Årskostnadsberäkningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årskostnadsberäkningar"

Transkript

1 w Byggnadsstyrelsens rekommendationer Årskostnadsberäkningar DET GÄLLER FRAMTIDEN FÖR DEN NAR FASTIGHETEN. l If t i

2 Dokumentets utgivare P BYGGNADSSTYRELSEN Dokumentnamn och dokumentbeteckning Byggnadsstyrelsens rekommendationer 6006 Dokumentets datum Projektnamn (ev förkortat) Arendebeteckning Projektledare, upphovsman(män), konsult(er), etc Uppdragsgivare Sten Erlandson Benny Rawet kontaktpersoner Bo Svensson Eero Karjala Byggnadsstyrelsen Lennart Kolte, teknisk direktör Arbetsgrupp Börje Eriksson Tm Markbeläggningar Carl-Olof Ek Ts Golvbeläggningar Peter Finney Th Byggdelar Gunnar Ohlsson Te El-anläggningar Bo Svensson T-KOS Årskostnadsberäkningar Sten Erlandson Tv Metod - utveckling Benny Rawet T-KOS Projektledare Referensgrupp Lennart Kolte Teknisk direktör Stefan Sandesten Tekniska enheten Lars Björkman Staben för Byggproduktion Anders Arthursson Staben för Fastighetsförvaltning Dokumentets titel Å rskostnadsberäkn 1 ngar Huvudinnehåll Syftet med denna publikation är att redovisa metod för årskostnadsberäkningen årskostnadsberäkning för vissa vanliga och kostnadstunge byggnadsdelar. och att ge exempel på Tekniska enheten inom Byggnadsstyrelsen lämnar stöd och medverkan vid upprättande av årskostnadskalkyler med datorstöd Nyckelord Årskostnad, lönsamhet, alternativkostnadskalkyler Försäljningsställen ISSN Byggnadsstyrelsen/publikationsförrådet - Omfång 32 Svensk Byggtjänst Stockholm Red Sven Kristiansen 0 Byggnadsstyrelsen 1991 Göteborg Omslagsillustration Malmö Umeå Ref Bo Svensson, Tekniska enheten Denna skrift är utgiven av Byggnadsstyrelsen. Verket har regeringens Innehållet i denna skrift får inte återges utan Byggnadsstyrelsens medgivande att försälja publikationer utan hinder av expeditionskungö- samtycke. Överträdelser kan beivras i enlighet med upphovsrättsrelsens (SFS 1976:383) regler om kopior av myndighets expeditioner. lagen (SFS 1960:799). Postadress Byggnadsstyrelsen STOCKHOLM Besöksadress Godsadress Karlavägen 100 Banergatan 30 Telefon Telex build S Telefax

3 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 3 2Syfte 3 3 översiktlig beskrivning av nuvärdesberäkning 4 4 Valda förutsättningar beräkningar 5 5 Hjälpmedel/datorstöd 6 6 Förteckning över beräkningsexempel 7 7 Typexempel på datablad I 1 Bilogo 1 Ekonomisk livslängd somt tid mellan underhållsåtgärder 19 Bilaga 2 Underlag för beräkning av nuvärden med förklaringar och härledning av erforderliga formler 23 Definitioner 29 Databladsamling finns i ett separat häfte: "Årskostnodsberäkningar -Exempelsamling" BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER 6006

4 2 BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER 6006

5 1. Bakgrund Den ekonomiska livslängden för ett hus har antagits till 60 år. Att bygga ett hus kostar i dag minst :-/m2. Drift- och underhåll kostar i genomsnitt 250: /m2 och år (1990/91). Dessa kostnader har en tendens att öka snabbare än konsumentprisindex. Nuvärdet av utgifter för drift- och underhåll under 60 år är ca 7 500:-/m2 dvs i samma storleksordning som byggkostnaden. Merparten av drift- och underhållskosmadema går att påverka i projekteringsskedet. Särskilt de underhållstunga byggnadsdelarna måste uppmärksammas. z. syfte Byggnadsstyrelsen har med få undantag byggt det fastighetsbestånd man själv förvaltar. Det är därför naturligt att man vid sidan av detraditionellt uppmärksammade investeringskostnaderna söker ta vederbörlig hänsyn till följdkostnader för drift och underhåll. Vid planering av en byggnad måste man ta ställning till en stormängd tekniska detaljlösningar som var och en kan påverka följdkostnaderna på sitt speciella sätt. Kostnadema för byggnadens framtida drift och underhåll kan naturligtvis påverkas under förvaltningsskedet men de beror i mycket stor utsträckning på utformning och kvalitet hos - och inte minst samverkanmellan - alla de komponenter som bildar den fungerande enheten - byggnaden. Ett beslut om investering "r förutom normala bedömningar av investeringskosmaderockså föregås av en analys av följdkostnad vid olika " bara alternativ. Redan vid planeringen av en tilltänkt investering har man att undersöka vilka följdkostnader som olika förslag kan föra med sig. Genom att de framtida kostnaderna diskonteras- räknas om till nuvärde och läggs samman med resp investeringskostnad får man ett totalt nuvärde av samtliga kostnader under investeringens livstid. Om man så önskarkan detta totala nuvärde spridas ut underlivstiden i form av annuiteter - dvs "årskostnader I föreliggande rapport presenteras en metod för och exempel på nuvärdes/ årskosmadskalkyler som kan läggas till grund för investeringsbeslut når man vill ta hänsyn till följdkostnader. De redovisade exemplen på nuvärdes/årskosmadskalkyler ändras snabbt över tiden, men relationen mellan de alternativ som redovisas torde inte förändra så snabbt. BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER 6006

6 3.Översiktlig. beskrivning av metod för nuvärdesberäkni ng Figur 1 visarhurutgifterförenbyggnadsdetalj eller-funktion kan fördela sigunder livslängden. Investeringen under år O leder till ett antalutgifter fair resp underhåll, drift och energi. Uppdelning av fiiljdkostnadema sker på de i figuren redovisade kostnadslagen då man förväntar sig att de utvecklas något olika i förhållande till varandra. kr Investering Underhåll Drift Energi Figur 1 Nuvärdesmetoden innebär att man gör investerings-, underhålls- och driftkostnader jämförbara genom att hänföra dem till en och samma tidpunkt, investeringstillfället. Nuv" et av drift- ochunderhållskosmademaunderbnikstiden erhålls genom att de diskonteras till investeringstillfället med hj" p av ranta (diskonteringsråntan). Man får med nuvärdesmetoden som slutresultat en engångssumma uttryckt i vid investeringstillfället gällande prisläge. Ju lägre nuvärdet är desto gynnsammare är investeringen, förutsatt att int" tema ar de samma. Diskontering av en utbetalning åskådliggörs i figur 2. Den matematiska processen består av att engångsbeloppet divideras med en faktor som beror på räntesatsen och antal år mellan "nu" och den tidpunkt då utgiften sker. år kr diskontering Investering i år Figur 2 4 BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER 6006

7 Om utbetalningen upprepas kommer nuvärdesbe " 'ngen att bestå av en hel serie diskonteringar. Se figur 3. kr diskontering av årsutgifter N I 1 Investering å r s u t g i f t e r år Figur 3 I bilaga 2 redovisas den matematiska beräkningsmetoden. 4. Valda förutsättningar för beräkningar Nuvärdeskalkylema utförs i fast penningvärde utan hänsyn till inflation. Detta innebär att all diskontering sker med realränta. Vid nuvärdets utspridning som annuiteter - hår betecknade årskostnad - tas däremot hänsyn till förväntad inflation genom det antagna värdet på kalkylränta. För 1991 gäller 12 % per år. Den ekonomiska livslängden förbyggnaden har antagits till 60 år. Detta medför att berä ngsexemplens kalkyltid omfattar 60 år och att byggnadsdelar med kortare livslängd byts ut under kalkyltiden. Vid varje beräkning måste en bedömning av livslängd och underhållsfrekvens göras. Om eget underlag härför saknas kan tid mellan underhållsåtgärder samt ekonomisk livslängd våtjas enligt bilaga 1. I be " ' gama har rak avskrivning på satsat kapital tillämpats. I övrigt har följande förutsättningar valts Realränta 4% Kostnaden för underhållsåtgärder har antagits följa inflationen. Däremot har kostnaden för drift antagits stiga 1 % snabbare än inflationen och kostnaden för elenergi stiger 2 % snabbare än inflationen medan övrigt energipris antas öka 1 % snabbare än inflationen. Observandum Det måste med skarpa framhållas att här presenterade beräkningar endast är ett hjälpmedel vid val mellan olika alternativ. Miljöfrågor, funktionella och estetiska BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER

8 överväganden kan knappast uttryckas i pengar men kan ha avgörande betydelse vid sidan av de mer kostnadsrelaterade. 5. Hjälpmedel /datorstöd Beräkning av årskostnaden kan bli omfattande om man vill väga alternativa lösningar eller drift- och underhållsalternativ mot varandra. Det är d" ör naturligt att använda datorstöd. Ettprogram för årskosmadsberä ingen harutvecklats inom tekniska enheten. T-enhetenkangenomKalkylsektionenerbjuda be " ' gshjälp eller utbildning i hur man använder datorprogrammet. Genom datorstöd för beräkningarnakan Byggnadsstyrelsens Kalkylsektion ge service för den som behöver hjälp eller råd vid aktuella beräkningar av denna art. Kalkylsektionen svarar även för ett "arkiv" eller databank omfattande gjorda beräkningar. 6 BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER 6006

9 6. Förteckningöver beräkningsexempel Följande beräkningsexempel finns presenterade i ett särskilt häfte; 0 Arskostnadsber " vingar - exempelsamling. I föreliggande arbete presenteras endast några få exempel på hur beräkningama redovisas. 1 MARKANLÄGGNINGAR 16 Marköverbyggnader Variant.1 Slitlager av grus.2 Slitlager av asfalt.3 Slitlager av öppen asfalt (enhetsöverbyggnad).4 Beläggning av gatsten.5 Beläggning av betongmarkplattor.6 Beläggning av gräsarmeringsplattor.7 Beläggning av naturstensplattor.8 Beläggning av marktegel.9 Kantstöd av granit.10 Kantstöd av betong, limmade 1 S växter Variant.1 Friväxande buskar.2 Klippta buskar.3 Marktäckande växter.4 Barrväxter.5 Rosor.6 Perenner.8 Gräsyta, sådd.9 Gräsyta, färdigt gräs.10 Ängsvegetation.11 Träd i gräsyta.12träd i hårdgjord yta 3 HUS 334 Vindsbjälklag Variant Stomme Överbyggnad.1 Betongbj älklag Isolering mineralull 340 Sammansatta yttertak Variant Stomme Yttreklimatskärm.1 Uppstolpadträtakstol Betongtakpannor.2 - " - Tegeltakpannor.3 - " - Rostfri plåt.4 - " - Plastbelagd plåt BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER

10 .5 - Skyddsbelagd papp.6 - " - Bitumenmatta.7 Fackverkstakstol av trä Betongpannor + mineralullskivor.8 tt Betongpannor + lösull 347 Terrasser 1 altaner Variant Stomme Överbyggnad.1 Betongbjälklag Tätskikt.2 - " - Tätskikt + cellplast 350 Sammansatta ytterväggar Variant Stomme Yttre klimatskärm.1 a Betongvägg Fasadtegel.1b tt Slammat tegel.2 tt Täckmålad träpanel.3 Lackad plåt.4 TRP-plåt.5 Plåtkassett.6 Träregelvägg Serporock tt Fasadtegel '7.8a -,t Tryckimpr träpanel.8b - " Täckmålad träpanel.8c - tt Lasyrmålad träpanel 355 Öppningar yttervägg.1 a Träfönster, furu för täckmålning enligt KBS Rapport 158:1, täckmälat inoch utvändigt, kopplat fönster glas..1 b Trä fönster, furu för täckmålning enligt SS täckmålat in- och utvändigt, kopplat fönster glas..2 a Träfönster, furu för täckmålning enligt KBS Rapport 158:1, täckmålat inoch utvändigt, kopplat fönster glas..2 b Träfönster, furu för täckmålning enligt SS täckmålat in- och utvändigt, kopplat fönster glas..3 Träfönster, furu för täckmålning enligt SS täckmålat in- och utvändigt, 3 glas isolerruta..4 a Trä fönster, furu för täckmålning enligt KBS Rapport 158:1, täckmälat inoch utvändigt, kopplat fönster glas. (floatgias+ lågemissionsglas).4 b Träfönster, furu för täckmålning enligt SS täckmålat in- och utvändigt, kopplat fönster glas. (floatglas + lågemissionsglas).5 a Trä- och metallfönster. Ytterbåge och utvändig beklädnad av anodiserad alternativt aluminium. Innerbåge och karm av täckmälat, kopplat glas..5 b Trä- och metallfönster. Ytterbåge och utvändig beklädnad av anodiserad alternativt aluminium. Innerbåge och karm av ytbehandlat med genomsynlig behandling. Kopplat glas. 8 BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER 6006

11 .9 a Metallfönster, helaluminium anodiserat alt elektrostatiskt pulverlackerat - kopplat glas..9 b Metallfönster, helaluminium våtlackerat, kopplat glas. 372 Golvbeläggningar Variant Beläggningsskikt Rumstyp.1 Linoleum 2,5 mm Fri yta, korridor.2 - " - Möbl yta, kontor.3 Stenmaterial Fri yta, allm utrymmen.4 PVC - plast Fri yta, korridor.5 - " - Möbl yta, korridor.6 PVC/PUR - plast Fri yta, korridor 7 - " - Möbl yta, korridor.8 Textilmaterial Fri yta, korridor.9 - " - Möbl yta, korridor Observandum I vissa avseenden skall be ngsbladen betraktas som altemativkostnadskalkyler. Detta medför att vissa kostnader som är gemensamma för alla alternativ ej redovisats. Således har energikostnad vid tex be " 'ngar av yttertak ej medtagits då k-värdet förutsätts vara detsamma för samtliga alternativ. BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER

12 lo BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER 6006

13 O. S O.Y 1.i O 1.11r O NUVÄRDES- OCH ÅRSKOSTNADSKALKYL SAMMANSATT YTTERTAK BETONGTAKPANNOR PÅ UPPSTOLPATRÄTAK XX Bfg-takpannor, standard. 25x38 bärläkf 3m. 25x25 ströläkt2m. Underlagspapp YAP råspontad panel. 50x150 åsar-0 c x100 st6dben [ 160. f_ [OaILL17jtt HEJ 1tWIE f l LL L± l INVESTERING: Delinvestering 1. med ekon, livslängd Delinvestering 2. med ekon, livslängd Delinvestering 3. med ekon, livslängd Delinvestering 4. med ekon, livslängd l TABLÅ FÖR DATAINMATNING : Benämning :Uppregling + inbrädn :Takpannor, papp 11 äkt :Rivn. vid omläggn. : 315 kr 60 år 345 kr 40 år 65 kr 40 år kr år Summa grundinvestering f 725 kronor UNDERHÅLL: Benämning Underhållsåtgärd a) :Byte 0.5 st panna/m2 antal år mellan åtg:r Underhållsåtgärd b) : antal år mellan åtg:r Underhållsåtgärd c) antal år mellan åtg:r Alternativt: Uh som % av investering 29 kr/åtg 5 år kr/åtg år s kr/åtg år DRIFT EXKL. ENERGI Driftkostnad för : Driftkostnad för ENERGI Benämning : kr/år kr/år Kostnad Kostnad för el för värme kr/år kr/år BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER

14 NUVÄRDES OCH ÄRSKOSTNADSKALKYL, beräkningsblankett. (SENVÅR) Handläggare (namn o tel): ; Kalkylen avser: Bo Svensson Yttertak typ ; Beräkningsdatum: ;Prisläge:; ; TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR. Stödbensförankr.ing, stödben 50x100 c 1600, åsar 50x150 c 1200, ; råspontad panel tj.= 17 min, underlagspapp UT typ 121, bärläkt 25x38, ströläkt 25x25, betongtakpannor. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR. % ; Byggnadsstyrelsens interna kalkylränta... 12,00 Ärlig realränta... 4,0 Årlig kostnadsökning för underhåll vid fast penningvärde 0,0 Årlig kostnadsökning för drift vid fast penningvärde 1,0 Årlig kostnadsökning för elenergi vid fast penningvärde 2,0 Årlig kostnadsökn. för övrig energi vid fast penningvärde w 1, BERÄKNING AV KOSTNADER UNDER DE FÖRSTA 60 ÅREN: ;Avskriv- ; ; Investering ; Kostnad aningstid ; Nuvärde ; Årskostnad Enhet/typ/beskrivning; kr ; år ; kr ; kr/år ' 0 0-_ _-_ 0 s o',, I a o _ I Uppregling + inbrädn.; 315 ; ; 38 Takpannor,papp,läkt ; 417 ; 80 ; 407 ; 49 Rivn. vid omläggn. ; 79 ; 80 ; 77 ; Summa: ; ; 96 Underhåll ; Kostnad aår mell. ; Nuvärde ; Årskostnad kr/åtg ;åtgärder `; kr ; kr/år 0_ o _ o Byte 0.5 st panna/m2 ; 29,00 ; 5 ; 118 ; 14 0 Drift Summa: exkl. energi , Kostnad ; Nuvärde ; Ärskostnad kr/år ; kr ; kr/år _ 0 0 _ 0 o w r 0 0 Summa: Energi Kostnad ; Nuvärde ; Ärskostnad kr/år ; kr a kr/år _ w - o e o s 0 s _ x 0 0 _-_ x 0 0_ x 0_ , _ r 1 Summa:--;--- 0 ; TOTALT UNDER 60 år 917 ; BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER 6006

15 NUVÄRDES- OCH ÅRSKOSTNADSKALKYL TERASSER/ALTANER TÄTSKIKT DIREKT PÅ BETONGBJÄLKLAG Hi.4 D D D c D a D D BETONGPLATTOR 150 SÄTTSANO...UE TÄTSKIKTT TYP UE 40 BRÄDRIVEN FALLBETONG 250 BETONGK 25 ARMERING Ks kg / m MINERALULLSSKIVA GLES FORM TABLÅ FÖR DATAINMATNING INVESTERING: Benämning Delinvestering 1. :Bjälklag + isolering : 1560 kr med ekon, livslängd. : 60 år Delinvestering 2. : : kr med ekon, livslängd år Delinvestering 3. : kr med ekon, livslängd år Delinvestering 4. : : kr med ekon, livslängd år Summa grundinvestering UNDERHÅLL: Benämning Underhållsåtgärd a) :Just. 5% av plattyta antal år mellan åtg:r Underhållsåtgärd b) antal år mellan åtg:r Underhållsåtgärd c) antal å r mellan åtg:r Alternativt: Uh som % av investering 1560-kronor 29 kr/åtg 10 år kr/åtg år kr/åtg år o : % /år DRIFT EXKL. ENERGI Driftkostnad för Driftkostnad för : ENERGI Benämning kr/år kr/år Kostnad Kostnad för el för värme kr/år kr/år BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER

16 NUVÄRDES OCH ÅRSKOSTNADSKALKYL, beräkningsblankett. (SENVAR) Handläggare (namn o tel): ; Kalkylen avser: Bo Svensson Altanbjälklag typ Beräkningsdatum: ;Prisläge: ; TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR. Altanbjälklag bestående av 250 betong K 25, armering Ks40S 50 kg/m3 betong. Undersida betongbjälklag motgjuten min.ull lagd på glesform. På betongbjälklaget 40 brädriven fallbetong, tätskikt TT typ 341, samt betongplattor satta i sättsand. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR. % Byggnadsstyrelsens interna kalkylränta... 12,00 Årlig realränta... 4,0 Årlig kostnadsökning för underhåll vid fast penningvärde 0,0 Årlig kostnadsökning för drift vid fast penningvärde 1,0 Årlig kostnadsökning för elenergi vid fast penningvärde 2,0 Årlig kostnadsökn. för övrig energi vid fast penningvärde 1,0 BERÄKNING AV KOSTNADER UNDER DE FÖRSTA 60 AREN: Avskriv- Investering ; Kostnad aningstid ; Nuvärde ; Årskostnad Enhet/typ/beskrivning ; kr ; år ; kr ; kr/år Bjälkla g + isolerin g ; 1560 ; 60 ;,1560 ; 187 Summa: Underhåll ; Kostnad ;Ar mell. ; Nuvärde ; Årskostnad kr/åtg ;åtgärder ; kr ; kr/år ' _ r r w _ r r _ r _ w _ r _ I I r r! r r _ I 1 Just. 5% av plattyta ; 29,00 10 ; 52 ; Summa Drift exkl. energi ; Kostnad ; Nuvärde ; Årskostnad kr/år ; kr ; kr/år Summa: 0 0 Energi Kostnad ; Nuvärde ; Årskostnad kr/år ; kr ; kr/år Sumna: ; 0 ; 0 ; 0 TOTALT UNDER 60 år 1612 ; BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER 6006

17 NUVÄRGtS- OCH ÅRSKOSTNADSKALKYL 350.1aSAMMANSATT YTTERVÄGG BTG-VÄGG MED UTVÄNDIGT FASADTEGEL / INVÄNDIGYTBEHANDLING 170 BETONG K 25 GJUTEN MOT SLÄTFORM, ARMERING SO K6/M3 14S MINERALULL RW MINERALULL RW 136S MURKRAMLOR MED PLASTBRICKA, 4ST/M2 c 40 LUFTSPALT FASADTEGEL 250 x 120 x 62, MED / 13 mm FOGBRUK i TEGELBALKAR.0,2S/ m AVSTÄNGARE MOT ÖPPNINGAR 0,6S / m FASADSTÄLLNING TABLÅ FÖR DATAINMATNING INVESTERING: Benämning Delinvestering 1. :Yttervägg, komplett med ekon, livslängd Delinvestering 2. : med ekon, livslängd Delinvestering 3. : med ekon, livslängd Delinvestering 4. : med ekon, livslängd : 1990 kr : 60 år kr : år : kr : år : kr år Summa grundinvestering : 1990 kronor UNDERHÅLL: Benämning Underhållsåtgärd a) :Fogkompl. 5% av ytan antal å r mellan åtg:r Underhållsåtgärd b) :Tvättning av fasad antal år mellan åtg:r Underhållsåtgärd c) :Inv. målning antal år mellan åtg:r Alternativt: Uh som o av investering : 70 kr/åtg 25 år : 60 kr/åtg : 30 år 50 kr/åtg : 15 år 0 : å/ar DRIFT EXKL. ENERGI Benämning Driftkostnad för kr/år Driftkostnad för : kr/år ENERGI Kostnad för el Kostnad för värme : kr/år kr/år BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER

18 NUVÄRDES OCH ÄRSKOSTNADSKALKYL, beräkningsblankett. (SENVAR) Handläggare (namn o tel): ; Kalkylen avser: Bo Svensson Yttervägg typ 350.1a Beräkningsdatum : ;Prisläge:; I ; I I I i TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR. Yttervägg bestående av 170 betong K 25 gjuten mot slät form, armering 50 kg /m3 betong, min.ull tj mm, murkramlor med plastbricka 4 st/m2, 40 luftspalt, fasadtegel, fogbruk 13 mm, tegelbalk 0.25 m /m2, avstängare mot öppningar 0.65 mpm2, fasadställning. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR. Byggnadsstyrelsens interna kalkylränta... Årlig realränta... Ärlig kostnadsökning för underhåll vid fast penningvärde Ärlig kostnadsökning för drift vid fast penningvärde Ärlig kostnadsökning för elenergi vid fast penningvärde Ärlig kostnadsökn. för övrig energi vid fast penningvärde % 12,00 4,0 0,0 1,0 2,0 1,0 I I BERÄKNING AV KOSTNADER UNDER DE FÖRSTA 60 AREN: Investering Enhet / typ/beskrivning I Yttervägg, komplett ;Avskriv- Kostnad aningstid ; Nuvärde ; Årskostnad kr ; år ; kr ; kr/år Summa: Underhåll Kostnad ;Är mell. ; Nuvärde kr/åtg ;åtgärder ; kr Fogkompl. 5% av ytan ; 70,00 ; Tvättning av fasad ; 60,00 ; 30 ; 18 Inv, målning ; 50,00 ; 15 ; Summa.! I Drift exkl. energi ; Kostnad ; Nuvärde kr/år ; kr Årskostnad kr/år Årskostnad kr/år Summa: 0 0, 0, I I Energi ; Kostnad ; Nuvärde kr/år ; kr Årskostnad kr/år I I 1 1 Summa: ' 0 I I 0 TOTALT UNDER 60år BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER 6006

19 NUVÄROES- OCH ÅRSKOSTNADSKALKYL 355.1a ÖPPNINGAR I VÄGG TRÄFÖNSTER TYP 1 a TABLÅ FÖR DATAINMATNING INVESTERING: Benämning Delinvestering 1. :Fönster, komplett med ekon, livslängd Delinvestering 2. med ekon, livslängd Delinvestering 3. med ekon, livslängd Delinvestering 4. : med ekon, livslängd Summa grundinvestering 2630 kr 30 år kr år kr å r kr år 2630 kronor rr rrr r.nrrr UNDERHÅLL: Benämning Underhallsåtgärd a) :Rinn. vid utbyte 300 antal år mellan åt g: r 30 Underhållsåtgärd antal år mellan Underhållsåtgärd antal år mellan Alternativt: b) åtg:r c) åtg:r :Inv. ommåln. :Utv, ommåln. o just Uh som % av investering kr/åtg år kr/åtg år kr/åtg år %/år DRIFT EXKL. ENERGI Benämning Driftkostnad för :Tvättning Driftkostnad för : 30 kr/år kr/år ENERGI Kostnad för el Kostnad för värme kr/år 86 kr/år BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER '

20 NUVÄRDES OCH ÄRSKOSTNADSRALKYL, beräkningsblankett. (SENVAR) Handläggare (namn o tel ): ; Kalkylen avser: Bo Svensson Fönster typ 355.la Beräkningsdatum : ;Prisläge:; ; TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR. Träfönster, funktionsklass C enligt SS ,furu för täckmålning enligt KBS rapport 158:1, industriellt täckmålat in- och utvändigt, sidohängt, inåtgående, kopplat fönster glas Karmdim. 65 x 115 mm. Storlek 900 x 1300 mm. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR. % Byggnadsstyrelsens interna ka :kylränta... 12,00 Årlig realränta... 4,0 Ärlig kostnadsökning för underhåll vid fast penningvärde 0,0 Ärlig kostnadsökning för drift vid fast penningvärde 1,0 Ärlig kostnadsökning för elenergi vid fast penningvärde 2,0 Ärlig kostnadsökn. för övrig energi vid fast penningvärde 1,0 BERÄKNING AV KOSTNADER UNDER DE FÖRSTA 60 AREN: ;Avskriv- Investering ; Kostnad aningstid ; Nuvärde ; Årskostnad Enhet /typ/beskrivning ; kr ; år ; kr ; kr/år Fönster, komplett ; 3441 ; ; 413 r_ Summa: 3441 e e e_ e r r e 3441 ; 413 Underhåll Kostnad 'Är mell. ; Nuvärde ; Årskostnad kr/åtg ; åtgärder ; kr ; kr/år Rivn. vid utbyte 300,00 ; ; 11 Inv. ommåln. o just ; 670,00 ; 12 ; Utv, ommåln. 265,00 ; Summa : Drift exkl, energi ; Kostnad ; Nuvärde ; Årskostnad kr/år ; kr ; kr/år Tvättning ; 30,00 r w e _ w r e _ Summa: Energi Kostnad Nuvärde Årskostnad kr/år ; kr kr/år Kostnad för värme 86, Summa: ; TOTALT UNDER 60år BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER 6006

21 BILAGA 1 Tid mellanunderhållsåtgärder samt ekonomisk livslängd Brukstid för hela byggnaden förutsätts vara 60 år. Kalkyltiden är d" ör 60 årom inte uppenbarligen annan brukstid "r gala. I det enskilda fallet kan längre eller kortare tidmellan åtgärderesp ekonomisk livslängd vara motiverad varför andra värden än i tabell angivna "r v" jas. Motiv för kortare tid mellan åtgärder resp ekonomisk livslängd kan t ex vara: klimatpåfrestningar (blåsigt läge på västkusten), mycket frekvent användning (vissa entreer) eller andra krav på kvalitet i utförandet. Åtgärder som görs varje år hänförs till drift. MARK Grönytor, körytor Tid mellan underhållsåtgärder (år) Asfalt (översyn) Gatsten (översyn) Betongplattor(översyn) Grus (komplettering) 5 60 Ekonomisk livslängd (år) Grönytor Gräs (omläggning) Buskar (byte) 30 Växter Träd 60 BYGG Fasader Puts (lagning, nedhuggning) Tegel (fogkompl) Trä (täckmålning) Plåt(målning) Aluminiumplåt (översyn, infåsm) Rostfri plåt (översyn, infåstn) BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER

22 Tak Papp (byte) Plåt, fasad (målning) Plåt, industrilackad (målning) Tid mellan underhållsåtgärder (år) Ekonomisk livslängd (år) Fönster och utvändiga partier (t ex dörrar) Tr" önster (målning) -,, - (tätning) - " - (byte) Träfönster + utvändigt Al (tätning) Tr i fönster (målning) Al-fönster (tätning) - " - (översyn) * * 30-36* Ytskikt innerväggar Målning, kontor Målning, gemensamma utrymmen Golv och trappor Linoleum (byte) 1 20 Plastmattor(byte) 1 20 Textilmattor (byte, tvätt) 1 20 Korkoplast (byte) - 20 Parkett (slipning, lamell) Parkett massiv (slipning) Klinker, sintrade plattor 60 (översyn) " - cementmosaik, fogar trappor Natursten(fogar) " - (byte plattor) trappor *) Kortare livslängd i utsatta lägen. 20 BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER 6006

23 VVS Tid mellan underhålls- ` åtgärder (år) VA-installation exkl rör 5 20 Ekonomisk livslängd (år) Värmeinstallation Radiator, konvektor - 30 Panna Oljebrännare Rökgasrenaremed fläkt 5 20 Pump 5 20 Värmeväxlare, vatten-vatten Oljecistem 5 30 Rökrör - 30 Armatur 5 30 Tryckluftsinstallation exkl ror 5 20 Kylinstallation exkl rör 5 20 Luftbehandlingsinstallation Aggregat, don filter, vvx 5 20 Styrinstallation Givare, styrdon, styrfunktionsenhet 5 15 Ledningar för styrutrustning 30 Rörledningar 30 Kanaler, förzinkad plåt 30 EL Krafförsör j ningsanläggningar Transformatorer S " verk Centraler, kapslade, plåt m m - 30 Reservelverk Teletekniska anläggningar 5 20 BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER

24 Del Apparater, maskiner m m Tid mellan underhållsåtgärder (år) Kontaktorer, motorskydd Reläer 5 15 Kopplingsur 5 15 Strömbrytare, uttag m m 5 20 Ekonomisk livslängd (år) Elkanalisation, elledningar 20 Ljusarmaturer, ljuskällor Lysrörsarmatur med tillbehör 5 20 Lysrör, normala - 5 Kompaktlysrör - 3 Glödlampa Teletekniska anläggningar Brandlarm 3 20 Passagekontrollant (större anl) 5 15 Inbrottslarm 3 15 Övrig teleutrustning - 20 Hissar och portar Maskinerier - 25 Manöverutrustning - 25 Linor Hydralcylindrar Elledningar i maskinrum, korg och schakt BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER 6006

25 BILAGA 2 Underlag för beräkning av nuvärden med förklaringar och härledning av erforderligaformler Antag attvi sätter av en summa pengar i "rj an av varj e år för attklara energinköpen. Säg att vi behöver "a" kr första året. Om det varken fanns någon inflation eller ränta skulle vi kunna sätta av a kr förvarje åroch därefter " a ut den totala summan genom att multiplicera "a" med antalet år. Så enkeltår detnu inte. Vi råmar utan att ta hänsyn till inflationen dvs. utan hänsyn till den allmänna penning-värdes-försämringen. Men vi måste ta hänsyn till om energiprisema ökar snabbare än inflationen och dessutom måste vi ta hänsyn till räntan. Vi kan anta att priset på energi ökar med 2% mer än inflationen. Den årliga prisstegringsfaktom utöver den allmänna penningvädesförsämringen blir då: 1+2/100= 1,02. Vi kan nu räkna ut hur stora belopp vi måste sätta av vid varje års början: l:a årets början Kronor 2:a årets 3:e årets 4:e årets n:e årets början början början början a x (1, 02 ) a x (1,02)2 ax (1,02)s a x (1,02)» Dessa belopp ligger utspridda i framtiden. Men vadär de vårda idag? För attgöra den värderingen måste vi ta hänsyn till räntan. Eftersom vi raknar inflationsfntt ar det realräntan vi ska räkna med. Den räntan gäller i alla härpresenterade formler. Låt oss säga att den i det här fallet är 4 %. Räntefaktom blir då :1 + 4/100 =1,04. Först ett förklarande resonemang. Om vi sätter in "b kr på ett räntebärande konto i en bank skulle vi ha b x 1,04 kr efter ettår. Om vi nu bara behöver b kr om ett år kan vi ju sätta in ett mindre belopp idag ochlåta det växa. Sätter vi in b/l,04 kr idag växer det till (b/1,04) x 1,04 kr dvs. just till b kr på ett år. Genom att dividera b med räntefaktom har vi diskonterat beloppet b till ett nuvärde. BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER

26 Låt oss nu göra ett mycket enkelt exempel: Ett belopp "c" ska betalas ut vid årsskiftet"år 15". Således inte i början på 15:e året! Det gäller en investering som idagkostarckrochpriset antas följainflationen. Hurmycketmåste jag sättaav idag fdrattklarainvesteringen -- ellermedandraord-vilket värdehardenkommande utgiften i dagsläget? Realräntan förutsätts vara 4%. Att räkna tid kan ha sina sidor. Låt oss se lite närmare! Nu Utbetalning År: l:a 2:a 3:e 4:e 5:e. 15:e året året året året året året Vi ser att utbetalningen sker när år 14 just är till ända. Det dröjer således 15 år från Nu till summan ska betalas. Om vi nu gör en "baklänges" ränta-på-ränta-beräkning genom att dividera beloppet c med räntefaktom 1,04 x 1,04 x...x 1,04 (15 ggr) så får vi : Nuvärdet = c/(1,04)15= c/1,8009 = 0,5553 c Beloppetutgör nuvärdet av utgiften " c" om 15 år. Därmed harvi diskonterat ett engångsbelopp. Ekvationen vi använde kan uttryckas på följande sätt: n 1 Nuvärdet = c x -- l+r c = utgiften år n r = den årliga räntan i %per år Nu åter till exemplet vi övergav på sidan 23. Vi skulle diskontera ett antal belopp som låg utspridda i tiden och som ökade med 2% för varje år. Om vi diskonterar varje utbetalning för sig och lägger ihop alla nuvärden kommer den första termens nuvärde att bli: a ; nuvärdet för den andra blir : a x [1,02]/( 1,04) ; och nuvärdet för den tredje termen blir : a x [1,02]2/(1,04)2 ; medan den fjärde termens nuvärde blir : a x [1,02]3/(1,04)3; så fortsätter diskonteringarna term för tean :...: fram till den sista utbetalningen det n:e året. Dess nuvärde blir : a x [1,02]x"' /(1,04)( 1) ; För att slippa diskontera en årsutgift i taget och därefter lägga samman nuvärdena kan räknearbetet reduceras genom att vi skaffar oss ett generellt uttryck för hela beräkni ngen. Hur en sådan fornel kommer till beskrivs på sidan BYGGNADSSTYRELSENS REKOMMENDATIONER 6006

Exempelsamling - Arskostnadsberäkningar

Exempelsamling - Arskostnadsberäkningar Byggnadsstyrelsens rekommendatoner Exempelsamlng - Arskostnadsberäknngar blaga tll 6006 99-2 0 0 Dokumentets utgvare gq BYGGNADSSTYRELSEN Dokumentnamn och dokumentbetecknng Byggnadsstyrelsens rekommendatoner

Läs mer

Byggnadsstyrelsens informationer T: 133 1991-09. OT-system. Optimal tidsstyrning av värmeanläggningar. tem p. innetem. 1po. utetemp.

Byggnadsstyrelsens informationer T: 133 1991-09. OT-system. Optimal tidsstyrning av värmeanläggningar. tem p. innetem. 1po. utetemp. Byggnadsstyrelsens informationer T: 133 OT-system Optimal tidsstyrning av värmeanläggningar 1991-09 tem p innetem 1po utetemp tid Dokumentets utgivare t&iw ISBYGGNADSSTYRELSEN Projektledare, upphovsman(

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Energi. Anvisning för LCC-kalkyl 1 (5)

Tekniska krav och anvisningar. Energi. Anvisning för LCC-kalkyl 1 (5) Tekniska krav och anvisningar Energi Anvisning för LCC-kalkyl Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Dokumentet

Läs mer

Investeringsbedömning

Investeringsbedömning Investeringsbedömning KAPITEL 9 9.1 Investering De beslut som fattas med produktkalkyler som grund har oftast kortsiktiga effekter och rör problem med en given kapacitet. Beslut som avser kapacitetsförändringar

Läs mer

Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet

Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet 1 Jan Bergstrand 2009 12 04 Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet Bakgrund Energimarknadsinspektionen arbetar f.n. med en utredning om reglering av intäkterna för elnätsföretag som förvaltar

Läs mer

Investeringsbedömning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Investeringsbedömning. Avdelningen för byggnadsekonomi Investeringsbedömning Investeringar i ett samhällsperspektiv Investeringar TILLVÄXT Dagens välfärd beror på resultatet av tidigare investeringar, morgondagens välfärd beror på dagens investeringar Varför

Läs mer

FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR. Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007

FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR. Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007 FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007 Vilka uppgifter behövs om investeringen? Investeringskostnaderna Den ekonomiska livslängden Underhållskostnaderna

Läs mer

DISKONTERING AV KASSAFLÖDEN DISPOSITION

DISKONTERING AV KASSAFLÖDEN DISPOSITION DISKONTERING AV KASSAFLÖDEN Fredrik Wahlström U.S.B.E. - Handelshögskolan vid Umeå universitet Avdelningen för redovisning och finansiering 901 87 Umeå Fredrik.Wahlstrom@fek.umu.se 090-786 53 84 DISPOSITION

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ7 Investeringskalkylering

» Industriell ekonomi FÖ7 Investeringskalkylering » Industriell ekonomi FÖ7 Investeringskalkylering Norrköping 2013-01-29 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 FÖ7 Investeringskalkylering» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition» Frågor? Magnus Moberg 2 » Definition

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN Brf Demo

UNDERHÅLLSPLAN Brf Demo UNDERHÅLLSPLAN Brf Demo 2006-01-01 till 2008-12-31 - En produkt från HSB Innehållsförteckning,pärm 1 Kap 1: Sammanställning/yttre underhållsfond underhållskostnader 30 år Kap 2: Åtgärdsplanering sammandrag

Läs mer

Vad är en investering?

Vad är en investering? TPYT16 Industriell Ekonomi Lektion 6 Investeringskalkylering Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi Investeringskalkylering Vad är en

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel.

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel. UNDERHÅLLSPLAN för HSB:s Brf Berglandet Underhållsplanen är utarbetad av styrelsen i brf Berglandet. Syftet med underhållsplanen är i första hand att visa när i tiden det är dags för föreningen att påbörja

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg

» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg » Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg FÖ4 Investeringskalkylering» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition» Frågor? » Definition Vad är en investering?

Läs mer

Arskostnadsberäkn i ng

Arskostnadsberäkn i ng Byggnadsstyrelsens rapporter 153 1981-12 0 Arskostnadsberäkn i ng - metoder DET GAILEEZ ~MT IDEN for DEN 4 k :FAST 111. r 00D con i EXEMPEL PÅ DEFINITIONER AV BEGREPP INOM ÄMNESOMRÅDET Annuitet summan

Läs mer

Villaägarens ekonomi Villaägarnas Riksförbund 2013

Villaägarens ekonomi  Villaägarnas Riksförbund 2013 Villaägarens ekonomi Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Övningsuppgifter, sid 1 [16] investeringskalkylering - facit, nivå A

Övningsuppgifter, sid 1 [16] investeringskalkylering - facit, nivå A Övningsuppgifter, sid 1 [16] go green & keep on screen tänk smart bli jordklok För att spara på vår miljö har vi valt att hålla våra facit on screen. Klicka på länkarna här nedan för att ta dig till rätt

Läs mer

Lämplig vid utbyteskalkyler och jämförelse mellan projekt av olika ekonomiska livslängder. Olämplig vid inbetalningsöverskott som varierar över åren.

Lämplig vid utbyteskalkyler och jämförelse mellan projekt av olika ekonomiska livslängder. Olämplig vid inbetalningsöverskott som varierar över åren. Fråga 1 Förklara nedanstående: a. Kalkylränta b. Förklara skillnaden mellan realränta och nominell ränta. c. Vad menas internräntan och vad innebär internräntemetoden? Vi kan för att avgöra om ett projekt

Läs mer

Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål

Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål Om att sätta mål för energieffektivisering För att kunna uppnå uppsatta mål behöver normalt ett antal genomgripande åtgärder genomföras som fodrar

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

Redovisning och Kalkylering

Redovisning och Kalkylering Redovisning och Kalkylering Föreläsning 20 Investeringsbedömning 1 Kapitel 10 ES Jonas Råsbrant jonas.rasbrant@fek.uu.se Vad är en investering? Kapitalanvändning som får betalningskonsekvenser på lång

Läs mer

I4 övning. praktikfallsövning. I5 datorlabb. I8 övning. Investeringsbedömning: I1 F (OS) Grundmodeller och begrepp I2 F (OS)

I4 övning. praktikfallsövning. I5 datorlabb. I8 övning. Investeringsbedömning: I1 F (OS) Grundmodeller och begrepp I2 F (OS) Investeringsbedömning: I1 F (OS) I2 F (OS) I3 F (OS) Grundmodeller och begrepp Prisförändringar och inflation Skatt I4 övning I5 datorlabb praktikfallsövning I6 F (OS) I7 F (OS) Uppföljning och tolkning

Läs mer

Uppgift 5.1. Uppgift 5.2 (max 5 poäng) Namn...

Uppgift 5.1. Uppgift 5.2 (max 5 poäng) Namn... 1 Uppgift 5.1 D skönt AB tillverkar avstressningsprylar till överstressade direktörer m fl. Man tänker nu utvidga verksamheten och ska investera antingen i maskinen Karin eller i maskinen Marie. Karin

Läs mer

Kostnader för energi i byggnader

Kostnader för energi i byggnader Kostnader för energi i byggnader Pay-off-metoden Nuvärdesmetoden Janne Akander HiG Optimal isolertjocklek Om klimatskärmen har hög värmeisoleringsgrad så ökar investeringskostnaden (och bruksarean minskar).

Läs mer

Företag eftersträvar att ha unika strategier tex till sina kunder. Uppge och förklara de två vanligaste typstrategierna som tas upp i FE100.

Företag eftersträvar att ha unika strategier tex till sina kunder. Uppge och förklara de två vanligaste typstrategierna som tas upp i FE100. Uppgift/Fråga: 1 121101 BEDÖMNINGSMALL a) Fyll i perspektiven på rätt plats i bilden: (6p) Whi sid 9- b) Beskriv kort Whittingtons Klassiska och Evolutionistiska perspektiv. Whi sid 18- ORG Uppgift/Fråga:

Läs mer

Manual till verktyg för beräkning av livscykelkostnad

Manual till verktyg för beräkning av livscykelkostnad 1 (16) Manual till verktyg för beräkning av livscykelkostnad Förklaringar och exempel EM2000, v5.1, 2017-07-21 2 (16) Datum Om LCC-verktyget och den här manualen Den här manualen hör till ett LCC-verktyg

Läs mer

2010-11-08. Sven-Olof Klasson

2010-11-08. Sven-Olof Klasson Sven-Olof Klasson Espedalen Espedalen Bovärdar Antal Åldersstruktur hyresgäster Espedalen 2010 120 103 100 80 73 60 58 52 50 63 59 51 40 28 20 19 6 0 0-6 7-16 17-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer

Exempel på befintligt fönster på övervåning i utsatt läge med stort behov av renovering.

Exempel på befintligt fönster på övervåning i utsatt läge med stort behov av renovering. Förutsättningar ttningar FönsterF Exempel på befintligt fönster på övervåning i utsatt läge med stort behov av renovering. På yttre bågar kan rötskador, söndervitrat trä samt färgspjälkning Befintligt

Läs mer

BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist

BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist PLANERAT UNDERHÅLL/ KOSTNADER FASTIGHETSUNDERHÅLL 1(6) Byggnadsår:1897 UTVÄNDIGA BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist

Läs mer

Emmanouel Parasiris INVESTERINGSBEDÖMNING

Emmanouel Parasiris INVESTERINGSBEDÖMNING Emmanouel Parasiris INVESTERINGSBEDÖMNING INVESTERINGSBEDÖMNING VAD MENAS MED INVESTERINGSBEDÖMNING? VILKA METODER? DEFINITION : Hur man ska gå tillväga för att bedöma lönsamheten av ett investeringsbeslut

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2013-03-11 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Ekudden Park Mariestad NR: 4676 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Ekudden Park - Mariestad NR: 1 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med

Läs mer

Byggnad, lista bostäder

Byggnad, lista bostäder Byggnad, lista bostäder 21ROAND - 2012-12-06 14:34:56 Urval:. lika med 1. lika med 2001 Byggnad Byggn. år/ombyggn. år BOA LOA UBA Antal lgh. Antal lokaler 2001 Brf Almen 1 Kiviksgatan 5 A - D 44/86 1 788,0

Läs mer

LCCA Life Cycle Cost Analys

LCCA Life Cycle Cost Analys LCCA Life Cycle Cost Analys Solskyddstekniker 2014 Fördjupningsarbete Av. Olof Ahlberg och Magnus Melander 1 Sammanfattning: LCC-Analys är en metod för att bestämma ett system eller en produkts kostnad

Läs mer

Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad

Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad 1. Bakgrund och syfte Jag har med PM benämnd Nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad daterad 2014-03-13 redovisat utfallet

Läs mer

Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1973. Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1999.

Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1973. Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1999. INDUSTRIFASTIGHET - HALMSTAD - WILHELMSFÄLT Fastighet Fastigheten Halmstad FILEN 6 Adress Beskrivning Tomt Byggnader Montörgatan 4, 302 60 Halmstad. Belägen i Halmstad kommun och Martin Luther församling.

Läs mer

Underhållsplan 2014. Underhållsplan,2014,, Brf,Sippan,i,Solna,,769605;1155,

Underhållsplan 2014. Underhållsplan,2014,, Brf,Sippan,i,Solna,,769605;1155, Underhållsplan 2014 Underhållsplan2014 BrfSippaniSolna769605;1155 Innehållsförteckning NULÄGESANALYS* 3 INSPEKTERADE*FASTIGHETER* 3 STATUSBESIKTNING* 4 RAPPORT* 15 FÖRKORTNINGAR* 15 RÅGEN*9*HUS*13* 16

Läs mer

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm Linus Söderman Energideklaration Galeasvägen 15 Vaxholm Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 2 Genomförande... 2 Beskrivning av föreslagna åtgärder... 4 1. Montera flödesbegränsare på vattenarmaturerna...

Läs mer

EKONOMISK PLAN. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TIO 769627-8071, Box 22117, 702 04 Örebro

EKONOMISK PLAN. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TIO 769627-8071, Box 22117, 702 04 Örebro EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TIO 769627-8071, Box 22117, 702 04 Örebro Ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Ekonomiska konsekvenser

Ekonomiska konsekvenser Ekonomiska konsekvenser Landstingsdirektörens stab Mars 2016 Landstingsdirektörens stab 2016-03-15 Dnr 2015/00688 Christer Rosenquist Ekonomiska konsekvenser Uppdrag I uppdraget ingår att göra en kostnadsjämförelse

Läs mer

Kalkylexempel ROT KONTOR LAGERLOKAL HALL RWC. Skala 1:100. F10x5 F10x5 F10x5. F9x13 F9x13 F9x13

Kalkylexempel ROT KONTOR LAGERLOKAL HALL RWC. Skala 1:100. F10x5 F10x5 F10x5. F9x13 F9x13 F9x13 16000 F10x5 F10x5 F10x5 Kalkylexempel ROT LAGERLOKAL KONTOR F9x13 F9x13 F9x13 27 HALL RWC 8000 2500 F10x5 F10x5 Skala 1:100 0 1 2 3 4 5 10 Förutsättningar Takrenovering av lagerhall. Denna lagerhall behöver

Läs mer

Ekonomisk redovisning inom VA aktiv redovisning av materiella anläggningstillgångar

Ekonomisk redovisning inom VA aktiv redovisning av materiella anläggningstillgångar Ekonomisk redovisning inom VA aktiv redovisning av materiella anläggningstillgångar Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2015-05-18 1 Projekt: Aktiv redovisning

Läs mer

Brf Västra Torp 199. Ekonomisk Plan

Brf Västra Torp 199. Ekonomisk Plan Brf Västra Torp 199 Ekonomisk Plan Ekonomisk plan Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Kostnader för föreningens

Läs mer

Anskaffnings- och årskostnader för glaskontor jämfört med referensobjektet Lennart Sjödin WSP Management

Anskaffnings- och årskostnader för glaskontor jämfört med referensobjektet Lennart Sjödin WSP Management Anskaffnings- och årskostnader för glaskontor jämfört med referensobjektet Lennart Sjödin WSP Management 2007-05-31 Arbetsmodell - steg Nutidpunkt Brukstid Kalkylränta Nuvärdemetod Livslängdskostnad Förutsättningar

Läs mer

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Detalj från konstglasfönster Adolf Fredriks Kyrkogata 15. Nytillverkat 2011 med inspiration från originalparti över inre entrédörr. Motiv och djupblästring,

Läs mer

FF1 Drift- och Underhållsplanering

FF1 Drift- och Underhållsplanering FF1 Drift- och Underhållsplanering Drift- och underhållsplaner utgör en viktig del av den fastighetsekonomiska analysen. Denna uppgift syftar till att göra en detaljerad plan för drift- och underhåll för

Läs mer

JS Besiktningstjänst AB BRF HOLMGÅRD 1 2015-03-11

JS Besiktningstjänst AB BRF HOLMGÅRD 1 2015-03-11 BYGGNADSFÖRTECKNING Byggnadsförteckningen beskriver hur underhållsplanen är strukturerad. Vanligen sker uppdelningen efter befintlig situationsplan och numreras på liknande sätt. Byggår BOA LOA UBA Anger

Läs mer

Förklaring till Modellen De ekonomiska konsekvenserna i 40 år

Förklaring till Modellen De ekonomiska konsekvenserna i 40 år Bilaga 11 Förklaring till Modellen De ekonomiska konsekvenserna i 40 år Diskonteringsränta har valts till 3,5% i nuvärdeskalkylerna (enl ASEK 5) 0,5 % utgörs av en riskkomponent Basfliken Bas-scenario

Läs mer

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Byggningabalk (1736: 0123 1) Grundläggande 2015-01-29. Lilliehorn Konsult AB

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Byggningabalk (1736: 0123 1) Grundläggande 2015-01-29. Lilliehorn Konsult AB Underhållsplanering Per Lilliehorn Byggningabalk (1736: 0123 1) 3 Nu haver bonde byggt hus, efter ty, som sagt är; då äger han dem vid makt hålla. Brister något i hävd eller byggnad; bättre och böte, som

Läs mer

3:a, HOVÅS. Kontakt. Hemsida: fastighetsbyran.se Webbnr: 5403-8730 Bankkontakt: Michael Johansson, Swedbank Sisjön tel: 031-7481810

3:a, HOVÅS. Kontakt. Hemsida: fastighetsbyran.se Webbnr: 5403-8730 Bankkontakt: Michael Johansson, Swedbank Sisjön tel: 031-7481810 3:a, HOVÅS Pris: 3 395 000 kr utgångspris Antal rum: 3 Boarea: 76 kvm Avgift: 1 267 kr inkl VA och parkeringsplats. Adress: Hovås Länsmansväg 5 I samarbete med Trissmark AB erbjuder vi ännu en nybyggnation

Läs mer

På mötet kommer vi att rösta om vi ska måla eller byta fönster baserat på det underlag som bifogas i kallelsen.

På mötet kommer vi att rösta om vi ska måla eller byta fönster baserat på det underlag som bifogas i kallelsen. Malmö 2009-12-01 Till medlemmarna i Brf. Krabban Härmed kommer kallelsen till extra föreningsstämma den 8:e december. Det som mötet huvudsakligen kretsar kring är huruvida vi ska byta eller måla om/reparera

Läs mer

EKONOMISK PLAN BRF KYRKBYN 1 769607-2813. november 2013 FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB

EKONOMISK PLAN BRF KYRKBYN 1 769607-2813. november 2013 FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB EKONOMISK PLAN BRF KYRKBYN 1 769607-2813 november 2013 FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2(12) 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av fastigheten... 3 3 Byggnadsbeskrivning... 4 3.1 Byggnadsbeskrivning...

Läs mer

Investeringskalkyl. Investeringar. Investeringar. Kap 20 Investeringskalkylering. Klassificering Materiella investeringar

Investeringskalkyl. Investeringar. Investeringar. Kap 20 Investeringskalkylering. Klassificering Materiella investeringar Investeringskalkyl Kap 20 Investeringskalkylering ME1002 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 4 Thorolf Hedborg 1 Investeringar Klassificering Materiella investeringar Finansiella investeringar Immateriella

Läs mer

Byggnadsklassificering

Byggnadsklassificering Augusti 2009 FTR 108:10 Byggnadsklassificering Försäkringsförbundets tekniska rekommendation FTR 108 Denna rekommendation är endast av vägledande karaktär. Inga hinder föreligger för försäkringsgivare

Läs mer

Prelaq Skolan. Den färgbelagda plåtens ekonomi i jämförelse med andra material

Prelaq Skolan. Den färgbelagda plåtens ekonomi i jämförelse med andra material Prelaq Skolan DECEMBER 1998 5BREV NR 5 Ekonomi Den färgbelagda plåtens ekonomi i jämförelse med andra material Vilken takkonstruktion är mest ekonomisk? Läs i brev 5. Nu handlar det om pengar. Vad kostar

Läs mer

Fastighetsekonomi för offentlig sektor. Fördjupad fastighetsförvaltning Kalkyler, begrepp, metoder

Fastighetsekonomi för offentlig sektor. Fördjupad fastighetsförvaltning Kalkyler, begrepp, metoder Fastighetsekonomi för offentlig sektor Fördjupad fastighetsförvaltning Kalkyler, begrepp, metoder Bakgrund Pluggade 2005-2008 Kalkylator Projektledare EPC Byggprojektledare UK Byggprojektledare, Projekteringsledare

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LJUNGELDENS ÅRSSTÄMMA 2015-05-25

VÄLKOMNA TILL LJUNGELDENS ÅRSSTÄMMA 2015-05-25 VÄLKOMNA TILL LJUNGELDENS ÅRSSTÄMMA 2015-05-25 FASTIGHET OCH LÄGENHETER Antal lägenheter: 480 fördelade på ettor om 37,0 m 2 21 st tvåor om 67,5-69,5 m 2 33 st treor om 78,0-90,5 m 2 308 st fyror om 97,5-106,0

Läs mer

Upplåtelse av bostadsrätterna beräknas ske så snart den ekonomiska planen har registrerats hos Bolagsverket.

Upplåtelse av bostadsrätterna beräknas ske så snart den ekonomiska planen har registrerats hos Bolagsverket. 1 1. Allmänna förutsättningar Bostadsrättsföreningen Rättikan 7 i Västerås, org. nr 769631-3746, som har sitt säte i Västerås kommun och som registrerats hos Bolagsverket den 2015-12-16, har till ändamål

Läs mer

Förfrågningsunderlag hus ver. 2

Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Måtten är inte hugna i sten utan kan ändras om det gör bygget billigare. Likaså om motsvarande byggmaterial finns med samma egenskaper så kan det räknas på, eller alternativ

Läs mer

LATHUND. Tillämpning av instrumentavtalet. Fr.o.m. 2012-01-01 Framtagen av SYMF och SvS gemensamt. STRÅKINSTRUMENT

LATHUND. Tillämpning av instrumentavtalet. Fr.o.m. 2012-01-01 Framtagen av SYMF och SvS gemensamt. STRÅKINSTRUMENT LATHUND Tillämpning av instrumentavtalet. Fr.o.m. 01-01-01 Framtagen av SYMF och SvS gemensamt. STRÅKINSTRUMENT Vi använder två stråkmusiker som exempel: Anna är anställd innan det nya avtalet trädde i

Läs mer

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad om och tillbyggnad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

Underhållsplan för Brf Frisksportaren

Underhållsplan för Brf Frisksportaren Underhållsplan för Brf Frisksportaren Underhållsbesiktningen har utförts av projektledare från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Byggnadsteknisk förvaltning Underhållsplanen kan uppdateras varje år vad

Läs mer

Investering + En resursinsats idag som ger. konsekvenser i framtiden. Olika skäl för realinvesteringar (de vanligaste) men även NH

Investering + En resursinsats idag som ger. konsekvenser i framtiden. Olika skäl för realinvesteringar (de vanligaste) men även NH Investering + - En resursinsats idag som ger Immateriell konsekvenser i framtiden. Tid Real Aktier Finansiell Mark Byggnader Maskiner Inventarier Aktier Obligationer Forskning och utveckling Personalutbildning

Läs mer

BOFAKTA. SOLHÖJDEN, PASSIVHUS TUMBA. peabbostad.se. OMFATTNING 3 st passivhus. ADRESS Planetbacken. INFLYTTNING Från 2011.

BOFAKTA. SOLHÖJDEN, PASSIVHUS TUMBA. peabbostad.se. OMFATTNING 3 st passivhus. ADRESS Planetbacken. INFLYTTNING Från 2011. BOFAKTA. SOLHÖJDEN, PASSIVHUS TUMBA OMFATTNING 3 st passivhus. ADRESS Planetbacken. INFLYTTNING Från 2011. FÖRSÄLJNING HusmanHagberg, tel 08-530 388 80. peabbostad.se PEAB BYGGER PASSIVHUS PÅ SOLHÖJDEN

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunduppgifter... 3 2 Föreningens anskaffningskostnad... 3 3 Finansiering... 4 4 Föreningens utgifter... 5 4.1 Drifts-

Läs mer

Byggnad, lista bostäder

Byggnad, lista bostäder , lista bostäder Sida 1 (1) 21ROAND - 2012-12-07 11:47:28 Urval:. lika med 1. lika med 2121 Byggn. år/ombyggn. år BOA LOA UBA Antal lgh. Antal lokaler 2121 BRF SOLHUS 01 NIKOLAIGATAN 5 1930 2 298,6 42,2

Läs mer

Finansieringskalkyl, fast förbindelse Fårö

Finansieringskalkyl, fast förbindelse Fårö PM Finansieringskalkyl, fast förbindelse Fårö 1 Inledning 1.1 Bakgrund En förstudie för en fast förbindelse mellan Fårö och Fårösund har tagits fram av Atkins under 212/213. En fast förbindelse med bro

Läs mer

Underhållsplan Brf Kolonnen 4. Brf Kolonnen 4. Flerfamiljshus 1 6. Förening. Byggnadstekniska uppgifter

Underhållsplan Brf Kolonnen 4. Brf Kolonnen 4. Flerfamiljshus 1 6. Förening. Byggnadstekniska uppgifter Underhållsplan 16-36 Förening Fastighetsuppgifter Byggnadsår Ombyggnadsår Antal Lgh Antal lokaler Antal lokaler Tomtyta Lägenhetsyta Lokalyta Byggnadstyp Antal huskroppar Antal våningar 199 59 5 54 Flerfamiljshus

Läs mer

Handledning för livscykelkostnad vid upphandling

Handledning för livscykelkostnad vid upphandling 1 [5] Handledning för livscykelkostnad vid upphandling Kalkyl för personbil LCC i upphandling LCC-verktyget för personbilar är främst anpassat för att användas i anbudsutvärderingen för att klargöra den

Läs mer

Bygg- och Rumsbeskrivning för Rambodal Daterad 2013-05-01. Rambodal 2A. Norrköpings kommun. PEAB Sverige AB 1(6) tfn: 011-32 52 28 Box 1934

Bygg- och Rumsbeskrivning för Rambodal Daterad 2013-05-01. Rambodal 2A. Norrköpings kommun. PEAB Sverige AB 1(6) tfn: 011-32 52 28 Box 1934 Rambodal 2A Norrköpings kommun PEAB Sverige AB 1(6) tfn: 011-32 52 28 Bofakta, standardutförande. Peab har valt en god standard i sitt standardutförande. Därutöver kommer Peab att erbjuda tillval enligt

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR RUMSBESKRIVNING INNEHÅLL BEGREPPSBESTÄMNINGAR Z/1 RUMSFÖRTECKNING Z/2 RUMSBESKRIVNING Z/3-Z/6.

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR RUMSBESKRIVNING INNEHÅLL BEGREPPSBESTÄMNINGAR Z/1 RUMSFÖRTECKNING Z/2 RUMSBESKRIVNING Z/3-Z/6. Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR RUMSBESKRIVNING INNEHÅLL BEGREPPSBESTÄMNINGAR Z/1 RUMSFÖRTECKNING Z/2 RUMSBESKRIVNING Z/3-Z/6 Denna beskrivning ansluter till AMA HUS 11 A-KONSULT

Läs mer

Upprättad: 2007-06-14 Underhållsplan för perioden 2007 --- 2026

Upprättad: 2007-06-14 Underhållsplan för perioden 2007 --- 2026 Bf Håkan Underhållsplan 2007 - version 2007-08-02 AG Kalkylsidor 1/(5) 0 ALLMÄNNA UPPGIFTER Namn: Bf Håkan i Malmö Kontaktperson: Jan & Annika Kluge Moms: 25% Byggår: 1901 Gatuadress: Slussgatan 12 I Lägenheter:

Läs mer

Byggprocessen VBEA01. Komponentregister

Byggprocessen VBEA01. Komponentregister Byggprocessen VBEA01 Komponentregister Komponentregister A3.61000 Ställningar A3.61110 Fasadställning, bruttoyta m2 0,16 15,20 kr 1,00 A3.61210 Invändig bockställning m2 0,10 10,35 kr 1,00 A3.61220 Invändig

Läs mer

Lakka eko + 400 U-värde 0,16!

Lakka eko + 400 U-värde 0,16! Nyhet Marknadens bästa block! Lakkanbetoni.fi Lakka eko + 400 U-värde 0,16! Varför stenhus? Egentligen är det ganska lätt att definiera vad som krävs av ett hus eller bostad som är riktigt bra- ett gott

Läs mer

IEK 415 Industriell ekonomi

IEK 415 Industriell ekonomi IEK 415 Industriell ekonomi 1 Onsdagen den 16e januari 2013, em Tillåtna hjälpmedel Typgodkänd räknare, linjal, räntetabeller (sist i tentamenstesen) Presentation Obs! Före rättning sorteras tentamenssvaren

Läs mer

Offertförfrågan. Hej!

Offertförfrågan. Hej! Offertförfrågan Hej! Vi önskar genomföra en om och tillbyggnad av vår fastighet (Boda 3) på adressen Bodavägen 19, 144 62 Rönninge. Projektet är i slutfasen av arkitektarbetet och vi har för avsikt att

Läs mer

Investeringskalkylering

Investeringskalkylering Välkommen till Industriell Ekonomi gk Investeringskalkylering Kapitel 20: Investeringskalkylering 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Investeringar Klassificering Materiella investeringar Fastigheter

Läs mer

EXEMPEL. GRÄNSDRAGNINGSLISTA LOKAL - uppdelning ägar- och underhållsansvar. Fastighet. Hyresvärd. Hyresgäst

EXEMPEL. GRÄNSDRAGNINGSLISTA LOKAL - uppdelning ägar- och underhållsansvar. Fastighet. Hyresvärd. Hyresgäst GRÄNSDRAGNINGSLISTA LOKAL - uppdelning ägar- och underhållsansvar Datum Kontraktsnummer 1(5) Bilagenummer Diarienummer Fastighet Hyresvärd Hyresgäst Adress Rekommendationer om hur gränsdragningslistan

Läs mer

Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg

Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg Byggnadsbeskrivning Hustyp A o AS 2008-01-30 Området på Nyby Gärde kommer att byggas med en typ av hus som populärt kan kallas för "passivhus", d.v.s. att husen är

Läs mer

Korrigering av lösningar till uppgifter i kapitel 7 och 8

Korrigering av lösningar till uppgifter i kapitel 7 och 8 1 Korrigering av lösningar till uppgifter i kapitel 7 och 8 Ändringar nedan i fet stil. Har även gjort kommentarer före respektive uppgift Fel summering till nuvärde i uppgift 7.6, vilket gör att svaren

Läs mer

UTVÄNDIG MATERIAL- OCH FÄRGBESKRIVNING

UTVÄNDIG MATERIAL- OCH FÄRGBESKRIVNING UPPDRAG Stockholm Lighthouse SH UPPDRAGSNUMMER 3410387300 STATUS BYGGLOVHANDLING UPPDRAGSLEDARE Christina Turesson KUND JM AB TEKNIKOMRÅDE Arkitektur DATUM REVDATUM 2014-11-04 DEL 4, 5 (STORA RADEN) BYGGNADSDEL

Läs mer

Energideklaration av Visby Jungfrun 7

Energideklaration av Visby Jungfrun 7 Sida 1 av 5 Energideklaration av Visby Jungfrun 7 SAMMANFATTNING Dokumentet beskriver de beräknade åtgärdsförslag som tagits fram i samband med energideklaration av byggnaden på fastigheten Visby Jungfrun

Läs mer

BELÄGGNINGSPRISLISTA 2012

BELÄGGNINGSPRISLISTA 2012 BELÄGGNINGSPRISLISTA 2012 Kod Benämning Enhet Regl a-pris 2 10.91.01 Arbetsledning tim 620,60 10.91.02 Anläggningsarbetare tim 365,96 10.91.03 Utsättare tim 496,49 10.91.04 Inventerare av beläggningsskador

Läs mer

Förtydligande av ansvarsfördelning i enlighet med stadgar i Bostadsrättsföreningen Sanda Backe i Upplands Väsby

Förtydligande av ansvarsfördelning i enlighet med stadgar i Bostadsrättsföreningen Sanda Backe i Upplands Väsby Lägenheten Fasad Föreningen utvändig målning Medlemmen Entrédörr utvändig målning invändig målning, lås, handtag, invändigt foder, glas, ringklocka, brevinkast Bad /våtrum Kök stammar till lägenheten (ledning

Läs mer

Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg produkt Miljövänlig

Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg produkt Miljövänlig Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg Förklaringar Förvaltningsberättelse: Texten i årsredovisningen, där styrelsen berättar om verksamheten, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen

Läs mer

Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg

Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg Förklaringar Förvaltningsberättelse: Texten i årsredovisningen, där styrelsen berättar om verksamheten, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen

Läs mer

Underhållsplan för Brf Sannadalsplatån

Underhållsplan för Brf Sannadalsplatån Underhållsplan för Brf Sannadalsplatån Underhållsplanen har utförts av projektledare från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum Ombyggnad Underhållsplanen kan uppdateras varje år vad avser index eller eventuella

Läs mer

Rum Golv Socklar Väggar Tak Utrustning/Inredning

Rum Golv Socklar Väggar Tak Utrustning/Inredning RUMSBESKRIVNING FLERBOSTADSHUS KRAGSTALUND II Rum Golv Socklar Väggar Tak Utrustning/Inredning Kök/Matplats Plastfiltmatta Trä/rörsockel av PVC Tapet. Ovan diskbänk Gipsplank Snickerier fabriksmålade i

Läs mer

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Kontoret för samhällsbyggnad Torgny Fredling Datum: 2014-07-28 Projekt nr. Dnr: ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Upplands Väsby Vilunda 1:580 INNEHÅLL INLEDNING 3. Byggtekniskt

Läs mer

Investeringar i ett samhällsperspektiv Investeringsbedömning

Investeringar i ett samhällsperspektiv Investeringsbedömning Investeringar i ett samhällsperspektiv Investeringsbedömning Investeringar TILLVÄXT Dagens välfärd beror på resultatet av tidigare investeringar, morgondagens välfärd beror på dagens investeringar Varför

Läs mer

Energideklaration av Visby Renen 4

Energideklaration av Visby Renen 4 Sida 1 av 5 Energideklaration av Visby Renen 4 SAMMANFATTNING Dokumentet beskriver de beräknade åtgärdsförslag som tagits fram i samband med energideklaration av byggnaden på fastigheten Visby Renen 4.

Läs mer

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter:

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Värmeisolering (U-värde) Skapa lufttäthet Hindra utifrån kommande fukt Stoppa inifrån kommande fukt Förhindra kapillärsugning

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Fredrik och Ann von Sydow. Fredrik von Sydow. Fredrik von Sydow Ann von Sydow Niclas Spång Adam Simpson.

BESIKTNINGSOBJEKTET. Fredrik och Ann von Sydow. Fredrik von Sydow. Fredrik von Sydow Ann von Sydow Niclas Spång Adam Simpson. 6 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Översten 9, Mossvägen 2, Stocksund, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Fredrik och Ann von Sydow Uppdragsgivare Fredrik von Sydow Närvarande vid besiktningen Fredrik von Sydow

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2010-03-24 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: BRF TULPANEN NR: 4615 OBJEKT: Hus 2 lägenhet 11-16 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: BRF TULPANEN NR: 4615 Lgh11-16 HUVUDBYGGNAD Grund platta på mark Kantisolerad

Läs mer

Skuggspelet 6. Beskrivning. innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el. omslag 2011-01-20 1 av 8

Skuggspelet 6. Beskrivning. innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el. omslag 2011-01-20 1 av 8 Skuggspelet 6 Beskrivning innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el omslag 2011-01-20 1 av 8 mark Entresida Betongplattor körbara Uteplats Altan av tryckimpregnerat trä. Runt

Läs mer

SÄKRA LEKPLATSER I YSTAD?

SÄKRA LEKPLATSER I YSTAD? SÄKRA LEKPLATSER I YSTAD? Vad vet vi om åldersfördelningen av lekredskapen? Lekredskaps livslängd. Ett lekredskap i trä beräknas ha en livslängd vid normalt slitage på 15 år. Nästan 30% eller 108 lekredskap

Läs mer

Teknisk fastighetsförvaltning. Grundbegrepp drift och underhåll

Teknisk fastighetsförvaltning. Grundbegrepp drift och underhåll Teknisk fastighetsförvaltning Grundbegrepp drift och underhåll Förvaltningsföretag: bolag vars verksamhet består i att äga och förvalta fast eller lös egendom, t.ex. fastigheter eller värdepapper. Förvaltning:

Läs mer

INNEHÅLL DEL 1 UNDERHÅLL 9 DEL 2 UNDERHÅLLSPLANER 23. Förord 3 Innehåll 5

INNEHÅLL DEL 1 UNDERHÅLL 9 DEL 2 UNDERHÅLLSPLANER 23. Förord 3 Innehåll 5 FÖRORD Den här boken vänder sig till alla som avser att underhålla sin fastighet och som är intresserad av underhållsplanering. Ingen byggnad är helt eller för evigt underhållsfri och det finns mycket

Läs mer

v ä x j ö h o v s k u l l e Bofakta d e s i g n h e l h e t t r y g g h e t p r i s v ä r t

v ä x j ö h o v s k u l l e Bofakta d e s i g n h e l h e t t r y g g h e t p r i s v ä r t v ä x j ö h o v s k u l l e Bofakta d e s i g n h e l h e t t r y g g h e t p r i s v ä r t Så här går det till att köpa nytt i bostadsrättsföreningen Hållplatsen i Växjö! 1. Läs igenom försäljningsmaterialet,

Läs mer