Handlingsplan för åtgärder Gnosjö kommun Barn- och utbildningsnämndens beslut Dnr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för åtgärder Gnosjö kommun Barn- och utbildningsnämndens beslut 2010-01-19 10 Dnr. 2009-00051 007"

Transkript

1 ( ) Catarina Stigson - HANDLINGSPLAN för ÅTGÄRDER till SKOLINSPEKTIONEN.pdf Page 1 Gnosjö Handlingsplan för åtgärder Gnosjö kommun Barn- och utbildningsnämndens beslut Dnr Skolinspektionen regelbunden tillsyn Dnr :2039 0

2 ( ) Catarina Stigson - HANDLINGSPLAN för ÅTGÄRDER till SKOLINSPEKTIONEN.pdf Page 2 INNEHÅLL: 1. Kommun s Förskoleverksamh et s Skolbarnsomsorgen s Bäckaskolan s Hillerstorpsskolan s Kulltorpsskolan s Åsenhögaskolan och Nissaforsskolan s Åvikenskolan s GKC s Vuxenutbildningen s

3 ( ) Catarina Stigson - HANDLINGSPLAN för ÅTGÄRDER till SKOLINSPEKTIONEN.pdf Page 3 Skolinspektionen regelbunden tillsyn i Gnosjö kommun Beslut (22) Dnr: :2039 HANDLINGSPLAN för åtgärder 1.2 Uppföljning av resultat avseende kunskaper, utveckling och lärande Kommunen följer upp och utvärderar kunskapsre sultaten i samtliga skolformer och resultatet av arbetet med omsorg, utveckling och lärande i försko leverksamheten och skolbarnsomsorge n. Huvudmannen är enligt skollagen och kommunallagen ansvarig för att utbildningen bedrivs i enlighet med författningarna och att utbildningen har en tillfre dsställande kvalitet. Enligt läroplanerna för den o bligatoriska skolan, förskoleklassen, fritidshemmen, (Lpo 94) oc h för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) har rekto rn ansvar för att eleverna når målen för utbildningen. Detta medför en skyldighet att kontinuerligt följa upp oc h utvärdera elevernas kunskapsresultat så att undervisningsmåloch metoder ständigt kan prövas och utvecklas i för hållande till styrdokumentens krav. När det gäller uppföljni ng av resultat av förskoleverks amheten och skolbarnsomsorgen framgår denna skyldighet av föror dningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. Tillsynen visar att kommunen följer upp och utvärderar grundskolans resultat avseende måluppfyllelse på de nationella ämnesproven i årskurs 5 och 9, behörighe t till gymnasieskolans nationella program och genomsnittligt meritvärde. Kommunen saknar uppföljn ing och utvärdering av elevernas kunskapsresultat i samtliga skolämnen i grundskolornas årskurs 5 i för hållande till de nationella målen. Vid samtliga int ervjuer på såväl kommun- som skolnivå nivå framkommer att skolorna generellt betonar vikten av goda resultat i äm nen för behörighet till de nationella gymnasieprogramm en och att andra ämnen i grundskolan, i varierande g rad, riskerar att bli eftersatta. I intervju med förvalt ningsledningen framkommer att kommunen har utvecklat ett övergripande system för uppföljning och utvärdering av kommunens och skolornas resultat i samtliga skolämnen, som framöver ska bilda underlag för bättre analys och åtgärder för ökad måluppfyllelse. Tillsynen visar vidare att det både på verksamhets- och kommunnivå saknas resultatuppföljning inom gymnasieutbildningen, vuxenutbildningen, inom den obligatoriska särskolan, gymnasiesärskolan, samt uppföljning av resultat av elever som följer ett in dividuellt gymnasieprogram. Uppföljning av resultat när det gäller skolbarnsomsorgen och förskolan av arbetet med omsorg, utveckling och lärande redovisas genom enkäter som i kvalitetsredo visningen främst berör hur nöjda föräldrar och barn är med verksamheterna. Någon uppföljning och analys och av dessa redovisas inte. Tillsynen av förskoleverks am heten visar i vissa delar en ojämn och varierande kvalite t och uppföljning av förskolans verksamhet är därfö r särskilt angelägen. Skolinspektionen bedömer att kommunen behöver vidta åtgärder för att följa upp och utvärdera kunskapsresultaten i samtliga skolämnen, skolformer och resultatet av arbetet i förskolan och skolbarnsomsorgen. ÅTGÄRDER: 1. GRUNDSKOLAN: En blankett kallad pedagogisk bedömning har lämnats ut till samtliga skolenheter på grundskolan där bedömning och resultat av elever nas prestationer i samtliga ämnen skall noteras. Utifrån denna sammanställning skall analys och uppföljning göras vilket skall delges i resp. skolas/enhets kvalitetsredovis ning tillsamman s med åtgärder för ökad måluppfyllelse i den lokala handlingsplanen. Dessa nya rutiner finns införda i den mall och manu al för kvalitetsredovis ningen som används i skolornas/enhe ternas kvalitetsarbete. 2

4 ( ) Catarina Stigson - HANDLINGSPLAN för ÅTGÄRDER till SKOLINSPEKTIONEN.pdf Page 4 Tidsplan: Läsåret skall detta vara helt genomfört. 2. GYMNASIET: För gymnasiet finns en motsvarande blankett för notering av elevernas resultat. Analys, uppföljning och åtgärder skall finnas beskr ivna i kvalitetsredov isningen. Ungdomsgymnasiet vid GKC kommer att tillsammans med Värnamo och Gislaveds gymnasieskolor att inom ramen för gymnasiesamverka n utarbeta nya och gemensamma rutiner för kvalitetsarbetet. Tidsplan: Läsåret skall detta vara helt genomfört. 3. FÖRSKOLAN och SKOLBARNSOMSORGE N De utvärderingsresultat som redovisas för förskolan och skolbarnomsorgen gällande bl.a. arbetet med omsorg, utveckling och lärande, s kall analyseras och följas upp och redovisas i kvalitetsredov isningen enligt mall och manual. Kvalitetsarbetet s mall och manual är redan under revidering. Tidsplan: Läsåret skall detta vara helt genomfört. 3

5 ( ) Catarina Stigson - HANDLINGSPLAN för ÅTGÄRDER till SKOLINSPEKTIONEN.pdf Page Normer och värden i studiemiljö och samvaro Kommunen ser till att det finns en plan mot kränkande behandling i enlighet med författningarna i varje särskild verksamhet. Enligt 14 a kap. 8 skollagen ska huvudmannen se till att det inom varje särskild verksamhet och varj e år upprättas en plan mot kränkande behandling med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebyg ga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av de ssa åtgärder som verksamheterna avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Vidare ska barn och elever vid den verksamhet för vilken planen gäller, enligt 2 för ordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling, medverka vid upprättandet, uppföljningen och övers ynen av planen mot kränkande behandling enligt 14 a kap. 8 skollagen. Av dokumentation och intervjuer framgår att i stort sett samtliga verksamheter saknar en egen plan mot kränkande behandling där varje enskild verksamhets specifika behov är beskriven utifrån en kartläggning och där konkreta åtgärder för innevarande år är uttryck ta. Vidare saknas då även en redogörelse för hur pl anerade åtgärderna har genomförts i efterföljande års plan. Det framkommer också att i de planer som upprättats har inte barn och elever för de verksamheter planerna gäller, medverkat och deltagit vid upprättandet, uppföljn ingen och översynen av planerna. Skolinspektionen bedömer att kommunen behöver vidta åtgärder, för att se till att varje verksamhet har en plan mot kränkande behandling som uppfyller lagens krav. ÅTGÄRDER: 1. De bestämmelser och riktlinjer som finns i styrdoku menten för likabehandlingsp laner och planer för kränkande behandling skall aktualise ras och varje plan skall i fortsättningen efter resp. rektors godkännande delg es utvecklingsle daren för uppföljning. Även nämnden kommer att delges planerna. Speciell tonvikt vid upprättandet av planerna skall läggas vid: * barns och elevers deltagande och medverkan i arbe tet vid upprättandet * barns och elevers deltagande och medverkan vid uppföljning av planerna * att varje enskild verksamhets specifika behov är beskrivna * att kartläggning av behoven är gjorda * att konkreta åtgärder för innevarande år finns b eskrivna * att beskrivning finns av hur föregående års åtgärder har genomförts Tidsplan: Läsåret skall detta vara helt genomfört 4

6 ( ) Catarina Stigson - HANDLINGSPLAN för ÅTGÄRDER till SKOLINSPEKTIONEN.pdf Page Tillgå ng till plats och tillgå ng till likvärdig utbildning Kommunen erbjuder den omsorg, den undervisnin g och de valmöjlighete r barn, elever och studerande har rätt till. Svenska som andraspråk Enligt 2 kap grundskoleförord ningen är svenska som andraspråk ett eget ämne med egen kursplan och egna betygskriterier och syftar till att eleverna s ka uppnå en funktionell behärskning av det svenska språket i nivå med elever som har svenska som modersmål. Rektor beslutar om undervisning i svenska som andraspråk ska anordnas för en elev. Vid intervjuer med lärare, elever och rektorer fram kommer att det råder osäkerhet på någrav kommunen s skolor när det gäller rutiner och beslut om undervi sning i svenska som andraspråk. Det är vidare oklar t om eleverna verkligen läser enligt kursplanen i svensk a som andraspråk eller endast får stöd i svenska. I kommunens uppföljning av kunskapsresultat saknas också en sam manställning över resultat i de nationella ämnespro ven i svenska som andraspråk trots att det vid intervjuer med skolorna framkommer att det finns elever som läser enligt kursplanen. Skolinspektionen bedömer att kommunen behöver vidta åtgärder så att svenska som andraspråk anordnas en ligt författningarnas krav. Elevens val Enligt 2 kap. 19 grundskoleförord ningen anges i timplanen ett visst antal timmar för elevens val. Undervisningen syftar till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett eller flera ämnen. Undervis ningen ska till sitt innehåll och sin inriktning vara förenlig t med målen i den kursplan eller de kursplaner som regeringen fastställt för det ämne eller de ämnen som utgör el evens val. Av läroplanen för det obligatoriska skol väsendet m.m., Lpo 94, 1 Skolans värdegrund och uppdrag, framgår att undervisningen i skolan ska vara ickekonfessionell. Tillsynen visar en variation när det gäller undervi sningen i elevens val. På ett flertal skolor erbjud s inte elevens val alls och på andra erbjuds aktiviteter som inte ger möjlighet till fördjupning och breddning i ett eller flera ämnen. Det framkommer också vid inspektionsbesöket vid intervjuer med elever att Livs-kunskap som ett elevens val, i en årskurs 8 på en av F-9 skolorna, av eleverna uppfattas som konfirmationsundervisning och att det är präster som undervisar. Rektorn uppger att ä mnet är en fördjupning i religionskunskap och samhällsorienterande ämnen enligt grundskolans kursplaner. Skolinspektionen har tagit del av skolans l okala kursplan i Livskunskap. Undervisningen genomförs inte till någon del av skolans egna lärare i samhällsorienterande ämnen utan leds av sex persone r vilka samtliga finns upptagna på hemsidan Kyrkor na i Gnosjö som konfirmandlärare ( ). På Gnosjö Missionsförsa mlings hemsida ( ) under rubriken Barn - och ungdomsverksamhet står vidare följande angående konfirmationsundervisning: Varje läsår har vi konfirmationsläsning i Missionskyrkan. Den är gemensam för alla frikyrkorna i bygd en och i år har vi ett nytt upplägg på konfirmationen. De so m går i åttan väljer livskunskap på elevens val und er två perioder och de två resterande har vi traditionell konfirmationsläsning i Missionskyrkan. Läsningen är alltså delvis på skoltid och delvis på fritiden i år. Skolinspektionen gör bedömningen att åtgärder behöv er vidtas så att alla elever erbjuds elevens val i enlighet med förordningen. Skolinspektionen bedömer vidare utifrån ovan redovisade grunder att åtgärder behöver vidtas så att undervisningen i elevens val är förenlig med läroplanens krav på en icke-konfessionell undervis ning. Skolinspektionen ser allvarligt på att undervisning en inte till alla delar är icke-konfessionell. Studiehandlednin g på modersmå let Enligt 5 kap. 2 grundskoleförord ningen ska en ele v få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. Vid intervjuer med elever, lärare, rektorer och för valtningsledning framkommer att flertalet elever inom grundskolan i behov av studiehandledning på modersmålet inte erbjuds sådan handledning. Rektorer och förvaltningsledningen är medvetna om detta och uppger svårigheter att finna personer med kompetens och/eller behörighet för att ge eleverna studiehandledning på sitt modersmål. Skolinspektionen bedömer att kommunen behöver vidta åtgärder så att elever får studiehandledning på si tt modersmål när behov finns i enlighet med förordning ens krav. Särskolans timplan Av 2 kap 3 särskoleförordni ngen samt bilaga 1 och 2 framgår den minsta totala undervisningstid eleve r ska erbjudas i särskolan. Vid intervjuer framkommer att det finns oklarheter om särskolans elever får sin garanterade undervisni ngstid i olika ämnen enligt den obligatoriska särskolans tim planer. 5

7 ( ) Catarina Stigson - HANDLINGSPLAN för ÅTGÄRDER till SKOLINSPEKTIONEN.pdf Page 7 Skolinspektionen bedömer att åtgärder behöver vidtas för att säkerställa att eleverna i särskolan får sin garanterade undervisningstid i alla ämnen enligt de n obligatoriska särskolans timplaner. Särskolans kursplan Av 1 kap. 5 skollagen framgår att för barn och ungdomar som inte kan gå i grundskolan därför att de är utvecklingsstörda finns särskolan. Av 6 kap. 1 sä rskoleförordning en framgår att särskolans kursplane r gäller för en integrerad elev. Vid intervjuer med lärare framgår att kursplaner oc h kursmål från grundskolan och den obligatoriska särskolan blandas, så att det är otydligt efter vilken kurspl an integrerade särskoleelever undervisas. Skolinspektionen bedömer att åtgärder behöver vidtas så att det blir tydligt efter vilka kursplaner el ever undervisas. Gymnasiesärskola n nationella program Enligt 6 kap. 10 skollagen ska varje kommun erbjud a de elever som bedömts kunna gå på ett nationellt program ett urval av olika program. Inspektionen har uppmärksammat att gymnasiesärskolans elever inte erbjuds nationellt program. Skolinspektionen bedömer att kommunen behöver vidta åtgärder så att gymnasiesärskolans elever även erb juds nationella program. ÅTGÄRDER 1. Svenska som andra språk (SVA) Nya rutiner för fördelningen av resurserna till SVA-undervisningen ska införas utifrån en likvärdig diagnostisering och behovsinventerin g. Samtliga skolor skall redovisa elevernas resultat i Sv och SVA utifrån den kursplan eleverna läser. Tidsplan: Läsåret skall detta vara helt genomfört 2. Elevens val * De ämnen som erbjuds vid Elevens val skall syft a till att fördjupa och bredda elevernas kunskaper i ett eller flera ämnen. * Det ämne som kallats Livskunskap och som skolin spektionen ansåg vara konfessionell undervisningen upphör från och med * Om ämnet Livskunskap kommer att erbjudas eleverna inom Elevens val-ämnet till läsåret 2010/11 eller senare skall ämnet i innehål och inriktning vara förenligt med målen i kursplanen och därmed vara icke konfession ell. Tidsplan: Genomfört Studiehandledning på modersmål * En inventering av behovet av studiehandled ning i de förekommande modersmålen vid kommunens skolor är genomförd. * Inventeringen ligger som grund för ett äskande a v medel till utökad studiehandledning från BUN till Kommunfullmäktige (BUN-beslut ) * Annonsering kommer att göras inför vårterminsstarten 2010 för att kunna anställa lämpliga lärare. Tidsplan: Start vt -10. Genomfört till läsåret 2010/2011 6

8 ( ) Catarina Stigson - HANDLINGSPLAN för ÅTGÄRDER till SKOLINSPEKTIONEN.pdf Page 8 4. Särskolan / timplan - garanterad undervisningstid De särskoleelever som går i en särskolegrupp följer särskolans kursplan. Elever som är integrerade i grundskolan får en indi viduellt anpassad kursplan som beslutas av rektor. Detta beslut skall i fortsättni ngen vara skriftligt och kommuniceras med berörd personal och föräldrar. Tidsplan: Start vt -10. Genomfört till läsåret 2010/ Särskolan / kursplan De elever som är inskrivna i särskolan skall läsa e nligt särskolans kursplan. Ansvaret för att detta har rektor med uppföljning a v särskolesamord naren. Tidsplan: Start vt -10. Genomfört till läsåret 2010/ Gymnasiesärskola n / nationella program Elever vid gymnasiesärskola n skall erbjudas natione lla program. Erbjudandet kommer i först hand att omfatta industri- och mediaprogram men. I den planerade gymnasiesamverka n med Värnamo och Gislaveds kommuner kommer fler nationella program att kunna erbjudas. Tidsplan: Genomfört till läsåret 2010/2011 7

9 ( ) Catarina Stigson - HANDLINGSPLAN för ÅTGÄRDER till SKOLINSPEKTIONEN.pdf Page Resurser Rektor, lärare och övrig personal i kommunen har utbildning för den verksamhet, respektive undervisning, de i huvudsak bedriver. Enligt 2 kap. 3 skollagen är kommunen skyldig att använda lärare som har en utbildning avsedd för den undervisning de i huvudsak bedriver. Vid tillsynen framkommer att de mindre F-6 skolorna i kommunen, har lärare som ansvarar för undervisning i ett flertal ämnen bl.a. naturvetenskapliga ämnen, b ild och musik, men saknar utbildning för att underv isa i ämnena. Skolinspektionen bedömer att åtgärder behöver vidtas så att skolornas pedagogiska personal har utbildning för den undervisning de i huvudsak bedriver. ÅTGÄRDER: * Vid nyanställning av personal skall behörigheten för olika ämnen i en tjänst ges särskild prioritering. * Personalens kompetensutveckl ing skall inriktas mo t behov av utökad behörighet där så erfordras. * Riktlinjer för hur stor kompetens och utbildning som erfordras för undervisning i olika ämnen och årskurser skall tas fram efter samråd med Skolverket Tidsplan: Kontinuerligt arbete framöver med start läsåret 201 0/11 8

10 ( ) Catarina Stigson - HANDLINGSPLAN för ÅTGÄRDER till SKOLINSPEKTIONEN.pdf Page Kvalitetsarbete Kommunen bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete, det vill säga planerar, följer upp och utvärderar sina verksamheter samt tar tillvara resu ltaten och omsätter dessa i å tgärder för att förbättra må luppfyllelsen. Huvudmannen är enligt skollagen och kommunallagen ansvarig för att utbildningen bedrivs i enlighet med författningarna och har en tillfredsställande kvali tet. Enligt 1 kap. 12 skollagen ansvarar huvudman nen för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag och de bestämmelser som kan finnas i annan lag eller förordning. Rektorn ansvarar enligt läroplanerna (Lpo och Lpf, avsnitt Rektors ansvar) för a tt skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande til l de nationella målen. Skolverkets allmänna råd och kommentarer Kvalitetsredovisningen, sid. 10 anger a tt kvalitetsarbete ska bedrivas på huvudmannanivå och i verksamheterna. Vidare ska huvudmannen skapa förutsättningar för verksamheten att kunna nå de nationel la målen och avgöra vilka resurser som tilldelas dem. För att förbättringar ska bestå och kvaliteten höja s behöver utvecklingen följas över tid. Den skriftliga kvalit etsredovisningen är ett verktyg för att regelbundet stämma av hur långt verksamheterna kommit i det löpande förbä ttringsarbetet. Huvudmannen har det övergripande an svaret för att enheterna bedriver verksamheten och utbildningen i enlighet med författningarna inom området. I Gnosjö kommun har barn- och utbildningsnämnden fa stställda lokala mål i sin verksamhetsplan. Dessa mål är vägledande för alla verksamheter och ska följas upp och utvärderas. Varje enskild verksamhet har utöve r detta även utrymme för att i sitt kvalitetsarbete verka f ör angelägna egna utvecklingsområden. Det har vid intervjuerna och av dokumentation framk ommit att det saknas system för ett aktivt och kontinuerligt kvalitetsarbete i de flesta verksamheterna. Kvalite tsarbetet begränsas oftast till en utvärderingsdag vid slutet av terminen eller läsåret och flertalet intervjuade lä rare ser inte kvalitetsarbetet som angeläget verkty g för ökad måluppfyllelseller verksamhetsutvec kling. Sammans tällningarna som de olika verksamheterna gör och so m blir underlag för kommunens kvalitetsarbete blir dä rför främst beskrivningar av aktiviteter eller åtgärder under det gångna året. Det görs ringa jämförelser eller a nalyser över tid som underlag och stöd för strategi ska lokala och övergripande kommunala beslut. I kommunens kvalitetsarbete saknas viktiga målområd en när det gäller kunskaper. Här saknas t.ex. gymnasieskolans måluppfyllelse, resultat i förhållande till målen i årskurs 5 och den obligatoriska sä rskolans måluppfyllelse. Detta krävs för att garantera likvä rdighet i utbildningen och för att identifiera ämne n och områden där måluppfyllelsen behöver förbättras. Tillsynen har visat på variationer i kvalitet och resu ltat i verksamheterna. Det är dessa svagheter som ska identifieras och där efter uppmärksammas i ett kontinuerligt kvalitetsarbete med åtgärder för högre måluppfyllelse och för verksamhetsutveckling. För att kommunens övergripande kvalitetsarbete ska ge spår i verksamh eterna behöver resultaten således analyseras på alla nivåer i systemet. Skolinspektionen bedömer att åtgärder behövs för att kommunen ska få till stånd ett mer konkret, kontinuerligt och för verksamheterna angeläget kvalitetsarbete med klar och tydlig koppling till de nationella målen, för att identifiera och prioritera de mest angelägna utveck lingsområdena i kommunen. ÅTGÄRDER: * I den reviderade manualen för kvalitetsarbetet sk all framgå hur kvalitetsarbetet kan göras mer systematiskt och kontinuerligt för att bl.a. id entifiera svagheter. * Kvalitetsarbet et skall utgå från de utvärderingar och analyser som görs av styrdokumente n och de nationella målen. Utifrån resultaten från de ssa underlag skall utvecklingsområden identifieras och prioriteras. * Analys av utvärderingsresultaten skall göras såväl på verksamhetsnivå bland lärarna som på enhetsnivå och kommunnivå och redovisas i resp. kvalitetsredovisnin g * I den kommunövergripan de kvalitetsredo visningen ska måluppfyllelse och resultat redovisas för samtliga verksamheter enligt skolorna s/enheternas redovisade utvärderingar. Tidsplan: Start vt -10. Genomfört till läsåret 2010/2011 9

11 ( ) Catarina Stigson - HANDLINGSPLAN för ÅTGÄRDER till SKOLINSPEKTIONEN.pdf Page Kvalitetsarbetet dokumenteras i en kvalitetsr edovisning som uppfyller förordningens krav. Enligt 1 förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. ska varje kommun, varje skola som ingår i det offentliga skolväsendet, varje kommunalt bedr iven förskola och varje kommunalt bedrivet fritidshem årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderi ngen av verksamheten. Kommunens kvalitetsredovisning ska omfatta såväl kommunalt bedriven skolverksamhet som kommunalt bedriven förskoleverksamh et och skolbarnsomsorg. Enligt samma förordning 2 ska arbetet med kvalitetsredovisning främja kommunernas, skolornas, förskolornas och fritidshemmens kvalitetsarbete och därigenom bidra till att förverkliga utbildningarnas nationella mål. Kvalitetsredovisningarna syft ar även till att ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse. Barn och vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet och elever ska medverka. Tillsynen visar att alla verksamheter, sånär som på en skola som inte upprättat kvalitetsredovisning s edan 2006/2007, upprättar kvalitetsredovisningar, men at t de har brister. Redovisningarna visar och analyse rar t.ex. i begränsad omfattning skolornas kunskapsresultat, är främst verksamhetsberättelser, det görs sällan jäm förelser över tid så att verksamheternas utveckling kan anal yseras och barn, elever och föräldrar medverkar sällan vid framtagandet av kvalitetsredovisningarna. Till följ d av detta har kommunens kvalitetsredovisning liknande brister och beskriver inte heller vare sig resultat i relat ion till nationella mål eller resultat av de priori terade mål som kommunen tagit fram. Den obligatoriska särskolans och familjedaghemmen s verksamheter är inte alls omnämnda i kommunens kvalitetsredovisning och det saknas generellt tillräcklig uppföljning av övriga verksamheters arbete o ch resultat. Enkäter är redovisade i kvalitetsredovisningen krin g trivsel och trygghet i förskola och fritidshem, m en det görs inga analyser av sammanställningarna. De kommunalt prioriterade inriktningsmålenär vidlyftiga och även de saknar koppling till underlag och analys för ökad måluppfyllelse. Begränsade underlag och som följd av detta bristande kunskap om variationer i måluppfyllelse skapar sämre förutsättningar för hur organisationen ska utformas, resurser ska fördelas och vilka utvecklingsområden som ska intensifieras. Kommunen tappar därmed också en viktig indikator för styrnin g och kvalitetsutveckling. Representanterna för barn- och ungdomsnämnden uppger också vid intervjun att de saknar överblick och samlad bild när det gäller kommunens måluppfyllelse och resultat. Det framkommer vid tillsynen att en ny mall för kvalitetsredovisning ska användas från 2009 som bättre ska visa resultat och bedömningar av i vilken utsträckning de nationella målen förverkligas så att kvalitetsred ovisningarna kan bli ett bättre verktyg för ökad måluppfyllelse. Skolinspektionen bedömer att kvalitetsredovisningar na i kommunen behöver utvecklas ytterligare för att till alla delar uppfylla förordningens krav. ÅTGÄRDER: * Den mall och de manualer för kvalitetsarbetet som finns utarbetad skall följas av samtliga skolor/enheter. * Samtliga skolor/enheter skall kontinuerligt följa upp de nationella målen som finns angivna i Läroplanerna. * Analys av utvärderingsresultaten skall göras såväl på verksamhetsnivå bland lärarna som på enhetsnivå och kommunnivå och redovisas i resp. kvalitetsredovisnin g. * Analysen skall utgöra grunden för prioriterade åtgärder för ökad måluppfyllelse. * Kvalitetsredov isningarna skall tydliggöra kopplin gen mellan utvärderingar och beslutade åtgärder i arbetsplanerna. Tidsplan: Start vt -10. Genomfört till läsåret 2010/

12 ( ) Catarina Stigson - HANDLINGSPLAN för ÅTGÄRDER till SKOLINSPEKTIONEN.pdf Page 12 ÅTGÄRDSPLAN till Skolinspektionen Gnosjö den Dnr :2039 Regelbunden tillsyn vid förskoleverksamh eten Handlingsplan Verksamheten i kommunens förskolor främjar leken, kreativiteten och stimulerar till ett lustfyll t lärande och en allsidig utveckling i enlighet med läroplanen. Förskoleverksamh et Styrdokumentens mål och krav uppfylls huvudsakligen Enligt förskolans läroplan ska verksamheten i försk olan främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och s tärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Av dokument och intervjuer framgår att det finns variation mellan kommunens förskolor när det gäller verksamhetens innehåll och utformning. De flesta förskolor har en verksamhet som är både lustfylld, kreativ oc h ger en allsidig stimulans. I några av förskolorna är verksamheten dock mera ensidig oc h det saknas den variation som läroplanen anger som ett krav för god måluppfyllelse. Här beskriver personalen vikten av utevistelse, barns behov av trygghet men samtidigt också de olika hinder som finns i form av exempelvis barns olika vistelsetider och personalomsättning. Skillnaden i förskolornas pedagogik framgår också av föräldrarnas beskrivningar av verksamheten där föräldrarna menar att det, i någraförskolor, läggs alltför stor tyngdpunkt på pyssel, gullande, att utevistelsen saknar pedagogisk planering och att verksamheten inte utmanar och stimulerar barnen s olika förmågor. Skolinspektionen bedömer att kommunen behöver vidta åtgärder för att se till att alla barn i kommunens förskolor erbjuds en verksamhet som är i enlighet med läroplanen. Åtgärder / med tidsplan för genomförandet: Lägesanalys för hur Lpfö används i verksamheten är gjord nov -09 Att leda och utveckla pedagogisk verksamhet / Växj ö universitet kurs för 22 förskollärare. Vi planerar utbildning och implementering av försko lans nya läroplan I de möten, medarbetarsamtal, pedagogiska caféer mm. där rektorerna möter personalen, kommer läroplanens uppdrag och må lyftas fram och följas upp. 11

13 ( ) Catarina Stigson - HANDLINGSPLAN för ÅTGÄRDER till SKOLINSPEKTIONEN.pdf Page Läroplanens må l anger inriktningen för verksam heten i förskolan. Förskoleverksamh et Styrdokumentens mål och krav uppfylls huvudsakligen Enligt läroplanen ska målen ange inriktningen på förskolans arbete och därmed också den önskade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Det finns en variation mellan kommunens förskolor m ed avseende på hur läroplanen styr inriktning och innehåll i verksamheten. I fler talet förskolor är läroplanens mål väl förankrade och ligger till grund för en variera d verksamhet som syftar till att utveckla mångfalden i barns förmågor. Här kopplas också utvärderingarna tydligt till målen i läroplanen. I andra förskolor är läroplanen s mål mindre styrande för verksamhetens form och innehåll. Här visar både int ervjuer och dokument på en verksamhet som inte utgår ifrån en analys av läroplanens mål, vad barnen i gruppen har behov av eller är intresserade av. I föräldrain tervjuerna ges också exempel på förskolor där den pedagogiska verksamheten saknar den mångfald och variation som läroplanen anger. Skolinspektionen bedömer att kommunen behöver vidta åtgärder för att se till att alla barn i kommunens förskolor erbjuds en verksamhet som tar sin utgångspunkt i, och omfattar, läroplanens alla målområden. Åtgärder / med tidsplan för genomförandet: Förankra läroplanens må l och lyfta fram dessa skriv ningar i arbetsplanerna och kvalitetsredovis ningen. Arbetet ingå r som en del av utbildning och implementering av den nya läroplanen

14 ( ) Catarina Stigson - HANDLINGSPLAN för ÅTGÄRDER till SKOLINSPEKTIONEN.pdf Page Verksamheten i kommunens förskolor utgå r ifrån barnens behov, intressen och å sikter. Förskoleverksamh et Styrdokumentens mål och krav uppfylls huvudsakligen Enligt 2 a kap. 3 skollagen ska förskoleverksamh e ten utgå ifrån varje barns behov och läroplanen uttrycker att verksamheten ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter och att flödet av barn ens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet. Intervjuerna visar att flertalet förskolor arbetar helt i enlighet med skollagen och att verksamheten bygger på barnens tankar och idéer som tillåts påverka innehållet och planeringen. I personalinterv juerna framkommer dock att det varierar mellan förskolorna i vilken utsträckning barnens olika beh ov och intressen påverkar verksamheten. Föräldrar ger också uttryck åt att pl anering och aktiviteter, på några förskolor, mera styrs av inarbetade rutiner och i f örväg planerade inslag där barnens behov och intressen sällan avspeglas. Skolinspektionen bedömer att kommunen behöver vidta åtgärder så att samtliga förskolor har en verksamhet som utgår ifrån barnens erfarenheter, behov, intressen och åsikter. Åtgärder / med tidsplan för genomförandet: Förskolans utvecklingsgrupp (personal och rektorer) har i sitt uppdrag att ta fram lämpliga föreläsare för kompetensutveckl ing för all personal, om hur förskolan kan öka barns delaktighet i verksamheten. Arbetet har på börjats ht 09. Diskussioner med personalen har medfört att läroplanens må l och uppdrag lyfts fram i det dagliga arbetet och synliggörs för föräldrarna. Detta arbete kommer att fortsätta och utvärderas med en enkät mars Stärka förskollärarnas roll och uppdrag genom kompe tensutveckling. 22 st förskollärare läser Att leda och utveckla pedagogisk verksamhet på Växjö universitet. Ht-09 vt

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET

Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET Vi vässar pennan Skolinspektion för kunskap och kvalitet 1 InnehåLLsFÖrteckning Förord 4 Bilden av sexårsuppdraget 7 Skolinspektionen har

Läs mer

Huvudmannens styrning av grundskolan

Huvudmannens styrning av grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2015:01 Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus Skolinspektionens rapport 2015:01 Diarienummer 400-2013:2398 Stockholm 2015 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012 Kvalitetsrapport Barn och elever i behov av särskilt stöd februari 2012 Kommungemensam förskola och skola Utvecklingsenheten Inledning... 3 A. Tidig upptäckt resultat och organisation... 4 Skriftliga omdömen...

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10. Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling?

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10. Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10 Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? Skolinspektionens rapport 2010:10 Diarienummer 40-2009:1773 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Skolinspektionens rapport 2010:15 Diarienummer 40-2010:71 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan

Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan Karlstads kommun Mars 2012 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Karlstads kommun har gett PwC i uppdrag att granska barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd i skolan. Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin

Barn i behov av särskilt stöd i skolan. Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin Barn i behov av särskilt stöd i skolan Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Linda Eriksson GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete (SGSAEP), 33:2012 Examensarbete,

Läs mer