Ilii:,.j.ir, Heclen.rind j Ja'n irlandska sagor: rtlr f ds jijns. saela

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ilii:,.j.ir, Heclen.rind j Ja'n irlandska sagor: rtlr f ds jijns. saela"

Transkript

1 Ilii:,.j.ir, f'lasjon, son figiter i nordhiirnet a./ Jd.ntland (en liien del av sjdn fa]ler inon ingemanland), iir niistan f en mi I J.5.n6. SJdn avliruler genollr IfAsiden tlilrfjiill. s jbiilven ocir tillhijr.lngermaniii ver!:r J ].ooomrad.e. Den har en yta av 112 kn- i 266 d h; BS m djup v:d Svartudden i s jdls :ltcijstra de}. I slutet av 18)0-tafet bbr' jadir nan en ulgrdvning (s ji.tsi,nknin;r) av I'lAsj<in vid FlAsiijAn. f'dr'etaget, som stannade av omkting 1810, blev ef:errtii,'len ubarr resultat. trr 1947 reglerades Fl6siijn j',;r krallandamll. Sjr,n fdrtorade nu miin{:ia skiinhetsv: den. Ikaf tbola{let gjcrde cne.j lertid en fin affar. Son ett plaster pa saren 6'te: g6r var;e Ar till l'llsjiibyrden en.lilerl sumrna pengar' son avsdlts till fonden : F16s j i;ns reg]ering. Denna betydande rr lap r liinds!ia" r.inds jd (eril l.ienzbn kallas l'1asiijn pa lapska fdr Blaver) har jiinri'drelsevis sni t.i Lr f lijden: FAnAn, irallan, Gi s smansvat tnen ' Ring' vattnet ach Jarilyattnet. I5n6rr har s-.n k:illa i Stensjtin neliarl Si;ensiij- och Svanafjiillet och FallEn upi,rinner i trakterna av Svanljden. Infdr I,15sjbns r.egler:ing gjordes arkl.rlogiska rlndslsok:,j-ngal. Dessa vis?,: att niinnisko:r: tillhrrande ot L strijvande jii6ar- och f ieka,'f olk li ngt till.baka i tid, haft sina boplalse:r vid tr'l.1s jrins strd.ndcr. I mitten av 19to-taLet {ljordes e:,1 jr.'"rertsanr :;:idflynd (Ldvbergark j-tj,.r, ) i k;vb' ga. Skid.an upptlj,cktes i sanden eft,:r s,r.rndlinje-'n. ijeri :rnses lre'rrijra fr&n iider nell.an 1C00 f Kr oci: 1OOC t- I{r.,.ikitlflr'rdei lir yt tcrligaxe ett bevis fijt att nal niskor futnits vid llasiijn j en avlails'rn forntic. Gustav I{ederrvilci Erikssorr, s,-.n p; '1880-tal-et vaxse upp pe Kvarnede'i i Gubb}idger vid lllasjon, har i sitb frjrialtalskap med oforllhneli.g naturillii.dj e och inlevel' se skildrat deniia. sili och rnanriir:korna pd des: str:inder. SA hii.r skriver Heclen.rind j Ja'n irlandska sagor: rtlr f ds jijns saela I sjdns djup spegladc s j a_l byeden. Och 1,! ress!:irander irar rnan fullnit hatdart vid vars eldar sagof o1l';ct L'e:rriulade :r ill;j. si-'.1ox. Fl6sJdn d,r nordhijrnels sis la t,eslag. PA kari;an liknar den en pi, siiian sdvande och fii ''terna i fo[-'i.c:r. Detra valle,'dra " verns och utterns farred, inne,n den blev gen den bofasta bondens fiirdv.ig eret o!x. nan. ned dcir ena armen till huvudgald hade ocksa fdrst varit sjiif&gelns, bii. renens ielt lappens vinterstrekr sliutl I sdder ocl: uorr d,r r.lenn:l sjd inranad a'r' blanande berg, i 6ster d'r det flacktt sluttande Land - oavblutet sluitande rrec till?o;lellhal'et. I vaetet hujar sig ' breda Gisnusliiset, ser;, i,j.dsjb- och llarrsiribergen, ijllxton deerea der, 1.6.nge fjitll.iiastuniskedjaj}: Iiska-, och lla]'sfiall.

2 Annu i.ralr.ini,cn kulr.ua L ljiiglr., \.ilka sku,,,;i3:ol oolr I juanyiinscr sonr skif la i hijgson' narnatten ijver clenna sjd och bygderna oii dess strrindcr, nj.r rnidnattsolen smid, gu]dhallor pl de violetl,a j:jil, 1en och iiiir:iins, tr'anans och tr'eill&ns brus stiger och sjunker i stii ho[en, medan ]axen sij cker upp sin ryggfena och ristar sit raka Lornj'rke i.lclr blank$varla ylarr,,,.ir-or.rnen flyger pa sma_ta vingat" milt e ter sjdn upp till Sjoandan e.ller de flskril;a Glsnusvattnen, och medan gbken sjunger som pa beting j. alla./aderstrecl:. nj" liknar denna dal narmas t ett bre soligt leende, fdt att lnom kort - ntir h<jsten nafkas ned fia-llstorm - l-ikna ingenting anr}.l.t ir.n vad den.j:: tunnle Lp-LaLsen fiir ett rasande veder. Under det g&r sjdn i s k j ox i,d,rmarna, si- atl inte ens den djirrvasle ge-l sig ut i bat. Ndr s& denna vilda hljststorm fullbordat sitt avkylningsverkr avlijses den av e: vis stiltje och en dislma t:it och grtl sont u1l, tills den riktiga vlnterkdlden kornrner och liigger isbryg,.pn pl en enda natt. SA bijr.iar vinbernr och niir vd.sta: da glr l6s, di.nar den sonr askor, tjuter i knutarna och fijr med sig kilorneters langa sntifj.ng efter s ji>n. D2 ville inbe ens giirdshunden sticka nosen utom dijr: och folk gtir gitrna dagen till en rrkojdagrr' Iagar skor och sldjdarr rdker pipa och berai b tar on nii.got lilcnande ovader fijr rni.nga 3r sedan, men ocks3. om annat fdr den delen. Tilf exernpel om hur det gick tili under cien stol:a Gismusf -loden da kyrkjorden mafdes. let skedde viil i Jolns j:itlekvarlar el. ler l{ansl(e diir Jogdaberg och Vaxga ll8g, varest de viildiga virvlarna dir gingo. Medari Liden s"od stilla fiirde floden demjolfina sanden i,iil ett klip re v vid siuns mitt' der den fann ett gott ftist, och byggjde detta hijga sandrljs fcir komnande tiders behov av god bosattning, gor kornjord och en of:;rlilinelig gravplabs med rninst tio meter djup sand. Halrom talade ocks& frantidsordet - av vem och ntir det fdrst :lev sagt visste ingen - atb dtr sl.'u.l-ie nesbararnas freidade Sttlingar koruna atl, anlagga sitt eista rastste lle. Hur levnailsglad deras ungdom an varr hur dyster deras ilder' domn blev i skuggig vra, skulle de alla sanlas dd,r til} frid och vila fra.n starrmyrslai,t och nnij rtf iske, I rll.rr i siekas tjdi;tinglr och siknd,{;r frsn 'rfi.lsparrt och vatl,ilrdt, fr3.n stenig fii.bodstig och nibbskoslit. Ordet slog in. Ty vad tiden }ed byglr'de man kyrka hiir och anlade gravplats i d' hdga asplunden ute pa niiset, ett tridsamt or:h vackert raststr.ll.e tj.11 domedas Och hit <trog s& den ene inesbd.raren ef 1,e1' den andre,!i soxlnarerr i suliicker sni pa vj.nter:n i 1&ngs1ij.de, och klockorna hdfsade iii:;,1 slia lika: Sa fij11o tijnmarna omsider ur din hand' cl& var leva iijr dig ei langle n&n frdjd' D5 krijp du stilla till vila i vitan sa'nd' vislrerl-isen saknad men a1 l.s inbe siirjd. ocks& en a-nnan fdrutsagelse hade blivit uttalad men nis teur helt och h&llet gi, diirfdr dtt tien rdrt sig orn en frarnlid sorn ingen hafl ul,sikt a1,t fit uppleva. 0 att minnas och fijxmedfa ett frarntidsord, s ottt valken Sktinkte stunden hopp elle: satte langnjdlk i farfars koppr var lnte m'jcian v6'rt. NAgot hade i alla fall silr)rat 11e onr Liden, och sonliga menade, att den son u talade detla ord var en utflyttad ki l, i elbr-irare, den fdr'ste rlibon i Silieasenr a"n tiautr kal-lad Norderirsen. let var err stolt jord.drott i getb&rsjacka och sk byxor, sorn sl.g; pr.ccis se llnat in i f Iar,i;iden som ha,ns hd grnod strackte sig 6v tid octr run. Andra hiillo fiir:e, att denne framtidsskedare var den sagoomspunne mesbararen som fijrsl sfog eld il s.-i:ins scidra strand och kallade st:i1-let I{dgsa t(anske }ldgsiitra el1er H;j59nas ell er nl,:lot anna.b nann son passade landskapet. EmelLertid veta d.e iildsta kyrhbiickerna berritba, att byn en gg.ng hette Sdderhd' gen, fast den omsider fi.ck ett anriat namn av de mera fantasifulla bdnderna no ian'sj6n, titl fdljd av att en klippa ute p5- dei; hd ga nlisct liknade tva gubba

3 som sutto oolt vi Iade med var sirr llle:i bdicii.!!d ry{l:ier1. Enellertirl hade sorn sagl rrigra detaj.jr:r sipprab genom tidens silduk. S&l,unda skulle en gln.g i kom;nande daejar en sd.llsam hdsl ned hovar av jiirn och glddar de dgon trava fcirbi ijstra -ndan av sjijn. l)en skulle frueta eld och trava tol naverskomil i timnran, aldrig skumrna av svett eller trdttna. Dessfdrinnan kor mo ljkviil mesbdrarnas d.lt.lngar ali. f: ctt siort, ovanld.t arv efter sina saf fiider - s l omattl.lgt stort att det skulle fdrefalla dem outtdrnligt. I ett vi palats pa naset, dar kyrkan stod och dir nan salunda begravde sina dijda' sku l-e det fdtsta arvskiftet,.ga rum, varp3. alla elvalc och vattendxag varje 'ra.r hundra 6r slculle komna :rl t, l Iyta av 1ryI1.enguLt tirnrner, son sakta nen sd,kert fldt vidare ned til-l kusten. Nord.an sjdn skulle rnnnga dukti6a s 'lm:in j'ijdas ' medan f oll'-et i byn p& sddra stranden sku1le bli si sattrringskirt, att hellre iin det lbrsdkte hitta p5 en angenen 16gn skulle det sae,a tio oangenii.na s arutingjar. Ddr skulle vidare alll finnas en eller ett par Srbbar som sttrldigt sprungo i byn' tittade pa a]lt, gycklade med allt, kriliserade ar,lt, men sorn s j;ilva aldrlg skulle kornrna att gijra n2.got soitr andra kunde kriijsera eller gilla. le skufle vara de enda fu] komligt lyckj,iga manniskorna' tacksannma fijr varie dag son gick' och for varj ny funeteelse de fingo titta pe' skzimta om cuh skrabta,t. Men i sjdns djun speglade sig iry;$en. i iorden p& dess strdnder fann man stundom hdrdal, pii vilka sa6ofolkel h:r.lstrade sin fisk och vid vals eldar d sutto och berr,il.tade si,r silgor. i)! siiins botten fanns val ocksa e!t och ann utdver den benliarpun man fick uprr i ett notvarp en gang, fast det iir och sk: kanske b]l furdol t.rl SJijar kan upplevae pl mln;t;a olika sd.tt. le i.r inte bara vattensamlingar i Ie sfapet eller cis, erner j;.ir' fl,..noms tr-i,nrnl nf i av vatlen frin backar, Aar och d.lu"1. S5Oar: iir: nycket ner. i;i riven I"lis jijnr iir ^som -.angstrackt med nds, uddar och vilar. Ute;e $jjn ett JXtar hoinra.r:, negra s'r.ora' och skd.r iiven pa djupe varren. sjdn kan li3ga turkosbl.i i vindsti lla, solvarma somnardaga}, nen nar hdststc ri"t. ur"p"r in cver bygden frin f jtt.len i vaster rullar vitskummiga vagor i en o.indlig rad bort iiver sjdn. Sen, di kijlden lagt sin lsblo' rdrnar siijns ir sa att dei g];er cko i l-'er:,gen s'jde-r'ut, son det all Lld Siort i kal-la' stiarnklu ra vinternri bter. Denna stora sj6 inger respekt, al-fvar nen d,veir gld.dje, ro och vederkvickels r1&sjdn ;ir dven on fin fisksjj' r synnerhet har nan h;ir: fiskat rdding pe n:i1 i rgangs iiidenrr dvs ;;er hd s 1,en u ie pil slclren. Sikf iske med not var brukligt rt dan i bdrjan av 170()-talet, ocl:sir ti'dlgare. lrc 1775 skriver A Hulpelrr i sin beskrivrring rrn Jilmtl-and ai:t i!'lasjdn finns det rrgod sik, s+"r' ri ""rtr,olik', och laxiiring,,. I gingna lider. di. skirrderr slog fel gav fisket l sidn ett Scti tillskott ti11 fddan fijl I'o1l'rr:i; vict tr'}&'s jiin. Viigld s t land tr']&s j6bygden var l:inge.-.tl vdgl i-i s l, J and. I s jii.!r och ef tex vali,enf eder anvdr sig airfi;r manni:jkot:na av l-,ii tar: rl, I rinrl dc L val: rn;; jligt' 0f tast f ick de em tertid ta si i fnam nillais p! olranade sligar med bldtkiin8or pa fbtterna och mesen pa rv8,'et.. Landtransporter somrnat:tid var,{anske det af.lra besvd.r}igaste. Jltt bekynmer var att frakta avlidna til.l kvrkan j itr;ini. lln sadan resa' som flisrdes rled sliipa efter hast, kunde ta iler:a dafjar^.i a;rsrrrak. Iijrst urtder 1800-tal-et bij: Sade rnan mera atimcnt f or.b;i, ii ] stiilal'ira. i'ie I. an rtlaneset och strijrn' ijver Al irattnet, f e4cle seclan liingt ti llbaiia e. :ingstig'iitigen' son gick over de tol aste markerria, byg.tdes ir lttlo-l:i.1 et olrr Lj11 gr.rlg.l.erl. Ontkri-ng var man e

4 4 Ji1n61L korlrrre ri JLL lu(lcri; rrrrrllllr ll luttrjr uiil lilu LrorL pti ilokot'ti. Utrrlor rrrlten a 'l8oo-l,a]et.lii 1, rrran avelr liu.';l i-r ul)p er! l'jkli4; ridviig me-llarl l,ijvberga och Strdrn. Vid derr {, idett rus [..t.tlc trrit,it oc:lir;ii ttlrl, viii]l'rr.:lla,trj-;c[,-lijvbo]ii.a sir att derr med vj miida blev farbi:.r nec ltiis t, ocir kiirrii. Vintertid var det oftast l.:il,ta"e ned sttnferdseln. 0ch i,'11 :jijn btev en viktig trafikled. l.ian anlade i rvil,qa.r nel 3rr t)yarna pii iimse sidor onr sidn och byalage turades om atl hilla dern ij 1,pna. lsvr'.ga!a utmttrknes med s li s l-ickningsbuskar (granruskor). 1'raf iken pi l,'lns.iiin kunde ga"ifa i<yrkoresi'ik rnen aiven olika tyn ir transporter. l1u bl,:v oci:sa liandefs::esor allt vanligare. I'lasidborna reste int Uara li11 marknader i iitr:;n och Ijallsjaj utan -vl'n lanflvd.ga; ;sterut till 5o11ef LeA och viis i:eru b i,i11 olil(a har,delsp:lalser i llorge. I vinlerl-id kotn ocl;rril..l.apparna ir'arr, l jrllen vi"sterut. l"ils jiins isbrygga var deras urganl-a l.,,rdsr,rik vid fiyl,lninlj: ]: med rei'ir.jordar mc.llan tr'tostvlkens fia och skogsfanden n;:.rmare kusten. Lt 1912 b ev ln.landslanan 1:,.rd jgb.y11.d ii.l1 L5vberga. Gods- och lersontraf iker. fick nu nya m;.)jlillheier. r erroni,r'al'ikerl kon sotn lcaei att 96.,lver stationen j. l,ovberga nedan l,'lis iijns ;li.r'rivd.gss Lir1,i oll t()g hand o,r, Sods Lraf ilien. lles 'ual'ran ions station 1&g ensligt ube lil skogen elter Lovberga- Hoting och ett par ktr fr&n I}&s;:;n. l,lan och i] is t, iick f ij]nedj.a Sods Lrafiken rnellan ]ramnen (ka;platsen fij r' :,ni r'dtar) r,c-,.l':nv ;1:,r L-t iolcn " i l l djss h:nns r'6r byggdes omkrj ne Enli,.1.l I A llackl.urlcl var kajl.ry;l; el den viktigaste Iirigarr, sor! kor Uruni:1f ul lmiiktige i r\lan;s hade al1. ta stri llrrinlr lj li, vid sitir fijrsta sarnnanlrade i AlaJla set den 1 maj 1)19. Landsvagen r ri,,n Striim knij!s '1t22 sa.n:lan ned landsviigen r\lanais-cadd ede. trtt pa &r senaie etabferaces rer!",u1iara forblndeiser med lostdilif;ens strac;{an Strdn- Alaniis-Gliddecle. Alanis f.ick ciirmed s j-n def iniriva anknyl;nin8 ii i-l allnanna kc munikationsnlilet. li.lj snert Lrado Siort sitt inl?"9 i IliLs ji.iby3den. Ir&nrrflytetyg" ti. i1 rodcil')i 1,. Kanske funderade de fijrsta mlnr,iskor:na, sont s;ig J'li-..q jijns vida valien pa na6jo I s}ags ltf lytetyfit'. Vi l<an ti;n],a osjs ail de urholkace en Stock eiler gjorde sip en ilo,.ie av nigra ])ol)bundna stockar. PA err sidan en!,el- farkost kunde de med en ara staka si1 ftan.i. vii(.rr och ei'i.er siustriinde". l)enlla enkia siiif art gav b1 a mi,jligheter till blil,tre fj sl:e. Niir strrimsb6ndelna li '15CLl-ta-iet, karske iin..1l Lid.i6larer fj-skade I Ilesidn ai V;jnde de sip; ai imr..nt av Uilar. lverr cle fiirsta bebyg'larna vid IlAs jiin var sidvant folk och kunniga cittilygjr:are. f en si:. li'ngs tr:ic1:t riii son l1."sii;n' rneti byar runt oarkringt blev bilten en nijc vandig cch fliti it ar]viind farkost. Det kunde tl1l eliernpel gai.lla en resa till kyrkan eller at,r, la up.. nd.t -i Liasi,St vrider ]!.ngi une tj. sj6n. l'lan var d:irfdr i" beho.r, av nigoi; si,jr:r-e och 1(r'iLf tj.gitrre biit.rt oftast ulrustade med tv2. i.rpar s kal inde f l.iis jiibillar. Att bygaa ba.t:r.r tiy'cl(s iia vari L cn fiird j.ghet sor gi"ll i al'v friin de fijnsta belygefarni och l,i]1 senarre. i'-ier:i I'i:siji, lor. Det har nr;m1iflen funnlts neinga skickliga bii';b:,rgrare i bl,'iutta runl' l,'lal-si;jn. Skogsrusch i tr'la.s ju bysden tr'lottnj ng rned d.ngbitsf art omkri.ng 1g60 s!]de c,jndern:j i.ilanas ervverknin{sral Len pii all skog till Krarnforsbolaget. Det var nu miiiliit att ex!1oate'ra. skogarna i I'Iiisjobygden. S& kc 1870-ta];t meci hi1 p:k cn j unkl,uy och 'rlltor';id fij r: skogs hant eringen. i Nordjiimtlar I'oik trin nar ocll Ijarrar, silkte si1: i. stora skaror bill f les joskogarna. Skogr arbetarna behiivcle nijili, salt o:h f liisk bi'l 1 kol'bullir]1na :iren ocksa yxor' s&ga: barkspadar, vadmalsbyxc,rr bussaronffer nl' kr:oppen och bl6tkiingor- p& fdtterna' Hd.s tkijrarna var desrubor! i ir":hov av lrii trrh kijrr:edskan. Ioial'jsf ol-k och nyndig'

5 tre Lspersottel ltott l it l.rtltlo i',t:ttor r i,f i,(lr'f r. lio,lri Lrii lalr' 1.1 1,' l ir,: j,itr, gilri L11l var,:kju Lsar och forlraf ik,'i' u:- IJ, l( r'vri itr, kurldc jrr l"e klara av al-l denna ijkade transport. Men /in1;ba L ett klrrde. I sko{,,larna vid i"lflsjl;n avverk"ades ttu rlora ni'rn,ljder virker solrl skull-e ned t1l1 segver?ken vid kus l,eir. llilgot annal transportmedel,i) i lottnj-ng {alrns inte att til ige.ilottnrnp:en pi' Llis jijn var ett tunrrt ocir ;vettigt arbete. Fijre spelf lot Lens i,id i)o,qser:rdesr 1i.i rl(e L rned r,rdclb:ltar. lledenvind berii'ttar ort en sedan rodd pa }-tasjirn. Tim:rerffotter, bogserades av inte r0-indre in tolv batar ned dut la hrpar. tr'ijr ait underl.it La il.ottnin;,en behijvdes det dngblt:;lcraf t. tr't&sjdns lti.'bribsc rol< horr ali, i.nledils 1rZ 1t180-la.l et och den var som stdrst 1! 1c- och 1')2u Lalcn. und in.gbat s traf iken medverkade tl11 ett be-oydande ui)pjvtng fir person- och godstra f lken i I'l.es jbljygden. I f loi,tnin,;i:rt blev lingb- ten r.'.11 et'f eicliv hjelp. En hjeij som inte nog lc:rn be{;onas. Virkct f,jrdes ihop litl slora tirnnernoter och Angb "- len krokade j- och bogscr:ade Lirnret sakta men sakert bort over siiins stora vattenytor. AngbAtarna pg!']as j U n Svalan FlAsjUn jlr 1B?9 k6pt,es Svalan av Krilrnfors Slgverlts r!8. )en kostade 80U0:- krronor. Av I{edenvind och andra betel, i,as ali det val' nrotigt alt.l rl. biiten j. s jijr'. Man startade den unilia Lransporten fr5n sofleflei. ned tolv hd.star. I(onmen till Helgums backerna gled bsiten av vegen och ned i. en djup da}. Dlir bjev den liggande 6vel sommaren. Niis ',a vinter kon f olk och hzi.s 1,ar fri-n Alan;"s. I{an lyckades f i upp bl ten oclr den vanskfi.,la lransporleri kunde fortsdtta. I en brant backe norr orn Strdn vid dsterkd.len,.kte biten 1i n1; t- av viig'en. tr'orsl tredje vintern nadde man foan med Svalan til] J,Uvberga och tr'l:siiju. ijvalan hade en sv.ig masliin. &r;err var diirfii r oliimplig fii l Ljnmertransporter. Kyrkturer korn clen dock a'ut gira. ])et siigs atl farien var lug;n ocb valdig. God kunde ernellerticl rned f rant,'1:'rig t:ivla rned Sva Lan. "Lddar" SilL berii btar t ex Jacob E itricsson: flen si;nda8, ciii en de] kyr.ko b e si) ka.:'e pi nor1]0nen liade riitt ti11 Alanasets kyrk: ville de pa }remvagerr fijlja med zlng.liten. Roddbiitarna togas pl slap, och i en: dessa satte sig Jans lanj elssoli i Seljeisen, sorn ej vagade vara oilbord pd Svalan. vid s arnrna ii,'.lf.i ile var dven fiskaren Erik-?e s -goff ar i Lil!viken ned. Han betrakl,:r..1e baben noga, oel] s:i rade han: be kaj1 no8 vii'n bra b&t allth'n, man inte var'e rla.'n fisircbar- in't. Virl sanila kyrktur rodde brtiderna E'Iik och oi Ersson den en och sn fraiv nri 1 1i,n19a vii3en Iriin Alaniiset ti11 i,iliviken pd sanilra tid sorl Svalan. Maskinen ersat ies '1 8Bi urcd err n.y, starkare s:ldan. ;jvalarr irade eti litet trdskr och maskinen blev allt iijr kr.:uf cig. I'lan bcskjt diirfijr att besttilla ett stcirre skrov. Denna kombination blev lngbiten Aktiv. Enlig1" E llodin flyttades svalan til,l s jiin vicl llijrs brum nel lan Ilol in ocl'i Doretea.

6 Aktiv tr'1as j;in BAten iir rrbygld av I{rls r,ineharnrrs Verks t,ad 1i185 och sarnnannitades i Alanaset 1887/eB, J:irnsk-rovets l;nr.d 18,)!, oredci {,28, djupgiiende 2108, 80 hkr, )JrJ h-+ Den fdnsta ingnaskinen, sor,r r0an 1,agi.i, 1ri.rt Svalan, bylles i;mte f'anna 1912 av Jerveds, 0rnski)lrisvik. Omb;,.; naden sked,le 1948 och 1917 /58, da Aktiv fick 155 hkr disefmotor. iigare har varit Kl:amfors rlb och An6ertrtani; 1v elrs I'lottninflsfdreningrr. Befd-lhavare: C A Er.iksson, E Petlerssonr,\nders Holmqvistr Anders Odbn, K A Sjdrko Maths l{d ilund rn il. Aktiv har gjort sk!i] fcjr sitt r:ann. ]Lten var en god bogserare under en mycke lsng tid. F;rutoro bogsering irarsnori,erade den ocksa t ex h,j, salld, ved och gick d.ven kyrkturer. i,r 1922 bl.ev landsviisen efter siiin fardigbyggd och perso och godstrafiken kunde tas ijvel av lostbussa: och bilar. l)a upphdrde ocks& ky turerna. I sin bok Sn,jskotLning i, rarlrdiset berrii:tar Iledenvind our Aktlvs turer pa FI&- sjijn och skriver att "Under vecka.rr bollscrade den timrner dygnet om. P& sdndaga na transpoxterade den kyrkfoik. Biljeltpriset var J) ore tur och retur. Under Ariga el1er - sorn det av rtlgort anle<!.ning konrrrrit att sta pa d ssa kyrkobiljetteri icke lrorri rrneracle - f ingo Aka f iir errda.st f emton Ure. llt fii rm4n, son JuIi tillgodogjorde sig, rriir han kom pil iden att fara t j-.1 I Niiset och dricka itl. Karl -August (bef:;lhavaren) skakacie nog pii huvudet dilrtt, han mti"sl,e dock bijia sig f iil hans s1::i1. Julius virr ju okonl irmerad'r. On Anders OdLn, nyanstirl.d iraplen, so:r ri-kade ut f,ir: biocka vid sin fcirsta tu tiil Lillvikcn, beriittas atr h:.r.n j' j.k i rundkanriini,i men inte vail]]e d.n att han kunde fortsltta. llegra av lasi.r if,gerarna blev nu rti.dda. Odbn kuniie enellertid lu ina pas sa{lcrir.lna, nc'cl o.rrllon: rr I sirri L.iocka fiirc Ldl tri mdsl,e man ga med Iite bottenkenninr f;)t.lin inic Ja.ra vi"ise". odbn tycks dock ha haft vrss liorrtrol-r p:i djupet vicl skijr och pa 6prunt vatten. I varje fali ontalar llabhs i{og}und at1 di han log dvel sorn kapten p6 Aktiv fi han av 0dbn en 8 n lan,q sting, soin denne haft till rtt ineta sidns diup' Tvt stora olyckor har intraiflat p,. Flasidn. Vid en b&tresa 1782 trtn Alaneset ti1.l siljeasen drulnade fyritr personet-. ljet sags att nan hade en liten och da- Iipg btt. De fbrolycliade l:unrie ini;e il rrfinnas. Den andrer frul(tansvarda c l.,1ck;rn j nllrilllri.de den 9 septernbet 1964 ' norcdvast om stoxa Harahoirnen. f det b]iisi,1a vrd:ret slog vagorna ovel den tungt -Lastade mo torblten och de f ern al,an,,.slrorna ko;rr al la -i vat t,net och dluknade. Ilan lyckades frterfinna fyr"a av 11ern, nert dr;,n i.'mi,e ulcv kvar' i diupe ti' vid den begravningscernonr, so;r anorduades pd tvt arsdag,en efter olyckan, tjiin pljorde Alctiv. I5 der, ganle,\ktivs al{'rerdack fdrriittadc kyrkoherde Bert1l Vikiind j ordf iis tni. nqen efter cleil vjcl oj yckan ej irt erfunrra. Han liil Lre skovl-ar mull ialla i,,'lirs jdnr rlir, si st:i i la val'"en. Den sliimningsfuf l.a aki.en avslutade med kransned Ll."anr-,r- fi vi,,rtlet.

7 Viking FlAs j iin o Viking, byg,',d av!/ Lirrclber';J, SL.rckholm' er balell rned de m:-:nga narnnen. Iran tilrja.n, ocit uncler s j.ri e i'cliho In:jt,idr ireir,e bd"ten SorinE,. Under &rtn i AlsensjOn, 1BB4-92, hctl,e cior 1'orturc;, i.lr: :rtt sedan i Storsjdn meljan 18!J och 1r14 lryla jlnn Lj.-l llo'd,] lr 'cl i' r.tr' Ilog. I Ilas jijn fick balen slutl"ifien nannet Vi ki.n;',. ii6jale var Jijns Osslan JOnsson och Lars 0,.i.:on i GubLh: cn. lefllhavare: Jiins 0ssian Jd ns s oil Viking var nigot rnindre lin.tl'tivl liirrgd 18 m' bredd J16 m och djupgaende 1r8 r Baten var utrustad rfled n hrir'lryclir;maskin, son 1916 byl,tes till en \,/ennbelg Karlstad pa l! ind hkr. p& I,lSsjitn gick Viking i re9..1ebunden pas s agerar l,iir.1- i k fl.arrr till och ned 1)21. Idljanrle notis, som var injijrd I orlt.sr,idninren den 10 iuni 1!1!, ber;itlar orn sjb,farten i rl Lanris:,'ingbAtstrallken ri tr']5sj,in har: nu iiler lagil sin biirjan i det iingaren Vi.king fastslalllt en t v r';iil.ia.nde tur'1.i sta, unlil;t vilkerl,'ngaren IrLandagart onsdagar. freclagar och llirriallar grir:!. Lr;Lden Cu L I lliigen'-1,jvb erga k.l B.i0 m anlli pande rnel lanliggande brygriot. llurerna:iro sa sil: i.lda att de salnanfall ned de ti11 ooh I rtin LiJvberga ankonxnande och i,uvgiiende l"t,nenrr. Antalet i)aseiagerare var maxineral ti ll 11o. Bryggor fanns ra filjancie pl.'rlser: I'l,siijn, Iiivbergar J;'rvsand, Storholmen, Havsntis, Alani;seL, ljj l-jci.rren, Cubl)!rJijerl ocfr Li l I vikcn. fuen i9z2-1gj2 bogserade Vikin,q rnassaved och tendsticksvlrke ',i1.1 llasiijkaien fijr: vidare tr.ar]spo::t lgql jtilnviill l;i I i ul,riksf ors Iqsl)u'lrtive Jiinkij ping. Btten tycks ocksl ha 8jo11; t(-.,,ie i.tr,undna 1ur.er til.l kyrkan i Ala.nriset. Den ena sdndagen gick turerna frlin norla r,nden av sjdn och p&f6l ja.nde siindag flen den sii dra. 1)2'l had.e jas sjalv (llils Jtr:,'nilren) nir jet a''1' Lk-a med VikinS. Jag gick dl i skoia i Siij;es;n. ViC skolavslunninaien fick vi gura en resa med Vlki.ng tili Alaniiset. r/i samiarles, firlvjntansfulla' och i goc tid vid bryg6lan' S& kom d3' b&ten rned J"ugn och fin fart frirrr hernrnahamnen i Gubbhdgen' Det gick raskt att to.*a,rpp p:i b3ten. Sjdresan kunrle ta siri biirj an och snalt passerade vi LapDt.rotmen o"t.t-o"t drijjde lnte liinfle liirriin Alanaset 1&g d!r: franfiix oss i soldiset. I Alaniiset lacie vi r. ll vid derr lfinga stenbrygganr som al lnrdnt kallas fd kajen. Jag minns att vi. lresi,kte kyr:kan, son cia r;tod nastan faildig fijl invigni S.i fict vi saft och bulla:: hos 1,,1nelia och llaria pii. kafb Rddluvan. Det var in' tressant att ffr konrna ti I j,\]anrisot mr,'r L,ds l, av allt var nog d'ndii den heirliga sjdresan mecl Viking tur och rertur lii I l':&e en-al;miisel" viking saldes 1940 i:i1.1 ]lolmens lfuk,i! och llybtades li'il strtjrns vattudal. B&ten skrotades 1?45.

8 -Lngs lupen llnna Iles j ijn 190J-1r)05 BAten byg6ldes 1870 i roligen pii. Br iirbor,.1:; varv -i Gotebor6l. Emna hade ett 18 nr llngt jiirnsllrov oclr or oredd li"v 1'') ln. Ief ailhavare: -:nder.s llo Inqvi si L 1905 f lyttacles beten ;il I i.i Lr:ijms Yat l"udal. Orn Drrna berdttas att hon pa talet s::.ldes och kon ti l.l Hornavan. rl.ngaren Ola I13s jiin 188! - 188, var &np;beiten 01a re6;i s lrera.d hos.i:intlzinds l\o'r. r'a li'ijgderis Kronof opjdekon tor. BilLen var utruslad ned er 8 frkr:.lnijna.skj.n och hade 4 nans besaltnins. Ola har sannolikt,qilt i l,ogse.r'irrg pr-!'lasjdrl ertt anlaf ar. Befaifhavar.e: A!eLl,eItison

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

Lilnsstyrelsen Jlmdands lin

Lilnsstyrelsen Jlmdands lin Lilnsstyrelsen Jlmans lin BESLUT Datum 2015-05-22 Dnr (anges vi skiftvlxling) 258-5410-14 Ostersuns kmmun Milj 6- ch Samhallsntimnen 831 82 Ostersun Fartbe griinsnin g pi Strsj 6n. Ostersuns krnmun Dnr:

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor)

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor) ftontankar vid ridas ruta + komp ad li. irger öerg rr: nders Öman opran lt aryton 5 c c c E 6 1. 5.. 7 E m G 7 C m 1. rida ro sig lagt, månen skiner mild vid sin tys ta vakt på hennes fönsterplåt. 5. rida

Läs mer

Bibliotekshllgskolan Specialar.. l, =:l51 c

Bibliotekshllgskolan Specialar.. l, =:l51 c Bibliotekshllgskolan Specialar. l, =:l51 c I POROIID... 0.00.2 IrnEDIJIBG... 0.3 BIBLIOGIIAFI... 0.000000.4. 5 EXBMPEL l?a INDEXERADE DIKTER...~..~ Detta specialarbete ar en del av Svenskt lyrikindex,

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31 =f# = ',,.**9.31...i : :. '. -- E\, -5c@J1A-ete:r= Kroatien fortsitter att fasci nera P5 Scandjet dr vi stolta over att presentera detta 5rs version av Kroatienguiden. Vi har gjort v6rt basta for att ge

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning Bilaga : Arbete med schema för bokstäver Bokstäverna Våra bokstäver skrivs samtliga med ett antal geometriska former som sedan kombineras på olika sätt för att bilda de 9 unika bokstäverna i vårt alfabet.

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Böner på vissa högtidsdagar

Böner på vissa högtidsdagar Böner på vissa högtidsdagar Långfredagens improperier Mitt folk, mitt folk, tänk på allt jag gjort för dig och hur jag bevisat dig e - vig Jag förde dig ju upp ur Egyp -tens kär - lek. land och visa -

Läs mer

Kompletteringsutbildning på svenska

Kompletteringsutbildning på svenska Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 58 26.05.2015 Kompletteringsutbildning på svenska 368/00/01/02/2015 Soh 58 Svenska sektionen 7.4 2015 42: Svenska sektionen beslöt ta upp till behandling

Läs mer

GABRIEL ERIKSSON från RENGÅRD gif te sig med SARA LENA, dotter till Mörttjärn-man. Han förvärvade hälften av sin svärfars hemman och bosatte sig där

GABRIEL ERIKSSON från RENGÅRD gif te sig med SARA LENA, dotter till Mörttjärn-man. Han förvärvade hälften av sin svärfars hemman och bosatte sig där F I N N S E L E B O R N A GABRIEL ERIKSSON från RENGÅRD gif te sig med SARA LENA, dotter till Mörttjärn-man. Han förvärvade hälften av sin svärfars hemman och bosatte sig där från början. Snart nog sålde

Läs mer

fgr S-v"r,Jsö Södl]a pgq.tsbg,qeå?rqni.ng- år Iq60 { avs*r tirlsn L?.5,1959-22.5.1960 ).

fgr S-vr,Jsö Södl]a pgq.tsbg,qeå?rqni.ng- år Iq60 { avs*r tirlsn L?.5,1959-22.5.1960 ). & Verksamhet sberät te 1 * fgr S-v"r,Jsö Södl]a pgq.tsbg,qeå?rqni.ng- år Iq60 { avs*r tirlsn L?.5,1959-22.5.1960 ). tq 7 * {tao Sorn styrelse har fungo3s;: ordf. B. Lundblarl toilt Si-irsetrrr.P;'r Unze1l

Läs mer

r' $yt Kbllaryttervdggar 275 mm SV moment av 0,40 ton m/m. Vindbjiiiklaget er pa 6versidan vdrmeisoierat

r' $yt Kbllaryttervdggar 275 mm SV moment av 0,40 ton m/m. Vindbjiiiklaget er pa 6versidan vdrmeisoierat Trevanings radhus helt i Httbetong Hans Berglund Mijlarhdiden i Stockholm iir ett omrdde pd ca 100 radhus under uppfdrande. Konstruktdr f 6r radhusen iir chef en /dr Hialntar Granholm AB:s Stockholmskontor,

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd.

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd. Kapitel 1 Resan Jag har väntat länge på att göra denna resan. Jag heter Hanna och är 23 år. Jag ska åka båt till en Ön Madagaskar. Jag kommer ha med mig en hel besättning. Vi tog med oss väldigt mycket

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

Felix och gammelgäddan

Felix och gammelgäddan Felix och gammelgäddan Tycker du om den här sagan? Surfa in på www.smasagor.se Där kan du hitta fler sagor Har du funderingar, kommentarer eller frågor skicka ett epostmeddelande till jonny_carlsson@passagen.se

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön MIDDAGSMENY TRE RÄTTER Meny 1, 450 Sashi mi på Sal mal ax med mar i ner ad kål r abbi, f or el l r om, mi somaj onäs och kr assesal l ad Ör t f är ser ad går dskyckl i ng med ci t r on- och t i mj anpot

Läs mer

,UI[Llf[JtllIll nni INTERPRESS 372G03. RETURVEcKA 31

,UI[Llf[JtllIll nni INTERPRESS 372G03. RETURVEcKA 31 il HH I,UI[Llf[JtllIll nni INTRPRSS 372G03 RTURVcKA 31 2 JIrl A N cii rc brjade jbba vid l6-iring ch frtsatinm psten under mi.nga fyttade till Thailand. Dir in skapat sig ett helt nytt liv, fast han sitter

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista Kapitel 1 I full galopp Sol Hästarna galopperade så snabbt att Sol fick tårar i ögonen. Hon hann knappt ducka för ett par lågt

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

INTE! Absolut. Gå in på. Innehåll. för liten... www.orkesterpop.se

INTE! Absolut. Gå in på. Innehåll. för liten... www.orkesterpop.se från Bolibompa, SVT. Av och med STAVA MED SKÄGG SKÄGG!.dicentia.se MäTA MED SKäGG från BoliBoMpA svt Det finns ackord till sångtexterna på..se AnDrA skivor MED orkester pop: Räkna med skägg, Stava med

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand I ill cl - 2016-12-14, D 2016-16239 ii & l ii N, K Bj, 201 6-10 - 14 A i f f ii A Ol j, A Kl AB, lf: 0733-14 93 10, - : @l. I i f Kji l, AB ilj, lf: 08-737 21 22 2 17 ii c l ii E ii i N,, f c 2016 Pl B

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr F= OV F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr Verksamhetsberättelse för 1973 A L L M Ä N E K O N O M I S K Ö V E R S I K T D en e k o n o m is k a u tv e c k lin g e n

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Allsång på Korpen. Ja därför måste alla nu få ropa hejsan och du, jag säger hejsan, du svarar hejsan, Vi ropar hejsan, hej, hej!

Allsång på Korpen. Ja därför måste alla nu få ropa hejsan och du, jag säger hejsan, du svarar hejsan, Vi ropar hejsan, hej, hej! Allsång på Korpen HEJSAN Melodi: Med en enkel tulipan Vi tar en enkel liten sång, men den skall ej bli så lång, det gäller bara, det gäller bara att bli bekanta. Vi alla titlar lägger bort, så kan det

Läs mer

RRCET. tbotoe"xxxl/ 10 augusti 1996. Jcirgen Gustavsson & Mats Areskoug

RRCET. tbotoexxxl/ 10 augusti 1996. Jcirgen Gustavsson & Mats Areskoug RRCET tbotoe"xxxl/ 10 augusti 1996 Jcirgen Gustavsson & Mats Areskoug ronscnema 12.w 13.00 14.00 15.00 r6.00 t7.w 18.00 19.00 20.00 2r.w 22.ffi 23.00 24.00 Den glada ankan-tiiltet Gustaf Adolf-tiiltet

Läs mer

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 112 20.10.2015 Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen 191/00.01.02/2012 Soh 112 Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2006

Nordiska museets julgransplundring 2006 Nordiska museets julgransplundring 2006 Sånglekar2 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition som är känd i varje fall från början av 1600-talet. Den äldsta uppgiften

Läs mer

JAG MÅLAR MIN HIMMEL ORANGE

JAG MÅLAR MIN HIMMEL ORANGE JAG MÅLAR MIN HIMMEL ORANGE Sofia Fredén Slutversion December 2012januari 2013 8 år MAMMA KOMPIS 8 år LÄRARE TVÅ ORANGUTANGER I en skola, hemma, i en djungel. Pjäsen är tänkt för 3 skådespelare. 2 1. Leo

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

tl 14arl:t:t, tl1.l l:i.-,v.'vj..-i

tl 14arl:t:t, tl1.l l:i.-,v.'vj..-i I tl 14arl:t:t, tl1.l l:i.-,v.'vj..-i l'iict;,ril?t i {ip Et't-:t,l/,t/*.,tI t,,t't] i, /:cr.r1.ii-trrcic,l kclt4tc /,: 1,lr, /,1( hc /'1,irp, kcu,'cti-ef i 4.'; a'c1 /I+ 2ic r, 5i;. 3. Stir6 i e'-,, /r

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

ffilsl',mn' =dfg. setffixbaollahi Socialsekreterare Enheten for Forsorjning och Stod Individ och familj eomsorgen Gotland Kommun 0498-263328

ffilsl',mn' =dfg. setffixbaollahi Socialsekreterare Enheten for Forsorjning och Stod Individ och familj eomsorgen Gotland Kommun 0498-263328 =dfg. ffilsl',mn' I (1) Socialfdrvaltningen I ndivid- och familjeomsorg Abdollahi Setare Tel: 0498 269000 Avierfiird, Urban Salomon Jungmansgatan 953tr, 62152 VISBY Hej Urban! Oversiinder utredningen till

Läs mer

INFORMATION. YffiffiSSffiru. fasa# Vindraganvagen B. - --t- -----

INFORMATION. YffiffiSSffiru. fasa# Vindraganvagen B. - --t- ----- YffiffiSSffiru fasa# Vindraganvagen B INFORMATION Efter semestern kommer vi att p6borja fonstermdlningen p6 Er fastighet (Vindragarvdgen 8). o Arbetena med fonstermdlningen kommer att pdborjas under vecka

Läs mer

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN D sovande flicka mamma lat son lat son lat son flitig gårdskarl gift med Ingvild flitig gårdsfru gift

Läs mer

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den Halvmånsformade ärr Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den kalla luften. Det är inte så varmt längre. Dagen har börjat sjunka in i natten. Mamma talar

Läs mer

--+- - r, ::8..1. f JJ.. G e:~~otj 1 2 ~ ::'"'. ~~~2.f t Ttrt)~~'1~1et ~J e sl ~.l t dei1 e, 2.1~1~};_St:i 1 960 ::2

--+- - r, ::8..1. f JJ.. G e:~~otj 1 2 ~ ::''. ~~~2.f t Ttrt)~~'1~1et ~J e sl ~.l t dei1 e, 2.1~1~};_St:i 1 960 ::2 TÖRSLAG TI LL Ä1'{DRING AV S~ADSPLANEN rör JJEL AV Tillhör st "'::1:-;f'd l--;:;:'~: ~!.ze.:3 i S::" r'3. t-; r3 S l u t :~.. :\ r~ 2 O j '~ ~n i ] '~i c' O, 1',: 28 KV S VÄRDI T SKARA SKARABORGS L~ Upprättat

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Här komm- r kopia på min text som jag lovade. Eftersom det är. en nyhetstext som ännu inte är publicerad ber jag dej att inte

Här komm- r kopia på min text som jag lovade. Eftersom det är. en nyhetstext som ännu inte är publicerad ber jag dej att inte 1 l \ / öyteknlk 1-f--- hamnarbe varförbundet Karl Hallgren Göteborg Hej Här komm- r kopia på min text som jag lovade. Eftersom det är en nyhetstext som ännu inte är publicerad ber jag dej att inte låta

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN #15 TÄNK ATT AG LYSSNA PÅ DEN KARLN, SKATTBERG, ROBBAN, MAGNUM,, IPP SKATTBERG GULDNER: Till Urinetown med honom! Och det ska gå fort konstapel Magnum! ort! ROBERT: Du ljög för oss Guldner! GULDNER! 5

Läs mer

Kraaam. Publicerat med tillstånd Kartkatastrofen Text Ingelin Angeborn Rabén & Sjögren 2009. Kartkatastrofen.indd 9 09-02-09 20.48.

Kraaam. Publicerat med tillstånd Kartkatastrofen Text Ingelin Angeborn Rabén & Sjögren 2009. Kartkatastrofen.indd 9 09-02-09 20.48. Kraaam Viktor, Vilma och jag, Viking, har bildat en hemlig klubb. Den heter AB Klant & Kompani. Det är jag som är Klant och Viktor och Vilma som är Kompani. Vi har lånat namnet från min pappas målarfirma.

Läs mer

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande:

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande: ffiupn$frlil S0knde: STADSBYGGNAD SKONTORET Brf Fyrisiing Envll Per R&sundviigen 2 16983 SOLNA Dirienummer 200911 i l 87-l Beslut m bygglv Fstighetsbeteckning: LUTHAGEN 82:2 Frirsmling: Dmkyrk Fstighetsdress:

Läs mer

nationella miljökvalitetsmål

nationella miljökvalitetsmål MILJÖKVALITETSMÅL NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL 1 Frisk luft 2 Grundvatten av god kvalitet 3 Levande sjöar och vattendrag 4 Myllrande våtmarker 5 Hav i balans samt levande kust och skärgård 6 Ingen övergödning

Läs mer

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B.

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B. ( ) den 5 fe b ru a ri 194-8 Br/An Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM I t IÜJL fj&isyl* ( O. N» J 7 T - z o J v i ' i-j C B.B. I anledning av dagens

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

ALI, SARA & ALLEMANSRÅTTAN

ALI, SARA & ALLEMANSRÅTTAN ALI, SARA & ALLEMANSRÅTTAN Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla i Sverige att röra sig fritt i naturen. Men vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare

Läs mer

MED ÖPPNA ÖGON. Text och musik och arrangemang: Gerd och Alf Strandberg

MED ÖPPNA ÖGON. Text och musik och arrangemang: Gerd och Alf Strandberg Text och musik och arrangemang: Gerd och Alf Strandberg Textbladet får skrivas ut och kopieras Talgoxen Hallå, hallå, hallå vad är det som står på? Nu kommer våren snart, helt underbart så klart! En talgoxe

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Mamma Mu gungar. Det var en varm dag på sommaren. Solen sken, fåglarna kvittrade och flugorna surrade. Alla korna gick och betade i hagen.

Mamma Mu gungar. Det var en varm dag på sommaren. Solen sken, fåglarna kvittrade och flugorna surrade. Alla korna gick och betade i hagen. 1 Mamma Mu gungar Det var en varm dag på sommaren. Solen sken, fåglarna kvittrade och flugorna surrade. Alla korna gick och betade i hagen. Utom Mamma Mu. Mamma Mu smög iväg och hoppade över staketet.

Läs mer

Gubben Noak (sång nr 35)

Gubben Noak (sång nr 35) Soprano 1 ext och musik: Carl Michael Bellman. rr: Eva oller 2007 Soprano 2 lto 1.Gub-ben No - ak, 1.Gub-ben No - ak, en he- ders - en he- ders - man.. man. När han gick ur När han gick ur enor Basso 1

Läs mer

Logistik * v&rt ansvor. En informationsbroschyr om Gota trangregemente

Logistik * v&rt ansvor. En informationsbroschyr om Gota trangregemente Logistik * v&rt ansvor En informationsbroschyr om Gota trangregemente Utvecklings- och forsol

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING Vigselgudstjänst i Grytnäs församling Några ord på vägen Vi gläds mer er i era vigselplaner och vi tycker det är särskilt roligt att ni planerar att gifta er i Grytnäs

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA #8 TITTA MOT SKYN, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA CUE: KATARINA: Fel! Du är en trevlig kille, Roa. En trevlig kille! Misterioso KATARINA: Men du knallar omkring uppe land

Läs mer

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson L I N S L U S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r K a r l s k r ö n a F ö t ö k l u b b Nr 1 Va ren 2013 Almö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2013

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2007

Nordiska museets julgransplundring 2007 a r k 3 e l g n å S Nordiska museets julgransplundring 2007 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition, som är känd i varje fall från 1600-talet. Artur Hazelius

Läs mer

Men ingen svarar. Han är inte här, säger Maja. Vi går ut och kollar.

Men ingen svarar. Han är inte här, säger Maja. Vi går ut och kollar. Mannen som äger campingen, förklarar Maja. Han sa det när jag ringde. Fråga bara efter Gunnarsson, sa han. De går in i huset. Där inne står konserv burkar och paket på olika hyllor. Hallå, ropar Lasse.

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Att fortsätta formas

Att fortsätta formas Att fortsätta formas Av: Johannes Djerf Tre äldre damer brukade träffas varje torsdag för att läsa Bibeln tillsammans. En torsdags eftermiddag hade det blivit dags att läsa ur Malaki i gamla testamentet.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

5 2 God k ännande av dagordning. $ 3 Skr i ve l s er. I n g a i n komna.

5 2 God k ännande av dagordning. $ 3 Skr i ve l s er. I n g a i n komna. GSS styrelsemöte 19g2-01-08 Deltagare: M J anss o n, U L a r s s o n, U K a r l s s o n, B A n d e r s s o n, P Wolff, T M e dbr ant, H A r v i d s son oc h P G r a f g 1 Mö t e t s ö p p nande 5 2 God

Läs mer

Kung Midas (kort version)

Kung Midas (kort version) Kung (kort version) Monica Vikström-Jokela Författarens kommentar Den gamla grekiska sagan om Kung finns i olika versioner, men själva berättelsen är ändå den samma: (i vissa versioner ) ger lov att önska

Läs mer