Skyddad natur en motor för regional och lokal utveckling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skyddad natur en motor för regional och lokal utveckling"

Transkript

1 Skyddad natur en motor för regional och lokal utveckling En främjande utvärdering av arbetet för hållbar regional utveckling genom skötsel och nyttjande av skyddade områden RAPPORT 5504 DECEMBER 2005

2 Skyddad natur en motor för regional och lokal utveckling En främjande utvärdering av arbetet för hållbar regional utveckling genom skötsel och nyttjande av skyddade områden. NATURVÅRDSVERKET

3 Beställningar Ordertel: Orderfax: E-post: Postadress: CM-Gruppen, Box , Bromma Internet: Naturvårdsverket Tel: , fax: E-post: Postadress: Naturvårdsverket, SE Stockholm Internet: ISBN pdf ISSN Naturvårdsverket 2005 Elektronisk publikation Omslagsbilder: Staffan Widstrand

4 Förord Sverige har 28 nationalparker och drygt naturreservat med en landareal av över fyra miljoner hektar. Det motsvarar ca 10 % av landets yta. Att sköta alla dessa stora och små områden till gagn för såväl människor som djur och växter är en väldig uppgift. Skötselns två huvuduppgifter är att bevara och upprätthålla områdenas naturvärden och att göra det möjligt för människor att uppleva och nyttja dem. God tillgänglighet till de skyddade områdena är en nyckelfaktor för att detta ska vara möjligt. Naturvårdsverket har i sin utvärderande verksamhet bl.a. studerat användningen av några stora sakanslag. Skötseln av skyddad natur är en stor och växande kostnadspost. Detta är ett motiv för den utvärdering som vi nu har genomfört. Ett annat är regeringens skrivelse (2001/02:173) En samlad naturvårdspolitik, som bl.a. tar upp de skyddade områdena och skötseln av dem som en drivkraft i arbetet för hållbar utveckling. Utvärderingen har genomförts i två delar som publiceras samtidigt. Denna första del uppehåller sig vid skötselåtgärder för tillgänglighet och skötselns och de skyddade områdenas betydelse för hållbar utveckling regionalt och lokalt. I den andra delen, Effektiv skötsel av skyddade områden, Naturvårdsverkets rapport 5505, granskas skötselns organisation, ansvarsfördelning, styrsystem, resursfördelning m.m. Rapporten har skrivits av Inger Vilborg och Olof Svanberg. Projektledare har varit Ulf E Andersson. 3

5 4

6 Innehåll Förord 3 Innehåll 5 Läsanvisning 6 Sammanfattning 7 Summary 13 Bakgrund, programteori 20 Växlande tyngdpunkter över tiden 20 Naturvård och hållbar utveckling 21 Vår programteori utgångspunkten för utvärderingen 22 Intervjuer, webbplatser, dokument så har vi arbetat 26 Skyddad natur - bakgrundsfakta 28 Skötseln ökar tillgängligheten 31 Har signalerna gått fram? 31 Stigar, skyltar, parkering och guider 34 Foldrar och landshövdingar 38 Skötselplaner barn av sin tid 39 Natur och kultur 40 Vår bedömning: tillgängligheten ökar 40 Skötseln bidrar till regional och lokal utveckling 42 Naturvärdar, entreprenörer och upphandling 42 Kaffe, stugor och äventyr 44 Naturturism en växande inkomstkälla men vad betyder de skyddade områdena? 46 Allemansrätt och kommersiell naturturism 52 Naturturism, friluftsliv, söndagspromenad olika krav, olika områden 53 Skyddad natur en resurs för hälsa och integration 54 Vår bedömning: Skyddade områden bidrar till regional utveckling 56 Naturvårdens roll i regional utveckling kan stärkas 62 Från regionala tillväxtavtal till regionala tillväxtprogram från länsstyrelse till region 62 De regionala tillväxtprogrammen styr 63 Varierande framgång för natur i tillväxtprogrammen 63 Vår bedömning: Naturvård ofta bortglömt i tillväxtprogrammen och tillväxten i naturvårdsprogrammen 65 Goda exempel är viktiga 70 Tid och forum för skriftlig erfarenhetsförmedling saknas 70 Förvaltarträffar och handböcker 71 Muntlig information viktig 71 Mest utbyte med kolleger på nära håll 71 Vår bedömning: Kontakt över gränserna behövs 72 På rätt väg i skyddade områden slutsatser och förslag 75 Referenser 82 Bilagor (Exempelsamling, intervjuguider och intervjulista) 85 5

7 Läsanvisning Utvärderingen inleds med en redovisning av bakgrunden till utvärderingen, syftet med den och de metoder vi har använt. Vi redogör också för de huvudsakliga uppgifterna för skötseln av skyddade områden och hur den och en ökad tillgänglighet till områdena tänks medverka till hållbar regional och lokal utveckling utvärderingens programteori. Med utgångspunkt i programteorin formuleras fem utvärderingsfrågor. I de följande kapitlen redovisar vi uppgifter som vi samlat genom dokumentstudier och intervjuer och som belyser de fem utvärderingsfrågorna. I slutet av varje kapitel kommenterar vi och försöker diskussionsvis svara på respektive fråga. Avslutningsvis sammanfattar vi våra bedömningar och förslag. I en bilaga redovisar vi en del av de exempel på användning av skyddade områden för företagande och turism som vi fått under våra intervjuer och vår läsning. Metoden att inledningsvis redogöra för programteorin, därefter skildra verkligheten som vi uppfattar den och slutligen redovisa våra slutsatser av det vi sett och läst kan ge intryck av och ibland också innebära viss upprepning. Vi tror dock på att separat redovisa det material som vi sedan drar slutsatser från. Utvärderingen bygger till stor del på intervjuer med personer som arbetar med skyddade områden och skötseln av dem, liksom folk som planerar och stödjer regional utveckling. För att undvika alltför långa formuleringar i referenserna till deras svar använder vi ofta uttryck som naturvårdare resp. regionala utvecklare. Informanter är en samlande beteckning för de personer vi har intervjuat. Vi vill understryka att de olika uppfattningar vi redovisar inte avser ställningstaganden från de myndigheter och andra organisationer som informanterna representerar, utan utgör personernas egna bedömningar och åsikter. Följande förkortningar förekommer i texten: KSO kommunalt samverkansorgan LOU lagen om offentlig upphandling RTA regionalt tillväxtavtal RTP regionalt tillväxtprogram RUP regionalt utvecklingsprogram (motsvaras i Stockholms län av RUFS) SLU Sveriges lantbruksuniversitet 6

8 Sammanfattning Skötseln av skyddade områden är en omfattande uppgift Sverige har 28 nationalparker och drygt naturreservat med en landareal av ungefär fyra miljoner hektar. Det motsvarar ca 10 % av landets yta. Skötseln syftar till att bevara och utveckla natur- och kulturvärden i ett område och att göra det tillgängligt och attraktivt för besökare. Regeringen har i sin skrivelse (2001/02:173) En samlad naturvårdspolitik lyft fram sambandet mellan regional utveckling och naturvård. Skötseln kan ge sysselsättning och inkomster till de brukare, lokala entreprenörer eller liknande som åtar sig skötseluppdrag. Bättre tillgänglighet och fler besökare kan i sin tur utgöra grund för besöksnäring och naturturism. Välbelägna och lätt tillgängliga naturområden ger möjligheter till friluftsliv och rekreation med positiva effekter på människors hälsa och välbefinnande. Dessa är några av de effekter av skötseln av skyddade områden som sammantaget kan bidra till hållbar utveckling lokalt och regionalt. Frågor om tillgänglighet och regional utveckling Vår utvärdering av skötseln gäller främst dess bidrag till att öka tillgängligheten till och användningen av landets skyddade områden och betydelsen av skötseln och av de skyddade områdena för lokal och regional hållbar utveckling. De frågor som utvärderingen söker besvara är följande: Främjar skötseln tillgänglighet till och nyttjande av reservaten? Vad betyder skötseln för lokal sysselsättning och ekonomi? Vilken roll spelar de skyddade områdena för regional ekonomisk och social utveckling som underlag för företagsamhet, turism och friluftsliv och för attraktionskraft för kvarboende och inflyttning? Integreras naturvården/de skyddade områdena i arbetet för regional utveckling? Hur fungerar informations- och erfarenhetsspridning? För att närma oss svaren på utvärderingsfrågorna har vi främst riktat in oss på regionala aktörer som vi bedömer har stor betydelse för dels ökad tillgänglighet till skyddade områden, dels nyttjandet av dem på ett sätt som bidrar till regional utveckling och lokal förankring. I huvudsak kvalitativa data till utvärderingen har vi samlat genom intervjuer och dokumentstudier. Insatser för tillgänglighet ökar Vår granskning har bl.a. visat att intresset ökar för friluftsinriktad skötsel och för att göra områdena tillgängliga för fler kategorier av besökare. Flera länsstyrelser har under senare år kraftsamlat på att generellt öka tillgänglighet till och information om de skyddade områdena. Effekterna av dessa satsningar i form av ökade besökarantal har dock kunnat beläggas enast i vissa fall. Hittills har endast ett fåtal besöksstudier genomförts. 7

9 De skyddade områdenas betydelse för friluftsliv, rekreation, lokal och regional utveckling etc. varierar med belägenhet, naturtyp, storlek, omgivande infrastruktur och liknande faktorer. Flera förvaltare har redovisat en indelning av områdena efter attraktionskraft för att rikta framför allt tillgänglighetsskapande åtgärder till områden där utbytet av dessa åtgärder kan bli störst. Bland åtgärder för tillgänglighet ses allmänt stigar och vägvisning som de viktigaste, men tillgänglighet till den skyddade naturen handlar inte bara om fysiska förhållanden som framkomlighet och vägvisning. Man måste veta att den finns, var den finns, vad naturreservat och nationalparker står för och att man är välkommen dit. Information om de skyddade områdena är därför en viktig del i arbetet med att göra dem tillgängliga. Några länsstyrelser och kommuner har satsat på guidning i reservaten med mestadels positiva resultat. Framför allt har kostnadsfri guidning rönt stort intresse. Särskilt i tätortsnära reservat kan det behövas en högre servicegrad för att locka besökare som inte är vana att vistas i naturen. Avståndet har en avgörande betydelse för användningen av ett naturområde för friluftsliv och rekreation. Inte minst från hälsosynpunkt talar många för att vanlig tätortsnära natur bör avsättas som rena friluftsreservat där folk kan vandra, rida, plocka bär, kanske tälta och grilla. Ett hinder för friluftsliv i såväl skyddade som andra naturområden är den otrygghet som främst kvinnor och äldre upplever. Även med en förskjutning av tyngdpunkten mellan områdesskyddets mål i riktning mot ökad tillgänglighet finns det skäl att fortsatt uppmärksamma att också orördhet och otillgänglighet hör till motiven för skyddet. Den zonering inom och mellan områden som redovisats från flera håll ser ut att fungera som en väg att lösa eventuella konflikter mellan områdesskyddets olika mål. Skötselplaner viktiga, men ofta föråldrade Skötselplanerna är viktiga dokument i skötselarbetet. Samtidigt är många både reservatsföreskrifter och skötselplaner föråldrade hur mycket beror på tidpunkten när reservatet avsattes. Nackdelarna med att många planer är gamla är kanske framför allt att de inte tar hänsyn till vare sig besökarnas ändrade vanor eller ny kunskap om natur och skötselåtgärder. De har ofta utformats utan kontakt med dem som genom sin tidigare skötsel av sin mark medverkat till att skapa höga naturvärden. Det friluftsliv som planerna avser är i huvudsak enklare former av friluftsliv som vandring, bad och naturstudier. De gamla skötselplanerna ger i allmänhet inte heller utrymme för att använda reservaten för regional ekonomisk utveckling genom naturanknutna företag som förutses i regeringsskrivelsen. De innehåller t.ex. ofta förbud mot kommersiell verksamhet. Såväl regeringsskrivelsen som Naturvårdsverkets program för de skyddade områdena Värna Vårda Visa stryker under att ett hållbart nyttjande av de skyddade områdena inte behöver utesluta kommersiell verksamhet i dem, så länge nyttjandet i övrigt är förenligt med skyddets syften. Naturvårdsverket har aviserat att kvarvarande förbud för kommersiell verksamhet i nationalparksföreskrifterna ska tas bort. 8

10 Ett av målen i Värna Vårda Visa är att sådana förbud också ska tas bort ur skötselplanerna. Skötseln bidrar till regional och lokal utveckling Skötselmedlen utgör i allmänhet ett tillskott för glesbygden runt de skyddade områdena och medverkar till en lokal förankring av områdesskyddet bl.a. genom att utförare från trakten anlitas för skötselinsatser. Kravet på upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU, upplevs dock av förvaltarna i många fall som ett hinder för att anlita lokala utförare snarare än som ett medel för lokal förankring. I övrigt är det svårt att skilja skötselns roll från betydelsen av de skyddade områdena som sådana, och därför har vi fått vidga vår analys från skötselns betydelse till att också avse de skyddade områdenas roll. De skyddade områdenas betydelse för regional och lokal utveckling ligger bl.a. i att investeringar i naturturism och annan besöksnäring kan göras med större trygghet och långsiktighet, eftersom dessa områden avsatts och skyddats för framtiden. De ger också en viss kvalitetsstämpel åt det utbud av naturupplevelser som bygger på dem. Naturum, guidning etc. bidrar till områdenas attraktivitet och ger arbetstillfällen. Särskilt gynnsamt för turismen förefaller det vara med flera näraliggande områden med natur- och kulturvärden och aktiviteter som möjliggör längre vistelse, rundturer osv. I välkända och välbelägna områden kan enskilt eller oorganiserat friluftsliv och turism ge ett gott underlag för besöksnäringen i bygden i form av boende, servering och försäljning av livsmedel, men också en rad andra kringaktiviteter med mer eller mindre direkt anknytning till den omgivande naturen som utställningar, gårdsbutiker, konsthantverk m.m. Kvantitativa data om arbetstillfällen, ekonomiska och sociala effekter saknas i stort sett. För friluftsliv är god tillgänglighet till skyddade områden enbart positiv. För organiserad naturturism av det slag som till stor del vänder sig till en utländsk kundkrets eller en inhemsk publik med specialintresse varierar däremot värdet av tillgänglighet. Välskötta leder är t.ex. en viktig kvalitet för vandringsturism med eller utan guide, medan alltför tydliga spår av civilisation kan störa mer vildmarksinriktad turism. Det kan alltså finnas en motsättning mellan strävan att visa upp ett skyddat område, att göra det tillgängligt och informera om det och önskan att skapa ett lokalt mervärde genom kommersiell visning av området eller andra aktiviteter med anknytning till det. Det stryker under vikten av att föreskrifter och skötselplaner utformas med stor hänsyn till det enskilda områdets lämplighet för olika nyttjandeformer och i dialog med såväl lokala turismföretag som lokalbefolkningen i övrigt Zonering inom och mellan de skyddade områdena är ett sätt att tillmötesgå önskemål från många olika kategorier av besökare. Fulufjällets nationalpark utgör ett pilotprojekt när det gäller såväl lokal förankring som zonindelning mellan stor tillgänglighet och bibehållen vildmark. 9

11 Varierande satsning på skyddad natur som drivkraft för regional och lokal utveckling Uppmärksamheten och satsningarna på natur och särskilt skyddad natur som drivkraft för regional utveckling varierar mellan de studerade länen/regionerna. Det beror dels på olika grad av samverkan mellan naturvårdare och dem som arbetar med näringslivsutveckling/regional utveckling, dels på respektive regions ekonomiska utveckling, näringsstruktur, befolkningsutveckling och naturgivna förutsättningar. De senaste åren har varit något av en förändringsperiod för arbetet med utveckling på regional och lokal nivå. I flera län har bildats regionala självstyrelseorgan eller kommunala samverkansorgan med något olika ansvarsområden. I dessa län har ansvaret för arbetet med regional utveckling helt eller delvis flyttats över till samverkansorganen. Intervjuer med berörda kategorier och genomgång av strategidokument för regional utveckling (RUP och liknande dokument) och regionala tillväxtprogram (RTP) ger ett klart intryck av skråtänkande. Det har delvis att göra med tidsbrist, men ser också ut att vara en kulturfråga som det är viktigt att hitta medel att motverka. Det har också påtalats att regionala naturvårdsprogram och liknande dokument på motsvarande sätt ofta saknar utvecklingsperspektiv med anknytning till tillväxt. Tankegångar om att använda skyddade områden för ekonomisk och social utveckling i regionen i linje med t.ex. Fulufjället eller i mer blygsam skala förekommer knappast. Vår utvärdering kan ses som en studie av ett stycke sektorsintegrering. Naturvård och arbete med regional och lokal utveckling ska tillsammans bidra till att skapa hållbar regional utveckling och tillväxt och samtidigt lokal förankring och förståelse för skyddade områden. Det är på många håll långt till en sektorsintegrering i den meningen att beslut inom respektive sektor naturvård och regionalutveckling/tillväxt fattas med beaktande av konsekvenserna för den andra sektorn eller fattas samordnat. Eftersom de regionala utvecklingsprogrammen, som avses bli obligatoriska, kommer att bli ett slags samlande strategidokument som kan sägas vara överordnade bl.a. tillväxtprogrammen och naturvårdsprogrammen är det viktigt att skyddad natur som utvecklingsfaktor behandlas redan i dessa program. Därmed skapas en inkörsport för att ta upp frågorna i de regionala tillväxtprogrammen och i andra sammanhang som rör regional utveckling. Goda exempel finns men sprids dåligt Enligt regeringsskrivelsen En samlad naturvårdspolitik är det en angelägen uppgift för berörda centrala myndigheter att samla, informera om och sprida goda exempel på tillgänglighetsskapande åtgärder, användning av skyddade områden till fördel för de omkringboende etc. Sådana exempel är svåra att hitta med undantag för de största och mest påtagliga framgångsberättelserna. De sprids inte systematiskt. Enkla och lättillgängliga webblösningar behövs, liksom former för möten mellan naturvårdare och dem som arbetar med utveckling på regional och lokal nivå. 10

12 Det personliga mötet är viktigt för erfarenhetsutbyte. De möten och konferenser om dessa frågor som förekommer håller sig oftast ganska strikt inom gränserna för respektive sakområde, medan det är tydligt att det finns ett behov av möten över professionsgränserna. Våra förslag i sammanfattning Det är viktigt att myndigheter, samverkansorgan m.fl. på central, regional och lokal nivå samverkar och arbetar för att: 1. ändra bilden av skyddad natur från förbud och restriktioner till resurser och möjligheter bl.a. genom att informera om: att naturen skyddas för människorna och inte mot dem. Särskilt i tätortsnära lägen skyddas områden för att främja friluftsliv och rekreation, att skötseln av skyddade områden i ökad utsträckning inriktas på att göra dem tillgängliga och välkomnande, att de nu finns en större öppenhet för att nyttja skyddade områden som en resurs för lokal och regional utveckling, att skyddade områden ger en tryggare grund för investeringar i besöksnäring och liknande verksamheter än icke skyddad natur, att myndigheterna med stöd från regeringen verkar för ökad tillgänglighet och större möjligheter att använda de skyddade områdena genom att revidera skötselplanerna, att skyddade områden har olika syften och att många av dem kan användas för en rad aktiviteter och verksamheter. 2. skydda även s.k. trivial natur i tätortsnära lägen för mångfacetterat friluftsliv, äventyrslek och rekreation. 3. se ekoturismkonceptet som en väg mot hållbart nyttjande av skyddad natur en kvalitetsstämpel som ger försteg i samband med nyttjandet av skyddade områden inom de gränser som syftet med skyddet sätter, 4. stimulera utvecklingen av kunskaper om hur skyddad natur kan nyttjas för regional utveckling genom att i större utsträckning följa upp och utvärdera vidtagna åtgärder och genom att förmedla resultaten av forskning inom området. 5. stärka förmedlingen av positiva projekt- och verksamhetsresultat goda exempel och råd om hur sådana goda exempel kan beskrivas och förmedlas genom att verksamheterna dokumenteras på ett bra sätt. Dokumentationen görs tillgänglig via webbplatser och liknande och förs ut i sammanhang där de kan nå potentiella användare. 6. skapa gemensamma mötesplatser för erfarenhetsutbyte och ökad ömsesidig förståelse när det gäller nyttjande av skyddad natur mellan regionalutvecklare, natur- 11

13 vårdare, kulturmiljövårdare, och turismfrämjare. Detta gäller på såväl regional nivå (länsstyrelser, samverkansorgan, regionala turismorganisationer) som på kommunal nivå (kommunala och andra lokala organ som ansvarar för lokal ekonomisk utveckling, naturvård, kulturmiljö och turism). Arbetet bör inriktas mot att: informera och utbilda dessa grupper om varandras kompetens och roller, på central nivå skapa samordning och samsyn mellan NUTEK, Naturvårdsverket, RAÄ och Turistdelegationen (eller dess nya myndighetsdel inom NUTEK) till stöd för den regionala och lokala nivåns arbete, söka former för att tillgodogöra resultatet av centrala och regionala utvecklings- och samordningsinsatser, dokumentera erfarenheter av lämpliga sätt att utnyttja skyddade områden genom integration av bevarande och nyttjande i arbetet med RUP/RTP, strukturfonder och annat regionalt utvecklingsarbete, dokumentera verksamheter och projekt inom kommunerna med positiva resultat inom området, t ex guidningsprojekt, aktiviteter som når nya nyttjargrupper och andra intressanta insatser för ökad tillgänglighet, samverkan för friluftsliv m.m., ta till vara erfarenheter av metoder för att bättre beskriva och utnyttja naturens upplevelsevärden och sociala värden, både i skyddade områden och i andra områden, inte minst då i den tätortsnära naturen, ta till vara kulturmiljövårdens erfarenheter av metoder att integrera bevarande- och utvecklingsperspektiv, även den regionala naturvården skapar utvecklingsplaner kring skyddade områden som kan vara underlag i regionens samlade utvecklingsarbete. 7. stödja arbetet med upphandling av skötselinsatser genom utbildning och rådgivning bl.a. om hur upphandling enligt LOU kan förenas med lokal förankring. 12

14 Summary Protected nature an engine for regional and local development In Sweden, valuable nature areas can be protected against development or other encroachment in various ways. The purpose of this protection is often to conserve biodiversity, but nature protection can also be aimed at promoting outdoor activities and recreation, and creating or recreating valuable natural environments or habitats for species worthy of protection. Often, several purposes are combined. Perhaps the most well-known form of protection is the national park, which is set aside on state land by decision of the Riksdag. The nature reserve is the most widely used form of protection and can include both private and public lands. The reserve is established after negotiations with the landowner, which may result in encroachment compensation or purchase of the land. The protection rules are adapted to each reserve and can vary from case to case depending on the reasons for creating the reserve. A decision to create a nature reserve is made by the county administrative board or the municipality. Some form of nature management is usually required in order to preserve the natural values in the protected areas. Management measures are also needed to make the protected areas accessible to visitors. These measures therefore also include informing the public about the protected areas. Sweden now has 28 national parks and more than 2,500 nature reserves with a land area of more than four million hectares. This is equivalent to about 10% of the country s area. The management of all these small and large areas for the benefit of both man and nature is a huge task. Management of protected nature is financed via a large state appropriation, which is allotted to the county administrative boards by the Swedish EPA. The Swedish EPA has central responsibility for area protection. This entails, in addition to the allocation of funds, overseeing the activities and disseminating knowledge on how different types of natural areas can be managed. The Agency has regular contact with the county administrative boards in nature management questions and also arranges training and information annually for the county administrative boards and other managers of protected areas. The Swedish EPA is also in charge of evaluating the environmental work in society. In this evaluating capacity, the Agency has, for example, studied the use of some large activity appropriations. Management of protected nature is a large and growing cost item. This is one reason for the evaluation which we have now carried out. Another is the Government s communication (2001/02:173) En samlad naturvårdspolitik ( A cohesive nature conservation policy ), which takes up the protected areas and their management as a driving force in the work for sustainable development. The evaluation has been carried out in two parts, both of which are being published at the same time. The first part dwells on the management activities aimed at accessibility and the importance of the protected areas and their proper management for regional and local sustainable development. The second part of the 13

15 evaluation, Effektiv skötsel av skyddade områden ( Efficient management of protected areas ), Swedish EPA Report 5505, examines organization, division of responsibilities, control systems, resource allocation, etc for management of protected areas. The reports can be read separately. In its communication (2001/02:173) En samlad naturvårdspolitik ( A cohesive nature conservation policy ), the Government has highlighted the relationship between regional development and nature conservation. Management of protected areas can provide employment and income for the users, local contractors or others who perform management activities. Better accessibility and more visitors can in turn constitute a base for visitor industry and nature tourism. Well-situated and easily accessible nature areas provide opportunities for outdoor activities and recreation with positive effects on people s health and well-being. These are some of the effects of the proper management of protected areas that can contribute to local and regional sustainable development. Questions concerning accessibility and regional development Our evaluation of the management of protected areas concerns primarily its contributions to increasing accessibility to and use of Sweden s protected areas and the importance of the management of protected areas as such for local and regional sustainable development. The questions which the evaluation attempts to answer are as follows: Does nature management enhance accessibility to and utilization of the reserves? What does nature management mean for local employment and the local economy? What role do the protected areas play for regional economic and social development as a basis for business, tourism and outdoor recreation and in attracting people to remain in and move into the region? Are the natural values and protected areas integrated in the promotion of regional and local development? How effectively are information and experience disseminated? In order to get answers to these questions, we have mainly focused on regional actors who we judge to be of great importance for both increased accessibility to protected areas and utilization of these areas in a way that contributes to regional development and local affiliation. Data for the evaluation have been gathered via interviews and document studies. More initiatives to enhance accessibility Our evaluation has shown that interest in recreationally-oriented management and in making protected areas accessible to more categories of visitors is increasing. More county administrative boards have made an effort in recent years to enhance accessibility to and information about the protected areas. 14

16 The importance of the protected areas for outdoor activities, recreation, local and regional development etc. varies with location, type of landscape, size, surrounding infrastructure and similar factors. An increasing number of managers have reported a ranking of the areas according to attractiveness in order to focus accessibilityenhancing measures in particular on areas where they will have the greatest effect. Among accessibility-enhancing measures, paths and guided trails are generally considered the most important, but accessibility to protected nature areas has to do with more than just physical attributes such as paths and trails. People also need to know that the areas exist, where they are located, what nature reserves and national parks stand for, and that they are welcome to visit. Information on the protected areas is therefore an important part of the work of making them accessible. Some county administrative boards and municipalities have invested in guided tours in the reserves with mostly positive results. Free guided tours in particular have attracted great interest. A high level of service may be needed, particularly in reserves near urban areas, to attract visitors who are unaccustomed to nature. Distance is of crucial importance for use of a nature area for outdoor activities and recreation. From a health point of view in particular, many voices are being raised for setting aside ordinary nature areas close to urban areas where people can hike, ride, pick berries, and maybe camp and grill. An obstacle to outdoor activities in both protected and other nature areas is the lack of security which women and elderly persons in particular feel. Even with a shift in emphasis between the goals of area protection towards increased accessibility, there is reason to continue to emphasize pristineness and inaccessibility as reasons for protection as well. The zoning within and between areas that has been reported from various sources appears to work as a way of solving possible conflicts between the various goals of area protection. Management plans important, but often outdated Management plans are important documents in the management work process. At the same time, many reserve regulations and management plans are outdated how much depends on when the reserve was set aside. The principal disadvantage of outdated plans is perhaps that they do not take into account either the changed habits of visitors or new knowledge about nature and appropriate management activities. They have often been drawn up without contact with those who contributed to the creation of high natural values by proper management of their land in the past. The outdoor activities called for in the plans are primarily simple forms of recreation such as hiking, bathing and nature study. The old management plans do not generally allow for use of the reserves for regional economic development through nature-related enterprises, as foreseen in the Government communication. For example, they often prohibit commercial activities. Both the Government communication and the Swedish EPA s programme for the protected areas Värna Vårda Visa ( Protect, Preserve, Promote ) underline the fact that sustainable utilization of the protected areas does not have to exclude 15

17 commercial activities in them, as long as the utilization is otherwise compatible with the purposes of the protection. The Swedish EPA has announced that the remaining prohibition on commercial activities in the national park regulations will be abolished. One of the goals of Värna Vårda Visa is that such prohibitions should also be removed from the management plans. Management, accessibility and regional development The nature management funds generally represent an economic injection for the rural region surrounding the protected areas and contribute to a local affiliation of the area protection due to the fact that service providers from the region are engaged for management activities. Mandatory public procurement under LOU (the Public Procurement Act) is, however, often experienced by the managers as an obstacle to engaging local service providers rather than as a means to promote local affiliation. Otherwise it is difficult to distinguish the role of management from the importance of the protected areas as such, and for this reason we have had to broaden our analysis from the importance of management to also include the role of the protected areas. The importance of the protected areas for regional development lies in the fact that investments in nature tourism and other visitor industry enterprises can be made with greater security and a longer time horizon, since these areas have been set aside and protected for the future. They also give a stamp of quality to the nature experiences based on them. Naturum info centres, guided tours etc. contribute to the attractiveness of the areas and create jobs. Tourism would seem to benefit particularly from having several nearby areas with natural and cultural values and activities that permit long visits, tours, etc. In well-known and well-situated areas, private or unorganized outdoor activities and tourism can provide a good base for the local visitor industry in the form of lodging, serving and sales of food, and a number of other peripheral activities with more or less direct links to the surrounding countryside such as exhibitions, farm stores, handicrafts, etc. For outdoor activities, good accessibility to protected areas is only positive. For organized nature tourism of the kind that is mainly aimed at foreign tourists or domestic special-interest groups, however, the value of accessibility varies. Welltended trails are, for example, an important asset for hiking with or without a guide, while too many signs of civilization can disturb more wilderness-oriented tourism. In other words, there may be a conflict between the ambition to show a protected area, to make it accessible and provide information on it, and the desire to create local added value by commercial tours or other activities associated with it. This emphasizes the importance of designing regulations and management plans with a view towards the suitability of the individual area for different types of use and in dialogue with both local tourism companies and the local population. 16

18 Zoning within and between the protected areas is one way to satisfy the wishes of many different categories of visitors. Fulufjället National Park is a pilot project in terms of both local affiliation and zoning between high accessibility and retained wilderness. Varying investments in protected nature as a driving force for regional and local development Attention to and investments in nature, and particularly protected nature, as a driving force for regional development varies between the studied counties and regions. This depends in part on different degrees of interaction between nature conservationists and those who work with business and regional development, and in part on the economic development, industrial structure, population development and natural assets of the different regions. The last few years have brought a great deal of change to the regional development work. Regional self-government bodies or municipal liaison bodies with somewhat different areas of responsibility have been formed in a number of counties. In these counties, responsibility for the regional development work has been transferred in full or in part to the liaison bodies. Interviews with concerned categories and review of strategy documents for regional development, as well as regional growth programmes, underline the impression of different stakeholders being part of different professional cultures, with sometimes a very limited and particular perspective. This is partly due to a lack of time, but also appears to be a culture question for which it is important to find an antidote. It has also been pointed out that regional nature conservation programmes and similar documents often lack a growth-related development perspective. Little thought is given to using protected areas for economic and social development in the region, in line with e.g. Fulufjället or on a more modest scale. Our evaluation can be regarded as a study of a case of sectoral integration. Nature conservation and regional development work should together contribute towards sustainable regional development and growth and at the same time local affiliation and understanding for protected areas. Sectoral integration in the sense that decisions within a given sector nature conservation or regional development and growth are made with a view towards the consequences for the other sector, or in coordination, is a long way off in many places. Since the regional development programmes, which are planned to be obligatory, will be integrating strategy documents that can be said to be super ordinate to the growth programmes and the nature conservation programmes, it is important that protected nature as a development factor be dealt with in these programmes. This will open the gate for addressing these issues in the regional growth programmes and in other contexts related to regional development. 17

19 Good examples exist but are not effectively disseminated According to the Government communication En samlad naturvårdspolitik ( A cohesive nature conservation policy ), it is urgent for the relevant central authorities to collect, communicate and disseminate good examples of accessibilityenhancing measures, use of protected areas for the benefit of the nearby residents, etc. Such examples are difficult to find with the exception of the most conspicuous and striking success stories. They are not disseminated systematically. Simple and easily accessible Internet based solutions are needed, as well as forms for meetings between nature conservationists and those who work with regional development. Personal meetings are important for exchanging experience. The meetings and conferences on these matters that do occur are often held within the confines of their respective fields, while there is clearly a need for meetings across professional boundaries. Our proposals in summary It is important that authorities, liaison bodies etc. on a central, regional and local level collaborate and work to: 1. change the image of protected nature areas from one of prohibitions and restrictions to one of resources and potential, for example by communicating: that nature is protected for people and not from them. In near-urban areas particularly, nature areas are protected for the sake of outdoor activities and recreation, that the management of protected areas is increasingly being focused on making them accessible and welcoming, that there is now a greater willingness to allow protected areas to be used as a resource for local and regional development, that protected nature areas provide a more secure basis for investments in the visitor industry and similar enterprises than unprotected areas, that the authorities, with the support of the Government, are acting to increase accessibility and facilitate use of the protected areas by revising the management plans, that protected areas have different purposes and that many of them can be used for a variety of recreational and business activities. 2. protect even so-called trivial nature in near-urban locations for multifaceted outdoor activities, adventure games and recreation. 3. see the ecotourism concept as a way towards sustainable utilization of protected nature a stamp of quality that provides a benefit in connection with the utilization of protected areas within the boundaries set by the purpose of the protection, 18

20 4. stimulate the development of knowledge concerning how nature can be utilized for regional development by following up and evaluating adopted measures and by communicating the results of research in the field. 5. strengthen the communication of positive project and activity results good examples and advice on how such good examples can be described and publicized by documenting the activities effectively and making the documentation available via websites and the like and in contexts where it can reach potential users. 6. create common meeting-places for exchanging experience and knowledge regarding how protected nature areas can be utilized between people who work with regional development, nature conservation, preservation of the cultural environment and tourism on the regional level in particular by: informing and educating these groups about the competence and roles of the other groups, creating co-operation and consensus at the national level between NUTEK (the Swedish Business Development Agency), the Swedish EPA, the National Heritage Board and the Swedish Tourist Authority (or its new authority section within NUTEK) in support of the work at the regional level in particular, seeking appropriate ways to utilise the results of national efforts for development and coordination, documenting experience of suitable ways to utilize protected nature areas by integration of conservation and utilization in the work with regional development and growth programmes, structural funds and other regional development work, documenting activities and projects in the municipalities with positive results, e. g. guidance projects, ways of reaching new categories of visitors and other interesting efforts for increased accessibility, cooperation with stake-holders in outdoor recreation activities etc, gather experiences of methods to better describe and make good use of the perceived experience values of nature and the social values of nature, both in protected areas and other nature areas, with a special emphasis of nature in or close to urban areas, benefiting from experience gained in preservation of the cultural environment to integrate the conservation and development perspectives, regional nature conservation also creates development plans for protected areas that can serve as a basis for development work in the region, 7. support the work with procurement of management services by training and advice on how procurement under LOU (the Public Procurement Act) can be combined with local affiliation. 19

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

High Coast/Kvarken Archipelago

High Coast/Kvarken Archipelago High Coast/Kvarken Archipelago Milly Lundstedt, WH coordinator High Coast County Administrative Board of Västernorrland The High Coast was declared a WH site in 2000. The site was extended to include the

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Protected areas in Sweden - a Barents perspective

Protected areas in Sweden - a Barents perspective Protected areas in Sweden - a Barents perspective Olle Höjer Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-04-03 1 The fundamental framework for

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Olika uppfattningar om torv och

Olika uppfattningar om torv och Olika uppfattningar om torv och hållbar utveckling KSLAs och torvkongressens konferens om torv den 31 augusti 2011 Magnus Brandel, projektledare Svenska torvproducentföreningen Denna presentation diskuterar

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU SwedBios Målsättning: Bidra till fattigdomsbekämpning och förbättrade levnadsförhållanden genom en rättvis, hållbar och produktiv förvaltning av biologiska

Läs mer

Implication of the Selfoss declaration for regeneration

Implication of the Selfoss declaration for regeneration Foryngelse i skogreisingsområder Bergen, Norge, 28.-30. september 2009 Implication of the Selfoss declaration for regeneration Hrefna Jóhannesdóttir Icelandic Forest Research Station NordGen Skog conference

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora!

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Björn Hammarfelt,! Högskolan i Borås!! Peter Tillberg, 1972 (Gläns över sjö och strand, 1970)!!

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Water management in Sweden

Water management in Sweden Water management in Sweden Niclas Bäckman, Principal Scientist and Coordinator Environmental monitoring and Analysis, County Administrative Board of Östergötland Different levels of water management in

Läs mer

Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden

Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden The task 1. Integrated planning across different sectors. A pandemic will impact on the whole of government and society. While Norway has a well-developed

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

Swedish Presidency of the EU

Swedish Presidency of the EU Swedish Presidency of the EU Internet Governance Maria Häll, Deputy Director Division of IT Policy Ministry of Enterprise, Energy and Communications Changes in the EU New Parliament New Treaty Renewed

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel 2014-04-03 Monica Sihlén, projektledare livsmedel och måltidstjänster, monica@msr.se Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan som ger stöd att ställa

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Driving in the USA Driving is the lifeblood of the United States. It fosters commerce, recreation and

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor Denna enkät syftar till att ge en bild av lärares arbete med hållbar utveckling i Högskolan Dalarnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Den vänder sig till dig som varit eller kommer att vara

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden 2014-05-15 Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden Västra Götaland Population: 1,6 million 49 municipalities Gothenburg M.A.: ~ 1 million Distance North-South:

Läs mer

Designmönster för sociala användningssituationer

Designmönster för sociala användningssituationer Designmönster för sociala användningssituationer Baserat på Interaction design patterns for computers in sociable use, kommande artikel i International Journal of Computer Applications in Technology, matar@ida.liu.se

Läs mer

The Swedish Family Care Competence Centre

The Swedish Family Care Competence Centre The Swedish Family Care Competence Centre ELIZABETH HANSON & LENNART MAGNUSSON Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Our mandate Create a national overview of the area family care of older people

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska!

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden Anna Rydberg & Johanna Olsson JTI Swedish Institute for Agricultural and Environmental Engineering Objective To investigate

Läs mer

Friluftsliv och naturturism i skyddad natur. Tips, råd och regler för organiserad verksamhet

Friluftsliv och naturturism i skyddad natur. Tips, råd och regler för organiserad verksamhet Friluftsliv och naturturism i skyddad natur Tips, råd och regler för organiserad verksamhet Naturpärlor för fler med friluftsliv och naturturism Naturturismföretag, ideella organisationer och skolor erbjuder

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ltv 2015.1.1.1-839 Sakområde: Organisation och beslutsstruktur samt Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Dekan Avdelning/kansli:

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

EU - makt och påverkan

EU - makt och påverkan EU - makt och påverkan ur ett regionalt perspektiv Måndag 15 juni 2009 ST09 1 Idag Europeisering 2 Europesiering (1) the interplay between changes in the relations between European states and changes within

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU integration Internationell Politik Tisdag 12 maj 2009 Idag Definitioner vad menar vi egentligen? Kontext EU:s utvecklingspolitik EU ekonomisk supermakt Handel som bistånd Malin Stegmann McCallion 1

Läs mer

Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols.

Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols. Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols. ExcelLoad simulates the maximum forces that may appear during a transport no matter if the

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

UTMANINGAR MED FORSKNINGSPROGRAM

UTMANINGAR MED FORSKNINGSPROGRAM UTMANINGAR MED FORSKNINGSPROGRAM SIP-SECURITY Branschens förslag till Strategiskt Innovations Program inom Samhällssäkerhet Ulf Dahlberg, SACS www.civilsecurity.se SIP Strategiskt Innovationsprogram SIP-Security

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

Renoviction? Social and economic aspects on the regeneration of public housing estates. Mats Johan Lundström, FFS

Renoviction? Social and economic aspects on the regeneration of public housing estates. Mats Johan Lundström, FFS Renoviction? Social and economic aspects on the regeneration of public housing estates Mats Johan Lundström, FFS Renoviction Renovation + eviction Eviction of tenants resulting from a planned renovation

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Policy and planning processes for promoting bicycle use in Sweden Kerstin Robertson

Policy and planning processes for promoting bicycle use in Sweden Kerstin Robertson Policy and planning processes for promoting bicycle use in Sweden Kerstin Robertson Bicycle share of trips in urban areas in Sweden

Läs mer

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT,

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ingrid Nordmark, Swedish ICT Research DIGITALIZATION IN INDUSTRY

Läs mer

Typografi, text & designperspektiv

Typografi, text & designperspektiv Typografi, text & designperspektiv Serif Hårstreck Stapel Heplx x-höjd Baslinje Grundstreck Serif Underhäng Inre form I dag Lite bakgrund Övergripande grunder inom typografi Text hantering Elva Synlig

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer