Handlingsplan för åtgärder Gnosjö kommun Barn- och utbildningsnämndens beslut Dnr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för åtgärder Gnosjö kommun Barn- och utbildningsnämndens beslut 2010-01-19 10 Dnr. 2009-00051 007"

Transkript

1 ( ) Catarina Stigson - HANDLINGSPLAN för ÅTGÄRDER till SKOLINSPEKTIONEN.pdf Page 1 Gnosjö Handlingsplan för åtgärder Gnosjö kommun Barn- och utbildningsnämndens beslut Dnr Skolinspektionen regelbunden tillsyn Dnr :2039 0

2 ( ) Catarina Stigson - HANDLINGSPLAN för ÅTGÄRDER till SKOLINSPEKTIONEN.pdf Page 2 INNEHÅLL: 1. Kommun s Förskoleverksamh et s Skolbarnsomsorgen s Bäckaskolan s Hillerstorpsskolan s Kulltorpsskolan s Åsenhögaskolan och Nissaforsskolan s Åvikenskolan s GKC s Vuxenutbildningen s

3 ( ) Catarina Stigson - HANDLINGSPLAN för ÅTGÄRDER till SKOLINSPEKTIONEN.pdf Page 3 Skolinspektionen regelbunden tillsyn i Gnosjö kommun Beslut (22) Dnr: :2039 HANDLINGSPLAN för åtgärder 1.2 Uppföljning av resultat avseende kunskaper, utveckling och lärande Kommunen följer upp och utvärderar kunskapsre sultaten i samtliga skolformer och resultatet av arbetet med omsorg, utveckling och lärande i försko leverksamheten och skolbarnsomsorge n. Huvudmannen är enligt skollagen och kommunallagen ansvarig för att utbildningen bedrivs i enlighet med författningarna och att utbildningen har en tillfre dsställande kvalitet. Enligt läroplanerna för den o bligatoriska skolan, förskoleklassen, fritidshemmen, (Lpo 94) oc h för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) har rekto rn ansvar för att eleverna når målen för utbildningen. Detta medför en skyldighet att kontinuerligt följa upp oc h utvärdera elevernas kunskapsresultat så att undervisningsmåloch metoder ständigt kan prövas och utvecklas i för hållande till styrdokumentens krav. När det gäller uppföljni ng av resultat av förskoleverks amheten och skolbarnsomsorgen framgår denna skyldighet av föror dningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. Tillsynen visar att kommunen följer upp och utvärderar grundskolans resultat avseende måluppfyllelse på de nationella ämnesproven i årskurs 5 och 9, behörighe t till gymnasieskolans nationella program och genomsnittligt meritvärde. Kommunen saknar uppföljn ing och utvärdering av elevernas kunskapsresultat i samtliga skolämnen i grundskolornas årskurs 5 i för hållande till de nationella målen. Vid samtliga int ervjuer på såväl kommun- som skolnivå nivå framkommer att skolorna generellt betonar vikten av goda resultat i äm nen för behörighet till de nationella gymnasieprogramm en och att andra ämnen i grundskolan, i varierande g rad, riskerar att bli eftersatta. I intervju med förvalt ningsledningen framkommer att kommunen har utvecklat ett övergripande system för uppföljning och utvärdering av kommunens och skolornas resultat i samtliga skolämnen, som framöver ska bilda underlag för bättre analys och åtgärder för ökad måluppfyllelse. Tillsynen visar vidare att det både på verksamhets- och kommunnivå saknas resultatuppföljning inom gymnasieutbildningen, vuxenutbildningen, inom den obligatoriska särskolan, gymnasiesärskolan, samt uppföljning av resultat av elever som följer ett in dividuellt gymnasieprogram. Uppföljning av resultat när det gäller skolbarnsomsorgen och förskolan av arbetet med omsorg, utveckling och lärande redovisas genom enkäter som i kvalitetsredo visningen främst berör hur nöjda föräldrar och barn är med verksamheterna. Någon uppföljning och analys och av dessa redovisas inte. Tillsynen av förskoleverks am heten visar i vissa delar en ojämn och varierande kvalite t och uppföljning av förskolans verksamhet är därfö r särskilt angelägen. Skolinspektionen bedömer att kommunen behöver vidta åtgärder för att följa upp och utvärdera kunskapsresultaten i samtliga skolämnen, skolformer och resultatet av arbetet i förskolan och skolbarnsomsorgen. ÅTGÄRDER: 1. GRUNDSKOLAN: En blankett kallad pedagogisk bedömning har lämnats ut till samtliga skolenheter på grundskolan där bedömning och resultat av elever nas prestationer i samtliga ämnen skall noteras. Utifrån denna sammanställning skall analys och uppföljning göras vilket skall delges i resp. skolas/enhets kvalitetsredovis ning tillsamman s med åtgärder för ökad måluppfyllelse i den lokala handlingsplanen. Dessa nya rutiner finns införda i den mall och manu al för kvalitetsredovis ningen som används i skolornas/enhe ternas kvalitetsarbete. 2

4 ( ) Catarina Stigson - HANDLINGSPLAN för ÅTGÄRDER till SKOLINSPEKTIONEN.pdf Page 4 Tidsplan: Läsåret skall detta vara helt genomfört. 2. GYMNASIET: För gymnasiet finns en motsvarande blankett för notering av elevernas resultat. Analys, uppföljning och åtgärder skall finnas beskr ivna i kvalitetsredov isningen. Ungdomsgymnasiet vid GKC kommer att tillsammans med Värnamo och Gislaveds gymnasieskolor att inom ramen för gymnasiesamverka n utarbeta nya och gemensamma rutiner för kvalitetsarbetet. Tidsplan: Läsåret skall detta vara helt genomfört. 3. FÖRSKOLAN och SKOLBARNSOMSORGE N De utvärderingsresultat som redovisas för förskolan och skolbarnomsorgen gällande bl.a. arbetet med omsorg, utveckling och lärande, s kall analyseras och följas upp och redovisas i kvalitetsredov isningen enligt mall och manual. Kvalitetsarbetet s mall och manual är redan under revidering. Tidsplan: Läsåret skall detta vara helt genomfört. 3

5 ( ) Catarina Stigson - HANDLINGSPLAN för ÅTGÄRDER till SKOLINSPEKTIONEN.pdf Page Normer och värden i studiemiljö och samvaro Kommunen ser till att det finns en plan mot kränkande behandling i enlighet med författningarna i varje särskild verksamhet. Enligt 14 a kap. 8 skollagen ska huvudmannen se till att det inom varje särskild verksamhet och varj e år upprättas en plan mot kränkande behandling med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebyg ga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av de ssa åtgärder som verksamheterna avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Vidare ska barn och elever vid den verksamhet för vilken planen gäller, enligt 2 för ordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling, medverka vid upprättandet, uppföljningen och övers ynen av planen mot kränkande behandling enligt 14 a kap. 8 skollagen. Av dokumentation och intervjuer framgår att i stort sett samtliga verksamheter saknar en egen plan mot kränkande behandling där varje enskild verksamhets specifika behov är beskriven utifrån en kartläggning och där konkreta åtgärder för innevarande år är uttryck ta. Vidare saknas då även en redogörelse för hur pl anerade åtgärderna har genomförts i efterföljande års plan. Det framkommer också att i de planer som upprättats har inte barn och elever för de verksamheter planerna gäller, medverkat och deltagit vid upprättandet, uppföljn ingen och översynen av planerna. Skolinspektionen bedömer att kommunen behöver vidta åtgärder, för att se till att varje verksamhet har en plan mot kränkande behandling som uppfyller lagens krav. ÅTGÄRDER: 1. De bestämmelser och riktlinjer som finns i styrdoku menten för likabehandlingsp laner och planer för kränkande behandling skall aktualise ras och varje plan skall i fortsättningen efter resp. rektors godkännande delg es utvecklingsle daren för uppföljning. Även nämnden kommer att delges planerna. Speciell tonvikt vid upprättandet av planerna skall läggas vid: * barns och elevers deltagande och medverkan i arbe tet vid upprättandet * barns och elevers deltagande och medverkan vid uppföljning av planerna * att varje enskild verksamhets specifika behov är beskrivna * att kartläggning av behoven är gjorda * att konkreta åtgärder för innevarande år finns b eskrivna * att beskrivning finns av hur föregående års åtgärder har genomförts Tidsplan: Läsåret skall detta vara helt genomfört 4

6 ( ) Catarina Stigson - HANDLINGSPLAN för ÅTGÄRDER till SKOLINSPEKTIONEN.pdf Page Tillgå ng till plats och tillgå ng till likvärdig utbildning Kommunen erbjuder den omsorg, den undervisnin g och de valmöjlighete r barn, elever och studerande har rätt till. Svenska som andraspråk Enligt 2 kap grundskoleförord ningen är svenska som andraspråk ett eget ämne med egen kursplan och egna betygskriterier och syftar till att eleverna s ka uppnå en funktionell behärskning av det svenska språket i nivå med elever som har svenska som modersmål. Rektor beslutar om undervisning i svenska som andraspråk ska anordnas för en elev. Vid intervjuer med lärare, elever och rektorer fram kommer att det råder osäkerhet på någrav kommunen s skolor när det gäller rutiner och beslut om undervi sning i svenska som andraspråk. Det är vidare oklar t om eleverna verkligen läser enligt kursplanen i svensk a som andraspråk eller endast får stöd i svenska. I kommunens uppföljning av kunskapsresultat saknas också en sam manställning över resultat i de nationella ämnespro ven i svenska som andraspråk trots att det vid intervjuer med skolorna framkommer att det finns elever som läser enligt kursplanen. Skolinspektionen bedömer att kommunen behöver vidta åtgärder så att svenska som andraspråk anordnas en ligt författningarnas krav. Elevens val Enligt 2 kap. 19 grundskoleförord ningen anges i timplanen ett visst antal timmar för elevens val. Undervisningen syftar till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett eller flera ämnen. Undervis ningen ska till sitt innehåll och sin inriktning vara förenlig t med målen i den kursplan eller de kursplaner som regeringen fastställt för det ämne eller de ämnen som utgör el evens val. Av läroplanen för det obligatoriska skol väsendet m.m., Lpo 94, 1 Skolans värdegrund och uppdrag, framgår att undervisningen i skolan ska vara ickekonfessionell. Tillsynen visar en variation när det gäller undervi sningen i elevens val. På ett flertal skolor erbjud s inte elevens val alls och på andra erbjuds aktiviteter som inte ger möjlighet till fördjupning och breddning i ett eller flera ämnen. Det framkommer också vid inspektionsbesöket vid intervjuer med elever att Livs-kunskap som ett elevens val, i en årskurs 8 på en av F-9 skolorna, av eleverna uppfattas som konfirmationsundervisning och att det är präster som undervisar. Rektorn uppger att ä mnet är en fördjupning i religionskunskap och samhällsorienterande ämnen enligt grundskolans kursplaner. Skolinspektionen har tagit del av skolans l okala kursplan i Livskunskap. Undervisningen genomförs inte till någon del av skolans egna lärare i samhällsorienterande ämnen utan leds av sex persone r vilka samtliga finns upptagna på hemsidan Kyrkor na i Gnosjö som konfirmandlärare ( ). På Gnosjö Missionsförsa mlings hemsida ( ) under rubriken Barn - och ungdomsverksamhet står vidare följande angående konfirmationsundervisning: Varje läsår har vi konfirmationsläsning i Missionskyrkan. Den är gemensam för alla frikyrkorna i bygd en och i år har vi ett nytt upplägg på konfirmationen. De so m går i åttan väljer livskunskap på elevens val und er två perioder och de två resterande har vi traditionell konfirmationsläsning i Missionskyrkan. Läsningen är alltså delvis på skoltid och delvis på fritiden i år. Skolinspektionen gör bedömningen att åtgärder behöv er vidtas så att alla elever erbjuds elevens val i enlighet med förordningen. Skolinspektionen bedömer vidare utifrån ovan redovisade grunder att åtgärder behöver vidtas så att undervisningen i elevens val är förenlig med läroplanens krav på en icke-konfessionell undervis ning. Skolinspektionen ser allvarligt på att undervisning en inte till alla delar är icke-konfessionell. Studiehandlednin g på modersmå let Enligt 5 kap. 2 grundskoleförord ningen ska en ele v få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. Vid intervjuer med elever, lärare, rektorer och för valtningsledning framkommer att flertalet elever inom grundskolan i behov av studiehandledning på modersmålet inte erbjuds sådan handledning. Rektorer och förvaltningsledningen är medvetna om detta och uppger svårigheter att finna personer med kompetens och/eller behörighet för att ge eleverna studiehandledning på sitt modersmål. Skolinspektionen bedömer att kommunen behöver vidta åtgärder så att elever får studiehandledning på si tt modersmål när behov finns i enlighet med förordning ens krav. Särskolans timplan Av 2 kap 3 särskoleförordni ngen samt bilaga 1 och 2 framgår den minsta totala undervisningstid eleve r ska erbjudas i särskolan. Vid intervjuer framkommer att det finns oklarheter om särskolans elever får sin garanterade undervisni ngstid i olika ämnen enligt den obligatoriska särskolans tim planer. 5

7 ( ) Catarina Stigson - HANDLINGSPLAN för ÅTGÄRDER till SKOLINSPEKTIONEN.pdf Page 7 Skolinspektionen bedömer att åtgärder behöver vidtas för att säkerställa att eleverna i särskolan får sin garanterade undervisningstid i alla ämnen enligt de n obligatoriska särskolans timplaner. Särskolans kursplan Av 1 kap. 5 skollagen framgår att för barn och ungdomar som inte kan gå i grundskolan därför att de är utvecklingsstörda finns särskolan. Av 6 kap. 1 sä rskoleförordning en framgår att särskolans kursplane r gäller för en integrerad elev. Vid intervjuer med lärare framgår att kursplaner oc h kursmål från grundskolan och den obligatoriska särskolan blandas, så att det är otydligt efter vilken kurspl an integrerade särskoleelever undervisas. Skolinspektionen bedömer att åtgärder behöver vidtas så att det blir tydligt efter vilka kursplaner el ever undervisas. Gymnasiesärskola n nationella program Enligt 6 kap. 10 skollagen ska varje kommun erbjud a de elever som bedömts kunna gå på ett nationellt program ett urval av olika program. Inspektionen har uppmärksammat att gymnasiesärskolans elever inte erbjuds nationellt program. Skolinspektionen bedömer att kommunen behöver vidta åtgärder så att gymnasiesärskolans elever även erb juds nationella program. ÅTGÄRDER 1. Svenska som andra språk (SVA) Nya rutiner för fördelningen av resurserna till SVA-undervisningen ska införas utifrån en likvärdig diagnostisering och behovsinventerin g. Samtliga skolor skall redovisa elevernas resultat i Sv och SVA utifrån den kursplan eleverna läser. Tidsplan: Läsåret skall detta vara helt genomfört 2. Elevens val * De ämnen som erbjuds vid Elevens val skall syft a till att fördjupa och bredda elevernas kunskaper i ett eller flera ämnen. * Det ämne som kallats Livskunskap och som skolin spektionen ansåg vara konfessionell undervisningen upphör från och med * Om ämnet Livskunskap kommer att erbjudas eleverna inom Elevens val-ämnet till läsåret 2010/11 eller senare skall ämnet i innehål och inriktning vara förenligt med målen i kursplanen och därmed vara icke konfession ell. Tidsplan: Genomfört Studiehandledning på modersmål * En inventering av behovet av studiehandled ning i de förekommande modersmålen vid kommunens skolor är genomförd. * Inventeringen ligger som grund för ett äskande a v medel till utökad studiehandledning från BUN till Kommunfullmäktige (BUN-beslut ) * Annonsering kommer att göras inför vårterminsstarten 2010 för att kunna anställa lämpliga lärare. Tidsplan: Start vt -10. Genomfört till läsåret 2010/2011 6

8 ( ) Catarina Stigson - HANDLINGSPLAN för ÅTGÄRDER till SKOLINSPEKTIONEN.pdf Page 8 4. Särskolan / timplan - garanterad undervisningstid De särskoleelever som går i en särskolegrupp följer särskolans kursplan. Elever som är integrerade i grundskolan får en indi viduellt anpassad kursplan som beslutas av rektor. Detta beslut skall i fortsättni ngen vara skriftligt och kommuniceras med berörd personal och föräldrar. Tidsplan: Start vt -10. Genomfört till läsåret 2010/ Särskolan / kursplan De elever som är inskrivna i särskolan skall läsa e nligt särskolans kursplan. Ansvaret för att detta har rektor med uppföljning a v särskolesamord naren. Tidsplan: Start vt -10. Genomfört till läsåret 2010/ Gymnasiesärskola n / nationella program Elever vid gymnasiesärskola n skall erbjudas natione lla program. Erbjudandet kommer i först hand att omfatta industri- och mediaprogram men. I den planerade gymnasiesamverka n med Värnamo och Gislaveds kommuner kommer fler nationella program att kunna erbjudas. Tidsplan: Genomfört till läsåret 2010/2011 7

9 ( ) Catarina Stigson - HANDLINGSPLAN för ÅTGÄRDER till SKOLINSPEKTIONEN.pdf Page Resurser Rektor, lärare och övrig personal i kommunen har utbildning för den verksamhet, respektive undervisning, de i huvudsak bedriver. Enligt 2 kap. 3 skollagen är kommunen skyldig att använda lärare som har en utbildning avsedd för den undervisning de i huvudsak bedriver. Vid tillsynen framkommer att de mindre F-6 skolorna i kommunen, har lärare som ansvarar för undervisning i ett flertal ämnen bl.a. naturvetenskapliga ämnen, b ild och musik, men saknar utbildning för att underv isa i ämnena. Skolinspektionen bedömer att åtgärder behöver vidtas så att skolornas pedagogiska personal har utbildning för den undervisning de i huvudsak bedriver. ÅTGÄRDER: * Vid nyanställning av personal skall behörigheten för olika ämnen i en tjänst ges särskild prioritering. * Personalens kompetensutveckl ing skall inriktas mo t behov av utökad behörighet där så erfordras. * Riktlinjer för hur stor kompetens och utbildning som erfordras för undervisning i olika ämnen och årskurser skall tas fram efter samråd med Skolverket Tidsplan: Kontinuerligt arbete framöver med start läsåret 201 0/11 8

10 ( ) Catarina Stigson - HANDLINGSPLAN för ÅTGÄRDER till SKOLINSPEKTIONEN.pdf Page Kvalitetsarbete Kommunen bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete, det vill säga planerar, följer upp och utvärderar sina verksamheter samt tar tillvara resu ltaten och omsätter dessa i å tgärder för att förbättra må luppfyllelsen. Huvudmannen är enligt skollagen och kommunallagen ansvarig för att utbildningen bedrivs i enlighet med författningarna och har en tillfredsställande kvali tet. Enligt 1 kap. 12 skollagen ansvarar huvudman nen för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag och de bestämmelser som kan finnas i annan lag eller förordning. Rektorn ansvarar enligt läroplanerna (Lpo och Lpf, avsnitt Rektors ansvar) för a tt skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande til l de nationella målen. Skolverkets allmänna råd och kommentarer Kvalitetsredovisningen, sid. 10 anger a tt kvalitetsarbete ska bedrivas på huvudmannanivå och i verksamheterna. Vidare ska huvudmannen skapa förutsättningar för verksamheten att kunna nå de nationel la målen och avgöra vilka resurser som tilldelas dem. För att förbättringar ska bestå och kvaliteten höja s behöver utvecklingen följas över tid. Den skriftliga kvalit etsredovisningen är ett verktyg för att regelbundet stämma av hur långt verksamheterna kommit i det löpande förbä ttringsarbetet. Huvudmannen har det övergripande an svaret för att enheterna bedriver verksamheten och utbildningen i enlighet med författningarna inom området. I Gnosjö kommun har barn- och utbildningsnämnden fa stställda lokala mål i sin verksamhetsplan. Dessa mål är vägledande för alla verksamheter och ska följas upp och utvärderas. Varje enskild verksamhet har utöve r detta även utrymme för att i sitt kvalitetsarbete verka f ör angelägna egna utvecklingsområden. Det har vid intervjuerna och av dokumentation framk ommit att det saknas system för ett aktivt och kontinuerligt kvalitetsarbete i de flesta verksamheterna. Kvalite tsarbetet begränsas oftast till en utvärderingsdag vid slutet av terminen eller läsåret och flertalet intervjuade lä rare ser inte kvalitetsarbetet som angeläget verkty g för ökad måluppfyllelseller verksamhetsutvec kling. Sammans tällningarna som de olika verksamheterna gör och so m blir underlag för kommunens kvalitetsarbete blir dä rför främst beskrivningar av aktiviteter eller åtgärder under det gångna året. Det görs ringa jämförelser eller a nalyser över tid som underlag och stöd för strategi ska lokala och övergripande kommunala beslut. I kommunens kvalitetsarbete saknas viktiga målområd en när det gäller kunskaper. Här saknas t.ex. gymnasieskolans måluppfyllelse, resultat i förhållande till målen i årskurs 5 och den obligatoriska sä rskolans måluppfyllelse. Detta krävs för att garantera likvä rdighet i utbildningen och för att identifiera ämne n och områden där måluppfyllelsen behöver förbättras. Tillsynen har visat på variationer i kvalitet och resu ltat i verksamheterna. Det är dessa svagheter som ska identifieras och där efter uppmärksammas i ett kontinuerligt kvalitetsarbete med åtgärder för högre måluppfyllelse och för verksamhetsutveckling. För att kommunens övergripande kvalitetsarbete ska ge spår i verksamh eterna behöver resultaten således analyseras på alla nivåer i systemet. Skolinspektionen bedömer att åtgärder behövs för att kommunen ska få till stånd ett mer konkret, kontinuerligt och för verksamheterna angeläget kvalitetsarbete med klar och tydlig koppling till de nationella målen, för att identifiera och prioritera de mest angelägna utveck lingsområdena i kommunen. ÅTGÄRDER: * I den reviderade manualen för kvalitetsarbetet sk all framgå hur kvalitetsarbetet kan göras mer systematiskt och kontinuerligt för att bl.a. id entifiera svagheter. * Kvalitetsarbet et skall utgå från de utvärderingar och analyser som görs av styrdokumente n och de nationella målen. Utifrån resultaten från de ssa underlag skall utvecklingsområden identifieras och prioriteras. * Analys av utvärderingsresultaten skall göras såväl på verksamhetsnivå bland lärarna som på enhetsnivå och kommunnivå och redovisas i resp. kvalitetsredovisnin g * I den kommunövergripan de kvalitetsredo visningen ska måluppfyllelse och resultat redovisas för samtliga verksamheter enligt skolorna s/enheternas redovisade utvärderingar. Tidsplan: Start vt -10. Genomfört till läsåret 2010/2011 9

11 ( ) Catarina Stigson - HANDLINGSPLAN för ÅTGÄRDER till SKOLINSPEKTIONEN.pdf Page Kvalitetsarbetet dokumenteras i en kvalitetsr edovisning som uppfyller förordningens krav. Enligt 1 förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. ska varje kommun, varje skola som ingår i det offentliga skolväsendet, varje kommunalt bedr iven förskola och varje kommunalt bedrivet fritidshem årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderi ngen av verksamheten. Kommunens kvalitetsredovisning ska omfatta såväl kommunalt bedriven skolverksamhet som kommunalt bedriven förskoleverksamh et och skolbarnsomsorg. Enligt samma förordning 2 ska arbetet med kvalitetsredovisning främja kommunernas, skolornas, förskolornas och fritidshemmens kvalitetsarbete och därigenom bidra till att förverkliga utbildningarnas nationella mål. Kvalitetsredovisningarna syft ar även till att ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse. Barn och vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet och elever ska medverka. Tillsynen visar att alla verksamheter, sånär som på en skola som inte upprättat kvalitetsredovisning s edan 2006/2007, upprättar kvalitetsredovisningar, men at t de har brister. Redovisningarna visar och analyse rar t.ex. i begränsad omfattning skolornas kunskapsresultat, är främst verksamhetsberättelser, det görs sällan jäm förelser över tid så att verksamheternas utveckling kan anal yseras och barn, elever och föräldrar medverkar sällan vid framtagandet av kvalitetsredovisningarna. Till följ d av detta har kommunens kvalitetsredovisning liknande brister och beskriver inte heller vare sig resultat i relat ion till nationella mål eller resultat av de priori terade mål som kommunen tagit fram. Den obligatoriska särskolans och familjedaghemmen s verksamheter är inte alls omnämnda i kommunens kvalitetsredovisning och det saknas generellt tillräcklig uppföljning av övriga verksamheters arbete o ch resultat. Enkäter är redovisade i kvalitetsredovisningen krin g trivsel och trygghet i förskola och fritidshem, m en det görs inga analyser av sammanställningarna. De kommunalt prioriterade inriktningsmålenär vidlyftiga och även de saknar koppling till underlag och analys för ökad måluppfyllelse. Begränsade underlag och som följd av detta bristande kunskap om variationer i måluppfyllelse skapar sämre förutsättningar för hur organisationen ska utformas, resurser ska fördelas och vilka utvecklingsområden som ska intensifieras. Kommunen tappar därmed också en viktig indikator för styrnin g och kvalitetsutveckling. Representanterna för barn- och ungdomsnämnden uppger också vid intervjun att de saknar överblick och samlad bild när det gäller kommunens måluppfyllelse och resultat. Det framkommer vid tillsynen att en ny mall för kvalitetsredovisning ska användas från 2009 som bättre ska visa resultat och bedömningar av i vilken utsträckning de nationella målen förverkligas så att kvalitetsred ovisningarna kan bli ett bättre verktyg för ökad måluppfyllelse. Skolinspektionen bedömer att kvalitetsredovisningar na i kommunen behöver utvecklas ytterligare för att till alla delar uppfylla förordningens krav. ÅTGÄRDER: * Den mall och de manualer för kvalitetsarbetet som finns utarbetad skall följas av samtliga skolor/enheter. * Samtliga skolor/enheter skall kontinuerligt följa upp de nationella målen som finns angivna i Läroplanerna. * Analys av utvärderingsresultaten skall göras såväl på verksamhetsnivå bland lärarna som på enhetsnivå och kommunnivå och redovisas i resp. kvalitetsredovisnin g. * Analysen skall utgöra grunden för prioriterade åtgärder för ökad måluppfyllelse. * Kvalitetsredov isningarna skall tydliggöra kopplin gen mellan utvärderingar och beslutade åtgärder i arbetsplanerna. Tidsplan: Start vt -10. Genomfört till läsåret 2010/

12 ( ) Catarina Stigson - HANDLINGSPLAN för ÅTGÄRDER till SKOLINSPEKTIONEN.pdf Page 12 ÅTGÄRDSPLAN till Skolinspektionen Gnosjö den Dnr :2039 Regelbunden tillsyn vid förskoleverksamh eten Handlingsplan Verksamheten i kommunens förskolor främjar leken, kreativiteten och stimulerar till ett lustfyll t lärande och en allsidig utveckling i enlighet med läroplanen. Förskoleverksamh et Styrdokumentens mål och krav uppfylls huvudsakligen Enligt förskolans läroplan ska verksamheten i försk olan främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och s tärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Av dokument och intervjuer framgår att det finns variation mellan kommunens förskolor när det gäller verksamhetens innehåll och utformning. De flesta förskolor har en verksamhet som är både lustfylld, kreativ oc h ger en allsidig stimulans. I några av förskolorna är verksamheten dock mera ensidig oc h det saknas den variation som läroplanen anger som ett krav för god måluppfyllelse. Här beskriver personalen vikten av utevistelse, barns behov av trygghet men samtidigt också de olika hinder som finns i form av exempelvis barns olika vistelsetider och personalomsättning. Skillnaden i förskolornas pedagogik framgår också av föräldrarnas beskrivningar av verksamheten där föräldrarna menar att det, i någraförskolor, läggs alltför stor tyngdpunkt på pyssel, gullande, att utevistelsen saknar pedagogisk planering och att verksamheten inte utmanar och stimulerar barnen s olika förmågor. Skolinspektionen bedömer att kommunen behöver vidta åtgärder för att se till att alla barn i kommunens förskolor erbjuds en verksamhet som är i enlighet med läroplanen. Åtgärder / med tidsplan för genomförandet: Lägesanalys för hur Lpfö används i verksamheten är gjord nov -09 Att leda och utveckla pedagogisk verksamhet / Växj ö universitet kurs för 22 förskollärare. Vi planerar utbildning och implementering av försko lans nya läroplan I de möten, medarbetarsamtal, pedagogiska caféer mm. där rektorerna möter personalen, kommer läroplanens uppdrag och må lyftas fram och följas upp. 11

13 ( ) Catarina Stigson - HANDLINGSPLAN för ÅTGÄRDER till SKOLINSPEKTIONEN.pdf Page Läroplanens må l anger inriktningen för verksam heten i förskolan. Förskoleverksamh et Styrdokumentens mål och krav uppfylls huvudsakligen Enligt läroplanen ska målen ange inriktningen på förskolans arbete och därmed också den önskade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Det finns en variation mellan kommunens förskolor m ed avseende på hur läroplanen styr inriktning och innehåll i verksamheten. I fler talet förskolor är läroplanens mål väl förankrade och ligger till grund för en variera d verksamhet som syftar till att utveckla mångfalden i barns förmågor. Här kopplas också utvärderingarna tydligt till målen i läroplanen. I andra förskolor är läroplanen s mål mindre styrande för verksamhetens form och innehåll. Här visar både int ervjuer och dokument på en verksamhet som inte utgår ifrån en analys av läroplanens mål, vad barnen i gruppen har behov av eller är intresserade av. I föräldrain tervjuerna ges också exempel på förskolor där den pedagogiska verksamheten saknar den mångfald och variation som läroplanen anger. Skolinspektionen bedömer att kommunen behöver vidta åtgärder för att se till att alla barn i kommunens förskolor erbjuds en verksamhet som tar sin utgångspunkt i, och omfattar, läroplanens alla målområden. Åtgärder / med tidsplan för genomförandet: Förankra läroplanens må l och lyfta fram dessa skriv ningar i arbetsplanerna och kvalitetsredovis ningen. Arbetet ingå r som en del av utbildning och implementering av den nya läroplanen

14 ( ) Catarina Stigson - HANDLINGSPLAN för ÅTGÄRDER till SKOLINSPEKTIONEN.pdf Page Verksamheten i kommunens förskolor utgå r ifrån barnens behov, intressen och å sikter. Förskoleverksamh et Styrdokumentens mål och krav uppfylls huvudsakligen Enligt 2 a kap. 3 skollagen ska förskoleverksamh e ten utgå ifrån varje barns behov och läroplanen uttrycker att verksamheten ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter och att flödet av barn ens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet. Intervjuerna visar att flertalet förskolor arbetar helt i enlighet med skollagen och att verksamheten bygger på barnens tankar och idéer som tillåts påverka innehållet och planeringen. I personalinterv juerna framkommer dock att det varierar mellan förskolorna i vilken utsträckning barnens olika beh ov och intressen påverkar verksamheten. Föräldrar ger också uttryck åt att pl anering och aktiviteter, på några förskolor, mera styrs av inarbetade rutiner och i f örväg planerade inslag där barnens behov och intressen sällan avspeglas. Skolinspektionen bedömer att kommunen behöver vidta åtgärder så att samtliga förskolor har en verksamhet som utgår ifrån barnens erfarenheter, behov, intressen och åsikter. Åtgärder / med tidsplan för genomförandet: Förskolans utvecklingsgrupp (personal och rektorer) har i sitt uppdrag att ta fram lämpliga föreläsare för kompetensutveckl ing för all personal, om hur förskolan kan öka barns delaktighet i verksamheten. Arbetet har på börjats ht 09. Diskussioner med personalen har medfört att läroplanens må l och uppdrag lyfts fram i det dagliga arbetet och synliggörs för föräldrarna. Detta arbete kommer att fortsätta och utvärderas med en enkät mars Stärka förskollärarnas roll och uppdrag genom kompe tensutveckling. 22 st förskollärare läser Att leda och utveckla pedagogisk verksamhet på Växjö universitet. Ht-09 vt

15 ( ) Catarina Stigson - HANDLINGSPLAN för ÅTGÄRDER till SKOLINSPEKTIONEN.pdf Page Det finns ett förtroendefullt samarbete mella n kommunens förskolor, förskoleklasser, skolor och fritidshem. Förskoleverksamh et Styrdokumentens mål och krav uppfylls huvudsakligen Enligt läroplanen för förskolan ska förskolan sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Av de intervjuer som genomförts framgår att de orga nisatoriska delarna i att skapa kontinuitet vid övergångar mellan olika verksamhete r fungerar tillfredsställande på en del ställen medan det på andra håll finns briste r i arbetet för att skapa en övergång till förskoleklass och fritidshem. När det gäller s amarbete som syftar till att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv framgår, av dokument och intervjuer med ledning, personal och f öräldrar, att detta saknas generellt. I personalintervjuerna framförs att de g emensamma projekt som nu sätts igång kring barns språkutveckling bör innebära att ett samarbete kommer igång. Skolinspektionen bedömer att åtgärder behöver vidtas så att det skapas ett samarbete mellan förskolor, fritidshem och skolor som syftar till kontinuitet och helhetssyn. Åtgärder / med tidsplan för genomförandet: Uppföljning och revidering av de planer som finns, bå de de övergripande och lokala. Klart okt 2010 Kommunens Språ kutvecklingsplan kommer att medföra att förskolan skall lämna över TRASdokumenten till förskoleklassen. Detta kommer att medföra ytterligare en dimension av överlämnandet. Första överlämningen enligt detta sk er vt Start för gemensam kompetensutveckl ing för personal i förskola, förskoleklass och fritidshem är planerad till den 21/

16 ( ) Catarina Stigson - HANDLINGSPLAN för ÅTGÄRDER till SKOLINSPEKTIONEN.pdf Page Arbetet i kommunens förskolor sker i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen och föräl drarna ges möjlighet att på verka verksamheten. Förskoleverksamh et Styrdokumentens mål och krav uppfylls huvudsakligen Enligt läroplanen för förskolan ska alla som arbeta r i förskolan visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer. Arbetslag et ska se till att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introdukt ion i förskolan, föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om barnets trivsel, ut veckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal. Arbetslaget ska också ge föräldrarna möjligheter att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen, beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten och se till att föräld rarna blir delaktiga i utvärderingen av verksamheten. De flesta förskolor i Gnosjö kommun har ett väl fungerande samarbete med hemmen och föräldrarna uttrycker sig positivt i intervjuer na och anser att de blir bemötta med respekt och har en god relation och dialog med pers onalen i förskolan. Det framkommer emellertid också att det finns förskolor i kommunen där detta inte är fallet. Här ger föräldrarna exempel på personal som saknar ett förhållningssättsom får både barn och föräldrar att känna sig välkomna till verksamheten och förskolor där det saknas dialog kring verksamheten. Alla förs kolor genomför inte utvecklingssamtal med föräldrarna, trots att föräld rar haft önskemål om detta och på flera ställen upplever inte föräldrarna att de får information om verksamhetens mål och innehåll eller har möjlighet att påverka den. V id föräldraintervjun framkommer också att det ofta brister i den centrala informati onen inför olika förändringar som berör förskolorna. Skolinspektionen bedömer att kommunen behöver vidta åtgärder för att se till att det i alla förskolor finns ett nära och förtroendefullt s amarbete med hemmen och att föräldrarna ges möjlighet att påverka verksamheten, att utvecklingssamtal genomförs och att föräldrar informeras om verksamhetens mål och innehåll och ges möjlighet att påverka. Åtgärder / med tidsplan för genomförandet: Utvecklingssamta l kommer att genomföras två gå nger per å r. Personalen kallar till mötet, det är ingen inbjudan. Infört Ht-09 Folder med kort förklaring av begreppen förskolans uppdrag, läroplan, utvecklingssamta l, plan mot kränkande behandling, kvalitetsredovis ning etc. ska tas fram och översättas till andra språ k. Detta för att ge en förförstå else för förskolans verksamhet och uppdrag för ett bra samarbete med hemmen. Ö versättning av olika dokument och information hem till föräldrarna. Arbete med att ta fram gemensamma riktlinjer för utvecklingssamtal och föräldrasamverka n har på börjats och ska vara klart ht

17 ( ) Catarina Stigson - HANDLINGSPLAN för ÅTGÄRDER till SKOLINSPEKTIONEN.pdf Page Det finns planer mot kränkande behandling för varje särskild verksamhet i enlighet med författni ngarnas krav. Förskoleverksamh et Styrdokumentens mål och krav uppfylls huvudsakligen Enligt 14 a kap. 8 skollagen ska huvudmannen se t ill att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder man avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Enligt förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med en likabehandlingsplan ska bl.a. en plan mot kränkande behandling enligt 14 a kap. 8 skollagen upprättas, följas upp och ses över under medverkan av barnen eller eleverna vid den verksamhet för vilken planen gäller. Utformningen och omfattningen av barnens eller elevernas deltagande ska an passas efter deras ålder och mognad. Förskolorna i Gnosjö kommun har upprättat likabehandlingsplaner som också omfattar arbetet för att förebygga kränkningar och åtgärder som ska vidtas då kränkningar sker. De dokument som granskats skiljer sig åt när det gäller innehåll och konkretiseringsnivå. Några av planerna är konkr eta och utgår ifrån de lokala förutsättningarna i förskolan, medan andra beskrive r ett generellt värdegrundsarbet e där också insatserna i det förebyggande arbetet är allmänna, exempelvis att de vuxna ska vara goda förebilder. För familjedaghemmen finn s en gemensam plan. Generellt saknas kartläggning och tydlighet kring vilka insat ser man avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. Inte i någon för skola eller i något familjedaghem har barnen varit delaktiga i arbetet med pla nen. Skolinspektionen bedömer att åtgärder behövs för at t anpassa och konkretisera de planer som finns mot kränkande behandling till det familjedaghem eller den förskola det gäller så att planerna blir ett redskap för ver ksamhetens arbete med att förebygga kränkande behandling. Planerna ska innehålla planerade insatser för det kommande året och barnen ska medverka i arbetet med planen. Åtgärder / med tidsplan för genomförandet: Ny mall för plan mot kränkande behandling och diskriminering har tagits fram enl de nya riktlinjerna. Vid revideringen av bef planer, vt 20 10, kommer den nya mallen användas. Klart ht-10 Planer mot kränkande behandling och diskriminering i familjedaghemm en kommer att på börjas under vt -10 och implementeras under

18 ( ) Catarina Stigson - HANDLINGSPLAN för ÅTGÄRDER till SKOLINSPEKTIONEN.pdf Page Kommunen ger ledningen förutsättningar att va ra förtrogen med det dagliga arbetet i förskolan. Förskoleverksamh et Styrdokumentens mål och krav uppfylls huvudsakligen Enligt Skolverkets allmänna råd och kommentarer Kvalitet i förskolan (SKOLFS 2005:10) bör kommunen tydligt ange hur ansvaret för förskolan är fördelat samt se till att förskolans chef är väl förtrogen med de t dagliga arbetet i förskolan. I Gnosjö kommun är ansvaret för förskoleverksamh eten fördelat på fyra rektorer. De har olika omfattning på sina tjänster och även inne hållet i deras uppdrag varierar. Gemensamt för deras förutsättningar är att de har a nsvar för många olika arbetsplatser, som kan vara skolor (inkl särskola o ch fritidshem), förskolor och familjedaghem. I intervjugruppe rna framkommer att rektorernas möjligheter att vara förtrogna med verksamheten och ta ansvar för att utveckla densamm a är begränsade. Både rektorer och personalrepresen tanter anger att det finns otillräckligt med tid för att de ska kunna vara väl insatta och följa upp och utveckla v erksamheten på alla områden. Några personalrepresen tanter utrycker dock att orga nisationen är ganska ny och att de har förhoppningar om att förhållandena ska förbättr as. Skolinspektionen bedömer att kommunen behöver vidta åtgärder så att rektorernas förtrogenhet med det dagliga arbetet i förskolan ök ar. Åtgärder / med tidsplan för genomförandet: En förutsättning för att rektorerna skall ha en förtrogenhet med det dagliga arbetet är att tillräcklig ledningsresurs finns i förhå llande till antalet personal och antalet enheter. BUN har tagit ett beslut att det under januari 2010 skall göras en organisations utredning på hela BUN s verksamhet. 17

19 ( ) Catarina Stigson - HANDLINGSPLAN för ÅTGÄRDER till SKOLINSPEKTIONEN.pdf Page Kommunen gör konsekvensutredn ingar inför besl ut som på verkar förskolegruppern as storlek/samma nsä ttning. Förskoleverksamh et Styrdokumentens mål och krav uppfylls huvudsakligen Enligt Skolverkets allmänna råd och kommentarer Kvalitet i förskolan (SKOLFS 2005:10) bör kommunen genomföra konsekvensutredningar innan beslut fattas som påverkar förskolors personaltäthet, gruppstorlek oc h gruppsammansättning. Utredningarna bör behandla både ekonomiska och pedagogiska konsekvenser. Antalet barn i kommunens förskolegrupper är i genom snitt något lägre än i riket, men det är stor variation mellan de olika förskolorna. Enligt uppgifter från kommunen i oktober 2009 varierar gruppstorlekarna mellan 8 och 23 barn och tre av de grupper som har 2023 barn har också den största åldersspridningen (15 år). Varken ledning eller personal anser att de har någon direkt möjlighet att påverka antalet barn i grupperna utan det är efterfrågan so m styr. Kommunen använder också ett ekonomiskt mått volymtimmar som ibland innebär att förskolan måste skriva in ett stort antal barn (om barnen har korta tillsynst ider) för att finansiera den personal som behövs för att ha tillräckligt med personal und er hela dagen. Den enda faktor som kan begränsa barnantalet i grupperna är, enligt personalintervjuerna, andelen barn som behöver särskilt stöd. När antalet barn i grupperna ökar tilldelas förskol an mer personalresurser så att personaltätheten inte påverkas negativt. Skolinspektionen bedömer att det saknas systematiska konsekvensutre dningar inför beslut som påverkar gruppstorlekarna och att åtgärder behövs för att se till att sådana utredningar görs. Åtgärder / med tidsplan för genomförandet: Efter införandet av lagen Barnomsorgspeng och Bidrag på lika villkor kommer uppföljning att ske systematiskt av barnens tillsynstid. Konsekvensanalys er görs i samband med verksamhetsfö rändringar. Men i och med barnomsorgspenge ns införande med volymtimmar som beräkningsgrund, kommer vi inte att kunna på verka barnantalet och sammansättningen i grupperna i samma omfattning som tidigare. 18

20 ( ) Catarina Stigson - HANDLINGSPLAN för ÅTGÄRDER till SKOLINSPEKTIONEN.pdf Page Effekter av förskolegrupp ernas sammansättning utvärderas. Förskoleverksamh et Styrdokumentens mål och krav uppfylls huvudsakligen Enligt Skolverkets allmänna råd och kommentarer Kvalitet i förskolan (SKOLFS 2005:10) bör kommunen återkommande följa upp och utvärdera vilken betydelse personaltätheten samt barngruppernas storlek och sa mmansättning har i förhållande till möjligheten att bedriva en god pedagogisk verk samhet i enlighet med läroplanen. Barngrupperna i Gnosjös förskolor har hösten 2009, enligt uppgifter från kommunen, i genomsnitt cirka 15 barn, men antalet barn i de o lika grupperna varierar mycket. Kommunen tillgodoser behovet av platser i förskolev erksamheten, men i intervjuerna framförs att de lokallösninga r som kommunen ibland har valt, framför allt genom att använda lägenheter i flerfamiljshus, inte ger förut sättningar för en verksamhet som uppfyller kraven i läroplanen. Kommunen registrerar barnens närvaro varje månad men det framkommer inte om antalet närvarotimmar ställs mot pedagogiska mål och, i så fall, kan få som konsekvens att barngruppernas storlek eller sammans ättning förändras. Skolinspektionen bedömer att åtgärder behövs så attkommunen återkommande följer upp och utvärderar vilken betydelse personaltäthete n samt barngruppernas storlek och sammansättning har i förhållande till möjligheten att bedriva en god pedagogisk verksamhet i enlighet med läroplanen. Åtgärder / med tidsplan för genomförandet: I samband med kommunens kvalitetsredovis ning görs en utvärdering och analys av förskolans resultat i förhå llande till personaltäth et, barngruppernas storlek och sammansättning mm. Kommunövergripan de utvärdering av det nya resurstilldelningssysteme t

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan Mjölby kommun Datum 2009-09-16 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket ? V Ä L K O M M E N Bengt Thorngren Skolverket Varför har allmänna råden revideras? o Råden har anpassats till nu gällande skollag och läroplan o Ge stöd i tillämpningen av bestämmelserna o Belysa utvecklingsområden

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Älvdalens kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Älvdalens kommun 2 (7) Tillsyn i Älvdalens kommun har genomfört tillsyn av Älvdalens kommun 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Regelbunden tillsyn i Ekerö kommun Individuella gymnasiet Dnr 43-2009:675 Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Gymnasieskola Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ekerö kommun

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Dansäter skola i Motala kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :175

Regelbunden tillsyn i Dansäter skola i Motala kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :175 Regelbunden tillsyn i Dansäter skola i Motala kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:175 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Dansäter skola Motala kommun Datum 2009-06-18 Dnr 43-2009:175

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dnr BUN16/39 RIKTLINJER Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2016-03-22 Dnr BUN16/39 2/10 Innehållsförteckning 1

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Djupdalsskolan, RH-enhet, Leskulla.carell@sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Djupdalsskolan, RH-enhet, i Sollentuna kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Valemyrsskolan, Koster skola och Mellegårdens skola

Regelbunden tillsyn i Valemyrsskolan, Koster skola och Mellegårdens skola Regelbunden tillsyn i Strömstads kommun Valemyrsskolan, Koster skola och Mellegårdens skola Dnr 43-2008:801 Regelbunden tillsyn i Valemyrsskolan, Koster skola och Mellegårdens skola Förskoleklass Grundskola

Läs mer

Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan

Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan Regelbunden tillsyn i Lunds kommun International School of Lund Katedralskolan Dnr 43-2008:490 Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

Innehåll: 1. Verksamhetsvisioner... s. 3. 2. Systematiskt kvalitetsarbete i Gnosjö kommun... s. 4

Innehåll: 1. Verksamhetsvisioner... s. 3. 2. Systematiskt kvalitetsarbete i Gnosjö kommun... s. 4 Innehåll: 1. Verksamhetsvisioner..... s. 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete i Gnosjö kommun.... s. 4 3. Modell för systematiskt kvalitetsarbete.... s... 5 4. Innehåll i det systematiska kvalitetsarbetets

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Fritidshemmets måluppfyllelse

Fritidshemmets måluppfyllelse Fritidshemmets måluppfyllelse fokusområde matematik Läsåret 2012-2013 dec jan feb nov mars okt april sept maj aug juli juni Anette Christoffersson Utvecklingsledare Bakgrund Utifrån kraven i den nya skollagen

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2014:8682 Åmåls kommun bam.utbildning@amal.se Beslut för fritidshem efter tillsyn i Åmåls kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10) Tillsyn av fritidshemsverksamheten i Åmåls kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rn Beslut Upplands-Bro kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ekhammarskolan belägen i Upplands-Bro kommun 2 (9) Tillsyn i Ekhammarskolan har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under höstterminen

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Lunds Montessorigrundskola

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Lunds Montessorigrundskola Regelbunden tillsyn i Lunds kommun Lunds Montessorigrundskola Dnr: 44-2009:1675 Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Lunds Montessorigrundskola Förskoleklass Grundskolan årskurserna 1 9 Inledning

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Torna Hällestad skola

Regelbunden tillsyn i Torna Hällestad skola Regelbunden tillsyn i Lunds kommun Torna Hällestad skola Dnr 43-2008:490 Regelbunden tillsyn i Torna Hällestad skola Förskoleklass Grundskola, årskurserna 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Charlottenborgsskolan i Motala kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :175

Regelbunden tillsyn i Charlottenborgsskolan i Motala kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :175 Regelbunden tillsyn i Charlottenborgsskolan i Motala kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:175 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Charlottenborgsskolan Motala kommun Datum 2009-06-26 Dnr

Läs mer

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur Det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet på Lidingö En viktig utgångspunkt i allt kvalitetsarbete är att barnets bästa sätts

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun Dnr 43-2014:7993 Kils kommun kommun@kil.se Beslut för förskola efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun 2(10) Dnr 43-2014:7993 Tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Yttrande över Remiss av allmänna råd med kommentarer för fritidshemmet

Yttrande över Remiss av allmänna råd med kommentarer för fritidshemmet YTTRANDE 28 april 2014 Dnr 62-2013:801 Skolverket att: Bengt Thorngren Förskole- och grundskoleenheten 106 20 Stockholm Yttrande över Remiss av allmänna råd med kommentarer för fritidshemmet Lärarförbundet

Läs mer

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Vision Fritids är roligt, meningsfullt och lustfyllt för alla. Vad skollagen och läroplanen säger Fritidshemmets uppdrag är enligt

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Arbetsmaterial för Sandviksskolan och Storsjöskolan 2015-08-11 Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Innehållsförteckning Fritidshem - Skolverket

Läs mer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Dnr KS/555/2015 Kvalitetsplan 2016 2018 Förskola, obligatoriska skolformer, gymnasie- och gymnasiesärskola samt fritidshem Kommunstyrelsen 2016-01-12, 20 Inledning Varje huvudman inom skolväsendet ska,

Läs mer

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, Behörighetskrav: Lärare och förskollärare: Vilka som får undervisa i skolväsendet Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-11-20 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid Ekillaskolan per.junelind@sigtuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Ekillaskolan i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 2014-05-28 Solna kommun kommunstyrelsen@solna.se barn-utbildningsforvaltningen@solna.se Rektorn vid Granbackaskolan sofia.soc@solna.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Ideella föreningen Lars Virgins Förskola, Sally Bauerskolan F-6 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Sally Bauerskolan F-6 belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Nya styrdokument för fritidshemmet

Nya styrdokument för fritidshemmet Nya styrdokument för fritidshemmet Nätverksträff i Umeå 9 juni 2011 Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Vad har styrt fritidshemmet? Skollag, 2 a kap. Läroplan, Lpo94 Allmänna råd med kommentarer

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3983 Innehåll Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5076 Ösbyskolan AB Org.nr. 556699-4009 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ösbyskolan belägen i Danderyds kommun 2 (9) Tillsyn i Ösbyskolan har genomfört tillsyn av Ösbyskolan

Läs mer

Granskningsrapport fristående förskola. Tillsyn av. Mån... år 20

Granskningsrapport fristående förskola. Tillsyn av. Mån... år 20 2012-06-20 Rapport. Granskningsrapport fristående förskola Tillsyn av. Mån... år 20 2012-06-20 Sammanfattning Förskola Stadsdelsförvaltningen har ansvar för att kontrollera att fristående verksamhet bedrivs

Läs mer

Fö rä ldrärs syn pä fö rsköleverksämheten

Fö rä ldrärs syn pä fö rsköleverksämheten Fö rä ldrärs syn pä fö rsköleverksämheten I Eslövs kommun genomförs varje år en enkätundersökning till föräldrar som har barn i förskolan i Eslövs kommun. Enkäten går ut till de förskolor där kommunen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 -

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - 1 Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - Systematiskt kvalitetsarbete och inflytande behandlas i ett gemensamt kapitel, kap 4, i skollagen (2010:800). Bestämmelserna gäller för samtliga skolformer

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-01-20 Dnr 43-2010 :852 Beslut för grundskola efter tillsyn i Falkenbergsskolan i Kalmar kommun Skolbeslut Tillsyn i Falkenbergsskolan 2011-01-20 2 (8) Dnr 43-2010: 852 Rektorerna vid Falkenbergsskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

ÅRSHJUL- SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FRÖDINGSKOLAN Från skollagen:

ÅRSHJUL- SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FRÖDINGSKOLAN Från skollagen: Från skollagen: Grundskolan skall enligt skollagen 4 kap 3-5 : 3 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera följa upp och utveckla utbildningen. 4 Sådan

Läs mer

Det finns flera andra frågor som generellt går att applicera på alla fokusområden 1 i materialet.

Det finns flera andra frågor som generellt går att applicera på alla fokusområden 1 i materialet. Malmö stad Projekt kvalitetsarbete - barn och ungdom Analysstöd förskola Måluppfyllelse Materialet är tänkt att användas som utgångspunkt vid de tillfällen då rektor/förskolechef tillsammans med personalen

Läs mer

Utbildningsinspektion Sandersdalsskolan

Utbildningsinspektion Sandersdalsskolan Utbildningsinspektion i Uddevalla kommun Sandersdalsskolan Dnr 53-2006:3406 Utbildningsinspektion Sandersdalsskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 5 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-02-26 Stockholms kommun regis1rator@utbildnmg.stocldiolm.se Rektorn vid Langbrodalsskolan Patrik Björk aa02876@stockholm.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Långbrodalsskolan

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola en jp Beslut Idunstiftelsen för waldorfpedagogik Org.nr: 802478-2230 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Idunskolan östra Stockholms waldorfskola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Beslut Sveaskolan AB Ringugnsgatan 1 216 16 Limhamn 2009-08-28 1 (4) Dnr 44-2009:569 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Mora kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Mora kommun Tillsyn i Mora kommun Beslut 2(10) har genomfört tillsyn av Mora kommun under hösten 2016. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Gävle kommun. Beslut Dnr :3915. Gävle kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Gävle kommun. Beslut Dnr :3915. Gävle kommun rn Beslut Gävle kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Gävle kommun Tillsyn i Gävle kommun Beslut 2 (7) har genomfört tillsyn av Gävle kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut Bergsjö Centralskola Skolvägen 9 820 70 Bergsjö 2010-11-04 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Bergsjö Centralskola i Nordanstigs kommun 2010-11-05 Skolbeslut Tillsyn i Bergsjö Centralskola

Läs mer

(PN. Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Åmåls kommun. Beslut Dnr :8683. Åmåls kommun.

(PN. Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Åmåls kommun. Beslut Dnr :8683. Åmåls kommun. (PN Beslut Dnr 43-2014:8683 Åmåls kommun Bam.utbildning@amal.se Beslut för förskola efter tillsyn i Åmåls kommun 2 (8) ]syn 2v iförrskoleverksamheten i Åmåls komrrun har genomfört tillsyn av Åmåls kommun

Läs mer

Svar på kommunbeslut efter tillsyn av förskoleverksamheten

Svar på kommunbeslut efter tillsyn av förskoleverksamheten ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING BARN, UNGDOM OCH VUXNA BILAGA VP 2012 SID 1 (5) 2011-11-14 Handläggare: Göran Sjödin Telefon: 08-508 21 070 Till Stadsdelsnämnden 2012-12-15 Svar på kommunbeslut efter tillsyn

Läs mer

Svar på skolinspektionens föreläggande; skolformen

Svar på skolinspektionens föreläggande; skolformen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Peter Sunnanek 2016-08-31 BUN 2016/0652 0480-45 30 25 Barn- och ungdomsnämnden Svar på skolinspektionens föreläggande; skolformen fritidshem Förslag

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan. Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter

Arbetsplan Pilen handlingsplan. Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter Arbetsplan Pilen handlingsplan Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter Innehållsförteckning 1. Förskolans verksamhet och förutsättningar...3 2. Kvalitetsarbetet...3 3. Utvecklingsåtaganden...4

Läs mer

Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli juni 2016)

Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli juni 2016) Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli 2015 30 juni 2016) Förskolans namn. Huvudman. 1. Beskrivning av verksamheten En presentation av förskolan. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsrapport Förskola

Kvalitetsrapport Förskola Kvalitetsrapport Förskola Läsåret 2015/2016 Förskolans namn.. Förskolechef. 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av förskolan. Beskriv kortfattat organisation: ledning, pedagoger, arbetslag

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 2015-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade område läsåret 2015-2016... 3 Förväntansdokument... 6 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (45)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (45) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (45) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-06-02 158 Redovisning till huvudman av genomförda åtgärder på verksamhetsnivå efter föreläggande 2014 (BUN 2015.278)

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut Skolinspektionen 2012-10-10 Ulricehamns kommun komrmon@ulricehaita-i.se Rektorn vid Gällstads skola, Marbäcks skola, Tvärreds skola och Vegby skola maria.persson@ulricehamn,se Beslut för grundskola

Läs mer

Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan

Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan Utbildningsinspektion i Östersunds kommun Odenslundsskolan Dnr 53-2006:3324 Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan Förskoleklass Grundskola årskurs 1-5 Inledning Skolverket har granskat verksamheten

Läs mer

Förslag till arbetsplan för Bodals förskolas arbetsplan 2014-2015

Förslag till arbetsplan för Bodals förskolas arbetsplan 2014-2015 Förslag till arbetsplan för Bodals förskolas arbetsplan 2014-2015 Verksamhetsidé: Bodals förskola är en förskola för alla barn där vi tillsammans värnar om att ha en trygg, rolig och lärorik verksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen 2015-2016 Vision ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Ösbyskolan Rektorn vid Ösbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående grundskolan Ösbyskolan i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Utbildningsinspektion i Parkskolan. Inledning

Utbildningsinspektion i Parkskolan. Inledning Utbildningsinspektion i Norrköpings kommun Parkskolan Dnr 53-2007:1393 Utbildningsinspektion i Parkskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 3 Inledning Skolverket har granskat verksamheten i och besökt

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Hedeskoga skola Ansvarig rektor:jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Tillsyn av fristående förskolor ht-11 och vt-12. 12 fristående förskolor i Ängelholms kommun

Tillsyn av fristående förskolor ht-11 och vt-12. 12 fristående förskolor i Ängelholms kommun Tillsyn av fristående förskolor ht-11 och vt-12 12 fristående förskolor i Ängelholms kommun Målinriktat arbete vad gäller kränkande behandling Arbetar aktivt med att motverka och förebygga kränkande behandling

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION AV RESULTAT... 6 BEDÖMNING

Läs mer

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Landvetterskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen 2016-2017 Vision ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och

Läs mer

Dnr :4011. Skolbeslut för fristående grundskola. efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun

Dnr :4011. Skolbeslut för fristående grundskola. efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun 2010-04-20 Dnr 44-2009:4011 Skolbeslut för fristående grundskola efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun Skolbeslut Tillsyn i Potentia Education 2010-04-20 1 (2) Dnr 44-2009:4011 Potentia Education

Läs mer

Arbetsplan för Östra förskolan

Arbetsplan för Östra förskolan Bildningsförvaltningen Område Öst/Tingdal HT 2015 Arbetsplan för Östra förskolan Inledning: Östra förskolans arbetsplan bygger på de olika styrdokumenten som läroplanen, bildningsnämndens mål samt vårt

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2015:2186 Västanfors-Västervåla Församling Org.nr. 252004-0524 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Västanfors-Västervåla Församling 2 (8) Tillsyn av Västanfors-Västervåla Församling har genomfört

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut Rektorn vid Klagshamnsskolan och Strandskolan Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige Tillsyn i Klagshamnsskolan/Strandskolan 2010-07-01 1 (4) Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för grundskola efter

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2012-2013 1 Presentation Pedagogisk omsorg är en form av förskoleverksamhet som till största delen bedrivs i den anställdes hem och mestadels

Läs mer

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 2016-06-01 1 (14) Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 Inledning I skollagen beskrivs att varje huvudman systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248.

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248. Beslut Emmaboda kommun Förskolechefer i förskolan och pedagogisk omsorg Beslut för förskola efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping,

Läs mer

Tallbacksgården/Norrsätra förskolas arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse

Tallbacksgården/Norrsätra förskolas arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 20160823 Tallbacksgården/Norrsätra förskolas arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse 2016-2017 I Sandvikens kommun är världen alltid närvarande. Här

Läs mer