året året året året året året Vi ser att utbetalningen sker när år 14 just är till ända. Det dröjer således 15 år från Nu till summan ska betalas. Om vi nu gör en "baklänges" ränta-på-ränta-beräkning genom att dividera beloppet c med räntefaktom 1,04 x 1,04 x...x 1,04 (15 ggr) så får vi : Nuvärdet = c/(1,04)15= c/1,8009 = 0,5553 c Beloppetutgör nuvärdet av utgiften " c" om 15 år. Därmed harvi diskonterat ett engångsbelopp. Ekvationen vi använde kan uttryckas på följande sätt: n 1 Nuvärdet = c x -- l+r c = utgiften år n r = den årliga räntan i %per år Nu åter till exemplet vi övergav på sidan 23. Vi skulle diskontera ett antal belopp som låg utspridda i tiden och som ökade med 2% för varje år. Om vi diskonterar varje utbetalning för sig och lägger ihop alla nuvärden kommer den första termens nuvärde att bli: a ; nuvärdet för den andra blir : a x [1,02]/( 1,04) ; och nuvärdet för den tredje termen blir : a x [1,02]2/(1,04)2 ; medan den fjärde termens nuvärde blir : a x [1,02]3/(1,04)3; så fortsätter diskonteringarna term för tean :...: fram till den sista utbetalningen det n:e året. Dess nuvärde blir : a x [1,02]x"' /(1,04)( 1) ; För att slippa diskontera en årsutgift i taget och därefter lägga samman nuvärdena kan räknearbetet reduceras genom att vi skaffar oss ett generellt uttryck för hela beräkni ngen. Hur en sådan fornel kommer till beskrivs på sidan BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER 6006

Livscykelekonomi vid planering, byggande och förvaltning

Livscykelekonomi vid planering, byggande och förvaltning Livscykelekonomi vid planering, byggande och förvaltning Per Levin, Projektengagemang AB Per Lilliehorn, Lilliehorn Konsult Stefan Sandesten, Byggherrarna Boverket februari 2008 (denna sida behöver ni

Läs mer

Räkna på lönsamheten! Vägledning för lönsamhetskalkyler vid statlig verksamhetsutveckling

Räkna på lönsamheten! Vägledning för lönsamhetskalkyler vid statlig verksamhetsutveckling 2005:13 2004:29A Räkna på lönsamheten! Vägledning för lönsamhetskalkyler vid statlig verksamhetsutveckling Förord Investeringar som syftar till att utveckla myndigheters verksamhet måste grundas på ett

Läs mer

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Guide till PFE:s krav Version 2011-04-06 Förord I lag (2004:1196) om program för energieffektivisering för energiintensiva

Läs mer

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen Redovisning av affärsverksamhet mot bakgrund av självkostnadsprincipen Förord Affärsverksamhet bedriven utifrån principen om självkostnad är en motsägelsefull företeelse och innebörden av denna princip

Läs mer

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Utbildning som ger jobb JÄMSTÄLLDHET SOM SMART EKONOMI I BOTKYRKA

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Utbildning som ger jobb JÄMSTÄLLDHET SOM SMART EKONOMI I BOTKYRKA PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Utbildning som ger jobb JÄMSTÄLLDHET SOM SMART EKONOMI I BOTKYRKA Upplysningar om innehållet: Magnus Jacobson, magnus.jacobson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013

Läs mer

ESV 2006:20. Statlig lokalförsörjning

ESV 2006:20. Statlig lokalförsörjning ESV 2006:20 Statlig lokalförsörjning Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1 Inledning...7 1.1 Uppdraget...7 1.2 Genomförande och avgränsningar...7 1.3 Rapportens disposition...8 2 Bakgrund och hittillsvarande

Läs mer

RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring INLEDNING 1 Denna rekommendation behandlar redovisning av immateriella tillgångar, inklusive krav på upplysningar. Alla immateriella

Läs mer

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem Verkligt resultat och redovisat resultat Skatterätten ställer inte nu längre några

Läs mer

Byggnadsstyrelsens. Krav och råd. Arkivlokaler

Byggnadsstyrelsens. Krav och råd. Arkivlokaler Byggnadsstyrelsens Krav och råd C8 Arkivlokaler Dokumentets utgivare BYGGNADSSTYRELSEN Projektledare, upphovsman ( män), konsult (er), etc Hans Olsson Dokumentnamn och dokumentbeteckning Krav och råd,

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport SIKA Rapport 2005:5 Den samhällsekonomiska kalkylen en introduktion för den nyfikne Den samhällsekonomiska kalkylen En introduktion för den nyfikne Innehåll 5 Inledning 6 Introduktion till samhällsekonomiska

Läs mer

FARs REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter

FARs REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter FARs REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter FARS REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter (december 2013) REDU

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Redovisning av avsättningar och ansvarsförbindelser UTKAST (dec 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Redovisningsregler... 2 Skatteregler...

Läs mer

Samhällsekonomiska utvärderingar

Samhällsekonomiska utvärderingar Förvaltningshögskolans rapporter nummer 123 Samhällsekonomiska utvärderingar Osvaldo Salas De som jagar makt mellan himmel och jord. Om det civila samhällets roll vid implementeringen av jaktpolitiska

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner 2011 Bengt Bengtsson Klassificering i två dimensioner Bokföring av ekonomiska händelser för affärsmän och företagare har förekommit allt sedan skrivkonstens

Läs mer

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva 2 Boverket augusti 2012 1 Titel: Handbok för energihushållning enligt

Läs mer

Värdet av en god uppväxt. Sociala investeringar för framtidens välfärd

Värdet av en god uppväxt. Sociala investeringar för framtidens välfärd Värdet av en god uppväxt Sociala investeringar för framtidens välfärd Värdet av en god uppväxt Sociala investeringar för framtidens välfärd Upplysningar om innehållet: Ing-Marie Wieselgren, ing-marie.wieselgren@skl.se

Läs mer

Nyckeltal för OH-kostnader

Nyckeltal för OH-kostnader ESV 2005:3 Nyckeltal för OH-kostnader Vad är en rimlig kostnad för myndigheternas styrning, samordning och administration? Innehåll Förord... 5 Behov av ökad fokus på effektivitet... 7 Definition av OH-kostnader

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

RR 10 ENTREPRENADER OCH LIKNANDE UPPDRAG REDOVISNINGSRÅDET

RR 10 ENTREPRENADER OCH LIKNANDE UPPDRAG REDOVISNINGSRÅDET RR 10 ENTREPRENADER OCH LIKNANDE UPPDRAG REDOVISNINGSRÅDET JULI 1999 1 Innehållsförteckning INLEDNING 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 3 DEFINITIONER 3 ETT ELLER FLERA UPPDRAG 4 UPPDRAGSINKOMST 4 UPPDRAGSUTGIFTER

Läs mer

Fara på taken. svar på frågor om retroaktiva krav på taksäkerhet och obligatorisk besiktning av taksäkerhetsanordningar

Fara på taken. svar på frågor om retroaktiva krav på taksäkerhet och obligatorisk besiktning av taksäkerhetsanordningar Rapport 2011:7 REGERINGSUPPDRAG Fara på taken svar på frågor om retroaktiva krav på taksäkerhet och obligatorisk besiktning av taksäkerhetsanordningar Fara på taken svar på frågor om retroaktiva krav

Läs mer

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 inledning 6 affärsmässighet i allmänhet 7 Bostadsbolagen arbetar

Läs mer

Välj välfärden vi har råd!

Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden - vi har råd! Rapport av Torbjörn Dalin och Thomas Berglund Kommunal 2014 Innehållsförteckning Inledning... 4 Den framtida befolkningsutvecklingen... 6 Tidigare

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Vem ska samordna rättsinformationssystemet?

Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Promemoria 2008-11-07 Finansdepartementet Regeringen Finansdepartementet Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Regeringen beslutade den 9 oktober 2008 att uppdra åt f.d. generaldirektören Peder Törnvall

Läs mer

rapport 2014:29 Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad

rapport 2014:29 Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad rapport 2014:29 Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad Boverket oktober 2014 Titel: Individuell mätning och debitering vid ny-

Läs mer

Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet

Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet - Energimyndighetens beräkningar och förslag ER 2013:04 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Hur kan en avveckling av hyresregleringen genomföras? *

Hur kan en avveckling av hyresregleringen genomföras? * ROLAND ANDERSSON & BO SÖDERBERG Hur kan en avveckling av hyresregleringen genomföras? * I artikeln diskuteras olika möjligheter att genomföra kompenserande åtgärder vid en avveckling av hyresregleringen

Läs mer

Patrik Baard, Maria Vredin Johansson, Karin Edvardsson Björnberg. Hållbarhetsanalys en vägledning

Patrik Baard, Maria Vredin Johansson, Karin Edvardsson Björnberg. Hållbarhetsanalys en vägledning Patrik Baard, Maria Vredin Johansson, Karin Edvardsson Björnberg Hållbarhetsanalys en vägledning Titel Hållbarhetsanalys - en vägledning Title Sustainability analysis - a guide Rapportnr/Report no Rapporttyp

Läs mer