Del av Furuvik 33:1, Furuviks konferens Detaljplan för konferens, handel, kontor och hotell, Gävle kommun, Gävleborgs län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Del av Furuvik 33:1, Furuviks konferens Detaljplan för konferens, handel, kontor och hotell, Gävle kommun, Gävleborgs län"

Transkript

1 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Rev Antagandehandling Sid 1 (10) Dnr: Handläggare: Petter Jonegård Del av Furuvik 33:1, Furuviks konferens Detaljplan för konferens, handel, kontor och hotell, Gävle kommun, Gävleborgs län HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Illustrationskarta Grundkarta Fastighetsförteckning Utlåtande FYSISK PLANERING BYGG & MILJÖ, Gävle Besöksadress Kyrkogatan 22 Tfn (vx), (dir) Fax

2 Sid 2 (10) PLANBESKRIVNING PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Syftet med detaljplanen är att utveckla Furuviksparken till konferensanläggning med övernattning i anslutning till befintlig restaurang. Syftet är även att skapa en attraktiv traditionell marin bebyggelsemiljö inriktad mot besöksnäring och som är tillgänglig för allmänheten. Bebyggelsen kommer att utformas som sjöbodar/magasin ut mot havet, bryggor och ny strandpromenad kommer att anläggas. Havsrestaurangen kommer att byggas ihop med ny hörsal med utsikt ut över havet, relax, rekreation och parkering kommer även att finnas. Bebyggelsen kommer att få stöd i landskapet genom en grön rygg av befintlig tallskog som skall bevaras. FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN Detaljplanen är förenlighet med riksintressena i 3, 4 och miljökvalitetsnormerna i 5 kap. MB. PLANDATA Lägesbestämning Planområdet ligger direkt öster om Furuviksparken vid Sandvik. Planområdet ligger i inre delen av viken och breder ut sig ca 200 m längs östra stranden med ett djup in mot land på ca 80 m. Planområdet avgränsas i söder av Gösta Nygrens väg. Areal Planområdets totala areal är ca 4 ha varav ca 1 ha utgörs av vattenområde. Markägoförhållanden Gävle kommun äger marken inom planområdet. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga planer För området finns antagen fördjupad översiktsplan FÖP Furuvik antagen av kommunfullmäktige Det har dock begärts rättsprövning av översiktsplanen, prövning pågår av länsrätten. I FÖP Furuvik utpekas området för blandad verksamhet; område L1 turistcentrum, konferens, hotell m.m. Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden Området berörs av det generella strandskyddet längs kusten på 300 m. För området finns ingen gällande detaljplan.

3 Sid 3 (10) Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplanen medför betydande påverkan på miljön därför har en miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Betydande påverkan berör strandskydd och värdefull naturmiljö av äldre tallskog. Se MKB under separat rubrik. Kommunala beslut i övrigt Byggnads- och miljönämnden beslutade att detaljplan skall upprättas för området. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Natur Mark och vegetation Marken sluttar från stenstranden upp mot Safarivägen och vidare utanför planområdet upp mot en höjd med hällmarker. Vegetationen består av äldre tallskog klass II enligt FÖP Furuvik. Den runt 180-åriga tallskogen har höga naturvärden. Skogen närmast stranden kommer att försvinna och ersättas med ny bebyggelse. Marken kommer att schaktas och fyllas för att skapa en planare yta att bebygga. Enstaka tallar kan sparas som solitärer mellan byggnaderna. För att minimera intrånget i befintlig terräng skall den nya strandpromenaden utformas som trädäck grundlagt på plintar. Denna utformning kan bidra till att fler tallar kan bevaras runt byggnaderna och sticka upp ur trädäcket. Skogen längs Safarivägen och bakom bebyggelsestråket skall bevaras. Marklov krävs för fällning av träd som är större än 40 cm i stamomkrets. Friluftsliv Beträffande friluftsliv i Sandvik är området kring Sandviksudde av stor betydelse samt Safarivägen som går i skogen längs stranden. Sandviksudde som ligger utanför planområdet används bl.a. för fiske och isättning av kajaker. Safarivägen bevaras enligt planförslaget. De nya bryggorna och strandpromenaden innebär avsevärd förbättring av allmänhetens tillgänglighet till havet vilket kommer att gynna det rörliga friluftslivet. Fritidsbåtar kommer att kunna angöra bryggorna och både barn, handikappade och äldre kan lättare ta sig till vattnet för att fiska. Friluftslivet kommer att påverkas men påverkan bedöms ej bli betydande. Geoteknik Marken består av blockig stening morän. Markens beskaffenhet bedöms som god att bebygga.

4 Sid 4 (10) Bebyggelseområden Längs stranden kommer tre längor att uppföras med gavelställda sjöbodar/magasin som kommer att fungera som konferensboende/hotell under höstvår och som familjestugor under sommarsäsong. I ändarna på längorna kommer det att finnas möjlighet för lokaler för besöksanknuten verksamhet som exempelvis, café, butik, fiskrökeri m.m. längorna kommer att uppföras i 2,5 våningar med en högsta byggnadshöjd på 7,5 m. Sjöbodarna kommer att utformas i traditionell marin stil med svart eller röd slamfärgad träpanel (falurödfärg). För att minska risken för översvämning skall lägsta nivå för färdigt golv ligga på +2,4 m över nollplanet. Mellan längorna kommer trätorg att anläggas som en förlängning av bryggorna på land. Nedanför Sjöbodarna kommer en ny strandpromenad att anläggas som skall vara tillgänglig för allmän gångtrafik. Närmast den befintliga havsrestaurangen kommer en hörsal att uppföras samt en servicebyggnad med bastu och relax. Konferensanläggningen kommer att angöras via en ny anslutning av Safarivägen till Gösta Nygrens väg. Där kommer en gemensam bilparkering att anläggas. Tillgänglighet Husen samt omgivande mark kommer att utformas enligt gällande regelverk så att de är tillgängliga för och kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Gator och trafik Safarivägen som utgör ett gångstråk får en ny anslutning till Gösta Nygrens väg. Fram till ny parkering kommer den att vara körbar för allmän fordonstrafik. Därefter kommer den att fortsätta som gång- och cykelväg i befintlig sträckning. Vägen kommer även att kunna användas för Furuviksparkens interna transporter. Från Safarivägen kommer man att kunna ta sig ner till den nyanlagda strandpromenaden. Vid den nya väganslutningen till Gösta Nygrens väg kommer en besöksparkering att anläggas. Parkeringen skall vara tillgänglig för allmän gångoch fordonstrafik. Utfartsförbud gäller från kvartersmark direkt ut mot Gösta Nygrens väg. Vattenområden Del av Sandvik som ingår i planområdet planläggs som öppet vattenområde med möjlighet till flytbryggor. Bryggorna kan användas till bl.a. dagsangöring med båt för besökande, fiske och bad m.m.

5 Sid 5 (10) Strandskydd Gällande strandskydd avses att upphävas. Beslut om upphävande har fattats av Länsstyrelsen Planområdet är en direkt utvidgning av Furuviksparken. Den planerade konferensanläggningen utgör ett komplement till befintlig verksamhet. Det kompletterande området öster om Sandvik är den enda möjliga utvidgningen på land eftersom att befintliga bostäder gränsar direkt mot fastigheten i väst, järnvägen begränsar i söder och havet i norr. Att komplettera befintlig verksamhet bedöms utgöra särskilt skäl för att upphäva strandskyddet. De fria ytor som redan finns inom fastigheten behövs för utveckling av djur- och nöjesverksamheten. Den enda naturliga utvidgningen är således i direkt anslutning till restaurangen österut längs Sandvik utanför befintlig fastighet. Den befintliga restaurangen i Sandvik kommer att utgöra en del av konferensanläggningen och byggas ihop med ny hörsal. Planområdet avses att förvärvas av Furuviksparkens fastighetsbolag och införlivas med befintlig fastighet. Restaurangbyggnaden med den tillbyggda hörsalen och det nya konferensboendet kommer att utgöra ett viktigt regionalt besöksmål. Karta- utvidgning av Furuviksparken med kompletterande verksamheter

6 Sid 6 (10) Teknisk försörjning Spillvatten och vatten finns för anslutning till befintligt ledningsnät i Safarivägen. U-område finns på kvartersmark för befintliga allmänna vattenledningar. Möjlighet finns även i området för anslutning av el och tele. Behov finns för elnätstation men även för pumpstation av spillvatten. Placering och utförande sker i samband med fortsatt projektering. Vattenfalls luftledning säkerställs genom l-område på plankartan. Dagvattnet skall tas om hand lokalt och renas. Älvkarleby kommun som tar hand om spillvattnet har för närvarande begränsningar i ledningsnätet. Omfattande utredningar pågår. Om detta ej är löst vid uppförandet av konferensanläggningen skall lokal lösning åstadkommas för att ta hand om spillvattnet inom planområdet. Avfallshantering Inom kvarteret kommer gemensamma sopstationer att finnas. Placering och utformning skall ske enligt överenskommelse med Gästrike Återvinnare. Avfallshanteringen hanteras vidare och klarläggs i projekteringsskedet. Barnperspektiv Planförslaget ger goda möjligheter för vattenanknutna aktiviteter som fiske, båtliv m.m. Stranden kommer att bli mer tillgänglig för barn och ungdomar. Möjlighet för barnvagnar att ta sig fram längs vattnet underlättas med den nya strandpromenaden. Konferensboendet kommer att utgöra famljestugor under sommarsäsong. Detta kommer att bidra positivt till barns möjlighet till bra och rolig sommarvistelse med närhet till parkanläggningen med tivoli och djurpark. Administrativa frågor Marklov krävs för trädfällning enligt plankartan. Genomförandetiden är 5 år från det att planen vinner laga kraft. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Preliminär tidplan Samråd december 2007 Utställning februari 2008 Antagande april 2008 Lagakraft maj 2008 Bygglov, byggstart våren/sommaren 2008

7 Sid 7 (10) Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år efter det att planen vunnit laga kraft. Avtal Kostnad för planarbetet regleras i upprättat planavtal mellan Bygg & Miljö och Tekniska kontoret. Köpe-/Markanvisningsavtal kommer att tecknas mellan Tekniska kontoret och Furuviksparkens fastighetsbolag innan försäljning och byggnation. Ansvarsfördelning Utbyggnad av gator och teknisk infrastruktur skall regleras mellan kommunen och byggherren (Furuviksparkens fastighetsbolag) i exploateringsavtal. Huvudmannaskap Kommunen är huvudman för allmän platsmark. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Fastighetsbildning Del av Furuvik 33:1 kommer att regleras över till Furuvik 65:4. Fastighetsbildning sker genom förrättning enligt fastighetsbildningslagen. Vid förrättningen skall även erforderliga servitut/ledningsrätter för vatten- och avloppsledningar, el, tele upprättas med stöd av ledningsrättslagen. Servitut skall även bildas för x och z områden. Underhåll för x och z områden skall regleras vid överlåtelsen. EKONOMISKA FRÅGOR Planekonomi Byggrätter för konferens, handel och kontor skapas genom planläggning på mark som tidigare ej var planlagd. Nya möjligheter skapas för avstyckning och försäljning. TEKNISKA FRÅGOR Tekniska utredningar Geoteknisk undersökning skall genomföras innan byggnation av byggherren så att lämplig grundläggning åstadkoms. Anslutning till teknisk försörjning Respektive ny fastighetsägare bekostar erforderliga anslutningsavgifter för vatten och avlopp, el och tele. Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten skall regleras i VA-avtal mellan exploatör och Gävle Vatten. Exploatören svarar

8 Sid 8 (10) för lokal lösning beträffande omhändertagande och rening av spillvatten från planområdet om begränsningar i ledningsnätet kvarstår i Älvkarleby kommun. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING - MKB Val av alternativ I samband med den fördjupade översiktsplanen behandlades olika alternativ till markanvändning för berört område under samrådsskedet. Slutligt ställningstagande redovisades under utställningstiden. Som framgår under rubriken Strandskydd är berört område det enda expansionsområde på land som finns i direkt anslutning till Furuviksparken. Furuviksparken begränsas åt andra väderstreck av bostadsbebyggelse, järnväg och hav. Berört område är således det enda alternativ som redovisas i MKB:n. Betydande påverkan Enligt upprättad checklista påverkar planen landskapsbilden, strandskyddet och naturmiljö på sådant sätt att betydande miljöpåverkan uppstår. Konsekvenser på dessa aspekter beskrivs nedan. Nollalternativet: Den befintliga stranden bestående av större och mindre stenar påverkas av landhöjningen, isen och havet. Stranden är tillgänglig via små stigar. Den är inte tillgänglig för rörelsehindrade eller familjer med barn i barnvagn. Den glesa tallskogen med 180-åriga tallar blir kvar opåverkad. Området blir inte mer tillgängligt utan fortsätter vara besökt av enbart lokala Furuviksbor. Inga bryggor finns längs stranden och den kan inte användas för att spontant lägga till med en båt då den är både stenig och har litet vattendjup närmast land. Det går att fiska från stranden. Den glest exploaterade viken kommer fortsättningsvis att domineras av och vara inramad av gammal tallskog som ger ett tydligt avgränsat landskapsrum med utblick ut mot öppet vatten och fri horisont. Utvecklingsalternativet enligt planförslag: Stranden Stranden modelleras om till en strandpromenad med gångväg utformad som trädäck på plintar, framkomlig för rörelsehindrade och barnvagnar, konstgjord stenstrand och tre flytbryggor. Flytbryggor läggs ut i den yttre delen där vattendjupet är större och ger möjligheter att lägga till med mindre båtar. Någon större påverkan på botten sker inte där flytbryggorna kommer att läggas ut. Ingen pålning eller fyllning behövs för bryggorna. Däremot blir påverkan stor i strandkanten längs hela planområdet. Med lämpliga och anpassade byggnadsmetoder kan påverkan göras så liten som möjligt. Val av

9 Sid 9 (10) tidpunkt på året då arbetena utförs kan också minska påverkan på växt- och djurliv i strandkanten. Tre hus för övernattning i samband med konferenser, utbildning eller studiebesök och med små lokaler för verksamheter i bottenvåningen planeras längs stranden. Mellan husen anläggs trädäck som torg med sittplatser och ger möjligheter till besök i mindre butiker med anknytning till havet, glasskiosken eller något enklare matställe. Hela stranden, trädäcken, bryggorna och gång- och cykelvägarna i planområdet blir tillgängliga för allmänheten året runt. Skogen Den gamla tallskogen väster om Safarivägen kommer att påverkas mycket genom exploateringen. Bara enstaka tallar kommer att stå kvar när husen och gångvägarna är klara. Däremot kommer skogsområdet öster om Safarivägen genom planläggningen att bli skyddad. Inom den delen krävs marklov för fällning av träd med större omkrets än 40 centimeter. Detta gäller även på stora delar av kvartersmarken längs Safarivägen och söder om hörsalen samt ut mot Gösta Nygrens väg. Klimatpåverkan Risken för översvämning i husen vid lågtrycksväder, vattenstånd högt över medelvatten och kraftig ostlig vind har beaktats. Även sådana faktorer som landhöjning och global uppvärmning av haven har räknats in i risken för översvämning. Nivån för färdigt golv anges på plankartan till +2,4 meter. Genom den höjdangivelsen skall risken för översvämning vara utredd. Landskapsbild Det tydliga gröna-blåa rummet med skogen och den öppna vattenytan kommer att förändras. Den gamla tallskogen som bildar rumslig vägg i landskapet och viken ersätts med bebyggelsefront som i sin storlek väl kommer att bilda ny vägg i landskapsrummet. Den relativt orörda naturupplevelsen ersätts med marin bebyggelse i samma anda som den befintliga havsrestaurangen och bildar tillsammans det nya Fiskelägret en tydlig inriktning mot besöksnäring och turism. Genom att utforma bebyggelsen med slamfärger får bebyggelsen en viss naturlig karaktär i sin gestalning. Den bakomliggande bevarade skogen ger den nya bebyggelsen ett stöd i landskapet och skapar en grön skärm som bildar en fond bakgrund i vyn från vattnet och från andra sidan viken. Den öppna vattenytan förändras med möjligheten till flytbryggor. Människans närvaro i området blir påtaglig.

10 Sid 10 (10) MILJÖKVALITETSNORMER En utredning från Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund, där Gävle kommun är medlem, visar halter av föroreningar i utomhusluft. I planområdet är halten NO² beräknad till μg/m³ det åttonde värsta dygnet Halterna är beräknade 2 meter över marknivå. Enligt gällande miljökvalitetsnorm för utomhusluft skall halten vara under 60 μg/m³ kvävedioxid. Halten partiklar, PM 10, är beräknad till <27 μg/m³ 36-e värsta dygnet 2003 enligt samma utredning. Miljökvalitetsnormen anger att värdet skall vara <50 μg/m³ för partiklar. I och med planen ökar antalet fordon i området. Men ökningen påverkar inte utomhusluften i så stor grad att miljökvalitetsnormen kan komma att överskridas eller att den övre utvärderingströskeln överskrids. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN OCH KONSULTER Detaljplanen är upprättad av Bygg & Miljö Gävle genom Petter Jonegård planarkitekt/planförfattare samt Maria Höjer miljöutredare. Projektledare är Anders Blomgren Tekniska kontoret Mark och exploatering. Detaljplanen bygger på förslagshandling ritad av Johan Skoog Arkitektkontor och WSP genom Johan Skoog arkitekt SAR/MSA, Elin Andersson planeringsarkitekt FPR/MSA, Stefan Elfving landskapsarkitekt LAR/MSA och Tomas Andersson landskapsarkitekt LAR/MSA. Bygg & Miljö Gävle Petter Jonegård Planarkitekt/planförfattare

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2012-03-12 Utställningshandling Dnr: 11BMN36 Handläggare: Henry Grew Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Utställningstid:

Läs mer

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06 1 Detaljplan för Sjöatorp 5:8 m fl fastigheter Hjortsberga Alvesta kommun PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning, med bilaga Behovsbedömning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för KRÄGGA 1:217, DEL AV 1:211 Håbo kommun, Uppsala län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl UTSTÄLLNINGS- HANDLING Detaljplan för Lonnen - Vibäck 1:16 m fl - samt upphävande av del av detaljplan för Lonnen 6 - Vibäck Utställning 27 mars - 17 april 2013 3 (13) Detaljplan för LONNEN - VIBÄCK 1:16

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

2014-02-06 rev 2014-03-20, 2014-11-24, 2015-01-08

2014-02-06 rev 2014-03-20, 2014-11-24, 2015-01-08 Detaljplan för Trolska skogen, Mellanfjärden Å 1:16, Älvsta 8:9 m.fl. Nordanstigs kommun, Gävleborgs län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING Planförfarande Planen upprättas genom normalt planförfarande det

Läs mer

Planbeskrivning. Bönan 6:1 m fl, Del av Gråberget. Upphävande av detaljplan m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Bönan 6:1 m fl, Del av Gråberget. Upphävande av detaljplan m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-30 DNR: 13BMN60 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Bönan 6:1 m fl, Del av Gråberget Upphävande av detaljplan m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län Granskningstid:5

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR ÅMOT 1:97 OCH 2:256 (Villatomter, Mellbystrand centrum) MELLBYSTRAND LAHOLMS KOMMUN Samhällsbyggnadskontoret Detaljplan, normalt

Läs mer

DNR: SAM12-418-214 Upprättad 2015-04-27. Detaljplan för Fastlandet 2:66, del av. Kronholmskajen. Härnösands kommun, Västernorrlands län

DNR: SAM12-418-214 Upprättad 2015-04-27. Detaljplan för Fastlandet 2:66, del av. Kronholmskajen. Härnösands kommun, Västernorrlands län PLANBESKRIVNING SAMRÅD DNR: SAM12-418-214 Upprättad 2015-04-27 Detaljplan för Fastlandet 2:66, del av Kronholmskajen Härnösands kommun, Västernorrlands län ALLMÄNT Planbeskrivningens uppgift är att underlätta

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan

detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan ANTAGANDEHANDLING detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan ANSATSEN 1, LUFTFÄRDEN 1, NEDSLAGET 1, UTHOPPET 1, 2, OCH 3 samt del av ARVIKA-VIK 2:14 och BACKHOPPAREN 1 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS

Läs mer

1 (17) Laga kraft 2012-10-31. Detaljplan för Glättnästorp 1:1 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun. Plan- och genomförandebeskrivning

1 (17) Laga kraft 2012-10-31. Detaljplan för Glättnästorp 1:1 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun. Plan- och genomförandebeskrivning 1 (17) Laga kraft 2012-10-31 Detaljplan för Glättnästorp 1:1 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun Plan- och genomförandebeskrivning Upprättad av BOANN AB och Karlsborgs bygg- och miljöförvaltning juni 2012

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

TILLÄGG TILL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-10-15 SAMRÅDSHANDLING Red.rev. 2011-01-14, red.rev. 2014-05-14 Dnr PLAN 10-0022:2 Tillhör karta D 10-0022:1 Ändring av detaljplanen för SÖDRA OCH ÖSTRA DELARNA AV ÄSPET i Åhus (område A), Kristianstads

Läs mer

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16 Arkivnr: 1131 Antagen av MSN: 2012-02-16 Laga kraft: 2012-11-07 Detaljplan för STADSKÄRNAN 1:172 MFL Uddevalla, Uddevalla kommun ARB 553 Antagandehandling Upprättad 2012-02-16 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen

Läs mer

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

Detaljplan för del av Vendelsö 3:68 Vendelsö PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Laga Kraft: 2014-07-11. Dnr PLAN 2010.41

Detaljplan för del av Vendelsö 3:68 Vendelsö PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Laga Kraft: 2014-07-11. Dnr PLAN 2010.41 Detaljplan för del av Vendelsö 3:68 Vendelsö PLANBESKRIVNING Enkelt planförfarande Laga Kraft: 2014-07-11 Dnr PLAN 2010.41 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 FÖRÄNDRINGAR PLANFÖRSLAG...

Läs mer

Sammanfattning av planförslaget

Sammanfattning av planförslaget Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 (Skattegården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2014-04-22 Dnr. Sbn 2013-318 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Kv Svalan, fastigheterna 4 och 6 Västra Bangatan, Frögatan Kumla, Kumla kommun, Örebro län

Kv Svalan, fastigheterna 4 och 6 Västra Bangatan, Frögatan Kumla, Kumla kommun, Örebro län 2014-01-20 Dr: MBN 2013/1326 SAMRÅD Detaljplan för Kv Svalan, fastigheterna 4 och 6 Västra Bangatan, Frögatan Kumla, Kumla kommun, Örebro län Ortofoto över planområdet Samråd: 2014-01-21 2014-02-10 Granskning:

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(12) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

- Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning inkl. VA-karta - Grundkarta - Fastighetsförteckning

- Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning inkl. VA-karta - Grundkarta - Fastighetsförteckning SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för SKI LODGE I STÖTEN CENTRUM Malung-Sälens kommun, Dalarnas län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG - Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer