Ilii:,.j.ir, Heclen.rind j Ja'n irlandska sagor: rtlr f ds jijns. saela

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ilii:,.j.ir, Heclen.rind j Ja'n irlandska sagor: rtlr f ds jijns. saela"

Transkript

1 Ilii:,.j.ir, f'lasjon, son figiter i nordhiirnet a./ Jd.ntland (en liien del av sjdn fa]ler inon ingemanland), iir niistan f en mi I J.5.n6. SJdn avliruler genollr IfAsiden tlilrfjiill. s jbiilven ocir tillhijr.lngermaniii ver!:r J ].ooomrad.e. Den har en yta av 112 kn- i 266 d h; BS m djup v:d Svartudden i s jdls :ltcijstra de}. I slutet av 18)0-tafet bbr' jadir nan en ulgrdvning (s ji.tsi,nknin;r) av I'lAsj<in vid FlAsiijAn. f'dr'etaget, som stannade av omkting 1810, blev ef:errtii,'len ubarr resultat. trr 1947 reglerades Fl6siijn j',;r krallandamll. Sjr,n fdrtorade nu miin{:ia skiinhetsv: den. Ikaf tbola{let gjcrde cne.j lertid en fin affar. Son ett plaster pa saren 6'te: g6r var;e Ar till l'llsjiibyrden en.lilerl sumrna pengar' son avsdlts till fonden : F16s j i;ns reg]ering. Denna betydande rr lap r liinds!ia" r.inds jd (eril l.ienzbn kallas l'1asiijn pa lapska fdr Blaver) har jiinri'drelsevis sni t.i Lr f lijden: FAnAn, irallan, Gi s smansvat tnen ' Ring' vattnet ach Jarilyattnet. I5n6rr har s-.n k:illa i Stensjtin neliarl Si;ensiij- och Svanafjiillet och FallEn upi,rinner i trakterna av Svanljden. Infdr I,15sjbns r.egler:ing gjordes arkl.rlogiska rlndslsok:,j-ngal. Dessa vis?,: att niinnisko:r: tillhrrande ot L strijvande jii6ar- och f ieka,'f olk li ngt till.baka i tid, haft sina boplalse:r vid tr'l.1s jrins strd.ndcr. I mitten av 19to-taLet {ljordes e:,1 jr.'"rertsanr :;:idflynd (Ldvbergark j-tj,.r, ) i k;vb' ga. Skid.an upptlj,cktes i sanden eft,:r s,r.rndlinje-'n. ijeri :rnses lre'rrijra fr&n iider nell.an 1C00 f Kr oci: 1OOC t- I{r.,.ikitlflr'rdei lir yt tcrligaxe ett bevis fijt att nal niskor futnits vid llasiijn j en avlails'rn forntic. Gustav I{ederrvilci Erikssorr, s,-.n p; '1880-tal-et vaxse upp pe Kvarnede'i i Gubb}idger vid lllasjon, har i sitb frjrialtalskap med oforllhneli.g naturillii.dj e och inlevel' se skildrat deniia. sili och rnanriir:korna pd des: str:inder. SA hii.r skriver Heclen.rind j Ja'n irlandska sagor: rtlr f ds jijns saela I sjdns djup spegladc s j a_l byeden. Och 1,! ress!:irander irar rnan fullnit hatdart vid vars eldar sagof o1l';ct L'e:rriulade :r ill;j. si-'.1ox. Fl6sJdn d,r nordhijrnels sis la t,eslag. PA kari;an liknar den en pi, siiian sdvande och fii ''terna i fo[-'i.c:r. Detra valle,'dra " verns och utterns farred, inne,n den blev gen den bofasta bondens fiirdv.ig eret o!x. nan. ned dcir ena armen till huvudgald hade ocksa fdrst varit sjiif&gelns, bii. renens ielt lappens vinterstrekr sliutl I sdder ocl: uorr d,r r.lenn:l sjd inranad a'r' blanande berg, i 6ster d'r det flacktt sluttande Land - oavblutet sluitande rrec till?o;lellhal'et. I vaetet hujar sig ' breda Gisnusliiset, ser;, i,j.dsjb- och llarrsiribergen, ijllxton deerea der, 1.6.nge fjitll.iiastuniskedjaj}: Iiska-, och lla]'sfiall.

2 Annu i.ralr.ini,cn kulr.ua L ljiiglr., \.ilka sku,,,;i3:ol oolr I juanyiinscr sonr skif la i hijgson' narnatten ijver clenna sjd och bygderna oii dess strrindcr, nj.r rnidnattsolen smid, gu]dhallor pl de violetl,a j:jil, 1en och iiiir:iins, tr'anans och tr'eill&ns brus stiger och sjunker i stii ho[en, medan ]axen sij cker upp sin ryggfena och ristar sit raka Lornj'rke i.lclr blank$varla ylarr,,,.ir-or.rnen flyger pa sma_ta vingat" milt e ter sjdn upp till Sjoandan e.ller de flskril;a Glsnusvattnen, och medan gbken sjunger som pa beting j. alla./aderstrecl:. nj" liknar denna dal narmas t ett bre soligt leende, fdt att lnom kort - ntir h<jsten nafkas ned fia-llstorm - l-ikna ingenting anr}.l.t ir.n vad den.j:: tunnle Lp-LaLsen fiir ett rasande veder. Under det g&r sjdn i s k j ox i,d,rmarna, si- atl inte ens den djirrvasle ge-l sig ut i bat. Ndr s& denna vilda hljststorm fullbordat sitt avkylningsverkr avlijses den av e: vis stiltje och en dislma t:it och grtl sont u1l, tills den riktiga vlnterkdlden kornrner och liigger isbryg,.pn pl en enda natt. SA bijr.iar vinbernr och niir vd.sta: da glr l6s, di.nar den sonr askor, tjuter i knutarna och fijr med sig kilorneters langa sntifj.ng efter s ji>n. D2 ville inbe ens giirdshunden sticka nosen utom dijr: och folk gtir gitrna dagen till en rrkojdagrr' Iagar skor och sldjdarr rdker pipa och berai b tar on nii.got lilcnande ovader fijr rni.nga 3r sedan, men ocks3. om annat fdr den delen. Tilf exernpel om hur det gick tili under cien stol:a Gismusf -loden da kyrkjorden mafdes. let skedde viil i Jolns j:itlekvarlar el. ler l{ansl(e diir Jogdaberg och Vaxga ll8g, varest de viildiga virvlarna dir gingo. Medari Liden s"od stilla fiirde floden demjolfina sanden i,iil ett klip re v vid siuns mitt' der den fann ett gott ftist, och byggjde detta hijga sandrljs fcir komnande tiders behov av god bosattning, gor kornjord och en of:;rlilinelig gravplabs med rninst tio meter djup sand. Halrom talade ocks& frantidsordet - av vem och ntir det fdrst :lev sagt visste ingen - atb dtr sl.'u.l-ie nesbararnas freidade Sttlingar koruna atl, anlagga sitt eista rastste lle. Hur levnailsglad deras ungdom an varr hur dyster deras ilder' domn blev i skuggig vra, skulle de alla sanlas dd,r til} frid och vila fra.n starrmyrslai,t och nnij rtf iske, I rll.rr i siekas tjdi;tinglr och siknd,{;r frsn 'rfi.lsparrt och vatl,ilrdt, fr3.n stenig fii.bodstig och nibbskoslit. Ordet slog in. Ty vad tiden }ed byglr'de man kyrka hiir och anlade gravplats i d' hdga asplunden ute pa niiset, ett tridsamt or:h vackert raststr.ll.e tj.11 domedas Och hit <trog s& den ene inesbd.raren ef 1,e1' den andre,!i soxlnarerr i suliicker sni pa vj.nter:n i 1&ngs1ij.de, och klockorna hdfsade iii:;,1 slia lika: Sa fij11o tijnmarna omsider ur din hand' cl& var leva iijr dig ei langle n&n frdjd' D5 krijp du stilla till vila i vitan sa'nd' vislrerl-isen saknad men a1 l.s inbe siirjd. ocks& en a-nnan fdrutsagelse hade blivit uttalad men nis teur helt och h&llet gi, diirfdr dtt tien rdrt sig orn en frarnlid sorn ingen hafl ul,sikt a1,t fit uppleva. 0 att minnas och fijxmedfa ett frarntidsord, s ottt valken Sktinkte stunden hopp elle: satte langnjdlk i farfars koppr var lnte m'jcian v6'rt. NAgot hade i alla fall silr)rat 11e onr Liden, och sonliga menade, att den son u talade detla ord var en utflyttad ki l, i elbr-irare, den fdr'ste rlibon i Silieasenr a"n tiautr kal-lad Norderirsen. let var err stolt jord.drott i getb&rsjacka och sk byxor, sorn sl.g; pr.ccis se llnat in i f Iar,i;iden som ha,ns hd grnod strackte sig 6v tid octr run. Andra hiillo fiir:e, att denne framtidsskedare var den sagoomspunne mesbararen som fijrsl sfog eld il s.-i:ins scidra strand och kallade st:i1-let I{dgsa t(anske }ldgsiitra el1er H;j59nas ell er nl,:lot anna.b nann son passade landskapet. EmelLertid veta d.e iildsta kyrhbiickerna berritba, att byn en gg.ng hette Sdderhd' gen, fast den omsider fi.ck ett anriat namn av de mera fantasifulla bdnderna no ian'sj6n, titl fdljd av att en klippa ute p5- dei; hd ga nlisct liknade tva gubba

3 som sutto oolt vi Iade med var sirr llle:i bdicii.!!d ry{l:ier1. Enellertirl hade sorn sagl rrigra detaj.jr:r sipprab genom tidens silduk. S&l,unda skulle en gln.g i kom;nande daejar en sd.llsam hdsl ned hovar av jiirn och glddar de dgon trava fcirbi ijstra -ndan av sjijn. l)en skulle frueta eld och trava tol naverskomil i timnran, aldrig skumrna av svett eller trdttna. Dessfdrinnan kor mo ljkviil mesbdrarnas d.lt.lngar ali. f: ctt siort, ovanld.t arv efter sina saf fiider - s l omattl.lgt stort att det skulle fdrefalla dem outtdrnligt. I ett vi palats pa naset, dar kyrkan stod och dir nan salunda begravde sina dijda' sku l-e det fdtsta arvskiftet,.ga rum, varp3. alla elvalc och vattendxag varje 'ra.r hundra 6r slculle komna :rl t, l Iyta av 1ryI1.enguLt tirnrner, son sakta nen sd,kert fldt vidare ned til-l kusten. Nord.an sjdn skulle rnnnga dukti6a s 'lm:in j'ijdas ' medan f oll'-et i byn p& sddra stranden sku1le bli si sattrringskirt, att hellre iin det lbrsdkte hitta p5 en angenen 16gn skulle det sae,a tio oangenii.na s arutingjar. Ddr skulle vidare alll finnas en eller ett par Srbbar som sttrldigt sprungo i byn' tittade pa a]lt, gycklade med allt, kriliserade ar,lt, men sorn s j;ilva aldrlg skulle kornrna att gijra n2.got soitr andra kunde kriijsera eller gilla. le skufle vara de enda fu] komligt lyckj,iga manniskorna' tacksannma fijr varie dag son gick' och for varj ny funeteelse de fingo titta pe' skzimta om cuh skrabta,t. Men i sjdns djun speglade sig iry;$en. i iorden p& dess strdnder fann man stundom hdrdal, pii vilka sa6ofolkel h:r.lstrade sin fisk och vid vals eldar d sutto och berr,il.tade si,r silgor. i)! siiins botten fanns val ocksa e!t och ann utdver den benliarpun man fick uprr i ett notvarp en gang, fast det iir och sk: kanske b]l furdol t.rl SJijar kan upplevae pl mln;t;a olika sd.tt. le i.r inte bara vattensamlingar i Ie sfapet eller cis, erner j;.ir' fl,..noms tr-i,nrnl nf i av vatlen frin backar, Aar och d.lu"1. S5Oar: iir: nycket ner. i;i riven I"lis jijnr iir ^som -.angstrackt med nds, uddar och vilar. Ute;e $jjn ett JXtar hoinra.r:, negra s'r.ora' och skd.r iiven pa djupe varren. sjdn kan li3ga turkosbl.i i vindsti lla, solvarma somnardaga}, nen nar hdststc ri"t. ur"p"r in cver bygden frin f jtt.len i vaster rullar vitskummiga vagor i en o.indlig rad bort iiver sjdn. Sen, di kijlden lagt sin lsblo' rdrnar siijns ir sa att dei g];er cko i l-'er:,gen s'jde-r'ut, son det all Lld Siort i kal-la' stiarnklu ra vinternri bter. Denna stora sj6 inger respekt, al-fvar nen d,veir gld.dje, ro och vederkvickels r1&sjdn ;ir dven on fin fisksjj' r synnerhet har nan h;ir: fiskat rdding pe n:i1 i rgangs iiidenrr dvs ;;er hd s 1,en u ie pil slclren. Sikf iske med not var brukligt rt dan i bdrjan av 170()-talet, ocl:sir ti'dlgare. lrc 1775 skriver A Hulpelrr i sin beskrivrring rrn Jilmtl-and ai:t i!'lasjdn finns det rrgod sik, s+"r' ri ""rtr,olik', och laxiiring,,. I gingna lider. di. skirrderr slog fel gav fisket l sidn ett Scti tillskott ti11 fddan fijl I'o1l'rr:i; vict tr'}&'s jiin. Viigld s t land tr']&s j6bygden var l:inge.-.tl vdgl i-i s l, J and. I s jii.!r och ef tex vali,enf eder anvdr sig airfi;r manni:jkot:na av l-,ii tar: rl, I rinrl dc L val: rn;; jligt' 0f tast f ick de em tertid ta si i fnam nillais p! olranade sligar med bldtkiin8or pa fbtterna och mesen pa rv8,'et.. Landtransporter somrnat:tid var,{anske det af.lra besvd.r}igaste. Jltt bekynmer var att frakta avlidna til.l kvrkan j itr;ini. lln sadan resa' som flisrdes rled sliipa efter hast, kunde ta iler:a dafjar^.i a;rsrrrak. Iijrst urtder 1800-tal-et bij: Sade rnan mera atimcnt f or.b;i, ii ] stiilal'ira. i'ie I. an rtlaneset och strijrn' ijver Al irattnet, f e4cle seclan liingt ti llbaiia e. :ingstig'iitigen' son gick over de tol aste markerria, byg.tdes ir lttlo-l:i.1 et olrr Lj11 gr.rlg.l.erl. Ontkri-ng var man e

4 4 Ji1n61L korlrrre ri JLL lu(lcri; rrrrrllllr ll luttrjr uiil lilu LrorL pti ilokot'ti. Utrrlor rrrlten a 'l8oo-l,a]et.lii 1, rrran avelr liu.';l i-r ul)p er! l'jkli4; ridviig me-llarl l,ijvberga och Strdrn. Vid derr {, idett rus [..t.tlc trrit,it oc:lir;ii ttlrl, viii]l'rr.:lla,trj-;c[,-lijvbo]ii.a sir att derr med vj miida blev farbi:.r nec ltiis t, ocir kiirrii. Vintertid var det oftast l.:il,ta"e ned sttnferdseln. 0ch i,'11 :jijn btev en viktig trafikled. l.ian anlade i rvil,qa.r nel 3rr t)yarna pii iimse sidor onr sidn och byalage turades om atl hilla dern ij 1,pna. lsvr'.ga!a utmttrknes med s li s l-ickningsbuskar (granruskor). 1'raf iken pi l,'lns.iiin kunde ga"ifa i<yrkoresi'ik rnen aiven olika tyn ir transporter. l1u bl,:v oci:sa liandefs::esor allt vanligare. I'lasidborna reste int Uara li11 marknader i iitr:;n och Ijallsjaj utan -vl'n lanflvd.ga; ;sterut till 5o11ef LeA och viis i:eru b i,i11 olil(a har,delsp:lalser i llorge. I vinlerl-id kotn ocl;rril..l.apparna ir'arr, l jrllen vi"sterut. l"ils jiins isbrygga var deras urganl-a l.,,rdsr,rik vid fiyl,lninlj: ]: med rei'ir.jordar mc.llan tr'tostvlkens fia och skogsfanden n;:.rmare kusten. Lt 1912 b ev ln.landslanan 1:,.rd jgb.y11.d ii.l1 L5vberga. Gods- och lersontraf iker. fick nu nya m;.)jlillheier. r erroni,r'al'ikerl kon sotn lcaei att 96.,lver stationen j. l,ovberga nedan l,'lis iijns ;li.r'rivd.gss Lir1,i oll t()g hand o,r, Sods Lraf ilien. lles 'ual'ran ions station 1&g ensligt ube lil skogen elter Lovberga- Hoting och ett par ktr fr&n I}&s;:;n. l,lan och i] is t, iick f ij]nedj.a Sods Lrafiken rnellan ]ramnen (ka;platsen fij r' :,ni r'dtar) r,c-,.l':nv ;1:,r L-t iolcn " i l l djss h:nns r'6r byggdes omkrj ne Enli,.1.l I A llackl.urlcl var kajl.ry;l; el den viktigaste Iirigarr, sor! kor Uruni:1f ul lmiiktige i r\lan;s hade al1. ta stri llrrinlr lj li, vid sitir fijrsta sarnnanlrade i AlaJla set den 1 maj 1)19. Landsvagen r ri,,n Striim knij!s '1t22 sa.n:lan ned landsviigen r\lanais-cadd ede. trtt pa &r senaie etabferaces rer!",u1iara forblndeiser med lostdilif;ens strac;{an Strdn- Alaniis-Gliddecle. Alanis f.ick ciirmed s j-n def iniriva anknyl;nin8 ii i-l allnanna kc munikationsnlilet. li.lj snert Lrado Siort sitt inl?"9 i IliLs ji.iby3den. Ir&nrrflytetyg" ti. i1 rodcil')i 1,. Kanske funderade de fijrsta mlnr,iskor:na, sont s;ig J'li-..q jijns vida valien pa na6jo I s}ags ltf lytetyfit'. Vi l<an ti;n],a osjs ail de urholkace en Stock eiler gjorde sip en ilo,.ie av nigra ])ol)bundna stockar. PA err sidan en!,el- farkost kunde de med en ara staka si1 ftan.i. vii(.rr och ei'i.er siustriinde". l)enlla enkia siiif art gav b1 a mi,jligheter till blil,tre fj sl:e. Niir strrimsb6ndelna li '15CLl-ta-iet, karske iin..1l Lid.i6larer fj-skade I Ilesidn ai V;jnde de sip; ai imr..nt av Uilar. lverr cle fiirsta bebyg'larna vid IlAs jiin var sidvant folk och kunniga cittilygjr:are. f en si:. li'ngs tr:ic1:t riii son l1."sii;n' rneti byar runt oarkringt blev bilten en nijc vandig cch fliti it ar]viind farkost. Det kunde tl1l eliernpel gai.lla en resa till kyrkan eller at,r, la up.. nd.t -i Liasi,St vrider ]!.ngi une tj. sj6n. l'lan var d:irfdr i" beho.r, av nigoi; si,jr:r-e och 1(r'iLf tj.gitrre biit.rt oftast ulrustade med tv2. i.rpar s kal inde f l.iis jiibillar. Att bygaa ba.t:r.r tiy'cl(s iia vari L cn fiird j.ghet sor gi"ll i al'v friin de fijnsta belygefarni och l,i]1 senarre. i'-ier:i I'i:siji, lor. Det har nr;m1iflen funnlts neinga skickliga bii';b:,rgrare i bl,'iutta runl' l,'lal-si;jn. Skogsrusch i tr'la.s ju bysden tr'lottnj ng rned d.ngbitsf art omkri.ng 1g60 s!]de c,jndern:j i.ilanas ervverknin{sral Len pii all skog till Krarnforsbolaget. Det var nu miiiliit att ex!1oate'ra. skogarna i I'Iiisjobygden. S& kc 1870-ta];t meci hi1 p:k cn j unkl,uy och 'rlltor';id fij r: skogs hant eringen. i Nordjiimtlar I'oik trin nar ocll Ijarrar, silkte si1: i. stora skaror bill f les joskogarna. Skogr arbetarna behiivcle nijili, salt o:h f liisk bi'l 1 kol'bullir]1na :iren ocksa yxor' s&ga: barkspadar, vadmalsbyxc,rr bussaronffer nl' kr:oppen och bl6tkiingor- p& fdtterna' Hd.s tkijrarna var desrubor! i ir":hov av lrii trrh kijrr:edskan. Ioial'jsf ol-k och nyndig'

5 tre Lspersottel ltott l it l.rtltlo i',t:ttor r i,f i,(lr'f r. lio,lri Lrii lalr' 1.1 1,' l ir,: j,itr, gilri L11l var,:kju Lsar och forlraf ik,'i' u:- IJ, l( r'vri itr, kurldc jrr l"e klara av al-l denna ijkade transport. Men /in1;ba L ett klrrde. I sko{,,larna vid i"lflsjl;n avverk"ades ttu rlora ni'rn,ljder virker solrl skull-e ned t1l1 segver?ken vid kus l,eir. llilgot annal transportmedel,i) i lottnj-ng {alrns inte att til ige.ilottnrnp:en pi' Llis jijn var ett tunrrt ocir ;vettigt arbete. Fijre spelf lot Lens i,id i)o,qser:rdesr 1i.i rl(e L rned r,rdclb:ltar. lledenvind berii'ttar ort en sedan rodd pa }-tasjirn. Tim:rerffotter, bogserades av inte r0-indre in tolv batar ned dut la hrpar. tr'ijr ait underl.it La il.ottnin;,en behijvdes det dngblt:;lcraf t. tr't&sjdns lti.'bribsc rol< horr ali, i.nledils 1rZ 1t180-la.l et och den var som stdrst 1! 1c- och 1')2u Lalcn. und in.gbat s traf iken medverkade tl11 ett be-oydande ui)pjvtng fir person- och godstra f lken i I'l.es jbljygden. I f loi,tnin,;i:rt blev lingb- ten r.'.11 et'f eicliv hjelp. En hjeij som inte nog lc:rn be{;onas. Virkct f,jrdes ihop litl slora tirnnernoter och Angb "- len krokade j- och bogscr:ade Lirnret sakta men sakert bort over siiins stora vattenytor. AngbAtarna pg!']as j U n Svalan FlAsjUn jlr 1B?9 k6pt,es Svalan av Krilrnfors Slgverlts r!8. )en kostade 80U0:- krronor. Av I{edenvind och andra betel, i,as ali det val' nrotigt alt.l rl. biiten j. s jijr'. Man startade den unilia Lransporten fr5n sofleflei. ned tolv hd.star. I(onmen till Helgums backerna gled bsiten av vegen och ned i. en djup da}. Dlir bjev den liggande 6vel sommaren. Niis ',a vinter kon f olk och hzi.s 1,ar fri-n Alan;"s. I{an lyckades f i upp bl ten oclr den vanskfi.,la lransporleri kunde fortsdtta. I en brant backe norr orn Strdn vid dsterkd.len,.kte biten 1i n1; t- av viig'en. tr'orsl tredje vintern nadde man foan med Svalan til] J,Uvberga och tr'l:siiju. ijvalan hade en sv.ig masliin. &r;err var diirfii r oliimplig fii l Ljnmertransporter. Kyrkturer korn clen dock a'ut gira. ])et siigs atl farien var lug;n ocb valdig. God kunde ernellerticl rned f rant,'1:'rig t:ivla rned Sva Lan. "Lddar" SilL berii btar t ex Jacob E itricsson: flen si;nda8, ciii en de] kyr.ko b e si) ka.:'e pi nor1]0nen liade riitt ti11 Alanasets kyrk: ville de pa }remvagerr fijlja med zlng.liten. Roddbiitarna togas pl slap, och i en: dessa satte sig Jans lanj elssoli i Seljeisen, sorn ej vagade vara oilbord pd Svalan. vid s arnrna ii,'.lf.i ile var dven fiskaren Erik-?e s -goff ar i Lil!viken ned. Han betrakl,:r..1e baben noga, oel] s:i rade han: be kaj1 no8 vii'n bra b&t allth'n, man inte var'e rla.'n fisircbar- in't. Virl sanila kyrktur rodde brtiderna E'Iik och oi Ersson den en och sn fraiv nri 1 1i,n19a vii3en Iriin Alaniiset ti11 i,iliviken pd sanilra tid sorl Svalan. Maskinen ersat ies '1 8Bi urcd err n.y, starkare s:ldan. ;jvalarr irade eti litet trdskr och maskinen blev allt iijr kr.:uf cig. I'lan bcskjt diirfijr att besttilla ett stcirre skrov. Denna kombination blev lngbiten Aktiv. Enlig1" E llodin flyttades svalan til,l s jiin vicl llijrs brum nel lan Ilol in ocl'i Doretea.

6 Aktiv tr'1as j;in BAten iir rrbygld av I{rls r,ineharnrrs Verks t,ad 1i185 och sarnnannitades i Alanaset 1887/eB, J:irnsk-rovets l;nr.d 18,)!, oredci {,28, djupgiiende 2108, 80 hkr, )JrJ h-+ Den fdnsta ingnaskinen, sor,r r0an 1,agi.i, 1ri.rt Svalan, bylles i;mte f'anna 1912 av Jerveds, 0rnski)lrisvik. Omb;,.; naden sked,le 1948 och 1917 /58, da Aktiv fick 155 hkr disefmotor. iigare har varit Kl:amfors rlb och An6ertrtani; 1v elrs I'lottninflsfdreningrr. Befd-lhavare: C A Er.iksson, E Petlerssonr,\nders Holmqvistr Anders Odbn, K A Sjdrko Maths l{d ilund rn il. Aktiv har gjort sk!i] fcjr sitt r:ann. ]Lten var en god bogserare under en mycke lsng tid. F;rutoro bogsering irarsnori,erade den ocksa t ex h,j, salld, ved och gick d.ven kyrkturer. i,r 1922 bl.ev landsviisen efter siiin fardigbyggd och perso och godstrafiken kunde tas ijvel av lostbussa: och bilar. l)a upphdrde ocks& ky turerna. I sin bok Sn,jskotLning i, rarlrdiset berrii:tar Iledenvind our Aktlvs turer pa FI&- sjijn och skriver att "Under vecka.rr bollscrade den timrner dygnet om. P& sdndaga na transpoxterade den kyrkfoik. Biljeltpriset var J) ore tur och retur. Under Ariga el1er - sorn det av rtlgort anle<!.ning konrrrrit att sta pa d ssa kyrkobiljetteri icke lrorri rrneracle - f ingo Aka f iir errda.st f emton Ure. llt fii rm4n, son JuIi tillgodogjorde sig, rriir han kom pil iden att fara t j-.1 I Niiset och dricka itl. Karl -August (bef:;lhavaren) skakacie nog pii huvudet dilrtt, han mti"sl,e dock bijia sig f iil hans s1::i1. Julius virr ju okonl irmerad'r. On Anders OdLn, nyanstirl.d iraplen, so:r ri-kade ut f,ir: biocka vid sin fcirsta tu tiil Lillvikcn, beriittas atr h:.r.n j' j.k i rundkanriini,i men inte vail]]e d.n att han kunde fortsltta. llegra av lasi.r if,gerarna blev nu rti.dda. Odbn kuniie enellertid lu ina pas sa{lcrir.lna, nc'cl o.rrllon: rr I sirri L.iocka fiirc Ldl tri mdsl,e man ga med Iite bottenkenninr f;)t.lin inic Ja.ra vi"ise". odbn tycks dock ha haft vrss liorrtrol-r p:i djupet vicl skijr och pa 6prunt vatten. I varje fali ontalar llabhs i{og}und at1 di han log dvel sorn kapten p6 Aktiv fi han av 0dbn en 8 n lan,q sting, soin denne haft till rtt ineta sidns diup' Tvt stora olyckor har intraiflat p,. Flasidn. Vid en b&tresa 1782 trtn Alaneset ti1.l siljeasen drulnade fyritr personet-. ljet sags att nan hade en liten och da- Iipg btt. De fbrolycliade l:unrie ini;e il rrfinnas. Den andrer frul(tansvarda c l.,1ck;rn j nllrilllri.de den 9 septernbet 1964 ' norcdvast om stoxa Harahoirnen. f det b]iisi,1a vrd:ret slog vagorna ovel den tungt -Lastade mo torblten och de f ern al,an,,.slrorna ko;rr al la -i vat t,net och dluknade. Ilan lyckades frterfinna fyr"a av 11ern, nert dr;,n i.'mi,e ulcv kvar' i diupe ti' vid den begravningscernonr, so;r anorduades pd tvt arsdag,en efter olyckan, tjiin pljorde Alctiv. I5 der, ganle,\ktivs al{'rerdack fdrriittadc kyrkoherde Bert1l Vikiind j ordf iis tni. nqen efter cleil vjcl oj yckan ej irt erfunrra. Han liil Lre skovl-ar mull ialla i,,'lirs jdnr rlir, si st:i i la val'"en. Den sliimningsfuf l.a aki.en avslutade med kransned Ll."anr-,r- fi vi,,rtlet.

7 Viking FlAs j iin o Viking, byg,',d av!/ Lirrclber';J, SL.rckholm' er balell rned de m:-:nga narnnen. Iran tilrja.n, ocit uncler s j.ri e i'cliho In:jt,idr ireir,e bd"ten SorinE,. Under &rtn i AlsensjOn, 1BB4-92, hctl,e cior 1'orturc;, i.lr: :rtt sedan i Storsjdn meljan 18!J och 1r14 lryla jlnn Lj.-l llo'd,] lr 'cl i' r.tr' Ilog. I Ilas jijn fick balen slutl"ifien nannet Vi ki.n;',. ii6jale var Jijns Osslan JOnsson och Lars 0,.i.:on i GubLh: cn. lefllhavare: Jiins 0ssian Jd ns s oil Viking var nigot rnindre lin.tl'tivl liirrgd 18 m' bredd J16 m och djupgaende 1r8 r Baten var utrustad rfled n hrir'lryclir;maskin, son 1916 byl,tes till en \,/ennbelg Karlstad pa l! ind hkr. p& I,lSsjitn gick Viking i re9..1ebunden pas s agerar l,iir.1- i k fl.arrr till och ned 1)21. Idljanrle notis, som var injijrd I orlt.sr,idninren den 10 iuni 1!1!, ber;itlar orn sjb,farten i rl Lanris:,'ingbAtstrallken ri tr']5sj,in har: nu iiler lagil sin biirjan i det iingaren Vi.king fastslalllt en t v r';iil.ia.nde tur'1.i sta, unlil;t vilkerl,'ngaren IrLandagart onsdagar. freclagar och llirriallar grir:!. Lr;Lden Cu L I lliigen'-1,jvb erga k.l B.i0 m anlli pande rnel lanliggande brygriot. llurerna:iro sa sil: i.lda att de salnanfall ned de ti11 ooh I rtin LiJvberga ankonxnande och i,uvgiiende l"t,nenrr. Antalet i)aseiagerare var maxineral ti ll 11o. Bryggor fanns ra filjancie pl.'rlser: I'l,siijn, Iiivbergar J;'rvsand, Storholmen, Havsntis, Alani;seL, ljj l-jci.rren, Cubl)!rJijerl ocfr Li l I vikcn. fuen i9z2-1gj2 bogserade Vikin,q rnassaved och tendsticksvlrke ',i1.1 llasiijkaien fijr: vidare tr.ar]spo::t lgql jtilnviill l;i I i ul,riksf ors Iqsl)u'lrtive Jiinkij ping. Btten tycks ocksl ha 8jo11; t(-.,,ie i.tr,undna 1ur.er til.l kyrkan i Ala.nriset. Den ena sdndagen gick turerna frlin norla r,nden av sjdn och p&f6l ja.nde siindag flen den sii dra. 1)2'l had.e jas sjalv (llils Jtr:,'nilren) nir jet a''1' Lk-a med VikinS. Jag gick dl i skoia i Siij;es;n. ViC skolavslunninaien fick vi gura en resa med Vlki.ng tili Alaniiset. r/i samiarles, firlvjntansfulla' och i goc tid vid bryg6lan' S& kom d3' b&ten rned J"ugn och fin fart frirrr hernrnahamnen i Gubbhdgen' Det gick raskt att to.*a,rpp p:i b3ten. Sjdresan kunrle ta siri biirj an och snalt passerade vi LapDt.rotmen o"t.t-o"t drijjde lnte liinfle liirriin Alanaset 1&g d!r: franfiix oss i soldiset. I Alaniiset lacie vi r. ll vid derr lfinga stenbrygganr som al lnrdnt kallas fd kajen. Jag minns att vi. lresi,kte kyr:kan, son cia r;tod nastan faildig fijl invigni S.i fict vi saft och bulla:: hos 1,,1nelia och llaria pii. kafb Rddluvan. Det var in' tressant att ffr konrna ti I j,\]anrisot mr,'r L,ds l, av allt var nog d'ndii den heirliga sjdresan mecl Viking tur och rertur lii I l':&e en-al;miisel" viking saldes 1940 i:i1.1 ]lolmens lfuk,i! och llybtades li'il strtjrns vattudal. B&ten skrotades 1?45.

8 -Lngs lupen llnna Iles j ijn 190J-1r)05 BAten byg6ldes 1870 i roligen pii. Br iirbor,.1:; varv -i Gotebor6l. Emna hade ett 18 nr llngt jiirnsllrov oclr or oredd li"v 1'') ln. Ief ailhavare: -:nder.s llo Inqvi si L 1905 f lyttacles beten ;il I i.i Lr:ijms Yat l"udal. Orn Drrna berdttas att hon pa talet s::.ldes och kon ti l.l Hornavan. rl.ngaren Ola I13s jiin 188! - 188, var &np;beiten 01a re6;i s lrera.d hos.i:intlzinds l\o'r. r'a li'ijgderis Kronof opjdekon tor. BilLen var utruslad ned er 8 frkr:.lnijna.skj.n och hade 4 nans besaltnins. Ola har sannolikt,qilt i l,ogse.r'irrg pr-!'lasjdrl ertt anlaf ar. Befaifhavar.e: A!eLl,eItison

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31 =f# = ',,.**9.31...i : :. '. -- E\, -5c@J1A-ete:r= Kroatien fortsitter att fasci nera P5 Scandjet dr vi stolta over att presentera detta 5rs version av Kroatienguiden. Vi har gjort v6rt basta for att ge

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

UTI. BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND

UTI. BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND REVISIONSBERATTELSE UTI BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND Vi har granskat Arsredovisningen och ett urval av underlagen fiir elopp och annan information i riikenskapshandlingama.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr \- Arsredovisning fdr \, Legevind Ekonomisk Fiirening 7696t-62s7 Riikenskapsiret 26 L Legevind Ekonorn isk Forening 76961-6257 1(6) Styrelsen for Legevind Ekonomisk Forening far hiirmed avge Arsredovisning

Läs mer

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN #15 TÄNK ATT AG LYSSNA PÅ DEN KARLN, SKATTBERG, ROBBAN, MAGNUM,, IPP SKATTBERG GULDNER: Till Urinetown med honom! Och det ska gå fort konstapel Magnum! ort! ROBERT: Du ljög för oss Guldner! GULDNER! 5

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Elev: SESSION 19. Fisketuren

Elev: SESSION 19. Fisketuren Fisketuren Lyssna efter [l] Det är vindstilla och vattnet är spegelblankt av den neråtgående solen. Jag tar ett till kraftfullt och långsamt årtag. Spetsen på spöet böjs lätt varje gång båten far framåt.

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

*-NS^N"N"N"N:\\N"N-NNN.N-\\-N"N":NN-"N"N:N"N\N.N"NN* Medlemsmöte 20 I 4-12-02. Dagordning

*-NS^NNNN:\\NN-NNN.N-\\-NN:NN-NN:NN\N.NNN* Medlemsmöte 20 I 4-12-02. Dagordning *-NS^N"N"N"N:\\N"N-NNN.N-\\-N"N":NN-"N"N:N"N\N.N"NN* N Medlemsmöte 20 I 4-12-02 Dagordning $1 $2 $3 $4 $s $6 $7 $8 Mötets öppnande Val av justerare Mötet stadgeenligt utlyst Föregående mötesprotokoll Ekonomisk

Läs mer

Ulvövisan. Refr: E de Ulvöhamn det

Ulvövisan. Refr: E de Ulvöhamn det Ulvövisan Visan är skriven av Werner och Lennart Söderberg. Ursprungligen gjordes den till en lokalrevy på Ulvön på 50-talet. Sedan många år sjungs den på gemensamma fester ute på ön. Jag vet en plats

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Nynäsvägen

Bostadsrättsföreningen Nynäsvägen ÄnsnnDovlSNING Bostadsrättsföreningen Nynäsvägen 32 ;"322 (Otgnr. 716403-3966) Räknskapsåret 20%$L01--201å.12J1 r..,.%!" 1 Styrelsen fir Bostadsrättsfiireningen fynäsvägen 320-322 avger håirmed redovisning

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

R1 30 --:'."-;----.---

R1 30 --:'.-;----.--- Organisationens namn Stiftelsen Parki nsonförbundets Forskni Organisationens intäkter och kostnader Verksamhetsintäkter från allmänheten R01 0 Penninginsamlingar R040 Försäljning av varor och tjänster

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc. " 'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ").- j "i '',' ':i.

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc.  'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ).- j i '',' ':i. a ':i..* -;,# j "i,.,: ^ 'r' ');p* 'i', ;'. o ' ").-,,i'lii t;':i.ilr. '',' ry6&ees B!1. EHgEE -J s,* il is{ /f,* tr) Fmro-*lJeemr-ix ' s(t!,i: *dc W$Ei-l*milli,i.,a*, @* " 'rll b... 'lul,' r&h t:e!, :::ffi

Läs mer

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar.

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar. böckerna om monsteragenten nelly rapp: Monster-akademin 2003 Frankensteinaren 2003 Varulvarna 2004 Trollkarlarna från Wittenberg 2005 Spökaffären 2006 De vita fruarna på Lovlunda slott 2007 Häxdoktorn

Läs mer

'PJII."t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden

'PJII.t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden ~ Jordbruks verket Du ska anvanda bla nketten for att skriva et! $IlSl:rappott som besilriver genomforandet och resultatet av pro;e«tet. JQfdbru ksyen..et konvner att publicera rappotten i databasen for

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

FORSLAG 2013-tr-21 NARINGSLIVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSINDUSTRIERNA SVENSK HANDEL

FORSLAG 2013-tr-21 NARINGSLIVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSINDUSTRIERNA SVENSK HANDEL NARNGSLVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSNDUSTRERNA SVENSK HANDEL FORSLAG 2013-tr-21 Fiirslag till miite med Alliansgruppen i Riksdagens Trafikutskott: Ta fram alternativa ltisningar till att kraftigt

Läs mer

Undersökning av plats för fornfynd, Hol, Nora sn, Ångermanland

Undersökning av plats för fornfynd, Hol, Nora sn, Ångermanland Rapport 1935 Undersökning av plats för fornfynd, Hol, Nora sn, Ångermanland Fornl~mning, Ra~ Fastighet, Socken, Nora Kommun, Kramfors Landskap, Angermanland Erik Floderus 1 I ~"'. 3865.4n~,,"m1ill lvjllak.d

Läs mer

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA #8 TITTA MOT SKYN, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA CUE: KATARINA: Fel! Du är en trevlig kille, Roa. En trevlig kille! Misterioso KATARINA: Men du knallar omkring uppe land

Läs mer

Den fcirsta musikfcireningen.

Den fcirsta musikfcireningen. Den fcirsta musikfcireningen. 15 Fredrik Granstrortr var dett forste irrom fdrsamlingen, som genom strdngmusik hojde stdmningen pn motena. Han fick snart en,,vapenbroder" i Josef Karlsson f rin Fagerstir.

Läs mer

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa Från kulturkrock till minibyråkrati En utvärdering av Ungdomsteamet i Bergsjön Rapport 6:2001 RAPPORT M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa en av ungdomarna som börjat engagera sig som ledare

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

Skidåkning i Tomasboda

Skidåkning i Tomasboda Skidåkning i Tomasboda Sammanställning av räknare vintern 2010-2011 på skidspåren i Kilsbergen Thomas Eriksson Aira natur- och kulturinformation Frösvidal 542 70592 Örebro T 019-611 56 00 F 070-317 52

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli Lag 1 Gud är h e lig och rättvis Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli straffad. Rättfärdigh e t och rätt är din trons

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 1"1.1.2

FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 11.1.2 FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 1"1.1.2 i'j;}t'{$s'$1{i!!&{$$n;i,${d$3ijij,ij.li-s+}{},ji${'lii'{jii].j.$\$as{i.ij.si.s0s.$l..\na}r${$s}s}ti1s{{}$ 1 {10) Mariehtilts Bygg & Konsult AB Organisationsnummer

Läs mer

nvu 20rr- 1 1-30 20rI- 12-05 norra vastmanlands utbildningsf6rbund 20r2-o 1-03 r(7) SammantrAde sprotokoll

nvu 20rr- 1 1-30 20rI- 12-05 norra vastmanlands utbildningsf6rbund 20r2-o 1-03 r(7) SammantrAde sprotokoll norra vastmanlands SammantrAde sprotokoll 20LI- 1 1-30 r(7) Plats och tid 2oll-11-30 kl. 09.00-11.30 pa Brinellskolan expedition Beslutande Henning Bask Helena Werner Shiro Biranvand Ordforande Ovriga

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2015

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2015 Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2015 2012-12-12 ~.tj,,(i : Mats Wallin ordförande BUN Styrande lagar och dokument som bildar underlag för handlingsplanen FN:s konv ention

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

ALz ry. Stockholms lhns sjukv6rdsomr6de Neurop syki atri ska enheten. Patientinformation I L (2) - fiirekomst/diagnos/behandling/uppftiljning

ALz ry. Stockholms lhns sjukv6rdsomr6de Neurop syki atri ska enheten. Patientinformation I L (2) - fiirekomst/diagnos/behandling/uppftiljning Stockholms lhns sjukv6rdsomr6de Neurop syki atri ska enheten ALz ry L (2) Patientinformation I ADHD hos intagna inom Kriminalvfirden - fiirekomst/diagnos/behandling/uppftiljning Steg I: Undersiikning av

Läs mer

FRILUFTLIV OCH TURISM

FRILUFTLIV OCH TURISM FRILUFTLIV OCH TURISM FRILUFTSLIV OCH TURISM Nationella miljömål Kommunala mål Riksintressen Övriga intressanta områden Karta 10 Friluftsliv och turism FRILUFTSLIV friluftsliv och turism FRILUFTSLIV OCH

Läs mer

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 Datum 2012-09-16 Till Kommunstyrelsen ivara Kommun Larv Ldngjum Fibervillmed detta brev informera Erom pi hurforeningen ser pa kontakterna med Era tjdnstemin

Läs mer

J a n a s Trä d g å rd o c h Pe te r s B rö d. Två företag inom samma familj i Alsen, Jämtland

J a n a s Trä d g å rd o c h Pe te r s B rö d. Två företag inom samma familj i Alsen, Jämtland J a n a s Trä d g å rd o c h Pe te r s B rö d Två företag inom samma familj i Alsen, Jämtland Ibland känns mitt jobb som rena trolleriet. Man kan göra stora förändringar med enkla medel. Hokus pokus -

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Stanna tiden. Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er

Stanna tiden. Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er Stanna tiden Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er Vi tar ingenting för givet Vi är glada att ni kommit hit Vi kommer med musiken, åt er Vi kan inte stanna tiden

Läs mer

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE HOTELL GYLLENE KNORREN: DEN MYSTISKA GÄSTEN Text: Måns Gahrton och Johan Unenge 2008 Bild: Johan Unenge 2008 En originalproduktion från Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm Formgivning

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Hur får du igång fibernätet?

Hur får du igång fibernätet? T I L L D I G S O M S TA R TAT E N F I B E R F Ö R E N I N G Hur får du igång fibernätet? Kommunikationsoperatören ZITIUS R Ä T T PA R T N E R F Ö R B YA L A G D Ä R F Ö R E N I N G E N B E H Å L L E R

Läs mer

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 Alfr. Hagerbonn Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Bidrag till fristående gymnasieskola Kunskapsnavet, 2015

Bidrag till fristående gymnasieskola Kunskapsnavet, 2015 MISSry 20t4-tl-28 I GYF 2014/0507-03.02 Handläggare Roger Tordhall, controller Canna Cerafi ani, ekonomi chef Styrelsen ffir Kalmarsunds gymnasieftirbund Bidrag till fristående gymnasieskola Kunskapsnavet,

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

37 sånger med rörelser och lekar för små barn

37 sånger med rörelser och lekar för små barn 37 sånger med rörelser och lekar för små barn T. + M.: Zandra Adolfsson Refr.: B Vi bygger en båt. En jät te båt, för Gudhar har Dm7 G7 C /A sagt att detskallregska reg-na na, som en flod, en båt. En B

Läs mer

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s Kop Bbr Bbrä Lantm Lindberg Bbrg Iö Gustafsson Bbrsp Iö Harms Ebr Ebra Briö T Lundberg Ebrl Iö Hansen Ebrsi Iö Hultner Fsbr Kbr " Fskr Sahlberg Mbr Iö Strand " Fknt Werner " Knt Blomqvist Reproduktions

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

.,fl.,,fi. palma de mallorcarb

.,fl.,,fi. palma de mallorcarb .,fl.,,fi..,lt 'iq',1.; allorca var en av de forsta charterdestinationerna pa 6o-talet. Di var det exotiskt att kunna aka till ett varmare land for semester och den lilla spanska on blev snabbt en favorit.

Läs mer

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 +

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 + WfYm,, Datum 2408-02-29 VAr beteckning BTN 2007-0719 I (3) Stads byg g nadskontoret Plan- och bygglov G6ran Nimmersj6 Delegationsbeslut B 086 Protokoll ftirt dver iirenden handlagt enligt 6 kap 33 $ kommunallagen

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord

Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord Välkomna F Gm 7 F Välkomna till Musiklek, idag ska vi ha det bra F Gm 7 F Vi ska sjunga och dansa och fira att alla kan va m Gm 7 F Gm 7 F Här här här, du är

Läs mer

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag.

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag. Samhällsservice Cecilia och Jo han har en dotter som är 3 år. Hon he ter Astrid och går på förskolan. En dag när Cecilia hämtar Astrid ser hon det här anslaget. Jag förstår anslag. SOMMARFEST! Alla föräldrar

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Konsten att spå väder

Konsten att spå väder Konsten att spå väder P G ANDBERT Så kallade "vädergubbar,, står i en klass för sig. Nu menar jag inte de där, som tittar på fiskfjäll eller rotar i djurens inälvor, för att få reda på hur vädret skall

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

716407-0984. Postnummer. Telefonnummer. trgen oereckning. Hus A, Gdrd B. (-koordinat 6176653,1. rostnummer Postort. Postnummer rostort. Lund.

716407-0984. Postnummer. Telefonnummer. trgen oereckning. Hus A, Gdrd B. (-koordinat 6176653,1. rostnummer Postort. Postnummer rostort. Lund. fgover er Agarens namn Brf Jdrn6ldern C/O SBC Djdknegatan 2 E-postadress - Kon ifter Energideklaration rersonnummer/organisationsnummer 716407-0984 Postnummer 21135 Telefonnummer Postort Malmo vlobilte

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

Avskiljning av syror - i gas- eller droppform f rån dragskåp.

Avskiljning av syror - i gas- eller droppform f rån dragskåp. BYGGNADSSTYRELSEN: UTREDANDE PROJEKTERANDE B Y G G A N D E O C H F O R V A L T A N D E V E R K S A M H E T rapport GASTVÄTTFILTER NUMMER 117 APRIL 1975 ERS- b ANVÄNDNINGSOMRÅDE Avskiljning av syror - i

Läs mer

01 S: se saken ä den att eh (0,3) pt (0,4) nä man ä ung 02 å frisk (0,2) dä ä ett friskt jöre i skogen,

01 S: se saken ä den att eh (0,3) pt (0,4) nä man ä ung 02 å frisk (0,2) dä ä ett friskt jöre i skogen, 01 S: se saken ä den att eh (0,3) pt (0,4) nä man ä ung 02 å frisk (0,2) dä ä ett friskt jöre i skogen, 01 I: ja:? 02 (0,3) 03 S: å senn på dåm (0,6) eh: spikte'n läkta si. 04 (0,5) ((fortsätter)) 01

Läs mer

Hygienombud NUS utbildning 2015 program

Hygienombud NUS utbildning 2015 program Hygienombud NUS utbildning 2015 program 12.30 Välkommen Vårdhygien - vad har hänt sen sist? MRB och smittutredningar 13.30 Workshop Nu har vi mätt- hur går vi vidare? Samarbete - Hur kan vårdhygien stötta?

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN Social- och hälsovårdsn. 71 18.06.2014 Social- och hälsovårdsn. 34 19.03.2015 MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN SOHÄN 18.06.2014 71 Beredning: Chef för handikappvård

Läs mer

STYRELSEN Organisationsnr 769600-{352

STYRELSEN Organisationsnr 769600-{352 3 CSTADS RAT'TS FÖ REI\IIi! GEi'I I/AJROPARKEN 1 IA{FORMATION TTft / 2OOO FRÅIV STYKELSEI{ I BRF MAJROPARKEN 1. 2OOO-03-08 ÅnssrÄmmeu Ån zooo Årsstämman äger i år som vanligt rum i Hökarängsalen i Söderledskyrkan

Läs mer

FOn Bo s rad snarrsforenrngen s MEDJAN 2003 ARSREDOVISNING. Styrelsen avger hdrmed Arsredovisning for Brf. Smedjans verksamhet under 2003.

FOn Bo s rad snarrsforenrngen s MEDJAN 2003 ARSREDOVISNING. Styrelsen avger hdrmed Arsredovisning for Brf. Smedjans verksamhet under 2003. ARSREDOVISNING FOn Bo s rad snarrsforenrngen s MEDJAN 3 Styrelsen avger hdrmed Arsredovisning for Brf. Smedjans verksamhet under 3. Fiirvaltningsb erfr ttels e Styrelse Styrelsen har under hret 3 haft

Läs mer

Fia med Knuff. Är ni med? O synliga röster från publiken: Sång:

Fia med Knuff. Är ni med? O synliga röster från publiken: Sång: O synliga röster från publiken: -Hej du! -Hej på dig du! -Sk a vi hit t a på nåt? -Ja det gör vi, men vadå? -Jag vet int e. Hit t på nåt! -Sk a vi spela nåt roligt spel? Fia? -Ja, vi spelar Fia. Fia med

Läs mer

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se 2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se Trollhättans Stad Tekniska Förvaltningen Renhållningen Tingvallavägen 36 461 32 Trollhättan

Läs mer

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND AV HÉLÈNE LUNDGREN UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND Kraftiga dyningar, grottor, vikingahistoria, sandstränder och vackra klipportaler längs Shetlandsöarnas kust. En dramatisk natur med

Läs mer

Min första sommar i Havsnäs, av Birger Källberg 1934.

Min första sommar i Havsnäs, av Birger Källberg 1934. Min första sommar i Havsnäs, av Birger Källberg 1934. Runt Ursvattnet sommaren 1934 har jag många trevliga minnen ifrån. Vintern 1934 kom jag att hamna i Jämtland. Jag skulle hit och hålla en fortsättningsskolkurs

Läs mer

Tilrs4. Lantmdterimynd ig heten Orebro kommun 2071,46-30. Tiils1. Tiils2. Tiils3 KOMMENTAR TILL STADGARNA

Tilrs4. Lantmdterimynd ig heten Orebro kommun 2071,46-30. Tiils1. Tiils2. Tiils3 KOMMENTAR TILL STADGARNA Lantmdterimynd ig heten 2071,46-30 KOMMENTAR TILL STADGARNA Vid hiinvisning till lagrum avser SFL lagen (7973:1L50) om f0rvaltning av samfiilligheter. Tillingressen Tiils1 Tiils2 Tiils3 Tilrs4 SFL innehaller

Läs mer