Skyddad natur en motor för regional och lokal utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skyddad natur en motor för regional och lokal utveckling"

Transkript

1 Skyddad natur en motor för regional och lokal utveckling En främjande utvärdering av arbetet för hållbar regional utveckling genom skötsel och nyttjande av skyddade områden RAPPORT 5504 DECEMBER 2005

2 Skyddad natur en motor för regional och lokal utveckling En främjande utvärdering av arbetet för hållbar regional utveckling genom skötsel och nyttjande av skyddade områden. NATURVÅRDSVERKET

3 Beställningar Ordertel: Orderfax: E-post: Postadress: CM-Gruppen, Box , Bromma Internet: Naturvårdsverket Tel: , fax: E-post: Postadress: Naturvårdsverket, SE Stockholm Internet: ISBN pdf ISSN Naturvårdsverket 2005 Elektronisk publikation Omslagsbilder: Staffan Widstrand

4 Förord Sverige har 28 nationalparker och drygt naturreservat med en landareal av över fyra miljoner hektar. Det motsvarar ca 10 % av landets yta. Att sköta alla dessa stora och små områden till gagn för såväl människor som djur och växter är en väldig uppgift. Skötselns två huvuduppgifter är att bevara och upprätthålla områdenas naturvärden och att göra det möjligt för människor att uppleva och nyttja dem. God tillgänglighet till de skyddade områdena är en nyckelfaktor för att detta ska vara möjligt. Naturvårdsverket har i sin utvärderande verksamhet bl.a. studerat användningen av några stora sakanslag. Skötseln av skyddad natur är en stor och växande kostnadspost. Detta är ett motiv för den utvärdering som vi nu har genomfört. Ett annat är regeringens skrivelse (2001/02:173) En samlad naturvårdspolitik, som bl.a. tar upp de skyddade områdena och skötseln av dem som en drivkraft i arbetet för hållbar utveckling. Utvärderingen har genomförts i två delar som publiceras samtidigt. Denna första del uppehåller sig vid skötselåtgärder för tillgänglighet och skötselns och de skyddade områdenas betydelse för hållbar utveckling regionalt och lokalt. I den andra delen, Effektiv skötsel av skyddade områden, Naturvårdsverkets rapport 5505, granskas skötselns organisation, ansvarsfördelning, styrsystem, resursfördelning m.m. Rapporten har skrivits av Inger Vilborg och Olof Svanberg. Projektledare har varit Ulf E Andersson. 3

5 4

6 Innehåll Förord 3 Innehåll 5 Läsanvisning 6 Sammanfattning 7 Summary 13 Bakgrund, programteori 20 Växlande tyngdpunkter över tiden 20 Naturvård och hållbar utveckling 21 Vår programteori utgångspunkten för utvärderingen 22 Intervjuer, webbplatser, dokument så har vi arbetat 26 Skyddad natur - bakgrundsfakta 28 Skötseln ökar tillgängligheten 31 Har signalerna gått fram? 31 Stigar, skyltar, parkering och guider 34 Foldrar och landshövdingar 38 Skötselplaner barn av sin tid 39 Natur och kultur 40 Vår bedömning: tillgängligheten ökar 40 Skötseln bidrar till regional och lokal utveckling 42 Naturvärdar, entreprenörer och upphandling 42 Kaffe, stugor och äventyr 44 Naturturism en växande inkomstkälla men vad betyder de skyddade områdena? 46 Allemansrätt och kommersiell naturturism 52 Naturturism, friluftsliv, söndagspromenad olika krav, olika områden 53 Skyddad natur en resurs för hälsa och integration 54 Vår bedömning: Skyddade områden bidrar till regional utveckling 56 Naturvårdens roll i regional utveckling kan stärkas 62 Från regionala tillväxtavtal till regionala tillväxtprogram från länsstyrelse till region 62 De regionala tillväxtprogrammen styr 63 Varierande framgång för natur i tillväxtprogrammen 63 Vår bedömning: Naturvård ofta bortglömt i tillväxtprogrammen och tillväxten i naturvårdsprogrammen 65 Goda exempel är viktiga 70 Tid och forum för skriftlig erfarenhetsförmedling saknas 70 Förvaltarträffar och handböcker 71 Muntlig information viktig 71 Mest utbyte med kolleger på nära håll 71 Vår bedömning: Kontakt över gränserna behövs 72 På rätt väg i skyddade områden slutsatser och förslag 75 Referenser 82 Bilagor (Exempelsamling, intervjuguider och intervjulista) 85 5

7 Läsanvisning Utvärderingen inleds med en redovisning av bakgrunden till utvärderingen, syftet med den och de metoder vi har använt. Vi redogör också för de huvudsakliga uppgifterna för skötseln av skyddade områden och hur den och en ökad tillgänglighet till områdena tänks medverka till hållbar regional och lokal utveckling utvärderingens programteori. Med utgångspunkt i programteorin formuleras fem utvärderingsfrågor. I de följande kapitlen redovisar vi uppgifter som vi samlat genom dokumentstudier och intervjuer och som belyser de fem utvärderingsfrågorna. I slutet av varje kapitel kommenterar vi och försöker diskussionsvis svara på respektive fråga. Avslutningsvis sammanfattar vi våra bedömningar och förslag. I en bilaga redovisar vi en del av de exempel på användning av skyddade områden för företagande och turism som vi fått under våra intervjuer och vår läsning. Metoden att inledningsvis redogöra för programteorin, därefter skildra verkligheten som vi uppfattar den och slutligen redovisa våra slutsatser av det vi sett och läst kan ge intryck av och ibland också innebära viss upprepning. Vi tror dock på att separat redovisa det material som vi sedan drar slutsatser från. Utvärderingen bygger till stor del på intervjuer med personer som arbetar med skyddade områden och skötseln av dem, liksom folk som planerar och stödjer regional utveckling. För att undvika alltför långa formuleringar i referenserna till deras svar använder vi ofta uttryck som naturvårdare resp. regionala utvecklare. Informanter är en samlande beteckning för de personer vi har intervjuat. Vi vill understryka att de olika uppfattningar vi redovisar inte avser ställningstaganden från de myndigheter och andra organisationer som informanterna representerar, utan utgör personernas egna bedömningar och åsikter. Följande förkortningar förekommer i texten: KSO kommunalt samverkansorgan LOU lagen om offentlig upphandling RTA regionalt tillväxtavtal RTP regionalt tillväxtprogram RUP regionalt utvecklingsprogram (motsvaras i Stockholms län av RUFS) SLU Sveriges lantbruksuniversitet 6

8 Sammanfattning Skötseln av skyddade områden är en omfattande uppgift Sverige har 28 nationalparker och drygt naturreservat med en landareal av ungefär fyra miljoner hektar. Det motsvarar ca 10 % av landets yta. Skötseln syftar till att bevara och utveckla natur- och kulturvärden i ett område och att göra det tillgängligt och attraktivt för besökare. Regeringen har i sin skrivelse (2001/02:173) En samlad naturvårdspolitik lyft fram sambandet mellan regional utveckling och naturvård. Skötseln kan ge sysselsättning och inkomster till de brukare, lokala entreprenörer eller liknande som åtar sig skötseluppdrag. Bättre tillgänglighet och fler besökare kan i sin tur utgöra grund för besöksnäring och naturturism. Välbelägna och lätt tillgängliga naturområden ger möjligheter till friluftsliv och rekreation med positiva effekter på människors hälsa och välbefinnande. Dessa är några av de effekter av skötseln av skyddade områden som sammantaget kan bidra till hållbar utveckling lokalt och regionalt. Frågor om tillgänglighet och regional utveckling Vår utvärdering av skötseln gäller främst dess bidrag till att öka tillgängligheten till och användningen av landets skyddade områden och betydelsen av skötseln och av de skyddade områdena för lokal och regional hållbar utveckling. De frågor som utvärderingen söker besvara är följande: Främjar skötseln tillgänglighet till och nyttjande av reservaten? Vad betyder skötseln för lokal sysselsättning och ekonomi? Vilken roll spelar de skyddade områdena för regional ekonomisk och social utveckling som underlag för företagsamhet, turism och friluftsliv och för attraktionskraft för kvarboende och inflyttning? Integreras naturvården/de skyddade områdena i arbetet för regional utveckling? Hur fungerar informations- och erfarenhetsspridning? För att närma oss svaren på utvärderingsfrågorna har vi främst riktat in oss på regionala aktörer som vi bedömer har stor betydelse för dels ökad tillgänglighet till skyddade områden, dels nyttjandet av dem på ett sätt som bidrar till regional utveckling och lokal förankring. I huvudsak kvalitativa data till utvärderingen har vi samlat genom intervjuer och dokumentstudier. Insatser för tillgänglighet ökar Vår granskning har bl.a. visat att intresset ökar för friluftsinriktad skötsel och för att göra områdena tillgängliga för fler kategorier av besökare. Flera länsstyrelser har under senare år kraftsamlat på att generellt öka tillgänglighet till och information om de skyddade områdena. Effekterna av dessa satsningar i form av ökade besökarantal har dock kunnat beläggas enast i vissa fall. Hittills har endast ett fåtal besöksstudier genomförts. 7

9 De skyddade områdenas betydelse för friluftsliv, rekreation, lokal och regional utveckling etc. varierar med belägenhet, naturtyp, storlek, omgivande infrastruktur och liknande faktorer. Flera förvaltare har redovisat en indelning av områdena efter attraktionskraft för att rikta framför allt tillgänglighetsskapande åtgärder till områden där utbytet av dessa åtgärder kan bli störst. Bland åtgärder för tillgänglighet ses allmänt stigar och vägvisning som de viktigaste, men tillgänglighet till den skyddade naturen handlar inte bara om fysiska förhållanden som framkomlighet och vägvisning. Man måste veta att den finns, var den finns, vad naturreservat och nationalparker står för och att man är välkommen dit. Information om de skyddade områdena är därför en viktig del i arbetet med att göra dem tillgängliga. Några länsstyrelser och kommuner har satsat på guidning i reservaten med mestadels positiva resultat. Framför allt har kostnadsfri guidning rönt stort intresse. Särskilt i tätortsnära reservat kan det behövas en högre servicegrad för att locka besökare som inte är vana att vistas i naturen. Avståndet har en avgörande betydelse för användningen av ett naturområde för friluftsliv och rekreation. Inte minst från hälsosynpunkt talar många för att vanlig tätortsnära natur bör avsättas som rena friluftsreservat där folk kan vandra, rida, plocka bär, kanske tälta och grilla. Ett hinder för friluftsliv i såväl skyddade som andra naturområden är den otrygghet som främst kvinnor och äldre upplever. Även med en förskjutning av tyngdpunkten mellan områdesskyddets mål i riktning mot ökad tillgänglighet finns det skäl att fortsatt uppmärksamma att också orördhet och otillgänglighet hör till motiven för skyddet. Den zonering inom och mellan områden som redovisats från flera håll ser ut att fungera som en väg att lösa eventuella konflikter mellan områdesskyddets olika mål. Skötselplaner viktiga, men ofta föråldrade Skötselplanerna är viktiga dokument i skötselarbetet. Samtidigt är många både reservatsföreskrifter och skötselplaner föråldrade hur mycket beror på tidpunkten när reservatet avsattes. Nackdelarna med att många planer är gamla är kanske framför allt att de inte tar hänsyn till vare sig besökarnas ändrade vanor eller ny kunskap om natur och skötselåtgärder. De har ofta utformats utan kontakt med dem som genom sin tidigare skötsel av sin mark medverkat till att skapa höga naturvärden. Det friluftsliv som planerna avser är i huvudsak enklare former av friluftsliv som vandring, bad och naturstudier. De gamla skötselplanerna ger i allmänhet inte heller utrymme för att använda reservaten för regional ekonomisk utveckling genom naturanknutna företag som förutses i regeringsskrivelsen. De innehåller t.ex. ofta förbud mot kommersiell verksamhet. Såväl regeringsskrivelsen som Naturvårdsverkets program för de skyddade områdena Värna Vårda Visa stryker under att ett hållbart nyttjande av de skyddade områdena inte behöver utesluta kommersiell verksamhet i dem, så länge nyttjandet i övrigt är förenligt med skyddets syften. Naturvårdsverket har aviserat att kvarvarande förbud för kommersiell verksamhet i nationalparksföreskrifterna ska tas bort. 8

10 Ett av målen i Värna Vårda Visa är att sådana förbud också ska tas bort ur skötselplanerna. Skötseln bidrar till regional och lokal utveckling Skötselmedlen utgör i allmänhet ett tillskott för glesbygden runt de skyddade områdena och medverkar till en lokal förankring av områdesskyddet bl.a. genom att utförare från trakten anlitas för skötselinsatser. Kravet på upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU, upplevs dock av förvaltarna i många fall som ett hinder för att anlita lokala utförare snarare än som ett medel för lokal förankring. I övrigt är det svårt att skilja skötselns roll från betydelsen av de skyddade områdena som sådana, och därför har vi fått vidga vår analys från skötselns betydelse till att också avse de skyddade områdenas roll. De skyddade områdenas betydelse för regional och lokal utveckling ligger bl.a. i att investeringar i naturturism och annan besöksnäring kan göras med större trygghet och långsiktighet, eftersom dessa områden avsatts och skyddats för framtiden. De ger också en viss kvalitetsstämpel åt det utbud av naturupplevelser som bygger på dem. Naturum, guidning etc. bidrar till områdenas attraktivitet och ger arbetstillfällen. Särskilt gynnsamt för turismen förefaller det vara med flera näraliggande områden med natur- och kulturvärden och aktiviteter som möjliggör längre vistelse, rundturer osv. I välkända och välbelägna områden kan enskilt eller oorganiserat friluftsliv och turism ge ett gott underlag för besöksnäringen i bygden i form av boende, servering och försäljning av livsmedel, men också en rad andra kringaktiviteter med mer eller mindre direkt anknytning till den omgivande naturen som utställningar, gårdsbutiker, konsthantverk m.m. Kvantitativa data om arbetstillfällen, ekonomiska och sociala effekter saknas i stort sett. För friluftsliv är god tillgänglighet till skyddade områden enbart positiv. För organiserad naturturism av det slag som till stor del vänder sig till en utländsk kundkrets eller en inhemsk publik med specialintresse varierar däremot värdet av tillgänglighet. Välskötta leder är t.ex. en viktig kvalitet för vandringsturism med eller utan guide, medan alltför tydliga spår av civilisation kan störa mer vildmarksinriktad turism. Det kan alltså finnas en motsättning mellan strävan att visa upp ett skyddat område, att göra det tillgängligt och informera om det och önskan att skapa ett lokalt mervärde genom kommersiell visning av området eller andra aktiviteter med anknytning till det. Det stryker under vikten av att föreskrifter och skötselplaner utformas med stor hänsyn till det enskilda områdets lämplighet för olika nyttjandeformer och i dialog med såväl lokala turismföretag som lokalbefolkningen i övrigt Zonering inom och mellan de skyddade områdena är ett sätt att tillmötesgå önskemål från många olika kategorier av besökare. Fulufjällets nationalpark utgör ett pilotprojekt när det gäller såväl lokal förankring som zonindelning mellan stor tillgänglighet och bibehållen vildmark. 9

11 Varierande satsning på skyddad natur som drivkraft för regional och lokal utveckling Uppmärksamheten och satsningarna på natur och särskilt skyddad natur som drivkraft för regional utveckling varierar mellan de studerade länen/regionerna. Det beror dels på olika grad av samverkan mellan naturvårdare och dem som arbetar med näringslivsutveckling/regional utveckling, dels på respektive regions ekonomiska utveckling, näringsstruktur, befolkningsutveckling och naturgivna förutsättningar. De senaste åren har varit något av en förändringsperiod för arbetet med utveckling på regional och lokal nivå. I flera län har bildats regionala självstyrelseorgan eller kommunala samverkansorgan med något olika ansvarsområden. I dessa län har ansvaret för arbetet med regional utveckling helt eller delvis flyttats över till samverkansorganen. Intervjuer med berörda kategorier och genomgång av strategidokument för regional utveckling (RUP och liknande dokument) och regionala tillväxtprogram (RTP) ger ett klart intryck av skråtänkande. Det har delvis att göra med tidsbrist, men ser också ut att vara en kulturfråga som det är viktigt att hitta medel att motverka. Det har också påtalats att regionala naturvårdsprogram och liknande dokument på motsvarande sätt ofta saknar utvecklingsperspektiv med anknytning till tillväxt. Tankegångar om att använda skyddade områden för ekonomisk och social utveckling i regionen i linje med t.ex. Fulufjället eller i mer blygsam skala förekommer knappast. Vår utvärdering kan ses som en studie av ett stycke sektorsintegrering. Naturvård och arbete med regional och lokal utveckling ska tillsammans bidra till att skapa hållbar regional utveckling och tillväxt och samtidigt lokal förankring och förståelse för skyddade områden. Det är på många håll långt till en sektorsintegrering i den meningen att beslut inom respektive sektor naturvård och regionalutveckling/tillväxt fattas med beaktande av konsekvenserna för den andra sektorn eller fattas samordnat. Eftersom de regionala utvecklingsprogrammen, som avses bli obligatoriska, kommer att bli ett slags samlande strategidokument som kan sägas vara överordnade bl.a. tillväxtprogrammen och naturvårdsprogrammen är det viktigt att skyddad natur som utvecklingsfaktor behandlas redan i dessa program. Därmed skapas en inkörsport för att ta upp frågorna i de regionala tillväxtprogrammen och i andra sammanhang som rör regional utveckling. Goda exempel finns men sprids dåligt Enligt regeringsskrivelsen En samlad naturvårdspolitik är det en angelägen uppgift för berörda centrala myndigheter att samla, informera om och sprida goda exempel på tillgänglighetsskapande åtgärder, användning av skyddade områden till fördel för de omkringboende etc. Sådana exempel är svåra att hitta med undantag för de största och mest påtagliga framgångsberättelserna. De sprids inte systematiskt. Enkla och lättillgängliga webblösningar behövs, liksom former för möten mellan naturvårdare och dem som arbetar med utveckling på regional och lokal nivå. 10

12 Det personliga mötet är viktigt för erfarenhetsutbyte. De möten och konferenser om dessa frågor som förekommer håller sig oftast ganska strikt inom gränserna för respektive sakområde, medan det är tydligt att det finns ett behov av möten över professionsgränserna. Våra förslag i sammanfattning Det är viktigt att myndigheter, samverkansorgan m.fl. på central, regional och lokal nivå samverkar och arbetar för att: 1. ändra bilden av skyddad natur från förbud och restriktioner till resurser och möjligheter bl.a. genom att informera om: att naturen skyddas för människorna och inte mot dem. Särskilt i tätortsnära lägen skyddas områden för att främja friluftsliv och rekreation, att skötseln av skyddade områden i ökad utsträckning inriktas på att göra dem tillgängliga och välkomnande, att de nu finns en större öppenhet för att nyttja skyddade områden som en resurs för lokal och regional utveckling, att skyddade områden ger en tryggare grund för investeringar i besöksnäring och liknande verksamheter än icke skyddad natur, att myndigheterna med stöd från regeringen verkar för ökad tillgänglighet och större möjligheter att använda de skyddade områdena genom att revidera skötselplanerna, att skyddade områden har olika syften och att många av dem kan användas för en rad aktiviteter och verksamheter. 2. skydda även s.k. trivial natur i tätortsnära lägen för mångfacetterat friluftsliv, äventyrslek och rekreation. 3. se ekoturismkonceptet som en väg mot hållbart nyttjande av skyddad natur en kvalitetsstämpel som ger försteg i samband med nyttjandet av skyddade områden inom de gränser som syftet med skyddet sätter, 4. stimulera utvecklingen av kunskaper om hur skyddad natur kan nyttjas för regional utveckling genom att i större utsträckning följa upp och utvärdera vidtagna åtgärder och genom att förmedla resultaten av forskning inom området. 5. stärka förmedlingen av positiva projekt- och verksamhetsresultat goda exempel och råd om hur sådana goda exempel kan beskrivas och förmedlas genom att verksamheterna dokumenteras på ett bra sätt. Dokumentationen görs tillgänglig via webbplatser och liknande och förs ut i sammanhang där de kan nå potentiella användare. 6. skapa gemensamma mötesplatser för erfarenhetsutbyte och ökad ömsesidig förståelse när det gäller nyttjande av skyddad natur mellan regionalutvecklare, natur- 11

13 vårdare, kulturmiljövårdare, och turismfrämjare. Detta gäller på såväl regional nivå (länsstyrelser, samverkansorgan, regionala turismorganisationer) som på kommunal nivå (kommunala och andra lokala organ som ansvarar för lokal ekonomisk utveckling, naturvård, kulturmiljö och turism). Arbetet bör inriktas mot att: informera och utbilda dessa grupper om varandras kompetens och roller, på central nivå skapa samordning och samsyn mellan NUTEK, Naturvårdsverket, RAÄ och Turistdelegationen (eller dess nya myndighetsdel inom NUTEK) till stöd för den regionala och lokala nivåns arbete, söka former för att tillgodogöra resultatet av centrala och regionala utvecklings- och samordningsinsatser, dokumentera erfarenheter av lämpliga sätt att utnyttja skyddade områden genom integration av bevarande och nyttjande i arbetet med RUP/RTP, strukturfonder och annat regionalt utvecklingsarbete, dokumentera verksamheter och projekt inom kommunerna med positiva resultat inom området, t ex guidningsprojekt, aktiviteter som når nya nyttjargrupper och andra intressanta insatser för ökad tillgänglighet, samverkan för friluftsliv m.m., ta till vara erfarenheter av metoder för att bättre beskriva och utnyttja naturens upplevelsevärden och sociala värden, både i skyddade områden och i andra områden, inte minst då i den tätortsnära naturen, ta till vara kulturmiljövårdens erfarenheter av metoder att integrera bevarande- och utvecklingsperspektiv, även den regionala naturvården skapar utvecklingsplaner kring skyddade områden som kan vara underlag i regionens samlade utvecklingsarbete. 7. stödja arbetet med upphandling av skötselinsatser genom utbildning och rådgivning bl.a. om hur upphandling enligt LOU kan förenas med lokal förankring. 12

14 Summary Protected nature an engine for regional and local development In Sweden, valuable nature areas can be protected against development or other encroachment in various ways. The purpose of this protection is often to conserve biodiversity, but nature protection can also be aimed at promoting outdoor activities and recreation, and creating or recreating valuable natural environments or habitats for species worthy of protection. Often, several purposes are combined. Perhaps the most well-known form of protection is the national park, which is set aside on state land by decision of the Riksdag. The nature reserve is the most widely used form of protection and can include both private and public lands. The reserve is established after negotiations with the landowner, which may result in encroachment compensation or purchase of the land. The protection rules are adapted to each reserve and can vary from case to case depending on the reasons for creating the reserve. A decision to create a nature reserve is made by the county administrative board or the municipality. Some form of nature management is usually required in order to preserve the natural values in the protected areas. Management measures are also needed to make the protected areas accessible to visitors. These measures therefore also include informing the public about the protected areas. Sweden now has 28 national parks and more than 2,500 nature reserves with a land area of more than four million hectares. This is equivalent to about 10% of the country s area. The management of all these small and large areas for the benefit of both man and nature is a huge task. Management of protected nature is financed via a large state appropriation, which is allotted to the county administrative boards by the Swedish EPA. The Swedish EPA has central responsibility for area protection. This entails, in addition to the allocation of funds, overseeing the activities and disseminating knowledge on how different types of natural areas can be managed. The Agency has regular contact with the county administrative boards in nature management questions and also arranges training and information annually for the county administrative boards and other managers of protected areas. The Swedish EPA is also in charge of evaluating the environmental work in society. In this evaluating capacity, the Agency has, for example, studied the use of some large activity appropriations. Management of protected nature is a large and growing cost item. This is one reason for the evaluation which we have now carried out. Another is the Government s communication (2001/02:173) En samlad naturvårdspolitik ( A cohesive nature conservation policy ), which takes up the protected areas and their management as a driving force in the work for sustainable development. The evaluation has been carried out in two parts, both of which are being published at the same time. The first part dwells on the management activities aimed at accessibility and the importance of the protected areas and their proper management for regional and local sustainable development. The second part of the 13

15 evaluation, Effektiv skötsel av skyddade områden ( Efficient management of protected areas ), Swedish EPA Report 5505, examines organization, division of responsibilities, control systems, resource allocation, etc for management of protected areas. The reports can be read separately. In its communication (2001/02:173) En samlad naturvårdspolitik ( A cohesive nature conservation policy ), the Government has highlighted the relationship between regional development and nature conservation. Management of protected areas can provide employment and income for the users, local contractors or others who perform management activities. Better accessibility and more visitors can in turn constitute a base for visitor industry and nature tourism. Well-situated and easily accessible nature areas provide opportunities for outdoor activities and recreation with positive effects on people s health and well-being. These are some of the effects of the proper management of protected areas that can contribute to local and regional sustainable development. Questions concerning accessibility and regional development Our evaluation of the management of protected areas concerns primarily its contributions to increasing accessibility to and use of Sweden s protected areas and the importance of the management of protected areas as such for local and regional sustainable development. The questions which the evaluation attempts to answer are as follows: Does nature management enhance accessibility to and utilization of the reserves? What does nature management mean for local employment and the local economy? What role do the protected areas play for regional economic and social development as a basis for business, tourism and outdoor recreation and in attracting people to remain in and move into the region? Are the natural values and protected areas integrated in the promotion of regional and local development? How effectively are information and experience disseminated? In order to get answers to these questions, we have mainly focused on regional actors who we judge to be of great importance for both increased accessibility to protected areas and utilization of these areas in a way that contributes to regional development and local affiliation. Data for the evaluation have been gathered via interviews and document studies. More initiatives to enhance accessibility Our evaluation has shown that interest in recreationally-oriented management and in making protected areas accessible to more categories of visitors is increasing. More county administrative boards have made an effort in recent years to enhance accessibility to and information about the protected areas. 14

16 The importance of the protected areas for outdoor activities, recreation, local and regional development etc. varies with location, type of landscape, size, surrounding infrastructure and similar factors. An increasing number of managers have reported a ranking of the areas according to attractiveness in order to focus accessibilityenhancing measures in particular on areas where they will have the greatest effect. Among accessibility-enhancing measures, paths and guided trails are generally considered the most important, but accessibility to protected nature areas has to do with more than just physical attributes such as paths and trails. People also need to know that the areas exist, where they are located, what nature reserves and national parks stand for, and that they are welcome to visit. Information on the protected areas is therefore an important part of the work of making them accessible. Some county administrative boards and municipalities have invested in guided tours in the reserves with mostly positive results. Free guided tours in particular have attracted great interest. A high level of service may be needed, particularly in reserves near urban areas, to attract visitors who are unaccustomed to nature. Distance is of crucial importance for use of a nature area for outdoor activities and recreation. From a health point of view in particular, many voices are being raised for setting aside ordinary nature areas close to urban areas where people can hike, ride, pick berries, and maybe camp and grill. An obstacle to outdoor activities in both protected and other nature areas is the lack of security which women and elderly persons in particular feel. Even with a shift in emphasis between the goals of area protection towards increased accessibility, there is reason to continue to emphasize pristineness and inaccessibility as reasons for protection as well. The zoning within and between areas that has been reported from various sources appears to work as a way of solving possible conflicts between the various goals of area protection. Management plans important, but often outdated Management plans are important documents in the management work process. At the same time, many reserve regulations and management plans are outdated how much depends on when the reserve was set aside. The principal disadvantage of outdated plans is perhaps that they do not take into account either the changed habits of visitors or new knowledge about nature and appropriate management activities. They have often been drawn up without contact with those who contributed to the creation of high natural values by proper management of their land in the past. The outdoor activities called for in the plans are primarily simple forms of recreation such as hiking, bathing and nature study. The old management plans do not generally allow for use of the reserves for regional economic development through nature-related enterprises, as foreseen in the Government communication. For example, they often prohibit commercial activities. Both the Government communication and the Swedish EPA s programme for the protected areas Värna Vårda Visa ( Protect, Preserve, Promote ) underline the fact that sustainable utilization of the protected areas does not have to exclude 15

17 commercial activities in them, as long as the utilization is otherwise compatible with the purposes of the protection. The Swedish EPA has announced that the remaining prohibition on commercial activities in the national park regulations will be abolished. One of the goals of Värna Vårda Visa is that such prohibitions should also be removed from the management plans. Management, accessibility and regional development The nature management funds generally represent an economic injection for the rural region surrounding the protected areas and contribute to a local affiliation of the area protection due to the fact that service providers from the region are engaged for management activities. Mandatory public procurement under LOU (the Public Procurement Act) is, however, often experienced by the managers as an obstacle to engaging local service providers rather than as a means to promote local affiliation. Otherwise it is difficult to distinguish the role of management from the importance of the protected areas as such, and for this reason we have had to broaden our analysis from the importance of management to also include the role of the protected areas. The importance of the protected areas for regional development lies in the fact that investments in nature tourism and other visitor industry enterprises can be made with greater security and a longer time horizon, since these areas have been set aside and protected for the future. They also give a stamp of quality to the nature experiences based on them. Naturum info centres, guided tours etc. contribute to the attractiveness of the areas and create jobs. Tourism would seem to benefit particularly from having several nearby areas with natural and cultural values and activities that permit long visits, tours, etc. In well-known and well-situated areas, private or unorganized outdoor activities and tourism can provide a good base for the local visitor industry in the form of lodging, serving and sales of food, and a number of other peripheral activities with more or less direct links to the surrounding countryside such as exhibitions, farm stores, handicrafts, etc. For outdoor activities, good accessibility to protected areas is only positive. For organized nature tourism of the kind that is mainly aimed at foreign tourists or domestic special-interest groups, however, the value of accessibility varies. Welltended trails are, for example, an important asset for hiking with or without a guide, while too many signs of civilization can disturb more wilderness-oriented tourism. In other words, there may be a conflict between the ambition to show a protected area, to make it accessible and provide information on it, and the desire to create local added value by commercial tours or other activities associated with it. This emphasizes the importance of designing regulations and management plans with a view towards the suitability of the individual area for different types of use and in dialogue with both local tourism companies and the local population. 16

18 Zoning within and between the protected areas is one way to satisfy the wishes of many different categories of visitors. Fulufjället National Park is a pilot project in terms of both local affiliation and zoning between high accessibility and retained wilderness. Varying investments in protected nature as a driving force for regional and local development Attention to and investments in nature, and particularly protected nature, as a driving force for regional development varies between the studied counties and regions. This depends in part on different degrees of interaction between nature conservationists and those who work with business and regional development, and in part on the economic development, industrial structure, population development and natural assets of the different regions. The last few years have brought a great deal of change to the regional development work. Regional self-government bodies or municipal liaison bodies with somewhat different areas of responsibility have been formed in a number of counties. In these counties, responsibility for the regional development work has been transferred in full or in part to the liaison bodies. Interviews with concerned categories and review of strategy documents for regional development, as well as regional growth programmes, underline the impression of different stakeholders being part of different professional cultures, with sometimes a very limited and particular perspective. This is partly due to a lack of time, but also appears to be a culture question for which it is important to find an antidote. It has also been pointed out that regional nature conservation programmes and similar documents often lack a growth-related development perspective. Little thought is given to using protected areas for economic and social development in the region, in line with e.g. Fulufjället or on a more modest scale. Our evaluation can be regarded as a study of a case of sectoral integration. Nature conservation and regional development work should together contribute towards sustainable regional development and growth and at the same time local affiliation and understanding for protected areas. Sectoral integration in the sense that decisions within a given sector nature conservation or regional development and growth are made with a view towards the consequences for the other sector, or in coordination, is a long way off in many places. Since the regional development programmes, which are planned to be obligatory, will be integrating strategy documents that can be said to be super ordinate to the growth programmes and the nature conservation programmes, it is important that protected nature as a development factor be dealt with in these programmes. This will open the gate for addressing these issues in the regional growth programmes and in other contexts related to regional development. 17

19 Good examples exist but are not effectively disseminated According to the Government communication En samlad naturvårdspolitik ( A cohesive nature conservation policy ), it is urgent for the relevant central authorities to collect, communicate and disseminate good examples of accessibilityenhancing measures, use of protected areas for the benefit of the nearby residents, etc. Such examples are difficult to find with the exception of the most conspicuous and striking success stories. They are not disseminated systematically. Simple and easily accessible Internet based solutions are needed, as well as forms for meetings between nature conservationists and those who work with regional development. Personal meetings are important for exchanging experience. The meetings and conferences on these matters that do occur are often held within the confines of their respective fields, while there is clearly a need for meetings across professional boundaries. Our proposals in summary It is important that authorities, liaison bodies etc. on a central, regional and local level collaborate and work to: 1. change the image of protected nature areas from one of prohibitions and restrictions to one of resources and potential, for example by communicating: that nature is protected for people and not from them. In near-urban areas particularly, nature areas are protected for the sake of outdoor activities and recreation, that the management of protected areas is increasingly being focused on making them accessible and welcoming, that there is now a greater willingness to allow protected areas to be used as a resource for local and regional development, that protected nature areas provide a more secure basis for investments in the visitor industry and similar enterprises than unprotected areas, that the authorities, with the support of the Government, are acting to increase accessibility and facilitate use of the protected areas by revising the management plans, that protected areas have different purposes and that many of them can be used for a variety of recreational and business activities. 2. protect even so-called trivial nature in near-urban locations for multifaceted outdoor activities, adventure games and recreation. 3. see the ecotourism concept as a way towards sustainable utilization of protected nature a stamp of quality that provides a benefit in connection with the utilization of protected areas within the boundaries set by the purpose of the protection, 18

20 4. stimulate the development of knowledge concerning how nature can be utilized for regional development by following up and evaluating adopted measures and by communicating the results of research in the field. 5. strengthen the communication of positive project and activity results good examples and advice on how such good examples can be described and publicized by documenting the activities effectively and making the documentation available via websites and the like and in contexts where it can reach potential users. 6. create common meeting-places for exchanging experience and knowledge regarding how protected nature areas can be utilized between people who work with regional development, nature conservation, preservation of the cultural environment and tourism on the regional level in particular by: informing and educating these groups about the competence and roles of the other groups, creating co-operation and consensus at the national level between NUTEK (the Swedish Business Development Agency), the Swedish EPA, the National Heritage Board and the Swedish Tourist Authority (or its new authority section within NUTEK) in support of the work at the regional level in particular, seeking appropriate ways to utilise the results of national efforts for development and coordination, documenting experience of suitable ways to utilize protected nature areas by integration of conservation and utilization in the work with regional development and growth programmes, structural funds and other regional development work, documenting activities and projects in the municipalities with positive results, e. g. guidance projects, ways of reaching new categories of visitors and other interesting efforts for increased accessibility, cooperation with stake-holders in outdoor recreation activities etc, gather experiences of methods to better describe and make good use of the perceived experience values of nature and the social values of nature, both in protected areas and other nature areas, with a special emphasis of nature in or close to urban areas, benefiting from experience gained in preservation of the cultural environment to integrate the conservation and development perspectives, regional nature conservation also creates development plans for protected areas that can serve as a basis for development work in the region, 7. support the work with procurement of management services by training and advice on how procurement under LOU (the Public Procurement Act) can be combined with local affiliation. 19

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA JON HAAG VD, NINE AB NINE JOBBAR MED HELHETEN AV VARUMÄRKESUTVECKLING OFFERING PARTNERSHIP OR PROCESS SUPPORT Visuailizing future concepts

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hållbar Besöksnäring. Nordisk workshop 11 september 2012

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hållbar Besöksnäring. Nordisk workshop 11 september 2012 Hållbar Besöksnäring Nordisk workshop 11 september 2012 1 Tillväxtverket Innovation in companies and regions Easier for companies 2 From Arjeplog to Malmö 9 locations Approx. 350 employees 3 Organisation

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES EUROPEAN COMMISSION Internal Market and Services DG FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND CORPORATE GOVERNANCE Financial reporting DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES CONSULTATION

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

Waste as a resource in industrial symbiosis

Waste as a resource in industrial symbiosis Waste as a resource in industrial symbiosis Cleantech Östergötland, Samar Nath, Business Developer The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

PM Styrning nationella plattformar SciLifeLab

PM Styrning nationella plattformar SciLifeLab PM Styrning nationella plattformar SciLifeLab Bakgrund Begreppet Nationell forskningsinfrastruktur innebär tydlighet gentemot forskarsamhället att detta är en infrastruktur öppen för svensk forskning.

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF - Are you searching for Ikea Sverige Books? Now, you will be happy that at this time Ikea Sverige PDF is available at our online library.

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete.

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete. Agila kontrakt Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete DevLin, 2014 Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Copyright

Läs mer

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Margaretha Eriksson Civ.Ing. och doktorand i informationssäkerhet KTH irbiskonsult@tele2.se Föreläsning 3 Etiska frågor Säkerhetsfilosofi Etiska frågor Etiska regler

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

NoSoy - 1. Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter 2010-11-22

NoSoy - 1. Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter 2010-11-22 NoSoy - 1 Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter NoSoy - 2 Exempel på lagstiftning som styr foder & utfodring: (EG) nr 178/2002 om allm. principer

Läs mer

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden)

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) Where is Östergötland? Östergötland, Fourth largest county in Sweden What are Östergötland?

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

Lars Lindmark 28 juni 2015. Designstuga. ett designlabb för hållbar utveckling. Beskrivning designstuga, sida 1

Lars Lindmark 28 juni 2015. Designstuga. ett designlabb för hållbar utveckling. Beskrivning designstuga, sida 1 Designstuga ett designlabb för hållbar utveckling Beskrivning designstuga, sida 1 Design Förmåga att lösa komplexa problem Designprocessen är en förmåga att samla och involvera aktörer för att tillsammans

Läs mer

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Evert Vedung Professor emeritus, statsvetenskap ssk bostadspolitik, Uppsala Universitet Institutet

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014 Sommarturismen 2014 The Summer Tourism in Sweden 2014 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2014/Provisional data for

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Hur beskriver man stadsutveckling? Inom Sustainable Business Hub har Sustainable Urban development (SUD)-gruppen haft som mission att tydliggöra sydsvensk

Läs mer

To inspire you to be change agents.

To inspire you to be change agents. Change LU Purpose To inspire you to be change agents. By offering a conceptual framework to structure your work around By presenting a number of guiding principles By offering best practise knowledge on

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre...

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Åke Walldius, docent i Människa-datorinteraktion, CSC, KTH, 2014-09-04

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

CLAES HÖGSTRÖM ETABLERA SNOWPARKS

CLAES HÖGSTRÖM ETABLERA SNOWPARKS CLAES HÖGSTRÖM ETABLERA SNOWPARKS ALLT BÖRJAR MED. RÅVAROR UTVINNS SAMLAS IN FÖRVANDLAS TILL PRODUKTER OCH MARKNADSFÖRS MED FOKUS PÅ SPECIFIKATIONER PROBLEM? Allt som produceras men inte är materiell hårdvara

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Ny struktur för jordbrukspolitiken efter 2013 Europe 2020 Smart, sustainable and inclusive growth CAP general Objectives Possible CAP Impact Indicators

Läs mer