Ilii:,.j.ir, Heclen.rind j Ja'n irlandska sagor: rtlr f ds jijns. saela

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ilii:,.j.ir, Heclen.rind j Ja'n irlandska sagor: rtlr f ds jijns. saela"

Transkript

1 Ilii:,.j.ir, f'lasjon, son figiter i nordhiirnet a./ Jd.ntland (en liien del av sjdn fa]ler inon ingemanland), iir niistan f en mi I J.5.n6. SJdn avliruler genollr IfAsiden tlilrfjiill. s jbiilven ocir tillhijr.lngermaniii ver!:r J ].ooomrad.e. Den har en yta av 112 kn- i 266 d h; BS m djup v:d Svartudden i s jdls :ltcijstra de}. I slutet av 18)0-tafet bbr' jadir nan en ulgrdvning (s ji.tsi,nknin;r) av I'lAsj<in vid FlAsiijAn. f'dr'etaget, som stannade av omkting 1810, blev ef:errtii,'len ubarr resultat. trr 1947 reglerades Fl6siijn j',;r krallandamll. Sjr,n fdrtorade nu miin{:ia skiinhetsv: den. Ikaf tbola{let gjcrde cne.j lertid en fin affar. Son ett plaster pa saren 6'te: g6r var;e Ar till l'llsjiibyrden en.lilerl sumrna pengar' son avsdlts till fonden : F16s j i;ns reg]ering. Denna betydande rr lap r liinds!ia" r.inds jd (eril l.ienzbn kallas l'1asiijn pa lapska fdr Blaver) har jiinri'drelsevis sni t.i Lr f lijden: FAnAn, irallan, Gi s smansvat tnen ' Ring' vattnet ach Jarilyattnet. I5n6rr har s-.n k:illa i Stensjtin neliarl Si;ensiij- och Svanafjiillet och FallEn upi,rinner i trakterna av Svanljden. Infdr I,15sjbns r.egler:ing gjordes arkl.rlogiska rlndslsok:,j-ngal. Dessa vis?,: att niinnisko:r: tillhrrande ot L strijvande jii6ar- och f ieka,'f olk li ngt till.baka i tid, haft sina boplalse:r vid tr'l.1s jrins strd.ndcr. I mitten av 19to-taLet {ljordes e:,1 jr.'"rertsanr :;:idflynd (Ldvbergark j-tj,.r, ) i k;vb' ga. Skid.an upptlj,cktes i sanden eft,:r s,r.rndlinje-'n. ijeri :rnses lre'rrijra fr&n iider nell.an 1C00 f Kr oci: 1OOC t- I{r.,.ikitlflr'rdei lir yt tcrligaxe ett bevis fijt att nal niskor futnits vid llasiijn j en avlails'rn forntic. Gustav I{ederrvilci Erikssorr, s,-.n p; '1880-tal-et vaxse upp pe Kvarnede'i i Gubb}idger vid lllasjon, har i sitb frjrialtalskap med oforllhneli.g naturillii.dj e och inlevel' se skildrat deniia. sili och rnanriir:korna pd des: str:inder. SA hii.r skriver Heclen.rind j Ja'n irlandska sagor: rtlr f ds jijns saela I sjdns djup spegladc s j a_l byeden. Och 1,! ress!:irander irar rnan fullnit hatdart vid vars eldar sagof o1l';ct L'e:rriulade :r ill;j. si-'.1ox. Fl6sJdn d,r nordhijrnels sis la t,eslag. PA kari;an liknar den en pi, siiian sdvande och fii ''terna i fo[-'i.c:r. Detra valle,'dra " verns och utterns farred, inne,n den blev gen den bofasta bondens fiirdv.ig eret o!x. nan. ned dcir ena armen till huvudgald hade ocksa fdrst varit sjiif&gelns, bii. renens ielt lappens vinterstrekr sliutl I sdder ocl: uorr d,r r.lenn:l sjd inranad a'r' blanande berg, i 6ster d'r det flacktt sluttande Land - oavblutet sluitande rrec till?o;lellhal'et. I vaetet hujar sig ' breda Gisnusliiset, ser;, i,j.dsjb- och llarrsiribergen, ijllxton deerea der, 1.6.nge fjitll.iiastuniskedjaj}: Iiska-, och lla]'sfiall.

2 Annu i.ralr.ini,cn kulr.ua L ljiiglr., \.ilka sku,,,;i3:ol oolr I juanyiinscr sonr skif la i hijgson' narnatten ijver clenna sjd och bygderna oii dess strrindcr, nj.r rnidnattsolen smid, gu]dhallor pl de violetl,a j:jil, 1en och iiiir:iins, tr'anans och tr'eill&ns brus stiger och sjunker i stii ho[en, medan ]axen sij cker upp sin ryggfena och ristar sit raka Lornj'rke i.lclr blank$varla ylarr,,,.ir-or.rnen flyger pa sma_ta vingat" milt e ter sjdn upp till Sjoandan e.ller de flskril;a Glsnusvattnen, och medan gbken sjunger som pa beting j. alla./aderstrecl:. nj" liknar denna dal narmas t ett bre soligt leende, fdt att lnom kort - ntir h<jsten nafkas ned fia-llstorm - l-ikna ingenting anr}.l.t ir.n vad den.j:: tunnle Lp-LaLsen fiir ett rasande veder. Under det g&r sjdn i s k j ox i,d,rmarna, si- atl inte ens den djirrvasle ge-l sig ut i bat. Ndr s& denna vilda hljststorm fullbordat sitt avkylningsverkr avlijses den av e: vis stiltje och en dislma t:it och grtl sont u1l, tills den riktiga vlnterkdlden kornrner och liigger isbryg,.pn pl en enda natt. SA bijr.iar vinbernr och niir vd.sta: da glr l6s, di.nar den sonr askor, tjuter i knutarna och fijr med sig kilorneters langa sntifj.ng efter s ji>n. D2 ville inbe ens giirdshunden sticka nosen utom dijr: och folk gtir gitrna dagen till en rrkojdagrr' Iagar skor och sldjdarr rdker pipa och berai b tar on nii.got lilcnande ovader fijr rni.nga 3r sedan, men ocks3. om annat fdr den delen. Tilf exernpel om hur det gick tili under cien stol:a Gismusf -loden da kyrkjorden mafdes. let skedde viil i Jolns j:itlekvarlar el. ler l{ansl(e diir Jogdaberg och Vaxga ll8g, varest de viildiga virvlarna dir gingo. Medari Liden s"od stilla fiirde floden demjolfina sanden i,iil ett klip re v vid siuns mitt' der den fann ett gott ftist, och byggjde detta hijga sandrljs fcir komnande tiders behov av god bosattning, gor kornjord och en of:;rlilinelig gravplabs med rninst tio meter djup sand. Halrom talade ocks& frantidsordet - av vem och ntir det fdrst :lev sagt visste ingen - atb dtr sl.'u.l-ie nesbararnas freidade Sttlingar koruna atl, anlagga sitt eista rastste lle. Hur levnailsglad deras ungdom an varr hur dyster deras ilder' domn blev i skuggig vra, skulle de alla sanlas dd,r til} frid och vila fra.n starrmyrslai,t och nnij rtf iske, I rll.rr i siekas tjdi;tinglr och siknd,{;r frsn 'rfi.lsparrt och vatl,ilrdt, fr3.n stenig fii.bodstig och nibbskoslit. Ordet slog in. Ty vad tiden }ed byglr'de man kyrka hiir och anlade gravplats i d' hdga asplunden ute pa niiset, ett tridsamt or:h vackert raststr.ll.e tj.11 domedas Och hit <trog s& den ene inesbd.raren ef 1,e1' den andre,!i soxlnarerr i suliicker sni pa vj.nter:n i 1&ngs1ij.de, och klockorna hdfsade iii:;,1 slia lika: Sa fij11o tijnmarna omsider ur din hand' cl& var leva iijr dig ei langle n&n frdjd' D5 krijp du stilla till vila i vitan sa'nd' vislrerl-isen saknad men a1 l.s inbe siirjd. ocks& en a-nnan fdrutsagelse hade blivit uttalad men nis teur helt och h&llet gi, diirfdr dtt tien rdrt sig orn en frarnlid sorn ingen hafl ul,sikt a1,t fit uppleva. 0 att minnas och fijxmedfa ett frarntidsord, s ottt valken Sktinkte stunden hopp elle: satte langnjdlk i farfars koppr var lnte m'jcian v6'rt. NAgot hade i alla fall silr)rat 11e onr Liden, och sonliga menade, att den son u talade detla ord var en utflyttad ki l, i elbr-irare, den fdr'ste rlibon i Silieasenr a"n tiautr kal-lad Norderirsen. let var err stolt jord.drott i getb&rsjacka och sk byxor, sorn sl.g; pr.ccis se llnat in i f Iar,i;iden som ha,ns hd grnod strackte sig 6v tid octr run. Andra hiillo fiir:e, att denne framtidsskedare var den sagoomspunne mesbararen som fijrsl sfog eld il s.-i:ins scidra strand och kallade st:i1-let I{dgsa t(anske }ldgsiitra el1er H;j59nas ell er nl,:lot anna.b nann son passade landskapet. EmelLertid veta d.e iildsta kyrhbiickerna berritba, att byn en gg.ng hette Sdderhd' gen, fast den omsider fi.ck ett anriat namn av de mera fantasifulla bdnderna no ian'sj6n, titl fdljd av att en klippa ute p5- dei; hd ga nlisct liknade tva gubba

3 som sutto oolt vi Iade med var sirr llle:i bdicii.!!d ry{l:ier1. Enellertirl hade sorn sagl rrigra detaj.jr:r sipprab genom tidens silduk. S&l,unda skulle en gln.g i kom;nande daejar en sd.llsam hdsl ned hovar av jiirn och glddar de dgon trava fcirbi ijstra -ndan av sjijn. l)en skulle frueta eld och trava tol naverskomil i timnran, aldrig skumrna av svett eller trdttna. Dessfdrinnan kor mo ljkviil mesbdrarnas d.lt.lngar ali. f: ctt siort, ovanld.t arv efter sina saf fiider - s l omattl.lgt stort att det skulle fdrefalla dem outtdrnligt. I ett vi palats pa naset, dar kyrkan stod och dir nan salunda begravde sina dijda' sku l-e det fdtsta arvskiftet,.ga rum, varp3. alla elvalc och vattendxag varje 'ra.r hundra 6r slculle komna :rl t, l Iyta av 1ryI1.enguLt tirnrner, son sakta nen sd,kert fldt vidare ned til-l kusten. Nord.an sjdn skulle rnnnga dukti6a s 'lm:in j'ijdas ' medan f oll'-et i byn p& sddra stranden sku1le bli si sattrringskirt, att hellre iin det lbrsdkte hitta p5 en angenen 16gn skulle det sae,a tio oangenii.na s arutingjar. Ddr skulle vidare alll finnas en eller ett par Srbbar som sttrldigt sprungo i byn' tittade pa a]lt, gycklade med allt, kriliserade ar,lt, men sorn s j;ilva aldrlg skulle kornrna att gijra n2.got soitr andra kunde kriijsera eller gilla. le skufle vara de enda fu] komligt lyckj,iga manniskorna' tacksannma fijr varie dag son gick' och for varj ny funeteelse de fingo titta pe' skzimta om cuh skrabta,t. Men i sjdns djun speglade sig iry;$en. i iorden p& dess strdnder fann man stundom hdrdal, pii vilka sa6ofolkel h:r.lstrade sin fisk och vid vals eldar d sutto och berr,il.tade si,r silgor. i)! siiins botten fanns val ocksa e!t och ann utdver den benliarpun man fick uprr i ett notvarp en gang, fast det iir och sk: kanske b]l furdol t.rl SJijar kan upplevae pl mln;t;a olika sd.tt. le i.r inte bara vattensamlingar i Ie sfapet eller cis, erner j;.ir' fl,..noms tr-i,nrnl nf i av vatlen frin backar, Aar och d.lu"1. S5Oar: iir: nycket ner. i;i riven I"lis jijnr iir ^som -.angstrackt med nds, uddar och vilar. Ute;e $jjn ett JXtar hoinra.r:, negra s'r.ora' och skd.r iiven pa djupe varren. sjdn kan li3ga turkosbl.i i vindsti lla, solvarma somnardaga}, nen nar hdststc ri"t. ur"p"r in cver bygden frin f jtt.len i vaster rullar vitskummiga vagor i en o.indlig rad bort iiver sjdn. Sen, di kijlden lagt sin lsblo' rdrnar siijns ir sa att dei g];er cko i l-'er:,gen s'jde-r'ut, son det all Lld Siort i kal-la' stiarnklu ra vinternri bter. Denna stora sj6 inger respekt, al-fvar nen d,veir gld.dje, ro och vederkvickels r1&sjdn ;ir dven on fin fisksjj' r synnerhet har nan h;ir: fiskat rdding pe n:i1 i rgangs iiidenrr dvs ;;er hd s 1,en u ie pil slclren. Sikf iske med not var brukligt rt dan i bdrjan av 170()-talet, ocl:sir ti'dlgare. lrc 1775 skriver A Hulpelrr i sin beskrivrring rrn Jilmtl-and ai:t i!'lasjdn finns det rrgod sik, s+"r' ri ""rtr,olik', och laxiiring,,. I gingna lider. di. skirrderr slog fel gav fisket l sidn ett Scti tillskott ti11 fddan fijl I'o1l'rr:i; vict tr'}&'s jiin. Viigld s t land tr']&s j6bygden var l:inge.-.tl vdgl i-i s l, J and. I s jii.!r och ef tex vali,enf eder anvdr sig airfi;r manni:jkot:na av l-,ii tar: rl, I rinrl dc L val: rn;; jligt' 0f tast f ick de em tertid ta si i fnam nillais p! olranade sligar med bldtkiin8or pa fbtterna och mesen pa rv8,'et.. Landtransporter somrnat:tid var,{anske det af.lra besvd.r}igaste. Jltt bekynmer var att frakta avlidna til.l kvrkan j itr;ini. lln sadan resa' som flisrdes rled sliipa efter hast, kunde ta iler:a dafjar^.i a;rsrrrak. Iijrst urtder 1800-tal-et bij: Sade rnan mera atimcnt f or.b;i, ii ] stiilal'ira. i'ie I. an rtlaneset och strijrn' ijver Al irattnet, f e4cle seclan liingt ti llbaiia e. :ingstig'iitigen' son gick over de tol aste markerria, byg.tdes ir lttlo-l:i.1 et olrr Lj11 gr.rlg.l.erl. Ontkri-ng var man e

4 4 Ji1n61L korlrrre ri JLL lu(lcri; rrrrrllllr ll luttrjr uiil lilu LrorL pti ilokot'ti. Utrrlor rrrlten a 'l8oo-l,a]et.lii 1, rrran avelr liu.';l i-r ul)p er! l'jkli4; ridviig me-llarl l,ijvberga och Strdrn. Vid derr {, idett rus [..t.tlc trrit,it oc:lir;ii ttlrl, viii]l'rr.:lla,trj-;c[,-lijvbo]ii.a sir att derr med vj miida blev farbi:.r nec ltiis t, ocir kiirrii. Vintertid var det oftast l.:il,ta"e ned sttnferdseln. 0ch i,'11 :jijn btev en viktig trafikled. l.ian anlade i rvil,qa.r nel 3rr t)yarna pii iimse sidor onr sidn och byalage turades om atl hilla dern ij 1,pna. lsvr'.ga!a utmttrknes med s li s l-ickningsbuskar (granruskor). 1'raf iken pi l,'lns.iiin kunde ga"ifa i<yrkoresi'ik rnen aiven olika tyn ir transporter. l1u bl,:v oci:sa liandefs::esor allt vanligare. I'lasidborna reste int Uara li11 marknader i iitr:;n och Ijallsjaj utan -vl'n lanflvd.ga; ;sterut till 5o11ef LeA och viis i:eru b i,i11 olil(a har,delsp:lalser i llorge. I vinlerl-id kotn ocl;rril..l.apparna ir'arr, l jrllen vi"sterut. l"ils jiins isbrygga var deras urganl-a l.,,rdsr,rik vid fiyl,lninlj: ]: med rei'ir.jordar mc.llan tr'tostvlkens fia och skogsfanden n;:.rmare kusten. Lt 1912 b ev ln.landslanan 1:,.rd jgb.y11.d ii.l1 L5vberga. Gods- och lersontraf iker. fick nu nya m;.)jlillheier. r erroni,r'al'ikerl kon sotn lcaei att 96.,lver stationen j. l,ovberga nedan l,'lis iijns ;li.r'rivd.gss Lir1,i oll t()g hand o,r, Sods Lraf ilien. lles 'ual'ran ions station 1&g ensligt ube lil skogen elter Lovberga- Hoting och ett par ktr fr&n I}&s;:;n. l,lan och i] is t, iick f ij]nedj.a Sods Lrafiken rnellan ]ramnen (ka;platsen fij r' :,ni r'dtar) r,c-,.l':nv ;1:,r L-t iolcn " i l l djss h:nns r'6r byggdes omkrj ne Enli,.1.l I A llackl.urlcl var kajl.ry;l; el den viktigaste Iirigarr, sor! kor Uruni:1f ul lmiiktige i r\lan;s hade al1. ta stri llrrinlr lj li, vid sitir fijrsta sarnnanlrade i AlaJla set den 1 maj 1)19. Landsvagen r ri,,n Striim knij!s '1t22 sa.n:lan ned landsviigen r\lanais-cadd ede. trtt pa &r senaie etabferaces rer!",u1iara forblndeiser med lostdilif;ens strac;{an Strdn- Alaniis-Gliddecle. Alanis f.ick ciirmed s j-n def iniriva anknyl;nin8 ii i-l allnanna kc munikationsnlilet. li.lj snert Lrado Siort sitt inl?"9 i IliLs ji.iby3den. Ir&nrrflytetyg" ti. i1 rodcil')i 1,. Kanske funderade de fijrsta mlnr,iskor:na, sont s;ig J'li-..q jijns vida valien pa na6jo I s}ags ltf lytetyfit'. Vi l<an ti;n],a osjs ail de urholkace en Stock eiler gjorde sip en ilo,.ie av nigra ])ol)bundna stockar. PA err sidan en!,el- farkost kunde de med en ara staka si1 ftan.i. vii(.rr och ei'i.er siustriinde". l)enlla enkia siiif art gav b1 a mi,jligheter till blil,tre fj sl:e. Niir strrimsb6ndelna li '15CLl-ta-iet, karske iin..1l Lid.i6larer fj-skade I Ilesidn ai V;jnde de sip; ai imr..nt av Uilar. lverr cle fiirsta bebyg'larna vid IlAs jiin var sidvant folk och kunniga cittilygjr:are. f en si:. li'ngs tr:ic1:t riii son l1."sii;n' rneti byar runt oarkringt blev bilten en nijc vandig cch fliti it ar]viind farkost. Det kunde tl1l eliernpel gai.lla en resa till kyrkan eller at,r, la up.. nd.t -i Liasi,St vrider ]!.ngi une tj. sj6n. l'lan var d:irfdr i" beho.r, av nigoi; si,jr:r-e och 1(r'iLf tj.gitrre biit.rt oftast ulrustade med tv2. i.rpar s kal inde f l.iis jiibillar. Att bygaa ba.t:r.r tiy'cl(s iia vari L cn fiird j.ghet sor gi"ll i al'v friin de fijnsta belygefarni och l,i]1 senarre. i'-ier:i I'i:siji, lor. Det har nr;m1iflen funnlts neinga skickliga bii';b:,rgrare i bl,'iutta runl' l,'lal-si;jn. Skogsrusch i tr'la.s ju bysden tr'lottnj ng rned d.ngbitsf art omkri.ng 1g60 s!]de c,jndern:j i.ilanas ervverknin{sral Len pii all skog till Krarnforsbolaget. Det var nu miiiliit att ex!1oate'ra. skogarna i I'Iiisjobygden. S& kc 1870-ta];t meci hi1 p:k cn j unkl,uy och 'rlltor';id fij r: skogs hant eringen. i Nordjiimtlar I'oik trin nar ocll Ijarrar, silkte si1: i. stora skaror bill f les joskogarna. Skogr arbetarna behiivcle nijili, salt o:h f liisk bi'l 1 kol'bullir]1na :iren ocksa yxor' s&ga: barkspadar, vadmalsbyxc,rr bussaronffer nl' kr:oppen och bl6tkiingor- p& fdtterna' Hd.s tkijrarna var desrubor! i ir":hov av lrii trrh kijrr:edskan. Ioial'jsf ol-k och nyndig'

5 tre Lspersottel ltott l it l.rtltlo i',t:ttor r i,f i,(lr'f r. lio,lri Lrii lalr' 1.1 1,' l ir,: j,itr, gilri L11l var,:kju Lsar och forlraf ik,'i' u:- IJ, l( r'vri itr, kurldc jrr l"e klara av al-l denna ijkade transport. Men /in1;ba L ett klrrde. I sko{,,larna vid i"lflsjl;n avverk"ades ttu rlora ni'rn,ljder virker solrl skull-e ned t1l1 segver?ken vid kus l,eir. llilgot annal transportmedel,i) i lottnj-ng {alrns inte att til ige.ilottnrnp:en pi' Llis jijn var ett tunrrt ocir ;vettigt arbete. Fijre spelf lot Lens i,id i)o,qser:rdesr 1i.i rl(e L rned r,rdclb:ltar. lledenvind berii'ttar ort en sedan rodd pa }-tasjirn. Tim:rerffotter, bogserades av inte r0-indre in tolv batar ned dut la hrpar. tr'ijr ait underl.it La il.ottnin;,en behijvdes det dngblt:;lcraf t. tr't&sjdns lti.'bribsc rol< horr ali, i.nledils 1rZ 1t180-la.l et och den var som stdrst 1! 1c- och 1')2u Lalcn. und in.gbat s traf iken medverkade tl11 ett be-oydande ui)pjvtng fir person- och godstra f lken i I'l.es jbljygden. I f loi,tnin,;i:rt blev lingb- ten r.'.11 et'f eicliv hjelp. En hjeij som inte nog lc:rn be{;onas. Virkct f,jrdes ihop litl slora tirnnernoter och Angb "- len krokade j- och bogscr:ade Lirnret sakta men sakert bort over siiins stora vattenytor. AngbAtarna pg!']as j U n Svalan FlAsjUn jlr 1B?9 k6pt,es Svalan av Krilrnfors Slgverlts r!8. )en kostade 80U0:- krronor. Av I{edenvind och andra betel, i,as ali det val' nrotigt alt.l rl. biiten j. s jijr'. Man startade den unilia Lransporten fr5n sofleflei. ned tolv hd.star. I(onmen till Helgums backerna gled bsiten av vegen och ned i. en djup da}. Dlir bjev den liggande 6vel sommaren. Niis ',a vinter kon f olk och hzi.s 1,ar fri-n Alan;"s. I{an lyckades f i upp bl ten oclr den vanskfi.,la lransporleri kunde fortsdtta. I en brant backe norr orn Strdn vid dsterkd.len,.kte biten 1i n1; t- av viig'en. tr'orsl tredje vintern nadde man foan med Svalan til] J,Uvberga och tr'l:siiju. ijvalan hade en sv.ig masliin. &r;err var diirfii r oliimplig fii l Ljnmertransporter. Kyrkturer korn clen dock a'ut gira. ])et siigs atl farien var lug;n ocb valdig. God kunde ernellerticl rned f rant,'1:'rig t:ivla rned Sva Lan. "Lddar" SilL berii btar t ex Jacob E itricsson: flen si;nda8, ciii en de] kyr.ko b e si) ka.:'e pi nor1]0nen liade riitt ti11 Alanasets kyrk: ville de pa }remvagerr fijlja med zlng.liten. Roddbiitarna togas pl slap, och i en: dessa satte sig Jans lanj elssoli i Seljeisen, sorn ej vagade vara oilbord pd Svalan. vid s arnrna ii,'.lf.i ile var dven fiskaren Erik-?e s -goff ar i Lil!viken ned. Han betrakl,:r..1e baben noga, oel] s:i rade han: be kaj1 no8 vii'n bra b&t allth'n, man inte var'e rla.'n fisircbar- in't. Virl sanila kyrktur rodde brtiderna E'Iik och oi Ersson den en och sn fraiv nri 1 1i,n19a vii3en Iriin Alaniiset ti11 i,iliviken pd sanilra tid sorl Svalan. Maskinen ersat ies '1 8Bi urcd err n.y, starkare s:ldan. ;jvalarr irade eti litet trdskr och maskinen blev allt iijr kr.:uf cig. I'lan bcskjt diirfijr att besttilla ett stcirre skrov. Denna kombination blev lngbiten Aktiv. Enlig1" E llodin flyttades svalan til,l s jiin vicl llijrs brum nel lan Ilol in ocl'i Doretea.

6 Aktiv tr'1as j;in BAten iir rrbygld av I{rls r,ineharnrrs Verks t,ad 1i185 och sarnnannitades i Alanaset 1887/eB, J:irnsk-rovets l;nr.d 18,)!, oredci {,28, djupgiiende 2108, 80 hkr, )JrJ h-+ Den fdnsta ingnaskinen, sor,r r0an 1,agi.i, 1ri.rt Svalan, bylles i;mte f'anna 1912 av Jerveds, 0rnski)lrisvik. Omb;,.; naden sked,le 1948 och 1917 /58, da Aktiv fick 155 hkr disefmotor. iigare har varit Kl:amfors rlb och An6ertrtani; 1v elrs I'lottninflsfdreningrr. Befd-lhavare: C A Er.iksson, E Petlerssonr,\nders Holmqvistr Anders Odbn, K A Sjdrko Maths l{d ilund rn il. Aktiv har gjort sk!i] fcjr sitt r:ann. ]Lten var en god bogserare under en mycke lsng tid. F;rutoro bogsering irarsnori,erade den ocksa t ex h,j, salld, ved och gick d.ven kyrkturer. i,r 1922 bl.ev landsviisen efter siiin fardigbyggd och perso och godstrafiken kunde tas ijvel av lostbussa: och bilar. l)a upphdrde ocks& ky turerna. I sin bok Sn,jskotLning i, rarlrdiset berrii:tar Iledenvind our Aktlvs turer pa FI&- sjijn och skriver att "Under vecka.rr bollscrade den timrner dygnet om. P& sdndaga na transpoxterade den kyrkfoik. Biljeltpriset var J) ore tur och retur. Under Ariga el1er - sorn det av rtlgort anle<!.ning konrrrrit att sta pa d ssa kyrkobiljetteri icke lrorri rrneracle - f ingo Aka f iir errda.st f emton Ure. llt fii rm4n, son JuIi tillgodogjorde sig, rriir han kom pil iden att fara t j-.1 I Niiset och dricka itl. Karl -August (bef:;lhavaren) skakacie nog pii huvudet dilrtt, han mti"sl,e dock bijia sig f iil hans s1::i1. Julius virr ju okonl irmerad'r. On Anders OdLn, nyanstirl.d iraplen, so:r ri-kade ut f,ir: biocka vid sin fcirsta tu tiil Lillvikcn, beriittas atr h:.r.n j' j.k i rundkanriini,i men inte vail]]e d.n att han kunde fortsltta. llegra av lasi.r if,gerarna blev nu rti.dda. Odbn kuniie enellertid lu ina pas sa{lcrir.lna, nc'cl o.rrllon: rr I sirri L.iocka fiirc Ldl tri mdsl,e man ga med Iite bottenkenninr f;)t.lin inic Ja.ra vi"ise". odbn tycks dock ha haft vrss liorrtrol-r p:i djupet vicl skijr och pa 6prunt vatten. I varje fali ontalar llabhs i{og}und at1 di han log dvel sorn kapten p6 Aktiv fi han av 0dbn en 8 n lan,q sting, soin denne haft till rtt ineta sidns diup' Tvt stora olyckor har intraiflat p,. Flasidn. Vid en b&tresa 1782 trtn Alaneset ti1.l siljeasen drulnade fyritr personet-. ljet sags att nan hade en liten och da- Iipg btt. De fbrolycliade l:unrie ini;e il rrfinnas. Den andrer frul(tansvarda c l.,1ck;rn j nllrilllri.de den 9 septernbet 1964 ' norcdvast om stoxa Harahoirnen. f det b]iisi,1a vrd:ret slog vagorna ovel den tungt -Lastade mo torblten och de f ern al,an,,.slrorna ko;rr al la -i vat t,net och dluknade. Ilan lyckades frterfinna fyr"a av 11ern, nert dr;,n i.'mi,e ulcv kvar' i diupe ti' vid den begravningscernonr, so;r anorduades pd tvt arsdag,en efter olyckan, tjiin pljorde Alctiv. I5 der, ganle,\ktivs al{'rerdack fdrriittadc kyrkoherde Bert1l Vikiind j ordf iis tni. nqen efter cleil vjcl oj yckan ej irt erfunrra. Han liil Lre skovl-ar mull ialla i,,'lirs jdnr rlir, si st:i i la val'"en. Den sliimningsfuf l.a aki.en avslutade med kransned Ll."anr-,r- fi vi,,rtlet.

7 Viking FlAs j iin o Viking, byg,',d av!/ Lirrclber';J, SL.rckholm' er balell rned de m:-:nga narnnen. Iran tilrja.n, ocit uncler s j.ri e i'cliho In:jt,idr ireir,e bd"ten SorinE,. Under &rtn i AlsensjOn, 1BB4-92, hctl,e cior 1'orturc;, i.lr: :rtt sedan i Storsjdn meljan 18!J och 1r14 lryla jlnn Lj.-l llo'd,] lr 'cl i' r.tr' Ilog. I Ilas jijn fick balen slutl"ifien nannet Vi ki.n;',. ii6jale var Jijns Osslan JOnsson och Lars 0,.i.:on i GubLh: cn. lefllhavare: Jiins 0ssian Jd ns s oil Viking var nigot rnindre lin.tl'tivl liirrgd 18 m' bredd J16 m och djupgaende 1r8 r Baten var utrustad rfled n hrir'lryclir;maskin, son 1916 byl,tes till en \,/ennbelg Karlstad pa l! ind hkr. p& I,lSsjitn gick Viking i re9..1ebunden pas s agerar l,iir.1- i k fl.arrr till och ned 1)21. Idljanrle notis, som var injijrd I orlt.sr,idninren den 10 iuni 1!1!, ber;itlar orn sjb,farten i rl Lanris:,'ingbAtstrallken ri tr']5sj,in har: nu iiler lagil sin biirjan i det iingaren Vi.king fastslalllt en t v r';iil.ia.nde tur'1.i sta, unlil;t vilkerl,'ngaren IrLandagart onsdagar. freclagar och llirriallar grir:!. Lr;Lden Cu L I lliigen'-1,jvb erga k.l B.i0 m anlli pande rnel lanliggande brygriot. llurerna:iro sa sil: i.lda att de salnanfall ned de ti11 ooh I rtin LiJvberga ankonxnande och i,uvgiiende l"t,nenrr. Antalet i)aseiagerare var maxineral ti ll 11o. Bryggor fanns ra filjancie pl.'rlser: I'l,siijn, Iiivbergar J;'rvsand, Storholmen, Havsntis, Alani;seL, ljj l-jci.rren, Cubl)!rJijerl ocfr Li l I vikcn. fuen i9z2-1gj2 bogserade Vikin,q rnassaved och tendsticksvlrke ',i1.1 llasiijkaien fijr: vidare tr.ar]spo::t lgql jtilnviill l;i I i ul,riksf ors Iqsl)u'lrtive Jiinkij ping. Btten tycks ocksl ha 8jo11; t(-.,,ie i.tr,undna 1ur.er til.l kyrkan i Ala.nriset. Den ena sdndagen gick turerna frlin norla r,nden av sjdn och p&f6l ja.nde siindag flen den sii dra. 1)2'l had.e jas sjalv (llils Jtr:,'nilren) nir jet a''1' Lk-a med VikinS. Jag gick dl i skoia i Siij;es;n. ViC skolavslunninaien fick vi gura en resa med Vlki.ng tili Alaniiset. r/i samiarles, firlvjntansfulla' och i goc tid vid bryg6lan' S& kom d3' b&ten rned J"ugn och fin fart frirrr hernrnahamnen i Gubbhdgen' Det gick raskt att to.*a,rpp p:i b3ten. Sjdresan kunrle ta siri biirj an och snalt passerade vi LapDt.rotmen o"t.t-o"t drijjde lnte liinfle liirriin Alanaset 1&g d!r: franfiix oss i soldiset. I Alaniiset lacie vi r. ll vid derr lfinga stenbrygganr som al lnrdnt kallas fd kajen. Jag minns att vi. lresi,kte kyr:kan, son cia r;tod nastan faildig fijl invigni S.i fict vi saft och bulla:: hos 1,,1nelia och llaria pii. kafb Rddluvan. Det var in' tressant att ffr konrna ti I j,\]anrisot mr,'r L,ds l, av allt var nog d'ndii den heirliga sjdresan mecl Viking tur och rertur lii I l':&e en-al;miisel" viking saldes 1940 i:i1.1 ]lolmens lfuk,i! och llybtades li'il strtjrns vattudal. B&ten skrotades 1?45.

8 -Lngs lupen llnna Iles j ijn 190J-1r)05 BAten byg6ldes 1870 i roligen pii. Br iirbor,.1:; varv -i Gotebor6l. Emna hade ett 18 nr llngt jiirnsllrov oclr or oredd li"v 1'') ln. Ief ailhavare: -:nder.s llo Inqvi si L 1905 f lyttacles beten ;il I i.i Lr:ijms Yat l"udal. Orn Drrna berdttas att hon pa talet s::.ldes och kon ti l.l Hornavan. rl.ngaren Ola I13s jiin 188! - 188, var &np;beiten 01a re6;i s lrera.d hos.i:intlzinds l\o'r. r'a li'ijgderis Kronof opjdekon tor. BilLen var utruslad ned er 8 frkr:.lnijna.skj.n och hade 4 nans besaltnins. Ola har sannolikt,qilt i l,ogse.r'irrg pr-!'lasjdrl ertt anlaf ar. Befaifhavar.e: A!eLl,eItison

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Sandviklln flå 1870-1880-ta~lln fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Si9tiJ ~ötalluofl 1948 aa.:""a,. A--.~? ~ ~ ~... d'~."" jh" 167/?- I'BD...,.~~ ~1'--'~ ~ ~ --- ~., 11._ /9~8 NÅGRA ANTECKNINGAR UR

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow Ängel utan vingar En musikal av Karin Runo M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R INFORMTION Tack för du valt köpa ta not och textmaterial u har köpt ta häfte äger rätt kopiera manus och sånger åt di

Läs mer

Jag var född i torpet i Perserud den 30 mars 1876 mina första. minnen har jag märkvärdigt nog ej från mitt hem utan från min

Jag var född i torpet i Perserud den 30 mars 1876 mina första. minnen har jag märkvärdigt nog ej från mitt hem utan från min 1 Karolina Harnesks berättelse. Jag var född i torpet i Perserud den 30 mars 1876 mina första minnen har jag märkvärdigt nog ej från mitt hem utan från min mormors. Om jag kunde vara 2 eller 2½år var det

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

ASPECT. ,..r".1.".., l1

ASPECT. ,..r.1..., l1 ASPECT,..r".1.".., l1 Sa var vi dntligen ddr! Efter rnanga er av d skuss oner och p anering har vi nu ratt fram t I metet en ny gemensarn ldre n ng-aspect.lag hoppasatt n ser fram ernot denna handelse

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

SAGOSTIGEN AB ENTRÉSTUGAN 0157-441 24 HÄLLARENS GÅRD CAFÉSTUGAN 0157-440 33 640 32 MALMKÖPING www.sagostigen.se FAX: 0157-442 72

SAGOSTIGEN AB ENTRÉSTUGAN 0157-441 24 HÄLLARENS GÅRD CAFÉSTUGAN 0157-440 33 640 32 MALMKÖPING www.sagostigen.se FAX: 0157-442 72 TRE BJÖRNAR ASKUNGE- PRINSENS SLOTT BOCKARNAS BRO TUMMAHÅLET ARBETSBYTET DVÄRGEN SNÖVIT LEK- OMRÅDE ASKUNGEN LINBANA LADUGÅRDEN *TOALETTER CAFÉ MORS LILLA OLLE KEJSARENS NYA KLÄDER SÖTGRÖTEN PRINSESSAN

Läs mer

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige Selma Lagerlöf 24 januari 2011 i DEN KRISTNA DAGVISAN Den signade dag, som vi nu här se av himmelen till oss nedkomma, han blive oss säll, han låte sig te

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Vad har vi för nytta av skogen?

Vad har vi för nytta av skogen? Vad har vi för nytta av skogen? Skogen är bra på många sätt. Det gäller både vår svenska skog och tropikskogen. Våra förfäder levde nära naturen. De fick ved, virke, lövfoder och en massa annat från skogen.

Läs mer

Hur man gör en laboration

Hur man gör en laboration Hur man gör en laboration Förberedelser Börja med att läsa igenom alla instruktioner noggrant först. Kontrollera så att ni verkligen har förstått vad det är ni ska göra. Plocka ihop det material som behövs

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

En vanlig dag i Kongo-Brazzaville

En vanlig dag i Kongo-Brazzaville En vanlig dag i Kongo-Brazzaville Ett rollspel Ledarmaterial För barn mellan 7 och 9 år, eventuellt ända upp till 11 år En vanlig dag i Kongo-Brazzaville Ett rollspel Introduktion Detta är ett ledarmaterial

Läs mer

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten Ali, Sara och Allemansråttan - En saga om allemansrätten Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 Författare: Ann-Christin Björnfot, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk form: Ida Holmberg,

Läs mer

Vi skriver i Upplands-Bro

Vi skriver i Upplands-Bro Att bläddra och söka i dokumentet Hur förflyttar du dig i detta dokument? - Det innehåller många hundra sidor Du kan söka efter artiklar av viss författare och artiklar inom visst geografiskt område? Detta

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 Det stora Örnäventyret --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 1 Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2013 Författare: Lisa Adelsköld, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk

Läs mer

Kulturen i Lund, 1984 Redaktör: Bltte Wengert Text : Kulturens undervisningsavdelning; Annika Grauers, Anders Jansson, Jörger Martinsson, Christina

Kulturen i Lund, 1984 Redaktör: Bltte Wengert Text : Kulturens undervisningsavdelning; Annika Grauers, Anders Jansson, Jörger Martinsson, Christina :I Kulturen i Lund, 1984 Redaktör: Bltte Wengert Text : Kulturens undervisningsavdelning; Annika Grauers, Anders Jansson, Jörger Martinsson, Christina Rosen-Jansson, Birgitta Wiklund Layout: Bitte Wengert,

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA

ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA N:R 10. htg. 24. 15 MAJ 1919. PREN.-PRIS 2: 25. ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA UTGIVARE: ERIK FOLKE. REDAKTÖR: NATH. HÖGMAN. Kinesiskt avgudatempel. 114 S I N I M S L.\ N D. 15 :\laj HH9. NÄR FLODEN

Läs mer

Nalden, 2012-04-16. Wetseras Vanner.

Nalden, 2012-04-16. Wetseras Vanner. Nalden, 2012-04-16 Wetseras Vanner. Jag heter Lars Holm, och min far hette Ake Holm. Pappa drev Holms Skeppsvarv och bland de uppdrag han hade var renoveringen av Wetsera i borjan av 1960-talet. Pappa

Läs mer

I skuggan av ett krig Kazor

I skuggan av ett krig Kazor Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism I skuggan av ett krig Kazor Sammanfattning I skuggan av ett krig Kazor är ett spel där eleverna delas in i två grupper som gestaltar folken, nordlänningar och sydlänningar.

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Stenen i mitt hjärta. Mitt hjärta av sten. Dess såriga yta.

Stenen i mitt hjärta. Mitt hjärta av sten. Dess såriga yta. GREKLAND. ÖARNA Ibland inträdde ett slags siktdjup. Schakt, rakt ner genom tiden, livet. Och långt därnere något som liknade lycka. Vägarna ner från bergen. Svalare i luften i skymningen, rent av kyligt

Läs mer