$ I Stiimmans tippnande Elisabeth Sdderlind viilkomnar alla och lorklarar stiimman dppnad.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "$ I Stiimmans tippnande Elisabeth Sdderlind viilkomnar alla och lorklarar stiimman dppnad."

Transkript

1 Protokoll ftirt vid regionftireningsstiimma med Fiireningen fiir bliidarsjuka i Stockholm, den 25 april2010 pfl Vin & Sprithistoriska Museet, Dalagatan 100 i Stockholm $ I Stiimmans tippnande Elisabeth Sdderlind viilkomnar alla och lorklarar stiimman dppnad. $ 2 Uppriittande av fiirteckning iiver niirvarande medlemmar Antalet rtistberiittigade medlemmar faststiills till 16 st och niirvarolistan godkiinns som rtistliingd. $ 3 Stiimmans stadgeenliga utlysande Stiimman beslutar att kallelsen varit utsiind inom stadgeenlig tid. $ 4 Faststiillande av dagordning ' Den fiireslagna dagordningen godkiinns. $ 5 Val av miitesordfiirande Till ordforande ftir stlimman viilis Ulrika Decker. $ 6 Val av miitessekreterare Till sekreterare ftir stiimman viiljs Birgitta Nordstrdm. $ 7 Val av justerare tillika riistriiknare Till justerare tillika rcistriiknare v?iljs Mattias Skjrildebrand och Airi As6n. $ 8 Verksamhetsberiittelse fiir ir 2008 och 2009 Verksamhetsberiittelserna gis igenom rubrik fiir rubrik. Mcitesordfiirande pipekar att summeringen av antalet medlemmar med blddarsjuka iir felaktigt i verksamhetsberiittelsen ftir 2008 och biir riittas till. Stiimman beslutar att godkiinna verksamhetsberiittelsema lor 2008 och 2009 med ovan niimnda justering for 2008 och liigga dem till handlingama.

2 $ 9 Faststiillande av resultat- och balansriikning ftir ir 2008 och2009 Stiimman beslutar att godkiinna resultat- och balansriilcringen lor 2008 och 2009 och liigga dem till handlingama. $ 10 Revisionsberiittelse Styrelsens ledamdter har enligt revisoms bed<imning i 2008 och 2009 irs revisionsberiittelser inte handlat i strid med ftireningens stadgar. Stiimman beslutar att godkiirura revisorns beriittelse lor 2008 och 2009 och liigga dem till handlinsama. $ 11 Styrelsens ansvarsfrihet Stiimman beviljar styrelsens ledamdter ansvarsfrihet for de gingna riikenskapsiren. $ 12 Faststiillande av verksamhetsplan och budgetfiirslag Den loreslagna verksamhetsplanen gis igenom. Med anledning av budgetforslag fiir 2010 och 2011 informerar Elisabeth Sdderlind att medlen frin landstinget eir villkorade och fir ej anviindas till medlemsakiviteter. Bidragen fr6n Stockholms stad iir till fiir social verksamhet. Zygmunt Gruszka uppmanaf, styrelsen att undersdka miij ligheten att ev kunna ha kansliet bemannat. Staimman beslutar att godkiinna den ftireslagna verksamhetsplanen fiir , sarrfi forslag till budget ftir 2010 och $ 13 Behandling av motioner och fiirslag N6gra motioner fanns inte att behandla. Diiremot fanns ett lorslag fr6n styrelsen att iindra stadgarna si att stiimma ska hillas varje 6r istiillet ftir varj e jdmt itr, att styrelsens ledamdter viiljs fbr en mandattid om tv6 5r istiillet for ffra ir, att styrelsens ordfiirande viiljs ftir en mandatperiod av ett 6r istiillet for tvi 6.,r, att revisor viiljs lor en period av ett 6r istiillet for tv6 6r samt att valberedningskommitt6ns mandattid iindras till ett ir istiillet lor tvi 6r. Efter diskussion om fiir- respektive nackdelar med att ha mandatperioder pi tvi respektive lna ir ykar Ann-Katrin Pemholm avslas. Efter omrtistning i frigan bibehills nuvarande stadgar. Ftirslaget frckinte 2/3 av de niirvarande medlemmamas rdster vilket iir ntidviindigt vid stadgeiindringar.

3 $ 14 Beslut om mandatperiodens liingd. Punkten utgir. $ 15 Faststiillande av arvoden till styrelseledamiiter och revisor Ett arvode om 990 kronor utgir lor de ledamdter som deltagit i samtliga mdten under 6ret, dvriga kvotteras efter antalet bevistade mdten. Revisorsarvode enligt giillande budgetftirslag. Stiimman beslutar att bifalla ftirslaset. $ 16 Faststiillande av antal ledamtiter och suppleanter Antalet faststiills till fem ledamdter och tvi suppleanter. $ 17 Val av ordfiirande Till ordftirande ftir perioden viiljs Ann Lundskog. $ 18 Val av styrelseledamiiter Till stlrelseledamiiter ftir perioden viiljs Ingrid Attleborn och Helena Dahlin. Till sty'elseledamdter ftir perioden viiljs Birgitta Komerud Bechtel och Gunilla Strindevall. $ 19 Val av styrelsesuppleanter Till sty'elsesuppleant for perioden viiljs Camilla Lindfors-Bigander. Stiimman gav styrelsen ffir i uppdrag att utse ltterligare en sty:relsesuppleant ftir perioden $ 20 Val av revisor och revisorsuppleant Till revisor fiir perioden viiljs Karl-Erik Tdmquist. Stiimman gav styrelsen i uppdrag att utse en revisorssuppleant. $ 21 Vat av kommitt6er Punkten uteerr.

4 $ 22 Val av valberedning Till valberedning v?iljs Zygmvrfi Gruszka och Fredrik Decker med Zygmunt Gruszka som sammankallande. $ 23 Ovriga stadgeenliga frigor Punkten utgilr. $ 24 Avslutning Ulrika Decker tackar fiir ftirtroendet att ha ffitt leda stiimman samt iinskar den nya styrelsen lycka till och ftirklarar stiimman avslutad. Vid protokollet fu,uw, ltfulqd Bireitta Nordstrdm Mdtesordfiirande tfs-t0 Justeras Justeras Mattias Skjdldebrand Airi As6n

5 FBIS _ S Arsmote Stv, lrcio vall Cr-;/i.,L-^r(t'FY?\"p.n, k r llc c.rhrt J- q +-{c Lv.-J tt s a l> c'!-t^ '{octi'v Lt o t 1t-'2 al 5e a.y' 'r,1- G,r,ro- U Cn<--- 6e dr'<-q^do.^- C(as.so,^ () =L; t"edleu^ 0

3 Eva Jansson valdes till ordftirande ftir mötet, Ann Jansson till sekreterare. Britta Dahlin och Ulla Olsson valdes till justerare.

3 Eva Jansson valdes till ordftirande ftir mötet, Ann Jansson till sekreterare. Britta Dahlin och Ulla Olsson valdes till justerare. Svinningeudds Tomtägarefi)rening upa 2012-03-24 Protokoll fran fiireningens årsmöte i fiirenin&sstugtm 2012-03-24 I Mötet öppnades av ordftirande Jan Saare som hälsade de nåirvarande välkomna. 2 Niirvarolista

Läs mer

f6r Gyller6ds SammfHlllghetsfdrenlng

f6r Gyller6ds SammfHlllghetsfdrenlng Protokoll fdrt vld fdreningsetltmma f6r Gyller6ds SammfHlllghetsfdrenlng vld Brunnbyg&rden i itlyharnnsliige den J mars 1976 1, Narnnuppgifter ps de niirvarande samlades och flnns speclfiserade i Bilaga

Läs mer

Frivilligcentralen ska vara ett komplement till frivillig-, offentlig- och privat sektor.

Frivilligcentralen ska vara ett komplement till frivillig-, offentlig- och privat sektor. 1 (5) STADGAR FOR FRIVILLIGCENTRALEN ESKILSTUNA antagna vid foreningens arsmote 2010-12-05 1 Foreningens namn Frivilligcentralen Eskilstuna 2 Foreningens sate - Foreningen har sitt sate i Eskilstuna kommun.

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

rjvf Protokoll fran Styrelsemote Hemmesta Sodra Vagforening org.nr: 814000-2653 HemmeQtu

rjvf Protokoll fran Styrelsemote Hemmesta Sodra Vagforening org.nr: 814000-2653 HemmeQtu HemmeQtu rjvf Dokument: Styrelseprotokoll 14 I 5 :02 Protokoll fran Styrelsemote Hemmesta Sodra Vagforening org.nr: 814000-2653 Niirvarande: Tommy Ahlsved, Lars Gunnar Axelsson, Michael Axelsson, Eleonor

Läs mer

Beslut. med ndrvaro- och l4trandertitt. David Wiisterfors valdes till j usteringsperson.

Beslut. med ndrvaro- och l4trandertitt. David Wiisterfors valdes till j usteringsperson. LuNDS UNIVERSITET Sociologiska institutionen PROTOKOLL Ins ititutions sfyre ls en 2014-t2-18 Nflrvarande Britt-Marie Johansson, ordf. Jan-Olof Nilsson, ldraruep./soc David Wdsterfors, liiranep./s OC Maria

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Protokoll fran arsmote 2015,02-08 Bjomeborgs Jaktskyfteklubb Nya klubbhuset, skjutbanan Niirvarande 25 personer

Protokoll fran arsmote 2015,02-08 Bjomeborgs Jaktskyfteklubb Nya klubbhuset, skjutbanan Niirvarande 25 personer Protokoll fran arsmote 2015,02-08 Bjomeborgs Jaktskyfteklubb Nya klubbhuset, skjutbanan Niirvarande 25 personer 1. ordfiirande I(im Eriksson, dppnade arsmdtet, och hiilsade alla v2ilkomna. Han fdriittade

Läs mer

Protokoll fran Alanasets Sndskoterklubb

Protokoll fran Alanasets Sndskoterklubb ft Protokoll fran Alanasets Sndskoterklubb S1. Val av ordf6rande och sekreterare fdr m6tet samt m6tets oppnande. M6tet valde Peder Liinasaari till motesordf6rande tillika motessekreterare. Motet oppnades

Läs mer

Ramniis kl 11.00 - -11.45. Staffan Jansson, (S) Vtisteris stad. Barbara Conte, (MP) Landstinget Viistmanland

Ramniis kl 11.00 - -11.45. Staffan Jansson, (S) Vtisteris stad. Barbara Conte, (MP) Landstinget Viistmanland SAMORT}NINGS FORBU N N ET Viis te ris Sammantrddesprotokoll SS 51-58 2014 Sammantriidesdatum 24 oktober 2014 Plats och tid Ramniis kl 11.00 - -11.45 Ledamiiter Staffan Jansson, (S) Vtisteris stad Barbara

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

ti+ Svensk Forening for Somnforskning och Somnmedicin Arsmote 20ll Protokoll 100000 kr. 110000 kr. 30000 kr. 5000 kr. 245000 kr.

ti+ Svensk Forening for Somnforskning och Somnmedicin Arsmote 20ll Protokoll 100000 kr. 110000 kr. 30000 kr. 5000 kr. 245000 kr. Svensk Forening for Somnforskning och Somnmedicin Arsmote 2ll Wilandersalen, Universitetssjukhuset Orebro, torsdag d. 26 mq 2ll Nrirvarande: 33 medlemmar. Protokoll 1. Motet oppnades av sittande ordforande

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ)

Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ) Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ) Aktieägare i Consilium AB (publ), 556480-3327 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdag 19 maj 2015 klockan 15.00, NackaStrandsMässan, Augustendalstorget

Läs mer

Inträdeskort, som ska visas upp vid ingången till stämmolokalen, kommer att skickas ut med början den 2 april 2015.

Inträdeskort, som ska visas upp vid ingången till stämmolokalen, kommer att skickas ut med början den 2 april 2015. Årsstämma i Skanska AB Skanska AB (publ) kallar till årsstämma torsdagen den 9 april 2015 kl 16.00 vid Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. Inregistrering sker från kl 15.00. Före

Läs mer

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015,

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015, Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ) Aktieägare i Knowit AB (publ), 556391-0354 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 klockan 16.00, i Bolagets lokaler på Klarabergsgatan

Läs mer

Arsmote f6r Kultur pa GArdemyr

Arsmote f6r Kultur pa GArdemyr Protokoll 29132015 Arsmote f6r Kultur pa GArdemyr ProtokollArsmrite KpG 29132015 Ndrvarande: Mia G, Adin, Richard Wirdeson, Monika Lind Melander, Jenny Wieslander, Berta Valenzuela, Maria Kuylenstierna,

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Ändringar antagna av Föreningarna Nordens Förbunds Presidium vid möte i Stockholm 9. April 2013 1 Förbundets medlemmar Föreningarna Nordens Förbund är ett samarbetsorgan

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) Aktieägarna i Cortus Energy AB (publ), org.nr 556670-2584, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 mars 2015, kl. 17.00 i IVA Konferenscenter,

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015 AKTIEÄGARNA I OBOYA HORTICULTURE INDUSTRIES AB, 556362-3197 kallas härmed till årsstämma, torsdagen den 28 maj 2015 kl. 10.00 i Aludden Providor, Aspenäsvägen 12,

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ)

Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ) Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ) Aktieägarna i Systemair AB (publ), org.nr. 556160-4108, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 augusti 2014 kl. 15.00 i Aulan, Systemair Expo, i Skinnskatteberg.

Läs mer